Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baz:nda yayg:n ve etkin kullan:m:n: sadlayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu9 olmak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baz:nda yayg:n ve etkin kullan:m:n: sadlayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu9 olmak"

Transkript

1 ÇNDEKLER ÇNDEKLER... 1 MSYON-VZYON YILI DEERLENDRMES... 3 KalDer YÖNETM KURULU ÜYELER... 5 KalDer DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELER... 6 KalDer MERKEZ ÇALIANLARI... 7 ÜYELK... 8 ULUSAL KALTE HAREKET (UKH) ULUSAL KALTE ÖDÜLÜ MÜKEMMELLK AAMALARI MÜKEMMELLKTE SÜREKLLK ÖDÜLLER YEREL KALTE ÖDÜLLER TÜRKYE MÜTER MEMNUNYET ENDEKS (TMME) ETKNLKLER VE TANITIM FAALYETLER ULUSAL KALTE KONGRES MEDYADA YERALMA ETM KIYASLAMA EXCELLENCE ONE BRLKLER YAYINLARIMIZ KÜTÜPHANE WEB STEMZ (www.kalder.org) ÜRÜN VE HZMETLER ÇN GER BLDRM ALINMASI... 32

2 MSYON-VZYON MSYONUMUZ Tüm özel, kamu kurum ve kurulu9lar: ile sivil toplum örgütlerine, dünya çap:nda kalite seviyesine ula9malar: ve rekabet güçlerini art:rmalar: için uygun ortamlar yaratmak VZYONUMUZ Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baz:nda yayg:n ve etkin kullan:m:n: sadlayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu9 olmak Yolunda yürüyen bir yolcunun yaln:z ufku görmesi yeterli dedildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk

3 2005 YILI DEERLENDRMES Kurumlar:n nitelikli yönetimi sonucu Türkiye nin sürdürülebilir rekabet gücünün artmas: için çal:9an KalDer, 2005 y:l: içerisinde gerçekle9tirdidi geni9 kat:l:ml: Ulusal Kalite Hareketi, editimler, etkinlikler, ödül süreci, mü9teri memnuniyeti endeksi, k:yaslama grup projeleri, yenilikçilidin 8 dalgas: yakla9:m: ve i9birlikleri ile bu amac:na önemli katk:larda bulundu. Bu çerçevede KalDer yönetimi olarak, geçtidimiz y:l:n bir dederlendirmesini yapmak ve neleri gerçekle9tirdidimize k:saca dedinmek istiyorum: 2004 y:l: Haziran ay: içerisinde yapt:d:m:z Arama Konferanslar: ve sonras:nda yap:lan dederlendirmeler göstermi9tir ki KalDer in temel misyonunu yerine getirebilmesi, kurum imaj:n:n güçlendirilmesi için payda9lar:n:n iki temel beklentisi vard:r: KalDer in alan:nda Entellektüel Lider (Yol Gösterici) bir STK rolünü üstlenmesi ve toplumda de)i*imin ve kalite hareketinin öncülerinden biri olmas:d:r. Bu hedefler dodrultusunda 03 Ekim 2005 günü ba9layan AB ile tam üyelik müzakere sürecine destek vermek amac: ile bir sonraki gün (04 Ekim 2005) Avrupa ve Ulusal Bas:nda gazete ilanlar: verilmi9tir. Özellikle Financial Times gazetesinde ç:kan Who cares about Europe? ba9l:kl: ilan hem Türkiye nin kurulu9lar: en çok Avrupa Kalite Ödülü alan ülke oldudunu vurgulam:9 hem de kurulu9lar:m:z:n Avrupa n:n geli9imine destedini ifade edilmi9tir. Bu ilan, Hürriyet Gazetesi taraf:ndan bas:n reklamlar:nda yarat:c:l:d: te9vik etmek, reklamverenlerin, reklam ajanslar:n:n ve reklam sektörü çal:9anlar:n:n ba9ar:s:n: belgeleyip ödüllendirmek için düzenledidi K:rm:z: Bas:nda En yiler Reklam Ödülleri nde 900 e yak:n reklam içerisinde içerik ve yarat:c:l:k aç:s:ndan ba9ar:l: bulunarak K:rm:z: Jüri Özel Ödülü ne lay:k görüldü. Ayn: zamanda bu gazete ilanlar:nda ülkemizin dederli kurulu9lar: Ulusal Kalite Hareketi ne kat:lmaya çadr:lm:9t:r. ÇaDr:ya paralel Ulusal Kalite Hareketi süreci Avrupa Kalite Yönetim Vakf: n:n (EFQM) Mükemmellik A9amalar: süreci ile bütünle9tirildi. Böylece kurulu9lar:m:z:n Ulusal Kalite Hareketi nde elde ettikleri geli9meleri Kararl:l:k ve Yetkinlik Belgeleri alarak Avrupa ya duyurmalar: daha da kolayla9t:r:ld:. Sürece eklenen KalDer taraf:ndan sadlanacak d:9 dederlendirme destedi ile kurulu9lar:m:z:n Ulusal Kalite Hareketi nde daha h:zl: yol almalar: da sadland:. KalDer in kurumsal yap:s:n:n güçlendirilmesi ve dünyadaki geli9melerin izlenerek altyap:s:n:n geli9tirilmesi için bir çok i9birlidi çal:9mas: ba9lat:ld:. 9birliklerinin destedi ile dünya uygulamalar:ndan ülkemizin ihtiyaçlar: dikkate al:narak yeni yakla9:mlar geli9tirildi. YenilikçiliDin 8 Dalgas: yakla9:m:, LaSalle Matris Dü9ünme editimi, Muhte9em 7 li editimi, Süreç Olgunluk Seviyesi çal:9tay ve editimleri gibi. 14. Ulusal Kalite Kongresi kat:l:mc: say:s: ve memnuniyeti aç:s:ndan geçtidimiz y:llardaki ba9ar:l: performans:n: bu y:lda sürdürdü. Kongre kadar ba9ar:l: bir etkinlik de 2. Sporda Kalite Sempozyumu oldu. Sempozyum ile sporda etik rekabet konusu bir kez daha ülkemiz gündemine ta9:nd:. ubelerimiz de birbirinden ba9ar:l: etkinlikler gerçekle9tirdiler. Ulusal Kalite Hareketi ile entegre olan Mükemmellik A9amalar: program:m:zda sdemir yapt:d: çal:9malar ile Mükemmellikte Kararl:l:k belgesi almaya hak kazand:. Ulusal Kalite Ödülü sürecinde ise i9letmeler, kamu ve sivil toplum kurulu9lar: kategorilerinin tümünde birer kurulu9umuz Ba9ar: Ödülü kazand:lar: Viko Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Ve Tic. A.., T.C. Milli EDitim Bakanl:D: Eski9ehir ehit Ali Gaffar Okkan lködretim Okulu, BÜMED BoDaziçi Üniversitesi Mezunlar DerneDi. EDitimlerimiz uygulamaya dayanan içerikleri ve deneyimli editicilerimizle en yüksek bedeni oranlar:n: sadlamay: sürdürdü. Ulusal Kalite Hareketi ne kat:lan kurulu9larla yapt:d:m:z

4 dederlendirme ve editim planlama çal:9malar: bu alandaki en önemli ba9ar: unsuru oldu. Ba9lat:lan 5 k:yaslama grup projesi ile kurulu9lar:m:z:n kurumsal geli9imlerine destek olundu. 20 yi a9k:n ülkede yürütülmekte olan Ulusal Mü9teri Memnuniyeti Endeksi nin Türkiye uygulamas: Türkiye Mü9teri Memnuniyeti Endeksi (TMME) 2005 y:l:nda pilot proje uygulamas: ile ba9lat:ld:. Uluslararas: bir modele göre uygulanan Endeks in temel amac:, ülke genelinde kalite ve mü9teri memnuniyeti bilincinin geli9tirilmesi. Sektör ve kurum baz:nda sonuçlar verebilen Endeks, 9irketlere, kendi sektöründeki yerini ve rakiplerinin durumunu görme ve strateji geli9tirme imkan: veriyor. Ülkemiz için hay:rl: olmas:n: diliyorum. Tüm çal:9malar:m:zda dederli üyelerimizin ve i9birlidi yapt:d:m:z kurumlar:n yönetimlerinden büyük destek ve te9vik görmekteyiz. Bu vesile ile bu kurumlar:n dederli yöneticilerine, tüm i9birlidi ortaklar:m:za, KalDer in bu ba9ar:lar:n: gerçekle9tirmesini gönüllü katk:lar: ile mümkün k:lan kalite gönüllüsü üyelerimize, Ulusal Kalite Ödülü dederlendiricilerimize, dan:9ma kurulu üyelerimize, editicilerimize, yönetim, denetleme ve yürütme kurullar:m:za KalDer e gösterdikleri yak:n ilgi, güven ve destekleri için te9ekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Ayr:ca özverili çal:9malar: ile KalDer in misyonunu gerçekle9tirmesinde en büyük paya sahip olan çal:9anlar:m:za da te9ekkürlerimizi sunar:z. Sayg:lar:mla, Hasan Suba9: Yönetim Kurulu Ba9kan:

5 KalDer YÖNETM KURULU ÜYELER Yönetim Kurulu Ba*kan3 Hasan Suba*3 Koç Holding A.. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Ba*kan Yard3mc3lar3 brahim Aybar Renault Mais A.. Genel Müdür Mehmet Ali Berkman Akkök irketler Grubu cra Kurulu Ba9kan: Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Agah U)ur Borusan Holding A.. Genel Müdür Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Sedat Birol Eczac:ba9: Holding A.. laç Grubu Koordinatörü Faruk Güler Cafer Sad:k Abal:oDlu Holding A.. CEO Dr. Levent Hatay Vestel Dayan:kl: Tüketim Mallar: Pazarlama A.. Genel Müdür Y3lmaz Kanbak Kocaeli Sanayi Odas: Yönetim Kurulu Ba9kan: Prof. Dr. Ali R3za Kaylan BoDaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan: Erhan Tunçay Türkiye Sigorta ve Reasürans irketleri BirliDi Genel Sekreter Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Bahad3r Ak3n Arçelik A.. Kalite Sistemleri Yöneticisi Dr. Y3lmaz Argüden ARGE Dan:9manl:k A.. Yönetim Kurulu Ba9kan: Lütfi H. Ensari Yöneti9im Yönetim Dan:9manl:k Genel Müdür Sami Erol KalDer Bursa ubesi Yönetim Kurulu Ba9kan: Ahmet Gökçümen KalDer Eski9ehir ubesi Yönetim Kurulu Ba9kan: Haluk Gümü*derelio)lu KalDer Ankara ubesi Yönetim Kurulu Ba9kan: Yalç3n pbüken pbüken Dan:9manl:k Genel Müdür Önder K3ratl3lar Emas Makina Sanayi A.. Genel Müdür?ener Muter KalDer zmir ubesi Yönetim Kurulu Ba9kan: Prof. Dr. Bar3* Tan Koç Üniversitesi 9letme Enstitüsü Direktörü Turgut Uzer H.Ö. Sabanc: Holding A.. Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Ba9kan: Semavi Yorganc3lar Yorim Cam San. Ve Tic. A.. Yönetim Kurulu Üyesi

6 KalDer DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELER Denetleme Kurulu Üyeleri Denetleme Kurulu Ba*kan3 Ali Kamil Uzun Oyak Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubu Mali Kontrolör Asil Üyeler Nerma Gökçe Kalite Sistem Laboratuarlar: Yönetim Kurulu Ba9kan: Necati Hako)lu Cognis Kimya A.. Fabrika Müdürü Yedek Üyeler Cumhur Güzel?. Fahri Özok Brisa A.. Kalite Sistemleri Müdürü Azmi Yar3mkaya Eczac:ba9: pekkad:t A.. nsan Kaynaklar: Müdürü Yürütme Kurulu Üyeleri Hakan Kilitçio)lu KalDer Genel Sekreter E*ber Çekiç Koç Holding A.. nsan Kaynaklar: Koordinatörü pek Çubukçuo)lu Renault-Mais A.. nsan Kaynaklar: Müdürü Tuncer Köklü Ata Holding A.. nsan Kaynaklar: ve Toplam Kalite Müdürü Hakan Öker H.Ö. Sabanc: Holding A.. Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Ba9kanl:D: Proje Direktörü Dr. Ayd3n Kosova KalDer Ulusal Kalite Ödül Sekreteri rfan Onay KalDer Ba9kan a Yard:mc: çerik Geli9tirme Samih Yedievli KalDer Pazarlama ve leti9im Koordinatörü Mehmet Yücel KalDer 9 Geli9tirme ve Projeler Koordinatörü Ça)r3 Ataman KalDer Eski9ehir ubesi Genel Sekreter Kenan Keskino)lu KalDer zmir ubesi Genel Sekreter Aykan Kurkur KalDer Bursa ubesi Genel Sekreter Berker Telek KalDer Ankara ubesi Genel Sekreter

7 KalDer MERKEZ ÇALI?ANLARI Orhan Argon Ulusal Kalite Ödül Sorumlusu Y3lmaz Ba* Muhasebe Sorumlusu Bülent Bekta* Bilgi Sistem Sorumlusu Can Ra*it Ergün nsan Kaynaklar: Koordinatörü Sabriye Ersin Genel Hizmetler Sorumlusu Neslihan Gök Pazarlama Sorumlusu Aylin Gökçe EDitim Sorumlusu Zülal K3z3lta* Ulusal Kalite Hareketi Sorumlusu (Sözle9meli) Hakan Kilitçio)lu Genel Sekreter Dr. Ayd3n Kosova Ulusal Kalite Ödül Sekreteri P3nar Yurdakul Kuyumcu çerik ve leti9im Sorumlusu rfan Onay Ba9kana Yard:mc: çerik Yönetimi P3nar Önal Genel Sekreter Asistan: Sanem Sümer Üyelik Hizmetleri Sorumlusu Canan Tezsezen Kurumsal Hizmetler Sorumlusu Elif Turan Muhasebe Sorumlusu (Sözle9meli) Samih Yedievli Pazarlama ve leti9im Koordinatörü Burçin Ye*iltepe Ulusal Kalite Kongresi ve Etkinlikler Sorumlusu Mehmet Yücel 9 Geli9tirme ve Projeler Koordinatörü

8 ÜYELK 2005 y:l:nda KalDer ailesine 72 Tüzel Üye (bu kurulu9lar: temsilen 106 As:l Üye), ayr:ca 8 i Bireysel As:l, 28 i Fahri ve 161 i ÖDrenci olmak üzere toplam 197 Bireysel Üye kat:lm:9t:r. Aram:za kat:lan yeni üyelerimize kalite konusundaki çal:9malar:nda ba9ar:lar dileriz y:l:nda aram:za kat:lan yeni üyelerimiz a9ad:dad:r. TÜZEL ÜYELER : ADANA ÇMENTO SANAY A.. AGB TEKNOLOJ SANAY VE TC. A.. AK PRES ALKIM YÖNETM DANIMANLII TC. LTD. T. ANKARA ÇETA OTOMOTV A.. ATI MAKNA AUDIO ELEKTRONK LTD. T. AUTOLV CANKOR OTOMOTV EMNYET SSTEMLER A.. AV. MAL BÜYÜKERMAN ANAOKULU BELBM A.. BORÇELK BORUSAN HOLDNG A.. BURSA ANADOLU LSES BÜMED BOAZÇ ÜNVERSTES MEZUNLAR DERNE CÜNO TEKSTL KONFEKSYON SAN. VE TC. LTD. T. DAMAK HAZIR YEMEK ÜRETM VE HZ. A.. DENZ GÜMRÜK MÜAVRL LTD. T. DURAVT YAPI ÜRÜNLER SAN. VE TC. A.. DUYAR VANA MAKNE SAN. VE TC. A.. EGE BÖLGES SANAY ODASI ESKEHR ANADOLU TEKNK LSES ESKEHR ETM VE ÖRETM DESTEKLEME DERNE ETKEN MAKNE FEVZYE MEKTEPLER VAKFI VE FMV IIK OKULLARI FNANS YATIRIM MENKUL DEERLER A.. GAZANTEP SANAY ODASI GLOBAL HORZON HJYENK ÜRÜNLER SAN. VE TC. LTD. T. GRUNDFOS POMPA GÜNMAK ENDÜSTRYEL ALET POMPA VE OTOMASYON SS. SAN. VE.TC. A.. H. Ö. SABANCI HOLDNG A.. HAKKI DEMRÖRS KAUÇUK SAN. TC. LTD. T. HAS KALIP MAKNA SAN. VE TC. A.. IC ÇTA NAAT SAN. VE TC. A.. IIP DANIMANLIK VE ETM HZMETLER A.. NEGÖL GAZ PAA LKÖRETM OKULU SFALT A.. ZMR L SALIK MÜDÜRLÜÜ ZMR TCARET ODASI ZMT SARAYBAHÇE BELEDYES KA ARATIRMA HZMETLER LTD. T. KADIKÖY FA HASTANES A.. KALTE SSTEM DANIMANLIK LTD. T. KARTAL BELEDYES KEREMOLU ÖZEL ETM LETMELER A.. KOÇAK FARMA LAÇ VE KMYA SANAY A.. MET-EPK AD ORTAKLII NECAT ÖZEN TEKSTL LTD. T. NUHPANEL YAPI ELEMANLARI SAN. VE TC. A.. NURUS A.. ODTÜ MEZUNLARI DERNE OPET MADEN YA SAN. VE TC. A.. OTOMOTV LASTKLER TEVZ A.. ÖZBUCAK SANAY VE TCARET A.. ÖZEL DENTSTANBUL D HASTANES ÖZEL EMNE ÖRNEK ETM KURUMLARI PLASTKKART AKILLI KART LET. SS. SAN. VE TC. A.. PREKONS NAAT SANAY A.. PRESMETAL A.. PROFLO ALIVER MERKEZ PROTEL BLGSAYAR ÖZEL ETM VE SER.HZ.LTD.T. SEÇKN DANIMANLIK ETM VE TCARET LTD. T. SELECTA/SOFRA A.. SERTRANS ULUSLARARASI NAKLYAT LTD. T. SETUR SERVS TURSTK A.. SOFRA YEMEK ÜRETM VE HZMET A.. SUN TEKSTL SAN. TC. A. EHT AL GAFFAR OKKAN LKÖRETM OKULU TATANLAR TURZM OTOM. N. VE GIDA MAD. TC. LTD. T. TQCSI ULUSLARARASI BELGELENDRME TEKN. KONT. GÖZ. HZM. LTD. T. TÜRKSAT UYDU HABERLEME VE LETME A.. UZMAN YAY MAKNE SANAY A.. ZF SACHS SÜSPANSYON SS. SAN. VE TC. A..

9 ÖRENC ÜYELER : NURDAN ACAR OKAN ACAR ARZU AÇAR MUSTAFA AGÇ SELN AGN ÇDEM ATA NAZF AKAR TUÇE AKGÖR EKREM AKIN GÜLAY AKIN BRAHM AKYÜZ ESN ALKAYA TURAN KORAY ALTUN HARUN ANAÇ ÖZLEM NUR ARAS PINAR ARAT GÖNÜL ARAY FERHAT ARIKAN KEREM HAKAN ARMAY ARZU NHAL ARSLAN METN ARSLAN METE ARSLANOLU BRAHM ATE ÖZLEM ATE LKNUR ATLAS HSAN AYAZ MEHMET AKF AYDIN ÖZDE BADUR FARUK BAHAR ÇDEM BALIM KÜBRA BAYKUL PELN BAYRAM NHAL BENL BAK BODUR ERSN BOLU FATH BOLU HAKAN BORAZAN AHMET BOZ ZELHA BÖCÜ NEVN CAN MELKE CENGZ ZAFER CENGZ GÜRSU COAN ÖZEL COKUNER BRGÜL ÇAKIR AYEGÜL ÇANLI FIRAT ÇELK SNEM ÇINAR ELF ÇÇEK EMRE ÇORAP BURCU DALGIN MTHAT DANIAN ONUR DAVUL YASEMN DEMRKAYA ÖZGE DEML GZEM DÖNERTA NAC UMUT DURU NESLHAN DÜZGÜN OKAN EKD MÜGE EKMEN SELMAN ERDOAN ERDEM EREN BEYHAN ERR MEHMET EVC HASAN FIRTINA AYE GEÇER BLGE GÜLAL AYBKE GÜNA KEMAL GÜNER SEVDYE HACIOLU HAKAN HATP MERT HÜNAKINCI KIVANÇ NCEKL F. KÜBRA BR ILGIM KAHRAMAN ÖZGE KAMLOLU HAVVA KARABULUT ESN KARABRAHMOLU AYE DUYGU KARAYT E. MÜGE KAYA GZEM KAYA HAMT KAYA MUHYETTN KAYA CEREN KAYACI EMEL KAZANIR HLAL KESER ASLI KIVRAKDAL FATMA KONU NERGS KONUK ÖZGE KOVALI ÇALAR KÖK AKR KÖK HÜSEYN KÜÇÜKDEMRC BAYRAM KAMER KÜÇÜKSLAMOLU EMRE KÜÇÜKKAYA FARUK NAYMAN CAN NEBGL FUNDA BERNA ONUR ASLIM ÖZGE ÖCAL EFSUN ÖZAT BUKET ÖZBAKIR BAHAR ÖZCAN SADIK GÖRKEM ÖZER ELF ÖZKAPLAN HLAL ÖZSOY BLGEHAN DENZ ÖZTÜRK MECT ÖZTÜRK FEVZ CHAT ÖZYURT SMGE PEKMERTOL SNAN PEEN HEDYE RAVCI KEZBAN SARIKAYA SERKAN SARIKAYA MEHMET UUR SAYDAM ECE SELV GAMZE SEMZ KADER SEVNÇ ZEYNEP SEZGEN ZELHA SUÇIKARANLAR FLZ SUNAL LEMAN SÜTÇÜ RIZA AHN AHMET EKERC M. YT EKERSOY AKGÜL EN DERYA EN MUSTAFA EMRE ENDENEL SAMET ENOCAK DENZ ENTÜRK BAAK TAÇI SEDAT TAKIN SEV TAVLOLU ZUHAL TEMEL ABDULLAH TOSUN CANAN TOSUN EBRU TUNÇ BENG TURGAN HASAN TURUNÇ ATAKAN URA HAYDAR AL ULU IIK UZUN KURTULU UZUN CENGZ ÜNLÜ SEDA ÜREN FUNDA ÜSTÜN BAAK VURGUNCU SEVCAN YAATASI BARI YAMAN SEVLCAN YANIK BLGEN YAVA FATH YAVUZ ÖZLEM YAYALAN MEHMET YILDIRIM ÖVÜNÇ YILDIRIM BAAK YILMAZ GÜLFER ENZ YILMAZ MERTER YILMAZ SEVDA YILMAZ ENAY YURDUSEVEN AHMET YETKN ZEYBEK SERKAN ZEYTNOLU Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 9

10 BREYSEL ASIL ÜYELER : SIDIKA AKBULUT AHMET ATADAN N. KENAN ERSÖZLÜ H. ERSN KER HASAN KÖRÜK AHMET ÖZBEK ERKAN ÖZGÜNERGN ARF PAKKAN FAHR ÜYELER : LKER HALUK AKKAYA LEBRZ HALE AKTÜN SÜLEYMAN EREF ALLEZ YEM ALTUN ÇDEM ARI F. TÜLN ATK SERDAR BLK YASEMN BOSTAN BAAK ÇETN CONGUR SELMA ÇAKMAKLI PEMBE EBRU DEMRKOL ERGÜL DOAN ADNAN HAMARAT ÇDEM HOCAOLU UMUT KAYTAZ ÖZLEM KIZILAY TÜRKAY KOÇ SENEM KUTLUAT SBEL NEBGL PROF. DR. SMAL OUZ ASLI ÖKTEN KEVSER ÖZMEN TEVFK CEM SERN CENGZ SEZGN TEVFK MURAT TAMER EDBE TAYLAN O. VEHB UÇAL ZARFE YT Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 10

11 ULUSAL KALTE HAREKET (UKH) KalDer in Yönetim Kalitesi ni ülke genelinde yayg:nla9t:rmak amac:yla ba9latt:d: program 2003 y:l:nda payda9lardan al:nan geri bildirimler dodrultusunda dederlendirilerek yeniden tasarlanm:9t:r. Tasarlanan program etkinliklerimizde dedi9ik araçlarla tan:t:lm:9 olup, 2005 y:l:nda kat:l:mc: kurulu9 say:s: 36 say:s:na ula9m:9t:r. Bu program çerçevesinde; kurulu9 yöneticilerine yap:lan tan:t:mlar: takiben kurulu9 ve KalDer aras:nda kar9:l:kl: sorumluluklar:n belirlenmesi ve kurulu9un TKY konusundaki kararl:l:d:n:n ifadesi olan yiniyet Bildirgesi imzalan:r. Kurulu9un yönetim kadrosuna uygulanan anket ile TKY olgunluk a9amas: ve editim ihtiyaçlar: belirlenir ve kurulu9a önerilir. irket içinde Mükemmellik Modeline uygun faaliyetleri ba9latacak ve sürdürecek proje grubunun editilmesi hedeflenmi9tir, editimlerin tamamlanmas:ndan sonra ilk özdederlendirme deneyimlerinde kurulu9lara deneyimli dederlendiriciler 2 gün kolayla9t:r:c: rolü ile gönüllü rehberlik yaparlar. Ulusal Kalite Hareketi nden ba9layarak Mükemmellik yolculudunda çe9itli ba9ar:lara imza atm:9 kurulu9lar, ilk özdederlendirmelerini yapanlar ve henüz bu sürece kat:lmam:9 kurulu9lar periyodik olarak bir araya gelerek deneyimlerini payla9:rlar. lk özdederlendirmelerini tamamlayan 9irketler bu toplant:da onurland:r:l:rlar. Sürecin dederlendirilme ve gözden geçirilmesi ise y:ll:k toplant:da ve gerektidinde yap:labilmektedir y:l: sonunda Ulusal Kalite Hareketi ve Mükemmellik A9amalar: program:m:z entegre edilmi9tir. UKH Üyelerimizden özdederlendirmesini yapan ve 3 iyile9tirme projelerini uygulamaya geçiren kurulu9lar:m:z Mülemmellikte Kararl:l:k Belgesi almak için ba9vuruda bulunabilmektedir. Yap:lacak saha ziyareti sonras:nda dederlendirme olumlu ise; Mükemmellikte Kararl:l:k Belgesini almaya hak kazanacaklard:r. Bu süreçte; kurulu9lara talep ettikleri takdirde KalDer taraf:ndan d:9 dederlendirme hizmeti verilecektir. Bu uygulamam:z 2006 y:l:nda devreye al:nacakt:r. UKH ve MA Program yiniyet Bildirgesi Kurumsal Olgunluk A*amas3n3n Belirlenmesi Yol Haritas3 D3* de)erlendirme Rehberlik Deste)i UKH Dan3*manl3)3 Proje grubuna UKH E)itimleri Özde)erlendirme yile*tirme Planlar3 yile*tirme Projelerinin Uygulamaya al3nmas3 De)erlendirme (RADAR) & MA Belgelendirme yile*tirme Projelerinin Uygulamaya al3nmas3 Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 11

12 2005 YILINDA ULUSAL KALTE HAREKET NE KATILAN KURULU?LAR PLASTKKART AKILLI KART LETM SS. SAN. Ve TC. A.. SYK GÜMRÜK MÜAVRL LTD. T. MET-EPK AD ORTAKLII ULUSTRANSTRANS ULUSLAR ARASI NAK. Ve TC. A.. KILIÇ ULUS. NAK. TH. HR. SAN. Ve TC. LTD. T. ODTÜ MEZUNLARI DERNE KARTAL BELEDYES TÜRKYE SINA KALKINMA BANKASI A.. DENZ TCARET ODASI GAZPAA LKÖRETM OKULU CUNO TEKSTL KONF. SAN. ve TC. A.. YURTÇ KARGO SERVS A.. ESKEHR ETM ve ÖRETM DESTEKLEME DERNE CONTITECH LASTK SAN. Ve TC. A.. OLTAS OTOMOTV LASTKLER TEVZ A.. PINAR SÜT MAMÜLLER SAN. TC. A.. ACCOR SERVSLER INTERNATIONAL A.. AV. MAL BÜYÜKERMAN ANAOKULU ÇMTA BORU MALAT ve TC. LTD. T. SILA TEKNK OTO YAN SAN. A.. ETKEN MAKNA KMYA GIDA NAAT MALZ. ZMT SARAYBAHCE BELEDYES BORUSAN LOJSTK DAITIM, DEPOLAMA VE TAIMACILIK A. ÖZEL DENTSTANBUL D HASTANES NUHPANEL YAPI ELEMANLARI SAN. TC. A.. ÖZEL EMNE ÖRNEK ETM VE ÖRETM TESSLER LTD. T BURSA ANADOLU LSES ÇELEB HAVA YOLLARI EMAS BURSA ECZA KOOP. SKT GAZANTEP SANAY ODASI FEN TEKNK ÜRÜNLER HAS KALIP MAKNA TURKBARTER ZF SACHS ULUSAL KALTE HAREKET NE KATILAN KURULU?LARIN PROFL 20 Kurulularn TKY Olgunluk Aamalar Total ekil 1: Kurulu9lar:n TKY Olgunluk A9amalar: KAMU E#TM 11% STK 6% KAMU HZMET 6% BÖ 19% KOB 58% ekil 2: UKH Üyeleri Ölçek DaD:l:m: Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 12

13 ULUSAL KALTE ÖDÜLÜ Bu y:lki Ulusal Kalite Kongresi nde Ulusal Kalite Ödülleri nin onüçüncüsü verildi. Ulusal Kalite Ödülü dederlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü nde de kullan:lan EFQM Mükemmellik Modeli esas al:narak ve bu konuda özel olarak yeti9tirilmi9 dederlendiricilerden olu9an ekipler taraf:ndan gerçekle9tiriliyor. On aya yay:lan bu dederlendirme sürecinin ayr:nt:lar: KalDer den ya da KalDer web sayfas:ndan elde edilebilir. Ulusal Kalite Ödülleri 9letme Kategorileri, Kamu Kategorisi ve Sivil Toplum Kurulu9lar: (STK) Kategorisi nde verilmektedir y:l:nda 9letme Kategorileri nde 3 kurulu9, Sivil Toplum Kurulu9lar: Kategorisi nde 2 kurulu9, Kamu Kategorisi nde ise 5 kurum olmak üzere toplam 10 kurum ve kurulu9 ba9vuruda bulundu. BA?VURUDA BULUNAN KURUM VE KURULU?LAR *letme Kategorileri : (1 Kurulu*un ismi gizli) TNT EXPRESS VKO ELEKTRK VE ELEKTRONK ENDÜSTRS SAN. VE TC. A. Kamu Kategorisi: T.C. MLL ETM BAKANLII ESKEHR ANADOLU TEKNK LSES T.C. MLL ETM BAKANLII ODTÜ GELTRME VAKFI ANKARA OKULLARI T.C. MLL ETM BAKANLII ESKEHR EHT AL GAFFAR OKKAN LKÖRETM OKULU T.C. MLL ETM BAKANLII ZYA KALKAVAN ANADOLU DENZCLK MESLEK T.C. SALIK BAKANLII ESKEHR DOUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANES Sivil Toplum Kurulu*lar3 Kategorisi: BOAZÇ ÜNVERSTES MEZUNLAR DERNE (BÜMED) ODTÜ MEZUNLAR DERNE ULUSAL KALTE ÖDÜLÜ KAZANAN KURULU?LAR *letme Kategorileri: VKO ELEKTRK VE ELEKTRONK ENDÜSTRS SAN. VE TC. A. BA?ARI ÖDÜLÜ Kamu Kategorisi: T.C. MLL ETM BAKANLII ESKEHR EHT AL GAFFAR OKKAN LKÖRETM OKULU BA?ARI ÖDÜLÜ T.C. SALIK BAKANLII ESKEHR DOUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANES JÜR TE?VK ÖDÜLÜ STK Kategorisi: BOAZÇ ÜNVERSTES MEZUNLAR DERNE (BÜMED) BA?ARI ÖDÜLÜ Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 13

14 MÜKEMMELLK A?AMALARI MÜKEMMELLKTE KARARLILIK skenderun Demir Çelik A y:l:nda Kararl:l:k Onay: için ba9vurmu9; Mükemmellikte Kararl:l:k belgesi almaya hak kazanm:9t:r. MÜKEMMELLKTE SÜREKLLK ÖDÜLLER Büyük Ödül alm:9 kurulu9lar:n i9 ba9ar:lar:n: artarak sürdürebilmelerini te9vik etmek ve ödüllendirmek için Türkiye ve/veya Avrupa da en az üç y:l önce Büyük Ödül alm:9 kurulu9lar:n ba9vurabilecedi Mükemmelikte Süreklilik Ödülleri nin verilmesi KalDer Yönetim Kurulu taraf:ndan kararla9t:r:lm:9t:r. Ulusal Kalite Ödülleri kapsam:nda yeralacak olan Mükemmellikte Süreklilik Ödülleri 14. Ulusal Kalite Kongresi nde anons edilmi9tir ve 2007 y:l:ndan itibaren verilmeye ba9lanacakt:r. YEREL KALTE ÖDÜLLER Yerel Kalite Ödülleri, Toplam Kalite Yönetimi ni bölgelerde yayg:nla9t:rmak ve Ulusal Kalite Hareketi ne kurulu9lar:n kat:l:m:n: sadlamak üzere 9ubeler taraf:ndan i9birlikleri ile düzenlenmektedir. BURSA KALTE ÖDÜLÜ KalDer ve BUSAD i9birlidi ile düzenlenmektedir. BA?VURUDA BULUNAN KURUM VE KURULU?LAR AAOLU KMYASAL MADDELER A.. BEYÇELK KALIP VE OTOMOTV A.. CANSAN ALÜMNYUM A.. FEKA OTOMOTV MAMULLER A.. BURSA KALTE ÖDÜLÜ NÜ KAZANAN KURULU?LAR BEYÇELK KALIP VE OTOMOTV A.. EGE BÖLGES KALTE ÖDÜLÜ VE YILIN BA?ARILI EKB ÖDÜLÜ BA?VURUDA BULUNAN KURUM VE KURULU?LAR EGE FREN EGE GENÇ ADAMLARI DERNE 2005 YILI BA?ARILI EKB ÖDÜLÜ ZF LEMFÖRDER Denge BÜYÜK ÖDÜL AKG YALITIM Grup T TETRA PAK - 10 Ad:m Kalite BA?ARI ÖDÜLÜ Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 14

15 2005 EGE BÖLGES KALTE ÖDÜLÜ ERBAKIR BÜYÜK ÖDÜL ÖZEL EGE LSES JÜR ÖZEL ÖDÜLÜ YILIN BA?ARILI EKB ÖDÜLÜ ALCAN PACKAGING ZMR A.. HAYES LEMMERZ JANTA ZELTA PINAR GIDA GRUBU SÖKTA SUN TEKSTL TUKA ESK?EHR ETM KURUMLARI KALTE ÖDÜLÜ KalDer ve Eski9ehir Milli EDitim MüdürlüDü i9birlidi ile düzenlenmektedir. BA?VURUDA BULUNAN KURUM VE KURULU?LAR AV. MAL BÜYÜKERMAN ANAOKULU GAZ ANADOLU MESLEK LSES MAT-FKB ÖZEL GELM OKULLARI MUZAFFER ÇL ANADOLU LSES ÖZEL ATAYURT OKULLARI YUNUSKENT ANAOKULU ESK?EHR ETM KURUMLARI KALTE ÖDÜLÜ NÜ KAZANAN KURULU?LAR AV. MAL BÜYÜKERMAN ANAOKULU BA?ARI ÖDÜLÜ ÖZEL ATAYURT OKULLARI BA?ARI ÖDÜLÜ MAT-FKB ÖZEL GELM OKULLARI JÜR TE?VK ÖDÜLÜ Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 15

16 TÜRKYE MÜ?TER MEMNUNYET ENDEKS (TMME) TMME, 20 yi a9k:n ülkede yürütülmekte olan Ulusal Mü9teri Memnuniyeti Endeksi nin Türkiye uygulamas:d:r. Uluslararas: bir modele göre uygulanan Endeks in temel amac:, ülke genelinde kalite ve mü9teri memnuniyeti bilincinin geli9tirilmesidir. Sektör ve kurum baz:nda sonuçlar verebilen Endeks, 9irketlere, kendi sektöründeki yerini ve rakiplerinin durumunu görme ve strateji geli9tirme imkan: vermektedir. Türkiye Kalite DerneDi (KalDer) ve KA Ara9t:rma ortak giri9imiyle yürütülen TMME, yeni sektörler ve kurumlar için her 3 ayda bir yap:lmaktad:r. Türkiye Mü9teri Memnuniyeti Endeksi (TMME) çal:9mas:n:n, 2005 y:l: son çeyredinde gerçekle9tirilen pilot proje ile ba9lat:lm:9t:r. Pilot projede, çal:9maya konu olan sektörler esas al:nd:d:nda, mü9terilerin üretim sektöründeki memnuniyet düzeyinin, hizmet sektörüne oranla daha yüksek oldudu ortaya ç:km:9t:r. Bu dodrultuda olu9an Ulusal Endeks ise 72,5 seviyesinde gerçekle9mi9tir. TMME'nin Türkiye'deki ilk uygulamas:, 2005 y:l: son çeyredine yönelik ve 7 sektörü (beyaz e9ya, televizyon, binek otomobil, zincir market, bireysel bankac:l:k, editim hizmetleri, sadl:k hizmetleri) kapsayacak 9ekilde yap:lm:9t:r. 81 ilde, 10 binin üzerinde mü9teri görü9mesi ile yürütülen çal:9mada, sektörlerden toplam 35 kurulu9 ele al:nm:9t:r. TMME sonuçlar:na göre, ele al:nan sektörler aras:nda beyaz e9ya ilk s:rada yer al:rken, televizyon ve binek otomobilde memnuniyet düzeyinin beyaz e9yaya çok yak:n oldudu görülmü9tür. TMME Sonuçlar3 Ve ABD Endeks Kar*3la*t3rmas3 Mü*teri Beklentileri Alg3lanan Kalite TMME 2005 IV. ÇEYREK SONUÇLARI Alg3lanan De)er Mü*teri Memnuniyeti Endeksi Mü*teri?ikayetleri Mü*teri Ba)l3l3)3 Amerika Mü*teri Memnuniyeti Endeksi Ulusal Sektörler ,5 %8,4 %68 73,2 Beyaz E9ya %9,6 %74 80 Televizyon %7,4 %73 81 Binek Otomobil %9,0 %65 80 Zincir Market %4,0 %77 73 Bireysel Bankac:l:k %7,6 %71 75 EDitim Hizmetleri %8,7 %70 77 SaDl:k Hizmetleri %2,8 %69 71 Girdiler Ç3kt3lar TMME çal3*mas3 3 ayda bir yap3lacak TMME çal:9mas:, Türkiye çap:nda, dedi9ik sektörleri ve bu sektörlerdeki kurumlar: kapsayacak 9ekilde her 3 ayl:k dönemde yap:lacakt:r. Cep telefonundan g:daya, ki9isel bilgisayardan sigortac:l:da kadar, onlarca dedi9ik sektörde mü9terilerin memnuniyet derecesinin güncel olarak ortaya konulmas: hedeflenmektedir. TMME'nin kurumsal üyeleri, ara9t:rma sonuçlar:n: sektör veya kurum/rakip baz:nda elde edebilmektedirler. Kurumsal Üyeler, TMME Modeli kapsam:nda, Mü9teri Memnuniyet Endeksi d:9:nda, Mü9teri Beklenti Endeksi, Alg:lanan Kalite Endeksi, Alg:lanan DeDer Endeksi, Mü9teri ikayet Endeksi ve Mü9teri BaDl:l:k Endeksi verilerine kurumsal, sektörel ve ulusal bazda ula9abilmekte, ayr:ca bu endeksler aras: etki modeli ile strateji üretebilmektedir. TMME nin y:lda 4 kez Ulusal Geli9im Raporlar: da haz:rlayacakt:r. Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 16

17 ETKNLKLER VE TANITIM FAALYETLER 14. ULUSAL KALTE KONGRES Vizyondan Eyleme ana temas:n: i9leyen 14. Ulusal Kalite Kongresi, Kas:m 2005 tarihleri aras:nda stanbul Lütfi K:rdar Uluslararas: Kongre Merkezi nde gerçekle9tirilmi9tir. TÜSAD :n katk:lar:yla düzenlenen Kongre, KalDer Yönetim Kurulu Ba9kan: Hasan Suba9: n:n aç:l:9 konu9mas:yla ba9lad:. Aç:l:9 gününün özel oturum konu9mac:s: Time Dergisi taraf:ndan Yeni Biny:l:n Liderleri nden biri seçilen Hernando De Soto idi. kinci günün özel oturum konu9mac:s: ise dünyan:n önde gelen kurulu9lar:nda yönetici olarak bulunan Robert Herbold oldu. Kongre süresince, TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Dinçkök, rlanda Rekabet Merkezi nden Adrian Gundy, Franklin Covey Amerika dan Vandy Evans, Xerox Yal:n 6 Sigma Uygulamalar:ndan sorumlu Ba9kan Yard:mc:s: Alicia Fernandez Campfield gibi Türkiye'den ve dünyadan çok say:da akademisyen, i9adam:, siyasetçi ve bürokrat olan 80 in üzerinde konu9mac: gelecedin 9ekillendirilmesi konusunu dedi9ik yönlerden ele alarak görü9lerini kat:l:mc:larla payla9t:. Kongre'den bir gün önce moderatörlerin yönetiminde toplam 16 çal:9tay gerçekle9tirilmi9tir. Çal:9taylar; Ac:badem SaDl:k Grubu, Kurumsal Yönetim DerneDi, MÜDEK, BSI ve IIP i9birlikleri ile gerçekle9tirilmi9tir. Her y:l oldudu üzere bu y:l da Ulusal Kalite Ödül Töreni ünlü bir isme evsahiplidi yapt:. Mazhar-Fuat-Özkan üçlüsünün Fuat : müzidindeki kalite yolculudunu kat:l:mc:larla payla9t:. 14. Ulusal Kalite Kongresi, çe9itli kategorilerden toplam 66 sponsor taraf:ndan desteklenmi9tir. Kongre; özel sektör, kamu ve sivil toplum kurulu9lar:ndan toplam ki9inin kat:l:m: ile gerçekle9mi9tir. Ka Ara9t:rma taraf:ndan 673 kongre kat:l:mc:s: ile yüzyüze yap:lan görü9melerde, Beklentileri Kar9:lama Derecesi için iyi ve çok iyi yan:t:n: verenlerin oran: %86 d:r. LDERLER FORUMU Bu y:l ilk kez düzenlenen etkinlik Harbiye Askeri Müze, Ahmet Fethi Pa9a Salonu nda gerçekle9tirildi. Forum un davetlisi olarak Türkiye ye gelen Stephane Garelli Rekabetin De9ifresi ve Roger LaSalle Yarat:c:l:k: Pazar Ba9ar:s:n:n Anahtar: ba9l:kl: iki özel oturumda 100 ü a9k:n kat:l:mc:yla deneyimlerini payla9t:lar. Gerçekle9tirilen ak9am yemedi sonras:nda ise uluslararas: i9 dünyas:n:n Türkiye yi, Türk i9 dünyas:n:n uluslararas: i9 alemini nas:l dederlendirdidinin ele al:nd:d: bir panel düzenlendi. Panele Hüsamettin Kavi, Stephane Garelli kat:l:rken, panel ba9kanl:d:n: Dr. Y:lmaz Argüden üstlendi. 10. KALTE VE YÖNETM SSTEMLER FUARI Yönetim Kalitesi konusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip olan kurulu9lar: ayn: çat: alt:nda bulu9turarak bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin payla9:lmas:n: sadlamak amac:yla KalDer taraf:ndan her y:l düzenlenen fuar, Kas:m 2005 tarihlerinde stanbul Lütfi K:rdar Kongre ve Sergi Saray: nda 14. Ulusal Kalite Kongresi ne paralel olarak gerçekle9tirilmi9tir. Yönetim, insan kaynaklar:, standartlar, veri toplama, 9irket kaynaklar:, toplam kalite yönetimi, üretim kontrol ve dokümantasyon, yaz:l:m, yay:n, kalibrasyon, editim, ara9t:rma, mü9teri ili9kileri, outsourcing hizmetleri, dan:9manl:k ve belgelendirme konular:nda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararas: kurulu9lar fuara kat:lm:9t:r. Toplam 45 stand:n bulundudu fuarda; standlar:n 17 tanesi ücretli, 28 tanesi de sponsor ve i9birlidi çerçevesinde tahsis edilmi9tir. Fuardaki KalDer stand:nda dernek faaliyetleri, üyelik ko9ullar:, EDitim Lisans YönetmeliDi, Excellence One, Mükemmellik A9amalar: ve yay:nlar:m:z hakk:nda bilgi verilmi9tir. Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 17

18 SAYILARLA ULUSAL KALTE KONGRES Alg3lama Ölçümü (5 üzerinden) Kat:l:mc:n:n genel memnuniyeti 4,09 4,08 EtkinliDin Temas:n:n UygunluDu 4,25 4,36 Oturum çeridinin YeterliliDi 4,1 3,92 Konu9mac:lar:n YetkinliDi 4,02 3,97 Etkinlik Ortam: 3,97 4,25 Organizasyonun Genel DeDerlendirmesi (Yeni) - 4,07 Yetkililerin lgisi 3,99 4,25 Kay:t ve Kar9:lama 9lemleri 4 4,53 Çanta DaD:t:m: 4 4,44 ÖDle YemeDi 2,7 3,97 Kahve Molalar: 3,2 3,64 Yönlendirme 3,6 3,84 Simultane Tercüme 3,8 4,11 Teknik Ekipman 3,9 4,16 Etkinlikten memnuniyet 3,85 4,01 5 lik skalada 4/5 verenlerin oran: 80 84,9 Tekrar kat:lma talebi 96 93,8 Oturumun genel memnuniyeti 4,1 4,1 Sunu9 çeridi 4,1 4,06 Sunum Kalitesi 4,1 4,08 Konu Seçimi 4,2 4,26 Oturum Süresi 4,1 4,09 Uygulamaya yönelik bilginin verilmesi 4 3,93 Konu9mac: yetkinlidi 4,1 4,2 Oturum Format: 4,1 4,1 Çal:9tay Genel Memnuniyet - Egitici 4,1 4,33 Çal:9tay Genel Memnuniyet - Dokumanlar (Yeni) - 3,83 Çal:9tay Genel Memnuniyet - Kapsam ve çerik (Yeni) - 3,98 Çal:9tay Genel Memnuniyet - Egitim Ortam: (Yeni) Gün Keynote Speaker Genel Memnuniyet 4,36 4,12 1. Gün Keynote Speaker Sunu9 çeridi 4,36 4,03 1. Gün Keynote Speaker Sunum Kalitesi 4,38 4,03 1. Gün Keynote Speaker Konu Seçimi 4,34 4,15 1. Gün Keynote Speaker Oturum Süresi 4,31 4,03 1. Gün Keynote Speaker Uygulamaya Yönelik Bilgi 4,21 3,74 1. Gün Keynote Speaker Yetkinlik 4,41 4,21 1. Gün Keynote Speaker Oturum format: 4,28 4,03 2. Gün Keynote Speaker Genel Memnuniyet (Yeni) - 4,45 2. Gün Keynote Speaker Sunu9 çeridi (Yeni) - 4,51 2. Gün Keynote Speaker Sunum Kalitesi (Yeni) - 4,61 2. Gün Keynote Speaker Konu Seçimi (Yeni) - 4,55 2. Gün Keynote Speaker Oturum Süresi (Yeni) - 4,34 2. Gün Keynote Speaker Uygulamaya Yönelik Bilgi (Yeni) - 4,39 2. Gün Keynote Speaker Yetkinlik (Yeni) - 4,77 2. Gün Keynote Speaker Oturum format: (Yeni) - 4,53 Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 18

19 SAYILARLA ULUSAL KALTE KONGRES Di)er Göstergeler (2004 = 100 ; 2004 de ölçülmeyen göstergelerin gerçekle*me de)erleri verilmi*tir) Toplam Ücretli Kat:l:m (Ki9i) ,9 Kongre Ücretli Kat:l:m (Ki9i) ,2 Çal:9tay Ücretli Kat:l:m (Ki9i) Ödül Töreni Ücretli Kat:l:m (Ki9i) ,1 Nakdi Sponsor Say:s: (Adet) ,4 Hizmet sponsoru Say:s: (Adet) ,5 leti9im Sponsoru Say:s: (Adet) ,7 Ücretli Stand Say:s: (Adet) ,3 Toplam Sponsorluk Bedeli (Adet) ,8 Toplam Barter Bedeli (Adet) ,6 Toplam Kat:l:mc: Geliri (Adet) Toplam Stand Geliri (Adet) ,4 Toplam Konu9mac: Harcamas: ,2 Toplam Organizasyon Harcamas: ,4 Toplam Tan:t:m Harcamas: Bas:n Toplant:lar:na Kat:l:m (Ki9i) ,1 Bas:n Toplant:lar:n:n Medya Yans:malar: (Adet) ,8 Yemekli Medya Toplant:lar:na Kat:l:m (Ki9i) ,3 Yemekli Medya Toplant:lar:n:n Medya Yans:malar: (Adet) ,8 Yap:lan Medya Ziyaretlerinin Say:s: (Adet) Medya Ziyaretlerinin Medya Yans:malar: (Adet) - 5 Bas:n Bültenlerinin Medya Yans:malar: (Adet) Video Konferansa kat:lan Medya Mensubu Say:s: Video Konferans:n Medya Yans:malar: (Adet) EtkinliDe kat:lan Bas:n Mensubu Say:s: ,2 EtkinliDin Medya Yans:malar: ,6 Toplam Yaz:l: Bas:n Medya Yans:mas: ,7 Yerel Medya Yans:mas: - 6 a. Kongre Öncesi - 3 b. Kongre Sonras: - 3 Ulusal Medya Yans:mas: a. Kongre Öncesi - 81 b. Kongre Sonras: - 77 Roportajlar:n Medya Yans:mas: - 29 a. Kongre Öncesi - 10 b. Kongre Sonras: - 19 Kö9e Yazarlar: Yans:mas: - 11 a. Kongre Öncesi - 8 b. Kongre Sonras: - 3 TV ilgili yay:n süresi dak. TV spot film süresi - 28 dak. Billboard say:s: Etkinlik ilan say:s: - 67 Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 19

20 AVRUPA KALTE ÖDÜLÜ KAZANANLAR KONFERANSI KalDer taraf:ndan düzenlenen Avrupa Kalite Yönetimi Vakf: Kazananlar Konferans: 6 Temmuz 2005 tarihinde Koç Üniversitesi nde, Bosch San.Tic.A.-Bursa n:n sponsorludunda; Koç Üniversitesi ve Vip Turizm katk:lar:yla gerçekle9tirilmi9tir. Program, davet edilen kurulu9lar:n ba9ar: öyküleri ön plana ç:kart:larak olu9turulmu9tur. Konferansa 11 konu9mac: kat:lm:9t:r. Kat:l:mc: say:s: 183 olarak gerçekle9mi9tir. ULUSAL KALTE HAREKET-MÜKEMMELLK A?AMALARI TANITIM VE DENEYM PAYLA?IM GÜNÜ Payla9:m Günü 30 Mart 2005 tarihinde KalDer Centrum 9 Merkezi nde gerçekle9tirilmi9tir. Payla9:m gününe 4 ü aç:l:9 konu9mas: yapmak üzere toplam 8 konu9mac: kat:lm:9t:r. Yakla9:k 100 ki9inin kat:ld:d: payla9:m gününde uygulay:c: kurulu9lar:n deneyimleri payla9:larak, yi Uygulama Örnekleri ve Kurulu9lar:n özdederlendirme deneyimleri ele al:nm:9t:r. Program ÖzdeDerlendirmesini tamamlayan kurulu9lar:n plaket töreni ile sona ermi9tir. 2. SPORDA KALTE SEMPOZYUMU Sempozyum 12 May:s 2005 tarihinde KalDer ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi taraf:ndan, Olimpiyatevi - stanbul da gerçekle9tirilmi9tir. KalDer in Sporda Kalite Sempozyumu nu bu y:l Etik Rekabet ve Ba9ar: temas: alt:nda düzenleyerek topluma vermeyi hedefledidi temel mesaj, ancak etik rekabet anlay:9: ile sportif faaliyetlerde ba9ar: sadlanabilecedidir. Tüm bu konular:n bütünsel olarak dederlendirilmesi, etkile9imlerinin gözden geçirilmesi, f:rsatlar:n görülmesi için Sporda Kalite Sempozyumu nun gerçekle9tirilmesi planlanm:9t:r. Bu bulu9man:n etkinlidi için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin tam destedi sadlanm:9t:r. Sempozyuma 1 i yurtd:9:ndan olmak üzere toplam 9 konu9mac: ve 2 oturum ba9kan: kat:lm:9t:r. Kat:l:mc: say:s: 340 olarak gerçekle9mi9tir. DR. STEPHEN R. COVEY KONFERANSI Konferans 1 Temmuz 2005 tarihinde Ritz Carlton Oteli-stanbul da gerçekle9tirilmi9tir. Kurulu9lar:m:z:n küresel kalite seviyesini yakalamalar:n: ve rekabet güçlerine katk:da bulunmak üzere ortamlar yaratmay: hedefleyen KalDer, bu konferansla uluslararas: liderlik otoritesi, kurumsal geli9im dan:9man: Dr. Stephen R. Covey in, 21. yüzy:lda geli9me ve ba9ar: için ihtiyaç duydudumuz yeni liderlik vizyonu, bu liderlidin gerektirdidi araçlar ve yeni alg:lama yetenedine ili9kin dü9üncelerini bizlerle payla9acad: etkile9imli bir ortam sunmay: amaçlam:9t:r. Kat:l:mc: say:s: 260 olarak gerçekle9mi9tir. 6. KAMU KALTE SEMPOZYUMU Sempozyum 8-9 Haziran 2005 tarihlerinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde düzenlenmi9tir. Ana temas: Kurumsal Performans ve Vatanda9 Memnuniyeti olarak belirlenen sempozyuma 401 ki9i kat:lm:9t:r. Ulusal Kalite Ödülü çerçevesinde verilen Kamu Sektörü Kalite Ödülü Kategorisi nde ehit Ali Gaffar lködretim Okulu Ba9ar: Ödülü alm:9t:r. YEREL KALTE GÜNLER Bölgelerin ilgisini kazanmak ve Ulusal Kalite Hareketi'ni yaymak ad:na düzenlenen Yerel Kalite Günü 27 Ekim 2005 tarihinde Kocaeli nde düzenlendi. KalDer ve Kocaeli Sanayi Odas: taraf:ndan düzenlenen, KalDer Genel Sekreteri Hakan KilitçioDlu ve Kocaeli Sanayi Odas: Yönetim Kurulu Ba9kan: Y:lmaz Kanbak :n aç:l:9 konu9malar: ile ba9layan Kocaeli Yerel Kalite Günü, yakla9:k 140 ki9ilik kat:l:mla gerçekle9tirildi. Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 20

Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 1

Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 1 ÇNDEKLER ÇNDEKLER... 1 MSYON-VZYON... 2 2004 YILI DEERLENDRMES... 3 KalDer MERKEZ YÖNETM KURULU ÜYELER... 5 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELER... 6 ULUSAL KALTE HAREKET (UKH)... 7

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2 Dr. GÜLER TOZKOPARAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü Dokuz Çemeler Kampüsü 35160 Buca-zmir 0 232 420 41 80 / 2128 e-mail: g.tozkoparan@deu.edu.tr ETM Dokuz Eylül

Detaylı

KalDer Türkiye Kalite Derneği

KalDer Türkiye Kalite Derneği KalDer Türkiye Kalite Derneği GençKal KalDer Ana Faaliyet Alanları Rekabet Gücünü Artırmada Destek Faaliyetleri Ulusal Kalite Hareketi Rehberlik Değerlendirme Hizmetleri Kıyaslama Çalışmaları Ulusal ve

Detaylı

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli)

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Genel Bilgiler - KalDer Yapı ve çalışma tarzı Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

NetSupport Software Ürünleri Kullanıcı Listesi

NetSupport Software Ürünleri Kullanıcı Listesi ADIYAMAN MILLI EGITIM MUDURLUGU 1 NSM Adıyaman AKINAL SENTETK 3 NSM Gaziantep AKTEK Bilgi letiim Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.. 1500 NSM stanbul ALCATEL LUCENT TELETA A.. 60 NSS stanbul ALTIEYLÜL BELEDYES

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli. 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası

KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli. 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası Genel Bilgiler - KalDer Kuruluş : 1990 Yapı ve çalışma tarzı : Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

GençKal

GençKal KalDer Türkiye Kalite Derneği GençKal KalDer Ana Faaliyet Alanları Rekabet Gücünü Artırmada Destek Faaliyetleri Ulusal Kalite Hareketi Rehberlik Değerlendirme Hizmetleri Kıyaslama Çalışmaları Ulusal ve

Detaylı

Oturum Başkanı: Edip Yılmaz, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yrd.

Oturum Başkanı: Edip Yılmaz, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yrd. Türkiye Kalite Derneği (KalDer), ülkemizde tüm sektör ve kuruluşlarda yönetim kalitesinin artırılması ile daha iyi bir yaşam kalitesi yaratmak amacıyla, 25 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir. Özel sektöre

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

TIP TIP FAKÜ LTES İ TIP FAKÜ LTES İ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ ELEKTRONİK HABERLEŞME MÜH. PDR-REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

TIP TIP FAKÜ LTES İ TIP FAKÜ LTES İ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ ELEKTRONİK HABERLEŞME MÜH. PDR-REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK Ad Soyad YUSUF OĞULCAN ÖKSÜZ STANBUL TEKNK ÜNV ELEKTRK Ad Soyad HAKAN KELEŞ S. DEMREL ÜNV. ELEKTRONK HABERLEŞME MÜH. Ad Soyad NURSEL TÜMKAYA ÇUKUROVA ÜNV. NGLZCE ÖĞRETMENLĞ Ad Soyad DENZ ABACI DOĞUŞ ÜNV.

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

20. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI

20. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI 20. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI Türkiye Kalite Derneği-KalDer yirmi yedi yıldır kurumların daha iyi yönetilmesi, daha başarılı ve uzun ömürlü olmaları için faaliyetlerini sürdürmektedir. KalDer

Detaylı

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ PLANLANAN TARİH 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ 1.PERSONEL BELGELENDİRME KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞMASI PLANI Amaç : Şirketlerin temel varlık gücü olan rekabeti

Detaylı

KalDer Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Mükemmellik Modelinin Yararları Radar, Özdeğerlendirme Ulusal Kalite Hareketi Mükemmellik Aşamaları

KalDer Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Mükemmellik Modelinin Yararları Radar, Özdeğerlendirme Ulusal Kalite Hareketi Mükemmellik Aşamaları KalDer Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Mükemmellik Modelinin Yararları Radar, Özdeğerlendirme Ulusal Kalite Hareketi Mükemmellik Aşamaları KalDer : CENTRUM İş Merkezi, Küçükyalı - 34854, İstanbul

Detaylı

19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı 6 Ekim 2016

19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı 6 Ekim 2016 19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı 6 Ekim 2016 Sponsorluk Dosyası 19. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI Türkiye Kalite Derneği-KalDer yirmi beş yıldır kurumların daha iyi yönetilmesi, daha başarılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Değerli Proje Ortağımız,

Değerli Proje Ortağımız, Değerli Proje Ortağımız, Sağlıklı ve yeterli miktarda gıdaya erişimin giderek zorlaştığı ve buna paralel olarak gıda üretiminin ve ticaretinin büyük önem kazandığı günümüz dünyasında, gıda endüstrisi içinde

Detaylı

19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi 6 Ekim 2016

19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi 6 Ekim 2016 19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi 6 Ekim 2016 Stant Dosyası 19. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI Türkiye Kalite Derneği-KalDer yirmi beş yıldır kurumların daha

Detaylı

A. Hamdi DOĞAN, 3.Dönem yeniden KalDer'in Yönetim Kurulu Başkanı oldu

A. Hamdi DOĞAN, 3.Dönem yeniden KalDer'in Yönetim Kurulu Başkanı oldu Basın Bülteni 28 Nisan 2014 A. Hamdi DOĞAN, 3.Dönem yeniden KalDer'in Yönetim Kurulu Başkanı oldu KalDer in yeni Yönetim Kurulu, Özel Sektör, Kobi ile Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Akademi dünyasının

Detaylı

37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 MART 2015

37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 MART 2015 37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 MART 2015 PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER RESMİ KURUMLARLA İLİŞKİLER Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliği Çalıştayı Ar-Ge Merkezleri Performans Değerlendirmesi ve Teknoloji

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI VE SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM BERFİN KARBEYAZGÜN ÇINAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI X. TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI 19 OCAK 2017 Intercontinental İstanbul Otel KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ HAKKINDA 2 Türkiye nin önde gelen şirketlerinin yönetim

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi Müşteriyi memnun ettiler, zirveye çıktılar 81 ilde, 6 bin 130 tüketici ile bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yapılarak hazırlanan Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2011 yılı 1. çeyrek sonuçlarına

Detaylı

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Alarda Bilgi Hizmetleri 7-9 Ekim 2010 Ondokuz Mays Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitab Yayna Hazrlayanlar Aytaç Yldzeli Tolga Çakmak Nevzat Özel Samsun, 2012 ÜNAK

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı

GRMCLK DESTEK PROGRAMI UYGULAMALI GRMCLK ETM ETM PLANI

GRMCLK DESTEK PROGRAMI UYGULAMALI GRMCLK ETM ETM PLANI Adana Hizmet Merkezi Adana Hizmet Merkezi Adana Hizmet Merkezi Ali GÜL Kadınları Dernei (KAD) Adana 13.09.2012 27.09.2012 Filiz BASMACI 30 Ali GÜL Türkiye Kurumu Adana l Adana ve Ceyhan 17.09.2012 31.12.2012

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

GAYRİMENKULDE KADIN LİDERLER Strateji Planı

GAYRİMENKULDE KADIN LİDERLER Strateji Planı GAYRİMENKULDE KADIN LİDERLER 2016-2020 Strateji Planı NASIL BAŞLADI? ULI bünyesinde, 2016 yılında, gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların çalışma hayatlarındaki sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi,

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

T M M E KalDer, Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

T M M E KalDer, Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi KalDer, 2010 Yılı 2.Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı! Ulusal Endeks 0,5 puanlık artışla 75,6 olarak gerçekleşti. TMME ACSI TMME: ACSI: American Customer Satisfaction Index 80 79 78 77 76 75 74 73 73.5 74.1

Detaylı

CIO Ödülleri 2014, beşinci kez sahiplerini bulacak. İlki

CIO Ödülleri 2014, beşinci kez sahiplerini bulacak. İlki CIO Ödülleri CIO Ödülleri 2014, beşinci kez sahiplerini bulacak. İlki 2010 yılında düzenlenen CIO Ödülleri, kurumlarında başarılı projelere imza atmış CIO ları onurlandırmayı hedefliyor. Ödül alan CIO

Detaylı

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ Ülkemizde kurumsallaşmış bazı fuar ve sergilere Şubemizce her yıl düzenli olarak katılım ve destek sağlanmaktadır. Fuarların yanısıra, Şubemiz tarafından organize edilen teknik

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

İSO İNOVASYON ÖDÜLLERİ: BÜYÜK ÖDÜL. VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Tic. A.Ş.

İSO İNOVASYON ÖDÜLLERİ: BÜYÜK ÖDÜL. VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Tic. A.Ş. İSO İNOVASYON ÖDÜLLERİ: BÜYÜK ÖDÜL VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Tic. A.Ş. Sektörünün lider kuruluşu VİKO 1980 yılında kurulmuş olup, İstanbul Sancaktepe'de 60.000 metrekare kapalı alanda

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu. HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Yeşim ÇELİK ycelik@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00

Detaylı

1. GR GENEL BLGLER...1

1. GR GENEL BLGLER...1 1. GR...1 2. GENEL BLGLER...1 3. MEVCUT DURUM ANALZ VE DEERLENDRME...1 3.1. Aratrma ve Yayn Faaliyetleri...1 3.2. E%itim Ö%retim Faaliyetleri...2 3.3. nsan Kaynaklar...8 3.4. Hizmetler...11 3.5. Mali Kaynaklar...12

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Kazananlar Konferansı

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Kazananlar Konferansı Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Kazananlar Konferansı Dr. Aydın KOSOVA - KalDer GÜNDEM KalDer Tanıtımı Ulusal Kalite Hareketi Mükemmellik Aşamaları uygulamalarında yenilikler 2 Misyonumuz Ülkemizdeki tüm özel

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

ÖSYS YERLEġTĠRME SONUÇLARI ATAKÖY CUMHURĠYET ANADOLU LĠSESĠ (ĠSTANBUL - BAKIRKÖY) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠ YERLEġTĠRME LĠSTESĠ

ÖSYS YERLEġTĠRME SONUÇLARI ATAKÖY CUMHURĠYET ANADOLU LĠSESĠ (ĠSTANBUL - BAKIRKÖY) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠ YERLEġTĠRME LĠSTESĠ ÖSYS YERLEġTRME SONUÇLARI ATAKÖY CUMHURYET ANADOLU LSES ( - BAKIRKÖY) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCLER YERLEġTRME LSTES Ad Soyad YerleĢtir me Dönemi Program Kodu Program Adı Üniversite Adı Fakülte/MYO Adı

Detaylı

TÇMB KASIM- ARALIK AYI EĞİTİMLERİ...2

TÇMB KASIM- ARALIK AYI EĞİTİMLERİ...2 30.10.2007 Bu sayımızda TÇMB Kasım- Aralık eğitimleri, çeşitli ulusal ve uluslararası konferans, sergi ve kongreler hakkında bilgiler var ve daha önceki sayılardaki konferanslar hakkında da hatırlatmalar

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LÜKS TÜKETİM ZİRVESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LÜKS TÜKETİM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LÜKS TÜKETİM ZİRVESİ Sayın Yetkili, Bogăziçi Üniversitesi I ktisadi ve I dari Bilimler Fakültesi olarak, Boğaziçi Üniversitesi Lüks Tüketim Zirvesi ni 28 Ocak 2016

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (23.06.2017-27.07.2017) I- KAYIT, DEĞİŞİKLİK ve TERKLER: 23.06.2017-27.07.2017 tarihleri arasında Odamıza; 42 yeni üye kaydedilmiş, 71 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

2016 Yılı GençKal Proje Raporu

2016 Yılı GençKal Proje Raporu 2016 Yılı GençKal Proje Raporu KalDer bünyesinde yer alan GençKal (Genç KalDer liler), kalite ve çağdaş yönetim anlayışını öğrenip içselleştirecek, liderlik niteliklerine sahip üniversite öğrencilerinden

Detaylı

ĠZZET LATĠF ARAS ORTAOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL AĞIRLIKLI 5. SINIFLAR ĠÇĠN SEVĠYE TESPĠT SINAVI SALON ADAY LĠSTESĠ

ĠZZET LATĠF ARAS ORTAOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL AĞIRLIKLI 5. SINIFLAR ĠÇĠN SEVĠYE TESPĠT SINAVI SALON ADAY LĠSTESĠ 1 2.KAT 1 NOLU SINIF 1 10957168388 BERRU ADI ORHAN SOYADI AÇIKLAMA 2 10675176306 EMİR EFE ŞENEL 3 10547316298 İREM YAĞMUR KILIÇ 4 10948174060 BORA BAYKUŞ 5 10430338574 BEREN NİSRA SARI 6 14215146330 ALİ

Detaylı

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw TANITIM DOSYASI bagatur.com bagaturlaw Deneyimli İşinizi anlayan, gereksinimlerinize uygun çözüm üreten Deneyimiyle risklerinizi yönetmenizi, önlemenizi sağlayan Kurumsal ve Güvenilir Dürüst, güvenilir,

Detaylı

GRMCLK DESTEK PROGRAMI UYGULAMALI GRMCLK ETM

GRMCLK DESTEK PROGRAMI UYGULAMALI GRMCLK ETM zmir Kuzey Hizmet Merkezi Sevcan PADIR Menemen Belediyesi zmir 27.03.2012 18.04.2012 Ümit EVREN Tercihen Menemen'de ikamet eden yeni giriimci adayları 28.03.2012 17.04.2012 Atilla BALAR KUR'a Kayıtlı,

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

Satinalma. BuyerNetwork.net Satınalma Kulübü. Satınalma Yöneticileri Filo Kiralama Sektörünü Değerlendirdi

Satinalma. BuyerNetwork.net Satınalma Kulübü. Satınalma Yöneticileri Filo Kiralama Sektörünü Değerlendirdi Endüstriyel Pazarlama ve Satış Konferansı Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Buluşuyor 16 ARALIK 2015 Satınalma Meslek Uygulamaları ISSN 2149-1232 FİYAT 10 TL Satinalma Yıl: 3 Sayı: 36 ARALIK 2015 Satınalma

Detaylı

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015 Sponsorluk Dosyası Amaç ve Hedeflerimiz Vizyonumuz Türkiye de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

www.foodsupplychainforum.org www.sut-d.org

www.foodsupplychainforum.org www.sut-d.org www.foodsupplychainforum.org Düzenleyen Destekleyen www.sut-d.org Değerli Gıda Yatırımcıları ve Sektör Temsilcileri, Günümüzde en önemli ve stratejik sektörlerden biri olarak kabul edilen gıda sektörü,

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Bak#m Onar#m Mal ve Malzemeleri Al#m# Bak#m Onar#m Mal ve Malzemeleri Al#m#

Bak#m Onar#m Mal ve Malzemeleri Al#m# Bak#m Onar#m Mal ve Malzemeleri Al#m# GÜL#AH DEM#R 1.1.1.1 Gider MURAT ARICAN Personel Gider ve 0,00 200,00 30.09.2016 28 30.09.2016 Ödemeleri GÜL#AH DEM#R 1.1.1.1 Gider SERGÜL Personel Gider ve 0,00 200,00 30.09.2016 28 30.09.2016 0,00 20,00

Detaylı

XI. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI

XI. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI XI. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI 18 Ocak 2018 - İstanbul Kurumsal Yönetim Zirvesi Hakkında Türkiye nin önde gelen şirketlerinin profesyonelleri, ana hissedarlar, kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com GELECEĞİN YAPILARI GELECEĞİN ŞEHİRLERİ ZİRVE VE FUARI Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli,

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli, konforlu, verimli, tasarruflu, çevreci, teknolojik, sürdürülebilir

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

(2016) YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN ŞARTLARA UYAN BAŞVURULAR

(2016) YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN ŞARTLARA UYAN BAŞVURULAR (2016) YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN ŞARTLARA UYAN BAŞVURULAR NO KURUM BAKANLIK ADI SOYADI KADRO ÜNVANI GÖREV YERİ NO HİZMET SÜRESİ 1 A0559 ABDULLAH YILMAZ BİLGİSAYAR

Detaylı