Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baz:nda yayg:n ve etkin kullan:m:n: sadlayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu9 olmak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baz:nda yayg:n ve etkin kullan:m:n: sadlayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu9 olmak"

Transkript

1 ÇNDEKLER ÇNDEKLER... 1 MSYON-VZYON YILI DEERLENDRMES... 3 KalDer YÖNETM KURULU ÜYELER... 5 KalDer DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELER... 6 KalDer MERKEZ ÇALIANLARI... 7 ÜYELK... 8 ULUSAL KALTE HAREKET (UKH) ULUSAL KALTE ÖDÜLÜ MÜKEMMELLK AAMALARI MÜKEMMELLKTE SÜREKLLK ÖDÜLLER YEREL KALTE ÖDÜLLER TÜRKYE MÜTER MEMNUNYET ENDEKS (TMME) ETKNLKLER VE TANITIM FAALYETLER ULUSAL KALTE KONGRES MEDYADA YERALMA ETM KIYASLAMA EXCELLENCE ONE BRLKLER YAYINLARIMIZ KÜTÜPHANE WEB STEMZ (www.kalder.org) ÜRÜN VE HZMETLER ÇN GER BLDRM ALINMASI... 32

2 MSYON-VZYON MSYONUMUZ Tüm özel, kamu kurum ve kurulu9lar: ile sivil toplum örgütlerine, dünya çap:nda kalite seviyesine ula9malar: ve rekabet güçlerini art:rmalar: için uygun ortamlar yaratmak VZYONUMUZ Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baz:nda yayg:n ve etkin kullan:m:n: sadlayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu9 olmak Yolunda yürüyen bir yolcunun yaln:z ufku görmesi yeterli dedildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk

3 2005 YILI DEERLENDRMES Kurumlar:n nitelikli yönetimi sonucu Türkiye nin sürdürülebilir rekabet gücünün artmas: için çal:9an KalDer, 2005 y:l: içerisinde gerçekle9tirdidi geni9 kat:l:ml: Ulusal Kalite Hareketi, editimler, etkinlikler, ödül süreci, mü9teri memnuniyeti endeksi, k:yaslama grup projeleri, yenilikçilidin 8 dalgas: yakla9:m: ve i9birlikleri ile bu amac:na önemli katk:larda bulundu. Bu çerçevede KalDer yönetimi olarak, geçtidimiz y:l:n bir dederlendirmesini yapmak ve neleri gerçekle9tirdidimize k:saca dedinmek istiyorum: 2004 y:l: Haziran ay: içerisinde yapt:d:m:z Arama Konferanslar: ve sonras:nda yap:lan dederlendirmeler göstermi9tir ki KalDer in temel misyonunu yerine getirebilmesi, kurum imaj:n:n güçlendirilmesi için payda9lar:n:n iki temel beklentisi vard:r: KalDer in alan:nda Entellektüel Lider (Yol Gösterici) bir STK rolünü üstlenmesi ve toplumda de)i*imin ve kalite hareketinin öncülerinden biri olmas:d:r. Bu hedefler dodrultusunda 03 Ekim 2005 günü ba9layan AB ile tam üyelik müzakere sürecine destek vermek amac: ile bir sonraki gün (04 Ekim 2005) Avrupa ve Ulusal Bas:nda gazete ilanlar: verilmi9tir. Özellikle Financial Times gazetesinde ç:kan Who cares about Europe? ba9l:kl: ilan hem Türkiye nin kurulu9lar: en çok Avrupa Kalite Ödülü alan ülke oldudunu vurgulam:9 hem de kurulu9lar:m:z:n Avrupa n:n geli9imine destedini ifade edilmi9tir. Bu ilan, Hürriyet Gazetesi taraf:ndan bas:n reklamlar:nda yarat:c:l:d: te9vik etmek, reklamverenlerin, reklam ajanslar:n:n ve reklam sektörü çal:9anlar:n:n ba9ar:s:n: belgeleyip ödüllendirmek için düzenledidi K:rm:z: Bas:nda En yiler Reklam Ödülleri nde 900 e yak:n reklam içerisinde içerik ve yarat:c:l:k aç:s:ndan ba9ar:l: bulunarak K:rm:z: Jüri Özel Ödülü ne lay:k görüldü. Ayn: zamanda bu gazete ilanlar:nda ülkemizin dederli kurulu9lar: Ulusal Kalite Hareketi ne kat:lmaya çadr:lm:9t:r. ÇaDr:ya paralel Ulusal Kalite Hareketi süreci Avrupa Kalite Yönetim Vakf: n:n (EFQM) Mükemmellik A9amalar: süreci ile bütünle9tirildi. Böylece kurulu9lar:m:z:n Ulusal Kalite Hareketi nde elde ettikleri geli9meleri Kararl:l:k ve Yetkinlik Belgeleri alarak Avrupa ya duyurmalar: daha da kolayla9t:r:ld:. Sürece eklenen KalDer taraf:ndan sadlanacak d:9 dederlendirme destedi ile kurulu9lar:m:z:n Ulusal Kalite Hareketi nde daha h:zl: yol almalar: da sadland:. KalDer in kurumsal yap:s:n:n güçlendirilmesi ve dünyadaki geli9melerin izlenerek altyap:s:n:n geli9tirilmesi için bir çok i9birlidi çal:9mas: ba9lat:ld:. 9birliklerinin destedi ile dünya uygulamalar:ndan ülkemizin ihtiyaçlar: dikkate al:narak yeni yakla9:mlar geli9tirildi. YenilikçiliDin 8 Dalgas: yakla9:m:, LaSalle Matris Dü9ünme editimi, Muhte9em 7 li editimi, Süreç Olgunluk Seviyesi çal:9tay ve editimleri gibi. 14. Ulusal Kalite Kongresi kat:l:mc: say:s: ve memnuniyeti aç:s:ndan geçtidimiz y:llardaki ba9ar:l: performans:n: bu y:lda sürdürdü. Kongre kadar ba9ar:l: bir etkinlik de 2. Sporda Kalite Sempozyumu oldu. Sempozyum ile sporda etik rekabet konusu bir kez daha ülkemiz gündemine ta9:nd:. ubelerimiz de birbirinden ba9ar:l: etkinlikler gerçekle9tirdiler. Ulusal Kalite Hareketi ile entegre olan Mükemmellik A9amalar: program:m:zda sdemir yapt:d: çal:9malar ile Mükemmellikte Kararl:l:k belgesi almaya hak kazand:. Ulusal Kalite Ödülü sürecinde ise i9letmeler, kamu ve sivil toplum kurulu9lar: kategorilerinin tümünde birer kurulu9umuz Ba9ar: Ödülü kazand:lar: Viko Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Ve Tic. A.., T.C. Milli EDitim Bakanl:D: Eski9ehir ehit Ali Gaffar Okkan lködretim Okulu, BÜMED BoDaziçi Üniversitesi Mezunlar DerneDi. EDitimlerimiz uygulamaya dayanan içerikleri ve deneyimli editicilerimizle en yüksek bedeni oranlar:n: sadlamay: sürdürdü. Ulusal Kalite Hareketi ne kat:lan kurulu9larla yapt:d:m:z

4 dederlendirme ve editim planlama çal:9malar: bu alandaki en önemli ba9ar: unsuru oldu. Ba9lat:lan 5 k:yaslama grup projesi ile kurulu9lar:m:z:n kurumsal geli9imlerine destek olundu. 20 yi a9k:n ülkede yürütülmekte olan Ulusal Mü9teri Memnuniyeti Endeksi nin Türkiye uygulamas: Türkiye Mü9teri Memnuniyeti Endeksi (TMME) 2005 y:l:nda pilot proje uygulamas: ile ba9lat:ld:. Uluslararas: bir modele göre uygulanan Endeks in temel amac:, ülke genelinde kalite ve mü9teri memnuniyeti bilincinin geli9tirilmesi. Sektör ve kurum baz:nda sonuçlar verebilen Endeks, 9irketlere, kendi sektöründeki yerini ve rakiplerinin durumunu görme ve strateji geli9tirme imkan: veriyor. Ülkemiz için hay:rl: olmas:n: diliyorum. Tüm çal:9malar:m:zda dederli üyelerimizin ve i9birlidi yapt:d:m:z kurumlar:n yönetimlerinden büyük destek ve te9vik görmekteyiz. Bu vesile ile bu kurumlar:n dederli yöneticilerine, tüm i9birlidi ortaklar:m:za, KalDer in bu ba9ar:lar:n: gerçekle9tirmesini gönüllü katk:lar: ile mümkün k:lan kalite gönüllüsü üyelerimize, Ulusal Kalite Ödülü dederlendiricilerimize, dan:9ma kurulu üyelerimize, editicilerimize, yönetim, denetleme ve yürütme kurullar:m:za KalDer e gösterdikleri yak:n ilgi, güven ve destekleri için te9ekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Ayr:ca özverili çal:9malar: ile KalDer in misyonunu gerçekle9tirmesinde en büyük paya sahip olan çal:9anlar:m:za da te9ekkürlerimizi sunar:z. Sayg:lar:mla, Hasan Suba9: Yönetim Kurulu Ba9kan:

5 KalDer YÖNETM KURULU ÜYELER Yönetim Kurulu Ba*kan3 Hasan Suba*3 Koç Holding A.. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Ba*kan Yard3mc3lar3 brahim Aybar Renault Mais A.. Genel Müdür Mehmet Ali Berkman Akkök irketler Grubu cra Kurulu Ba9kan: Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Agah U)ur Borusan Holding A.. Genel Müdür Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Sedat Birol Eczac:ba9: Holding A.. laç Grubu Koordinatörü Faruk Güler Cafer Sad:k Abal:oDlu Holding A.. CEO Dr. Levent Hatay Vestel Dayan:kl: Tüketim Mallar: Pazarlama A.. Genel Müdür Y3lmaz Kanbak Kocaeli Sanayi Odas: Yönetim Kurulu Ba9kan: Prof. Dr. Ali R3za Kaylan BoDaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan: Erhan Tunçay Türkiye Sigorta ve Reasürans irketleri BirliDi Genel Sekreter Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Bahad3r Ak3n Arçelik A.. Kalite Sistemleri Yöneticisi Dr. Y3lmaz Argüden ARGE Dan:9manl:k A.. Yönetim Kurulu Ba9kan: Lütfi H. Ensari Yöneti9im Yönetim Dan:9manl:k Genel Müdür Sami Erol KalDer Bursa ubesi Yönetim Kurulu Ba9kan: Ahmet Gökçümen KalDer Eski9ehir ubesi Yönetim Kurulu Ba9kan: Haluk Gümü*derelio)lu KalDer Ankara ubesi Yönetim Kurulu Ba9kan: Yalç3n pbüken pbüken Dan:9manl:k Genel Müdür Önder K3ratl3lar Emas Makina Sanayi A.. Genel Müdür?ener Muter KalDer zmir ubesi Yönetim Kurulu Ba9kan: Prof. Dr. Bar3* Tan Koç Üniversitesi 9letme Enstitüsü Direktörü Turgut Uzer H.Ö. Sabanc: Holding A.. Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Ba9kan: Semavi Yorganc3lar Yorim Cam San. Ve Tic. A.. Yönetim Kurulu Üyesi

6 KalDer DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELER Denetleme Kurulu Üyeleri Denetleme Kurulu Ba*kan3 Ali Kamil Uzun Oyak Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubu Mali Kontrolör Asil Üyeler Nerma Gökçe Kalite Sistem Laboratuarlar: Yönetim Kurulu Ba9kan: Necati Hako)lu Cognis Kimya A.. Fabrika Müdürü Yedek Üyeler Cumhur Güzel?. Fahri Özok Brisa A.. Kalite Sistemleri Müdürü Azmi Yar3mkaya Eczac:ba9: pekkad:t A.. nsan Kaynaklar: Müdürü Yürütme Kurulu Üyeleri Hakan Kilitçio)lu KalDer Genel Sekreter E*ber Çekiç Koç Holding A.. nsan Kaynaklar: Koordinatörü pek Çubukçuo)lu Renault-Mais A.. nsan Kaynaklar: Müdürü Tuncer Köklü Ata Holding A.. nsan Kaynaklar: ve Toplam Kalite Müdürü Hakan Öker H.Ö. Sabanc: Holding A.. Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Ba9kanl:D: Proje Direktörü Dr. Ayd3n Kosova KalDer Ulusal Kalite Ödül Sekreteri rfan Onay KalDer Ba9kan a Yard:mc: çerik Geli9tirme Samih Yedievli KalDer Pazarlama ve leti9im Koordinatörü Mehmet Yücel KalDer 9 Geli9tirme ve Projeler Koordinatörü Ça)r3 Ataman KalDer Eski9ehir ubesi Genel Sekreter Kenan Keskino)lu KalDer zmir ubesi Genel Sekreter Aykan Kurkur KalDer Bursa ubesi Genel Sekreter Berker Telek KalDer Ankara ubesi Genel Sekreter

7 KalDer MERKEZ ÇALI?ANLARI Orhan Argon Ulusal Kalite Ödül Sorumlusu Y3lmaz Ba* Muhasebe Sorumlusu Bülent Bekta* Bilgi Sistem Sorumlusu Can Ra*it Ergün nsan Kaynaklar: Koordinatörü Sabriye Ersin Genel Hizmetler Sorumlusu Neslihan Gök Pazarlama Sorumlusu Aylin Gökçe EDitim Sorumlusu Zülal K3z3lta* Ulusal Kalite Hareketi Sorumlusu (Sözle9meli) Hakan Kilitçio)lu Genel Sekreter Dr. Ayd3n Kosova Ulusal Kalite Ödül Sekreteri P3nar Yurdakul Kuyumcu çerik ve leti9im Sorumlusu rfan Onay Ba9kana Yard:mc: çerik Yönetimi P3nar Önal Genel Sekreter Asistan: Sanem Sümer Üyelik Hizmetleri Sorumlusu Canan Tezsezen Kurumsal Hizmetler Sorumlusu Elif Turan Muhasebe Sorumlusu (Sözle9meli) Samih Yedievli Pazarlama ve leti9im Koordinatörü Burçin Ye*iltepe Ulusal Kalite Kongresi ve Etkinlikler Sorumlusu Mehmet Yücel 9 Geli9tirme ve Projeler Koordinatörü

8 ÜYELK 2005 y:l:nda KalDer ailesine 72 Tüzel Üye (bu kurulu9lar: temsilen 106 As:l Üye), ayr:ca 8 i Bireysel As:l, 28 i Fahri ve 161 i ÖDrenci olmak üzere toplam 197 Bireysel Üye kat:lm:9t:r. Aram:za kat:lan yeni üyelerimize kalite konusundaki çal:9malar:nda ba9ar:lar dileriz y:l:nda aram:za kat:lan yeni üyelerimiz a9ad:dad:r. TÜZEL ÜYELER : ADANA ÇMENTO SANAY A.. AGB TEKNOLOJ SANAY VE TC. A.. AK PRES ALKIM YÖNETM DANIMANLII TC. LTD. T. ANKARA ÇETA OTOMOTV A.. ATI MAKNA AUDIO ELEKTRONK LTD. T. AUTOLV CANKOR OTOMOTV EMNYET SSTEMLER A.. AV. MAL BÜYÜKERMAN ANAOKULU BELBM A.. BORÇELK BORUSAN HOLDNG A.. BURSA ANADOLU LSES BÜMED BOAZÇ ÜNVERSTES MEZUNLAR DERNE CÜNO TEKSTL KONFEKSYON SAN. VE TC. LTD. T. DAMAK HAZIR YEMEK ÜRETM VE HZ. A.. DENZ GÜMRÜK MÜAVRL LTD. T. DURAVT YAPI ÜRÜNLER SAN. VE TC. A.. DUYAR VANA MAKNE SAN. VE TC. A.. EGE BÖLGES SANAY ODASI ESKEHR ANADOLU TEKNK LSES ESKEHR ETM VE ÖRETM DESTEKLEME DERNE ETKEN MAKNE FEVZYE MEKTEPLER VAKFI VE FMV IIK OKULLARI FNANS YATIRIM MENKUL DEERLER A.. GAZANTEP SANAY ODASI GLOBAL HORZON HJYENK ÜRÜNLER SAN. VE TC. LTD. T. GRUNDFOS POMPA GÜNMAK ENDÜSTRYEL ALET POMPA VE OTOMASYON SS. SAN. VE.TC. A.. H. Ö. SABANCI HOLDNG A.. HAKKI DEMRÖRS KAUÇUK SAN. TC. LTD. T. HAS KALIP MAKNA SAN. VE TC. A.. IC ÇTA NAAT SAN. VE TC. A.. IIP DANIMANLIK VE ETM HZMETLER A.. NEGÖL GAZ PAA LKÖRETM OKULU SFALT A.. ZMR L SALIK MÜDÜRLÜÜ ZMR TCARET ODASI ZMT SARAYBAHÇE BELEDYES KA ARATIRMA HZMETLER LTD. T. KADIKÖY FA HASTANES A.. KALTE SSTEM DANIMANLIK LTD. T. KARTAL BELEDYES KEREMOLU ÖZEL ETM LETMELER A.. KOÇAK FARMA LAÇ VE KMYA SANAY A.. MET-EPK AD ORTAKLII NECAT ÖZEN TEKSTL LTD. T. NUHPANEL YAPI ELEMANLARI SAN. VE TC. A.. NURUS A.. ODTÜ MEZUNLARI DERNE OPET MADEN YA SAN. VE TC. A.. OTOMOTV LASTKLER TEVZ A.. ÖZBUCAK SANAY VE TCARET A.. ÖZEL DENTSTANBUL D HASTANES ÖZEL EMNE ÖRNEK ETM KURUMLARI PLASTKKART AKILLI KART LET. SS. SAN. VE TC. A.. PREKONS NAAT SANAY A.. PRESMETAL A.. PROFLO ALIVER MERKEZ PROTEL BLGSAYAR ÖZEL ETM VE SER.HZ.LTD.T. SEÇKN DANIMANLIK ETM VE TCARET LTD. T. SELECTA/SOFRA A.. SERTRANS ULUSLARARASI NAKLYAT LTD. T. SETUR SERVS TURSTK A.. SOFRA YEMEK ÜRETM VE HZMET A.. SUN TEKSTL SAN. TC. A. EHT AL GAFFAR OKKAN LKÖRETM OKULU TATANLAR TURZM OTOM. N. VE GIDA MAD. TC. LTD. T. TQCSI ULUSLARARASI BELGELENDRME TEKN. KONT. GÖZ. HZM. LTD. T. TÜRKSAT UYDU HABERLEME VE LETME A.. UZMAN YAY MAKNE SANAY A.. ZF SACHS SÜSPANSYON SS. SAN. VE TC. A..

9 ÖRENC ÜYELER : NURDAN ACAR OKAN ACAR ARZU AÇAR MUSTAFA AGÇ SELN AGN ÇDEM ATA NAZF AKAR TUÇE AKGÖR EKREM AKIN GÜLAY AKIN BRAHM AKYÜZ ESN ALKAYA TURAN KORAY ALTUN HARUN ANAÇ ÖZLEM NUR ARAS PINAR ARAT GÖNÜL ARAY FERHAT ARIKAN KEREM HAKAN ARMAY ARZU NHAL ARSLAN METN ARSLAN METE ARSLANOLU BRAHM ATE ÖZLEM ATE LKNUR ATLAS HSAN AYAZ MEHMET AKF AYDIN ÖZDE BADUR FARUK BAHAR ÇDEM BALIM KÜBRA BAYKUL PELN BAYRAM NHAL BENL BAK BODUR ERSN BOLU FATH BOLU HAKAN BORAZAN AHMET BOZ ZELHA BÖCÜ NEVN CAN MELKE CENGZ ZAFER CENGZ GÜRSU COAN ÖZEL COKUNER BRGÜL ÇAKIR AYEGÜL ÇANLI FIRAT ÇELK SNEM ÇINAR ELF ÇÇEK EMRE ÇORAP BURCU DALGIN MTHAT DANIAN ONUR DAVUL YASEMN DEMRKAYA ÖZGE DEML GZEM DÖNERTA NAC UMUT DURU NESLHAN DÜZGÜN OKAN EKD MÜGE EKMEN SELMAN ERDOAN ERDEM EREN BEYHAN ERR MEHMET EVC HASAN FIRTINA AYE GEÇER BLGE GÜLAL AYBKE GÜNA KEMAL GÜNER SEVDYE HACIOLU HAKAN HATP MERT HÜNAKINCI KIVANÇ NCEKL F. KÜBRA BR ILGIM KAHRAMAN ÖZGE KAMLOLU HAVVA KARABULUT ESN KARABRAHMOLU AYE DUYGU KARAYT E. MÜGE KAYA GZEM KAYA HAMT KAYA MUHYETTN KAYA CEREN KAYACI EMEL KAZANIR HLAL KESER ASLI KIVRAKDAL FATMA KONU NERGS KONUK ÖZGE KOVALI ÇALAR KÖK AKR KÖK HÜSEYN KÜÇÜKDEMRC BAYRAM KAMER KÜÇÜKSLAMOLU EMRE KÜÇÜKKAYA FARUK NAYMAN CAN NEBGL FUNDA BERNA ONUR ASLIM ÖZGE ÖCAL EFSUN ÖZAT BUKET ÖZBAKIR BAHAR ÖZCAN SADIK GÖRKEM ÖZER ELF ÖZKAPLAN HLAL ÖZSOY BLGEHAN DENZ ÖZTÜRK MECT ÖZTÜRK FEVZ CHAT ÖZYURT SMGE PEKMERTOL SNAN PEEN HEDYE RAVCI KEZBAN SARIKAYA SERKAN SARIKAYA MEHMET UUR SAYDAM ECE SELV GAMZE SEMZ KADER SEVNÇ ZEYNEP SEZGEN ZELHA SUÇIKARANLAR FLZ SUNAL LEMAN SÜTÇÜ RIZA AHN AHMET EKERC M. YT EKERSOY AKGÜL EN DERYA EN MUSTAFA EMRE ENDENEL SAMET ENOCAK DENZ ENTÜRK BAAK TAÇI SEDAT TAKIN SEV TAVLOLU ZUHAL TEMEL ABDULLAH TOSUN CANAN TOSUN EBRU TUNÇ BENG TURGAN HASAN TURUNÇ ATAKAN URA HAYDAR AL ULU IIK UZUN KURTULU UZUN CENGZ ÜNLÜ SEDA ÜREN FUNDA ÜSTÜN BAAK VURGUNCU SEVCAN YAATASI BARI YAMAN SEVLCAN YANIK BLGEN YAVA FATH YAVUZ ÖZLEM YAYALAN MEHMET YILDIRIM ÖVÜNÇ YILDIRIM BAAK YILMAZ GÜLFER ENZ YILMAZ MERTER YILMAZ SEVDA YILMAZ ENAY YURDUSEVEN AHMET YETKN ZEYBEK SERKAN ZEYTNOLU Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 9

10 BREYSEL ASIL ÜYELER : SIDIKA AKBULUT AHMET ATADAN N. KENAN ERSÖZLÜ H. ERSN KER HASAN KÖRÜK AHMET ÖZBEK ERKAN ÖZGÜNERGN ARF PAKKAN FAHR ÜYELER : LKER HALUK AKKAYA LEBRZ HALE AKTÜN SÜLEYMAN EREF ALLEZ YEM ALTUN ÇDEM ARI F. TÜLN ATK SERDAR BLK YASEMN BOSTAN BAAK ÇETN CONGUR SELMA ÇAKMAKLI PEMBE EBRU DEMRKOL ERGÜL DOAN ADNAN HAMARAT ÇDEM HOCAOLU UMUT KAYTAZ ÖZLEM KIZILAY TÜRKAY KOÇ SENEM KUTLUAT SBEL NEBGL PROF. DR. SMAL OUZ ASLI ÖKTEN KEVSER ÖZMEN TEVFK CEM SERN CENGZ SEZGN TEVFK MURAT TAMER EDBE TAYLAN O. VEHB UÇAL ZARFE YT Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 10

11 ULUSAL KALTE HAREKET (UKH) KalDer in Yönetim Kalitesi ni ülke genelinde yayg:nla9t:rmak amac:yla ba9latt:d: program 2003 y:l:nda payda9lardan al:nan geri bildirimler dodrultusunda dederlendirilerek yeniden tasarlanm:9t:r. Tasarlanan program etkinliklerimizde dedi9ik araçlarla tan:t:lm:9 olup, 2005 y:l:nda kat:l:mc: kurulu9 say:s: 36 say:s:na ula9m:9t:r. Bu program çerçevesinde; kurulu9 yöneticilerine yap:lan tan:t:mlar: takiben kurulu9 ve KalDer aras:nda kar9:l:kl: sorumluluklar:n belirlenmesi ve kurulu9un TKY konusundaki kararl:l:d:n:n ifadesi olan yiniyet Bildirgesi imzalan:r. Kurulu9un yönetim kadrosuna uygulanan anket ile TKY olgunluk a9amas: ve editim ihtiyaçlar: belirlenir ve kurulu9a önerilir. irket içinde Mükemmellik Modeline uygun faaliyetleri ba9latacak ve sürdürecek proje grubunun editilmesi hedeflenmi9tir, editimlerin tamamlanmas:ndan sonra ilk özdederlendirme deneyimlerinde kurulu9lara deneyimli dederlendiriciler 2 gün kolayla9t:r:c: rolü ile gönüllü rehberlik yaparlar. Ulusal Kalite Hareketi nden ba9layarak Mükemmellik yolculudunda çe9itli ba9ar:lara imza atm:9 kurulu9lar, ilk özdederlendirmelerini yapanlar ve henüz bu sürece kat:lmam:9 kurulu9lar periyodik olarak bir araya gelerek deneyimlerini payla9:rlar. lk özdederlendirmelerini tamamlayan 9irketler bu toplant:da onurland:r:l:rlar. Sürecin dederlendirilme ve gözden geçirilmesi ise y:ll:k toplant:da ve gerektidinde yap:labilmektedir y:l: sonunda Ulusal Kalite Hareketi ve Mükemmellik A9amalar: program:m:z entegre edilmi9tir. UKH Üyelerimizden özdederlendirmesini yapan ve 3 iyile9tirme projelerini uygulamaya geçiren kurulu9lar:m:z Mülemmellikte Kararl:l:k Belgesi almak için ba9vuruda bulunabilmektedir. Yap:lacak saha ziyareti sonras:nda dederlendirme olumlu ise; Mükemmellikte Kararl:l:k Belgesini almaya hak kazanacaklard:r. Bu süreçte; kurulu9lara talep ettikleri takdirde KalDer taraf:ndan d:9 dederlendirme hizmeti verilecektir. Bu uygulamam:z 2006 y:l:nda devreye al:nacakt:r. UKH ve MA Program yiniyet Bildirgesi Kurumsal Olgunluk A*amas3n3n Belirlenmesi Yol Haritas3 D3* de)erlendirme Rehberlik Deste)i UKH Dan3*manl3)3 Proje grubuna UKH E)itimleri Özde)erlendirme yile*tirme Planlar3 yile*tirme Projelerinin Uygulamaya al3nmas3 De)erlendirme (RADAR) & MA Belgelendirme yile*tirme Projelerinin Uygulamaya al3nmas3 Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 11

12 2005 YILINDA ULUSAL KALTE HAREKET NE KATILAN KURULU?LAR PLASTKKART AKILLI KART LETM SS. SAN. Ve TC. A.. SYK GÜMRÜK MÜAVRL LTD. T. MET-EPK AD ORTAKLII ULUSTRANSTRANS ULUSLAR ARASI NAK. Ve TC. A.. KILIÇ ULUS. NAK. TH. HR. SAN. Ve TC. LTD. T. ODTÜ MEZUNLARI DERNE KARTAL BELEDYES TÜRKYE SINA KALKINMA BANKASI A.. DENZ TCARET ODASI GAZPAA LKÖRETM OKULU CUNO TEKSTL KONF. SAN. ve TC. A.. YURTÇ KARGO SERVS A.. ESKEHR ETM ve ÖRETM DESTEKLEME DERNE CONTITECH LASTK SAN. Ve TC. A.. OLTAS OTOMOTV LASTKLER TEVZ A.. PINAR SÜT MAMÜLLER SAN. TC. A.. ACCOR SERVSLER INTERNATIONAL A.. AV. MAL BÜYÜKERMAN ANAOKULU ÇMTA BORU MALAT ve TC. LTD. T. SILA TEKNK OTO YAN SAN. A.. ETKEN MAKNA KMYA GIDA NAAT MALZ. ZMT SARAYBAHCE BELEDYES BORUSAN LOJSTK DAITIM, DEPOLAMA VE TAIMACILIK A. ÖZEL DENTSTANBUL D HASTANES NUHPANEL YAPI ELEMANLARI SAN. TC. A.. ÖZEL EMNE ÖRNEK ETM VE ÖRETM TESSLER LTD. T BURSA ANADOLU LSES ÇELEB HAVA YOLLARI EMAS BURSA ECZA KOOP. SKT GAZANTEP SANAY ODASI FEN TEKNK ÜRÜNLER HAS KALIP MAKNA TURKBARTER ZF SACHS ULUSAL KALTE HAREKET NE KATILAN KURULU?LARIN PROFL 20 Kurulularn TKY Olgunluk Aamalar Total ekil 1: Kurulu9lar:n TKY Olgunluk A9amalar: KAMU E#TM 11% STK 6% KAMU HZMET 6% BÖ 19% KOB 58% ekil 2: UKH Üyeleri Ölçek DaD:l:m: Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 12

13 ULUSAL KALTE ÖDÜLÜ Bu y:lki Ulusal Kalite Kongresi nde Ulusal Kalite Ödülleri nin onüçüncüsü verildi. Ulusal Kalite Ödülü dederlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü nde de kullan:lan EFQM Mükemmellik Modeli esas al:narak ve bu konuda özel olarak yeti9tirilmi9 dederlendiricilerden olu9an ekipler taraf:ndan gerçekle9tiriliyor. On aya yay:lan bu dederlendirme sürecinin ayr:nt:lar: KalDer den ya da KalDer web sayfas:ndan elde edilebilir. Ulusal Kalite Ödülleri 9letme Kategorileri, Kamu Kategorisi ve Sivil Toplum Kurulu9lar: (STK) Kategorisi nde verilmektedir y:l:nda 9letme Kategorileri nde 3 kurulu9, Sivil Toplum Kurulu9lar: Kategorisi nde 2 kurulu9, Kamu Kategorisi nde ise 5 kurum olmak üzere toplam 10 kurum ve kurulu9 ba9vuruda bulundu. BA?VURUDA BULUNAN KURUM VE KURULU?LAR *letme Kategorileri : (1 Kurulu*un ismi gizli) TNT EXPRESS VKO ELEKTRK VE ELEKTRONK ENDÜSTRS SAN. VE TC. A. Kamu Kategorisi: T.C. MLL ETM BAKANLII ESKEHR ANADOLU TEKNK LSES T.C. MLL ETM BAKANLII ODTÜ GELTRME VAKFI ANKARA OKULLARI T.C. MLL ETM BAKANLII ESKEHR EHT AL GAFFAR OKKAN LKÖRETM OKULU T.C. MLL ETM BAKANLII ZYA KALKAVAN ANADOLU DENZCLK MESLEK T.C. SALIK BAKANLII ESKEHR DOUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANES Sivil Toplum Kurulu*lar3 Kategorisi: BOAZÇ ÜNVERSTES MEZUNLAR DERNE (BÜMED) ODTÜ MEZUNLAR DERNE ULUSAL KALTE ÖDÜLÜ KAZANAN KURULU?LAR *letme Kategorileri: VKO ELEKTRK VE ELEKTRONK ENDÜSTRS SAN. VE TC. A. BA?ARI ÖDÜLÜ Kamu Kategorisi: T.C. MLL ETM BAKANLII ESKEHR EHT AL GAFFAR OKKAN LKÖRETM OKULU BA?ARI ÖDÜLÜ T.C. SALIK BAKANLII ESKEHR DOUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANES JÜR TE?VK ÖDÜLÜ STK Kategorisi: BOAZÇ ÜNVERSTES MEZUNLAR DERNE (BÜMED) BA?ARI ÖDÜLÜ Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 13

14 MÜKEMMELLK A?AMALARI MÜKEMMELLKTE KARARLILIK skenderun Demir Çelik A y:l:nda Kararl:l:k Onay: için ba9vurmu9; Mükemmellikte Kararl:l:k belgesi almaya hak kazanm:9t:r. MÜKEMMELLKTE SÜREKLLK ÖDÜLLER Büyük Ödül alm:9 kurulu9lar:n i9 ba9ar:lar:n: artarak sürdürebilmelerini te9vik etmek ve ödüllendirmek için Türkiye ve/veya Avrupa da en az üç y:l önce Büyük Ödül alm:9 kurulu9lar:n ba9vurabilecedi Mükemmelikte Süreklilik Ödülleri nin verilmesi KalDer Yönetim Kurulu taraf:ndan kararla9t:r:lm:9t:r. Ulusal Kalite Ödülleri kapsam:nda yeralacak olan Mükemmellikte Süreklilik Ödülleri 14. Ulusal Kalite Kongresi nde anons edilmi9tir ve 2007 y:l:ndan itibaren verilmeye ba9lanacakt:r. YEREL KALTE ÖDÜLLER Yerel Kalite Ödülleri, Toplam Kalite Yönetimi ni bölgelerde yayg:nla9t:rmak ve Ulusal Kalite Hareketi ne kurulu9lar:n kat:l:m:n: sadlamak üzere 9ubeler taraf:ndan i9birlikleri ile düzenlenmektedir. BURSA KALTE ÖDÜLÜ KalDer ve BUSAD i9birlidi ile düzenlenmektedir. BA?VURUDA BULUNAN KURUM VE KURULU?LAR AAOLU KMYASAL MADDELER A.. BEYÇELK KALIP VE OTOMOTV A.. CANSAN ALÜMNYUM A.. FEKA OTOMOTV MAMULLER A.. BURSA KALTE ÖDÜLÜ NÜ KAZANAN KURULU?LAR BEYÇELK KALIP VE OTOMOTV A.. EGE BÖLGES KALTE ÖDÜLÜ VE YILIN BA?ARILI EKB ÖDÜLÜ BA?VURUDA BULUNAN KURUM VE KURULU?LAR EGE FREN EGE GENÇ ADAMLARI DERNE 2005 YILI BA?ARILI EKB ÖDÜLÜ ZF LEMFÖRDER Denge BÜYÜK ÖDÜL AKG YALITIM Grup T TETRA PAK - 10 Ad:m Kalite BA?ARI ÖDÜLÜ Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 14

15 2005 EGE BÖLGES KALTE ÖDÜLÜ ERBAKIR BÜYÜK ÖDÜL ÖZEL EGE LSES JÜR ÖZEL ÖDÜLÜ YILIN BA?ARILI EKB ÖDÜLÜ ALCAN PACKAGING ZMR A.. HAYES LEMMERZ JANTA ZELTA PINAR GIDA GRUBU SÖKTA SUN TEKSTL TUKA ESK?EHR ETM KURUMLARI KALTE ÖDÜLÜ KalDer ve Eski9ehir Milli EDitim MüdürlüDü i9birlidi ile düzenlenmektedir. BA?VURUDA BULUNAN KURUM VE KURULU?LAR AV. MAL BÜYÜKERMAN ANAOKULU GAZ ANADOLU MESLEK LSES MAT-FKB ÖZEL GELM OKULLARI MUZAFFER ÇL ANADOLU LSES ÖZEL ATAYURT OKULLARI YUNUSKENT ANAOKULU ESK?EHR ETM KURUMLARI KALTE ÖDÜLÜ NÜ KAZANAN KURULU?LAR AV. MAL BÜYÜKERMAN ANAOKULU BA?ARI ÖDÜLÜ ÖZEL ATAYURT OKULLARI BA?ARI ÖDÜLÜ MAT-FKB ÖZEL GELM OKULLARI JÜR TE?VK ÖDÜLÜ Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 15

16 TÜRKYE MÜ?TER MEMNUNYET ENDEKS (TMME) TMME, 20 yi a9k:n ülkede yürütülmekte olan Ulusal Mü9teri Memnuniyeti Endeksi nin Türkiye uygulamas:d:r. Uluslararas: bir modele göre uygulanan Endeks in temel amac:, ülke genelinde kalite ve mü9teri memnuniyeti bilincinin geli9tirilmesidir. Sektör ve kurum baz:nda sonuçlar verebilen Endeks, 9irketlere, kendi sektöründeki yerini ve rakiplerinin durumunu görme ve strateji geli9tirme imkan: vermektedir. Türkiye Kalite DerneDi (KalDer) ve KA Ara9t:rma ortak giri9imiyle yürütülen TMME, yeni sektörler ve kurumlar için her 3 ayda bir yap:lmaktad:r. Türkiye Mü9teri Memnuniyeti Endeksi (TMME) çal:9mas:n:n, 2005 y:l: son çeyredinde gerçekle9tirilen pilot proje ile ba9lat:lm:9t:r. Pilot projede, çal:9maya konu olan sektörler esas al:nd:d:nda, mü9terilerin üretim sektöründeki memnuniyet düzeyinin, hizmet sektörüne oranla daha yüksek oldudu ortaya ç:km:9t:r. Bu dodrultuda olu9an Ulusal Endeks ise 72,5 seviyesinde gerçekle9mi9tir. TMME'nin Türkiye'deki ilk uygulamas:, 2005 y:l: son çeyredine yönelik ve 7 sektörü (beyaz e9ya, televizyon, binek otomobil, zincir market, bireysel bankac:l:k, editim hizmetleri, sadl:k hizmetleri) kapsayacak 9ekilde yap:lm:9t:r. 81 ilde, 10 binin üzerinde mü9teri görü9mesi ile yürütülen çal:9mada, sektörlerden toplam 35 kurulu9 ele al:nm:9t:r. TMME sonuçlar:na göre, ele al:nan sektörler aras:nda beyaz e9ya ilk s:rada yer al:rken, televizyon ve binek otomobilde memnuniyet düzeyinin beyaz e9yaya çok yak:n oldudu görülmü9tür. TMME Sonuçlar3 Ve ABD Endeks Kar*3la*t3rmas3 Mü*teri Beklentileri Alg3lanan Kalite TMME 2005 IV. ÇEYREK SONUÇLARI Alg3lanan De)er Mü*teri Memnuniyeti Endeksi Mü*teri?ikayetleri Mü*teri Ba)l3l3)3 Amerika Mü*teri Memnuniyeti Endeksi Ulusal Sektörler ,5 %8,4 %68 73,2 Beyaz E9ya %9,6 %74 80 Televizyon %7,4 %73 81 Binek Otomobil %9,0 %65 80 Zincir Market %4,0 %77 73 Bireysel Bankac:l:k %7,6 %71 75 EDitim Hizmetleri %8,7 %70 77 SaDl:k Hizmetleri %2,8 %69 71 Girdiler Ç3kt3lar TMME çal3*mas3 3 ayda bir yap3lacak TMME çal:9mas:, Türkiye çap:nda, dedi9ik sektörleri ve bu sektörlerdeki kurumlar: kapsayacak 9ekilde her 3 ayl:k dönemde yap:lacakt:r. Cep telefonundan g:daya, ki9isel bilgisayardan sigortac:l:da kadar, onlarca dedi9ik sektörde mü9terilerin memnuniyet derecesinin güncel olarak ortaya konulmas: hedeflenmektedir. TMME'nin kurumsal üyeleri, ara9t:rma sonuçlar:n: sektör veya kurum/rakip baz:nda elde edebilmektedirler. Kurumsal Üyeler, TMME Modeli kapsam:nda, Mü9teri Memnuniyet Endeksi d:9:nda, Mü9teri Beklenti Endeksi, Alg:lanan Kalite Endeksi, Alg:lanan DeDer Endeksi, Mü9teri ikayet Endeksi ve Mü9teri BaDl:l:k Endeksi verilerine kurumsal, sektörel ve ulusal bazda ula9abilmekte, ayr:ca bu endeksler aras: etki modeli ile strateji üretebilmektedir. TMME nin y:lda 4 kez Ulusal Geli9im Raporlar: da haz:rlayacakt:r. Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 16

17 ETKNLKLER VE TANITIM FAALYETLER 14. ULUSAL KALTE KONGRES Vizyondan Eyleme ana temas:n: i9leyen 14. Ulusal Kalite Kongresi, Kas:m 2005 tarihleri aras:nda stanbul Lütfi K:rdar Uluslararas: Kongre Merkezi nde gerçekle9tirilmi9tir. TÜSAD :n katk:lar:yla düzenlenen Kongre, KalDer Yönetim Kurulu Ba9kan: Hasan Suba9: n:n aç:l:9 konu9mas:yla ba9lad:. Aç:l:9 gününün özel oturum konu9mac:s: Time Dergisi taraf:ndan Yeni Biny:l:n Liderleri nden biri seçilen Hernando De Soto idi. kinci günün özel oturum konu9mac:s: ise dünyan:n önde gelen kurulu9lar:nda yönetici olarak bulunan Robert Herbold oldu. Kongre süresince, TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Dinçkök, rlanda Rekabet Merkezi nden Adrian Gundy, Franklin Covey Amerika dan Vandy Evans, Xerox Yal:n 6 Sigma Uygulamalar:ndan sorumlu Ba9kan Yard:mc:s: Alicia Fernandez Campfield gibi Türkiye'den ve dünyadan çok say:da akademisyen, i9adam:, siyasetçi ve bürokrat olan 80 in üzerinde konu9mac: gelecedin 9ekillendirilmesi konusunu dedi9ik yönlerden ele alarak görü9lerini kat:l:mc:larla payla9t:. Kongre'den bir gün önce moderatörlerin yönetiminde toplam 16 çal:9tay gerçekle9tirilmi9tir. Çal:9taylar; Ac:badem SaDl:k Grubu, Kurumsal Yönetim DerneDi, MÜDEK, BSI ve IIP i9birlikleri ile gerçekle9tirilmi9tir. Her y:l oldudu üzere bu y:l da Ulusal Kalite Ödül Töreni ünlü bir isme evsahiplidi yapt:. Mazhar-Fuat-Özkan üçlüsünün Fuat : müzidindeki kalite yolculudunu kat:l:mc:larla payla9t:. 14. Ulusal Kalite Kongresi, çe9itli kategorilerden toplam 66 sponsor taraf:ndan desteklenmi9tir. Kongre; özel sektör, kamu ve sivil toplum kurulu9lar:ndan toplam ki9inin kat:l:m: ile gerçekle9mi9tir. Ka Ara9t:rma taraf:ndan 673 kongre kat:l:mc:s: ile yüzyüze yap:lan görü9melerde, Beklentileri Kar9:lama Derecesi için iyi ve çok iyi yan:t:n: verenlerin oran: %86 d:r. LDERLER FORUMU Bu y:l ilk kez düzenlenen etkinlik Harbiye Askeri Müze, Ahmet Fethi Pa9a Salonu nda gerçekle9tirildi. Forum un davetlisi olarak Türkiye ye gelen Stephane Garelli Rekabetin De9ifresi ve Roger LaSalle Yarat:c:l:k: Pazar Ba9ar:s:n:n Anahtar: ba9l:kl: iki özel oturumda 100 ü a9k:n kat:l:mc:yla deneyimlerini payla9t:lar. Gerçekle9tirilen ak9am yemedi sonras:nda ise uluslararas: i9 dünyas:n:n Türkiye yi, Türk i9 dünyas:n:n uluslararas: i9 alemini nas:l dederlendirdidinin ele al:nd:d: bir panel düzenlendi. Panele Hüsamettin Kavi, Stephane Garelli kat:l:rken, panel ba9kanl:d:n: Dr. Y:lmaz Argüden üstlendi. 10. KALTE VE YÖNETM SSTEMLER FUARI Yönetim Kalitesi konusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip olan kurulu9lar: ayn: çat: alt:nda bulu9turarak bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin payla9:lmas:n: sadlamak amac:yla KalDer taraf:ndan her y:l düzenlenen fuar, Kas:m 2005 tarihlerinde stanbul Lütfi K:rdar Kongre ve Sergi Saray: nda 14. Ulusal Kalite Kongresi ne paralel olarak gerçekle9tirilmi9tir. Yönetim, insan kaynaklar:, standartlar, veri toplama, 9irket kaynaklar:, toplam kalite yönetimi, üretim kontrol ve dokümantasyon, yaz:l:m, yay:n, kalibrasyon, editim, ara9t:rma, mü9teri ili9kileri, outsourcing hizmetleri, dan:9manl:k ve belgelendirme konular:nda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararas: kurulu9lar fuara kat:lm:9t:r. Toplam 45 stand:n bulundudu fuarda; standlar:n 17 tanesi ücretli, 28 tanesi de sponsor ve i9birlidi çerçevesinde tahsis edilmi9tir. Fuardaki KalDer stand:nda dernek faaliyetleri, üyelik ko9ullar:, EDitim Lisans YönetmeliDi, Excellence One, Mükemmellik A9amalar: ve yay:nlar:m:z hakk:nda bilgi verilmi9tir. Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 17

18 SAYILARLA ULUSAL KALTE KONGRES Alg3lama Ölçümü (5 üzerinden) Kat:l:mc:n:n genel memnuniyeti 4,09 4,08 EtkinliDin Temas:n:n UygunluDu 4,25 4,36 Oturum çeridinin YeterliliDi 4,1 3,92 Konu9mac:lar:n YetkinliDi 4,02 3,97 Etkinlik Ortam: 3,97 4,25 Organizasyonun Genel DeDerlendirmesi (Yeni) - 4,07 Yetkililerin lgisi 3,99 4,25 Kay:t ve Kar9:lama 9lemleri 4 4,53 Çanta DaD:t:m: 4 4,44 ÖDle YemeDi 2,7 3,97 Kahve Molalar: 3,2 3,64 Yönlendirme 3,6 3,84 Simultane Tercüme 3,8 4,11 Teknik Ekipman 3,9 4,16 Etkinlikten memnuniyet 3,85 4,01 5 lik skalada 4/5 verenlerin oran: 80 84,9 Tekrar kat:lma talebi 96 93,8 Oturumun genel memnuniyeti 4,1 4,1 Sunu9 çeridi 4,1 4,06 Sunum Kalitesi 4,1 4,08 Konu Seçimi 4,2 4,26 Oturum Süresi 4,1 4,09 Uygulamaya yönelik bilginin verilmesi 4 3,93 Konu9mac: yetkinlidi 4,1 4,2 Oturum Format: 4,1 4,1 Çal:9tay Genel Memnuniyet - Egitici 4,1 4,33 Çal:9tay Genel Memnuniyet - Dokumanlar (Yeni) - 3,83 Çal:9tay Genel Memnuniyet - Kapsam ve çerik (Yeni) - 3,98 Çal:9tay Genel Memnuniyet - Egitim Ortam: (Yeni) Gün Keynote Speaker Genel Memnuniyet 4,36 4,12 1. Gün Keynote Speaker Sunu9 çeridi 4,36 4,03 1. Gün Keynote Speaker Sunum Kalitesi 4,38 4,03 1. Gün Keynote Speaker Konu Seçimi 4,34 4,15 1. Gün Keynote Speaker Oturum Süresi 4,31 4,03 1. Gün Keynote Speaker Uygulamaya Yönelik Bilgi 4,21 3,74 1. Gün Keynote Speaker Yetkinlik 4,41 4,21 1. Gün Keynote Speaker Oturum format: 4,28 4,03 2. Gün Keynote Speaker Genel Memnuniyet (Yeni) - 4,45 2. Gün Keynote Speaker Sunu9 çeridi (Yeni) - 4,51 2. Gün Keynote Speaker Sunum Kalitesi (Yeni) - 4,61 2. Gün Keynote Speaker Konu Seçimi (Yeni) - 4,55 2. Gün Keynote Speaker Oturum Süresi (Yeni) - 4,34 2. Gün Keynote Speaker Uygulamaya Yönelik Bilgi (Yeni) - 4,39 2. Gün Keynote Speaker Yetkinlik (Yeni) - 4,77 2. Gün Keynote Speaker Oturum format: (Yeni) - 4,53 Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 18

19 SAYILARLA ULUSAL KALTE KONGRES Di)er Göstergeler (2004 = 100 ; 2004 de ölçülmeyen göstergelerin gerçekle*me de)erleri verilmi*tir) Toplam Ücretli Kat:l:m (Ki9i) ,9 Kongre Ücretli Kat:l:m (Ki9i) ,2 Çal:9tay Ücretli Kat:l:m (Ki9i) Ödül Töreni Ücretli Kat:l:m (Ki9i) ,1 Nakdi Sponsor Say:s: (Adet) ,4 Hizmet sponsoru Say:s: (Adet) ,5 leti9im Sponsoru Say:s: (Adet) ,7 Ücretli Stand Say:s: (Adet) ,3 Toplam Sponsorluk Bedeli (Adet) ,8 Toplam Barter Bedeli (Adet) ,6 Toplam Kat:l:mc: Geliri (Adet) Toplam Stand Geliri (Adet) ,4 Toplam Konu9mac: Harcamas: ,2 Toplam Organizasyon Harcamas: ,4 Toplam Tan:t:m Harcamas: Bas:n Toplant:lar:na Kat:l:m (Ki9i) ,1 Bas:n Toplant:lar:n:n Medya Yans:malar: (Adet) ,8 Yemekli Medya Toplant:lar:na Kat:l:m (Ki9i) ,3 Yemekli Medya Toplant:lar:n:n Medya Yans:malar: (Adet) ,8 Yap:lan Medya Ziyaretlerinin Say:s: (Adet) Medya Ziyaretlerinin Medya Yans:malar: (Adet) - 5 Bas:n Bültenlerinin Medya Yans:malar: (Adet) Video Konferansa kat:lan Medya Mensubu Say:s: Video Konferans:n Medya Yans:malar: (Adet) EtkinliDe kat:lan Bas:n Mensubu Say:s: ,2 EtkinliDin Medya Yans:malar: ,6 Toplam Yaz:l: Bas:n Medya Yans:mas: ,7 Yerel Medya Yans:mas: - 6 a. Kongre Öncesi - 3 b. Kongre Sonras: - 3 Ulusal Medya Yans:mas: a. Kongre Öncesi - 81 b. Kongre Sonras: - 77 Roportajlar:n Medya Yans:mas: - 29 a. Kongre Öncesi - 10 b. Kongre Sonras: - 19 Kö9e Yazarlar: Yans:mas: - 11 a. Kongre Öncesi - 8 b. Kongre Sonras: - 3 TV ilgili yay:n süresi dak. TV spot film süresi - 28 dak. Billboard say:s: Etkinlik ilan say:s: - 67 Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 19

20 AVRUPA KALTE ÖDÜLÜ KAZANANLAR KONFERANSI KalDer taraf:ndan düzenlenen Avrupa Kalite Yönetimi Vakf: Kazananlar Konferans: 6 Temmuz 2005 tarihinde Koç Üniversitesi nde, Bosch San.Tic.A.-Bursa n:n sponsorludunda; Koç Üniversitesi ve Vip Turizm katk:lar:yla gerçekle9tirilmi9tir. Program, davet edilen kurulu9lar:n ba9ar: öyküleri ön plana ç:kart:larak olu9turulmu9tur. Konferansa 11 konu9mac: kat:lm:9t:r. Kat:l:mc: say:s: 183 olarak gerçekle9mi9tir. ULUSAL KALTE HAREKET-MÜKEMMELLK A?AMALARI TANITIM VE DENEYM PAYLA?IM GÜNÜ Payla9:m Günü 30 Mart 2005 tarihinde KalDer Centrum 9 Merkezi nde gerçekle9tirilmi9tir. Payla9:m gününe 4 ü aç:l:9 konu9mas: yapmak üzere toplam 8 konu9mac: kat:lm:9t:r. Yakla9:k 100 ki9inin kat:ld:d: payla9:m gününde uygulay:c: kurulu9lar:n deneyimleri payla9:larak, yi Uygulama Örnekleri ve Kurulu9lar:n özdederlendirme deneyimleri ele al:nm:9t:r. Program ÖzdeDerlendirmesini tamamlayan kurulu9lar:n plaket töreni ile sona ermi9tir. 2. SPORDA KALTE SEMPOZYUMU Sempozyum 12 May:s 2005 tarihinde KalDer ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi taraf:ndan, Olimpiyatevi - stanbul da gerçekle9tirilmi9tir. KalDer in Sporda Kalite Sempozyumu nu bu y:l Etik Rekabet ve Ba9ar: temas: alt:nda düzenleyerek topluma vermeyi hedefledidi temel mesaj, ancak etik rekabet anlay:9: ile sportif faaliyetlerde ba9ar: sadlanabilecedidir. Tüm bu konular:n bütünsel olarak dederlendirilmesi, etkile9imlerinin gözden geçirilmesi, f:rsatlar:n görülmesi için Sporda Kalite Sempozyumu nun gerçekle9tirilmesi planlanm:9t:r. Bu bulu9man:n etkinlidi için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin tam destedi sadlanm:9t:r. Sempozyuma 1 i yurtd:9:ndan olmak üzere toplam 9 konu9mac: ve 2 oturum ba9kan: kat:lm:9t:r. Kat:l:mc: say:s: 340 olarak gerçekle9mi9tir. DR. STEPHEN R. COVEY KONFERANSI Konferans 1 Temmuz 2005 tarihinde Ritz Carlton Oteli-stanbul da gerçekle9tirilmi9tir. Kurulu9lar:m:z:n küresel kalite seviyesini yakalamalar:n: ve rekabet güçlerine katk:da bulunmak üzere ortamlar yaratmay: hedefleyen KalDer, bu konferansla uluslararas: liderlik otoritesi, kurumsal geli9im dan:9man: Dr. Stephen R. Covey in, 21. yüzy:lda geli9me ve ba9ar: için ihtiyaç duydudumuz yeni liderlik vizyonu, bu liderlidin gerektirdidi araçlar ve yeni alg:lama yetenedine ili9kin dü9üncelerini bizlerle payla9acad: etkile9imli bir ortam sunmay: amaçlam:9t:r. Kat:l:mc: say:s: 260 olarak gerçekle9mi9tir. 6. KAMU KALTE SEMPOZYUMU Sempozyum 8-9 Haziran 2005 tarihlerinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde düzenlenmi9tir. Ana temas: Kurumsal Performans ve Vatanda9 Memnuniyeti olarak belirlenen sempozyuma 401 ki9i kat:lm:9t:r. Ulusal Kalite Ödülü çerçevesinde verilen Kamu Sektörü Kalite Ödülü Kategorisi nde ehit Ali Gaffar lködretim Okulu Ba9ar: Ödülü alm:9t:r. YEREL KALTE GÜNLER Bölgelerin ilgisini kazanmak ve Ulusal Kalite Hareketi'ni yaymak ad:na düzenlenen Yerel Kalite Günü 27 Ekim 2005 tarihinde Kocaeli nde düzenlendi. KalDer ve Kocaeli Sanayi Odas: taraf:ndan düzenlenen, KalDer Genel Sekreteri Hakan KilitçioDlu ve Kocaeli Sanayi Odas: Yönetim Kurulu Ba9kan: Y:lmaz Kanbak :n aç:l:9 konu9malar: ile ba9layan Kocaeli Yerel Kalite Günü, yakla9:k 140 ki9ilik kat:l:mla gerçekle9tirildi. Türkiye Kalite Dernei 2005 Yl Faaliyet Raporu 20

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON-VĠZYON... 2 2006 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ... 3 KalDer YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer MERKEZ ÇALIġANLARI... 8 ÜYELĠK... 9 MÜKEMMELLĠK AġAMALARI... 16 YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ...

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... 2010 Çalışma Raporu i MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2010 İşbirliklerimiz: ii İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON ii 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU

Detaylı

MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL... 2009 Çalýþma Raporu MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2009 İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU 1

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak MİSYONUMUZ Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak VİZYONUMUZ Cumhuriyetimizin 100. yılında sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU 2013 Yılı Faaliyet Raporu İŞBİRLİKLERİMİZ Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağı Amerikan Kalite Derneği (ASQ) Küresel İşbirliği Ortağı Ortadoğu

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r.

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r. 1985 ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr. Mühendislik alannda özgün tasarm yapmak, kaliteli danmanlk hizmeti vermek; aratrmac olmay, sürekli yenilenmeyi

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

A. UBE ORGAN VE KURULLARI

A. UBE ORGAN VE KURULLARI A. UBE ORGAN VE KURULLARI 29.DÖNEM UBE YÖNETM KURULU lter ÇELK (BAKAN ) Hayati CAN (BAKAN VEKL) Erol Alkım ERDÖNMEZ (SEKRETER) Osman SERTER (SAYMAN) Orhan ATLLA (ÜYE) Turgut BOZKURT (ÜYE) Devrim KANTAR

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON / VĠZYON... 2 KalDer MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 5 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer ANKARA ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME

Detaylı

2/16/2013. 2012 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Planı Genel Kurul Raporu. KalDer İzmir Şubesi

2/16/2013. 2012 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Planı Genel Kurul Raporu. KalDer İzmir Şubesi 2/16/2013 2012 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Planı Genel Kurul Raporu KalDer İzmir Şubesi İÇİNDEKİLER Önsöz 2 Misyon Vizyon 4 KalDer İzmir Şubesi 5 Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Şube Organizasyonu Yeni

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Ulusal Kalite Ödülü Ulusal Kalite Ödülü Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Modeli Ulusal Kalite Ödülü ne Başvuran Kuruluşlar Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricilerimiz 2011 Ulusal Kalite

Detaylı

Türkiye Mükemmellik Ödülü

Türkiye Mükemmellik Ödülü 2013 Türkiye Mükemmellik Ödülü Türkiye Mükemmellik Ödülü Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Modeli Türkiye Mükemmellik Ödülü ne Başvuran Kuruluşlar Türkiye Mükemmellik Ödülü Değerlendiricilerimiz

Detaylı

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli 2011 Ulusal Kalite Ödülü Ulusal Kalite Ödülü Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Modeli Ulusal Kalite Ödülü ne Başvuran Kuruluşlar Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricilerimiz 2012 Ulusal Kalite

Detaylı

KK PP LL AA NN S a y f a 1 KK PP LL AA NN S a y f a 2 KK PP LL AA NN S a y f a 3 KK PP LL AA NN S a y f a 4 SUNU Öncelikle 2011-2014 yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli 2012 Ulusal Kalite Ödülü Ulusal Kalite Ödülü Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Modeli Ulusal Kalite Ödülü ne Başvuran Kuruluşlar Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricilerimiz 2013 Ulusal Kalite

Detaylı

TMMOB ELEKTR K MÜHEND SLER ODASI STANBUL UBES 35.

TMMOB ELEKTR K MÜHEND SLER ODASI STANBUL UBES 35. TMMOB ELEKTRKMÜHENDSLERODASI STANBULUBES 35. DÖNEM ÇALIMARAPORU 20062008 TMMOB ElektrikMühendisleriOdası stanbulubesi 35.DönemÇalımaRaporu 20062008 ISBN:9789944895071 EMOYayınNo:GY/2008/3 Adres: DikilitaMah.ErenSok.No:30

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

XVIII. DÖNEM FAALİYET RAPORU 2012-2013. Tükiye Giyim Sanayicileri Dernegi

XVIII. DÖNEM FAALİYET RAPORU 2012-2013. Tükiye Giyim Sanayicileri Dernegi XVIII. DÖNEM FAALİYET RAPORU 2012-2013 Tükiye Giyim Sanayicileri Dernegi TGSD 18. Dönem Faaliyet Raporu- 2012-2013 İçerik Önsöz TGSD Vizyon-Misyon Önceki Dönem Başkanları ve yaptıkları önemli faaliyetler

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

İMSAD Faaliyet Raporu

İMSAD Faaliyet Raporu 10 İMSAD Faaliyet Raporu İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYETLERİ 2 2010 YILI FAALİYETLERİ Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi

Detaylı