BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü"

Transkript

1 BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla ilikilerfaaliyetleriniyürütmek. Bilgi edinme hakknn etkin olarak kullanlabilmesi ve bilgi veya belgelereeriiminzamanndasalanabilmesi. 5393s.K.m.14/1a,5216s.Km. 24/1l 4982saylBilgiEdinmeHakk Kanunu,B.E.H.K.Uygulanmasna likinesasveusullerhakknda Yönetmelik Müdürlüümüz; tarihve3030saylBüyükehirBelediyesiKanunu nagörekurulmuolup, tarih ve 5216 sayl Büyükehir Belediyesi Kanunu na göre Basn Yayn ve Halkla likiler ube Müdürlüü; Büyükehir Belediyesi nin çalmalarn, basn, yayn araçlar yardmyla kamuoyuna etkili bir ekilde duyurulup tantlmasn salamak ve halkla ilikiler faaliyetlerini yürütmekle görevli birimdir. Genel Sekreter e bal olarak çalmaktadr sayl Büyükehir Belediyesi Kanunu na göre Basn Yayn ve Halkla likiler ube Müdürlüü çalmalar sürdürmektedir. Ayr bir görev, çalma ve uygulama yönetmelii yoktur. Basn Yayn ve Halkla likiler ube Müdürlüü nebalolarakbilgiedinmebirimivehemehriletiimmerkezibulunmaktadr yl kapsamnda, önceki yllardan süre gelen projelere ilikin deerlendirmeler yaplmtr. Ayrca Kurumumuzun,basnvehalklailikilerodandaetkinliininartrlmastemelligerçekletirilenbirçokrutinfaaliyet dedeerlendirilmitir. SüreklilikArzedenFaaliyetler:2009Deerlendirmesi Gazetelerde yer alan vatanda ikâyetleri ile ilgili haberleri ilgili birimlere aktarmak ve gelen yantlar basn araclyla kamuoyuna duyurmak amacyla, her gün gazetelerin ikâyet köeleri takip edilerek belediyemizi ilgilendiren ikâyetler ilgili birimlere ulatrlr ve ilgili birimden alnan açklama gazetelere ikâyet yant olarak gönderilerekkamuoyununbilgilendirilmesisalanr. nternetyoluylaanndagenikitlelereulamak,belediyeninvebelediyebakanmznvefaaliyetlerimizintantmn yapmak ve ayn zamanda ariv haberlerine ulaabilmek amacyla 2009 yl içinde web sitemizehaber,kpür,duyurulargirilm, etkinlikprogramlarduyurulmu,bannerçalmalaryaplmtr. zmirbüyükehirbelediyesinceyaplacaketkinlik,açl,kutlamaveyeniprojetantmlarnnhalkaduyurulmasiçin günlük,haftalk,aylkgazetevedergileredönemdönemilanlarverilmitir.buamaçla,2009ylnda509gazete dergiilan,31tvilan,13internetsitesibanner,2internetsitesitantmfilmiyaynlanmtr. Belediyenintantmnakatk salamak,belediyeninimajndahaolumluyaçekmekamacylayaplanfaaliyetlerin duyurulmas için çalmalarn haber formatnda hazrlanarak görsel ile birlikte basna servis yaplmtr. 12 aylk toplam1439adethaberyaplmtr.servisiyaplangünlükortalamahabersays3.9'dur. BüyükehirBelediyeBakan nngündemininveprogramlarnnbirekiptarafndatakipedilerekhaberletirilmesi çalmasyaplmve2009ylndatoplam549adetbakanlkgündemioluturulmutur. Baslyaynorganlarndakihaberlerintakibi salanm veyaynlananhaberlerarivlenmitir.ayrcaetkinliklerde çekilen72.743adetfotorafn49.571adetiarivlenmitir. BilgiEdinmeBirimi Gerçek ve tüzel kiilerin bilgi edinme hakkn kullanmalarna ilikin 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu nun yürürlüegirmesiile MerkezidarekapsamndakiKamuidareleriilebunlarnbal,ilgiliveyailikilikurulularn, köylerhariçolmaküzeremahalliidarelervebunlarnbalveilgilikurulularilebirlikveirketlerinin,t.c.merkez Bankas,MKBveÜniversitelerdedâhilolmaküzerekamutüzelkiiliinihaizolarakenstitü,teebbüs,teekkül, fonvesairadlarlakurulmuolanbütünkamukurumvekurulularnnfaaliyetlerinikapsayanbilgiedinmehakk

2 KanunununUygulanmasnailikinEsasveUsullerhakkndaYönetmelik 27Nisan2004tarihve25445saylResmi Gazetedeyaymlanarakyürürlüegirmitir. Anlanyönetmeliin BilgiEdinmeBirimlerininOluturulmas balkl8.maddesiuyarnca; bilgiedinmehakknn etkin olarak kullanlabilmesi ve bilgi veya belgelere eriimin zamannda salanabilmesi amacyla bilgi edinme birimleri oluturulur. denilmektedir. Buna istinaden Belediye Bakanlmzn tarih ve tarih ve / sayl Olur lar ile yalnzca bu duyarl görevin yürütülmesiyle ilgili olarak Bilgi Edinme Birimi kurulmutur. AyrcaBabakanln2006/3saylGenelgesiuyarncauygulamayabalananAlo150 BMERbavurularileilgili ilemlerdeyinebelediyemizbilgiedinmebiriminceyerinegetirilmektedir. Birimimizde kullanlmakta olan büro ekipmanlar; 3 Adet bilgisayar, 1 Adet faks cihaz, 3 Adet telefon, 1 Adet FotokopiMakinesi,1Adetscanner(tarayc)dr. 2009Faaliyetlerininstatistikleri BilgiEdinmeBavuruToplam OlumluCevaplanarakBilgiveBelgelereEriimSalananBavuruSays KsmenOlumluCevaplanarakKsmenReddedilerekBilgiveBelgelereEriimSalanan Bavurular(AnndaSoruCevaplar) ReddedilenBavurular BimerDierKurumveKurulularaYönlendirilenBavurular BimerlemiTamamlanmBavurularToplam BimerGeçersizBavurular DierKurumveKurulularaYönlendirilenBavurular SistemdeCevaplanmayBekleyenBimerBavurular Faaliyetstatistikleri Adet 814Adet 3270Adet 124Adet 82Adet 206Adet 38Adet 42Adet 6Adet HemehriletiimMerkezi Kentte yaayan vatandalarn zmir Büyükehir Belediyesi ile dorudan ve kolaylkla iletiim kurmasn salayan birim,hemehriletiimmerkezi dir.hemehriletiimmerkezi,belediyeninhizmetvefaaliyetlerikonusundahalk bilgilendirmek,hemerilerimizinisteköneriveikâyetlerinisorumlubirimlere/kurumlarayönlendirerekvekonu hakkndakiçalmalarnnheraamasndabavurusahiplerinibilgilendirerek,belediyeilezmirlihemerilerimizin arasnda köprü görevi üstlenmektedir. Birimimiz; 25 personel ile 7/24 saat esas ile vardiyal olarak hemerilerimizehizmetvermektedir.günümüzüniletiimveteknolojihzndansalananolanaklarilekurulmu olan birimimiz, güler yüzlü aktif çalanlarmz ile zmir Büyükehir Belediyesi nin tüm olanaklarndan hemerilerimizin hzla bilgilendirilmesi ve faydalanmasn ilke edinmitir. Teknoloji kaynaklarn yakndan takip ederekvepersonelimizegereklieitimleri vererekhizmetodaklanlaymzenüstseviyeyeçkarmak,stratejik düünceyapmzoluturmaktadr tarihleriarasndazmirBüyükehirBelediyesiBasnYaynHalklalikilerubeMüdürlüü Hemehri letiim Merkezi ne telefon, mail, web ve yüz yüze iletiim kanallar ile iletilen, zmir Büyükehir Belediyesi, lçe Belediyeler ve BB bal kurulular hakkndaki ikâyet, istek ve önerileri içeren faaliyet raporu ilerleyensayfalardatablovegrafiklerileverilmektedir.

3 KonuAd Toplam Su Kanalizasyon Yapm/Onarm Ulam 8018 ÇevreVeSalk 4430 stek 2543 Trafik 1643 Zabta 1499 SosyalHizmetler 633 VeterinerHizmetleri 632 Yap/Arsa/Mekân 471 Personel 244 KültürelHizmetler 224 YeriDenetimi 142 Toplam BavurularAnalizi2009 Sonuç Toplam Olumlu Olumsuz Bilgilendirildi ÇalmaDevamEdiyor 9548 Beklemede 3039 lgilibirimeaktarld 434 ProgramaAlnd 95 KapsamD 61 ZamanAm 10 Toplam BavurularSonuçAnalizi % 9% 5% 4% 1% 2009YlBavurularnn SonuçDalm Olumlu Olumsuz Bilgilendirildi ÇalmaDevamEdiyor Beklemede lgilibirimeaktarld ProgramaAlnd KapsamD ZamanAm lçead Toplam lçead Toplam lçead Toplam Konak Bayndr 1920 Ürkmez(Seferihisar) 8 Karyaka Güzelbahçe 1888 YelkiBeldesi 5 Bornova Bayrakl 1253 Dikili 5 Buca Selçuk 962 Ödemi 4 Belirtilmeyen Özdere 62 Tire 3 Urla SasalBeldesi 52 KoyundereBeldesi 3 Çili HarmandalBeldesi 50 UlucakBeldesi 3 Menemen 9536 GümüldürBeldesi 41 Mordoan 3 Menderes 7716 YenifoçaBeldesi 29 TürkelliBeldesi 3 Kemalpaa 6910 AyranclarBeldesi 27 Kaynaklar 2 Torbal 6057 UlukentBeldesi 19 Kiraz 2 Foça 5239 DoanbeyPayaml 19 Görece 2 Beldesi Gaziemir 5238 ÜrkmezBeldesi 13 CanlBeldesi 2 Seferihisar 4792 AsarlkBeldesi 12 ArmutluBeldesi 1 Balçova 4134 ÖzdereBeldesi 12 Karaburun 1 Narldere 3420 SarnçBeldesi 11 EmirâlemBeldesi 1 Karabalar 2820 Çeme 9 MordoanBeldesi 1 Aliaa 2653 Bergama 8 OlananasBeldesi 1 GenelToplam: HizmetVermiOlduumuzKonularnBölgeselDalm

4 Amaç:Belediyemizbasn,yayn,halklailikilervetantmfaaliyetlerindedahahzl,etkilivekaliteliçalmalar yaplmas Hedef:Kurumimajngelitirerek,kamuoyunaeniyiekildetantmvehzlbilgilendirmeyapmak ÇalmalarnÇeitliEtkinliklerveHaberlerYoluylaHalkaDuyurulmasndaPlanlveHzlOlmaySalayacak KoordinasyonveBilgiHazrlamaAnnSalanmas Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar KentliilezmirBüyükehirBelediyesiarasndakikarlkliletiimve etkileimin salanmas ve hizmetlerden kentlinin daha fazla yararlanabilmesiyollarnnaçlmasnayönelikolarakçeitlietkinlik, kampanya ve faaliyetlerin kamuoyuna ilk elden duyurulmasnn salanmas yl içinde web sitesine 1334 haber girilmitir.websitesiiçin1taneheaderanimasyonhazrlanmtr. Hizmetlerintantmiçin25adetfotomontaj,22adetilanyapmve düzenlemesi gerçekletirilmitir. 168 adet duyuru ve 2300 adet küpür girilmitir. Metro, vapur iskeleleri ve otobüslerdeki plazma televizyonlar için görüntülü haberler hazrlanmtr. Alt yazl ve görüntülü haberler ile belediyemizin yatrm, hizmet ve tantm faaliyetlerininkentliyeyaygnolaraktantmsalanmtr. Yürütmekte olduumuz faaliyetlere etkin bir ekilde devam ederken stratejik planda da önerdiimiz hizmetlerin tantmna yönelik bir basl organn, bakanlk makamnn onaylamas durumunda periyodik aralklarla yaymlamak hedefindeyiz. Bu faaliyetimiz önümüzdeki dönemde basn yayn hizmetlerinin gelitirilmesikapsamndadevamedecektir. TantmdaYaygnEtkinlikSalanmasveBilgilendirmeToplantlarDüzenlemek Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Kamuoyuna salkl ve hzl bilgilendirme yapmak amacyla çeitli etkinlik,kampanyaveprojelerinkamuoyunailkeldenduyurulmas. Ocak 2009'da 3 basn toplants ve açl/tören, ubat 2009'da 1 tören, Mart 2009'da 14 basn toplants ve açl/tören, Nisan 2009'da 2 basn toplants ve açl/tören, Mays 2009'da 2 basn toplants ve açl/tören, Haziran 2009'da 8 basn toplants ve açl/tören, Temmuz 2009'da 9 basn toplants ve açl/tören, Austos2009'da6basntoplantsveaçl/tören,Eylül2009'da3 basntoplantsveaçl/tören,ekim2009'da7basntoplantsve açl/tören,kasm2009'da8basntoplantsveaçl/tören,aralk 2009'da5basntoplantsveaçl/törengerçekletirilmitir. Haber hazrlayp basna görselleri ile birlikte duyurmak ve bilgilendirme toplantlar yapmak süreklilii olan faaliyetlerdir. Proje/faaliyetlerle ilgili olarak bilgilendirme toplantlar düzenlenmesine basn yayn hizmetlerinin gelitirilmesi altnda devamedilecektir. zmirkentsalkprofilitantmtoplants ÇaybaÇokAmaçlSalonu nunaçl

5 TelevizyonKanallarndaYaynlananHaberlerinTakibi(YerelveUlusalKanallardaYaynlananBelediyemizi lgilendirenhaberveprogramlarneksiksiztakibi) Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Yerelveulusalkanallardahaberlerinyaynlanmasylageridönüüm almak, ariv çalmas yapmak, ayrca yerel ve ulusal kanallarda yaynlananbelediyemiziilgilendirenhaberveprogramlarneksiksiz takibi amacyla gerçekletirilen çalmalar hizmet almyla yaplmaktadr tarihleri arasnda görsel basn takibi dardan hizmet alm ile gerçekletirilmi olup, 8.496,00 TL ödemeyaplmtr. Yerelveulusalkanallardayaynlananbelediyemizleilgilihaberve programlarn takibi ve arivlenmesi faaliyetine devam edilmektedir. Bu konuda rakamsal anlamda herhangi bir hedef konmasnn imkân bulunmamaktadr. Sonuç olarak dardan hizmetalmilegerçeklemekte,belediyemizileilgilitümhaberve programlardüzenlitakipedilecektir.

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI BLGLEMVEVERYÖNETMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmir Büyükehir Belediyesi merkez ve d müdürlükleri ile bal kurulularnilgilibirimleriyleibirliiyaparakbilgiilemsisteminikurmak,

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi).

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi). T.C. BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULU SPK VE TÜRK SERMAYE PYASALARI Barbaros YALÇINER - SPK Bauzman" 15 Nisan 2010 MAL PYASALAR Mali Piyasalar MAL PYASALAR PARA PYASASI SERMAYE PYASASI BRNCL PYASA KNCL

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma

Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma ABMYO Dergisi. 23, (2011) (99-108) Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma Özet 1 stanbul Aydn Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZEL EĞİTİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÜNİBEL ÖZEL EĞİTİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı kurum ve kuruluşları ile şirketlerine, bilgi teknolojileri alanında çözümler üreten,

Detaylı

Türkiye deki Müzik Öretmenlii Anabilim Dallarnn Web Sitelerinin ncelenmesi

Türkiye deki Müzik Öretmenlii Anabilim Dallarnn Web Sitelerinin ncelenmesi Türkiye deki Müzik Öretmenlii Anabilim Dallarnn Web Sitelerinin ncelenmesi M. Serkan UMUZDA 1 Serpil UMUZDA 2 1 Gazi Üniversitesi, Gazi Eitim Fakültesi Müzik Öretmenlii, m.umuzdas@gazi.edu.tr 2 Gazi Üniversitesi,

Detaylı

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r.

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r. 1985 ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr. Mühendislik alannda özgün tasarm yapmak, kaliteli danmanlk hizmeti vermek; aratrmac olmay, sürekli yenilenmeyi

Detaylı

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA Yrd. Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ * ÖZET E-devlet hizmetlerin vatandalar tarafndan nasl alglandn, hangi hizmetlerin

Detaylı

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur. ALLANZ YAAM VE EMEKLLK A.. ESAS SÖZLEMES MADDE 1:KURULU Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

. ir'in l Ýzm Güze ; minim everim iklerine E S i r e irlil eni Sevd, Ýzm mir' i rýnýn da B z Ý n ütü anla Ben B Kalpli Ýns z i m e T Deðerli Hemþerilerim, Ýzmir Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olarak,

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEM YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEM YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 01OCAK2012 31ARALIK2012 HESAPDÖNEM YÖNETMKURULUFAALYETRAPORU 2 SaynOrtaklarmz, 04.07.2011tarihindeakdedilenOrtaklarGenelKuruluToplants nda,mevcutyönetimkurulumuz3yllk süre için seçilmi olup, gündemimizde

Detaylı