B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S"

Transkript

1 B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S Tarım Y l: 5 Say : 34 Ocak - ubat 2015 Zeytin ve zeytinyağı TAHIL HASTALIKLARI SÜT ÜRETİMİ ARTIYOR F YATI: 20 TL w w w.t a r i m g o z l e m.c o m

2

3

4 Ç NDEK LER KAPAK KONUSU ÖLÜMSÜZ AĞACIN DEĞERLİ YAĞI Zey tin ağa cın da ye ti şen zey tin mey ve le rin den el de edi len ye şi lim si bir yağ dır. Zey tin ağaç la rı nın öm rü ol duk ça uzun dur. ( yıl ara sı öm rü ol du ğu bi lin mek te dir.) Bu ne den le mi to lo ji de ve bo ta nik te bu ağaç için ö lüm süz ağa ç da de nil mek te dir. Bu ağaç la rın mey ve le ri sa ye sin de ya pı lan zey tin ya ğı nın bir çok fay da sı bu lun mak ta dır. DOSYA KADINLARA DESTEK Gı da Ta rım ve Hay van cı lık Ba kan lı ğı Kır sal Kal kın ma Prog ra mı (IPARD) kap sa mın da ka dın gi ri şim ci le re ver di ği hi be des tek ler le ka dın la rın ça lış ma ha ya tı na gir me si ni sağ la dı. IPARD kap- sa mın da son 5 yıl da 600 den faz la ka dın gi ri şim ci nin pro je si ne des tek ve ren Ba kan lık bu pro je ler için 80 mil yon li ra öde me ger çek leş tir- di. IPARD fon la rı nın kul la nı mı için 2007 yı lın da ku ru lan Ta rım ve Kır sal Kal kın ma yı Des tek le me Ku ru mu (TKDK), ver di ği hi be ler le köy den ken te gö çü azalt ma yı, he def li yor. 46 KİLOSU 1250 DOLAR Do ğu Ka ra de niz Böl ge si nde Ri ze, Trab zon, Art vin ve Gi re sun il le rin de ger çek leş ti ri len çay ta rı mın da ge çen yıl ilk kez be yaz çay üre ti mi ne ge çil di. Çay kur ve iki özel fir ma ta ra fın dan baş la tı lan uy gu la ma ile to mur cuk ola rak bi li nen ça yın üst fi liz le ri üre ti ci ler ta ra fın dan el le top lan dı ve el de edi len to mur cuk lar dan Çay kur 575, özel sek tör fir ma la rı ise 70 ki lo ol mak üze re 645 ki lo be yaz çay üret ti. Çay kur be yaz çay la il gi li fi yat ve am ba laj araş tır ma sı nı sür dü rür ken, iki özel sek tör ku ru lu şu üret ti ği 70 ki lo be yaz ça yı sa tı şa çı kar dı. 06 TARIM SİGORTANIZI YAPTIRIN Ta rım Si gor ta la rı Ha vu zu ndan (TAR SİM den) ya pı lan açık la ma da, 2015 yı lı po li çe tan zim le ri nin baş la dı ğı be lir ti le rek, üre ti ci ler son po li çe ka bul ta rih le ri ni bek le me den si gor ta yap tır ma la - rı ko nu sun da uya rıl dı. Açık la ma da, si gor ta yap- tı rı la bil me si için ön ce lik le Çift çi Ka yıt Sis te mi ne ka yıt lı olun ma sı ya da kay dın gün cel len me si ge rek ti ği bil di ril di. 2 / Ocak - Şubat 2015

5 Ç NDEK LER 58 DETAY AB SÜT PAZARI İÇİN BÜYÜK TEHDİT Süt üretiminde Türkiye lideri İzmir de, süt sektörünün geleceği Yaşar Üniversitesi nde düzenlenen Süt ve Süt Ürünleri Sanayi nde İzmir in Rolü ve Bilinçli Süt Tüketimi konulu panelde masaya yatırıldı. 41 ÖNEMLİ TAHIL HASTALIKLARI Tarımsal üretimde verimi arttıran çevre faktörleri çoğu zaman ona zarar veren mikroorganizmaların da gelişmesi için uygun koşulları sağlamaktadır. Örneğin ülkemizde özellikle Orta Anadolu Bölgesinde yüksek yağış verimin artmasını sağlayan en önemli etkendir. 16 Erhan Ekmen: 2015 y l nda beklentilerimiz 22 Belkıs Üner: Biyosidal ürünler 23 Gündem Haber Tar m iflas ettirildi 29 Mustafa Kaymakçı: Tar mda yitik y l Harun Uysal: Rusya ve geli meler 56 Tahir S. Yavuz: K aylar nda besicilik Ocak - Şubat 2015 / 3

6 ED TÖR Tarım sigortasına ilgi artıyor Tarım sektörü yeni bir yıla başlarken, sektörün tüm kesimlerinin yeni yıldan beklentisi büyük yılı özellikle olumsuz doğa olayları nedeniyle üreticiyi vururken, sigortası olan üreticiler bu olumsuzluklardan fazla etkilenmedi. Tarım sektöründe dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını gibi risklerden korunmak isteyen çiftçilerin, devletin verdiği destek ve sağladığı kolaylıklar sayesinde sigortaya gösterdiği ilgi artıyor. Tarım Sigortaları Havuzu ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, 2015 yılı poliçe tanzimlerinin başladığı belirtilerek, üreticiler son poliçe kabul tarihlerini beklemeden sigorta yaptırmaları konusunda uyarıldı. Güncel verilere göre 2014 yılında başarılı bir gelişim tablosu çizen sistemde tüm tarım sigortası branşlarında bir önceki yıla göre yüzde 22 lik artış ile 1 milyon adedin üzerine çıktı. Sigortalanan varlık değeri 14 milyar liraya ulaşırken, sigortalanan alan 16 milyon dekar, küçükbaş ve büyükbaş adedi ise 1 milyon adedin üzerine çıktı. Üreticilere 500 milyon liranın üzerinde hasar ödemesi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıldan itibaren teminat kapsamına alınan Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası da üreticinin yoğun ilgisi ile karşılaşırken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın Arıcılık Kayıt Sistemi ne (AKS ye) kayıtlı 6,6 milyon adet kovandan, 1,4 milyon adedi sigortalandı. Sigorta neleri kapsıyor? Tarım sigortasının kapsamında bitkisel ürünlerde, dolu, fırtına, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskınları, açık alanda yetiştirilen tüm meyvelerde don riski, seralarda; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel, su baskını ve taşıt çarpması ile kar ve dolu ağırlığı, süt hayvanı sığırlarının ölüm riski, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış kapalı kümeslerde yetiştirilen kümes hayvanlarında ölüm riski, hem denizlerde ve hem iç sularda yetiştirilen su ürünlerine (her türlü hastalık, zehirlenme, kaza ve bazı doğal afetler) ölüm riski sigortası TARSİM kapsamında yer alıyor. Bunlara ek olarak bu yıl ilk defa süt sığırlarının yanı sıra damızlık erkek ve dişi mandalar ile ve açıkta yetiştirilen tüm meyvelerde çiçeklenme dönemi de sigorta kapsamına alındı. Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tarıma hibe desteği müjdesi geldi Dönemi IPARD Programı kapsamında 800 milyon avro AB katkısı, 245 milyon avro Türkiye Cumhuriyeti katkısı olmak üzere 1 milyar avronun üzerinde hibe imkanı sunulacağı belirtildi. Açıklamada, dönemi IPARD Programı kapsamında da gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyette bulunan üreticiler veya bu sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimciler ile kırsal alanda belirli yerel ürünlerin üretimi, kırsal turizm, kültür balıkçılığı gibi çeşitli alanlarda yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızın yatırımları için değişen oranlarda hibe desteği verilecektir ifadeleri kullanıldı. Ahmet Bu ra TOKMAKO LU KURUCU: Çetin GÜREL mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür: Zeynep GÜREL Editör A.Bu ra TOKMAKO LU Reklam Koordinatörü Filiz KASAPO LU Görsel Yönetmen lhan ZG Renk Ayr m Faik KALKAN leti im Adresleri ZM R (Merkez) Hürriyet Bulvar No:8/806 Niyazi Ersoy han Çankaya - ZM R Tel: (232) Faks: (232) STANBUL (Büro) Emirgan Mah. Hakkat Yumni Sok. No: 24 Sar yer / STANBUL Tel: (212) Faks: (212) e-posta: Yay n Türü: Gözlem Dergisi tüm Türkiye de da t lmaktad r. Bas n Kanunu na göre yerel süreli yay nd r. Dan ma Kurulu: Ayhan BARAN Yrd. Doç. Dr. Hakan GEREN Sedat KÖSE Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR Yavuz TANER Dr. Erhan EKMEN Sebahattin EMÜL Bas m Yeri: Ajans Ankara Reklam Tasar m Matbaa ve Tan t m Hizmetleri - Umurbey Mah Sok. No:5 Alsancak / ZM R Bask Tarihi: / Ocak - Şubat 2015

7

8 S GORTA Geleceğinizden vazgeçmeyin, tarım sigortanızı yaptırın 14 Sigortalanan varlık değeri 14 milyar liraya ulaşırken sigortalanan alan 16 milyon dekar, küçükbaş ve büyükbaş adedi ise 1 milyon adedin üzerine çıktı Tarım Sigortaları Havuzu ndan (TARSİM den) yapılan açıklamada, 2015 yılı poliçe tanzimlerinin başladığı belirtilerek, üreticiler son poliçe kabul tarihlerini beklemeden sigorta yaptırmaları konusunda uyarıldı. Açıklamada, sigorta yaptırılabilmesi için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi ne (ÇKS ye) kayıtlı olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise Tarım Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları aracılığıyla kolaylıkla sigorta yaptırılabileceği bildirildi ve şu ifadelere yer verildi: Sistem önceki yıllarda olduğu gibi, 2014 yılında da başarılı bir gelişim tablosu çizmiştir. Poliçe sayısı, tüm tarım sigortası branşlarında bir önceki yıla göre yüzde 22 lik artış ile 1 milyon adedin üzerine çıkmıştır. Sigortalanan varlık değeri 14 milyar liraya ulaşmış olup, sigortalanan alan 16 milyon dekar, küçükbaş ve büyükbaş adedi ise 1 milyon adedin üzerine çıkmıştır. Üreticilere 500 milyon liranın üzerinde hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz yıldan itibaren teminat kapsamına alınan Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası da üreticinin yoğun ilgisi ile karşılaşmış olup, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın Arıcılık Kayıt Sistemi ne (AKS ye) kayıtlı 6,6 milyon adet kovandan, 1,4 milyon adedi sigortalanmıştır. Frekansı ve şiddeti artan doğal riskler ve yıllar itibarıyla değişen iklim şartları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımsal faaliyetleri doğrudan ve olumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim geçtiğimiz yıl, çeşitli tarihlerde etkili olan doğal afetlerden ötürü pek çok bitkisel ürün zarar görmüş ve bu durum sigortası olmayan üreticilerimizin boynunu bükmüştür. Üreticilerimiz ne yazık ki 2015 yılını da don, dolu, sel-su baskını gibi doğal afetlerle karşılamış, bunun sonucunda portakal, limon, greyfurt ile sebzeler büyük oranda zarar görmüştür. Ayrıca, Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve diğer illerde kar ve dolu ağırlığı altında çöken çok sayıda sera, içindeki bitkisel ürünle birlikte hasara uğramıştır. Tüm bu yaşananlar, sigortanın önemini bir kez daha vurgulamaktadır. TAR- SİM üreticimizin geleceğini garanti altına alması için yegane Sistem dir. Şimdi gelin, vakit kaybetmeden sigortanızı yaptırın. 6 / Ocak - Şubat 2015

9 ZEYT NYA I Ölümsüz ağacın değerli yağı 300 Akdeniz çanağında yoğun olarak üretimi yapılan zeytin ağacının ömrünün 300 ile 400 yıl olduğu ifade ediliyor Zeytin ağacında yetişen zeytin meyvelerinden elde edilen yeşilimsi bir yağdır. Zeytin ağaçlarının ömrü oldukça uzundur. ( yıl arası ömrü olduğu bilinmektedir.) Bu nedenle mitolojide ve botanikte bu ağaç için ölümsüz ağaç da denilmektedir. Bu ağaçların meyveleri sayesinde yapılan zeytinyağının birçok faydası bulunmaktadır. Faydaları Çocuklarda beyin gelişiminde etkilidir. Gelişim çağındaki çocukların kemiklerinin güçlenmesini hızlandırmaktadır. İçinde birçok vitamin içermektedir. Başta E vitamini, A, D ve K vitamini bulunmaktadır. Vitaminler sayesinde hücrelerin yenilenmesi sağlanmaktadır. Doku ve organların yaşlanmasını geciktirmektedir. Diyet programlarında mutlaka kullanılması önerilmektedir. Çünkü bağırsakları çalıştırmada etkilidir. İçinde bulunan oleik asit sayesinde en kolay hazmedilen yağ özelliği taşımaktadır. İdrar yollarındaki iltihapların ve safra kesesindeki rahatsızlıkların giderilmesinde etkin olarak kullanılmaktadır. Zeytinyağı ile gargara yapılması durumunda dişlerin beyaz kalmasında fayda sağlar. Cilde ve saça faydalıdır. Saça sürüldüğü zaman kepeği engeller ve dökülmeyi önler. Ayrıca saçı da parlatır. Kuru cildi canlandırdığı gibi kırışıkların azaltılmasında da etkilidir. Cilde pürüzsüz bir güzellik katar. Kırılgan tırnaklarınız için zeytinyağı önerilmektedir. Tırnakları hem güçlendirir hem de güzel görünmesine katkı sağlar. Ocak - Şubat 2015 / 7

10 ZEYT NYA I Doğum çatlaklarınız var ise zeytinyağı kullanarak bunların iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Emzirme esnasında göğüs ucunda oluşan yaraların iyileşmesi için zeytinyağı ile bakım yapabilirsiniz. Zeytinyağı sayesinde traş edilecek bölgeyi yumuşatabilir ve rahatlama sağlayabilirsiniz. Kurumuş ve çatlamış olan dudaklar için nemlendirici ve merhem olarak zeytinyağını tercih edebilirsiniz. Zeytinyağında linoleik asit bulunmaktadır. Bu sayede anne sütünden kesilmiş olan bebeklerin beslenmesinde etkilidir. Yağsız inek sütü içine birkaç damla zeytinyağı koyarsanız doğal besin işlevi olarak görev yapar. Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde faydalı olduğu belirlenmiştir. Kalp krizi riskini azalttığı yapılan deneyler sonucu kanıtlanmıştır. Hamile iseniz, zeytinyağı tüketimine dikkat etmeniz gerekmektedir. Çünkü içinde bulunan yağ asitleri sayesinde bebeğin hücre ve sinir oluşumu üzerinde olumlu etkisi vardır. Bu nedenle günde iki çorba kaşığı zeytinyağı önerilmektedir. Yaşlandığınız zaman kalsiyum kaybını engellemek ve kemik erimesine yakalanmamak için zeytinyağı tüketmeniz önerilmektedir. Tansiyon düşürücü etkisi vardır. Ayrı- ca zeytin ağacının yaprağı ile tansiyon dü- şürücü ilaçlar yapılmakta ve hastalara su- nulmaktadır. Hücre yenilenmesinde etkilidir. Bağırsak kanserine karşı koruyucu özelliği vardır. Zeytinyağı tüketen kişilerde mide asidinin azaldığı böylece gastrit ve ülser gibi hastalıkların daha az görüldüğü belirlenmiştir. Safra taşı riskini azaltır. Zeytinyağı içindeki klor sayesinde de böbreğin daha iyi çalışmasına yardımcı olmaktadır. Zeytinyağı beyin damarlarının sağlığına da olumlu yönde etki etmektedir. Romatizma tedavisinde etkilidir. Kansızlık ve gut hastalığına iyi gelmektedir. Kireçlenmeyi önlemede etkin bir rol oynar. Unutkanlığı önlemede etkilidir. Yapılan deneyler sonucu zeytinyağının radyasyona karşı koruyucu bir madde olarak görev yaptığı belirlenmiş ve kanıtlanmıştır. 8 / Ocak - Şubat 2015

11 TANITIM Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi kamu spotu çalışmalarına başladı Ege Zeytin ve Zeytinya ı hracatçılar ı Birli i Yönetim Kurulu Ba kanı Gürkan Renklida 1.8 Türkiye de 1,8 kg. seviyesindeki zeytinyağı tüketimini 5 kg. seviyesine çıkarmak isteyen zeytincilik sektörü, Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi nin öncülüğünde kamu spotu hazırlamak üzere çalışmalarına başladı Zeytin ve zeytinyağı sektörü; 2023 yılında 650 bin ton zeytinyağı ve 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin üretimine ulaşmayı hedefliyor. Söz konusu üretimin katma değere dönüşmesi için güçlü ihracat kadar, güçlü bir iç piyasa da gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda sektör, Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi öncülüğünde güç birliği yaparak tanıtım çalışmalarına kamu spotu ile devam ediyor. Türkiye, zeytinyağı üretici ülkeleri arasında kişi başına en az zeytinyağı tüketen ülke konumunda. Türkiye de 1,8 kg. seviyesindeki zeytinyağı tüketimini 5 kg. seviyesine çıkarmak isteyen zeytincilik sektörü, Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi nin öncülüğünde kamu spotu hazırlamak üzere çalışmalarına başladı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası, Akhisar Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Borsası, Ayvalık Ticaret Odası, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliği ile Ticaret Odası ve Borsa Başkanları ve Komili, Kristal, Yudum markalarının sahipleri ile diğer özel sektör firmalarının temsilcileri Ege İhracatçı Birlikleri nde Kamu Spotu ile ilgili bir araya geldi Kamu spotu ile Türkiye de zeytinyağı tüketimini arttırmayı amaçladıklarını belirten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Renklidağ, Nisan ayında göreve geldiklerinde basın üzerinden konuşan sektördeki çekişmeleri 7 ayda ortadan kaldırdıklarını, sektörün gücünü ortak projelerde kullanabileceği bir ortamı tesis ettiklerini söyledi. Bütçe sektörden Türkiye nin zeytin ağacı varlığını son 10 yılda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın verdiği teşvikle 90 milyondan 177 milyona çıkardığı anlatan Renklidağ, 2023 yılında 650 bin ton zeytinyağı ve 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin üretimine ulaşacağız. Bu üretimin katma değere dönüşmesi için güçlü ihracat kadar, güçlü bir iç piyasaya ihtiyaç var. Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi iç tüketimi arttırmak için Kamu Spotu oluşturmak istiyor. Kamu spotunun bütçesini sektördeki STK lar ve güçlü firmaların desteği ile gerçekleştirmek istiyoruz. Toplantıya katılan ve katılamayan sektör temsilcilerimiz ve STK lar da her türlü katkıda bulunacaklarını teyit ettiler dedi. Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi (ZZTK) Başkanı M. Kadri Gündeş ise; ZZTK nın bütçesinin sadece yüzde 20 sini iç piyasaya yönelik çalışmalarda kullanma yetkisi olduğunu, kamu spotunu tek başlarına yapabilecek bütçelerinin olmadığını bu nedenle sektördeki tüm tarafların işbirliğinde bu projeyi hayata geçirmek istediklerini kaydetti. Ocak - Şubat 2015 / 9

12 ÜRET M Türkiye ye örnek vergi bilincine sahip İzmirli sanayici ve işadamlarından sonra, İzmirli çiftçilerin de ürettikleri malı kayıt altına alma konusunda lider olduğu ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi nin tarım destekleriyle üretim miktarını ve kalitesini artıran İzmirli üreticiler, 2014 yılında hal kayıt sistemine bildirilen ürün miktarı açısından Türkiye birincisi oldu. Türkiye'de toplanan her 100 liralık verginin 11 liralık kısmını ödeyen ve vergi tahsilat oranlarında da ikinci sırada bulunan İzmir, yeni bir başarıya daha imza attı. Toplumsal ve ticari yaşamın örnek kenti, yasalara karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren çiftçileriyle de farkını ortaya koydu. İzmir ve ilçeleri, Büyükşehir Belediyesi nin tarıma verdiği büyük destek sayesinde ülkenin en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelirken, üretilenlerin kayıt altına alınması konusunda da ilk sıraya yerleşti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın açıkladığı rakamlara göre, 2014 yılında hal kayıt sistemine bildirilen ürün miktarı açısından İzmir, Türkiye birincisi oldu. 2,5 milyon tonun üzerindeki bildirim miktarıyla ilk sıradaki İzmir i Antalya, Mersin ve Adana izledi. Tarım uzmanlarına göre, iki ayrı anlamda önem taşıyan bu sonuç, hem İzmir in tarımsal üretimdeki gelişimini yansıtıyor, hem de İzmirli üreticinin ürününü pazarlarken kayıt dışı yollara başvurmadığının kanıtı anlamına geliyor. Aynı zamanda kayıt altına alınan ürünler, üretim aşamasından itibaren kontrol altında tutulduğu için daha sağlıklı ve güvenilir koşullarda tüketiciye sunuluyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün açıkladığı 2014 yılı rakamları doğrultusunda, Hal Kayıt Sistemi ne girilen tarım ürünlerinin üretim yerlerine göre ilk 5 il şöyle sıralanıyor: 1. İzmir kg. 2. Antalya kg. 3. Mersin kg 4. Adana kg 5. Manisa kg İşte İzmir farkı! Sayılı Hal Kanunu na göre üreticiler ürettikleri sebze ve meyveleri Hal Kayıt Sistemi ne bildirerek il içi ya da il dışı piyasaya sevkiyatını yapıyor 5957 Sayılı Hal Kanunu na göre üreticiler ürettikleri sebze ve meyveleri Hal Kayıt Sistemi ne bildirerek il içi ya da il dışı piyasaya sevkiyatını yapıyor. Bu bildirimler sonucunda kayıt altına alınan ürünlerin cinsi, miktarı, değeri ve rüsum miktarı belirleniyor. Böylece ürünün hem üretildiği kent, hem de ülke ekonomisindeki yeri sağlıklı bir şekilde belirlenmiş oluyor. Üreticiler çiftçi kayıt sistemine yönlendirilerek bilgilendirildiği ve kontrol altına alındığı için, ürünleri de güvenle tüketilebiliyor. Hangi mevsimde ne üretileceği, ürünün ilaçlanması, kontrol edilmesi ve sağlıklı bir şekilde tüketiciye sunulması konularında üreticinin bilgi sahibi olması sağlanıyor. 10 / Ocak - Şubat 2015

13

14 ZEYT N Zeytin ve Zeytinya ı Tanıtım Komitesi nin, Ayvalık Zeytin Hasat Günleri nde açtı ı standı Balıkesir Büyük ehir Belediye Ba kanı Ahmet Edip U ur ve Ayvalık Belediye Ba kanı Rahmi Gencer de ziyaret etti. Zeytincilik sektöründe büyük uzlaşı 2023 Zeytincilik sektörünün 2023 yılı hedefleri arasında 3,8 milyar dolarlık ihracat yer alırken, zeytin ağacı varlığının da artırılması amaçlanıyor Bu yıl 10. su düzenlenen Ayvalık Zeytin Hasat Günleri ilk kez uluslararası boyut kazandı. Hasat Günleri etkinliklerinde İspanya, Ürdün, Fas, Yunanistan, İtalya dan katılımcılar yer aldı. İspanya da kurulan ve Türkiye dahil 13 üye ülkenin yer aldığı Akdeniz Zeytin Şehirleri Birliği ne, Ayvalık, Edremit, Gemlik, Burhaniye ve Didim ülkemizin öncü ilçeleri olarak üye oldu. Ayrıca uzun yıllar sonra zeytin ve zeytinyağı sektörünün tüm bileşenleri Ayvalık ta bir araya geldi. Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, Bizim hayalimiz zeytin hasat günleri etkinliklerini uluslararası arenaya taşımaktı. Ve bu yıl bu hedefimizi gerçekleştirdik. Hasat günlerini uluslararası arenaya taşıdık. Bugün aramızda İtalya, Ürdün, İspanya, Yunanistan ve Fas tan temsilcilerimiz bulunuyor. ATO olarak ciddi bir ekip çalışması yaptık ve yapmayada devam ediyoruz. Zeytin yetiştiriciliği, sanayiciliği aşk ister. İlk hedefimiz kişi başı zeytinyağı tüketimini 3 litreye çıkarmaktır. Ardından da tüm dünyaya Türk zeytinyağını yaymaktır şeklinde konuştu. Zeytinyağı Hayatbağı isimli panelde konuşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı ihracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Renklidağ ın, Biz yönetime geldikten sonra biraz daha farklı bir anlayışı getirelim istedik. Üretici, sanayici, komisyoncu, ihracatçı bu sektörün birer bileşeni. Bizde rekabet yok, ortaklık var. Tarım ihracıtçıları arasında dahilde işleme (DİR) rejimine karşı gelen tek ihracatçı birliği biziz ifadeleri salondan yoğun alkış aldı. Bornova Zeytincilik Araştırma İstasyonu ile Türkiye nin zeytin ağacı varlığının kesin sayısına ulaşılması için bir proje başlattıklarını kaydeden Renklidağ, 6 ay sonra ülkemizin kesin zeytin ağacı varlığı sayısının ortaya çıkacağını açıkladı yılı hedeflerine değinen Renklidağ, şunları söyledi: Zeytincilik sektörü için 3.8 milyar dolar hedefimiz var. Günümüzde dünyada 3.2 milyar dolar ihracat var. Türkiye son 12 ay içerisinde 30 bin ton yağ ihracatı yapmıştır. 23 bin tonu ambalajlıdır. Zeytinde de 80 bin ton ihracat yapmıştır. Yüzde 90 ı kutulu ambalajdır. Bu da Türk ihracatçısının başarısıdır. 12 / Ocak - Şubat 2015

15 ZEYT NYA I Zeytinyağı sektöründe fiyat endişesi Zeytinyağı sektöründe son dönemde fiyatların yükselmesi, ihracat ve tüketimde endişe yarattı. Ege nin kaliteli zeytinyağlarını 6 yıldır tüketici ile buluşturan Poyrazcan Zeytinyağı Genel Müdürü Soykan Yanya, fiyatların 10 liraları görmesi ve daha da yükseleceği beklentisinin sektörü kilitlediğini söyledi. Sezon öncesi 7.5 TL olan fiyatların 10 TL yi gördüğünü ve üreticilerin hala fiyatların yukarıya doğru gideceği öngörüsü ile beklemeye geçtiğini ifade eden Yanya, fiyatların daha da yükselmesi halinde iç piyasada zeytinyağı tüketiminin azalacağını, ihracatın da fiyatlar tutmadığı için zorlaşacağını kaydetti. Üreticinin her zaman kazanmasından yana olduklarını ancak son günlerde yük- selen fiyatların sektörü zor durumda bırak- tığına işaret eden Yanya, Geçen yıldan zeytinyağı stoğu olmaması nedeniyle iç talepteki artış ve Avrupa'daki kuraklık ile ülkemizde zeytin ve zeytinyağı fiyatları beklenenin üzerinde arttı. Bu durum ihracatı olumsuz etkileyecek. Türkiye'de şu anda oluşan fiyatlar Avrupa'nın bile üzerinde. 1 kilo zeytinyağının fiyatı 10 lira. İç piyasada da sürekli zeytinyağı tüketimini artırmaya çalışıyoruz ama yükselen bu fiyatlar yüzünden tüketici daha ekonomik olan yağlara yönelecektir dedi. Üreticiye prim Türkiye de üreticilerin zor koşullarda üretim yaptığını, haklı olarak ürünlerini yüksek fiyata satmak istediklerini anımsatan 10 Piyasada zeytinyağının kilogramına 10 TL fiyat biçiliyor Yanya, bunun için üreticiyi memnun edecek prim sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Sektörün sürdürülebilir büyümesine devam etmesi ve sektörde herkesin mutlu olması için dengeli fiyat artışlarından yana olduklarını anlatan Yanya, Biz sektörümüzün büyümesi için, ülkemizde 2 litre seviyelerine anca ulaşan kişi başına tüketimin artırılması için çaba harcıyoruz. Bu çabalarımızın sonuca ulaşması için dengeli bir fiyatın oluşması lazım. Aşırı artan fiyat piyasa dengelerini bozar. Sektörde istikrar sağlanmaz diye konuştu. Ocak - Şubat 2015 / 13

16 TOHUM Çiftçinin Bereketi %100 Yerli Üretici Akça Tohum dan! 11 Tarım bakanlığından üretim izni alınmış 11 çeşit hibrit tohumu bulunan Akça Tohum, çalışmalarını Akdeniz Üniversitesi kampüsü içindeki Antalya Teknokent alanındaki 20 dönümlük kendine ait tesisinde gerçekleştiriyor Ül ke miz de ve dün ya da kul- la nı mı ve ti ca ri de ğe ri yük sek olan baş ta kır mı zı ve pem be köy do ma tes ol mak üze re hı yar, bi ber, pat lı can, ka vun, kar puz gi bi bah çe bit ki le ri nin ıs la hı nı ya- pan Ak ça To hum yer li to hum - lar dan ge liş ti ri len ve rim li li ği yük- sek, has ta lık la ra da ya nık lı to hum ıs lah ça lış ma la rı nı ger çek leş ti ri yor. Çift çi le rin ter ci hi olan Bi zim köy Kır mı zı ve Pem be Köy Do ma tes i bi ber ve hı yar çe şit le ri ta kip edi yor. Ak ça To hum Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Me - tin Yer li ka ya To hum baş ta in san sağ lı ğı ol- mak üze re gı da gü ven li ği, ve rim li lik, tat, aro- ma, lez zet gi bi ko nu la rın te mel baş lan gı cı nı oluş tur mak ta dır. Ak ça To hum ola rak ıs lah ça lış ma la rı mı zı ta ma men do ğal me tot lar la ya pı yo ruz. Hib rit ya ni ıs lak edil miş to hum lar in- san sağ lı ğı, ucuz ve gü ve ni lir gı da te mi ni gi bi ko nu baş lık la rın da kla sik to hum la ra gö re üs tün lük içer di ğin den ül ke miz ve dün ya çift çi le ri ta ra fın dan rağ bet gör mek te dir. Has ta lık da ya nı mı ta şı ma la rı ve yük sek ve rim li lik hib rit to hu mu nun kul la nı mı nı art tı ran di ğer bir hu sus ol mak ta dı r de di. Tüm dün ya da ki to hum üre- ti mi ne yö ne lik tek no park la rı ta kip et tik le ri ni ve ya tı rım la rı nı art tı ra rak de- vam et tik le ri ni vur gu la yan Yer li ka ya Ak ça To hum ola rak 10 yıl dır to hum ıs la hı ve üre ti mi üze ri ne ça lış ma lar ya pı yo ruz. Ak de niz Üni ver si te si kam pü sü için de ki An tal ya Tek no kent ala nın da ki 20 dö nüm lük ken di mi ze ait alan da gen ha vuz la rı oluş tu- ru yor ve ça lış ma la rı mı zı sür dü rü yo ruz. Hib rit to hu mu ko nu sun da dün ya de vi fir ma la ra ça lış ma lar yap mak ta. Ak ça To hum ola rak gen ha vu zu muz ulus la ra ra sı fir ma lar ile re ka bet ede bi le cek bü yük lü ğe ulaş mış tır. Tür ki ye için yer li oto- mo bil, yer li ilaç gi bi yer li to hum da çok önem- li. Yer li to hum ıs la hı ge liş ti re rek to hum da dı şa ba ğım lı lı ğı ön le mek, hem ken di çift çi mi zin ih ti ya cı nı kar şı la yıp hem de ih ra cat yap mak he de fi miz. şek lin de ko nuş tu. 14 / Ocak - Şubat 2015

17

18 MAKALE DR. ERHAN M. EKMEN Ziraat Yüksek Mühendisi 2015 yılında beklentilerimiz B iz de önce geçen yıl üretici örgütleri konusunda Dünya da neler oldu ve AB ye uyumla ilgili ne gelişmeler yaşandı kısaca hatırlayalım ve bu doğrultuda hedeflerimizi belirlemeye çalışalım. Dünya nın en büyük kooperatifçilik örgütü olan Uluslararası Kooperatif Örgütü (ICA) kapsamında ülkemiz kooperatifçilerinin başarıları 2014 yılında da devam etti. Tarım alanında birçok merkez birliğimiz çalışmalarını sürdürürken bunlara bir yenisi eklendi. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) ülkemiz adına su ürünleri ile ilgili teşkilata katıldı. ICA altında Dünya çapında su ürünleri kooperatiflerinin en üst teşkilatı olan Uluslararası Balıkçılık Kooperatifleri Örgütü (the International Co-operative Fisheries Organisations - ICFO) ile ülkemizde bu konuda en üst örgüt olan Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) arasında 2014 Haziran ayında imzalanan mutabakat ile ülkemiz ICFO üyesi oldu. Teşkilat içinde hızla çalışmaya başlayan SÜRKOOP, IC- FO nun Büyük Kongre- Adet olduğu üzere; her yılbaşında geçen yılın bir muhasebesi yapılır ve yeni yılda yeni hedefler belirlenir. Bir önceki yılda başarılan işlerin nasıl devam ettirileceği, başarısızlıkların nasıl üstesinden gelineceği ve güncel gelişmelere göre yeni çalışmaların neler olacağı tespit edilir si nin 2015 yılında Tür- kiye de yapılması kara- rını aldırttı. Zaten ICA nın da 2015 yılında yapılacak Büyük Kongresinin Türkiye de gerçekleştirilmesi ile ilgili daha önce alınan bir karar vardı. Böylelikle Dünya çapında kooperatifçiliğin en büyük merkez teşkilatlarının ve dolayısı ile yüzden fazla üye ülkeden gelecek, yüzlerce dev kooperatifin eş zamanlı olarak ülkemizde buluşmaları sağlanacaktır. Bunlar tarım kooperatiflerimizin ülkemiz adına övünç verici başarılarıdır. Umuyorum ki, bu genel kurullarda ülkemiz kooperatif temsilcileri yönetim kurullarına girer hatta başkan seçilirler. Belki de 2015 yılı için hedeflerimiz içinde en önemli olan faaliyetlerden biri bu olmalı Ülkemizde büyük bir atılım dönemine giren kooperatifçilik hareketinin bütün sorunlarına rağmen, uluslararası ilişkileri kullanarak gelişimini artan bir hızla devam ettirmesi gerçek memnuniyet verici bir durum. Bu başarıların diğer örgütlerimize de örnek olacağına ve 16 / Ocak - Şubat 2015

19 MAKALE 2015 yılında ülkemizde bu tip yeni girişimlerin giderek artacağına inanıyorum. Birleşmiş Milletlerin üretici örgütlenmesi ile ilgili faaliyetleri, Dünyada örgütlenme alanındaki önemli gelişmelerin başında geldiği söylenebilir. Birleşmiş Milletler son 15 yıldır ilan ettiği Uluslararası Yılları dikkate alırsak; hep tarım ve gıda ile ilgili olduğu görebiliriz. Özellikle 2012 ve 2020 yıllarını Kooperatifçilik Yılı olarak belirlenmesi, küresel sorunlara örgütlenme ile çözüm arandığının bir ispatıdır. Ülkemizde bu alanda 2012 Dünya Kooperatifler Yılı etkinliklerinden sonra Kooperatifçilik Strateji Belgesinin etkisiyle kooperatifçilik için farkındalığın biraz daha arttığı çalışmalar yapılmaya başladı. Birleşmiş Milletlerin 2014 yılı için ilan ettiği Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı da yine örgütlenmenin öneminin vurgulandığı bir etkinlik oldu. Aile çiftçiliği için ileri sürülen çözümün, üretici örgütleri olmadan gerçekleştirilemeyeceği gerçeğinin tespit edilmiş olması güzel bir gelişmedir. Gerçekten de Dünyanın en az gelişmiş ve en az gelire sahip sektörünün piyasada tek başına mevcudiyetini sürdürmesi her geçen imkansızlaşmaktadır. Çiftçi ailesinin hayatta kalması için ihtiyaç duyduğu gücü ancak mensubu olduğu üretici örgüt sağlayabilecektir. Piyasada rekabet gücü sağlamak için değer zinciri içinde üreticinin rolünü artırabilmenin tek yolu ekonomik amaçlı ör Üretici Örgütlerimizin de 2015 yılında daha çok çalışarak ilk etapta üyelerinin gelirlerini en az iki kat arttırmalarını bekliyorum. gütü, kooperatifidir. Bu durumun ülke- mizde yapılan çalıştaylarda ortaya ko- nulabilmesi örgütlenme adına önemli bir ilerleme olmuştur. Yeni mevzuat Teknik destek konusu Üretici örgütlenmesinin önemli olduğu bir diğer yapı ise Avrupa Birliği dir. AB Resmi Gazetesinde 2013 Aralık ayında yayınlanan yeni mevzuat, Geçtiğimiz yıl hem AB çapında örgütlenme ile ilgili faaliyetleri ve yürütülen sorumlulukları arttırmış, hem de ülkemizde sürdürülen AB ye uyum çalışmaları üzerine en büyük etki yapmıştır. Yeni Ortak Tarım ve Ortak Balıkçılık Politikaları ve bu mevzuat ile ilgili düzenlemeler, özellikle Ortak Piyasa Düzenlemelerine ilişkin yönetmelikler kapsamında Üretici Örgütlerinin piyasadaki sorumlulukları daha da arttırılmıştır. Bu gelişme ülkemizde projeler kapsamında daha önceden planlanan çalışmaların seyrine olumlu katkıda bulunmuştur. Bunun en güzel örneği, Su Ürünleri sektöründe 2014 Şubat ayında başlayan Üretici Örgütlenmesi Kurumsal Kapasite Geliştirme başlıklı AB Eşleştirme Projesinin faaliyetleri tekrar şekillendirilmesi olmuştur. Aynı zamanda bu gelişme, projenin yapılmasının zamanlama ve içerik açısından ne kadar isabetli bir karar olduğunu bir daha göstermiştir. Bu yıl Mayıs ayında tamamlanacak projenin sonuçlarının, üretici örgütleri aracılığı ile ülkemiz balıkçılık ve su ürünleri sektörü piyasasının düzenlemesine olumlu katkılar getirecek çözüm önerileri üretebilmesini umuyorum. Özellikle de AB nin yayınladığı son İlerleme Raporunda uzun yıllardan sonra 13. Fasıl ile ilgili kısımda bu projeye yer verilerek yapısal eylemler, piyasa politikaları ve devlet yardımları konularında önemli bir adım olarak değerlendirilmesini ben de önemsiyor ve mutluluk ile karşılıyorum. Fakat bu mutluluktan öte, burada ülke olarak üstümüze yüklenen sorumluluğun stresi çok daha büyük. Çünkü proje sonunda yaşanabilecek herhangi bir başarısızlık projenin değil, ülkenin başarısızlığı olarak karşımıza çıkacak. Bu nedenle sorumluluk tek bir kuruma değil, ilgili bütün paydaşlara ait olacaktır. İster kamu tarafında, ister örgüt tarafında olsun herkesin bu konuda tam desteğine ihtiyaç bulunmaktadır. İlerleme Raporunda yer alan bu husus bir başka konuyu daha resmetmektedir. Bu güne kadar yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen projelere rağmen hala yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmakta bir önceki çalışmaların başarısı şimdi yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar ile atılacak adımlara bağlanmaktadır. Avrupa Birliği Genişleme Genel Müdürlüğü altında görev yapan Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) tarafından aday ülkelere verilen uzman desteğinden istifade edilerek sürdürülen çalışmalar ile ilgili; biz ülke olarak bütün hazırlıkları hatta AB adına yapılması gerekenler bile tamamlamamıza rağmen ne Ocak - Şubat 2015 / 17

20 MAKALE yazık ki Brüksel bizim hızımızda çalışamıyor. Hala Zeytin Zeytinyağı sektörü ile ilgili bir uzman çalışmasını gerçekleştirebilmelerini bekliyoruz. Geçen günlerde 2015 yılında yapılacak faaliyetlere ilişkin önerilerimiz gönderildi. Umarız 2015 yılında AB TAIEX Ofisi bizim hızımıza yetişebilir. Hiç olmazsa Meye ve Sebze ile ilgili başvuru kabul edilir. Çünkü balıkçılıktan sonra 2015 ve 2016 yıllarında bu sektörde de üretici örgütleri ile ilgili uyum çalışmalarının başlatılması büyük faydalar sağlayacaktır. Kooperatifler Üretici Örgütleri Tarım alanında kooperatiflerimizin, geçtiğimiz 5 yıldır Avrupa Birliği ne uyum çalışmalarında sürdürülen ve her biri ince uzun bir yolun kilometre taşı kabul edilecek faaliyetlere yenileri eklenerek çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda, 2015 yılında önemli faaliyetlerde bulunulduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu çalışmalar Türkiye gibi bir ülke için yeterli değildir. Tarımsal üretim potansiyeli, ürün çeşidi, üretim miktarı ve değeri açısından ülkemiz Avrupa da lider, Dünya da devlerden biri konumundadır. Daha çok çalışmalı, daha fazla çözüm üretmeli ve bunları en kısa sürede çiftçimizin hizmetine sunmalıyız. Üretici Örgütlerimizin de 2015 yılında daha çok çalışarak ilk etapta üyelerinin gelirlerini en az iki kat arttırmalarını bekliyorum. Eğer üretici örgütlerimiz sektörde ne kadar önemli bir paydaş olduklarını gösterirler ve piyasada nasıl etkin bir rol oynayacaklarını planlayabilirlerse, ilk anda sanki imkansızmış gibi sanılan bu iddia kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Bu arada 2014 yılında yaşanan en önemli gelişme, devletin her kademesinde, yapılan her işte üretici örgütlerinin paydaş olarak kabul ediliyor ve çözüm yollarına dahil ediliyor olmasıdır. Bu farkındalığın ülkemizde bütün kamu ve sivil kurum ve kuruluşlarda 2015 yılında da giderek yaygınlaşmasının üretici örgütlenmesinin geleceği açısından kilit önem taşıdığını düşünüyorum. Tabii ki üretici örgütlerimizin de bu teveccühe karşı bir farkındalık geliştirerek daha fazla gayret içinde olacaklarına inanıyorum. Bu vesile ile yeni yılınızı kutluyor ve sağlıklı, mutlu, birlik ve beraberlik içinde, bol kazançlı, bereketli bir yıl diliyorum. 18 / Ocak - Şubat 2015

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Mısır alım fiyatı açıklandı

Mısır alım fiyatı açıklandı Mısır alım fiyatı açıklandı Ağustos 28, 2012-1:42:57 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) mısırın tonunu 595 liraya almaya hazır olduğunu bildirerek, bunun geçen

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5%

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5% Tire de ağırlıklı olarak büyükbaş hayvancılık olmak üzere küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılmaktadır. Hayvancılığa verilen önemle çiftçilerin elinde bulunan yerli ırkların yöreye

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI Türkiye de Tarım Finansmanı Konferansı 18 Nisan 2012 İstanbul Dedeman Oteli, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir Bu proje EBRD tarafından

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Toplantısı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin en

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI

MANİSA TİCARET BORSASI MANİSA TİCARET BORSASI KANATLI SEKTÖR RAPORU 2015 EĞİTİM ARAŞTIRMA BİRİMİ TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nca Geliştirilen Yerli Hibritler (ATAK

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

PANEL; Ülkemizde Neden Az Balık Tüketiliyor?

PANEL; Ülkemizde Neden Az Balık Tüketiliyor? PANEL; Ülkemizde Neden Az Balık Tüketiliyor? Fakültemiz ile Deniz Sanayicileri Derneği 6 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesislerinde Ülkemizde Neden Az Balık Tüketiliyor?

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

1- Ziraat, 100 milyon Euro kaynak sağlayacak - Dünya 03.12.2014

1- Ziraat, 100 milyon Euro kaynak sağlayacak - Dünya 03.12.2014 1- Ziraat, 100 milyon Euro kaynak sağlayacak - Dünya 03.12.2014 2- Sanayinin Sorunlarını üniversite çözecek Hürriyet- 02.12.2014 Ankara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU 0 1 Dünya buğday üretimi, üretim devlerinden biri olan ABD nin yaklaşık 4 milyon tonluk üretim azalmasına rağmen bu sene ekili alanların ve verimin artmasıyla paralel olarak Ağustos ayı verilerine göre

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI

GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Genel Sekreteri Kaan Sidar, Dünya'da 2 milyar insanın yeterli beslenemediğini ve 10 milyon insanın açlıktan

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

OYDER, Bursa'da 22. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi

OYDER, Bursa'da 22. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi DİYALOG OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan OYDER, Bursa'da 22. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi Bursa daki otomobil satıcılarıyla bir araya gelen Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ Daha iyi bir yaşam için Sürdürülebilirlik yolculuğumuzun uzun olduğunu biliyor ve biz, bu yolu paydaşlarımız ile beraber yürüyerek öncelikli alanlarımızı güçlendiriyoruz.

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler

Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler 12 Mart 2011, ANTALYA Türkiye de tarım sektörü Temel Göstergeler Türkiye 2002 Tarım % Türkiye 2009 Tarım Nüfus (milyon)

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

2 3 4 5 6 2006 2007 2008 2009 2010 Antalya, Isparta, Burdur 3.996.228 4.537.170 4.742.685 5.210.194 7.465.360 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 4.711.300 4.924.994 6.127.161 6.408.674 7.107.187 Adana, Mersin

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Ø Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi. Lpg li araçlar güvenli mi diye tereddüt eden araç sahipleri gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de son yıllarda benzin fiyatlarında yaşanan artış tüketicileri LPG'li otomobillere yönlendirdi. AA muhabirinin

Detaylı

1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014

1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014 1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, yumurta, tereyağı ve kırmızı et tüketiminin kalp ve damar hastalıklarını

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 2015 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi

Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 2015 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 215 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi Hazırlayan : AKİB Hububat Sektör Şefliği Kaynak : Global Trade Atlas & Saskatchewan Eyaleti resmi web sitesi 1 215 yılında Saskatchewan

Detaylı

Türkiye Üretici Fiyatlarıyla 7. Büyük Tarım Ülkesi

Türkiye Üretici Fiyatlarıyla 7. Büyük Tarım Ülkesi Türkiye Üretici Fiyatlarıyla 7. Büyük Tarım Ülkesi Genel ekonomide üst sıralarda yer alan Çin, 2009'da, dünya tarımsal hasılasında liderliğini sürdürdü ve dünya tarımsal hasılanın yüzde 23,4'ünü tek başına

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2015 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2015 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2015 FAALİYET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı ve 2014 yılı yılsonu enflasyon verilerine

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMALARINA 2012 YILINDA 47,8 MİLYAR LİRA AYRILDI -TÜRKİYE DE 3 MİLYON 447 BİN 166 KİŞİ DİYABET

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı