DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) = a dir. C) 9. = 8 ise ( 8) = 8 D). = ise ( ) = E) 5. = 50 ise ( 50) = 50 ol du ğun dan en ya kın 8 dir. Cevap: 9 dur. y. y = z ise z = z 6 5z = 6x ise x = 5 y z 8k z 6k = = ve 6k x = dir. 5k 6. ( - ) + ( -) = = = bulunur. Buradan x = 5k, y = 8k, z = 6k olur. x +y +z = 9k olduğundan k = için en az 9 olur.. a + b = 9 0 b + c = = = 6. = 6. xbulunur. 5 x c + a = + 0 (a + b + c) = 0 5 a + b + c = = olur.

2 Say lar ntoplam 8. Aritmetik ortalama = Say Adedi T 0 = iset =60 6 Bu sayılara x ilave edilirse, 60 + x =5 oldu undan 60 + x = x = 05 x = 5 bulunur.. x de ğe ri ve ri len ras yo nel ifa de le rin pay da la rı nı 0 ya pan,, 0 ve ola maz. Bun dan do la yı ola bilir.. a < a ise 0 < a < dir = = +. = + = olur. 6 ( ) ( ) a.b > 0 ve a > 0 ol du ğun dan b > 0 dır. c.a < 0 ve a > 0 ol du ğun dan c < 0 dır. Bu na gö re, c < 0 ise c > 0 dır. b > 0 c > 0 + b c > 0 bu lu nur. 0. 9! + 0! = 9! ! =. 9! ol du ğun dan en bü yük asal çar pan dir.. 5 x+ = x 5 x+. x+ = x. xx xxxx x 0 OBEB(xx, xxxx) = x. x = 9 için x. = 9. = 99 olur. x+ x+ 5. x + 5 x+ = 5 x. 5 = x = - x x = 5 5 x 5 =. = bulunur. 5 65

3 5. Öğ ren ci sa yı sı = = olur. 9. Ez gi nin pa ra sı x ol sun. Kira = x. Yol = 00 x x Kalan = x - d + 00n= - 00 x Harcadığı = e 00 o öğrencinin sınavı iptal edildi. 0 öğrenciden si 00 öğrenciden x 00. x = = 5 0 % 5 i ( 60) aralığında not almıştır. x Kalan = e 00 o. = x e 00 o. = x 00 = 000 x = x = x= 5 bulunur. 5 x. 5-5 yafl aras iç in, = ise x= 5 0 y 6-6 yafl aras iin ç, = ise y= 5 z - yafl aras iin ç, = ise z= 6 0 k 8 yafl ve üzeri iin ç, = ise k= An ne Kız Bu gün; x x 5 yıl son ra; x + 5 x x + 5 = ( x). x + 5 = x x = 6 x = bu lu nur. 8. Ki şi sa yı sı 00x ol sun yafl aras için, 00x. = 0x yafl aras için, 00x. = 5x 00. Alış Fi ya tı = 00x ol sun. 0x den 5x e 5x ar tış var. 0x 5x 00 k D.O k.0x = 00.5x 00. 5k k = = 5 0x 0. Satış Fiyatı = 00x 00x. = 80x Satış Fiyatı = 80x + 80x. = 96x 00 00x 96x = x zarar x = yani % zarar 00x 00

4 . Oto mo bil 6 sa at te 0.6 = 0 km Oto büs 6 sa at te 90.6 = 50 km yol alır. Oto mo bil mo la ver di ğin de 6 sa at so nun da oto mobil le oto büs ara sın da 0 50 = 80 km fark var dır. Oto büs oto mo bi le mo la ver dik ten 80 : 90 = sa at son ra ye ti şir. Top lam = 6 + = 8 so nun da oto mo bil ve oto büs yan ya na dır. 5. d d // d d Üç nok ta üç gen be lirt ti ğin den 8 nok ta ile e o = = 56 üç gen çi zi le bi lir... Fa kat ay nı doğ ru üze rin de bu lu nan üç nok ta üç gen belirt me di ğin den e o-e o- e o= = = 5taneüçgen çizilir. 6. T: Türkçe M: Matematik T M a b c a + b + c =. x D y = x y y x + x y ol du ğu na gö re.. D = + = + = bu lu nur. a + b = (b + c) ifadesi yukarıda verilen denklemde yerine yazılarak a+ b+ c =. (b + c) + c = b + c = c = b c =. c = 9 c = ise c = tür.. (00 ).5 = 95 saat sonra 00. kez çalışır gün sonra 5 saat sonra 0 gün Cuma Ct Pz Pzt Salı Çar Per Saat.00 Perşembe saat.00 5 saat sonra Cuma saat de 00. kez çalışır = = = 8 Bu na gö re = 0 fark lı şe kil de so nuç la nır. Depo Depo 8. = xteneke & = x 50 teneke 5 0 De po = 5.x = 0(x 50) ol du ğun dan x = (x 50) x = x = x bu lu nur. De po = 5.x = = kg

5 9. Çubuk = 6x olsun ikesildi inde = 6x. 8 8 = xkesilir. Kesilen parça Kayma miktar =. 5 = ise x = 5 tir. x. 5. so ru lar için; 50 lik : 50.5 = lik : 90.5 = lik : 00.0 = lik : 50.0 = lik : = 800 Buradan çubuğun boyu = 6x = 6.5 = 80 cm dir.. En çok ge li ri 50 lik eş ya lar dan yap mış tır mus luk Æ 6 sa at te 6+x mus luk Æ sa at te T.O.(6 + x) = x = 9 x = bu lu nur.. En az ge li ri 560 lik eş ya lar dan yap mış tır.. Doğ ru Yan lış Boş Net: 0 - = 6 bulunur. 6.0 = 60 pu an alır lik eş ya lar dan lik eş ya lar dan 6000 ge lir el de edil miş = 50 bulunur.. Doğ ru Yan lış 0 x x x Net:( 0 -x) - 5x d0 - n. 0 = 00 5x 5x 0 - = 0 & 0 = & = xolur. 6. A şeh rin de = teş his ko nul muş. Gün lük or ta la ma = do muz gri bi teş hi si var dır. 5

6 . A ve B şeh rin de top lam kişiye do muz gri bi teşhi si ko nul muş tur.. yö nün de tam tur atar sa göz lem ci nin not al dı ğı sa yı lar,, 5 ve dir. O hal de bir tam tur da = 6 tam tur da. 6 = 8 pu an top lar. 8. En çok do muz gri bi teş hi si 9 + = 0 ile Cu ma gü nü ol muş tur.. yö nün de tam tur atar sa göz lem ci nin not al dı ğı sa yı lar,, 5 ve dir. Bu na gö re,.5.. = 05 bu lu nur. 9. B flehrinde Cuma TeflhisKonulan 9 = bulunur. Bflehrinde Toplam TeflhisKonulan. E ile B ara sın da ki uzak lık bi rim ol du ğun dan x ekse ni dü şey de E ve B ye bi rim uzak lık ta ol ma lı dır. Bu du rum da ori jin C ola bi lir. 0. B ve G nin ko or di nat la rı nın ve ril me si ye ter li de ğildir. Çün kü B ve G y ek se ni ne gö re si met rik nok talar dır.. A) AB = GH (doğ ru) B) DK =, FG = < ol du ğun dan (doğ ru) C) DC =, EG = EF + FG = 5 5 ol du ğun dan (yan lış) D) BC = FG = (doğ ru) E) BC =, GH = > ol du ğun dan (doğ ru) 5. A nok ta sı ori jin ise I. AC = bi rim EA = 0 bi rim DA = bi rim AB = bi rim LA = 0 bi rim KA = bi rim AC ara sı en kı sa dır. II. L nin y ek se ni ne gö re yan sı ma sı E nok ta sı dır. II I. D nin C ye gö re yan sı ma sı D C D olacağından yanlıştır. 6

7 6. Leblebi k _ = = Leblebi = k Çekirdek k Çekirdek k bçekirdek = k =. = = ` Fndk 6 6k Fndk = 6k Fndk 6 6 6k =. = = Fstk = 8kdr. Fstk 6 8 8k b a Top lam ka rı şım = 8k + 6k + k + k = 9k 5. A 6 D 8 B C 9k = 580 ise k = 0 Fıs tık = 8k = 8.0 = 60 kg AD B de pi sa gor ba ğın tı sın dan DB = AB + AD DB = DB = 0 DB = 0 olur.. Leb le bi = k = ise k = F n d k = 6k = 6. = 6 kg bu lu nur. & 0. ADBC ( ) = = 60 cm dir. Çekirdek k 8. = = bulunur. Toplam kar fl m 9k 9 9. = 6 =M 6 = 6 = N 5. D C A B Ve ri len açı la ra gö re, DBC de en kı sa ke nar [DB] ve ADB de en kı sa ke nar [AB] dir. DB > AB ol du ğundan en kı sa ke nar [AB] dir. 5. A 50. = =A = = C = =B ( ) = = C Buna göre en büyük sayı A = dür. 5 B K A K 0 C D E E AKE de pi sa gor ba ğın tı sın dan AE = AK + KE 5. ( ) = 9 = A ( ) = = B B A = ( 9) = 9 bulunur. AE = + AE = 5 AE = 5 cm bu lu nur.

8 55. x A B a b C a 6 b E D 58. y = x + doğ ru su için x = 0 ise y = y = 0 ise x = bu lu nur. y ABC ~ CDE ol du ğun dan AB BC AB = & = CD DE 6 ol du ğun dan AB = 8 cm bu lu nur. - 0 x 56. A a D 5 x 8 B a C ADB ~ DBC (Ke nar Açı Ke nar) 5 = = x oldu undan x = 0 cmbulunur Hacim = Taban Alan. Yükseklik = = cm bulunur. 60. C 0 5. F C D E B 6 A 6 r = Si lin di rin Yü zey Ala nı = Ta ban Çev re si. Yük sek lik =.p..6 =...6 = 08 Ya rım si lin dir ol du ğun dan 08 = 5 cm dir. A 60 0 O B OC = OB ol du ğun dan mocb ( ) = mcbo ( ) % Bu na gö re mcoa ( ) = 60 olur. % AO = OC ve mcoa ( ) = 60 ol du ğun dan AOC eş ke nar üç gen dir. Taralı Alan = 60 Daire Dilimi Aa & AOCk r = - 6 8r = - bulunur. 8

9 DENEME 8 SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. Tan rı lar için çok ko lay olan ba ğış la ma ey le mi insan lar için söz ko nu su ol du ğun da cüm le de kar şın söz cü ğüy le an la tıl mak ta dır. Do la yı sıy la bu söz cük, ko lay sö zü ne kar şıt lık oluş tu ra cak bir yar gıy la cümle nin ta mam lan ma sı ge rek ti ği ni gös ter mek te dir. 5. Par ça da tuz ile il gi li bil gi len di ri ci açık la ma lar ya pılmak ta iken, IV.cüm le de tuz ge rek si ni min den bahse dil miş tir.. Ve ri len par ça da 9. yy ro man la rı ile 0. yy ro manla rı ya şa mı ve in sa nı iş le me yö nüy le kar şı laş tı rıldı ğı na gö re par ça da ki boş lu ğa D de ve ri len söz ge ti ril me li dir.. Ve ri len par ça da ro man kah ra ma nı nın ro man cı sı (yazar) ka dar ger çek çi ol du ğu sa vu nul mak ta dır. 6. Ya zar par ça da çi çek cen ne tin de ol du ğu nu açıkla ma ya dö nük bil gi len di ri ci açık la ma lar yap mak ta iken IV. cüm le de yö re in sa nı nın gö rü şü ne yer veril miş tir.. Ya zar par ça nın ge ne lin de ev le ri nin av lu su na düşen kır lan gıç yav ru suy la ken di ara sın da ge çen süreç ko nu sun da bil gi ver mek te iken IV. cüm le de bu du ru mun dı şın da bil gi ler ver miş tir. 9. I. cüm le de inan dı rı cı ol ma yı ön ce lik ola rak ka bul et me yen ki şi nin IV. cüm le de doğ ru lu ğu bi li nen ger çek le ri tar tış ma sız ka bul et me si (sa vun ma sı) çe li şen iki du rum dur. I. cüm le de ni te lik le ri ve ri len ki şi nin V. cüm le de kuş ku cu bir bi çim de ara ma ya yö nel me si IV. cüm le de ve ri len dü şün cey le uyuş ma dı ğı için IV. cüm le par ça nın an lam akı şı nı bozmak ta dır.

10 8. Par ça nın ba şı na şi i rin ta nı mı nın yer al dı ğı cüm lenin ge ti ril me si (II. cüm le) uy gun dur. Do la yı sıy la I. ve II. cüm le ler yer de ğiş tir me li dir.. Par ça da Ru me li hi sa rı nın ya pı sal özel lik le ri, ya pı lış ama cı gi bi bil gi le re yer ve ri le rek oku ru bil gi len dirmek amaç lan mış tır. 9. II I. cüm le de an la tı lan lar IV. cüm le nin de va mı ni teli ğin de ol du ğu için II I. ve IV. cüm le ler yer de ğiş tirme li dir. 0. Ve ri len söz ler, Gra ham Gree ne, da ha 955 gi bi er ken bir dö nem de Ame ri ka nın Vi et nam a mü daha le le ri nin ya ra ta ca ğı teh li ke le ri an la tan Ses siz Ame ri ka lı ro ma nın da ki ke ha ne tiy le ün yap mış tı. bi çi min de sı ra lan dı ğın da an lam lı ve ku ral lı bir cümle oluş tu rur. Bu cüm le nin baş tan ikin ci sö zü D de ve ril miş tir.. Par ça da sö zü edi len ro man cı nın çev re be tim leme le rin de so mut la ma yap tı ğı çev re si ni so mut la ma ya pa rak an lat tı ğı yö nün de bir açık la ma ya de ği nil me- miş tir.. Ve ri len söz ler, İlk in san la rın gün lük ya şan tı la rıy la il gi li ba zı eş ya ve avan dan lık la rın üze ri ne ve mağa ra du var la rı na çi zil miş il kel re sim le ri bu ya şam bi çi mi nin ay rın tı la rı na sız ma ve in ce le me ola na ğı ve rir. bi çi min de sı ra lan dı ğın da an lam lı ve ku ral lı bir cüm le oluş tu rur. Bu cüm le nin baş tan dör dün cü sö zü B de ve ril miş tir. 0. Ye ni yet me sö züy le baş kan ola cak ki şi ye kar şı kü çüm se yi ci bir ba kış ser gi len miş tir.

11 5. Ön cül cüm le de ta nın mış, ya ra tı cı lık la rı her kes tara fın dan onay lan mış bazı ki şi le rin ödül al ma dık la rı vur gu la na rak B de ki yar gı des tek len mek te dir. 9. Par ça da sa nat çı nın tav si ye le re bağ lı ola rak ge lişti ği ya da ge li şe ce ği ko nu sun da bir dü şün ce söylen me miş tir. 6. Öncülde varlığından bahsedilmeyen her şey yok sayılır anlamına gelen bir cümle kullanılmıştır.. A se çe ne ği Yal nız ken çe kil mez An ka ra sö zünden; B se çe ne ği... ba şı boş luk ken ti de ğil dir. sö zün den, D se çe ne ği... ara dı ğın dost lar var sa An ka ra se vi lir. sö zün den, E se çe ne ği in sa na yal nız lı ğı nı da ha çok du yu rur. sö zün den çı ka rılmak ta dır. An cak An ka ra nın, ki şi le ri ye ni ye ni duyar lı lık la ra sü rük le di ği par ça dan çı ka rı la maz. 0. Par ça da geç mi şe bağ lı kal ma nın ya da geç miş ten ta ma men kop ma nın sağ lık lı ol ma dı ğı be lir til di ği ne gö re, geç miş le uz laş ma nın (geç miş ten fay da lanma nın) vur gu lan dı ğı söy le ne bi lir. 8. Par ça dan dü şün ce le ri ni be lir ten ki şi nin an la şıl maz ol ma gay re ti için de bu lun du ğu yö nün de bir yar gı çı ka rı la maz.. Par ça da an la tış tar zı nın öne mi di le ge ti ril miş, basma ka lıp çı lık tan uzak la şıl ma sı ge rek ti ği söy lenmiş tir. Bu dü şün ce ler den yo la çı kı la rak üs lu bun önem sen di ği söy le ne bi lir.

12 . A se çe ne ği, Sa nat ay nı yur dun bi rey le ri ni bir bi ri ne yak laş tır mak la kal maz.... sö zün den, B se çe ne ği,... et ki si ni ulu sal sı nır la rın öte ya nın da da du yu rur. sö zün den, C se çe ne ği, Bir ulu sun sa na tı nı se ven o ulu su da se ver. sö zün den, D se çe ne ği, Bir ulusun bü tün he ye can ve dü şün ce si sa na tın da ya şamaz mı? sö zün den çı ka rıl mak ta dır. 6. Ve ri len par ça da hi kâ ye ve ro man mod la rı nın sine ma ya uyar lan dı ğı be lir til di ği ne gö re bu par ça da B se çe ne ği ne de ği nil di ği söy le ne mez.. Par ça da in san ve in sa nın uz man lık ala nıy la il gi li gö rüş le re yer ve ril miş tir. Do la yı sıy la in sa na bir uzman lık ala nının yet me di ği söy le ne rek uz man lık kavra mı et ra fın da dü şün ce iş len miş tir.. Ki şi yo rum la rı nı eleş tir men le rin söy le ye cek le ri ne gö re be lir le ye ce ği ni bil dir di ği ne gö re bu ki şi için B de ve ri len yar gı söz ko nu su dur.. Ve ri len söz den sinema filmi yapılırken hi kâ ye ve ro ma nın de ği şim ya şa dı ğı baş ka laş tı ğı an la mı çıka rı la bi lir. 8. Ki şi par ça da ko run ma ya kar şı ol du ğu nu ge rek çele riy le di le ge tir mek te dir. Bu tür şa ir le rin za val lı oldu ğu nu be lirt mek te dir. 5. A se çe ne ği Ha va dan ses ler top lar gi bi bir ta kım söz cük ler bu lup in san la rın il gi si nin çe ken... sözün den, C se çe ne ği Bu ra da si zin yar dım cı nız yok. sö zünd en; D se çe ne ği son cüm le den, E se çe ne ği... ya zı yaz mak dün ya nın en say gın eme ği dir. sözün den ça kı rıl mak ta dır. An cak B de ve ri len yar gı ya par ça da de ğinil me miş tir. 9. Ve ri len par ça da ya zar dü şün ce le ri ni inan dı rı cı kılmak için ko nuy la iliş ki li baş ka bi ri nin söz le ri ne yer ver me miş tir.

13 0. Par ça nın ilk cüm le sin de ede bi yat ürün le ri nin iş levi nin oku ma sev gi si ka zan dır mak ol du ğu be lir tilmiş tir.. Par ça da ka dın la rı mak yaj yap ma ya iten se be bin top lum sal an la yış ol du ğu top lu mun ka dın la rı bu du ru ma zor la dı ğı söy len mek te dir.. Par ça da genç le re oku ma kül tü rü aşı la ma nın ve ni te lik li eser ler okut ma nın ge rek li li ğin den söz edilmiş tir. 5. Mak ya jın top lum sal bek len ti ler den kay nak lan dı ğı söy len miş ama mak yaj mal ze me le ri nin ka dın la rı cez bet ti ği be lir til me miş tir.. Par ça nın ya za rı halkın kendisini anlaması kay gı sı için de dir ve bu yüz den de di li nin an la şı lır ol ma sı ge rek ti ği ne inan mak ta dır. 6. Par ça da ge le nek le rin de ği şim gös ter me özel li ği ne sa hip ol du ğu be lir til me miş tir.. II I. cüm le de ne sil de ği şi miy le de ği şim kav ramla rı ara sın da il gi den söz edil me miş, ge le nek sel lik le de ği şim ara sın da ki uyum dan bah se dil miş tir.. Par ça da an la tı lan lar dan dil de ği şi mi ne ina nan la rın hal kın de ği şi mi ni is te mek ye ri ne hal kın an la ya bi lece ği bir di li kul lan ma ama cı ta şı dık la rı an la mı çı karı la bi lir. 8. Par ça da, bu lu nan flütün bulunduğu kat man ile ilgili bil gi si ne yer ve ril me miş tir.

14 9. Flü tün par ça la rı nın bir leş ti ril di ği par ça da be lir til miş ama mü ze de ser gi len di ği söy len me miş tir.. Parçada bu lu nan ke mik flüt le rin ta ne si nin Fransız Preneleri nde bu lun du ğu açık lan mış ken C de Avusturalya da bu lun du ğu söy len miş tir. 0. Par ça da flü tün yıl lık bir flüt ol du ğu, ke mikten ya pıl dı ğı, Hoh le Fels Ma ğa ra sı nda bu lun du ğu, par ça ya ay rıl mış hâl de bu lun du ğu an la tıl mak ta; an cak kim ler ta ra fın dan ya pıl dı ğı söy len me mek tedir. 5. Par ça da sözü edilen bul gu la rın sa na tın geç mi şi ne ışık tut tu ğu söy len miş tir.. Par ça dan ira de nin bey ni yö net ti ği bil gi si ne de ği nilme miş tir. 6. A se çe ne ği par ça nın I. cüm le sin den, B se çe ne ği II. cüm le sin den, C se çe ne ği II I. cüm le sin den, E se çene ği par ça nın V. cüm le sin den çı ka rı la bi lir.. Ve ri len par ça da iki ay rı ko nu iş len miştir. İkin ci ko nu IV. cüm le ile baş la mış tır. IV. cüm le den iti ba ren sinir bi li mi ve si nir bi li mi nin bul gu la rı üze rin de du rulmuş tur.. Ve ri len par ça da arı la rın sav rul ma sı nın bir sa vun ma me ka niz ma sı ol du ğu be lir til miş, yük sek hız la ra çıktık la rın da ha va bur gaç la rıy la baş ede me di ği söylen me miş tir.. Vü cut ha re ket le ri nin be yin le ile şi ti mi ni sağ la yan unsur la rı ola rak edi nim bi lin cin de ol mak ve bey nin bö lüm le ri nin kon tro lü par ça dan çı ka rı la bi lir. 8. Araş tır ma la rın ne ka dar sü re ce ğiy le il gi li par ça da bir açık la ma ya yer ve ril me miş tir.

15 9. Bu par ça iki ye bö lün mek is ten di ğin de ikin ci pa ragraf yük sek hız la ra çık tık la rın da arı la rın na sıl davran dık la rı nın bil gi si ni ver me ye baş la yan IV. cüm le ile baş la ma lı dır. 5. Si nem ile Fun da nın yan ya na otur du ğu bi lin di ği ne gö re nu ma ra da otu ran Or han ın ya nın da iki sinden bi ri si otu ru yor ola maz. O hâl de doğ ru ce vap C se çe ne ği dir. 50. Isır gan hüc re le ri ni sö zü edi len sal yan go zun üretme di ği söy len miş tir. 55. Em re 9 nu ma ra lı kol tuk ta otur du ğu na gö re numa ra lı kol tuk ta Mel tem otur mak ta dır. Yan ya na otur duk la rı bi li nen Si nem ve Fun da 5 ve 6 numa ra lı kol tuk lar da otur mak zo run da dır lar. Çün kü yan ya na otu ra bi le cek le ri baş ka yer yok tur. O hâl de doğ ru ce vap A se çe ne ği dir. 5. I. cüm le de sal yan go zun ola ğa nüs tü renk le re sa hip ol du ğu, ka buk suz ol du ğu, yu mu şak bir te ne de sahip ol du ğu be lir ti le rek be tim len miş tir. 56. Si nem nu ma ra lı kol tuk ta ise Fun da nu ma ra lı kol tuk ta dır. Ön lü ar ka lı otur ma sı ge re ken Em re ve Mel tem tek müm kün kol tuk lar olan ve 5 nu mara lı kol tuk lar da otur mak zo run da dır. O hal de doğ ru ce vap D se çe ne ği dir. 5. Ve ri len par ça da sal yan goz la rın ko run mak için ısırgan hüc re le ri ne sa hip ol du ğu ve bunu hydo rid besin le rin üret tik le ri söy len miş tir. 5. I. cüm le de Nu dib roch açık la ma sıy la bir lik te ve rilmiş tir. Do la yı sıy la I. cüm le de dü şün ce ta nım bil dire cek bi çim de or ta ya kon muş tur Si nem Fun da ve Ba şak Bu rak iki li le ri nin yan ya na otur duk la rı nı bi li yo ruz. Or han nu ma ra lı kol tuk ta otur du ğu na gö re Bu iki li ler den en az bi ri si 9 0 ya da iki li le rin den bi rin de otur ma lı dır. Bu iki li lerden bi ri do lun ca da ön lü ar ka lı otur duk la rı bi li nen Em re ve Mel tem yi ne tek al ter na tif le ri olan ve 5 nu ma ra lı kol tuk lar da otur mak ta dır lar. Bu du rum da yan ya na otur duk la rı bi li nen di ğer iki li de 9 0 ve nu ma ra lı kol tuk iki li le rin den boş ola na oturma lı dır. Bu du rum da ge ri ye ka lan 6 nu ma ra lı koltuk ise boş tur. Doğ ru ce vap E se çe ne ği dir.

16 58. Ve ri len le ri aşa ğı da ki şe kil de gös te re lim. La le Si yah Ma hi nur Kı zıl Na fi ze x Sa rı Or gül x Bej Ön nur x Kah ve ren gi C se çe ne ğin de Na fi ze nin sa çı nın bej ol du ğu ve rilmiş. Bu bil giy le şek li mi zi ye ni den oluş tu rur sak aşağı da ki şek li el de ede riz. La le Si yah Ma hi nur Kı zıl Na fi ze Bej Or gül Ön nur x Kah ve ren gi Gö rül dü ğü gi bi kah ve ren gi saç Or gül e ka lı yor. Önnur un sa çı da ge ri ye ka lan tek renk olan sa rı olur. La le Si yah Ma hi nur Kı zıl Na fi ze Bej Or gül Kah ve ren gi Ön nur Sa rı Gö rül dü ğü gi bi Or gül ün saç la rı sa rı de ğil, kah veren gi dir. C se çe ne ğin de ki ifa de yan lış tır. Di ğer le ri doğ ru ola bi lir. 59. Na fi ze nin sa çı kah ve ren gi ise şek li mi zi tek rar çi zelim: La le Si yah Ma hi nur Kı zıl Na fi ze Kah ve ren gi Or gül x Bej Önnur Bu ra dan da aşa ğı da ki şek li el de ede riz: La le Si yah Ma hi nur Kı zıl Na fi ze Kah ve ren gi Or gül Sa rı Ön nur Bej Gö rül dü ğü gi bi Or gül ün sa çı bej de ğil sa rı dır. D se çe ne ği yan lış tır. 60. Or gül ün sa çı nın bej ol ma dı ğı nı bi li yo ruz; kah veren gi de de ğil se sa rı dır. Bu na gö re şek li mi zi çi zersek aşa ğı da ki şek li el de ede riz. La le Si yah Ma hi nur Kı zıl Na fi ze Kah ve ren gi Or gül Sa rı Ön nur Bej Gö rül dü ğü gi bi Na fi ze kah ve ren gi saç lı dır. D se çene ği doğ ru dur. 6

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Cevap : C. Cevap : E

Cevap : C. Cevap : E DENEME 5 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. 7 1 1 9 e + o + 7 7 8 8 1 9 = e + o + 7 7 8 8 1 9 = - - + 7 7 8 8 8 = = 1dir. 8 5. x y z = = = kolsun. 05, 09, 07, x = 0,5.k y = 0,9.k z = 0,7.k Bu na gö re x, y, z

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması DERLEME Yoğun Bakımda Ekip Çalışması a a Hemşirelik Bölümü, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 25.12.2011 Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: 08.08.2012 Bu makale

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

idea SPİNOZA 1. TANRI ÜZERİNE; 2. ANLIĞIN DOĞASI VE KÖKENI ÜZERINE TÖREBİLİM 1 İDEA E1 2011/04

idea SPİNOZA 1. TANRI ÜZERİNE; 2. ANLIĞIN DOĞASI VE KÖKENI ÜZERINE TÖREBİLİM 1 İDEA E1 2011/04 idea SPİNOZA 1. TANRI ÜZERİNE; 2. ANLIĞIN DOĞASI VE KÖKENI ÜZERINE TÖREBİLİM 1 İDEA E1 2011/04 SPİNOZA Geometrik Düzende Tanıtlı Törebilim 1 BÖLÜMLER I VE II Çeviren Aziz Yardımlı idea istanbul İDEA CEP

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri,

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri, Meh med Uzun MO DERN Kürt ede bi ya tı nın en önem li isim le rin den olan Meh med Uzun, 1953 Si ve rek do ğum lu. 1977 yı lın dan bu ya na Av ru pa da, İs veç te ya şı yor. Kürt çe, Türk çe ve İs veç

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ

YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ Eserin Her Türlü Basım Hakkı Anlaşmalı Olarak Ensar Neşriyat a Aittir. ISBN : 975-6324 -06-6 Kitabın Adı Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi Yazarı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Köylü

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı