Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:"

Transkript

1 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmenize yard mc olmak için haz rlad k. Otomobilinizi kullanmadan önce, kitab tamamen okumal s n z. Bu kitapta, Fiat Stilo nun teknolojik özelliklerinden en iyi şekilde yararlanman za yard mc olacak; otomobilin kullan m ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyar lar n yan s ra, kendi güvenliğiniz ve otomobil ile çevrenin korunmas hakk nda da çok önemli tavsiyeler bulacaks n z. Fiat Stilo nun parçalar n n her biri, tamamen geri dönüşüm özelliğine sahiptir. Otomobiliniz, kullan m ömrünün sonuna geldiğinde bütün parçalar yeniden işlenebilir. Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: şahsi güvenlik; çevrenin korunmas ; otomobilin korunmas. İlişikte sunulan Servis Rehberinde, Tofaş n servis listesi, Garanti Kitapç ğ nda ise garanti şartlar ve periyodik bak m bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktad r. Otomobilinizi güle güle kullan n. Bu kitapta bütün Fiat Stilo tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald ğ n z otomobilin tipine ve donan m seviyesine ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z. 1 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

2 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 2 ÇOK ÖNEMLİ! YA KIT KA PA Sİ TE Sİ K Ben zin mo tor lu tip ler: Sa de ce, mi ni mum 95 ok tan l kur şun suz ben zin kul la n n z. Di zel mo tor lu tip ler: Sa de ce stan dart la ra uy gun di zel ya k t kul la n n z. MO TO RUN ÇA LIŞ TI RIL MA SI Me ka nik vi tes li ben zin mo tor lu tip ler: El fre ni nin çe kil miş ol du ğun dan emin olu nuz; vi te si bo şa al - n z, gaz pe da l na do kun ma dan, kav ra ma pe da l na so nu na ka dar ba s n z; da ha son ra kon tak anah ta r n AVV po zis yo nu na çe vi ri niz ve mo tor ça l ş r ça l ş maz, anah ta r ser best b ra k n z. Se les pe ed vi tes li ben zin mo tor lu tip ler: Fren pe da l n so nu na ka dar ba s l m ş ko num da tu tu nuz; kontak anah ta r n AVV po zis yo nu na çev ri niz ve mo tor ça l ş r ça l ş maz, anah ta r ser best b ra k n z; vi tes oto ma tik ola rak bo şa al n r. Di zel mo tor lu tip ler: Kon tak anah ta r n MAR po zis yo nu na çev irip, Y ve m uya r lam ba la r n n sönme si ni bek le yi niz; kon tak anah ta r n AVV po zis yo nu na çevi ri niz ve mo tor ça l ş r ça l ş maz, anah ta r serbest b rak n z. OTO MO Bİ LİN YA NI CI MAD DE LE RİN ÜZE Rİ NE PARK EDİL ME Sİ Ka ta li tik kon ver tör ça l ş r ken çok yük sek s cak l k la ra ula ş r. Oto mo bi li ni zi; ot la r n, ku ru yap rak la r n, çam yap rak la r n n ve ya di ğer ya n c mad de le rin üze ri ne park et me yi niz; yan g n teh li ke si. 2 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

3 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 3 ÇEV RE NİN KO RUN MA SI Oto mo bil, çev re nin da ha iyi ko run ma s için emis yon lar ile il gi li ele man la r n sü rek li ola rak test edil me si - ni sağ la yan bir sis tem ile do na t l m ş t r. ELEKT RİK Lİ AK SE SU AR LAR Eğer oto mo bi li ni zi sa t n al d k tan son ra, elekt rik çe ken (akü nün ya vaş ça bo şal ma s ris ki ile bir lik te) ak - se su ar lar mon te et tir mek is ter se niz, yet ki li bir To faş ser vi si ile te ma sa ge çi niz. Ser vis te, top lam elekt - rik tü ke ti mi nin ne ka dar ola ca ğ tes pit edi le rek, oto mo bi lin elekt rik sis te mi nin bu yü kü ta ş y p ta ş ma - ya ca ğ kont rol edi le cek tir. ŞİF RE KAR TI Bu kar t gü ven li bir yer de sak la y n z. Oto mo bi li ni zi acil du rum pro se dü rü ne gö re ça l ş t r ma n z ge rek ti - ğin de ih ti ya c n z ola ca ğ için, ŞİF RE kar t üze rin de yer alan elekt ro nik şif re yi, ya z l ola rak da ima ya n n z - da bu lun dur ma n z tav si ye edi lir. U PE Rİ YO DİK BA KIM Doğ ru ba k m; oto mo bi lin per for mans ve gü ven lik se vi ye le ri nin ko run ma s n, çev re nin ko run ma s n ve dü şük kul la n m gi der le ri nin za man için de de ğiş me me si ni sağ lar. KUL LA NI CI EL Kİ TA BI oto mo bi lin doğ ru kul la n m, sü rüş gü ven li ği ve zaman için de oto mo bi lin ba k m ile il gi li önem li bil gi ler, tav si ye ler ve uya r lar bu la cak s n z. " (şah si gü ven lik), # (çev re nin ko run ma s ),! (oto mo bi lin ko run ma - s ) sem bol le ri ne özel lik le dik kat edi niz. 3 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

4 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 4 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI ACİL DURUMDA BAKIMI TEKNİK ÖZELLİKLER INDEX 4 ÖN PANEL VE KUMANDALAR SEM BOL LER FİAT ŞİF RE SİS TE Mİ ANAH TAR LAR ELEKT RO NİK ALARM KON TAK ANAHTARI ÖN PA NEL GÖS TER GE TAB LO SU GÖS TER GE LER ÇOK FONK Sİ YON LU EK RAN AYAR LA NA Bİ LİR ÇOK FONK Sİ YON LU EK RAN 62 KOL TUK LAR BAŞ LIK LAR Dİ REK Sİ YON İÇ Dİ KİZ AY NA SI ISIT MA/KLİ MA SİS TE Mİ ISIT MA VE HA VA LAN DIR MA MA NU EL KLİ MA SİS TE Mİ ÇİFT BÖL GE Lİ OTOMATİK KLİ MA SİS TE Mİ.. 98 BA ¼IM SIZ İLA VE ISI TI CI DIŞ LAM BA LAR CAM YI KA MA CRU İSE CONT ROL (HIZ SA BİT LE Yİ Cİ) CRU İSE CONT ROL RA DA RI TA VAN LAM BA LA RI KU MAN DA LAR İÇ DO NA NIM LAR SKYWINDOW (CAM LEVHALI AÇI LIR TA VAN) KA PI LAR ELEKT RİK KU MAN DA LI CAM LAR BA GAJ MO TOR KA PU TU PORT BA GAJ / KA YAK TA ŞI YI CI FAR LAR ABS ESP SİS TE Mİ (ELEKT RO NİK DEN GE PROG RA MI)167 ASR (KAY MA ÖN LE ME)SİS TE Mİ EOBD SİS TE Mİ SES SİS TE Mİ ARAÇ SA Hİ Bİ TA RA FIN DAN SA TIN ALI NAN AK SE - SU AR LAR ÇİFT ET Kİ Lİ ELEKT RİK Lİ HİD RO LİK Dİ REK Sİ YON PARK SEN SÖR LE Rİ EASY GO - ELEKT RO NİK ANAH TAR (KUL LA NI CI TA NI TIM SİS TE Mİ) YA KIT DE PO SU NUN DOL DU RUL MA SI ÇEV RE NİN KO RUN MA SI Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

5 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 5 SEM BOL LER Fi at Sti lo nu zu oluş tu ran ba z par ça la r n üze ri ne ve ya ya n na, renk li özel eti ket ler ko nul muş tur. Bu eti ket ler üze rin de si ze, be lir li bir par ça ile il gi li ola rak al n ma s ge re ken ön lem le ri ha t r la tan sem bol ler yer al r. Bu sem bol le rin bir lis te si, mo tor ka pu tu nun al t n da gö rü le bi lir. FI AT ŞİF RE SİS TE Mİ Oto mo bi li niz de, kon tak anah ta r ç kar t l d ğ n da oto ma tik ola rak dev re ye gi ren ve h r s z l ğa kar ş ekst ra ko ru ma sağ la yan elekt ro nik bir mo tor blo - ke et me sis te mi mev cut tur. Kon tak anah tar la r n n her bi ri nin tu ta ma ğ n da, mo tor ça l ş t r l r ken, kon - tak üni te si için de yer alan özel bir an ten ta ra f n dan gön de ri len rad yo fre - kan s n da ki sin yal le ri mo du le eden elekt ro nik bir ter ti bat mev cut tur. Mo - dü las yon lu bu sin yal, kont rol üni te si nin, anah ta r ta n ma s n sağ la yan şif- re dir ve mo to run ça l ş t r la bil me si, an cak anah ta r n ta n n ma s ha lin de müm kün olur. ÇA LIŞ MA ŞEK Lİ Kon tak anah ta r MAR po zis yo nu na çev ri le rek, oto mo bil her ça l ş t r l d ğ n - da, Fi at ŞİF RE kont rol üni te si, blo ka j n kal d r l ma s için, mo tor kont rol üni - te si ne bir ta n t m şif re si gön de rir. Bu şif re an cak elekt ro nik ve ri ci yi içe ren kon tak anah ta r n dan gön de ri len şif re nin sis tem ta ra f n dan ta n n ma s ha lin de gön de ri lir. Kon tak anah ta r STOP po zis yo nu na her çev ril di ğin de, Fi at ŞİF RE sis te mi, F0C0145m INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR 5 5 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

6 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 6 GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI ACİL DURUMDA BAKIMI TEKNİK ÖZELLİKLER INDEX ÖN PANEL VE KUMANDALAR mo tor elekt ro nik kont rol üni te si nin fonk si yon la r n dev re d ş b ra k r. Eğer şif re doğ ru ola rak ta n n maz ise, Y uya r lam ba s (mev cut ise) ek ran da ki il gi li me saj ile bir lik te devaml olarak ya nar ( Uya r lam ba la r ve me saj lar bö lü mü ne ba k n z). Bu du rum da, kon tak anah ta r n n; ön ce STOP, son ra da MAR po zis yo nu na çev ril me si ge re kir. Eğer blo kaj de - vam eder ise, oto mo bil ile bir lik te ve ri len di ğer anah - tar de nen me li dir. Eğer mo tor ha la ça l ş t r la m yor ise, Acil du rum da ya p la cak lar ko nu sun da ve ri len ta li mat - la r uy gu la y n z ve da ha son ra yet ki li bir To faş ser vi si ile te ma sa ge çi niz. DİK KAT Anah tar la r n her bi ri ni nin ken di ne ait bir şif - re si var d r. Bu şif re le rin, sis te min kont rol üni te si nin bel le ği ne kay de dil me si ge re kir. Ye ni anah tar la r n (en faz la se kiz adet) kay de dil me si için; sa hip ol du ğu nuz bü - tün anah tar la r ala rak, yet ki li bir To faş ser vi si ne gi di - niz. Oto mo bil ha re ket ha lin de iken Y uya r lam ba - s n n yan ma s : Ek randa ki me sa j ( Uya r lam ba la r ve me saj lar bö - lü mü ne ba k n z) ile Y uya r lam ba s n n yan ma s, sis te - min ken di ken di ni test et ti ği ni gös te rir (ör ne ğin, vol taj dü şük lü ğü se be bi ile). İlk dur du ğu nuz da, sis te mi test et me niz müm kün dür. Kon tak anah ta r n STOP po zis - yo nu na çe vi re rek mo to ru dur du ru nuz; son ra anah ta r MAR po zis yo nu na çe vi ri niz: eğer bir ar za tes pit edil - mez ise, Y uya r lam ba s yan maz. Eğer uya r lam ba s ya nar ise, anah ta r STOP po zis - yo nun da en az 30 sa ni ye tu tu nuz ve yu ka r da an la t lan iş lem le ri tek rar la y n z. Eğer prob lem sü rer se, yet ki li bir To faş ser vi si ile te ma sa ge çi niz. Y uya r lam ba s n n yan ma s ; oto mo bi lin ko run ma - d ğ n gös te rir. Bu du rum da, kon tak anah ta r n n STOP po zis yo nu na çev ri lip, son ra da MAR po zis yo nu na çev - ril me si ge re kir; prob lem de vam eder se di ğer anah tar ile de nen me li dir. Oto mo bi li di ğer anah tar ile de ça l ş - t r mak müm kün ol mu yor ise, bu bö lüm de ve ri len Acil du rum da ya p la cak lar bö lü mün de ki iş lem le ri uy gu la y - n z ve yet ki li bir To faş ser vi si ile te ma sa ge çi niz. Anah tar darbelere ma ruz kal m ş ise, için de ki elekt ro nik ele man lar ha sar gör müş ola bi lir. 6 6 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

7 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 7 ANAH TAR LAR ŞİF RE KAR TI Oto mo bil ile bir lik te iki adet anah tar (ve ya oto mo bi lin ti pi ne gö re elekt - ro nik anah tar -CID) ve aşa ğ da ki le ri içe ren ŞİF RE kar t ve ri lir: acil du rum da mo to run ça l ş t r l ma s için elekt ro nik kod (A) ( Oto mo - bi lin kul la n l ş bö lü mün de ki Oto mo bi lin acil du rum da ça l ş t r l ma s k s - m na ba k n z) ila ve anah tar lar is ten me si du ru mun da yet ki li bir To faş ser vi si ne ve ri le - cek olan me ka nik anah tar ko du (B). Oto mo bi lin acil du rum pro se dü rü ne gö re ça l ş t r l ma s ge rek ti ği za man ih - ti yaç du yu la ca ğ n dan do la y, elekt ro nik ko dun (A) da ima sü rü cü nün ya n n - da bu lun ma s ge re kir. DİK KAT Anah tar tu ta mak la r n da yer alan elekt ro nik ter ti bat la r n mü kem - mel bir şe kil de ça l ş ma la r n n sağ lan ma s için, di rekt ola rak gü neş ş n la r na ma ruz b ra k l ma ma la r ge re kir. F0C0001m Oto mo bil el de ğiş tir di ğin de, ye ni sa hi bi ne bü tün anah tar la r n (ve ya elekt ro nik anah tar lar-cid) ve ŞİF RE kar t n n ye ni sa hi bi ne ve ril me si ge re kir. INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR 7 7 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

8 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 8 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI ACİL DURUMDA BAKIMI F0C0320m UZAK TAN KU MAN DA MEV CUT OL MA YAN ANAH TAR Me tal bir bö lüm den mey da na ge len anah tar (A) aşa ğ da ki ler için kul la n l r: kon tak, ka p ve ba gaj ki lit le ri, d ş ya k t de po ka pa ğ ki lit le me/aç ma cam la r n ve eğer mev cut ise Skywindow un aç l p/ka pa t l ma s global kapama (dead lock) tertibat yan yol cu ha va yas t ğ n n ve ar ka yan ha va yas t k la r n n (mev cut ise) dev re d ş b ra k l ma s. Oto ma tik ola rak d şa r ç kar t la bi len me tal bir bö lüm (A) için bu ton (B). Anah ta r n me tal bö lü mü nü, tu ta ma ğ n içi ne yer leş tir mek için, (B) bu to nu - nu ba s l ko num da tu tu nuz ve me tal bö lü mü, ye ri ne otur ma se si ni du ya na ka dar, ok yö nün de çev ri niz. Da ha son ra (B) bu to nu nu ser best b ra k n z. TEKNİK ÖZELLİKLER INDEX DİKKAT (B) bu to nu na, sa de ce anah tar vü cu du nuz dan (özel lik le de göz le ri niz den) ve za rar gö re bi le cek di ğer ob je ler den (ör ne ğin giy si ler) uzak ta iken ba s l ma l d r. Bu to na far - k na var ma dan ba sa bi le cek le rin den do la y ; anah ta ra baş ka la r n n, özel lik le de ço - cuk la r n do kun ma s na izin ver me yi niz. 8 8 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

9 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 9 UZAK TAN KU MAN DA YI İÇE REN ANAH TAR (ba z tip ler de) Me tal bir bö lüm den mey da na ge len anah tar (A) aşa ğ da ki ler için kul la n l r: kon tak, ka p ve ba gaj ki lit le ri, d ş ya k t de po ka pa ğ ki lit le me/aç ma cam la r n ve eğer mev cut ise Skywindow un aç l p/ka pa t l ma s global kapama (dead lock) tertibat için yan yol cu ha va yas t ğ n n ve ar ka yan ha va yas t k la r n n (mev cut ise) dev - re d ş b ra k l ma s. Ka p la r n, ba ga j n ve ya k t de po su d ş ka pa ğ n n uzak tan ku man da l aç l ma s için Ë, bu to nu. Ka p la r n, ba ga j n ve ya k t de po su d ş ka pa ğ n n uzak tan ku man da l ki lit len - me si için Á bu to nu. Ba ga j n uzak tan ku man da l aç l ma s için R bu to nu. Oto ma tik ola rak d şa r ç kar t la bi len me tal bir bö lüm (A) için bu ton (B). Anah ta r n me tal bö lü mü nü, tu ta ma ğ n içi ne yer leş tir mek için, (B) bu to nu - nu ba s l ko num da tu tu nuz ve me tal bö lü mü, ye ri ne otur ma se si ni du ya na ka dar, ok yö nün de çev ri niz. Da ha son ra (B) bu to nu nu ser best b ra k n z. Şif re nin, elekt ro nik alarm sis te mi al c s na gön de ril di ği ni be lir ten bir led (C) ya nar. Uzak tan ku man da l anah ta r n ça l ş ma şek li ni, ya p la bi le cek ve de ğiş ti ri le bi le - cek her ayar için bu bö lüm de yer alan Elekt ro nik alarm k s m na ba k n z. DİKKAT F0C0327m (B) bu to nu na, sa de ce anah tar vü cu du nuz dan (özel lik le de göz le ri niz den) ve za rar gö re bi le cek di ğer ob je ler den (ör ne ğin giy si ler) uzak ta iken ba s l ma l d r. Bu to na far k na var ma dan ba sa bi le cek le rin den do la y ; anah ta ra baş ka la r n n, özel lik le de ço cuk la r n do kun ma s na izin ver me yi niz. INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR 9 9 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

10 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 10 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI ACİL DURUMDA BAKIMI TEKNİK ÖZELLİKLER INDEX 10 F0C0408m Ka p ve ba gaj ki lit le ri nin aç l ma s Uzak tan ku man da ile ka p la r n, ba ga j n ve ya k t de po su d ş ka pa ğ n n ki lit - le ri ni aç mak ve alar m (mev cut ise) dev re den ç kart mak için, Ë, bu to nu na k sa bir şe kil de ba s n z; za man la ma l ta van lam ba la r ya nar ve sin yal lam ba - la r iki kez ya n p sö ner (ba z tip ler de). Cam la r ve Skywindow u (mev cut ise) aç mak için, Ë, bu to nu na 2 sa ni ye - den da ha uzun bir sü re ba s n z. Sta ti on wa gon tip le ri için, Ë, bu to nu na h z l bir şe kil de iki kez ba s l n ca, ar - ka s t ma l cam ka pa ğ aç l r (ba z tip ler de). Ka p la r n ki lit le ri aç l d ğ za man, eğer ka p lar dan bi ri si ve ya ba gaj bir kaç sa ni ye için de aç l maz ise, sis tem tüm ka p la r ta ma men oto ma tik ola rak ki - lit le ye cek tir. Ya k t kes me anahtar dev re ye girdiği takdirde, ka p ki lit leri oto ma tik ola - rak aç la cak t r. Ek ran üze rin de ki (bu bö lüm de ki Çok fonk si yon lu ek ran k s m na ba k n z) My Car ayar me nü sü ile sis te mi ayar la y p, Ë, bu to nu na ba s la rak sa de ce sü rü cü ta ra f n da ki ka p n n ve ya her ka p n n ki li di aç la bi lir. Ka p la r n ve ba ga j n ki lit len me si Uzak tan ku man da ile ka p la r n, ba ga j n ve ya k t de po su d ş ka pa ğ n n ki lit - len me si ve alar m (mev cut ise) dev re ye al mak için, Á bu to nu na k sa bir şe kil de ba s n z; za man la ma l ta van lam ba la r sö ner ve sin yal lam ba la r bir kez ya n p söner. Cam la r ve Skywindow u (mev cut ise) kilitlemek için, Á bu to nu na 2 sa ni - ye den da ha uzun bir sü re ba s n z. Eğer bu to na k sa bir şe kil de iki kez ba - s l n ca, global kapama dev re ye al n r (bir son ra ki dead lock tertibat k s m - na ba k n z). Eğer ön ka p lar dan bi ri si aç k kal rsa ve sa de ce ar ka ka p lar ki lit li ise, ka p - la r n doğ ru ka pa t l d ğ n kont rol edi niz ve son ra ki lit le me iş le mi ni tek rar - la y n z. 10 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

11 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 11 Uzak tan ku man da ile ba ga j n aç l ma s Ba gaj, alarm (mev cut ise) dev re de ol sa bi le, R bu to nu na ba s la rak, uzak - tan ku man da ile aç la bi lir. Sin yal lam ba la r ; ba gaj aç l r ken iki kez, eğer elekt ro nik alarm dev re de ise ba gaj ka pa t l r ken de bir kez ya n p sö ner. Eğer elekt ro nik alarm (mev cut ise) dev re de ise, ba gaj aç l r ken, alarm sis - te mi vo lu me rik (ha cim sel) ko ru ma y ve ba gaj kont rol sen sö rü nü dev re d - ş b ra k r. DİK KAT Eğer uzak tan ku man da doğ ru ola rak ça l ş maz ise anah tar üze rin - de ki me tal bö lüm kul la n la rak yu ka r da aç k la nan iş lem ya p la bi lir. Ba gaj ka pa t l r ken, kont rol fonk si yon la r kay de di lir. Sü rü cü ka p s üze rin de ki led Eğer ka p lar ki lit le nir ken, (A) le di yak la ş k 3 sa ni ye ya nar ve son ra ya n p sön me ye baş lar (cay d r c led fonk si yo nu). Ka p la r ki lit len di ği za man, eğer ka p lar dan bi ri si ve ya ba gaj doğ ru ola rak ka pan ma m ş ise, led ve sin yal lam ba la r h z l bir şe kil de ya n p sön me ye baş - lar. F0C0408m INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR F0C0138m Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

12 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 14 INDEX TEKNİK ÖZELLİKLER BAKIMI ACİL DURUMDA KULLANILIŞI GÜVENLİK SİSTEMLERİ ÖN PANEL VE KUMANDALAR Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

13 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 13 ELEKT RO NİK ANAH TAR (CID) (Kul la n c Tan t m Ci haz ) (ba - z tip ler de) CID, kul la n c n n oto mo bi li kul la na bil me si ve araca yaklaşt ğ nda kap lar n oto ma tik ola rak aç l ma s için kullan c n n oto ma tik ola rak ta n n ma s n sağ - la mak için da ima üze rin de ta ş ma s ge re ken bir elekt ro nik anah tar d r. Elekt ro nik anah tar üze rin de üç adet bu ton mev cut tur: ka p la r n, ba ga j n ve ya k t de po su d ş ka pa ğ n n ki lit le ri nin uzak tan ku - man da l aç la bil me si için Ë, bu to nu. ka p la r n, ba ga j n ve ya k t de po su d ş ka pa ğ n n uzak tan ku man da l ki lit - len me si için Á bu to nu. ba ga j n uzak tan ku man da l aç la bil me si için R bu to nu. Elekt ro nik anah tar da ge rek li ol du ğun da aşa ğ da ki iş lem le ri ger çek leş ti ren me tal bö lüm (A) mev cut tur: ka p ve ba gaj ki lit le ri ya k t de po su d ş ka pağ ki lit le me/aç ma cam la r n ve Skywindow un (mev cut ise) aç l ma s /ka pa t l ma s global kapama (dead lock) tertibat için yan yol cu ha va yas t ğ n n ve yan ar ka ha va (mev cut ise) yas t k la r n n dev re den ç kar t l ma s Me tal bö lü mü ç kart mak için, (B) bu to nu üze rin de ça l ş n z ve şe kil de gös - te ril di ği şe kil de ha re ket et ti ri niz. F0C0330m INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR F0C0291m Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

14 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 14 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI ACİL DURUMDA TEKNİK ÖZELLİKLER BAKIMI F0C0292m Elekt ro nik anah tar (CID) pi li nin de ği şi mi Pi li de ğiş tir mek için aşa ğ da ki iş lem ler ya p l ma l d r: üç adet (A) vi da y gev şe ti niz (B) ka pa ğ n ç kar t n z. (C) pi li ni (CR2032) ç kar t n z ve ay n tip ve özel lik te ki ye ni pi li yer leş - ti ri niz. (B) ka pa ğ n ka pa t n z ve üç adet (A) vi da la r n sa bit le yi niz. Eğer CID için de ki pil za y f la m ş ise, teç hi za t n per for man s dü şer; bu du - rum da oto mo bi li ça l ş t r mak yi ne de ça l ş t r la bi lir (bu bö lüm de ki Elekt ro - nik anah tar k s m n da ki Mo to run ça l ş t r l ma s pa rag ra f na ba k n z). DİK KAT Ka pa ğ n vi da la r n gev şe tir ken ve sa bit ler ken, vi da sis te mi ne ve - ya/ve elekt ro nik anah tar ka pa ğ na ha sar ver me mek için dik kat li olu nuz. CID için de ki elekt rik bağ lan t la r na do kun ma ma ya ve içi ne s v ve toz gir - me me si ne dik kat edi niz. İla ve elekt ro nik anah tar (CID) is ten me si Sis te min al c s yak la ş k 4 elekt ro nik anah tar (CID) ta n m la ya bi lir. Her han - gi bir se bep le ila ve anah tar is te nir se, ŞİF RE kar t n z, kim li ği ni zi ve oto mo - bi lin bel ge le ri ni ya n n za ala rak, yet ki li bir To faş ser vi si ile te ma sa ge çi niz. INDEX Kul la n l m ş pil ler çev re için za rar l d r. Bun la r n, mev cut ka nun lar la be lir le nen özel kap lar için de im - ha edil me si ge re kir. Pil le ri ate şe ve ya yük sek s cak l k la ra ma ruz b rak ma y n z. Ço cuk lar dan uzak tu - tu nuz Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

15 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 15 GLOBAL KAPAMA (DEAD LOCK) TERTİBATI Bu sis tem aşa ğ da ki elemanlar n kul la n l ma s n en gel ler: ka p iç açma kollar sü rü cü ta ra f n da ki ka p paneli üze rin de bu lu nan ka p lar aç ma/ki lit le me bu tonu (A); Global kilitleme tertibat, oto mo bi lin içi ne is ten me yen gi riş le rin ya p la ma - ma s n sağlar. Bu ne den le, oto mo bil her par ke dil di ğin de ve boş bir şe kil de b ra k l d ğ n da, sistem dev re ye al n ma l d r. DİKKAT DİKKAT F0C0142m Sis tem dev re ye al n n ca, ka p lar içeriden hiç bir şe kil de aç la maz. Oto mo bil den ay - r l r ken içe ri de yol cu ol ma d ğ n dan emin olu nuz. Uzak tan ku man da n n ve ya elekt ro nik anah ta r n pi li za y f la m ş sa (ka p lar ki lit le ne - mi yor sa), ki lit blo ke et me sis te mi sa de ce de vir li ki li din ol du ğu ka p lar da anah ta - r n/elekt ro nik anah ta r n me tal bö lü mü kul la n la rak dev re den ç kar t la bi lir. Bu du - rum da, dead lock sa de ce ar ka ka p lar da dev re de ka l r. Sis te min dev re ye al n ma s INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

16 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 16 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI ACİL DURUMDA BAKIMI INDEX TEKNİK ÖZELLİKLER F0C0329m F0C0408m Tertibat her ka p üze rin de aşa ğ da ki du rum lar da oto ma tik ola rak dev re ye al n r: uzak tan ku man da mev cut ol ma yan anah tar (A) iki kez ka pan ma yö nün - de çev ri lin ce. uzak tan ku man da mev cut anah tar/elekt ro nik anah tar üze rin de ki bu - to nu na iki kez ba s la rak. Dev re ye al ma iş le mi sin yal lam ba la r n n üç kez ya n p sön me si ve sü rü cü ka - p paneli üze rin de ki cay d r c le din ya n p sön me si ile bil di ri lir (bir son ra ki tab lo ya ba k n z). Ka p lar dan bi ri nin doğ ru ola rak ka pan ma ma s du ru mun da, sis tem dev re ye al na maz; böylece kap kapat ld ğ nda bir kimsenin aç k kap dan araca girişinin önlenmesi, bu aç k kap dan içeri giren kişinin kap y kapatt ğ nda kilitli kalmas ile sağlan r. Sis te min dev re den ç kar t l ma s Tertibat her ka p üze rin de aşa ğ da ki du rum lar da oto ma tik ola rak dev re - den ç kar: ka p ki lit le ri nin aç l ma s n da sa de ce sü rü cü ta ra f ka p ki li di nin aç l ma s n da kon tak anah ta r n n MAR po zis yo nu na çev ril me sin de Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

17 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 17 Her iki anah tar ile (uzak tan ku man da l anah tar ve ya di ğe ri ile) dev re ye al na bi len fonk si yon lar Anahtar tipi Uzak tan ku man da mev cut ol ma yan anah tar Uzak tan ku man da mev cut olan anah tar Ön sin yal lam ba la r n n yan ma s Sürücü kap s ndaki led Kap n n ve yak t depo kapağ n n aç lmas Anah ta r n, sa at ib re - si dön me yö nü nün ter si yö nün de çev ril - me si (sü rü cü ta ra f ) ve ya sa at ib re si dön - me yö nü ne çev ril - me si (yol cu ta ra f ) Anah ta r n, sa at ib re - si dön me yö nü nün ter si yö nün de çev ril - me si (sü rü cü ta ra f ) ve ya sa at ib re si dön - me yö nü ne çev ril - me si (yol cu ta ra f ) Kap n n ve yak t depo kapağ n n kapat lmas Anah ta r n, sa at ib re - si dön me yö nü ne çev ril me si (sü rü cü ta ra f ) ve ya sa at ib - re si dön me yö nü nün ter si yö nün de çev ril - me si (yol cu ta ra f ) Anah ta r n, sa at ib re - si dön me yö nü ne çev ril me si (sü rü cü ta ra f ka p s ) ve ya sa at ib re si dön me yö nü nün ter si yö - nün de çev ril me si (yol cu ta ra f ka p s Cam ve Skywindow un (mevcut ise) aç lmas Anah ta r n (2 sa ni ye - den da ha uzun) aç - ma po zis yo nun da çev ril me si (sa at ib - re si dön me yö nü ne çev ril me si: sü rü cü ta ra f ve ya sa at ib re - si dön me yö nü nün ter si yö nün de çev ril - me si: yol cu ta ra f ) Anah ta r n (2 sa ni ye - den da ha uzun) aç - ma po zis yo nun da çev ril me si (sa at ib - re si dön me yö nü ne çev ril me si: sü rü cü ta ra f ve ya sa at ib re - si dön me yö nü nün ter si yö nün de çev ril - me si: yol cu ta ra f ) Cam ve Skywindow un (mevcut ise) kapat lmas Anah ta r n (2 sa ni ye - den da ha uzun) ka - pat ma po zis yo nun da çev ril me si (sa at ib - re si dön me yö nü ne çev ril me si: sü rü cü ta ra f ve ya sa at ib re - si dön me yö nü nün ter si yö nün de çev ril - me si: yol cu ta ra f ) Anah ta r n (2 sa ni ye - den da ha uzun) ka - pat ma po zis yo nun da çev ril me si (sa at ib - re si dön me yö nü ne çev ril me si: sü rü cü ta ra f ve ya sa at ib re - si dön me yö nü nün ter si yö nün de çev ril - me si: yol cu ta ra f ) Ë, Á Ë, Á Á bu to nu na ha fif çe ba s l ma s bu to nu na ha fif çe ba s l ma s bu to nu na sü rek li ba s l ma s (2 sa ni ye - den da ha uzun) bu to nu na sü rek li ba s l ma s (2 sa ni ye - den da ha uzun) Global Kilitleme (Dead Lock) Anah ta r n ka pat ma yö nün de iki tur h z l çev ril me si (sa at ib - re si dön me yö nün de çev ril me si: sü rü cü ta ra f ve ya sa at ib re - si dön me yö nü nün ter si yö nü ne çev ril - me si: yol cu ta ra f ka p s ) Anah ta r n ka pat ma yö nün de iki tur h z l çev ril me si (sa at ib - re si dön me yö nün de çev ril me si: sü rü cü ta ra f ve ya sa at ib re - si dön me yö nü nün ter si yö nü ne çev ril - me si: yol cu ta ra f ka p s ) bu to nu na iki kez ba s l ma s (2 sa ni ye - den da ha uzun) Bagaj n aç lmas Anah ta r n sa at ib re si dön me yö nün de çev ril me si Anah ta r n sa at ib re si dön me yö nün de çev ril me si R bu to nu na sü - rek li ba s l ma s (2 sa - ni ye den da ha uzun) İki kez ya n p sön me Bir kez ya n p sön me İki kez ya n p sön me Bir kez ya n p sön me Üç kez ya n p sön me İki kez ya n p sön me Cay d r c le din ka pa nmas Yak la ş k 3 sa ni ye sü - rek li yan ma ve son ra cay d r c le din ya n p sön me si Cay d r c le din ka pa nmas Cay d r c le din ya n p sön me si İki kez ya n p sön me ve son ra cay d r c le - din ya n p sön me si Cay d r c le din ya n p sön me si INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

18 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 18 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI ACİL DURUMDA BAKIMI TEKNİK ÖZELLİKLER INDEX ELEKT RO NİK ALARM (ba zı tip ler de) Elekt ro nik alarm fonk si yo nu, da ha ev vel aç k la nan tüm uzak tan ku man da fonk si yon la r na ila ve ola rak ve ri lir ve ön pa ne lin al t n da, si gor ta ku tu su nun ya n n da yer alan al c ta ra f n dan ku man da edi lir. Ha cim sel ve eğimle ilgili ko ru ma la r, ön ta van lam ba s üze rin de bu lu nan ku man da lar ile dev re den ç kar t la bi lir (ile ri de ki say fa lar da ki Ha cim sel ko ru ma ve oto mobi - lin eğim sen sör le ri pa rag raf la r na ba k n z). DİK KAT Fi at ŞİF RE sis te mi ta ra f n dan sağlanan mo tor blo ke et me fonk si yo nu, kon tak anah ta r ye rin den ç kar - t l d ğ n da oto ma tik ola rak dev re ye gi rer. ALARM DU RU MU NA Gİ RİL ME Sİ Aşa ğ da ki du rum lar da alarm du ru mu na gi ri lir; ka p lar dan bi ri, ba gaj ka pu tu ve ya mo tor ka pu tu aç - l r ise (çevresel koruma); mo torun ça l ş t r l ma s için te şeb büs te bu lu nu lur sa (kon tak anah ta r MAR po zis yo nun da); akü kab lo la r ke si lir ise; yol cu ka bi ni içi nde hareketli nesnelerin mevcudiyeti (ha cim sel ko ru ma); oto mo bil nor mal ol ma yan bir şe kil de kal d r l r/eği mi de ğiş ti ri lir ise. Ba z tip ler de alarm du ru mu oluş tu ğun da, si ren ça lar ve dört lü fla şör ça l ş r (yak la ş k 26 sa ni ye sü re ile). Ça l ş - ma şek li ve çev ri min sa y s ülkelere göre de ği şir. Mak si mum sa y da çev ri min ger çek leş me si ön gö rü lür Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

19 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 19 ALAR MIN DEV RE YE ALIN MA SI Ka p lar, ba gaj ve mo tor ka pu tu ka pa l ve kon tak anah ta r STOP po zis yo - nun da ve ya ye rin den ç kar t l m ş iken, uzak tan ku man da y içe ren anah ta r ve ya elekt ro nik anah ta r (CID) oto mo bi le doğ ru tu ta rak, Á bu to nu na ba - s n z ve ser best b ra k n z. Be lir li tip ler de, sis tem bir bip se si ve rir ve ka p lar ki lit le nir. Alar m n dev re ye gi ri şin den he men ön ce, ken di ken di ni test fonk si yo nu bir ar za tes pit eder se, sis tem, uya r için ikin ci bir bip se si ve rir ve ek ran da il gi li me saj lar gö rün tü le nir ( Uya r lam ba la r ve me saj lar bö lü mü ne ba k - n z). Ak si tak tir de, doğ ru ka pan ma yan ka p, mo tor ka pu tu ve ba gaj, alarm kont - rol sis te min den ç kar. Eğer ka p lar, mo tor ka pu tu ve ba gaj doğ ru ka pan m ş ve sin yal tek rar la n r - sa, ken di ken di ni test fonk si yo nu sis tem de bir ar za tes pit etmiştir. Bu du - rum da yet ki li bir To faş ser visi ile te ma sa ge çi niz. DİK KAT Anah tar da ki me tal bö lüm kul la n la rak ka p ki lit le me iş le mi ya p - l r ken, alarm dev re de olmayacakt r. DİK KAT Elekt ro nik alar m n ça l ş ma şek li, fark l ül ke ler de ki ka nun la ra uy - gun ola rak ayar la n r. F0C0335m INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

20 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 20 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI F0C0408m ALAR MIN DEV RE DI ŞI BI RA KIL MA SI Alar m dev re d ş b rak mak için, uzak tan ku man da y içe ren anah tar ve ya elekt ro nik anah tar (CID) üze rin de ki Ë, bu to nu na ba s n z. Sis tem aşa ğ da aç k la nan şe kil de tep ki ve rir (ba z tip ler de); sin yal lam ba la r k sa bir şe kil de iki kez ya n p sö ner, si ren den iki kez k sa bip se si ge lir, (baz tiplerde) ka p ki lit le ri aç l r. DİK KAT Anah tar da ki ve ya elekt ro nik anah tar (CID) üze rin de ki me tal bö - lüm kul la n la rak ka p ki lit leri aç l rsa, alarm dev re den ç kmayacakt r. ACİL DURUMDA BAKIMI TEKNİK ÖZELLİKLER INDEX HA CİM SEL KO RU MA Ha cim sel ko ru ma sen sör le ri yol cu ka bi ni için de ki ön ta van lam ba s içi ne yer leş ti ril miş tir. Ko ru ma sis te min doğ ru şe kil de ça l ş ma s n sağ la mak için, ka p la r n, ba ga j n, mo tor ka pu tu nun, cam la r n ve SkyWindow un (ba z tip - ler de) uy gun şe kil de ka pa t l ma s ge re kir. Ha cim sel ko ru ma n n dev re den ç ka r l ma s Oto mo bi lin için de yol cu ve ev cil hay van bu lun du ğun da ha cim sel ko ru ma - y dev re den ç kart mak için, ön ta van lam ba s üze rin de ki (A) bu to nu na ba - s n z. Ba ğ m s z ila ve s t c n n mev cut ol ma s ve uzak tan ku man da ile dev re ye al n ma s du ru mun da da, dev re den ç kart ma ge rek li dir. Dev re den ç kart ma, mer ke zi ki lit aç ma sis te mi nin ça l ş t r l ma s ile so na erer. 20 F0C0286m 20 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

21 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 21 OTO MO Bİ LİN EĞİM SEN SÖR Ü Bu sen sör oto mo bi lin nor ma lin d ş n da kal d r l ma s n /eği mi nin (ör ne ğin, las ti ğin ç kar t l ma s gibi k smi eğim değişimini de) de ğiş ti ril me si ni tes pit eder. Sen sör, uzun la ma s na ve yan la ma s na en kü çük ya nal kay ma aç de ği şik lik - le ri ni tes pit eder. 0.5 den dü şük ya nal kay ma aç de ği şik lik le ri tes pit edil mez (ör ne ğin las ti - ğin in me si). Oto mo bi lin eğim sensörü ko ru ma s n n dev re den ç kar t l ma s Sen sö rü dev re den ç kart mak için (ör ne ğin alarm dev re de iken oto mo bi lin çe kil me si), ön ta van lam ba s üze rin de ki (A) bu to nu na ba s n z. Dev re den ç kart ma, mer ke zi ki lit aç ma sis te mi nin ça l ş t r l ma s ile so na erer. OTO MO Bİ LİN İÇİ NE GİR ME TE ŞEB BÜS LE Rİ NİN BE LİR Tİ LE Rİ Alarm sis te mi oto mo bi lin içi ne gir me te şe büs le ri ni tes pit eder se, ek ran da il gi li me saj ile bir lik te, Y uya r lam ba s (mevcut ise) ya nar. (Uyar lambalar ve mesajlar bölümüne bak n z) ALARM SİS TE Mİ NİN KA PA TIL MA SI Alarm sis te mi ni ta ma men ka pat mak için (ör ne ğin oto mo bi lin uzun sü re kul la n l ma ma s ha lin de), sa de ce uzak tan ku man da l anah tar üze rin de ki (ve- ya oto mo bi lin ti pi ne gö re elekt ro nik anah tar (CID) üze rin de ki) me tal bö - lü mü kul la na rak ka p la r ki lit le yi niz. DİK KAT Eğer uzak tan ku man da (ve ya oto mo bi lin ti pi ne gö re elekt ro nik anah tar (CID)) pi li za y f ve ya sis tem de bir ar za var sa, alar m n ka pa t l ma s için kon tak anah ta r n MAR po zis yo nu na çe vi ri niz. F0C0287m INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

22 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 22 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI F0C0164m KON TAK ANAHTARI Anah tar, üç fark l po zis yo na çev ri le bi lir: STOP: mo tor ça l ş m yor, anah tar ç kar t la bi lir. Ba z elekt rik li sis tem ler (ör ne ğin ses sis te mi, mer ke zi ki lit, elekt ro nik alarm, vb) ça l şa bi lir. MAR: sü rüş po zis yo nu. Bü tün elekt rik li sis tem ler kul la n la bi lir. AVV: mo to run ça l ş t r l ma s. Kon tak, mo to run ça l ş ma ma s du ru mun da ça l ş t r ma iş le mi nin tek ra r n dan ön ce kon tak anah ta r n n STOP po zis yo nu na dön me si ni sağ la yan bir gü ven - lik ter ti ba t ile do na t l m ş t r. BAKIMI ACİL DURUMDA DİKKAT Eğer kon tak her han gi bir şe kil de kur ca lan m ş ise (ör ne ğin bi ri si oto mo bi li ni zi çal - mak için uğ raş m ş ola bi lir), oto mo bi li ni zi kul lan ma dan ön ce, yet ki li bir To faş ser - vi sin de kont rol et ti ri niz. TEKNİK ÖZELLİKLER INDEX DİKKAT Oto mo bil den in di ği niz de, oto mo bil de bu lu nan bi r kişinin yan l ş l k la ku man da la r ça l ş t r ma s n ön le mek için, kon tak anah ta r n da ima ya n n za al n z. Ço cuk la r oto mo bil de ke sin lik le yal n z b rak ma y n z. El fre ni ni çek me yi unut ma y n z. Eğer oto mo bil, eğim li bir yer de yu ka r doğ ru du ru yor ise; bi rin ci vi te se, aşa ğ doğ ru du - ru yor ise; ge ri vi te se ta k n z Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

23 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 23 Dİ REK Sİ YON Kİ Lİ Dİ Ki lit le me: Kon tak anah ta r n STOP po zis yo nun da iken ye rin den ç kar t p, ki lit le me iş le mi ni ko lay laş t r mak için di rek si yo nu ha fif çe çe vi ri niz. Ser best b rak ma: Kon tak anah ta r n MAR po zis yo nu na doğ ru çe vi rir - ken, di rek si yo nu ha fif çe sa ğa so la çe vi ri niz. DİKKAT F0C0164m Oto mo bi li niz ha re ket ha lin de iken, kon tak anah ta r n ke sin lik le ç kart ma y n z. Ak - si tak dir de, di rek si yo nu ilk çe vi ri şi niz de di rek si yon oto ma tik ola rak ki lit le ne cek tir. Oto mo bil çe ki lir ken de bu du rum ge çer li dir. INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

24 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :22 Sayfa 24 ÖN PANEL VE KUMANDALAR ÖN PA NEL BAKIMI ACİL DURUMDA TEKNİK ÖZELLİKLER INDEX KULLANILIŞI GÜVENLİK SİSTEMLERİ F0C0155m 1. Yan ha va yö nel ti ci le ri - 2. Ayar la na bi lir ve dön dü rü le bi lir ha va yö nel ti ci le ri - 3. D ş lam ba lar ku man da ko lu - 4. Gös - ter ge tab lo su ve uya r lam ba la r - 5. Ayar la na bi lir ve dön dü rü le bi lir ha va yö nel ti ci le ri - 6. Dört lü fla şör - 7. Ses sis te - mi ku man da la r - 8. Ön yol cu ha va yas t ğ - 9. Üst tor pi do gö zü Alt tor pi do gö zü Is t ma, ha va lan d r ma ve kli ma ku man da la r Kül tab la s Ön cam/arka cam si le ce ği/yol bil gi sa ya r ku man da ko lu Kon tak anah ta - r ve kon tak Sü rü cü ha va yas t ğ Di rek si yon yük sek lik ayar ko lu Eşya gö zü/kont rol üni te si ko ru yu cu ka pa ğ Mo tor ka pu tu aç ma ko lu - 19.Lam ba lar ve My Car me nü gi riş/ayar bu ton la r Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

25 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :22 Sayfa 25 GÖS TER GE TAB LO SU 1.216V V 1.816V T P LE R A - Mo tor de vir sa ati B - Yak t seviye göstergesi ve re zerv uya r lam ba s C - Mo tor su s cak l k gös ter ge si ve aş r s cak l k uya r lam ba s D - Ki lo met re sa ati E - Çok fonk si yon lu di ji tal ek ran 1.9 JTD 80 ve 1.9 JTD 115 T P LE R A - Mo tor de vir sa ati B - Yak t seviye göstergesi ve re zerv uya r lam ba s C - Mo tor su s cak l k gös ter ge si ve aş r s cak l k uya r lam ba s D - Ki lo met re sa ati E - Çok fonk si yon lu di ji tal ek ran F0C0008m F0C0009m INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

26 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :22 Sayfa 26 GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI ACİL DURUMDA BAKIMI INDEX TEKNİK ÖZELLİKLER ÖN PANEL VE KUMANDALAR F0C0011m 2.420V ABARTH T P A - Mo tor de vir sa ati B - Yak t göstergesi ve re zerv uya r lam - ba s C - Mo tor su s cak l k gös ter ge si ve aş r s cak l k uya r lam ba s D - Ki lo met re sa ati E - Ki lo met re sa ya c (ki lo met re sa ya c, CITY elekt rik li di rek si yon aya r, far yük sek lik po zis yo nu gös ter ge si) F - Ayar la na bi lir çok fonk si yon lu ek ran G - Di ji tal sa at Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

27 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :22 Sayfa 27 GÖS TER GE LER Gös ter ge ren gi ve ti pi oto mo bi lin ti pi ne gö re çe şit li lik gös te rebilir. MO TOR DE V R SA AT Eğer ib re k r m z böl ge de ise, mo tor yük sek de vir de ça l ş yor de mek tir. Bu du rum da oto mo bi li uzun sü re kul lan ma y n z. D K KAT Mo tor yük sek de vir de ça l ş yor iken, elekt ro nik en jek si yon kont - rol sis te mi ya k t ak ş n ke se cek ve so nuç ola rak mo tor gü cü dü şe cek tir. Mo tor rö lan ti de iken, mo tor de vir sa ati du ru ma gö re ya vaş ve ya ani bir h z ar t ş gös te re bi lir. Bu nor mal bir iş lem dir, ör ne ğin, kli ma komp re sö rü ve ya fan dev re de iken. Özel lik le ya vaş bir h z de ği şi mi akü nün şarj n ko rur. Ba z tip ler de mo tor de vir sa ati üze rin de; gös ter ge üze rin de ki son de ğer 6000 dev/dk. olabilir, di ji tal sa at mevcut olabilir. F0C0224m INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

28 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :22 Sayfa 28 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI ACİL DURUMDA TEKNİK ÖZELLİKLER BAKIMI F0C0389m YA KIT GÖS TER GE S İb re, de po da bu lu nan ya k t mik ta r n gös te rir. (A) re zerv uya r lam ba s yan d ğ n da (ek ran da me saj ile bir lik te), de po da yak la ş k 9 lit re ya k t kal m ş de mek tir. E- De po boş F- De po do lu Ka ta li tik kon ver tör lü oto mo bil le ri ya k t de po sun da çok az ya k t var iken kul lan ma y n z; ka ta li tik kon ver tö re za rar ve re bi lir si niz. MO TOR SU SI CAK LIK GÖS TER GE S Bu sis tem mo tor so ğut ma su yu nun s cak l ğ n gös te rir ve s yak la ş k 50 C nin üze ri ne ç k t k tan son ra gös ter me ye baş lar. Nor mal şart lar da gös ter ge ib re si nor mal ola rak ska la n n or ta de ğer le ri ni gös ter me li dir. Eğer ib re yük sek de ğer le re (k r m z böl ge) yak la ş r sa oto - mo bi lin per for man s dü şe cek tir. (B) uya r lam ba s n n yan ma s (ek ran da me saj ile bir lik te) s cak l ğ n çok yük - sel di ği ni gös te rir. Bu gi bi bir du rum da oto mo bi li dur du ru nuz ve yet ki li bir To fa ser vi si ile te ma sa ge çi niz. INDEX E er ib re k r m z böl ge ye geliyor ise mo to ru der hal dur du ru nuz ve yet ki li bir To faş ser vi si ne mü ra ca - at edi niz Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

29 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :22 Sayfa 29 KU MAN DA BU TON LA RI Çok fonk si yon lu ek ran ve Ayar la na bi lir çok fonk si yon lu ek ran da ve ri len bil gi le ri (kon tak anah ta r MAR po zis yo - nun da iken) kul lan mak için, ön ce lik le bu ton la r (di rek si yo nun ya n n da yer alan pa nel üze rin de ki ve ya Trip com pu ter ( Yol bil gi sa ya r ) için sağ ku man da ko lu nun te pe sin de ki) ta n ma n z ve aşa ğ da ki pa rag raf lar da aç k la nan şe kil de kul la - na bil me niz ge re kir. Her han gi bir iş lem yap ma dan ön ce, bu ko nu nun ta ma m n oku ma n z tav si ye edi lir. Õ, Ô bu ton la r Bu lu nu lan du ru ma gö re: Ek ra n n ve se çe nek le rin yu ka r /aşa ğ ha re ket et me si ni ve ya ek ran da gös te ri len de ğe rin azal t l ma s n /ar t r l ma s n sağ lar. MO DE bu to nu 2 sa ni ye den da ha k sa bir sü re ile ba s l d ğ n da (ta kip eden say - fa lar da ki aç k la ma lar da b ile be lir ti lir) is te ni len se çi min onay - lan ma s n ve/ve ya bir son ra ki ek ra na gidilmesini ve ya Me nü ye gi ri şi sağ lar 2 sa ni ye den da ha uzun bir sü re ile ba s l d ğ n da (ta kip eden say fa lar da ki aç k la ma lar da c ile be lir ti lir) is te ni len se çi min onay lan ma s n ve bir ön ce ki ek ra na ge ri dö nül me si ni sağ lar. TRIP (YOL) bu to nu 2 sa ni ye den da ha k sa bir sü re ile ba s l d ğ n da (ta kip eden say - fa lar da ki aç k la ma lar da h ile be lir ti lir), Yol bil gi sa ya r ek ra n n - da ha re ket edil me si ni sağ lar. 2 sa ni ye den da ha uzun bir sü re ile ba s l d ğ n da (ta kip eden say fa lar da ki aç k la ma lar da i ile be lir ti lir), Yol bil gi sa ya r ek - ra n n n s f r lan ma s n ve ye ni den baş la t l ma s n sağ lar. F0C0022m INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR F0C0023m Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

30 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :22 Sayfa 30 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ ÇOK FONK S YON LU EK RAN Çok fonk si yon lu ek ran, sü rüş es na s n da ya rar l ve ge rek li olan bü tün bil - gi le ri gö rün tü le ye bi lir, aşa ğ da be lir ti len ayar iş lem le ri nin ya p l ma s n sağ - lar: KULLANILIŞI ACİL DURUMDA BAKIMI TEKNİK ÖZELLİKLER INDEX 30 F0C3238g IN FOR MA TI ON ON STAN DART SCRE EN (stan dart ek ran da ki bil gi ler) Ki lo met re sa ya c (H) Sa at (E) D ş ha va s cak l ğ (C) Ta rih (A) Kon tak anah ta r ye rin den ç kar t l d ğ n da sa de ce sa at gö rün tü le nir; ka p lar - dan bi ri si aç l d ğ n da, ek ran da odo me ter (kilometre sayac ) gö rün tü le nir. IN FOR MA TI ON ABO UT VE HIC LE CON DI TI ON (oto mo bi lin du ru mu ile il gi li bil gi ler) Pe ri yo dik ba k m ara l k la r Yol bil gi sa ya r bil gi le ri Ay d n lat ma aya r (re os tat) Ar za me saj la r n n gö rün tü len me si Uya r me saj la r n n (ör ne ğin; yol da buz lan ma ola bi lir, (B) ve ya anah tar sem bo lü (F)) il gi li sem bol ile bir lik te gö rün tü len me si City mo du nun gö rün tü len me si (eğer se çil miş ise) (D) Far yük sek lik ayar po zis yo nu (k sa far lar aç k iken) (G) 30 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

31 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :22 Sayfa 31 Mo tor yağ se vi ye si (sa de ce JTD tip le rin de) Ay r ca, kont rol bu ton la r n (bir ev vel ki say fa da ki Kont- rol bu ton la r pa rag ra f na ba k n z) kul la na rak aşa ğ da ki ayar la r n ya p l ma s için bir me nü mev cut tur: MY CAR SET-UP ME NU ( OTO MO B L M N AYAR ME NÜ SÜ) Me nü de ki se çe nek ler oto mo bi lin ayar la r na bağ l d r Set-up Me nu, kont rol bu ton la r n n kul la n la rak aşa ğ da - ki ayar la r n ya p l ma s n sağ lar (bir ev vel ki say fa da ki Kont rol bu ton la r pa rag ra f na ba k n z). SPE ED LI MIT (SÜ RAT Lİ Mİ Tİ) DAY LIGHT SEN SOR AU TO MA TIC HE AD LIGHTS (GÜN IŞI ĞI SEN SÖ RÜ OTO MA TİK FAR AY ARI) (ba- z tip ler de) TRIP B (ON/OFF) (YOL BİL Gİ SA YA RI NIN Gİ Dİ LE - CEK YO LUN BİR BÖ LÜ MÜ İLE İL Gİ Lİ FONK Sİ YO NU AÇ MA/KA PAT MA) SET CLOCK (SA AT AYA RI) CLOCK MO DE (SA AT MO DU) SET DA TE (TA RİH AYA RI) AU DIO RE PE TI TI ON (SES TEK RA RI) IN DE PEN DENT BO OT (BA ĞIM SIZ BA GAJ KA PU - TU) DRI VER S DO OR UN LOC KING (SÜ RÜ CÜ KA PI - SI NIN Kİ LİT LENME ME Sİ) SPE ED LOCK (HIZ Kİ Lİ Dİ) AU TO LOCK (KUL LA NI CI TA NI TIM Cİ HA ZI BU - LU NAN OTO MO BİL LER DE) DIS TAN CE UNIT (UZAK LIK Bİ Rİ Mİ) CON SUMP TI ON UNIT (TÜ KE TİM Bİ Rİ Mİ) TEM PE RA TU RE UNIT (HA VA SI CAK LIK Bİ Rİ Mİ) BUT TON VO LU ME (BU TON SES AYA RI) BUZ ZER VO LU ME (SES Lİ UYA RI AYARI) LAN GU AGE (Lİ SAN) SER Vİ CE (AKILLI BA KIM SAYACI) EXIT ME NU (ME NÜ DEN ÇI KIŞ) INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

32 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :22 Sayfa 32 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI LK KONTROL Kon tak anah ta r MAR po zis yo nu na çev ril di ğin de, çok fonk si yon lu ek ran da Chec king (Kont rol ya p l yor) me sa j gö - rün tü ye ge lir: Oto mo bil de bu lu nan bü tün elekt ro nik sis tem ler için ar za test le ri baş lar ve bu test ler bir kaç sa ni ye sü - rer (sa de ce 1.9 JTD tip le rin de, çok fonk si yon lu ek ran da mo tor yağ se vi ye si de gös te ri lir). Eğer her han gi bir ar za tes - pit edi le mez ise, mo tor ça l ş t ğ za man ek ran da Check ok me sa j gö rün tü ye ge lir. Eğer ekranda bir ar za mesaj görüntüye gelir ise, Uyar lambalar ve mesajlar konusunda verilen aç klamalar bak n z; Motor çal şt m? EVET ACİL DURUMDA or HAYIR Eğer herhangi bir ar za mevcut değil ise BAKIMI Sadece 1.9 JTD tipleri için Standard ekran TEKNİK ÖZELLİKLER INDEX Pe ri yo dik Ba k m Prog ra m na gö re oto mo bi lin km de bir (ve ya mil) ba k m n n ya p l ma s ge re kir. Ba k m ya p l ma s ge re ken ki lo met - re den iti ba ren km (ve ya mil) da ha ya p l d k tan son ra, kon tak anah ta r MAR po zis yo nu na çev ril di ğin de, ba k m ya p l ma s ge rek ti ği ni be lirt mek için oto ma tik ola rak gö rün tü ye ge lir ve bu uya r 200 km de bir (ve ya 124 mil) ve ya 3 gün de bir tek rar la n r. Pe ri yo dik ba k m za ma n (ba k m ara l ğ ) yak laş t ğ n da, anah tar MAR po zis yo nu na çev ril di ğin de, ek ran da Ser v ce (ba k m) me sa j gö rün tü len dik ten son ra ki lo met re, gün ve ya mil ek ran da gö rün tü le nir. Sche du led ser v ce (pe ri yo dik ba k m za ma n ) me sa j ki lo met re, gün ve ya mil ola rak ba k ma git me den ön ce yak - la ş lan ba k m ara l ğ na gö re gö rün tü le nir. Pe ri yo dik ba k m prog ra m na ve ya Y l l k ba k m pla n na gö re ba k m iş lem le ri ve gör sel bil gi le ri s f r - la mak için yet ki li To faş ser vi si ile te ma sa ge çi niz Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

33 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :22 Sayfa 33 Mo tor yağ se vi ye si nin kont ro lü (JTD tip le ri) Kon tak anah ta r MAR po zis yo nu na çev ril di ğin de, çok fonk si yon lu ek ran da bir kaç sa ni ye sü re ile mo tor yağ se vi ye si gö rün tü ye ge lir. Bu saf ha da ek - ran da ki gö rün tü yü sil mek ve bir son ra ki ek ra na geç mek için b bu to nu na ba s n z. DİK KAT Gös te ri len yağ se vi ye si nin doğ ru lu ğun dan emin ol mak için; yağ se vi ye si ni, oto mo bil düz bir yer de iken kont rol edi niz. Ek ran da doğ ru mo tor yağ se vi ye si gös te ril mek te dir. Yağ se vi ye si ya vaş ça aza l r ken, içi do lu hal ka la r n ye ri ni içi boş hal ka lar al ma ya baş lar. Ek ran da yağ se vi ye si nin ön gö rü len mi ni mum se vi ye nin al t n da ol du ğu gös - te ril mek te dir. Yağ se vi ye si nin müm kün olan en k sa sü re için de ta mam lan - ma s için Oto mo bi lin ba k m bö lü mün de yer alan Se vi ye kont rol le ri ko - nu su na ba k n z Ek ran da yağ se vi ye si nin ön gö rü len mak si mum se vi ye nin üze rin de ol du ğu gös te ril mek te dir. Bu du rum da, yağ se vi ye si nin nor mal dü ze ye ge ti ril me si için, yet ki li bir To faş ser vi si ile te ma sa ge çi niz. F0C2002g F0C2111g F0C2003g INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeflil Kalem Hile Riski Değerlendirmesi Acil Durum Yönetimi Suistimal Tespiti ve İncelemesinde Veri Analiz Teknikleri Solvency II ye Uyum Yolunda Kurumsal Yönetim

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi DERLEME Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi Dr. Ahmet Levent KARASULU a a Uyku Laboratuarı, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 2 3 4 Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 5 TANITIM ŞEMASI.......................................................... 7 1. ÜNİTE SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ................ 9 BAŞARIM (PERFORMANS)

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

MAKRO editör. Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon

MAKRO editör. Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon MAKRO editör Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon Makro Vizyon, 2008 yılının bu son sayısında yine oldukça renkli bir içerikle sizlerle buluşuyor. Soğuk günlerin kapıda olduğu bugünlerde, içinizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa

K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa Ebeveynler A ² Konusunda Daha Fazla Bilgi Sahibi Olmak stiyor ri nin a ²la ma g³ndem le rin de en ³stte yer al mas² ge re ken ve ha ya ti teh li ke ta ²yan has tal²klar olan bo ma ca, te ta noz ve dif

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Cemil GEÇMEN Yeliz BURSALIOĞLU

Cemil GEÇMEN Yeliz BURSALIOĞLU Cemil GEÇMEN Yeliz BURSALIOĞLU Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 08.12.2011 ta rih ve 234 sa yı lı ku rul ka ra rı ile 2012-2013 öğ re tim yı lın dan iti ba ren

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

İLKÖĞRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI. Şenay BOYRAZ TOPALOĞLU

İLKÖĞRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI. Şenay BOYRAZ TOPALOĞLU İLKÖĞRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI Şenay BOYRAZ TOPALOĞLU Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu nun 10.10.2011 ta rih ve 149 sa yı lı ku rul ka ra rıy la 2012-2013 öğ re

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI MUĞLA ŞUBESİ 2. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU [2011-2015]

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI MUĞLA ŞUBESİ 2. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU [2011-2015] TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI MUĞLA ŞUBESİ 2. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU [2011-2015] TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI MUĞLA ŞUBESİ 2. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU [2011-2015] 1 2 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3 TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı