ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz"

Transkript

1

2 Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. METİN TAŞ Grafik Uygulama Sorumlusu KENAN ÖZTÜRK Matbaa Sorumlusu KEMAL KARA Grafik Uygulama ZEHRA İLTER RESUL ATABAY Baskı Doruk Grafik San. Tic. Ltd. Şti. Yüzy l Mah. Matbaac lar Sitesi 5. Cadde No: 44 Bağc lar - STANBUL Tel: Faks: e-posta: Sertifika No: Yaz ve Yönetim Bürosu Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/430 (Polat Towerside) Fulya STANBUL Tel: Faks: e-posta : Bu raporun her hakk sakl olup, tümünün ya da bölümlerinin fotokopi, ofset, teksir ya da başka yollarla çoğalt lmas ancak Yap -Endüstri Merkezi A.Ş. nin onay ile olabilir. Yap -Endüstri Merkezi A.Ş. bu kitapta verilen bilgilerin doğruluğundan, yanl ş veya eksikliğinden sorumlu değildir ÖNSÖZ Doğan HASOL UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz B R NC BÖLÜM TÜRK YE EKONOM S K NC BÖLÜM NŞAAT SEKTÖRÜ G R Ş KONUT YATIRIMLARI KONUT DIŞI B NA YATIRIMLARI ALTYAPI YATIRIMLARI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HİZMETLER YURT Ç MÜTEAHH TL K H ZMETLER ve BELGELEND RME YURTDIŞI MÜTEAHH TL K H ZMETLER TEKN K MÜŞAV RL K H ZMETLER GAYR MENKUL F NANS Ş ve NŞAAT MAK NELER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM NŞAAT MALZEMELER SANAY S G R Ş Ç MENTO HAZIR BETON PREFABR KASYON SERAM K TU LA-K REM T B MS (SÜNGERTAŞI) ALÇI K REÇ GAZBETON CAM DEM R-ÇEL K BORU ALÜM NYUM AHŞAP PLAST K BOYA YAPI KİMYASALLARI DO AL TAŞLAR YALITIM ÇATI KAPLAMA MALZEMELER ISITMA-SO UTMA-HAVALANDIRMA ASANSÖR AYDINLATMA MUTFAK ve BANYO KAYNAKLAR

3 Önsöz Ya p En düs tri Mer ke zi nin her y l ha z r la d ğ Ya p Sek tö rü Ra po ru yi ne eli niz de Ra por, ül ke nin 2009 y l n da ki ge nel eko no mik du ru mu nun ya n s ra ya p sek tö rü - nün du ru mu nu da kap sam l bil gi ler, araş t r ma so nuç la r, is ta tis tik sel ve ri ler ve uz man gö rüş le riy le ay r n t l ola rak su nu yor. Ay r ca, TÜ K ka bul le ri ne gö re Ya p Sek tö rü d ş n da tu tu lan ve Sa na yi kap sa m n da yer bu lan Ya p Mal ze me le ri ke - si mi ni de içe ri yor y l na dam ga s n vu ran kü re sel eko no mik bu na l m 2009 da da sür dü; 2009 y l eko no mi si için ilk sap ta ma kuş ku suz bu dur. Dün ya ça p n da ki bu na l m n Tür ki - ye yi et ki le me me si bek le ne mez di. Si ya sal söy lem ler han gi doğ rul tu da olur sa ol - sun, Tür ki ye de üre tim, d ş ti ca ret, is tih dam alan la r n da da ral d. Dar l k la r n, ne za - man bi te ce ği kes ti ri le me yen kü re sel bu na l ma bağ l ola rak da ha da sü re ce ği bek - len me li dir. Yur ti çi ve yurt d ş ta lep te ki da ral ma lar ne de niy le mil li ge lir bü yü me ra ka m 2008 in son çey re ğin de, 27 çey rek dö ne min ar d n dan ilk kez ek si ola rak ger çek leş ti un ilk çey re ğin de %14,3 ile bü tün za man la r n en yük sek ge - ri le me si ni ya şa yan Tür ki ye eko no mi si, ikin ci ve üçün cü çey rek ler de h z ya - vaş la sa da da ral ma y sür dür dü. Tah min le re gö re 2009 da %6,5 ora n n da bir kü çül me ol ma s söz ko nu su dur y l n da ise %3,5 lik bir bü yü me bek len ti - si var d r. 2009, ya t r m lar, iç ta lep, d ş ta lep için de da ral ma la r n ya şan d ğ bir y l ol muş - tur. ş siz lik te ki y l so nu tah mi ni ise %14,8 dir. Bu oran iş siz lik aç s n dan Tür ki ye yi OECD ül ke le ri ara s n da ikin ci s ra ya yer leş tir mek te dir. Ka mu ma li ye si ba k m n dan da 2009, büt çe den ge si nin cid di bi çim de bo zul du ğu bir y l ol muş tur un sonunda büt çe aç ğ 52,2 mil yar TL olmuştur. Doğ ru dan ya ban c ser ma ye gi ri şi de çok ya vaş la m ş t r. t ha lat da ral ma s ne de niy le ca ri aç k aza l r ken, iç ve d ş borç lar da bü yük bir ar t ş mey da na gel miş ve y l so nun da iç borç lar top la m 330 mil yar TL ye, d ş borç lar ise; özel sek tör borç la r ha riç 300 mil yar do la ra yaklaşmıştır. n şa at sek tö rü ne ge lin ce Sek tö rün 2008 y l n da %8,2 ora n n da kü çül dü ğü bi lin mek te dir. Eko no mik kri zin et ki le ri nin da ha da be lir gin leş me siy le 2009 un ilk do kuz ay n n so nun da sek tör - de ki da ral ma %19,5 e ç k m ş t r de Tür ki ye de top lam ya t r m la r n %47,9 unu in şa at ya t r m la r oluş tu rur - ken, 2009 y l n da sek tö re en bü yük dar be ka mu in şa at ya t r m la r n n ke sil me siy - le gel miş tir. Öte yan dan 2008 yılının başından be ri kü çü len özel sek tör in şa at ya - t r m la r 2009 un ilk üç çey re ğin de de kü çül me si ni sür dür müş tür. Ra por da ay r ca, in şa at sek tö rüy le il gi li ola rak dü zen len miş olan bir GZFT ana li zi de yer al mak ta d r. Bu na gö re sek tö rün Güç lü ve Za y f yön le ri nin ya n s ra F r sat - lar ve Teh dit le re de yer ve ril miş tir. Ra por da Ko nut, Ko nut D ş Bi na Ya t r m la r, Alt ya p Ya t r m la r, Yur ti çi Mü te ah hit lik Hiz met le ri, Tek nik Mü şa vir lik Hiz met le ri, Gay ri men kul, Fi - nans, ş ve n şa at Ma ki ne le ri, Pre fab ri kas yon, n şa at Mal ze me le ri ve ya p - ya gi ren tek no lo ji ler ay r baş l k lar al t n da ir de len miş bu lu nu yor. Ra por, eko no mik ve ri ler le ge nel de ül ke nin, özel de ya p sek tö rü nün eko no mik ba k m dan du ru mu nu or ta ya ko yu yor. An cak, da ha ön ce ki ra por lar da da de - ğin di ği miz gi bi, eko no mi nin ya n s ra mi mar l k-mü hen dis lik di sip lin le ri nin yol gös te ri ci li ğin de ba z önem li nok ta la ra da de ğin mek te ya rar ol ma l. Sek tö rün ger çek du ru mu nun de ğer len di ril me si için eko no mik ve ri le rin ya n s ra ni tel (ka li ta tif) de ğer len dir me le rin de göz den uzak tu tul ma ma s ge re kir. Bu gö rü - şü, ge çen y l ki ra po run ön sö zün de de or ta ya koy du ğu muz ki mi so ru lar la so - mut laş t ra bi li riz:

4 - Ger çek leş ti ri len ya t r m n ka ra r doğ ru mu dur? - Har ca nan pa ra ile, he def le nen mik tar da in şa at, ön gö rü len sü re de ger çek leş ti ril - miş mi dir? - Ya p lan in şa at doğ ru pro je ler le ger çek leş ti ril miş mi dir? Doğ ru mi mar l k, doğ ru mü hen dis lik, doğ ru uz man l k pro je le riy le? - Uy gu la ma s tek nik hiz met öl çüt le ri ne uy gun ya p l m ş m d r? - Ka li te-fi yat den ge si sağ la na bil miş mi dir? - Or ta ya ç kan ya p es te tik ve iş lev sel ge rek li lik le re ya n t ver mek te mi dir? Ge rek - li sağ lam l k ta m d r? - Ya p m da, eko lo jik il ke ler ve sür dü rü le bi lir lik dik ka te al n m ş m d r? Bi raz da ha aça l m: - Ya t r m n ve rim li li ği çok önem li dir. Ya t r m ka ra r doğ ru de ğil se ya t r m n ya p l - m ş ol ma s n n bek le nen eko no mik de ğe ri ya rat ma ya ca ğ aç k t r. Bu nok ta ka mu ke si mi ya t r m la r için ol du ğu ka dar özel ke sim ya t r m la r için de ge çer li dir. Ör - nek: yan l ş yer de ya p lan ya t r m lar Ge rek sin me d ş ya t r m lar Yaz l k yö re - ler de ki ikin ci ko nut lar vb. - Pa ra n n tü mü har can d ğ hal de he def le nen ya p m n tü mü nün ger çek leş ti ri le me - miş ol ma s in şaa t n da ha uzun za man da ve da ha pa ha l ya ç ka ca ğ n n gös ter ge - si dir. - Doğ ru mi mar l k, mü hen dis lik ve tek nik uz man l k hiz me ti al n ma yan, doğ ru pro - je ler le ve doğ ru yön tem ler le yü rü tül me yen bir sü reç so nu cun da iyi bir ya p el - de edil me si ola nak s z d r. - Har ca nan pa ray la, he def le nen ka li te dü ze yin de bir ya p n n el de edil me si ge re - kir. Bu ra da, doğ ru iha le ve de ne tim sis te mi önem ka za n r. Özel lik le de ka mu ya - p la r n da.. - Es te tik de ğer le ri ol ma yan bir ya p iyi bir mi mar l k ör ne ği ola maz. Ya p ge rek li iş lev le re ya n t ve re mi yor sa kul la n m da s k n t lar do ğar; ye ter li sağ lam l k ta de - ğil se güç len dir me ve sü rek li ba k m-ona r m gi der le ri ne ve kül fe ti ne yol açar. - Kü re sel ik lim de ği şik lik le ri, çev re so run la r, kir li lik, gi de rek tü ke nen do ğal kay - nak lar eko lo jik ön lem le re yö nel me yi zo run lu k l yor. Ya p lar da eko lo ji ko nu su gi - de rek önem ka za n yor. Ül ke miz he nüz bu zo run lu lu ğun pek far k n da de ğil. le ri - de bu nun be de li ni pa ha l öde mek zo run da ka la ca ğ m z aç k t r. Doğ ru bir ya t r m an cak, yu ka r da s ra la nan bü tün bu hu sus la r n dik ka te al n ma - s y la ger çek leş ti ri le bi lir. Ak si hal de, ya p lan ya t r m lar pa ra sal bü yük lük te bir de - ğer ifa de ede bi lir ama, ya t r m n doğ ru lu ğu nu ve he de fe ulaş t ğ n gös ter me ye yet mez. Sek tö rün bü tün ak tör le ri nin sek tö rü bir de bu göz le ir de le me le ri nin ve bu yol dan bir sen te ze var ma la r n n ge rek li li ği ne ina n yo rum. Ya p En düs tri Mer ke zi Ya p Bil gi Mer ke zi gö rev li le ri nin bü yük bir özen, emek ve ti tiz lik le bü tün y l ça l şa rak ha z r la d k la r ra po run yurt eko no mi si ne ve sek tö - re ya rar l ol ma s di le ğiy le Doğan HASOL TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU

5 Uzman Görüşü 80 li y l la r n ba ş n dan iti ba ren dün ya eko no mi sin de ne o-li be ral ak m n bas k n l ğ his se dil me ye baş lan d. Dev le tin eko no mi üze rin de ki ro lü nün en aza in dir gen me si ni sa l k ve ren bu ak m, pi ya sa eko no mi si nin ola bil di ğin - ce mü da ha le den uzak bir şe kil de uy gu lan ma s n ha ra ret le sa vun mak ta - d r. Za man la et kin lik ve ege men li ği ni ar t ran bu ak m n, pi ya sa eko no mi - si nin ya ra ta ca ğ re ka bet sa ye sin de ve rim li lik ve ka li te ar t ş n n or ta ya ç - ka ca ğ söy le mi ge nel lik le her or tam da ka bul gör dü. Kuş ku suz bu ka bul - len me de, ka mu eko no mik gi ri şim le rin de ki han tal l ğ n ve yol suz luk la r n da cid di kat k la r bu lun mak ta d r. Dün ya eko no mi sin de pi ya sa eko no mi si ne yö ne lim, baş lan g ç ta ucuz luk, çe şit ve ka li te yö nün den gör sel aç dan olum lu et ki ler or ta ya ç kar d. Di - ğer yan dan, ar tan ta le bi kar ş la ya cak ya t r m ve ti ca re tin fi nans ma n so - ru nu or ta ya ç k t. Bu nok ta da, ye ni fi nan sal araç lar pi ya sa s n da be lir gin bir ge liş me göz len di. Bu nun so nu cun da, fi nan sal araç lar ti ca re ti dün ya mal ti ca re ti nin se kiz ka t na ulaş m ş t r. Bu aş r bü yü me, as l n da or ta ya ç - ka cak kri ze da ir ilk sin yal le ri de ver mek tey di. Fi nan sal pi ya sa lar da or ta ya ç kan ye ni du rum so nu cu be lir gin bir li ki di te bol lu ğu ya şan d. Sis te min var l ğ n sür dü re bil me si için da ha çok tü rev araç lar or ta ya ç k t. Or ta ya ç kan du rum ya p ola rak sa bun kö pü ğü nü an - d r mak ta d r. Özel lik le ba z fon lar ve mort ga ge kre di le rin de gö rü nen de - ğer ile ger çek de ğer ara s n da bir uçu rum or ta ya ç k m ş t r. Bu du ru mun do ğal so nu cu ola rak 2007 y l n n or ta la r n dan iti ba ren ABD ko nut kre di le rin de so run lar or ta ya ç k ma ya baş la d. Bu du rum ade ta do - mi no et ki siy le k sa sü re de fi nan sal kri ze dö nüş tü. Bu na rağ men, bu kri zin ge çi ci özel lik ta ş ya ca ğ ve ABD ile s n r l ka la ca ğ ön gö rü sü ha kim ol du. An cak 2008 y l n n or ta la r n da, du ru mun çok da ha cid di ol du ğu yö nün - de ki gö rüş ler ağ r bas ma ya baş la d. Bu gö rüş ler de ABD nin dur gun luk sü - re ci ne gi re ce ği, ABD nin ar d n dan Av ru pa ve Ja pon ya n n da ay n or ta ma sü rük le ne ce ği tah min edil di. Bu bek len ti so nu cun da pet rol ve de mir çe lik fi yat la r n da h z l dü şü ler or ta ya ç kar d. Bu ge liş me ler, or ta ya ç kan pa ni - ğin de et ki siy le dün ya öl çe ğin de bir kriz or ta ya ç kar d. Ya şa nan ge liş me - ler so nu cun da bir çok ban ka ve fi nans ku ru lu şu bat t. His se se ne di pi ya - sa la r n da kes kin dü şüş ler or ta ya ç k t. Or ta ya ç kan bu kao tik or ta ma çö züm ola rak, dev let mü da ha le si öne ril di. Ne o-li be ral po li ti ka la r n ta viz siz sa vu nu cu su du ru mun da ki ül ke ler, so run - la r n tek çö züm yo lu nun dev le tin acil mü da ha le siy le müm kün ola bi le ce - ğin de bir leş ti ler. Dev le tin te mel gö rev le ri ara s n da ol du ğu ge nel ka bul gö ren eği tim ve sağ l k ala n n da bi le özel leş tir me nin fa na tik sa vu nu cu su du ru mun da olan - lar, kriz ne de niy le dev let leş tir me den me det um ma ya baş la d lar. Av ru - pa da bir çok ku ru luş dev let des te ğiy le if las et mek ten k l pa y kur ta r l d. ABD de ise 8 tril yon do la r n üze rin de des tek pa ke ti yü rür lü ğe ko nul du. Ya şa nan kri zin han gi harf le (U, V, W) ifa de edi le ce ği tar t ş l r ken, kri zin et ki si ni di ğer alan lar da gös ter me si de ge cik me di. Be lir siz li ğin ya rat t ğ ta lep da ral ma s, tü ke tim ve ih ra cat ta kes kin dü şü ler or ta ya ç kar d. Bir yan dan ta lep da ral ma s, di ğer yan dan da if las lar yü zün den iş siz lik re kor oran lar da art t y l n n son la r n da ge liş miş ül ke ler bağ la m n da so run la r n en az n - dan kon trol al t na al n d ğ yö nün de gös ter ge ler mev cut tur. Bu ül ke ler de geç miş 2 y l da ç kan ani et ki le rin tek rar lan ma s ola s l ğ son de re ce dü - şük. Hat ta, ba z la r n da be lir li s n r lar da hi lin de iyi leş me ler de bek le nil - mek te dir. Bu nun la be ra ber, ya k n ge le cek te mik ro öl çek te fi nan sal şok lar ya şan - ma s da bek len me li dir. Bu nun en önem li ne de ni, fi nan sal pi ya sa lar da or - ta ya ç k m ş olan şiş kin li ğin tam ola rak gi de ril me miş ol ma s d r. Baş ka bir de yiş le, sa bun kö pü ğü nün tam ola rak al na ma m ş ol ma s ne de niy le ya k n ge le cek te or ta şid det te fi nan sal dep rem ler or ta ya ç k ma s ola ğan bir so nuç ola cak t r. K sa bir sü re ön ce Du ba i de ya şa nan ge liş me le rin ABD ve Av ru pa da or ta ya ç kar d ğ et ki ler, bu sa v n ka n t ni te li ğin de dir. Dün ya da bu ge liş me ler ya şa n r ken Tür ki ye de kriz den pa y na dü şe ni faz - la s y la al d. Faz la s y la di yo ruz, çün kü mü da ha le de geç ka l n ma s kri zin Tür ki ye de da ha da ağ r his se dil me si so nu cu nu or ta ya ç kar d. O dö nem için de bu lu nu lan se çim sü re ci nin et ki siy le baş lan g ç ta kriz ka bul le nil me - di. Son ra s n da ise te ğet ge çe ce ği yö nün de ki bek len ti ne de niy le eko no - mi ref leks siz kal d. Bü tün bu nun so nu cun da, Tür ki ye eko no mi si sa vaş dö nem le ri ha riç ta ri - hin en bü yük eko no mik kri zi nin içi ne gir di. ş siz lik te ve büt çe aç ğ n da re - kor lar k r d k, ka pa nan iş yer le ri ve pro tes to lu se net ler de as tro no mik ar - t ş lar or ta ya ç k t. Tür ki ye, son y l lar da gün de mi en h z l de ği şen ül ke le rin ba ş n da ge li yor. Hat ta ki mi yo rum cu lar bu du ru mu; Tür ki ye de gün dem mü hen dis li ği ba şa r l bir şe kil de uy gu la ma ya ko nu lu yor cüm le siy le ifa de et mek te dir - ler. H z la de ği şen gün dem ne de niy le eko no mik so run lar ve çö züm yol la - r bir tür lü ka mu oyun da ge rek ti ği gi bi tar t ş la ma d. Kri ze kar ş al nan ön lem le rin bü yük bir bö lü mü geç ka l n d ğ için bek le nen iş le vi gör me di. KO B ler için can su yu kre di si ad al t n da ve ril me si dü şü - nü len kre di ler den bir çok ku ru lu şun çe şit li ne den ler le ya rar la na ma d k la r ile ri sü rül dü. Ye ni ya t r m lar için ge ti ri len in di rim li ver gi oran la r teş vi ki ise ge le cek te mel li ol ma s ne de niy le her han gi bir et ki or ta ya ç kar ma d. Var l k ba r ş uy gu la ma s ise ba r n d r d ğ cid di ek sik lik ler ne de niy le bek le - nen il gi yi gör me di. Bu nun üze ri ne uy gu la ma üç ay sü rey le uza t l d. Bu nun - la be ra ber, ya sa ile ida re aç k la ma la r ara s n da ki tu tar s z l k lar ne de niy le uy gu la ma dan ya rar lan ma s bek le nen pek çok ki şi bek le me yi ter cih et ti. Di ğer yan dan, dev let ala cak la r n da uy gu la nan fa iz oran la r n da ki yük sek - lik ne de niy le bi rik miş ver gi ve si gor ta prim borç la r öde ne mez ha le gel di. Ka s m ay n n ikin ci ya r s n da oran lar bi raz aşa ğ ya çe kil me si ne rağ men, bu in di rim son de re ce ye ter siz kal d. Ya p lan oran in di ri mi nin geç mi şe bir et ki si ol ma ma s ne de niy le, bi rik miş ka mu ala cak la r için öde me ko lay l ğ ç kar t l ma s n n dev le tin için de bu lun du ğu kay nak s k n t s n aş ma nok ta - s n da ya rar l ola ca ğ dü şü nül mek te dir. Bu bağ lam da, ana pa ra ay n kal - mak kay d y la fa iz he sa b n n ÜFE üze rin den ye ni den ya p la rak tak sit len - dir me sağ la na bi lir. Tür ki ye eko no mi si nin en önem li de za van ta j, tü ke tim top lu mu nok ta s - na doğ ru h z la sü rük len me si dir. Ya t r m yap mak ve is tih dam ya rat mak ter cih ler s r la ma s n da gi de rek da ha ar ka plan da kal mak ta d r. Bu nun ye - ri ne rant, fa iz ve ki ra ge li ri el de et mek gi de rek da ha faz la rağ bet gör mek - te dir. Bu ter cih, eko no mi de ki ya p de ği şi mi nin do ğal bir so nu cu ola rak or - ta ya ç k m ş t r. Bu ya p de ği şi mi öy le bir nok ta ya gel miş tir ki, ya t r m söz cü ğü ne fark - l bir an lam yük len miş tir. Spe kü la tif amaç l k sa va de li pa ra ha re ket le ri ne s rar la ya t r m de ni le rek, ger çek ya t r m c lar la alay edil mek te dir. Tür ki ye, di ğer ül ke ler den fark l ola rak cid di bir eko no mik po tan si ye le sa - hip tir. Genç ve eği tim li nü fus, do ğal kay nak zen gin li ği, ta r m sal po tan si - yel bu nun ba z gös ter ge le rin den dir. An cak, sis te min kur gu lan ma s n da cid di so run lar bu lun mak ta d r. Ön ce lik le eko no mi nin ek se ni nin üre ti me yö nel til me si ge rek mek te dir. Bu bağ lam da, is tik rar ola rak da ad lan d r lan ge le ce ğe gü ven le ba ka bil - me nin sağ lan ma s son de re ce önem li dir. Bu nu ya pa bil me nin en te mel yo - lu, k s r çe kiş me ve ya pay gün dem ler le meş gul olup po le mik ya rat mak ye ri ne ül ke ç kar la r için or tak po li ti ka lar oluş tur mak t r. Prof. Dr. Me tin TAŞ* *Gazi Üniversitesi..B.F. Maliye Bölüm Başkan, Gazi Üniversitesi Maliye ve Vergi Hukuku Araşt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü 4

6 Önsöz Siz de ğer li okur la r m z yi ne Ya p Sek tö rü ne yö ne lik ye ni bir ra por la bu - luş tu ru yo ruz.. Ya p -En düs tri Mer ke zi Araş t r ma Bö lü mü (YE MAR) ku ru lu şun dan bu gü - ne edin di ği bil gi le ri iş le ye rek, be lir li dö nem ler de gün de mi yan s tan bi - lim sel araş t r ma dos ya la r ha li ne ge ti rir. Üni ver si te le rin aka de mik, sek - tö rün ise ti ca ri kim li ği ara s n da köp rü oluş tu rur, fark l pa zar la ra ve ürün le re yö ne lik araş t r ma lar yü rü tür. Bö lüm de, ya p sek tö rün de ki fir - ma la ra, sek tör de ki ko num la r n be lir le ye bil me le ri ve re ka bet güç le ri ni ar t ra bil me le ri için, sek tör le il gi li, ka mu sal-özel ku rum ve ku ru luş la r kap sa yan mal ze me ve pa zar araş t r ma ra por la r ha z r la n r. Bu y l bir ye ni li ği siz le re su nu yo ruz: Türk Ya p Sek tö rü Ra po ru nu elek - tro nik or ta ma ak ta ra rak içe ri ği ni da ha faz la bil giy le do na t yo ruz. pi ve ri.com ad re sin den iz le ne bi le cek olan ya p sek tö rü ne ve eko - no mi ye yö ne lik ve ri ler, gün lük, ay l k, üç ay l k ve y l l k sü re ler le gün cel le - ne rek, siz le re doğ ru pa zar la ma ve sa t ş stra te ji le ri oluş tur ma ya yö ne lik alt ya p su nu yor. pi ve ri.com 15 Mart 2010 ta ri hin den iti ba ren ya y n da ola cak. Por - tal de in şa at sek tö rü ne yö ne lik her tür lü bil gi yi anah tar ke li me ler yar d - m y la ba sit bir sor gu la ma man t ğ y la sü ze bi le cek, ara d ğ n z ko nu hak - k n da tam ve do na n m l bil gi ye ula şa bi le cek. Bu bil gi yi araş t r ma la r n z - da, ürün ge liş tir me le ri niz de, pro je ana liz le ri niz de, fi zi bi li te le ri niz de kul - la na bi le cek si niz. pi ve ri.com ya p pro fes yo nel le ri nin ve ya p sek - tö rü nü he def le yen in şa at sek tö rü nün üst dü zey ya t r m c la r n n baş vu ru kay na ğ ola cak, gün de mi ni be lir le ye cek, ya t r m ka rar la r n yön len di re cek. Ki şi sel leş ti ri le bi lir bil giy le do na t la cak por tal, hem ya t r m ya p la bi le cek alan la r öne ç kar t yor, hem de ya p sek tö rü nün ve alt sek tör le ri nin ge - le ce ği ni ta raf s z bir göz le in ce li yor. Uz man araş t r ma eki bi sü re ge len yur ti çi ve yurt d ş pro je le ri in ce li yor, Tür ki ye ile be ra ber 40 a ya k n ül - ke de in şa at sek tö rün de ki ya t r m ola nak la r n ve ge liş mek te olan pa zar - la r ve ri ler le or ta ya ko yu yor, ge le ce ğe yö ne lik ön gö rü ler de bu lu nul ma - s n ko lay laş t r yor. Gün lük eko no mi, ya t r m, pro je, ku rum, ku ru luş ha ber le ri, iha le ler, çe şit - li ko nu lar da ki araş t r ma lar, yur ti çi ve yurt d ş pro je ve ri ta ba n, 35 ül ke - nin in şa at sek tö rü ve ri si, her y l ya y m la nan Ya p Sek tö rü Ra por la r, in şa at sek tö rün de son on y l d r üre til mek te olan ve kul la n c - lar ta ra f n dan ki şi sel leş ti ri le bi lir gra fik ler ve tab lo lar, eko no mi söz lü ğü, kav ram sal ana liz ler bö lü mü, eko no mi ana list le ri nin ve ya p sek tö rü uz - man la r n n gö rüş ve öne ri ya z la r, y l l k eko no mi ve in şa at sek tö rü ajan - da s ile pi ve ri.com dop do lu Üye lik sis te miy le kul la n la bi le cek por ta lin siz de ğer li ya p pro fes yo nel le - ri ne ya rar l ol ma s di lek le ri miz le Ya p -En düs tri Mer ke zi Araş t r ma Bö lü mü TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU

7 Türkiye Ekonomisi ABD nin fi nan sal pi ya sa la r n da baş la y p, h z l bir bi çim de Av ru - pa ya ya y lan ve 2008 y l son çey re ğin den iti ba ren de rin le şe - rek Tür ki ye yi de et ki si al t na alan kü re sel kriz, 2009 da et ki si ni azalt sa da de vam et miş tir. IMF, Ekim ay n da ya y m la d ğ ve da - ha son ra re vi ze et ti ği Dün ya Eko no mik Gö rü nü mü ra po run da, dün ya eko no mi si nin As ya eko no mi le rin de ki to par lan ma ya bağ - l ola rak kriz den ç ka bi le ce ği ni be lirt miş ve dün ya eko no mi si ne iliş kin bü yü me tah min le ri ni re vi ze ede rek, 2009 da ral ma tah mi - ni ni %1,4 den %1,1 e, 2010 için bü yü me tah mi ni ni ise %2,5 ten, %3,1'e çek miş tir. Ay n ra po ra gö re, Tür ki ye eko no mi si nin 2009 y l n da %6,5 ora n n da da ra la ca ğ, 2010 y l n da ise %3,7 ora n n - da bü yü ye ce ği tah min edil miş tir 1. Ni te kim hü kü me tin aç k la d ğ Or ta Va de li Prog ram ve Or ta Va de li Ma li Plan da da 2009 için %6 da ral ma, 2010 için %3,5 bü yü me he def len mek te dir. TEMEL EKONOM K BÜYÜKLÜKLER ( ) BÜYÜME VE ST HDAM GSYH (milyar TL, cari fiy.) GSYH (milyar USD, cari fiy.) Kişi Baş na Milli Gelir (GSYH, USD) GSYH Büyümesi (% değişim) -6,0 3,5 4,0 5,0 Toplam Tüketim (% değişim) -2,3 2,5 3,3 4,4 Kamu 5,2 2,3 2,8 2,2 Özel -3,1 2,5 3,4 4,7 Toplam Sabit Sermaye Yat r m (% değişim) -17,9 7,5 6,8 10,2 Kamu 0,6 5,7-4,6 2,6 Özel -22,0 8,0 10,0 12,0 Toplam Nihai Yurtiçi Talep (% değişim) -6,1 3,6 4,1 5,7 Toplam Yurtiçi Talep (% değişim) -7,6 3,8 4,4 5,8 Nüfus (y l ortas, milyon kişi) 71,9 72,7 73,5 74,3 şgücüne Kat lma Oran (%) 47,6 47,4 47,3 47,3 stihdam Düzeyi (milyon kişi) 20,9 21,3 21,7 22,2 şsizlik Oran (%) 14,8 14,6 14,2 13,3 DIŞ T CARET hracat (FOB) (milyar USD) 98,5 107,5 118,0 130,0 thalat (CIF) (milyar USD) 134,0 153,0 168,0 187,0 D ş Ticaret Dengesi (milyar USD) -35,5-45,5-50,0-57,0 hracat / thalat (%) 73,5 70,3 70,2 69,5 D ş Ticaret Hacmi / GSYH (%) 38,2 40,6 42,8 43,9 Turizm Gelirleri (milyar USD) 21,0 22,5 23,5 24,5 Cari şlemler Dengesi (milyar USD) -11,0-18,0-22,0-28,0 Cari şlemler Dengesi / GSYH (%) -1,8-2,8-3,3-3,9 Ham Petrol Fiyat (USD/w)* 62,1 75,2 78,0 80,9 Ham Petrol thalat (milyar USD) 7,9 12,4 13,6 15,5 Enerji thalat (milyar USD) 26,1 34,5 38,4 43,4 ENFLASYON GSYH Deflatörü 6,0 5,0 4,5 4,5 TÜFE Y l Sonu (% değişim) 5,9 5,3 4,9 4,8 Kaynak: DPT Orta Vadeli Program *DPT taraf ndan IMF tahminleri kullan larak yap lan hesaplamalard r dö ne min de eko no mi yi et ki le yen te mel baş l k lar da ya şa nan ge liş me ler aşa ğ da ki gi bi dir: Milli Gelir Yur ti çi ve yurt d ş ta lep te ki da ral ma ile bir lik te mil li ge lir bü yü me ra ka m 2008 in son çey re ğin de tam 27 çey rek dö nem so nun da ilk de fa ne ga tif ger çek leş miş tir un ilk çey re ğin de de %14,3 ile tüm za man la r n en yük sek ge ri le me si ni ya şa yan Tür ki ye eko no - mi si, ikin ci çey rek te %7 da ra la rak kü çül me ye de vam et miş, üçün - cü çey rek te da ral ma h z ya vaş la sa da de vam et miş ve %3,3 ola - rak ger çek leş miş tir. Ya şa nan da ral ma n n bo yut la r baş ka ve ri le re de yan s m ş t r. Ör ne ğin Sa na yi Üre tim En dek si Şubat 2009 dan Ocak 2010 a son 17 aydır (Aralık 2009 da %-25,2 ile dip ya şan m ş - t r), ar ka ar ka ya ne ga tif ger çek leş miş tir. Sanayi Üretim Endeksi 1994 ve 2001 eko no mik kriz le ri ile 1999 dep re min de bi le bu ka dar uzun sü re ve bu ka dar yük sek oran lar da ne ga tif ger çek leş me miş - ti y l n da hü kü me tin y l l k bü yü me tah mi ni %-6,0 iken, IMF ye gö re bu ra kam %-6,5 dir y l n da ise yak la ş k %3,5 bü yü me bek len mek te dir bü yü me he de fi nin tut ma s ola s gö rün mek te dir, çün kü bir ön ce ki y l baz al n d ğ n dan do la y, bir ön ce ki y l da ya şa nan da ral ma ya gö re Tür ki ye nin bü yü me si ga yet do ğal d r. Yat r mlar Gay ri Sa fi Sa bit Ser ma ye Olu şu mu (GSSSO) re el ola rak, 2009 un ilk çey re ğin de %27,5, ikin ci çey re ğin de %24,3, üçün - cü çey re ğin de %18,0 ge ri le miş tir. GSSSO için de 2009 un ilk çey re ğin de ka mu nun in şa at ya t r m la r n da %24,2, ikin ci çey re - ğin de %10,7 re el ar t ş ger çek le şir ken, üçün cü çey re ğin de %9,2 ge ri le me ger çek leş miş tir. Özel sek tö rün in şa at sek tö rün de ki ya - t r m la r n da ise ilk çey rek te %28,7, ikin ci çey rek te %31,6 ve üçün cü çey rek te %21,8 re el ge ri le me ger çek leş miş tir. ç Ta lep 2009 un ilk çey re ğin de yur ti çi ta lep te ki da ral ma re el ola rak %10, ikin ci çey rek te %0,8, üçün cü çey rek te %0,2 ola rak ger - çek leş miş tir. Yur ti çi ta lep te ki da ral ma y ya vaş lat mak için, 2009 y l Mart ay n da, ba z da ya n k l mal lar da (oto mo bil, elek tro nik eş ya) Özel Tü ke tim Ver gi si oran la r 3 ay sü re ile ge çi ci ola rak in - di ril miş tir. 30 Mart 2009 ta ri hin de yi ne be lir li ürün ler de (oto - mo bil, elek tro nik eş ya ve mo bil ya gi bi) Kat ma De ğer Ver gi si oran la r in di ril miş tir. Ha zi ran 2009 da, ba z ürün ler de ver gi oran la r n n es ki se vi ye si ne çe kil me si, ba z la r n da ise in di rim le - rin 30 Ey lül 2009 ta ri hi ne ka dar k s men de vam et ti ril me si ka rar laş t r l m ş t r. Ya p lan dü zen le me ile har ca ma kom po zis yo - nu için de y l n ilk çey re ğin de yur ti çi ta le bi re el ola rak en h z l ge ri le yen (%23,4 da ral ma) mo bil ya ve ev alet le ri y l n ikin ci çey re ğin de %2,7 ar t ş gös ter miş tir. kin ci çey rek mil li ge lir ve ri - le ri gös ter mek te dir ki, özel tü ke tim har ca ma la r n da ki to par lan - ma bü yük öl çü de ma li ted bir ler doğ rul tu sun da be lir li mal grup - la r na yö ne lik ta le bin öne çe kil me sin den kay nak lan m ş, bu na 1 DPT, Mali Piyasalarda Gelişmeler, Eylül 2009, s

8 kar ş l k, ver gi in di rim le ri ne ko nu ol ma yan mal grup la r n da ya ta - ya ya k n bir se yir ger çek leş miş tir. Di ğer ta raf tan, teş vik le rin et - ki siy le ikin ci çey rek te h z la yük se len ve özel tü ke tim de göz le nen s ç ra ma n n te mel be lir le yi ci si olan mal lar dan oto mo bil ve be yaz eş ya sa t ş la r, ver gi in di rim le ri nin aşa ma l ola rak ge ri al n ma s y - la bir lik te üçün cü çey rek te dö nem lik baz da ge ri le miş tir 2. D ş Ta lep Da ra lan yurt d ş ta lep, ih ra ca t cid di an lam da et ki le miş ve ih ra - cat 2009 y l n da ge çen y la gö re %23 ge ri le miş tir. h ra cat bu per for mans ile 2007 de ki 105 mil yar do lar l k ger çek leş me nin bi - le al t n da kal m ş t r. Tür ki ye ih ra ca t n n ya r dan faz la s n n yapıldığı AB ve Do ğu Blo ku ül ke le rin de kri zin et ki si nin ha len de - vam et me si ve to par lan ma n n ya vaş ol ma s ne de niy le d ş ta lep - te ki ar t ş n za y f ola ca ğ aç k t r. Ni te kim bu Or ta Va de li Prog - ram (OVP) tah min le ri ne de yan s m ş ve 2008 de ki ih ra cat ra - ka m n n an cak 2012 y l n da ya ka la na bi le ce ği ön gö rül müş tür. Ben ze ri du rum it ha lat ta da ya şan mak ta d r. şsizlik Dün ya ve Tür ki ye eko no mi sin de ya şa nan kriz en çok emek ke - si mi ni et ki le miş, re el üc ret ler ge ri ler ken, iş siz lik cid di bo yut la ra ulaş m ş t r. Tür ki ye ilk al t ay l k ve ri le re gö re %13,6 ile dün ya da iş siz lik ora n en yük sek al t n c ül ke ol muş tur. ABD de bi le iş siz - lik 1929 buh ra n n dan bu ya na ger çek le şen en yük sek dü ze yi ne ulaş m ş ve %10 u geç miş tir. Tür ki ye de y l so nu iş siz lik ra ka m %14,8 ola rak tah min edil mek te dir. Tür ki ye 2009 y l n da iş siz lik ora n aç s n dan OECD ül ke le ri ara s n da ikin ci s ra da d r. Kamu Maliyesi 2009 y l büt çe den ge si nin cid di bi çim de bo zul du ğu bir y l ol - muş tur y l n n on bir ay l k büt çe ger çek leş me le ri ne gö re büt çe aç ğ 50 mil yar TL ye yak laş m ş t r. Büt çe aç ğ n da ki ar t - ş n en önem li ne de ni ver gi ge lir le ri nin bir ön ce ki y la gö re ge ri - le me si dir y l n da büt çe aç ğ n n 50 mil yar ol ma s n plan la - yan hü kü met, 2010 y l n da ÖTV ge lir le rin de %31,6 gi bi cid di bir ar t ş bek le mek te dir. ç borç sto ku 2009 Ocak-Ka s m dö ne min - de ya ni on bir ay da 54,4 mil yar TL ar ta rak 329,2 mil yar TL ye ulaş m ş t r. D ş borç sto ku ise 2009 un ilk do kuz ay n da 273,5 mil yar do lar ola rak ger çek leş miş tir. Bu ra ka m n 176,3 mil yar do - la r özel sek tö re ait tir. Sermaye Girişi Kü re sel kriz tüm dün ya da ol du ğu gi bi Tür ki ye ye gi ren doğ ru - dan ya ban c ser ma ye (DYS) ak ş n da ya vaş lat m ş, DYS ak ş n n ilk on bir ay da ge çen y la gö re %59,2 ge ri le me si ne ne den ol - muş tur. Son üç y l d r or ta la ma 20 mil yar do lar DYS gi ri şi nin ger çek leş ti ği Tür ki ye de, 2009 y l n da DYS gi ri şi nin 7,5 mil yar do la r n al t n da kal ma s ola s gö rün mek te dir so nun da 107 mil yar do lar ile re kor k ran k sa va de li ser ma ye (s cak pa ra) gi - ri şi ise, yi ne ya şa nan kriz ne de niy le 2009 Şu bat ta 44,9 mil yar do la ra ka dar ge ri le miş tir un ikin ci çey re ğin de ar t şa ge - çen s cak pa ra sto ku 2009 Ka s m so nu iti ba riy le yak la ş k 80 mil yar do la ra ulaş m ş t r. S cak pa ra sto kun da Mart-Ka s m dö ne - min de yak la ş k 35 mil yar do lar l k ar t ş gö rül müş tür. 2 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Enflasyon Raporu 2009-IV. TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU

9 İnşaat Sektörü Yüz ler ce çe şit mal ve hiz met üre ti mi ile doğ ru dan bağ lan t s, yo ğun iş gü cü kul la n m ve sos yo-eko no mik re fah dü ze yi ne olan kat k s ne de niy le eko no mik ya p içe ri sin de ay r bir ye re ve öne - me sa hip olan in şa at sek tö rü, ya rat t ğ kat ma de ğer ve is tih dam aç s n dan ül ke eko no mi le ri nin de lo ko mo ti fi dir. Bü yük öl çü de ulu sal ser ma ye ye da ya nan Tür ki ye in şa at sek tö - rü de yüz ler ce mes lek da l n il gi len dir me si ile is tih dam ve üre - tim sü re ci ni önem li öl çü de et ki le mek te dir. Ulu sal ve ulus la ra ra - s alan da bü yük bir de ne yi me ve po tan si ye le sa hip olan sek tör, ken di si ne bağ l 200 den faz la alt sek tö rü ha re ke te ge çir me özel li ğiy le lo ko mo tif sek tör ve bü yük is tih dam kay na ğ ol ma - s özel li ğiy le de sün ger sek tör ola rak ad lan d r l mak ta d r. Sek tö re gir di sağ la yan ve fa ali yet le ri ni bu sek tör de ki ge liş me le - re bağ l ola rak de vam et ti ren di ğer sek tör le rin kat k s da dik ka - te al n d ğ n da in şa at sek tö rü nün GSMH için de ki pa y n n yak la ş k %30 se vi ye sin de ol du ğu gö rül mek te dir. A. DÜNYADA NŞAAT SEKTÖRÜ Dün ya ge ne lin de, 2009 y l n da %3,7 da ral ma s bek le nen in şa at sek tö rün de, dö ne min de en h z l bü yü me yi As ya ül - ke le ri nin gös ter me si bek len mek te dir. Bu dö nem de kü çü len tek böl ge ise Ba t Av ru pa ola cak t r. Dün ya ge ne lin de in şa at sek tö - rü nün ge li şi mi nin bü yük öl çü de alt ya p ya t r m la r n dan kay nak - la na ca ğ tah min edil mek te dir y l n da dün ya ge ne lin de 200 mil yar do lar üze ri in şa at har ca ma s ya pan ül ke ler ABD (845,9 mil yar USD), Çin (701,6 mil yar USD), Ja pon ya (571,2 mil yar USD), s pan ya (283,1 mil yar USD), Fran sa (272,6 mil yar USD), n gil te re (270,8 mil yar USD), Al man ya (243,5 mil yar USD), tal ya (237,8 mil yar USD) ve Hin - dis tan (214,8 mil yar USD) ol muş tur. Bu 9 ül ke nin 5,5 tril yon do - lar l k in şa at har ca ma s n da ki top lam pa y %65 dir. Dün ya da sek tö rün önem li trend le ri, glo bal leş me nin et ki siy le in - şa at fir ma la r n n iş hac mi ve çe şit li li ği ba k m n dan önem li öl çek - le re ulaş ma s, re ka be tin ulus la ra ra s plat form da kes kin leş me si - dir. Bu ge liş me ler so nu cun da ser ma ye ve ka li fi ye iş gü cü ak m - la r h z lan m ş, ulus la ra ra s eko no mik et ki le re ma ruz kal ma ne - de niy le risk ler art m ş ve çe şit len miş tir. B. TÜRK YE DE NŞAAT SEKTÖRÜ Tür ki ye de 1980'li y l lar dan iti ba ren cid di ge li şim gös te ren in şa at sek tö rü, 1988 y l n dan son ra ya vaş la m ş t r dö ne min - de Tür ki ye eko no mi si %26,13 ora n n da bü yür ken in şa at, ana sek - tör ler ara s n da kü çü len tek sek tör ola rak %22,4 da ral ma gös ter - miş tir. Da ral ma n n en önem li fak tör le rin den bi ri ka mu in şa at sek - tö rü ya t r m la r n da ki dü şüş ola rak gö rül müş tür y l ön ce - sin de ko nut in şa at la r n n da dü şük se vi ye de ol ma s ne de niy le ka - mu ya t r m la r sek tö rün be lir le yi ci si ol muş tur. Ko nut ya t r m la r - n n bu dö nem de ye ter siz li ği nin en önem li ne den le ri nin ba ş n da, yük sek fa iz ve dö viz kur la r ne de niy le bi rey sel ta sar ruf la r n ko nut ya t r m la r ye ri ne ka mu ka ğ t la r na yö nel miş ol ma s gel mek te dir. po li ti ka la r n umu la n n ak si ne ül ke de ye ter li is tik rar l or ta m ya - ra ta ma ma s ve glo bal dal ga lan ma la r n da et ki siy le in şa at sek tö - rü ge liş me h z, ge çen se ne le rin ak si ne dü şük bir se vi ye de sey - re de rek %5,7 ola rak or ta ya ç k m ş t r y l n da sek tör %8,2 ora n n da kü çül müş tür. Söz ko nu su kü çül me de, 2006 y l n n ilk ya r s n dan iti ba ren h z kes me ye baş - la yan ko nut ta le bin de ki ge ri le me ye kü re sel eko no mik kri zin olum suz et ki le ri nin de ek len me si rol oy na m ş t r. Kri zin et ki le ri - nin da ha da be lir gin leş me siy le 2009 y l n n ilk do kuz ay so nun - da sek tör de ki da ral ma %19,5 e ka dar ç k m ş t r. nşaat Sektörünün GSYH çindeki Pay n şa at sek tö rü nün GSYH için de ki pa y n n son beş y l l k ge li şi mi in - ce len di ğin de %5,8-6,5 ara s n da de ğiş ti ği gö rül mek te dir y - l n da %18,5 gi bi yük sek bir bü yü me ora n ya ka la yan sek tö rün ay n y l GSYH dan al d ğ pay %6,4 olur ken, 2007 y l n da %5,7 bü yü me - si ne rağ men sek tö rün GSYH ya kat k s %6,5 ile ön ce ki y l ki se vi ye - de ger çek leş miş tir y l n dan son ra ilk kez 2008 y l n da %8,2 kü çü len sek tö rün GSYH ye kat k s da 3 se ne ön ce si nin se vi ye sin - de, %5,9 ola rak ger çek leş miş tir y l n n ilk üç çey re ğin de ise bu kat k sabit fiyatlarla 0,7 pu an aza la rak %5,2 ye düş müş tür. nşaat Sektörünün Büyüme H z n şa at sek tö rün de ki da ral ma 2008 in ilk çey re ğin de %3,3 ile baş - la m ş ve tam ye di çey rek dö nem ar ka ar ka ya da ra lan sek tör en son 2009 un üçün cü çey re ğin de %18,1 da ral m ş t r. Böy le ce sek tö rün 2009 y l n n ilk do kuz ay n da ki kü çül me ora n %19,5 ol muş tur. Bü yük oran da ulu sal ser ma ye ye ve iş gü cü ne da yan ma s ve çok sa - y da sek tör le gir di-ç k t iliş ki si içe ri sin de bu lun ma s do la y s y la eko - no mi de önem li bir ye ri olan in şa at sek tö rü nün GSYH için de ki pa y ca ri fi yat lar la 2007 y l n da %4,9 iken 2008 y l n da bu oran %4,7, 2009 y l n n ilk do kuz ay n da ise %3,9 ola rak ger çek leş miş tir. Özel lik le 2005 ve 2006 y l la r ol mak üze re, 2008 y l na ka dar önem li oran da bü yü me eği li mi gös te ren in şa at sek tö rü 2008 y - l n dan iti ba ren, ya şa nan kü re sel kriz den cid di bi çim de et ki len - miş tir. Kri zin 2008 y l n n ilk çey re ğin den iti ba ren ken di ni his - set tir me siy le, sek tör de %8,2 lik bir da ral ma mey da na gel miş tir y l n n ba ş n dan iti ba ren ise sek tör de ki kü çül me ora n %20 le re ulaş m ş t r 3. nşaat Sektörünün Yat r mlar çindeki Pay 2007 y l n da ise ge rek mil li ge lir he sap la ma sis te min de ya p lan dü zen le me ler ge rek se de ül ke de ki ge nel eko no mik ve sos yal 3 DPT, 2010 Yılı Programı, s y l ya t r m la r, har ca ma lar yön te miy le ca ri fi yat lar la 188 mil yar 816 mil yon TL dir. Bu mik tar içe ri sin de 90 mil yar 382 mil yon TL lik k s m in şa at ya t r m la r na ay r l m ş t r. Do lar cin sin - den ise 2008 y l ya t r m la r n n de ğe ri 145 mil yar 243 mil yon do la ra, in şa at ya t r m la r n n de ğe ri de 69 mil yar 524 mil yon do - la ra kar ş l k gel mek te dir y l n da Tür ki ye de ger çek leş ti ri len top lam ya t r m tu ta r - n n %47,9 unu in şa at ya t r m la r oluş tur muş tur y l n da bu oran %42,8 iken 2007 de 2,1 pu an l k ar t ş la %44,9 ola rak ger çek leş miş tir. 8

10 2009 y l n da ise y l n üçün cü çey re ğin de ger çek leş tir di ği 8,6 mil yar TL lik ca ri de ğer le ilk do kuz ay so nun da 27,6 mil yar do - la ra ula şan in şa at sek tö rü ne en ağ r dar be ka mu in şa at ya t r m - la r n n ke sil me siy le gel miş, I. ve II. çey rek ler de s ra s y la %24,2 ve %10,7 ar tan ka mu in şa at ya t r m la r üçün cü çey rek te %9,2 azal m ş t r. Bu nun la bir lik te 2008 in başından beri sürekli küçülen özel sek tör in şa at ya t r m la r da 2009 un 3. çey re ğin de kü çül me ye de vam et miş tir. Üç çey rek so nun da 119,3 mil yar TL lik de ğe re ula şan sa bit ser ma ye ya t r m la r için de in şa at ya - t r m la r 55,8 mil yar TL lik pay al m ş t r. Ka mu ya t r m la r n n özel sek tör ya t r m la r n, özel sek tör ya t r m - la r n n da ka mu sek tö rü nü te tik le me si, in şa at sek tö rü nün ge le ce - ği aç s n dan hem ka mu sek tö rü, hem de özel sek tör ya t r m la r n önem li k l mak ta d r. Ka mu ya t r m la r n n in şa at ya t r m la r içe ri sin - de ki pa y son y l lar da ge nel lik le %30 ci va r n da sey ret miş, 2008 y l n da ar tan alt ya p in şa at la r ne ti ce sin de bu pay da art m ş t r. Bina nşaat Maliyet Endeksi Bi na in şaa t ma li yet en dek si nin oluş tu rul ma ama c, bi na in şa at - la r n da kul la n lan gir di mik ta r n be lir le mek ve bu ağ r l k lan d r l - m ş gir di mik tar la r n n y l la ra gö re ma li yet de ği şi mi ni gös ter - mek tir y l n baz al mak ta olan bu in deks, 1991 te mel y l l 295 mad de den olu şan bi na in şa at ma li yet en dek sin den fark l ola rak, in şa at sek tö rün de ki tek no lo jik ge liş me ler den ve ba z mad de grup la r n n da ha az mad de ile tem sil edi le bi lir li ğin den do la y 121 mad de den oluş mak ta d r. Pi ya sa n n ge nel du ru mu na gö re ha re ket eden bi na in şa at ma li - yet le ri can l dö nem ler de TÜ FE nin üze ri ne ç k mak ta, dur gun luk dö nem le rin de ise TÜ FE nin al t na in mek te dir. Son beş y l da bi na in şa at ma li yet le ri ile TE FE dal ga l bir se yir iz le miş tir y l n - dan iti ba ren TÜ K in is ta tis tik le rin de ya p lan de ği şik lik ler ne de - niy le Top tan Eş ya Fi yat En dek si (TE FE) ye ri ne Üre ti ci Fi yat En - dek si (ÜFE) he sap lan mak ta d r y l n da enf las yon oran la r - n n düş me siy le bi na in şa at ma li yet le ri TÜ FE nin üze ri ne ç k m ş - t r. Son ra ki 3 y l da bi na in şa at ma li yet le ri s ra s y la %18,6, %8,4 ve %13,7 ar ta rak ÜFE den yük sek oran lar da ger çek leş miş tir. An cak 2008 y l n da ÜFE ve TÜ FE de ki ar t ş la bir lik te her 3 ra - kam da bir bir le ri ne ol duk ça ya k n sey ret miş ler dir. Bi na in şaa t ma li yet en dek si, Ekim Ka s m Ara l k ay la r n kap sa - yan 2009 y l dör dün cü dö ne min de, top lam da bir ön ce ki dö ne - me gö re %0,07 ve bir ön ce ki y l n ay n dö ne mi ne gö re %0,62 ar tar ken dört dö nem or ta la ma la ra gö re %4,28 azal m ş t r. ÜFE ise 2009 Ara l k ay n da, bir ön ce ki aya gö re %0,66, bir ön - ce ki y l n ay n ay na gö re %5,93 ve on iki ay l k or ta la ma la ra gö re %1,23 art m ş t r. Ay n dö nem de TÜ FE bir ön ce ki aya gö re %0,53, bir ön ce ki y l n Ara l k ay na gö re %6,53 ve on iki ay l k or ta la ma la ra gö re %6,25 ar t ş gös ter miş tir. Bina nşaat Maliyeti ve Yap Malzemeleri Bi na in şa at ma li yet le rin de ge nel in şa at mal ze me le ri nin gir di pa - y %64,5, te si sat mal ze me le ri nin pa y %14,2, iş çi lik le rin pa y ise %21,3 tür. Kul la n m amaç la r na gö re ise ma li yet le rin %8 i bir da ire li ika met amaç l bi na lar, %65,5 i iki ve da ha faz la da ire li ika met amaç l bi na lar için har can mak ta d r. B NA NŞAATI MAL YET ENDEKS DÖRT DÖNEM ORTALAMALARA GÖRE DE Ş M ORANLARI (%) ( ) İşçilikler toplamı 3,04 3,09 3,06 Malzemeler toplamı -6,12-7,05-6,37 Genel inşaat malzemeleri -7,70-8,55-7,92 Tesisat malzemeleri 0,31 0,14 0,27 Genel toplam -4,07-4,86-4,28 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu Konut nşaat Sektöründe Yat r mlar Diğer (ticari, idari, sıhhi yapılar, okullar) Bina (Konut + Diğer) n şa at sek tö rü 2002 y l n dan bu ya na sü rek li bir ge li şim içe ri sin - de dir y l n da sek tör %18,5 ile en yük sek bü yü me ora n n ya ka la m ş t r y l n da da bü yü me eği li mi de vam et mek le bir - lik te ge liş me h z n da bir kü çül me söz ko nu su dur. An cak 2008 y - l po zi tif ge liş me eğ ri si nin tek rar k r l d ğ y l ol muş tur. n şa at sek - tö rü 2008 y l n da %8,2 kü çül müş, bu dö nem de ka mu in şa at ya - t r m la r %10,4 ar tar ken, özel sek tör in şa at ya t r m la r %12,5 azal m ş ve sek tö rün bü yü me ye kat k s (GSYH için de ki pa y ) bir ön ce ki y la gö re 0,6 pu an aza la rak %5,9 ola rak ger çek leş miş tir. Dev let Plan la ma Teş ki la t ta ra f n dan ha z r la nan "Ge nel Eko no - mik He def ler ve Ya t r m lar 2010" ra po ru na gö re 2009 y l n da ol du ğu gi bi 2010 y l n da da ka mu ya t r m la r n n sek tö rel da ğ l - m n da en bü yük pay ulaş t r ma hiz met le ri ne ay r l mak ta d r. Da ha son ra s ra s y la eği tim, ta r m ve ener ji sek tör le ri gel mek te dir y l n da, ma hal li ida re ya t r m la r ve ya t r m iş çi lik gi der le - ri ha riç ol mak üze re, Tür ki ye de; top lam tu ta r 2009 y l fi yat la - r y la 245,8 mil yar TL, 2008 so nu kü mü la tif har ca ma s 110,9 mil - yar TL ve 2009 y l baş lan g ç öde ne ği 21,5 mil yar TL olan adet ka mu ya t r m pro je si yü rü tül müş tür Y l Ya t r m Prog ra m na gö re; 245,8 mil yar TL tu ta r n da - ki pro je için 2008 y l so nu iti ba r y la ger çek leş ti ri len kü - mü la tif har ca ma tu ta r 110,9 mil yar TL olup, ta mam lan mak TÜRK YE DE KAMU YATIRIMLARI ( )* Proje Sayısı (adet) Toplam Proje Tutarı (cari-milyar TL) 105,2 166,8 187,1 196,1 206,7 200,4 209,3 219,0 245,8 Cari Yıl Öncesi Kümülatif Harcama (cari-milyar TL) 33,8 66,0 80,4 86,8 84,0 86,5 93,5 102,4 110,9 Toplam Program Ödenek (cari-milyar TL) 6,9 10,6 12,5 12,0 16,2 17,5 17,1 17,1 21,5 Yatırım Programına Alınan Çok Yıllık Yeni Proje Sayısı (adet) Toplam Program Ödenek / Toplam Proje Tutarı (%) 6,5 6,3 6,7 6,1 7,8 8,7 8,2 7,8 8,7 Yatırım Stokunun Ortalama Tamamlanma Süresi** (yıl) 9,4 8,5 7,6 8,1 6,6 5,5 5,8 5,8 5,3 *Mahalli idare yat r mlar, kamulaşt rma harcamalar ve yat r m program nda toplam d ş tutulan yat r mlar hariçtir. **Mevcut stokun, ilgili y ldaki program ödenek seviyesiyle tamamlanmas için gereken ilave süreyi göstermektedir. Kaynak: DPT TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU

11 üze re ka lan pro je sto ku bü yük lü ğü 134,9 mil yar TL dir. Bu du - rum da, 2009 y l öde nek le ri nin ta ma m n n har ca na ca ğ, ka mu ya t r m la r için son ra ki y l lar da da 2009 y l dü ze yin de öde nek ay r la ca ğ ve Prog ra ma ye ni pro je al n ma ya ca ğ var sa y m y la, mev cut sto kun ta ma men bi ti ri le bil me si için 2009 y l son ra s n - da 5,3 y l l k bir sü re ge rek mek te dir y l n da, sek tö rel ve böl ge sel ön ce lik le rin ya n s ra de vam eden pro je ler den; 2010 y l için de ta mam la na rak eko no mi ye ka zan d r la bi le cek pro je le re, Uy gu la ma s n da önem li fi zi ki ger çek leş me sağ lan m ş pro je le re, Ya t r m Prog ra m n da yer alan ve d ş fi nans ma n sağ la nan pro je ler den önem li oran da fi zi ki ger çek leş me sağ lan m ş pro je le re, Baş la t l m ş bu lu nan di ğer pro je ler le bağ lan t l ve ya eş za man - l ola rak yü rü tül me si ve ta mam lan ma s ge re ken pro je le re, Mev cut ser ma ye sto ku nun da ha et kin kul la n l ma s na ve ko - run ma s na yö ne lik ida me-ye ni le me, ba k m-ona r m, re ha bi li - tas yon ve mo der ni zas yon tü rü ya t r m pro je le ri ne, Afet le rin ön len me si ve afet ha sar la r n n te la fi si ne yö ne lik pro je le re, AB ye üye lik yö nün de or ta ya ko nu lan po li ti ka ve ön ce lik le - rin ha ya ta ge çi ril me si için sür dü rü len ça l ş ma la r n ge rek tir - di ği pro je le re, E-Dö nü şüm Tür ki ye Pro je si ve Bil gi Top lu mu Stra te ji siy le uyum lu pro je le re ağ r l k ve ri le cek tir. nşaat Sektöründe stihdam ve Mesleki Yeterlilikler n şa at sek tö rü yo ğun iş gü cü kul la n m sa ye sin de her za man iş - gü cü aç s n dan önem li ye re sa hip bir sek tör ol muş tur. Özel lik le düz iş çi ler aç s n dan in şa at sek tö rü, ge niş bir is tih dam ala n d r. Ha ne hal k iş gü cü araş t r ma s so nuç la r TÜ K ta ra f n dan, en gün - cel nü fus pro jek si yon la r na gö re ağ r l k lan d r l mak ta ve ya y m - lan mak ta d r. Ha ne hal k iş gü cü araş t r ma s so nuç la r n n ağ r l k - lan d r l ma s n da Ocak 2009 dö ne mi so nuç la r n dan baş la mak üze re ye ni le nen nü fus pro jek si yon la r kul la n l ma ya baş lan m ş - t r. Bu kap sam da in şa at sek tö rü de sa na yi sek tö rü içe ri sin de de - ğer len di ril mek te dir y l n da is tih dam edi len le rin %23,7'si ta r m, %21 i sa na yi, %5,9'u in şa at, %49,5'i ise hiz met ler sek tö rün de dir y l Ekim ay iti ba riy le bu oran lar s ra s y la %25,3, %19,4, %6,3 ve %49 ol muş tur. Tür ki ye ş Ku ru mu ta ra f n dan 2008 y l n da, iş gü cü pi ya sa s n da ih ti yaç du yu lan mes lek le ri be lir le mek, önü müz de ki dö nem ler de is tih dam ar t ş ve ya aza l ş bek le nen mes lek le ri tes pit et mek, iş - gü cü pi ya sa s n da mey da na ge len de ğiş me ve ge liş me le ri iz le ye - rek, bu de ği şim ve ge li şim le rin iş gü cü ih ti ya c üze rin de ki et ki si - ni or ta ya ç kart mak ve al n ma s ge rek li ön lem le ri be lir le mek ama c y la ş gü cü Pi ya sa s Bil gi le ri An ke ti ha z r lan m ş t r. Bu na gö re iş yer le ri nin ih ti yaç duy du ğu ele man sa y s ve mes lek grup - lan d r ma s n da in şa at sek tö rü nün pa y %5 ol muş tur. Ta r m ve in şa at sek tö rün de aç k iş oran la r n n dü şük ol ma s an ke tin Ka - s m-ara l k ay la r n da ya p l m ş ol ma s na bağ lan mak ta d r. C. GENEL DE ERLEND RME VE GELECE E YÖNEL K BEKLENT LER Kü re sel eko no mik kri zin in şa at sek tö rü üze rin de ki et ki si ilk ola - rak Ku zey Ame ri ka'da his se dil miş tir. Kri zin sek tör üze rin de ki olum suz et ki le ri da ha son ra Av ru pa'ya s ç ra m ş t r. Bu dö nem de Do ğu Av ru pa ile Or ta do ğu-af ri ka Böl ge le ri bu sü reç ten gö re ce - li ola rak da ha az et ki len miş ler dir. 2009'da ise ne ga tif bü yü me tren di As ya ha riç tüm böl ge le re ya y l m ş t r. ABD'nin 2010 y l ba ş n da to par lan ma ya baş la ma s bek len mek - te dir. Av ru pa'da ki to par lan ma n n ise da ha uzun bir za man ala - ca ğ ön gö rül mek te dir y l son la r n da, yük se len pa zar eko - no mi le rin den ge liş miş ül ke le re ih ra ca t n h z lan ma s, ar tan ta lep ile pet rol fi yat la r n n yük se li şe geç me si, 2011 ve 2012 y l la r n da dün ya eko no mi sin de to par lan ma ol ma s bek len mek te dir dö ne min de in şa at sek tö rün de en h z l bü yü me yi As - ya ül ke le ri nin gös ter me si bek len mek te dir. Bu dö nem de kü çü len tek böl ge ise Ba t Av ru pa ola cak t r. Dün ya ge ne lin de in şa at sek - tö rü nün ge li şi mi nin bü yük öl çü de alt ya p ya t r m la r n dan kay - nak la na ca ğ tah min edil mek te dir. Özel lik le Av ru pa da ko nut sek tö rün de ar tan bir da ral ma ya şan - mak ta, tü ke ti ci te dir gin li ği art mak ta, har ca ma lar azal mak ta, bi - rey sel ya t r m lar er te len mek te dir. Ko nut d ş in şa at ya t r m la - r n da ise özel sek tö rün ya şa mak ta ol du ğu s k n t lar ne de niy le ve geç miş te ki eği lim ler den fark l ola rak, ka mu fi nans ma n ile ger çek leş ti ri len ya p lar art mak ta, özel sek tör ta ra f n dan fi nan - se edi len ler ise azal mak ta d r y l n da in şa at sek tö rü %8,2 ora n n da kü çül müş tür. Söz ko nu su kü çül me de, 2006 y l n n ilk ya r s n dan iti ba ren h z kes - me ye baş la yan ko nut ta le bin de ki ge ri le me ye kü re sel eko no mik kri zin olum suz et ki le ri nin de ek len me si rol oy na m ş t r. n şa at sek tö rün de or ta ya ç kan da ral ma 2008 in ilk çey re ğin de %-3,3 ile baş la m ş ve tam ye di çey rek dö nem ar ka ar ka ya da ra - lan sek tör en son 2009 un üçün cü çey re ğin de %18,1 da ral m ş t r. Bü yük oran da ulu sal ser ma ye ye ve iş gü cü ne da yan ma s ve çok sa - y da sek tör le gir di-ç k t iliş ki si içe ri sin de bu lun ma s do la y s y la eko - no mi de önem li bir ye ri olan in şa at sek tö rü nün GSYH için de ki pa y ca ri fi yat lar la 2007 y l n da %4,9 iken 2008 y l n da bu oran %4,7, 2009 y l n n ilk do kuz ay n da ise %3,9 ola rak ger çek leş miş tir. Özel lik le 2005 ve 2006 y l la r ol mak üze re, 2008 y l na ka dar önem li oran da bü yü me eği li mi gös te ren in şa at sek tö rü 2008 y - l n dan iti ba ren, ya şa nan kü re sel kriz den cid di bi çim de et ki len - miş tir. Kri zin 2008 y l n n ilk çey re ğin den iti ba ren ken di ni his - set tir me siy le, sek tör de %8,2 lik bir da ral ma mey da na gel miş tir y l n n ba ş n dan iti ba ren ise sek tör de ki kü çül me ora n %20 le re ulaş m ş t r. Ka mu yö ne ti ci le ri nin bir ba k ma zo run lu ola rak yap t k la r umut ve ri ci aç k la ma la ra kar ş n sek tör ol duk ça s k n t l bir sü reç ten geç mek te dir. Ko nut kre di le ri nin ge ri öden me sin de ki güç lük le - rin, in şa at ç la r n elin de ki sa t la ma yan ko nut sto ku nun, de mir ve çi men to baş ta ol mak üze re in şa at mal ze me si fi yat la r n da ki bü - yük dal ga lan ma la r n so run la r ar t r d ğ ve de rin leş tir di ği göz len - mek te dir. Mar ka l ko nut lar da ki fi yat la r n 2008 y l n da da art ma - ya de vam et me si ne ve ta le bin bir öl çü de sür me si ne kar ş l k kri - zin et ki le ri nin iyi den iyi ye his se dil me si nin ar d n dan bu ke sim de de s k n t lar or ta ya ç k m ş t r. 10