ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Eskiden olduðu gibi yine güneyden alýyoruz haberleri... Rum Hükümet Sözcüsü Hristodulidis açýkladý... Liderler yarýn güven artýrýcý önlemlerle baþlýyorlar iþe... Önce Maraþ deðil, hellim... Anladýnýz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÇÖZÜME DEK TÜM MÝLLÝ TÖRENLER KALDIRILSIN 2. sayfada Yarýnki müzakereler güven yaratýcý önlemlerle baþlýyor... Seçim kampanyasý boyunca Mustafa Akýncý'nýn seslendirdiði Akýncý müzakere ekibini açýkladý kapalý Maraþ belirsiz Akýncý müzakere heyetinde kendisiyle birlikte Özdil Nami, Barýþ Burcu, Erhan Erçin ve Sertaç Güven'in olacaðýný ileri bir tarihe atýldý... duyurdu sayfada Maraþ zor Rum hükümet sözcüsü Nikos Hristodulidis, Akýncý ile Anastasiadis'in yarýnki ilk görüþmede "düþük siyasi öneme sahip güven yaratýcý önlemlerle" baþlangýç yapacaklarýný açýkladý... Hristodulidis'e göre, liderler en erken zamanda sonuç getirebileceðini düþündükleri konulardan iþe baþlamak için hemfikir oldular... Ýlk etapta hellimin tescili, cep telefonlarý aðýnýn birleþtirilmesi ve yeni serbest geçiþ kapýlarýnýn ele alýnmasý bekleniyor... Rum haber kaynaklarýna göre, adada esen iyimserlik havasýnýn devam edip etmeyeceði iþler zorlaþmaya baþladýðýnda ortaya çýkacak sayfada Ali Erel'den çarpýcý açýklamalar "Yarýn sabahtan itibaren Maraþ'ý vermeli ve gümrük birliði talep etmeliyiz" "Ateþkes hâlâ varken müzakereciler çok fazla birþey yapamaz." "Kýbrýs'ýn annesi babasý kardeþi yoktur. Bireylerin ne hissettiði baþka þey." "Her iki toplum lideri karþýlýklý olarak deðil yan yana Türkiye ile müzakere etmeli." "Türkiye Ýngiliz Üsleri'nin garantörüdür. Garanti anlaþmasýnýn üçüncü maddesi eksiktir." "Liderler Kýbrýslý Türkler ve Rumlar masanýn tek bir tarafýnda garantörlere ihtiyacýmýz yok derse karþý çýkýlmamalý." "BM Güvenlik Konseyi kararlarýna uyacaksanýz Maraþ'ý vermeniz gerekir." 14. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÝÇ, DIÞ VE SAVUNMA... Ali Osman EMANET Dolgun Dalgýçoðlu HELE BÝR BAÞLASINLAR BAKALIM Mehmet Levent ETKÝLEÞÝM Ali Kiþmir ABD BU HER YAPAN TUTTURUYOR!.. Erdoðan Baybars Kýb-Tek karýþtý Yorgancýoðlu: Ýstihdamlar hükümetin bilgisi dýþýnda yapýldý sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... MARAÞ KONUSU AKINCI YI AÞAR Kýbrýslýtürklerin sorunu sadece seçimlerde 'yanlýþ' adamlara oy vermek ve senelerce tepelerinde 'yanlýþ' adamlarý tutmak deðil Kýbrýslýtürklerin sorunu ayný zamanda seçtikleri adamlarýn takipçisi olmak yerine onlarýn yalakasý veya kör taraftarý olmaktýr Seçtikleri 'yanlýþ' adamlardan ne bekliyorlarsa, 'doðru' adamlardan da ayný þeyleri bekliyorlar "Kýzýma iþ, oðluma danýþmanlýk, geline kredi, kayýnçoya ihale" sýnýrýný geçip toplumsal meselelerle ilgili beklentilerine öncelik vermeyi öðrenemediler Seçim öncesi vaatleri seçenler unutursa, seçilenler hayda hayda unutur Bir 'yanlýþ' senelerce bin doðruyu götürdü, ama ne yazýk ki, bir 'doðru' bir 'yanlýþ'ý götüremedi. Seçtikleri 'yanlýþ' adamlardan senelerce nemalandýlar Seçtikleri 'doðru' adamlarý da bozuk para gibi harcadýlar Hayýr, yanlýþ anlamayýn, onlarý eleþtirmediler, onlarý eleþtirilere karþý korumaya aldýlar Alýn iþte Lefkoþa Senelerdir bir damla yaðmur yaðsa seller götürüyor ortalýðý Evleri sular basýyor, hayat zehir oluyor, yollar geçilmez oluyor Bunun en büyük nedeni dere yataklarýna yapýlan inþaatlar deðil mi? Bu izinleri veren makamlara baþkandan ve onu seçenlerden baský var mý? Hayýr Ne var peki? "En büyük baþkan bizim baþkan" hissiyatý Ne diyorlarlar Lefkoþa Belediye Baþkaný'ný eleþtirenlere: "Bu iþ Harmancý'yý aþar " "Mehmet Harmancý Lefkoþa'nýn nesidir o zaman?" diye merakýnýzý ifade etmeye kalkmayýn Bunun cevabý da piþkincedir: -Çok merak ediyorsan git sor!!! Ýki damla yaðmurdan sonra Lefkoþa'yý seller götürür, "Bu iþ Harmancý'yý aþar " Hastanelerdeki sefil bürokrasi, hastalarý canýndan bezdirir, "Bu iþ Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'yi aþar " Evlerin diplerine camiler dikilir, mahallede yaþayan insanlar hoparlörlerin sonuna kadar açýk tutulmasýndan rahatsýz olur. Ve topladýklarý imzalar hasýraltý edilirken, "Bu iþ Kaymakamlýðý aþar " Velhasýl, insanlarýn kendi seçtikleri ve takipçisi olmalarý gereken yetkililerin etrafýnda ördükleri bir koruma duvarý var ki, o duvar bu memleketteki bütün duvarlarý aþar Bu sorun Mehmet'i aþar, þu sorun Ahmet'i aþar, bu sorun milletvekilini, þu sorun bakaný, diðer sorun baþbakaný, öteki sorun cumhurbaþkanýný aþar Aþar da aþar Böylece bu memlekette insan gibi yaþamaya dair en küçük talep bile bizi aþar duruma gelir Kapalý Maraþ'ýn güven yaratýcý önlem kapsamýnda ele alýnarak açýlmasýndan ve seçim kapmpanyasý boyunca Maraþ vaadinin Akýncý tarafýndan diri tutulmasýndan hiç söz etmeyin "Maraþ konusu Akýncý'yý aþar " Savcýlýktan 3 teklif Bayrak davasýnda pazarlýk Evlerine Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý astýklarý için uzun bir süreden beri yargýlanan Koray Baþdoðrultmacý ile eþi Cinel Senem'in duruþmalarýna dün Maðusa Kaza Mahkemesi'nde yargýç Ayþen Toroslu huzurunda devam edildi... Dünkü duruþmaya geçilmeden önce savcýlýk sanýk çifte 3 teklifte bulundu... Birincisi, Cinel Senem'in beraat ettirilmesi ve bayraklarýn iadesi, ancak Koray Baþdoðrultmacý'nýn "Sahte devletin sahte bayraðýný tanýmýyorum" dediði için yargýlanmasýna devam edilmesi... Bu teklif sanýklar tarafýndan reddedildi. Bunun üzerine savcýlýk ikinci bir teklifte bulundu. Sanýklara gözdaðý vermek için davaya Akýncý, müzakere heyetini açýkladý Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, cuma günü baþlayacak müzakerelerde Kýbrýs Türk tarafýnýn müzakere heyetinde yer alacak isimleri açýkladý. Cumhurbaþkaný Akýncý, müzakere heyetinde kendisi yanýnda Müzakereci Özdil Nami'nin, Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Barýþ Burcu'nun, Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Erhan Erçin'in ve Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan 3. Katip Sertaç Güven'in yer alacaðýný söyledi. iki itham daha ekleyeceklerini ve 5 yýla kadar hapislik verebileceklerini bildirdi. Birinci itham, itale-i dil kullanarak cumhurbaþkanýna mevkisinde zarar verme, ikinci itham ise, gizli ittifak kurarak KKTC'yi küçük düþürmek... Üçüncü teklifte ise sanýklara soruldu: Eðer dava geri çekilir ve emareler iade edilirse ne yapmayý düþünüyorlar? Baþdoðrultmacý çifti "Haklarýmýzý AÝHM'de arayacaðýz" diye karþýlýk verince salona girildi ve duruþmaya geçildi... Ýddia makamýnýn tanýklarýnýn dinlenmesinden sonra dava 21 Mayýs'a ertelendi... Bu davada sanýklarýn avukatlýðýný Eylem Þerifoðlu yapýyor. Akýncý, Sertaç Güven'in not tutucu olarak görev yapacaðýný ve deðiþebileceðini; ancak geri kalan 4 ismin deðiþmeyeceðini ayrýca süreç ilerledikçe görüþülecek konulara baðlý olarak heyete takviyeler yapýlabileceðini de ekledi. Cumhurbaþkaný Akýncý, müzakere heyeti konusundaki açýklamayý, Kayýp Þahýslar Komitesi Kýbrýslý Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük'ü kabulü sýrasýnda bir soru üzerine yaptý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÇÖZÜME DEK TÜM MÝLLÝ TÖRENLER KALDIRILSIN "Aðzýndan çýkaný kulaðýn duysun" diyen Erdoðan'a Akýncý þöyle deseydi: -Aðzýndan çýkaný asýl senin kulaðýn duysun... Mazlum Türk halkýnýn baþýna zalim bir padiþah olarak kurulduysan, bizi de kullarýn mý sandýn? Bize bir verirsin, beþ alýrsýn... Ayakkabý kutucuklarýndan paracýklarýn taþar... Nereye saklayacaðýný þaþýrýrsýn... Ekmek almaya giderken çocuðu vuran polislerini kahraman ilan eder, o çocuðu da terörist diye yuhalatýrsýn... Suriye'de kafa kesicileri kucaðýna aldýn, þimdi bir de bize laf mý sokuþturursun? Sayende azýnlýða düþtük yurdumuzda... Kumarhane ve kerhane bataklýðýnda boðulduk... Yeter artýk... Bu memleket bizim, biz yöneteceðiz... Ya bu kurtarýcý ayaklarýný býrakýn, ya da çekin elinizi yakamýzdan! Deseydi... Ne olurdu? Tarihe geçerdi... New York Times'tan El Pais'e kadar tüm büyük dünya gazetelerinde ve ekranlarda manþet olurdu... Alkýþlamayan kalmazdý onu... Demedi ama... Bir dünya lideri olmaktansa, minnacýk Kýbrýs'ta basit bir politikacý olmayý tercih etti... Alttan aldý... "Yavru hiç büyümeyecek mi?" gibisinden masum bir karþýlýk verdi... Ki bunu bile takdire deðer bulduk... Ondan öncekiler onu bile söylememiþlerdi çünkü... Bir nebze gurur hissettik... Onurumuz okþandý... Ama Arif Hoca'nýn ünlü 'Hassiktir' çýkýþý kadar etkili olmadý... Çabuk geçti üstelik bu fasýl... Ankara'nýn atadýðý müzakereciyi onaylamasý böðrümüze yediðimiz ilk kurþun oldu... Dile getirdiðimiz eleþtirimize ise hiç katlanamadý ve Denktaþ'tan hiçbir farký olmayan bir tavýr sergiledi... -Dostlarým beni linç ediyor, dedi... Bizim tanýdýðýmýz Mustafa bu deðildi... Linç sözü aðzýndan nasýl çýktý, hala þaþarým... Ankara'da Erdoðan'la iki saat baþbaþa neler konuþtuðunu topluma açýklamadý. Ve yeni bir tarih sayfasý açma fýrsatýný bir de orda kaçýrdý... O basýn toplantýsýnda, dünyanýn gözü o mikrofonlara çevrilmiþken, pekala sorabilirdi Erdoðan'a: Temmuz'unda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aldýðýnýz Kýbrýs'a savaþ ilaný kararýný ne zaman kaldýracaksýnýz? Þunu da sorabilridi hatta: -Ayþe'nin tatili bitmedi mi daha? Söylenecek çok þey vardý o kürsüde... Söylemedi... Daha önceki liderlerden de çok duyduðumuz eski nakaratlarla geçiþtirdi... Toplumumuzun çilesine tercüman olamadý. Ledra Palace'taki ilk yemekli buluþmada, iki toplumu da yüreklendiren bir konuþma yapabilirdi... Yalnýz Kýbrýslýtürklere deðil, Kýbrýslýrumlara da hitap eden bir konuþma... Þöyle diyebilirdi en azýndan: -Gelin hep birlikte 41 yýllýk bölünmüþlüðe son verelim ve yurdumuzu yeniden birleþtirelim... Bu söz bile hepimiz için bu masada bir devrim olurdu... Söylemedi... Yuvarlak çözüm ve barýþ laflarýyla gönül aldý... Zaman tanýyýn diyenler bunlarýn farkýnda mý? "Cuma'dan umutluyum" diyor þimdi... Anlamadým... Kaynaðý ne bu umudun? Taraflarýn kýrmýzý çizgilerinde bir deðiþiklik mi var? Yarýn Anastasiadis'e daha önce Talat ve Eroðlu'nun sunduðu önerilerden farklý bir öneri mi sunacak? Rum tarafý geri adým mý attý da, oldu-bittileri kabul edecek? Akýncý seçim kampanyasýnda çok seslendirdiði Maraþ'ý da ileriye, bilinmez bir tarihe attý... Yenilik olarak bize ne sunacak çok merak ediyorum... Ama hiçbir þey yapamazsa bile, en azýndan Anastasiadis'le anlaþarak þunu yapsýn... Çözüm bulunana dek Kýbrýs'taki tüm milli törenleri ertelesinler... Tüm askeri resmi geçitlerle kutlamalarý... Barýþa tank ve tüfekle ulaþmayalým...

3 ALAÞYA' DAN NOTLAR e Canan Sümer Elvan Levent BARIÞI KÖTÜLÜKTE ARAMAK Yaklaþýk bir yýldýr Rumca dersine gidiyorum. AB desteði ile Güney'de yapýlan bu kurslarda Kýbrýslý Türkler, Rumca dersi alýrken Türkçe dersi alan Rumlar da var. Ders yýlý sonunda yapýlacak sýnavla sertifikamýzý alýp bir üst sýnýfa geçeceðiz. Kaç yaþýnda olursanýz olun öðrenci psikolojisi asla deðiþmez. Bu yüzdensýnavda tek baþýmýza oturmaya itiraz ettik. Yardýmlaþma, diðer bir adý ile kopya durumlarýndan elbette Öðretmenimiz Elena ; " Geçen yýl sýralara bir Rum bir Türk öðrenci oturtarak sýnav yaptýk. Sýnav baþlar baþlamaz herkes birbiri ile kaðýtlarýný deðiþtirdi. Rumlar Türk öðrencinin, Türkler de Rum öðrencinin sýnav kâðýdýný cevapladý. Sonuçta herkes iyi bir baþarý elde etti" deyince epey güldük. Elena'nýn kahkahalarla anlattýklarý oðlum gibi sevdiðim Valentinos'u hatýrlattý bana: "Bizi kendi halimize býrakýp hiç karýþmasalar, biz Rum ve Türkler anlaþýrýz. Savaþ bize ne kazandýracak ki?" der hep. Ekin'le, öðrencilik yýllarýnda Ýngiltere'de baþlayan güzel bir dostluklarý var. O küçücük öðrenci evinde, onlara kahvaltý için kýzarttýðým Kýbrýs pastýrmasý ve yumurtanýn kokusunu duyunca : "Ooo her taraf memleket koktu" diyerek sarýlýp beni öpmesine ne çok duygulanmýþtým! Ekin de: " Merak etme, bir problem yok. Annem çok duygusaldýr ve ne zaman aðlayacaðý hiç belli olmaz" diyerek muzipliðini göstermiþti. Barýþýn, eðitim ve kültürle mümkün kýlýnýp, uygulanabileceði düþünülür çoðu zaman. Kültür ve eðitim alanýndaki ilerlemenin barýþ ve uygarlýk yolunda ilerlemekle paralel olduðu kabul edilir. Nazizm'in düþünürleri ve teorisyenlerinin de son derece kültürlü ve eðitimli kiþiler olduðunu bilmem hatýrlatmaya gerek var mý? El Kaide gibi terör örgütleri de cahil insanlar tarafýndan deðil entelektüeller, doktorlar, mühendis ve avukat gibi eðitimli ve kültürlü insanlar tarafýndan yönetiliyor. Bence eðitim ve kültür alanýndaki ilerleme, barýþa ulaþmada asla yeterli olmamýþtýr ve olmayacaktýr da. Kant'a göre barýþ için gerekli itici gücü, insanlarýn Ýyiliðinde deðil daha çok kötülüðünde aramak gerekiyor. " EBEDÝ BARIÞ PROJESÝ" adlý çalýþmasýnda, kötülüðün doruðundaki yaratýklardan, þeytanlardan oluþan bir toplumun bile barýþ içinde yaþayabileceðini savunur. "Bu þeytanlarýn birazcýk olsun akýldan yoksun olmamalarý þartýyla elbette Barýþý, sadece ahlak ve iyi niyet üzerine temellendirmek yanlýþtýr. Barýþý akýl yetisine, yani insan türünün çýkarlarýnýn gayet iyi anlaþýlmasýna dayanan bir tasarý olarak düþünmeliyiz." Çýkarlarýmýzý iyice anladýðýmýz takdirde, er geç bütün insanlýðýn þiddetten arýnacaðýný ve barýþýn mümkün olacaðýný savunur KANT. Katýlýrsýnýz veya katýlmazsýnýz, size kalmýþ Ülkemizde gerçek barýþýn ancak Rum ve Türk insanýnýn yüreklerinde inþa edilebileceðine inanýp bu uðurda verilen çaba onurlu bir çabadýr. Ama insanýn sadece iyi olduðu fikrinden yola çýkarsak barýþ konusunda hayal kýrýklýðýna uðrayacaðýmýzý söyleyen KANT: "Ýnsanlýk denen aðaç öyle eðri büðrü ki ondan doðru düzgün bir þey çýkmasý mümkün deðil. Ýnsan bencillik ve kötülük barýndýrýr. Onun iyi olduðu fikrinden yola çýkýp barýþ sadece ahlaki temeller üstüne kurma çabasý sorunlu ve baþarýsýzdýr." Barýþý gerçekleþtirmek için gerekli itici gücü daha çok içimizdeki kötülük ve çýkarcýlýkta aramak mý gerekiyor acaba? En güzel barýþ þiirleri, yüreðimizi yakýp düþerken bu acýlý topraða x istence ESKÝ VE YENÝ Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'nda gerginlik Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'nda dün sabah, grevde olan öðretmenler ile grev yapmayanlar arasýnda yaþanan tartýþma büyüyünce okulda gerginlik yaþandý. Olaylar üzerine Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Rauf Ataöv, bazý bakanlýk yetkilileri, okulda grev yapan Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) temsilcileri, bazý veliler okula gitti. Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Rauf Ataöv ve bakanlýk yetkilileri, uzlaþý saðlanmasý ve soruna çözüm bulunmasý amacýyla okul müdürü Rasiha Erkal ve öðretmenlerle görüþmeler yapýyor. Okulda yaþanan olaylar üzerine çocuklarý için endiþe duyan aileler de okula giderek, tepkilerini dile getiriyor. Veliler, okulda uzun süren sorunlarýn eðitimi aksattýðýný, çocuklarýn okula gitmek istemediðini söyleyerek, en kýsa sürede yaþanan sýkýntýlarýn giderilmesini talep etti. KTÖS Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Özhür ve Þehit Ertuðrul Ýlkokulu Okul Aile Birliði Baþkaný Zehra Özekinci basýna açýklama yaptý. Özekinci, çocuklarýn eðitiminde aksaklýklar yaþandýðýný, bu sorunlarýn giderilerek eðitimin normal akýþýna dönmesini istediklerini belirtti. Grev yapan öðretmenlerin öðretmenler odasýnda oturmamasý gerektiðini, okulda 18 öðretmenin grev yaptýðýný, grev yapmayanlar da bulunduðunu söyleyen Özekinci, tüm bu olaylardan zarar görenin çocuklar olduðunu söyledi. KTÖS Yönetim Kurlu üyesi Mustafa Özhür ise okulda eðitim kalitesinin artýrýlmasý, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn denetim raporunun uygulanmasý amacýyla grev yapýldýðýný söyleyerek, "Bu okulda bir ilk yaþanýyor bu grev; maaþlar, özlük haklarý, ders saati azaltýlmasý için deðil, eðitimin kaliteli verilmesi için yapýlýyor" dedi. Okulda kaos yaratan yanlýþlýklarýn giderilmesi ve buna yol açtýðýný öne sürdükleri okul müdürünün yerinin deðiþtirilmesini talep ettiklerini belirten Özhür, grevin, sorunlarýn 4 buçuk yýlda giderilmemesi üzerine baþlatýldýðýný kaydetti. Ara emri duruþmasý 21 Mayýs'a ertelendi! Mare Monte direniþi sürüyor n Mare Monte plajý ile ilgili Alsancak Belediyesi ile Net Turizm LTD olarak da bilinen Merit Oteller Grubu arasýnda devam eden ara emri duruþmasý ile kýzýþtý... Kýbrýs Postasý - Firuzan NALBANTOÐLU Son olarak Merit görevlilerinin, Alsancak Belediyesi çalýþanlarýný Plaj da bizim, burada çalýþma yapamazsýnýz þeklinde tehdit etmelerinin ardýndan, dün saat da, Net Turistik Hizmetler LTD tarafýndan Alsancak Belediyesi ne tebligat gönderilerek, bugün saat 9.30 da, belediyenin plajý kullanmasýný engellemek amacýyla ara emri duruþmasýna çaðrýldý. Dava dün 9.30 da Girne Kaza Mahkemesi nde görüþüldü. Mahkeme duruþmayý 21 Mayýs'a ertelerken belediye çalýþanlarý da destek olmak üzere Alsancak Belediye Baþkaný Fýrat Ataser'in yanýnda hazýr bulundu... Ne olmuþtu? 2007 de CTP hükümeti tarafýndan Net Yapý olarak bilinen þimdiki Merit Hoteller grubuna, 49 yýllýðýna kiralanan Mare Monte hotelin plajý ile ilgili Merit Hoteller grubu plajda da hak iddia ederken, Anayasa plajlar kamuya aittir diyor. Alsancak Belediyesi yeni sezon hazýrlýklarý çerçevesinde plajda baþlattýðý bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Merit Hoteller Grubuyla sorun yaþamaya baþlamýþ ve bu süreç Merit yetkililerinin belediye çalýþanlarýný tehdit etmesine kadar varmýþtý. Yýllardýr yurtdýþýnda yaþayan bir Kýbrýslý Rum bir süre önce adaya neden geri döndüðünden bahsederken, ona burada bir deðiþiklik görüp görmediðini sordum. "Büyük deðiþiklik var", dediðinde de þaþýrdým, yalan deðil. Neyin deðiþtiðini sorduðumda, Kýbrýslý Rumlarý deðiþmiþ bulduðunu söyledi. "Eski yaðlý ballý zamanlar bitti", dedi, "Ekonomik kriz insanlarýn daha mütevazý bir yaþam sürmelerine neden oldu, onlarý daha iyi yaptý" Sonra gözlerini kafelerle çevrili Faneromeni Kilisesi'nin etrafýnda gezdirdi ve "Bak" dedi, buralarý þimdi insan kaynýyor. Oysa ben çocukken bu bölgeye adým atmamýz bile söz konusu deðildi, buralarý tehlikeli sayýlýrdý" Ne garip, ben de ayný bölgenin diðer yarýsý için tam tersini söyleyebilirdim. Çocukken koþup oyun oynadýðým Lefkoþa'nýn suriçinde, bugün bir yabancý gibi yürüyorum, içimde bir türlü alýþamadýðým garip bir telkinle. Belki ekonomik kriz bizi de Rumlarý etkilediði kadar etkileseydi, biz de Dereboyu'nu býrakýp, dar sokaklara akýn ederdik. Gerçi, burada nereye gitseniz, hiçbir yerde Ankara'daki gibi 1 TL'ye çay içemezsiniz ama, bizim hayalini kurduðumuz da bu deðil zaten, deðil mi? Bakýn, þimdi Lokmacý kapýsýndan Lefkoþa'nýn güneyine geçtiðinizde bir canlýlýk çarpar hemen gözünüze, insanlarla dolup taþan dar sokaklar, kafeler, tavernalar Sokak müzisyenlerine bile rastlarsýnýz. Ama Kýbrýslý Rumlar da keyiflerinden gelmediler önce, daha ucuz olduðu için kaydýlar Lefkoþa'nýn içine. Ve bana sorarsanýz, güneydeki Lefkoþa iþte o zaman Lefkoþa oldu yine. Canlandý, hayat buldu. Ýnsanlarýn parasýzlýðý, kentin kalbine yaradý yani Bizde ise özellikle güneye kýyasla suriçindeki cansýzlýk sürüyor halâ. Akþamlarý in cin top oynuyor dar, tarihi sokaklarda. Yýllar sonra adaya dönen Kýbrýslý Ruma göre insanlarekonomik krizden sonra her þeyin deðerini daha iyi anladýlar þimdi güneyde. Ne garip, deðil mi? Bolluk da insana yaramýyor demek ki, týpký iyiliðin yaramadýðý gibi. Peki ya geri kalan her þey? Edward Snowdenörneðin, geçenlerde okuduðum bir röportajýnda 'vatanseverlik'le ilgili çok ilginç bir þey söylüyordu: "Benim için 'vatanseverlik' insanýn ülkesine hizmet etme arzusu içinde olmasý ile ilgili bir þey ki, bu insanýn hükümete hizmet etme arzusu içinde olmasýndan çok farklý bir durum. Sadece iktidarda bulunan kiþiyi desteklediðin için kendini 'vatansever' sayamazsýn. Ama eðer ülkendeki insanlarýn daha iyi yaþamasý için bir þey yapýyorsan, iþte o zaman sen bir vatanseversin." Sovyetler'in daðýlmasýnýn ardýndan 1992 yýlýnda Moskova'nýn belediye baþkaný koltuðuna oturan ve tam 18 yýl boyunca o koltuktan kalkmayan YuriyLujkov ise þimdi þöyle diyordu: "Eðer sürüde bir keçi varsa, bütün koyunlar o keçinin arkasýndan gider. Ýnsanlarýn oluþturduðu bir toplulukta da iþler aynen bu þekilde yürür" Lujkov, þimdilerde bir ulusal fastfood restoran zinciri projesiyle ilgileniyor. Projenin adý da, 'Evde Yiyoruz'. Dýþarýda yiyeceði kadar yedi ne de olsa.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bakanlýðý yýkacaðýz diyorlarsa eðer Artýk canlarýna tak dediði içindir Bu cana tak demeye kulak vermeye deðer Kulak vermek kulak týkamaktan iyidir Ali OSMAN Periyodik ÝÇ, DIÞ VE SAVUNMA Özdil Nami'nin Dýþiþleri Bakanlýðý görevinden istifa edeceðinin açýklanmasýndan sonra fýsýltý gazeteleri birçok ismin üzerinde kafa yordu... Kimleri bakan yaptýlar kimleri yedekte beklettiler inanamazsýnýz... Anlaþýlan o ki fýsýltý gazetelerinin yaydýðý haberlerde doðruluk payý da vardý... Ve CTP yönetimi ilk etapta Dýþiþleri Bakanlýðý görevine birisini atayamadý... Herkesin de bildiði gibi KKTC'de üç önemli makam asla Ankara'nýn onayýndan geçmeden atamasý mümkün olmaz. Maliye Bakanlýðý, Görüþmeci ve Dýþiþleri Bakanlýðý... Benim burada anlatmak istediðim o deðil... Dýþiþleri Bakanlýðý'na vekaleten Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay atandý... Atandý atanmasýna da bu konu beni çok gerilere götürdü... Bir anýya. Köyümüzde bir Mehmet dayýmýz vardý... Kitap okuyan, gözlemleyen birisiydi... Aktüel bilgileri de fena deðildi ve anýlarýný bunlar üzerine kurgulamýþtý... En büyük kaleci, futbol oynamamasýna raðmen oydu... Yurtdýþýna hiç gitmemesine raðmen çöl savaþlarýnda Rommel'den dayak yiyen subay da oydu... Teberrüken Uluçay Ýçiþleri ve Dýþiþleri Bakaný oldu dendiði zaman onun anlattýðý bir hikayeyi anýmsadým... Hikaye þöyle: Mehmet dayýmýz Libya açýklarýnda batan bir gemiden yüzerek Yunanistan'a çýkmýþ... Orada karþýlaþtýðý Nazi askerleriyle çarpýþmaya baþlamýþ ve çarpýþa çarpýþa bir çýkmaz sokaða girmiþ... Sokaðýn baþýnda Naziler... Ve dayýmýz ayaðýndan yaralanmýþ. Bir kapýya dayanmýþ, kapý açýlmýþ ve içeriye düþmüþ... Kan kaybýndan bayýlmýþ... Gözlerini açtýðýnda bir de ne görsün... Kendisine pansuman yapan çok güzel bir bayan... Ve bu arada bayanla iliþkiye de girmiþ... Bunlarý anlattýðý zaman herkes onu dinlerdi, dinlemezlerse anlatmazdý çünkü... "Kadýn kimdi" diye sormuþtu bir tanesi... Mehmet dayý, "Kim olacak, demiþti, Yunanistan kraliçesi..." Kadýn daha sonra Mehmet Dayýyý Yunanistan'ýn iç, dýþ ve savunma bakaný yapmýþ... Hikayesi uzar gider Mehmet Dayý'nýn, ancak onlarý baþka bir zaman yazarým da, Teberrüken Uluçay'ýn hem Ýçiþleri, hem de Dýþiþleri Bakaný olmasý nedeniyle bana çaðrýþtýrdýðý bu anýyý paylaþmak istedim... Mehmet Dayý bunlarý bize anlattýðý zaman KKTC'nin Dýþiþleri ve Savunma Bakaný Kenan Atakol'du... Biz ona Kenan Atakol derdik de kýzardý... "Adým Riske Palas'tý" derdi... Yunan kraliçesi adýný deðiþtirerek kendisini iç dýþ ve savunma bakanlýklarýna atamýþ... Kenan Atakol ve Teberrüken Uluçay'ýn isimleri deðiþtirilmedi... Bizim Mehmet Dayý kadar olmasalar da hem içi hem de dýþýn sorumluluðu onlarda... Ama savunmalarý eksik... Kalay Maðusa'da eþi ve 2 oðlunu öldürmek kasti ile býçaklayan zanlý Ramazan Yazgý dün mahkemeye çýkarýldý Yargýlanmayý cezaevinde bekleyecek Gamze BAYKUR- Maðusa'da kendisinden boþanmak isteyen eþi Safiye Yazgý ile oðullarý Ozan ve Orhan Yazgýyý öldürmek kasti ile býçaklayan zanlý Ramazan Yazgý almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Katle teþebbüs" suçlamasýyla dün yeniden mahkemeye çýkarýlan zanlý Ramazan Yazgý, davalarý mahkemece sonuçlanýncaya deðin 2 ayý geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Öldürmek kastiyle býçakladý Meselenin tahkikat sorumlusu Müfettiþ Muavini Faysal Güden, zanlý Ramazan Yazgý'nýn 9 Mayýs tarihinde Maðusa'da Asiye Oðul'a ait evin bahçesinde tasarrufunda bulundurduðu toplam 18 cm uzunluðundaki ekmek býçaðý ile eþi Safiye Yazgý'yý sýrt kýsmýndan bir kez, oðlu Ozan Yazgý'yý sað göðüs ile sol karýn kýsmýndan iki kez ve diðer oðlu Orhan Yazgý'yý sýrtýndan bir kez olmak üzere öldürmek kasti ile býçakladýðýný açýkladý. Zanlý Ramazan Yazgý'nýn 11 Mayýs tarihinde hücrede tutuklu bulunduðu sýrada giymekte olduðu atleti ip haline getirerek kendini asmaya teþebbüs ettiðini belirten Güden, zanlýnýn polis tarafýndan fark edilerek hastaneye kaldýrýldýðýný akabinde ise Barýþ Sinir ve Ruh Hastalýklarý Hastanesi'ne götürülerek 2 gün boyunca tedavi gördüðünü söyledi. Zanlýnýn gönüllü ifade verdiðini de belirten Güden, zanlýnýn ifadesinde eþi ve çocuklarýný öldürmek için býçakladýðýný itiraf ettiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Güden, zanlýnýn davalarý mahkemece sonuçlanýncaya deðin 3 ayý geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine Boþanacak diye eþini dövdü (Kamalý Haber)- Boþanma aþamasýnda olduðu eþini darp edip, ölümle tehdit eden zanlý Toma Koyuncu tutuklanarak teminata baðlanmak üzere dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Mahkemede mesele ile ilgili olarak þahadet veren Lefkoþa Adli Þubeden Polis memuru Burçin Korgan zanlý Toma Koyuncu'nun önceki akþam tartýþtýðý eþi K.K'yi yüzüne tokat atýp darp ettikten sonra polise gidip þikâyetçi olmasý halinde öldürmekle tehdit ettiðini söyledi. Zanlý aleyhinde darp ve þiddet tehdidi suçlarýndan dolayý baþlatýlan soruþturmanýn tamamlandýðýný kaydeden Korgan, zanlýnýn TC vatandaþý olduðunu ancak 30 yýldýr KKTC'de yaþadýðýný belirterek teminata baðlanmasýný talep etti. Meltem Dündar, zanlýnýn iþlediði suçun ciddiyetine vurgu yaptýðýný ve ayný suçu daha ÝKÝ TOPLUMLU STAJ PROGRAMI DÜZENLENECEK PROGRAM ÝLE 12 KIBRISLI TÜRK VE 12 KIBRISLI RUM ÜNÝVERSÝTE MEZUNU VE ÝÞ SAHÝBÝ OLMAYAN GENÇ PROFESYONELE STAJ YAPMA ÝMKANI SAÐLANACAK Ýki toplumlu staj programý düzenlenecek. Program kapsamýnda staj yapmak isteyen 12 Kýbrýslý Türk ve 12 Kýbrýslý Rum üniversite mezunu ve iþ sahibi olmayan genç profesyonele staj yapma imkaný saðlanacak. Staj programý Eylül Nisan 2016 tarihleri arasýnda olacak ve 3 ayý geçmeyecek þekilde düzenlendi. Kýbrýs Türk Ticaret Odasý ve Rum Ticaret ve Sanayi Odasý iki toplumlu staj programýyla ilgili bir lansman düzenleyecek. Kýbrýs Türk Ticaret Odasý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre lansman 15 Mayýs Cuma günü 10:00-11:30 saatleri arasýnda Ara Bölge'de bulunan Chateau Status Restaurant'ta yer alacak. MAÞALLAH... AMMA DA GEÇ UYANMIÞ! Özkan Yorgancýoðlu ile Kýb-Tek Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Akim arasýndaki çatýþma þiddetlendi... Artan döviz fiyatlarýnýn getirdiði ek maliyet külfeti nedeniyle turistik tesislerdeki elektrik tarifelerinin yükseltilmesini isteyen Ýsmet Akim, karþýsýnda Yorgancýoðlu'nu buldu... Ancak Akim'i görevden almak isteyen Yorgancýoðlu, partisinden destek görmedi ve bu konuda yalnýz kaldý. Þimdi ise Yorgancýoðlu parasýzlýktan þikayet eden Kýb-Tek'e "O halde neden o kadar istihdam yaptýnýz?" diye soruyor. Maþallah, amma da geç uyanmýþ! gönderilmesini talep etti. 2 ay cezaevinde bekleyecek Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Ramazan Yazgý'nýn davalarý mahkemece sonuçlanýncaya deðin 2 ayý geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. önce de iþlediðini ifade etti. Yargýç Dündar, zanlýnýn 2 bin TL nakdi teminat yatýrmasý, yurtdýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasý ve haftada 1 gün ispat-ý vücut etmesi koþulu ile tutuksuz yargýlanmasýna emir verdi. Program çerçevesinde Kýbrýslý Türkler, Kýbrýs Rum toplumunda, Kýbrýslý Rumlar ise Kýbrýs Türk toplumunda staj yapma olanaðýný elde edecek ve staj süresi boyunca stajyerlere aylýk 500 Euro'luk ödeme yapýlacak. 'Leading by Example' projesi, Avrupa Birliði 'Cypriot Civil Society in Action IV' hibe programý altýnda yapýlacak ve proje kapsamýndaki stajlar tamamen bu hibeden finanse edilecek. Programýn uygulamasýný ise Kýbrýs Türk Ticaret Odasý ve Rum Ticaret ve Sanayi Odasý yürütecek. Lansmanla ilgilenenlerin Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'ndan Þaziye Altuner'e adresinden veya numaralý telefondan ulaþmalarý istendi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent HELE BÝR BAÞLASINLAR BAKALIM Herkesin görüþü ayný... Akýncý'nýn iþi zor... Hem de çok zor. Neden? Çünkü beklentileri çok yüksek tutmuþ. Seçim kampanyasý süresince hep bu yüksek beklentileri enjekte etmiþ halka. Bu nedenle þimdi, sihirbaz deðilim, elimde sihirli deðnek yok kabilinden söylemleri bu beklentileri yükseldikleri yerden bir santim aþaðýya çekmeye yetmiyormuþ. Bu görüþlere katýlmamak mümkün deðil. Çünkü doðruluk payý oldukça fazla. Ýþi gerçekten zor. Bir kere seçim kampanyasý boyunca halka enjekte ettiði beklentilere yanýt verebilmesi için... Müzakereleri kendi kafasýna göre götürmesi lâzým. Oysa Erdoðan ne demiþti ona daha ilk günden... "Müzakereleri kendi kafana göre götüremezsin"(!) Þimdi herkesin merak ettiði þu: Akýncý müzakereleri kendi kafasýna göre mi götürecek? Yoksa Erdoðan'ýn kafasýna göre mi? Zamanýnda Talat ve Eroðlu hep Erdoðan'ýn kafasýna göre gittikleri için, sorun hep yerinde saydý, hiçbir yere götürülmedi! Çünkü o kafa, kabul edilebilir, her iki tarafýn haklarýný gözeten ve buna saygýyla yaklaþan bir çözüme deðil, tamamen Türkiye'nin çýkarlarýna odaklanmýþ bir çözümsüzlüðe çalýþýr! Yani Akýncý'nýn kafasý ile 180 derece zýt! Filmin karelerini birleþtirdiðimizde... Özdil Nami'nin Akýncý'nýn müzakerecisi olarak deðil, Erdoðan'ýn müzakerecesi olarak o masaya oturacaðý kendiliðinden ortaya çýkar. Akýncý, tüm toplumu kucaklayacaðýný, herkesin cumhurbaþkaný olacaðýný söylemiþti. Bu sözünü yerine getirdi. Yalnýz çözüm isteyenlerin de, çözüm istemeyenlerin de cumhurbaþkaný oldu!.. Þimdi hangi tarafýn beklentilerine ne kadar yanýt vereceði merakla bekleniyor. Yeni sürecin büyük startý yarýn verilecek. "Cuma'ya umutla bakýyorum" diyor Akýncý. Müzakerecimizin çözüm deðil, usta bir çözümsüzlük tasarýmcýsý olduðunu unutup, her þeye karþýn biz de umutla bakýyoruz. Umutla bakmamýza yeterli olan tek bir þey var... Mustafa Akýncý adý... Hem çözüm isteyenleri... Hem çözüm istemeyenleri tatmin etmek zor... Ama herkesin cumhurbaþkaný olup herkesi kucaklamak baþka... Çözümün cumhurbaþkaný olup çözümü ve barýþý kucaklamak baþka þey. Umarým Akýncý'nýn adým adým ümit verdiði yollar... "Biz çözüm istiyoruz, Rumlar çözüm istemiyor" "Bizim irademiz var, Rumun iradesi yok" "Rum tarafý uzlaþmaz... Adým atmýyor" noktasýna çýkmaz... Denktaþ'la, Talat'la, Eroðlu ile çok çýktýk o yollara... Ama her defasýnda Ankara'nýn verdiði yol haritasýyla bizi o noktalara götürdüler. Ayný harita ile yola çýkýlýrsa... Farklý yerlere varmak mümkün mü? Yine de umudu kesmeyin Cuma'dan... Hele bir baþlasýnlar bakalým... Da gene gonuþuruk!..

5 5 14 Mayýs 2015 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Keþke Amerika olsam Baþkasýnýn gücüne deðil, kendi gücüme güvensem. Akrabalardan medet beklemesem! MÝÞ-MIÞLAR * Mecliste ikinci iþ yapan milletvekilleri varmýþ. - Evet doðru Bazýlarýný ben de tanýyorum... Hem kaþýnýp, hem sakýz çiðneyebiliyorlar maþallah. * Havalar ýsýnmýþ, yangýnlar artmýþ. - Hani be bizim yangýn helikopterimiz "Bedava plaj" tartýþmalarý baþladý, "Hani helikopter" tartýþmalarý ise gündeme gelmedi henüz Dur bakalým n'olacak! *Bin Ladin'in öldürüldüðü haberi ABD'nin uydurmasýymýþ. - Yapar mý yapar bu Amerika Saddam ile Kaddafi'nin öldürüldüðü de yalanmýþ. Tavla oynarken görülmüþler. * Ýsmet Akim görevden alýnýrsa, ElSen süresiz greve gidecekmiþ. - Sendikalar genellikle "görevden alýnsýn" diye greve gittikleri için bu karar biraz ters tepiyor. El-Sen gibi mutlu bir sendikamýz daha yoktur herhalde.. Patronuna sahip çýkýyor. * Anastasiadis ile Akýncý gazetecilere birlikte poz vermiþ. - Yiðidi öldür hakkýný ver Bugüne kadar hiçbir görüþmeci, DenktaþKleridis ikilisi kadar karizmatik ve etkili deðildi. *Kýb-Tek'te gerginlik varmýþ. - Gerginlik deðil elektriklenmedir Tutar zaman zaman. * Görüþmeler 15 Þubat Cuma günü baþlayacakmýþ. - Yeterli güvenlik önlemleri alýndý deðil mi? Barbaros bu tarafa bir daha geçemez deðil mi? * Lefkeliler Aplýç Kapýsý'nýn açýlmasýný istiyormuþ. - Maðusalýlar da Derinya Kapýsý'nýn açýlmasýný istiyor... Durun bakalým kim kazanacak. ABD BU HER YAPAN TUTTURUYOR!.. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Kadýn eþine boþanma davasý açtý. Ýkiz çocuklarý vardý. Onlar için eþinden nafaka istedi. Adam "Ben babalarý deðilim" dedi kývýrmak istedi. DNA testi yapýldý. Adam doðru söylüyordu! Ýkizlerin babasý deðildi. Sadece erkek olanýn babasý idi. Anne, ayný hafta içinde bir erkekle daha birlikte olduðunu ve ikinci ikizin, babasýnýn o olabileceðini itiraf etti. Hey maþallah... Amerika böyle bir ülke iþte. Bizde olsa, kadýnýn çocuðu olmayacaktý, çünkü "biri yapar, biri bozar" durumu yaþanacaktý. Ama Amerika'da her yapan tutturuyor anasýný satayým. YETER ÖTTÜÐÜN MÝNÝK KUÞ ÇATLAYACAKSIN Cýicik cýicik cýicik cýicik ci Cýicik cýicik cýicik cýicik ci Cýicik cýicik cýicik cýicik ci Cýicik cýicik cýicik cýicik ci Cýicik cýicik cýicik cýicik ci Cýicik cýicik cýicik cýicik ci Oooooo. Can sýktý. Bu kuþ daha ne kadar ötecek böyle! Kanser Araþtýrma Vakfý yararýna düzenlenen "Bir Umut Bir Eser" sergisine "Parça Parça Çözüm" adlý seramik/karikatür ile katýldým. Günümüze cuk oturdu. 150 TL. Ya beleþþþ... Vakýf yararýna tabii. Ýlk gelen alacak. FESTÝVALLER Alaniçi Hasat Festivali... Görneç El Makarnasý Festivali Mormenekþe Enginar Festivali Ýskele Deniz Festivali Yeþilýrmak Çilek Festivali Örnekleri çoðaltabiliriz. Her yöre, yetiþtirdiði ürün adýna festival yapýyor. Kýbrýs Raký Festivali nerden çýktý Allah aþkýna? Kýbrýs'ýn raký ile ilgisi yok ki. Ýlle yapacaksanýz Kýbrýs Zivaniya Festivali yapýn. Ya da þarap!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu EMANET (Ýstanbul)- Tül hafif dalgalandý Kapý, dalgalanan tül ile simetrik açýldý sonra kapandý. Rüzgâr yoktu ama esiyordu yine de. Cereyan vardý Dengesiz giden havalar bir soðuk bir sýcaktý. Aylardan Mayýs Mayýs genelde, yazý bir ucundan tutan aydýr. Bir tarafý ilkbahar diðer tarafý yazdýr. Yaz demek deniz demek. Ve deniz kenarýnda denize taþ atmak. Taþý sektirmek demek. Kim daha uzaða fýrlatýr, sektirir diye çok oynamýþtýk. Hala ficalarýn arasýndan gezinerek yapýyoruz bunu. Keyif verir. O gün fýrtýna yoktu Ama fýrtýnadan kalan serinlik tül ile beraber içerideydi. Bir an "kaloriferi açsam iyi olacak" dedim. Uzandým. Aklýma geldi. Dýþarýda güneþ, dýþarýda yaz varken bu neyin kaloriferi Kalkýp kapýyý kapattým. Mutfaða gittim. Mutfak sýcaktý. Güneþ o taraftan giriyordu içeriye. Dinledim Buzdolabý çok az sesle çalýþýyordu. Olmazsa olmazýmýzdýr o ses. Doðar, büyür, yaþlanýrsýn ama o ses seni hiç terk etmez. Hep çalýþýr, hep çalýþýr. Bir sefer dursa,"neden durdu" der þaþarýz. Uzun süre týk demez buzdolaplarý. Ýþlerini iyi yaparlar. Ýnsan þaþýrýr. Bu nasýl bir motor, nasýl düzenek der. Arabanýn motoru bozulur Uçaklarýn motoru bozulur. Buzdolabý bozulmaz. 1963'te de böyle bir buzdolabýmýz vardý. Markasý Bosch muydu, Frididare mi tam hatýrlayamadým. Hatlarý yuvarlaktý. Kapýsý tekme ile kýrýlmayacak kadar saðlamdý. Çünkü o gün yani Aralýk 1963'teki o kötü günde onu evde býrakýp Mutallo'ya gittiðimizde, EOKA'cýlar, dönersek bulmayalým diye tekmelemiþlerdi onu. Sadece tekme yiyen yerinde hafif göçme olmuþtu, o kadar. Fiþe taktýk, tak diye çalýþtý Ve yýllarca idare ettik onunla Parçamýzdý. Yadigârýmýzdý o. Yadigâr demiþken 1963'ten de önce yadigâr kalan baþka bir emanet var evimizde. Et kesme sehpasý Ne aðacý bilmem. Ama 1950'lere dayanan bir mazisi var onun. Babam limandaki Pelikan restoranýný iþletirken kullanýyordu. Defalarca göç ettik Defalarca harp gördük. O bizi hiç terk etmedi. Emanet demiþken bir þey daha var. Ama nasýl anlatmalý bilmiyorum Ýnsanýn hücreleri hep yenileniyor. Kiþi eski siyah beyazlara baktýðýnda kendisini dahi tanýyamýyor. Ama beyinde depolanmýþ her ne varsa deðiþmeden öylece duruyor. Buzdolabý kapaðýný açtým. Gördüm onu Doðduk doðalý bize emanet Kýbrýs sorunu aynen orada duruyordu! "LTB Gençlik ve Spor Festivali" Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý etkinlikleri çerçevesinde bazý federasyonlar ve engelli okullarýnýn da katýlýmýyla "LTB Gençlik ve Spor Festivali" düzenliyor. Festivalin açýlýþý, 15 Mayýs Cuma saat 18.00'de Lefkoþa Atatürk Stadý'nda LTB Baþkaný Mehmet Harmancý'nýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayacak. Festivalle ilgili dün Belediyede basýn toplantýsý düzenlendi. LTB Baþkaný Mehmet Harmancý basýn toplantýsýnda yaptýðý CTP haberleri yalanladý CTP: "'KIB-TEK YÖNETÝM KURULU BAÞKANIYLA ÝLGÝLÝ OYLAMA YAPILDI' HABERLERÝ HAYAL ÜRÜNÜ" Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), dün gerçekleþtirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantýsýnda Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) Yönetim Kurulu Baþkanlýðý ile ilgili bir oylama yapýlmadýðýný bildirdi. CTP'den yapýlan açýklamada, CTP MYK toplantýsýnda KIBTEK Yönetim Kurulu Baþkanlýðý ile ilgili bir oylama yapýldýðýna dair haberlerin tamamen hayal ürünü olduðu ve gerçekleri yansýtmadýðý belirtildi. Liderler görüþmesi yarýn 10.00'da Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis, geçen yýl Ekim ayýndan beridir askýda olan Kýbrýs müzakerelerini yeniden baþlatma çerçevesinde, Cuma günü bir araya geliyor. Görüþme ara bölgedeki BM Ýyi Niyet Misyonu Ofisi'nde saat 10.00'da baþlayacak. Kýbrýs'taki BM Barýþ Gücü'nden (UNFICYP) yapýlan açýklamaya göre, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Espen Barth Eide, müzakerelerin yeniden baþlamasýna destek vermek amacýyla bugün Kýbrýs'a gelecek. Eide, 17 Mayýs'a kadar adada kalarak temaslar yapacak. "DÜNYA MS GÜNÜ" DOLAYISIYLA ETKÝNLÝK DÜZENLENECEK Kýbrýs Türk Multiple Skleroz Derneði, her yýl Mayýs ayýnýn son çarþambasý olan "Dünya MS Günü" çerçevesinde, 24 Mayýs Pazar günü saat 09.30'da Girne Çýralý Bakery'de sabah kahvaltýsý düzenleyecek. Dernekten yapýlan yazýlý açýklamada, etkinliðe katýlmak isteyenlerin, en geç 17 Mayýs Pazar güne kadar veya telefon numaralarýný arayarak katýlýmlarýný bildirmeleri gerektiði duyuruldu. Kahvaltý ile içeceðin kiþi baþý 15 TL olacaðý belirtildi. 59 yaþýndaki Mehmet Günsay, kazada aðýr yaralandý Aþýrý yaðýþ kazaya neden oldu Aþýrý yaðýþlar Kumyalý da Toprak Ürünleri Kurumuna ait silonun önünde kazaya neden oldu. 59 yaþýndaki Mehmet Günsay, kazada aðýr yaralandý. Kaza, KH 971 plakalý van aracý ile Karpaz dan Gazimaðusa ya seyretmekte olan Günsay ýn yaðan yaðmurdan dolayý kayganlaþan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybederek karþý yönden gelen JD konuþmada, organizasyonun gerçekleþmesini saðlayan Spor Komisyonu üyelerine teþekkür etti ve bu yýl, klasikleþen 19 Mayýs kutlamalarýný bir þölene dönüþtürmek istediklerini söyledi. Harmancý organizasyon için 40'a yakýn federasyonla görüþüldüðünü ve bunlarýn 22'sinin katýlým kararý verdiðini dile getirerek, tüm yarýþmalarýn genç yaþ kategorilerinde olacaðýný ayrýca özel eðitim okullarýnýn katýlýmýyla engelli müsabakalarýnýn da yapýlacaðýný belirtti. Açýklama, aynen þöyle:"bazý basýn yayýn organlarýnda dün gerçekleþtirilen CTP MYK toplantýsýnda KIBTEK Yönetim Kurulu Baþkanlýðý ile ilgili bir oylama yapýldýðýna dair haberlere yer verilmiþtir. Söz konusu haberler tamamen hayal ürünüdür ve gerçeði yansýtmamaktadýr. CTP yetkilileri tarafýndan açýklanmadýðý sürece bu gibi spekülatif haberlere halkýmýzýn itibar etmemesini hassasiyetle rica ederiz" 246 plakalý 39 yaþýndaki Osman Özduman ýn kullandýðý biçerdöverle çarpýþmasý sonucu meydana geldi. Kazadan dolayý yol bir süreliðine trafiðe de kapatýldý. Beyin kanamasý geçirdiði öðrenilen Günsay, Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesini yoðun bakým servisinde müþahade altýna alýndý. Polisin kaza ile ilgili soruþturmasý devam ediyor. GÜNLÜK Savunma bakanýný uyuduðu için kurþuna dizdirdi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir törende uyuyakalan Savunma Bakaný Hyon'u sadakatsizlik ve saygýsýzlýk suçlamasýyla kurþuna dizdiði iddia edildi. Güney Kore medyasýnda yer alan haberlere göre, Güney Kore istihbaratý parlamentoya açýklamasýnda Kuzey Kore Savunma Bakaný Hyon Yong-chol'un 'idam edildiðini' söyledi. Yonhap haber ajansýnýn aktardýðýna göre, Güney Koreli milletvekillerine, Hyon'un 30 Nisan'da uçaksavarlarla kurþuna dizildiði bildirildi. Kuzey Kore istihbarat biriminin açýklamasýný aktaran BBC Kore muhabiri Steve Evans, Hyon'un yüzlerce yetkilinin gözleri önünde uçaksavar silahlarýyla kurþuna dizildiðini söyledi. Evans, "Ýstihbarat haberlerine genellikle þüpheyle yaklaþýlýr fakat bu durumda, Güney Kore haber ajansýnýn iddialarýnýn teyit edilmesi kolay olacak. Eðer iddialar doðru deðilse savunma bakaný yine kamuoyunun önüne çýkar" dedi. BARIÞ BURCU Müzakere heyetini açýklayan Mustafa Akýncý'nýn ekibinde Barýþ Burcu da var... O masaya artýk bir barýþ yerleþtirdiðimize göre, bu iþ bitti sayýlýr deðil mi? Atýmý getirin! MARAÞ DEÐÝL, HELLÝM Eskiden olduðu gibi yine güneyden alýyoruz haberleri... Rum Hükümet Sözcüsü Hristodulidis açýkladý... Liderler yarýn güven artýrýcý önlemlerle baþlýyorlar iþe... Önce Maraþ deðil, hellim... Anladýnýz mý? ALÝ EREL Tüm ýsrarlarýmýza raðmen Mustafa Akýncý tarafýndan müzakereci olarak atanmayan Ali Erel dün Kýbrýs TV'de yaptýðý açýklamalarda "Yarýn sabahtan itibaren Maraþ'ý vermeliyiz ve gümrük birliðini talep etmeliyiz" dedi... Yeni sayfa ancak böyle açýlýr Mustafa Bey... KKTC YARGISI Ercan'da tasarrufunda bulunan 6 gram hintkeneviri ile yakalanan ünlü modacý Barbaros Þansal 40 bin TL nakdi kefaletle serbest býrakýldý. Þansal "KKTC yargýsý TC'den 50 yýl ileride " dedi... Týrnak... "Bir Elyeli kardeþim, 'Sibel Haným'ý köyden kovduk, o kadar yani' dedi... Çok da piþman olduklarýný eklerken, 'Özdil Nami'yi müzakereci seçeceðini söyleseydi, en azýndan Sibel Haným'a kabalýk etmezdik, ama ne yazýk ki ettk, çünkü biz CTP'ye güvenimizi yitirmiþtik' dedi... Öyle ya da böyle Sayýn Akýncý'nýn iþi zor... Eðer Kýbrýs sorununun çözümü konusunda bir þey yapamaz ve yarýn-öbür gün, týpký Mehmet Ali Talat ve dönemindeki yardýmcýlarý gibi, suçu Rum tarafýna yüklemeye çalýþýrsa, adý siyasi tarihimizde çok silik kalacak." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Keþke 74 savaþýnda sýnýr boylarýnda, hendeklerde ve siperlerde Lili Marleen þarkýsý çalsaydý. Ve biri seslenmiþ olsundu karþýdan: Heyyy... Radyonun sesini biraz daha açsanýza... Ama, bir sabah Hasan Mutlucan'ýn gür sesi ile uyanmýþtý cemaat. Ki tank seslerine karýþýyordu..." Ahmet OKAN (Havadis) "Ne diyor El-Sen? 'Kýb-Tek Baþkaný'ný görevden alýrsanýz süresiz greve gideriz.' Bak sen? Ben vergi vereceðim, benim vergimle maaþýný alacaksýn, sonra da istemediðin bir karardan dolayý beni elektriksiz býrakacaksýn... Vay yahu!" Aytuð TÜRKKAN (Diyalog) Günün Kahramaný ÝSMET AKÝM Siyasi arenamýzda pek seyrek görülen olaylardan biri yaþanýyor. Kýb-Tek Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Akim kendi partisi ile karþý karþýya... Kendi parti baþkaný ile... Döviz fýrladý ya, bunun Kýb- Tek'e 300 milyon liraya mal olacaðýný söylüyor Akim ve iki þey istiyor hükümetten... Sanayi ve turistik tesislerdeki elektrik tarifesinin yükseltilmesini ve akaryakýt fiyatlarýndaki artýþtan dolayý kurumun devlet tarafýndan sübvansiye edilmesini... Özkan Yorgancýoðlu Akim'in bu taleplerini reddetti... Bu çatýþmanýn nasýl sonuçlanacaðý merak ediliyor.

7 14 Mayýs 2015 Perþembe ERCAN'DAN 41 BÝN 500 DOLARLA ÇIKMAYA ÇALIÞTI Ercan Havalimaný'ndan, taþýdýðý 41 bin 500 ABD Dolarý nakit parayý yetkili makamlara beyan etmeden çýkýþ yapmak isteyen bir kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis basýn bültenine göre, önceki gün saat sýralarýnda Ercan Havalimaný'ndan çýkýþ yapmaya çalýþan S.Ö.E.'nin (E-58) tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasý'ndan fazla miktarda olan 41 bin 500 ABD Dolarý nakit para tespit edildi. LEFKOÞA'DA YARALAMA Lefkoþa'da dün saat sýralarýnda C.B.(E-26), penceresinden baktýðý gerekçesiyle tasarrufunda bulundurduðu tornavidayý Ruslan Cumakuliyev'in sýrtýna sokarak yaraladý. Zanlýnýn, daha sonra Cumakuliyev'i geliþigüzel vurarak darp ettiði ve tutuklandýðý belirtildi. KALECÝK'TE KASTÝ HASAR Polis, önceki gün Kalecik köyünde meydana gelen kasti hasar olayýyla ilgili aradýðý þahsýn tutuklandýðýný bildirdi. Polis bültenine göre, Kalecik'te, önceki gün Mehmet Telli'nin üzerine saldýrýp tiþörtü ve atletini yýrtmaktan ve tasarrufunda bulundurduðu galvaniz boruyla Telli'ye vurarak ciddi þekilde darp etmekten aranan B.C. (E-37) tutuklandý. GÜZELYURT-BOSTANCI BÖLGESÝNDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Elektrik Kurumu'nun orta gerilim havai hatlarýnda yapacaðý çalýþmalardan dolayý bugün saatleri arasýnda Güzelyurt ile Bostancý bölgesine elektrik verilemeyecek. Kýb-Tek'ten verilen bilgiye göre, çalýþmalar sýrasýnda Güzelyurt - Bostancý anayolu, Yukarý Bostancý'nýn bir kýsmý, Aþaðý Bostancý ve bu bölgedeki tesis ve su motorlarýnýn elektrik enerjisi kesik olacak. BUGÜN DE SAÐANAK VAR Yaðýþlý hava bugün de sürecek ve yer yer saðanak yaðmur görülecek. Meteoroloji Dairesi'nin Mayýs dönemini kapsayan raporuna göre bölge yarýn, alçak basýnç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, diðer günlerde ise yüksek basýnç sistemi ile sýcak hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. KAYIP ÞEHÝT FAHRÝ AHMET, CUMA GÜNÜ DEFNEDÝLECEK Lefkoþa-Larnaka yolunda 14 Mart 1964'te Rumlar tarafýndan kaybedilen ve kalýntýlarý bulunarak kimlik tespiti yapýlan þehit Fahri Ahmet, cuma günü askeri törenle defnedilecek. Gazimaðusa Kaymakamlýðý'ndan verilen bilgiye göre, Ahmet, Yeniboðaziçi Camii'nde saat 11.00'de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan askeri törenle Yeniboðaziçi Mezarlýðý'nda topraða verilecek. YENÝERENKÖY SAÐLIK MERKEZÝ'NÝN TEMELÝ CUMA GÜNÜ TÖRENLE ATILIYOR Yenierenköy Saðlýk Merkezi'nin temeli cuma günü atýlýyor. Saðlýk Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, temel atma töreni saat 11.00'de yapýlacak. Yenierenköy Saðlýk Merkezi'nin finansmanýnýn önemli bir bölümü Türkiye Cumhuriyeti kaynaklý olacak. Türkiye kaynaðý dýþýndaki finansman ise Saðlýk Bakanlýðý Fonu'ndan karþýlanacak. Merkezin 911 metrekare büyüklüðünde olacaðý, ihale bedelinin de KDV dahil 1 milyon 570 bin 800 TL olduðu kaydedildi. Kýbrýs Yeþilay Derneði Baþkaný Ayþe Gökyiðit Kýbrýs Yeþilay Derneði, ilk yönetim kurulu toplantýsýnda baþkanlýða Ayþe Gökyiðit'i getirdi. Ayþe Gökyiðit'in yaptýðý açýklamaya göre, derneðin hedefleri ve faaliyet planlarýnýn ele alýndýðý toplantýda görev daðýlýmý da yapýldý. Gökyiðit baþkanlýðýnda oluþturulan yönetim kurulundaki görev daðýlýmý þöyle oldu: "Asbaþkan:Fatma Çamlýköylü, Genel Sekreter: Sevilay Karacalý Hasdað, Sayman: Münevver Atmaca, Eðitim ve Araþtýrmalar Sorumlusu: Dr. Güley Bilgi Abatay, Halkla Ýliþkiler Sorumlusu: Kazým Zaimoðlu, Basýn Sorumlusu: Feza Varol, Kültürel Ýþler Sorumlusu: Hasip Sepetçioðlu, Sosyal Ýþler Sorumlusu: Gökhan Gökyiðit" Toplu iþ sözleþmesi imzalandý Girne Belediyesi, Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu'na (Dev-Ýþ) baðlý Devrimci Genel Ýþ Sendikasý ile toplu iþ sözleþmesi imzaladý. Belediyede çalýþan sendika üyesi personelin yýlý yeni çalýþma dönemini kapsayan dün Colony Otel'de imzalanan toplu iþ sözleþmesine, Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü, Dev-Ýþ Baþkan Vekili, Devrimci Genel Ýþ Sendikasý Baþkaný Hasan Felek imza koydu. Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü, belediye çalýþanlarýnýn örgütlü bulunduðu Devrimci Genel Ýþ Sendikasý ile uyum içinde olduklarýný ifade ederek, bugünlere karþýlýklý haklarýn korunmasý ve anlayýþ içinde gelindiðine vurgu yaptý. LTB: Marketlerdeki ambalajlý içme sularý güvenle tüketilebilir Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) baþkent Lefkoþa'dac satýþa sunulan bazý içme sularýna mikrobiyolojik analiz yapýldýðýný ve sonuçlar güvenli çýktýðýndan güvenle kullanýlabileceðini açýkladý. LTB, baþkent Lefkoþa hudutlarýndaki marketlerde satýþa sunulan içme sularýna yönelik aylýk olarak yaptýrdýðý tahlilleri sürdürdüðünü açýkladý. Açýklamada, marketlerdeki içme sularýndan Damla Su 1.5 Lt, Nestle Pure Life Su 1.5 Lt, Hayat Su 1.5 Lt, Evsu 1.5 Lt, Icy Su 1.5 Lt, Gürpýnar Su 1.5 Lt, Tamsu 1.5 Lt, Erikli Su 1.5 Lt, Pýnar Su 1.5 Lt, Highland Spring Water 1 Lt, Sýrma Su 0.75 Lt, Perrier Natural Mineral Water 750 ml, Jan Pellegrino Terme Mineral Water 750 ml ve Acqua Panna Natural Mineral 750 ml ürünlerinde mikrobiyolojik analizler yaptýrýldýðý belirtildi. LTB Halk Saðlýðý Þubesi, tahlil edilen tüm ürünlerin sonuçlarýnýn uygun çýktýðýný ve sularýn güvenle tüketilebileceðini vurguladý. ÝÞAD'DAN EROÐLU'NA PLAKET Ýþ Adamlarý Derneði (ÝÞAD) tarafýndan 3. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na plaket takdim edildi. ÝÞAD'dan yapýlan açýklama göre, Merit Otel'de yer alan yemekte ÝÞAD Baþkaný Metin Þadi, konuþma yaptý. Þadi, Eroðlu'na hitaben, "Bugüne kadar, gerek Baþbakanlýk gerekse Cumhurbaþkanlýðý görevinizde KKTC halkýna yapmýþ olduðunuz hizmetlerden dolayý sizi tebrik ederiz" dedi. Kýbrýs sorununun çözümü için son sürece girildiðini ve yeni müzakere sürecinin baþlayacaðýný ifade eden Þadi, Eroðlu ile Cumhurbaþkanlýðý döneminde müzakerelerle ilgili hep istiþare içinde olduklarýný belirtti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI HÝZMET YOKSA ÜCRET DE OLMAMALI Taþkýnköy'den gazetemize þikayette bulunan bir bayan vatandaþýmýz, sineklerden ve kanalizasyon sorunundan yakýndý. "Ben Taþkýnköy'de yaþayan bir vatandaþým. Ýsmim Zeyno Benim þikayetim sineklerdendir. Kapýlarýmýzý pencerelerimizi açamýyoruz. Daha yazýn henüz baþý. Sinekler her yanýmýzý sarmýþ durumdadýrlar. Ne yapacaðýmýzý þaþýrdýk. Küçük çocuðum var ve onun elleri yüzü hep sineklerin sokmasýndan dolayý kabardý. Bu nedenle bir de doktorlarla uðraþmaktayýz. Ýlaçlama yapýlmýyor. Duyduðum kadarýyla çevreci bazý örgütler ilaçlamanýn yapýlmasýný istememiþler ve karþý çýkmýþlar. Madem ki bunu yapýyorlar bizleri sineklerden koruyacak önlemleri de almak zorundadýrlar. Geçenlerde belediyeye gidip belediye parasýný ödedim. Faturada ilaçlama parasý, saðlýk parasý var. Bunlarý da ödedim. Ancak ilaçlama yapýlmýyor, saðlýðýmýzla ilgilenme yok, dahasý yaðmur yaðdýðýnda evlerimizi sular basýyor. Sokaklar göl haline dönüyor ve ekstradan bizler kanalizasyon parasý da ödüyoruz. Bu hizmeti almýyoruz. Belediye de bizden vermediði hizmete karþýlýk para talep etmemeli diye düþünüyorum." AVRUPA'YI BIRAKIN MERSÝN'E BAKIN Ýbrahim isimli bir vatandaþýmýz gazetemize elektronik posta yoluyla bir mektup gönderdi. Sanal medyada yapýlan bir haber ve yorumlarla ilgili mektubu þöyle: "Ýsmim Ýbrahim Çengel. Sanal medyada bir haber okudum ve bunu sizlerle paylaþmak istedim. Avrupa Parlamentosu Kýbrýslý Türklerin doðrudan ticaret yapmasýna ve Avrupa Parlamentosu'nda gözlemci olmasýna karþý çýkmýþ. Bizim sanal medyamýz bu haberi insanlýk suçu olarak verdi. Medyamýzý yönlendirenler de nerede yaþadýklarýný aslýnda çok iyi bilirler. Ancak resmi politika o þekilde olduðu için onlar da resmi politikanýn dýþýna çýkýp gerçekleri görmezden gelirler. Okurlara, kamuoyuna da bu þekilde lanse ederler. AB Parlamentosu'na gözlemci olmak için önce ciddi ve tanýnan bir devlet olacaksýnýz. Avrupa Parlamentosu'nda KKTC Türkiye'nin alt yönetimi olarak tanýnmakta ve uluslar arasý hukuka da böyle girmiþ durumdadýr. Böyle bir devletin kabulü mümkün mü? Ýkinci konu da doðrudan ticaret konusu. Avrupa Birliði Kýbrýslý Türklere yasal limanlardan ticaret yapma hakký tanýdý, ancak buradakiler yani KKTC'yi yönetenler (Ankara) rýza göstermemektedir. AB bizi aç ve açýkta býrakmak istemiyor, bu durumda bunu yani bu kötülüðü bize yapan Türkiye oluyor. Engellemeyi o yapýyor. Ben bir vatandaþ olarak bu konuda haber yapan gazetecilere seslenmek istiyorum. Avrupa Parlamentosu'na kýzacaðýnýza baþýnýzý Ankara'ya çevirin. Doðrudan ticareti Mersin yoluyla Türkiye'ye yapýn bakalým, yapabilirseniz Gözlemci konusuna gelince buradaki yöneticiler haklarý olmasýna raðmen yýllarca AKPA'ya katýlmadýlar. Çünkü Türkiye katýlmamalarýný emretti. 'Sizin iþlerinize biz bakarýz denildi'. Kýbrýslý Türkler eðer bazý haklar isterlerse yapmalarý gereken Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde söylenendir. GYÖ kapsamýnda Maraþ'ýn iadesi ve Kasullides'in dediði gibi Ercan ve Maðusa limanýnýn da görüþülmesi Bir adým atýlsýn da görelim. " BÝZÝM DUVAR ZAMAN SÝYASETÝ DEÐÝL, ARMUTLARI OLGUNLAÞTIRIR Bizim Mandra Çiftçiler Birliði Baþkanýnýn, "Baþbakanlýk veya meclis önünde eylem yapmaya deðil, Tarým Bakanlýðý'ný yýkmaya gideceðiz" þeklindeki sözleri, kimileri tarafýndan yanlýþ bir tavýr olarak algýlanýrken, çok büyük bir çoðunluk da, çiftçilerin yerden göðe kadar haklý olduðunu, yaþadýklarý maðduriyetin yarattýðý öfke patlamasýyla böyle bir tepkiyi göstermelerinin de anlayýþla karþýlanmasý gerektiðini belirtmekten geri kalmazlar. Sokaktaki adam "Kabahatýn büyüðü iþleri bu noktaya getiren hükümettedir" diye kendi kendine söylenir.

8 8 14 Mayýs 2015 Perþembe NURHAK Kubilay ÖZKIRAÇ DÝNGÝLÝ KOPTU Adý KKTC 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Kýbrýs'ýn kuzeyinde kurdurulan devletin adý. Bu kimsenin tanýmadýðý devletin meclisi var, bakanlarý var, milletvekilleri, kurumlarý var. Ne ararsan var da bir tek þey eksik O da irade Seçimler de yapýlýyor belli dönemlerde. Birkaç günden beridir süren yaðmurlar sonrasýnda ülke göle döndü Birkaç saat aralýklarla yaðan yað-murlar sonrasýnda hayatýn felç olduðunu hepimiz görebiliyoruz. Acaba uzun süreli yaðýþlar sonrasýnda halimiz nice olur? Yaðýþ beklerken ve yaðmur yaðmasý için dua ederken gelen yaðýþlar biraz mevsim normallerinin üstüne çýkýnca yaðmurun durmasý için neredeyse yaðmur durma duasýna çýkacaðýz. Bu nerden kaynaklanmaktadýr? Alt yapýlarýn olmamasýndan Bir saatlik yaðmurlar sonrasýnda hayatýn felce uðramasý karþýsýnda yetkililerden bir ses gelmesini bekliyor Ne ses, ne bir nefes Yaðmurun yarattýklarý doðal afetmiþ! Ben onlara birkaç soru sormak istiyorum Bir ülkede yaðýþ olmasý normal deðil midir? Normaldir! Bu yaðýþlarýn yaratacaklarý tahribatý engellemek yönetenlerin iþi deðil mi? Hem devlet, hem de yerel yönetimler sorumlu deðiller mi bunlardan? Býraktýk yaðmurlarý, eðitim, saðlýk ekonomik sorunlar dað gibi Bu ülkede 40 yýldýr neler yaptý kendilerine bakan, vekil yönetici sýfatý yakýþtýranlar? Nisan ayýndaki iki turlu gerçekleþen cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden sonra topluma bir umut pompalandý ve bu sürekliliðini koruyor. Hepimizin beklentisi de verilen sözlerin yerine getirilmesidir. Ancak Türkiye'ye baktýðýmýzda, Çavuþoðlu'nun iki devletlilikten söz ettiðini görebiliyoruz. Bizler umut besleyenler yani, kime inanalým. Üç damla yaðmurdan boðulmamýzý engelleyemeyen bizim idarecilerimize mi, yoksa istedikleri gibi kullanmalarý için kurdurduklarý KKTC hakkýnda Ankara'dakilerin söylediklerine mi? Bu nasýl bir umut beslemedir? Biz neyi bekliyoruz Çavuþoðlu ve onun gibilerin açýklamalarýndan sonra? Bizim liderimiz olan Akýncý'nýn çýkýp gereken cevabý vermesini Son seçimlerde sandýða giden seçmen sayýsý yüzde altmýþlardaydý. Eðer umutlar bu söylemlerle yitirilirse önümüzdeki seçimlerde sandýða gidecek seçmeni býrakýn sanýrým sandýk gözlemcisi de bulamayacaðýz CTP döneminde bir hayal kýrýklýðý yaþandý. Onun acýlarýyla yýllarca didiþtik durduk. Talat Bey "Ankara bana otur derse oturur, kalk derse kalkarým" demiþti Eroðlu döneminde de pek farklý olmadý durum. Þimdi Akýncý dönemi En azýndan ondan bu konularda umutlarýmýzý yýkmayacak ve tabii ki buna baðlý olarak bir aktivite beklemek hakkýmýzdýr. Bana göre de çözüm iþgale isyandadýr. TDP, AKEL'Ý ZÝYARET ETTÝ TDP'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Genel Baþkan Cemal Özyiðit, milletvekilleri Mehmet Çakýcý ve Hüseyin Angolemli ile Dýþiliþkiler Sekreteri Deniz Birinci'den oluþan TDP heyeti, dün Andros Kiprianu baþkanlýðýndaki AKEL'i ziyaret etti. Güney Lefkoþa'daki AKEL Genel Merkezi'nde gerçekleþtirilen görüþme bir saat sürdü. Kýbrýs sorununda gelinen son aþama ile Cuma günü baþlayacak olan müzakere sürecinin deðerlendirildiði görüþmede, çözüm sürecine katkýda bulunmak amacýyla ortak bir çalýþma grubu kurulmasý kararlaþtýrýldý. Ýki parti lideri, görüþmenin ardýndan basýna açýklamalarda bulundu. ÖZYÝÐÝT TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, böylesi kritik bir süreçte AKEL yetkilileri ile gerçekleþtirilen görüþmeden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, görüþmeyi "oldukça yararlý" olarak niteledi. Mustafa Akýncý'nýn Cumhurbaþkaný seçilmesiyle birlikte Kýbrýs'ta yeni bir dönem baþladýðýný belirten Özyiðit, bu yeni dönemde tüm çözüm ve barýþ güçlerinin iþbirliði ve güç birliðine ihtiyaç olduðunu vurguladý. Akýncý'nýn seçilmesiyle KKTC'de olumlu bir hava oluþtuðunu anýmsatan Özyiðit, ayný olumluluðu Güney Kýbrýs'ta da görmenin kendilerini ayrýca mutlu ettiðini söyledi. Oluþan bu olumlu havanýn Cuma günü baþlayacak olan müzakere sürecine de yansýmasý arzusunda olduklarýný belirten Özyiðit, "Ýki lider, Cuma günü bir araya gelerek yeni dönemin metodolojisini belirleyecek. Biz, yoðunlaþtýrýlmýþ ve kýsa Akýncý, Gülden Plümer Küçük'le görüþtü Cumhurbaþkaný Akýncý, dün öðleden sonra Kayýp Þahýslar Komitesi (KÞK) Kýbrýslý Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük'ü kabul etti. Küçük, Cumhurbaþkaný Akýncý'yý yeni seçildiði görevi nedeniyle kutladý ve baþarý diledi. Küçük görüþmede, Cumhurbaþkaný Akýncý'ya Kayýp Þahýslar Komitesi üyelerinin geçtiðimiz hafta New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la yaptýðý görüþmeyle ilgili bilgi verdi. Gülden Plümer Küçük, Cumhurbaþkaný Akýncý'nýn komiteye vereceði desteðin büyük önem taþýdýðýný da vurguladý. New York'ta BM nezdinde temaslar yaptýklarýný belirten Küçük, Genel Sekreter Ban'a hem çalýþmalarý hakkýnda bilgi sürede olumlu sonuçlanacak bir müzakere süreci beklentisi içindeyiz" ifadelerini kullandý. KÝPRÝANU AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianou da konuþmasýnda, "TDP heyetiyle, Mustafa Akýncý'nýn Kýbrýs Türk toplumu liderliðine gelmesinin ardýndan yaþanan geliþmeler ve Kýbrýs sorununa iliþkin, özlü bir görüþme gerçekleþtirdiklerini" söyledi. Cuma günü baþlayacak olan müzakere sürecinin Kýbrýs'ýn geleceði açýsýndan çok önemli olduðuna dikkat çeken Kiprianu, bu sürecin iki liderin anlaþmasýyla sonuçlanmasý için herkesin yoðun bir çaba göstermesi gerektiðini kaydetti. Kiprianu, "Biz; çözüm derken, BM kararlarý, iki toplum arasýnda varýlan doruk anlaþmalarý ve 2014 Þubat ayýndaki ortak açýklama ile uluslararasý hukuk temelinde bir çözümden bahsediyoruz " dedi. verdiklerini, hem de komitenin Türkçe, Yunanca ve Ýngilizce olarak yayýmlayacaðý kitaba önsöz yazmasýný istediklerini söyledi. Gülden Plümer Küçük, Ban'ýn her zaman komiteye destek verdiðini ve bu taleplerini de kabul ettiðini belirterek "Sizinle görüþmek istediðini de bana þahsen aktardý" dedi. Küçük, Kýbrýs'ta kayýplar konusuna yaklaþýmýn diðer ülkelerden çok farklý olduðunu belirterek, dünyada kayýp þahýslarýn bir anlaþmadan sonra ele alýndýðýný ancak Kýbrýs'ta halen bir anlaþma olmadan bu konuya el uzatýldýðý için politik desteðin çok önem taþýdýðýný vurguladý. "Destek olmadan ilerlemek de mümkün deðil" diyen Gülden Plümer Küçük, bunun yakýnlaþmaya da katkýsý olacak bir proje olduðuna dikkat çekti. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir ETKÝLEÞÝM Müzakere süreci yarýn resmen baþlýyor... Kimisi bu duruma "yeni süreç", kimisi ise "eski sürecin devamý" diyor... Sonuçta Kýbrýslý Türkler müzakere masasýnda yeni lideri ile temsil edilecek... Peki, yeni lider ile ne deðiþecek? Müzakere süreci için þimdiden bir yorum yapamam... Ama Sayýn Akýncý ile bazý þeylerin deðiþtiði ortada... Daha önceki yazýlarýmda bu deðiþikliklerin bazýlarýna deðinmiþtim... Ancak bu defaki deðiþim, daha doðrusu etkileþim diðerlerinden çok daha önemli... Bildiðiniz gibi her iki kesimde de en büyük sorun öðretilen resmi tarihler... Kýbrýslý Türk gençler ve çocuklar bu eðitim sistemi yüzünden Rumlarý hep bir "canavar" olarak öðrendiler... Kapýlar açýlana kadar Rumlarýn bizler gibi insan olduðunu bilmeyen çocuklarýmýz vardý... Aslýnda "Rum" diyorum ama birçoðumuz onlarýn "gavur" olduðunu öðrenerek büyüdü... Bize anlatýlan resmi tarihe göre bütün katliamlarýn altýnda Rumlar var... Hepsi birer katil ve Türkleri öldürmek için can atýyorlar... Kýbrýslý Türkler ya da Türk askeri ise hiç kimseye zarar vermedi... Aksine Türk askeri adamýza barýþý getirdi... Ýþte bize öðretilen tarih!.. Peki, bu doðru mu? Çok az bir kýsým dýþýnda geriye kalanýn tümü yalan... Fakat ne yazýk ki bugüne kadar liderlik koltuðuna oturan kiþiler bu yalana ortak olmuþlardýr ve ayak uydurmuþlardýr... Taa ki Akýncý'ya kadar... Mustafa Akýncý seçim öncesi Kýbrýs Genç TV'de katýldýðý "Er Meydaný" programýnda "Kýbrýslý Rumlar gibi Kýbrýslý Türkler de katliam yapmýþtýr, o nedenle her iki toplum da birbirinden özür dilemelidir, seçildiðim takdirde ben özür dilemeye hazýrým" demiþti... Bu bana göre Kýbrýs Türk siyasi tarihinin en önemli ve en cesaretli çýkýþýdýr... Çünkü bu söylem kiþiye kazandýrdýðý oyun en az 3 katý kadar oy kaybettirir... Ancak Sayýn Akýncý o gün bunu çekinmeden ve korkmadan söyledi... Ve toplumun %60'ýnýn desteðini aldý... Þimdi ayný duruþu sürüyor mu, iþte onu çok merak ediyorum ve inanýyorum ki bu konuda net bir adým gelecektir... "Gelecektir" diyorum çünkü ortada duran net bir etkileþim olduðunu görüyorum... Bildiðiniz gibi Kýbrýslý Rum gençler ve çocuklar bize benzer bir eðitim sistemi yüzünden Kýbrýs sorunun 1974 yýlýnda baþladýðýný sanýyorlar... Yani 1974 yýlýna kadar sorunsuz olan ada, Türkiye'nin müdahalesi ile sorunlar yumaðýna dönmüþ, binlerce Rum katledilmiþ, evlerinden göç ettirilmiþ ya da kayýplara karýþmýþ... Peki, bu doðru mu? Anlatýlan tarih açýsýndan kýsmen doðru olabilir ama sorunun geneli anlamýnda bencilce bir yaklaþým... Ýþte bu bencilce yaklaþým daha düne kadar Kýbrýs Cumhuriyeti'nin resmi propaganda aracý olarak kullanýlýyordu... Liderlik koltuðuna gelen tüm kiþilerin ortak görüþü sorunun 1974 yýlýnda baþladýðýný savunuyordu... Anastasiadis ve ekibi de dahil... Ýþte etkileþim burada devreye giriyor... Akýncý o açýklamasý ve arkasýndan gelen duruþu Rum yönetimini etkiledi... Ve Dýþiþleri Bakaný Kasoulides "Kýbrýslý Türkler 1974'e kadar çok acýlar çektiler" dedi... Çok iddialý deðilim ama bildiðim kadarýyla bu bir ilk... Hem de tarihi deðiþtirecek, yeni sayfalar açacak ve Kýbrýs sorununa farklý bir bakýþ açýsý yaratacak bir ilk... Kasoulides ya da diðerleri bu açýklamayý neden Eroðlu döneminde yapmadýlar? Neden Kýbrýslý Türklerin de acýlar çektiðini daha önce açýklamadýlar... Ýster katýlýrsýnýz, ister katýlmazsýnýz ama bunun adý etkileþimdir... Farklý bir konuda bunun tam tersi de olabilir... Örneðin Anastasiadis'in atacaðý bir adým ya da yapacaðý bir açýklama da bizi ve liderliðimizi etkileyebilir... Tabii bunun olumlu yönde olmasýný diliyoruz... Çünkü bildiðiniz gibi etkileþim sadece olumlu yönde olmuyor!.. Aslýnda ben bunu kime anlatýyorum ki? Zaten toplum olarak etkileþimin kötüsünü bundan önceki liderler döneminde hep birlikte yaþayýp öðrendik... Umarým bundan sonra yukarýda bahsettiðim gibi hep olumlu etkileþimleri yaþar ve öðreniriz...

9 9 14 Mayýs 2015 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV Kenan Evren öldü, kocaman bir hüzün çöktü içime Bazý darbeleri "iyi darbe" saymanýn, 60 darbesine "gerekliydi" denmesinin, 61 Anayasasýyla orduya verilen yetkilerin nasýl yeni darbeleri hazýrladýðýný görmemenin, Askerleri bir kurtarýcý saymanýn, Ne anlamý var þimdi 90 yaþýnda adamla uðraþmanýn diyen solcularýn, Bir kere bile 12 Eylül yýldönümlerinde, sokaklarda kitlesel bir demokrasi gösterisi yapýlamamýþ olmasýnýn, Bunun hiç bir zaman önemsenmemesinin, 12 Eylül'den, darbeci zihniyetten kurtulunduðu yanýlsamasýnýn hüznü çöktü. Kenan Evren'den ve diðer darbecilerden, 12 Eylül'den hesap sorulamamýþ olmasýnýn hüznü çöktü içime. (Yýlmaz Bilican'ýn t24 sitesindeki yazýsýndan alýntýdýr) TARÝH 21 NÝSAN 2014 Limasol'da Mehmet Ali Talat'a yapýlan saldýrýdan sonra Nikos Anastasiadis'in polis genel müdürünü görevden aldýðýna dikkat çeken Özkan Yorgancýoðlu, "Bizde böyle bir olay olsaydý, polis komutaný görevden mi alýnýrdý?" diye sordu ve herkesi hayretler içinde býraktý... Gözden kaçmayanlar... ÝKÝ DEVLETLÝLÝK Türkiye Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu bir TV kanalýna yaptýðý açýklamada Türkiye'nin Kýbrýs'ta istediði çözümü vurguladý. Eski hamam, eski tas Ýki devletlilik amaçlandýðýný vurgulayan Çavuþoðlu'nun sözleri ile Özdil Nami'nin söyledikleri arasýnda hiçbir fark yok Akýncý henüz iki devletlikten söz etmedi, ancak Nami, "Ben Mustafa Akýncý'nýn vizyonunu temsil ediyorum" dediðine göre Akýncý'dan bu konuda ne düþündüðünü öðrenmek hakkýmýz deðil mi? DÝPNOT AB Parlamentosu, 1974'ten beri kapalý tutulan Maraþ kentinin eski Rum sakinlerine iadesi ve kayýplar konusunda Türkiye'nin askeri arþivlerinin açýlmasý için Türkiye'ye çaðrý yaptý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Bir hafta kimlik topladýlar ve borsayý 150 liradan 500 liraya kadar açtýlar." Ýzzet ÝZCAN Kenan Evren ölmüþ diyeler... Kenan Evren öldü. 98 yaþýnda, yani ortalama bir ömrün yýl fazlasýný yaþadý."ýdamlar için elim titremeden imzayý attým" diye göðsünü gere gere dolaþtý. Gazeteciler (onlar kendilerini bilir) önünde saygýyla eðildiler, onu okullara götürdüler 12 Eylül darbesini anlatmasý için! Gençlere alkýþlattýlar!.. Çok önemli sanayiciler, fevkalade korunaklý evinde yaptýðý uyduruk resimleri almak için kuyruk oldular. Onun temsil ettiði askeri cunta ve onlarýn kurduðu hükümetlerin yaptýðý anayasayla, bugünkü iktidar partisi semirdi ve biz hâlâ yüzde 10 barajýyla uðraþýyoruz. Kimse öldü diye sevinmesin! Hele de kendim de dahil solcular! Baþtan sona kazananlar onlar oldu. Dünyanýn her ülkesinde askeri darbe yapanlar daha sonralarý yargýlandýlar ve ömür boyu hapse mahkûm edildiler. Kimileri kaçtý. Þili'yi, Arjantin'i, Yunanistan'ý anýmsayýn. Ne konuþup duruyoruz, yok "Ermeni soykýrýmýyla yüzleþelim,'yok' 6-7 Eylül olaylarýyla yüzleþelim." Bir ülke düþünün, askeri darbe yapanlar bile muteber adam sayýlýyor. Ne yüzleþmeleri? Bence hepimiz baþýmýzý önümüze eðip bir düþünmemiz gerek! Neden Latin Amerika ülkeleri bu yüzleþmeyi yapabildi de biz neden böyle bocaladýk? Eðer bir ülke darbecileriyle yüzleþmeyi baþaramamýþsa bunda en çok solda olanlarýn payý vardýr. Geçenlerde küçük bir gruba "Nasýl oldu da Þilililer, Arjantinliler darbecileri yargýladý ve tüm faili meçhul cinayetler ortaya çýktý" diye bir soru sordum.. Biri, "Biz de hem aydýnlar hem de halk konformist! Özellikle köylerden çok göç alan bir ülke Türkiye. Elbette köylülük tutucudur, onlarýn kýsa zamanda kentlerde deðiþeceklerini ummak hata olur. Böyle olunca da herkes kendi kabuðuna çekilmiþ, Latin ülkelerinde her gösteri yürüyüþü en çok yüz bin kiþi oluyor, bizde Gezi dýþýnda böyle büyük bir miting, bir gösteriolmadý." Yanýtlar sürüyor, içimizden biri gördüðü bir belgeseli anlatmaya baþladý. Latin Amerika ülkelerinden Arjantin'de çekilmiþ. Seçimler olmuþ, sol baþa geçmiþ ve ülke þimdi kendi acý tarihiyle tek tek bireyler olarak yüzleþmek durumunda. Cunta boyunca her pazar Plaza de Mayo Meydaný'nda toplanan anneler örgütlüyor bu eylemi. Bizdeki Cumartesi Anneleri gibi. Her pazar iþkence görmüþ ya da sürgüne gönderilmiþ ya da bir yakýný ölmüþ bir Arjantinli, bu suçlarý iþlemiþ bir resmi devlet görevlisiyle karþý karþýya geliyor. Çok sakince maðdur Arjantinli baþýna gelenleri tek tek anlatýyor ve resmi devlet görevlisi sessizce onu dinliyor. Sonra o da kalabalýða yaptýðý iþkenceleri, uyutup bir nakliye uçaðýna bindirdiði devrimcileri nasýl denizin ortasýna attýklarýný anlatýyor. Ve kalabalýk maðdurla suçlunun el sýkýþmasýný istiyor, suçlu gözyaþlarý içinde maðdurdan baðýþlamasýný diliyor ve o baðýþlýyor. Yeni bir yaþam için, çocuklar için, ölenler için Sonra suçlular tek tek toplu mezarlarýn yerlerini gösteriyorlar Mezarlardan çýkan kemikler tek tek gömülüyor. Bir soluk alýn, bunlarý yaþayanlar var, ya biz? Biz sosyal medyada eceliyle ölen ve yaþamý boyunca hiçbir bedel ödemeyen bir darbeciye "devlet töreni yapýlsýn mý yapýlmasýn mý?" bunu tartýþýyoruz. Devlet töreni mi? Acý bir gerçek söyleyeceðim, bu ülkede darbecilerin anayasasý yüzde 95 gibi bir oyçokluðuyla kabul edildi. Neden cuntanýn baþ temsilcisi devlet töreniyle gömülmesin ki, malum devlet her zaman zalimlerin bir oyuncaðýdýr. Bence tören münasiptir. (Iþýl Özgentürk'ün Cumhuriyet gazetesindeki yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr.) Mustafa Tozaký VÝRGÜL... KADER DEÐÝL Birkaç gündür devam eden yaðýþlar, hep bildik manzaralarý gene karþýmýza çýkardý. Altyapýnýn olmamasý nedeniyle, bilhassa Lefkoþa'da ulaþým felç oldu. Vatandaþlar her yýl yaþanan bu sorunlar nedeniyle yetkililerin önlem almamasýný ve her yaðýþtan sonra yaþanan felaketlerin kader olmadýðýný, sadece ilgisizlik ve insana, doðaya deðer verilmemesinden kaynaklandýðýný belirttiler. Aslýnda yaðýþlarýn bir felakete sebebiyet vermemesi birilerine rant saðlamýþ olsaydý, müþterisi çok olurdu BU KADAR BASÝTMÝÞ MEÐER "Maraþ'ta yapýlacak temizlik Maraþ'ýn açýlmasýnda olumlu bir adým olacak." Ýsmail ARTER (Maðusa Belediye Baþkaný)

10 10 14 Mayýs 2015 Perþembe Mahmut Anayasa UBP'nin Yayýn Yüksek Kuruluna atadýðý isme bak, kýçýnla gül... Ýki kelimeyi bir araya getirip konuþamayan bir adam, memleketteki radyo ve televizyonlarý denetleyecek... Senin iþin zaten hikayeydi UBP ama þimdi tam roman oldu... Unutmayýn ki bu ceberrut KKTC ayni zamanda "Hiçbir þey" olanlarýn da "Bir þeyler" olabildiði boktan bir devlettir... O zaman "Forever KKTC" diyorum... smile ifade simgesi Ulas hocam nedir bunun akademik açýlýmý?? Ali Kiþmir Ledric Dumont'un, "Öyle horozlar vardýr ki, öttükleri için güneþin doðduðunu sanýrlar" diye bir sözü vardýr... Bazýlarý için güncel ve geçerli... O nedenle çok kibir iyi deðil... Bir insan konuþtuðu kadar iyi olsaydý, geçmiþte baþardýklarý ile anýlýrdý... Ve o baþardýklarý sayesinde bugün bir kenarda oturup kýskançlýktan çatlamak zorunda kalmazdý... Bu tavýrlar sadece deðer ve dost kaybettirir... Ve günün sonunda büyük bir piþmanlýk verir... uyarý bizden... Ahmet Ersöz Kings Bowling bilmeyenler için söyleyim Girne'de çocuklarýn ve de yetiþkinlerin eðlenebileceði,doðum günü partisi yapabileceði, birþeyler yiyip içebileceði birçok atari makinesiyle donatýlmýþ olup zaman zaman oðlumla gidip güzelce vakit geçirebildiðimiz ender mekanlardan biri.bugün oyuna baþlamadan önce birþeyler yiyelim dedik.ýki tane Chesee Burger, iki de ayran istedik.borcumuz ne diye sorunca kasadaki bayan "normal menü içecekler de dahil 32 TL (16 TL kiþi baþý), ancak ayran içeceklere dahil deðil.meyve suyu,kola veya su verebiliriz.ayran almanýz durumunda 10 TL farkla 42 TL ödemeniz gerekecek" diye bilgi verdi.peki dedim,ayrýca kola veya ayran alacak olsam ne kadar dedim? Ayran 5 TL, Kola 4 TL diye cevap verdi.sizce dedim bu yaptýðýnýz uygulama normal mi? 'Haklýsýnýz efendim ama talimat böyle' dedi.peki dedim ve 42 TL yi ödedim.bayan "hakkýnýz olan menüye dahil içeceðinizi kola mý vereyim"dedi."ayran ve kola birlikte" diyerek gülümsedim.peki,iki þiþe suyu alalým dedim.olay bu... Daha önce aðzýnda puroyla gezen ve müþterinin kokusu ve tadýndan dolayý yiyemediði kebabýn parasýný alan meþhur kebapcýyý yazmýþtým.bu kez de bana göre haksýz kazanç elde eden bir iþletmeyi yazdým.beni tanýyanlar bilir.hiçbirzaman kuruþ ya da ufak tefek para hesabý yapan biri deðilim.olmam da.hatta sürekli olarak baþkasýnýn ensesinden geçinmeye çalýþan otlakcý ve cimri insanlardan da nefret ederim.ama konu haksýzlýk olsun, bozuk çalýþma ahlaðý olsun birþey farkedersem de dile getiririm ki yanlýþlýklar veya yanlýþ uygulamalar düzeltilsin.baþkalarý da maðdur olmasýn.diyeceklerim bu... (a.e.) Adil Küçük Ýnsanlýk tarihi,insanýn dünya üzerindeki varlýðýný,yaklaþýk olarak üçyüz bin yýl öncesi olarak alýr. J.W.Göethe þöyle der," Ben insanýn beþ bin yýllýk geçmiþini araþtýrmazsam kendimi iyi yetiþmis bir insan olarak kabul etmiyorum",der.bu söylemi biraz açarsak Göethe'nin doðru yaklaþýmlar içerisinde olduðunu görürüz.þöyleki,yahudi asýllý ünlü araþtýrmacý yazar,"samuel Noah Kramer",yaptýðý incelemeler neticesinde,insanlýðýn ilk yazýlý belgeleri,"sümerler"dönemde,yani MÖ:3000 yýl öncesini gösterir,göethe'de 19'ncu yûzyýlda yaþadýðýna göre,üstad insanlýk tarihinin ( Yazýlý olan ) yaklaþýk olarak beþ bin yýllýk tarihini araþtýrmayý kendisine þiar hedef olarak göstermesi doðru bir anlayýþtýr.göethe yaþadýðý çaðda yazdýðý,"genç Werter'in Acý'larý" Kitabý okunduðunda birçok insanýn romanýn etkisinde kalarak intihar ettiði görülür.bugün kurulan Avrupa Birliði kurumunun fikir babasý olarak bilinir "Göethe". Yusuf Ýbrahim- Larnaka Halil Paþa "Babam, yine bunlar olsa yine yapardým dedi. Bunu hiçbir zaman saklamadý. Net bir adamdý. Türkiye'de böyle adamlara çok ihtiyaç var" deyiverdi Kenan Evren'in kýzý Þenay Gürvit. Önce þunu belirtmekte fayda var: Kocasý 12 Eylül döneminde MÝT'in yüksek dereceli memurlarýndan Erkan Gürvit idi. Yani o yýllarda karakollarda, emniyet saraylarýnda, DAL'da, MÝT ve Kontrgerilla kontrolündeki "12 Eylül döneminin tezgahlarýnda", devrimcilere, hatta 12 Eylül öncesinde bizzat derin devleteçalýþan ülkücülere dahi yapýlan iþkencelerden, iþlenen insanlýk suçlarýndan, eþiyle birlikte haberlerinin olmamasý mümkün deðildir. Ýkincisi Þenay Gürvit de bir kadýndýr. Kenan Evren de babasýdýr. Ve "baba-çocuk" iliþkisi elbette pek çok duygusal yönlere sahiptir. Ve babasýnýn darbe yaparak varolan hukuðu da rafa kaldýrdýðý ve koca Türkiye'yi kafasýnýn kestiði gibi yönettiði 12 Eylül 1980 dönemi sonrasý yýllarda, pek çok genç-öðrenciler ve özellikle de üniversiteli devrimci kadýn arkadaþlarým, eþinin de pek yakýndan haberdar olduðunu düþündüðüm iþkence tezgahlarýnda sakatlandýlar. Hala sakatlýklarýný Ahmet Okan taþýyorlar. Ýsterse yüzlercesi var Türkiye'de ve görebilir... Görmeye niyeti yoksa ve de sadece o yýllarý anlatan dipnot yayýnlarýnda çýkan 400 küsur sayfalýk "Kaktüsler Susuz Da Yaþar" kitabýný, aralarýnda benimle ayný üniversite sýralarýný paylaþtýðým arkadaþlarýmýn da bulunduðu 47 genç kadýnýn, yýllarý arasýnda iþkence ve hapislik anýlarýný da okumak zahmetine katlanmadýysa eðer... Ona hatýrlatmak gerekiyor ki; aralarýnda pek çoðunun da tecavüze uðramýþ olduklarýndan da mý bir haberdir... Evet sizin gibi onlarýn da babalarý vardý. Baba sevgisi onlarda da aðýr bastý. Uðradýklarý hakareti, yedikleri dayaðý, aþaðýlanmayý, falakayý, filistin askýsýný, manyetolu elektriði, tacizi, uðradýklarý türlü iþkenceleri anlattýlar da bir türlü dilleri varmadý baþlarýna gelen o iðrenç felaketi yazmaya... Tecavüzü ve tecavüzcülerini anlat(a)madýlar. Çünkü onlarýn da babalarý ve anneleri vardý sayýn Gürvit. Ve çünkü onlar da en az sizin kadar babalarýný seviyorlardý... Ne kalmýþtý ki geriye yapacaklarý... Babanýzýn yargýlanmasý. Ölünce o da yarýda kaldý. Geriye yapacaklarý tek bir þey kalmýþtý... "haklarýný helal etmemek"... Bu da çok þey mi yani? 70'LÝ YILLARIN BÝR LEFKOÞALISI 1970'li yýllarda Lefkoþa'nýn sokak ve caddelerinde biri vardý. Adý Salih olarak aklýmda kaldý. Arabahmet bölgesindeki tatlýcý Rüstem'in kardeþi olarak biliyordum kendisini. Sürekli bir palto giyer, Girne Kapýsýnýn çemberinde kýpýrdamadan onlarca dakika dururdu. Bazen de hisar diplerine çöker, ceketini yüzüne çeker dalar giderdi. Benim duyduðuma göre bu hallere bir aþk hikayesi yüzünden düþmüþtü. Eskilerden tanýyan varsa, bilgilerini paylaþmasýný rica ederim. (Fotoðraf, siyah beyaz fotoðrafçýlýk yaptýðým yetmiþli yýllarda tarafýmdan çekilmiþtir.) Ülker Fahri 15 dakika yaðmur yaðýnca ortalýðý neden su basar diye fazla düþünmeyin. Lefkoþa Polis Müdürlüðü karþýsýnda 4 katlý bir bina inþa ediliyor Dün, kaldýrým altýna girecek yaðmur suyu drenaj borularýný döþediler. Geçin ve görün borular asfalt yol seviyesinden daha yüksek olup kaldýrým yüzeyi seviyesindedir. Yarýn bittiðinde, o borular, taþýmasý gereken yaðmur suyunun ancak yarýsý kadar su taþýyabilecek. Çünkü, borular yol/su seviyesinden yüksekte... Ne denetleyen var ne de mühendis. Baþka söze gerek var mý? Mehmet Onur Yaðmur yine bir kez daha Lefkoþay'ý esir aldý. Lefkoþa'lý vatandaþlar Harmancý'da baþaramadý. Bakýnýz, yine hertaraf sel oldu. Bakýnýz, sel sefil olduk yine birkez daha diyorlar. Peki, Harmancý nasýl baþaracak? Bu sel felaketini nasýl önleyecek? Evet, bu önlem ancak þu þekilde olur: Bakanlar kurulunun bu güne kadar dere yataklarýna verdiði izinlerle yaptýrdýðý hastahane, sanayi bölgesi ve sosyal konutlarýn yanlýþ yapýlaþmasý nedeniyle bu sel baskýnlarý yaþanmaktadýr. Dere yataklar bile þahýslara arazi olarak koçanlanmýþtýr. Þayet bunlar bakanlar kurulu tarafýndan iptal edilip yýkým kararý alýnmazsa, bu sel felaketleri hep yaþanacaktýr. Burada Harmancý'yý suçlamak hiç doðru deðildir, olamaz da! Savaþ Bozat Lefkoþa Belediyesinde hala daha aþaðýda belirteceðim evsafta her dönemin adamý olan üst kademe yöneticileri varsa vay Lefkoþa'nýn haline. 1-Kendini geliþtirmeden oturur...2-proje üretmez 3-sorunlara alýþýr 3- sýkýntýlarý kanýksar 4-çözüm üretilmesi gereken bir yýðýn soruna NORMAL gibi davranýr... Mehmet Türkay Fotalý Telsim haksýz yere hükmü garaguþi zam yapýyor paket anlaþmamýzýn olmasýna raðmen 19 TL olan internet paketi 12/05/15 tarihinde Telsimden gelen mesaj sayýn abonemiz Haziran ayý itibarýyle kullanmakta olduðunuz ve 19.00TL olan internet paketiniz 24.00TL olarak güncellenecektir bilginize sunarýz kime þikayet edelim gadýya mý... Telsimi protesto etmekten baþka çaremiz yok bu sahte devlette...

11 11 14 Mayýs 2015 Perþembe GÜNEYDEN... RUM POLÝSÝ HELÝKOPTERSÝZ KALDI Rum Polisinin bir süreliðine helikoptersiz kaldýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi, Polisin iki adet Agusta Westland ve iki adet Bell helikopterlerinden 3'ünün bakým için yurtdýþýna gönderildiðini, 1'ininse arýzalý olduðunu yazdý. Rum Orman Dairesi'nin küçük uçaklarý da bakým için yurtdýþýnda olduðundan yangýn söndürme alanýnda açýk oluþtuðunu kaydeden gazete, Polisin açýklamasýnda helikopterlerin bakýmýnýn kaçýnýlmaz olduðunu belirterek, boþluðun Rum Milli Muhafýz Ordusu helikopterleri ve yangýn söndürme çalýþmalarý için her yýl kiralanan iki helikopterle kapatýlacaðýný ifade ettiðini aktardý. Öte yandan gazete Güney Kýbrýs'ýn sadece yangýn söndürme çalýþmalarý için deðil, arama ve kurtarma çalýþmalarý için de helikoptere ihtiyacýnýn olduðuna vurgu yaptý. RUM KAYIP AÝLESÝNÝN RUM YÖNETÝMÝ'NE KARÞI AÇTIÐI DAVANIN GÖRÜÞÜLMESÝNE BAÞLANIYOR Saðanak yaðmurlardan çeken bilir (Mustafa Erkan) - Saðanak yaðýþlarýn etkisinde kalan ülkemizde sorunsuz bir gün geçmiyor. Yollardaki altyapý yetersizlikleri nedeniyle yollar kapanýyor, sularýn getirdiði pislikler etrafa saçýlýyor. Ýki gündür Lefkoþa'da etkili olan saðanak yaðýþ Kýzýlbaþ sakinlerini de tedirgin etti. Ýçiþleri Bakanlýðý ve Atatürk Meslek Lisesi arasýnda kalan yolun altyapý sorunlarýndan dolayý, civardaki evlerde kalanlar sýkýntýlý saatler yaþadýlar. Kýzýlbaþ bölgesinde ikamet eden Yücel Göktuð, Mustafa Tezel, Ali Çavuþ gazetemize yaptýklarý þikayetlerde, her yaðmur sonrasý yaþanan olumsuzluklarý dile getirdiler. Atatürk Meslek Lisesi'nde biriken yaðmur sularýnýn okul duvarýnýn delinerek dýþarýya verildiðini ve akan suyun, yollardaki altyapýnýn yetersiz olmasý nedeniyle evlerin içerisine kadar girdiðini söylediler. Ayrýca belediyenin ilgilenmemesi nedeniyle mahalle arasýnda büyüyen otlar ve düþen aðaç yapraklarý akan sel sularýna karýþarak týkanýklýklara sebep olduðunu ve yaðmur sonrasý berbat bir görünüm ortaya çýktýðýný belirttiler. HRÝSTODULÝDÝS: LÝDERLER GYÖ'LERLE BAÞLIYOR Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ve Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in 15 Mayýs Cuma günü yapacaklarý ilk görüþmede "düþük siyasi öneme sahip Güven Yaratýcý Önlemlerle" baþlangýç yapacaklarýný açýkladý. Politis ve diðer gazeteler, Kýbrýs'ta doðrudan müzakerelerin Cuma günü Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in yapacaklarý ilk görüþmeyle baþlayacak olmasýnýn adanýn her iki tarafýnda iyimserlik ortamý yarattýðýný ve her iki taraftaki kaynaklarýn, liderler arasýndaki tam bir görüþ birliðinden bahsettiklerini yazdý. Gazete, tüm bu iyimserliðin devam edip etmeyeceðinin, iþler zorlaþmaya baþlayacaðýnda ortaya çýkacaðýný belirtti. Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis'in dün basýna yaptýðý açýklamada, Akýncý ve Anastasiadis'in ilk görüþmeye, siyasi düzeyi düþük ve uygulanmasý kolay Güven Yaratýcý Önlemleri (GYÖ) ele alarak, baþlayacaklarýný söylediði kaydedildi. Habere göre, Hristodulidis, "Liderlerin, en erken zamanda sonuç getirebilecek, düþün siyasi düzeyde GYÖ'lerin görüþülmesiyle baþlama konusunda hemfikir olduklarýný" belirterek, Kýbrýs Rum tarafýnýn Haziran 2014 tarihinden beridir, beþ geçiþ noktasýnýn daha açýlmasý gibi, uygulanmasý olasý bu tür GYÖ'leri içeren listesinin hazýr olduðunu ifade etti. Akýncý ve Anastasiadis'in Pazartesi günkü yemekte, AB'nin müzakerelerde daha etkin rol üstlenmesi konusunu da ele aldýklarýný belirten Hristodulidis, "Bu konu, garantiler konusuna da mý dokundu?" þeklindeki bir soruyu yanýtýnda "AB'nin genel anlamda, çözümün birçok maddesinin uygulanmasýnda güvenlik supabý Ýki kayýplarý olan bir Rum ailenin, Rum Yönetimi'ne karþý kayýplarýyla ilgili bazý icraatlar konusunda açtýðý davanýn görüþülmesine baþlanacaðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi "Kayýp Aileleri Kýbrýs Devletine Karþý Katilleri Mahkum Etmediði Ýçin 6 Yýl Beklemeden Sonra Davanýn Görülmesine Baþlanýyor" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Zaharias Hacýyeorgiu'nun, aile adýna yaptýðý açýklamada, "Strongilos" (Turunçlu) kökenli ailenin Rum Yönetimi Baþsavcýsý"na karþý açtýðý davanýn, altý yýl sonra, Cuma günü görüþülmeye baþlanacaðýný duyurduðunu aktardý. Habere göre Güney Kýbrýs'ýn, katillerin adalet önüne çýkarýlmasý için gerekenleri yapmadýðýný savunan aile, bazý örnekler vererek yasa önünde eþitlik ilkesinin ihlal edildiðini ileri sürdü. Aile, ayrýca Güney Kýbrýs'ý, dosyalara eriþimlerinde ve Avrupa Mahkemesi'ne Türkiye'yi þikayet etmek için baþvuruda bulunmalarýnda uzun yýllar kendilerini engellemekle suçladý. HER ÜÇ KÝÞÝDEN BÝR KÝÞÝ UYUÞTURUCU DENEDÝ Güney Kýbrýs'ta gençler arasýnda yapýlan bir araþtýrmada her 3 kiþiden 1'inin uyuþturucu denediðinin ortaya çýktýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi, Lefkoþa Üniversitesi ile IMR þirketinin Polis hesabýna, yaþlarýnda 1000 kiþiyle yaptýðý anketin sonuçlarýna yer verdi. Ankete göre katýlýmcýlarýn yüzde 30'unun uyuþturucunun bir çeþidini denediðini kaydeden gazete, bu kiþilerin yüzde 25'inin yaþlarýnda olduðunu aktardý. Katýlýmcýlarýn yüzde 60'ýnýn þans oyunlarýný da oynadýðýný belirten gazete, yüzde 85'inin ise alkol kullandýðýný kaydetti. Gazete katýlýmcýlarýn yüzde 48'inin sigara içtiðini de yazdý. AKEL MÝLLETVEKÝLÝ KATSURÝDÝS'ÝN PARTÝDEN ÝHRACI ÝÇÝN GÝRÝÞÝM olarak iþleyebileceðini" öne sürdü. Simerini gazetesi, "Baþlangýç GYÖ'lerle" baþlýðý altýnda verdiði haberinde, Hristodulidis'in dünkü açýklamasýnda, Anastasiadis'in Cuma günkü görüþmede, Beþparmak daðlarýnda bulunan 28 mayýn tarlasýnýn haritasýný verme niyetinde olduðunu da söylediðini yazdý. Fileleftheros gazetesi ise Hristodulidis'in açýklamasýný, "AB'nin Diyaloga Daha Etkin Katýlýmý Fýrsatý - AB'nin Rolü Konusunda Akýncý ve Türkiye'nin En Olumlu Tutumu Gözlemlendi" baþlýklarý altýnda aktardý. Habere göre, Hristodulidis, Pazartesi günkü Akýncý-Anastasiadis görüþmesinde "AB'nin çözüm hedefine ulaþýlmasý ve çözümün uygulanmasýndaki rolünün de ele alýndý. Genel anlamda olumlu karþýlýk alýndýðýný" iddia etti. Gazete, gerek Akýncý, gerekse Türkiye'den alýnan ilk mesajlarýn, AB'nin müzakerelerde daha geniþ yer almasýna imkan saðlanmasý yönünde olduðunu öne sürdü. Fileleftheros, bir diðer haberinde, müzakerelerin baþlayacak olmasýna iliþkin Rum siyasi partilerinin açýklamalarýnýn çeþitlilik gösterdiðini ancak bilindik görüþlerinden kayma olmadýðýný yazdý. Habere göre, DÝSÝ'den yapýlan açýklamada, Anastasiadis'e tam destek belirtildi ve Akýncý'nýn seçilmesinin ise Kýbrýs sorununun çözümü anlamýna gelmediði ifade edildi. AKEL ise müzakerelerin baþlayacak olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. DÝKO ise açýklamasýnda, müzakerelerin doðru zeminde baþlamasý gerektiðini iddia ederek, Rum hükümeti, DÝSÝ ve AKEL'e Kýbrýs Türk tarafýndan yapýlan olumsuz açýklamalarý görmeme suçlamasýnda bulunuldu. EDEK, EURO.KO, Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi ve Vatandaþlar Ýttifaký ise yaptýklarý açýklamalarda bilindik tezlerini dile getirdiler. AKEL Milletvekili Nikos Katsuridis'in, Mormenekþe skandalýyla ilgili yürütülen soruþturma kapsamýnda, partiden ihraç edilmesi için giriþim yapýldýðý ve Cuma günü yapýlacak olan Polit Büro toplantýsýnda, Katsuridis aleyhinde disiplin soruþturmasý açýlmasý veya partiden ihraç edilmesiyle ilgili karar alýnacaðý bildirildi. Politis gazetesi, edindiði bilgilere dayanarak, Katsuridis'in aleyhinde tedbir alýnacaðýnýn kesin olduðunu ve bu durumun birçok tepkiye neden olacaðýný yazdý. Katsuridis'in adý, Larnaka'nýn Mormenekþe (Dromolaksia) köyündeki bir Kýbrýslý Türk'e ait arazinin, önce özel bir þirkete, ardýndan da Rum Telekomünikasyon Dairesi (ATÝKCyta) Emeklilik Fonu'na satýlmasý ve Cyta'nýn buradaki yatýrýmýyla ilgili skandalda geçiyor.

12 12 Günün Manisi Emine Hür Diken bir midir gülle Topla atýlýr gülle Sen da çok iyi bilin Garga bir mi bülbülle KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Þiirler (Sebeb Ey, Risaleler, Gelecek Zaman Risalesi) Erdem Bayazýt ÝZ YAYINCILIK 14 Mayýs 2015 Perþembe ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Bir þeyin aslýnda ne kadar bilgi varsa daha fazla sevgi vardýr." Paracelsus Hiç ayak izim olmadý kumlarda ne çok isterdim oysa Tekerlek izlerimi býrakabildim yalnýzca kimse gör(e)medi... Orkun Bozkurt SÝVÝL SAVUNMA YARIÞMALARI ÖDÜL TÖRENÝ CUMA GÜNÜ YAPILIYOR Avdiu'nun resimleri Mehmetçik bölgesinde sergilendi Kosovalý Ressam Ýbadete Avdiu, dünyanýn pek çok yerinde açtýðý sergisini Mehmetçik Belediyesi'nin katkýlarýyla KKTC'ye taþýdý. Avdiu' nun resimleri Kaya Artemis Otel' de, Kumyalý köyündeki Archangelos Kilisesi'nde ve Mehmetçik Belediyesi binasýnda sergilendi. Mehmetçik Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Mehmetçik Belediyesi'nin katkýlarýyla düzenlenen ve bölge halkýndan ilgi gören sergi dört gün sürdü. Sergiye, Mehmetçik Ortaokulu, Mehmetçik Ýlkokulu, Kumyalý Ýlkokulu, Çayýrova Ýlkokulu öðrencileri ve bölgeye gelen sanatseverlerin ilgi gösterdiði; Kosovalý sanatçý Avdiu'nun resim sergisinde sanatseverler ve öðrencilerle birlikte resim yaptýðý; öðrencilerin, resim sanatýnýn inceliklerini Avdiu'dan dinleme fýrsatý bulduðu kaydedildi. Týp ve sanat eðitimi alan Kosova'nýn önde gelen genç ressamlarýndan Ýbadete Avdiu eserlerinde bu iki dalý birleþtirerek kendine has bir stil yaratmakla tanýnýyor. Sanatçý daha önce dünyanýn birçok yerinde sergi açmýþtý. "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý"nda ödüle layýk görülenler açýklandý Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Kültür Dairesi'nin her yýl düzenlediði "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý"nda seçmeler dün yapýlarak, ödül kazananlar belirlendi. Aþýk Mene, Gönen Atakol ve Ruzen Atakan'dan oluþan seçici kurulun Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirdiði deðerlendirmeler sonucunda; Celal Atikler'in "Vapur 1", Dicle Özlüses'in "Ýsimsiz 2", Mehmet Sariler'in "Horoz Dövüþü 2" isimli eserleri "Baþarý Ödülü"ne layýk görülürken, "Afrodit'in Düþü" isimli eseriyle Ahmet Erman Karagöz de "Umut Vadeden Genç Sanatçý" ödülünü almaya hak kazandý. Anlayýþ ve eðitim ayrýmý gözetmeksizin; genç kuþak ressamlarýn özendirilmesi, yeni deðerlerin saptanmasý ile bu alanda eser üreten genç sanatçýlarýn çalýþmalarýnýn bir arada sergilenmesi ve baþarýlý ressamlarýn ödüllendirilerek teþvik edilmesi amacýyla düzenlenen yarýþmanýn bu yýl yedincisi gerçekleþtirildi. ÖDÜLLER 2 HAZÝRAN'DA SERGÝYLE BÝRLÝKTE Kültür Dairesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ödüller "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý 2015 Sergisi"nin 2 Haziran tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek açýlýþýnda verilecek. Baþarý ödülü almaya hak kazanan eserlerin her birine bin 500 TL'lik para ödülü ile plaket, seçici kurulun teþvik amacýyla bu yýl ilk kez belirlediði umut vadeden genç sanatçýya da plaket verilecek Haziran tarihleri arasýnda sanatseverlerin izlenimine sunulacak sergide, yarýþmaya katýlan 21 sanatçýnýn 73 eseri arasýndan yapýlan seçmeler sonucunda ödüle layýk görülen eserlerle birlikte, 16 sanatçýnýn 25 eseri sergilenecek. Ödül alan eserler dýþýndaki eserleri sergileme alan sanatçýlar ve eserlerinin isimleri þöyle: "Ahmet Erman Karagöz'ün "Afrodit'in Kovuluþu", Ayça Akarcan'ýn "Geleceðin Rengi", Celal Atikler'in "Vapur 2", Dicle Özlüses'in "Ýsimsiz 1" ve "Ýsimsiz (Diptik)", Direnç Betmezoðlu'nun "Narsist (Kendine Tapan Beðenen) Kiþilik Etrafýndaki Oluþum Üçlemesi 1" ve "Narsist (Kendine Tapan Beðenen) Kiþilik Etrafýndaki Oluþum Üçlemesi 2", Eda Gökçe'nin "Untitled I" ve "Untitled III", Evþen Emre'nin "Teknoloji", Hascan Ýleri'nin "Dirty Nicosia 1", Ýpek Denizli Karagöz'ün "Küllerimden Doðdum" ve "Aðýdým Tüm Dünya Ýçin", Kemal Behcet Caymaz'ýn "Korkma Ay Doðacak I", Mehmet Sariler'in "Horoz Dövüþü 1" ve "Horoz Dövüþü 3", Nermin Þaban'ýn "No:2", Rahme Manastýrlý'nýn "Kayýp Salamis 2", Seher Meþe'nin "Albert Anostasia", Tünay Özyay'ýn "Yeni Umutlar" ile Zehra Çelik'in "Kuþ Kadar Özgür." BELLAPAIS ÝLKBAHAR MÜZÝK FESTÝVALÝ DEVAM EDÝYOR BU AKÞAM VÝYOLONSEL-PÝYANO KONSERÝ VAR 11. Bellapais Ýlkbahar Müzik Festivali, çellist Püren Eda Gözer ile piyanist Cemre Çilenger'in sunacaðý Viyolonsel-Piyano Konseri ile bu akþam devam edecek. Bellapais Manastýrý'nda saat 20.30'de baþlayacak konserde Bach'ýn Solo Çello için 4. Suiti, Chopin'in Revolutionary Etüdü, Brahms'ýn piyano için 1. Rapsodisi, Prokofiev'in 7. Prelüdü ve Beethoven'in Cello ve Piyano için yazdýðý 3. Sonatý yorumlanacak. Festival 15 Mayýs Cuma akþamý Flauto Dolce Topluluðu'nun konseri ile sona erecek. Flüt sanatçýlarý Bahar Sarýboða, Gülþah Karakaþ, Ýpek Sancar Kurteþ ve Seda Gencan Avþar'dan oluþan Flauto Dolce Topluluðu klasik, romantik, modern, caz ve tango müziklerinden seçkin yapýtlarýn 4 Flüt için uyarlamalarýný yorumlayacaklar. Konserlerin biletleri Lefkoþa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Dome Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Restaurant ve konser giriþinden temin edilebilecek. Sivil Savunma Teþkilatý Baþkanlýðý'nýn, Milli Eðitim Bakanlýðý ile koordineli olarak düzenlediði yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere ödülleri, cuma günü saat 19.00'da YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle verilecek. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ilkokul öðrencilerine yönelik 4 kategoride yapýlan (4, 5, 6-8 ve 9-11) 26'ncý resim, 25'inci ortaokullar ve liselerarasý þiir ve kompozisyon, 3'üncü ortaokullar ve liselerarasý fotoðraf, 1'inci liselerarasý afiþ ve 1'inci üniversitelerarasý makale yazma yarýþmasýnda kazananlara ödülleri takdim edilecek. "Aile, yurt sevgisi, çalýþkanlýk, çevrecilik, yardýmseverlik, paylaþma, trafik ve doðal afetler" konulu resim yarýþmasýna toplam 9 bin 803 öðrenci eserleriyle katýldý. Ortaokullar ve liselerarasý þiir ve kompozisyon yarýþmalarýna toplam 182 eser, fotoðraf yarýþmasýna 718 eser, liselerarasý afiþ yarýþmasýna 68 eser ve üniversitelerarasý makale yarýþmasýna ise 1 eser katýldý. Dereceye giren eserler, Milli Eðitim Bakanlýðý Seçici Kurulu tarafýndan yapýlan deðerlendirmeyle seçildi. Törende öðrenci, öðretmen, müdür, hakem ve seçici kurul üyelerinden oluþan toplam 171 kiþiye ödüllerinin yaný sýra takdir belgesi, teþekkür belgesi, plaket ve çeþitli hediyeler takdim edilecek. UMUT KONSERÝ 18 MAYIS AKÞAMI Kanser Hastalarýna Yardým Derneði yararýna düzenlenen ve yarým akþam için planlanan "Umut Konseri" olumsuz hava þartlarý dolayýsýyla 18 Mayýs Pazartesi gününe ertelendi. LTB Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Lefkoþa Belediye Orkestrasý'nýn eþliðinde verilecek konser, 18 Mayýs Pazartesi günü saat 20:30'da Selimiye Meydaný'nda yer alacak. GÝRNE TÝYATRO ATÖLYESÝ'NÝN "YARINLARA GEÇ KALMADAN "OYUNU BUGÜN SAHNELENECEK Girne Tiyatro Atölyesi'nin "Yarýnlara Geç Kalmadan" adlý oyunu KKTC Umut Derneði yararýna sahnelenecek. Girne Amerikan Üniversitesi GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, oyun bugün saat 20.00'de GAÜ Uluslararasý Kongre Merkezi Spectrum Hall'de sahnelenecek. Aile içi baðlarýn kopukluðu, yanlýþ arkadaþ seçimi ve gençlerde uyuþturucu kullanýmýnýn kiþide ve ailede oluþturduðu olumsuz etkileri anlatan oyunun yönetmenliðini KKTC Devlet Tiyatrolarý Sanatçýsý Ertaç Hazer yapýyor. Oyuna tüm halkýn davetli olduðu belirtilen açýklamada, yardýmda bulunmak isteyenlerin salon giriþindeki görevlilerden bilgi alabileceði vurgulandý. "ALTI RENK" ADLI SERGÝ AKM'DE SERGÝ CUMARTESÝ GÜNÜNE KADAR GEZÝLEBÝLECEK "Altý Renk" isimli resim, heykel ve seramik sergisi, Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Sergi, Cumartesi gününe kadar mesai saatleri içinde gezilebilecek. Sergide, Evþen Emre, Þenol Özdevrim,Ýnan Taþçý, Özlem Ekinci, Ayça Akarcan ve Gözen Vural'ýn eserleri sanatseverlerle buluþuyor.

13 13 14 Mayýs 2015 Perþembe 'KAZALAR OLMASIN, ANALAR AÐLAMASIN' Alaniçi Türk Kadýnlar Birliði sponsorluðunda Cumartesi günü 'Kazalar Olmasýn, Analar Aðlamasýn' adý altýnda yürüyüþ gerçekleþtirilecek. Birlikten yapýlan yazýlý açýklamada, yürüyüþün saat 16.00'da Gazimaðusa DAÜ çemberinden, Sulu çembere kadar olan güzergahta geçekleþeceði kaydedildi. Yürüyüþ, KKTC Telsim'in desteðiyle Alaniçi Türk Kadýnlar Birliði, Yeniboðaziçi Kadýnlar Birliði, Topcuköy Kadýnlar Birliði, Mormenekþe Kadýnlar Birliði, Gönendere Sanat ve Kültür Derneði katýlýmýyla geçekleþecek. TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ ÝMZALANDI, ÇADIR EYLEMÝ SONA ERDÝ "KADRAJ'DA LEFKOÞA" FOTOÐRAF YARIÞMASI SERGÝSÝ AÇILDI Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) düzenlediði "Kadraj'da Lefkoþa" isimli fotoðraf yarýþmasýnýn sergisi açýldý ve dereceye girenlere ödülleri verildi. Lefkoþa'da Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda yer alan serginin açýlýþýný, Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý yaptý. Açýlýþa, Güney Kýbrýs'ta görev yapan bazý yabancý büyükelçiler de katýldý. Cumhurbaþkaný Akýncý, serginin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, Lefkoþa'da çekilen fotoðraflarýn, bugünü geleceðe taþýyacaklarýndan büyük önem taþýdýðýný belirterek, yarýþmayý düzenleyen herkesi tebrik etti. Akýncý, belediye baþkanlýðý döneminde kendilerinin de sergi düzenlediðini, o fotoðraflarýn belediye arþivinde olmasýný ümit ettiðini ifade ederek, fotoðrafýn; çekildiði dönemi, geçmiþi, insaný, yaþam biçimini ve kültürü, geleceðe taþýdýðýna iþaret etti. Bugün çekilen ve sergide yer alan fotoðraflarýn çok etkili ve kaliteli olduðunu belirten Akýncý, Bugünkü Lefkoþa'yý geleceðe taþýmak adýna güzel bir iþ ortaya çýkarýldýðýný kaydetti. Akýncý, bugün çekilen fotoðraflarýn yarýn daha da önemli olacaðýný belirterek, bu gibi çalýþmalarýn her bölgede her köyde yapýlmasýnýn önemli olduðunu belirtti. Kýb-Tek'e Yorgancýoðlu'ndan red n YORGANCIOÐLU: "ELEKTRÝK KURUMU'NUN FÝYAT ARTIRMA TALEBÝ GERÝ GÖNDERÝLDÝ" n "BÝR TARAFTAN FÝYAT ARTIRMA TALEBÝ, DÝÐER TARAFTAN ÝSTÝHDAM YAPILMASI ÝZAH EDÝLÝR BÝR YOL DEÐÝLDÝR" Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kýb-Tek) fiyat artýþý talebinde bulunduðunu ancak Bakanlar Kurulu'nun, bu talebin yeniden deðerlendirilmek üzere Kurum'a geri gönderilmesine karar verdiðini açýkladý. Yorgancýoðlu, "Bir taraftan elektrik fiyatlarýnýn artýrýlmasý talebi hükümetin gündemine taþýnýrken, diðer taraftan istihdam yapýlmasý doðru bir yol, izah edilir bir yol deðildir. Bu nedenle kendilerini çýrak olarak görmediklerini iddia edenlerin hükümeti de kendilerinin belirlediði fiyatý kabul etme makamý olarak görmemeleri gerekir" dedi. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan basýna yaptýðý açýklamada, Bakanlar Kurulu'nun, Elektrik Kurumu'nun fiyat artýþý talebini de deðerlendirdiðini ifade ederek, bu çerçevede Elektrik Kurumu ile ilgili bazý deðerlendirmeler yaptý. Yorgancýoðlu, CTP-BG/DP-UG hükümetinin 2013 yýlýnýn son çeyreðinde göreve geldiðini, bu dönemde Kýb-Tek'in borç bataðýnda olduðunu, akaryakýt alma konusunda sýkýntý yaþadýðýný anýmsatarak, bu kurumun yeniden yapýlandýrýlmasý gerektiðini anýmsattý. "KIB-TEK ÝÇÝN YÜZDE 20 ZAM YAPTIK" Bu kapsamda o dönemin koþullarýnda ve öneriler ýþýðýnda hükümetin Kýb-Tek'in ayaklarý üzerinde durabilmesi ve özelleþtirilme imkanýnýn ortadan kaldýrýlmasý adýna tüm eleþtirilere raðmen yüzde 20'ye varan elektrik zammýný onayladýklarýný ifade eden Baþbakan Yorgancýoðlu, o dönemden sonra yine Kýb-Tek'in yüksek faizli borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý için bankalar arasý piyasa ve bazý bankalardan düþük faizli borç alýnmasý konusunda hükümetin kefil olduðunu anlattý. "BORÇ YAPILANDIRILMASI ÝÇÝN KEFÝL OLDUK" Yorgancýoðlu, ayrýca borçlu olan tüketicilerin borçlarýnýn uzun vadeye yayýlmasý için karar üretildiðini, bunun yanýnda mazot tasarrufu için led aydýnlatma ve akým kaçaðýný önlemek için de akýllý sayaçlar alýmýný önerdiklerini ve onayladýklarýný kaydetti. "ÝSTÝHDAMLAR HÜKÜMETÝN BÝLGÝSÝ DIÞINDA" Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, bir soru üzerine, Kýb-Tek'te yapýlan istihdamlarýn hükümetin bilgisi ve onayý dýþýnda olduðunu da belirterek, "Bizim için sorun olan; bir taraftan elektrik fiyatlarýnýn artýrýlmasý talebi hükümetin gündemine taþýnýrken, diðer taraftan istihdam yapýlmasýdýr. Bunun doðru bir yol, izah edilir bir yol olduðunu düþünmüyorum" ifadelerini kullandý. HAVA-SEN Baþkaný Buran Atakan, CAS þirketinde toplu iþ sözleþmesi imzalanarak uzlaþmaya varýldýðýný, dolayýsýyla çadýr eyleminin kaldýrýldýðýný açýkladý. Yazýlý bir açýklama yapan Atakan, "Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn bünyesinde oluþturulan ve Ercan'da faaliyet gösteren Kýbrýs Türkü'nün Ercan'da ki son kalesi olan CAS þirketinde uzlaþmaya varýldý. Önce þirketi yaþatmak için verilen mücadele, sonra da çalýþanlarýn sosyal haklarýnýn kazanýlmasý mücadelesi, toplu iþ sözleþmesi imzalanmasý ile neticelenmiþtir" ifadelerini kullandý. Atakan, 30 Haziran 2014'te çalýþanlarýn iþlerine son verilerek, þirket kapanma noktasýna getirildiðini anýmsattý. Atakan, "Bu süreçte gerek þirketin yaþatýlmasýnda, gerek CAS çalýþanlarýna sahip çýkýlmasýnda, gerekse çalýþanlarýn sosyal haklarýný vererek, toplu iþ sözleþmesinde üzerine düþen görevi yapan ve sorumluluktan bir an dahi kaçmayan Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ'a CAS çalýþanlarý adýna teþekkür ederim" dedi. KAMU HÝZMETÝ KOMÝSYONU HEMÞÝRELÝK SINAV SONUÇLARINI AÇIKLADI Kamu Hizmeti Komisyonu, Yataklý Tedavi Kurumlarý Dairesi 1. Derece Hemþire mevkii için yapýlan mülakatlarýn sonucunu açýkladý. Komisyon açýklamasýna göre, 29 ve 30 Nisan ile 4 ve 6 Mayýs tarihlerinde yapýlan mülakatlar sonucu 106 kiþilik 1. Derece Hemþire mevkiiyle ilgili sonuçlar komisyonun web sitesinde, /khk.kamunet.net/mulakat_ytkd_2013.aspx adresinde yayýmlandý. GÜZELYURT BELEDÝYESÝ GENÇLÝK ÞÖLENÝ CUMA GÜNÜ Güzelyurt Belediyesi'nin orta eðitim kurumlarý ve sivil toplum örgütleri ile ortaklaþa düzenlediði Gençlik Þöleni 15 Mayýs Cuma günü gerçekleþtirilecek. Güzelyurt Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Güzelyurt Kapalý Çarþý Meydanýnda yer alacak etkinlik saat 18.00'da Þehit Turgut Ortaokulu'nun sergi açýlýþýyla baþlayacak. Etkinlikte illüzyon ve akrobasi gösterileriyle okul ve kültür derneklerinin dans gösterileri yer alacak. Etkinlik kapsamýnda orta öðretim kurumlarý ile kültür dernekleri Kapalý Çarþý Meydanýnda stant kurarak, yiyecek satýþý yapacak. KAMU HÝZMETÝ KOMÝSYONU YENÝ BÝNAYA TAÞINIYOR ÞÝÝR OKUMA YARIÞMASI'NIN BÝRÝNCÝSÝ MÝNE EKÝNLÝ OLDU Deniz Plaza'nýn katkýlarýyla düzenlenen Orak Kültür Sanat ve Eðitim Merkezi (OKSEM) 5. Ýlkokullar Arasý Þiir Okuma Yarýþmasý'nýn birincisi Çamlýbel Aysun Ýlkokulu öðrencisi Mine Ekinli oldu. Deniz Plaza'dan yapýlan açýklamaya göre, juri üyeliklerini Ayþe Tural (Þair, Yazar); Derman Atik (Tiyatro Sanatçýsý); Fatoþ Avcýsoyu Ruso (Þair, Öðretmen); Hamide Daðkýranlar Börtlüce (Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni) ve Sevtap Soyel'in (Emekli Edebiyat Öðretmeni) yaptýðý yarýþmanýn sunuculuðunu ise Aycan Özbilekler üstlendi. 13 ilkokulun kayýt yaptýðý, ancak 12 ilkokulun yarýþtýðý OKSEM 5. Ýlkokullararasý Þiir Okuma Yarýþmasý Anafartalar Lisesi'nde bugün gerçekleþti. Yarýþmasý'nýn birincisi "Ben Bir Çocuðum" adlý þiiri ile Çamlýbel Aysun Ýlkokulu öðrencisi Mine Ekinli olurken; ikinciliði "Küçük Serçe" adlý þiiri ile Çatalköy Ýlkokulu öðrencisi Dilay Yurdadöner elde etti. Yarýþýn üçüncüsü ise, "Ben Bir Çocuðum" adlý þiir ile The Amerikan Elementary School öðrencisi Nihal Sarý oldu. Juri Özel Ödülü ise, yarýþmada "Adým Kýbrýs" adlý þiiri seslendiren Þht. Hasan Cafer Ýlkokulu öðrencisi Eda Nur Gül'e verildi. Yarýþmanýn birincisi Mine Ekinli'ye ödülünü OKSEM Baþkaný Ahmet Özçaylý verdi. Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkanlýðý, yeni binaya taþýnma iþlemleri nedeniyle 18 Mayýs'ta hizmet veremeyeceðini duyurdu. KHK Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nýn yer aldýðý binanýn (Þht. Agah Top Sokak OrtaköyLefkoþa) 4 ve 5'inci katlarýnýn, Kamu Hizmeti Komisyonu'na tahsis edildiði ve yeni binaya taþýnma iþlemlerinin baþladýðý kaydedildi. Açýklamada, 16, 17 ve 18 Mayýs yeni binaya taþýnma iþlemleri olacaðýndan, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun 18 Mayýs Pazartesi günü hizmet veremeyeceði duyuruldu. DAÜ VI. LÝSELERARASI MÜZÝK FESTÝVALÝ Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) "VI. Liselerarasý Müzik Festivali", bugün, 09:30 13:00 saatleri arasýnda, Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý'nda gerçekleþtiriliyor. VI. Liselerararasý Müzik Festivali'nde Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin deðiþik bölgelerinden 9 lise müzik performanslarýný sergilemek için bir araya gelecek.

14 14 14 Mayýs 2015 Perþembe Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Seval Eczanesi: 9 Yavuz Konnolu Sok. Kermiya (Özel Baþkent Hastanesi Yaný) Tel: Serkan Kervan Eczanesi: Hürriyet Sok. No:11/B Hamitköy Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 A Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Girne Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:31 Ocak Kulübü Karþýsý Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Erel: Yarýn sabahtan itibaren Maraþ'ý vermeliyiz n Kýbrýs AB Derneði Denetleme Kurulu Üyesi ve Kýbrýs Türk Ticaret Odasý eski baþkanlarýndan Ali Erel, bugün Kýbrýs Tv'de dikkat çekici açýklamalarda bulundu. Gündem Kýbrýs Özel - Mehmet Aktunalar Kýbrýs AB Derneði Denetleme Kurulu Üyesi ve Kýbrýs Türk Ticaret Odasý eski baþkanlarýndan Ali Erel, bugün Kýbrýs Tv'de Aslý Elder'in sunuculuðunu yaptýðý programa katýlarak Kýbrýs konusu, çözüm süreci ve liderlerin dün akþam bir araya gelmesini deðerlendirdi. Erel, Kapalý Maraþ ile ilgili dikkat çekici açýklamalarda bulundu. Ali Erel, Kapalý Maraþ'la ilgili olarak "Yarýn sabahtan itibaren Maraþ'ý vermeliyiz ve gümrük birliðini talep etmeliyiz" diyerek dikkat çekici bir öneride bulundu. Ýþte Ali Erel'in yaptýðý açýklamalardan bazý satýrbaþlarý: "Ateþkes hâlâ varken müzakereciler çok fazla birþey yapamaz." "Kýbrýs'ýn annesi babasý kardeþi yoktur. Bireylerin ne hissettiði baþka þey." "Kýbrýslýlarýn beklentisi federal bir çözüm." "Her iki toplum lideri karþýlýklý olarak deðil yan yana Türkiye ile müzakere etmeli." "Türkiye Ýngiliz Üsleri'nin garantörüdür. Garanti anlaþmasýnýn üçüncü maddesi eksiktir." "Liderler Kýbrýslý Türkler ve Rumlar masanýn tek bir tarafýnda garantörlere ihtiyacýmýz yok derse karþý çýkýlmamalý." "BM Güvenlik Konseyi kararlarýna uyacaksanýz Maraþ'ý vermeniz gerekir." "Yarýn sabahtan itibaren Maraþ'ý vermeliyiz ve AB Gümrük Birliði'ni talep etmeliyiz" BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Utanýp çekinmek. 1 2 Beyaz. 2-Kalbin sað karýncýðýndan 1 akciðerlere, sol karýncýðýndan vücudun 2 diðer bölümlerine kan taþýyan damar. 3 Rütbesiz asker. Çocuðu olan kadýn. 3-Bir erkek 4 adý. Kartalgillerden, Avrupa ve Asya'nýn 5 ormanlýk ve çalýlýk yerlerinde yaþayan 6 yýrtýcý bir kuþ. 4-Ýlkel, 7 iptidai. Uzaklýk bildirir. 5-Sayýlarý göstermek 8 için kullanýlan iþaretlerden her biri. 9 Sürekli yaðmurlardan ve eriyen karlardan 10 oluþan, geçtiði yerlere zarar veren taþkýn su Vurgusuz þart eki. Deðerinden çok aþaðý bir fiyatla alýnan veya alýnabilecek olan þey. 7-Baba, cet. Akdeniz ülkelerinde yetiþen tüylü ve genellikle yapýþkan yapraklý, reçinesi hekimlikte kullanýlan bir bitki. 8-Ýnandýðý, düþündüðü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük. Menteþe. 9-Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kiriþli bir çalgý. Yargýlar, hükümler. 10-Adaletle iþ gören, adaletten, haktan ayrýlmayan, hakký yerine getiren. Alfabenin 12 ve 6. harfleri. 11-Damak sesleriyle baþlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuþan. Yapýþtýrýcý. Dünkü bulmacanýn çözümü SERAMÝK SERGÝSÝ AÇILDI Proje sorumluluðu Rauf Ersenal, küratörlüðünü Ayhatun Ateþin tarafýndan gerçekleþtirilen "Alashia Yeniden Doðuyor 3" sergisi açýldý. Açýlýþa Lefkoþa Belediye Baþkaný Mehmet Harmancý, sanatsever ve sanatçýlar katýldý. Vakýflar Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn ev sahipliði yaptýðý sempozyum, Baþbakan Yardýmcýlýðý'na baðlý Kültür Dairesi, Dýþiþleri Bakanlýðý, Doðu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kýbrýs Turkcell, Golden Tulip Hotel ve Altýnbaþ ana sponsorluðunda desteklendi. Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Mehmet Harmancý, bu önemli projeye Lefkoþa'da ev sahipliði yapmaktan gurur duyduklarýný söyledi. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Çözülmesi çok güç bir duruma gelmek (iki kelime). 2-Güzel koku. Gelecek. Bulunma hali eki. 3-Mecazi anlamda "Acýmasýz, zalim". Ýþsiz, baþýboþ gezen, avare. 4-Halk dilinde "Uzaklaþmak". Toplum içindeki en küçük birlik. 5-Bir türün bütün bireylerine deðil de bir veya birkaç bireyine iliþkin olan. Bir nota. 6-Kuzu sesi. Birçok kiþinin zor kullanarak ele geçirdikleri malý alýp kaçmasý, yaðma. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 7-M.Ö yýllarý arasýnda yaþamýþ ünlü Yunan matematikçi ve fizikçisi. Kýrmýzý. 8-Baðýþlama. Saðlýðý korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacýyla uygulanan beslenme düzeni, diyet. 9-Sesin tonuna göre piþmanlýk, öfke, özlem, beðenme, sevgi gibi duygular anlatýr. Çift kanatlýlardan, birtakým uçucu böceklerin genel adý. 10-Ters okunuþu "Gözün að tabakasý". Bir erkek adý. 11-Bazý bölgeleri sulamak veya gemilerin iþlemesine elveriþli, insan eliyle açýlmýþ su yolu. Karýn doyurma iþi. "Kentin kent olmasý için sanat vazgeçilmezdir" diyen Harmancý þöyle konuþtu: "Bedesten gibi büyülü bir mekanda ülkemizden kaçýrýlan eserlerin replikalarýný görmek ve sanatçýlarýn eserlerini izlemek heyecan verici. Engelsiz bir yaþam içinde düþleri, düþünceleri engelsiz kýlmak ve sanatý engelsiz yapmak önemli." Proje Küratörü Ayhatun Ateþin, "Alashia'nýn uzantýsýnda dünden bugüne bizler birer noktayýz" diyerek, Kýbrýs'tan kaçýrýlan eserlerin yeniden üretiminden büyük bir heyecan duyduklarýný söyledi. BKP: Hükümet derhal istifa etmeli Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), hükümeti, dövizde meydana gelen yükseliþ ve hayat pahalýlýðý karþýsýnda önlem almamakla suçlayarak, "Hiçbir inandýrýcýlýðý ve güvenilirliði kalmayan CTP-BG ile DP-UG hükümeti derhal istifa etmeli ve halka gidilmelidir" dedi. BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptýðý yazýlý açýklamada, hayat pahalýlýðý karþýsýnda yoksulluðun derinleþmekte olduðunu ifade ederek, halkýn büyük bir kesiminin borçlanarak, borcunu borçla kapatarak yaþamaya çalýþtýðýný kaydetti. Korkmazhan, 2013 yýlýnda çek yasaðýna girenlerin sayýsýnýn 2 bin 910 olduðunu, 2015 baþýnda ise bu rakamýn 3 bin 500 civarýna ulaþtýðýný belirterek, asgari ücretin açlýk sýnýrýnýn altýnda tutulduðunu, maaþ ve ücretlere hayat pahalýlýðý ile eþit oranda artýþ yapýlmadýðýný, dövizde meydana gelen yükseliþin zamlarý tetiklediðini ve hayat pahalýlýðýnýn dayanýlmaz boyutlara ulaþtýðýný ileri sürdü. Dövizde meydana gelen yükseliþ ve hayat pahalýlýðý karþýsýnda önlem almayan CTP-BG ile DP-UG hükümetinin iþçilerin, üreticilerin, esnaflarýn, küçük iþletmelerin ve halkýn büyük bir kesiminin yoksullaþmasýný ve borç bataðýna saplanmasýný izlediðini öne süren Korkmazhan, hükümetin hiçbir inandýrýcýlýðý ve güvenilirliði kalmadýðýný iddia etti ve hükümetin derhal istifa edip halka gitmesi gerektiðini savundu. Hükümeti eleþtiren Korkmazhan, þu iddialarda da bulundu: "KIB-TEK'e 135 kiþi, Kalkýnma Bankasý'na 35 kiþi sýnavsýz ve partizanca istihdam edilmiþtir. Para babalarýna baðýþladýklarý vergi borçlarý Milyonlarca TL'dir. Örtülü ödeneklerden harcanan paralar ile seçim giderleri karþýlanmaktadýr. Seçim öncesi yüzlerce kýrsal kesim arsasý daðýtýlmýþtýr. 1 yýllýk ek mesai ödenekleri için 80 Milyon TL, 144 müþavir için 18 Milyon TL ayrýlmýþtýr." DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 14 Mayýs 2015 Perþembe 15

16

17

18

19 19 14 Mayýs 2015 Perþembe KÝRALIK EV Girne-Beylerbeyi Savyon Sitesi'nde 3+1 eþyalý-havuzlu ev. Tel: MAYIS AVRUPA GÜNÜ RESEPSÝYONLA KUTLANDI n ÖÐRENCÝLERE YÖNELÝK RESÝM VE FOTOÐRAF YARIÞMASINA SON BAÞVURU TARÝHÝ 18 HAZÝRAN "9 Mayýs Avrupa Günü", AB Bilgi Merkezi'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandý. Resepsiyonda sýrasýyla, AB Bilgi Merkezi Ekip Baþkaný Pembe Menteþ, AB Destek Ofisi Baþkaný AlessandraViezer ve Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova birer konuþma yaptý. AB Bilgi Merkezi Ekip Baþkaný Pembe Menteþ, 9 Mayýs'ýn Avrupa Birliði ülkelerinde Avrupa'nýn doðum günü olarak kutlandýðýný ve bu günde Avrupa'nýn ve Avrupalýlýðýn ne anlama geldiðinin düþünüldüðünü söyledi. 9 Mayýs'ýn Avrupa vatandaþý olarak sorumluluklarýn ve insanlarýn üzerine düþenleri düþünmeleri gereken bir gün olduðunu da ifade eden Menteþ, AB ideallerine katký koymanýn herkesin görevi olduðunu belirtti. AB Destek Ofisi Baþkaný AlessandraViezer de, 9 Mayýs'ýn Avrupa uluslarýnýn bir arada huzur, barýþ ve dayanýþma içerisinde yaþamaya baþlamasýný temsil ettiðini belirterek, AB'nin oluþum sürecini anlattý.ab'nin dayanýþma kavramýnýn sonucunda mali yardým çerçevesinde Kýbrýslý Türkler için birçok proje desteklediklerini dile getiren Viezer, bu projelerden örnekler verdi. Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova ise, Avrupa Günü'nü kutlamak amacýyla gerçekleþtirilen kutlamalara ev sahipliði yapan AB Bilgi Merkezi'nin açýlýþýný da kutlayarak, yapacaklarý çalýþmalarda baþarýlar diledi, bakanlýk olarak her türlü iþbirliði ve destek için yanlarýnda olduðunu belirtti. Berova, Eðitim Bakanlýðý olarak Avrupa Birliði Destek Ofisi ve Baþbakanlýk AB Koordinasyon Ofisi ile iþbirliði içinde AB mevzuatýna uyum çalýþmalarý, mesleki eðitimin ve iþ hayatýnýn güçlendirilmesi projesi, okul hibeleri ve öðrenciler ve öðretmenler için burs programlarý konularýnda çalýþmalar yürüttüklerini kaydetti. DUYURU Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti "Hayvan Refah Yasasý" 6. maddesi gereðince, hayvanlara kötü muamele suçtur ve Yasa kurallarýna aykýrý davranan gerçek veya tüzel kiþiler bir suç iþlemiþ olurlar ve haklarýnda çeþitli idari yaptýrýmlar ile cezalar uygulanýr. Var olan bu yasal çerçevede, 7 Mayýs 2015 akþamý Lefkoþa-Taþkýnköy bölgesinde yapýlan ve halen çeþitli bölgelerde sürdürülen zehirleme olayýnýn fail / failleri meçhuldür. Halkýmýz, bu olayýn bir suç teþkil ettiðini ve ihbarýnýn da vatandaþlýk görevi olduðunu bilmeli. Bizler tüm baðýmlý ve baðýmsýz Hayvan Haklarý Aktivistleri olarak, yasalarýmýzýn yeterliliðinin ve uygulanabilirliðinin farkýndalýðýný artýrmayý hedefleyen bir eylem yürüyüþü düzenledik. Yürüyüþ, 16 Mayýs 2015 (Cuma) saat Lefkoþa-Dereboyu trafik ýþýklarý (Eski Citroen önü) - KKTC Meclisi istikametinde gerçekleþtirilecektir. Tüm halkýmýz davetlidir. APARTMAN ARANIYOR Üniversitelere servis yapan otobüs güzergahýnda en geç Aðustos sonuna kadar bitmiþ olacak þekilde kiralýk apartman aranýyor. Ýlgilenenler numaralý telefona baþvurabilirler Kiralýk daire Eleman aranýyor Satýlýk arsa Tel: Tel: MELÝ EMLAK Kiralýk daire SATILIK SATILIK Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: SATILIKLAR Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere zayýf akým altyapýsý yapabilecek KKTC vatandaþý, askerliðini yapmýþ, sürüþ ehliyeti olan, Maðusa bölgesinde ikamet eden eleman aranýyor. TECHLIFE Electronic Girne'de yaþayan, deneyimli, sürüþ ehliyeti olan, hastabakýcý bayan eleman aranýyor. Tel: Gönyeli'de 3+1 eþyalý daire Tel: MÜNHAL BAKICI BAYAN ELEMAN ARANIYOR Ev iþinde part-time çalýþabilecek bayan eleman aranýyor.(marmara bölgesi) Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. DERS VERÝLÝR Ýnteraktif Ýngilizce, Türkçe ve Yunanca dersleri verilir. (Ayda 8 ders 300 TL) Tel: Kermiya Þehit Çocuðu arsalarýnda satýlýk arsa Stg. Tel: SATILIK DAÝRE Ýngiliz malý Bradle marka yatay buhar kazaný komple ve halý yýkama ve endüstriyel çamaþýr sýkma makinesi. Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. Tel: Tel: DUYURU 60/2010 SAYILI SÝGORTA HÝZMETLERÝ (DÜZENLEME VE DENETÝM) YASASI ALTINDA ÇIKARILAN "ACENTELER TÜZÜÐÜ" KURALLARINA UYGUN ÖZEL VE TÜZEL KÝÞÝLERE ÜLKE GENELÝNDE SÝGORTA ACENTELÝKLERÝ VERÝLECEKTÝR ARZU EDENLER GÖRÜÞMEK ÜZERE ÞÝRKETÝMÝZE BAÞVURABÝLÝR MÜRACAAT GOLD INSURANCE LÝMÝTED ÞEHÝT ÝHSAN GÜVEN SOKAK NO 19 YENÝÞEHÝR LEFKOÞA TEL KAYIP ASKERÝ KÝMLÝK GKK askeri kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Kubilay Tosun

20 Beþiktaþ'ýn kaybetmeye tahammülü yok Beþiktaþ, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasýnda bu akþam Akhisar Belediyespor ile deplasmanda karþýlaþacak. Siyahbeyazlýlarýn puan kaybýný tahammülü yok. Manisa 19 Mayýs Stadý'nda oynanacak ve saat 19.45'te baþlayacak maçta, hakem Bülent Yýldýrým görev yapacak. Serdarlý dan týs yok! K-Pet Süper Ligi'nde kendi hatasý yüzünden küme düþen Serdarlý'ya yapýlan onca suçlamalara raðmen ne açýklama geldi ne de cevap verildi Serdarlý'da baþkan Taþer Büyükadam, KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu'na takdim ettiði dilekçede Yüksek Ýdare Mahkemesi'ne baþvuru için Olaðanüstü Genel Kurul çaðrýsý yapýlmasý ve sorumlularýn tespiti için bir soruþturma komitesi oluþturulmasý talep etmiþti (Necati Özsoy) Serdarlý'nýn hazin bir sonla küme düþmesinin sorumlularý hala daha cevap vermekten kaçýnýyor. Çetinkaya maçýnda cezalý oyuncu oynatýp sahadan çekilen ve hükmen yenik sayýlýp 3 puaný silindiði için küme düþen Serdarlý'dan hiçbir açýklama yapýlmadý. Yönetim maç sonrasý Teknik Direktör Halil Çimendað'ý görevden almýþtý. Çimendað da birilerinin bir senaryo yazdýðýný ve kendisini suçlu göstermek için görevden alýndýðýný söylemiþti. Kulüp Baþkaný sadece Futbol Federasyonu'na Off-Road heyecaný Alagadi'de yaþanacak Velleddin Hüdan Geleneksel Aný Yarýþý 17 Mayýs Pazar günü yapýlacak. Alagadi'de gerçekleþtirilecek yarýþ saat 9.30'da baþlayacak Kuzey Kýbrýs Off-Road Derneði tarafýndan düzenlenen 2.Velleddin Hüdan Geleneksel Aný Yarýþý 17 Mayýs Pazar günü yapýlacak. Alagadi'de gerçekleþtirilecek yarýþ saat 9.30'da baþlayacak. Geçtiðimiz yapýlan ve büyük ilgiyle izlenen Veleddin Hüdan Aný Yarýþýnda bu yýlki ilginin ve ve heyecanýn daha büyük olmasý bekleniyor. Kayýtlarýn devam ettiði yarýþ için sürçüler hazýrlýklarýný da sürdürüyor. Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan eðitim çalýþmalarýnýn ardýndan bu hafta sonu gerçekleþtirilecek Veleddin Hüdan Aný Yarýþýna 25 aracýnýn katýlmasý bekleniyor. alýnan kararlar için itiraz baþvurusu yaptý. Sarý kart cezalýsý Hasan Bahtýkara'yý playout maçýnda Çetinkaya karþýsýnda oynatan ve bunun anlaþýlmasý üzerine maçýn ikinci yarýsýna çýkmayan Serdarlý, aldýðý hükmen yenilgi ve Tahkim Kurulu'nun 3 puanýnýn silinmesi ile avantajýný kaybedip küme düþmesi üzerine federasyona itiraz dilekçesi sunmuþtu. Konu ile ilgili olarak verilen cezalarýn usule uygun verilmediði görüþü ile Futbol Federasyonu'na itirazda bulunan Serdarlý'da baþkan Taþer Büyükadam, KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu'na takdim ettiði dilekçede ayrýca verilen kararla ilgili Yüksek Ýdare Mahkemesi'ne baþvuru için Olaðanüstü Genel Kurul çaðrýsý yapýlmasý ve sorumlularýn tespiti için bir soruþturma komitesi oluþturulmasý talep etmiþti. Bu noktada Serdarlý sorumluyu neden baþka yerde arýyor? Serdarlý'nýn cezalý futbolcu oynatmasý tamamen kendi idare sorumluluðunda olan bir þey. Sahadan çekilmesi ise Baþkan ve yönetimin sorumluluðunda. Bu sebeplerden dolayý takým küme düþtü. Yapýlan suçlamalara ise ne baþkan ne de yönetici cevap vermiyor. Ancak spor kamuoyu ve Serdarlý halký bunun sorumlularýnýn kim olduðunu öðrenmek istiyor. Güreþ Milli Takýmý Ýstanbul yolcusu Ýstanbul'da Mayýs 2015 tarikleri arasýnda yapýlacak olan 11. Uluslararasý Türk Dünyasý Fevzi Þeker Yýldýzlar Serbest Güreþ Turnuvasý'na KKTC milli takýmý katýlýyor. Bugün adadan ayrýlacak olan milli takýmýmýzda Ahmet Akçam ve Ogün Kurt yer alýyor. Oruç Ertürk yönetimindeki kafilede Can Avcý antrenör olarak sporculara katký koyacak. Kavaz: "Sporcularýmýza Güveniyoruz" Güreþ Federasyonu Baþkaný Hüseyin Kavaz, "Bu turnuvaya katýlmak hem tecrübe açýsýndan hem de Türk dünyasý güreþçileriyle bir araya gelmek bizim için son derece önemlidir. Sporcularýmýza güveniyoruz. Onlarýn madalya kazanacaklarýna inanýyoruz." dedi. Gençlik ve Spor Festivali Lefkoþa Türk Belediyesi ve Güreþ Federasyonu tarafýndan organize edilen Gençlik ve Spor Festivali çerçevesinde, "Yýldýzlar Gençlik ve Spor Bayramý Serbest Güreþ Turnuvasý" 17 Mayýs Pazar günü yapýlýyor. Lefkoþa Rifat Þener Güreþ Salonu'nda yapýlacak müsabakalar saat 10.30'da baþlayacak. Müsabakalarda Mertdoðan Soyalan, Volkan Avcý, Mesut Ayar, Ercan Köse ve Murat Doðanhakem olarak görev alacak. Sýrada boks var! Boks Federasyonu tarafýndan düzenlenen KKTC 2. Boks Gecesi 17 Mayýs 2015, Pazar akþamý Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþecek Boks Federasyonu, ikinci etkinliðini düzenleme çalýþmalarýný sürdürüyor. 5 Erkek 1 Kadýn temasý ile düzenlenen etkinlik, KKTC ile Ýngiltere karþýlaþmasý niteliðine sahip olacak. Boks Federasyonu tarafýndan düzenlenen KKTC 2. Boks Gecesi 17 Mayýs 2015, Pazar akþamý Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþecek. Saat 18:00'de baþlayacak olan 2. Boks Gecesi'ne giriþ 20-TL olacak. Gecede KKTC'den 5 erkek ve 1 kadýn sporcu ile Ýngiltere'den 5 erkek ve 1 kadýn sporcu karþý karþýya gelecek. Sürpriz þovlarýn da yer alacaðý KKTC 2. Boks Gecesi'nin görsel boks þöleni þeklinde gerçekleþmesi planlanýyor. Boks Federasyonu'nun ilk etkinliði 5 Nisan 2015 tarihinde yine Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþmiþti. KKTC 2. Boks Gecesi'nde ringe KKTC formasý ile çýkacak olan sporcularýn Ocak'2015 ayý ve sonrasýnda düzenlenen turnuvalarýn þampiyonlarý olduðunu belirten Boks federasyonu Baþkaný Yýltan Zabit, "Sporcularýmýz, uygun kiloya sahip þampiyon sporcularýmýzdýr. Ülkemizi en iyi þekilde temsil edeceklerdir" dedi. Sporcularýmýzýn gece öncesi hazýrlýklarýný tamamladýklarýný ve 3 günlük dinlenme sürecine girdiklerini de belirten Zabit, tüm boksa meraklý olanlarý geceye davet etti. KKTC'yi temsil edecek 5 erkek ve 1 kadýn sporcunun yer aldýðý takýmda Mithat Taylan; Ýhsan Çam; Ýmam Kurbanov; Serhat Shadnanov; Mehmet Paþa ve Çaðla Akansel yer alacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 12 yýl sonra geçiþ kapýlarýndaki kaðýdý ve mührü kaldýrmayý baþardýk. 12 yýlda bir kaðýttan kurtulduysak, zorunlu askerlikten kaç yýlda kurtuluruz acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Mayýs 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4885 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Mayýs 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4885 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mehmet Ali Talat CTP'nin baþýna dönmek için perende aldý ya, Derviþ Eroðlu'nun da UBP'nin baþýna dönmesi için kampanya var! Mümkün olsa Denktaþ'ý da diriltecekler! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Mayýs

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Dostlarým beni linç ediyor

Dostlarým beni linç ediyor Þu çarpýk tabloya bakýn... Seçim boyunca Akýncý'ya demediðini býrakmayanlar þimdi onun yanýnda, gerçek dostlarý ise karþýsýnda! Ne hazin bir manzara bu manzara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Mayýs 25

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4920 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4920 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis'in Nobel Barýþ Ödülü'ne aday gösterilecekleri söyleniyor. Bu konuda þimdiden yayýnlar var... Amerika ve Avrupa gaz vermeyi iyi biliyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı