öönnr*clrnniu Eölrtui ir,n hclli rünx-armaw, KARMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "öönnr*clrnniu Eölrtui ir,n hclli rünx-armaw, KARMA"

Transkript

1 ATMANYA FEDERAT CUMIIUNIYTII'NPTXI rünx öönnr*clrnniu Eölrtui ir,n hclli rünx-armaw, KARMA r öirirrl uzmanllrrr «ouiwo rrlu 20. ToPLANTI PRoToxorÜ ANKARA, ubat2014

2 Federal Almanya'daki Türk ö rencilerin e itimi ile ilgili 20. Türk-Alman Karma E itim Uzmanlan Komisyonu Toplantrsr ubat 2Ol4 taihteri arasmda Ankara,da yaprlmrgtrr. Türk Heyetine Ttirkiye Cumhuriyeti Milli E itim Bakanhsr Müstegar Yardrmcrsr Sayrn Salih QELIK, Alman Heyetine Berlin Eyaleti E itim, Bilim ve Aragtrrma Bakanl r Müstegan Mark RACKLES bagkanhk etmigtir. Heyet listeleri iligiktedir. Taraflar agrhg konugmalanm müteakip aga rdaki gtindem maddelerini görügmüglerdir. L.,-9. TOPLANTININ DEöERLENDiRiLMESi Taraflar, Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki Ttirk ösrencilerin esitimi ile ilgili 30 Kastm - 0l Arahk 2010 tarihlerinde Berlin'de gergeklegtirilen 19. Türk - Alman Karma E itim Uzmanlarr Komisyonu Toplantrsrmn de erlendirilmesinin, gtindem maddelerinin de erlendirilmesi esnasrnda ele almmasrnda mutabrk kalmrglardrr. Ttirk tarafi, Alman tarafindan son toplantr tutana rndaki hususlar ile ilgili olarak ne gibi gahgmalar yaprldrsr hakkrnda bilgi talep etmiptir. Alman tatafr, 19. KEUK protokoltintin, desteklemeleri ricasryla Eyaletlere gönderilmek üzere E itim Bakanlarr Konferansrmn bilgisine sunuldusunu bildirmigtir. 2. FEDERAL ALMANYA'YA irig«il sircirnn: isrrrisrixi verirer ve röirirrl poritikasr ALANTNDAKi celismeler Ttirk tarafi, Ttirkiye'deki yeni e itim sistemi (4+4+4) ve Almanya'daki Ttirkiye tarafindan gönderilen ö retmenler ite Türkge ve Ttirk Kültürü derslerine katrlan ösrenciler hakkrnda bilgi vermig, özellikle Alman vatandagh ma gegen Ttirk gocuklalrun - genglerinin istatistiki verilerde görülmesi imkäm bulunmadr rndan, Almanya'da yasayan Türk vatandagr ve Türk kökenli ö rencilere dair istatistiki verileri talep etmig, ikili iligkilerin geligtirilerek daha fazla ortak gahgma planlanabilmesi adrna, konu hakkrndaki aynntrh bilgilerin paylagrlmasrrun önemini vurgulamrgtrr. Alman taraft, istatistiklerde yalntzca Türk vatandagr olan ösrencilerin bilgilerinin bulundu unu belirterek, bu verilerin Alman vatandagh ma gegen Türk ösrencilerin bilgilerini kapsamadr rm ifade etmigtir. Alman tarafi, gögmen olgusu ile ilgili farkh veri toplama yöntemleriyle elde edilen istatistiki bilgileri paylagacasrru belirtmigtir.

3 Türk tarafi, Alman tarafirun Ttirk vatanda r ve Türk kökenli ösrenciler hakkrnda sundu u istatistiki verilerden ve Almanya'daki e itim potitikalan ve geligmeler hakkrnda sundu u bilgilerden dolayr memnuniyetini ifade etmigtir. Taraflar mevcut verilerini birbirlerine sunmuglardrr. 3. YABANCT DiL OUTRAK TüRKEE Ttirk tarafi, Baden-Württemberg eyaletinde esitim-ösretim yrhnda hayata gegirilmesi planlanan "3. Yabancr Dil Olarak Ttirkge" pilot projesi ve diser eyaletlerdeki mevcut durum hakkrnda bilgi talep ederek Ttirkgenin 2. ve 3. yabancr dil dersi olarak yaygrnlagtrrtlmasrrun önemini vurgulamrgtr. Bu gergevede Baden Wtirttemberg eyaletinde hayata gegirilecek söz konusu proje kapsamrnda her e itim bölgesinde en az bir okulun pilot uygulamaya dahil edilmesini teklif etmigtir. Türk tarafi, okullarda Ttirkgenin yabancr dil olarak lise bitirme (Abitur) smavlarma dähil edilmesinin, Ttirk kökenli ö rencilerin akademik baganlanm arttrrmada motive edici bir etki yapaca rm belirtmiqtir. Alman tarafr, okullardaki yabancr dil derslerinin ancak talep edilmesi ve ders verecek ö retmen bulunmasr halinde verilebilece ini belirtmigtir. Yabancr dil olarak Ttirkge dersi halen mevcut eyaletlerin yansmda sunulmaktadrr. Derslerin not ile deserlendirildisini ve ö retmenlerin yeterlilikleri hakkrnda bilgi vererek, birgok eyalette Türkge dersi ö retmenlerinin yetigtirilmesine baglandr rm belirtmiqtir. Birgok eyalette Türkgenin lise bitirme smavlannda (Abitur) segilebilmekte oldu unu belirterek, bu konuda Türkge bitirme slnavr ile ilgili tarihinde yayrmlanan E itim Bakanlarr Konferansr Karanna dayanarak tarihinde yenilenen mevzuatr Ttirk tarafina sunmugtur. Alman tarafi, Türkge derslerinin karnede yer almasma dair eyaletlerde geqitli imkanlar bulundu unu agrklamrgtrr. Bazr eyaletlerde e itim bakanhklan ile konsolosluklann igbirlisi ile Ttirkge derslerinin Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre sertifikalandrnldrsrm belirtmigtir. Türk taraft, Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre Türkge sertifika smavlalmn yapilmasrm destekledi ini, söz konusu srnavlann Yunus Emre Enstitüsü ve üniversitelerimiz tarafindan yaprlmasmm uygun olacasrm belirtmigtir. 4. islam pilu nensleri Tärk tarafi, islam Din Derslerinin, Din Külttirü ve Ahlak Bilgisi ösretmenlei ya da ilahiyat alamnda pedagojik bilgiye sahip ö retmenler tarafindan ösretilmesinin, derslerin amacma ulagmasrndaki önemini vurgulamrgtrr. Türk tataft, Almanya'da yfüsekokul okumaya hak kazanan ösrencilerden, "Uluslararast ilahiyat Programr" kapsamrnda Ttirkiye'deki üniversitelerin ilasiyat

4 fakültelerinden mezun olanlann, Almanya'daki okullarda Almanca olarak verilen islam din derslerinde ö retmen olarak görev yapmalanrun faydah olacasmrn dügänüldüstinü belirtmigtir. Ttirk tarafr, söz konusu derslerin yaprlmasmda Almanya'da ilahiyat konusunda gereken donamma sahip yeterli personeli bulunan DitiB'in muhatap almmasr gerektisini belirterek, islam derslerinin Türkge ve Almanca olarak ösretilmesiyle islam dininin daha doeru anlagrlmasrnda olumlu katkrlar yapaca nrn göz ardr edilmemesi gerektisini ifade etmigtir. Ttirk tarafi, 19. Protokolde belirtildi i gibi, islam din dersleri programr ve materyali hanrlayan veya bu konuda gahgmalar yapal akademisyen ve diser ilgilileri bilgi paylagrmr amactyla Türkiye'de a rrlamaktan ve igbirli i yapmaktan memnuniyet duyacasmr tekrar yinelemigtir. Ttirk tarafi, ayflca Tübingen, Mtinster, Erlangen ve Osnabrück'teki islami Bilimleri Merkezlerinin mtifredat, uygulama ve materyal hazr:lrrr1a galqmalannda Ttirkiye'deki üniversitelerimizin ilahiyat Fakülteleri ile igbirli i yapmasmm deneyim paylagrmr agrsmdan faydah olaca rru vurgulamrgtrr. Alman tarafr, islam din dersleri ile ilgili eyaletlerdeki desigik uygulamalar hakkrnda bilgi vererek ders malzemeleri ile ö retmenlerin yetigtirilmesi hususuna dikkat gekmigtir. Bazr eyaletlerde Alman mevzuatr gere i islami derneklerin din derslerinin planlamasr ve uygulanmasrna dahil edilmekte oldusunu ifade etmigtir. Taraflar, islam din dersleri ile Ttirkge ve Ttirk Kültürü derslerinin birbirlerini etkilemeden, her iki dersin de yaprlmasrrun sa lanmasmda mutabrk kalmrglardrr. 5. TüRKCE ve rün«xürrünü ornsruni Ttirk tarafi, Almanya'da e itim konusunun Eyaletlerin yetkisinde oldusunu, mevztat ve uygulamalar bakrmmdan eyaletler arasrnda farkhhklar bulundusu bilgisine sahip oldusunu belirterek, bu farkhh rn merkezi bk sisteme sahip olan Türk makamlarmrn muhatap bulmasmr zorlagtrrdrsrm ifade etmigtir. Ttirk tarafi, Ttirkge ve Ttirk Külttirü (Anadili) derslerinin gimdiye kadar arzu edilen düzeye ulagmadr rnt üzülerek ifade etmig ve daha önceki KEUK'larda belirtildisi üzere Almanya'mn sorumlulu unda olmasma ra men temsilciliklerimizden talep edilen derslik kirasr, güvence verilmesi, sigorta, vb. sorunlann giderilmesine yönelik gahgmalarm yaprlmasr iste ini yinelemigtir. Taraflat, bu hususlarrn Alman tarafinca ilgili tüm kurumlara bildirilmesinde mutabrk kalmrglardrr.

5 Tiirk tarafi, Milli E itim Bakanh r'run Drgigleri Bakanhsr ile birlikte hazlladrsr "Ttirkge Derslerine itigtin igbirli i Esaslarr"mn Eyalet Bakantrklanna iletilmek üzere gönderildi ini ifade ederek bu konuda bir ilerleme olmadrsrru belirtmig, ilkokullarda Türkge derslerinin ö renci karnesinde not ile de erlendirilmesine, srmf gegmeyi etkilemesine ve derslerin ö leden önce olmak iizere haftada en az 4 saat yaprlmasma yönelik düzenlemelerin sa lanmasr istesini yinelemigtir. Türk tarafi, Alman tarafina Ttirkge ve Türk Kültürü ders program ve kitaplan hakkrnda 19. KEUK toplantrsrndaki görüglerini yenileyerek, kitaplann igerisine iligkin Alman tarafirun her ttirlü önerilerinin bildirilmesinden memnuniyet duyacasrm tekrar vurgulamrgtrr. Tärk tarafi, Türkge ve Tärk Kültürü dersleri igin öpretim yrh itibaflyla Almanya'da Bakanh tmtzcagörevlendiilen4g4 ö retmenin görev yaptrsrm belirterek, bunun yarunda bazt eyaletlerde mahallinden görevlendirilen Türkge ösretmeni saylsmrn giderek azaldr rmn gözlendisini, bu durumun kaygr ile kargrlandrsrm ifade etmigtir. Türk tarafi, Ttirkiye'den gönderilen ö retmenlerin Eyalet Esitim Bakanlklannca düzenlenen hizmetigi e itim faaliyetlerine katrlma imkäm saslanmasr konusundaki memnuniyetini belirtmi gtir. Alman tarafr, Türk ö renci ve genglerinin Almanya'da bagarrh olabilmeleri igin iyi Almanca bilgisine sahip olmalanrun önemini belirterek, gocuklann külttirler arasr iletigim ve sosyal uyum agrsmdan gok dilli esitilmelerinin önemini vurgulamrgtrr. Alman tarafr, eyalet ve konsolosluk sorumlu unda verilen anadili derslerinin uygulamalan hakkrnda bilgi vermig, daha ziyade Ttirk gocuklarrrun gok dilli yeterlilise sahip olmalarmm hedefl endisini belirtmiqtir. Alman tataft, anadili derslerinin kalitesinin geligtirilmesinin gerekliligini belirterek eyaletlerin bu hususta gergeklegtirdisi yenilikler hakkrnda bilgi vermigtir. Alman tarafi, eyaletlerin "Schülercampus" gibi lise mezunlarmrn ösretmenlik meslesini tercih etmelerine yönelik proje ve yabancr kökenli ö retmenlerin desigik iletigim aslan kurmalan gibi tedbirler ile yabancr kökenli vatandaglann ösretmenlik meslesini tercih etmeleri gabalan hakkrnda bilgi vermigtir. Alman tarafr, Almanya'ya görevlendirilecek olan ö retmenlerin hanrhkseminerlerinde eyaletler hakkrnda bilgilendirme yapabileceklerine hazrr olduklanm ifade etmigtir. Taruflag Ttirkge dersinin tegviki konusundaki ortak amaca sahip olduklalm beyan etmiglerdir. Derslerin mtimktin oldu unca ö leden önce verilmesi ve ösretmenlerin de okul etkinliklerine dahil edilmeleri konusunda hemfikirdirler. Taraflar, Almanya'ya gönderilen Türkge ve Türk Kültürü dersi ö retmenlerinin Almanca bilgisine sahip olmalanmn önemini vurgulamrglardrr.

6 0. ixi oit,ri okullar (ANAoKUTLART»Änir,1 Türk tatafr, bazr eyaletlerdeki iki dilli e itim uygulamalanm memnuniyetle kargrlamakta oldu unu ifade ederek mevcut uygulamalann ve gelecekte uygulamaya katrlacak okullann Alman tarafinca desteklenmesinin önemini vurgulamrg, bu hususta her türlü personel, materyal vb. destesi venneye hazrr oldusunu belirtmigtir. Tärk tarafi, söz konusu okullar ile gelecekte agrlacak iki dilli okullara memnuniyetle ö retmen deste inde bulunabilece ini ifade etmig, son yrllarda Almanya'danTtirkiye'ye gö9 eden vatandaqlanmztn Ttirk e itim sistemi ve ig piyasaslna uyum saslamalanm teminen Türkge-Almanca iki dilli e itim uygulamalanrun yaygmlagtrrilmasrmn bir ihtiyag oldusunu ve Tärklerin yo un olarak yagadr r bölgelerde iki dilli e itim yapan okullaln (anaokullan dahil) agilmastrun desteklenerek yaygrnlagtrnlmasr gerektisini ifade etmigtir. Ttirk tarafi, Ttirk-Alman üniversitesi örne i gibi her iki ülkenin koordinesinde ve sorumlulu unda, her iki ülke e itim sistemine uygun Ttirkge-Almanca iki dilli (Ana okulu, ilkokul, Ortaokul, Lise) okul agilmasr hususunda imkanlann incelenmesini teklif etmigtir. 7. öönnrrlcirnniru AKADEMiK BA9ARTLARTNTN ARTTRTLMA5TNA YÖuulix ALINACAK TEDBiRLER Türk tarafi, iki dilliligin okul öncesinden baglayarak uygulanmasmm ösrencilerin hem Almancayr hem de Ttirkgeyi iyi bir gekilde ö renmelerini saslayacasrm, zihinsel ve sosyal geligimine katkr sa layarak, akademik baganlarrru olumlu etkileyecesini ifade etmigtir. Taraflar, özellikle BM e itim raporlannda belirtilen gögmen ve sosyal tabakarun alt kesiminden gelen gocuklann e itimde kargrlagtrklan gügltikler konusunda firsat egitlisini sa layacak tedbirlerin almmasmm önemini vurgulayarak, yaprlacak gahgmalann sadece ö rencilere yönelik de il, velileri ile bir büttin halde gocusun sosyal gevresini de kapsamasr gerekti ini ifade etmiglerdir. Türk tarafi, Almanya'nrn bazr eyaletlerinde uygulamaya gegirilen ve Ttirkiye,de yrllarca uygulanan, özel e itim ihtiyacr olan ögrencilerin dengi smrflarmda kaynagtrrma e itimi yoluyla ö renimlerinin devam etmelerinin saslanmasmr memnuniyetle kargrlamaktadrr. Ttirk tarafi, Türk gocuklannrn yo un olarak devam ettikleri okul öncesi ve ilkokullar ile E itim Müdürlfülerinde Ttirkge bilen e itmenlerin/uzmanlann istihdam edilmelerinin gocuklann akademik baganlarrna katkr saslayacasrm belirtmigtir. Ttirk tarafi, Türk ö rencilerinin okullarda akademik baganlarmr artrmalanna yönelik hangi somut tedbirlerin almarak, ne ttir gahgmalann yaprldrsr ve okul drgrnda gocuklann Almanca ö renmelerini sa layacak hangi imkänlar bulundusu hakkrnda bilgi talep etmigtir.

7 Alman tarafr, e itim politikalanndaki geligmeler ve okullarda Almanca dil ösrenimi ve Almanya'daki Ttirk gocuklanrun güncel e itim durumlan hakkrnda bilgi vermigtir. Bunun yamnda okul öncesi e itim politikalarrndaki geligmeleri agrklayarak, bireysel geligim agtsmdan okul öncesi e itiminin önemine vurgu yapmrgtrr. Türk gocuklann da diser milletlere ait gocuklar ile ayil imkanlara sahip olduklanm belirtmigtir. Eyaletlerde Almanca ö renilmesinin desteklenmesine özellikle önem verildisi, bu anlamda eyaletlerin gosunda Almanca dil seviyesinin test edilerek akabinde ihtiyag halinde destek verilaigini belirtmigtir. Alman diline hakimiyetin okul baqansr igin ön gart oldusu konusunda Türk ve Alman tarafi hem fikir olduklarrm beyan etmigtir. Alman tarafr, bu nedenle okullar eyaletler bazndaösrencilerin Almanca dil edinimine a rrhk vermekle birlikte anaokul düzeyinde baglayan dil destesi genel ve mesleki okullarda kesintisiz olarak devam ettirildisini belirtmi gtir. Yine bu konuda Alman tarafr, bütän ö rencilere tarunan imkanlann Ttirk ösrencilere de tamndr rm belirterek, özel e itim okullanndaki Türk ösrencilerin sayrsl hakkrnda bilgi vermigtir' Bu ba lamda a rrhkh olarak "ö renme" konusunun dikkate almdrsmr, tegvik ihtiyacrmn tespit edilmesi igin genel anlamda dil unsurlarrmn kullamlmadrsr yöntemlerin uygulandr rm ifade etmigtir. Ö rencilerin özel e itim okullanna yönlendirilmesinde Almanca ve anadildeki yetersizliklerin belirleyici bir kriter tegkil etmedisini, ayrtca bu durumun (ö rencilerin özel e itim ihtiyacr olup olmadr r) tespitinde velilerin katlmmm saslandrsrm belirterek, birgok eyalette pedagojik formasyona sahip anadilini konugan kigilerin aracr olarak gahgtrrrldr mt beyan etmigtir. Bunlarm drgrnda özel esitime ihtiyacr olan focuklarm, artarak genel e itim veren okullarda desteklendiklerini ifade etmigtir. B, VELiLERE YöNELIK EALI MALAR Türk tarafi, Almanya'da yagayan Türk ve Ttirk kökenli ailelerin, Alman esitim sistemi hakkrnda yeterince bilgiye sahip olmadrklanm belirterek, Alman esitim sistemi ve esitim imkänlan konusunda Ttirkge yayrmlarla ailelerin bilgilendirilmelerinin önemini ifade etmig, bu hususta Alman tarafi ile igbirli i yapmaya ve projeler geligtirmey e hazr olundusunu vurgulamrgtrr. Alman tarafi, ö renci ve genglerin okul baganlannda velilerin katrhmmrn önemine de inmigtir. Gögmen Dernekleri Birli i ile E itim Bakanlarr Konferansr ortak agrklamasr olan "Frsat olarak uyum - birlikte daha fazla firsat egitlisi" uygulamasl hakkrnda velilerin galrgmast banndatek tek eyaletlerle ilgili olarak bilgi vermigtir (E itim Bakanlan Konferansr Karan 13'12'2007). Aynca Gögmen Demekleri Birli i ile Esitim Bakanlarr Konferansr ortak agtklamast gergevesinde velilerin okullarla e itim ve ö retim igbirli i hedeflerini anlatmrgtrr (E itim B akanlan Konferansr Karan 1 0. I ). Alman tarafr, okul öncesi ve okul yagrnda olan gocuklara sahip velilerin etkinliklerine ilipkin geligimleri hakkrnda bilgi vermigtir.

8 9. MAHALTiNDEN ATANAN öönnruenler ir.e igninriöi inrgganr Ttirk tarafi, mahallen atanan Ttirkge dersi ö retmenleri igin son yrllarda Ttirkiye,de uygulanmakta olan Ttirkge ö retim metotlan ile iki dilli esitim konulu hizmetigi esitim seminerlerini Alman tarafi ile igbirli i igerisinde Ttirkiye'de ve Almanya,da uygulanmasrndan memnuniyet duyacasrm ifade etmigtir. Alman tarafr, Ttirk kökenli veya Ttirk vatandagr olan ösretmenlerin yetigtirilmesi ve hizmetigi e itimleri konusunda eyaletlerin imkanlan hakkrnda bilgi vermigtir. Bunun haricinde Alman ö retmenler gibi Türk ösretmenlerine de kendilerini geligtirmeleri bakrmrndan hizmetigi e itim firsatlan sunuldusunu betirtmigtir. Alman taraft, Ttirk tarafiru son dönemde gögmen kimlikli ösretmenler igin tesis edilen bilgi a larr ve belirli eyaletlerde Ttirkiye tarafindan gönderilen ösretmenlere yönelik däzenledikleri hoggeldin etkinlikleri, okul damgmanhklan veya düzenli bulugmalar yoluyla destek verdikleri hususlarrnda bil gilendirmi glerdir. 10. TÜRKIYE,DEN GöNDERiLEN ÖönntrtIENLER iqirrl vizl, STURUM izrvi ALMA, HARELAR ve EHLivET KoLAvLIöI Vize ve Oturum/ ahgma izni Türk tarafi, Almanya'da görevlendirilen ö retmenlerin vize ve oturum/galgma izni bagvurulannda igyeri olarak okul adr yazilmasr neticesinde iglemlerin iki aydan daha fazla stirdü ünü belirtmi gtir. Türk tarafi, vize ve oturum/gahgma izni iglemlerinin hrzlandrrrlmasl ve bu izinlerin mümktin oldu unca uzun stireli verilmesi konusunda Alman makamlanmn gösterecesi kolayh r memnuniyetle kargrlayacasrru belirtmigtir. Ehliyet Türk tarafi, ö retmenlerin görev bölgelerinin co rafi olarak desigiklik gösterdisini, bu durumun bazr ö retmenlerin görev yerlerine aruglarrylagitme zorunlulusu dosurdusunu ifade etmigtir. Ö retmenlerin ilk altr aym sonunda ehliyetlerinin gegerlilisini yitirmesi nedeniyle tekrar ehliyet almak igin zaman ve maddi agrdan zorlandrklanm dile getirerek, söz konusu ö retmenlerin ehliyetlerinin görev sürelerince gegerlilisinin korunmasr konusunda Alman tarafimn düzenleme yapmasmr memnuniyetle kargrlayacasmr belirtmigtir. Harglar Ttirk tarafi, Almanya'da görevlendirilen ö retmenlerden oturum harcr ve yaynvergisi almmamast konusunda Alman tarafindan gerekli düzenlemelerin yaprlmasmr talep etmigtir.

9 r= Alman tarafr, Türk tarafirun dile getirdi i sorunlann incelenmek üzere yetkili Alman makamlanna iletilecesini belirtmigtir. rr. öönrrvci onöigirtai ve KARDE9 okur Ttirk tarafi, Türk ve Alman okullan arasrnda gezi, gözlem, inceleme staj, tiyatro, proje ve seminer gibi ge itli faaliyetlerin özellikle Avrupa Birlisi projeleri gergevesinde son yrllarda büyük bir ivme kazandr rnt ve bu faaliyetlerin Ttirk ve Alman ösrencilerin yail sra ö retmenler ve idarecilerin de birbirlerini tammalanna ve iki ülke arasrndaki külttirel ve sosyal ba lar olu turulmasrna önemli katkrlarda bulundu una dikkat gekerek öntimüzdeki dönemde de özellikle Erasmus+ ile bu faaliyetlerin daha da artrllacasr beklentisini dile getirmigtir. Türk tatafr, Ttirkiye Burslan hakkrnda Alman tarafina bilgi vermig, Ttirkiye Burslanmn Almanya'da tamttlmasmr rica ederek, Ttirkiye ile Almanya arasmda kardeq okul iligkilerinin daha da geligtirilmesine özel önem verdisini ifade etmigtir. Türk tarafi, ö renci de igimi uygulamasr gergevesinde Almanca dersi verilen Anadolu Liselerindeki ö rencilerin bir yrl süre ile Almanya'da Gymnasium,larda, ayru gekilde Almanya'dan gelecek ö rencilerin de Anadolu Liselerinde ösrenim görmelerinin saslanmasrru teklif etmigtir. Alman tatafr, Türk tarafina Ttirkiye ile olan kardeg okul, genglik ve ösretmen desigim programlan hakkrnda bilgi vererek son yrllardaki olumlu geligmelere igaret etmigtir. Taraflar, de i im programlanmn daha da geligtirilmesini desteklediklerini ifade etmiglerdir. Alman tatafr, Türkiye ve Almanya arasmda resmi gergevede imzalanan lgg4 tarihli antlagma ile2013 tarihinde kurulmug olan Ttirk-Alman Genglik Köprüstine desinmigtir. Taraflar, Erasmus* progfttmmln ikili kardeg okul uygulamalarmda ve uzun vadeli bireysel ö renci hareketlili inin geligtirilmesinde kullamlabilecesi konusunda mutabrk kalmrglardrr. 12. DENKLiK Ttirk tarafi, Almanya'da ytinirlü e giren "Yurtdrgmdan Verilen Mesleki Diplomalann Tamnmasr Yasasl" ile ilgili bilgi talep etmigtir. Alman tarafi, Eyalet Külttir Bakanlarr Konferansrmn Sekreteryasr bi.inyesinde bulunan Yurtdrgr E itim Merkezi (zab) ve Ttirk ENICA{ARIC (ulusal Akademik Denklik Bilgi

10 Merkezi / Avnrpa Bilgi Merkezi Agr) diplomalanrun kargrhkh olarak denkliklerinin tamnmasma iligkin igbirlisi olasrhsr hakkrnda bilgi vermigtir. Alman tarafr, Türk tarafim 06 Arahk 2011 tarihinde yürürlüse giren "yurtdrgmdan Ahnan Mesleki Yeterliliklerin Tespiti ve Tarunmasma Yönelik iyilegtirme Hakkrnda yasa,' ile eyaletlerdeki mevcut mevntata ili gkin bilgi vermi gtir. Alman taraft, mesleki diploma veren belli bagh kurumlann srralanmasrru ve Ttirkiye'de bu konuda hangi yöntemlerin uygulandr r ve hangi kurumlarrn denklik igin yetkili oldu unun bildirilmesini talep etmigtir. Türk tarafi, Ttirkiye'deki ö retmenlik diplomalanrun ösretmenlere iki brangta derse girme imkan tamdt rnt, yurtdrgrnda ahnan ilk ve ortaösretim diplomalanmn denklik iglemlerinin E itim Mügavirlikteri/Atagelikleri ile il uitti Esitim Müdürlüklerince, saslk meslek lisesi diplomrilanmn Sa hk Bakanh rnca onaylandrsrm ve ytiksekösretim düzeyindeki denkliklerin ise YÖK tarafindan yaprlmakta oldusunu ifade etmigtir. Ttirk tarafi, ö retmenlik diplomalanmn tarunmasr ve diploma sahiplerinin Almanya'da galtgmasma imkan verilmesi ile Almanya'mn ö rencilere Ornek tegkil edecek gögmen kökenli ö retmen saylslrun arttrrlmasr hedefine katkr saslayacasmr belirtmigtir Türk tarafi, Avrupa'mn gegitli ülkelerinde ve Almanya'da gergeklegtirilen agrk ö retim (agrk ortaokul, agrk lise, agrk äniversite) imkänlarrmn pek gok vatandaglanmzm e itimine katkrda bulundu unu; Türkiye'de zorunlu e itimin 12 y11a grkartrlmasrylabenzer srnavlann mesleki agrk ö retim alamnda da yaprlmasmrn vatandaglarrmrzrn Almanya,da ve döndtikleri takdirde Türkiye'de meslek sahibi olarak sosyal yagamda uyumlu bireyler olmasrna katkrlarr olacasrm belirtmigtir. 13. ALMANCANIN TÜNXiYE'DE OKUTULMASI Ttirk tarafi, yeniden yaprlandrrrlan e itim sisteminde tüm genel liselerin Anadolu Lisesine dönügtürülmesiyle Almancamn Ana olu Liselerinde ikiici yabancr dil olarak okutuldu unu, ayncapilot proje olarak bazr okullarda Almancamn ilkokul 2. Srruftan itibaren ikinci yabancr dil olarak ö retildi ini belirterek, konu hakkrnda istatistiki bilgi sunmugtur. Türk tarafi, dil ö retimi drgrnda kargrhkh ö retmen desigimi yaprlmasmrn ikili iligkileri geligtirece ini belirtmig, Almancamn Türkiye'de ösretilmesi hususunda yaprlan gahgmalarrn Almanya'daki Türkge ve T : Külttirü dersgrine olumlu y*rr-äl*rr, beklendi ini yinelemi gtir. Taraflar, Anadolu Programt gergevesinde Almanca dil dersinin Alman Türk Külttir ve E itim igbirli inin önemli bir temel tagr oldu unu belirtmig ve bu programdan dosan etkileri vurgulamrglardrr. Türk tarafi, Alman tarafirun sornasl üzerine hanrbk smrfi tesis edilmesinin talep olmast ve yeterli ö retmen bulunmasr halinde mtimktin olabilecesini belirtmigtir.

11 Alman tarafr, Türkiye'deki okullarda Almanca e itim gören ösrenci sayrlan hakkrnda bilgi talep etrnigtir. 14. DiöER KONULAR Almanya'da Kullanrlan Ders Materyalleri Ttirk tarafi, 19. KEUK protokoltintin ders materyalleri baghkh maddesinde yer alan hususlan yineleyerek, Alman tarafirun bu konu ile ilgili gahgmalanm takdirle kargrlamakla birlikte, halen bazr materyallerde Ttirkiye aleyhinde ifadeler bulundusunu somut örneklerle ifade etmigtir. Ttirk tarafi, 08 Mayrs 1957 tarihli Federal Almanya Cumhuriyeti ile Ttirkiye Cumhuriyeti Arasrnda Ktiltür Anlagmasrmn 14. Maddesinin ve daha önceki KEUK görügmelerinde alman kararlann uygulanmasrm istemigtir. Alman tatafr, somut vakalann e itim müdürltiklerine iletilmesini rica etmig, agrk bir gekilde yanhs olan bilgiler konusunu takip edecesini teyit etmigtir. Vize Ttirk tarafi, e itim /dil e itimi amagh vize bagvurulannda vatandaglanmza gereken kolayh rn sa lanmasrm rica etmigtir. ANKARA,27,O2,2OI4 Ttirk Heyeti Adrna: Mark RACKLES Müstegar Yardrmcrsr Müstegar 10

12 7 Solih ELIK Müstegor Yardtmcrsr Milli Eöitim Bakanltsr Heyet BoSkonr 2 Y. Ziya YEDiYtLD\Z Avrupa Birliöive Dry iligkiler Genel Müdürü Milli Eöitim Bakonlfit 3 Abdülkodir Tolim ve Terbiye YILMAZ Kurulu Bogkan yordtmast Milli Eöitim Bokonlfir 4 Fundo Temel KOCABIY K E itim Genel Müdürü Milli Eöitim Bokonltät 5 Ercon TÜRK Ortoö retim Genel Müdürü Milli Eöitim Bokonltät 6 ömer A IKGöZ Mesleki ve Teknik Editim Genel Müdürü Miili Eöitim Bakonlfir 7 Nazif Din Ofiretimi YTLMAZ Genel Müdür V. Milli Eöitim Bokantfir I Mustafo KemalB CERL Hayat Boyu O renme Genel Müdürü Milli Eöitim Bakantfit 9 Aslthon lkili lligkiler TEZEL Grup Bagkonr Milli Eöitim Bokanlfir 70 Mustafo gokyiöit Eöitim Atogesi T.C. Berlin Baskonsolosluöu 77 Zeynel Abidin KARAGöZ E itim Atagesi T.C. Stuttgo rt Ba skonsol osl u s u 12 ebnem iucesu Kültürel Diplomosi Genel Müdür yardrma V. üsisleri Bokanltst 73 Yurtd,,nctd Aydo Yagayon üutü votondoglor ve Emlok Genel Müdür yardtmq v. ü5i5leri Bakanlfit Yuftdryndd Yogoyan vatondoglar ve Emlok Genel Müdür yardrmahsr 74 Mustofo Kemol BASA 75 Saide KARABULUT 76 Erhon ENGüL Daire Bagkont Dryi,leri Bokanlgt Atoge Kültürel Diplomosi Genel Müdür yordtmcilfit Dsisleri Bokanlfir Uzman yurtdry Voto ndaglar Dsire Bagkonhst 77 Dr. Nezih PALA Tercümon L7

13 7 Mark RACKLES,"n,nrr,,,,,rlr!,'rlf 2 Mario SAUDER 3 Ludger PIEPER 4 Dr. Ulrich SE SER 5 Siegmut KELLER "!"i'j,,"ii,!r,,,mbakantgr Doire Bagkanr Almon D6iSleri Bokonhsr Heyet Boska n yordtmctsr Bagmüfettip Eöitim Bokonlan Konferaw Esitim Komisyonu Bogkant Berlin EVoleti Eöitim. Genclik vc Bilim Rnknnttät Genel Müdür yqrdtmctst Bavvero Evoleti Eöitim. Kültiirvc Rilirn Rnlz Ität Orta Osretim Müdürü Boden-Württembera Evoleti Eäitim Gcnclik vo lnnr Ftatzant,ä 6 Helmut KEHLENBECK Eöitim MüfettiSi Bremen Evaleti Eäitim. Bilim vc qnält2 Rnb 7 Julione Kültür BÜNGER Bölümü Bagkanr Ankq ro Al mo nya Büyü kel qi lisi 8 Karl-Heinz REßMEYER Eöitim Mügoviri Yurtdg Eöitim ve öäretim Mprkezi 9 Morlis HEy-DiNCER Kültür Bölümü Anko ro Al mo nvo Büvii kclrit i äi 10 Nurcan öz«ö«tü Küttür Bötümü Ankara Almanyo BüyüketQilidi 77 AygegülBiROL evirmen Ankoro Almanya Büyükelgilisi 72

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM

Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM GÜNDEM Yaz Kur an Kursları Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim Nazif YILMAZ* Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini bilgilerini ö renmelerinde ayrı

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA SOSYAL l/e YASAL KO$ULLARININ YILE$NRILM, ;;;id 6zcUnlUGUxDEN YoKsuN GEN9LERLE DAYANT$MA oennrgi ISLAHEVLERI VE CV.AEVLERINDE

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001

ÖZET ABSTRACT. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001 Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001 ORTA ÖĞRETİM COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA (A Survey About The Professional Problems Of Geography

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? seta Analiz. BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ağustos 2013 TÜRKİYE DE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Yapılanması

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Toplantı Tarihi: 04/03/2014 Toplantı No : 2014/4 07 Kasım 2012 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı arasında

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı