öönnr*clrnniu Eölrtui ir,n hclli rünx-armaw, KARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "öönnr*clrnniu Eölrtui ir,n hclli rünx-armaw, KARMA"

Transkript

1 ATMANYA FEDERAT CUMIIUNIYTII'NPTXI rünx öönnr*clrnniu Eölrtui ir,n hclli rünx-armaw, KARMA r öirirrl uzmanllrrr «ouiwo rrlu 20. ToPLANTI PRoToxorÜ ANKARA, ubat2014

2 Federal Almanya'daki Türk ö rencilerin e itimi ile ilgili 20. Türk-Alman Karma E itim Uzmanlan Komisyonu Toplantrsr ubat 2Ol4 taihteri arasmda Ankara,da yaprlmrgtrr. Türk Heyetine Ttirkiye Cumhuriyeti Milli E itim Bakanhsr Müstegar Yardrmcrsr Sayrn Salih QELIK, Alman Heyetine Berlin Eyaleti E itim, Bilim ve Aragtrrma Bakanl r Müstegan Mark RACKLES bagkanhk etmigtir. Heyet listeleri iligiktedir. Taraflar agrhg konugmalanm müteakip aga rdaki gtindem maddelerini görügmüglerdir. L.,-9. TOPLANTININ DEöERLENDiRiLMESi Taraflar, Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki Ttirk ösrencilerin esitimi ile ilgili 30 Kastm - 0l Arahk 2010 tarihlerinde Berlin'de gergeklegtirilen 19. Türk - Alman Karma E itim Uzmanlarr Komisyonu Toplantrsrmn de erlendirilmesinin, gtindem maddelerinin de erlendirilmesi esnasrnda ele almmasrnda mutabrk kalmrglardrr. Ttirk tarafi, Alman tarafindan son toplantr tutana rndaki hususlar ile ilgili olarak ne gibi gahgmalar yaprldrsr hakkrnda bilgi talep etmiptir. Alman tatafr, 19. KEUK protokoltintin, desteklemeleri ricasryla Eyaletlere gönderilmek üzere E itim Bakanlarr Konferansrmn bilgisine sunuldusunu bildirmigtir. 2. FEDERAL ALMANYA'YA irig«il sircirnn: isrrrisrixi verirer ve röirirrl poritikasr ALANTNDAKi celismeler Ttirk tarafi, Ttirkiye'deki yeni e itim sistemi (4+4+4) ve Almanya'daki Ttirkiye tarafindan gönderilen ö retmenler ite Türkge ve Ttirk Kültürü derslerine katrlan ösrenciler hakkrnda bilgi vermig, özellikle Alman vatandagh ma gegen Ttirk gocuklalrun - genglerinin istatistiki verilerde görülmesi imkäm bulunmadr rndan, Almanya'da yasayan Türk vatandagr ve Türk kökenli ö rencilere dair istatistiki verileri talep etmig, ikili iligkilerin geligtirilerek daha fazla ortak gahgma planlanabilmesi adrna, konu hakkrndaki aynntrh bilgilerin paylagrlmasrrun önemini vurgulamrgtrr. Alman taraft, istatistiklerde yalntzca Türk vatandagr olan ösrencilerin bilgilerinin bulundu unu belirterek, bu verilerin Alman vatandagh ma gegen Türk ösrencilerin bilgilerini kapsamadr rm ifade etmigtir. Alman tarafi, gögmen olgusu ile ilgili farkh veri toplama yöntemleriyle elde edilen istatistiki bilgileri paylagacasrru belirtmigtir.

3 Türk tarafi, Alman tarafirun Ttirk vatanda r ve Türk kökenli ösrenciler hakkrnda sundu u istatistiki verilerden ve Almanya'daki e itim potitikalan ve geligmeler hakkrnda sundu u bilgilerden dolayr memnuniyetini ifade etmigtir. Taraflar mevcut verilerini birbirlerine sunmuglardrr. 3. YABANCT DiL OUTRAK TüRKEE Ttirk tarafi, Baden-Württemberg eyaletinde esitim-ösretim yrhnda hayata gegirilmesi planlanan "3. Yabancr Dil Olarak Ttirkge" pilot projesi ve diser eyaletlerdeki mevcut durum hakkrnda bilgi talep ederek Ttirkgenin 2. ve 3. yabancr dil dersi olarak yaygrnlagtrrtlmasrrun önemini vurgulamrgtr. Bu gergevede Baden Wtirttemberg eyaletinde hayata gegirilecek söz konusu proje kapsamrnda her e itim bölgesinde en az bir okulun pilot uygulamaya dahil edilmesini teklif etmigtir. Türk tarafi, okullarda Ttirkgenin yabancr dil olarak lise bitirme (Abitur) smavlarma dähil edilmesinin, Ttirk kökenli ö rencilerin akademik baganlanm arttrrmada motive edici bir etki yapaca rm belirtmiqtir. Alman tarafr, okullardaki yabancr dil derslerinin ancak talep edilmesi ve ders verecek ö retmen bulunmasr halinde verilebilece ini belirtmigtir. Yabancr dil olarak Ttirkge dersi halen mevcut eyaletlerin yansmda sunulmaktadrr. Derslerin not ile deserlendirildisini ve ö retmenlerin yeterlilikleri hakkrnda bilgi vererek, birgok eyalette Türkge dersi ö retmenlerinin yetigtirilmesine baglandr rm belirtmiqtir. Birgok eyalette Türkgenin lise bitirme smavlannda (Abitur) segilebilmekte oldu unu belirterek, bu konuda Türkge bitirme slnavr ile ilgili tarihinde yayrmlanan E itim Bakanlarr Konferansr Karanna dayanarak tarihinde yenilenen mevzuatr Ttirk tarafina sunmugtur. Alman tarafi, Türkge derslerinin karnede yer almasma dair eyaletlerde geqitli imkanlar bulundu unu agrklamrgtrr. Bazr eyaletlerde e itim bakanhklan ile konsolosluklann igbirlisi ile Ttirkge derslerinin Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre sertifikalandrnldrsrm belirtmigtir. Türk taraft, Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre Türkge sertifika smavlalmn yapilmasrm destekledi ini, söz konusu srnavlann Yunus Emre Enstitüsü ve üniversitelerimiz tarafindan yaprlmasmm uygun olacasrm belirtmigtir. 4. islam pilu nensleri Tärk tarafi, islam Din Derslerinin, Din Külttirü ve Ahlak Bilgisi ösretmenlei ya da ilahiyat alamnda pedagojik bilgiye sahip ö retmenler tarafindan ösretilmesinin, derslerin amacma ulagmasrndaki önemini vurgulamrgtrr. Türk tataft, Almanya'da yfüsekokul okumaya hak kazanan ösrencilerden, "Uluslararast ilahiyat Programr" kapsamrnda Ttirkiye'deki üniversitelerin ilasiyat

4 fakültelerinden mezun olanlann, Almanya'daki okullarda Almanca olarak verilen islam din derslerinde ö retmen olarak görev yapmalanrun faydah olacasmrn dügänüldüstinü belirtmigtir. Ttirk tarafr, söz konusu derslerin yaprlmasmda Almanya'da ilahiyat konusunda gereken donamma sahip yeterli personeli bulunan DitiB'in muhatap almmasr gerektisini belirterek, islam derslerinin Türkge ve Almanca olarak ösretilmesiyle islam dininin daha doeru anlagrlmasrnda olumlu katkrlar yapaca nrn göz ardr edilmemesi gerektisini ifade etmigtir. Ttirk tarafi, 19. Protokolde belirtildi i gibi, islam din dersleri programr ve materyali hanrlayan veya bu konuda gahgmalar yapal akademisyen ve diser ilgilileri bilgi paylagrmr amactyla Türkiye'de a rrlamaktan ve igbirli i yapmaktan memnuniyet duyacasmr tekrar yinelemigtir. Ttirk tarafi, ayflca Tübingen, Mtinster, Erlangen ve Osnabrück'teki islami Bilimleri Merkezlerinin mtifredat, uygulama ve materyal hazr:lrrr1a galqmalannda Ttirkiye'deki üniversitelerimizin ilahiyat Fakülteleri ile igbirli i yapmasmm deneyim paylagrmr agrsmdan faydah olaca rru vurgulamrgtrr. Alman tarafr, islam din dersleri ile ilgili eyaletlerdeki desigik uygulamalar hakkrnda bilgi vererek ders malzemeleri ile ö retmenlerin yetigtirilmesi hususuna dikkat gekmigtir. Bazr eyaletlerde Alman mevzuatr gere i islami derneklerin din derslerinin planlamasr ve uygulanmasrna dahil edilmekte oldusunu ifade etmigtir. Taraflar, islam din dersleri ile Ttirkge ve Ttirk Kültürü derslerinin birbirlerini etkilemeden, her iki dersin de yaprlmasrrun sa lanmasmda mutabrk kalmrglardrr. 5. TüRKCE ve rün«xürrünü ornsruni Ttirk tarafi, Almanya'da e itim konusunun Eyaletlerin yetkisinde oldusunu, mevztat ve uygulamalar bakrmmdan eyaletler arasrnda farkhhklar bulundusu bilgisine sahip oldusunu belirterek, bu farkhh rn merkezi bk sisteme sahip olan Türk makamlarmrn muhatap bulmasmr zorlagtrrdrsrm ifade etmigtir. Ttirk tarafi, Ttirkge ve Ttirk Külttirü (Anadili) derslerinin gimdiye kadar arzu edilen düzeye ulagmadr rnt üzülerek ifade etmig ve daha önceki KEUK'larda belirtildisi üzere Almanya'mn sorumlulu unda olmasma ra men temsilciliklerimizden talep edilen derslik kirasr, güvence verilmesi, sigorta, vb. sorunlann giderilmesine yönelik gahgmalarm yaprlmasr iste ini yinelemigtir. Taraflat, bu hususlarrn Alman tarafinca ilgili tüm kurumlara bildirilmesinde mutabrk kalmrglardrr.

5 Tiirk tarafi, Milli E itim Bakanh r'run Drgigleri Bakanhsr ile birlikte hazlladrsr "Ttirkge Derslerine itigtin igbirli i Esaslarr"mn Eyalet Bakantrklanna iletilmek üzere gönderildi ini ifade ederek bu konuda bir ilerleme olmadrsrru belirtmig, ilkokullarda Türkge derslerinin ö renci karnesinde not ile de erlendirilmesine, srmf gegmeyi etkilemesine ve derslerin ö leden önce olmak iizere haftada en az 4 saat yaprlmasma yönelik düzenlemelerin sa lanmasr istesini yinelemigtir. Türk tarafi, Alman tarafina Ttirkge ve Türk Kültürü ders program ve kitaplan hakkrnda 19. KEUK toplantrsrndaki görüglerini yenileyerek, kitaplann igerisine iligkin Alman tarafirun her ttirlü önerilerinin bildirilmesinden memnuniyet duyacasrm tekrar vurgulamrgtrr. Tärk tarafi, Türkge ve Tärk Kültürü dersleri igin öpretim yrh itibaflyla Almanya'da Bakanh tmtzcagörevlendiilen4g4 ö retmenin görev yaptrsrm belirterek, bunun yarunda bazt eyaletlerde mahallinden görevlendirilen Türkge ösretmeni saylsmrn giderek azaldr rmn gözlendisini, bu durumun kaygr ile kargrlandrsrm ifade etmigtir. Türk tarafi, Ttirkiye'den gönderilen ö retmenlerin Eyalet Esitim Bakanlklannca düzenlenen hizmetigi e itim faaliyetlerine katrlma imkäm saslanmasr konusundaki memnuniyetini belirtmi gtir. Alman tarafr, Türk ö renci ve genglerinin Almanya'da bagarrh olabilmeleri igin iyi Almanca bilgisine sahip olmalanrun önemini belirterek, gocuklann külttirler arasr iletigim ve sosyal uyum agrsmdan gok dilli esitilmelerinin önemini vurgulamrgtrr. Alman tarafr, eyalet ve konsolosluk sorumlu unda verilen anadili derslerinin uygulamalan hakkrnda bilgi vermig, daha ziyade Ttirk gocuklarrrun gok dilli yeterlilise sahip olmalarmm hedefl endisini belirtmiqtir. Alman tataft, anadili derslerinin kalitesinin geligtirilmesinin gerekliligini belirterek eyaletlerin bu hususta gergeklegtirdisi yenilikler hakkrnda bilgi vermigtir. Alman tarafi, eyaletlerin "Schülercampus" gibi lise mezunlarmrn ösretmenlik meslesini tercih etmelerine yönelik proje ve yabancr kökenli ö retmenlerin desigik iletigim aslan kurmalan gibi tedbirler ile yabancr kökenli vatandaglann ösretmenlik meslesini tercih etmeleri gabalan hakkrnda bilgi vermigtir. Alman tarafr, Almanya'ya görevlendirilecek olan ö retmenlerin hanrhkseminerlerinde eyaletler hakkrnda bilgilendirme yapabileceklerine hazrr olduklanm ifade etmigtir. Taruflag Ttirkge dersinin tegviki konusundaki ortak amaca sahip olduklalm beyan etmiglerdir. Derslerin mtimktin oldu unca ö leden önce verilmesi ve ösretmenlerin de okul etkinliklerine dahil edilmeleri konusunda hemfikirdirler. Taraflar, Almanya'ya gönderilen Türkge ve Türk Kültürü dersi ö retmenlerinin Almanca bilgisine sahip olmalanmn önemini vurgulamrglardrr.

6 0. ixi oit,ri okullar (ANAoKUTLART»Änir,1 Türk tatafr, bazr eyaletlerdeki iki dilli e itim uygulamalanm memnuniyetle kargrlamakta oldu unu ifade ederek mevcut uygulamalann ve gelecekte uygulamaya katrlacak okullann Alman tarafinca desteklenmesinin önemini vurgulamrg, bu hususta her türlü personel, materyal vb. destesi venneye hazrr oldusunu belirtmigtir. Tärk tarafi, söz konusu okullar ile gelecekte agrlacak iki dilli okullara memnuniyetle ö retmen deste inde bulunabilece ini ifade etmig, son yrllarda Almanya'danTtirkiye'ye gö9 eden vatandaqlanmztn Ttirk e itim sistemi ve ig piyasaslna uyum saslamalanm teminen Türkge-Almanca iki dilli e itim uygulamalanrun yaygmlagtrrilmasrmn bir ihtiyag oldusunu ve Tärklerin yo un olarak yagadr r bölgelerde iki dilli e itim yapan okullaln (anaokullan dahil) agilmastrun desteklenerek yaygrnlagtrnlmasr gerektisini ifade etmigtir. Ttirk tarafi, Ttirk-Alman üniversitesi örne i gibi her iki ülkenin koordinesinde ve sorumlulu unda, her iki ülke e itim sistemine uygun Ttirkge-Almanca iki dilli (Ana okulu, ilkokul, Ortaokul, Lise) okul agilmasr hususunda imkanlann incelenmesini teklif etmigtir. 7. öönnrrlcirnniru AKADEMiK BA9ARTLARTNTN ARTTRTLMA5TNA YÖuulix ALINACAK TEDBiRLER Türk tarafi, iki dilliligin okul öncesinden baglayarak uygulanmasmm ösrencilerin hem Almancayr hem de Ttirkgeyi iyi bir gekilde ö renmelerini saslayacasrm, zihinsel ve sosyal geligimine katkr sa layarak, akademik baganlarrru olumlu etkileyecesini ifade etmigtir. Taraflar, özellikle BM e itim raporlannda belirtilen gögmen ve sosyal tabakarun alt kesiminden gelen gocuklann e itimde kargrlagtrklan gügltikler konusunda firsat egitlisini sa layacak tedbirlerin almmasmm önemini vurgulayarak, yaprlacak gahgmalann sadece ö rencilere yönelik de il, velileri ile bir büttin halde gocusun sosyal gevresini de kapsamasr gerekti ini ifade etmiglerdir. Türk tarafi, Almanya'nrn bazr eyaletlerinde uygulamaya gegirilen ve Ttirkiye,de yrllarca uygulanan, özel e itim ihtiyacr olan ögrencilerin dengi smrflarmda kaynagtrrma e itimi yoluyla ö renimlerinin devam etmelerinin saslanmasmr memnuniyetle kargrlamaktadrr. Ttirk tarafi, Türk gocuklannrn yo un olarak devam ettikleri okul öncesi ve ilkokullar ile E itim Müdürlfülerinde Ttirkge bilen e itmenlerin/uzmanlann istihdam edilmelerinin gocuklann akademik baganlarrna katkr saslayacasrm belirtmigtir. Ttirk tarafi, Türk ö rencilerinin okullarda akademik baganlarmr artrmalanna yönelik hangi somut tedbirlerin almarak, ne ttir gahgmalann yaprldrsr ve okul drgrnda gocuklann Almanca ö renmelerini sa layacak hangi imkänlar bulundusu hakkrnda bilgi talep etmigtir.

7 Alman tarafr, e itim politikalanndaki geligmeler ve okullarda Almanca dil ösrenimi ve Almanya'daki Ttirk gocuklanrun güncel e itim durumlan hakkrnda bilgi vermigtir. Bunun yamnda okul öncesi e itim politikalarrndaki geligmeleri agrklayarak, bireysel geligim agtsmdan okul öncesi e itiminin önemine vurgu yapmrgtrr. Türk gocuklann da diser milletlere ait gocuklar ile ayil imkanlara sahip olduklanm belirtmigtir. Eyaletlerde Almanca ö renilmesinin desteklenmesine özellikle önem verildisi, bu anlamda eyaletlerin gosunda Almanca dil seviyesinin test edilerek akabinde ihtiyag halinde destek verilaigini belirtmigtir. Alman diline hakimiyetin okul baqansr igin ön gart oldusu konusunda Türk ve Alman tarafi hem fikir olduklarrm beyan etmigtir. Alman tarafr, bu nedenle okullar eyaletler bazndaösrencilerin Almanca dil edinimine a rrhk vermekle birlikte anaokul düzeyinde baglayan dil destesi genel ve mesleki okullarda kesintisiz olarak devam ettirildisini belirtmi gtir. Yine bu konuda Alman tarafr, bütän ö rencilere tarunan imkanlann Ttirk ösrencilere de tamndr rm belirterek, özel e itim okullanndaki Türk ösrencilerin sayrsl hakkrnda bilgi vermigtir' Bu ba lamda a rrhkh olarak "ö renme" konusunun dikkate almdrsmr, tegvik ihtiyacrmn tespit edilmesi igin genel anlamda dil unsurlarrmn kullamlmadrsr yöntemlerin uygulandr rm ifade etmigtir. Ö rencilerin özel e itim okullanna yönlendirilmesinde Almanca ve anadildeki yetersizliklerin belirleyici bir kriter tegkil etmedisini, ayrtca bu durumun (ö rencilerin özel e itim ihtiyacr olup olmadr r) tespitinde velilerin katlmmm saslandrsrm belirterek, birgok eyalette pedagojik formasyona sahip anadilini konugan kigilerin aracr olarak gahgtrrrldr mt beyan etmigtir. Bunlarm drgrnda özel esitime ihtiyacr olan focuklarm, artarak genel e itim veren okullarda desteklendiklerini ifade etmigtir. B, VELiLERE YöNELIK EALI MALAR Türk tarafi, Almanya'da yagayan Türk ve Ttirk kökenli ailelerin, Alman esitim sistemi hakkrnda yeterince bilgiye sahip olmadrklanm belirterek, Alman esitim sistemi ve esitim imkänlan konusunda Ttirkge yayrmlarla ailelerin bilgilendirilmelerinin önemini ifade etmig, bu hususta Alman tarafi ile igbirli i yapmaya ve projeler geligtirmey e hazr olundusunu vurgulamrgtrr. Alman tarafi, ö renci ve genglerin okul baganlannda velilerin katrhmmrn önemine de inmigtir. Gögmen Dernekleri Birli i ile E itim Bakanlarr Konferansr ortak agrklamasr olan "Frsat olarak uyum - birlikte daha fazla firsat egitlisi" uygulamasl hakkrnda velilerin galrgmast banndatek tek eyaletlerle ilgili olarak bilgi vermigtir (E itim Bakanlan Konferansr Karan 13'12'2007). Aynca Gögmen Demekleri Birli i ile Esitim Bakanlarr Konferansr ortak agtklamast gergevesinde velilerin okullarla e itim ve ö retim igbirli i hedeflerini anlatmrgtrr (E itim B akanlan Konferansr Karan 1 0. I ). Alman tarafr, okul öncesi ve okul yagrnda olan gocuklara sahip velilerin etkinliklerine ilipkin geligimleri hakkrnda bilgi vermigtir.

8 9. MAHALTiNDEN ATANAN öönnruenler ir.e igninriöi inrgganr Ttirk tarafi, mahallen atanan Ttirkge dersi ö retmenleri igin son yrllarda Ttirkiye,de uygulanmakta olan Ttirkge ö retim metotlan ile iki dilli esitim konulu hizmetigi esitim seminerlerini Alman tarafi ile igbirli i igerisinde Ttirkiye'de ve Almanya,da uygulanmasrndan memnuniyet duyacasrm ifade etmigtir. Alman tarafr, Ttirk kökenli veya Ttirk vatandagr olan ösretmenlerin yetigtirilmesi ve hizmetigi e itimleri konusunda eyaletlerin imkanlan hakkrnda bilgi vermigtir. Bunun haricinde Alman ö retmenler gibi Türk ösretmenlerine de kendilerini geligtirmeleri bakrmrndan hizmetigi e itim firsatlan sunuldusunu betirtmigtir. Alman taraft, Ttirk tarafiru son dönemde gögmen kimlikli ösretmenler igin tesis edilen bilgi a larr ve belirli eyaletlerde Ttirkiye tarafindan gönderilen ösretmenlere yönelik däzenledikleri hoggeldin etkinlikleri, okul damgmanhklan veya düzenli bulugmalar yoluyla destek verdikleri hususlarrnda bil gilendirmi glerdir. 10. TÜRKIYE,DEN GöNDERiLEN ÖönntrtIENLER iqirrl vizl, STURUM izrvi ALMA, HARELAR ve EHLivET KoLAvLIöI Vize ve Oturum/ ahgma izni Türk tarafi, Almanya'da görevlendirilen ö retmenlerin vize ve oturum/galgma izni bagvurulannda igyeri olarak okul adr yazilmasr neticesinde iglemlerin iki aydan daha fazla stirdü ünü belirtmi gtir. Türk tarafi, vize ve oturum/gahgma izni iglemlerinin hrzlandrrrlmasl ve bu izinlerin mümktin oldu unca uzun stireli verilmesi konusunda Alman makamlanmn gösterecesi kolayh r memnuniyetle kargrlayacasrru belirtmigtir. Ehliyet Türk tarafi, ö retmenlerin görev bölgelerinin co rafi olarak desigiklik gösterdisini, bu durumun bazr ö retmenlerin görev yerlerine aruglarrylagitme zorunlulusu dosurdusunu ifade etmigtir. Ö retmenlerin ilk altr aym sonunda ehliyetlerinin gegerlilisini yitirmesi nedeniyle tekrar ehliyet almak igin zaman ve maddi agrdan zorlandrklanm dile getirerek, söz konusu ö retmenlerin ehliyetlerinin görev sürelerince gegerlilisinin korunmasr konusunda Alman tarafimn düzenleme yapmasmr memnuniyetle kargrlayacasmr belirtmigtir. Harglar Ttirk tarafi, Almanya'da görevlendirilen ö retmenlerden oturum harcr ve yaynvergisi almmamast konusunda Alman tarafindan gerekli düzenlemelerin yaprlmasmr talep etmigtir.

9 r= Alman tarafr, Türk tarafirun dile getirdi i sorunlann incelenmek üzere yetkili Alman makamlanna iletilecesini belirtmigtir. rr. öönrrvci onöigirtai ve KARDE9 okur Ttirk tarafi, Türk ve Alman okullan arasrnda gezi, gözlem, inceleme staj, tiyatro, proje ve seminer gibi ge itli faaliyetlerin özellikle Avrupa Birlisi projeleri gergevesinde son yrllarda büyük bir ivme kazandr rnt ve bu faaliyetlerin Ttirk ve Alman ösrencilerin yail sra ö retmenler ve idarecilerin de birbirlerini tammalanna ve iki ülke arasrndaki külttirel ve sosyal ba lar olu turulmasrna önemli katkrlarda bulundu una dikkat gekerek öntimüzdeki dönemde de özellikle Erasmus+ ile bu faaliyetlerin daha da artrllacasr beklentisini dile getirmigtir. Türk tatafr, Ttirkiye Burslan hakkrnda Alman tarafina bilgi vermig, Ttirkiye Burslanmn Almanya'da tamttlmasmr rica ederek, Ttirkiye ile Almanya arasmda kardeq okul iligkilerinin daha da geligtirilmesine özel önem verdisini ifade etmigtir. Türk tarafi, ö renci de igimi uygulamasr gergevesinde Almanca dersi verilen Anadolu Liselerindeki ö rencilerin bir yrl süre ile Almanya'da Gymnasium,larda, ayru gekilde Almanya'dan gelecek ö rencilerin de Anadolu Liselerinde ösrenim görmelerinin saslanmasrru teklif etmigtir. Alman tatafr, Türk tarafina Ttirkiye ile olan kardeg okul, genglik ve ösretmen desigim programlan hakkrnda bilgi vererek son yrllardaki olumlu geligmelere igaret etmigtir. Taraflar, de i im programlanmn daha da geligtirilmesini desteklediklerini ifade etmiglerdir. Alman tatafr, Türkiye ve Almanya arasmda resmi gergevede imzalanan lgg4 tarihli antlagma ile2013 tarihinde kurulmug olan Ttirk-Alman Genglik Köprüstine desinmigtir. Taraflar, Erasmus* progfttmmln ikili kardeg okul uygulamalarmda ve uzun vadeli bireysel ö renci hareketlili inin geligtirilmesinde kullamlabilecesi konusunda mutabrk kalmrglardrr. 12. DENKLiK Ttirk tarafi, Almanya'da ytinirlü e giren "Yurtdrgmdan Verilen Mesleki Diplomalann Tamnmasr Yasasl" ile ilgili bilgi talep etmigtir. Alman tarafi, Eyalet Külttir Bakanlarr Konferansrmn Sekreteryasr bi.inyesinde bulunan Yurtdrgr E itim Merkezi (zab) ve Ttirk ENICA{ARIC (ulusal Akademik Denklik Bilgi

10 Merkezi / Avnrpa Bilgi Merkezi Agr) diplomalanrun kargrhkh olarak denkliklerinin tamnmasma iligkin igbirlisi olasrhsr hakkrnda bilgi vermigtir. Alman tarafr, Türk tarafim 06 Arahk 2011 tarihinde yürürlüse giren "yurtdrgmdan Ahnan Mesleki Yeterliliklerin Tespiti ve Tarunmasma Yönelik iyilegtirme Hakkrnda yasa,' ile eyaletlerdeki mevcut mevntata ili gkin bilgi vermi gtir. Alman taraft, mesleki diploma veren belli bagh kurumlann srralanmasrru ve Ttirkiye'de bu konuda hangi yöntemlerin uygulandr r ve hangi kurumlarrn denklik igin yetkili oldu unun bildirilmesini talep etmigtir. Türk tarafi, Ttirkiye'deki ö retmenlik diplomalanrun ösretmenlere iki brangta derse girme imkan tamdt rnt, yurtdrgrnda ahnan ilk ve ortaösretim diplomalanmn denklik iglemlerinin E itim Mügavirlikteri/Atagelikleri ile il uitti Esitim Müdürlüklerince, saslk meslek lisesi diplomrilanmn Sa hk Bakanh rnca onaylandrsrm ve ytiksekösretim düzeyindeki denkliklerin ise YÖK tarafindan yaprlmakta oldusunu ifade etmigtir. Ttirk tarafi, ö retmenlik diplomalanmn tarunmasr ve diploma sahiplerinin Almanya'da galtgmasma imkan verilmesi ile Almanya'mn ö rencilere Ornek tegkil edecek gögmen kökenli ö retmen saylslrun arttrrlmasr hedefine katkr saslayacasmr belirtmigtir Türk tarafi, Avrupa'mn gegitli ülkelerinde ve Almanya'da gergeklegtirilen agrk ö retim (agrk ortaokul, agrk lise, agrk äniversite) imkänlarrmn pek gok vatandaglanmzm e itimine katkrda bulundu unu; Türkiye'de zorunlu e itimin 12 y11a grkartrlmasrylabenzer srnavlann mesleki agrk ö retim alamnda da yaprlmasmrn vatandaglarrmrzrn Almanya,da ve döndtikleri takdirde Türkiye'de meslek sahibi olarak sosyal yagamda uyumlu bireyler olmasrna katkrlarr olacasrm belirtmigtir. 13. ALMANCANIN TÜNXiYE'DE OKUTULMASI Ttirk tarafi, yeniden yaprlandrrrlan e itim sisteminde tüm genel liselerin Anadolu Lisesine dönügtürülmesiyle Almancamn Ana olu Liselerinde ikiici yabancr dil olarak okutuldu unu, ayncapilot proje olarak bazr okullarda Almancamn ilkokul 2. Srruftan itibaren ikinci yabancr dil olarak ö retildi ini belirterek, konu hakkrnda istatistiki bilgi sunmugtur. Türk tarafi, dil ö retimi drgrnda kargrhkh ö retmen desigimi yaprlmasmrn ikili iligkileri geligtirece ini belirtmig, Almancamn Türkiye'de ösretilmesi hususunda yaprlan gahgmalarrn Almanya'daki Türkge ve T : Külttirü dersgrine olumlu y*rr-äl*rr, beklendi ini yinelemi gtir. Taraflar, Anadolu Programt gergevesinde Almanca dil dersinin Alman Türk Külttir ve E itim igbirli inin önemli bir temel tagr oldu unu belirtmig ve bu programdan dosan etkileri vurgulamrglardrr. Türk tarafi, Alman tarafirun sornasl üzerine hanrbk smrfi tesis edilmesinin talep olmast ve yeterli ö retmen bulunmasr halinde mtimktin olabilecesini belirtmigtir.

11 Alman tarafr, Türkiye'deki okullarda Almanca e itim gören ösrenci sayrlan hakkrnda bilgi talep etrnigtir. 14. DiöER KONULAR Almanya'da Kullanrlan Ders Materyalleri Ttirk tarafi, 19. KEUK protokoltintin ders materyalleri baghkh maddesinde yer alan hususlan yineleyerek, Alman tarafirun bu konu ile ilgili gahgmalanm takdirle kargrlamakla birlikte, halen bazr materyallerde Ttirkiye aleyhinde ifadeler bulundusunu somut örneklerle ifade etmigtir. Ttirk tarafi, 08 Mayrs 1957 tarihli Federal Almanya Cumhuriyeti ile Ttirkiye Cumhuriyeti Arasrnda Ktiltür Anlagmasrmn 14. Maddesinin ve daha önceki KEUK görügmelerinde alman kararlann uygulanmasrm istemigtir. Alman tatafr, somut vakalann e itim müdürltiklerine iletilmesini rica etmig, agrk bir gekilde yanhs olan bilgiler konusunu takip edecesini teyit etmigtir. Vize Ttirk tarafi, e itim /dil e itimi amagh vize bagvurulannda vatandaglanmza gereken kolayh rn sa lanmasrm rica etmigtir. ANKARA,27,O2,2OI4 Ttirk Heyeti Adrna: Mark RACKLES Müstegar Yardrmcrsr Müstegar 10

12 7 Solih ELIK Müstegor Yardtmcrsr Milli Eöitim Bakanltsr Heyet BoSkonr 2 Y. Ziya YEDiYtLD\Z Avrupa Birliöive Dry iligkiler Genel Müdürü Milli Eöitim Bakonlfit 3 Abdülkodir Tolim ve Terbiye YILMAZ Kurulu Bogkan yordtmast Milli Eöitim Bokonlfir 4 Fundo Temel KOCABIY K E itim Genel Müdürü Milli Eöitim Bokonltät 5 Ercon TÜRK Ortoö retim Genel Müdürü Milli Eöitim Bokonltät 6 ömer A IKGöZ Mesleki ve Teknik Editim Genel Müdürü Miili Eöitim Bakonlfir 7 Nazif Din Ofiretimi YTLMAZ Genel Müdür V. Milli Eöitim Bokantfir I Mustafo KemalB CERL Hayat Boyu O renme Genel Müdürü Milli Eöitim Bakantfit 9 Aslthon lkili lligkiler TEZEL Grup Bagkonr Milli Eöitim Bokanlfir 70 Mustafo gokyiöit Eöitim Atogesi T.C. Berlin Baskonsolosluöu 77 Zeynel Abidin KARAGöZ E itim Atagesi T.C. Stuttgo rt Ba skonsol osl u s u 12 ebnem iucesu Kültürel Diplomosi Genel Müdür yardrma V. üsisleri Bokanltst 73 Yurtd,,nctd Aydo Yagayon üutü votondoglor ve Emlok Genel Müdür yardtmq v. ü5i5leri Bakanlfit Yuftdryndd Yogoyan vatondoglar ve Emlok Genel Müdür yardrmahsr 74 Mustofo Kemol BASA 75 Saide KARABULUT 76 Erhon ENGüL Daire Bagkont Dryi,leri Bokanlgt Atoge Kültürel Diplomosi Genel Müdür yordtmcilfit Dsisleri Bokanlfir Uzman yurtdry Voto ndaglar Dsire Bagkonhst 77 Dr. Nezih PALA Tercümon L7

13 7 Mark RACKLES,"n,nrr,,,,,rlr!,'rlf 2 Mario SAUDER 3 Ludger PIEPER 4 Dr. Ulrich SE SER 5 Siegmut KELLER "!"i'j,,"ii,!r,,,mbakantgr Doire Bagkanr Almon D6iSleri Bokonhsr Heyet Boska n yordtmctsr Bagmüfettip Eöitim Bokonlan Konferaw Esitim Komisyonu Bogkant Berlin EVoleti Eöitim. Genclik vc Bilim Rnknnttät Genel Müdür yqrdtmctst Bavvero Evoleti Eöitim. Kültiirvc Rilirn Rnlz Ität Orta Osretim Müdürü Boden-Württembera Evoleti Eäitim Gcnclik vo lnnr Ftatzant,ä 6 Helmut KEHLENBECK Eöitim MüfettiSi Bremen Evaleti Eäitim. Bilim vc qnält2 Rnb 7 Julione Kültür BÜNGER Bölümü Bagkanr Ankq ro Al mo nya Büyü kel qi lisi 8 Karl-Heinz REßMEYER Eöitim Mügoviri Yurtdg Eöitim ve öäretim Mprkezi 9 Morlis HEy-DiNCER Kültür Bölümü Anko ro Al mo nvo Büvii kclrit i äi 10 Nurcan öz«ö«tü Küttür Bötümü Ankara Almanyo BüyüketQilidi 77 AygegülBiROL evirmen Ankoro Almanya Büyükelgilisi 72

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst / Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt Rektor a. Rektor Yardtmctst T.C, ONDOKUZ MAYIS UruIVrNSIrrSi Uluslar Arasr itigtiter Birimi N ot : Ektek i bel gelerin

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur rubirlr Sayr. 8.14.2.T8T 0.06.01.02.231-594111971 Konu : TUBiTAK-Lindau Destek Programr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur Zy rcatzor iveoi Bilimsel ve Teknolojikalkrnma igin gereken insan kaynagrnrn

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst ederim. Bakan. a. Genel luticl:ir Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst Dikmsn Caddesi 06100 AI{KrUL{ Telefon: (O312) 415 18 85 e-posta: mileweb@milliemlak.gov.tr {e-*o tuva -r/z'-] - 0 Ayrrntrh bilgi igin irribat:

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

sayr : 96393232-77219573 2611212014

sayr : 96393232-77219573 2611212014 TASNjF DIU T.C. AVRUPA niru,ici gnkanlrgr Efitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanhfr sayr : 96393232-77219573 2611212014 Konu : Avrupa Koleji Ytiksek Lisans Burs Programr NECMETTiITI NNNAKAN UNiVNNSiTOSI REKTORLTJGUNN

Detaylı

Ogretim Elemam ogr. ctir. irrer roprunco-a;;.u ffiij;t"rid;,t* ut.brt-ffi:

Ogretim Elemam ogr. ctir. irrer roprunco-a;;.u ffiij;trid;,t* ut.brt-ffi: BATr KARADENiz UxlvnRslrnr,nn niru,igi ngiriu-odnnrtu qalrgma GRUBU TOpLANTT rut^q.nagr TOPLAIVTI r.q,rihi Z 24/09/2009 TOPLAI\TI NO : 1 TOPLANTI YERI : Sakarya Universitesi Kampus otet vlp Toplantr Salonu

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

AKDENiz Uuivrnsirrsi ilr. ANTALvA snnnvici ve ignonmlari oennrgi lnnsino) ARASINDA. isslnllgi pnororolo

AKDENiz Uuivrnsirrsi ilr. ANTALvA snnnvici ve ignonmlari oennrgi lnnsino) ARASINDA. isslnllgi pnororolo AKDENiz Uuivrnsirrsi ilr ANTALvA snnnvici ve ignonmlari oennrgi lnnsino) ARASINDA isslnllgi pnororolo Akdeniz Llniversitesi I Ekim, 2016 AKDENIZ ONiVERSITESI ITE ANTATYA SANAYiCI VE ISADAMLARI DERNEGI

Detaylı

rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA

rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA FtKEGiTiMVAKFI 1967 2012 f. No: 1264 SULEYMAN DEMIREL TI.IIVBNSjTN S i rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA Ttirk Efiitim Vakfl, 45 yrldrr maddi destele ihtiyacr olan baqanh tifrencilere yurtigi ve vererek Tiirk

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Birinci Basamaktan İkinci Basamağa

Birinci Basamaktan İkinci Basamağa Türkisch Birinci Basamaktan İkinci Basamağa Veliler için Bilgiler 2 / 5 Birinci Basamaktan İkinci Basamağa İlkokul 6. sınıftan itibaren çocukların okulla ilgili gelecekleri konusunda çeşitli yollar açıktır.

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

: 1_ Turk DermatolojiDernegi. 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik. :Av. Ziynet OZgelirc. : 1_ igigleri Bakanlrgr. : Hukuk MrigaviriAhmet SARAC

: 1_ Turk DermatolojiDernegi. 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik. :Av. Ziynet OZgelirc. : 1_ igigleri Bakanlrgr. : Hukuk MrigaviriAhmet SARAC serizirubi oainp Esas No :201gl2\gg : 1_ Turk DermatolojiDernegi 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik Vekilleri Cerrahi Derne$i :Av. Ziynet OZgelirc Tunus Cad. No:2113 Davalr hy Vekilleri Kavaklrdere/ANKARA

Detaylı

ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI TEVFİK FİKRET EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ AŞ

ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI TEVFİK FİKRET EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ AŞ ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI TEVFİK FİKRET EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ AŞ. NE BAĞLI OKULLARDA ÜCRETSİZ VE BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE

Detaylı

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere 2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere EK-A'da, Ogrenci Burs Bagvuru Formu EK_B,dedir. hazrrlanan burs duyurusu Dernegi ll Bagkanr TURKiYE EMEKLi SUBAYLAR DERNE6i FESUD) izuin xouar

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

Açık Lise nedir? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Açık Lise nedir? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ Açık Lise nedir? İlköğrenimini tamamlayan, ancak orta öğretime devam edemeyenler ile orta öğretimden ayrılan, mezun olan ve yüksek öğretimden ayrılan veya mezun olanlara farklı alanlarda

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

İlçemizde görev yapan İlkokul, Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Ortaöğretimde çalışan tüm Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri

İlçemizde görev yapan İlkokul, Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Ortaöğretimde çalışan tüm Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 2013-2014 eğitim-öğretim yılında derslerin kesimi tarihinden Temmuz ayının ilk iş gününe kadar İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görev yapan

Detaylı

BURSA İLİ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

BURSA İLİ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI BURSA İLİ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI FAALİYET NO BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI İLÇESİ YERİ KATILACAK OLANLAR SÜRESİ KATILACAK SAYISI BAŞLAMA ZAMANI 2015160001 03/01/2015

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

l- Ba;r'uru dilekgesi

l- Ba;r'uru dilekgesi KAMERA ir,r su altl sdnt'nvi vapacar n'irnaalar.in vsrrilrnoinnryb rrirnnlpn i Gemilerin Teknik Ydnetmeligi kapsamrnda kamera ile su alti scirveyi yapacak firrnalann Ycinetrneligrn 8 inci maddesinin 3

Detaylı

t{ffiisi&,lon *J'iJ'

t{ffiisi&,lon *J'iJ' i!l lll l! L ii ll8 L. c) e.'2. * i J" f*4 h :*"le t{ffiisi&,lon *J'iJ' Utuivensiresi FEN eilimleni erusrirusu TEz gau5mesroruirueuir naponu ALTNMAS ve KULLAN!!MAsl HAcETTEPE UYGULAMA ESASLAR BRNC BOLUM

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Doç. Dr. Haydar TAYMAZ (*) Eğitim sistemimizde, yabancı dil bilen orta düzeyde teknik elem anları okullarda yetiştirilmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının 2.2.1983 gün

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN peinr negxenugr AerK Enigil,r ve KURUMSAL engiv poririxesl tsilgi palaqrldrk ga artar. lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis Bitlis Ercn Universilesi Kiit

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com

ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com Almanya da yaşayan vatandaşlarımız, Alman ve Türk eğitim sistemleri hakkında genellikle yüzeysel bir bilgiye

Detaylı

T.C. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Din Öfretimi Genel Müdürlüfü. Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F.

T.C. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Din Öfretimi Genel Müdürlüfü. Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Sayr : 8.08.DÖG.0.14.01.02.323- -t 2/ Lf Konu : Dilekqeni z ANKARA Wufz"",s Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F. ALMANYA ilgi: Sayrn Bakanrmrz Dog.

Detaylı

İSTEK ÖZEL BARIŞ İLKÖĞRETİM OKULU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO ETKİNLİK TARİH

İSTEK ÖZEL BARIŞ İLKÖĞRETİM OKULU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO ETKİNLİK TARİH İSTEK ÖZEL BARIŞ İLKÖĞRETİM OKULU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO ETKİNLİK TARİH 1 Öğretmenlerin Birbirleriyle Tanışmaları ve Göreve Başlamaları 24 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ 2 Mesleki Çalışmalar

Detaylı

MODÜL 2. BURSA ÖZEL EĞİTİM OKUL ve KURUMLARI TANITIMI ORTAÖRETİM KURUMLARI TANITIMI KİTAPÇIK NO: 8. Geleceğiniz, geleceğimizdir

MODÜL 2. BURSA ÖZEL EĞİTİM OKUL ve KURUMLARI TANITIMI ORTAÖRETİM KURUMLARI TANITIMI KİTAPÇIK NO: 8. Geleceğiniz, geleceğimizdir ORTAÖRETİM KURUMLARI TANITIMI KİTAPÇIK NO: 8 BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 BURSA ÖZEL EĞİTİM OKUL ve KURUMLARI TANITIMI Geleceğiniz, geleceğimizdir http://bursa.meb.gov.tr/oges/

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 1 I. Amaç: Bu yönetmeliğin amacı, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Özel Işıkkent İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesinin bünyesindeki Öğrenci Birlikleri nin görev, yetki

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR BİTİŞ 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin;

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI Sosyal Bilimler Enstitüsü üstü Programlarına 2012-2013 Öğretim yılı birinci yarıyılında öğrenci alınacaktır. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ Adayların

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

ULUSLARARASI BÜYÜK EĞİTİMCİLER DERNEĞİ (UBED) www.ubed.org.tr İŞ İÇİN ENGEL YOK ERASMUS+ KA104 YETİŞKİN EĞİTİMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJESİ RAPORU

ULUSLARARASI BÜYÜK EĞİTİMCİLER DERNEĞİ (UBED) www.ubed.org.tr İŞ İÇİN ENGEL YOK ERASMUS+ KA104 YETİŞKİN EĞİTİMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJESİ RAPORU ULUSLARARASI BÜYÜK EĞİTİMCİLER DERNEĞİ (UBED) www.ubed.org.tr İŞ İÇİN ENGEL YOK ERASMUS+ KA104 YETİŞKİN EĞİTİMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJESİ RAPORU "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 OCAK EK-2 2014 SAYI: 2676 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

Sayr z 96393232-77219573

Sayr z 96393232-77219573 Evrak Tarih ve Sayısı: 05/01/2015-65 TASNiF DISI T.C. AvRUPA niru,igi nlx.tnltgt Elitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanh[r Sayr z 96393232-77219573 2611212014 Konu : Avrupa Koleji Yiiksek Lisans Burs Programr

Detaylı

Diğer Toplam Kredi AKTS Kredi 10 28 28 - - 169 225 3 9

Diğer Toplam Kredi AKTS Kredi 10 28 28 - - 169 225 3 9 Konu Alanı İnceleme/ÖFD502 Ön şartlar ler Diğer Toplam AKTS 10 28 28 - - 169 225 3 9 Zorunlu Dersin İçeriği Bir ders kitabında olması gereken fiziksel özellikler, eğitsel tasarım özellikleri, görsel tasarım

Detaylı

Başvuru Tarihi Başlangıcı 28 Aralık 2015. Başvuru Tarihi Sonu 08 Ocak 2016. Sonuçların İlan Tarihi 13 Ocak 2016

Başvuru Tarihi Başlangıcı 28 Aralık 2015. Başvuru Tarihi Sonu 08 Ocak 2016. Sonuçların İlan Tarihi 13 Ocak 2016 İLAN AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARASINDA ORTAKLAŞA AÇILAN ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA 2015-2016

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Orta meslek eğitimi belgesi yüksek eğitim kurumlarına dahil olma hakkı verir ve ileri eğitim aşamasında yüksek eğitim almak için gerekçe esastır.

Orta meslek eğitimi belgesi yüksek eğitim kurumlarına dahil olma hakkı verir ve ileri eğitim aşamasında yüksek eğitim almak için gerekçe esastır. Eğitim sistemi Azerbaycan Cumhuriyetinde genel ortaokul eğitimi üç aşamadan - ilkokul, genel orta ve tam orta eğitimden ibarettir ve genel orta okul eğitimi altı yaştan başlar. Genel ortaokul eğitimi belli

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

,63L : Yaklagrk Maliyet

,63L : Yaklagrk Maliyet Sayr Konu,63L : Yaklagrk Maliyet T.C. ADANA VAL LiGi Hatk SaStrgr Miidiirt0gii YAKLA$IK MAL YETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miid'lrluoumuz'in ihtiyacr olan agagrda cinsi, miktan.ve dzellikleri belirtilen (.1)

Detaylı

TOPLANTI GtJN SAYISI. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi

TOPLANTI GtJN SAYISI. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi Maddesi 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. Bagkan Bagkan Vekili uy. uy. uy" TOPLANTI GtJN SAYISI TOPLAM BiiTCE 2014 Y ir Gergekleqen Biitqe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Cevat CELEP (*) Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana' getirme sürecidir (1). Toplumsal

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

DUYURU OKULLARDA YAPILAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ STAJ PROGRAMINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAKTIR.

DUYURU OKULLARDA YAPILAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ STAJ PROGRAMINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAKTIR. DUYURU 6-7 ARALIK 2014 TARİHLERİNDE (- GÜNLERİ)ÜNİVERSİTEMİZ TÜM BİNALARINDA AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI YAPILACAK OLMASINDAN DOLAYI İLGİLİ TARİHLERDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DERSLERİ YAPILMAYACAKTIR. BU

Detaylı

FAALİYET YERİ FAALİYET BAŞLAMA TARİHİ

FAALİYET YERİ FAALİYET BAŞLAMA TARİHİ EK-2 2016 YILI ÖĞRETMENLERİN HİZMETİÇİ PLANI S. NO FAALİYET NO 1 2016000008 2 2016000009 3 2016000016 4 2016000017 5 2016000018 6 2016000021 FAALİYETİNİN ADI - Kullanımı Yönetimi kursu - Kullanımı Yönetimi

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Burs Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır

Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Burs Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Annex B Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Burs Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK AB BURS PROGRAMI AKADEMİK

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı