BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT"

Transkript

1 KASIM OCAK BUS AD da Günal Baylan dönemi Yenileflime yat r m yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de eri sa lar BUS AD döviz kurunun son 10 y ll k seyrine bilimsel çal flmayla fl k tuttu Bursal sanayicilerden gelen 8 öneri lisansüstü tez konular yla efllefltirildi Efsane Baflkan n yoklu una al flmak kolay de il BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT

2 Kas m 2013-Ocak 2014 Say : 128 Oya Yöney (Baflkan) Günal Baylan (Baflkan Yard mc s ) Ali Ceylan (Baflkan Yard mc s ) hsan Karademirler (Baflkan Yard mc s ) Tu rul Dirimtekin (Sayman) Ahmet Altekin (Üye) Ayflegül Orhan (Üye) Aytu Onur (Üye) Ergun Türkay (Üye) Erol K l ç (Üye) Ali hsan Türkmen (Üye) Mürsel Öztürk (Üye) Tuncer Hatuno lu (Üye) BUS AD GENEL KURULU BUS AD da Günal Baylan dönemi 22 BUS AD Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 26 fl dünyas n n yap c elefltirileri hiçbir kesimi rahats z etmemeli 28 Yenileflime yat r m yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de eri sa lar Oya Yöney Mehmet Arif Özer Seyit Ersöz Oya Yöney Günal Baylan Prof. Dr. Ali Ceylan hsan Karademirler Ayflegül Orhan Mürsel Öztürk Bar flç fl Merkezi, Sanayi Cad. No: Nilüfer, Bursa Tel : Faks: BAfiKAN IN MEKTUBU Oya Yöney 06 BAfiKAN YARDIMCISI NDAN Günal Baylan 08 BAfiKAN YARDIMCISI NDAN Ali Ceylan 10 BAfiKAN YARDIMCISI NDAN hsan Karademirler BUS AD ekonominin gündemde bu kadar geri plana itilmesinden rahats z 36 Yenilenebilir enerjide ve bu alandaki makinelerin üretiminde rol almal s n z 38 BUS AD döviz kurunun son 10 y ll k seyrine bilimsel çal flmayla fl k tuttu Bar flç fl Merkezi, Sanayi Cad. No: Nilüfer, Bursa Tel : Faks:

3 50 BUS AD n Kurucu Baflkan Do an Ersöz unutulmad Çevre ödüllü Martur, BUS AD Uzmanl k Grubu ndan tam not ald 52 Ali Ceylan kitab n n sat fl 66 TOFAfi Akademi tüm paydafllar gelirini köyü Ayva ya e itim için için yaflam boyu ö renme yi ba fllad hedefliyor 54 YOLCULUK NEREYE? 68 MAKALE Kalite, baflar ve mükemmelli e Bahad r Kalea as 55 MAKALE 70 SÖYLEfi 43 Emin Direkçi Mehmet Büyükekfli 42 MAKALE MAKALE 108 fierif Ar Ahmet Altekin 43 Bursal sanayicilerden 62 M ZAH gelen 8 öneri lisansüstü tez Ahmet Altekin konular yla efllefltirildi 64 Bafl m za ne kadar çok 46 SÖYLEfi CAT ç karsa o kadar h zl Kamil Dilek büyürüz Türkiye, AB G da Güvenli i TÜRKONFED politikalar ile uyumlu bir süreç Türkiye orta-geliflmifl demokrasi ile yaflamaya bafllad orta gelir tuzaklar ndan kurtulmal 58 Wall Street Journal a Türkiye 78 SÖYLEfi ekonomisini BUS AD anlatt Ali Tatveren 59 - BUS AD n yeni üyesi; 82 ÜYELERDEN HABERLER Tar k Ö üt - fl Teftifl Kurulu Bursa Grup Baflkan Yaflar Ata bilgi paylafl m nda bulundu 106 KÜLTÜR/SANAT - Burç Balc - Arzu Tan Bayraktutan

4 Baflkan n Mektubu Oya Coflkunöz Yöney Yönetim Kurulu Baflkan De erli BUS AD üyeleri, Ocak ay n n sonunda gerçeklefltirdi imiz Genel Kurulumuz ile birlikte BUS AD da bir devir-teslimi daha yaflad k. Bu y l kuruluflunun 36. y l na ulaflan BUS AD n, yeni Baflkan ve Yönetim Kurulumuz liderli inde daha da ileri tafl naca na inan yorum. BUS AD önümüzdeki dönemde de küresel konjonktürün gerekleri, Türkiye nin hedefleri ve Bursa ifl dünyas n n gereksinim ve beklentileri do rultusunda öncü giriflimlerle beraber sivil toplumun önemli bir sesi olmaya devam edecektir. çinde bulundu umuz dönem tüm dünya için yeni ve bilinmezlikler tafl yor krizinin global ve yerel anlamda a r sonuçlar oldu itibariyle küresel ekonomi iyileflme sinyalleri verse de geçti imiz 6 y l n sosyal ve siyasi yaralar tamamen sar labilecek mi görece iz. Yavafl büyüme, yüksek iflsizlik, eflitsiz gelir da l m ile beraber toplumsal kurumlara artan güvensizlik bunu zorlaflt r yor. Umudumuz elbette daha olumluya giden bir trend yakalanabilmesi yönünde 2014 e Türkiye de de belirsizlikler ve artan risk alg s yla girdik. Üstelik 3 kritik seçim bizi bekliyor bu y l... Var olan k r lganl klar m za eklenecek siyasi çat flmalar n, ekonomi politikalar m z ve uzun vadeli hedeflerimizi etkilemesi endiflesi tafl yoruz ün; iç ve d fl her alanda çat flmadan uzak bir y l olmas n istiyoruz. Seçim dönemlerinin, plan ve projelerin tart fl ld ve demokrasinin kazand bir dönem olmas n diliyoruz. BAKIfi dergisi arac l yla sizlere son sesleniflimde, geçti imiz dönemde birlikte görev yapt m de erli BUS AD Yönetim Kurulu üyelerine bir kez daha teflekkür etmek istiyorum. Bize güvenerek göreve getiren de erli üyelere, tüm Uzmanl k Grubu çal flanlar m za, BUS AD çal flanlar na, de erli bas n mensubu arkadafllar m za ve tüm paydafllara da bir kez daha teflekkür eder, Bursam z n yarar na olacak her çal flmada gönülden desteklerimin devam edece ini belirtmek isterim. 04 Bak fl 128

5 Baflkan Yard mc s ndan Günal Baylan Baflkan Yard mc s De erler ve etik Günümüz Türkiye sinde ifl dünyas ndan siyasete, medyadan e itim kurumlar na kadar birçok alanda etik de erler konusunda eksikliklerimiz oldu unu gözlemlemekteyiz. Demokratik bir ortamda ifl yapabilmemiz ve bunun devaml l n n sa lanabilmesi ancak de erlere dayal bir anlay fl n yerleflmesi ile mümkündür. De erler; eti in temelini oluflturur ve kararlar m zla davran fllar m zda bizlere yol gösterirler. T pk birer pusula gibidirler. En temelde kifli ile bafllayan de er anlay fl ; geniflleyerek aile de erleri, kurum de erleri ve toplum de erleri olarak karfl m za ç kmaktad r. Kim oldu umuz, nas l karar ald m z, bizi neyin üzüp neyin sevindirdi i tamamen de erlerimizle ba lant l d r. De erlerimiz bizim için önemli olan fleyleri yans t rlar. nançlar m zla birlikte, karar verme mekanizmam zdaki temel faktörleri olufltururlar. Dolay s yla, de erlerimizi anlamak; niçin belli bir flekilde davran p, belli tepkiler verdi imizi anlam m z sa layacak, kendimizi gelifltirebilmemiz için f rsat olacakt r. En güçlü de erlerimizin neler oldu unu bilmek, onlar yaflam m zda rehber olarak kullanmam za f rsat verecek ve karar vermemizi kolaylaflt racakt r. Bununla birlikte negatif de erlerimizin de fark na varmam z sa layacakt r. Kiflisel de erlerimizin geliflmesi zamanla toplumsal de erlerimizin de geliflmesi için temel oluflturur. Hak ve özgürlüklerin k s tlanmad, erkler aras dengenin gözetildi i demokratik bir ülke için en önemli gereklilik; e itimli, demokratik, yurttafll k ve insan haklar n bilen, ihtiyac olan bilgiyi kayna ndan okuyarak ö renen, kiflisel de erlerinin fark nda olan ve bilimin fl nda sürekli kendini gelifltiren ayd n bir nesildir. Toplumlar n ve topluluklar n gücü; onlar oluflturan bireylerin paylaflt klar ortak de erlere olan ba l l klar yla ölçülür. Ayn fley kurumlar için de geçerlidir. Kurumlar da; vizyon ve misyonlar do rultusunda de er ve davran fl ilkelerini tan mlayarak, kurum kültürünün oluflturulmas yolunda önemli bir ad m atarlar. Güçlü bir kurum kültürü, ancak belirlenen de erlere uyumlu çal flanlarla mümkün olacakt r. Düflünce ve hareketlerimizin genel kabul gören iyilik, do ruluk, dürüstlük gibi temel de erlere uyumuna ise etik denmektedir. Etik ve ahlak ço u kez birbirinin yerine kullan lmakla beraber, birbirinden farkl anlamlar tafl maktad r. Ahlak kurallar bir toplumdan di erine de iflebilir, etik ise uluslararas bir kavramd r. Örne in; kad n erkek iliflkileri her toplumda farkl ahlaki de erlerle ölçülebilir, ancak h rs zl k, yolsuzluk ise hiçbir yerde kabul edilemeyecek genel bir de erdir. Dünyadaki etik konusundaki geliflmelere bakt m zda, etik konusuna gösterilen ilginin gerçek sebebinin sadece gündeme gelen skandallar de il; de erlere, hedeflere kendilerini adamayan kiflilerin etik olmayan tutumlar ndan kaynakland n görürüz. Etik geliflim, sadece bireylerin bu konuda kiflisel sorumluluk üstlenmeleri, kiflisel ç karlar ndan ar nmalar ve dürüst uygulamalar n kay ts z, flarts z her alanda sürdürerek sa layabilecekleri bir unsurdur. Bu konuda bizlere düflen çok önemli görevler bulunmaktad r. Uluslararas fieffafl k Örgütü nce (Transparency International) haz rlanan 2013 Yolsuzluk Alg s Endeksi ne göre 177 ülke aras nda 53. s rada bulunmam z da bu konudaki çal flmalar m z n önemini kan tlamaktad r. Bugün dünyaya bakt m zda etik kavram akademik dünyada çok önemli bir yere oturmufltur, Amerika da ifl eti i dersi olmayan iflletme fakültesi program kalmam flt r. Etik konusu her alanda büyük bir yo unlukla ifllenmektedir. Bizler de ülkemizde bu konunun benimsenmesi ve yayg nlaflt r lmas için çal flmalar yapmal y z. Çocuk ve ebeveynlerden bafllayarak, firmalar m zdaki liderlere; parti baflkanlar ndan, toplumda rol model olarak kabul edilen kiflilere kadar genifl bir yelpazede; kiflisel de erler ve etik de erler konular ndaki duyarl l k ve bilinç seviyesinin gelifltirilmesini sa lamal y z. 06 Bak fl 128

6 Baflkan Yard mc s ndan Geçen ay piyasaya ç kan Ayva Köylü Ali isimli hayat hikayemi anlatt m kitaptan sonra tekrar, üzerinde çal flt m iflletme kitab na geri döndüm. Çal flman n bir yerinde iflletmelerdeki teknolojik geliflmeleri anlatmaya çal flm fl m. Kitap üzerinde çal fl rken BAKIfi için yaz konusu belli oldu dedim. Prof. Dr. Ali Ceylan Baflkan Yard mc s Teknolojik geliflmeler üzerine düflünceler Henry Ford, 20. yüzy l n bafllar nda standartlaflman n geliflmesinde çok büyük çabalar harcam fl. Üretim hatt kavram n ortaya koyarak daha ileri bir teknolojik geliflmeyi bafllatm fl. Böylece üretim hatt üzerindeki ifl istasyonlar nda çal flan iflçiler belli bir ifli en iyi flekilde yapmaya bafllam fllar ve verimlilik çok artm fl. Bilindi i gibi, daha sonraki y llarda makineleflme sonucu seri üretim, müflteri odakl seri üretim, teknolojinin yenilikçi bir yaklafl mla kullan lmas, sürekli iyilefltirme, üretim teknolojisinde bilgisayarlar n ve robotlar n kullan lmas büyük de iflimlere neden olmaya bafllad. Robotlar n üretimde kullan lmalar ifl hayat nda çok büyük de iflikliklerin olmas na neden oldu. Endüstriyel robotlar ise, acayip görünümlerine karfl n, t pk bilim kurgu filmlerindeki gibi, asl nda normal ve ak ll araçlard r. Bu robotlar, tekrarlama dahil yorucu, tehlikeli ve hassas iflleri kolayl kla yapmaktad rlar. Örne in; Toyota, Tofafl ve benzeri otomobil firmalar robotlar, kirli ve gürültülü iflleri yapmak için kullanmaktad r. Otomobil firmalar gibi di er sektörlerde de robotlar; boyama, kaynak ve mallar n tafl nmas gibi a r ve pis ifllerde kullan lmaktad r. Yaklafl k olarak 10 y l önce, Almanya da bir teknoloji fuar nda iflçisi olmadan çal flan fabrikalar görmüfl ve çok etkilenmifltim. Gördüklerimi o zamanlar haftal k köfle yaz lar yazd m bir gazetede anlatmaya çal flm fl ve ifl dünyas n uyarm flt m. Birkaç ay önce Fütürist Prof. Dr. Michio Kaku nun bir gazetedeki röportaj akl ma gelince teknoloji üzerine yazaca m k sa yaz n n ana hatlar ortaya ç km fl oldu. Kaku nun yaz s bana göre çok ilginçti. Bu nedenle, yaz daki baz görüflleri sizlerle paylaflmak istedim. Kaku ya göre, gelecek y llarda sonsuz yaflam mümkün olabilecek, ak l elektrik gibi her yerde olacak, trafik kazalar hayat m zdan ç kacak, organ yetmezli i yaflanmayacak, robotlar n yapamad meslekler revaçta olacak. Do rusu robotlar n yapamayacaklar meslekleri merak ediyorum. Siz ne dersiniz acaba? Kaku, gelecek y llarda teknoloji ça ndan sonra devrimsel bulufllar n telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojileri, biyoteknoloji, yapay zeka, nanoteknoloji ve kuantum alanlar nda olaca n ileri sürüyor. Böylece, günlük hayat m za robot-avukat, robot-profesör, robot-doktor kavramlar n n girece ini söylüyor. Ancak gerçek anlamda düflünebilen robotlardan söz etmek için erken oldu unu ifade ediyor. Bu nedenle gençlere, robotlar taraf ndan yap lamayacak meslekleri tercih etmelerini öneriyor. Ne dersiniz? Teknolojik geliflmeler hayat m z alt-üst mü edecek, yoksa kolaylaflt racak m? 08 Bak fl 128

7 hsan Karademirler Baflkan Yard mc s An ve gözlemler ile bir dünya flirketi olarak THY ki genç zabit (1), bir 30 Ekim sabah Mexico Büyükelçili imizin kap s n çald m zda hem büyük bir flaflk nl k hem de büyük bir memnuniyetle içeriye buyur edildik. Sene aras Seneden çok günü net hat rlamam n sebebi ise; elçilik çal flanlar, Keflke dün gelseydiniz, burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayram resepsiyonu vard. Hem Mexico City deki di er vatandafllar m zla tan flm fl olurdunuz. Dörtyüz kadar Türk vatandafl burada yafl yor dediler ve bunu duydu umuzda biz flafl rd k. O y llarda bu kadar çok Türk ün yaflad bu flehirde neden bize uzaydan gelmifl gibi muamele edildi ini pek anlayamad k. Sohbet uzad kça bu vatandafllar m z n tamam n n Musevi kökenli olduklar n ve burada ifl kurduklar n ö rendik. (Hemen hepsinde temel bir spanyolca ile bir veya daha fazla yabanc dil vard. Bunun yan nda dünyan n her yan nda bir efl, dost ba lant s kurabilmeleri rahatl kla bu vatandafllar m z n baflka ülkelerde de ifl yapmalar n sa l yordu.) Bizim ziyaret sebebimize gelince; okulu bitirdi imizde mecburi olarak bir K T (Kamu ktisadi Teflebbüsü) olan Denizcilik Bankas Deniz Nakliyat flirketinde ifle bafllan yordu. Bir-iki kargo gemisinde çal fl p Amerika- Avrupa seferleri yapt ktan sonra, otuzbin tonluk bir tankerde görevlendirilmifltik. Türkiye den Norveç ve Amerika seferini yapt ktan sonra, gelen telgrafla Meksika n n ulusal petrol flirketi PEMEX e gemimizin kiraland n ö rendik, Meksika n n Tampico Liman na vard k. Bütün personel devlet dairelerinde birkaç saat dolaflt r ld ktan sonra hepimizin Meksika da çal flma izin belgeleri ç kar ld. Tam sekiz ay kald m z, arada bir Los Angeles e gidip-geldi imiz, birçok flehrini gördü ümüz ve çok rahat çal fl p çok güzel an lar m z n oldu u bu ülkede, bir gün ad m za gelen zarflar bütün keyfimizi kaç rd. Askerlik flubelerimiz bizi dünyan n bir ucunda bulmufl, derhal Türkiye ye dönmemizi istiyor. Yoksa asker kaça durumuna düflece imiz belirtiliyordu. Los Angeles elçili imiz ile telefon görüflmesi yapt m zda Türkiye ye var flta havaalan nda tutuklanaca m z söylendi. Biz de Pasifik k y s ndaki bir limandan çok erken kalkan bir uçak ile do ru Mexico City deki elçili imize gidip derdimizi anlatmak, resmi yoldan askerli imizi erteletmek istemifltik. Bizi kendi gemisine atay p dünyan n bir ucuna gönderen devletimiz, aktarma çoklu u ve bilet pahal l sebebiyle bizi Türkiye ye geri çekmiyor, bir de asker kaça durumuna düflürüyordu. Günün birinde kontrat m z bitti ve havayolu ile ülkemize döndük. Nas l döndü ümüze gelince Manzanillo- Mexico City (Aeromexico)/Mexico City-New York (Aeromexico) /New York-Zürih (Swissair)-Zürih/ stanbul (Türk Hava Yollar ) ile havaalanlar nda ba lant lar bekleyerek ve bir gece NY konaklamas ile tam 3 günde Sonraki y llarda bir gemiye kat lmak için Santander/ spanya yolculu umu da unutamam. stanbul dan itibaren dört aktarma ve neredeyse 20 saat sürmüfltü Bütün bunlar dünyan n çeflitli yerlerine gitmenin zorluklar n defalarca yaflam fl biri olarak yazd m. Sebebi ise arada kendi insan m z taraf ndan çok ufak kusurlar sebebiyle THY hakk nda bas nda elefltirilere rastlamam. Kimisinde konu havaalan nda bir ar za sebebiyle uça n kalk fl kap s n n panolarda belirtilmemesi, kimisinde ise uçak içi serviste yaflanan ufak bir aksakl k. Elefltiri sahipleri Alitalya n n, Iberia n n Avrupa uçufllar n hala bir ufak kraker ve meyve suyu ile geçifltirdiklerini, business salonlar n n ikram fakiri olduklar n, hele bu salonlar n stanbul ile karfl laflt r lmas n n dahi yersiz oldu unu bilmiyor veya zahmet edip araflt rm yorlar. Türk Hava Yollar, flirkette de iflimi bafllatan ve bu büyük yap n n oluflmas nda onbefl y l boyunca belki de en büyük hizmeti veren Sn. Cem Kozlu nun deyimiyle, T(they) H(hate) Y(you) sizden nefret eden havayollar ndan bugün Lufthansa n n dahi çekindi i bir havayolu haline geldi. Marka de eri ve itibar 10 Bak fl 128

8 olmayan, batmak üzere olan bir flirket öncelikle yetenekli, de iflime aç k ve enerjik bir kadro oluflturulmas, kalk fl saatlerine uyum konusundaki titizlik, ikram kalitesinin iyilefltirilmesi ile yabanc dil dahil müflteri memnuniyeti odakl çal flmalar, uçaklar n verimlili i için dörtlü dalga tarife yap s na (2) geçilmesi ve bunu destekleyen teknik altyap n n oluflturulmas ile bugün 200 den fazla uçak ile dünyan n 220 den fazla flehrine uçan 13.5 milyar dolar y ll k cirosu olan bir dev haline dönüfltü. Bugün stanbul dan Buenos Aires, Sao Paulo, Houston, Montreal, Tokyo, Singapur, Sidney, Johannesburg ve onlarca flehre tek uçakla ulafl labiliyor. Bu durum, çok de il, on- onbefl sene önce hayal bile edilemezdi. Yurtd fl ndan Türkiye ye gelirken uçak inmeden önce hostes uçakta bulunan transit yolcular n ba lant kap numaralar n anons eder, bazen 8-10 ba lant flehri sayar ve ülkemize ait bu flirketin vard noktay görünce gurur duyar m. Atatürk Havaliman na inildi inde uçaklar m z n kuyruklar ndaki logolar n flekli ve rengi sebebiyle gelincik tarlas na benzetti im havaliman n n manzaras da keyfime keyif katar. Ülkemizin yeryüzünde bulundu u arsan n k ymeti de bu baflar da rol oynam fl, merkezi konum, dar gövdeli uçaklarla Avrupa n n uç noktalar na kadar rekabet edebilerek sefer yapma flans vermifltir. Bu ülke bu f rsatlar görüp de erlendirebilen flahsiyetler yetifltirebiliyor, iyi bir ekip ile uygun flartlar n oluflturulmas kayd yla Afla daki tablo, ba lant l uçufllarda var lan noktay ve asl nda yabanc lar n THY na bak fl n n çok güzel bir ifadesi kabul edilebilir. Baflkan Yard mc s ndan Uçufl Noktas Doluluk Oran Gelen - Transit En fazla transit gidilen uçufl noktalar Bangkok 78% 42% - 58% Stockholm, Kopenhag, Göteburg, Tel Aviv, Helsinki Pekin 73% 29% - 71% Odesa, Tel Aviv, Bükrefl, Atina, Paris Chicago 82% 47% - 53% Tel Aviv, Bombay, Addis Ababa, Nairobi, Tahran Delhi 75% 23% - 77% Tel Aviv, Barcelona, Washington, Berlin, Kopenhag Dhaka 79% 11% - 89% Milano, Tripoli, Washington, Stockholm, Toronto Dublin 82% 36% - 64% Prifltine, Üsküp, Helsinki, Stockholm, Paris Guangzhou 71% 27% - 73% Tel Aviv, Odesa, Bükrefl, Cezayir, Kiev Hong Kong 75% 50% - 50% Tel Aviv, Bükrefl, Atina, Venedik, Odesa slamabad 73% 25% - 75% Washington, Oslo, Stockholm, Dublin, Toronto Johannesburg 79% 33% - 67% Sofia, Kopenhag, Stockholm, Milano, Berlin Karaçi 89% 41% - 59% Chicago, Washington, Toronto, Los Angeles, Dublin Lagos 77% 27% - 73% Londra Heathrow, Tel Aviv, Milano, Dublin, Atina Los Angeles 77% 47% - 53% Tahran, Beyrut, Tel Aviv, Bombay, Amman Mumbai 82% 24% - 76% Tel Aviv, Stockholm, Londra Heathrow, Washington, Chicago New York 78% 58% - 42% Tel Aviv, Tahran, Nairobi, Beyrut, Bakü Osaka 71% 50% - 50% Barcelona, Paris, Roma, Tel Aviv, Münih Sao Paulo 71% 36% - 64% Beyrut, Atina, Tel Aviv, Delhi, fianghay Seul 78% 34% - 66% Atina, Roma, Barcelona, Paris, Tel Aviv fianghay 80% 37% - 63% Tel Aviv, Bükrefl, Milano, Odesa, Barcelona Singapur 86% 32% - 68% Odesa, Roma, Tel Aviv, Bükrefl, Kiev Tokyo 74% 68% - 32% Kahire, Tel Aviv, Barcelona, Atina, Milano Toronto 83% 34% - 66% Tahran, Amman, Cidde, Meflhed, Kahire Washington 74% 39% - 61% Bombay, Delhi, Tahran, Addis Ababa, Dhaka Amsterdam 78% 55% - 45% Cidde, Medine, Kabul, Amman, Bakü Barcelona 70% 55% - 45% Delhi, Beyrut, Seul, Tahran, Dubai Belgrad 72% 45% - 55% Dubai, Bakü, Kuveyt, Doha, Beyrut Berlin 81% 54% - 46% Tahran, Bakü, Beyrut, Delhi, Bombay Bremen 80% 72% - 28% Tahran, Bakü, Beyrut, Amman, Delhi Köln 80% 68% - 32% Tahran, Bakü, Tebriz, Meflhed, Dubai Düsseldorf 83% 67% - 33% Amman, Cidde, Bakü, fianghay, Delhi Frankfurt 84% 61% - 39% Tiflis, Kabul, Tahran, Bakü, Biflkek Londra Gatwick 75% 63% - 37% Tahran, Bombay, Süleymaniye, Hartum, Erbil Hamburg 78% 50% - 50% Beyrut, Meflhed, Tahran, Delhi, Tel Aviv Hanover 80% 55% - 45% Tahran, Beyrut, Cidde, Amman, Pekin Heathrow 82% 63% - 37% Lagos, Bombay, Ba dat, Tahran, Tiflis Lizbon 72% 49% - 51% Dubai, Beyrut, Tahran, Tel Aviv, fianghay Madrid 69% 54% - 46% Beyrut, Delhi, Seul, Tahran, Pekin Malaga 64% 51% - 49% Tahran, Kuveyt, Dubai, Beyrut, Doha Münih 79% 61% - 39% Tahran, Beyrut, Bakü, fianghay, Tel Aviv Nürmberg 76% 55% - 45% Tahran, Delhi, Bakü, Dubai, Tel Aviv Paris 77% 54% - 46% Medine, Cidde, Tahran, Amman, Dubai Stuttgart 81% 64% - 36% Tel Aviv, fianghay, Pekin, Tahran, Dubai Tel Aviv 75% 48% - 52% JFK, fianghay, Pekin, Bombay, Delhi Valencia 62% 56% - 44% Beyrut, fianghay, Tahran, Pekin, Dubai Viyana 71% 56% - 44% Beyrut, Cidde, Tiflis, fianghay, Tahran Zagreb 76% 48% - 52% Seul, Dubai, Doha, Kahire, Tahran Zürih 75% 57% - 43% Tahran, Seul, Beyrut, fianghay, Bakü Hepimiz THY gibi dev ve milli baflka flirketlerimizin olmas n isteriz. Fakat san yorum burada dikkatlerden kaç r lmamas gereken esas nokta; TÜS AD Baflkan m z Sn. Muharrem Y lmaz n son konuflmalar ndan birinde söyledi i olmazsa-olmaz flartlar n (hukukun üstünlü üne riayet, yarg mekanizmas n n AB normlar nda çal flmas, düzenleyici kurumlar n ba ms zl, vergi veya baflka türlü cezalarla flirketler üzerinde bask kurulmayan, ihale kanunu onlarca kez de iflmeyen bir ülke) sa lanmas. Görev süremin sonunda, yeni BUS AD Yönetim Kurulu na baflar lar diliyorum. Dip Notlar: (1) Zabit: Gemilerin 3. ve 4. kaptanlar na verilen isim. (2) Dalga Tarife Yap s : - 1. Dalga; Uçaklar sabah saatleri aras nda Ortado u, Uzakdo u ve BDT flehirlerinden stanbul a gelip daha sonra iç hat, Avrupa ve USA uçufllar için havalan yorlard Dalga; saatleri aras nda Avrupa dan gelen uçaklar tekrar Avrupa ve Ortado u flehirlerine uçuyordu Dalga; saatleri aras nda s ras yla Avrupa flehirlerinden gelen uçaklar iç hat destinasyonlar ve Ortado u, Tokyo ve Osaka ya uçuyordu Dalga; Günün sonunda Avrupa, Ortado u, iç hatlar ve Japonya dan gelen uçaklar Avrupa, Ortado u, Çin, Bangkok, Singapur ve Güney Afrika için havalan yordu. 11 Bak fl 128

9 Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i nin 36. Ola an Genel Kurul Toplant s yap ld BUS AD da Günal Baylan dönemi Türkiye nin ikinci S AD ve Bursa n n en etkin sivil toplum örgütü olan BUS AD n sekizinci Baflkan Günal Baylan oldu. 36. Ola an Genel Kurul da üyelerin oylar yla Baflkanl Oya Yöney den devralan Günal Baylan, BUS AD n fark ndal k yaratan projelerinin, döneminde artarak devam edece ini söyledi. Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i nde (BUS AD) 36. Ola an Genel Kurul heyecan yafland. Kültürpark içindeki BUS AD Evi nde gerçeklefltirilen Genel Kurul da Günal Baylan, üyelerin oylar yla Baflkanl k görevini Oya Yöney den devrald. Tek listeyle gidilen seçimde BUS AD n 8. Baflkan olan Günal Baylan, gösterilen güvene lay k olmak için yo un bir çal flma temposunda olacaklar n ve BUS AD n kamuoyunda fark ndal k yaratan projelerini art rarak sürdüreceklerini söyledi. Kullan lan oylar n tamam n alan Günal Baylan n Yönetim Kurulu listesi; Selim Tar k Tezel (Baflkan Yard mc s ), Tuncer Hatuno lu (Baflkan Yard mc s ), Halit Cem Çak r (Baflkan Yard mc s ), Ali hsan Türkmen (Sayman) ve üyeler Ahmet Özkayan, Ali Türkün, Erdal Elbay, Ergun Hadi Türkay, Hakan Oktar, Nefle Y ld r m, fiükrü Erdem ve Zeki Erdal fiimflek ten olufltu. Divan Baflkanl n brahim Yaflar n yapt Genel Kurul da BUS AD n 2014 y l tahmini bütçesi 865 bin lira olarak karara ba land. fl dünyas belirsizli i sevmiyor Genel Kurul un aç l fl konuflmas n 12 Bak fl 128

10 BUS AD Genel Kurul yapan BUS AD n dönemi Baflkan Oya Yöney, Türkiye de yaflanan son geliflmelere at fta bulunarak, ülkenin belirsizli e sürüklendi ini savundu. fl dünyas olarak belirsizli i sevmiyoruz ün seçim y l olaca düflünülürse bu belirsizlik bizleri daha da tedirgin ediyor. BUS AD olarak; bu dönemin yat r m, üretim, istihdam ve ihracat art r c, yerli üreticiyi koruyan çözüm planlar ile h zla atlat ld n görmek istiyoruz. Sanayimizin gücünün, dünyada da güçlü ve demokratik Türkiye imaj ile birlikte tan nmas n arzu ediyoruz diyen Yöney, öte yandan, yasamayürütme ve yarg n n kuvvetler ayr l ilkesine uygun olarak ifllemesini istediklerini de vurgulad. fl dünyas olarak; ekonominin, gündemde siyasetin önüne geçmesini beklediklerini belirten Yöney, ülkede artan risk alg s n n son 10 y lda ortaya konulan performans gölgelemesini istemediklerini kaydetti. Göstergeler tersine dönüyor Yöney, genel ekonomik konularla ilgili di er görüfllerini de flu flekilde aktard : Döviz kurunun önemini bir kez daha derinden yaflad m z, Türk Liras n n dolar karfl s nda afl r de er kaybetti i günlerdeyiz Sermaye birikiminin olmamas, tasarruf aç problemleri ve büyüme ihtiyac m z, özel sektörün döviz borcu, cari aç k problemi Bunlar n hepsi ülkemiz gerçekleri Geliflmifl ekonomilerin s k nt ya düflmesiyle birlikte girilen düflük faiz ortam ve piyasalara enjekte edilen bol likidite, geliflmekte olan ülkelere bir f rsat yaratm flt krizi ile girilen bu ortam yine ayn ekonomilerdeki düzelme göstergeleri ile terse dönmüfl gibi görünüyor. BUS AD da projeler süreklilik arz eder Baflkanl dönemindeki son iki y lda, BUS AD n da kendini ülke ve dünya gündemine göre konumland rmaya çal flt n anlatan Yöney, Gelecek hayallerimize bugünden temel atman n gayreti içinde olduk. Gelecekte katma de eri yüksek üretim yapmak, küresel rekabette yüksek teknoloji ile var olmak ve her alanda d fla ba ml l azaltmak 13 Bak fl 128

11 vizyonu ile çal flt k. Bu anlamda savunma sanayini Bursa n n gündemine ilk biz getirdik. Yenilikçilik ve Yarat c l k Sempozyumu na Yenileflim Ödülü nü de ekleyerek yenileflimin süreç olarak ele al nmas n sa lad k. Efektif staj uygulamalar m z yüksek lisans ve doktora tez konular n n sanayiden seçilmesi ile nitelikli insan kayna na katk y hedefledik. Lojistik Köy, heyecan ile çal flt m z konulardan bir di eri oldu. Bu y l 36. yafl n kutlayan BUS AD da projeler süreklilik arz eder. Bir sonraki yönetim, projeleri devam ettirmekle kalmaz, geliflimi konusunda yenilikçi davran r. BUS AD n sivil toplum örgütleri içinde en önemli özelli i budur diye konufltu. BUS AD da görev almak bizler için onurdur BUS AD n yeni Baflkan Günal Baylan da konuflmas na, 36 y l önce sahip olduklar vizyonla, ça dafl demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan sivil toplum hareketinin gücünü gören de erli büyüklerimiz, kapal ekonomilerin verdi i s k nt lara ortak ak lla yaklafl p çözüm önerileri getirmek için bir araya gelerek BUS AD kurdular diyerek bafllad. BUS AD da bugüne kadar görev alan Yönetim Kurullar n n sergiledi i durufl ve çal flmalarla Derne i bugünlere baflar yla getirdi ini anlatan Baylan, Gücünü üyelerinden alan BUS AD da görev almak bizler için onurdur dedi. Baflar lar ndan dolay teflekkür etti i Oya Yöney ve Yönetim Kurulu nun, gösterdi i liderlik ve yüksek performansla kendilerine örnek oldu unu belirten Baylan, keyifle an lacak, gurur duyulacak bir dönem geçirdiklerini vurgulad. Temel bir Anayasaya ihtiyaç var Güncel konulara da de inen ve Gezi olaylar ile 17 Aral k tan bu yana yaflananlar gördükçe ülke olarak demokrasi ve adalet konusunda ne kadar eksi imiz oldu umuzu üzülerek tespit ettik diyen Baylan, bireyi ön planda tutan, hak ve özgürlükleri k s tlamayan, erkler aras dengeyi gözeten, yarg tarafs zl n ve ba ms zl n sa layan temel bir Anayasaya ihtiyaç oldu unu ifade etti. Baylan, Bu Anayasan n fl nda; nitelikli e itim alan, demokratik, yurttafll k ve insan haklar n bilen, ihtiyac olan bilgiyi kayna ndan okuyarak ö renen ayd n bir nesle de htiyac m z var. E itim konusunda uzun seneler sonra neticelerini alabilece imiz bu hayalin, sa lam bir zemine oturtulmas için çal flma yapmak zorunday z. BUS AD olarak kenarda duramay z. Birleflmifl Milletler Kalk nma Program taraf ndan ortaya konulan nsani Geliflmifllik Endeksi sonuçlar, bu tespitin en güçlü kan t durumundad r diye konufltu. Kaliteli yaflam için kat l mc olmal y z BUS AD n faaliyetleri aras nda; süreklili i olan çok k ymetli etkinlikler oldu unu ve bunlar üyelerin kat l m yla gerçeklefltirdiklerini anlatan Baylan, flöyle devam etti: De erlerimiz, ilkelerimiz ve misyonumuz do rultusunda ifl dünyam z n rekabet gücünü etkileyen tüm unsurlar ile sektör politikalar n dikkatle izleyerek, sektörel dernekler ile iflbirli i yapaca z. Üreterek ülke ekonomisine katk veren bizler, dünya üzerindeki uygulamalar görüp bilmemize ra men, özellikle flehrimiz ile ilgili projelerde etkin olmakta zorlan yoruz. Yap lan planlama ve projeleri y llar sonra tenkit etmemiz, yap lan yanl fllar düzeltmiyor. fl insan olarak hak etti imiz kaliteli yaflam için kat l mc olmam z gerekiyor. Bu konuyu da üyelerimizin deste iyle etkin hale getirece iz. Yeni dönemde üyelerimizin yüksek kat l m yla 14 Bak fl 128

12 gerçeklefltirmek istedi imiz gezi, e lence, kültürel ve sanat etkinlikleri olacak y l n n 2013 y l ndan daha zor geçece ini, dolay s yla üyelerimizden Yönetim Kurulumuza destek vermelerini bekliyoruz. BUS AD Genel Kurul Aç l fl konuflmalar n n ard ndan Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu raporlar ile 2013 y l hesap durumu okundu ve tasdik edildi. Yönetim ve Denetim Kurullar n n ayr ayr ibra edilmesiyle devam eden BUS AD Genel Kurulu nda; Yüksek Dan flma Kurulu, MAKS FED delegeleri ile Haysiyet ve Denetleme Kurulu üyeleri de seçildi. BUS AD YÖNET M KURULU (AS L) GÜNAL BAYLAN BAfiKAN SEL M TARIK TEZEL BAfiKAN YARDIMCISI TUNCER HATUNO LU BAfiKAN YARDIMCISI HAL T CEM ÇAKIR BAfiKAN YARDIMCISI AL HSAN TÜRKMEN SAYMAN AHMET ÖZKAYAN ÜYE AL TÜRKÜN ÜYE ERDAL ELBAY ÜYE ERGUN HAD TÜRKAY ÜYE HAKAN OKTAR ÜYE NEfiE YILDIRIM ÜYE fiükrü ERDEM ÜYE ZEK ERDAL fi MfiEK ÜYE 15 Bak fl 128

13 YÖNET M KURULU (YEDEK) AL fiak R TATVEREN ERS N YAZICI ERTAN DEM RDÜZEN GONCA YERL YURT BURAK ANIL SKENDER SKENDERO LU DUYGU ISPALAR ONUR KUTLUALP BERNA ALTINSOY SEÇ L KOYUNLU TÜLAY GÜL ESRA ÖZTÜRK ERS N KORKMAZ YÜKSEK DANIfiMA KURULU ADNAN TÜRKAY CELAL E RETL ERDO AN DEM R HÜSEY N DURMAZ M. F KR ÜNAL NAC fiah N NEJAT YAHYA NEZ R GENCER NUR ÖZDEM REL SEDAT D N Z fiahap AKTAfi UFUK OCAK VEHB VARLIK YALÇIN ARAS YILMAZ KÜÇÜKÇALIK 16 Bak fl 128

14 BUS AD Genel Kurul HAYS YET D VANI (AS L) BRAH M ORHAN A. KURTCEBE ALPTEMOÇ N fier F ARI HAYS YET D VANI (YEDEK) MET N KIZANLIKLI HÜSEY N ZINGIR CENK DOSTER DENETLEME KURULU (AS L) DEN ZHAN SEZG N SEDAT ATKIN fievk BORAN DENETLEME KURULU (YEDEK) SÜLEYMAN AKÇINAR MUSTAFA fienyurt SEÇ L KOYUNLU MAKS FED DELEGELER GÜNAL BAYLAN A. HSAN YEfi LOVA HSAN KARADEM RLER LKER ORAL NURULLAH ALTINSOY MÜRSEL ÖZTÜRK YALÇIN ARAS 17 Bak fl 128

15 GÜNAL BAYLAN 1956 da Bursa da do du. lk, orta ve lise ö renimini Bursa da, yüksek ö renimini ise aras nda stanbul Y ld z Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademisi nflaat Bölümü nde tamamlad den bu yana tekstil sektörünün de iflik kollar nda üretim yapt, 1994 sonras nda DOSAB da ev tekstili alan nda faaliyete bafllad. En son teknoloji ürünü makineler ile müflteri memnuniyetini ön planda tutan, trend, renk ve katma de erli kalitelerle öncülük yaparak üretim gerçeklefltiren E.S.C Tekstil, TOKBAY Tekstil, ESC Döflemelik ve Perdelik isimli firmalar yla 40 a yak n ülkede 200 ün üzerinde müflteriye hizmet veriyor dan beri üretiminin yüzde 95 ini ihraç ediyor, iç piyasada da kendi markas olan RASS Kumafl ad alt nda faaliyet gösteriyor. nsan haklar ile ifl dünyas n n sorunlar n ifade etmede sivil toplum kurulufllar n n devlet ile dengeli bir iflbirli i içinde olmas gerekti ine inan yor, bu sebeple sosyal ve ifl dünyas ile ilgili derneklerde görev al yor. MAKS FED Baflkanl, TÜRKONFED YK Sayman Üyeli i ile BUS AD Baflkan Yard mc l görevlerinde bulundu. TÜS AD, KalDer, Yeflil Rotary, Afet Derne i ve tekstil sektörüyle ilgili birçok derne e üye. Evli ve iki çocuk babas de stanbul da do du. lk, orta ve liseyi stanbul da okudu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k Fakültesi ç Mimarl k Bölümü nden Yüksek ç Mimar olarak mezun oldu e kadar kendi iç mimarl k ofisinde, iç mimarl k ve kurumsal iletiflim hizmetlerini sürdürdü te Sütafl ta Reklam ve Halkla liflkiler Müdürü olarak çal flmaya bafllad ve s ras yla Sat n Alma Genel Md. Yrd., ve Tedarik Zinciri Baflkanl görevlerini yürüttü da Sütafl ve Tarfafl Afi de YK Baflkan Vekilli ine atand, bu görevlerinin yan s ra 2011 den bu yana Sütafl Grubu nun tar msal faaliyetler flirketi Tarfafl ta Genel Müdürlük yap yor te Karacabey TSO Meclis Baflkanl yapt den bu yana YK üyeli i yapt SETB R de 2011 den beri YK Baflkan Vekili görevini sürdürüyor. Evli ve bir çocuk babas. SEL M TARIK TEZEL FAT H TUNCER HATUNO LU lk, orta ve lise e itimini Bursa da tamamlad, 1982 de TÜ Elektronik ve Haberleflme Bölümü'nden mezun oldu te TÜ de, Bilgisayar ve Sistem Kontrol Bölümü'nde yüksek lisans n, 1994 te ise UÜ flletme Fakültesi'nde, flletme Yüksek Lisans n tamamlad. Çal flma hayat na 1982 de NCR Bilgi Sistemleri flirketinde Teknik Servis Bölümü'nde bafllad. Pamukbank, Akbank, Halk Bankas gibi projelerde flube otomasyonu çal flmalar nda görev ald da askerlik hizmeti s ras nda Deniz Kuvvetleri Komutanl bünyesinde Elektronik Ar-Ge projeleri yapt de NCR de Endüstriyel Sistemler Sat fl Bölümü'nde çal flma hayat n sürdürdü, 1994 te letiflim Bilgisayar Yaz l m Sistemleri flirketinde Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak serbest çal flma hayat na bafllad. Halen letiflim Yaz l m'da Genel Müdür olarak görev yap yor. Evli ve iki çocuk babas y l nda Bursa da dünyaya geldi. Bursa Erkek Lisesi mezunu y l nda Bo aziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i Bölümü nü bitirdi te Houston Üniversitesi nden Elektrik Mühendisli i, 1995 y l nda ise Rice Üniversitesi nden flletme ve Finans alan nda yüksek lisans dereceleri ald y llar aras nda Amerika da finans kurulufllar nda analist ve fon yöneticisi olarak çal flt y l nda Türkiye ye döndü y l nda Uluda Üniversitesi nde Matematik Ö retmenli i formasyonu ald ve o tarihten itibaren Çak r E itim Kurumlar nda ö retmenlik, idarecilik ve müdürlük yap yor. HAL T CEM ÇAKIR 18 Bak fl 128

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 115 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 2002 de Daha Güçlü Bir Koç Toplulu u K Politikalar na Yön Verme Projesi nde Uygulama Bafllad letiflim...14 E-Arfliv Projesi Sektörel Vizyon...20 TNT Lojistik ve

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı