BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT"

Transkript

1 KASIM OCAK BUS AD da Günal Baylan dönemi Yenileflime yat r m yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de eri sa lar BUS AD döviz kurunun son 10 y ll k seyrine bilimsel çal flmayla fl k tuttu Bursal sanayicilerden gelen 8 öneri lisansüstü tez konular yla efllefltirildi Efsane Baflkan n yoklu una al flmak kolay de il BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT

2 Kas m 2013-Ocak 2014 Say : 128 Oya Yöney (Baflkan) Günal Baylan (Baflkan Yard mc s ) Ali Ceylan (Baflkan Yard mc s ) hsan Karademirler (Baflkan Yard mc s ) Tu rul Dirimtekin (Sayman) Ahmet Altekin (Üye) Ayflegül Orhan (Üye) Aytu Onur (Üye) Ergun Türkay (Üye) Erol K l ç (Üye) Ali hsan Türkmen (Üye) Mürsel Öztürk (Üye) Tuncer Hatuno lu (Üye) BUS AD GENEL KURULU BUS AD da Günal Baylan dönemi 22 BUS AD Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 26 fl dünyas n n yap c elefltirileri hiçbir kesimi rahats z etmemeli 28 Yenileflime yat r m yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de eri sa lar Oya Yöney Mehmet Arif Özer Seyit Ersöz Oya Yöney Günal Baylan Prof. Dr. Ali Ceylan hsan Karademirler Ayflegül Orhan Mürsel Öztürk Bar flç fl Merkezi, Sanayi Cad. No: Nilüfer, Bursa Tel : Faks: BAfiKAN IN MEKTUBU Oya Yöney 06 BAfiKAN YARDIMCISI NDAN Günal Baylan 08 BAfiKAN YARDIMCISI NDAN Ali Ceylan 10 BAfiKAN YARDIMCISI NDAN hsan Karademirler BUS AD ekonominin gündemde bu kadar geri plana itilmesinden rahats z 36 Yenilenebilir enerjide ve bu alandaki makinelerin üretiminde rol almal s n z 38 BUS AD döviz kurunun son 10 y ll k seyrine bilimsel çal flmayla fl k tuttu Bar flç fl Merkezi, Sanayi Cad. No: Nilüfer, Bursa Tel : Faks:

3 50 BUS AD n Kurucu Baflkan Do an Ersöz unutulmad Çevre ödüllü Martur, BUS AD Uzmanl k Grubu ndan tam not ald 52 Ali Ceylan kitab n n sat fl 66 TOFAfi Akademi tüm paydafllar gelirini köyü Ayva ya e itim için için yaflam boyu ö renme yi ba fllad hedefliyor 54 YOLCULUK NEREYE? 68 MAKALE Kalite, baflar ve mükemmelli e Bahad r Kalea as 55 MAKALE 70 SÖYLEfi 43 Emin Direkçi Mehmet Büyükekfli 42 MAKALE MAKALE 108 fierif Ar Ahmet Altekin 43 Bursal sanayicilerden 62 M ZAH gelen 8 öneri lisansüstü tez Ahmet Altekin konular yla efllefltirildi 64 Bafl m za ne kadar çok 46 SÖYLEfi CAT ç karsa o kadar h zl Kamil Dilek büyürüz Türkiye, AB G da Güvenli i TÜRKONFED politikalar ile uyumlu bir süreç Türkiye orta-geliflmifl demokrasi ile yaflamaya bafllad orta gelir tuzaklar ndan kurtulmal 58 Wall Street Journal a Türkiye 78 SÖYLEfi ekonomisini BUS AD anlatt Ali Tatveren 59 - BUS AD n yeni üyesi; 82 ÜYELERDEN HABERLER Tar k Ö üt - fl Teftifl Kurulu Bursa Grup Baflkan Yaflar Ata bilgi paylafl m nda bulundu 106 KÜLTÜR/SANAT - Burç Balc - Arzu Tan Bayraktutan

4 Baflkan n Mektubu Oya Coflkunöz Yöney Yönetim Kurulu Baflkan De erli BUS AD üyeleri, Ocak ay n n sonunda gerçeklefltirdi imiz Genel Kurulumuz ile birlikte BUS AD da bir devir-teslimi daha yaflad k. Bu y l kuruluflunun 36. y l na ulaflan BUS AD n, yeni Baflkan ve Yönetim Kurulumuz liderli inde daha da ileri tafl naca na inan yorum. BUS AD önümüzdeki dönemde de küresel konjonktürün gerekleri, Türkiye nin hedefleri ve Bursa ifl dünyas n n gereksinim ve beklentileri do rultusunda öncü giriflimlerle beraber sivil toplumun önemli bir sesi olmaya devam edecektir. çinde bulundu umuz dönem tüm dünya için yeni ve bilinmezlikler tafl yor krizinin global ve yerel anlamda a r sonuçlar oldu itibariyle küresel ekonomi iyileflme sinyalleri verse de geçti imiz 6 y l n sosyal ve siyasi yaralar tamamen sar labilecek mi görece iz. Yavafl büyüme, yüksek iflsizlik, eflitsiz gelir da l m ile beraber toplumsal kurumlara artan güvensizlik bunu zorlaflt r yor. Umudumuz elbette daha olumluya giden bir trend yakalanabilmesi yönünde 2014 e Türkiye de de belirsizlikler ve artan risk alg s yla girdik. Üstelik 3 kritik seçim bizi bekliyor bu y l... Var olan k r lganl klar m za eklenecek siyasi çat flmalar n, ekonomi politikalar m z ve uzun vadeli hedeflerimizi etkilemesi endiflesi tafl yoruz ün; iç ve d fl her alanda çat flmadan uzak bir y l olmas n istiyoruz. Seçim dönemlerinin, plan ve projelerin tart fl ld ve demokrasinin kazand bir dönem olmas n diliyoruz. BAKIfi dergisi arac l yla sizlere son sesleniflimde, geçti imiz dönemde birlikte görev yapt m de erli BUS AD Yönetim Kurulu üyelerine bir kez daha teflekkür etmek istiyorum. Bize güvenerek göreve getiren de erli üyelere, tüm Uzmanl k Grubu çal flanlar m za, BUS AD çal flanlar na, de erli bas n mensubu arkadafllar m za ve tüm paydafllara da bir kez daha teflekkür eder, Bursam z n yarar na olacak her çal flmada gönülden desteklerimin devam edece ini belirtmek isterim. 04 Bak fl 128

5 Baflkan Yard mc s ndan Günal Baylan Baflkan Yard mc s De erler ve etik Günümüz Türkiye sinde ifl dünyas ndan siyasete, medyadan e itim kurumlar na kadar birçok alanda etik de erler konusunda eksikliklerimiz oldu unu gözlemlemekteyiz. Demokratik bir ortamda ifl yapabilmemiz ve bunun devaml l n n sa lanabilmesi ancak de erlere dayal bir anlay fl n yerleflmesi ile mümkündür. De erler; eti in temelini oluflturur ve kararlar m zla davran fllar m zda bizlere yol gösterirler. T pk birer pusula gibidirler. En temelde kifli ile bafllayan de er anlay fl ; geniflleyerek aile de erleri, kurum de erleri ve toplum de erleri olarak karfl m za ç kmaktad r. Kim oldu umuz, nas l karar ald m z, bizi neyin üzüp neyin sevindirdi i tamamen de erlerimizle ba lant l d r. De erlerimiz bizim için önemli olan fleyleri yans t rlar. nançlar m zla birlikte, karar verme mekanizmam zdaki temel faktörleri olufltururlar. Dolay s yla, de erlerimizi anlamak; niçin belli bir flekilde davran p, belli tepkiler verdi imizi anlam m z sa layacak, kendimizi gelifltirebilmemiz için f rsat olacakt r. En güçlü de erlerimizin neler oldu unu bilmek, onlar yaflam m zda rehber olarak kullanmam za f rsat verecek ve karar vermemizi kolaylaflt racakt r. Bununla birlikte negatif de erlerimizin de fark na varmam z sa layacakt r. Kiflisel de erlerimizin geliflmesi zamanla toplumsal de erlerimizin de geliflmesi için temel oluflturur. Hak ve özgürlüklerin k s tlanmad, erkler aras dengenin gözetildi i demokratik bir ülke için en önemli gereklilik; e itimli, demokratik, yurttafll k ve insan haklar n bilen, ihtiyac olan bilgiyi kayna ndan okuyarak ö renen, kiflisel de erlerinin fark nda olan ve bilimin fl nda sürekli kendini gelifltiren ayd n bir nesildir. Toplumlar n ve topluluklar n gücü; onlar oluflturan bireylerin paylaflt klar ortak de erlere olan ba l l klar yla ölçülür. Ayn fley kurumlar için de geçerlidir. Kurumlar da; vizyon ve misyonlar do rultusunda de er ve davran fl ilkelerini tan mlayarak, kurum kültürünün oluflturulmas yolunda önemli bir ad m atarlar. Güçlü bir kurum kültürü, ancak belirlenen de erlere uyumlu çal flanlarla mümkün olacakt r. Düflünce ve hareketlerimizin genel kabul gören iyilik, do ruluk, dürüstlük gibi temel de erlere uyumuna ise etik denmektedir. Etik ve ahlak ço u kez birbirinin yerine kullan lmakla beraber, birbirinden farkl anlamlar tafl maktad r. Ahlak kurallar bir toplumdan di erine de iflebilir, etik ise uluslararas bir kavramd r. Örne in; kad n erkek iliflkileri her toplumda farkl ahlaki de erlerle ölçülebilir, ancak h rs zl k, yolsuzluk ise hiçbir yerde kabul edilemeyecek genel bir de erdir. Dünyadaki etik konusundaki geliflmelere bakt m zda, etik konusuna gösterilen ilginin gerçek sebebinin sadece gündeme gelen skandallar de il; de erlere, hedeflere kendilerini adamayan kiflilerin etik olmayan tutumlar ndan kaynakland n görürüz. Etik geliflim, sadece bireylerin bu konuda kiflisel sorumluluk üstlenmeleri, kiflisel ç karlar ndan ar nmalar ve dürüst uygulamalar n kay ts z, flarts z her alanda sürdürerek sa layabilecekleri bir unsurdur. Bu konuda bizlere düflen çok önemli görevler bulunmaktad r. Uluslararas fieffafl k Örgütü nce (Transparency International) haz rlanan 2013 Yolsuzluk Alg s Endeksi ne göre 177 ülke aras nda 53. s rada bulunmam z da bu konudaki çal flmalar m z n önemini kan tlamaktad r. Bugün dünyaya bakt m zda etik kavram akademik dünyada çok önemli bir yere oturmufltur, Amerika da ifl eti i dersi olmayan iflletme fakültesi program kalmam flt r. Etik konusu her alanda büyük bir yo unlukla ifllenmektedir. Bizler de ülkemizde bu konunun benimsenmesi ve yayg nlaflt r lmas için çal flmalar yapmal y z. Çocuk ve ebeveynlerden bafllayarak, firmalar m zdaki liderlere; parti baflkanlar ndan, toplumda rol model olarak kabul edilen kiflilere kadar genifl bir yelpazede; kiflisel de erler ve etik de erler konular ndaki duyarl l k ve bilinç seviyesinin gelifltirilmesini sa lamal y z. 06 Bak fl 128

6 Baflkan Yard mc s ndan Geçen ay piyasaya ç kan Ayva Köylü Ali isimli hayat hikayemi anlatt m kitaptan sonra tekrar, üzerinde çal flt m iflletme kitab na geri döndüm. Çal flman n bir yerinde iflletmelerdeki teknolojik geliflmeleri anlatmaya çal flm fl m. Kitap üzerinde çal fl rken BAKIfi için yaz konusu belli oldu dedim. Prof. Dr. Ali Ceylan Baflkan Yard mc s Teknolojik geliflmeler üzerine düflünceler Henry Ford, 20. yüzy l n bafllar nda standartlaflman n geliflmesinde çok büyük çabalar harcam fl. Üretim hatt kavram n ortaya koyarak daha ileri bir teknolojik geliflmeyi bafllatm fl. Böylece üretim hatt üzerindeki ifl istasyonlar nda çal flan iflçiler belli bir ifli en iyi flekilde yapmaya bafllam fllar ve verimlilik çok artm fl. Bilindi i gibi, daha sonraki y llarda makineleflme sonucu seri üretim, müflteri odakl seri üretim, teknolojinin yenilikçi bir yaklafl mla kullan lmas, sürekli iyilefltirme, üretim teknolojisinde bilgisayarlar n ve robotlar n kullan lmas büyük de iflimlere neden olmaya bafllad. Robotlar n üretimde kullan lmalar ifl hayat nda çok büyük de iflikliklerin olmas na neden oldu. Endüstriyel robotlar ise, acayip görünümlerine karfl n, t pk bilim kurgu filmlerindeki gibi, asl nda normal ve ak ll araçlard r. Bu robotlar, tekrarlama dahil yorucu, tehlikeli ve hassas iflleri kolayl kla yapmaktad rlar. Örne in; Toyota, Tofafl ve benzeri otomobil firmalar robotlar, kirli ve gürültülü iflleri yapmak için kullanmaktad r. Otomobil firmalar gibi di er sektörlerde de robotlar; boyama, kaynak ve mallar n tafl nmas gibi a r ve pis ifllerde kullan lmaktad r. Yaklafl k olarak 10 y l önce, Almanya da bir teknoloji fuar nda iflçisi olmadan çal flan fabrikalar görmüfl ve çok etkilenmifltim. Gördüklerimi o zamanlar haftal k köfle yaz lar yazd m bir gazetede anlatmaya çal flm fl ve ifl dünyas n uyarm flt m. Birkaç ay önce Fütürist Prof. Dr. Michio Kaku nun bir gazetedeki röportaj akl ma gelince teknoloji üzerine yazaca m k sa yaz n n ana hatlar ortaya ç km fl oldu. Kaku nun yaz s bana göre çok ilginçti. Bu nedenle, yaz daki baz görüflleri sizlerle paylaflmak istedim. Kaku ya göre, gelecek y llarda sonsuz yaflam mümkün olabilecek, ak l elektrik gibi her yerde olacak, trafik kazalar hayat m zdan ç kacak, organ yetmezli i yaflanmayacak, robotlar n yapamad meslekler revaçta olacak. Do rusu robotlar n yapamayacaklar meslekleri merak ediyorum. Siz ne dersiniz acaba? Kaku, gelecek y llarda teknoloji ça ndan sonra devrimsel bulufllar n telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojileri, biyoteknoloji, yapay zeka, nanoteknoloji ve kuantum alanlar nda olaca n ileri sürüyor. Böylece, günlük hayat m za robot-avukat, robot-profesör, robot-doktor kavramlar n n girece ini söylüyor. Ancak gerçek anlamda düflünebilen robotlardan söz etmek için erken oldu unu ifade ediyor. Bu nedenle gençlere, robotlar taraf ndan yap lamayacak meslekleri tercih etmelerini öneriyor. Ne dersiniz? Teknolojik geliflmeler hayat m z alt-üst mü edecek, yoksa kolaylaflt racak m? 08 Bak fl 128

7 hsan Karademirler Baflkan Yard mc s An ve gözlemler ile bir dünya flirketi olarak THY ki genç zabit (1), bir 30 Ekim sabah Mexico Büyükelçili imizin kap s n çald m zda hem büyük bir flaflk nl k hem de büyük bir memnuniyetle içeriye buyur edildik. Sene aras Seneden çok günü net hat rlamam n sebebi ise; elçilik çal flanlar, Keflke dün gelseydiniz, burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayram resepsiyonu vard. Hem Mexico City deki di er vatandafllar m zla tan flm fl olurdunuz. Dörtyüz kadar Türk vatandafl burada yafl yor dediler ve bunu duydu umuzda biz flafl rd k. O y llarda bu kadar çok Türk ün yaflad bu flehirde neden bize uzaydan gelmifl gibi muamele edildi ini pek anlayamad k. Sohbet uzad kça bu vatandafllar m z n tamam n n Musevi kökenli olduklar n ve burada ifl kurduklar n ö rendik. (Hemen hepsinde temel bir spanyolca ile bir veya daha fazla yabanc dil vard. Bunun yan nda dünyan n her yan nda bir efl, dost ba lant s kurabilmeleri rahatl kla bu vatandafllar m z n baflka ülkelerde de ifl yapmalar n sa l yordu.) Bizim ziyaret sebebimize gelince; okulu bitirdi imizde mecburi olarak bir K T (Kamu ktisadi Teflebbüsü) olan Denizcilik Bankas Deniz Nakliyat flirketinde ifle bafllan yordu. Bir-iki kargo gemisinde çal fl p Amerika- Avrupa seferleri yapt ktan sonra, otuzbin tonluk bir tankerde görevlendirilmifltik. Türkiye den Norveç ve Amerika seferini yapt ktan sonra, gelen telgrafla Meksika n n ulusal petrol flirketi PEMEX e gemimizin kiraland n ö rendik, Meksika n n Tampico Liman na vard k. Bütün personel devlet dairelerinde birkaç saat dolaflt r ld ktan sonra hepimizin Meksika da çal flma izin belgeleri ç kar ld. Tam sekiz ay kald m z, arada bir Los Angeles e gidip-geldi imiz, birçok flehrini gördü ümüz ve çok rahat çal fl p çok güzel an lar m z n oldu u bu ülkede, bir gün ad m za gelen zarflar bütün keyfimizi kaç rd. Askerlik flubelerimiz bizi dünyan n bir ucunda bulmufl, derhal Türkiye ye dönmemizi istiyor. Yoksa asker kaça durumuna düflece imiz belirtiliyordu. Los Angeles elçili imiz ile telefon görüflmesi yapt m zda Türkiye ye var flta havaalan nda tutuklanaca m z söylendi. Biz de Pasifik k y s ndaki bir limandan çok erken kalkan bir uçak ile do ru Mexico City deki elçili imize gidip derdimizi anlatmak, resmi yoldan askerli imizi erteletmek istemifltik. Bizi kendi gemisine atay p dünyan n bir ucuna gönderen devletimiz, aktarma çoklu u ve bilet pahal l sebebiyle bizi Türkiye ye geri çekmiyor, bir de asker kaça durumuna düflürüyordu. Günün birinde kontrat m z bitti ve havayolu ile ülkemize döndük. Nas l döndü ümüze gelince Manzanillo- Mexico City (Aeromexico)/Mexico City-New York (Aeromexico) /New York-Zürih (Swissair)-Zürih/ stanbul (Türk Hava Yollar ) ile havaalanlar nda ba lant lar bekleyerek ve bir gece NY konaklamas ile tam 3 günde Sonraki y llarda bir gemiye kat lmak için Santander/ spanya yolculu umu da unutamam. stanbul dan itibaren dört aktarma ve neredeyse 20 saat sürmüfltü Bütün bunlar dünyan n çeflitli yerlerine gitmenin zorluklar n defalarca yaflam fl biri olarak yazd m. Sebebi ise arada kendi insan m z taraf ndan çok ufak kusurlar sebebiyle THY hakk nda bas nda elefltirilere rastlamam. Kimisinde konu havaalan nda bir ar za sebebiyle uça n kalk fl kap s n n panolarda belirtilmemesi, kimisinde ise uçak içi serviste yaflanan ufak bir aksakl k. Elefltiri sahipleri Alitalya n n, Iberia n n Avrupa uçufllar n hala bir ufak kraker ve meyve suyu ile geçifltirdiklerini, business salonlar n n ikram fakiri olduklar n, hele bu salonlar n stanbul ile karfl laflt r lmas n n dahi yersiz oldu unu bilmiyor veya zahmet edip araflt rm yorlar. Türk Hava Yollar, flirkette de iflimi bafllatan ve bu büyük yap n n oluflmas nda onbefl y l boyunca belki de en büyük hizmeti veren Sn. Cem Kozlu nun deyimiyle, T(they) H(hate) Y(you) sizden nefret eden havayollar ndan bugün Lufthansa n n dahi çekindi i bir havayolu haline geldi. Marka de eri ve itibar 10 Bak fl 128

8 olmayan, batmak üzere olan bir flirket öncelikle yetenekli, de iflime aç k ve enerjik bir kadro oluflturulmas, kalk fl saatlerine uyum konusundaki titizlik, ikram kalitesinin iyilefltirilmesi ile yabanc dil dahil müflteri memnuniyeti odakl çal flmalar, uçaklar n verimlili i için dörtlü dalga tarife yap s na (2) geçilmesi ve bunu destekleyen teknik altyap n n oluflturulmas ile bugün 200 den fazla uçak ile dünyan n 220 den fazla flehrine uçan 13.5 milyar dolar y ll k cirosu olan bir dev haline dönüfltü. Bugün stanbul dan Buenos Aires, Sao Paulo, Houston, Montreal, Tokyo, Singapur, Sidney, Johannesburg ve onlarca flehre tek uçakla ulafl labiliyor. Bu durum, çok de il, on- onbefl sene önce hayal bile edilemezdi. Yurtd fl ndan Türkiye ye gelirken uçak inmeden önce hostes uçakta bulunan transit yolcular n ba lant kap numaralar n anons eder, bazen 8-10 ba lant flehri sayar ve ülkemize ait bu flirketin vard noktay görünce gurur duyar m. Atatürk Havaliman na inildi inde uçaklar m z n kuyruklar ndaki logolar n flekli ve rengi sebebiyle gelincik tarlas na benzetti im havaliman n n manzaras da keyfime keyif katar. Ülkemizin yeryüzünde bulundu u arsan n k ymeti de bu baflar da rol oynam fl, merkezi konum, dar gövdeli uçaklarla Avrupa n n uç noktalar na kadar rekabet edebilerek sefer yapma flans vermifltir. Bu ülke bu f rsatlar görüp de erlendirebilen flahsiyetler yetifltirebiliyor, iyi bir ekip ile uygun flartlar n oluflturulmas kayd yla Afla daki tablo, ba lant l uçufllarda var lan noktay ve asl nda yabanc lar n THY na bak fl n n çok güzel bir ifadesi kabul edilebilir. Baflkan Yard mc s ndan Uçufl Noktas Doluluk Oran Gelen - Transit En fazla transit gidilen uçufl noktalar Bangkok 78% 42% - 58% Stockholm, Kopenhag, Göteburg, Tel Aviv, Helsinki Pekin 73% 29% - 71% Odesa, Tel Aviv, Bükrefl, Atina, Paris Chicago 82% 47% - 53% Tel Aviv, Bombay, Addis Ababa, Nairobi, Tahran Delhi 75% 23% - 77% Tel Aviv, Barcelona, Washington, Berlin, Kopenhag Dhaka 79% 11% - 89% Milano, Tripoli, Washington, Stockholm, Toronto Dublin 82% 36% - 64% Prifltine, Üsküp, Helsinki, Stockholm, Paris Guangzhou 71% 27% - 73% Tel Aviv, Odesa, Bükrefl, Cezayir, Kiev Hong Kong 75% 50% - 50% Tel Aviv, Bükrefl, Atina, Venedik, Odesa slamabad 73% 25% - 75% Washington, Oslo, Stockholm, Dublin, Toronto Johannesburg 79% 33% - 67% Sofia, Kopenhag, Stockholm, Milano, Berlin Karaçi 89% 41% - 59% Chicago, Washington, Toronto, Los Angeles, Dublin Lagos 77% 27% - 73% Londra Heathrow, Tel Aviv, Milano, Dublin, Atina Los Angeles 77% 47% - 53% Tahran, Beyrut, Tel Aviv, Bombay, Amman Mumbai 82% 24% - 76% Tel Aviv, Stockholm, Londra Heathrow, Washington, Chicago New York 78% 58% - 42% Tel Aviv, Tahran, Nairobi, Beyrut, Bakü Osaka 71% 50% - 50% Barcelona, Paris, Roma, Tel Aviv, Münih Sao Paulo 71% 36% - 64% Beyrut, Atina, Tel Aviv, Delhi, fianghay Seul 78% 34% - 66% Atina, Roma, Barcelona, Paris, Tel Aviv fianghay 80% 37% - 63% Tel Aviv, Bükrefl, Milano, Odesa, Barcelona Singapur 86% 32% - 68% Odesa, Roma, Tel Aviv, Bükrefl, Kiev Tokyo 74% 68% - 32% Kahire, Tel Aviv, Barcelona, Atina, Milano Toronto 83% 34% - 66% Tahran, Amman, Cidde, Meflhed, Kahire Washington 74% 39% - 61% Bombay, Delhi, Tahran, Addis Ababa, Dhaka Amsterdam 78% 55% - 45% Cidde, Medine, Kabul, Amman, Bakü Barcelona 70% 55% - 45% Delhi, Beyrut, Seul, Tahran, Dubai Belgrad 72% 45% - 55% Dubai, Bakü, Kuveyt, Doha, Beyrut Berlin 81% 54% - 46% Tahran, Bakü, Beyrut, Delhi, Bombay Bremen 80% 72% - 28% Tahran, Bakü, Beyrut, Amman, Delhi Köln 80% 68% - 32% Tahran, Bakü, Tebriz, Meflhed, Dubai Düsseldorf 83% 67% - 33% Amman, Cidde, Bakü, fianghay, Delhi Frankfurt 84% 61% - 39% Tiflis, Kabul, Tahran, Bakü, Biflkek Londra Gatwick 75% 63% - 37% Tahran, Bombay, Süleymaniye, Hartum, Erbil Hamburg 78% 50% - 50% Beyrut, Meflhed, Tahran, Delhi, Tel Aviv Hanover 80% 55% - 45% Tahran, Beyrut, Cidde, Amman, Pekin Heathrow 82% 63% - 37% Lagos, Bombay, Ba dat, Tahran, Tiflis Lizbon 72% 49% - 51% Dubai, Beyrut, Tahran, Tel Aviv, fianghay Madrid 69% 54% - 46% Beyrut, Delhi, Seul, Tahran, Pekin Malaga 64% 51% - 49% Tahran, Kuveyt, Dubai, Beyrut, Doha Münih 79% 61% - 39% Tahran, Beyrut, Bakü, fianghay, Tel Aviv Nürmberg 76% 55% - 45% Tahran, Delhi, Bakü, Dubai, Tel Aviv Paris 77% 54% - 46% Medine, Cidde, Tahran, Amman, Dubai Stuttgart 81% 64% - 36% Tel Aviv, fianghay, Pekin, Tahran, Dubai Tel Aviv 75% 48% - 52% JFK, fianghay, Pekin, Bombay, Delhi Valencia 62% 56% - 44% Beyrut, fianghay, Tahran, Pekin, Dubai Viyana 71% 56% - 44% Beyrut, Cidde, Tiflis, fianghay, Tahran Zagreb 76% 48% - 52% Seul, Dubai, Doha, Kahire, Tahran Zürih 75% 57% - 43% Tahran, Seul, Beyrut, fianghay, Bakü Hepimiz THY gibi dev ve milli baflka flirketlerimizin olmas n isteriz. Fakat san yorum burada dikkatlerden kaç r lmamas gereken esas nokta; TÜS AD Baflkan m z Sn. Muharrem Y lmaz n son konuflmalar ndan birinde söyledi i olmazsa-olmaz flartlar n (hukukun üstünlü üne riayet, yarg mekanizmas n n AB normlar nda çal flmas, düzenleyici kurumlar n ba ms zl, vergi veya baflka türlü cezalarla flirketler üzerinde bask kurulmayan, ihale kanunu onlarca kez de iflmeyen bir ülke) sa lanmas. Görev süremin sonunda, yeni BUS AD Yönetim Kurulu na baflar lar diliyorum. Dip Notlar: (1) Zabit: Gemilerin 3. ve 4. kaptanlar na verilen isim. (2) Dalga Tarife Yap s : - 1. Dalga; Uçaklar sabah saatleri aras nda Ortado u, Uzakdo u ve BDT flehirlerinden stanbul a gelip daha sonra iç hat, Avrupa ve USA uçufllar için havalan yorlard Dalga; saatleri aras nda Avrupa dan gelen uçaklar tekrar Avrupa ve Ortado u flehirlerine uçuyordu Dalga; saatleri aras nda s ras yla Avrupa flehirlerinden gelen uçaklar iç hat destinasyonlar ve Ortado u, Tokyo ve Osaka ya uçuyordu Dalga; Günün sonunda Avrupa, Ortado u, iç hatlar ve Japonya dan gelen uçaklar Avrupa, Ortado u, Çin, Bangkok, Singapur ve Güney Afrika için havalan yordu. 11 Bak fl 128

9 Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i nin 36. Ola an Genel Kurul Toplant s yap ld BUS AD da Günal Baylan dönemi Türkiye nin ikinci S AD ve Bursa n n en etkin sivil toplum örgütü olan BUS AD n sekizinci Baflkan Günal Baylan oldu. 36. Ola an Genel Kurul da üyelerin oylar yla Baflkanl Oya Yöney den devralan Günal Baylan, BUS AD n fark ndal k yaratan projelerinin, döneminde artarak devam edece ini söyledi. Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i nde (BUS AD) 36. Ola an Genel Kurul heyecan yafland. Kültürpark içindeki BUS AD Evi nde gerçeklefltirilen Genel Kurul da Günal Baylan, üyelerin oylar yla Baflkanl k görevini Oya Yöney den devrald. Tek listeyle gidilen seçimde BUS AD n 8. Baflkan olan Günal Baylan, gösterilen güvene lay k olmak için yo un bir çal flma temposunda olacaklar n ve BUS AD n kamuoyunda fark ndal k yaratan projelerini art rarak sürdüreceklerini söyledi. Kullan lan oylar n tamam n alan Günal Baylan n Yönetim Kurulu listesi; Selim Tar k Tezel (Baflkan Yard mc s ), Tuncer Hatuno lu (Baflkan Yard mc s ), Halit Cem Çak r (Baflkan Yard mc s ), Ali hsan Türkmen (Sayman) ve üyeler Ahmet Özkayan, Ali Türkün, Erdal Elbay, Ergun Hadi Türkay, Hakan Oktar, Nefle Y ld r m, fiükrü Erdem ve Zeki Erdal fiimflek ten olufltu. Divan Baflkanl n brahim Yaflar n yapt Genel Kurul da BUS AD n 2014 y l tahmini bütçesi 865 bin lira olarak karara ba land. fl dünyas belirsizli i sevmiyor Genel Kurul un aç l fl konuflmas n 12 Bak fl 128

10 BUS AD Genel Kurul yapan BUS AD n dönemi Baflkan Oya Yöney, Türkiye de yaflanan son geliflmelere at fta bulunarak, ülkenin belirsizli e sürüklendi ini savundu. fl dünyas olarak belirsizli i sevmiyoruz ün seçim y l olaca düflünülürse bu belirsizlik bizleri daha da tedirgin ediyor. BUS AD olarak; bu dönemin yat r m, üretim, istihdam ve ihracat art r c, yerli üreticiyi koruyan çözüm planlar ile h zla atlat ld n görmek istiyoruz. Sanayimizin gücünün, dünyada da güçlü ve demokratik Türkiye imaj ile birlikte tan nmas n arzu ediyoruz diyen Yöney, öte yandan, yasamayürütme ve yarg n n kuvvetler ayr l ilkesine uygun olarak ifllemesini istediklerini de vurgulad. fl dünyas olarak; ekonominin, gündemde siyasetin önüne geçmesini beklediklerini belirten Yöney, ülkede artan risk alg s n n son 10 y lda ortaya konulan performans gölgelemesini istemediklerini kaydetti. Göstergeler tersine dönüyor Yöney, genel ekonomik konularla ilgili di er görüfllerini de flu flekilde aktard : Döviz kurunun önemini bir kez daha derinden yaflad m z, Türk Liras n n dolar karfl s nda afl r de er kaybetti i günlerdeyiz Sermaye birikiminin olmamas, tasarruf aç problemleri ve büyüme ihtiyac m z, özel sektörün döviz borcu, cari aç k problemi Bunlar n hepsi ülkemiz gerçekleri Geliflmifl ekonomilerin s k nt ya düflmesiyle birlikte girilen düflük faiz ortam ve piyasalara enjekte edilen bol likidite, geliflmekte olan ülkelere bir f rsat yaratm flt krizi ile girilen bu ortam yine ayn ekonomilerdeki düzelme göstergeleri ile terse dönmüfl gibi görünüyor. BUS AD da projeler süreklilik arz eder Baflkanl dönemindeki son iki y lda, BUS AD n da kendini ülke ve dünya gündemine göre konumland rmaya çal flt n anlatan Yöney, Gelecek hayallerimize bugünden temel atman n gayreti içinde olduk. Gelecekte katma de eri yüksek üretim yapmak, küresel rekabette yüksek teknoloji ile var olmak ve her alanda d fla ba ml l azaltmak 13 Bak fl 128

11 vizyonu ile çal flt k. Bu anlamda savunma sanayini Bursa n n gündemine ilk biz getirdik. Yenilikçilik ve Yarat c l k Sempozyumu na Yenileflim Ödülü nü de ekleyerek yenileflimin süreç olarak ele al nmas n sa lad k. Efektif staj uygulamalar m z yüksek lisans ve doktora tez konular n n sanayiden seçilmesi ile nitelikli insan kayna na katk y hedefledik. Lojistik Köy, heyecan ile çal flt m z konulardan bir di eri oldu. Bu y l 36. yafl n kutlayan BUS AD da projeler süreklilik arz eder. Bir sonraki yönetim, projeleri devam ettirmekle kalmaz, geliflimi konusunda yenilikçi davran r. BUS AD n sivil toplum örgütleri içinde en önemli özelli i budur diye konufltu. BUS AD da görev almak bizler için onurdur BUS AD n yeni Baflkan Günal Baylan da konuflmas na, 36 y l önce sahip olduklar vizyonla, ça dafl demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan sivil toplum hareketinin gücünü gören de erli büyüklerimiz, kapal ekonomilerin verdi i s k nt lara ortak ak lla yaklafl p çözüm önerileri getirmek için bir araya gelerek BUS AD kurdular diyerek bafllad. BUS AD da bugüne kadar görev alan Yönetim Kurullar n n sergiledi i durufl ve çal flmalarla Derne i bugünlere baflar yla getirdi ini anlatan Baylan, Gücünü üyelerinden alan BUS AD da görev almak bizler için onurdur dedi. Baflar lar ndan dolay teflekkür etti i Oya Yöney ve Yönetim Kurulu nun, gösterdi i liderlik ve yüksek performansla kendilerine örnek oldu unu belirten Baylan, keyifle an lacak, gurur duyulacak bir dönem geçirdiklerini vurgulad. Temel bir Anayasaya ihtiyaç var Güncel konulara da de inen ve Gezi olaylar ile 17 Aral k tan bu yana yaflananlar gördükçe ülke olarak demokrasi ve adalet konusunda ne kadar eksi imiz oldu umuzu üzülerek tespit ettik diyen Baylan, bireyi ön planda tutan, hak ve özgürlükleri k s tlamayan, erkler aras dengeyi gözeten, yarg tarafs zl n ve ba ms zl n sa layan temel bir Anayasaya ihtiyaç oldu unu ifade etti. Baylan, Bu Anayasan n fl nda; nitelikli e itim alan, demokratik, yurttafll k ve insan haklar n bilen, ihtiyac olan bilgiyi kayna ndan okuyarak ö renen ayd n bir nesle de htiyac m z var. E itim konusunda uzun seneler sonra neticelerini alabilece imiz bu hayalin, sa lam bir zemine oturtulmas için çal flma yapmak zorunday z. BUS AD olarak kenarda duramay z. Birleflmifl Milletler Kalk nma Program taraf ndan ortaya konulan nsani Geliflmifllik Endeksi sonuçlar, bu tespitin en güçlü kan t durumundad r diye konufltu. Kaliteli yaflam için kat l mc olmal y z BUS AD n faaliyetleri aras nda; süreklili i olan çok k ymetli etkinlikler oldu unu ve bunlar üyelerin kat l m yla gerçeklefltirdiklerini anlatan Baylan, flöyle devam etti: De erlerimiz, ilkelerimiz ve misyonumuz do rultusunda ifl dünyam z n rekabet gücünü etkileyen tüm unsurlar ile sektör politikalar n dikkatle izleyerek, sektörel dernekler ile iflbirli i yapaca z. Üreterek ülke ekonomisine katk veren bizler, dünya üzerindeki uygulamalar görüp bilmemize ra men, özellikle flehrimiz ile ilgili projelerde etkin olmakta zorlan yoruz. Yap lan planlama ve projeleri y llar sonra tenkit etmemiz, yap lan yanl fllar düzeltmiyor. fl insan olarak hak etti imiz kaliteli yaflam için kat l mc olmam z gerekiyor. Bu konuyu da üyelerimizin deste iyle etkin hale getirece iz. Yeni dönemde üyelerimizin yüksek kat l m yla 14 Bak fl 128

12 gerçeklefltirmek istedi imiz gezi, e lence, kültürel ve sanat etkinlikleri olacak y l n n 2013 y l ndan daha zor geçece ini, dolay s yla üyelerimizden Yönetim Kurulumuza destek vermelerini bekliyoruz. BUS AD Genel Kurul Aç l fl konuflmalar n n ard ndan Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu raporlar ile 2013 y l hesap durumu okundu ve tasdik edildi. Yönetim ve Denetim Kurullar n n ayr ayr ibra edilmesiyle devam eden BUS AD Genel Kurulu nda; Yüksek Dan flma Kurulu, MAKS FED delegeleri ile Haysiyet ve Denetleme Kurulu üyeleri de seçildi. BUS AD YÖNET M KURULU (AS L) GÜNAL BAYLAN BAfiKAN SEL M TARIK TEZEL BAfiKAN YARDIMCISI TUNCER HATUNO LU BAfiKAN YARDIMCISI HAL T CEM ÇAKIR BAfiKAN YARDIMCISI AL HSAN TÜRKMEN SAYMAN AHMET ÖZKAYAN ÜYE AL TÜRKÜN ÜYE ERDAL ELBAY ÜYE ERGUN HAD TÜRKAY ÜYE HAKAN OKTAR ÜYE NEfiE YILDIRIM ÜYE fiükrü ERDEM ÜYE ZEK ERDAL fi MfiEK ÜYE 15 Bak fl 128

13 YÖNET M KURULU (YEDEK) AL fiak R TATVEREN ERS N YAZICI ERTAN DEM RDÜZEN GONCA YERL YURT BURAK ANIL SKENDER SKENDERO LU DUYGU ISPALAR ONUR KUTLUALP BERNA ALTINSOY SEÇ L KOYUNLU TÜLAY GÜL ESRA ÖZTÜRK ERS N KORKMAZ YÜKSEK DANIfiMA KURULU ADNAN TÜRKAY CELAL E RETL ERDO AN DEM R HÜSEY N DURMAZ M. F KR ÜNAL NAC fiah N NEJAT YAHYA NEZ R GENCER NUR ÖZDEM REL SEDAT D N Z fiahap AKTAfi UFUK OCAK VEHB VARLIK YALÇIN ARAS YILMAZ KÜÇÜKÇALIK 16 Bak fl 128

14 BUS AD Genel Kurul HAYS YET D VANI (AS L) BRAH M ORHAN A. KURTCEBE ALPTEMOÇ N fier F ARI HAYS YET D VANI (YEDEK) MET N KIZANLIKLI HÜSEY N ZINGIR CENK DOSTER DENETLEME KURULU (AS L) DEN ZHAN SEZG N SEDAT ATKIN fievk BORAN DENETLEME KURULU (YEDEK) SÜLEYMAN AKÇINAR MUSTAFA fienyurt SEÇ L KOYUNLU MAKS FED DELEGELER GÜNAL BAYLAN A. HSAN YEfi LOVA HSAN KARADEM RLER LKER ORAL NURULLAH ALTINSOY MÜRSEL ÖZTÜRK YALÇIN ARAS 17 Bak fl 128

15 GÜNAL BAYLAN 1956 da Bursa da do du. lk, orta ve lise ö renimini Bursa da, yüksek ö renimini ise aras nda stanbul Y ld z Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademisi nflaat Bölümü nde tamamlad den bu yana tekstil sektörünün de iflik kollar nda üretim yapt, 1994 sonras nda DOSAB da ev tekstili alan nda faaliyete bafllad. En son teknoloji ürünü makineler ile müflteri memnuniyetini ön planda tutan, trend, renk ve katma de erli kalitelerle öncülük yaparak üretim gerçeklefltiren E.S.C Tekstil, TOKBAY Tekstil, ESC Döflemelik ve Perdelik isimli firmalar yla 40 a yak n ülkede 200 ün üzerinde müflteriye hizmet veriyor dan beri üretiminin yüzde 95 ini ihraç ediyor, iç piyasada da kendi markas olan RASS Kumafl ad alt nda faaliyet gösteriyor. nsan haklar ile ifl dünyas n n sorunlar n ifade etmede sivil toplum kurulufllar n n devlet ile dengeli bir iflbirli i içinde olmas gerekti ine inan yor, bu sebeple sosyal ve ifl dünyas ile ilgili derneklerde görev al yor. MAKS FED Baflkanl, TÜRKONFED YK Sayman Üyeli i ile BUS AD Baflkan Yard mc l görevlerinde bulundu. TÜS AD, KalDer, Yeflil Rotary, Afet Derne i ve tekstil sektörüyle ilgili birçok derne e üye. Evli ve iki çocuk babas de stanbul da do du. lk, orta ve liseyi stanbul da okudu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k Fakültesi ç Mimarl k Bölümü nden Yüksek ç Mimar olarak mezun oldu e kadar kendi iç mimarl k ofisinde, iç mimarl k ve kurumsal iletiflim hizmetlerini sürdürdü te Sütafl ta Reklam ve Halkla liflkiler Müdürü olarak çal flmaya bafllad ve s ras yla Sat n Alma Genel Md. Yrd., ve Tedarik Zinciri Baflkanl görevlerini yürüttü da Sütafl ve Tarfafl Afi de YK Baflkan Vekilli ine atand, bu görevlerinin yan s ra 2011 den bu yana Sütafl Grubu nun tar msal faaliyetler flirketi Tarfafl ta Genel Müdürlük yap yor te Karacabey TSO Meclis Baflkanl yapt den bu yana YK üyeli i yapt SETB R de 2011 den beri YK Baflkan Vekili görevini sürdürüyor. Evli ve bir çocuk babas. SEL M TARIK TEZEL FAT H TUNCER HATUNO LU lk, orta ve lise e itimini Bursa da tamamlad, 1982 de TÜ Elektronik ve Haberleflme Bölümü'nden mezun oldu te TÜ de, Bilgisayar ve Sistem Kontrol Bölümü'nde yüksek lisans n, 1994 te ise UÜ flletme Fakültesi'nde, flletme Yüksek Lisans n tamamlad. Çal flma hayat na 1982 de NCR Bilgi Sistemleri flirketinde Teknik Servis Bölümü'nde bafllad. Pamukbank, Akbank, Halk Bankas gibi projelerde flube otomasyonu çal flmalar nda görev ald da askerlik hizmeti s ras nda Deniz Kuvvetleri Komutanl bünyesinde Elektronik Ar-Ge projeleri yapt de NCR de Endüstriyel Sistemler Sat fl Bölümü'nde çal flma hayat n sürdürdü, 1994 te letiflim Bilgisayar Yaz l m Sistemleri flirketinde Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak serbest çal flma hayat na bafllad. Halen letiflim Yaz l m'da Genel Müdür olarak görev yap yor. Evli ve iki çocuk babas y l nda Bursa da dünyaya geldi. Bursa Erkek Lisesi mezunu y l nda Bo aziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i Bölümü nü bitirdi te Houston Üniversitesi nden Elektrik Mühendisli i, 1995 y l nda ise Rice Üniversitesi nden flletme ve Finans alan nda yüksek lisans dereceleri ald y llar aras nda Amerika da finans kurulufllar nda analist ve fon yöneticisi olarak çal flt y l nda Türkiye ye döndü y l nda Uluda Üniversitesi nde Matematik Ö retmenli i formasyonu ald ve o tarihten itibaren Çak r E itim Kurumlar nda ö retmenlik, idarecilik ve müdürlük yap yor. HAL T CEM ÇAKIR 18 Bak fl 128

16 BUS AD Yönetim Kurulu AL HSAN TÜRKMEN 1954 te Afyon-Emirda da do du. Eskiflehir ktisadi ve Ticari limler Akademisi, ktisat- Maliye bölümlerinden 1975 te mezun oldu de Baflbakanl k D E Ekonomik Araflt rmalar Bölümü nde çal flt. Pamukbank ta te Müfettifl Yard mc s ve Müfettifl, de Genel Müdürlükte Müdür Yard mc s ve Müdür, te Bölge Müdürü olarak, Halkbank ta ise aras Bursa Bölge Koordinatörü olarak görev yapt den itibaren Ziraat Bankas Marmara Bölge Koordinatörü olarak görevine devam ediyor. Meslek hayat n n son 20 y l n Bursa da geçirdi. Evli ve iki çocuk babas Bursa do umlu. Bursa Erkek Lisesi mezunu ve halen 1965 y l ndan bu yana sac iflleme makineleri sektörüne güçlü Ar-Ge si ile yön veren, metrekarelik modern üretim tesislerinde 700 kiflilik kalifiye ekibiyle verimli çal flmay esas alarak, kullan c lar na kaliteli ve yüksek teknolojiye sahip makineler üreten 49 y ll k güçlü bir kurulufl olan Ermaksan Sac flleme Makine Sanayi ve Ticaret Afi de Genel Müdür olarak görev yap yor. Ermaksan; hassas ve en yeni CNC tezgahlarla donat lm fl ana fabrikas nda, uzman mühendisler gözetiminde y ll k adet sac iflleme makinesi üretme kapasitesine sahip. Ermaksan makineleri; Kanada dan Yeni Zelanda ya kadar 70 ülkede, güçlü teknik servise sahip seçkin bayileri taraf ndan temsil ediliyor. AHMET ÖZKAYAN AL TÜRKÜN 1960 y l nda Bursa da dünyaya geldi. Bursa Nam k Sözeri Lisesi mezunu. Türteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi nin sahibi. TÜG AD, BOS AD, U B, TETS AD, Bademli LIONS Kulübü, Bursa Emniyet Spor Kulübü ve Bursaspor Kulübü üyesi. Evli ve iki çocuk babas da Sivas ta do du. ODTÜ Makine Mühendisli i nden mezun oldu. Atilla Do an Afi. de proje mühendisi olarak ifl hayat na bafllad. Türk Henkel ve nci Akü de çeflitli kademelerde görev yapt y l ndan bu yana Çukurova Grup flirketlerinden, Güney Kore ortakl Maysan Mando Amortisörleri nin Genel Müdürlü ü nü yürütüyor, ayn zamanda Maysan Mando A.fi Yönetim Kurulu üyeli i yap yor. Onko-Day Baflkan Yard mc s, BOS AD üyeli inin yan s ra KalDer Türkiye Yönetim Kurulu üyesi. ERDAL ELBAY ERGUN HAD TÜRKAY 1958 de Bursa'da do du. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra ngiltere-birmingham Üniversitesi Makine Mühendisli i ve fl daresi Fakültelerini ayn anda okuyup çift diploma ald. Üniversite senatosunda ö renci temsilcili i, Bursa Rotaract Kulübü kurucu baflkanl, Osmangazi Rotary Kulübü kurucu üyeli i, genel sekreterli i ve baflkanl, Bursa Galatasaray Liseliler Derne i Baflkanl görevlerinde bulundu. Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi. Uluda Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i YK üyeli i, T M Genel Kurul üyeli i, BTSO Tekstil Komite Baflkanl, Tekstil Terbiye Sanayicileri Derne i YK üyeli i görevlerinde bulundu veya devam ediyor. Evli ve iki çocuk babas. 19 Bak fl 128

17 BUS AD Yönetim Kurulu 1962 Ayd n do umlu. Özel Darüflflafaka Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Çal flma hayat na 1987 y l nda bafllad y l ndan bu yana Bosch bünyesinde görev yap yor y l ndan itibaren Bursa da Bosch Sanayi ve Ticaret A.fi. nsan Kaynaklar Direktörlü ü görevini sürdürüyor. Evli ve bir çocuk babas HAKAN OKTAR NEfiE YILDIRIM 1959 Bursa do umlu. Setbafl lkokulu, Bursa Anadolu Lisesi ve U.Ü. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü nden mezun olarak e itim hayat n tamamlad te kendi iflini kurarak Bursa n n ilk kad n gümrük müflaviri oldu. Halen mesle ine, 1990 da kurulan CNC Gümrük Müflavirli i Ltd. fiti. nin orta olarak devam ediyor de Bursa Koza Lions Kulubü nün kurucu üyeli i ile bafllayan sivil toplum gönüllülü ü boyunca, kulüp baflkanl dahil çeflitli görevlerde bulunduktan sonra, dönemi için seçildi i 118-K Lions Yönetim Çevresi Federasyon Baflkanl görevini yürütüyor de kurulan Bursa Gümrük Müflavirleri Derne i nin kurucu üyelerinden olup, 7 y l Genel Sekreterlik yapt. Evli ve iki çocuk annesi 1956 da Yozgat ta do du. stanbul Erkek Lisesi ni bitirdikten sonra 1978 de Y ld z Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu, 1978 de ifl hayat na bafllad de girdi i, Mudanya da kurulu Türk Siemens Kablo Fabrikas nda çeflitli görevlerde ve yöneticiliklerde bulundu, 1986 da Tesis ve Yat r mlardan Sorumlu Müdürlü e, 1993 te ise Otomotiv Tekni i Direktörlü üne atand da Siemens Otomotiv Sistemleri flirketinin kurulmas nda görev ald, 2002 ye kadar bu flirketin ve Siemens Kablo Sistemleri nin Genel Müdürlü ü nü yürüttü. 2002/2004 aras nda SY Wiring Technologies Türkiye ile Leoni Kablo ve Teknolojileri flirketlerinin Genel Müdürlüklerini yürüttü ten bu yana Leoni Kablo Türkiye Genel Müdürü ve Afrika-Ortado u-hindistan Sat fl Direktörü olarak görev yap yor. yi derecede ngilizce ve Almanca biliyor. Evli ve bir çocuk babas fiükrü ERDEM ZEK ERDAL fi MfiEK 1965 do umlu, ilk ve orta ö renimini Eskiflehir ve zmir de tamamlad. stanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi nden 1987 y l nda Uçak Mühendisi olarak mezun oldu ve lisans üstü e itimini stanbul Üniversitesi flletme ve fl daresi Program nda 1989 y l nda tamamlad. Askerlik sonras Nisan 1990 da Tofafl'ta Proje Mühendisi olarak çal flmaya bafllad. Tofafl'taki 11 y l n ard ndan Kahire'deki Fiat Otomobil Fabrikas na Fabrika Müdürü olarak atand, 2003 y l nda Tofafl'a geri döndü. Çeflitli departmanlarda yöneticilik görevleri üstlendi, halen Tofafl ta Kalite Direktörlü ü görevini yürütüyor. Evli ve bir çocuk babas. 20 Bak fl 128

18 BUS AD Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (26 Ocak Ocak 2014) Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne imizin (BUS AD), toplumda fark ndal k yaratarak ortaya koydu u projelerden bafllayarak, etkinlikleri özetle flöyle: Bursa Savunma Sanayi Kümelenmesi Projemiz: Bursal sanayicilerin ürün gelifltirme konusundaki tecrübelerinin ve insan kayna n n yap s itibariyle savunma sanayi için Bursa'n n önemli bir kent oldu u inanc ve Savunma Sanayi Müsteflarl n n destekleriyle ilki Bursa'da, ikincisi Ankara'da olmak üzere iki önemli etkinlik düzenledik. BUS AD olarak bu etkinliklerden sonraki ad m n; Bursa'da bir "havac l k ve savuna sanayi kümelenmesi" oluflturulmas oldu una inand k. Bu konuda BTSO Yönetim Kurulu ile yap lan istiflare sonucunda, projenin gerçeklefltirilmesi çal flmalar n n BTSO taraf ndan yürütülmesinin daha etkili olaca na olan inanc m zla, projenin takipçisi olmak ve bir temsilcimizle çal flmalara fiilen kat lmak flart yla yürütmenin devam n BTSO da kurulan komisyona b rakt k. Çal flmalar yak ndan izlemekteyiz. Bursa Lojistik Köyü Projemiz: Yönetim Kurulu olarak, Bursa da her geçen gün gereksinimi artan bir lojistik merkezi kurulmas konusunda fark ndal k yaratmak amac yla 5 Temmuz 2012 de ilk arama toplant s yla bafllayan çal mam z Bursa Valili i ve Bursa Büyükflehir Belediyesi nin ifltirakleri ve BEBKA n n deste iyle bir fizibilite raporu haz rlat lmas fleklinde sürdürdük. 14 Ocak 2013 tarihli çal fltayda da fizibilite rapor tasla, konunun muhataplar ile paylafl ld ve kentimizin karar mercilerine ulaflt r ld. Bu konuda, 28 Ekim 2013 tarihinde Valimiz Münir Karalo lu liderli inde Valilik makam nda kent dinamiklerinin yöneticileriyle bir toplant düzenlendi. Valilik, Büyükflehir Belediyesi, BTSO, Uluda Üniversitesi, Uluda hracatç lar Birli i, BEBKA, BUS AD, MÜS AD, BUG AD, DOSAB ve BOSAB n kat l m yla bir yürütme komitesi kurulmas karar al nd. Bu çal flman n sekreterya görevi Valilik taraf ndan BTSO'ya verildi. Kentimiz için çok önemli oldu una inand m z projemiz bu seviye gelmifltir. Konunun takipçisi olmay sürdürmekteyiz. Üniversite-Sanayi flbirli i Kapsam nda Yürütülen Projeler: UÜTTO ile Lisans Üstü ve Doktora Tezi Çal flmalar : Üniversite-Sanayi iflbirli i kapsam nda BUS AD ve Uluda Üniversitesi aras nda sürdürülmekte olan çal flmalardan biri; Bursa da bulunan sanayi ve özel sektör kurulufllar n n sorunlar n n çözümüne yönelik olarak Uluda Üniversitesi nde yürütülecek doktora ve lisansüstü tezlerin konular n n ortaklafla belirlenmesi ve çal flman n ifl birli i halinde yürütülmesini temin etmektir. BUS AD ve Uluda Üniversitesi TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) ile 2013 y l nda çal flmaya bafllad. Proje, halen baflar yla devam etmektedir. 4 Nisan ve 3 Eylül tarihlerinde BUS AD Evi nde akademisyenler ile sanayicilerin bir araya geldi i iki toplant düzenledik. 14 Kas m da Uluda Üniversitesi'nde düzenlenen "Ar-Ge Proje Günleri" etkinli inde bu paydafll m z ve ortak çal flmalar m zdan övgü ile söz edildi. Yeni Staj Uygulamas : Uluda Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi ve BUS AD n iflbirli i ile ö renci stajlar n n daha verimli hale getirilmesi amac yla Bursa da ilk defa Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimleri nin ve 26 ö rencinin kat l m yla bafllat lan y l boyu staj çal flmalar n n 2013 y l nda yayg nlaflt r lmas sonucu bu say 100 ü geçmifl bulunuyor. Program, 2014 ve izleyen y llarda daha genifl bir yay l mla sürdürülecektir. Seminerler: fl hayat na at lacak yeni mezun mühendisler için, üniversite e itimi sürecinde verilemeyen (veya yeteri kadar ele al namayan) konular tespit ederek, düzenlenen kapsaml çal flmalarla mühendis adaylar n n bu konulardaki eksikliklerinin giderilmesinin sa lanmas amac yla, 2010 y l ndan beri sürdürülmekte olan programa 2013 y l nda da da 11 farkl konu ile devam edildi. 12 Mart ta " fl plan haz rlama", 19 Mart ta "Kiflisel ve Kurumsal maj Yönetimi", 26 Mart ta " fl Sa l ve Güvenli i", 2 Nisan da ISO 9001 ve Di er Kalite Sistemleri, 14 May s ta Verimli Çal flma ve Zaman Yönetimi, 28 May s ta nsanlarla letiflim Sanat, 25 Eylül de " letiflim Becerileri", 2 Ekim de "Yal n Yönetim ve Kaizen", 30 Ekim de " fl Sa l ve Güvenli i II", 13 Kas m da " flveren ve Çal flan NLP si", 4 Aral k ta "Gelecek ve Liderlik" konular nda seminerler verildi. Mühendis adaylar n n büyük ilgi gösterdi i bu 22 Bak fl 128

19 seminerlere önümüzdeki dönemlerde de devam edece iz. BUS AD Faaliyet Raporu 16 fiubat ta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n BTSO da düzenledi i "Üniversite Sanayi Bölgesel flbirli i Toplant s "nda Baflkan m za, Derne imizin bu konudaki baflar l çal flmalar ndan ötürü takdir plaketi verildi. Sempozyumlar ve Ödül Törenleri: Bu y l büyük özveriyle çal flarak üç sempozyum ve üç ödül töreni düzenledik. - Bildi iniz gibi; stanbul'da TÜS AD- KalDer iflbirli inde yürütülmekte olan "Kalite Sempozyumlar "n n 11. sini ve 1998 y l ndan beri verdi imiz "Bursa Kalite Ödüllerini" KalDer Bursa fiubesi ile birlikte Nisan tarihlerinde gerçeklefltirdik. - fl dünyas n n Oscarlar diye an lan "Do an Ersöz Y l n fladam Ödül Töreni"ni, 31 May s tarihinde Baflbakan Yard mc m z Say n Bülent Ar nç' n da kat l m yla yapt k. - Enerji Uzmanl k Grubumuz taraf ndan düzenlenen "Enerji Yönetimi Sempozyumu"nun ilkini 23 Ekim tarihinde BUS AD Evi nde düzenledik. - Yenilikçilik ve Yarat c l k Uzmanl k Grubumuzun eme iyle "Bursa 4. Yenilikçilik ve Yarat c l k Sempozyumu nu ve bu y l, Derne imiz ve Bursa için bir ilk olan "Bursa Yenileflim Ödülleri"ni 20 Aral k tarihinde, Uluda Üniversitesi ile iflbirli i içerisinde gerçeklefltirdik. Ekonomi Raporu: Yönetim Kurulu olarak, 2023 y l hedeflerine odaklanan Türkiye ekonomisinde özellikle ifl dünyas n n en önemli gündem maddelerinden birisi olan DÖV Z KURU POL T KASI na yönelik kapsaml bir rapor haz rlatt k. Bu raporu, Türk firmalar n n uluslararas ticarette daha sa l kl rekabet edebilmesi aç s ndan politika yap c lar n piyasada oluflan döviz kuru fiyat n yak ndan takip etmeleri ve TL nin de erlenmesine izin vermemeleri gere ine olan inanc m zla, resmi ve özel pek çok kurum, kurulufl, yerel ve ulusal ekonomi bas n yla bas n toplant s arac l yla paylaflt k. Markam z: ÇEK RGE TOPLANTILARI Bugün ulusal alanda ve yerelde "Çekirge Toplant lar "n n bir BUS AD markas oldu u yayg n olarak biliniyor. Bunu, Derne imizin kuruluflundan beri bu bafll k alt nda yap lan ses getirici, mesaj verici toplant lara ve birbirinden de erli konuflmac lara borçluyuz. Çekirge Toplant lar na bu dönem gerçeklefltirdi imiz befl toplant yla devam ettik. "Enerji" konusuna a rl k verdi imiz, befl toplant y tarih s ras na göre flöyle s ralayabiliriz; - 17 May s tarihli Çekirge Toplant s n n konu u Baflbakan Eski Yard mc s ve stanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Say n Prof. Dr. Naz m Ekrem, - 11Haziran tarihli Çekirge Toplant s 'n n konu u TÜS AD Y.K. Baflkan Say n Muharrem Y lmaz, - 12 Temmuz tarihli Çekirge Toplant s 'n n konu u Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yard mc s Murat Mercan, - 9 Ekim tarihli Çekirge Toplant s 'n n konu u Ekonomist-Gazeteci Yazar Ege Cansen, - 27 Aral k tarihli Çekirge Toplant s 'n n konu u Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakan Say n Hilmi Güler oldu. Ebeveynler ve Çocuklar Toplant lar m z: Sizlerle, çal flma hayat na at lm fl veya at lacak çocuklar n z bir araya getirerek iletiflim yo unlu unu art rmak ve kuflaklar aras diyalogu güçlendirerek kurumsallaflmaya katk da bulunmay amaçlad m z ve alt y ld r düzenledi imiz "Ebeveyvler ve Çocuklar Toplant lar "n n 7. sini 24 Ekim tarihinde gerçeklefltirdik. Resmi Kurumlar, STK'lar ve Bas n ile liflkiler: Her zaman oldu u gibi; Bursam z n ve ülkemizin sorunlar na gerekli hassasiyeti gösterdik, do ru yap lanlar destekledik, yanl fl yap lanlarda ise yap c elefltirilerimizi aç kça ortaya koyduk. Resmi kurumlar, STK lar ve bas n ile verimli bir diyalog sa lad m z bu dönemde tarih s ras na göre; - 20 fiubat ta TÜS AD Yönetimi ni ziyaret ettik, - 5 Mart ta flitme Engelliler Meslek Okulu Müdürü nü ziyaret ettik, - 18 Mart ta AKP l Baflkan ve 23 Bak fl 128

20 Dan flma Kurulu Bildirisi"ni bir bas n bülteniyle kamuoyuna, ifl dünyas na ve ilgili makamlara ulaflt rm flt r. Uzmanl k Gruplar m z ve Düflünce Kulübümüzün Faaliyetleri: Yard mc s Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti, - 2 Nisan da 11. Kalite ve Baflar Sempozyumu konulu bas n toplant s n BUS AD-Kalder olarak gerçeklefltirdik, - 22 Nisan da BTSO Baflkan aday Sn. lhan Parseker ve - 6 May s ta BTSO Baflkan aday Sn. brahim Burkay derne imizi ziyaret etti, - 22 May s ta Ankara'da Savunma Sanayi Müsteflar m z Say n Murad Bayar, Yönetim Kurulumuz taraf ndan ziyaret edildi, - 31 May s ta Baflbakan Yard mc m z Sn. Bülent Ar nç ödül törenimizi flereflendirdi, - 19 Haziran da MADS AD Baflkan ve Orhaneli Belediye Baflkan, Orhaneli'nde kurulmas düflünülen MADEN OSB konusunda BUS AD'dan katk ve destek için ziyarette bulundular, - 19 Haziran da BEBKA yeni Genel Sekreteri ni ziyaret ettik, - 20 A ustos ta BTSO yeni Yönetimine kutlama ziyaretinde bulunduk, - 9 Eylül de UEDAfi yöneticileri Derne imizi ziyaret etti, - 16 Eylül de yeni Valimiz Say n Münir Karalo lu'na "hofl geldiniz" ziyareti yapt k, - 22 Ekim de BKÖ 2013 konulu bas n toplant s n yine paydafl m z KalDer Bursa fiubesi ile yapt k, - 28 Ekim de MÜS AD Yönetimi Derne imizi ziyaret etti, Bu dönemde de erli bas n m zla iyi bir diyalog içinde olduk; - 15 Mart ta s ras yla; Hürriyet Gazetesi Bursa Bürosu na, EKOHABER, Yeni Dönem gazetelerine, - 18 Mart ta s ras yla; Bursa Hakimiyet ve Kent gazetelerine, - 23 Mart ta Olay Gazetesi'ne, Yönetim Kurulu üyelerimizle ziyarette bulunduk ve projelerimizi anlatt k. - 7 Haziran da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi nde düzenlenen "BGC Ödül Töreni ne" Yönetim Kurulu Baflkan m z ifltirak etti. Üst Kurumlar m z ile flbirli i ve Yap sal Aktivitelerimiz: Üyesi oldu umuz üst kurum, TÜRKONFED e ve MAKS FED e olan yükümlülüklerimizi tam ve zaman nda yerine getirdik. Bu ba lamda; - 20 fiubat ta Yönetim Kurulumuz stanbul'da TÜRKONFED Baflkan n ziyaret etti ve projelerini anlatt, - 11 Mart ta MAKS FED Yönetimi Derne imize ziyarette bulundu, - 30 Mart ta stanbul da TÜRKONFED Genel Kurul Toplant s na kat ld k, - 9 Nisan da TÜRKONFED in haz rlad Türkiye nin büyüme performans yla ilgili bir sorun olan Orta Gelir Tuza riskinin de erlendirmesi konusu, Bursa da BUS AD Evi nde masaya yat r ld. - 6 Aral k ta Eskiflehir de yap lan TÜRKONFED Baflkanlar Zirvesi ne Yönetim Kurulu Üyelerimizle genifl bir kat l m sa land. Zirvede konuflmac olan eski bakanlardan Sn. Kemal Dervifl, bir Çekirge Toplant m za konuflmac olarak davet edildi. ç tüzü ümüz gere i; birincisi 4 Mart, ikincisi ise 2 Aral k tarihlerinde olmak üzere Yüksek Dan flma Kurulumuz iki kez toplanm fl ve her y l oldu u gibi bu y l da "BUS AD Yüksek Üyelerimiz ve ifl insanlar n n ufkunu açmak, sorunlar na çözüm önerileri getirmek ve yol göstermek amac ile oluflturdu umuz Düflünce Kulübümüz ve Uzmanl k Gruplar m z n faaliyetleri çerçevesinde toplam 17 etkinlik gerçeklefltirildi; Düflünce Kulübümüz taraf ndan bu y l n ilk yar s nda "Aç k Kap Toplant lar : Felsefe Söyleflileri" bafll alt nda; - 31 Ocak ta " flletme Felsefesi" - 28 fiubat ta "Tarihsel Bilgi ve Hakikat" - 28 Mart ta "Yaflanabilir Kentler" - 18 Nisan da "Bilinç" - 26 Nisan da de erli Felsefeci Prof. Dr. oanna Kuçuradi nin kat l m yla "Etik ve Etikler" konular nda befl etkinlik gerçeklefltirdik. Yenilikçilik ve Yarat c l k Uzmanl k Grumuz taraf ndan; 25 Mart ta TÜB TAK-TEYDEB Sanayi Destek Programlar konulu seminer organize edildi. 16 May s ta bir bas n toplant s yla ilk "Bursa Yenileflim Ödülleri"nin duyurusu yap ld. 24 Bak fl 128

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür.

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. Türk Hava Yolları kuruldu. Bu yıllarda, Türk Hava Yolları küçük paket ve posta taşımacılığı yapmıştır. 2 C-47 kargo uçağı filoya katılmıştır. 3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. İlk kez A

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) 25 ŞUBAT 2013 PAZARTESİ 09:45-16:30 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği başkanlığı nezdinde teşkil olunan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK İşletmeleri A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Tunçkül A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş. nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı