TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG"

Transkript

1 TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG

2

3 LNG Do al gaz atmosfer bas nc nda -162 C a kadar so utuldu unda yo uflarak s v faza geçer ve S v Do al Gaz (LNG-Liquified Natural Gas) olarak adland r l r. Özellikleri Do al gaz n hacmi, gaz faz ndan s v faza geçerken 600 kat küçülür. Bu sayede yüksek miktardaki do al gaz, s v halde saklanabilir. S v laflt rma ifllemi, do al gaz n boru hatlar yla tafl nmas n n teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmad yerlere, gemi ve kamyon tankerlerle nakliyesini uygun hale getirir. LNG renksizdir, kokusuzdur, zehirli de ildir, korozif özelli i yoktur. Gaz halinin hava içindeki kar fl m oran %5 ile %15 aras nda yan c ve parlay c d r. A rl suyun yaklafl k yar s d r. 1 m 3 hacminde (1.000 lt) bir kaba doldurulan LNG nin a rl 460 kg d r. LNG, s v laflt rma sürecinde içindeki oksijen, karbondioksit, kükürt bileflenleri ve sudan ar nd r ld için, boru hatt do al gaza göre daha saf ve yüksek verimli bir yak tt r. LNG NiN KiMYASAL VE FiZiKSEL ÖZELLiKLERi Kimyasal çeri i Metan (CH 4 ), ayr ca C 2 H 6, C 3 H 8 ve baz di er hidrokarbonlar ( C) 0,46 ( C) ( C) (15 C ta) LNG NASIL TEMiN EDiLiR? Türkiye ye ithal edilen ve tüketilen toplam do al gaz n bir miktar LNG olarak tedarik edilir. LNG, a rl kl olarak Nijerya ve Cezayir den özel tasarlanm fl gemi tankerlerle getirilip ülkemizdeki LNG terminallerinde depolan r. Marmara Ere lisi LNG Terminali, y llar aras nda infla edilmifltir. 66 hektarl k bir alan üzerine kuruludur. Her biri m 3 olan 3 adet LNG depolama tank, m 3 kapasiteli gemilerin yanaflabilece i 300 m uzunlu unda bir iskelesi vard r. Terminalin LNG yi gazlaflt rarak Ulusal letim fiebekesi ne enjekte etme kapasitesi, y lda 6 milyar m 3, pik saatte m 3 tür. Terminalde, LNG iletim lisans sahibi flirketlerin kamyon tankerlerine LNG yi yüklemek için yükleme kollar mevcuttur y l k fl döneminde devreye al nan Türkiye nin ikinci LNG terminali zmir Alia a da bulunmaktad r.

4 Minimum Maksimum Ortalama Do al Gaz Karfl l Sm 3 /kg *1kg s v LNG nin, düzeltilmifl (S)m3 do al gaz (9.155 kcal/kg) cinsinde karfl l Botafl Marmara Ere lisi LNG terminalinden al nan LNG nin günlük ürün özellik raporlar na göre tutulan istatistiki de erleri, pragaz kay tlar na yukar daki flekilde girmifltir. SiSTEM LNG pragaz, 2004 y l sonu itibar yla LNG piyasas nda kalite, kesintisiz ürün ikmali, emniyet ve çevreye olan sorumluluk bilinciyle sektörde yerini almak üzere gerekli altyap haz rl klar n tamamlad. EPDK dan ald lisansla 2005 te faaliyetlerine bafllad ve pragaz Sistem LNG yi Türkiye ye tan tt. Güvenlikten taviz vermeden kurulan sistemlerle LNG piyasas na farkl bir bak fl aç s getiren pragaz; Sistem LNG yle bu piyasada birçok ilke ve yenili e imza att. Her yeni piyasada oldu u gibi LNG piyasas nda da teknik mevzuat n henüz tamamen oluflmad bir ortamda sistem kurulumlar ndaki Türk standartlar n, geliflmifl ülke standartlar yla besleyerek yeni uygulama standartlar n pragaz yaratt ve piyasada bu konuda Sistem LNG yle örnek al nan lider firma oldu. SiSTEM LNG NiN YOLCULU U LNG kreyojenik (çok so uk) flartlarda depo edilir ve iletilir. LNG nin s cakl normal flartlar alt nda -150 C civar ndad r. letim ve depolama bas nçlar ise 1-5 bar aras ndad r. Gerek LNG tanker tanklar, gerekse sabit müflteri tanklar kreyojenik olmal d r. Kreyojenik tanklar iç içe iki kaptan oluflur. çteki paslanmaz tank, LNG depolamakta kullan l r. D fltaki çelik tank izolasyon kab d r. Tanklar n tamam nda emniyet sistemleri olmal d r. LNG, do al gaz bas nç düflürme istasyonuna 3-4 bar aras nda gönderilir. Tank n bas nçland r lmas tank buharlaflt r c lar taraf ndan yap l r. Bas nç, regülatör ve ekonomizerle kontrol edilir. Buharlaflt r c lar LNG yi s v fazdan gaz faz na dönüfltürmek için kullan l r. Buharlaflt r c lar n, genifl s transfer yüzeyleri sayesinde yüksek s de ifltirme kabiliyetleri vard r. Tamamen alüminyumdan üretilmifllerdir. Hareketli parçalar olmad ndan, bak m gerektirmezler. Do al gaz dahili tesisatlar EPDK teknik mevzuat na uygun olarak yap l r. Buharlaflt r c lar n ç k fl ndan itibaren, iflletme içi yakma ünitelerine kadar olan 2. kademe bas nç düflürme istasyonu da dahil LNG kullan m yla ilgili tüm do al gaz dahili tesisat, EPDK dan sertifika alm fl bir yap m firmas taraf ndan; EPDK, BOTAfi veya bölgesinde yetkili flehir da t m flirketinin standartlar na uygun olarak yine EPDK dan sertifika alm fl bir müflavir firma kontrol ve denetiminde yap lm fl olmal d r.

5 LNG NiN YOLCULU U Botafl LNG Terminali Cezayir Nijerya S v Faz Müflteri Tank Sahas Gaz Faz LNG Tank Buharlaflt r c Tüketim

6 SiSTEM LNG NiN AVANTAJLARI Tüm enerji ihtiyac n tek bir merkezden karfl layabilme Otomatik kontrolle donat lm fl depolama sistemi dizayn yla minimum ar za riski 7/24 kesintisiz teknik servis hizmeti Uzun mesafelere tafl ma ve ikmal kolayl Enerjiyi kolay ve efektif stoklama kabiliyeti Yayg n kullan m alan Do ayla dost Sistem LNG yle çal flacak yak c cihazlarda büyük çapta otomatik kontrol imkân Baca gazlar ndaki s dan maksimum faydalanmayla yüksek s l verim Düflük ortam s cakl klar nda dahi yüksek yak t performans Alternatif yak tlara göre avantajl fiyat LNG NiN KULLANIM ALANLARI Sistem LNG, enerji ihtiyac n farkl yak tlarla sa layan yüksek yak t tüketimine sahip tüm iflletmeler için ilgili talimat, standart ve yönetmeliklerde geçen flartlar n sa lanmas durumunda kolayl kla kullan labilir. Bafll ca kullan m alanlar ysa flöyledir: S cak su ve k zg n su eldesi Buhar eldesi S cak hava eldesi K zg n ya eldesi Piflirme ve kurutma f r nlar Metal iflleme (Döküm, ergitme, s l ifllem vs.) Seramik ve cam sanayi Elektrik üretimi

7 LNG ALIM SATIM VE FATURALANDIRMA ESASLARI LNG nin terminalden al n p LNG kullan c lar na sat fl ancak EPDK dan Toptan Sat fl Lisans alm fl flirketlerce yap labilir. lgili Enerji Piyasas Düzenleme Kurul Mevzuatlar na göre LNG al msat m nda faturalama enerji de eri baz nda (ya Sm 3 ya da kwh) olmal d r. Toptan sat fl flirketlerinin LNG tankerleri LNG terminal sahas ndaki kantarda bofl ve dolu haliyle tart l r, iki tart miktar aras ndaki fark, terminal taraf ndan sat lan LNG nin kilogram cinsinden miktar olarak de erlendirilir. LNG terminalinde 24 saat boyunca ölçümlemesi yap lan ürünün rölatif yo unlu u, kimyasal içeri i ve üst s l de erini içeren bir bilgi fifliyle birlikte ürünün a rl ve enerji de eri karfl l n gösteren bir irsaliye, terminal taraf ndan toptan sat fl flirketlerine teslim edilir. Rölatif yo unlu u referans yo unlu a dönüfltürmede havan n yo unlu u 1,2255 kg/sm 3 de eri al n r. Kilogram biriminden LNG nin içerdi i enerji miktar na dönüflüm için afla daki formülden faydalan l r. AÇIKLAMA SAB T DE ERLER Birim Gösterim Formül kg/sm 3 r Örnek Hesaplama 1,2255 Do al Gaz n Üst Is l De eri kcal/sm 3 U k Do al Gaz n Üst Is l De eri kwh/sm 3 U W 10,64 ÖLÇÜLEN DE ERLER (TERM NAL) kg C kcal/sm 3 H 9.875,93 D R 0, kg/sm 3 D G = rxd R 0, kcal A = (CxH)/D G Sm 3 A G = A/U k kwh A W = A G xu W

8 SiSTEM LNG TANK SAHASI EKiPMAN VE KURULUM TEKNiK ÖZELLiKLERi 1. Sistem LNG Tank ve Ekipmanlar Sistem LNG depolanmas için kullan lan silindirik, perlit+vakum izolasyonlu tanklar, müflteri ihtiyaçlar na göre dikey ya da yatay olarak, pragaz taraf ndan AD2000 ve EN13458 standartlar na uygun imal ettirilir. pragaz n Sistem LNG tanklar 97/23/CE sabit bas nçl kaplar direktifi do rultusunda CE iflareti tafl maktad r. Yine tank üzerindeki vana gibi ekipmanlar da tamamen ithal kreyojenik özelliklere sahip olup CE iflaretlidir. ç Tank Tasar m Kodu: EN ve AD 2000 Tasar m S cakl : -196 C / + 50 C Malzeme: Paslanmaz çelik SA 240 Tip 304L Maksimum Çal flma Bas nc : 5 barg Tasar m Bas nc : 6 barg Test Bas nc : 10,1 barg D fl Tank Tasar m Kodu: EN ve AD 2000 Tasar m S cakl : -10 C / + 50 C Malzeme: Karbon çelik EN S235JR veya efl de eri Tasar m Bas nc : -1 barg 2. Sistem LNG Tesisatlar Sistem LNG tank sahas nda yer alan vana, emniyet valfi, boru, fittings gibi ekipmanlar kreyojenik flartlarda çal flacak uygun malzemeden imal edilmifltir. Tesisat montajlar s ras nda sertifikal argon kaynakç lar kullan lmakta, sahada yap lan tüm paslanmaz boru kaynaklar radyografik kontrolden geçirilerek kay t alt na al nmaktad r. Tesisat azot gaz yla test edilmekte, herhangi bir problemle karfl lafl lmad takdirde Sistem LNG ile devreye al nmaktad r. 3. fl-zaman Program pragaz ve do al gaz dahili tesisat yap mc firmas aras ndaki efl güdümü ve hedef birlikteli ini sa layacak olan ifl-zaman program, müflterinin de görüflü al nd ktan sonra haz rlanarak taraflara bildirilir. Böylece Sistem LNG tesisinin istenilen süre içinde, aksakl k yaflanmadan kurulmas için en önemli ad m olan planlama, sahada henüz çal flmalar bafllamadan müflteri ve müteahhitle paylafl l r. pragaz, standart olarak, 16m3 dik/yatay, 32m3 dik/yatay ve 62 m3 dik Sistem LNG tank seçeneklerinin yan s ra, müflteri ihtiyac na göre farkl kapasite ve tipte (dik/yatay) tanklar da teklif edebilmektedir.

9 KASIM-2008 ARALIK-2009 fl No MÜfiTER fi-zaman PROGRAMI SORUMLU A Sistem LNG Tesis flleri A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 Tesis aplikasyonu ve proje teslimi Hafriyat ve kontrollü dolgu zemin iyilefltirme Topraklama tesisat altyap s (bak r kaz klar) Grobeton, temel kal b, demir, beton dökümü Tank temel betonunun prizlenmesi Tank sahas küvet betonun kal p ve beton iflleri Tank buharlaflt r c lar n Antalya ya sevki Tank n ve buharlaflt r c n n yerine montaj Sistem LNG tesisat montaj Sistem LNG tesisi elektrik tesisat montajlar Sistem LNG tesisat radyografik kontrol (varsa tamirat) Küvet üstü tel örgü ve girifl kap lar n n montaj Sistem LNG-Sistem LPG tesisleri ve yang n e itimi Tanka LNG al nmas MÜfiTER MÜfiTER MÜfiTER MÜfiTER MÜfiTER B Do al Gaz ç Tesisat Montaj flleri C C.1 C.2 C.3 C.4 Di er fller Tank ankraj, ankraj flablonu ve süzgeç teslimi Yang n söndürücü tedari i Hidrant hatt ve hidrant kulesi yap lmas Paratoner sisteminin kurulmas MÜfiTER MÜfiTER MÜfiTER Do al gaza geçifl ve devreye alma 12 ARALIK Sistem LNG Tank Temel nflaat Projeleri ve Statik Hesaplar pragaz Sistem LNG tank temel inflaat tip projelerini yetkin bir statik bürosuna yapt r p, temel inflaat projeleri haz rlan rken 1. deprem bölgesi ve Z4 zemin s n f dikkate al nm flt r. Temel uygulama projeleriyle birlikte statik hesaplar n n bir kopyas istenildi inde müflteriye verilir. Z4 zemin s n f na karfl l k gelen 1 kg/cm 3 zemin emniyet gerilmesinin alt ndaki müflteri lokasyonlar nda, projeler üzerlerinde gerekli tadilatlar yap larak müflteriye teslim edilir. 5. Sistem LNG Tank Ankraj Bulon ve fiablonu Sistem LNG tank n n temel ankraj nda kullan lan, tank hacmi ve tipine göre hesaplanm fl çap ve adetlerdeki ankraj bulonlar ve somunlar, müflteriye ankrajlar n temel içindeki yerleflimini sa layacak ankraj flablonuyla teslim edilmektedir. Temel betonu dökülmeden önce ankraj yerleflimi ve temel betonu demir donat s, yetkili pragaz personeli taraf ndan kontrol edildikten sonra temel betonunun dökülmesi önerilmektedir. 6. Topraklama Tesisat Sistem LNG tank ve buharlaflt r c lar topraklanmal d r. Ayr ca Sistem LNG tankeri topraklama pensesi ve tank sahas kap lar n n yan nda yer alacak topraklama tutamaklar için de topraklama tesisat kurulmal d r. Bu amaçla hafriyat sonras temel betonu kal p yap m öncesi, pragaz yetkililerine haber verilmelidir. pragaz n yetkilendirdi i elektrik tesisatç s, tank

10 sahas nda gerekli bak r kaz k çakma ve bak r telle ilikleme ifllemlerini yaparak, tank ve buharlaflt r c lara ba lanacak bak r topraklama tellerini haz rlayacakt r. Beton at lmas s ras nda bu tellerin beton içinde kalmamas na özellikle dikkat edilmelidir. 7. Sistem LNG Tank Sahas Küvet Betonu, Sifonlu Rögar, Tel Örgü NFPA-59A ve (Standard for the Production, Storage and Handling of LNG) standard gere i Sistem LNG tank ve tesisat n n çevresinde, en az Sistem LNG tank hacmi kadar bir beton havuz (küvet) infla edilmesi gerekmektedir. Bu havuzda en az bir adet sifonlu rogarla drenaj sa lanmal d r. Beton havuzdaki sifonlu rögardaki su, olas Sistem LNG kaça nda (likit faz) donacak ve t kaç vazifesi görerek Sistem LNG nin drenaj kanal na gitmesine engel olacakt r. Böylece Sistem LNG kaça s n rland r lm fl bir alanda kontrol alt na al nm fl olacakt r. Beton küvet üzerine, küvet betonu ile beraber toplam yüksekli i en az 180 cm olacak flekilde tel örgü tesis edilmeli ve bu sahaya girifl ç k fl için en az iki adet d flar ya aç lan kap yap lmal d r. Tel örgü üzerine gerekli uyar levhalar as lmal d r. 8. Sistem LNG Tank Likit Ç k fl Hatlar Acil Kapama Vanalar NFPA-59A ya göre Sistem LNG tank üzerindeki likit ç k fllar, uzaktan kumanda edilebilen acil kapatma vanalar (ESD) ile tesis edilmelidir. Tank üzerindeki pnömatik kontrollü kreyojenik vanalar açma kapama ifllemi için bas nçl hava kullan lmaktad r. Bas nçl hava, mini hava kompresörü (bak ms z-ya s z) taraf ndan sa lanmaktad r. 9. Gaz Kaça Alg lama Sistemi Sistem LNG tank sahas nda ve özellikle tank vana grubunda oluflabilecek herhangi bir gaz kaça n alg layacak kaçak sensörü, vana mahali üzerine yerlefltirilmifltir. Kumanda panosu arac l yla alarm verecek olan gaz kaça alg lama sistemi, yine NFPA- 59A standard gere i emniyet aç s ndan vazgeçilmezdir.

11 10. Gaz S cakl Takip ve Kontrol Sistemi NFPA-59A ya göre Sistem LNG tank sahas nda bulunan buharlaflt r c lar n ç k fl nda yer alan bir PT100 s cakl k transmiteri arac l yla, likit halden gaz hale geçen do al gaz n s cakl sürekli olarak takip ve kontrol edilmelidir. Gaz s cakl n n -10 C a düflmesi durumunda sistem önce alarm vermekte, s cakl n -18 C a düflmesi durumunda ise do al gaz d fl ve iç tesisatta yer alan ekipmanlar n zarar görmemesi için tank ç k fl ndaki likit vanalar otomatik olarak kapat lmaktad r. Hava s cakl n n -20 C n alt na düflme ihtimali olan müflteri tesislerinde, exproof (patlama korumal ) do al gaz s t c lar kullan larak gaz s cakl uygun seviyeye ç kar l r. 11. Deprem zleme Sistemi Sistem LNG tesisi kumanda panosu içinde yer alan bir deprem sensörüyle müflteri lokasyonunda olabilecek herhangi bir yer sars nt s n n büyüklü üne ba l olarak sistem alarm vermekte ve ard ndan depremin büyüklü ünün artmas halinde Sistem LNG tank ç k fl ndaki likit vanalar kapat lmaktad r. 12. Sistem LNG Tesisi Ana Kumanda Panosu ve Paralel kaz Panosu S cakl k, gaz kaça alg lama, deprem izleme sistemlerinden gelen ikazlar sesli ve fl kl alarma çeviren ve tank ç k fl ndaki likit vanalar n n otomatik olarak kapanmas n sa layan; Sistem LNG tesisi ana kumanda panosudur. Ayr ca vanalar pano üzerinden de manuel olarak aç l p kapat labilir ya da acil stop butonu arac l yla vanalar kapat l p alarm verilebilir. Bu panonun üzerindeki ikazlar n ayn s n bulunduran paralel ikaz panosu müflterinin talebi do rultusunda güvenlik binas vb. bir noktaya konulmaktad r. 13. Ex-Proof Ayd nlatma Sistem LNG tank sahas içi tehlikeli bölge oldu undan, bu saha içindeki elektrikli cihaz ve ekipmanlar n ex-proof (patlama korumal ) özellikte olmas gereklidir. Bu nedenle Sistem LNG tesis sahas n n ayd nlat lmas için kullan lacak armatür de ex-proof nitelikte olmal d r. Ayd nlatma, Sistem LNG tesisi ana kumanda panosu üzerinden aç l p kapat l r. Deprem Sensörü Gaz S cakl

12 14. Kazan Dairesi Gaz Kaça Alarm Sistemi Do al gaz n kullan m noktas ndaki (kazan dairesi, mutfak vb.) kaçaklar alg lay p, kullan c lar sesli ve fl kl olarak uyaran sistemdir. 15. Kokuland rma Sistemi Sistem LNG kokusuz bir yak tt r. Ancak kullan m noktalar ndaki kaçaklara önlem olarak kokuland r lmas gerekmektedir. Sistem LNG tank içindeki çok düflük s cakl klar nedeniyle herhangi bir kokuland r c kimyasal maddenin Sistem LNG içine kat lmas mümkün de ildir. Bu nedenle Sistem LNG s v halden gaz hale geçtikten sonra THT (Tetrahidrotiofen) denilen özel bir kimyasal madde ile kokuland r l r. 16. Sistem LNG-Telemetry Sistemi Sistem LNG tedari inde flu an için ülkemizde tek kaynak bulunuyor. Sistem LNG kesintisi yaflamadan faaliyet sürdürebilmek, ancak etkin bir müflteri stok takibiyle sa lanabilir. pragaz bu amaçla her müflteri tesisinde, tank içindeki Sistem LNG miktar n her gün düzenli olarak Sistem LNG lojistik birimine aktaran Sistem LNG-Telemetry sistemini kurmufltur. Sistem her gün ayn saatte müflteri tank ndaki Sistem LNG miktar n istenirse müflterinin belirleyece i herhangi bir cep numaras na SMS olarak iletebilmektedir. Sistem LNG-Telemetry Sistemi sayesinde müflteriye zaman ve ifl gücü kazanc sa lan r. 17. Alt ve Üst Bas nç Alarmlar Sistem LNG sistemindeki en kritik noktalardan biri, tank bas nc n n istenilen iflletme bas nç aral nda tutulmas d r. Normal koflullarda tank bas nc, regülatör ve tank buharlaflt r c arac l yla 2-3 bar aral nda sabit kalmaktad r. Ancak tüketimdeki dalgalanmalar ya da durufllar s ras nda tank bas nc n n yükselmesi beklenebilir. flte bu nedenle tank bas nc 4,5 bara kadar yükseldi inde Sistem LNG tesisi ana kumanda panosu ve paralel pano üzerindeki yüksek bas nç alarm devreye girerek, tank likit faz yerine gaz faz n n kullan ma sokulmas n müflteri operatörüne ikaz eder. Gaz faz kullan m na geçilen tankta bas nç yavafl yavafl azal r. Bu durumda bas nç 2 bara düfltü ünde sistem tekrar operatöre ikaz verir ve gaz faz kullan m ndan normal koflullardaki likit kullan ma geçilir. Böylece tank n bas nc sürekli kontrol alt nda tutularak, tank bas nc n n tasar m

13 bas nc n n üstüne ç kmas na, tank emniyet valflerinin devreye girmesine ve dolay s yla gaz kayb na engel olunur. 18. Sistem LNG Tanker Filosu pragaz ADR mevzuat na (Tehlikeli Maddelerin Karayollar le Tafl nmas ) ve Tafl nabilir Bas nçl Ekipmanlar direktifine uygun, (pi) iflareti tafl yan LNG tanker tanklar na sahiptir. 25m 3, 28m 3, 45m 3 ve 50m 3 gibi de iflik kapasitede Sistem LNG tankerleriyle pragaz, müflterilerin tank sahas eriflebilirlik problemlerini en aza indirecek esnek bir tanker ikmal olana sunmaktad r. Ayn zamanda devreye al nan sayaçl ve pompal tankerlerle k sa sürede, düflük miktardaki Sistem LNG teslimat da art k mümkündür /24 Teknik Destek Garantisi ve Y ll k Periyodik Bak m pragaz ülke genelindeki mevcut 13 adet Sistem LNG bölge teflkilat nda yer alan onlarca teknik uzman ve yetkili servisiyle, müflteri taleplerini en k sa sürede karfl layacak altyap ya sahiptir. 7 gün 24 saat müflterilerine cevap verecek ücretsiz tüketici dan flma hatt arac l yla müflterilerden gelecek her türlü flikâyet, öneri ve talebi de erlendirmekte ve en k sa zamanda yan tlamaktad r. Ayr ca Sistem LNG tesisleri y ll k olarak periyodik bak mdan geçirilir. Müflteriler periyodik bak m hakk nda her y l bilgilendirilir. Türkiye nin yeni enerji hatt 444 ipra

14 Türkiye nin her yerine giden do al gaz hatt. Sistem LNG; çevreye duyarl, ekonomik, performans yüksek enerji, yani do al gaz n en kalitelisi. Boru hatt na ihtiyaç olmaks z n kara yoluyla ulafl labilen her yere pragaz kalitesi, güveni ve h z yla ulafl r. Do al gaz n tüm avantajlar n size sunar, tesisinizin enerji ihtiyac n tek kaynaktan karfl lar.

15

16 DÖKME VE OTOGAZ SATIfi BÖLGE TEfiKiLATI ANTALYA BÖLGE DÖKME VE Karfl yaka Mah. Y ld r m Beyaz t Cad. No: 28 Antalya Tel: Faks: BATI KARADENiZ BÖLGE DÖKME VE OTOGAZ SATIfi BÜROSU Kale Mah. Kaz mpafla Cad. Adnan Kefeli flhan No: 10 Kat: 6 Samsun Tel: Faks: BURSA BÖLGE DÖKME VE OTOGAZ SATIfi BÜROSU Karaman Mah. zmiryolu Cad. Yerkayalar Apt. No: 82 K: 4 D: 4 Nilüfer/Bursa Tel: Faks: ÇUKUROVA BÖLGE DÖKME VE Küçük Dikili Beldesi Kavakl Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 682/A Seyhan/Adana Tel: (pbx) Faks: DiYARBAKIR BÖLGE DÖKME VE fianl urfa Yolu 1. Km fienova Apt. No: 54 Diyarbak r Tel: (pbx) Faks: DO U ANADOLU BÖLGE DÖKME VE Pelit Meydan Do u Apartman B-Blok 24/3 Erzurum Tel: Faks: EGE BÖLGE DÖKME VE Ankara Cad. 283/1 Sokak No: 2 Kat: 2 D: 201 Bornova/ zmir Tel: (pbx) Faks: GAZiANTEP BÖLGE DÖKME VE ncilip nar Mah. 3 Nolu Cad. 15 Nolu Sok. Bayel fl Merkezi B Blok Kat: 1 No: 105 fiehitkamil/gaziantep Tel: (pbx) Faks: KADIKÖY BÖLGE DÖKME VE OTOGAZ SATIfi OFiSi Sanayi Mah. Çetin Sok. No: 9 Kurtköy Pendik/ stanbul Tel: (Pbx) Faks: KONYA BÖLGE DÖKME VE OTOGAZ SATIfi OFiSi Musalla Ba lar Mah. Ankara Cad. No: 137 Selçuklu/Konya Tel: (pbx) Faks: MARMARA BÖLGE DÖKME VE Mimarsinan Mah. M. Akif Ersoy Cad. No: 171/B Körfez/Kocaeli Tel: Faks: ORTA ANADOLU DÖKME VE Ceyhun At f Kansu Cad. No: 35/C Balgat/Ankara Tel: (6 Hat) Faks: TRAKYA BÖLGE DÖKME VE Defterdar Mah. Otakç lar Paflmakç Çay r Cad. No: 62 Kar fl Merk. K: 1 Eyüp/ stanbul Tel: (4 Hat) Faks:

SiSTEM LNG TANK SAHASI EKiPMAN VE KURULUM REHBERi

SiSTEM LNG TANK SAHASI EKiPMAN VE KURULUM REHBERi SiSTEM LNG TANK SAHASI EKiPMAN VE KURULUM REHBERi 1. Sistem LNG Tank ve Ekipmanlar LNG depolamak için kullan lan silindirik, perlit+vakum izolasyonlu tanklar, müflteri ihtiyaçlar na göre dikey ya da yatay

Detaylı

Küçük ve orta ölçekli iflletmelere özel, kesintisiz, çevreci enerji kayna : SiSTEM LNG COMPACT

Küçük ve orta ölçekli iflletmelere özel, kesintisiz, çevreci enerji kayna : SiSTEM LNG COMPACT Küçük ve orta ölçekli iflletmelere özel, kesintisiz, çevreci enerji kayna : SiSTEM LNG COMPACT LNG Do al gaz atmosfer bas nc nda -62 C a kadar so utuldu unda yo uflarak s v faza geçer ve S v Do al Gaz

Detaylı

İPRAGAZ LNG TANK SAHASI EKİPMAN VE KURULUM ÖZELLİKLERİ

İPRAGAZ LNG TANK SAHASI EKİPMAN VE KURULUM ÖZELLİKLERİ İPRAGAZ LNG TANK SAHASI EKİPMAN VE KURULUM ÖZELLİKLERİ 1. LNG Tank ve Ekipmanları : LNG depolanması için kullanılan silindirik, perlit+vakum izolasyonlu tanklar, müşteri ihtiyaçlarına göre dikey ya da

Detaylı

Sistem LPG Tanklar Yerlefltirme Kurallar. Sistem LPG Tanklar n n Toprak Üstü ve Toprak Alt Uygulamalar. Toprak Üstü Uygulama

Sistem LPG Tanklar Yerlefltirme Kurallar. Sistem LPG Tanklar n n Toprak Üstü ve Toprak Alt Uygulamalar. Toprak Üstü Uygulama A DAN Z Y itm PG itm PG TANKARI YRfiTiRM RHBRi TOPRAK ÜTÜ-TOPRAK ATI item PG Tanklar Yerlefltirme Kurallar item PG Tanklar n n Toprak Ütü ve Toprak Alt Uygulamalar item PG tankları yerleştirilirken, emniyet

Detaylı

SİSTEM LNG COMPACT. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji ihtiyaçlarına maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü.

SİSTEM LNG COMPACT. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji ihtiyaçlarına maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü. SİSTEM LNG COMPACT Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji ihtiyaçlarına maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü. LNG NEDİR? Doğal gaz, atmosfer basıncında, -162 C ye kadar

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

SİSTEM LNG. Fabrikalardan otellere, enerji ihtiyacı duyan tüm tesisler için maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü.

SİSTEM LNG. Fabrikalardan otellere, enerji ihtiyacı duyan tüm tesisler için maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü. SİSTEM LNG Fabrikalardan otellere, enerji ihtiyacı duyan tüm tesisler için maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü. LNG NEDİR? Doğal gaz, atmosfer basıncında, -162 C ye kadar

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE LNG KULLANIMI

ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE LNG KULLANIMI _ 2137 ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE LNG KULLANIMI Can TOYDEMİR ÖZET Dünyada Doğalgaz üretimine paralel olarak artmakta olan LNG üretimi artmaktadır. LNG denizde gemiler aracılığıyla taşınarak deniz terminallerine

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

göstergesi vasıtasıyla kimyasal

göstergesi vasıtasıyla kimyasal enerji Buharlaştırıcılar (Evaporatörler), LNG' yi ortam ısısını kullanarak gazlaştırıp tüketilmeye hazır hale getirirler. Geniş ısı transfer yüzeyleri sayesinde yüksek ısı değiştirme kabiliyetleri vardır.

Detaylı

ÇEVRECi, PERFORMANSI YÜKSEK, EKONOMiK YAKIT.

ÇEVRECi, PERFORMANSI YÜKSEK, EKONOMiK YAKIT. ÇEVRECi, PERFORMANSI YÜKSEK, EKONOMiK YAKIT. Otogaz, çevreci, ekonomik ve yüksek performansl bir yak t. Bu avantajlar sayesinde dünyada ve ülkemizde giderek daha da yayg nlafl yor. Peki, otogazdan maksimum

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

DERNEK HAKKINDA. Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği, İstanbul merkezli olarak, 03.12.2009 tarihinde kurulmuştur.

DERNEK HAKKINDA. Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği, İstanbul merkezli olarak, 03.12.2009 tarihinde kurulmuştur. DERNEK HAKKINDA Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği, İstanbul merkezli olarak, 03.12.2009 tarihinde kurulmuştur. Dernek, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Türkiye için temiz, çok amaçlı

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitab na iliflkin......3 1.1 El Kitab içeri i......3 1.2 Kullan lan semboller...3 1.3 El Kitab kime

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

PATLAMA NASIL OLUfiUR?

PATLAMA NASIL OLUfiUR? PATLAMA NASIL OLUfiUR? Patlamay Yaratan Koflullar Nelerdir? Patlaman n olabilmesi için üç ö e gereklidir: ) Oksijen ) Hava ile kar fl k yeterli konsantrasyonda bulunan patlay c madde. u madde : - Gaz (metan,

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı DAMACANA TAKİP SİSTEMİ PROJESİ İHTİYAÇ TANIMLAMA DOKÜMANI Yayın No : 0.2 Yayın Tarihi : 14.07.2014 THSK Çevre Sağlığı Daire Bşk. Sağlık Mahallesi Hıfzıssıhha Kampüsü E Blok Kat 3 Sıhhıye/Çankaya, Ankara

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

SU YUMUfiATMA C HAZLARI. YUMUfiATMA

SU YUMUfiATMA C HAZLARI. YUMUfiATMA 2 SU YUMUfiATMA C HAZLARI YUMUfiATMA Yeraltindaki katmanlarda mevcut olup suda çözünen mineraller, özellikle kalsiyum ve magnezyum tuzlar, suda sertli e neden olurlar. Suyun sertli i ise kireçtafl oluflumuna

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI 1. Tesisimize Kabul Edilmeyen Atık Türleri: - Patlayıcı Maddeler - Radyoaktif Maddeler - Mezbaha Atıkları - Tıbbi Atıklar - Lisans kapsamında kodu ve tanımı belirtilmeyen

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı