TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG"

Transkript

1 TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG

2

3 LNG Do al gaz atmosfer bas nc nda -162 C a kadar so utuldu unda yo uflarak s v faza geçer ve S v Do al Gaz (LNG-Liquified Natural Gas) olarak adland r l r. Özellikleri Do al gaz n hacmi, gaz faz ndan s v faza geçerken 600 kat küçülür. Bu sayede yüksek miktardaki do al gaz, s v halde saklanabilir. S v laflt rma ifllemi, do al gaz n boru hatlar yla tafl nmas n n teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmad yerlere, gemi ve kamyon tankerlerle nakliyesini uygun hale getirir. LNG renksizdir, kokusuzdur, zehirli de ildir, korozif özelli i yoktur. Gaz halinin hava içindeki kar fl m oran %5 ile %15 aras nda yan c ve parlay c d r. A rl suyun yaklafl k yar s d r. 1 m 3 hacminde (1.000 lt) bir kaba doldurulan LNG nin a rl 460 kg d r. LNG, s v laflt rma sürecinde içindeki oksijen, karbondioksit, kükürt bileflenleri ve sudan ar nd r ld için, boru hatt do al gaza göre daha saf ve yüksek verimli bir yak tt r. LNG NiN KiMYASAL VE FiZiKSEL ÖZELLiKLERi Kimyasal çeri i Metan (CH 4 ), ayr ca C 2 H 6, C 3 H 8 ve baz di er hidrokarbonlar ( C) 0,46 ( C) ( C) (15 C ta) LNG NASIL TEMiN EDiLiR? Türkiye ye ithal edilen ve tüketilen toplam do al gaz n bir miktar LNG olarak tedarik edilir. LNG, a rl kl olarak Nijerya ve Cezayir den özel tasarlanm fl gemi tankerlerle getirilip ülkemizdeki LNG terminallerinde depolan r. Marmara Ere lisi LNG Terminali, y llar aras nda infla edilmifltir. 66 hektarl k bir alan üzerine kuruludur. Her biri m 3 olan 3 adet LNG depolama tank, m 3 kapasiteli gemilerin yanaflabilece i 300 m uzunlu unda bir iskelesi vard r. Terminalin LNG yi gazlaflt rarak Ulusal letim fiebekesi ne enjekte etme kapasitesi, y lda 6 milyar m 3, pik saatte m 3 tür. Terminalde, LNG iletim lisans sahibi flirketlerin kamyon tankerlerine LNG yi yüklemek için yükleme kollar mevcuttur y l k fl döneminde devreye al nan Türkiye nin ikinci LNG terminali zmir Alia a da bulunmaktad r.

4 Minimum Maksimum Ortalama Do al Gaz Karfl l Sm 3 /kg *1kg s v LNG nin, düzeltilmifl (S)m3 do al gaz (9.155 kcal/kg) cinsinde karfl l Botafl Marmara Ere lisi LNG terminalinden al nan LNG nin günlük ürün özellik raporlar na göre tutulan istatistiki de erleri, pragaz kay tlar na yukar daki flekilde girmifltir. SiSTEM LNG pragaz, 2004 y l sonu itibar yla LNG piyasas nda kalite, kesintisiz ürün ikmali, emniyet ve çevreye olan sorumluluk bilinciyle sektörde yerini almak üzere gerekli altyap haz rl klar n tamamlad. EPDK dan ald lisansla 2005 te faaliyetlerine bafllad ve pragaz Sistem LNG yi Türkiye ye tan tt. Güvenlikten taviz vermeden kurulan sistemlerle LNG piyasas na farkl bir bak fl aç s getiren pragaz; Sistem LNG yle bu piyasada birçok ilke ve yenili e imza att. Her yeni piyasada oldu u gibi LNG piyasas nda da teknik mevzuat n henüz tamamen oluflmad bir ortamda sistem kurulumlar ndaki Türk standartlar n, geliflmifl ülke standartlar yla besleyerek yeni uygulama standartlar n pragaz yaratt ve piyasada bu konuda Sistem LNG yle örnek al nan lider firma oldu. SiSTEM LNG NiN YOLCULU U LNG kreyojenik (çok so uk) flartlarda depo edilir ve iletilir. LNG nin s cakl normal flartlar alt nda -150 C civar ndad r. letim ve depolama bas nçlar ise 1-5 bar aras ndad r. Gerek LNG tanker tanklar, gerekse sabit müflteri tanklar kreyojenik olmal d r. Kreyojenik tanklar iç içe iki kaptan oluflur. çteki paslanmaz tank, LNG depolamakta kullan l r. D fltaki çelik tank izolasyon kab d r. Tanklar n tamam nda emniyet sistemleri olmal d r. LNG, do al gaz bas nç düflürme istasyonuna 3-4 bar aras nda gönderilir. Tank n bas nçland r lmas tank buharlaflt r c lar taraf ndan yap l r. Bas nç, regülatör ve ekonomizerle kontrol edilir. Buharlaflt r c lar LNG yi s v fazdan gaz faz na dönüfltürmek için kullan l r. Buharlaflt r c lar n, genifl s transfer yüzeyleri sayesinde yüksek s de ifltirme kabiliyetleri vard r. Tamamen alüminyumdan üretilmifllerdir. Hareketli parçalar olmad ndan, bak m gerektirmezler. Do al gaz dahili tesisatlar EPDK teknik mevzuat na uygun olarak yap l r. Buharlaflt r c lar n ç k fl ndan itibaren, iflletme içi yakma ünitelerine kadar olan 2. kademe bas nç düflürme istasyonu da dahil LNG kullan m yla ilgili tüm do al gaz dahili tesisat, EPDK dan sertifika alm fl bir yap m firmas taraf ndan; EPDK, BOTAfi veya bölgesinde yetkili flehir da t m flirketinin standartlar na uygun olarak yine EPDK dan sertifika alm fl bir müflavir firma kontrol ve denetiminde yap lm fl olmal d r.

5 LNG NiN YOLCULU U Botafl LNG Terminali Cezayir Nijerya S v Faz Müflteri Tank Sahas Gaz Faz LNG Tank Buharlaflt r c Tüketim

6 SiSTEM LNG NiN AVANTAJLARI Tüm enerji ihtiyac n tek bir merkezden karfl layabilme Otomatik kontrolle donat lm fl depolama sistemi dizayn yla minimum ar za riski 7/24 kesintisiz teknik servis hizmeti Uzun mesafelere tafl ma ve ikmal kolayl Enerjiyi kolay ve efektif stoklama kabiliyeti Yayg n kullan m alan Do ayla dost Sistem LNG yle çal flacak yak c cihazlarda büyük çapta otomatik kontrol imkân Baca gazlar ndaki s dan maksimum faydalanmayla yüksek s l verim Düflük ortam s cakl klar nda dahi yüksek yak t performans Alternatif yak tlara göre avantajl fiyat LNG NiN KULLANIM ALANLARI Sistem LNG, enerji ihtiyac n farkl yak tlarla sa layan yüksek yak t tüketimine sahip tüm iflletmeler için ilgili talimat, standart ve yönetmeliklerde geçen flartlar n sa lanmas durumunda kolayl kla kullan labilir. Bafll ca kullan m alanlar ysa flöyledir: S cak su ve k zg n su eldesi Buhar eldesi S cak hava eldesi K zg n ya eldesi Piflirme ve kurutma f r nlar Metal iflleme (Döküm, ergitme, s l ifllem vs.) Seramik ve cam sanayi Elektrik üretimi

7 LNG ALIM SATIM VE FATURALANDIRMA ESASLARI LNG nin terminalden al n p LNG kullan c lar na sat fl ancak EPDK dan Toptan Sat fl Lisans alm fl flirketlerce yap labilir. lgili Enerji Piyasas Düzenleme Kurul Mevzuatlar na göre LNG al msat m nda faturalama enerji de eri baz nda (ya Sm 3 ya da kwh) olmal d r. Toptan sat fl flirketlerinin LNG tankerleri LNG terminal sahas ndaki kantarda bofl ve dolu haliyle tart l r, iki tart miktar aras ndaki fark, terminal taraf ndan sat lan LNG nin kilogram cinsinden miktar olarak de erlendirilir. LNG terminalinde 24 saat boyunca ölçümlemesi yap lan ürünün rölatif yo unlu u, kimyasal içeri i ve üst s l de erini içeren bir bilgi fifliyle birlikte ürünün a rl ve enerji de eri karfl l n gösteren bir irsaliye, terminal taraf ndan toptan sat fl flirketlerine teslim edilir. Rölatif yo unlu u referans yo unlu a dönüfltürmede havan n yo unlu u 1,2255 kg/sm 3 de eri al n r. Kilogram biriminden LNG nin içerdi i enerji miktar na dönüflüm için afla daki formülden faydalan l r. AÇIKLAMA SAB T DE ERLER Birim Gösterim Formül kg/sm 3 r Örnek Hesaplama 1,2255 Do al Gaz n Üst Is l De eri kcal/sm 3 U k Do al Gaz n Üst Is l De eri kwh/sm 3 U W 10,64 ÖLÇÜLEN DE ERLER (TERM NAL) kg C kcal/sm 3 H 9.875,93 D R 0, kg/sm 3 D G = rxd R 0, kcal A = (CxH)/D G Sm 3 A G = A/U k kwh A W = A G xu W

8 SiSTEM LNG TANK SAHASI EKiPMAN VE KURULUM TEKNiK ÖZELLiKLERi 1. Sistem LNG Tank ve Ekipmanlar Sistem LNG depolanmas için kullan lan silindirik, perlit+vakum izolasyonlu tanklar, müflteri ihtiyaçlar na göre dikey ya da yatay olarak, pragaz taraf ndan AD2000 ve EN13458 standartlar na uygun imal ettirilir. pragaz n Sistem LNG tanklar 97/23/CE sabit bas nçl kaplar direktifi do rultusunda CE iflareti tafl maktad r. Yine tank üzerindeki vana gibi ekipmanlar da tamamen ithal kreyojenik özelliklere sahip olup CE iflaretlidir. ç Tank Tasar m Kodu: EN ve AD 2000 Tasar m S cakl : -196 C / + 50 C Malzeme: Paslanmaz çelik SA 240 Tip 304L Maksimum Çal flma Bas nc : 5 barg Tasar m Bas nc : 6 barg Test Bas nc : 10,1 barg D fl Tank Tasar m Kodu: EN ve AD 2000 Tasar m S cakl : -10 C / + 50 C Malzeme: Karbon çelik EN S235JR veya efl de eri Tasar m Bas nc : -1 barg 2. Sistem LNG Tesisatlar Sistem LNG tank sahas nda yer alan vana, emniyet valfi, boru, fittings gibi ekipmanlar kreyojenik flartlarda çal flacak uygun malzemeden imal edilmifltir. Tesisat montajlar s ras nda sertifikal argon kaynakç lar kullan lmakta, sahada yap lan tüm paslanmaz boru kaynaklar radyografik kontrolden geçirilerek kay t alt na al nmaktad r. Tesisat azot gaz yla test edilmekte, herhangi bir problemle karfl lafl lmad takdirde Sistem LNG ile devreye al nmaktad r. 3. fl-zaman Program pragaz ve do al gaz dahili tesisat yap mc firmas aras ndaki efl güdümü ve hedef birlikteli ini sa layacak olan ifl-zaman program, müflterinin de görüflü al nd ktan sonra haz rlanarak taraflara bildirilir. Böylece Sistem LNG tesisinin istenilen süre içinde, aksakl k yaflanmadan kurulmas için en önemli ad m olan planlama, sahada henüz çal flmalar bafllamadan müflteri ve müteahhitle paylafl l r. pragaz, standart olarak, 16m3 dik/yatay, 32m3 dik/yatay ve 62 m3 dik Sistem LNG tank seçeneklerinin yan s ra, müflteri ihtiyac na göre farkl kapasite ve tipte (dik/yatay) tanklar da teklif edebilmektedir.

9 KASIM-2008 ARALIK-2009 fl No MÜfiTER fi-zaman PROGRAMI SORUMLU A Sistem LNG Tesis flleri A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 Tesis aplikasyonu ve proje teslimi Hafriyat ve kontrollü dolgu zemin iyilefltirme Topraklama tesisat altyap s (bak r kaz klar) Grobeton, temel kal b, demir, beton dökümü Tank temel betonunun prizlenmesi Tank sahas küvet betonun kal p ve beton iflleri Tank buharlaflt r c lar n Antalya ya sevki Tank n ve buharlaflt r c n n yerine montaj Sistem LNG tesisat montaj Sistem LNG tesisi elektrik tesisat montajlar Sistem LNG tesisat radyografik kontrol (varsa tamirat) Küvet üstü tel örgü ve girifl kap lar n n montaj Sistem LNG-Sistem LPG tesisleri ve yang n e itimi Tanka LNG al nmas MÜfiTER MÜfiTER MÜfiTER MÜfiTER MÜfiTER B Do al Gaz ç Tesisat Montaj flleri C C.1 C.2 C.3 C.4 Di er fller Tank ankraj, ankraj flablonu ve süzgeç teslimi Yang n söndürücü tedari i Hidrant hatt ve hidrant kulesi yap lmas Paratoner sisteminin kurulmas MÜfiTER MÜfiTER MÜfiTER Do al gaza geçifl ve devreye alma 12 ARALIK Sistem LNG Tank Temel nflaat Projeleri ve Statik Hesaplar pragaz Sistem LNG tank temel inflaat tip projelerini yetkin bir statik bürosuna yapt r p, temel inflaat projeleri haz rlan rken 1. deprem bölgesi ve Z4 zemin s n f dikkate al nm flt r. Temel uygulama projeleriyle birlikte statik hesaplar n n bir kopyas istenildi inde müflteriye verilir. Z4 zemin s n f na karfl l k gelen 1 kg/cm 3 zemin emniyet gerilmesinin alt ndaki müflteri lokasyonlar nda, projeler üzerlerinde gerekli tadilatlar yap larak müflteriye teslim edilir. 5. Sistem LNG Tank Ankraj Bulon ve fiablonu Sistem LNG tank n n temel ankraj nda kullan lan, tank hacmi ve tipine göre hesaplanm fl çap ve adetlerdeki ankraj bulonlar ve somunlar, müflteriye ankrajlar n temel içindeki yerleflimini sa layacak ankraj flablonuyla teslim edilmektedir. Temel betonu dökülmeden önce ankraj yerleflimi ve temel betonu demir donat s, yetkili pragaz personeli taraf ndan kontrol edildikten sonra temel betonunun dökülmesi önerilmektedir. 6. Topraklama Tesisat Sistem LNG tank ve buharlaflt r c lar topraklanmal d r. Ayr ca Sistem LNG tankeri topraklama pensesi ve tank sahas kap lar n n yan nda yer alacak topraklama tutamaklar için de topraklama tesisat kurulmal d r. Bu amaçla hafriyat sonras temel betonu kal p yap m öncesi, pragaz yetkililerine haber verilmelidir. pragaz n yetkilendirdi i elektrik tesisatç s, tank

10 sahas nda gerekli bak r kaz k çakma ve bak r telle ilikleme ifllemlerini yaparak, tank ve buharlaflt r c lara ba lanacak bak r topraklama tellerini haz rlayacakt r. Beton at lmas s ras nda bu tellerin beton içinde kalmamas na özellikle dikkat edilmelidir. 7. Sistem LNG Tank Sahas Küvet Betonu, Sifonlu Rögar, Tel Örgü NFPA-59A ve (Standard for the Production, Storage and Handling of LNG) standard gere i Sistem LNG tank ve tesisat n n çevresinde, en az Sistem LNG tank hacmi kadar bir beton havuz (küvet) infla edilmesi gerekmektedir. Bu havuzda en az bir adet sifonlu rogarla drenaj sa lanmal d r. Beton havuzdaki sifonlu rögardaki su, olas Sistem LNG kaça nda (likit faz) donacak ve t kaç vazifesi görerek Sistem LNG nin drenaj kanal na gitmesine engel olacakt r. Böylece Sistem LNG kaça s n rland r lm fl bir alanda kontrol alt na al nm fl olacakt r. Beton küvet üzerine, küvet betonu ile beraber toplam yüksekli i en az 180 cm olacak flekilde tel örgü tesis edilmeli ve bu sahaya girifl ç k fl için en az iki adet d flar ya aç lan kap yap lmal d r. Tel örgü üzerine gerekli uyar levhalar as lmal d r. 8. Sistem LNG Tank Likit Ç k fl Hatlar Acil Kapama Vanalar NFPA-59A ya göre Sistem LNG tank üzerindeki likit ç k fllar, uzaktan kumanda edilebilen acil kapatma vanalar (ESD) ile tesis edilmelidir. Tank üzerindeki pnömatik kontrollü kreyojenik vanalar açma kapama ifllemi için bas nçl hava kullan lmaktad r. Bas nçl hava, mini hava kompresörü (bak ms z-ya s z) taraf ndan sa lanmaktad r. 9. Gaz Kaça Alg lama Sistemi Sistem LNG tank sahas nda ve özellikle tank vana grubunda oluflabilecek herhangi bir gaz kaça n alg layacak kaçak sensörü, vana mahali üzerine yerlefltirilmifltir. Kumanda panosu arac l yla alarm verecek olan gaz kaça alg lama sistemi, yine NFPA- 59A standard gere i emniyet aç s ndan vazgeçilmezdir.

11 10. Gaz S cakl Takip ve Kontrol Sistemi NFPA-59A ya göre Sistem LNG tank sahas nda bulunan buharlaflt r c lar n ç k fl nda yer alan bir PT100 s cakl k transmiteri arac l yla, likit halden gaz hale geçen do al gaz n s cakl sürekli olarak takip ve kontrol edilmelidir. Gaz s cakl n n -10 C a düflmesi durumunda sistem önce alarm vermekte, s cakl n -18 C a düflmesi durumunda ise do al gaz d fl ve iç tesisatta yer alan ekipmanlar n zarar görmemesi için tank ç k fl ndaki likit vanalar otomatik olarak kapat lmaktad r. Hava s cakl n n -20 C n alt na düflme ihtimali olan müflteri tesislerinde, exproof (patlama korumal ) do al gaz s t c lar kullan larak gaz s cakl uygun seviyeye ç kar l r. 11. Deprem zleme Sistemi Sistem LNG tesisi kumanda panosu içinde yer alan bir deprem sensörüyle müflteri lokasyonunda olabilecek herhangi bir yer sars nt s n n büyüklü üne ba l olarak sistem alarm vermekte ve ard ndan depremin büyüklü ünün artmas halinde Sistem LNG tank ç k fl ndaki likit vanalar kapat lmaktad r. 12. Sistem LNG Tesisi Ana Kumanda Panosu ve Paralel kaz Panosu S cakl k, gaz kaça alg lama, deprem izleme sistemlerinden gelen ikazlar sesli ve fl kl alarma çeviren ve tank ç k fl ndaki likit vanalar n n otomatik olarak kapanmas n sa layan; Sistem LNG tesisi ana kumanda panosudur. Ayr ca vanalar pano üzerinden de manuel olarak aç l p kapat labilir ya da acil stop butonu arac l yla vanalar kapat l p alarm verilebilir. Bu panonun üzerindeki ikazlar n ayn s n bulunduran paralel ikaz panosu müflterinin talebi do rultusunda güvenlik binas vb. bir noktaya konulmaktad r. 13. Ex-Proof Ayd nlatma Sistem LNG tank sahas içi tehlikeli bölge oldu undan, bu saha içindeki elektrikli cihaz ve ekipmanlar n ex-proof (patlama korumal ) özellikte olmas gereklidir. Bu nedenle Sistem LNG tesis sahas n n ayd nlat lmas için kullan lacak armatür de ex-proof nitelikte olmal d r. Ayd nlatma, Sistem LNG tesisi ana kumanda panosu üzerinden aç l p kapat l r. Deprem Sensörü Gaz S cakl

12 14. Kazan Dairesi Gaz Kaça Alarm Sistemi Do al gaz n kullan m noktas ndaki (kazan dairesi, mutfak vb.) kaçaklar alg lay p, kullan c lar sesli ve fl kl olarak uyaran sistemdir. 15. Kokuland rma Sistemi Sistem LNG kokusuz bir yak tt r. Ancak kullan m noktalar ndaki kaçaklara önlem olarak kokuland r lmas gerekmektedir. Sistem LNG tank içindeki çok düflük s cakl klar nedeniyle herhangi bir kokuland r c kimyasal maddenin Sistem LNG içine kat lmas mümkün de ildir. Bu nedenle Sistem LNG s v halden gaz hale geçtikten sonra THT (Tetrahidrotiofen) denilen özel bir kimyasal madde ile kokuland r l r. 16. Sistem LNG-Telemetry Sistemi Sistem LNG tedari inde flu an için ülkemizde tek kaynak bulunuyor. Sistem LNG kesintisi yaflamadan faaliyet sürdürebilmek, ancak etkin bir müflteri stok takibiyle sa lanabilir. pragaz bu amaçla her müflteri tesisinde, tank içindeki Sistem LNG miktar n her gün düzenli olarak Sistem LNG lojistik birimine aktaran Sistem LNG-Telemetry sistemini kurmufltur. Sistem her gün ayn saatte müflteri tank ndaki Sistem LNG miktar n istenirse müflterinin belirleyece i herhangi bir cep numaras na SMS olarak iletebilmektedir. Sistem LNG-Telemetry Sistemi sayesinde müflteriye zaman ve ifl gücü kazanc sa lan r. 17. Alt ve Üst Bas nç Alarmlar Sistem LNG sistemindeki en kritik noktalardan biri, tank bas nc n n istenilen iflletme bas nç aral nda tutulmas d r. Normal koflullarda tank bas nc, regülatör ve tank buharlaflt r c arac l yla 2-3 bar aral nda sabit kalmaktad r. Ancak tüketimdeki dalgalanmalar ya da durufllar s ras nda tank bas nc n n yükselmesi beklenebilir. flte bu nedenle tank bas nc 4,5 bara kadar yükseldi inde Sistem LNG tesisi ana kumanda panosu ve paralel pano üzerindeki yüksek bas nç alarm devreye girerek, tank likit faz yerine gaz faz n n kullan ma sokulmas n müflteri operatörüne ikaz eder. Gaz faz kullan m na geçilen tankta bas nç yavafl yavafl azal r. Bu durumda bas nç 2 bara düfltü ünde sistem tekrar operatöre ikaz verir ve gaz faz kullan m ndan normal koflullardaki likit kullan ma geçilir. Böylece tank n bas nc sürekli kontrol alt nda tutularak, tank bas nc n n tasar m

13 bas nc n n üstüne ç kmas na, tank emniyet valflerinin devreye girmesine ve dolay s yla gaz kayb na engel olunur. 18. Sistem LNG Tanker Filosu pragaz ADR mevzuat na (Tehlikeli Maddelerin Karayollar le Tafl nmas ) ve Tafl nabilir Bas nçl Ekipmanlar direktifine uygun, (pi) iflareti tafl yan LNG tanker tanklar na sahiptir. 25m 3, 28m 3, 45m 3 ve 50m 3 gibi de iflik kapasitede Sistem LNG tankerleriyle pragaz, müflterilerin tank sahas eriflebilirlik problemlerini en aza indirecek esnek bir tanker ikmal olana sunmaktad r. Ayn zamanda devreye al nan sayaçl ve pompal tankerlerle k sa sürede, düflük miktardaki Sistem LNG teslimat da art k mümkündür /24 Teknik Destek Garantisi ve Y ll k Periyodik Bak m pragaz ülke genelindeki mevcut 13 adet Sistem LNG bölge teflkilat nda yer alan onlarca teknik uzman ve yetkili servisiyle, müflteri taleplerini en k sa sürede karfl layacak altyap ya sahiptir. 7 gün 24 saat müflterilerine cevap verecek ücretsiz tüketici dan flma hatt arac l yla müflterilerden gelecek her türlü flikâyet, öneri ve talebi de erlendirmekte ve en k sa zamanda yan tlamaktad r. Ayr ca Sistem LNG tesisleri y ll k olarak periyodik bak mdan geçirilir. Müflteriler periyodik bak m hakk nda her y l bilgilendirilir. Türkiye nin yeni enerji hatt 444 ipra

14 Türkiye nin her yerine giden do al gaz hatt. Sistem LNG; çevreye duyarl, ekonomik, performans yüksek enerji, yani do al gaz n en kalitelisi. Boru hatt na ihtiyaç olmaks z n kara yoluyla ulafl labilen her yere pragaz kalitesi, güveni ve h z yla ulafl r. Do al gaz n tüm avantajlar n size sunar, tesisinizin enerji ihtiyac n tek kaynaktan karfl lar.

15

16 DÖKME VE OTOGAZ SATIfi BÖLGE TEfiKiLATI ANTALYA BÖLGE DÖKME VE Karfl yaka Mah. Y ld r m Beyaz t Cad. No: 28 Antalya Tel: Faks: BATI KARADENiZ BÖLGE DÖKME VE OTOGAZ SATIfi BÜROSU Kale Mah. Kaz mpafla Cad. Adnan Kefeli flhan No: 10 Kat: 6 Samsun Tel: Faks: BURSA BÖLGE DÖKME VE OTOGAZ SATIfi BÜROSU Karaman Mah. zmiryolu Cad. Yerkayalar Apt. No: 82 K: 4 D: 4 Nilüfer/Bursa Tel: Faks: ÇUKUROVA BÖLGE DÖKME VE Küçük Dikili Beldesi Kavakl Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 682/A Seyhan/Adana Tel: (pbx) Faks: DiYARBAKIR BÖLGE DÖKME VE fianl urfa Yolu 1. Km fienova Apt. No: 54 Diyarbak r Tel: (pbx) Faks: DO U ANADOLU BÖLGE DÖKME VE Pelit Meydan Do u Apartman B-Blok 24/3 Erzurum Tel: Faks: EGE BÖLGE DÖKME VE Ankara Cad. 283/1 Sokak No: 2 Kat: 2 D: 201 Bornova/ zmir Tel: (pbx) Faks: GAZiANTEP BÖLGE DÖKME VE ncilip nar Mah. 3 Nolu Cad. 15 Nolu Sok. Bayel fl Merkezi B Blok Kat: 1 No: 105 fiehitkamil/gaziantep Tel: (pbx) Faks: KADIKÖY BÖLGE DÖKME VE OTOGAZ SATIfi OFiSi Sanayi Mah. Çetin Sok. No: 9 Kurtköy Pendik/ stanbul Tel: (Pbx) Faks: KONYA BÖLGE DÖKME VE OTOGAZ SATIfi OFiSi Musalla Ba lar Mah. Ankara Cad. No: 137 Selçuklu/Konya Tel: (pbx) Faks: MARMARA BÖLGE DÖKME VE Mimarsinan Mah. M. Akif Ersoy Cad. No: 171/B Körfez/Kocaeli Tel: Faks: ORTA ANADOLU DÖKME VE Ceyhun At f Kansu Cad. No: 35/C Balgat/Ankara Tel: (6 Hat) Faks: TRAKYA BÖLGE DÖKME VE Defterdar Mah. Otakç lar Paflmakç Çay r Cad. No: 62 Kar fl Merk. K: 1 Eyüp/ stanbul Tel: (4 Hat) Faks:

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

SİSTEM LNG. Fabrikalardan otellere, enerji ihtiyacı duyan tüm tesisler için maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü.

SİSTEM LNG. Fabrikalardan otellere, enerji ihtiyacı duyan tüm tesisler için maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü. SİSTEM LNG Fabrikalardan otellere, enerji ihtiyacı duyan tüm tesisler için maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü. LNG NEDİR? Doğal gaz, atmosfer basıncında, -162 C ye kadar

Detaylı

İPRAGAZ LNG TANK SAHASI EKİPMAN VE KURULUM ÖZELLİKLERİ

İPRAGAZ LNG TANK SAHASI EKİPMAN VE KURULUM ÖZELLİKLERİ İPRAGAZ LNG TANK SAHASI EKİPMAN VE KURULUM ÖZELLİKLERİ 1. LNG Tank ve Ekipmanları : LNG depolanması için kullanılan silindirik, perlit+vakum izolasyonlu tanklar, müşteri ihtiyaçlarına göre dikey ya da

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG Değerli iş ortağımız, Dünyanın en büyük LPG dağıtım grubu SHV Gas ın bir üyesi olan İpragaz, 96 yılından beri dünyadaki tüm teknik gelişmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

SİSTEM LNG COMPACT. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji ihtiyaçlarına maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü.

SİSTEM LNG COMPACT. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji ihtiyaçlarına maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü. SİSTEM LNG COMPACT Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji ihtiyaçlarına maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü. LNG NEDİR? Doğal gaz, atmosfer basıncında, -162 C ye kadar

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi Bu kitab n içeri i GEF Küçük Destek Program n n görüfllerini yans tmayabilir. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Ekoloji Derne i Editör: Hatice fien Redaksiyon:

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı