Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Radyoda hareketli bir müzik var. Printemps n kafeteryas herzaman oldu u gibi bugün de her nesilden kad nla dolu. Hepsinin yüzünde heyecan n yaratt tedirginli in yan s ra, bir sevinç (de) okunuyor. Ellerinde Printemps yaz l çantalar var. Baz lar kocalar n da getirmifller. Beyler, han mlar n aksine, suratlar ndan dökülen bin parça, oraya zorla getirildikleri izlenimini ediniyor insan! Hemen hepsinin elinde, sayfalar n y rtarcas na çevirdikleri birer gazete var. Ara s ra da, sezdirmeden kar lar n süzüyorlar. Kad nlarda bir gürültü, bir muhabbet, gören de kendilerini k rk y ll k dost san r! Ald klar ve almay kurduklar fleylerden bahsediyorlar, Paskalya tatilini anlat yorlar... Üç hafta önce, befl alt n gün kampanyas ndaki o astragan kürklü, kendini be enmifl han m hat rl yor musunuz? Ayol, onun kocas bakkalm fl, ifle de metro ç k fllar nda kestane satarak bafllam fl! gibi mütevazi dedikodular bile yap yorlard. Radyo, müzik yay n n kesip ma azan n üç de iflik bölümünde geçerli, yirmi dakika sürecek, yüzde yirmilik bir indirimi duyurdu. Birdenbire ortal k kar flt. Bütün kad nlar merdivenlere hücum ettiler ve gözden kayboldular. Garsonlar, al flk n olduklar bir sahne olsa gerek, hiç istiflerini bozmad lar. çeriyle pek ilgilenmeyip Paris i resmetmekle meflgul turistler ise, ap fl p kald lar. Bir Japon, atik davran p bir kaç poz foto raf çekebildi. Erkekler, ellerindeki gazeteleri b rak p oturduklar yerde, uzun uzun gerindiler ve birbirleriyle konuflmaya bafllad lar. çlerinden biri emekli hakimdi. Kar s n n peflinde, haftada en az bir kez büyük ma azalarda f rsat kovalamak, can na taketmiflti, ama?.. Di eri, gayrımenkullerinin geliriyle yaflayan, yaz aylar nda Cassis te küçük bir pansiyon iflleten altm fl yafllar nda, flirin bir adam. O da büyük ma aza kafeteryalar n n zorunlu müdavimiydi. Fakat en dertlileri, emekli diplomatt. Hem Paris teki evimiz, hem de yazl m z depo gibi. Ben çal fl rken, iflim dolay s yla, de iflik ülkeleri gezerdim. Eflimin bu hastal orada - 1 -

2 nüksetti. Sabah akflam dolafl p hat ra eflya sat n al rd. O zamanlar bunu hofl görürdüm. Yaln zl k derdim, gurbet derdim geçerdim. Düflündü ümün aksine, buraya dönünce hastal k müzminleflti. Üstelik bana da bulaflt! nanmazs n z ama, kravat, kol dü mesi, mendil görünce, içim bir tuhaf oluyor. Sat n almamak için, öyle kavga ediyorum ki kendimle, yafll sinirlerim harap oluyor... Söze otuz yafllar nda bir genç kar flt, orada oldu u için büyük bir utanç duyuyordu, ama annesini de k ram yordu. Babas y llar önce ölmüfltü. Annesi büyütmüfltü onu, birbirlerine o kadar ba l yd lar ki ayr kald klar günler bile say l yd. Befl alt y l önce, o zamana kadar annesinin yönetti i, babadan kalma küçük bir flirketin bafl na geçmiflti. Annesi, kendisine nefes ald rm yordu. Biraz cilvelidir diye k rk yafl ndaki dul sekreteri bile kovmufltu. Gerçi, Céline han mla yine arada bir bulufluyoruz ya... Merdivenlerden, kad nlar n gülücükleri duyulur duyulmaz, herkes eski pozisyonunu ald, eski ifadesini tak nd. çlerinde en memnunu diplomat n kar s yd, istediklerinin tümünü alm flt. Di erleri, ya renk, ya ölçü, ya da kaliteden dolay, arad klar n bulamam fl, birkaç parçayla yetinmek zorunda kalm fllard! Dim in siyah ve doksan befl numara bir tek sütyeni kalm flt, onu da önümdeki saloz kar almas n m, ç ld raca m vallahi diye dert yan yordu, emekli hakimin bal k etli, geçkince kar s... Kafeinsiz kahveler smarland ve o yirmi dakikal k müthifl al flverifl üzerine bir sohbet bafllad. Orta yafll bir han m, o kadar çok parfüm denemiflti ki üzerinden a r bir koku yay l yordu. Hiçbir kokuyu ay rdedemiyecek duruma geldi i için, indirimden yararlanamad na hay flan yordu. Bir baflkas, iki numara küçük olmas na karfl n çok pahal bir etek alm flt, nas lsa zay flayaca n kuruyordu! Kocas, fiyat duyunca dayanamad, Elbise dolab zay flar m diye ald n fleylerle dolu, hiç de zay flad n yok! Herkes kahkahalar koyuverdi. Kad n kocas na öyle bir bakt ki, adamca z n yüzündeki tebessüm bir anda uçtu, gitti. Haftaya sal günü Cacharelle in yeni iç çamafl rlar tan t lacakm fl. ki gün sürecek indirimli sat fllar n yan s ra, envai çeflit hediye de verilecekmifl. Ben flimdiden, yüz külot yüz sütyen çekilifli için bir kura numaras edindim bile diye böbürlendi, benden böyle fleyler kaçmaz havas ndaki ellilik teyze. Daha sonra da, kocas n koluna tak p müthifl haberiyle flaflk na çevirdi i indirimkolikleri, yeni f rsatlarda buluflmak üzere terketti... Geride kalanlar n bir k sm, sal günü bafllayacak, yüz külot yüz sütyen çekiliflinin, - 2 -

3 kaç r lmamas gereken bir f rsat oldu unu savunup di erleri de flayan- -dikkat bir olay olmad nda srar edince, ikilik ç kt. - Cacharelle son y llarda çok rüküflleflti. - Yan l yorsun han mefendi, aksine, kolonyas ndan, tiflörtlerine kadar, daha genifl bir kesime hitap etmeye bafllad. - Siz haltetmiflsiniz beyefendi, Cacharelle in müflterileri herzaman seçkin ve s n rl olarak kalacak, yoksa bir mendil bile almam vallahi!!! - Öyle demeyin madam, Pierre Cardin donlar nas l iflportaya düfltüyse, bir gün Cacharelle inkiler de ayn akibete u rayabilir. - A z ndan yel als n, maazallah böyle birfley olursa, hepimiz birden boykot ederiz Cacharelle i. - Hakl s n flekerim, han mefendilerle gündelikçi kad nlar n ayn marka iç çamafl r kullanmas n tasavvur edebiliyor musunuz? Ayol, düflüncesi bile tüylerimi diken diken ediyor. Dikkatleri celbeden, f k r f k r bir müzi in ard ndan spiker k z n gümbür gümbür sesi duyuldu : - Ma azam z Printemps, mutfak eflyalar bölümünde yirmi dakika süreyle yüzde yirmilik bir indirim bafllat yor, ayr ca ilk yirmi kifliye, ma azam z n her bölümünde kullanabilece i yüzde yirmilik indirim kuponu hediye ediyor... Koflun, koflun! Yetiflen kazan yor. Printemps sizin ma azan z. Kubbealt kafeteryas n n sakinleri, mutfak eflyalar bölümüne vard klar nda, indirime fevkalâde bir ra bet oldu unu gördüler, i ne atsan yere düflmüyordu. Bu arada, onlara sal günkü Cacharelle showu haber veren han mefendi ve kocas da oradayd!!! Tam ma azadan ç karlarken, bir tenzilat keflfetmifller, bu f rsat de erlendirirlerken bir de yüzde yirmilik indirim kuponu kazanm fllar. Kuponun yüzü suyu hürmetine bir iç donuna sahip olan beyefendi sevincinden kar s na bir hediye almak istemifl. Bu hediyeyi ararlarken de yüzde yirmilik bu anonsu duyup buraya koflmufllar. Han mefendi elindeki minik kristal kum saatini tarifi zor bir duyguyla okflayarak, bundan böyle a z tad yla rafadan yumurta yiyebileceklerini anlat yordu... Yarım saat süreyle, tüm indirim yapılan bölümlerde, Printemps müflteri kartı sahiplerine % 10 luk extra indirim.. Radyodan bu anons yapılır yapılmaz ortalık yeniden hareketlendi. Müflteri kartına sahip olanlar, haiz oldukları ayrıcalı ı ifade eden mimik ve hareketlerle, kendilerini ilgilendiren - 3 -

4 bölümlere yöneldiler. (...) Dikkatini çeken ayakkabıların önce markalarına bakan orta yafllı kontes, kendine efllik eden, kendi gibi soylu olmasalar da kendi gibi son derece flık iki bayanla koyu bir sohbete dalmıfltı. - Hatırınızı kırmayıp buraya geldim. Hayıflanmak gibi olmasın ama yarım saattir dolaflıyoruz, hatırı sayılır birfley bulamadık henüz! - fiu ayakkabıya ne dersiniz? PRADA nın bir önceki modelini andırıyor sanki. - yi de flekerim, andırma yetmiyor ki. fiimdi ben bu ayakkabıyı satınalsam ve kazayla, sıradan bir marka oldu u ö renilse, vallahi tefe koyarlar beni... Bu arada size bir sırrımı iffla edeyim, ama ne olur aramızda kalsın. fiık hanımefendiler koro halinde ; - Aflkolsun, ayol bizden sır çıkar mı Allah aflkına. - Biliyorum canım, ama insanlık hali bu, a zınızdan kaçırıverirsiniz maazallah... - Neyse, do ma büyüme Paris liyim ve inanır mısınız Sen nehrinin sa yakasına ilk kez bugün geçiyorum! Siz bunu belki züppelik olarak yorumlayacaksınız, ama ne yapayım, bize verilen e itim böyle. Nedense Sen nehrinin sa yakası soylular tarafından afaroz edilmifltir. Bizde her zaman, sa yakada sıradan insanlar, sıradan fleylerle u raflır gibi bir izlenim hakimdi...! Rahmetli büyükbabam bu tavrın kayna ını 1789 ve akabindeki yıllara dayandırırdı... Kontes, derin bir iç çektikten sonra, - Neyse, biz yine ayakkabılara dönelim. Allah sizi inandırsın, en az iki yüz çift ayakkabım var. Tahmin edece iniz gibi, bunlardan ço unu bir kez olsun giymemiflimdir. Ama ne yapayım, ROSSI nin, CLERGERIE nin, HAREL in ya da PINET nin yeni bir modeli çıkınca almadan duramıyorum. Bütün dengelerim altüst oluyor ; tansiyonum düflüyor, flekerim yükseliyor... Sigara tiryakili i gibi bir fley bu. - Yanılmıyorsam, sayın kontunkileri de siz seçiyorsunuz. - Evet, ama kontun ifli çok daha kolay. Üç tane favori markası var ; kıfllıklarını John LOBB a ısmarlama yaptırıyoruz, yazlıklar ise FENESTRIES den. WESTON dan yalnız mevsimlikleri alıyoruz. Kontes içinden ayakkabının aynı zamanda ruh halini de yansıtan en önemli nesnelerden biri oldu unu geçirdi. Fırtınalı, dingin, nefleli, hüzünlü, renkli, karmaflık, hareketli, yeknesak iç dünyaların dıfla - 4 -

5 vurumu... ç çekerek, yaflamının de iflik anlarını anımsamaya, bu anlara tekabül eden ayakkabılarını gözünün önüne getirmeye çalıfltı. Kendine özgü bir düflünme usülü gelifltirmiflti. Fikir tekâmülü olarak tanımladı ı bu kunduralar alemine seyahate sık sık çıkardı. Ya böyle hiç beklenmeyen bir biçimde hayallere dalar ya da ayakkabı koleksiyonunun bulundu u özel, camekânlı bölüme kapanır, bu kutsal mekânda ayakkabıları seyrederek kendinden geçerdi... Her ayakkabının bir hikâyesi vardı. Her ayakkabı yaflamının bir kesitinin izlerini taflıyordu. Büyükbabasının ölümünde, kardeflinin dü ününde, ilk aflkıyla öpüfltü ünde, ilk terkediliflinde, son lohusalı ında giydi i ayakkabıları daha dün gibi hatırlıyordu... En iyi ve kadim arkadaflı da ayakkabı müptelâsıydı. Birlikte sık sık ayakkabı avına çıkar, ünlü modacıların defilelerini kaçırmazlardı. kisinin de ayakkabı koleksiyonlarının yanısıra, ayakkabıyla ilgili kitap ve biblo koleksiyonları da vardı. Bitmez tükenmez ayakkabı sohbeti ederler, felsefî yorumlarda bulunurlardı. Ayakkabılarına bakarak insanların iç dünyalarını keflfederler, karekter çözümlemeleri yaparlardı... Hatta bundan bir kaç yıl önce, kontesin evde kalmıfl görümcesine alıcı çıkmıfl, fakat bizim iki kafadar, damat mamzedi yumurta topuklu, sivri burunlu, çift renkli ayakkabılar giyiyor, aklı havada olur, maceraperesttir, evine düflkün olmaz diye buyurarak muhtemel izdivaca engel olmufllardı...! Bütün bunların arasında, kendi çocuklu u geldi akl na. (...) On bir on iki yafllarındaydı. Babaannesinin de etkisiyle, okulunun yanısıra, mahalledeki din derslerine de devam ediyordu. Bu derslerden edindi i flevkle, bir kaç arkadaflıyla birlikte mahalle camisinin müdavimleri arasında yeralmıfltı... Babası, okuldaki derslerinin aksaması kaygısıyla bu duruma taraftar de ildi. Halaları ise can-ı gönülden babaanneyi desteklemifllerdi. Annesinin kayıtsız, erkek kardeflinin ise alaycıydı yaklaflımları... Okul, kuran kursları, cami üçlemi iki yıl kadar sürdü. Bir kurban bayramının ilk sabahında, bütün aile efradı erkenden kalkıp abdest alırlar. Bayramlıklarını giyen baba ve iki o ul, mahallenin di er erkekleriyle birleflerek bayram namazını kılmak için caminin yolunu tutarlar

6 Babaannesinden bayram namazlarıyla ilgili onlarca hikaye dinlemiflti. Meleklerin camilerin üstünde nasıl kümelendiklerini, namaz kılanların sevap hanelerine nasıl birer çentik attıklarını hatırladı. Bu meleklerin eflli inde kendini güvende hissediyor, yanlıfl bir davranıflta bulunmamak için büyük çaba sarfediyordu. Öte yandan, olumsuz varsayımlarda bulunmaktan da alamıyordu kendini ; ya melekler bir dalgınlık anında sevap, günah hanelerini karıfltırırlarsa! Birden aklına beynamaz Hüseyin Bey geldi. Hüseyin Bey, mahallenin ünlü akflamcılarındandı. Hayatında camiye ayak basmamıfltı. Bu tavrını izah etmek için, kendine göre bir gerekçeler silsilesi vardı. Allah la birlikte olabilmek, ona inandı ını kanıtlayabilmek için, özel zaman ve mekânlara ihtiyacı yoktu! Allah a ulaflmak için, flu veya bu flekilde nefsini öldürmek/köreltmek gerekiyordu. O da bunu kendi usullerince yapıyordu... Beynamaz Hüseyin Beyle karıfltırılmak düflüncesi tüylerini diken diken etti. Namaz vaktinden çok önce gelmifl olmalarına ra men, ancak arka taraflarda yer bulabilmifllerdi. Namaz baflladı ında ise, caminin avlusu bile tıklım tıklım doluydu. Herkesin yüzü gülüyordu. Birkaç günlü üne de olsa, günlük yaflamın cenderesinden uzaklaflmak rahatlatmıfltı insanları. Giriflte çıkarılıp kapının önündeki sa lı sollu raflara dizilen ayakkabıları bulup giymek için oluflan izdihama kapılmama düflüncesiyle, ortalı ın yatıflmasını bekledik... Dıfları çıktı ımızda bütün aramalarımıza ra men ayakkabılarımı bulamadık! Böyle bir fleyi tahayyül bile etmedi im için, çok ama çok flaflırmıfltım do rusu. Beni teselli etmeye u raflan babam ve kardeflimin dediklerini duymuyordum bile. fiaflkınlı ım çok yönlüydü. Ayakkabılara karflı özel bir ilgim vardı. Bütün ayakkabılarıma gözümün içi gibi bakardım. Ve onlardan bir çiftini bu koflullarda kaybetmek - çaldırmak demeye dilim varmıyor - epey koymufltu bana. Cami kutsal bir mekândı. Oraya gelenlerin tüm kötü düflüncelerden arınmıfl olmaları gerekirdi..! Üstelik melekler tarafından da gözlemleniyordu camiler! Melekleri görebilmek umuduyla gökyüzünü taradım ama, sa anak ya murun habercisi, adeta alay edercesine çakan flimflekten baflka bir fleye rastlayamadım... Kardeflimin bir koflu gidip evden getirdi i ayakkabıları giydim ve eve geri döndük. Babam, mahallemizin kunduracısı Beynamaz Hüseyin Bey den geçip kendime yeni bir çift ayakkabı almamı önerdi. Beynamaz Hüseyin Beyin dükkanı hemen evinin yanındaydı. Elini öpüp bayramını kutladıktan sonra olayı anlattım. Çok üzüldü. Böyle bir fleye cüret edenin cami ve - 6 -

7 namazla ilgisinin olamayaca ına beni ikna etmeye çalıfltı! Daha sonra dükkâna geçerek, çalınanı andıran güzel bir çift ayakkabı seçtim kendime. Bir müddet sonra babamdan, bütün ısrarlarına ra men, Beynamaz Hüseyin Beyin ayakkabıların parasını almadı ını ö rendim. O bay ramdan hatırlad klarım; koç, k na, çal nan ayakkab lar,koruyucu melekler, burukluk, Beynamaz Hüseyin Bey, son bayram namaz ve vicdan azab d r... Spiker kızın gümbür gümbür sesi, erkek kunduralarında yirmi dakika sürecek, yüzde yirmilik indirimi duyurunca, ayakkabılarımın, beni anons edilen bölüme do ru sürüklemelerine engel olamadım..! Yıllar sonra Paris te, kunduraperver bir kontesin biyografyasını yazma önerisi aldı ımda, hemen bu olayı hatırladım ve hiç tereddütsüz kabûl ettim... lhan ALEMDAR - 7 -

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du.

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. Sandman serisi, Y ld z Tozu, Amerikan Tanr lar, Bir K yamet Komedisi,

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu.

Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu. K MEZAR BEKÇ S LE fieytan Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu. Bahçelerindeki a açlar meyvelerle yüklüydü.

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

kültür sanat yaflam nda aral k 2009

kültür sanat yaflam nda aral k 2009 kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2009/12 say 92 2.25 TL(KDV li) aral k 2009. 9 y l sonra 19 aral k ve kalemimizden dökülenler. absürd tiyatronun ustas : harold pinter. filipinler de devrimci mücadele

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

O kadar uzak... haziran 2008

O kadar uzak... haziran 2008 16 O kadar uzak.... HAZIRAN 2008 Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V haziran 2008 GER YE NE KALDI! binalar da insanlar gibi göçüp gidiyor... yerinde de il hiçbir fley... bu foto rafa

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

Elaz daki yemekli gece ise Hazar Gölü ndeki Mavi Göl Tesis lerinde düzenlendi. Üyelerin yo un

Elaz daki yemekli gece ise Hazar Gölü ndeki Mavi Göl Tesis lerinde düzenlendi. Üyelerin yo un makina.qxd 4/17/1 1:18 PM Page 21 TEMS LC L KLER M ZDEN TEMS LC L KLERDE ÜYELERLE BULUfiMALAR SÜRÜYOR ELAZI BATMAN Batman Temsilcili imiz, kentte faaliyet gösteren 6 a yak n üyemize yönelik yemekli bir

Detaylı

De erli yol arkadafl m z,

De erli yol arkadafl m z, insani E D T Ö R D E N De erli yol arkadafl m z, yilik ve hay r için ç kt m z yolculu umuz geçti imiz Kurban Bayram nda da dünyan n pek çok ülkesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam etti.

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

Ekibi yar na tafl yan Liderler

Ekibi yar na tafl yan Liderler Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr.

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali fller ve Da t m Sorumlusu Mustafa Bayraktar (Döner Sermaye flletme Müdürü)

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m Say :08 Ocak 2006 04 mekan: Burgazada 06 portre: Tuna Kiremitçi 10 yaflam rehberi 12 ifl dünyas : Saruhan Tan 16 müzik: Okay Temiz 20 yaflam rehberi 22 damak tad : Remix II 26 röportaj: Agah Özgüç 28 sualt

Detaylı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride

Detaylı