TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003"

Transkript

1 GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) YAYINLARI: 1 Bu kitab n bütün haklar Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne aittir. Kaynak gösterilerek al nt yap labilir. TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI Ankara 2003 ISBN SEMPOZYUMU B LD R LER Sempozyum Düzenleme Kurulu Prof. Dr. M. Öcal O UZ, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Halit ÇAL, Gazi Üniversitesi Fatih KONUKÇU, Kültür ve Turizm Bakanl Yay na Haz rlayanlar M. Öcal O uz Tuba Salt k Özkan Yay n Dan flmanlar Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL, Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Nebi ÖZDEM R, Hacettepe Üniversitesi Gazi Üniversitesi THBMER Yay n Bask Baflak Matbaac l k

2 ÖNSÖZ Halkbiliminin inceleme alan na giren konularla ilgili kimi objelerin camekan ard nda teflhirine yönelik olarak kurulan ilk etnografya müzelerinden, halk hayat n n bütün görünüm ve ürünleriyle aç k ve kapal alanlarda canland r lmas n hedefleyen aç k hava müzelerine, belli bir tarihsel ve/veya kültürel yap y ba lam yla birlikte müzelefltirmeyi hedefleyen eko-müzelere uzanan süreçlerde Türkiye deki uzak görüfllü birkaç uzman n çabas, bu alanda karfl lafl lan engelleri aflmaya yetmedi i için, biz de ne yaz k ki bugün, müzelerin sorunlar na de il, müzecili in sorunlar na e ilen bir sempozyum düzenlemek zorunda kald k. Bu kitapta, Türkiye de ulusal veya yerel düzeyde niçin aç k hava müzeleri benzeri yap laflmalar n gerçeklefltirilemedi i, gerçeklefltirilmesi durumunda bunun bilimsel ölçütlerinin neler olmas gerekti i üzerine Aral k 2003 tarihlerinde Gazi Üniversitesi nde yap lan Türkiye de Halkbilimi Müzecili i ve Sorunlar Sempozyumu nun bildirileri yer almaktad r. Türkiye de halkbilimi müzecili i alan nda düzenlenen bu ikinci sempozyum, gerek kat l mc say s gerekse yay mlanan bildirilerin hacmi bak m ndan en kapsaml halkbilimi müzecilik sempozyumu olma özelli ine sahiptir. Gazi Üniversitesi olarak bir ilki gerçeklefltirmifl olmaktan mutluyuz. Bu sempozyumda sunulan bildirilerde ortaya konulan görüfllerin kurulacak halkbilimi müzeleri için önemli birer yol gösterici olaca na inan - yoruz. UNESCO da Hükümetler Aras Uzmanlar Kurulunun, Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleflme Tasla n alk fllar aras nda kabul etti i 14 Haziran 2003 tarihinde dünyada halkbilimi çal flmalar yeni ve heyecan verici bir evreye girdi. Tasla n yasalaflma süreçleri tamamland nda önümüze e itim kurumlar nda ders olarak okutulmas, devlet içinde ve üniversitelerde kurumlaflmas, müze ve arflivlerin kurulmas öngörülen bir halkbilimi çal flma alan ç kmaktad r. Bu süreçlere haz rl kl ve donan ml girmek bak m ndan bu sempozyumun iyi bir bafllang ç oluflturdu una inan yoruz. Sempozyum düflüncemizin eylem plan na konulmas ndan bu kitab n yay mlanmas na kadar geçen süreçlerde bir çok kifli ve kurumdan destek gördük. Bunlar okurla paylaflmak istiyoruz: Bu projenin hamisi, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R za Ayhan d r. Onun bütün katk lar n ve sa lad imkanlar özetlemek için, üniversite bünyesinde kurmay tasarlad m z Uygulamal Türk Halkbilimi Müzesi ile ilgili düflüncelerimizi anlat rken projelerinizi ve hayallerinizi sonuna kadar destekliyorum sözünü aktarmak san r m yeterli olacakt r. Sempozyumun ve sempozyumla efl zamanl olarak düzenledi imiz Türk Halkbilimi Müzesine Do ru Sergisi nin maddi kaynaklar, Kültür Bakanl Halk Kültürlerini Araflt rma ve Gelifltirme Genel Müdürlü ü ile Gazi Üniversitesi Bilimsel Araflt rma Projeleri Fonu ndan sa land. Bu ba lamda, Rektör Yard mc s Prof. Dr. Metin Aktafl ve HAGEM Genel Müdürü Seyhan Livanelio lu nu anmak gerekir. Üniversitenin e itim etkinlikleri çerçevesinde sempozyumun organizasyonunu Rektör Yard mc s Prof. Dr. Ülker Akkutay üstlendi. Kastamonu Valisi Enis Yeter, Kastamonu Evleri konulu bir foto raf sergisi, Mesleki E itim Fakültesi Ö retim Üyeleri Prof. Tevhide Özba önderli inde haz rlad klar El fli ve Bilimsel Yay n Örnekleri reyonlar yla sempozyum s ras nda aç lan Türk Halkbilimi Müzesine Do ru Sergisi ni zenginlefltirmifllerdir. TV8 Yap mc s Süha Uyar 12 Aral k 2002 tarihinde Erkan Tan la Baflkentten program nda sempozyumumuzu de erlendirmifltir. Mesleki E itim Fakültesi Moda Tasar m Bölümü ö rencileri, Ö retim Üyeleri Dr. 3 Fatma Koç, Dr. Remziye Sezgin ve Beyhan Pamuk yönetiminde Anadolu Rüzgar ad yla geleneksel k yafetlerden oluflan bir defile gerçeklefltirmifllerdir. Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Türk Halkbilimi Toplulu u, sempozyum ve sergi s ras nda canla baflla çal flt. Sempozyum sekreterli ini ve sergi görevlili ini onlar üstlendiler. Sempozyumun her türlü belge ve bilgi ak fl n onlar sa lad, serginin aç lmas ve toplanmas ifllerini onlar gerçeklefltirdi. Fen Edebiyat Fakültesi personeli emek ve araçlar yla katk sa lad. Rektörlü ün Bas n, Bilgi fllem ve Bilimsel Araflt rma Projeleri mensuplar n n sempozyumun gerçekleflme süreçlerindeki katk lar n unutamay z. Sempozyum ve kitab n bilimsel haz rl k ve sunufl süreçlerine gelince, Sempozyum Düzenleme Komitesi, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ö retim Üyelerinden Prof. Dr. M. Öcal O uz, Prof. Dr. Halit Çal ve Kültür Bakanl Temsilcisi Fatih Konukçu dan olufltu. Sempozyuma kabul edilen bildirilerin biri hariç hepsi sunuldu ve sunulan bildirilerin metinleri Gazi Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Güzel ve Hacettepe Üniversitesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Nebi Özdemir in dan flmanl nda yay ma haz r hale getirildi. Sempozyumda birinci oturum Ege Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Fikret Türkmen, ikinci oturum Gazi Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. fierif Aktafl, üçüncü oturum Hacettepe Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Dursun Y ld r m, dördüncü oturum Selçuk Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Saim Sakao lu, beflinci oturum Ankara Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Bekir Onur, alt nc oturum Gazi Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, yedinci oturum Gazi Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, sekizinci oturum Gazi Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Hakk Acun, dokuzuncu oturum Ankara Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Arl n n baflkanl nda gerçekleflti. Kapan fl Oturumu, Sempozyumun de erlendirmesini yapan Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun taraf ndan yönetildi. Sempozyumda bildiri sunan bilim adam ve araflt r c lar, davetimizi kabul ederek yo- un k fl flartlar na ra men uzak yak n illerden geldiler ve bilgilerini bizimle paylaflt lar. Bu kitap onlar n düflünce ve bilgi birikimlerinin ürünüdür. Bildiri metinleri yaklafl k alt ayl k bir çaba sonunda Araflt rma Görevlisi Tuba Salt k Özkan n çabalar yla derlendi, topland ve dan flmanlar n de erlendirmesine haz r hale getirildi. Foto raflar n seçimi ve yerlefltirilmesi, biyografilerin temini veya yeniden yaz - m ve düzeltme iflleri de Tuba Salt k Özkan taraf ndan gerçeklefltirildi. Dolay s yla bildirilerin kitaba dönüflmesinde onun eme i ve katk s az olmad. Bu kitab n ortaya ç kmas süreçlerinde emek ve katk lar ndan söz etti imiz yukar - daki kifli ve kurumlara teflekkür borcumuzdur. Adlar n unuttu umuz veya sayamad - m z kiflilerin de hoflgörüsüne s n yoruz Aral k 2002 tarihinde Gazi Üniversitesi nde gerçeklefltirdi imiz Türkiye de Halkbilimi Müzecili i ve Sorunlar Sempozyumu nun bildiri metinlerinden oluflan bu kitap, Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Halkbilimi Araflt rma ve Uygulama Merkezi nin ilk yay n d r. Merkezin konuyla ilgili ikinci yay n n n, 2-8 Ekin 2004 te Güney Kore nin baflkenti Seul de gerçeklefltirilecek olan uluslar aras Somut Olmayan Kültürel Miras n Müzelenmesi Sempozyumu nun ilham yla bu sempozyumun ulusal n n gerçeklefltirilmesi sonucu ortaya ç kacak bildiriler olmas n hayâl ediyoruz. M. Öcal O uz 4

3 TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI ÖNSÖZ / 3 Ç NDEK LER / 5 Ç NDEK LER 1. AÇIfi KONUfiMASI HAGEM Genel Müdürü Seyhan Livanelio lu / 7 Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R za Ayhan / 9 2. AÇILIfi B LD R S M. Öcal O uz: Türkiye de Halkbilimi Müzecili i ve Sorunlar Sempozyumu / B LD R LER a) I. Oturum (Baflkan: Fikret Türkmen) Alparslan Santur: Aç k Hava Müzeleri (Tan m, Türkiye deki Durumu ve Yurtd fl ndan Bir Örnek) / 15 Nail Tan: Kültür Bakanl n n Folklor Aç k Hava Müzesi Kurma Teflebbüsü ve Hazin Sonucu / 22 Zümrüt Nahya: Türkiye Aç k Hava Halk Kültürü Müzesi ve Bir Deneyim / 26 b) II. Oturum (Baflkan: fierif Aktafl) Süha Uyar: Müzecilik Ba lam nda Kültür, Turizm ve Medya liflkisi / 30 Enis Yeter: Kastamonu Valili i Taraf ndan Kültürel De erlerin Korunmas ve Halk Kültürü Müzecili ine Yönelik Çal flmalar / 33 Mansur Yavafl: Beypazar nda Geçmifle Yolculuk / 39 Sami Çay: Polatl Belediyesi Tar m Müzesi / 42 c) III. Oturum (Baflkan: Dursun Y ld r m) Ali Yak c : Otantik Bir Uygulamal Halkbilimi Müzesi: skilip / 45 Saim Sakao lu: Masal ve Halkbilimi Müzecili i / 48 Abdurrahman Güzel: Avusturya Müzelerinde Görülen Türk Kültürüne Ait Belli Bafll Motiflerden Örnekler / 51 ç) IV. Oturum (Baflkan: Saim Sakao lu) Mustafa Arl : Halkbilimi Müzecili i ve El Sanatlar / 67 Örcün Bar flta: Halkbilimi Müzecili i ve El sanatlar / 71 Taciser Onuk-Feriha Akp narl -Serpil Ortaç: Halkbilimi Müzesinde Bulunmas Gereken Elsanatlar Ürünleri ve Özellikleri / 78 Ekrem Sezik: Halkbilimi Müzecili i ve Türk Halk laçlar / 85 Kaflif Sa lamöz: Tar m ve Köy flleri Bakanl nda El Sanatlar Çal flmalar ve Müzelenmesi / 90 Ruhi Ersoy: Folklorda Üçüncü Boyut Meselesi ve Avustralya Koalalar Örne i / 98 d) V. Oturum (Baflkan: Bekir Onur) Emre Madran: Halkbilimi Müzecili i Kapsam nda Geleneksel Yap lar n Yeri / 107 Ayflen Savafl: Müzecilik ve Halkbilimi Müzecili i Sergi Mekân Tasar m ve Ba lam Üzerine Notlar / 114 Mevlüt Özhan: Geleneksel Türk Tiyatrosu Müzecili inin Önemi / 123 Nebi Özdemir: Müze Çocuk liflkisi ve Çocuk Kültürü Merkezi ile lgili Baz De erlendirmeler / 126 Necati Demir: Su De irmenlerinin Müzelenmesi / 148 e) VI.Oturum (Baflkan: Abdurrahman Güzel) Halit Çal: Eski Eserlerle lgili Yasalarda Etnografik Eser Anlay fl / 164 P nar Aydemir: Türkiye de Etnografya Müzeleri / 168 Cesim Çelebi: Halk Kültürü Arflivlerinde Yeniden Yap lanma / 171 Yener Altuntafl: Kültürün Korunmas ve Turizm Sektörü çin Müzecili in Önemi / 177 f) VII. Oturum (Baflkan: Ahmet Bircan Ercilasun) Haflim Karpuz: Dünyada ve Türkiye de Halkbilimi Müzecili i Üzerine Genel Bir De erlendirme / 180 Pakize Aytaç: Türkiye de Özel Halk Kültürü Müzelerinden Bir Demet / 187 Naciye Y ld z: K rg zistan da Halkbilimi Müzecili i / 191 Ayfle Yücel Çetin: ngiltere de Beamish Aç k Hava Müzesi / 195 smet Çetin: Korkut Ata Müzesi / 199 g) VIII.Oturum (Baflkan: Hakk Acun) A. Yavuz K l ç- Çi dem Kara: Eskiflehir Yemek Kültürünün Süresiz Sergilenebilmesi Üzerine Düflünsel Tasar lar / 202 Yaflar Kalafat: Halkbilimi Müzecili i ve Halk nançlar / 214 Tevhide Özba : Y llar Aras nda Mesleki Yayg n E itim Fakültesi Programlar nda Yer Alan Uygulamal Mezuniyet Tezlerinin Uygulamalar Üzerine / 217 Fatma Koç-Remziye Sezgin: Geleneksel El Örgüsü Çorap ve Patiklerin Atlaslar n n Oluflturulmas nda Uygulanacak Yöntem ve Öneriler / 227 h) IX. Oturum (Baflkan: Mustafa Arl ) Metin Ekici: Amerika Birleflik Devletleri nde Halkbilimi (Folklor) Müzecili i / 236 Fatma Koç-Beyhan Pamuk: Geleneksel Türk Giyim Kuflam n n Derlenmesi ve Belgelenmesinde Uygulanacak Bir Dökümantasyon Denemesi / 243 Ali Osman Öztürk: Alman Halk Türküsü Arflivi / 256 Murat Karabulut: Türk Halk Çalg lar Müzesinin Kurulmas n n Gereklili i / KATILIMCILARIN ÖZGEÇM filer / FOTO RAFLAR /

4 TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI KÜLTÜR BAKANLI I HALK KÜLTÜRLER N ARAfiTIRMA VE GEL fit RME GENEL MÜDÜRÜ SAYIN SEYHAN L VANEL O LU NUN AÇIfi KONUfiMASI H zla kaybolmakta ve de iflmekte olan geleneksel yaflay fl tarz n, ekonomik etkinlikleri, sanat ve zanaatlar genifl kitlelere tan tmak, bu kültürel miras kurtarmak, gelecek kuflaklara aktarmak gerekir. Özellikle halk mimarisinin tipik örneklerini genelde ve seçmeli olarak iç döfleme biçimi ile korumak amac yla ortaya ç kan ve folklor müzeleri olarak tan mlanan aç k hava müzelerinin, ça dafl toplumlarda kültürel yaflam içinde büyük bir önemi bulunmaktad r. Özellikle Avrupa ülkelerinden Macaristan daki Szeged, sveç teki Skansen ve Norveç teki Norsk Aç k Hava Müzeleri geleneksel kültürü ve mimariyi yans tmada iyi birer örnek teflkil etmektedir. H zl kültür de iflimi sürecinde bulunan ülkemizde de aç k hava müzecili ine canl örnek teflkil edecek olan Safranbolu Evleri ve Bursa Cumal k z k Köyü mimari ve geleneksel yaflam do al ortam içinde yaflayarak yans tmaktad r. Ancak; küreselleflen dünyada bu sosyo-kültürel yap y koruman n zorluklar düflünüldü ünde ülkemizde kurulacak böyle bir müzenin, kaybolmakta olan k rsal yerleflim yap laflma tipolojileri ile bunlar üreten do al çevre üretim ve kullan m ba lamlar n kapsaml bir flekilde yans tmas bak m ndan faydas tart flalamaz. Toplumumuzu tan tacak, kuflaklar aras nda dengeli bir ba n oluflmas nda görevler yüklenecek, milli bilincimizin geliflmesinde rol oynayacak, yurt içi ve yurt d fl nda en do ru flekilde tan t m m z bilimsel boyutlarda yürütebilecek bu tür müzelere ihtiyac m z oldu u da bir gerçektir. Türkiye de bilimsel anlamda bir aç k hava müzesi kurma düflüncesi oldukça eskiye dayanmaktad r y l nda Bakanl m z ve Orta Do u Teknik Üniversitesi iflbirli i ile gerçeklefltirilen Folklor Aç k Hava Müzelerinin Türkiye de Kurulma mkanlar Sempozyumu nda bu birikim, çok say da bildiri ile kan tlanm fl ve Ankara da bir müze kurulmas n n yararl olaca görüflü a rl k kazanm flt r. Bu tür bir müzenin, Ankara yeflil kufla na bir bölümünü oluflturan ODTÜ arazisi içinde yer alabilece i düflüncesinin de uygun bulunmas üzerine, Bakanl m z ile ODTÜ aras nda 1986 y - l nda bir protokol imzalanarak, Türkiye nin ilk aç k hava müzesinin kurulmas çal flmalar na bafllanm flt r. 7 ODTÜ Mimarl k Fakültesi ö retim elemanlar ile Folklor ve Peyzaj uzmanlar ndan oluflan proje grubunun 1990 y l sonuna kadar süren çal flmalar sonucunda, Türkiye nin de iflik bölgelerinin geleneksel mimari özelliklerini yans tan konutlar n ve müze alan ndaki di er yap lar ile yerleflim alanlar n n plan ve röleveleri haz rlanarak, müzenin kurulufl yeri ODTÜ Kampüs alan içinde Eymir Gölü Sulub c k Vadisi çevresi olarak tespit edilmifl, 11 Aral k 1990 tarihinde projenin ilk yap s olan Ankara Ba Evi nin temeli at lm flt r. Ancak Bakanlar Kurulu nun 22 Ekim 1990 tarih ve say l karar ile, baz alanlar n Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmesi sonucunda, Müzenin infla alan olan Eymir Gölü civar da bu kapsam çerçevesinde de erlendirilmifl ve Müze inflaat durmufltur. Bir tek Ankara Ba Evi inflaat tamamlanabilmifltir. Bu projenin d fl nda Bakanl m zca, 1997 y l nda Tar m ve Köy flleri Bakanl - na, Mersin ili Erdemli ilçesinde Alata Tar msal Araflt rma Enstitüsüne ait 75 dönümlük bir arazide aç k hava müzesi kurulmas ile ilgili olarak bir proje önerisi götürülmüfl ancak kabul edilmemifltir. Yine bu çerçevede 1998 y l nda çel Valili i ve Mersin Sanayicileri ve fladamlar Derne inin baflvurusu ile, Bakanl m z deste inde, Mersin li, Kuyucak Belediyesi hudutlar n n kuzeyinde tespit edilen yaklafl k 300 hektarl k ormanl k arazide Kültür Köy ad ile bir aç k hava müzesi kurulmas planlanm flt r. Konuyla ilgili olarak Bakanl m z An tlar ve Müzeler Genel Müdürlü ünce söz konusu arazinin Bakanl m z ad na tahsisi ifllemleri bafllat lm fl ve bu amaçla Maliye Bakanl ile Orman bakanl na yaz yaz lm fl ancak bu projede de bir geliflme kaydedilmemifltir. Görüldü ü üzere Bakanl m zca da konuya büyük önem verilmekte, ancak konunun di er bakanl k ve kurulufllarca tam olarak anlafl lamamas nedeniyle beklenen ilgi ve katk sa lamamaktad r. Söz konusu Sempozyumun, aç k hava müzelerinin önemi ve tan t m konusunda önemli bir ifllevi yerine getirece i inanc yla, Bakanl m ad na bu Sempozyumun düzenlenmesine katk da bulunanlara ve kat l mc lara teflekkür eder, sayg lar m sunar m. 8

5 TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI GAZ ÜN VERS TES REKTÖRÜ SAYIN PROF. DR. RIZA AYHAN IN SEMPOZYUMU AÇIfi KONUfiMASI nsan topluluklar n millet haline getiren ve milletleri birbirinden ay ran temel özellikleri, kültür olarak tan mlad m z ürünlerde ortaya ç kmaktad r. Binlerce y ldan beri, her co rafya, her millet kendine özgü kültür de erleri üretmifl ve bu de erlerle kendisini tan mlam flt r. Konuya dünya ölçe inde bakt m z zamansa, bu farkl l klar, dünyan n zenginli i, çeflitlili i ve yarat c l olarak karfl m za ç kmaktad r. Birleflmifl Milletler E itim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, dünyan n soyut ve somut kültür varl klar n n yani sözü edilen zenginli in yaflat lmas için korunmas gerekti ini ön görerek, bu yöndeki giriflimlerin desteklenmesine karar vermifltir. Somut kültür varl klar n n korunmas ve müzelenmesi yönündeki karar n daha da geniflleten UNESCO, masal, türkü, hikâye, destan, halk inançlar, gelenekler, halk oyunlar gibi somut olmayan kültür varl klar n n da derlenmesi ve yaflat lmas projelerine destek verece ini ilan etmifl ve bunu uluslar aras bir sözleflme ile karar alt na almak üzere harekete geçmifltir. Önümüzdeki birkaç y l içinde 1972 y l nda kabul edilen ve dünyada büyük bir baflar yla uygulanan Dünya Kültür Miras sözleflmesinin bir benzeri Somut Olmayan Kültürel Miras üzerine imzalanm fl ve uygulamaya konulmufl olacakt r. Bizim bu süreçte haz rl kl olmam z ve gerekli alt yap çal flmalar n bafllatmam z, bin y ld r kültürel bak mdan biçimlendirdi imiz co rafyadaki kültür zenginli imizi haks z sahiplenmelere karfl korumak ve dünyaya tan tmak üzere harekete geçmemiz gerekmektedir. Di er yandan, gittikçe tek biçimli hale gelen dünyam zda, kültürlerin geleneksel ve yerel renk ve motiflerinin kaybolmakta oldu unu gören geliflmifl ülkeler, bu yönde tedbirler alarak, kendi halk kültürlerini derleme, araflt rma ve de erlendirme çal flmalar na h z vermifller, bu arada Folklor Aç k Hava Müzeleri olarak tan mlanan müzeler kurarak, geleneksel mimarinin, geleneksel giyim kuflam n, geleneksel dokuma ve bezeme örneklerinin, geleneksel tar m aletlerinin, geleneksel, mutfak araçgereçlerinin, geleneksel dü ün ve bayramlar n, geleneksel oyun ve e lencelerin k - sacas geleneksel halk hayat n n derlenmesi, incelenmesi ve uygulanmas süreçlerinin önünü açm fllard r. Biz bu alanda da ça dafl uygarl k savafl nda yar flmakta oldu umuz ülkelerin gerisinde kalm fl z. Bizim zengin kültürümüzü araflt rmak ve bu- 9 nun sonuçlar n her alanda uygulamak üzere çal flmalar bafllatmam z, kurumlaflmalar gerçeklefltirmemiz gerekmektedir. Bu kurumlaflmalardan en önemlilerinden biri uygulamal halkbilimi müzeleridir. Halk kültürü müzelerinin önemini Cumhuriyetimizin kurucusu yüce Atatürk çok iyi kavram fl ve savafltan yeni ç km fl bir ülkenin çok k t imkanlar n Ankara Etnografya Müzesi nin kurulmas yönünde harcamaktan çekinmemifltir. Atatürk ün o dönemde e itime verdi i önemin iki tipik göstergesi 1925 y l nda Namazgah Tepesinde inflaat n bafllatt ve 1930 y l nda aç l fl n gerçeklefltirdi i Etnografya Müzesi ve bugün Gazi Üniversitesi nin temelini oluflturan ve mimar n n ad yla an lan konferans salonunda bu sempozyumu gerçeklefltirmekte oldu umuz bu an tsal yap olmufltur y l nda aç lan Gazi Terbiye, Atatürk ün arzu ve hedefleri istikametinde geliflerek bugün Türkiye nin göz bebe i büyük bir üniversiteye dönüflmüfl, ne yaz k ki Ankara Etnografya Müzesi ayn geliflmeyi sürdürememifl, folklor aç k hava müzelerinin çekirde i olamam flt r. Atatürk ün kurdu u ve onun ad n tafl yan Üniversitenin Rektörü olarak, onun müzecilik hedef ve arzusuna sahip ç kmak ve ülkemizdeki bu büyük bofllu u doldurmak ve yap lacak çal flmalara bir anlamda öncülük etmekten kaç nm yoruz. Bu nedenle, üniversitemiz bünyesinde Türk halkbiliminin daha etkin ve daha güçlü bir kadro ile yürütülmesi, di er yandan da uygulamal halkbiliminin ülkemizde kurumlaflmas için bir dizi faaliyet gerçeklefltirme karar ald m z siz de erli uzmanlar n huzurunda aç klamak istiyorum. Öncelikli olarak, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi nin ikiye ayr lmas projesine ba l olarak Türk Halkbilimi Bölümü kurulmas na karar verdik ve bu karar - m z YÖK e bildirdik. kinci olarak, Üniversitemiz Senatosu, Türk Halkbilimi Araflt rma ve Uygulama Merkezi kurulmas n onaylad. Üçüncü olarak, halkbilimi müzecili i konusunun üniversitemiz bünyesinde bilimsel bir toplant da tart fl lmas na karar verdik ve bu sempozyumu düzenledik. Dördüncü olarak, yok olan halk kültürü de- erlerine kamuoyunun dikkatini çekmek üzere Türk Halkbilimi Müzesine Do ru adl projeyi bafllatt k ve Bilimsel Araflt rma Projeleri kapsam nda gerekli maddi deste i sa lad k. Bu proje dahilinde derlenen ilk materyal ise, bugün açaca m z sergide yer almaktad r. Yapt m z bu çal flmalar n nihai amac Üniversitemiz bünyesinde Uygulamal Türk Halkbilimi Müzesini kurmakt r. Bunun için uygun arsa aray fl - m z sürmektedir. Uygun bir arsa bulamaz isek, mevcut arsa imkanlar m z harekete geçirerek, Eskiflehir Yolu üzerindeki Türk Obas mevkiindeki arazimizin ortalama 100 dekarl k bir bölümünü kültürümüzün müzelenmesi amac için ay raca z ve bu projeye ulusal ve uluslar aras destek sa lamak için var gücümüzle çal flaca z. Gazi Üniversitesi Rektörü olarak, Türk kültürünün bilimsel olarak araflt r lmas ve çok amaçl olarak müzelenmesi konusunda hiçbir fedakarl ktan çekinmeyece imizi, de erli ö retim üyemiz Prof. Dr. M. Öcal O uz ve mesai arkadafllar n n yürütmekte oldu u bu çal flmalar n baflar ya ulaflmas için bütün imkanlar m z seferber edece imizi bu vesileyle sizlerin huzurunda bir kez daha dile getirmek isterim. Bu sempozyum, müzecilik alan nda yapaca m z çal flmalar n bilimsel alt yap - s n oluflturacakt r. Sempozyuma kat lan de erli bilim adam ve uzmanlar sayg yla selaml yor, halkbilimi müzecili inin bu görkemli buluflmas n n baflar l geçmesini diliyorum. 10

6 AÇILIfi B LD R S TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L VE SORUNLARI SEMPOZYUMU M. Öcal O UZ Dünya Müzecilik literatüründe Folklor Aç k Hava Müzesi Aç k Hava Halk Müzesi, Aç k Hava Halk Kültürü Müzesi gibi adlarla an lan Uygulamal Halkbilimi Müzecili i, ilk örneklerinin kuruldu u XIX. yüzy ldan günümüze kadarki üç yüzy l içine alan dönemde, dünyada büyük bir geliflme göstermifl, kuruldu u ülkeleri dünyaya tan tan, yerel kültürü dünyaya açan bir kültürel araflt rma, turizm ve e itim kurumu özelli- i kazanm flt r. Dünya halkbilimi müzecili inin bu geliflme seyri ve sonuçlar incelendi inde Türkiye de nelerin kaç r ld, nelerin baflar lamad daha iyi görülebilecektir. Türkiye nin bu büyük eksikli ini gören ve bu yönde çok büyük çabalar harcayan Türk halkbilimi müzecili i fikrinin babas Dr. Hamit Zübeyr Koflay n çal flmalar, yeni kurulan Cumhuriyetin k t kaynaklar na ve imkans zl klar na karfl n, Atatürk ün ileri görüfllülü ü sayesinde Ankara Etnografya Müzesi nin kurulmas baflar - s yla sonuçlanm fl, Atatürk ün ölümünden sonra, günümüze kadar devleti yönetenlerin denilebilir ki duyars zl klar, ilgisizlikleri veya cehaletleri, Türkiye nin çeflitli nedenlerle yok olan kendi öz kültür varl n müzelemesine engel olmufl, böylece, Türkiye, kendi halk n n kültürünü Avrupa veya ça dafl dünya ölçütlerinde müzelemeyen tek Avrupa ülkesi olarak literatüre geçmifltir. Bu üzüntü verici sonuca ra men, Aç k Hava Müzesi kurma düflüncesinin Cumhuriyet tarihi boyunca bir kez de olsa bilimsel boyutta ele al nd n görüyoruz. Türkiye de ilk halkbilimi müzecili i bilimsel toplant s, Türkiye d fl ndaki halkbilimi müzecili i çal flmalar n da yak ndan izleyen Prof. Dr. Ahmet Edip Uysal n fikri katk lar yla, Haziran 1985 tarihleri aras nda Kültür ve Turizm Bakanl Milli Folklor Araflt rma Dairesi Baflkanl ile Orta Do u Teknik Üniversitesi Rektörlü ü nün iflbirli inde Folklor Aç k-hava Müzelerinin Türkiye de Kurulma mkanlar Sempozyumu ad yla gerçeklefltirilmifl, 21 araflt r c ve bilim insan taraf ndan sunulan 21 bildiride konu çeflitli yönleriyle ele al nm fl, Orta Do u Teknik Üniversitesi arazisi içinde bulunan Eymir Gölü civar nda kurulmas arzulanan veya planlanan aç k-hava müzesi için bilimsel altyap oluflturulmaya çal fl lm flt r.(sempozyum Bildirileri, 1985) Biri bilimsel di eri bilimsel-idari iki ciddi devlet kurumunun büyük heyecanlarla bafllatt klar bu teflebbüs çok geçmeden baflar s zl kla sonuçlanm fl ve Gazi Üniversitesi nin gerçeklefltirdi i bu toplant ya kadar konu bir daha bu boyutta ve ciddiyette ele al nmam flt r. Sözünü etti imiz bu ilk toplant dan tam on yedi y l sonra bugün Gazi Üniversitesi nin düzenlemekte oldu u ve 47 bilim insan, uzman ve araflt r c n n 38 bildiri ile kat ld bu sempozyum, Türk halkbilimi müzecili i tarihine en kapsaml bilimsel toplant olarak geçecektir. Sempozyuma kat lan bilim insanlar, halk kültürünün müzelenmesinin önündeki kuram veya uygulama sorunlar n çeflitli yönleriyle iki gün boyunca tart flacaklar, bir yandan uygulamal halkbilimi müzelerinin nas l kurulmas gerekti i konusundaki bilimsel birikimi ortaya koyarlarken bir yandan da kamuoyunun dikkatini devletimizin ihmal etti i bu alana yeniden çekmeye çal flacaklard r. Türk müzecili inin kurumlaflma tarihi, sembolik olarak 1846 y l nda Tophane Müfliri Fethi Ahmet Pafla n n Aya rini deki antikalar toplamas yla bafllat l r. Bu nedenle müzecili imizin 150 y l aflk n bir geçmifli bulunmaktad r. Hamdi Bey ve Halil Ethem Beylerin hizmetleriyle bafllay p geliflen Türk Müzecili i, ne yaz k ki, Cumhuriyetin kurulufl döneminde baflta Hamit Zübeyr Koflay n Aç k-hava halk müzeleri son dönemlerde Ahmet Edip Uysal n Folklor Aç k-hava Müzeleri kurulmas gerekti i yönündeki sistemli mücadelelerine ve bu yöndeki ciddi teflebbüslerine karfl n, halk kültürünün müzelenmesi konusunda baflar l olamam flt r. Bu konudaki tek teselli, Atatürk ün 1925 y l nda kurulmas n emretti i ve 1930 y l nda aç l fl n sa lad - Ankara Etnografya Müzesi olmufltur. Bina ve malzeme aç s ndan daha sonra kurulan hiçbir etnografya müzesi, Cumhuriyetin ilk y llar n n imkans zl klar içinde kurulan bu müzeyi aflamam flt r y l nda Bergama Etnografya Müzesi nin aç lmas, 1958 y l nda Ankara Sö ütözü nde, 1980 lerde ODTÜ bünyesinde Folklor Aç k- Hava Müzesi kurulmas yönünde yar m kalan giriflimler ve son dönemlerde Kültür Bakanl nca kimi flehirlerde aç lan halk kültüründen seçilmifl birkaç yüz parçadan oluflan kimi antika lar n sergilendi i Etnografya Müzeleri, Türkiye nin bu alandaki zenginli ini yans tacak ve kültür, turizm ve e itim gereksinimlerini karfl layacak sonuçlar do urmam flt r. Halkbilimi müzecili i bak m ndan Türkiye nin bu vahim durumuna karfl l k, baflta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyadaki durum oldukça farkl d r: Günümüzde ço- u s ras yla Kuzey, Bat, Orta ve Do u Avrupa ülkelerinde toplanm fl irili ufakl binden fazla aç k hava müzesi vard r ve bu müzelerde yaklafl k karakteristik yap korunmaktad r. Sadece sveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya da 500 civar nda aç k hava müzesinde 6000i aflk n geleneksel yap yer almaktad r. Dünyada ilk aç k hava müzesinin temeli 1872 y l nda sveç te at lm flt r y l nda hizmete aç - lan 150 ahflap, 2 tafl evin yer ald Skansen Aç k Hava Müzesi, 1936 y l nda Biritish Museum ve New York Hayvanat Bahçesi nden sonra gezilme oran bak m ndan dünyada üçüncü s ray alm flt r. O dönemde 500 bin nüfusu olan Stockholm da Skansen müzesini 1milyon 366 bin kiflinin ziyaret etmifl olmas bu tür müzelerin etki alan n görmek aç s ndan dikkate de erdir. sveç-stockholm da 1891 y l nda aç

7 AÇILIfi B LD R S TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI lan Skansen Aç k Hava Müzesi nden sonra, uygulamal halkbilim müzecili i Avrupa da h zla yay lm fl, 1894 te Norveç-Oslo, 1897 de Danimarka-Kopenhag, 1901 de Danimarka-Frilandsmuseet, 1908 de Finlandiya-Helsinki, 1909 da Danimarka-Aarhus, 1912 de Hollanda-Arnhem, 1934 te Almanya-Clopperburg ve 1936 y l nda Romanya-Bükrefl, 1938 de ngiltere-castle müzesi, 1964 y l nda Bulgaristan-Etur, 1976 y l nda Ukrayna-Kiev aç k hava müzeleri aç lm flt r. Kaynaklar, Avrupa d fl nda ise Amerika da 700, Afrika da 20 ve Asya da l0 civar nda folklor aç k hava müzesinin varl n iflaret etmektedir. Bu müzelerin her biri, yüzlerce baz lar binlerce dönüm arazi içinde onlarca özgün halk kültürü mimari eserini ve bu yap lar n içinde ve d fl nda korunan ve yeniden üretilerek yaflat lan say s z halk kültürü ürününü içermektedir. (Bilgiler, Koflay 1974: , Sempozyum Bildirileri 1985 ve ad geçen müzelerle ilgili Internet sitelerinden derlenmifltir.) Meslektafllar m z n iki gün boyunca bildiri ve tart flmalar nda da söz edece i üzere, Dünya halkbilimi müzecili i bu derece geliflmifl iken, Türkiye nin bu alandaki duyars zl na halk kültürü müzecili inin motivasyon ilkelerinden biri olan Müze, gurur duyulan geçmifli, baflkalar na ve gelecek kuflaklara göstermek amac yla kurulur özdeyifli ile yaklaflacak olursak, bu aç dan da Türklerin köklü bir geçmifle ve zengin bir kültüre sahip oldu u fleklindeki soyut övüncümüzü somut göstergelere dönüfltüremedi imiz görülür. Türk halkbilimi müzecili i hareketinin öncüsü, Hamit Zübeyr Koflay, günümüzden yaklafl k elli y l önce, bütün çabalar na ra men, Avrupa flartlar nda bir halkbilim müzesinin kurulmas konusunda Türkiye yi yönetenleri ikna edememifl ve bir anlamda ümitsizli inin manifestosu olarak flunlar söylemifltir: Ataletin a r kayas n tahrik edecek elbette biri ç kacakt r. Memleketimizde inand davaya yüz binleri harcayan hay r sahipleri de eksik de ildir. Müzelerin bir flehrin kalk nmas ndaki rolünü hakkiyle idrak eden bir belediye reisi veya encümen üyeleri harabiye mahkum tipik eski bir Türk evini istimlak ederek tamirden ve ona vazife bulmaktan çekinmez. Türkiye de k ymet say labilecek muhafazas gerekli nice konaklar, evler gözümüzün önünde bak ms zl k yüzünden y k l p gitti. Çeyiz sand klar nda sakl nice güzel giyim eflyas n ve mutfaklar m zdaki kap kaca moda sildi süpürdü. Ortada sanat de erleri kalmazsa halk n zevkini ne ile yükseltece iz? thal edece imiz kültürler de baflka bir toplulu un ve milletin mal de il midir? (Koflay 1974:155) Bugün Türkiye, Halkbilimi müzesi kurmak aç s ndan Hamit Zübeyr Koflay isyan ettiren duyars zl k günleri kadar dahi flansl de ildir. Çünkü, geçen elli y ll k zaman zarf nda, onun da iflaret etti i gibi, bir çok kültür ürünü ve de eri modernleflme karfl s nda yok olup gitti. Bugün, Türkiye ekonomik bak mdan o günlere göre daha güçlüdür, ama halkbilim müzesi kurmak aç s ndan o günler kadar halkbilimsel materyal imkan na sahip de ildir. Bu sempozyuma ve sempozyumla efl zamanl olarak aç lan Türk Halkbilim Müzesine Do ru Sergisi ne haz rl k niteli inde yaklafl k 20 ilimizde alan araflt rmas yapt k. Yapt m z bu araflt rma s ras nda, kimi geleneksel mesleklerin art k yok oldu unu kimilerinin ise son günlerini yaflad n gördük.bir çok geleneksel meslek, yafllar in üzerindeki emektar ustalar taraf ndan inad na sürdürülmekte ve yeni ustalar yetifltirme düflüncesi ise, talep yoklu undan dolay hayal dahi edilmemektedir. Zulme u rayan bir soylu eflk ya gibi da lara çeki- len geleneksel halk kültürümüz, da köylerinde bile art k gündelik hayat, eski kültür de erleri veya nesneleri ile yaflamad için oralarda da teknolojiye yenik düflüyor. Türkiye, büyük ve köklü bir de iflim sürecinden geçiyor, bu süreç hemen hemen tamamlanmak üzeredir. Yafllar yetmifle dayanm fl ç raks z ustalar, y k lmaya yüz tutmufl geleneksel evler, antikac pazarlar nda sat lan geleneksel mutfak araçgereçleri, art k üretilmeyen tar m aletleri, son örnekleri turistlere pazarlanan kilimler, hal lar, heybeler gözlere tak lan son örnekleri oluflturuyor. Yok olan eflya ile yok olan sözel doku, gelenekler, inanmalar, oyunlar, müzikler ise sessiz sedas z kaybolup gidiyor. Eski kültür de er ve nesnelerini kaybolmaktan kurtarma ifllevine karfl l k, uygulamal halkbilimi müzeleri eski eflyalar n dolduruldu u ve sergilendi i antikac dükkan gibi bir yer de ildir. Halkbilimi müzesinde aç k ve kapal alanlar yla bir kültürden kesitler yaflar, yaflat l r. Bu tarz müzecilik sürekli araflt rma, derleme ve de erlendirme gibi bilimsel bir alt yap yla, kütüphane ve arfliv oluflturularak, bilimsel yay mlar, toplant lar deste iyle yap l r. Bu nedenle halkbilimi müzeleri, ayn zamanda halkbilimi araflt rmalar n n fabrikas veya laboratuar d r. Çok yönlü kültür, turizm ve e itim ifllevine sahip olan halkbilimi müzelerinin Türkiye de kurulamam fl olmas, halk kültürü araflt rmalar n olumsuz yönde etkilemifl, ülkenin halk kültürünü tan - mamaktan kaynaklanan devasa sorunlar çözümsüz kalm flt r. Çözülemeyen bu sorunlar n ise, Türkiye ye kaybettirdi i zaman, maddi kaynak ve enerji üzerinde sempozyumun daralt lm fl konu ve amac n aflaca ndan burada durmam z mümkün de- ildir. Bugüne kadar Türkiye de halkbilimi müzesinin kurulamam fl olmas n n alt nda, siyasi irade veya ekonomik güç yoklu u kadar, bilimsel perspektif eksikli inden de söz etmeliyiz. Halkbilimi müzeleri, sürekli derleme ve araflt rma, bunlar bilimsel yöntemlerle uygulama mekanlar d r. Bu nedenle, halkbilimi müzeleri ile üniversite aras nda sürekli ve direkt ba lant bulunmal d r. Bunun için en iyi çözüm, Halkbilimi müzelerinin üniversite bünyesinde kurulacak Halkbilimi Bölümlerinin laboratuar, ö renciler içinse hem uygulamal ders hem de staj merkezi olarak planlanmas d r. Bu yap laflma hem halkbilimi müzesini bilimsel yönden gelifltirecek hem de baflta nitelikli insan gücünü daha kolay elde etmek üzere, müze maliyetini azaltacakt r. Bölüm mezunlar n n ise, müzede ö rendiklerini hayatta uygulamalar yla yeni ticari, kültürel, e itimsel ve turistik sektörler ve ifl alanlar do acakt r. Bu inanç ve duygular içinde, kat l mc lar n de erli görüfl ve önerileriyle sempozyumun baflar l geçmesini, bundan sonraki Sempozyumun Ankara da kuraca m z ilk ulusal Uygulamal Türk Halkbilimi Müzesinin toplant salonlar nda yap lmas n diliyorum. Kaynaklar: Koflay, Hamit Zübeyir(1974), Etnografya, Folklor, Dil, Tarih v.d. Konularda Makaleler ve ncelemeler, Ankara. Folklor Aç k-hava Müzelerinin Türkiye de Kurulma mkânlar Sempozyumu Bildirileri, (1985), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanl Milli Folklor Araflt rma Dairesi Yay n

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN MÜZELENMES

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN MÜZELENMES GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) GAZ UNIVERSITY TURKISH FOLKLORE RESEARCH AND TRAINING CENTER (THBMER) GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S Temmuz 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-07/322) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a

Detaylı

GED Z DELTASI NDA. Bu proje Do a Derne i tarafından yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birli i tarafından finanse edilmektedir.

GED Z DELTASI NDA. Bu proje Do a Derne i tarafından yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birli i tarafından finanse edilmektedir. Bu proje Avrupa Birli i tarafından finanse edilmektedir. Bu proje Do a Derne i tarafından yürütülmektedir. GED Z DELTASI NDA Bu Program Devlet Planlama Teflkilatı Müsteflarlı koordinasyonunda Birleflmifl

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r.

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Gönüllü K lavuzu Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Rubicon Vakf Roghorst 117, 6708 KE, Wageningen, Hollanda http://www.rubiconfoundation.org/ Rubicon Vakf Hollanda

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı