ETKİLİ LİDERİN GÜCÜ. En iyi liderin işi tamam olduğunda insanların diyecekleri şey şudur; "Bunu biz yaptık"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETKİLİ LİDERİN GÜCÜ. En iyi liderin işi tamam olduğunda insanların diyecekleri şey şudur; "Bunu biz yaptık""

Transkript

1 ETKİLİ LİDERİN GÜCÜ İnsanlara öncülük etmek için, yanlarında yürü, çünkü en iyi liderler varlıkları hissedilmeyenlerdir. Daha az iyisi insanların hayran olup övdükleridir. Daha da az iyisi insanların korktuklarıdır. Hiç iyi olmayan insanların nefret ettikleridir. Lao-Tsu Günümüzde yönetici mi? Lider mi? soruları sıkça sorulmaktadır. Kurumsal yapılarda ise sadece liderden söz edilmektedir. Lider, bir grup insanı etrafında toplayabilen, etkileyen, harekete geçirebilen kişidir. Lider nereye, nasıl gidileceğini gösteren, hedef ve misyon koyan yani yol gösterendir. Başarı, verimlilik, yaratıcılık liderin vazgeçilmez etkileridir. Lider işi yönetmez, işi yapanları yönlendirir. Dolayısı ile ortaya çıkan iş bir grup çalışmasıdır. Başarı grubun başarısı olarak nitelendirilir. En iyi liderin işi tamam olduğunda insanların diyecekleri şey şudur; "Bunu biz yaptık" Lao-Tsu Yapılan araştırmalara göre liderlerin ortak özellikleri; üstün zeka, analiz ve sentez yapabilme kabiliyeti, düşüncelerini aktarabilme yeteneği ve kararlılık olduğu görülmüştür. Liderler güçlerini kendilerini izleyen toplumdan, yöneticiler ise yasalardan ve yürürlükteki prosedürlerden alırlar. Lider bir takım prosedür ve uygulamalarla sınırlı kalmayıp yeniliklere de imza atar. Liderin başarısı hangi güç kaynaklarını, nasıl kullandığı ile yakından ilgilidir. Liderin etkileme, iş yaptırma, yönetme ve yönlendirme gibi konularda ekibine karşı kullandığı bir takım güçler vardır. Bu güç kaynakları French ve Raven sınıflandırmasına göre 5 başlık altında toplanmıştır. Zorlayıcı güç; liderin direktiflerine karşı astların itaatsizlik göstermesi durumunda kontrol etme ve cezalandırma gücüdür. Cezalandırmak, liderin otoritesini ifade eder.çalışanların görevlerini yerine getirmediklerinde cezalandırılacakları korkusu ile iş görmeleri anlamına gelir. Yasal güç; otorite gücüdür. Liderin otoritesi kabul ediliyorsa belirli isteklerde bulunma gücüne sahip olur. Ödüllendirme gücü; lider ödüllendirme kaynaklarına sahipse bunu bir güç unsuru olarak kullanabilir.ücret artışı, terfi,övgü, daha iyi iş verme gibi ödüllendirme kaynakları lideri etkileyici ve güçlü kılar.sözlü olarak takdir, grup içinde onurlandırma liderin maddi temeli olmayan gücünü oluşturur. Karizmatik güç; önderin kişisel özelliklerinin ön plana çıktığı güçtür. Liderin dış görünüşü, sesi, konuşması, kültürü gibi özellikleri çekici etkiye yol açar. Ekip üyeleri lidere benzemeye çalışarak onun yolundan gitmeye çalışacaktır.

2 Uzmanlık gücü; bilgi ve tecrübenin gücüdür. Lider bilgili ve tecrübeli olarak algılanıyorsa birlikte çalıştığı kişileri etkileyecektir. Uzmanlık gücü bireysel olarak kazanılır ve pozisyon gücünde olduğu gibi organizasyonla ilşkili olmak zorunda değildir. Liderin etkinliği, ekip üyelerini yönlendirme gücünü başarılı bir şekilde kullanma ve hangi durumda hangi uygun gücü kullanmayı bilmekten gelir. Liderler, çalışanları etkilemek için çoğunlukla uzmanlık ve karizmatik gücü kullanmaktadırlar. Birçok araştırmada karizmatik ve uzmanlık gücünün kullanılması ile çalışanların performansı ve morali arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur. Yasal ve zorlayıcı gücün kullanılması ile çalışanların performansı arasında ya olumsuz ilişki görülmüş ya da ilişki bulunmamıştır. Çalışanlar kuruma bağlandıkları zaman istekle çalışarak liderlerinin isteklerini yerine getirirler ve en yüksek performansa ulaşırlar. Baskıcı liderlik uygulamaları sonucu ise kısmen başarılı olunur, itaat sağlanır; ancak çalışanlar liderin isteklerini ve amaçlarını kabul etmezler. Çalışanlar istekli değildirler ve başarmak için kabul edilebilir en az çabayı gösterirler. Direnme birçok yönetici tarafından bilinir, sonucu açık başarısızlıktır. Çalışanlar liderin amaçlarını reddederler ve kurum normlarına uyarmış gibi görünürler; fakat görevi erteler ya da sabote ederler. Genellikle güce dayalı liderlikle çalışanların motivasyonları arasında nedensel bir ilişki vardır. Uzmanlık ve karizmatik güç uygulandığı zaman çalışanlar bağlılık davranışı gösterme eğilimindedirler. Uzmanlık ve karizmatik gücün kullanımı yüksek performans sağlar. Çalışanları etkileme daha çok liderin ustalığına ve gücü kullanma yeteneğine bağlıdır. Ancak uzman ve karizmatik güç iyi kullanılmazsa sonuçta direnme görülür. Bazen de yasal ve ödül gücü, usta liderler tarafından uygun bir şekilde uygulanıldığı durumlarda çalışanlarda bağlanma davranışları görülebilir. Baskıcı tutum muhakkak direnmeyle sonuçlanmaz, ustalıkla kullanıldığı zaman çalışanlar itaat gösterirler. Liderin etkileme çabası ve davranışları bireysel ve örgütsel güç kaynaklarından olumlu yönde beslendiğinde elde edilen sonuç yüksek düzeyde memnuniyet, kalite ve performans olarak karşımıza çıkar. Liderlik insanları etkileme ve yapıyı harekete geçirme süreçleri ile sınırlı değildir. Lider artık düşünce oluşturan kişi, izleyeni de işi yapan kişi olmaktan çıkarmıştır. Çalışanların moral ve tatmin duygularının verimliliğe olan etkisi, insanların bilgi, beceri ve yeteneklerinden yararlanmanın en değerli kaynak olduğu bilinmektedir. Bu durum liderlik yapısını daha kompleks hâle getirmektedir. Değişen ve yeni gelişen liderlik anlayışında değişime açık olma, ortaklıklar oluşturma, vizyon, misyon ve strateji belirleme, grubu amaca güdüleme gibi beceriler ön plana çıkmaktadır. Handy e göre yeni liderlik bileşenleri; katılım, seçenekler, güçlendirme, sinerji, kazanılan otorite olarak açıklanmaktadır.

3 Katılım; itaat yerine katılımın tercih edilmesidir. Katılım, liderin izleyenlerinin de bilgisine ihtiyacı olduğu düşüncesini yansıtır. Seçenekler; günümüzde esneklik, çok faktörlülük ve çeşitlilik esastır. Tek bir plân yerine, çoklu alternatifler ortaya konulmalıdır. Güçlendirme (Yetkilendirme); Yetkiyi toplama yerine dağıtmadır. Yetkilendirme ve güçlendirme son yıllarda sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Yetkilendirmenin esası, üstün ast tarafından yerine getirilmesi gereken sorumlulukları kendisinde toplamamasıdır. Kazanılan Otorite; Lider yetkiyi kullanmaya başlamadan önce onu kazanmak zorundadır. Lider, yeterliğini kanıtlamadığı müddetçe makam ve rolü ona bir şey kazandırmayacaktır. Sinerji; insanların enerjilerinin birleşmesidir. Liderlerin, kurumlarında sinerji meydana getirebilmeleri için, empatik dinleme ve karşısındakinin fikirlerine saygıyı yitirmeden kendi fikir ve görüşlerini söyleyebilme yeteneklerine sahip olmaları gerekir. Çünkü sinerji etkileşimden doğar. Liderlerin diğerlerini etkilemek, izleyenlerin memnuniyet ve performansını arttırmak için gücün bir kaç farklı formunu kullanmaları ve pozisyon gücünden daha çok bireysel gücü tercih etmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Liderin etkili olabilmesi için Problemlere çözüm üretme yeterliğine sahip olması, Çalışanlarına eşit ve saygılı davranması, Duruma uygun politik stratejiler tercih etmesi, Minimum pozisyon gücü sergilemesi, Hak edenleri ödüllendirmesi, Güvenlik açısından uygun değişiklikleri yapması gerekir. Başarılı yenilikleri başlatabilen liderler çalışanları tarafından yüksek bağımlılık ve güven ile ödüllendirilir ve daha yüksek bir statü ve etki sağlarlar. Sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan hemşirelik hizmetlerinde karmaşık teknoloji ve yoğun insan ilişkilerinin yer alması önemli yönetsel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum hemşirelik hizmetlerinin sorumluluk ve etki alanlarının genişlemesine yol açmaktadır. Buradaki başarı ya da belirlenen hedeflere ulaşma ya da hemşirelik hizmetlerindeki etkinlik ve verimlilik sergilenen liderlik davranışları ile çok yakından ilgilidir. Hastaya en yakın sağlık çalışanları hekimler ve hemşirelerdir. Hemşirelik kesintisiz bakım hizmeti gerektirdiğinden tüm bakım süreçleri bir ekip tarafından verilmektedir. Ekip işbirliğinin sağlanmasında yönetici hemşirelere büyük görevler düşmektedir. Üretkenlik, iş doyumu ve kaliteli bakım için personeli yönlendirmek, yönetici hemşirelerin sorumluluğudur. Bu yaklaşım hemşirelerin karar verme sürecine katılımlarını da artırmaktadır. Yönetici hemşirelerin klinik yeterliliklerinin yüksek seviyede olması kadar

4 grup yönetimi ve hemşirelerin eğitimi konularında yeterli olmaları beklenmektedir. Hemşirelik süreçlerinin istendik koşullarda yürütülebilmesi için ekibe liderlik yapacak güçlü yönetici hemşirelere ihtiyaç vardır. Lider hemşirelerin aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir. Lider kapasitesini taşımalı ve bunu geliştirmeye istekli olmalı, Ani durumlarda isabetli ve cesurca karar verebilmeli, Duygusallıktan uzak, paniğe kapılmadan nesnel karar verebilmeli, Kıvrak ve yapıcı bir zekaya sahip olmalı, Zamanı iyi kullanmalı, Hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmalı, Her türlü kesim ve kültür düzeyinde insanlarla iletişim kurabilmelidir. Temmuz 1995 te Dünya Sağlık örgütü Başkanı, Dr. H. Mahler, eğer birçok farlık yerde bulunan milyonlarca hemşire, temel bakıma ilişkin aynı düşünce ve inançla bir güç olarak bir araya gelebilseler değişim için büyük bir enerji kaynağı olarak hareket edebilirler. şeklinde düşüncelerini belirtmişlerdir. Hızla gelişen dünyamızda hemşirelik yönetim bilimi ve liderlik konusunda da gelişmelere destek vermek, hemşirelik mesleğini ileriye taşımak için el birliği ile çalışmalıyız. Hemşirelik hizmet kalitesi iyi liderlerin sayısı ile birlikte artacaktır. Ayşe Cengiz Acıbadem Sağlık Grubu Acıbadem Bakırköy Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Hazırlanma Tarihi: KAYNAKLAR

5 1. Bayrak S. (2001). Yönetimde Bir İhmal Konusu Olarak Güç ve Güç Yönetimi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1) Eren E. (1998). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul. Beta Yayınları 3. Emin K. (1998). Dönüşümcü Liderlik. Egitim Yönetimi, 4(16). 4. Koçel T. (1999). İşletme Yöneticiliği. İstanbul. Beta Yayınları 5. Serinkan C., İpekçi İ. (2005). Yönetici Hemşirelerde Liderlik ve Liderlik Özelliklerine İlşkin Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10(1) Telman N, Ünsal P. Adanalı A. (1998). Endüstri Psikolojisi. İstanbul Çantay Kitabevi 7. Uyer G.(1993). Hem irelik ve Yönetim, Ankara. 8. Velioğlu S., Vatan F. Yönetici Hemşirelerin Liderlik Davranış Boyutlarının İncelenmesi, 9. Yüksel Ö. (1999 ).Eğitimde Dönüşüm, Eğitimde Yeni Değerler. Pegem A Yayıncılık, 2.Baskı. Ankara, 10..http://www.insankaynaklari.com Erişim Tarihi: http://www.eylem.com. Erişim Tarihi: Erişim Tarihi:

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Fatma BABİL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK Levent BAYRAM * Giriş Örgütsel bağlılık, işgörenin çalıştığı örgüte karşı hissettiği bağın gücünü ifade etmektedir. Örgütsel bağlılık duygusunun, örgütsel

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (13-20) YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ Gülkibar BİÇER Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 141 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 141 BÜYÜK ADAM DÜġÜNCESĠNDEN LĠDERLĠKTE ÖZELLĠKLER KURAMINA KAVRAMSAL BĠR BAKIġ Faruk ġahġn * Özet Bu makale liderlikte özellikler kuramını

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

Prof. Dr. Sabahattin Aydın

Prof. Dr. Sabahattin Aydın Sağlıkta performans: Ne için, nereye kadar? Prof. Dr. Sabahattin Aydın Sağlık Düşüncesi Dergisi nin kış sayısında, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan performansa göre ödeme sistemine eleştirel

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU **

YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU ** 2381 YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖZET Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU ** Hizmet işletmeleri de, mal üreten diğer işletmeler gibi müşteri sürekliliği ve rekabet üstünlüğü kapsamında

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma A.

Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma A. Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma The Relationships among Different Organizational Culture and Leadership

Detaylı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı Eğitim Yönetimi Hazırlayan Doç. Dr. Adnan Boyacı İçindekiler Sistem kavramı Sistem kuramı ve sistemlerin sınıflandırılması Sosyal Sistem Modelinin Varsayımları Sosyal sistemin temel özellikleri Sosyal

Detaylı

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka Salih Yeşil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Farklı

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞGÖREN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA FACTORS WHICH AFFECT JOB SATISFACTION IN THE TOURISM

Detaylı

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği The Effects of Employees Individual Characteristics on Job Satisfaction: A Public Bank Case Mehmet Merve ÖZAYDIN

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ HAKLAR, SORUMLULUKLAR VE İŞ BARIŞI TEMELİNDE İLETİŞİM VE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARI EL KİTABI HAZIRLAYAN: Özlem Yurdanur ÖZGENÇ Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü, 2012 Birinci

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ 50 yıldır, Yeşil Bülten serisinde John Deere'in iş yapma biçimi açıklanmakta ve değerlerini uygulamaya geçirmektedir. Bültenler, uzun süreli misyonumuzu veya hayatları toprağa

Detaylı

Değer Odaklı Yönetim

Değer Odaklı Yönetim dosya SOSYAL POLİTİKALAR Dr. Hüseyin ÇIRPAN Eflatun Eğitim ve Danışmanlık Değer Odaklı Yönetim Siemens rüşvet suçunda tazminat ödemeyi kabul etti. Total İtalya nın Genel Müdürü rüşvet suçundan tutuklandı.

Detaylı