SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA DO RU B LD M Z YANLIfiLAR Mehmet KORKUSUZ. YURT DIfiINA ÇIKIfi YASA I UYGULAMASINDA GEL fimeler Umut GÜNDÜZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA DO RU B LD M Z YANLIfiLAR Mehmet KORKUSUZ. YURT DIfiINA ÇIKIfi YASA I UYGULAMASINDA GEL fimeler Umut GÜNDÜZ"

Transkript

1 ERNST & YOUNG N SAN/APRIL Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli stanbul Tel : (pbx) Fax : Ankara Ofis Reflit Galip Cad. No:53 D:3-4 Gaziosmanpafla Ankara Tel : Fax : zmir Ofis Akdeniz Mah. Halit Ziya Bulvar No:74 K:2 Yap Kredi Sigorta fl Merkezi Alsancak zmir Tel : Fax : Bursa Ofis Kükürtlü Cad. Tan fl Merk. No:67 B Blok D: Bursa Tel : Fax : SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA DO RU B LD M Z YANLIfiLAR Mehmet KORKUSUZ YURT DIfiINA ÇIKIfi YASA I UYGULAMASINDA GEL fimeler Umut GÜNDÜZ Dünya dan Vergi Haberleri Hafize ÖZGÜR English Translation Resmi Gazete den... Mustafa ÖZEN Sirküler ndeks Vergi Takvimi Vergi Hakk nda Concerning Tax

2 VERG DE GÜNDEM SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA DO RU B LD M Z YANLIfiLAR Mehmet KORKUSUZ Sosyal güvenlik sistemimizle ilgili radikal de ifliklikler içeren ve ad na k saca sosyal güvenlik reformu da denilen düzenlemeler yaklafl k üç y ld r kamuoyunun gündeminde bulunuyor. Hat rlanacak olursa, bu süre içinde, önce, 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu TBMM deki uzun görüflmelerin ard ndan kabul edildi. Daha sonra bu Kanunun baz maddeleri Anayasa Mahkemesince iptal edildi. Bunun üzerine 2007 y l bafl nda yürürlü e girmesi gereken Kanunun yürürlü ü Temmuz 2007 ay bafl na ertelendi. ptal edilen maddelerle o maddelerle ba lant l maddelerde yap lmas gereken düzenlemelerin gecikmesi üzerine iki kez daha ertelemeye gidildi. Son olarak ta, söz konusu maddelerle ilgili olarak yeni düzenlemeler yapan Kanun Tasar s, baz de iflikliklerle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Tasar n n Genel Kurulda görüflülmesi beklenirken, çeflitli sivil toplum örgütlerinin yurt çap nda düzenledikleri eylemler de Mart ay ortalar nda kamoyu gündeminin ilk s ralar na oturdu. Hükümet Kanun üzerinde yeni bir de erlendirme yapma gere i duydu ve bunu kamuoyuna ilan etti. fiimdi, Kanunla yap lan düzenlemeler üzerinde yeni bir de erlendirme yap lacak ve gekli görülürse, tasar n n TBMM Genel Kurulu ndaki görüflmeleri s ras nda gerekli de ifliklikler yap lacak. fiüphesiz ki toplumda yaflayan herkesi çok yak ndan ilgilendiren böyle bir konunun sadece siyasi platformlarda de- il tüm kamuoyunda, sivil toplum örgütlerinde tart fl lmas do al, hatta do- al olmas n n ötesinde gerekli. Çünkü ortak akla ancak sa l kl tart flmalarla ulafl labilir. Ancak, gereklili ine ra men sosyal güvenlik reformu ile ilgili tart flmalar n biraz bu noktadan uzaklaflt n görüyoruz. Bize göre tart flmalar iki tehlikeyi bünyesinde bar nd r yor. Bunlardan biri bilgi kirlili i. Kanunun TBMM de kabulünün üzerinden neredeyse iki y la yak n bir süre geçmifl olmas na ra men, tart flmalarda ifade edilen görüfller ve verilen bilgiler zaman zaman eksik ya da yanl fl olabiliyor. Kanuna ulaflamayan ve ulaflsa bile hükümlerini anlama gücüne sahip bulunmayan insanlar için bu durum yanl fl bilgilendirmelere ve bunun sonucunda yanl fl kanaatlere sebep olabiliyor. Üç y ld r konuflulan bu konu ile ilgili olarak s radan insanlara düzenlemelerin getirdiklerinin neler oldu u sorulsa, herhalde al nacak cevap flu cümleden ibaret olurdu. emeklilik yafl 65 e, prim ödeme gün say s da 9000 güne ç kar l yor. Oysa, tart flmalardan kala kala insanlar n haf zalar nda kalan bu bilgiler, afla da ayr nt l biçimde aç klayaca m z gibi, yanl fl bilgiler. Bu tart flmalar n kamuoyunda yaratabilece i ikinci muhtemel tehlike de düzenlemelerin gereklili i konusunda kamuoyunda flüpheler uyand rabilecek olmas. Çünkü, Kanuna muhalif olanlar, düzenlemelerin sosyal devlet ilkesine ayk r oldu u, sosyal güvenlik sisteminin aç klar n n kapat lmas amac na dayal oldu u gibi gerekçelerle yap lan düzenlemelere toptan karfl ç k yorlar. Böyle toptanc bir yaklafl m da, bu fikre sahip olanlarca aç k biçimde ifade edilmese de, ister istemez onlar dinleyen insanlar n kafalar nda, getirilmek istenilen yeni sistemin mevcut sistemden daha kötü olaca gibi bir kanaat oluflmas na sebep oluyor. Oysa, durum hiç te öyle de il. Mevcut sistem, Gayrisafi Yurtiçi Has lan n % 4 üne yak n oranda finansman aç klar veren bir sistem. Mevcut sistem, s radan sigortal lar ödediklerini bile alamazken sistemle ilgili düzenleme yapma gücü olanlar n ödediklerinin dört kat n alabildikleri, norm ve standart birli i olmayan, aktüeryal dengeleri iyice bozulmufl bir sistem. Mevcut sistem, vergi gelirlerinin % 20 si ile desteklenerek ayakta kalabilen bir sistem (2007 y l nda bütçeden sisteme aktar lan kaynaklar toplam 25 Milyar YTL). Mevcut sistem, sundu u hizmetlerden kimsenin memnun olmad bir sistem. Yazd klar m z n daha iyi anlafl lmas için bir örnek verelim : Mevcut sistemde, otuz y ll k çal flma hayat boyunca ad na tavan kazanç tutar ndan prim ödenen (ki bu primin ayl k tutar bugünün de erleri ile YTL dir) bir özel sektör çal flan emekli oldu unda 900 YTL emekli ayl na hak kazan rken, yine ayn süre çal flm fl ve bu sürenin sadece birkaç ay nda genel müdürlük, müsteflarl k gibi üst görevlerde bulunmufl, ad na ödenen ayl k prim tutar üst görevlerde iken bile YTL yi geçmemifl bir kamu görevlisinin emekli ayl YTL yi afl yor. Toptan karfl ç k lan yeni sistem ise, norm ve standart birli i bulunan, nimet-külfet dengesi üzerine oturtulmufl, sürdürülebilir bir finansman yap s na sahip, adil, eflitlikçi, bugünkünden farkl olarak çal flma yerine ünvan na bak lmaks z n tüm sigortal lar n tek çat alt nda topland ve hak ve mükellefiyetlerinin eflitlendi i bir sistem. Yeni sistemde, sigortal lar, çal flma yerlerine ve ünvanlar na bak lmaks z n, sisteme ne kadar fazla ve ne kadar uzun süre prim ödemifllerse o kadar fazla emekli ayl almaya hak kazanacaklar. Yine, yeni düzenlemelerle, özel sektör çal flanlar ücretlerinin tamam üzerinden prim öderken, kamu çal flanlar n n ücretlerinin sadece küçük bir bölümü üzerinden prim ödemeleri uygulamas na son verilecek. Nerede çal fl rsa çal fls n tüm sigortal lar, bundan sonra gelirlerinin tamam üzerinden sisteme prim ödeyecekler. Bunun bir sonucu olarak ta, yukar da verdi imiz örneklere yeni sistemde rastlanmayacak. Ancak, 5510 say l Kanunla, sistemin sa lam bir finansman yap s na kavuflturulmas amac na yönelik olarak, Kanunun yürürlü e girdi i tarihten sonra ilk defa sigortal olanlar n emekli ayl klar n n hesaplanmas s ras nda, ortalama ayl k kazanc n hesab nda kullan lan parametrelerde de ifliklik yap l yor ve ayl k ba lama oran her y l için % 2 ye düflürülüyor. Emekli ayl na 2

3 hak kazanabilmek için gerekli olan asgari prim ödeme gün say s 2028 y l na kadar kademeli olarak art r l rken, emeklilik yafl s n rlar da 2036 y l ndan itibaren yine kademeli olarak yükseltiliyor. Halen, SSK ve Ba -Kur sigortal lar için bulunmayan, Emekli Sand na ba l sigortal lar için de % 100 olan emekli ayl n n üst s n r, tüm sigortal lar için % 90 olarak yeniden belirleniyor. Yine bu ba lamda, SSK ve Ba -Kur sigortal lar için ölüm ayl ba lanmas nda aranan 5 y ll k sigortal olma ve 900 gün prim ödeme koflulu, 10 y ll k sigortal olma ve 1800 gün prim ödeme fleklinde de ifltiriliyor say l Kanunla, sistemin finansman dengelerini ve sürdürülebilirli ini sa lamaya yönelik olsa da, çal flanlar n aleyhine sonuçlar verecek yukar daki baz düzenlemelerin yan s ra yeni sosyal haklar da getiriliyor. Örne in, ilk kez, kendi nam ve hesab na çal flanlar, son bir y l içinde en az 90 gün prim ödemifl olmak kofluluyla, ifl kazas ve meslek hastal klar nda, yatarak tedavilerde günlük kazançlar n n yar s kadar, ayakta tedavilerde ise günlük kazançlar n n 1/3 ü kadar geçici ifl göremezlik ödene inden yararlanabilecekler. Ayr ca, yine kendi nam ve hesab na çal flanlara ilk defa, her çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere asgari ücretin 1/3 ü kadar emzirme yard m ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ndan gelir veya ayl k almakta iken evlenen efller (erkek veya kad n) ile k z çocuklar na, düzenleme ile birlikte ilk kez (12) ayl klar tutar nda evlenme yard m ödenmesine bafllanacak. Bugün SSK l ve Ba -Kur lu sigortal n n ölümü halinde efli ve çocuklar na s ras yla 243 YTL ve 235 YTL olarak ödenen cenaze yard m n n tutar da, asgari ücretin brüt tutar na (608 YTL) yükseltiliyor. Öte yandan, yine ilk kez, iste e ba l sigortal l k kapsam na sa l k sigortas da al n yor. ste e ba l sigortal olma koflullar n tafl yanlar, prime esas kazançlar n alt ve üst s n rlar aras nda olmak kayd yla kendilerinin belirleyecekleri kazanç tutar üzerinden % 32 oran nda ödeyecekleri primle, hem emekli ayl almaya hak kazanacaklar ve hem de daha önce olmad flekilde Genel Sa l k Sigortas kapsam nda sa l k yard mlar ndan yararlanabilecekler. Biz bu yaz m zda, sosyal güvenlik reformu ile ilgili tart flmalardan akl m zda kalan do ru bildi imiz baz yanl fllar n neler oldu unu ifade etmeye çal flaca z. 1) Biz, her fleyin bir karfl l n n oldu unu, almadan vermenin ancak Allah a mahsus oldu unu çok iyi bilen bir toplum olmam za ra men, konu Devletin sa lad olanaklar olunca bu bildi imizi de kolayca unutabiliyoruz. Devletimizin temel kurulufl ilkelerinden biri olan sosyal devlet ilkesini de, sosyal güvenlik ihtiyac n n Devlet taraf ndan s n rs z, koflulsuz ve karfl l ks z karfl land bir sistem olarak tan mlamak pek iflimize geliyor. Anayasam z n sosyal güvenlik ile ilgili hükümlerini, Devletin kiflilerin sosyal güvenlik ihtiyaçlar n karfl layaca biçiminde yorumluyoruz. Oysa, Anayasam z n 60 ve 61 inci maddelerinde, Devletin, vatandafllar n n sosyal güvenlik ihtiyac n koflulsuz, karfl l ks z ve s n rs z biçimde karfl lamas ndan de il bu ihtiyac n karfl lanmas için gerekli tedbirlerin al nmas ndan ve teflkilat n kurulmas ndan söz ediliyor ve harp ve vazife flehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazilerin, sakatlar n, yafll lar n ve korunmaya muhtaç çocuklar n Devletin özel olarak korumas alt nda bulundu u hükme ba lan yor. Tüm Dünyada bu ihtiyaçlar karfl l a dayal olan ve olmayan iki ayr sistemle karfl lan yor. Ülkemizde de bu ihtiyaçlar n karfl l a dayal olmadan karfl lanmas bu güne kadar gönüllü dernek ve vak flar, Devletin yönetimindeki, gelirleri kanunla belirlenen Sosyal Dayan flma ve Yard mlaflma Fonu taraf ndan sa lan yor. Bundan sonra da bu amaçla haz rlanan ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu nun yürürlü e girmesinin hemen ard ndan TBMM ye sunulacak olan Primsiz Ödemeler Kanunu Tasar s ile yap lacak düzenlemeler do rultusunda karfl lanacak. Karfl l a dayal sistemlerde ise, sa lanacak yard mlar n belirlenmesinde tek bir ölçü kullan l yor, ödenen primin tutar ve ödeme süresi. Daha aç k bir ifade ile, kiflinin sistemden sa layaca yard mlar, ödedi i primlerin tutar ve ödeme süresi ile do ru orant l. Sigortal sisteme ne kadar fazla prim öderse ve ne kadar uzun süre prim öderse o kadar fazla yard m al yor. flte flimdi, ülkemizde de sosyal güvenlik reformu ile yap lmak istenilen fley bu. Bugün, ödedi imiz primin tutar na veya ne kadar düzenli ödedi imize bakmadan, emekli ayl klar n n yetersiz, sa l k hizmetlerinin kötü oldu unu söyleyebiliyoruz. Oysa, bu ihtiyac n karfl lanmas n n, geliflmifl ülkelerin bile alt ndan kalkamad klar çok a r bir maliyeti var ve bu maliyetin birileri taraf ndan karfl lanmas gerekiyor. Biz, bu maliyetin varl n kabul ediyoruz ama maliyetin karfl lanmas na gelince sessiz kal yoruz veya itiraz ediyoruz. Tabi, bu arada, ülkemizi yönetenlerce sisteme d flar dan yap lan müdahalelerle, baz sigortal lar için karfl l ödenmemifl yard mlar n sa lanm fl olmas n da belirtmeden geçmemek gerekiyor. flte bu ve benzeri sebeplerledir ki, sosyal güvenlik sistemimiz uzunca bir süredir çok a r kaynak s k nt s içinde bulunuyor ve bu s k nt n n afl labilmesi için her y l vergi gelirlerinin neredeyse % 20 si sistemin aç klar n n finansman na ayr l yor y llar aras nda sosyal güvenlik sisteminin aç klar n n finansman için bütçeden ayr lan kaynaklar n, faizi dahil, toplam tutar 850 Milyar YTL yi buluyor. Oysa, sistemin bu finansman ihtiyac olmasa, kamunun gelire olan ihtiyac bu ölçüde azalacak ve biz Dünyan n en pahal benzinini kullanan insanlar olmaktan kurtulaca z. Böyle bir durumda, asl nda çok önce yap lmas gereken ancak siyasi mülahazalarla sürekli ertelenen düzenlemelerin bugün yap l yor olmas na tepkileri de anlamamak mümkün de il. Sonuçta bu düzenlemeler, sistemi sürdürülebilir, adil, eflitlikçi bir yap ya kavufltururken, prime esas kazanc n tan m ndan, emekli ayl n n ba lanmas na esas ortalama gelirin hesaplanmas na; emekli ayl ba lama oran ndan ba lanan emekli ayl n n art fl 3

4 VERG DE GÜNDEM oran na kadar pek çok alanda önemli de ifliklikler ortaya ç karacak. Sistemin art k kangren haline gelmifl problemlerinin, toplumda hiç kimseyi ma dur etmeden çözülmesini beklemek de herhalde pek mümkün de ildir. Özetle, sosyal güvenlik alan nda yap lan düzenlemelere karfl tepkiler, genel olarak bu düzenlemelerin gerekli oldu u konusunda kuflkuya sebep olmamal d r. Düzenlemelere yap lan itirazlar n hakl oldu u noktalar flüphesiz ki vard r. Bu noktalar yeniden gözden geçirilebilir, de ifltirilebilir ama bu sistemin a r problemlerinin çözümü için gerekli radikal ad mlar n at lmas na engel olmamal d r. Düzenlemeler, sistemi adil ve eflitlikçi, nimet külfet dengesi üzerine yeniden infla ederken, bu denge gözetilmeden bu güne kadar sa lanan yard mlardan faydalananlar n buna itiraz etmeleri kendileri aç s ndan son derece rasyoneldir ama bu itirazlardan yola ç karak düzenlemelerin gereklili i konusunda en ufak bir tereddüte düflülmemelidir. 2) Do ru bildi imiz yanl fllardan bir di eri de emekli ayl na hak kazan labilmesi için aranacak asgari prim ödeme gün say s ile ilgili. Kanunun kabulünden bu yana neredeyse iki y la yak n bir zaman geçmifl olmas na ra men, hala, gazete ve televizyon haberlerinde, konuyla ilgili tart flmalarda asgari prim ödeme gün say s n n 9000 e ç kar ld na iliflkin ifadeler kullan l yor. Bu do ru bir ifade de il. Asgari prim ödeme gün say s, ancak 2028 y l ndan itibaren ilk defa sigortal olacaklar için aranacak bir asgari süre. Halen 7000 olan asgari prim ödeme gün say s da, y llar aras nda her y l 100 gün artacak. Örne in, 2010 y l nda ilk defa sigortal olacak birinin emekli ayl na hak kazanabilmek için prim ödemesi gereken asgari gün say s 7300 olacak say l Kanunun yürürlü e girece i tarihten önce bir gün bile olsa sigortal olmufl olanlar, asgari prim ödeme gün say s ile ilgili bu yeni düzenlemeden hiçbir flekilde etkilenmeyecekler. Örne in, 1998 y l nda bir ay süreyle sigortal bir iflte çal flm fl birinin prim ödemesi gereken asgari gün say s 5000, 2001 y l nda sadece on gün sigortal bir iflte çal flm fl birinin prim ödemesi gereken asgari gün say s da 7000 olacak. Kanunla ayr ca, belirlenen yafl haddine üç y l eklenmek (her halukarda 65 yafl n geçmemek üzere) suretiyle 5400 gün prim ödemifl sigortal lara da emekli ayl ba lanabilmesi mümkün k l n yor. fiüphesiz ki bu durumdaki bir sigortal ya ba lanacak ayl n oran, Kanunla belirlenen asgari prim gün say s na ulaflm fl bir sigortal ya ba lanacak ayl n oran nda daha düflük olacak. 3) Konuyla ilgili olarak do ru bildi imiz bir baflka yanl fl da, emeklilik yafl ile ilgili. Konuyla ilgili haberlerde, s k s k emeklilik yafl n n 65 e ç kar ld ndan söz ediliyor ancak bunun emeklilik hakk n ancak 2048 y l ndan itibaren kazanacaklar için uygulanaca belirtilmiyor. Do rusu flu ki, emeklilik yafl ile ilgili olarak 5510 say l Kanunla yap lan düzenleme, halen çal flmakta olan ve Kanun yürürlü e girdikten sonra ilk defa sigortal olacak olanlardan 2035 y l sonuna kadar asgari prim ödeme koflulunu sa layarak emekli ayl na hak kazanacaklar etkileyecek bir düzenleme de il. Daha aç k ifadesi ile, (65) yafl s n r, asgari prim ödeme gün say s koflulunu 2048 y l ve sonras nda sa layarak emeklili e hak kazanacak çal flanlar için aranacak. Bu y llarda ortalama ömrün 80 in üzerine ç kacak olmas dikkate al nd nda, bu s n r n hiç te yüksek bir s n r olmad anlafl labilir. Yani, gerek Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce sigortal olanlardan ve gerekse bu tarihten sonra ilk defa sigortal olacaklardan, asgari prim ödeme gün say s n 2035 y l sonuna kadar doldurarak emekli ayl almaya hak kazanacaklar için emeklilik yafl kad n ise 58, erkek ise 60 olacak. Bilindi i gibi 1999 y l nda kabul edilen 4447 say l Kanunla emekli ayl na hak kazanabilmek için ilk defa yafl s n r getirilmifl, bu ba lamda, düzenlemenin yap ld tarihten sonra ilk defa sigortal olacaklar n emekli ayl na hak kazanabilmeleri için erkekse 60, kad nsa 58 yafl n doldurmalar gerekti i hükme ba lanm flt. Kanunkoyucu, düzenlemenin yap ld tarihten önce ilk defa sigortal olanlar için de, o tarihe kadar geçen prim ödenmifl çal flma sürelerine ba l olarak kademeli yafl s n rlar belirlemiflti say l Kanunla flimdi bu yafl s n rlar, 2036 y l ndan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirleniyor. Daha aç k bir ifade ile, emekli ayl na hak kazanabilmek için aranan ve halen kad nlar için 58 erkekler için 60 olan yafl s n r n n, 2036 y l ndan itibaren her iki y lda bir birer yafl art r lmak suretiyle, 2048 y l ndan itibaren erkek ve kad nlar için 65 olarak aranmas hüküm alt na al n yor. 4) Do ru bildi imiz bir baflka yanl fl da, halen emeklilik hakk kazanm fl veya emekli ayl almakta olanlar n emekli ayl klar n n yeni düzenleme ile düflürülece i fleklindeki görüfller say l Kanun, esasen, yürürlü e girdi i tarihten sonra ilk defa sigortal olacaklara emekli ayl ba lanmas ile ilgili koflullar düzenliyor. Yani, bu durumda bulunan sigortal lar n emekli ayl klar n n hesaplanmas nda dikkate al nacak ortalama ayl k kazanc n hesaplanmas, bu kazanca uygulanacak ayl k ba lama oran bu Kanunla düzenleniyor. Kanunun yürürlü e girece i tarih itibar yla (Haziran 2008 ay bafl ) emekli ayl almakta olanlar n ayl klar n n yeni Kanuna göre yeniden hesaplanmas söz konusu olmayacak. Ayn tarih itibar yla emekli olmaya hak kazanm fl olsa da halen çal flmakta olan sigortal lar n yeni Kanunun yürürlü e girdi i tarihten sonraki çal flma süreleri için yeni Kanun hükümleri, önceki süreleri için ise mevcut hükümler uygulanacak. Ancak, Kanunun yürürlü e girece i tarih itibar yla emeklili e hak kazanm fl sigortal lar n emekli ayl klar n n her y l ya da her alt ayda bir art r lmas, yeni Kanun hükümlerine göre yap lacak. 5) Konuyla ilgili olarak do ru bildi imiz bir baflka yanl fl da, cenaze ve emzirme yard mlar n n tutarlar n n düflürüldü ü ile ilgilidir. Halen SSK l sigortal larda 243 YTL, Ba -Kur lu sigortal larda 235 YTL ve Emekli Sand na tabi sigortal larda 918 YTL olan cenaze yard m, yeni 4

5 düzenleme ile tüm sigortal lar için 608 YTL olarak yeniden belirlenmektedir say l Kanunun henüz yürürlü e girmemifl bulunan ilk fleklinde (37 nci madde), asgari ücretin üç kat tutar nda cenaze yard m öngörülmüfl ancak bu tutar tasar ile asgari ücretin bir kat olarak yeniden belirlenmifltir. Kanunun yürürlü e girmeyen ilk fleklinde belirlenen tutar dikkate al narak, cenaze yard m n n tutar n n düflürüldü ünü iddia etmenin do ru olmad n, karfl laflt rman n mevcut tutarlarla yap lmas gerekti ini düflünüyoruz. Bu kapsamda do ru bilinen bir baflka yanl fl da, emzirme yard m ile ilgilidir. Halen, SSK l sigortal lara, do um sebebiyle, bir defaya mahsus olmak üzere 50 YTL, Emekli Sand na ba l sigortal lara da yine bir defaya mahsus olmak üzere 123 YTL emzirme/do um yard m ödenmektedir. Ba -Kur sigortal lar na ise böyle bir yard m yap lmamaktad r. Yeni düzenleme ile bu yard m n tutar tüm sigortal lar için (Ba -Kur lular da dahil) yine bir defaya mahsus ödenmek üzere 203 YTL ye ç kar lmaktad r. Cenaze yard m nda oldu u gibi, emzirme yard m nda da 5510 say l Kanunun yürürlü e girmeyen ilk fleklinde, do umdan itibaren alt ay süreyle asgari ücretin 1/3 ü tutar nda emzirme yard m öngörülmüfl olmas ndan hareketle yard m n tutar n n düflürüldü ü iddia edilmektedir. Kanunun yürürlü e girmeyen ilk fleklinde belirlenen tutar dikkate al narak, emzirme yard m n n tutar n n düflürüldü ünü iddia etmenin do ru olmad n, karfl laflt rman n mevcut tutarlarla yap lmas gerekti ini düflünüyoruz. 6) Bu yaz m zda vurgulamak istedi imiz bir baflka önemli nokta da, genel sa l k sigortas uygulamas ile ilgili. Bilindi i gibi, 5510 say l Kanunla, emeklilik ve sa l k sigortalar birbirinden ayr l yor ve ülkemizde ilk kez Genel Sa l k Sigortas uygulamas na geçiliyor. Ebeveynlerinin çal fl p çal flmad na bak lmaks z n (18) yafl na kadar olan tüm vatandafllar ile fert bafl na düflen geliri brüt ayl k asgari ücretin 1/3 ünden az olan (bugün için 202 YTL) ailelerin sa l k sigortas primleri Devlet taraf ndan ödenecek. Bu, toplam geliri YTL den az olan yedi kiflilik bir ailenin prim ödemeden Genel Sa l k Sigortas ndan yararlanabilece i anlam na geliyor. Ailede çocuk say s artt kça, s n r olarak belirlenen gelirin tutar da artacak. Fert bafl na gelirin bu s n r aflt durumlarda da gelirin düzeyine ba l olarak kiflilerce Genel Sa l k Sigortas primi ödenecek. Genel Sa l k Sigortas uygulamas ile ülkede yaflayan herkes, çal fl p çal flmad na, geliri olup olmad na bak lmaks z n genel sa l k sigortas kapsam na al nacak. Bu ilk bak flta, kula a çok hofl gelse de, ülkemizdeki sosyal ve ekonomik koflullar sebebiyle, uygulaman n finansman nda ciddi sorunlarla karfl lafl labilece ini düflünüyoruz. Genel Sa l k Sigortas n n, ancak, ekonomik geliflmesini büyük ölçüde tamamlam fl, iflsizlik gibi sosyal sorunlar asgari düzeyde, geliri yeterli ülkelerde sa l kl biçimde uygulanabilece ini, oldukça yüksek maliyetlerle sunulabilen sa l k hizmetlerinin, ülkemiz gibi, kaynaklar yetersiz, iflsizli in ve kay td fl l n had safhada oldu u ülkelerde karfl l ks z veya yeterli karfl l al nmadan sunulmas n n olanaks z oldu unu düflünüyoruz. Not: Derginin tamamlanmas ndan sonra konunun taraflar aras nda yap lan görüflmelerde, fiili hizmet zamm uygulamas n n kapsam n n geniflletilmesi, emekli ayl ba lanmas na esas ortalama ayl k kazanc n güncellenmesi ve emeklilik yafl n n 2036 y l ndan itibaren kademeli olarak erkek ve kad nlar için 65 e ç kar lmas konular nda bir uzlaflma sa lanamad. Ancak, emekli ayl ba lanmas n n koflullar ndan biri olan ve 2008 y l ndan itibaren kademeli olarak 9000 güne ç kar lmas öngörülen asgari prim ödeme gün say s nda, emekli ayl ba lama oran nda ve yafl grubunda bulunanlar n difl tedavi giderlerinin Genel Sa l k Sigortas nca karfl lanmas konular nda taraflar mutab k kald. Buna göre, Kanunun yürürlü e girece i tarihten sonra ilk defa sigortal olacaklar, emekli ayl na hak kazanabilmek için en az 7200 gün prim ödeyecekler. Emekli ayl ba lama oranlar da Kanunun yürürlü e girece i tarihten sonra ilk defa sigortal olacaklar için de ifltirilmezken, halen çal flmakta olanlar için ilk 10 y l % 3, sonraki y llar % 2 fleklinde de ifltirildi. Kanun Tasar s n n görüflmelerine, TBMM Genel Kurulu nda Mart ay n n son haftas nda bafllanacak. 5

6 VERG DE GÜNDEM YURT DIfiINA ÇIKIfi YASA I UYGULAMASINDA GEL fimeler Umut GÜNDÜZ Kamu hizmetlerinin arzu edildi i flekilde yerine getirilebilmesi finansman kaynaklar n n tahsisindeki verimlili e oldu u kadar, bu kaynaklar n zaman nda teminine de ba l d r 1. dare, önemli bir k sm n vergilerin oluflturdu u finansman kaynaklar n n zaman nda temini için, vergi kanunlar nda yer alan çeflitli araçlara sahip bulunmaktad r. Daha aç k bir ifade ile, tahakkuk ettirilmifl vergilerin zaman nda ödenmesinin sa lanmas ve zaman nda ödenmemifl vergilerin de cebren tahsil edilmesi konular nda, idare, 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsili Usulü Hakk nda Kanunda belirtilen araçlara ve cebren tahsil yöntemlerine sahip bulunmaktad r. Bu güne kadar, vergilerin kanunlarda belirtilen süreler içinde ödenmesini sa lamaya yönelik araçlardan biri de, Pasaport Kanunu nun 22 nci maddesinde yer alan Yurt d fl na ç kmalar ; mahkemelerce yasaklananlara, memleketten ayr lmalar nda genel güvenlik bak m ndan mahzur bulundu u çiflleri Bakanl nca tespit edilenlere, vergiden borçlu oldu u pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere pasaport veya seyahat vesikas verilmez. hükümlerine dayan larak vergi borçlular n n yurt d fl na ç k fllar n n önlenmesi olmufltur. Ülkemizde tarihi itibariyle sadece stanbul da, hakk nda yurt d fl ç k fl yasa bulunan yükümlü vard r, bu say Haziran verileri ile ye yükselmifltir ve yükselmeye devam edecektir. Yurt d fl na ç k fl yasa konulmadan önce di er tüm yöntemlerin tüketildi inin ve yurt d fl na ç k fl yasa n n amme alaca n n tahsilât ile do rudan alakal oldu unun ispat vergi idaresine düflmektedir. Son olarak hakk nda yurt d fl na ç k fl yasa getirilen mükelleflerin bu durumu havaalan nda ö renmeleri trajikomik sahnelerin yaflanmas na sebep olmaktad r. Her zaman mükelleflerle iletiflime önem verdi ini ifade eden gelirler idaresinin, ana sayfas na yurt d fl ç k fl yasa na iliflkin sorgu linki koyman n yan s ra bu durumu ilgili mükelleflere tebli etmesi mükellefler nezdinde gelir idaresinin sayg nl n art raca tabiidir. Ancak, yukar da ilgili hükümlerine de indi imiz ve uygulama sonuçlar n verdi imiz, Pasaport Kanunu nun vergi borçlular n n yurt d fl ç k fl yasa ile ilgili hükümleri, Anayasa Mahkemesi nin 08/11/2007 tarihli ve E. 2007/4, K. 2007/81 say l Karar ile iptal etmifltir. Mahkemenin gerekçeli iptal karar nda Yurt d fl ç k fl yasa nda, vatandafl n yurt d fl na ç kma özgürlü ünü s n rlaman n amac, vergi borcunun tahsilinin sa lanmas, araç ise yurt d fl na ç k fl n yasaklanmas d r. Amaç ile araç aras nda makul bir iliflkinin bulundu unun söylenebilmesi için yurt d fl na ç k fl ile vergi alaca n n tahsilinin zorlu u veya olanaks zl aras nda ba n varl n n aranmas gere i aç kt r. Yasak, hiçbir koflul öngörmeksizin, hatta vergi borcunun tutar dahi belirtilmeden, vergi borcunun ödenmemesine ba l olarak kendili inden uyguland zaman amaç ile araç aras ndaki makul iliflki ve denge ortadan kalkar. Anayasa n n 23. Maddesinde öngörülen s n rlama nedenleri ve bunlar aras nda yer alan vatandafll k ödevi genel nitelikte, soyut bir kavramd r. Yasa koyucunun getirece i her s n rlay c düzenlemede bu nedenleri somutlaflt rmas gerekir. Keyfili e varabilecek uygulamalar önleyebilmek bak m ndan gerekli olan aç kl k ve somutluk, s n rlaman n yasayla yap lm fl olarak kabul edilmesi için zorunludur. Aksi halde hukuk devletinin gerektirdi i belirginlik karfl lanmam fl olur ve amaç-araç iliflkisini denetlemek güçleflir. tiraz konusu kural, amaç ve araçlar aç k, belirgin ve somut bir flekilde öngörmemifl, amaç ve araç aras nda makul ve uygun bir iliflki kurmayarak ölçülülük ilkesinin gereklerini yerine getirmemifltir. ifadelerine yer verilmifltir. Anayasa Mahkemesi, ayn zamanda, do an hukuksal bofllu un yasama organ nca giderilmesi için iptal karar n n Resmi Gazete de yay mland ktan (6) ay sonra yani 8 Haziran 2008 tarihinde yürürlü e girmesini de kararlaflt rm flt r. Meclisin bu konuda bir yasal düzenleme yapabilmek için 8 Haziran 2008 tarihine kadar süresi bulunmaktad r. Hükümet de geçti imiz fiubat 2008 ay içinde haz rlay p TBMM ye sundu u ve 6183 say l Kanunun baz maddelerinde de ifliklik ve düzenlemeler yapan bir kanun tasar s ile bugüne kadar Pasaport Kanunu hükümlerine dayan larak yap - lan vergi borçlular n n yurt d fl na ç k fllar n n engellenmesi uygulamas n, 6183 say l Kanun kapsam na almay öngörmektedir. Mart 2008 ay sonuna kadar görüflülmesi beklenen söz konusu kanun tasar s ile 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun a 36 nc maddeden sonra gelmek üzere yurt d fl na ç k fl yasa n düzenleyen 36/A maddesinin eklenmektedir. Öngörülen düzenlemeye göre yurt d fl na ç k fl tahdidi, 6183 say l Kanunun 1 inci maddesine göre alacaklar n alacakl amme idaresi s fat yla takip ve tahsil edebilen Devlet kurum ve kurulufllar taraf ndan uygulanabilecektir. Di er taraftan yaln zca 213 say l Vergi Usul Kanunu ile 4458 say l Gümrük Kanunu kapsam na giren amme alacaklar ile bunlara ait zam ve cezalar n ödeme emrinin tebli ini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen amme borçlular ile haklar nda bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz karar al nan amme borçlular yasa kapsam na al nmaktad r. Bu noktada dikkat çekici olan yurt d fl na ç k fl yasa müessesesinin 6183 Say l Kanunun Genel Esaslar k sm nda amme alacaklar n n korunmas bölümünde yer verilen di er korunma hükümleri bafll 1 Yal m, Vergide Gündem, A ustos

7 alt nda düzenlenmesidir. Daha önce Pasaport Kanunu kapsam ndayken flimdi 6183 say l Kanunun kapsam na al nmas uygun görülmüfltür; fakat bu durum bize çok da yabanc de ildir. Bundan y llar önce de, yurt d fl na ç k fl yasa uygulamas, 6183 say l Kanunun 1953 y l nda Hükümet Tasar s olarak Meclise sunulan metninde yer ald halde, Plan ve Bütçe Komisyonu taraf ndan 5682 say l Pasaport Kanununda yer ald gerekçesiyle Tasar metninden ç kar lm flt r. Esas olarak vergi tahsil olanaklar n koruma tedbiri olarak bu yasa n Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun da (AATUHK) düzenlenmesi daha uygun olacakt r 2. Bu tedbirin fayda etmedi i, bu tedbire ra men tahsilât n yap lamad, bir baflka deyiflle amaca hizmet etmedi i hallerde yasa n kald r lmas gerekir. Zira böyle bir durumda amaçla araç aras ndaki ölçü kaybolmaktad r 3. Keyfili e varabilecek uygulamalar önleyebilmek bak m ndan gerekli olan somutluk ve aç kl k yeni kanun tasar - s nda yer almaktad r. Kanun tasar s nda: Yurt d fl ç k fl tahdidi, yirmi befl bin Yeni Türk Liras ve üzerinde olan teminat alt na al nmam fl amme alaca için uygulan r. Bakanlar Kurulu, bu tutar on kat na kadar artt rmaya, yar s na kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutar na getirmeye yetkilidir. Amme alaca na karfl l k teminat al nmas, alaca n tecil edilmesi, yarg mercilerince amme alaca n n takibinin durdurulmas na karar verilmesi veya takibin kanunen durdurulmas gereken di er hallerde yurt d fl ç k fl tahdidi, alacakl tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca kald r l r. Amme borçlusu hakk nda uygulanan yurt d fl ç k fl tahdidi, hastal k, ifl ba lant s gibi zaruri hallerde alacakl tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar taraf ndan kald r l r. Bu f kraya göre yurt d fl ç k fl tahdidinin kald r lm fl olmas yeniden tatbikine mani de ildir. denilerek yasa n hiçbir koflul öngörmeksizin, hatta vergi borcunun tutar dahi belirtilmeden uygulanmas n n önüne geçilmesi planlanmaktad r. Anayasa Mahkemesi nin iptal karar nda; Anayasa n n 23. maddesinde yer verilen Yerleflme ve seyahat hürriyeti nin ancak vatandafll k ödevi ya da ceza soruflturmas veya kovuflturmas sebebiyle s n rlanabilece ini belirtilmifltir. Anayasa Mahkemesi Avrupa nsan Haklar Mahkemesi (A HM) karar na da at f yapmaktad r: nsan Haklar Avrupa Sözleflmesi nin seyahat ve yurt d fl na ç k fl özgürlü üne iliflkin nsan Haklar Avrupa Mahkemesi nin (Riener/Bulgaristan, günlü) karar nda da, müdahalenin yasal olup olmad ve meflru bir amac n gerçeklefltirilmesi için demokratik bir toplumda gerekli ve ölçülü olup olmad n n araflt r lmas gerekti i, yurt d fl na ç k fl yasa n n hukukili ine iliflkin olarak, yasa n süresi, borcun tutar, hesaplanmas, kesinleflmesi ve zamanafl m bak m ndan öngörülebilirli in ve belirlili in oranl l k sorunu ile yak ndan ba lant l oldu u, vergi tutar n n yüksekli i ile sa lanmaya çal fl lan kamu yarar aras nda bir denge gözetilmesi gerekti i, oranl l k de erlendirmesini içermeyen yasak iflleminin Sözleflmeye ayk r l k oluflturdu u, keyfili e karfl yeterli düzeyde usul güvencesinin yasayla verilip verilmedi i, yasa n gerçeklefltirilmek istenen amaçla orant l olmamas n n seyahat özgürlü ünün ihlali anlam na gelece i belirtilmifltir. Yasa n Anayasa ya ayk r l n ve kanun koyucunun amac na ne oranda hizmet etti ini çeflitli yönlerden de erlendirmek gereklili ini kendini göstermifltir. Fakat bundan önce uluslar aras arenada ses getiren iki davadan bahsetmek yerinde olacakt r. Bunlardan ilki Amerika da gerçekleflmifltir. Vergi borcu bulunan Amerikal Lipper kendisinden bilgi talep eden hiçbir yaz ya cevap vermemifl, tebligatlar teslim almam fl ve kap s na gelen vergi memurlar na kap y açmam flt r. Fakat bu esnada bütün mal varl n nakde çevirdi i ve Fransa ya gitmeye haz rland tespit edilmifl ve yakaland nda da kendisi bu durumu itiraf etmifltir. Bunun üzerine Amerikan ç Gelir daresi Lipper n yurtd fl na ç k fl n n yasaklanmas için mahkemeye baflvurmufltur. Mahkeme hükümetin yurt d fl na ç k fl yasa talebini kabul ederken karar n n gerekçesinde flu standartlar ortaya koymufltur: 1. Yurt d fl na ç k fl yasa n n mahkeme karar na ba lanmas, 2. Yurt d fl ç k fl yasa n n gereklili ini ispat yükünün vergi idaresine düflmesi, 3. Malvarl n yurt d fl na ç karma amac n n varl na dair makul flüphenin bulunmas ve 4. Yurt d fl na ç k fl ile tahsilât imkâns zl aras nda illiyet ba n n bulunmas. Di er bir olay da Bulgaristan da cereyan etmifltir y l nda Avusturya ya göç eden Bulgar vatandafl Riener orada ifl kurarak Avusturya vatandafll n ve pasaportunu alm flt r. Bulgaristan dan kahve ithal eden Riener ad na Sofya Vergi Dairesi ödenmeyen özel tüketim vergisi ve faiz olmak üzere ikmalen vergi tarh etmifltir. Banka hesaplar na el konulan Riener in Avusturya pasaportuna da el konularak hakk nda 1995 y l na yurtd fl na ç k fl yasa karar al nm flt r. dare ve yarg aflamas nda tüm yollar tüketen Riener davas n seyahat özgürlü ünün ihlal edildi i iddias ile A HAM a tafl m flt r. A HAM, karar nda yurtd fl na ç k fl yasa n n kanunili ini tart fl rken ortaya koydu u kriterleri flu flekilde ifade etmifltir: kiflinin, seçimine ba l olarak di er bir ülkeye gitmek için ülke d fl na ç kma hakk da dahil olmak üzere, seyahat özgürlü ünü güvence alt na al r. Bu hakk s n rlayan herhangi bir önlem yasaya dayal olmal, Sözleflme maddesinde geçen meflru amaçlarla yap lmal ve kamu yaran ile birey hakk aras nda adil bir denge gözetmelidir... Baflvurucunun Bulgaristan terk etmesine yönelik yasak bir 2 Ayn yönde, Günefl, s , Yalt TBB Dergisi, Say 66, Ekim Bumin Do rusöz, Yurt D fl Ç k fl Yasa na Yeni Düzenleme, Para

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2008 flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri M. Fatih Köprü English translation Dünya dan vergi haberleri

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No: 159 2010/1 ISBN No: 978-605-5614-20-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2010 Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Levent Atakan fiüpheli ticari alacak karfl l klar ve de ersiz alacaklarda gelinen son nokta Melike K l nç English translation

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

BES, 10 YAfiINDA. ten

BES, 10 YAfiINDA. ten Birlik 34 kapak 2/19/14 4:43 PM Page 1 ten EK M-ARALIK 2013 SAYI: 34 BES, 10 YAfiINDA 10. y l n geride b rakan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, özellikle Devlet Katk s uygulamas n n yürürlü e girmesi ile

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

T Ü R K Y E D E TEOR VE UYGULAMA

T Ü R K Y E D E TEOR VE UYGULAMA T Ü R K Y E D E ÖZEL F NANS KURUMLARI TEOR VE UYGULAMA TÜRK YE DE ÖZEL F NANS KURUMLARI TEOR VE UYGULAMA ALBARAKA TÜRK ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 17 KÜLTÜR K TAPLARI: 2 stanbul 2000 Dizi Editörü brahim USUL

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas. Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas. English translation

Vergide Gündem. Tax Agenda. ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas. Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas. English translation Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs/May 2009 ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas Serdar Altay Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas Av. Gökçe Sar su English translation Dünya dan vergi haberleri

Detaylı

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM 1 OCAK 2014 TAR H NDE AVRUPA B RL NE TAM ÜYEL K HEDEF NE DO RU: GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM TÜS AD SEÇ M PLATFORMU TARTIfiMA GÜNDEM Haziran 2007 (Yay n No: T-2007-06-441) Meflrutiyet

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ-

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Hava, su ve toprak kirlili i; gürültü; asit ya murlar ; küresel s nma ve bunun olumsuz

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı