Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. azilim.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim."

Transkript

1 Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. azilim.net TÝCARÝ PAKET

2 TÝCARÝ PAKET Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL veritabaný kullanýr... Standart donanýmlarla ekstra maliyet gerektirmeden kurulum yapýlabilir... Farklý yerlerdeki programlarla kombine (þubeler arasý) çalýþýlabilir... Kullanýcý dostu arayüzü ile kolay adaptasyon saðlar... Veriler kolayca yedeklenebilir ve yine yedekten kolayca geri dönülebilir... Gereksinimlerinizin hemen hemen tamamýný kapsayacak zengin modül içeriðine sahiptir...

3 GENEL ÖZELLÝKLER Stok, cari, kasa ve banka modüllerinde tek tuþ ile ekstre alabilirsiniz. Windows'a tanýtýlmýþ tüm yazýcýlarý kullanabilirsiniz. Fatura, irsaliye, sipariþ ve dekont iþlemleri için istediðiniz þekilde yazdýrma dizayný yapýlabilir. Nokta vuruþlu (dot matrix), mürekkep püskürtmeli (ink jet) veya lazer printer'larý kullanabilirsiniz. (Finansman paketinde) muhasebe fiþlerini iþlem anýnda veya sonradan oluþturabilirsiniz (ticari evraklar düzeltildiðinde/silindiðinde muhasebe fiþlerinin otomatik düzeltilmesi/silinmesi saðlanýr). (Finansman paketinde) beyannamelerin otomatik olarak hazýrlanabilmesi ve e-beyanname olarak gönderilebilmesi mümkündür. Kullanýcý yetkilerini modül ve iþlem bazýnda düzenleyebilir, kýsýtlamalar yapabilirsiniz. Hangi iþlemi kimin (hangi kullanýcýnýn) yaptýðýný izleyebilirsiniz. Devir iþlemlerini kendiniz yapabilirsiniz (yeni yýldaki devir modülünden sizin belirlediðiniz seçenekler doðrultusunda devir iþlemi otomatik olarak yapýlmaktadýr). Programdaki aktif pencereyi bir kýsayol tuþu ile excel'e atabilirsiniz. Rapor veya yazdýrma evraklarýnýzý önizleme ekranýnda iken.txt (notepad),.doc (word),.xls (excel),.pdf (acrobat) ve diðer formatlarda kaydedebilir ya da e-posta olarak gönderebilirsiniz. FÝRMA BÝLGÝLERÝ Yeni firma açma iþlemini kolayca yapabilir, ayný programda birden fazla firma açabilirsiniz. Firmalar ve onlarýn çalýþma yýllarý için otomatik olarak ayrý klasör oluþturulur (bu sayede veri taþýma ve yedekleme iþlemlerinizi rahatlýkla yapabilirsiniz). Özel hesap dönemi tanýmlayabilirsiniz. FATURA MODÜLÜ Normal faturalara ek olarak ihraç kayýtlý alýþ ve satýþ faturalarý, müstahsil makbuzu, gider pusulasý, serbest meslek makbuzu..vb. evraklarýnýzýn kayýtlarýný da yapabilirsiniz. Her türlü evrak için size özel dizaynlar kullanabilir, bu dizaynlara firma logonuzu ekleyebilirsiniz. Toplu yazdýrma iþlemleri yapabilirsiniz. Kendinize özel ek açýklamalar tanýmlayabilir, bunlarý fatura dizaynlarýnda kullanabilirsiniz. Farklý para birimlerinde fatura kaydedebileceðiniz gibi ayný fatura içerisinde de bu farklý para birimlerini kullanabilirsiniz Evrak giriþi sýrasýnda stok, cari..vb. kartlarý oluþturabilirsiniz. Stoklarýnýzýn maliyetini seçtiðiniz envanter yöntemine göre (otomatik olarak) izleyebilirsiniz. Fatura giriþi sýrasýnda (henüz kayýt yapmadan) maliyet ve kar tutarlarýný (hem satýr olarak hem de evrak için) görebilirsiniz. Carilere ve/veya stoklara göre otomatik indirim yapabilirsiniz. Birden fazla veya kademeli indirim uygulamasý yapabilirsiniz. Cari veya stok kartýna kilit koyarak evraklarda kullanýlmasýna engel olabilir, cariler için vereceðiniz risk limitinin aþýlmamasýný saðlayabilirsiniz. Ayný evrak içerisinde farklý depolar kullanabilirsiniz. Farklý birimlerde (ayný stok için) evrak giriþi yapabilirsiniz. Serbest birim ve serbest miktar kullanabilirsiniz.

4 Miktar-boyut çevrimi yapabilirsiniz (ve bunlarý yazdýrmada kullanabilirsiniz). Tevkifat, ÖTV veya ÖÝV iþlemlerini yapabilirsiniz. Stok kartýna tanýmlayacaðýnýz reçete ile satýþ anýnda otomatik olarak üretim kaydý yapabilirsiniz. Barkodlu giriþ/çýkýþ yapabilirsiniz. Barkod okuyucu kullanarak giriþ/çýkýþ iþlemlerini gerçekleþtirebilirsiniz. Seri No'lu giriþ/çýkýþ yapabilirsiniz. Kayýt esnasýnda minimum ve maksimum stok miktarý kullanabilir ve/veya eksi bakiye olup olmadýðýný izleyebilirsiniz. Kayýt esnasýnda farklý depolarýnýzdaki miktarlarý (ilgili stok için) görebilirsiniz. Kayýt esnasýnda ilgili satýrdaki stok kartýnýn daha önceki hareketlerini (tarihçe) hem evraktaki cari hem de bütün cariler için inceleyebilirsiniz. Evraklarda farklý cari þubeler veya farklý sevk adresleri kullanabilirsiniz. Fatura Listesi, Fatura Karlýlýk Analizi, Ba/Bs Kontrol Listesi, Ba/Bs Mutabakat Mektubu, Ýndirilecek KDV, Yüklenilen KDV, Aylýk KDV/ÖTV..vb. raporlarý alabilirsiniz. Normal faturalara ek olarak ihraç kayýtlý alýþ ve satýþ faturalarý, müstahsil makbuzu, gider pusulasý, serbest meslek makbuzu..vb. evraklarýnýzýn kayýtlarýný da yapabilirsiniz. Her türlü evrak için size özel dizaynlar kullanabilir, bu dizaynlara firma logonuzu da ekleyebilirsiniz. Toplu yazdýrma iþlemleri yapabilirsiniz. Farklý para birimlerinde fatura kaydedebileceðiniz gibi ayný fatura içerisinde de farklý para birimlerini kullanabilirsiniz. Seri No'lu giriþ/çýkýþ yapabilirsiniz.

5

6 ÝRSALÝYE MODÜLÜ Kayýtlý irsaliyelerinizi otomatik olarak faturalandýrabilirsiniz. Birden fazla irsaliyeyi tek faturaya aktarabildiðiniz gibi bir irsaliyeyi farklý faturalara (parça parça aktarým veya kýsmi faturalandýrma) aktarabilirsiniz. Faturalanmamýþ irsaliyeleriniz için uyarý verdirebilirsiniz. Minimum ve maksimum stok kontrolleri otomatik yapabilirsiniz. Carilerin risk limiti kontrollerini otomatik yapabilirsiniz. Satýþlarýnýzda ve alýþlarýnýzda depo seçimi yapabilirsiniz. Cari þubeli satýþ yapabilir farklý adreslere sevk edebilirsiniz. Ayný ekranda ilgili evraklarýn hangi evraklarla (fatura veya sipariþ) iliþkili olduðunu izleyebilirsiniz. Stok kartýnda reçete tanýmý yaparak üretimden giriþ anýnda sarf kayýtlarýnýn da otomatik olarak yapýlmasýný saðlayabilirsiniz. Toplu yazýdýrma iþlemi yapabilirsiniz.

7 SÝPARÝÞ MODÜLÜ Alýnan ve verilen sipariþlerinizi, alýnan ve verilen tekliflerinizi kayýt altýnda tutabilirsiniz. Sipariþlerinizi otomatik olarak irsaliye veya fatura modülüne aktarabilirsiniz. Size özel yapýlan ayarlar ile teklif ve sipariþ dökümlerinizi yazýcýnýzdan alabilir, e-posta ile gönderebilirsiniz. Teslim edilmemiþ sipariþlerinizi cari ve/veya stok kartlarýna göre alabilirsiniz.

8 STOK MODÜLÜ Sýnýrsýz sayýda stok kartý tanýmlayabilirsiniz. Ürünlerinizin giren, çýkan ve kalan tutarlarýný görebilirsiniz. Ürün koduna, adýna ve barkod numarasýna göre arama yapabilirsiniz. Depo takibi yapabilirsiniz. Ürünlere minimum ve maksimum stok seviyesi belirtebilirsiniz. Ürünlere birden fazla alýþ ve satýþ fiyatý belirtebilirsiniz. Maliyet yöntemi tanýmlayarak satýþ evraklarýnda birim fiyatý otomatik olarak hesaplatabilirsiniz (kar yüzdesi girilerek satýþ fiyatýnýn otomatik olarak hesaplayabilirsiniz). Her cari kayda ilgili ürünün farklý bir satýþ ve alýþ fiyatý tanýmýný yapabilir, satýþ esnasýnda fiyatlarýn müþteriye göre otomatik belirmesini saðlayabilirsiniz. Ürün resimlerini stok kartlarýna kaydedebilirsiniz. Bir ürüne birden fazla stok birimi ( adet, paket, koli..vb.) tanýmlayabilirsiniz. Farklý para birimlerinde takip (farklý para birimlerindeki iþlemleri tek stokta takip) yapabilirsiniz. Seri No takibi edebililirsiniz. Stok hareketlerine göre özet bilgi þeklinde bakiyeleri görüntüleyebilirsiniz. Farklý depolardan iþlem yapabilirsiniz. Barkod'lu giriþ çýkýþ iþlemleri yapabilirsiniz. Barkodu olmayan ürünlere barkod numarasý vererek etiket bastýrabilirsiniz (barkod printer'e gerek kalmadan). Alýþ Satýþ kayýtlarýnda eski hareketlerin birim fiyatlarýný görebilirsiniz (cariye göre filtreliyebilme). Kalite kodu vererek farklý kalitelerdeki stok hareketlerini izleyebilirsiniz. Grup kodu vererek bu grup kodlarýna göre indirim tanýmlayabilirsiniz. Ana stok kodu tanýmý yaparak grup kodu vermeden stoklarý hiyerarþik olarak gruplandýrabilirsiniz (ör: Kalemler, defterler, kitaplar..vb.). Özel kodlara, grup kodlarýna, hareket tarihlerine, depo durumlarýna göre ekstre ve durum raporlarý alabilirsiniz. Stok kartlarýný listelerde görünmemesini saðlayabilir veya iþlem yapýlmamasý için kilitleyebilirsiniz. Stok kartýndan reçete tanýmlayarak üretim iþlemlerini pratik olarak yaptýrýlabilir, yine bu özellik sayesinde malzeme gereksinim listesi alabilirsiniz. Alýþ ve satýþlarýnýzý hem cari hem de stok kartlarýna göre (mal/cari veya cari/mal daðýlým raporlarý) görebilirsiniz. Aylara göre alýþ ve satýþ rakamlarýný (hem miktar hem de tutar) görebilir, satýþlarýnýzýn maliyetini (seçtiðiniz envanter yöntemine göre) alabilirsiniz.

9 CARÝ MODÜLÜ Sýnýrsýz sayýda cari kart tanýmlayabilirsiniz. Cari kartlarda ana/detay hesap tanýmlamasý ile bu kartlarý hiyerarþik olarak sýnýflandýrabilirsiniz (ör: Ankara müþterileri, Ýstanbul müþterileri..vb.) Cari koduna, unvanýna veya unvanýnda yer alan herhangi bir harf ya da kelimeye göre arama yapabilirsiniz. Her cari karta birden fazla adres yazabilirsiniz. Cari kartlara risk limiti, vade süresi ve vade farký tanýmlamasý yapabilirsiniz. Cari kartlarda þubeli çalýþabilir, bu þubelerdeki bakiyeleri ayrý ayrý görebilirsiniz. Farklý para birimlerinde takip yapabilirsiniz (farklý para birimlerindeki iþlemlerin tek caride takibi). Carileri listelerde görünmemesini saðlayabilir, iþlem yapýlmamasý için kilitleyebilirsiniz. Cari kartlara þubelerini ve banka bilgilerini kaydedebilirsiniz. Cari kartta resim kullanabilirsiniz. Cari kartlarý personel olarak açýp, maaþlarýný belirleyerek (tek bir evrakla) bütün personellerinizin maaþ tahakkuklarýný oluþturabilirsiniz. Cari hesap durumunu (hareketleri ile birlikte), aylara göre alýþ-satýþ raporlarýný, listeli cari ekstrelerini alabilir bunlarý e-posta olarak gönderebilirsiniz. KASA MODÜLÜ Ýstediðiniz sayýda kasa kartý tanýmlayabilirsiniz. Nakit tahsilat, nakit ödeme iþlemlerinizi gerçekleþtirebilir, yapýlan iþlemlerin cari kartlara otomatik kaydolmasýný saðlayabilir, tahsilat ve tediye makbuzlarýnýzý yazýcýnýzdan yazdýrabilirsiniz.

10 Günlük kasa defterinizi yazdýrabilirsiniz. Kasalar arasý virman yapabilirsiniz. Günlük giderleri (kýrtasiye, yemek v.b.) kasadan ödemeler ile takip edebilirsiniz. Çek-senet tahsilatlarýnýzý yapabilirsiniz. Tek tuþla ekstre alabilirsiniz. Nakit durumunuzu, finansman durumunuzu, (kasa+banka) nakit giriþ ve çýkýþlarýnýzý alabilirsiniz. BANKA MODÜLÜ Ýstediðiniz sayýda banka kartý tanýmlayabilirsiniz. Gelen havale ve gönderilen havale takibini yapabilirsiniz. Bankalar arasý virman yapabilirsiniz. Banka giderlerinizi (komisyon, havale gideri v.b.) takip edebilirsiniz. Çek-Senet tahsil ve ödemelerinizi takip edebilirsiniz. Bankaya yatýrýlan ve bankadan çekilen para takibini yapabilirsiniz. Kredi kartý hesabý tanýmlayabilir, ilgili iþlemler için Pos hesap takibi yapabilirsiniz.

11 ÇEK-SENET MODÜLÜ Cariden alýnan, cariye verilen, iade alýnan, iade edilen, bankaya tahsile veya teminata verilen çek ve senetlerinizin takibini yapabilirsiniz. Vadesi gelen çek ve senetler için programýn otomatik uyarý vermesini saðlayabilirsiniz. Sýralý çek-senet özelliði ile otomatik olarak birden fazla çek veya senedin giriþ ve çýkýþýný yapabilirsiniz. Çekleri durumlarýna göre gruplandýrabilirsiniz. Çek ve senetlerinizin dökümünü, reeskont raporunu..vb. alabilirsiniz. Çek (veya senet) giriþ ve çýkýþý esnasýnda vade ve faize göre tutar hesaplamasý yapabilirsiniz. Farklý para birimlerinde çek ve senet giriþi yapabilirsiniz. Zengin filtreleme seçenekleri ile istediðiniz evraka kolayca ulaþabilir ve gerekli incelemeleri yapabilirsiniz.

12 GELÝR-GÝDER MODÜLLERÝ Þirketinizin elektrik, su, telefon..vb. giderlerini, nakliye, montaj, iþçilik..vb. gelirlerini takip edebilir ve raporlandýrabilirsiniz. Sýnýrsýz sayýda gelir ve gider kartý oluþturabilirsiniz. Tarih aralýðýna göre gelir ve ve giderlerinizi filtrelendirerek rapor oluþturabilirsiniz. Karþýlaþtýrmalý gelir ve gider raporu alabilirsiniz.

13 DÖVÝZ ÝÞLEMLERÝ MODÜLÜ Döviz iþlemleri modülü ile internet aracýlýðý ile döviz kurlarý otomatik olarak bilgisayarýnýza alýnabilmektedir, bu sayede programda dövizli iþlem yapýlýrken iþlem tarihindeki döviz kurunun otomatik alýnarak hesaplanmasýný saðlayabilirsiniz. (Her gün saat 15:30 dan sonraki deðerler dikkate alýnmaktadýr.) BARKOD YAZDIRMA MODÜLÜ Barkod yazdýrma modülü ile ürünlerinize belirlemiþ olduðunuz barkodlarý kaydedebilir veya programa otomatik olarak barkod oluþturabilirsiniz. Dilerseniz yapýlacak ayarlar doðrultusunda barkod yazýcýnýzdan barkod yazdýrabilirsiniz.

14 SERÝ NO-DETAY TAKÝP MODÜLÜ Seri No-Detay Takip modülü, alýþ ve satýþýný yapmýþ olduðunuz ürünlerinizde barkod numarasýnýn haricinde kayýt altýna alýnmasý gereken ikinci bir numara var ise (UBB, LOD, IMEI numarasý..vb.) bu numaralý ürünlerin takibini, satýlan veya stokunuzda bekleyen miktarýný takip etmenizi ve raporlamanýzý saðlamaktadadýr.

15 FÝYAT-K.D.V. DEÐÝÞTÝR MODÜLÜ Bu modül sayesinde stok modülünde kayýtlý bulunan ürünlerin KDV oranlarýný (ve kartlarda bulunan alýþsatýþ fiyatlarý gibi diðer alanlarý isterseniz bir formüle baðlý olarak ya da isterseniz sabit deðerler vererek) otomatik olarak deðiþtirebilirsiniz.

16 ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. ZÝRVE PAKET PROGRAMLARI FÝYAT LÝSTESÝ PAKET ADI LÝSTE FÝYATI (Nakit / Kredi Kartýna Tek Çekim) KREDÝ KARTINA 6 TAKSÝT (Kampanya Kartlarýna) KREDÝ KARTINA 12 TAKSÝT (Kampanya Kartlarýna) Zirve Müþavir.NET (SQL) 4.02 (Sýnýrsýz Kullanýcý) YTL YTL YTL YTL x YTL x 12 Zirve Ticari.NET (SQL) 4.02 (TekKu llanýcý)* YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 Zirve Finansman.NET (SQL) 4.02 (TekKu llanýcý)* YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 Zirve Üretim.NET (SQL) 4.02 (TekKu llanýcý)* YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 Zirve Muhasebe.NET (SQL) 4.02 (Sýnýrsýz Kullanýcý) YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 Zirve Personel.NET (SQL) 4.02 (Sýnýrsýz Kullanýcý) YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 Zirve Ýþletme.NET (SQL) 4.02 (Sýnýrsýz Kullanýcý) YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 * Tek kullanýcý olarak belirtilen paketlerde fazla her kullanýcý için % 10 fiyat farký alýnýr. YUKARIDA BÝLGÝSÝ VERÝLEN ÜRÜNLERÝMÝZÝN KDV ORANI %0'dýr. ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ: Ceyhun Atýf Kansu Cad. Bayraktar Ýþ Mrk. 114 F Blok Kat: 2 No: 4 Balgat Tel: (0312) Pbx ÝSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ: Kasap Ýsmail Sokak Ýstanbul Plaza Kat:4 No:13 / 31 Hasanpaþa-Kadýköy Tel: (0 216) (Pbx) YAZILIM MERKEZ: CyberPark Bilkent - ANKARA Bölge Temsilciliklerine internet sayfamýzdan ulaþabilirsiniz.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net MÜÞAVÝR PAKETÝ MÜÞAVÝR PAKETÝ Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL

Detaylı

Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi

Detaylı

sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Dogalgaz Programı ÖZELLIKLER

Dogalgaz Programı ÖZELLIKLER Dogalgaz Programı Keşif.Teklif.Sözleşme.Proje.Eksik İş.Stok. Cari.Fatura.İrsaliye.Sipariş.Kasa.Banka.Çek Senet.Ödeme Planı.İş Emri.Call Center.Uyarı.Personel.İnsan Kaynakları.Sms.Kurlar.Raporlar ÖZELLIKLER

Detaylı

Tercüme Ofis Programı

Tercüme Ofis Programı Tercüme Ofis Programı Tercüme Takip, Tercüman Bilgileri, Cari, Stok,Fatura, İrsaliye, Sipariş,Teklif, Kasa,Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkodlu), Call Center, İş Programı, Kur

Detaylı

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROTOP Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKROTOP Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir. Gerek

Detaylı

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Genel Kayıt Alanlarına (Hesap Plan Kodu, Cari Kart, Demirbaş, Personel, Fatura, Stok Kartı ) ait Word, Excel, PowerPoint, Microsoft ofis dosyalarını ekleyebileceğiniz gibi PDF, JPG, BMP gibi resim dosyalarının

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

MİKRONOM. Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRONOM. Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRONOM Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi 1 MİKRONOM Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir.

Detaylı

AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465

AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465 AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465 AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT Wolvox; içerdiği muhasebe & finans yönetim sistemi ile ön muhasebe ve genel muhasebe sistemi kullanan bütün işletmelere

Detaylı

Nebim V3 Standart Sürüm

Nebim V3 Standart Sürüm Nebim V3 Standart Sürüm Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Ticari Yazılım Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ticari

Detaylı

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura Kasa Cari Stok Fatura Çek/Senet Banka İrsaliye Sipariş Fatura Depo Sayım Seri No. Barkod Kredi Kartı Mail Order Yönetici Taşören Hızlı Üretim Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat

Detaylı

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır.

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır. Türkiye'nin en popüler muhasebe programı olan ETA Versiyon 7, üstün özellikleri baz alınarak ve geliştirilerek veritabanı platformuna ETA:V.8-SQL olarak taşındı. Muhasebeciler, Mali Müşavirler, Serbest

Detaylı

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Türkiye de 170.000 firma ve 1.300.000 in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım firması LOGO dan KOBİ

Detaylı

WOLVOX ERP E-Business

WOLVOX ERP E-Business AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...11 2. KULLANIMI...11

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel bir ERP Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun!

Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun! Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun! LOGO MALİ MÜŞAVİR PLUS Türkiye nin uygulama yazılımları pazarının lider kuruluşu olan Logo nun Mali Müşavir lere

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

Perakendeci Firmalar İçin Mağazacılık Yazılımı. Küçük Ölçekli, Bağımsız Mağazalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü

Perakendeci Firmalar İçin Mağazacılık Yazılımı. Küçük Ölçekli, Bağımsız Mağazalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Perakendeci Firmalar İçin Mağazacılık Yazılımı Küçük Ölçekli, Bağımsız Mağazalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Küçük Ölçekli, Bağımsız Mağazalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Mağazanızda satışınızı artırmak

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

YORKA YAZILIM Yorka Ticari Entegre

YORKA YAZILIM Yorka Ticari Entegre YORKA TİCARİ ENTEGRE EĞİTİM DÖKÜMANI ÖNSÖZ Yorka Ticari Entegre Yazılımı, en basitten en üst seviyeye kadar tüm firmaların kayıtlarını tutma ve raporlamaya yönelik olarak hazırlanmış bir yazılımdır. Standart

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç, İşlem Dövizi

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı