KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ"

Transkript

1 KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ Kullaným Kýlavuzu web: e-posta: ÝSTANBUL: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad Gebze-KOCAELÝ Tel: (0262) Fax: (0262) ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya - ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) ÝZMÝR : Þehit Fethibey Cad. No : 55, Kat.13, Pasaport - ÝZMÝR Tel: (0232) Fax: (0232) ADANA : Ziyapaþa Bulvarý Çelik Ap. No : 25/5-6, ADANA Tel: (0322) Fax: (0322) ANTALYA : Metin Kasapoðlu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok No: 1 D. 4, ANTALYA Tel: (0242) Fax: (0242)

2 .

3 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 GÝRÝÞ 06 GARANTÝ ve SERVÝS 07 AÇIKLAMALAR 15 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ 16 UZAKTAN KUMANDA KONTROL PANELÝ 18 UZAKTAN KUMANDA EKRANI 19 ÇALIÞTIRMAYA HAZIRLIK 20 OTOMATÝK ÇALIÞTIRMA 22 DEÐÝÞÝK MODLARDA ÇALIÞTIRMA (ISITMA, SOÐUTMA) 24 DEÐÝÞÝK MODLARDA ÇALIÞTIRMA (FAN) 25 "TIMER" KULLANIMI 28 ENERJÝ TASARRUFU MODUNDA ÇALIÞTIRMA 29 HAVA YÖNÜ AYARI 30 BAKIM 32 ARIZA ve KENDÝ KENDÝNE TEÞHÝS 32 ÇALIÞMAYA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 36 MULTI SÝSTEM ÇALIÞTIRMASI 38 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE YAPILACAK KONTROLLER 41 UYARILAR 43 TEKNÝK ÖZELLÝKLER

4 5 6 GÝRÝÞ Evinizde/iþyerinizde hava koþullandýrma gereksiniminiz için ALARKO CARRIER'ý seçtiðiniz için teþekkür ederiz. ALARKO CARRIER, kýrk yýlý aþan deneyimi, yurt çapýnda yaygýn bayi ve servis aðý ile sürekli hizmetinizdedir. Herhangi bir sorununuzda ALARKO CARRIER'a baþvurmanýzý rica ederiz. Bu kullanma kýlavuzu klimanýzýn ilk çalýþtýrmasýný yapmak ve daha sonraki kullanýmlarýnýzda sürekli baþvuru kaynaðýnýz olmasý için hazýrlanmýþtýr. Cihazýnýzýn ayrýlmaz parçasýdýr. Lütfen dikkatle koruyunuz. Bu kullanma kýlavuzunda klimanýzýn teknik özelliklerini ve iþlevlerini, tanýtýcý bilgilerini, çalýþtýrýlmasý ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý bulacaksýnýz. Dikkat! Klimanýzý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatle inceleyiniz. Herhangi bir sorunuz olursa klimanýzýn ilk çalýþtýrmasýný yapacak olan ALARKO CARRIER YETKÝLÝ SERVÝSÝ'ne sorunuz. GARANTÝ ve SERVÝS Klimanýz malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý 3 (üç) yýl garantilidir. Standart dýþý, uygun olmayan montaj ve tamiratlardan, elektrik beslemesindeki düzensizliklerden oluþabilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Bu cihazla birlikte verilen Garanti Belgesi, cihazý aldýðýnýz Bayi tarafýndan doldurularak bir bölümü size verilecektir. Bu belge üzerindeki bilgileri lütfen dikkatle inceleyiniz. Garanti süresi içinde bu belgeyi saklamanýz ve garanti iþlemlerinden yararlanabilmek için Yetkili Servis Elemanýna göstermeniz gerekir. Yetkili olmayan elemanlarýn cihaza müdahaleleri veya orjinal olmayan yedek parçalarýn kullanýlmasý sonucu meydana gelebilecek arýzalarýn sorumluluðu uygulamayý yapana aittir. Klimanýza bakým gerektiðinde, klimanýzla birlikte verilen ALARKO CARRIER YETKÝLÝ SERVÝSLER kitapçýðýndan iliniz ve bölgenizdeki yetkili servisi bulabilirsiniz. Dikkat! Bu cihaz sadece tasarým amaçlarýna ve teknik özelliklerine uygun koþullarda çalýþtýrýlabilir.

5 7 8 AÇIKLAMALAR Bu cihazý doðru çalýþtýrabilmek için kullanmadan önce AÇIKLAMALAR ý dikkatle okuyunuz. Bu bölümdeki bilgiler cihazýnýzý doðru, güvenli ve verimli kullanmanýz için hazýrlanmýþtýr. Bu kýlavuzda geçen DÝKKAT ve UYARI sözcükleri aþaðýdaki anlamlarda kullanýlmýþtýr: DÝKKAT! Bu iþaret, belirtilen koþullara uygun olarak hareket edilmediðinde kullanýcý için hayati tehlikelere yol açabilecek iþlemleri gösterir. UYARI! Bu iþaret, belirtilen koþullara uygun olarak hareket edilmediðinde kullanýcýya ya da eþyalara zarar verebilecek iþlemleri gösterir. Güvenlik Ýþaretleri Bu iþaret DÝKKAT ya da UYARI anlamýna gelir. Bu iþaret yapýlmasý yasaklanan iþlemleri gösterir. Yasaklanan eylemler þekillerle ve ayrýca yan tarafta yazýyla açýklanmýþtýr. GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN Cihazýnýzý kendiniz monte etmeyiniz. Tüm montaj ve baðlantý iþlemleri Alarko Yetkili Bayisi veya Yetkili Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Tüm onarým iþleri için Yetkili Servis elemanýna baþvurunuz. Tehlikeli bir elektrik akýmýna maruz kalmamak için cihazýn parçalarýný çýkarmak ya da bakým ve onarýmýný yapmak gibi iþlemleri kendiniz yapmaya çalýþmayýnýz. Bu cihazýn teknolojisi ve parçalarý, kullanýcýnýn bakým ve onarým yapmasýna uygun deðildir. Taþýnýrken, cihazýn sökülmesi ve yeniden yerleþtirilmesi için yetkili servis elemanýna baþvurunuz. Çýkýþ kapýsýna ya da hava giriþ panjurlarýna parmaðýnýzý ya da baþka nesneleri sokmayýnýz. Cihazýn içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðý için yaralanabilirsiniz. Küçük çocuklara özellikle dikkat ediniz. Klimanýzý açmak ve kapatmak için elektrik devre kesiciyi kapatmayýnýz. Bu iþaret kullanýcýnýn servise baþvurmasý gereken durumlarý gösterir. Arýza durumunda (yanýk kokusu, vb.) cihazý hemen kapatýnýz, elektrik beslemesini kesiniz ve yetkili servis elemanýna danýþýnýz.

6 9 10 Elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat ediniz. Elektrik kablosunun üzerine aðýr cisimler koymayýnýz. Bu tür uygulamalar yalýtýma zarar vererek yangýn ya da elektrik çarpmasýna neden olabilir. Kordonu çekmeyiniz. Fiþi çýkarmak için kordonu çekmek, kordonun içindeki kablolara zarar vereceðinden yangýn çýkmasýna neden olabilir. UYARI! Bu klima cihazýnýn elektrik kablosu zarar gördüðünde, güvenlik açýsýndan tehlikeli bir duruma yol açmamak için yetkili servis elemaný tarafýndan deðiþtirilmesi gerekir. Klimanýzýn doðrudan suyla temas etmesine engel olunuz. Elektrik yalýtýmý zarar görebileceðinden elektrik çarpmasýna neden olabilir. Klimanýzý eliniz ýslakken çalýþtýrmayýnýz. Elektrik çarpmasýna neden olabilir. Yerleþtirmenin güvenlik açýsýndan ne durumda olduðunu kontrol ettiriniz. Uzun süre kullanýldýðýnda, yerleþtirmenin hala güvenli olup olmadýðýný, klimanýzýn titreþim yapýp yapmadýðýný yetkili servis elemanýna kontrol ettiriniz. Klimadan akan suyu içmeyiniz temizlik için kullanmayýnýz. Çocuklarýn kumanda cihazýnýn pillerini yutmasýný önlemek için gerekli önlemleri alýnýz. Pil yutulduðunda çok zararlý olabilir. Yanlýþlýkla pil yutan bir çocuðun bunu çýkarmasýný saðlayýnýz ve doktora baþvurunuz. Cihazýnýzý uzun bir süre kullanmayacaksanýz elektrik besleme baðlantýsýný kesiniz. Klimanýzý temizlerken ya da hava filtresini deðiþtirirken mutlaka elektrik baðlantýsýný kesiniz. Cihazýn içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðý için yaralanabilirsiniz. Hava akýmýný doðrudan þöminelere ya da ýsýtma cihazlarýna yöneltmeyiniz Ateþ üzerine doðrudan hava akýmý gelmesi patlama ya da yangýna neden olabilir. Çocuklarýn cihazýnýzýn iç ve dýþ ünitesine, ulaþmamasý için gerekli önlemleri alýnýz. Beklenmedik kazalara neden olabilir.

7 11 12 Klimanýzýn yakýnýnda yanýcý gazlar kullanmayýnýz. Isýtma iþlemi sýrasýnda baðlantý vanalarý ýsýnacaðýndan, el sürmeyiniz. Baðlantý vanalarýný ellemek yanýklara neden olabilir. Batarya kanatlarýna dokunmayýnýz. Yaralanmaya neden olabilir. Temizlerken özellikle dikkatli olunuz. Kanatlarýn eðilmesi ya da zarar görmesi cihazýn verimini düþürür. Cihazýnýzý uzun bir süre kullanmayacaksanýz uzaktan kumanda ünitesinin pillerini çýkarýnýz. Pilin akmasýyla doðabilecek zararlarý önlemek için pilleri çýkarýnýz. Akan pil cildinize, gözlerinize ya da aðzýnýza deðdiðinde hemen bol suyla yýkayýnýz ve doktora baþvurunuz. DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN Soðuk hava akýmýnýn önünde uzun süre kalmayýnýz. Uzun süre doðrudan soðuk hava akýmýna maruz kalmak saðlýðýnýza zarar verebilir. Yatmadan önce ve çocuklarýn, yaþlýlarýn ya da hastalarýn kaldýðý odalarda özellikle dikkatli olunuz. Kullaným sýrasýnda arada bir odayý havalandýrýnýz. Özellikle klimayla birlikte bir baþka ýsýtma cihazý kullanýlýyorsa, yeterli havalandýrma saðlamaya özen gösteriniz. Yetersiz havalandýrma oksijen yetersizliðine yol açabilir. Hayvan ya da bitkileri doðrudan hava akýmýnýn karþýsýnda býrakmayýnýz. Uzun süre doðrudan sýcak ya da soðuk hava akýmýna maruz kalmak bitki ve hayvanlara zarar verebilir. DÝKKAT! Cihazýn temizliðinde dikkat edilmesi gerekli koþullar için bak. sayfa 30 Hava filtresini takmadan cihazýnýzý çalýþtýrmayýnýz. Hava filtresi takmadan çalýþtýrýldýðýnda cihazýn iç kýsýmlarýnda kir ve toz birikeceðinden arýzaya neden olabilir. Filtremi isterim.

8 13 14 Ýç üniteyi ve uzaktan kumandayý televizyon ve radyolardan en az bir metre uzaða yerleþtiriniz. Sinyal radyasyonu sistemi olumsuz etkileyip arýzaya neden olabilir. Hava çýkýþ kapýsýnýn ve hava giriþ panjurlarýnýn önünü kapatmayýnýz. Bu noktalarda hava akýmýnýn engellenmesi cihazýn verimini düþürür, arýzaya ve zarara neden olabilir. Klimanýzýn yakýnýnda buhar çýkaran cihazlar bulunmamalýdýr. Soðutma sýrasýnda iç ortamda su damlacýklarý oluþabilir. Klimanýzý uygun iç ortam sýcaklýðýna ayarlayýnýz. Bak. sayfa 17 Cihazýnýz þömine ya da benzeri bir ýsýtýcý aygýta yakýn olmamalýdýr. Klimanýzýn yakýnýna ýsýtýcý aygýt koymayýnýz. Aþýrý sýcak dýþ muhafazaya zarar verebilir. Hava giriþ panjurunun tam olarak yerleþtirmeye özen gösteriniz. Hava akýþ yönünü doðru ayarlayýnýz. Bak. sayfa 26 Klimanýzýn bulunduðu ortama girip çýkarken kapýlarý uzun süre açýk býrakmayýnýz. Klimanýn verimi düþebilir. Klimanýza doðrudan güneþ ýþýðý geliyorsa perde veya panjur kullanýnýz. Kýþýn uzun bir süre kullanmadýðýnýzda yeniden çalýþtýrma: Elektrik anahtarýný cihazý çalýþtýrmadan en az 12 saat önce açýnýz. Böylece cihaz daha uzun süre ve düzgün çalýþabilecektir. (AUG30, 36, 45 Modelleri için)

9 15 16 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ Ýç Ünite 1) Hava filtresi Havadaki kir ve tozu alýr. 2) Yatay Panjurlar Hava akýþ yönünü öne ve arkaya doðru deðiþtirir. 3) Hava Giriþ Panjuru Hava buradan içeri girer. UZAKTAN KUMANDA KONTROL PANELÝ UYARI! Þekilde, açýklama amacýyla tüm göstergeler yer almaktadýr. Gerçekte yalnýzca ayarlanan ya da kullanýlan alan görünür. Uzaktan Kumanda Ekraný Dýþ Ünite 1) Hava Giriþi (Yan ve arka paneller) 2) Hava Çýkýþý Sýcak ya da soðuk hava üflenir. Elektrik Þalteri Elektrik baðlantýlarý yapýlýrken hat üzerine gerektiðinde elektriði kesmek için bir þalter konulmalýdýr.

10 1) "START/STOP" (Çalýþtýrma/Durdurma) Düðmesi Açmak ve kapamak için basýnýz. 2) Çalýþtýrma Lambasý Klimanýz çalýþýrken ve timer "ON" konumundayken yanar. 17 3) "LOUVER" (Kanat) Düðmesi Otomatik kanatýn çalýþmasýný baþlatmak ve durdurmak için basýnýz. Açmak için basýnýz, kapatmak için yeniden basýnýz. 4) "LOUVER" Lambasý Otomatik kanatýn çalýþmasý sýrasýnda yanar. 5) "ZONE CONTROL" (Alan Kontrol) Düðmesi Alan kontrolunu açýp kapatmak için basýnýz. 6) "ZONE CONTROL" Lambasý Cihaz alan kontrol modundayken yanar. 7) "ENERGY SAVE" (Enerji Tasarrufu) Düðmesi Enerji tasarrufu modunu açmak ve kapatmak için basýnýz. 8) "ENERGY SAVE" Lambasý Cihaz enerji tasarrufu modundayken yanar. 9) "CLOCK" (Saat) Ayarý Düðmesi 10) "TIMER MODE" Düðmesi Timer modlarýný deðiþtirmek için kullanýnýz (NON STOP-Sürekli,OFF TIMER-Kapamaya ayarlama, ON TIMER-Açmaya ayarlama, PRO- GRAM TIMER- Program timer, REPEAT TIMER-Tekrar timer). 11) "SET TIME" (Zaman Ayarý) Düðmesi Timer ayarýný deðiþtirmek ve o andaki saat ayarýný yapmak için kullanýnýz. 12) "SET TEMP." (Sýcaklýk Ayarý) Düðmesi Sýcaklýk ayarýný deðiþtirmek için kullanýnýz. 13. "FAN CONTROL" (Fan Ayarý) Düðmesi Fan hýzýný (AUTO-Otomatik, HIGH-Yüksek, MED-Orta, LOW-Alçak) seçmek için kullanýnýz. 14) "MASTER CONTROL" (Ana Kontrol) Düðmesi Çeþitli çalýþtýrma modlarýný (AUTO, HEAT-Isýtma, FAN-Fan, COOL- Soðutma) seçmek için kullanýnýz. 18 UZAKTAN KUMANDA EKRANI UYARI! Þekilde, açýklama amacýyla tüm göstergeler yer almaktadýr. Gerçekte yalnýzca ayarlanan ya da kullanýlan alan gözükür. 1) Saat Göstergesi (CLOCK/TIMER) O andaki saati ya da timerýn ayarlandýðý saati gösterir. 2) Sýcaklýk Ayar Göstergesi (TEMP) Sýcaklýk ayar noktasýný gösterir. Cihazýn kullanýldýðý koþullara (oda geniþliði, dýþ sýcaklýk, vb.) baðlý olarak, gösterilen sýcaklýk gerçek oda sýcaklýðýndan farklý olabilir. 3) OPERATION Modu Göstergesi Çalýþma modunu (AUTO, HEAT, FAN, COOL) gösterir. 4) TIMER Modu Göstergesi Timer modunu (NON STOP, OFF TIMER, ON TIMER, PROGRAM, RE- PEAT) gösterir. 5) Fan Hýzý Göstergesi O andaki fan hýzýný gösterir. 6) DEFROST (Buz Çözme) Göstergesi Buz çözme iþlemi sýrasýnda ekrana gelir. 7) TEST Göstergesi Test iþlemi sýrasýnda ekrana gelir.

11 19 20 ÇALIÞTIRMAYA HAZIRLIK Elektrik beslemesini açýnýz. Elektrik fiþini prize takýnýz. Gevþek býrakmadan, tam olarak yerleþtiriniz. Elektrik þalterini açýnýz. O andaki saati ayarlayýnýz. 1) "CLOCK ADJUST" düðmesine üç saniyeden uzun bir süre basýnýz. Uzaktan kumanda ekranýnda o andaki saat yanýp sönerek görünecektir. 2) "SET TIME" düðmesine basarak saati ayarlayýnýz. s Saati ileri almak için kullanýnýz. t Saati geri almak için kullanýnýz. (Saati 1 dakika ileri ya da geri almak için bir kez basýnýz; sürekli bastýðýnýzda saat on dakikalýk aralarla ilerleyecek ya da gerileyecektir.) O andaki saat ekranda yanýp sönerek görünecektir. 3) "CLOCK ADJUST" düðmesine yeniden basýnýz. O andaki saat ekranda yanýp sönmeden görünecektir. Örnek: Saat 9:31 e ayarlanmýþ. "AUTO" MODUNDA ÇALIÞTIRMA "AUTO" Ýþleminin Seçilmesi 1) START/STOP düðmesine basýnýz. Cihaz çalýþmaya baþlayacak ve çalýþma lambasý yanacaktýr. 2) "AUTO" modunu seçmek için "MAS- TER CONTROL" düðmesine basýnýz. Ekranda yalnýzca AUTO çalýþma modu görünecektir. Termostat Ayarý "SET TEMP" düðmesini istenilen sýcaklýða göre ayarlayýnýz. s Sýcaklýk ayarýný yükseltmek için kullanýnýz. (Sýcaklýðý 1ºC artýrmak için düðmeye bir kez basýnýz.) t Sýcaklýk ayarýný düþürmek için kullanýnýz. (Sýcaklýðý 1ºC düþürmek için düðmeye bir kez basýnýz.) Sýcaklýk 18-30ºC arasýna ayarlanabilir. Fan Hýzýnýn Deðiþtirilmesi Fan hýzýný seçmek için "FAN CON- TROL" düðmesine basýnýz. "FAN CONTROL" düðmesine her bastýðýnýzda hýz aþaðýdaki sýrayla deðiþir: Çalýþmayý Durdurma "START/STOP" düðmesine basýnýz. Ekrandaki göstergeler kaybolacak ve yalnýzca o andaki saat görünecektir.

12 21 22 "AUTO" Modunda Çalýþmaya Ýliþkin Bilgiler: "AUTO" çalýþmasý seçildiðinde, klima oda sýcaklýðýna göre uygun çalýþma modunu (soðutma ya da ýsýtma) seçer. "AUTO" çalýþmasý ilk seçildiðinde, cihaz uygun çalýþma modunu seçmek üzere oda koþullarýný araþtýrýrken fan bir dakika kadar çok yavaþ hýzda çalýþacaktýr. Klima oda sýcaklýðýný termostat ayarýna getirdiðinde, monitor çalýþmasýna geçecektir. Bu çalýþmada fan düþük hýzda çalýþýr. Oda sýcaklýðý yine deðiþirse, klima oda sýcaklýðýný termostat ayarýna getirmek üzere yeniden uygun çalýþma modunu (ýsýtma, soðutma) seçecektir. (Monitor çalýþma aralýðý, termostat ayarýna göre ± 2ºC'dýr.) Cihazýn otomatik olarak seçtiði mod istediðiniz mod deðilse, deðiþik modlarda çalýþtýrma bölümüne bakýnýz ve bir tanesini (HEAT, COOL, FAN) seçiniz. DEÐÝÞÝK MODLARDA ÇALIÞTIRMA (ISITMA, SOÐUTMA MODLARINDA) Atýlacak adýmlar klima tarafýndan belirlendiðin-den, bu bilgileri edindikten sonra yalnýzca "START/ STOP" düðmesine basarak cihazý kontrol edebilirsiniz. Deðiþik Modlarda Çalýþtýrma 1) "START/STOP" düðmesine basýnýz. Cihaz çalýþmaya baþlayacak ve çalýþma lambasý yanacaktýr. 2) "MASTER CONTROL" düðmesine basýnýz. "HEAT" (Isýtma) ya da "COOL" (Soðutma) modlarýndan birini seçiniz. Termostat Ayarý "SET TEMP" düðmesine basarak istenilen sýcaklýðý ayarlayýnýz. s Sýcaklýk ayarýný yükseltmek için kullanýnýz. (Sýcaklýðý 1ºC artýrmak için düðmeye bir kez basýnýz) t Sýcaklýk ayarýný düþürmek için kullanýnýz. (Sýcaklýðý 1ºC düþürmek için düðmeye bir kez basýnýz) Sýcaklýk Ayar Aralýðý Isýtma modu için 16-30ºC Soðutma modu için 18-30ºC

13 Fan Hýzý Ayarý Fan hýzýný seçmek için "FAN CONTROL" düðmesine basýnýz. "FAN CONTROL" düðmesine her bastýðýnýzda fan hýzý aþaðýdaki sýrayla deðiþir: Isýtma ya da soðutma modunda "AUTO" fan hýzý seçildiðinde, fan hýzý oda koþullarýna göre deðiþecektir. Çalýþmayý Durdurma "START/STOP" düðmesine basýnýz. Ekrandaki göstergeler kaybolacak ve yalnýzca o andaki saat görünecektir. 23 Isýtma, Soðutma Modlarýnda Çalýþtýrmaya Ýliþkin Bilgiler Isýtma Sýcaklýðý her zaman oda sýcaklýðýndan daha yüksek bir noktaya ayarlayýnýz. Ayar noktasý oda sýcaklýðýndan düþükse ýsýtma iþlemi baþlamaz. Isýtma baþladýðýnda klima 3-5 dakika kadar çok düþük bir fan hýzýyla çalýþacak, daha sonra istenilen fan ayarýna gelecektir. Bu süre, sýcak hava vermeye baþlamadan önce iç ünite bataryasýnýn çalýþmasýný saðlamak içindir. Buzu çözmek iþlemi sýrasýnda ýsýtma modu geçici bir süre kesintiye uðrayacaktýr. Bu sýrada uzaktan kumanda göstergesinde DEFROST yazýsý görülecektir. Soðutma Sýcaklýðý her zaman oda sýcaklýðýndan daha düþük bir noktaya ayarlayýnýz. Ayar noktasý oda sýcaklýðýndan yüksekse cihaz soðutma moduna girmez ve yalnýzca fan çalýþýr. 24 DEÐÝÞÝK MODLARDA ÇALIÞTIRMA (FAN MODUNDA) Atýlacak adýmlar klima tarafýndan belirlendiðinden, bu bilgileri edindikten sonra yalnýzca "START/STOP" düðmesine basarak cihazý kontrol edebilirsiniz. Deðiþik Modlarda Çalýþtýrmayý Seçme 1) "START/STOP" düðmesine basýnýz. Cihaz çalýþmaya baþlayacak ve çalýþma lambasý yanacaktýr. 2) FAN modunu seçmek için "MASTER CONTROL" düðmesine basýnýz. Fan Hýzý Ayarý Fan hýzýný ayarlamak için "FAN CON- TROL" düðmesine basýnýz. FAN modunda "AUTO" fan hýzý seçildiðinde, fan hýzý otomatik olarak "MED"e (orta hýz) ayarlanacaktýr. Çalýþmayý Durdurma "START/STOP" düðmesine basýnýz. Ekrandaki göstergeler kaybolacak ve yalnýzca o andaki saat görünecektir. DÝKKAT! Klima havasýnýn doðrudan kerosen ýsýtýcý ya da bir baþka ýsýtýcýya yönelmesine izin vermeyiniz. Patlama olabilir ya da yangýn çýkabilir. Fan Modunda Çalýþtýrmaya Ýliþkin Bilgiler FAN modunda oda sýcaklýðý ayarlanamaz.( Oda sýcaklýðý uzaktan kumanda cihazýnda gösterilmez.)

14 TIMER'LA ÇALIÞTIRMA "START/STOP" düðmesine basýnýz. Cihaz çalýþmaya baþlayýnca aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz. 1) "TIMER MODE" düðmesine basýnýz ve "OFF Timer" ya da "ON Timer"ýn ekrana gelmesini saðlayýnýz. Timer çalýþmaya baþlayacaktýr. ("ON Timer"ý ayarlarsanýz klima duracaktýr.) Düðmeye her basýþta timer iþlevi aþaðýdaki sýrayla deðiþir: Ýstenilen timer zamanýný ayarlamak için "SET TIME" düðmesine basýnýz. s Zamaný ileri almak için kullanýnýz. t Zamaný geri almak için kullanýnýz. (Zamaný bir dakika ileri ya da geri almak için bir kez basýnýz; sürekli basarsanýz zaman on dakikalýk aralýklarla ilerleyecektir.). Timer'la Çalýþtýrmaya Ýliþkin Bilgiler Ayar Doðrulama "TIMER MODE" düðmesine bir kez basýnýz. ("TIMER MODE" düðmesine bastýktan 15 saniye sonra timer ayarýna iliþkin bilgi ekrana gelecektir.) Ayar Deðiþtirme Ayarý, yukarýda belirtildiði gibi doðruladýktan sonra istenilen timer ayarý için gereken deðiþikliði yapmak üzere "SET TIME" ve "TIMER MODE" düðmelerine basýnýz. (Timer ayarý düðmeye bastýktan 15 saniye sonra ekrana gelecektir.) Ayarlarý doðruladýktan ya da deðiþtirdikten sonra çalýþtýrmayý baþlatmak üzere "START/STOP" düðmesine basýnýz. Cihaz Çalýþýrken Timer Ayarýnýn Deðiþtirilmesi Ayar Deðiþtirme maddesindeki iþlemleri yapýnýz. Cihaz Çalýþýrken Timer Modunun Deðiþtirilmesi "TIMER MODE" düðmesine basýnýz ve cihazý istenilen moda ayarlayýnýz. Cihaz Çalýþýrken Timer Modunun Ýptali "TIMER MODE" düðmesine basýnýz ve cihazý NON-STOP a (kesintisiz çalýþma) ayarlayýnýz. Cihaz non-stop çalýþmaya geçecektir. Timer Modunu Kullanýrken Cihazýn Durdurulmasý "START/STOP" düðmesine basýnýz. PROGRAM Timer/ REPEAT (Tekrarlama) Timer 1) Timer Zamaný Ayarý Timer Çalýþtýrmasý nda belirtilen birinci ve ikinci maddelerdeki iþlemleri yerine getiriniz ve "ON Timer" ve "OFF Timer" modlarý için zamaný ayarlayýnýz. 2) PROGRAM ya da REPEAT modlarý görününceye kadar "TIMER MODE" düðmesine basýnýz. Örnek: OFF Timer 23:35 e, ON Timer 6:00 ya ayarlanmýþ ve cihaz PROGRAM Timer modunda. (REPEAT Timer modunu seçiniz, ekranda REPEAT görünecektir.)

15 Timer'la Çalýþtýrmaya Ýliþkin Bilgiler PROGRAM Timer "OFF" ve "ON Timerý" tek bir çevrimde birleþtirir (OFF ON, ya da ON OFF) O andaki saate hangisi yakýnsa, "OFF Timer" ya da "ON Timer"a göre çalýþmaya baþlar. REPEAT Timer "OFF Timer" ve "ON Timer"ýn iþleyiþini PROGRAM Timer'ýnda belirtilen dönüþüm sýrasýyla birleþtirir. Böylece ayný sýra her gün tekrarlanýr. O andaki saate hangisi yakýnsa, "OFF Timer" ya da "ON Timer"a göre çalýþmaya baþlar. Çalýþtýrmaya Baþlamadan Önce "Ayar Doðrulama ya da Deðiþtirme Timer Çalýþtýrmasý" bölümüne bakýnýz. Çalýþmaya Baþladýktan Sonra Ayar Deðiþtirme 1) Ayarýný deðiþtirmek istediðiniz timer modunun ekrana gelmesi için Timer Operation bölümünün birinci kademesindeki iþlemleri uygulayýnýz. 2) Zaman ayarýný deðiþtirmek için Timer Operation bölümünün ikinci kademesindeki iþlemleri uygulayýnýz. Hem "OFF" hem de "ON Timer" ayarlarýný deðiþtirmek için yukarýdaki birinci ve ikinci maddelerin her ikisini de yerine getiriniz. 3) OFF ON ya da OFF ON dan birinin ekrana gelmesi için "TIMER MODE" düðmesine basýnýz. Cihaz Çalýþýrken Timer Modunun Deðiþtirilmesi "TIMER MODE" düðmesine basýnýz ve cihazý istenilen moda ayarlayýnýz. Cihaz Çalýþýrken Timer Modunun Ýptali "TIMER MODE" düðmesine basýnýz ve cihazý NON-STOP a ayarlayýnýz (cihaz "non-stop" çalýþmaya geçecektir). Timer Modunu Kullanýrken Cihazýn Durdurulmasý "START/STOP" düðmesine basýnýz ENERJÝ TASARRUFU MODUNDA ÇALIÞTIRMA "Enerji Save" modununu kullanma "ENERGY SAVE" düðmesine basýnýz. Cihaz "ENERGY SAVE" modunda çalýþacaktýr. "Energy Save" modunu durdurma "ENERGY SAVE" düðmesine bir kez daha basýnýz. "ENERGY SAVE" modu kapanacaktýr. "ENERGY SAVE" lambasý söner ve cihaz eski çalýþma koþullarýna döner. "ENERGY SAVE" Modunda Çalýþtýrmaya Ýliþkin Açýklama Enerji tasarrufu modu, cihazýn çalýþmasýný ekonomik bir biçimde kontrol edecek bir bilgisayar programý kullanarak soðutma modunda sýcaklýðý biraz arttýrýr ve ýsýtma modunda sýcaklýðý biraz azaltýr. Klima açýkken "ENERGY SAVE" (enerji tasarrufu) düðmesine basarsanýz, tasarruf moduna geçecektir. Cihaz timer modundayken (ON, PROGRAM, ya da REPEAT Timer) "ENERGY SAVE" düðmesine basarsanýz, cihaz timerla çalýþmaya baþladýðýnda tasarruf moduna geçecektir. Tasarruf modundayken cihazý kapatýrsanýz, mod kapanýr. "ENERGY SAVE" modu kullanýlýrken uzaktan kumandada ayarlý olan sýcaklýk deðiþmeyecektir. Isýtma Sýrasýnda "ENERGY SAVE" düðmesine basýldýktan sonra, sýcaklýk ayarý 30 dakikada bir 1ºC düþecek ve toplam 2ºC düþtüðünde ayný sýcaklýkta kalacaktýr. Soðutma Sýrasýnda "ENERGY SAVE" düðmesine basýldýktan sonra, sýcaklýk ayarý 30 dakikada bir 0.5ºC yükselecek ve toplam 1ºC arttýðýnda ayný sýcaklýkta kalacaktýr.

16 29 30 HAVA YÖNÜ KONTROLU DÝKKAT! Hava kanatlarýnýn yönünü ayarlamak için elektrik kapatýlmalýdýr. Kanatlarý elle hareket ettirmeye çalýþmak yaralanmaya neden olabilir. Soðutma iþlemi sýrasýnda kanatlar uzun süre havayý aþaðýya üfleyecek biçimde ayarlanýrsa hava çýkýþ kapaðýnda ve kanatlarda su yoðunlaþabilir ve yere damlayabilir. Yatay Otomatik Kanatlar Uzaktan kumanda cihazýnýn "AUTO LOUVER" (otomatik kanat) düðmesine basýldýðýnda, otomatik kanat lambasý yanar ve hava akýþ yönü otomatik olarak aþaðý ve yukarý arasýnda deðiþir. Kanatlarý kapatmak üzere düðmeye basýldýðýnda kanat her konumda durdurulabilir. Isýtma iþlemi sýrasýnda, sýcak havanýn zemine ulaþmasýný saðlamak için kanatlarýn yönünü aþaðýya çeviriniz. kanat CÝHAZ BAKIMI DÝKKAT! Cihazý temizlemeden önce cihazý kapatýnýz ve elektrik beslemesini kesiniz. Elektrik devre kesiciyi kapatýnýz. Cihaz içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðýndan yaralanma söz konusu olabilir. Hava Filtresinin Temizlenmesi 1 Bastýrýn Hava filtresinin týkanmasý hava akýþýný engeller ve soðutma verimini düþürür. Filtrenin týkalý kalmasý arýzaya da neden olabilir. 2 Hava Filtresinin Çýkarýlmasý 1) Hava giriþ panjurunun düðmelerine klik sesi duyana kadar iki yandan basýnýz. Hava giriþ panjurunu açýnýz. 2) Hava filtresi aþaðýya doðru bir kez çekiniz. Filtre dýþarý çýkacaktýr. Hava Filtresinin Temizlenmesi Biriken tozu temizlemek için ya elektrik süpürgesi 40 ºC kullanýnýz ya da filtreyi suyla yýkayýnýz. Filtre çok kirliyse, sentetik deterjan katýlmýþ ýlýk ya da soðuk suyla filtreyi siliniz ve daha sonra temiz suyla çalkalayýp kurutunuz. Hava filtresinin doðrudan güneþ ýþýðý ya da ateþ karþýsýnda kurutmayýnýz. Böyle bir uygulama filtreye zarar verebilir. Filtreyi yýkarken sýcak su (40ºC ve üzeri) kullanmayýnýz. Filtre zarar görebilir. Ýç Ünitenin Temizlenmesi Ýç üniteyi kuru yumuþak bir bezle siliniz ya da sýcak suya batýrýlmýþ bir bezle temizleyiniz. Temizleme iþleminde sentetik deterjan kullanýmý yararlý olur. Kabineyi temizlemek amacýyla gazolin, benzin, inceltici, kimyasal maddeler, ya da parlatma tozu gibi maddeler kullanmayýnýz.

17 31 32 Hava Giriþ Panjurunun Çýkarýlmasý 1) Hava giriþ panjurunun her iki düðmesine, klik sesi duyuncaya deðin basýnýz. Izgarayý açýnýz. 1 Bastýrýn 2 ARIZA ve KENDÝ KENDÝNE TEÞHÝS Cihazýnýzda bir aksaklýk olduðunda duracak ve ekranda saat yerine "EE: EE" görünecektir. 2) Aský Telini Çýkarýnýz Giriþ panjurunu, 100º-120º açarak çýkarýnýz. Hava Giriþ Panjurunun Temizliði Toz birikmesine engel olmak için elektrik süpürgesiyle temizleyiniz ve daha sonra ýlýk suya batýrýlmýþ temiz bir bezle panjuru siliniz. Islak kalmamasý için kuru temiz bir bezle kurulayýnýz. 100º / 120º Tel (aský) 1) Çalýþma lambasý yanýyorsa, cihazý kapatmak için "START/STOP" düðmesine basýnýz. Hava Giriþ Panjurunun Takýlmasý 1) Hava giriþ panjurunu 100º-120º eðik olarak tutunuz ve üç menteþeyi panjurun menteþe yuvasýna takýnýz. 100º / 120º Aský Yuvalarý Aský 2) Kendi kendine teþhis kontrolunu baþlatmak amacýyla "ENERGY SAVE" ve "ZONE CONTROL" düðmelerine ayný anda üç saniyeden uzun bir süre basýnýz. Saatin bulunduðu yerde bir aksaklýk kodu görünecektir. 2) Aský Tellerini yerleþtiriniz. Aský Teli Aský Teli 3) Kendi kendine teþhis kontrolunu sona erdirmek amacýyla "ENERGY SAVE" ve "ZONE CONTROL" düðmelerine yeniden üç saniyeden uzun bir süre basýnýz. 3) Hava giriþ panjurunun düðmelerini, klik sesi duyana kadar itiniz. Emiþ Filtresi Askýlarý 4) Hava giriþ panjurunun menteþelerini panjura takýnýz.

18 33 34 Arýza Arýza Kodu Ýletiþim aksaklýðý (Ýç ünite uzaktan kumanda cihazý) Ýletiþim aksaklýðý (Ýç ünite dýþ ünite) Oda sýcaklýðý sensörü açýk. Oda sýcaklýðý sensörü kontak yapmýþ. Ýç ünite batarya sýcaklýðý sensörü açýk. Ýç ünite batarya sýcaklýðý sensörü kontak yapmýþ. Dýþ ünite batarya sýcaklýðý sensörü açýk. Dýþ ünite batarya sýcaklýðý sensörü kontak yapmýþ. Float sviçi çalýþmýþ. Dýþ hava sýcaklýðý sensörü açýk. Dýþ hava sýcaklýðý sensörü kontak yapmýþ. Deþarj borusu sýcaklýk sensörü açýk. Deþarj borusu sýcaklýk sensörü kontak yapmýþ. Yüksek basýnç anormal. Deþarj borusu sýcaklýðý anormal. ÇALIÞMAYA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Bu klima cihazýnýn iþleyiþine iliþkin olarak aþaðýda belirtilen ayrýntýlarý dikkatle okuyunuz. Çalýþma ve Verim Isýtma Verimi Bu klima cihazýnda, dýþ havadan ýsý alýp iç ortama veren bir ýsý pompasý kullanýlýr. Sonuç olarak, dýþ hava sýcaklýðý düþünce, ýsýtma verimi de düþer. Oda havasý sýcaklýðýnýn yetersiz olduðunu düþünüyorsanýz, klimayla birlikte bir baþka ýsýtýcý cihaz kullanmanýzý saðlýk veririz. Isý pompalý klimalar, tüm odayý ýsýtmak için sýcak hava sirkülasyonu yapar. Sonuç olarak, cihaz çalýþmaya baþladýktan sonra tüm odanýn ýsýnmasý için bir süre geçmesi gerekir. Mikrokompüter Kontrollu Otomatik Buz Çözme Dýþ hava sýcaklýðý düþük ve nem yüksekken cihazý "Isýtma Modu"nda çalýþtýrdýðýnýzda dýþ cihazýn içinde buz oluþabilir ve bu durum ýsýtma verimini düþürür. Böyle bir durumda mikrokompüter otomatik olarak harekete geçerek buz çözme iþlemini baþlatýr. Buz çözme sýrasýnda iç ünite faný durur ve uzaktan kumanda ekranýnda "DEFROST" yazýsý görünür. Cihazýn yeniden çalýþmaya baþlamasý için 4-15 dakika geçmesi gerekir. Ýç ve Dýþ Hava Sýcaklýðý Yüksek Olduðunda "Isýtma Modu"nda iç ve dýþ hava sýcaklýklarý yüksek olduðunda, dýþ ünitenin faný arada bir durur. Düþük Ortam Soðutma Dýþ sýcaklýk düþünce, iç ünitenin fanlarý "Düþük Hýzda" çalýþmaya geçebilir ya da fanlarýn biri aralýklý olarak durabilir.

19 Sýcaklýk ve Nem Aralýðý Ýzin verilen sýcaklýk ve nem aralýklarý þunlardýr Soðutma Ýþlemi damlacýk- 35 Dýþ hava sýcaklýðý: 0-52ºC arasýnda Ýç ortam sýcaklýðý: 18-30ºC arasýnda Ýç ortam nemi: %80 ya da daha az. Cihaz yüksek nem koþullarýnda uzun süre çalýþtýrýldýðýnda cihaz üzerinde su larý oluþabilir ve yere damlayabilir. 36 MULTI SÝSTEM ÇALIÞTIRMASI Cihazýn iþleyiþi çeþitli yollarla kontrol edilebilir. Yedek Uzaktan Kumanda Bir klima cihazýna iki uzaktan kumanda cihazý baðlanabilir. Cihaz uzaktan kumanda tarafýndan ayarlandýðý biçimde çalýþýr. (Her iki uzaktan kumanda cihazý da ayný ekraný gösterir.) Isýtma Ýþlemi Dýþ hava sýcaklýðý: 0-21ºC arasýnda (AUG18R, 25R, 30R modelleri için) -5-21ºC arasýnda (AUG36R, 45R modelleri için) Ýç ortam sýcaklýðý: 30ºC ve altýnda Bir Uzaktan Kumanda Cihazýyla Birkaç Cihazýn Kontrolu Bir uzaktan kumanda cihazý 16 adet klima cihazýný kontrol edebilir. Tüm klimalar ayný ayarlarda çalýþýr. Cihaz, burada belirtilenlerden daha yüksek ýsýlarda çalýþtýrýldýðýnda, otomatik koruma devresi harekete geçerek cihazýn iþleyiþini kesebilir. Cihaz, burada belirtilenlerden daha düþük ýsýlarda çalýþtýrýldýðýnda, batarya donabilir, su sýzmasý ve benzeri arýzalar ortaya çýkabilir. Bu klima cihazýný oda serinletme, ýsýtma, kurutma ya da havalandýrma dýþýnda baþka amaçlarla kullanmayýnýz.

20 37 38 "ZONE CONTROL" Kullanýmý Çok sayýda klima cihazý ayný merkezden kontrol ediliyorken "ZONE CONTROL" düðmesine basýldýðýnda, yalnýzca önceden ayarlanmýþ klimalar durur. "ZONE CONTROL" düðmesine basýnýz Önceden ayarlanmýþ cihazlar duracaktýr. "ZONE CONTROL"un Durdurulmasý "ZONE CONTROL" düðmesine bir kez daha basýnýz Duran cihazlar yeniden çalýþmaya baþlayacaktýr. Auto Re-start (Otomatik Yeniden Baþlama) Elektrik kesintisi nedeniyle geçici bir süre için elektrik beslemesi kesildikten sonra elektrik geldiðinde klima otomatik olarak ve kesintiden önceki ayar noktalarýna göre yeniden çalýþmaya baþlayacaktýr. SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE YAPILACAK KONTROLLER KLÝMANIZ ÇALIÞMIYOR Klimanýzýn çalýþtýrma iþlemlerini uygun olarak yaptýnýz. Buna raðmen klimanýz çalýþmadý. Bir kere daha çalýþtýrmayý deneyiniz. Eðer yine çalýþmazsa Alarko yetkili servisini çaðýrmadan önce lütfen aþaðýdaki kontrolleri yapýnýz. Klimaya elektrik geliyor mu? Elektrik kesikse gelmesini bekleyiniz. Arýza var ise onartýnýz. Klimayý çalýþtýrmayý deneyiniz. Otomatik sigorta veya þalter kapalý mý? Kapalýysa açýnýz. Timer çalýþýyor mu? Elektrik fiþi prize takýlý mý? Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyiniz. SOÐUTMA/ISITMA YETERSÝZ. Klimanýz çalýþýyor. Ancak soðutma veya ýsýtma modunda çalýþýrken verimli çalýþmýyor. Lütfen önce klimanýzýn ayarlarýný kontrol ediniz. Ayarlar normal ise ve klimanýz yine verimsiz çalýþýyorsa Alarko yetkili servisini çaðýrmadan önce aþaðýdaki kontrolleri yapýnýz. Klima sinyal alýcýsýna doðrudan güneþ ýþýðý geliyor mu? Güneþ ýþýðýný engelleyiniz. Klimanýza kumanda etmeye çalýþýnýz.

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 7635 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Downloaded from AC-Manual.com Manuals

Downloaded from AC-Manual.com Manuals KULLANIM KILAVUZU DUVAR TÝPÝ SPLIT KLÝMA AFSW-09HRR1R AFSW-12HRR1R AFSW-18HRR1R AFSW-22HRR1R 0216 444 999 0 www.airfel.com 0216 444 999 0 www.airfel.com Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde özen ile

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı