Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu"

Transkript

1 Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022 Kullaným Kýlavuzu

2 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 08 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ 11 BAÞLAMADAN ÖNCE 12 UZAKTAN KUMANDA 17 KLÝMANIN ÇALIÞTIRILMASI 24 HAVA PANJURUNUN KONTROLU 25 ACÝL DURUM ve DENEME ÇALIÞTIRMASI 26 HAVA TEMÝZLEME 27 BAKIM 29 ÝLTRENÝN ve ÖN PANELÝN TEMÝZLENMESÝ 31 ARIZA, OLASI NEDEN, GÝDERÝLMESÝ

3 3 GÝRÝÞ Evinizde/iþyerinizde CARRIER klimalarýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bir dünya markasý olan, yýllarýn deneyimi ve üstün teknolojisi ile bölgesel koþullar dikkate alýnarak üretilen orjinal CARRIER klimalarý size uzun yýllar, yüksek verimle hizmet edecektir. Bu kullanma kýlavuzunda klimanýzýn teknik özelliklerini ve iþlevlerini, tanýtýcý bilgilerini, çalýþtýrýlmasý ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý bulacaksýnýz. Klimanýzý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatle inceleyiniz ve saklayýnýz. Bu kýlavuz Carrier Split klimalarýnýn 53QGA009, 53QGB012, 53QGC018 ve 53QGD022 modelleri için geçerlidir. Klima cihazlarýyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen minimum kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Ýmalatçý veya ithalatçý firmalar bu süre içerisinde cihazlarýn bakýmýný ve onarýmýný yapmak, yedek parçalarýný saðlamak zorundadýr. DÝKKAT! Bu cihaz sadece tasarým amaçlarýna ve teknik özelliklerine uygun koþullarda çalýþtýrýlabilir. GARANTÝ ve SERVÝS Klimanýz malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý 3 (üç) yýl garantilidir. Standart dýþý, uygun olmayan montaj ve onarýmlardan, elektrik beslemesindeki düzensizliklerden oluþabilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Klimalar ancak uygun iç ve dýþ ünitelerin birleþtirilmesi ile kullanýlmalýdýr. Ýç üniteler; 42QGA009, 42QGB012, 42QGC018 ve 42QGD022. Dýþ üniteler; 38QGA009, 38QGB012, 38QGC018 ve 38QGD022. Bu cihazla birlikte verilen Garanti Belgesinin bir parçasý, cihazý aldýðýnýz Alarko Carrier Bayisi tarafýndan doldurularak size verilecektir. Bu belge üzerindeki bilgileri lütfen dikkatle inceleyiniz. Garanti süresi içinde bu belgeyi saklamanýz ve gerektiðinde Yetkili Servis Elemanýna göstermeniz gerekir. Klimanýzýn bakýmý ve onarýmý için ALARKO CARRIER servisleri yetkilidir. Bu kýlavuzda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda klimanýn hiç bir parçasýna veya ayarýna dokunmayýnýz. Parça deðiþimlerinde orjinal parçalar kullanýlmalýdýr. DÝKKAT! Yetkili olmayan elemanlarýn cihaza müdahaleleri veya orjinal olmayan yedek parçalarýn kullanýlmasý sonucu meydana gelebilecek arýzalarýn sorumluluðu uygulamayý yapana aittir. Klimanýza bakým ve onarým gerektiðinde, klimanýzla birlikte verilen ALARKO CARRIER YETKÝLÝ SERVÝSLER kitapçýðýndan iliniz ve bölgenizdeki yetkili servisi bulabilirsiniz.

4 4 5 AÇIKLAMALAR Carrier klimalarý konusunda yaptýðýnýz seçiminize güven duyabilirsiniz, çünkü dünya çapýnda binlerce klimanýn üretilmesinde kullanýlan ustalýk ve mühendislik bilgisi, bu cihazýn yapýmýnda da kullanýldý. Oda klima cihazýnýzýn size saðlayacaðý en önemli yararlardan biri, soðutma yanýnda odanýn nemini de almasýdýr. Böylece istediðiniz konfor þartlarýna daha saðlýklý koþullarda ulaþabilirsiniz. Cihazýn montajý yapýlýrken ilgili standartlara, üretici firma önerilerine ve tüm güvenlik kurallarýna uyulmalýdýr. Klima gerekli koþullara uygun olarak ve düzgün bir þekilde toprak hattýna baðlanmalýdýr. Klimanýn ambalajý açýldýktan sonra montajý yapýlmadan önce nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý kontrol yapýlmalý, eðer bir hasar oluþmuþsa giderilmesi saðlanmadan monte edilmemelidir. Cihazýn yapýmýnda ve ambalajýnda kullanýlan bütün parçalar çevreye uyumlu ve doðaya dönüþümlü maddelerden imal edilmiþtir. Boþalan ambalajlarýn gerektiði þekilde atýlmasýný saðlayýnýz. GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN Cihazýnýzý kendiniz monte etmeyiniz. Tüm montaj ve baðlantý iþlemleri Alarko Carrier Yetkili Bayisi veya Yetkili Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Tüm onarým iþleri için Yetkili Servis elemanýna baþvurunuz. Tehlikeli bir elektrik akýmýna maruz kalmamak için cihazýn parçalarýný çýkarmak ya da bakým ve onarýmýný yapmak gibi iþlemleri kendiniz yapmaya çalýþmayýnýz. Bu cihazýn teknolojisi ve parçalarý, kullanýcýnýn bakým ve onarým yapmasýna uygun deðildir. Taþýnýrken, cihazýn sökülmesi ve yeniden yerleþtirilmesi için yetkili servis elemanýna baþvurunuz. Güvenlik Ýþaretleri Bu iþaret DÝKKAT ya da UYARI anlamýna gelir. Bu iþaret elektriðe karþý koruma gereken durumlarý gösterir. Hava giriþ veya çýkýþ panjurlarýna parmaðýnýzý ya da baþka nesneleri sokmayýnýz. Cihazýn içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðý için yaralanabilirsiniz. Küçük çocuklara özellikle dikkat ediniz. Bu iþaret yapýlmasý yasaklanan iþlemleri gösterir. Yasaklanan eylemler þekillerle ve yazýyla açýklanmýþtýr. Klimanýzý açmak ve kapatmak için elektrik devre kesiciyi kapatmayýnýz. Bu iþaret kullanýcýnýn servise baþvurmasý gereken durumlarý gösterir. Arýza durumunda (yanýk kokusu, vb.) cihazý hemen kapatýnýz, elektrik beslemesini kesiniz ve yetkili servis elemanýna danýþýnýz.

5 6 7 Elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat ediniz. Elektrik kablosunun üzerine aðýr cisimler koymayýnýz. Bu tür uygulamalar yalýtýma zarar vererek yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabilir. Yerleþtirmenin güvenlik açýsýndan ne durumda olduðunu kontrol ettiriniz. Uzun süre kullanýldýðýnda, yerleþtirmenin hala güvenli olup olmadýðýný, klimanýzýn titreþim yapýp yapmadýðýný yetkili servis elemanýna kontrol ettiriniz. Kordonu çekmeyiniz. iþi çýkarmak için kordonu çekmek, kordonun içindeki kablolara zarar vereceðinden yangýn çýkmasýna neden olabilir. UYARI! Bu klima cihazýnýn elektrik kablosu zarar gördüðünde, güvenlik açýsýndan tehlikeli bir duruma yol açmamak için yetkili servis elemaný tarafýndan deðiþtirilmesi gerekir. Klimanýzýn doðrudan suyla temas etmesine engel olunuz. Elektrik yalýtýmý zarar görebileceðinden elektrik çarpmasýna neden olabilir. Klimanýzý eliniz ýslakken çalýþtýrmayýnýz. Elektrik çarpmasýna neden olabilir. Klimanýzý temizlerken ya da hava filtresini deðiþtirirken mutlaka elektrik baðlantýsýný kesiniz. Cihazýn içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðý için yaralanabilirsiniz. Klimadan akan suyu içmeyiniz, temizlik için kullanmayýnýz. Cihazýnýzý uzun bir süre kullanmayacaksanýz elektrik besleme baðlantýsýný kesiniz. Çocuklarýn cihazýnýza ulaþmamasý için gerekli önlemleri alýnýz. Beklenmedik kazalara neden olabilir. Klimanýzýn yakýnýnda yanýcý gazlar kullanmayýnýz. Hava akýmýný doðrudan þöminelere ya da ýsýtma cihazlarýna yöneltmeyiniz Ateþ üzerine doðrudan hava akýmý gelmesi patlama ya da yangýna neden olabilir. Batarya kanatlarýna dokunmayýnýz. Yaralanmaya neden olabilir. Temizlerken özellikle dikkatli olunuz. Kanatlarýn eðilmesi ya da zarar görmesi cihazýn verimini düþürür.

6 8 9 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN Soðuk hava akýmýnýn önünde uzun süre kalmayýnýz. Uzun süre doðrudan soðuk hava akýmýna maruz kalmak saðlýðýnýza zarar verebilir. Klimanýz þömine ya da benzeri bir ýsýtýcý aygýta yakýn olmamalýdýr. Klimanýzýn yakýnýna ýsýtýcý aygýt koymayýnýz. Aþýrý sýcak dýþ muhafazaya zarar verebilir. Yatmadan önce ve çocuklarýn, yaþlýlarýn ya da hastalarýn kaldýðý odalarda özellikle dikkatli olunuz. Klimanýzýn bulunduðu ortama girip çýkarken kapýlarý uzun süre açýk býrakmayýnýz. Klimanýn verimi düþebilir. Hayvan ya da bitkileri doðrudan hava akýmýnýn karþýsýnda býrakmayýnýz. Uzun süre doðrudan sýcak ya da soðuk hava akýmýna maruz kalmak bitki ve hayvanlara zarar verebilir. Klimanýzý mümkünse binanýn güneþ almayan bir yerine yerleþtiriniz. Hava filtresini takmadan cihazýnýzý çalýþtýrmayýnýz. Hava filtresi takmadan çalýþtýrýldýðýnda cihazýn iç kýsýmlarýnda kir ve toz birikeceðinden arýzaya neden olabilir. Cihazý uygun bir sýcaklýða ayarlayýnýz. Çok düþük ya da yüksek sýcaklýklara ayarlamak, elektrik tüketimini artýrýr. Yalnýzca oda havasýnýn sirkülasyonunu saðlamak istediðinizde cihazý " AN" modunda çalýþtýrýnýz. Hava çýkýþ ve hava giriþ panjurlarýnýn önünü kapatmayýnýz. Bu noktalarda hava akýmýnýn engellenmesi cihazýn verimini düþürür, arýzaya ve zarara neden olabilir. Oda konforu için timerý doðru kullanýnýz.

7 10 11 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ Ýç Ünite BAÞLAMADAN ÖNCE Ýç Ünite Göstergeleri 1- CÝHAZ AÇIK (Yeþil): Cihaz uzaktan kumandayla açýldýðýnda, yeþil ýþýk yanar. 2 - TÝMER (Turuncu): Cihaz timer ayarý yapýlýrken turuncu ýþýk yanar Dýþ Ünite Anahtar Paneli 1- "ACÝL DURUM" düðmesi Uzaktan kumanda kayýp olduðunda ya da çalýþmadýðýnda klimayý çalýþtýrmak için kullanýlabilir. 2 - "DENEME" düðmesi Klimayý deneme amacýyla çalýþtýran yetkili servis elemaný tarafýndan kullanýlýr. "ACÝL DURUM" ve "DENEME" düðmelerinin kullanýmý için, "ACÝL DURUM ve DENEME ÇALIÞTIRMASI" bölümlerine bakýnýz. Sayfa Ýç ünite hava giriþi 7 - Ýç ünite hava çýkýþý 2 - Hava filtresi 8 - Elektrik kablosu 3 - Aktif karbon filtre; 9 - Uzaktan kumanda Elektro statik filtre (opsiyon 1) 10- Dýþ ünite hava çýkýþý oto katalist filtre (opsiyon 2) 11- Dýþ ünita hava giriþi 4 - Uzaktan kumanda sinyal alýcý 12- Ýç ve dýþ ünite baðlantýsý 5 - Hava yönlendirme kanadý 13- Drenaj borusu 6 - Düþey panjur

8 12 13 UZAKTAN KUMANDA Tuþlarýn Adlarý ve Ýþlevleri 1- "ON/O " (açýk/kapalý) Düðmesi Bu düðmeye bastýðýnýzda klima çalýþmaya baþlar. Yeniden bastýðýnýzda durur (Bir bip sesi duyulur). Klimayý kapadýktan hemen sonra bu düðmeye bastýðýnýzda, aþýrý yüklemeyi önlemek için kompresör 3 dakika kadar çalýþmaz. 2- "TEMP" (sýcaklýk) Ayar Düðmeleri Ýstenilen oda sýcaklýðýný ayarladýðýnýzda, klima sýcaklýðý bu ayar noktasýnda tutar. "SOÐUTMA" modunda, oda sýcaklýðý ayar noktasýndan yüksekse kompresör otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Ama oda sýcaklýðý ayar noktasýndan düþükse kompresör soðutmayý durdurmak için otomatik olarak durur. "ISITMA" modunda, oda sýcaklýðý ayar noktasýndan düþükse, kompresör ýsýtma amacýyla otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Oda sýcaklýðý ayar noktasýndan yüksekse, ýsýtmayý durdurmak için kompresör otomatik olarak durur. Bu arada, kompresör dursa bile iç ünite faný çalýþmayý sürdürür. 3- "SLEEP" (uyku - kapanma-) Zamaný Ayar Düðmesi Klimanýn kapanma zamanýný ayarlamak için bu düðmeye basýnýz. Bakýnýz Sayfa "MODE" Çalýþma Modunu Seçme Düðmesi Ýstediðiniz çalýþma modunu seçmek için bu düðmeye basýnýz. "AUTO" (otomatik) modunda, oda sýcaklýðýna göre "COOL" (soðutma) ya da "HEAT"(ýsýtma) modu seçildiðinde klima otomatik olarak çalýþýr. "DRY" (nemden arýndýrma) modunda, klimanýn mikrobilgisayarý iç ünite fan motorunu kontrol eder ve ic ünitenin oda sýcaklýðýna göre otomatik olarak çalýþýp durmasýný saðlar. Nemi daha etkili bir biçimde yok eder. "COOL" (soðutma) modunda cihaz normal soðutma iþlemi yapar. " AN" (havalandýrma) modunda yalnýzca iç ünite istenilen fan hýzýnda çalýþýr ve havanýn odasýný deðiþtirir. "HEAT" (ýsýtma) modunda cihaz normal ýsýtma iþlemi yapar. 5- " AN" (havalandýrma) Hýzý Seçme Düðmesi "AUTO"(otomatik),"LOW"(düþük),"MED"(orta) ve "HIGH"(yüksek) havalandýrma hýzlarýndan birini seçmek için tuþa basýn. Ýç ünite faný istenilen havalandýrma hýzýnda çalýþýr. "AUTO"yu seçtiðinizde, havalandýrma hýzý cihazýn mikrobilgisiyarý tarafýndan kontrol edilir. 6- " LAP" (kanat) Pozisyonu Kontrol Düðmesi Hava atým yönünün aþaðý ve yukarý doðru oluþunu kontrol eder. Bakýnýz Sayfa 24. Klima çalýþmaya baþladýðýnda çalýþma moduna göre kanatlar otomatik olarak açýlýr. Bu düðmeye bastýðýnýzda, kanatlar kademeli olarak açýlýr ve konumu gösterilir. Bu düðmeye yeniden bastýðýnýzda, klima "SWING" (süpürme) modunda çalýþýr. Bu modda kanatlar sürekli olarak yukarý-aþaðý sallanýr. 7- "ON/O TIMER" (timer açýk/kapalý) ve Zaman Ayar Düðmeleri Klimanýn "ON"(açýk) ve "O "(kapalý) konumunda olmasýný istediðiniz saatleri ayarladýðýnýzda, klima otomatik olarak bu saatlerde çalýþmaya baþlayacak ve duracaktýr. Bakýnýz Sayfa 19. Timer çalýþmasý sýrasýnda "CLOCK" (saat) düðmesine bastýðýnýzda, beþ saniye boyunca saatin kaç olduðunu görebilirsiniz. 8- "HOUR, MINUTE" (saat, dakika) Ayar Düðmeleri Saat ayarýný ve timer çalýþmasýnýn açýk ve kapalý saatlerini bu düðmeyle ayarlayabilirsiniz Bakýnýz Sayfa "RESERV, CANCEL" (kaydetme, iptal) Düðmeleri Timerýn açýk veya kapalý olacaðý zamaný kaydetmek için "RESERV" (kaydetme) düðmesine basýnýz. Kaydedilen zaman ayarýný iptal etmek için "CANCEL" (iptal) tuþuna basýnýz. Bakýnýz Sayfa "EVERYDAY" (her gün) Timer Ayar düðmesi "EVERYDAY"(her gün) düðmesine bastýðýnýzda, kaydettiðiniz günlük açma/kapanma zaman ayarý siz iptal edinceye kadar tüm günler için geçerli olacaktýr. Bakýnýz Sayfa "TA" Saat Ayar Düðmesi Saati ayarlamak için bu düðmeyi kullanýnýz. Bakýnýz Sayfa "RST" Yeniden Ayar Düðmesi Uzaktan kumanda çalýþmadýðýnda ya da pilleri deðiþtirildikten sonra bu düðmeyi kullanýnýz. Bakýnýz Sayfa "A, B" Adres Anahtarý Ayný odada iki iç ünite varsa, bir uzaktan kumandayý bir iç üniteyle ve diðerini öteki üniteyle baðlayabilirsiniz. Bakýnýz Sayfa 16.

9 14 15 Uzaktan Kumanda Ekraný Uzaktan Kumandanýn Hazýrlanmasý Pillerin Deðiþtirilmesi 1- Seçilen çalýþtýrma modunu gösterir. Otomatik Mod ( ), Soðutma Modu ( ), Nem Alma Modu ( ), an Modu ( ), Isýtma Modu ( ). 2- Uzaktan kumandadan sinyal geldiðinde yanar. Klimadan "bip" sesi duyulur. 3- Uzaktan kumanda cihazýnýn pillerinin deðiþmesi gerektiðinde yanar. Bu iþaret görüldüðünde bir hafta içinde pilleri deðiþtirmek gerekir. 4- Klima çalýþýrken yanar. 5- Klimanýn bulunduðu ortamda saðlanýlmasý istenilen sýcaklýðý gösterir. 6- Hava yönlendirme panjurunun konumunu gösterir. Otomatik Konum ( ), Kullanýcýnýn Seçtiði Konum ( ), Süpürme 1- Uzaktan kumandanýn arkasýnda pillerin bulunduðu yerin kapaðýný ok yönünde iterek çýkarýn. Saat Ayarý 2- Eskiyen pilleri yenileriyle deðiþtirin. Uzaktan kumanda da iki alkali pil kullanýlýr (1.5 V, LR03x2). 3- Pillerin bulunduðu yerin kapaðýný kapatmadan önce "RST" tuþuna sivri bir nesneyle basarak uzaktan kumandayý yeniden ayarlayýn. NOT: - Kullanýlmýþ pil ya da farklý türde pil kullanmayýn. Bu tür kullanýmlar cihazýn bozulmasýna neden olabilir. - Piller, cihaz kapalýyken deðiþtirilmelidir. - Normal kullanýmda pillerin ömrü yaklaþýk bir yýldýr. - Pilleri deðiþtirdikten sonra klima normal çalýþmýyorsa, pilleri çýkarýn, yeniden takýn ve 5 saniye sonra RST tuþuna basýn. Konumu ( ). 7- "SLEEP" ya da "EVERYDAY" ayar zamanýný gösterir. 8- "ON" ve "O " ayar zamanýný ve o andaki saati gösterir. 9- Seçilen fan hýzýný gösterir. Otomatik ( ), Düþük ( ), Orta ( ), Yüksek ( ). 4- Sivri bir nesneyle "TA" tuþuna basýn. Saati gösteren sembol yanýp sönmeye baþlar. Baþlangýçta 6:00 AM yazýsý yanýp sönecektir. 5- Saat göstergesi yanýp sönerken saat ve dakika ayar tuþlarýyla saati ayarlayýn. 6- Yeniden "TA" tuþuna basýn. Yanýp sönme sona erecek ve saat ayarlanmýþ olacaktýr.

10 16 17 Ýç üniteyle uzaktan kumanda adreslerinin birbirine ayarlanmasý 1- Ayný odada iki iç ünite kullanýlýyorsa, uzaktan kumandanýn adresiyle cihazýnkini birbirine uydurabilirsiniz. 2- Pil kapaðýný açýn. Bir uzaktan kumandanýn adres anahtarýný "B" olarak belirleyin. Sivri bir nesneyle "RST" tuþuna basýn. 3- Klimayý kapatýn ve fiþini çekin. Ön paneli, terminol bloðu kapaðýný ve ýzgarayý çýkarýnýz. "PCB"yi sökünüz. Ýç ünitelerden birinin adres anahtarýný "B" olarak belirleyin. DÝKKAT: Bu iþlevin yalnýzca yetkili servis elemaný tarafýndan yapýlmasý gerekir. Sinyal Alma Uzaktan kumandanýn çalýþabilmesi için cihaza en çok 5 metre uzaklýkta olmasý gerekir. Aþaðýdaki durumlarda cihazdan bir bip sesi gelir. Bu ses sinyal alýndýðýný gösterir. - Uzaktan kumandadan cihaza gelecek sinyalleri engelleyen perde, kapý ya da benzeri eþyalar varsa, cihaz çalýþmaz. - Uzaktan kumandanýn üzerine sývý dökülmesini engelleyiniz ve yere düþürmemeye çalýþýnýz. Bu durumlarda kumanda bozulabilir. - Cihaz üzerindeki kýzýl öteki sinyal alýcý doðrudan güneþ ýþýðý aldýðýnda, klimanýn çalýþmasý aksayabilir. Doðrudan güneþ ýþýðýný engellemek için perdeleri çekiniz. - Cihazla birlikte uzaktan kumandanýn yerleþtirileceði bir montaj bloðu verilmiþtir. Montaj bloðunu, cihaz alýcýsýnýn 30 cm altýna duvara yerleþtiriniz. KLÝMANIN ÇALIÞTIRILMASI Otomatik Çalýþtýrma Oda sýcaklýðýný istenilen düzeyde tutmak için "COOL" (soðutma), "HEAT" (ýsýtma) modlarýný seçerek klimanýn otomatik çalýþtýðý ya da fan hýzýnýn oda koþullarýna göre otomatik olarak deðiþtiði çalýþma modudur. 1- "ON/O " (açma/kapama) düðmesi Bu düðmeye bastýðýnýzda cihaz "AUTO" konumunda çalýþmaya baþlar. 2- "MODE" (mod) düðmesi Klima bir baþka modda çalýþýyorsa, "AUTO" konumunu seçmek için bu düðmeye basýnýz. 3- "TEMP" (sýcaklýk) düðmeleri Uzaktan kumanda tuþlarýyla istenilen sýcaklýklarý ayarlayýnýz. "AUTO" modunda çalýþmanýn baþlangýcýnda, sýcaklýk 25º C'ye ayarlanýr ve tüm sýcaklýk aralýðýnda geçerlidir. 4- " LAP" (panjur) düðmesi Ýstenilen hava akýþ yönünü kontrol etmek için bu tuþa basýnýz. 5- " AN" (fan) hýzý düðmesi an hýzýný, klima çalýþmaya baþladýðýnda "AUTO" konumuna ayarlayýnýz. 6- "ON/O " (açma/kapama) düðmesi Klimayý kapatmak için yeniden bu düðmeye basýnýz. DÝKKAT: - Oda sýcaklýðý 21 ºC ile 29 ºC arasýnda iken; Oda sýcaklýðý ayar sýcaklýðýndan 1 ºC ya da daha fazla düþtüðünde, "HEAT" (ýsýtma) modu çalýþýr. Oda sýcaklýðý ayar sýcaklýðýndan 1 ºC ya da daha fazla yükseldiðinde, "COOL" (soðutma) modu çalýþýr. - Oda sýcaklýðý 21 ºC'nin altýnda ya da 29 ºC'nin üzerindeyken, klima ayar noktasýna bakmadan "HEAT" (ýsýtma) ya da "COOL" (soðutma) modunda çalýþýr.

11 Manuel Çalýþtýrma 1- "ON/O " (açýk/kapalý) düðmesi Bu tuþa bastýðýnýzda "AUTO" çalýþma modu gösterilir. - Bir sinyal alýndýðýný gösteren "bip" sesi duyulur. - Ýç ünite göstergesinin cihazýn çalýþýr durumda olduðunu gösteren yeþil ýþýðý yanar. 2- "MODE" (mod) düðmesi Ýstenilen çalýþma modunu seçmek için bu düðmeye basýnýz. Düðmeye bastýkça çalýþma modlarý aþaðýdaki sýra ile deðiþir. AUTO DRY COOL AN HEAT 3- " AN" (fan) hýzý düðmesi Ýstenilen fan hýzýný seçmek için bu düðmeye basýnýz. Düðmeye bastýkça fan hýzý aþaðýdaki sýra ile deðiþir. AUTO LOW MED HIGH 4- "TEMP" (sýcaklýk) ayar düðmeleri Ýstenilen sýcaklýðý seçmek için bu düðmelere basýnýz. 5- " LAP" (panjur) konumu ayar düðmesi Ýstenilen hava akýþ yönünü kontrol etmek için bu düðmeye basýnýz. 6- "ON/O " (açma/kapama) düðmesi Bu düðmeye bastýðýnýzda "AUTO" (otomatik) konumu gösterilir. - Bir sinyal alýndýðýný gösteren bip sesi duyulur. - Ýç ünite göstergesinin cihazýn çalýþýr durumda olduðunu gösteren yeþil ýþýðý söner Timer Açýk Çalýþtýrma 1- "ON TIMER" (timer açýk) düðmesi Bu düðmeye basýnýz. Ýlk çalýþmada saat 6:00 AM'e ayarlanýr. 2- "HOUR", "MINUTE" (saat, dakika) düðmeleri Ýstenilen çalýþmaya baþlama saatini ayarlamak için, "ON TIMER" sembolu yanýp sönerken bu düðmeleri kullanýn. 3- "RESERV." (kaydetme) düðmesi Uzaktan kumandayý iç ünitenin alýcýsýna doðru tutarak bu düðmeye basýnýz. - "Bip" sesi duyulur. - Ýç ünitenin "TIMER" lambasý yanar. 4- "MODE" (mod), " AN" (fan), " LAP" (panjur), "TEMP" (sýcaklýk) düðmeleri Ýstenilen çalýþma modunu bu tuþlarla ayarlayýnýz. "ON TIMER" (timer açýk) - Klima timer açýk çalýþtýrýldýðýnda klima ayarlanan saatten bir saat önce oda sýcaklýðýný kontrol ederek istenilen saatte odanýn kaydedilen sýcaklýða gelmesini saðlar. - Klimanýn gerçek çalýþma saati, oda sýcaklýðýyla ayar sýcaklýðý arasýndaki farka göre kaydedilen saatten 0-40 dakika kadar daha önce baþlar. DÝKKAT: - "ON/O " (açýk/kapalý) saati kaydedildiðinde o andaki saat gösterilmez. - Saati öðrenmek için, "CLOCK" (saat) düðmesine basýnýz. Saat 5 saniye gösterilir. - Çalýþma sýrasýnda timer açýk zamanýný kaydederseniz, klima sürekli çalýþýr. "DRY" (kurutma) modunda çalýþma Bu modda klimanýn kompresörü, iç ve dýþ ünite faný motoru aralýklý olarak çalýþarak nemin oluþmasýný ekonomik bir biçimde engeller ve oda sýcaklýðýnýn istenilen düzeyde kalmasýný saðlar.

12 Timer Kapalý Çalýþtýrma 1- "ON TIMER" (timer açýk) düðmesi Bu düðmeye basýnýz. Ýlk çalýþmada saat 2:00 AM'e ayarlanýr. 2- "HOUR", "MINUTE" (saat, dakika) düðmeleri Ýstenilen çalýþmayý durdurma zamanýný ayarlamak için, "O TIMER" sembolu yanýp sönerken bu düðmeleri kullanýnýz. 3- "RESERV." (kaydetme) düðmesi Uzaktan kumandayý iç ünitenin alýcýsýna doðru tutarak bu düðmeye basýnýz. - "Bip" sesi duyulur. - Ýç ünitenin "TIMER" lambasý yanar "ON", "O " ve "EVERYDAY" (her gün) timer ayarlarýnýn birleþtirilmesi Klimanýn akþam 5:30'da çalýþmaya baþlamasýný ve gece 10:30'da durmasýný istediðinizi düþünelim: 1- "ON TIMER" ayarýný 5:30 PM'e ayarlayýnýz. 2- "O TIMER" ayarýný 10:30 PM'e ayarlayýnýz. 3- Ýstenilen çalýþma modunu ayarlayýnýz. Ayný koþullarda klimanýn gece 10:30'da durmasýný ve sabah 7:30'da çalýþmasýný istediðinizi düþenelim: 1- "O TIMER" çalýþýrken 10:30 PM'e kaydediniz. 2- "ON TIMER" ayarýný sabah 7:30 AM'e kaydediniz. Ayný çalýþma koþullarýndaki klimanýn her gün akþam 5:30'da çalýþmaya baþlamasýný ve gece 10:30'da durmasýný istediðinizi düþünelim: 1- "ON TIMER" ayarýný akþam 5:30 PM'e kaydediniz. 2- "O TIMER" ayarýný gece 10:30 PM'e kaydediniz. 3- "EVERYDAY" ve "RESERV" düðmelerine basýnýz. DÝKKAT: - Ayar için Bakýnýz Sayfa 19, "ON", "O " ve "EVERYDAY" timer ayarlarýný iptal için Bakýnýz Sayfa 22 - "ON TIMER" ve "O TIMER" çalýþmasýnda, o andaki saate göre daha önceki ayar esas alýnýr. - "EVERYDAY TIMER", "ON TIMER" ve "O TIMER" ya da "ON TIMER" ve "SLEEP TIMER" çalýþmalarýnýn birlikte kaydedilmesinde kullanýlýr. - "ON/O " kayýt saatini "EVERYDAY TIMER" kaydýyla deðiþtirebilirsiniz.

13 22 23 "ON TIMER", "O TIMER" ve "EVERYDAY TIMER" çalýþmalarýnýn iptali 1- "ON TIMER" çalýþmasýný iptal etmek için "ON TIMER" düðmesine, "O TIMER" çalýþmasýný iptal etmek için "O TIMER" düðmesine basýnýz. "EVERYDAY TIMER" kaydýný iptal etmek için "EVERYDAY", "ON TIMER" ya da "O TIMER" düðmesine basýnýz. 2- Uzaktan kumandayý iç ünitenin alýcýsýna doðru tutarak "CANCEL" (iptal) düðmesine basýnýz. - "Bip" sesi duyulur. - Ýç ünitenin "TIMER" lambasý söner. DÝKKAT: - "EVERYDAY TIMER" kaydý korunurken, "ON TIMER" ya da "O TIMER" çalýþmasýný iptal ederseniz, "EVERYDAY TIMER" çalýþmasý da otomatik olarak iptal edilmiþ olur. - "EVERYDAY TIMER" kaydedilmiþken elektrik kesilirse, "EVERYDAY TIMER" kaydý silinir. Elektrik gelince "EVERYDAY TIMER" kaydýný yenileyiniz. - "ON TIMER" ya da "O TIMER" kaydedildiðinde, o andaki saat gösterilmez ve iç ünitenin "TIMER" lambasý yanar. "SLEEP TIMER" çalýþmasý Bu iþlevle kullanýcý cihazý otomatik olarak kapatabilir. Bulunduðunuz andan üç saat sonra cihazýn kapanmasýný istediðinizi düþünelim. 1- "SLEEP" düðmesine üç kez basýnýz. - "3:hr" uzaktan kumanda cihazýnýn ekranýnda gözükür ve "SLEEP" sinyali yanýp söner. - 5 saniye sonra klimanýn duracaðý saat uzaktan kumanda cihazýnýn ekranýnda gösterilir. - Klima üç saat "SLEEP" modunda çalýþýr ve üç saatin sonunda kapanýr. - Kaydedilen saati deðiþtirmek ya da iptal etmek istediðinizde yeniden "SLEEP" düðmesine basýnýz. 1:hr 2:hr 3:hr 7:hr 9:hr "CANCEL" 2- "SLEEP TIMER" çalýþmasý ayarlandýðýnda, klima ayarlanan sýcaklýðý kontrol ederek aþýrý ýsýnma ya da aþýrý soðumaya engel olacaktýr. Ayarlanan sýcaklýk aþaðýda gösterildiði gibi deðiþtirilir. Soðutma veya Kurutma modu Isýtma modu DÝKKAT: - "SLEEP TIMER" saati ayarlandýðýnda, "SLEEP" moduna engel olmamak için cihaz lambasý ýþýðý biraz sönükleþir. - "SLEEP TIMER" çalýþmasý "ON TIMER" çalýþmasýyla birlikte ayarlanabilir. Bakýnýz Sayfa 21

14 24 25 HAVA ATIÞ PANJURUNUN KONTROLU Yukarý-Aþaðý Kontrol Hava atýþý aþaðý ya da yukarý olacak biçimde kontrol edilebilir, istenilen bir konumda kalmasý saðlanabilir ya da uzaktan kumanda cihazýyla otomatik konumda kalmasý saðlanabilir. kapalý Sabitlenmiþ soðuk - Uzaktan kumandanýn " LAP" düðmesiyle panjur konumunu seçtiðinizde, cihaz panjuru otomatik olarak bu konuma gelir. Konumu seçtikten sonra, cihaz bu konumu hatýrlar ve cihazý kapatsanýz bile panjur ayný konumda kalýr. - "SWING" modunu seçtiðinizde, panjur aþaðý yukarý süpürür. "COOL" (soðutma), "DRY" (kurutma) ve " AN" (fan) modlarýnda, panjur "soðuk" aralýðýnda süpürür. "HEAT" (ýsýtma) modunda "sýcak" aralýðýnda süpürür. - "AUTO" modunu seçtiðinizde, çalýþma moduna göre panjur kendi konumunu belirler. sýcak DÝKKAT: Panjur konumunu ayarlamak için hep uzaktan kumandayý kullanýnýz. Böyle yapýlmadýðýnda klimanýn çalýþmasý aksayabilir. Klimayý manuel olarak kendi aralýðý dýþýnda ayarladýðýnýzda klimayý kapatýn ve tekrar açýn. Saða-Sola Kontrol Hava atýmýnýn yönünü saða ve sola doðru olarak ayarlamak isterseniz, kapaðý açýp dikey panjuru elinizde ayarlayýnýz. Süpürme Aralýðý soðuk sýcak Otomatik DÝKKAT: - Lütfen panjuru uzun süre "1" konumunda tutmayýnýz, çünkü bu konum hava sirkülasyonunu en aza indirir ve oda sýcaklýðýnýn eþit biçimde daðýlýmýný engeller. - Atým havasýnýn uzun süre odada oturanlara yönelmesine engel olunuz. - Klima "SWING" modunda çalýþýrken panjuru elle ayarlamayýnýz, bu iþlem hava dönüþ mekanizmasýný bozabilir. ACÝL DURUM ve DENEME ÇALIÞTIRMASI Acil Durum Çalýþtýrmasý Uzaktan kumanda cihazý kaybolmuþsa, zarar görmüþse ya da pili bitmiþse, klima "EMER- GENCY" anahtarý ile çalýþtýrýlabilir. - "EMERGENCY" düðmesine klima "O " (kapalý) konumdayken basýnýz. Klima oda sýcaklýðýna göre otomatik olarak ya "COOL" (soðutma) ya da "HEAT" (ýsýtma) modunda çalýþmaya baþlar. - Acil durumda çalýþmaya son vermek istiyorsanýz, "EMERGENCY" düðmesine yeniden basýnýz ya da uzaktan kumandayý çalýþtýrýnýz. - Acil durumda çalýþtýrma ayar koþullarý þöyledir: Çalýþma modu: "AUTO" Önceden ayarlanmýþ sýcaklýk: 25 ºC an hýzý: "AUTO" Timer modu: Çalýþmýyor Hava atým yönü: Çalýþma moduna göre otomatik olarak ayarlanýr. Bakýnýz Sayfa... Deneme Çalýþtýrmasý Deneme çalýþtýrmasý, klima yerleþtirildikten sonra yapýlýr. - "TEST" anahtarýna basýnýz. - Uzaktan kumandayý harekete geçirmek için kontroldan sonra bir kez daha "TEST" anahtarýna basýnýz. Deneme çalýþmasý sýrasýnda herhangi bir sinyal alýnýrsa (uzaktan kumanda sinyali ya da "EMERGENCY" anahtarýna basýldýðýnda) "TEST" modundan sinyal moduna geçilir. - Deneme çalýþtýrmasýnýn ayar koþullarý þunlardýr: Çalýþma modu: "COOL" (soðutma) an hýzý: "HIGH" (yüksek) Timer modu: Çalýþmýyor Hava atýþ yönü: "SWING" (süpürme) EMERGENCY TEST

15 26 27 HAVA TEMÝZLEME iltreler Hava filtreleri - Opsiyon 1: Aktif karbon filtresi/ otokatalist filtre - Opsiyon 2: Aktif karbon filtresi/ Elektrostatik filtre Hava filtreleri toz parçacýk ve kümelerinin girmesine engel olur. Opsiyonel Aktif karbon filtresi/ otokatalist filtre kokularý ve sigara dumanýný yok eder. Opsiyonel Aktif karbon filtresi/ Elektrostatik filtre kokularý ve mikroskobik tozlarý yok eder. AKTÝ Karbon iltre (Siyah, opsiyonel) oto Katalist iltre (Mavi, opsiyonel) veya Elektrostatik iltre (Beyaz, opsiyonel) Standart Hava iltresi iltrelerin Ömürleri - Yukarýdaki filtrelerin ömrü ortamdaki sigara dumanýna, oda büyüklüðüne ve çalýþma süresine baðlý olarak deðiþir. - Hava filtreleri her ay elektrik süpürgesiyle ya da akan su altýnda tutarak temizlenebilir. Bakýnýz " ÝLTRELERÝN ve ÖN PANELÝN TEMÝZLENMESÝ" Sayfa Opsiyonel aktif karbon filtresinin ömrü iki yýl kadar, elektrostatik filtreninki üç ay kadardýr. Bu filtrelerin kullanýldýktan sonra atýlmasý gerekir. - Opsiyonel fotokatalist filtrenin ömrü yaklaþýk iki yýldýr. Bu filtre akan su altýnda yýkanabilir ve doðrudan güneþ ýþýðýna tutularak yeniden kullanýlýr hale getirilebilir. Üç ay kullandýktan sonra filtrenin 6 saat güneþe tutulmasý gerekir. Bakýnýz " ÝLTRELERÝN ve ÖN PANELÝN TEMÝZLENMESÝ" Sayfa 29. BAKIM Çalýþma Koþullarý - Cihaz çalýþmasýna uygun sýcaklýk aralýklarý aþaðýda gösterilmiþtir. MODE ODA SICAKLIÐI DIÞ HAVA SICAKLIÐI COOL (soðutma) ºC ºC HEAT (ýsýtma) 27 ºC'nin altýnda 21 ºC'nin altýnda DRY (kurutma) ºC ºC - Klima uzun süre bu koþullarýn altýnda ya da üzerinde çalýþtýðýnda sistemde bir arýza olabilir ve uygun çalýþmayabilir. - Klima uzun süre aþýrý yüksek nem koþullarýnda çalýþýrsa, su damlatabilir. Zaman Gecikmesi - Çalýþma modu "COOL" (soðutma) ve "DRY" (kurutma) iþleminden "HEAT" (ýsýtmaya) iþlemine deðiþtiðinde ýsýtmanýn baþlamasýný da kapsamak üzere kompresörün kapanmasýyla açýlmasý arasýnda 53QGA009/53QGB012/53QGC018 modellerinde 3 dakika, 53QGD022 modelinde 5 dakikalýk bir gecikme olur. - Çalýþma modu "HEAT" (ýsýtmadan) iþleminden "COOL" (soðutma) ve "DRY" (kurutma) iþlemine deðiþtiðinde, 53QGA009/53QGB012/53QGC018/53QGD022 cihazlarýnda 3 dakikalýk bir gecikme olur. - "HEAT" (ýsýtma) iþlemi baþladýðýnda, cihazýn ýsýnmasý için bir zaman geçeceðinden sýcak havanýn geliþi biraz gecikebilir. Minimum Çalýþma Süresi - Normal çalýþmada, kompresörün açýlmasýyla kapanmasý arasýnda minimum 3 dakikalýk bir çalýþma süresi vardýr. Isýtma Özellikleri - Klima "HEAT" (ýsýtma) modunda çalýþmaya baþladýðýnda, sýcak hava vermeden önce bir ön ýsýtma süresi olur. - Dýþ hava sýcaklýðý düþük olduðunda, ýsýtma kapasitesi düþer. Aðýr kýþ koþullarýnda oda havasý yeterince sýcak deðilse, ek ýsýtma cihazlarý kullanýn. Buz Çözme - "HEAT" (ýsýtma) modunda, dýþ ünite bataryasý donduðunda, iç ünite faný kapanýr ve dýþ ünite bataryasýndaki buzu eritmek için kompresör çalýþmaya baþlar.

16 Buz çözme modu 10 dakika sonra ya da dýþ ünite batarya sýcaklýðý 18 ºC'nin üzerine çýktýðýnda sona erer. Elektrik beslemesi kesildiðinde, dýþ ünite bataryasýndaki buz birikimine göre buz çözme iþlemi otomatik olarak yapýlýr. Otomatik Çalýþmaya Baþlama - Klima çalýþýrken elektrik kesildiðinde, çalýþma koþullarý hafýzasýnda tutar ve elektrik geldiðinde otomatik olarak ayný koþullarda çalýþmaya devam eder. - Elektrik kesildiðinde evden ayrýlýrsanýz, elektrik fiþini çekmeyi unutmayýnýz. Yoksa elektrik geldiðinde cihaz yeniden çalýþmaya baþlayacaktýr. ÝLTRENÝN VE ÖN PANELÝN TEMÝZLENMESÝ Hava iltresinin Temizlenmesi DÝKKAT: Klimayý kapatýn ve fiþi çekin. iltreyi ayda bir temizleyin. Ýç Ünitenin Buzlanmadan Korunmasý Klima "COOL" (soðutma) modunda düþük bir ortam sýcaklýðýnda çalýþtýðýnda iç ünite bataryasýnda buzlanma olabilir. Ýç ünite batarya sýcaklýðý 0 ºC'nin altýndaysa, mikrobilgisayar klimayý buzdan korumak için kompresörü durdurabilir. 1- Ön paneli kaldýrýp filtreyi aþaðý çekiniz. 2- iltreleri elektrik süpürgesiyle temizleyiniz. 3- iltreleri akar su altýnda yýkayýnýz ve iyice kuruttuktan sonra yerlerine takýnýz. Normal Çalýþma Normal çalýþmada aþaðýdaki durumlar görülebilir; - Klima çalýþýrken ya da durduðunda, su fokurdamasýna benzer bir ses duyulabilir. Bu, klimanýn içinde akan soðutucu sývýnýn sesidir. - Klimadan kötü kokular gelebilir. Oda havasý klimanýn içinde dolaþýrken sigara dumaný ya da kozmetiklerin kokusu birikebilir. iltrelerin temizlenmesi bu sorunu giderir. - "HEAT" (ýsýtma) modu sýrasýnda dýþ ünite fanýnýn dönmediði görülebilir. Klima buz çözme modunda olabilir. - Ýç ünitenin "UNIT ON" (cihaz çalýþýyor) lambasý yanýp sönebilir ve cihazdan hava gelmiyebilir. Bu durum klimanýn çalýþmasýnda bir aksaklýk olduðunu gösterir. Kompresör çalýþmasýný durdurur. - Çalýþma sýrasýnda ya da klima açýlýrken bir çatýrtý gelebilir. Bu sese hýzlý sýcaklýk deðiþimi nedeniyle plastiðin genleþmesi neden olur. Opsiyonel otokatalist iltrenin Yenilenmesi 1- Ön paneli kaldýrýn ve isteðe baðlý fotokatalist filtreyi aþaðý doðru çekerek çýkarýnýz. Ön Panelin Yýkanmasý 2- iltrenin üzerindeki tozu elektrik süpürgesiyle ya da akar su altýnda temizleyiniz. 3- iltreyi 6 saat doðrudan güneþ ýþýðýnda býrakýnýz ve yeniden yerine takýnýz. DÝKKAT: Klimayý kapatýnýz ve fiþi çekiniz. Ön paneli, kirlendiðinde ve lekelendiðinde temizleyiniz. Ön panel çýkarýlabilir. 1- Ön paneli cihazýn üstüne kadar kaldýrýnýz ve klimadan ayýrýnýz. 2- Paneli akar su altýnda yýkayýnýz ve gölgede iyice kurutunuz. 3- Çýkarma iþleminin tersini yaparak yerine takýnýz.

17 30 31 Klimanýn Temizlenmesi - Yalnýzca sabunlu ýslak bez kullanýnýz. - Klimanýn üzerine su dökmeyiniz ve klimaya zarar verebilecek petrol, eritici ya da aþýndýrýcý maddeler kullanmayýnýz. DÝKKAT: Temizlerken önce klimayý kapatýnýz ve fiþi çekiniz. Mevsim Sonu Bakýmý - iltreleri temizleyip yerlerine takýnýz. - Klima uzun bir süre kullanýlmayacaksa, iç bölümlerinin kurumasý için yalnýzca " AN" modunda iki saat çalýþtýrýnýz. - Ýç ve dýþ üniteyi temizleyiniz ve dýþ üniteyi koruyucu bir örtüyle örtünüz. ARIZA, OLASI NEDEN, GÝDERÝLMESÝ CÝHAZ ÇALIÞMIYOR - iþ prizden çýkmýþ. iþin prize takýlý olup olmadýðýný kontrol ediniz. - Sigorta atmýþ. Sigortayý deðiþtiriniz. - Devre kesicide arýza var. Devre kesiciyi reset ediniz. - "UNIT ON" ýþýðý yanýp sönüyor. Yetkili servise haber veriniz. CÝHAZ ODAYI SOÐUTMUYOR / ISITMIYOR - Hava atým bölümünün önü kapalý. Hava akýþýný engelleyen perde, panjur ya da eþyayý kaldýrýnýz. - Termostat ayarý yeterince düþük Daha yüksek ya da düþük bir ayar noktasýna ya da yüksek deðil. getiriniz. - Cihaz hava filtresi kirlenmiþ. iltreyi çýkarýp temizleyin. - Cihaz çalýþmaya baþladýðýnda Cihazý odayý ýsýtmasý ya da soðutmasý için oda aþýrý sýcak ya da soðuk yeterli zaman tanýyýnýz. Dýþ hava sýcaklýðý, mutfaktaki ocaðýn sýcaklýðý ya da insan kalabalýðý odayý ýsýtmadan soðutmayý çalýþtýrýnýz. - Kapý ve pencereler açýk. Kapý ve pencereleri kapatýnýz. CÝHAZ GÜRÜLTÜLÜ ÇALIÞIYOR - Cihaz çalýþýrken çýtýrtýlar ve su sesi Normaldir. Isý deðiþimine baðlý genleþmelerden geliyor. kaynaklanýr. DIÞARI SU DAMLIYOR - Cihazdan dýþarý su damlýyor. Çok sýcak ve nemli havalarda yoðunlaþan suyun damlamasý normaldir. BATARYADA BUZ OLUÞUYOR - Dýþ hava sýcaklýðý düþük. Dýþ hava sýcaklýðý yaklaþýk 13º C ya da altýnda olduðunda, cihaz soðutma modundayken buz oluþabilir. Buz eriyinceye kadar cihazý " AN" konumunda çalýþtýrýn. - iltre kirli. iltreyi çýkarýp temizleyiniz. DÝKKAT: Yukarýdaki iþlemler klimanýn çalýþmasýný düzeltmezse yetkili servise baþvurunuz.

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 7635 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz?

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz? Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz Lütfen bu Kullanýcý Elkitabýný dikkatle okuyun. Bu elkitabýnda doðru bakým bilgileri verilmektedir. Garanti hizmeti yetkili bir servis tarafýndan yerine

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı