Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu"

Transkript

1 Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022 Kullaným Kýlavuzu

2 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 08 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ 11 BAÞLAMADAN ÖNCE 12 UZAKTAN KUMANDA 17 KLÝMANIN ÇALIÞTIRILMASI 24 HAVA PANJURUNUN KONTROLU 25 ACÝL DURUM ve DENEME ÇALIÞTIRMASI 26 HAVA TEMÝZLEME 27 BAKIM 29 ÝLTRENÝN ve ÖN PANELÝN TEMÝZLENMESÝ 31 ARIZA, OLASI NEDEN, GÝDERÝLMESÝ

3 3 GÝRÝÞ Evinizde/iþyerinizde CARRIER klimalarýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bir dünya markasý olan, yýllarýn deneyimi ve üstün teknolojisi ile bölgesel koþullar dikkate alýnarak üretilen orjinal CARRIER klimalarý size uzun yýllar, yüksek verimle hizmet edecektir. Bu kullanma kýlavuzunda klimanýzýn teknik özelliklerini ve iþlevlerini, tanýtýcý bilgilerini, çalýþtýrýlmasý ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý bulacaksýnýz. Klimanýzý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatle inceleyiniz ve saklayýnýz. Bu kýlavuz Carrier Split klimalarýnýn 53QGA009, 53QGB012, 53QGC018 ve 53QGD022 modelleri için geçerlidir. Klima cihazlarýyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen minimum kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Ýmalatçý veya ithalatçý firmalar bu süre içerisinde cihazlarýn bakýmýný ve onarýmýný yapmak, yedek parçalarýný saðlamak zorundadýr. DÝKKAT! Bu cihaz sadece tasarým amaçlarýna ve teknik özelliklerine uygun koþullarda çalýþtýrýlabilir. GARANTÝ ve SERVÝS Klimanýz malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý 3 (üç) yýl garantilidir. Standart dýþý, uygun olmayan montaj ve onarýmlardan, elektrik beslemesindeki düzensizliklerden oluþabilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Klimalar ancak uygun iç ve dýþ ünitelerin birleþtirilmesi ile kullanýlmalýdýr. Ýç üniteler; 42QGA009, 42QGB012, 42QGC018 ve 42QGD022. Dýþ üniteler; 38QGA009, 38QGB012, 38QGC018 ve 38QGD022. Bu cihazla birlikte verilen Garanti Belgesinin bir parçasý, cihazý aldýðýnýz Alarko Carrier Bayisi tarafýndan doldurularak size verilecektir. Bu belge üzerindeki bilgileri lütfen dikkatle inceleyiniz. Garanti süresi içinde bu belgeyi saklamanýz ve gerektiðinde Yetkili Servis Elemanýna göstermeniz gerekir. Klimanýzýn bakýmý ve onarýmý için ALARKO CARRIER servisleri yetkilidir. Bu kýlavuzda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda klimanýn hiç bir parçasýna veya ayarýna dokunmayýnýz. Parça deðiþimlerinde orjinal parçalar kullanýlmalýdýr. DÝKKAT! Yetkili olmayan elemanlarýn cihaza müdahaleleri veya orjinal olmayan yedek parçalarýn kullanýlmasý sonucu meydana gelebilecek arýzalarýn sorumluluðu uygulamayý yapana aittir. Klimanýza bakým ve onarým gerektiðinde, klimanýzla birlikte verilen ALARKO CARRIER YETKÝLÝ SERVÝSLER kitapçýðýndan iliniz ve bölgenizdeki yetkili servisi bulabilirsiniz.

4 4 5 AÇIKLAMALAR Carrier klimalarý konusunda yaptýðýnýz seçiminize güven duyabilirsiniz, çünkü dünya çapýnda binlerce klimanýn üretilmesinde kullanýlan ustalýk ve mühendislik bilgisi, bu cihazýn yapýmýnda da kullanýldý. Oda klima cihazýnýzýn size saðlayacaðý en önemli yararlardan biri, soðutma yanýnda odanýn nemini de almasýdýr. Böylece istediðiniz konfor þartlarýna daha saðlýklý koþullarda ulaþabilirsiniz. Cihazýn montajý yapýlýrken ilgili standartlara, üretici firma önerilerine ve tüm güvenlik kurallarýna uyulmalýdýr. Klima gerekli koþullara uygun olarak ve düzgün bir þekilde toprak hattýna baðlanmalýdýr. Klimanýn ambalajý açýldýktan sonra montajý yapýlmadan önce nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý kontrol yapýlmalý, eðer bir hasar oluþmuþsa giderilmesi saðlanmadan monte edilmemelidir. Cihazýn yapýmýnda ve ambalajýnda kullanýlan bütün parçalar çevreye uyumlu ve doðaya dönüþümlü maddelerden imal edilmiþtir. Boþalan ambalajlarýn gerektiði þekilde atýlmasýný saðlayýnýz. GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN Cihazýnýzý kendiniz monte etmeyiniz. Tüm montaj ve baðlantý iþlemleri Alarko Carrier Yetkili Bayisi veya Yetkili Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Tüm onarým iþleri için Yetkili Servis elemanýna baþvurunuz. Tehlikeli bir elektrik akýmýna maruz kalmamak için cihazýn parçalarýný çýkarmak ya da bakým ve onarýmýný yapmak gibi iþlemleri kendiniz yapmaya çalýþmayýnýz. Bu cihazýn teknolojisi ve parçalarý, kullanýcýnýn bakým ve onarým yapmasýna uygun deðildir. Taþýnýrken, cihazýn sökülmesi ve yeniden yerleþtirilmesi için yetkili servis elemanýna baþvurunuz. Güvenlik Ýþaretleri Bu iþaret DÝKKAT ya da UYARI anlamýna gelir. Bu iþaret elektriðe karþý koruma gereken durumlarý gösterir. Hava giriþ veya çýkýþ panjurlarýna parmaðýnýzý ya da baþka nesneleri sokmayýnýz. Cihazýn içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðý için yaralanabilirsiniz. Küçük çocuklara özellikle dikkat ediniz. Bu iþaret yapýlmasý yasaklanan iþlemleri gösterir. Yasaklanan eylemler þekillerle ve yazýyla açýklanmýþtýr. Klimanýzý açmak ve kapatmak için elektrik devre kesiciyi kapatmayýnýz. Bu iþaret kullanýcýnýn servise baþvurmasý gereken durumlarý gösterir. Arýza durumunda (yanýk kokusu, vb.) cihazý hemen kapatýnýz, elektrik beslemesini kesiniz ve yetkili servis elemanýna danýþýnýz.

5 6 7 Elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat ediniz. Elektrik kablosunun üzerine aðýr cisimler koymayýnýz. Bu tür uygulamalar yalýtýma zarar vererek yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabilir. Yerleþtirmenin güvenlik açýsýndan ne durumda olduðunu kontrol ettiriniz. Uzun süre kullanýldýðýnda, yerleþtirmenin hala güvenli olup olmadýðýný, klimanýzýn titreþim yapýp yapmadýðýný yetkili servis elemanýna kontrol ettiriniz. Kordonu çekmeyiniz. iþi çýkarmak için kordonu çekmek, kordonun içindeki kablolara zarar vereceðinden yangýn çýkmasýna neden olabilir. UYARI! Bu klima cihazýnýn elektrik kablosu zarar gördüðünde, güvenlik açýsýndan tehlikeli bir duruma yol açmamak için yetkili servis elemaný tarafýndan deðiþtirilmesi gerekir. Klimanýzýn doðrudan suyla temas etmesine engel olunuz. Elektrik yalýtýmý zarar görebileceðinden elektrik çarpmasýna neden olabilir. Klimanýzý eliniz ýslakken çalýþtýrmayýnýz. Elektrik çarpmasýna neden olabilir. Klimanýzý temizlerken ya da hava filtresini deðiþtirirken mutlaka elektrik baðlantýsýný kesiniz. Cihazýn içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðý için yaralanabilirsiniz. Klimadan akan suyu içmeyiniz, temizlik için kullanmayýnýz. Cihazýnýzý uzun bir süre kullanmayacaksanýz elektrik besleme baðlantýsýný kesiniz. Çocuklarýn cihazýnýza ulaþmamasý için gerekli önlemleri alýnýz. Beklenmedik kazalara neden olabilir. Klimanýzýn yakýnýnda yanýcý gazlar kullanmayýnýz. Hava akýmýný doðrudan þöminelere ya da ýsýtma cihazlarýna yöneltmeyiniz Ateþ üzerine doðrudan hava akýmý gelmesi patlama ya da yangýna neden olabilir. Batarya kanatlarýna dokunmayýnýz. Yaralanmaya neden olabilir. Temizlerken özellikle dikkatli olunuz. Kanatlarýn eðilmesi ya da zarar görmesi cihazýn verimini düþürür.

6 8 9 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN Soðuk hava akýmýnýn önünde uzun süre kalmayýnýz. Uzun süre doðrudan soðuk hava akýmýna maruz kalmak saðlýðýnýza zarar verebilir. Klimanýz þömine ya da benzeri bir ýsýtýcý aygýta yakýn olmamalýdýr. Klimanýzýn yakýnýna ýsýtýcý aygýt koymayýnýz. Aþýrý sýcak dýþ muhafazaya zarar verebilir. Yatmadan önce ve çocuklarýn, yaþlýlarýn ya da hastalarýn kaldýðý odalarda özellikle dikkatli olunuz. Klimanýzýn bulunduðu ortama girip çýkarken kapýlarý uzun süre açýk býrakmayýnýz. Klimanýn verimi düþebilir. Hayvan ya da bitkileri doðrudan hava akýmýnýn karþýsýnda býrakmayýnýz. Uzun süre doðrudan sýcak ya da soðuk hava akýmýna maruz kalmak bitki ve hayvanlara zarar verebilir. Klimanýzý mümkünse binanýn güneþ almayan bir yerine yerleþtiriniz. Hava filtresini takmadan cihazýnýzý çalýþtýrmayýnýz. Hava filtresi takmadan çalýþtýrýldýðýnda cihazýn iç kýsýmlarýnda kir ve toz birikeceðinden arýzaya neden olabilir. Cihazý uygun bir sýcaklýða ayarlayýnýz. Çok düþük ya da yüksek sýcaklýklara ayarlamak, elektrik tüketimini artýrýr. Yalnýzca oda havasýnýn sirkülasyonunu saðlamak istediðinizde cihazý " AN" modunda çalýþtýrýnýz. Hava çýkýþ ve hava giriþ panjurlarýnýn önünü kapatmayýnýz. Bu noktalarda hava akýmýnýn engellenmesi cihazýn verimini düþürür, arýzaya ve zarara neden olabilir. Oda konforu için timerý doðru kullanýnýz.

7 10 11 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ Ýç Ünite BAÞLAMADAN ÖNCE Ýç Ünite Göstergeleri 1- CÝHAZ AÇIK (Yeþil): Cihaz uzaktan kumandayla açýldýðýnda, yeþil ýþýk yanar. 2 - TÝMER (Turuncu): Cihaz timer ayarý yapýlýrken turuncu ýþýk yanar Dýþ Ünite Anahtar Paneli 1- "ACÝL DURUM" düðmesi Uzaktan kumanda kayýp olduðunda ya da çalýþmadýðýnda klimayý çalýþtýrmak için kullanýlabilir. 2 - "DENEME" düðmesi Klimayý deneme amacýyla çalýþtýran yetkili servis elemaný tarafýndan kullanýlýr. "ACÝL DURUM" ve "DENEME" düðmelerinin kullanýmý için, "ACÝL DURUM ve DENEME ÇALIÞTIRMASI" bölümlerine bakýnýz. Sayfa Ýç ünite hava giriþi 7 - Ýç ünite hava çýkýþý 2 - Hava filtresi 8 - Elektrik kablosu 3 - Aktif karbon filtre; 9 - Uzaktan kumanda Elektro statik filtre (opsiyon 1) 10- Dýþ ünite hava çýkýþý oto katalist filtre (opsiyon 2) 11- Dýþ ünita hava giriþi 4 - Uzaktan kumanda sinyal alýcý 12- Ýç ve dýþ ünite baðlantýsý 5 - Hava yönlendirme kanadý 13- Drenaj borusu 6 - Düþey panjur

8 12 13 UZAKTAN KUMANDA Tuþlarýn Adlarý ve Ýþlevleri 1- "ON/O " (açýk/kapalý) Düðmesi Bu düðmeye bastýðýnýzda klima çalýþmaya baþlar. Yeniden bastýðýnýzda durur (Bir bip sesi duyulur). Klimayý kapadýktan hemen sonra bu düðmeye bastýðýnýzda, aþýrý yüklemeyi önlemek için kompresör 3 dakika kadar çalýþmaz. 2- "TEMP" (sýcaklýk) Ayar Düðmeleri Ýstenilen oda sýcaklýðýný ayarladýðýnýzda, klima sýcaklýðý bu ayar noktasýnda tutar. "SOÐUTMA" modunda, oda sýcaklýðý ayar noktasýndan yüksekse kompresör otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Ama oda sýcaklýðý ayar noktasýndan düþükse kompresör soðutmayý durdurmak için otomatik olarak durur. "ISITMA" modunda, oda sýcaklýðý ayar noktasýndan düþükse, kompresör ýsýtma amacýyla otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Oda sýcaklýðý ayar noktasýndan yüksekse, ýsýtmayý durdurmak için kompresör otomatik olarak durur. Bu arada, kompresör dursa bile iç ünite faný çalýþmayý sürdürür. 3- "SLEEP" (uyku - kapanma-) Zamaný Ayar Düðmesi Klimanýn kapanma zamanýný ayarlamak için bu düðmeye basýnýz. Bakýnýz Sayfa "MODE" Çalýþma Modunu Seçme Düðmesi Ýstediðiniz çalýþma modunu seçmek için bu düðmeye basýnýz. "AUTO" (otomatik) modunda, oda sýcaklýðýna göre "COOL" (soðutma) ya da "HEAT"(ýsýtma) modu seçildiðinde klima otomatik olarak çalýþýr. "DRY" (nemden arýndýrma) modunda, klimanýn mikrobilgisayarý iç ünite fan motorunu kontrol eder ve ic ünitenin oda sýcaklýðýna göre otomatik olarak çalýþýp durmasýný saðlar. Nemi daha etkili bir biçimde yok eder. "COOL" (soðutma) modunda cihaz normal soðutma iþlemi yapar. " AN" (havalandýrma) modunda yalnýzca iç ünite istenilen fan hýzýnda çalýþýr ve havanýn odasýný deðiþtirir. "HEAT" (ýsýtma) modunda cihaz normal ýsýtma iþlemi yapar. 5- " AN" (havalandýrma) Hýzý Seçme Düðmesi "AUTO"(otomatik),"LOW"(düþük),"MED"(orta) ve "HIGH"(yüksek) havalandýrma hýzlarýndan birini seçmek için tuþa basýn. Ýç ünite faný istenilen havalandýrma hýzýnda çalýþýr. "AUTO"yu seçtiðinizde, havalandýrma hýzý cihazýn mikrobilgisiyarý tarafýndan kontrol edilir. 6- " LAP" (kanat) Pozisyonu Kontrol Düðmesi Hava atým yönünün aþaðý ve yukarý doðru oluþunu kontrol eder. Bakýnýz Sayfa 24. Klima çalýþmaya baþladýðýnda çalýþma moduna göre kanatlar otomatik olarak açýlýr. Bu düðmeye bastýðýnýzda, kanatlar kademeli olarak açýlýr ve konumu gösterilir. Bu düðmeye yeniden bastýðýnýzda, klima "SWING" (süpürme) modunda çalýþýr. Bu modda kanatlar sürekli olarak yukarý-aþaðý sallanýr. 7- "ON/O TIMER" (timer açýk/kapalý) ve Zaman Ayar Düðmeleri Klimanýn "ON"(açýk) ve "O "(kapalý) konumunda olmasýný istediðiniz saatleri ayarladýðýnýzda, klima otomatik olarak bu saatlerde çalýþmaya baþlayacak ve duracaktýr. Bakýnýz Sayfa 19. Timer çalýþmasý sýrasýnda "CLOCK" (saat) düðmesine bastýðýnýzda, beþ saniye boyunca saatin kaç olduðunu görebilirsiniz. 8- "HOUR, MINUTE" (saat, dakika) Ayar Düðmeleri Saat ayarýný ve timer çalýþmasýnýn açýk ve kapalý saatlerini bu düðmeyle ayarlayabilirsiniz Bakýnýz Sayfa "RESERV, CANCEL" (kaydetme, iptal) Düðmeleri Timerýn açýk veya kapalý olacaðý zamaný kaydetmek için "RESERV" (kaydetme) düðmesine basýnýz. Kaydedilen zaman ayarýný iptal etmek için "CANCEL" (iptal) tuþuna basýnýz. Bakýnýz Sayfa "EVERYDAY" (her gün) Timer Ayar düðmesi "EVERYDAY"(her gün) düðmesine bastýðýnýzda, kaydettiðiniz günlük açma/kapanma zaman ayarý siz iptal edinceye kadar tüm günler için geçerli olacaktýr. Bakýnýz Sayfa "TA" Saat Ayar Düðmesi Saati ayarlamak için bu düðmeyi kullanýnýz. Bakýnýz Sayfa "RST" Yeniden Ayar Düðmesi Uzaktan kumanda çalýþmadýðýnda ya da pilleri deðiþtirildikten sonra bu düðmeyi kullanýnýz. Bakýnýz Sayfa "A, B" Adres Anahtarý Ayný odada iki iç ünite varsa, bir uzaktan kumandayý bir iç üniteyle ve diðerini öteki üniteyle baðlayabilirsiniz. Bakýnýz Sayfa 16.

9 14 15 Uzaktan Kumanda Ekraný Uzaktan Kumandanýn Hazýrlanmasý Pillerin Deðiþtirilmesi 1- Seçilen çalýþtýrma modunu gösterir. Otomatik Mod ( ), Soðutma Modu ( ), Nem Alma Modu ( ), an Modu ( ), Isýtma Modu ( ). 2- Uzaktan kumandadan sinyal geldiðinde yanar. Klimadan "bip" sesi duyulur. 3- Uzaktan kumanda cihazýnýn pillerinin deðiþmesi gerektiðinde yanar. Bu iþaret görüldüðünde bir hafta içinde pilleri deðiþtirmek gerekir. 4- Klima çalýþýrken yanar. 5- Klimanýn bulunduðu ortamda saðlanýlmasý istenilen sýcaklýðý gösterir. 6- Hava yönlendirme panjurunun konumunu gösterir. Otomatik Konum ( ), Kullanýcýnýn Seçtiði Konum ( ), Süpürme 1- Uzaktan kumandanýn arkasýnda pillerin bulunduðu yerin kapaðýný ok yönünde iterek çýkarýn. Saat Ayarý 2- Eskiyen pilleri yenileriyle deðiþtirin. Uzaktan kumanda da iki alkali pil kullanýlýr (1.5 V, LR03x2). 3- Pillerin bulunduðu yerin kapaðýný kapatmadan önce "RST" tuþuna sivri bir nesneyle basarak uzaktan kumandayý yeniden ayarlayýn. NOT: - Kullanýlmýþ pil ya da farklý türde pil kullanmayýn. Bu tür kullanýmlar cihazýn bozulmasýna neden olabilir. - Piller, cihaz kapalýyken deðiþtirilmelidir. - Normal kullanýmda pillerin ömrü yaklaþýk bir yýldýr. - Pilleri deðiþtirdikten sonra klima normal çalýþmýyorsa, pilleri çýkarýn, yeniden takýn ve 5 saniye sonra RST tuþuna basýn. Konumu ( ). 7- "SLEEP" ya da "EVERYDAY" ayar zamanýný gösterir. 8- "ON" ve "O " ayar zamanýný ve o andaki saati gösterir. 9- Seçilen fan hýzýný gösterir. Otomatik ( ), Düþük ( ), Orta ( ), Yüksek ( ). 4- Sivri bir nesneyle "TA" tuþuna basýn. Saati gösteren sembol yanýp sönmeye baþlar. Baþlangýçta 6:00 AM yazýsý yanýp sönecektir. 5- Saat göstergesi yanýp sönerken saat ve dakika ayar tuþlarýyla saati ayarlayýn. 6- Yeniden "TA" tuþuna basýn. Yanýp sönme sona erecek ve saat ayarlanmýþ olacaktýr.

10 16 17 Ýç üniteyle uzaktan kumanda adreslerinin birbirine ayarlanmasý 1- Ayný odada iki iç ünite kullanýlýyorsa, uzaktan kumandanýn adresiyle cihazýnkini birbirine uydurabilirsiniz. 2- Pil kapaðýný açýn. Bir uzaktan kumandanýn adres anahtarýný "B" olarak belirleyin. Sivri bir nesneyle "RST" tuþuna basýn. 3- Klimayý kapatýn ve fiþini çekin. Ön paneli, terminol bloðu kapaðýný ve ýzgarayý çýkarýnýz. "PCB"yi sökünüz. Ýç ünitelerden birinin adres anahtarýný "B" olarak belirleyin. DÝKKAT: Bu iþlevin yalnýzca yetkili servis elemaný tarafýndan yapýlmasý gerekir. Sinyal Alma Uzaktan kumandanýn çalýþabilmesi için cihaza en çok 5 metre uzaklýkta olmasý gerekir. Aþaðýdaki durumlarda cihazdan bir bip sesi gelir. Bu ses sinyal alýndýðýný gösterir. - Uzaktan kumandadan cihaza gelecek sinyalleri engelleyen perde, kapý ya da benzeri eþyalar varsa, cihaz çalýþmaz. - Uzaktan kumandanýn üzerine sývý dökülmesini engelleyiniz ve yere düþürmemeye çalýþýnýz. Bu durumlarda kumanda bozulabilir. - Cihaz üzerindeki kýzýl öteki sinyal alýcý doðrudan güneþ ýþýðý aldýðýnda, klimanýn çalýþmasý aksayabilir. Doðrudan güneþ ýþýðýný engellemek için perdeleri çekiniz. - Cihazla birlikte uzaktan kumandanýn yerleþtirileceði bir montaj bloðu verilmiþtir. Montaj bloðunu, cihaz alýcýsýnýn 30 cm altýna duvara yerleþtiriniz. KLÝMANIN ÇALIÞTIRILMASI Otomatik Çalýþtýrma Oda sýcaklýðýný istenilen düzeyde tutmak için "COOL" (soðutma), "HEAT" (ýsýtma) modlarýný seçerek klimanýn otomatik çalýþtýðý ya da fan hýzýnýn oda koþullarýna göre otomatik olarak deðiþtiði çalýþma modudur. 1- "ON/O " (açma/kapama) düðmesi Bu düðmeye bastýðýnýzda cihaz "AUTO" konumunda çalýþmaya baþlar. 2- "MODE" (mod) düðmesi Klima bir baþka modda çalýþýyorsa, "AUTO" konumunu seçmek için bu düðmeye basýnýz. 3- "TEMP" (sýcaklýk) düðmeleri Uzaktan kumanda tuþlarýyla istenilen sýcaklýklarý ayarlayýnýz. "AUTO" modunda çalýþmanýn baþlangýcýnda, sýcaklýk 25º C'ye ayarlanýr ve tüm sýcaklýk aralýðýnda geçerlidir. 4- " LAP" (panjur) düðmesi Ýstenilen hava akýþ yönünü kontrol etmek için bu tuþa basýnýz. 5- " AN" (fan) hýzý düðmesi an hýzýný, klima çalýþmaya baþladýðýnda "AUTO" konumuna ayarlayýnýz. 6- "ON/O " (açma/kapama) düðmesi Klimayý kapatmak için yeniden bu düðmeye basýnýz. DÝKKAT: - Oda sýcaklýðý 21 ºC ile 29 ºC arasýnda iken; Oda sýcaklýðý ayar sýcaklýðýndan 1 ºC ya da daha fazla düþtüðünde, "HEAT" (ýsýtma) modu çalýþýr. Oda sýcaklýðý ayar sýcaklýðýndan 1 ºC ya da daha fazla yükseldiðinde, "COOL" (soðutma) modu çalýþýr. - Oda sýcaklýðý 21 ºC'nin altýnda ya da 29 ºC'nin üzerindeyken, klima ayar noktasýna bakmadan "HEAT" (ýsýtma) ya da "COOL" (soðutma) modunda çalýþýr.

11 Manuel Çalýþtýrma 1- "ON/O " (açýk/kapalý) düðmesi Bu tuþa bastýðýnýzda "AUTO" çalýþma modu gösterilir. - Bir sinyal alýndýðýný gösteren "bip" sesi duyulur. - Ýç ünite göstergesinin cihazýn çalýþýr durumda olduðunu gösteren yeþil ýþýðý yanar. 2- "MODE" (mod) düðmesi Ýstenilen çalýþma modunu seçmek için bu düðmeye basýnýz. Düðmeye bastýkça çalýþma modlarý aþaðýdaki sýra ile deðiþir. AUTO DRY COOL AN HEAT 3- " AN" (fan) hýzý düðmesi Ýstenilen fan hýzýný seçmek için bu düðmeye basýnýz. Düðmeye bastýkça fan hýzý aþaðýdaki sýra ile deðiþir. AUTO LOW MED HIGH 4- "TEMP" (sýcaklýk) ayar düðmeleri Ýstenilen sýcaklýðý seçmek için bu düðmelere basýnýz. 5- " LAP" (panjur) konumu ayar düðmesi Ýstenilen hava akýþ yönünü kontrol etmek için bu düðmeye basýnýz. 6- "ON/O " (açma/kapama) düðmesi Bu düðmeye bastýðýnýzda "AUTO" (otomatik) konumu gösterilir. - Bir sinyal alýndýðýný gösteren bip sesi duyulur. - Ýç ünite göstergesinin cihazýn çalýþýr durumda olduðunu gösteren yeþil ýþýðý söner Timer Açýk Çalýþtýrma 1- "ON TIMER" (timer açýk) düðmesi Bu düðmeye basýnýz. Ýlk çalýþmada saat 6:00 AM'e ayarlanýr. 2- "HOUR", "MINUTE" (saat, dakika) düðmeleri Ýstenilen çalýþmaya baþlama saatini ayarlamak için, "ON TIMER" sembolu yanýp sönerken bu düðmeleri kullanýn. 3- "RESERV." (kaydetme) düðmesi Uzaktan kumandayý iç ünitenin alýcýsýna doðru tutarak bu düðmeye basýnýz. - "Bip" sesi duyulur. - Ýç ünitenin "TIMER" lambasý yanar. 4- "MODE" (mod), " AN" (fan), " LAP" (panjur), "TEMP" (sýcaklýk) düðmeleri Ýstenilen çalýþma modunu bu tuþlarla ayarlayýnýz. "ON TIMER" (timer açýk) - Klima timer açýk çalýþtýrýldýðýnda klima ayarlanan saatten bir saat önce oda sýcaklýðýný kontrol ederek istenilen saatte odanýn kaydedilen sýcaklýða gelmesini saðlar. - Klimanýn gerçek çalýþma saati, oda sýcaklýðýyla ayar sýcaklýðý arasýndaki farka göre kaydedilen saatten 0-40 dakika kadar daha önce baþlar. DÝKKAT: - "ON/O " (açýk/kapalý) saati kaydedildiðinde o andaki saat gösterilmez. - Saati öðrenmek için, "CLOCK" (saat) düðmesine basýnýz. Saat 5 saniye gösterilir. - Çalýþma sýrasýnda timer açýk zamanýný kaydederseniz, klima sürekli çalýþýr. "DRY" (kurutma) modunda çalýþma Bu modda klimanýn kompresörü, iç ve dýþ ünite faný motoru aralýklý olarak çalýþarak nemin oluþmasýný ekonomik bir biçimde engeller ve oda sýcaklýðýnýn istenilen düzeyde kalmasýný saðlar.

12 Timer Kapalý Çalýþtýrma 1- "ON TIMER" (timer açýk) düðmesi Bu düðmeye basýnýz. Ýlk çalýþmada saat 2:00 AM'e ayarlanýr. 2- "HOUR", "MINUTE" (saat, dakika) düðmeleri Ýstenilen çalýþmayý durdurma zamanýný ayarlamak için, "O TIMER" sembolu yanýp sönerken bu düðmeleri kullanýnýz. 3- "RESERV." (kaydetme) düðmesi Uzaktan kumandayý iç ünitenin alýcýsýna doðru tutarak bu düðmeye basýnýz. - "Bip" sesi duyulur. - Ýç ünitenin "TIMER" lambasý yanar "ON", "O " ve "EVERYDAY" (her gün) timer ayarlarýnýn birleþtirilmesi Klimanýn akþam 5:30'da çalýþmaya baþlamasýný ve gece 10:30'da durmasýný istediðinizi düþünelim: 1- "ON TIMER" ayarýný 5:30 PM'e ayarlayýnýz. 2- "O TIMER" ayarýný 10:30 PM'e ayarlayýnýz. 3- Ýstenilen çalýþma modunu ayarlayýnýz. Ayný koþullarda klimanýn gece 10:30'da durmasýný ve sabah 7:30'da çalýþmasýný istediðinizi düþenelim: 1- "O TIMER" çalýþýrken 10:30 PM'e kaydediniz. 2- "ON TIMER" ayarýný sabah 7:30 AM'e kaydediniz. Ayný çalýþma koþullarýndaki klimanýn her gün akþam 5:30'da çalýþmaya baþlamasýný ve gece 10:30'da durmasýný istediðinizi düþünelim: 1- "ON TIMER" ayarýný akþam 5:30 PM'e kaydediniz. 2- "O TIMER" ayarýný gece 10:30 PM'e kaydediniz. 3- "EVERYDAY" ve "RESERV" düðmelerine basýnýz. DÝKKAT: - Ayar için Bakýnýz Sayfa 19, "ON", "O " ve "EVERYDAY" timer ayarlarýný iptal için Bakýnýz Sayfa 22 - "ON TIMER" ve "O TIMER" çalýþmasýnda, o andaki saate göre daha önceki ayar esas alýnýr. - "EVERYDAY TIMER", "ON TIMER" ve "O TIMER" ya da "ON TIMER" ve "SLEEP TIMER" çalýþmalarýnýn birlikte kaydedilmesinde kullanýlýr. - "ON/O " kayýt saatini "EVERYDAY TIMER" kaydýyla deðiþtirebilirsiniz.

13 22 23 "ON TIMER", "O TIMER" ve "EVERYDAY TIMER" çalýþmalarýnýn iptali 1- "ON TIMER" çalýþmasýný iptal etmek için "ON TIMER" düðmesine, "O TIMER" çalýþmasýný iptal etmek için "O TIMER" düðmesine basýnýz. "EVERYDAY TIMER" kaydýný iptal etmek için "EVERYDAY", "ON TIMER" ya da "O TIMER" düðmesine basýnýz. 2- Uzaktan kumandayý iç ünitenin alýcýsýna doðru tutarak "CANCEL" (iptal) düðmesine basýnýz. - "Bip" sesi duyulur. - Ýç ünitenin "TIMER" lambasý söner. DÝKKAT: - "EVERYDAY TIMER" kaydý korunurken, "ON TIMER" ya da "O TIMER" çalýþmasýný iptal ederseniz, "EVERYDAY TIMER" çalýþmasý da otomatik olarak iptal edilmiþ olur. - "EVERYDAY TIMER" kaydedilmiþken elektrik kesilirse, "EVERYDAY TIMER" kaydý silinir. Elektrik gelince "EVERYDAY TIMER" kaydýný yenileyiniz. - "ON TIMER" ya da "O TIMER" kaydedildiðinde, o andaki saat gösterilmez ve iç ünitenin "TIMER" lambasý yanar. "SLEEP TIMER" çalýþmasý Bu iþlevle kullanýcý cihazý otomatik olarak kapatabilir. Bulunduðunuz andan üç saat sonra cihazýn kapanmasýný istediðinizi düþünelim. 1- "SLEEP" düðmesine üç kez basýnýz. - "3:hr" uzaktan kumanda cihazýnýn ekranýnda gözükür ve "SLEEP" sinyali yanýp söner. - 5 saniye sonra klimanýn duracaðý saat uzaktan kumanda cihazýnýn ekranýnda gösterilir. - Klima üç saat "SLEEP" modunda çalýþýr ve üç saatin sonunda kapanýr. - Kaydedilen saati deðiþtirmek ya da iptal etmek istediðinizde yeniden "SLEEP" düðmesine basýnýz. 1:hr 2:hr 3:hr 7:hr 9:hr "CANCEL" 2- "SLEEP TIMER" çalýþmasý ayarlandýðýnda, klima ayarlanan sýcaklýðý kontrol ederek aþýrý ýsýnma ya da aþýrý soðumaya engel olacaktýr. Ayarlanan sýcaklýk aþaðýda gösterildiði gibi deðiþtirilir. Soðutma veya Kurutma modu Isýtma modu DÝKKAT: - "SLEEP TIMER" saati ayarlandýðýnda, "SLEEP" moduna engel olmamak için cihaz lambasý ýþýðý biraz sönükleþir. - "SLEEP TIMER" çalýþmasý "ON TIMER" çalýþmasýyla birlikte ayarlanabilir. Bakýnýz Sayfa 21

14 24 25 HAVA ATIÞ PANJURUNUN KONTROLU Yukarý-Aþaðý Kontrol Hava atýþý aþaðý ya da yukarý olacak biçimde kontrol edilebilir, istenilen bir konumda kalmasý saðlanabilir ya da uzaktan kumanda cihazýyla otomatik konumda kalmasý saðlanabilir. kapalý Sabitlenmiþ soðuk - Uzaktan kumandanýn " LAP" düðmesiyle panjur konumunu seçtiðinizde, cihaz panjuru otomatik olarak bu konuma gelir. Konumu seçtikten sonra, cihaz bu konumu hatýrlar ve cihazý kapatsanýz bile panjur ayný konumda kalýr. - "SWING" modunu seçtiðinizde, panjur aþaðý yukarý süpürür. "COOL" (soðutma), "DRY" (kurutma) ve " AN" (fan) modlarýnda, panjur "soðuk" aralýðýnda süpürür. "HEAT" (ýsýtma) modunda "sýcak" aralýðýnda süpürür. - "AUTO" modunu seçtiðinizde, çalýþma moduna göre panjur kendi konumunu belirler. sýcak DÝKKAT: Panjur konumunu ayarlamak için hep uzaktan kumandayý kullanýnýz. Böyle yapýlmadýðýnda klimanýn çalýþmasý aksayabilir. Klimayý manuel olarak kendi aralýðý dýþýnda ayarladýðýnýzda klimayý kapatýn ve tekrar açýn. Saða-Sola Kontrol Hava atýmýnýn yönünü saða ve sola doðru olarak ayarlamak isterseniz, kapaðý açýp dikey panjuru elinizde ayarlayýnýz. Süpürme Aralýðý soðuk sýcak Otomatik DÝKKAT: - Lütfen panjuru uzun süre "1" konumunda tutmayýnýz, çünkü bu konum hava sirkülasyonunu en aza indirir ve oda sýcaklýðýnýn eþit biçimde daðýlýmýný engeller. - Atým havasýnýn uzun süre odada oturanlara yönelmesine engel olunuz. - Klima "SWING" modunda çalýþýrken panjuru elle ayarlamayýnýz, bu iþlem hava dönüþ mekanizmasýný bozabilir. ACÝL DURUM ve DENEME ÇALIÞTIRMASI Acil Durum Çalýþtýrmasý Uzaktan kumanda cihazý kaybolmuþsa, zarar görmüþse ya da pili bitmiþse, klima "EMER- GENCY" anahtarý ile çalýþtýrýlabilir. - "EMERGENCY" düðmesine klima "O " (kapalý) konumdayken basýnýz. Klima oda sýcaklýðýna göre otomatik olarak ya "COOL" (soðutma) ya da "HEAT" (ýsýtma) modunda çalýþmaya baþlar. - Acil durumda çalýþmaya son vermek istiyorsanýz, "EMERGENCY" düðmesine yeniden basýnýz ya da uzaktan kumandayý çalýþtýrýnýz. - Acil durumda çalýþtýrma ayar koþullarý þöyledir: Çalýþma modu: "AUTO" Önceden ayarlanmýþ sýcaklýk: 25 ºC an hýzý: "AUTO" Timer modu: Çalýþmýyor Hava atým yönü: Çalýþma moduna göre otomatik olarak ayarlanýr. Bakýnýz Sayfa... Deneme Çalýþtýrmasý Deneme çalýþtýrmasý, klima yerleþtirildikten sonra yapýlýr. - "TEST" anahtarýna basýnýz. - Uzaktan kumandayý harekete geçirmek için kontroldan sonra bir kez daha "TEST" anahtarýna basýnýz. Deneme çalýþmasý sýrasýnda herhangi bir sinyal alýnýrsa (uzaktan kumanda sinyali ya da "EMERGENCY" anahtarýna basýldýðýnda) "TEST" modundan sinyal moduna geçilir. - Deneme çalýþtýrmasýnýn ayar koþullarý þunlardýr: Çalýþma modu: "COOL" (soðutma) an hýzý: "HIGH" (yüksek) Timer modu: Çalýþmýyor Hava atýþ yönü: "SWING" (süpürme) EMERGENCY TEST

15 26 27 HAVA TEMÝZLEME iltreler Hava filtreleri - Opsiyon 1: Aktif karbon filtresi/ otokatalist filtre - Opsiyon 2: Aktif karbon filtresi/ Elektrostatik filtre Hava filtreleri toz parçacýk ve kümelerinin girmesine engel olur. Opsiyonel Aktif karbon filtresi/ otokatalist filtre kokularý ve sigara dumanýný yok eder. Opsiyonel Aktif karbon filtresi/ Elektrostatik filtre kokularý ve mikroskobik tozlarý yok eder. AKTÝ Karbon iltre (Siyah, opsiyonel) oto Katalist iltre (Mavi, opsiyonel) veya Elektrostatik iltre (Beyaz, opsiyonel) Standart Hava iltresi iltrelerin Ömürleri - Yukarýdaki filtrelerin ömrü ortamdaki sigara dumanýna, oda büyüklüðüne ve çalýþma süresine baðlý olarak deðiþir. - Hava filtreleri her ay elektrik süpürgesiyle ya da akan su altýnda tutarak temizlenebilir. Bakýnýz " ÝLTRELERÝN ve ÖN PANELÝN TEMÝZLENMESÝ" Sayfa Opsiyonel aktif karbon filtresinin ömrü iki yýl kadar, elektrostatik filtreninki üç ay kadardýr. Bu filtrelerin kullanýldýktan sonra atýlmasý gerekir. - Opsiyonel fotokatalist filtrenin ömrü yaklaþýk iki yýldýr. Bu filtre akan su altýnda yýkanabilir ve doðrudan güneþ ýþýðýna tutularak yeniden kullanýlýr hale getirilebilir. Üç ay kullandýktan sonra filtrenin 6 saat güneþe tutulmasý gerekir. Bakýnýz " ÝLTRELERÝN ve ÖN PANELÝN TEMÝZLENMESÝ" Sayfa 29. BAKIM Çalýþma Koþullarý - Cihaz çalýþmasýna uygun sýcaklýk aralýklarý aþaðýda gösterilmiþtir. MODE ODA SICAKLIÐI DIÞ HAVA SICAKLIÐI COOL (soðutma) ºC ºC HEAT (ýsýtma) 27 ºC'nin altýnda 21 ºC'nin altýnda DRY (kurutma) ºC ºC - Klima uzun süre bu koþullarýn altýnda ya da üzerinde çalýþtýðýnda sistemde bir arýza olabilir ve uygun çalýþmayabilir. - Klima uzun süre aþýrý yüksek nem koþullarýnda çalýþýrsa, su damlatabilir. Zaman Gecikmesi - Çalýþma modu "COOL" (soðutma) ve "DRY" (kurutma) iþleminden "HEAT" (ýsýtmaya) iþlemine deðiþtiðinde ýsýtmanýn baþlamasýný da kapsamak üzere kompresörün kapanmasýyla açýlmasý arasýnda 53QGA009/53QGB012/53QGC018 modellerinde 3 dakika, 53QGD022 modelinde 5 dakikalýk bir gecikme olur. - Çalýþma modu "HEAT" (ýsýtmadan) iþleminden "COOL" (soðutma) ve "DRY" (kurutma) iþlemine deðiþtiðinde, 53QGA009/53QGB012/53QGC018/53QGD022 cihazlarýnda 3 dakikalýk bir gecikme olur. - "HEAT" (ýsýtma) iþlemi baþladýðýnda, cihazýn ýsýnmasý için bir zaman geçeceðinden sýcak havanýn geliþi biraz gecikebilir. Minimum Çalýþma Süresi - Normal çalýþmada, kompresörün açýlmasýyla kapanmasý arasýnda minimum 3 dakikalýk bir çalýþma süresi vardýr. Isýtma Özellikleri - Klima "HEAT" (ýsýtma) modunda çalýþmaya baþladýðýnda, sýcak hava vermeden önce bir ön ýsýtma süresi olur. - Dýþ hava sýcaklýðý düþük olduðunda, ýsýtma kapasitesi düþer. Aðýr kýþ koþullarýnda oda havasý yeterince sýcak deðilse, ek ýsýtma cihazlarý kullanýn. Buz Çözme - "HEAT" (ýsýtma) modunda, dýþ ünite bataryasý donduðunda, iç ünite faný kapanýr ve dýþ ünite bataryasýndaki buzu eritmek için kompresör çalýþmaya baþlar.

16 Buz çözme modu 10 dakika sonra ya da dýþ ünite batarya sýcaklýðý 18 ºC'nin üzerine çýktýðýnda sona erer. Elektrik beslemesi kesildiðinde, dýþ ünite bataryasýndaki buz birikimine göre buz çözme iþlemi otomatik olarak yapýlýr. Otomatik Çalýþmaya Baþlama - Klima çalýþýrken elektrik kesildiðinde, çalýþma koþullarý hafýzasýnda tutar ve elektrik geldiðinde otomatik olarak ayný koþullarda çalýþmaya devam eder. - Elektrik kesildiðinde evden ayrýlýrsanýz, elektrik fiþini çekmeyi unutmayýnýz. Yoksa elektrik geldiðinde cihaz yeniden çalýþmaya baþlayacaktýr. ÝLTRENÝN VE ÖN PANELÝN TEMÝZLENMESÝ Hava iltresinin Temizlenmesi DÝKKAT: Klimayý kapatýn ve fiþi çekin. iltreyi ayda bir temizleyin. Ýç Ünitenin Buzlanmadan Korunmasý Klima "COOL" (soðutma) modunda düþük bir ortam sýcaklýðýnda çalýþtýðýnda iç ünite bataryasýnda buzlanma olabilir. Ýç ünite batarya sýcaklýðý 0 ºC'nin altýndaysa, mikrobilgisayar klimayý buzdan korumak için kompresörü durdurabilir. 1- Ön paneli kaldýrýp filtreyi aþaðý çekiniz. 2- iltreleri elektrik süpürgesiyle temizleyiniz. 3- iltreleri akar su altýnda yýkayýnýz ve iyice kuruttuktan sonra yerlerine takýnýz. Normal Çalýþma Normal çalýþmada aþaðýdaki durumlar görülebilir; - Klima çalýþýrken ya da durduðunda, su fokurdamasýna benzer bir ses duyulabilir. Bu, klimanýn içinde akan soðutucu sývýnýn sesidir. - Klimadan kötü kokular gelebilir. Oda havasý klimanýn içinde dolaþýrken sigara dumaný ya da kozmetiklerin kokusu birikebilir. iltrelerin temizlenmesi bu sorunu giderir. - "HEAT" (ýsýtma) modu sýrasýnda dýþ ünite fanýnýn dönmediði görülebilir. Klima buz çözme modunda olabilir. - Ýç ünitenin "UNIT ON" (cihaz çalýþýyor) lambasý yanýp sönebilir ve cihazdan hava gelmiyebilir. Bu durum klimanýn çalýþmasýnda bir aksaklýk olduðunu gösterir. Kompresör çalýþmasýný durdurur. - Çalýþma sýrasýnda ya da klima açýlýrken bir çatýrtý gelebilir. Bu sese hýzlý sýcaklýk deðiþimi nedeniyle plastiðin genleþmesi neden olur. Opsiyonel otokatalist iltrenin Yenilenmesi 1- Ön paneli kaldýrýn ve isteðe baðlý fotokatalist filtreyi aþaðý doðru çekerek çýkarýnýz. Ön Panelin Yýkanmasý 2- iltrenin üzerindeki tozu elektrik süpürgesiyle ya da akar su altýnda temizleyiniz. 3- iltreyi 6 saat doðrudan güneþ ýþýðýnda býrakýnýz ve yeniden yerine takýnýz. DÝKKAT: Klimayý kapatýnýz ve fiþi çekiniz. Ön paneli, kirlendiðinde ve lekelendiðinde temizleyiniz. Ön panel çýkarýlabilir. 1- Ön paneli cihazýn üstüne kadar kaldýrýnýz ve klimadan ayýrýnýz. 2- Paneli akar su altýnda yýkayýnýz ve gölgede iyice kurutunuz. 3- Çýkarma iþleminin tersini yaparak yerine takýnýz.

17 30 31 Klimanýn Temizlenmesi - Yalnýzca sabunlu ýslak bez kullanýnýz. - Klimanýn üzerine su dökmeyiniz ve klimaya zarar verebilecek petrol, eritici ya da aþýndýrýcý maddeler kullanmayýnýz. DÝKKAT: Temizlerken önce klimayý kapatýnýz ve fiþi çekiniz. Mevsim Sonu Bakýmý - iltreleri temizleyip yerlerine takýnýz. - Klima uzun bir süre kullanýlmayacaksa, iç bölümlerinin kurumasý için yalnýzca " AN" modunda iki saat çalýþtýrýnýz. - Ýç ve dýþ üniteyi temizleyiniz ve dýþ üniteyi koruyucu bir örtüyle örtünüz. ARIZA, OLASI NEDEN, GÝDERÝLMESÝ CÝHAZ ÇALIÞMIYOR - iþ prizden çýkmýþ. iþin prize takýlý olup olmadýðýný kontrol ediniz. - Sigorta atmýþ. Sigortayý deðiþtiriniz. - Devre kesicide arýza var. Devre kesiciyi reset ediniz. - "UNIT ON" ýþýðý yanýp sönüyor. Yetkili servise haber veriniz. CÝHAZ ODAYI SOÐUTMUYOR / ISITMIYOR - Hava atým bölümünün önü kapalý. Hava akýþýný engelleyen perde, panjur ya da eþyayý kaldýrýnýz. - Termostat ayarý yeterince düþük Daha yüksek ya da düþük bir ayar noktasýna ya da yüksek deðil. getiriniz. - Cihaz hava filtresi kirlenmiþ. iltreyi çýkarýp temizleyin. - Cihaz çalýþmaya baþladýðýnda Cihazý odayý ýsýtmasý ya da soðutmasý için oda aþýrý sýcak ya da soðuk yeterli zaman tanýyýnýz. Dýþ hava sýcaklýðý, mutfaktaki ocaðýn sýcaklýðý ya da insan kalabalýðý odayý ýsýtmadan soðutmayý çalýþtýrýnýz. - Kapý ve pencereler açýk. Kapý ve pencereleri kapatýnýz. CÝHAZ GÜRÜLTÜLÜ ÇALIÞIYOR - Cihaz çalýþýrken çýtýrtýlar ve su sesi Normaldir. Isý deðiþimine baðlý genleþmelerden geliyor. kaynaklanýr. DIÞARI SU DAMLIYOR - Cihazdan dýþarý su damlýyor. Çok sýcak ve nemli havalarda yoðunlaþan suyun damlamasý normaldir. BATARYADA BUZ OLUÞUYOR - Dýþ hava sýcaklýðý düþük. Dýþ hava sýcaklýðý yaklaþýk 13º C ya da altýnda olduðunda, cihaz soðutma modundayken buz oluþabilir. Buz eriyinceye kadar cihazý " AN" konumunda çalýþtýrýn. - iltre kirli. iltreyi çýkarýp temizleyiniz. DÝKKAT: Yukarýdaki iþlemler klimanýn çalýþmasýný düzeltmezse yetkili servise baþvurunuz.

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 09 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 12 PARÇALAR

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ Kullaným Kýlavuzu web: www.alarko-carrier.com.tr e-posta: info@alarko-carrier.com.tr ÝSTANBUL: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELÝ Tel: (0262)

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-BT KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Kanal Tipi Split Klima RAV-SM-BT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-XT YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Yer/Tavan (Konsol) Tipi Split Klima RAV-SM-XT

Detaylı

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 220109 Kitap Baský Tarihi: 220109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

RAV-SM-KRT. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-KRT. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-KRT DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Duvar Tipi Split Klima RAV-SM-KRT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM/SP-UT TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi- Kaset Split Klima RAV-SM/S-UT Kullaným

Detaylı

RAV-SM-CT. TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-CT. TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-CT TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi Split Klima RAV-SM-CT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 90040 12040 15040 18040 24040 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 90114 12114 18114 24114 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 5465 D

Klima Kullanma Kılavuzu 5465 D Klima Kullanma Kılavuzu 5465 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 7505 D 7605 D 7655 D 7705 D 7805 D

Klima Kullanma Kılavuzu 7505 D 7605 D 7655 D 7705 D 7805 D Klima Kullanma Kılavuzu 7505 D 7605 D 7655 D 7705 D 7805 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 7785 DD

Klima Kullanma Kılavuzu 7785 DD Klima Kullanma Kılavuzu 7785 DD Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 7635 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Nem Giderme konumu... 10 11 Aerosense konumu. 12 Akýllý Nem Kontrolü... 1 3

Nem Giderme konumu... 10 11 Aerosense konumu. 12 Akýllý Nem Kontrolü... 1 3 Inverter Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 9500 LG-BKE 9600 D D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 071410 09141 12141 0 0 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BAÞLARKEN... 2 EMNÝYET TEDBÝRLERÝ... 3 PLATINUM A ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 4 AIR PLUS ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 4 ECOPLUS ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 5 DIÞ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 5 UZAKTAN KUMANDA -

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO CAS 13304 DA http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578036

Kullanım kılavuzunuz BEKO CAS 13304 DA http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578036 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO 7605 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3980192

Kullanım kılavuzunuz BEKO 7605 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3980192 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO 7605 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español.

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. 00_CV_3P177300-1.fm Page 1 Thursday, March 30, 2006 6:40 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Operation Manual MODELS FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano ΕλληνικÜ

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Kullanma kılavuzunun ana bölümlerinde her fonksiyonu adım adım anlatan prosedürler bulacaksınız.

Kullanma kılavuzunun ana bölümlerinde her fonksiyonu adım adım anlatan prosedürler bulacaksınız. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA KULLANMA KILAVUZU SEG 9 SEG 12 SEG 18 SEG 24 ÝÇÝNDEKÝLER BAÞLARKEN... 3 EMNÝYET TEDBÝRLERÝ... 4 ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 5 DIÞ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 5 UZAKTAN KUMANDA - DÜÐMELER VE

Detaylı

inverter mono split klima kullanma kýlavuzu Y

inverter mono split klima kullanma kýlavuzu Y inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 18060 Y Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz.

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Operation Manual MODELS FTX20J2V1B FTX25J2V1B FTX35J2V1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español.

Operation Manual MODELS FTX20J2V1B FTX25J2V1B FTX35J2V1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Operation Manual MODELS FTX20J2V1B FTX25J2V1B FTX35J2V1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano!""#$%&Ü Portugues!ó""ê#$ Türkçe Ç NDEK LER ÇALI TIRMADAN ÖNCE OKUYUN

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý Kümes Kontrol Cihazý BPC-500 BPC - 500 Ýç Sýcaklýk Yüksek / Düþük (Min.) (1) (6) Rutubet Yüksek / Düþük Pad (2) (7) Ýç Sýcalýk Set Dýþ Sýcaklýk Düþük Þebeke Arýza Heat (3) (8) Rutubet ( %Rh ) Basýnç Termik

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Duvar Tipi M5WM010GR Ýç Ünite M5WM015GR Ýç Ünite M5WM020GR Ýç Ünite M5WM025GR Ýç Ünite Kaset Tipi M5CK020CR Ýç Ünite M5CK025AR Ýç Ünite M5CK030AR Ýç Ünite M5CK050AR Ýç Ünite MPLCKCR-G7-R

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 7685 D 7885 D

Klima Kullanma Kılavuzu 7685 D 7885 D Klima Kullanma Kılavuzu 7685 D 7885 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. Sistemi klima RWEYQ8PY1 RWEYQ10PY1* RWEYQ16PY1 RWEYQ18PY1 RWEYQ20PY1* RWEYQ24PY1 RWEYQ26PY1 RWEYQ28PY1 RWEYQ30PY1*

KULLANMA KILAVUZU. Sistemi klima RWEYQ8PY1 RWEYQ10PY1* RWEYQ16PY1 RWEYQ18PY1 RWEYQ20PY1* RWEYQ24PY1 RWEYQ26PY1 RWEYQ28PY1 RWEYQ30PY1* KULLANMA KILAVUZU Sistemi klima * RWEYQ16PY1 RWEYQ18PY1 RWEYQ20PY1* RWEYQ24PY1 RWEYQ26PY1 RWEYQ28PY1 RWEYQ30PY1* Bu Daikin klimayý aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Klimayý kullanmadan önce kullaným kýlavuzunu

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Inverter Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 7685 D LG-BKE 7785 D LG-BKE 7885 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

MODELS FVXS25FV1B FVXS50FV1B FVXS35FV1B

MODELS FVXS25FV1B FVXS50FV1B FVXS35FV1B 00_CV_3P191290-1A.fm Page 1 Tuesday, December 26, 2006 1:49 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Operation Manual MODELS FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 90044 1204 4 15040 18040 24040 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı