Rusya Faktörü ve Üç Boyutlu D fl Politika

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rusya Faktörü ve Üç Boyutlu D fl Politika"

Transkript

1 Rusya Faktörü ve Üç Boyutlu D fl Politika Kemal GİRGİN* Özet Rusya dünyan n en genifl ülkesi olmakla kalmay p uluslararas politikan n da belli bafll oyuncular ndan biridir. Bu VIP ülke (Very Important Power = Çok Önemli Devlet) eski Sovyetler Birli i nin yaklafl k 15 y l kadar önc da lmas ndan sonra birçok kritik de iflim geçirmifltir. Adeta yeni bir Rusya n n ortaya ç kt söylenebilir. Bu yaz m z n ilk amac Rusya Federasyonu ndaki bu önemli geliflmeleri ve bunlar n dünya siyasetine etkilerini gözden geçirip özetlemektir. kinci amac m z ise Türkiye nin son 60 y ld r ( kinci Dünya Savafl bitiminden beri) izledi i üç boyutlu uluslararas politikas nda bugün ve gelecekte Rusya n n olas rolünü incelemeye çal flmakt r. Abstract Russia Factor and Three Dimensional Foreign Policy Russia is not only the largest country in the world, but also a major player in international politics. This VIP country (Very Important Power) has undergone many critical transformations since the dissolution of the former Soviet Union nearly fifteen years ago. Thus, one can say that a new Russia emerged. The first aim of this essay is to review and summarize the important developments in this country ( Russian Federation) and their impact on international affairs. The second aim is to try to analyse current and future possible role of Russia in the foreign relations of Turkey which has been following a three-dimensional international policy since 60 years i.e. the end of the Second World War. I. RUSYA FAKTÖRÜ Sovyetler Birli i nden Rusya Federasyonu na: Bilindi i gibi geçmifl yüzy llardaki Çarl k Rusyas ( mparatorluk) 1917 y l ndaki Bolflevik htilali sonucu y k - l p büyük bir iç de iflim geçirdikten sonra Sovyetler Birli i haline gelmifl ve 15 devletten oluflan çok rkl, çok dinli, çok kültürlü bir mozaik olarak tek partili (Komünist Partisi) bir siyasi dev olarak yaklafl k 75 y l boyunca var olmufl, dünya siyasetinde çok önemli roller oynam flt r. So uk Savafl dönemindeki iki süper güçten biri olmufltur li y llar n sonlar na do ru, ülkenin tek hâkimi Komünist Partisi nin bafl na geçen Mihail Gorbaçov un önderlik etti i Perestroyka ve Glasnost (yeniden yap lanma ve fleffafl k) politikalar yeni bir köklü de iflim süreci açm fl ve birkaç y l içinde umulmad k bir h zla ve kans z denecek bir biçimde Sovyetler Birli i da lm fl, komünizm ideolojisi büyük bir zaafa u rayarak siyasi önemini yitirmifltir (1991 sonlar ). Hemen ard ndan da bu Birli i oluflturan cumhuriyetler (14 tane) pefl pefle ba ms zl k ilan ederek, yeni aktörler olarak dünya siyaset sahnesine ç km fllard r. Bunlar Ukrayna, Beyaz Rusya, Litvanya, Letonya, Estonya, Moldovya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, K rg zistan, Tacikistan devletleridir. Bu durumda eski Birli in bafl aktörü veya bel kemi i olan Moskova merkezli Rusya da art k Rusya Federasyonu resmi ad n alm flt r. Böylece küçülüp eskiden 22,5 milyon kilometrekare olan topraklar 17 milyon kilometrekareye inmifl, evvelce 280 milyona yaklaflan nüfusu 147 milyona düflmüfltür (Ba ms z olan yukar da adlar say l cumhuriyetlerde 25 milyona yak n Rus unsuru kalm flt r). Rusya n n nüfusunun flimdilerde yaklafl k 143,5 milyon oldu u aç klanm flt r. Rusya Federasyonu topraklar nda da ad say lm fl yeni ba ms z cumhuriyetlerin insanlar ndan da bir hayli kifli kalm flt r. Bugün Rusya da (Rusya Fed.) milyon kadar bir Müslüman kitlesi yaflamakta olup bunlar ço unlukla Federasyon un halen birimleri halindeki özerk cumhuriyetlerde bulunuyorlar. Yani, mevcut Federasyon yine bir k s m cumhuriyetlerin bir toplulu u halindedir ve tüm Rusya bu özerk cumhuriyetler dâhil 89 idari birim halindedir. Söz konusu özerk cumhuriyetleri flunlard r: Ad gey, Altay, Baflkurdistan, Buryatya, Cakazya, Da stan, nguflistan, Kabardino-Balkarya, Kalm k, Karaçay-Çerkez, Karalya, Komi, Mari, Mordvinya, Kuzey Osetya, Sa- * Emekli Büyükelçi STRATEJ K ÖNGÖRÜ 26

2 ha/yakutistan, Tataristan, Çeçenistan, Çuvaflistan, Tuva, Udmurtya (Toplam 21 özerk cumhuriyet). Bu özerk cumhuriyetlerin kendi cumhurbaflkanlar ve bakanlar ile hükümetleri ve anayasalar vard r. Ama d fl iliflkileri ile savunma iflleri ve bütçeleri Moskova ya ba l d r (oradaki Federal hükümet bütün ülkeyi yönetiyor). çlerinde Tataristan 3,8 milyon nüfusu (68 bin km 2 ), petrol kaynaklar ve baz sanayii aç s ndan önemlidir. Ayr ca Baflkurdistan 4 milyon nüfusa (143 bin km 2 ) ve petrol üretimine sahiptir. Nüfuslar karma olup hayli Rus unsuru da vard r (Rusya n n do algaz ve petrolünün önemli bir bölümü Sibirya dad r). Bu özerk cumhuriyetler Güney Urallar a yak n, Kuzey Kafkasya da ve Sibirya ya da lm fl konumdad rlar. Say lar 89 dedi imiz idari birimlerin özerk cumhuriyet yan s ra kray, oblast ve m nt ka ile otonom bölge gibi statü s n flar ve ona göre yöneticileri bulunur. Rusya Federasyonu ndaki 140 küsur milyon insan n, di er rklar (halklar) ç k nca 120 milyon kadar Rus tur. Rusya Federasyonu nun Jeo-Stratejik Konumu: Bu muazzam topraklara sahip devlet neredeyse ABD den iki kat büyüktür ve Çin in de iki misline yak nd r. Di er, dünyan n en büyük toprakl iki ülkesi Kanada ve Avustralya dan da bu ölçülerde büyüktür. Bering Bo- az ile Amerika ya (Alaska ya) çok yak nd r (Rusya n n yüzölçümü Türkiye nin yaklafl k 22 mislidir). Rusya n n do usundan bat s na mesafe 10 bin km kadard r ve bu genifllik birçok saat dilimi demektir (8 9 saat farkl l k mevcuttur). Büyük nehirler ve ormanlar Rusya n n özelliklerindendir. Volga, Don, Dinyeper, Dinyester, Obi, Yenisey, Lena, Neva nehirleri gibileri önemlidir. Rusya ayn zamanda kuzeyinde ve do usunda büyük deniz alanlar na sahip olup do udan Pasifik e, Kuzey Buz Denizi yle Atlantik Okyanusu na ve Kuzey Kutbu na, Balt k tan da Atlantik e, Karadeniz den ise Akdeniz e do ru ç k fllar vard r. Genifl demiryolu flebekesine sahiptir. Ayr ca Volga ve Don nehirleri aras ndaki kanal sayesinde Hazar Denizi nden Karadeniz e ç k fl imkân da Rus topraklar ndad r. Bu çok genifl topraklarda petrol, do algaz, kömür ve akarsular gibi enerji kaynaklar ile demir, bak r, alt n, uranyum ve sair birçok maden yataklar Rusya n n önemli kozlar d r. Rusya Federasyonu nda ç Geliflmeler: Yeltsin Dönemi 90 l y llar n sonlar nda lider Gorbaçov un yeni politikalar Rusya y yeni ufuklara do ru bir yol kavfla na getirmifltir. Her yerde ve birçok yönde kaynaflmalar bafllam fl, komünist rejim sorgulan r olmufltur. Gorbaçov bir k s m yeni düzenlemeler ile komünizme yumuflak bir çehre kazand r p Sovyetler Birli i ni sürdürmeye çal fl rken, 1991 A ustosunda tutucu ve ba naz komünist unsurlar n darbe teflebbüsü ile karfl karfl ya kalm flt r. Bu çok tehlikeli durumu, Moskova da Rusya Federe Devleti nin ve onun Komünist Partisi nin Baflkan Boris Yeltsin in cesur deste iyle, ayr ca da ordunun ve KGB nin darbeye kat lmay fl üzerine atlatan Gorbaçov, tatildeyken gözalt edildi i K r m dan Moskova ya dönebilmifl ve tekrar görevine bafllam flt r (Yeltsin parlamento önündeki bir tank n üzerine ç karak askerleri ikna edip dünyada ünlenmifltir). Bu arada Birlik Cumhuriyetleri de yeni düzenlemelere itibar etmeyip ba ms zl k havalar na girdi inden Sovyetler Birli i nin art k çat rdamaya bafllad görülmüfltür. Bu durumu anlayan ve Birli in Slav kanad n kurtarmaya çal flan Gorbaçov son bir hamle yaparak 8 Aral k 1991 de Ukrayna ve Beyaz Rusya liderleriyle üçlü bir yeni birlik ilan etmifl, Sovyetler Birli i nin son buldu u kabul olunmufl ve 20 Aral k ta Gorbaçov istifa etmifltir. Hemen ard ndan di er Cumhuriyetler in liderleriyle Almat da toplan p Ba ms z Devletler Toplulu u nu (BDT = Commonwealth of Independent States = CIS) ilan etmifllerdir. Buna Balt k Cumhuriyetleri hariç di er 12 cumhuriyet kat lm flt r -sadece Gürcistan iç durumu sebebiyle haz r bulunamam flt r-. Bu arada Gorbaçov art k gitti inden Yeltsin hemen Kremlin e geçerek ordunun, KGB nin ve devletin idaresini ele alm fl, büyük bir kargaflay ve da n kl önlemifl ve nükleer silahlar n gizli flifrelerine de el koymufltur (Komünist Partisi nin iktidar tekelini kald r p varl klar na el koymufltur. Ancak, bunun için bir süre beklemifltir). Böylece yepyeni bir rejim ve yönetim de ifliminin bafllang c na gelinmifltir. Yeltsin demokrasiye yelken açm flt r. Eski mevcut parlamento ile bir müddet yönetimi sürdüren Yeltsin, yeni siyasi partilere müsaade etmifl ve 1993 te yeni bir anayasa haz rlanm flt r. Yeni anayasa ile çok partili rejimin yürürlü e girece- i ve yeni seçimlere gidilece i ilan olunmufltur. Bu köklü yenilikler ve parlamentonun da laca ndan ürken tutu- 27 STRATEJ K ÖNGÖRÜ

3 Kemal G RG N cu unsurlar ve eski komünistler Yeltsin e cephe alm fllar, meclisi terk etmeyip Beyaz Ev denilen bu binada yat p kalkmaya bafllay nca, Yeltsin askeri güçler sevk ederek binay atefle tutturmufl ve sonunda vaziyete hâkim olmufltur (Harap olan bu binay bizim ENKA flirketi onarm fl olup baflbakanl k yap lm flt r). 12 Aral k 1993 tarihli Rusya Federasyonu Anayasas ; çok partili siyasi hayat, baflkanl k sistemi modeli, hukuk devleti prensibi gibi bu ülke için çok köklü ve büyük yenilikler getirmifltir. Böylece demokrasinin alt yap s oluflmufl yeni Rusya deyiminin önemli bir aya gerçekleflmifltir. O zaman ilk serbest seçimler yap lm fl, birçok parti ortaya ç km fl, ayr ca Yeltsin devlet baflkanl na seçilmifl ve bu görevi iki dönem (1999 un son gününe kadar) yürütmüfl ve biraz daha görev süresi varken, 31 Aral k gece yar s televizyonlara ç karak görevi Vladimir Putin e devretti ini halka ilan etmifltir (Putin önce vekâleten bu görevi üstlenmifl, Mart 2000 seçimlerini kazan p tam baflkan olmufl, dönemi sonunda 2004 Mart nda tekrar ve yüksek bir oyla baflkan seçilmifl ve halen ikinci iktidar dönemini sürdürmekte olup 2008 Mart na kadar normal süresini kullanmaktad r). Yeni çok partili demokratik sistemle ( ) Rusya da çeflitli e ilimlerde bir hayli siyasi parti kurularak kimisi parlamentoya girmifl, kimisi baflar s z kalm fl, kimisi iki seçim döneminde ortadan kalkm fl veya birleflmelere gitmifllerdir. Ama flimdiye kadar yap lm fl üç seçimde de bir komünist parti mevcut olmufl, zamanla da zay flam flt r. Yeltsin in gayretleriyle Rusya 1993 te demokrasinin efli ini geçince ülkede çeflitli partiler kurulmufl olup bunlar n gelmifl geçmifl ( ) önemlilerinin isimleri flöyledir: Rusya Federasyonu Komünist Partisi ( ki dönemde birinci parti olmufl, fakat iktidar olamam flt r. Di erleri ise koalisyon-iflbirli i yapm fl yönetime geçmifllerdir), Evimiz Rusya Partisi, Anavatan-Tüm Rusya Partisi, Yabloko (Elma) Partisi, Liberal Demokrat Parti (meflhur lideri Jirinovski), Rusya n n Bölgeleri Partisi, Komünist Halk Gücü Partisi, Birlik (Ay ) Partisi (Putin tarafl s ), Ekonomi ve Endüstri Partisi, Sa Güçler Birli i Partisi, Birleflmifl Rusya Partisi(Putin destekçisi- halen iktidar), Vatan-Rodina-Partisi (Putin in liderli ini destekliyor), Ba ms zlar Halen parlamento (alt kanad =Duma) 1 mensubu olan ve 2003 Aral k seçimlerini kazanm fl bulunan partiler flunlard r: Sandalye Oy Oran Birleflmifl Rusya (Yedinaya Rossiya) Partisi 306 %68 Rusya Federasyonu Komünist Partisi 52 %11,5 Liberal Demokrat Parti (Jirinovski) 36 %8 Vatan-Rodina- Partisi 38 %8,4 Ba ms zlar 15 %3,3 (Bir k s m parti, %5 baraj n aflamad ndan d flar da kalm fllard r) 2004 bafl ndan beri iktidarda olan Birleflmifl Rusya Partisi, Putincidir. Fakat Putin hiçbir partinin üyesi de- ildir. Daha evvelki seçimde iktidardaki Yeltsin i (ve baflbakan Putin i) bir partiler grubu desteklemiflti. Yeltsin zaman nda partilerin haricinde iki büyük siyasi ak m vard : Atlantikçiler (Amerika ve Bat yanl s politikalar, bu ülkelerin demokrasisi ve ekonomisi tarafl lar ), Avrasyac lar (Daha ziyade milliyetçi ve muhafazakâr olup, milli de erlere, geleneklere ve Rusya-Asya gerçeklerine uygun politikalar tarafl s ). Son (2003 Aral k) seçimlerinde kazanan partiler, komünistler hariç, Avrasyac ve milliyetçi e ilimdedirler. Zaten Komünist Parti neredeyse yar yar ya sandalye kaybetmifltir (fiimdi 52, bir öncekinde 95, ondan önce de 122 idi). Jirinovski nin Liberal Demokrat Partisi biraz sandalye kazanm flt r (flimdi 36, daha öncekinde 17, ondan önceki seçimde 49 idi). Afl r milliyetçidir. Rodina-Vatan- Partisi ise yeni kurulup 38 sandalye alm flt r. Yeltsin siyaset ve demokrasi alan nda Rusya ya büyük at l m sa lam flt r. Bu yüzden ABD ve Bat dan destek alm flt r. Gösteriflli ve heybetli görünüflüyle önemli bir siyasi lider olmufltur. Ekonomi alan da Yeltsin döneminin ikinci büyük reform konusu olmufltur. Çünkü uzun y llar devletçi, tekelci ve 5 y ll k planlarla yürütülen hantal ülke ekonomisinin özel sektörlü, k smen liberal ve pazar ekonomisi flartlar na çevrilmesi çok zor ve dikenli bir konudur. 1 Rusya Federasyonu Parlamentosu iki meclislidir. Birisi seçimle gelen ve önemli olan Duma d r. Di eri, Federasyon Konseyi denilen, bölgeler, -özerk cumhuriyetlertemsilcileridir. (Kanunlar Duma yap yor). STRATEJ K ÖNGÖRÜ 28

4 Rusya Faktörü ve Üç Boyutlu D fl Politika Bu zor ve a r problem için baz formüller icat edilmifl, devletin mallar ve iflletmeleri paylar hisse senetleri halinde bir k s m kiflilere da t lm fl, aç kgözler bunlar n bir k sm n halktan sat n al p toplayarak bunlara sahip olmufl, bir k s m iflletmeler devlette kalm fl, baz lar ise paray verene sat lm flt r. Biraz yabanc sermaye de girmifltir. Bu çok kar fl k olaylardan sonra ortaya k smi bir özel sektör ç km fl, baz süper zenginler türemifl ve bunlar gazete ve TV kanallar alarak kendi medyalar n yaratm fl, siyasete ve devlet ifllerine soyunmufl, Kremlin e ve Yeltsin ailesine gittikçe yak n olarak, yönetimde mevki ve söz sahibi olmufllard r. Kritik noktalar ele geçirmifllerdir. Bu kiflilerin en ünlüsü Musevi as ll Berezovski olmufltur. fiimdi art k Londra da yafl yor ve ülkeden kaçm flt r. Yine Londra ya kaçan medya patronu Abramoviç, Chelsea klubünü bile sat n alm flt r. Di er bir kifli de Hodorkovski olup genç yafl nda Rus petrol devi Yukos flirketini ehven fiyatla ele geçirmifl ve halen hapistedir. Vergi borçlar ve dalaverelerle suçlanmaktad r. Yurt d fl ndan bask lar yapt rtmaktad r, çünkü Yukos elinden gitmifltir. 2 Yeltsin döneminde büyük ifller baflar lmakla beraber, ifl âlemindeki dolaplar ve büyük servetler aç s ndan manevi de erleri örselemifl, bankalar hortumlanm fl ve batm fl, mafyalar türemifl, yurt d fl na yekûnu 80 milyar dolar iddia edilen paralar kaç r lm fl, halk n mütevaz ve zor hayat flartlar nda düzelme olmam fl, sokaktaki insanlar n birço u temel ihtiyaç ve hizmetlerin çok ucuz oldu- u komünizm devrini arar olmufltur (Servet da l m hala bozuktur. Emekli ve yafll lar zorda, çal flanlar ise çok az kazan yor). 3 Gittikçe kar flan ekonomik koflullar, birçok kiflinin bankalardaki paras n n yok olmas, banka iflaslar, d fla sat lan petrol fiyatlar n n düflüklü ü vs. sonucu 1998 yaz nda ekonomik kriz patlak vermifl, devletin d fl borç ödeyememesi sonucu 1 y l için moratoryum ilan edilip d flar ya borç ödemeleri ask ya al nm flt r. Bu durum dünyay telafla vermifltir. Devlet ayn zamanda görevlilerin ve ordunun maafllar n da ödeyemez olmufl, bir k s m valiler ve yerel yöneticiler vergi paralar n merkeze yollamay p, mali özerklik yaratm fllar, memnuniyetsizlik had safhaya varm flt r. Hatta bir bölge Ural Cumhuriyeti ni ilan etmifltir. Esasen devletin büyük problemlerinden biri de vergi toplamada baflar s z ve yetersiz kalmas yd. Ekonominin yar ya yak n kay t d fl ve kara para ile yürüyordu. Para olmay nca maafllar d fl nda birçok önemli hizmet de aksam fl, savafl gemileri limanlara ba l kalm fl, hava kuvvetleri uçamam fl, hatta 10 y ld r uzayda olan Mir istasyonuna bile gereken malzeme sa lanamam flt r. Rusya bu dönemde zay flam flt r. Bu arada Yeltsin in de sa l nda bozulmalar artm fl, ameliyatlar ve hastane tedavileri bafllam fl, biraz da alkol problemleri bafl göstermifltir. Siyaset ve medya alanlar na ve birçok ifle el atm fl olan süper zenginler (bunlara Oligark deniyor) tam gaz faaliyetlerini yürütmeye devamda olmufllard r. Ülkede baz skandaller patlak vermifltir (Baflsavc n n ve siyasilerin kad nlarla hamam âlemleri gibi). Yeltsin ailesi (özellikle k z ve damad n n) menfaat ve servet iflleri halk n diline ve medyaya yans m flt r. çerde bu nahofl durumlar yol al rken, bir yandan da Çeçenistan da huzursuzluk ve kanl olaylar bafl göstermifl, yerel ba ms zl k hareketi d fl destek almaya bafllam fl, Suudilerin dinci Vahhabizm cereyan buralara gelmifl, Arap gönüllüler, Afganistan dan silahl elemanlar Çeçen ifline kar flm fllar, civar bölgelere de (Da stan, ngufletya gibi) yay lma iflaretleri belirmifl, Moskova ve baz yerlerde terör olaylar, patlamalar, ölümler yaflanmaya bafllam flt r. Askeri kay plar da artm flt r. Böylece büyük bir güvenlik sorunu ç km flt r aras süren ve I. Çeçen Savafl denilen olaylar Hasavyurt ta nihayet bir anlaflmaya ba lanm fl, Moskova da imzalanm flt r. Çeçen meselesinin tam çözümü 2000 y l na b rak lm flt r. Bir k s m Rus kuvvetleri bölgeden uzaklaflm flt r. Fakat çok geçmeden 1999 da Çeçenistan da yeniden çarp flmalar bafllam fl ve halen de sürüyor. Rusya Federasyonu nda Putin Dönemi: Putin 1999 y l son günü gece yar s Yeltsin in halka y lbafl televizyon konuflmas nda çekildi ini ilan ve yerine Baflbakan Putin i getirdi ini aç klamas ile Rusya n n bafl na geçmifltir. Ondan önce A ustos 1999 da Putin baflbakanl a getirilmiflti. Oraya da ç Güvenlik Servisi FSB (eski KGB) baflkanl ndan gelmiflti. Vladimir Putin Sen Petersburglu olup, orada hukuk okumufl, sonra KGB ye girip, istihbaratç l k kariyerinde ilerleyerek albay olmufl, bir ara 4 y l kadar Do u Almanya da KGB görevlisi olarak bulunmufltur. Bu görevden sonra Rusya ya döndü ünde biraz üniversitede çal flm fl, sonra da Sen Petersburg Belediyesi nde sivil hizmete geçmifl, Belediye Baflkan karizmatik politikac Anatoli Sobçak n deste ini ve güvenini kazanm fl, onun yard mc lar ndan olarak sivil hayat n sürdürmüfltür. 2 Yeltsin döneminden günümüze Rusya da dolar milyarderi 27 isim belirlenmifl olup, servetleri toplam 90 milyar dolar olarak hesaplan yor. (Bir miktar da dolar milyoneri var.) 3 Baz yay nlar Rusya Federasyonu nda kifli bafl (y ll k) gelir ortalamas n 4 bin dolar kadar belirtiyorlar. Az daha yüksek gösterenler de var. 29 STRATEJ K ÖNGÖRÜ

5 Kemal G RG N Daha sonralar Moskova da Kremlin Baflkanl k Teflkilat nda çeflitli vazifeler görerek Yeltsin in ekibinde hizmet vermifltir. Bu s rada Yeltsin in dikkatini de çekmifl ve 1998 de ç Güvenlik Teflkilat (FSB) Baflkanl na getirilmifl, 1999 A ustos unda Yeltsin mevcut baflbakan Stepaflin i görevden al p yerine Putin i atam flt r. Böylece bürokrat (istihbaratç ) olan Putin roket h z yla k sa zamanda yükselmifl ve 2000 y l n n ilk günü de Devlet Baflkan olmufltur. lk ç kard karar da Yeltsin ve ailesi hakk nda soruflturma yap lmayaca olmufltur. Yeltsin in son zamanlardaki sa l ks z ve bitkin halinden sonra genç, enerjik ve gizemli bir kifli olarak Putin halk n birden ümidini ve deste ini kazanm flt r. Sportif yönleri, jet pilotu resimleri, çok seyahat etmesi Ruslar n dinamik baflkan özlemiyle örtüflmüfltür. fiehirlerdeki terör korkular, Çeçenistan daki asker kay plar halk sarst ndan, Putin ilk ifl olarak Çeçenistan ifline el atm fl ve oralara asker sevk etmifltir. Kararl davranm flt r. Putin le ilgili bir kitaptaki As l olan Rusya y kurtarmakt r sözü onun hangi felsefe ve misyon ile göreve geldi ini ve o s radaki Rusya n n halini en aç k flekilde ifade ediyor. K sa zamanda kendi kadrolar n kurup Yeltsincileri ve oligark denilen zenginlerin adamlar n uzaklaflt ran Putin en kritik ve önemli görevlere ço unlukla eski istihbaratç, emekli subay ve sa lam memurlardan oluflturdu u, halk aras nda siloviki denilen ekibiyle, yolsuzluklar n, mafyalar n, çetelerin, palazlanm fl oligarklar n üzerine giderek ülkenin laçkalaflm fl vidalar n s k flt rmaya, da lmaya yüz tutmufl idari yap s n düzeltmeye, silahl kuvvetleri güçlendirip morallerini yükseltmeye, ekonomik ya maya son vermeye ve Rusya n n d fl imaj - n güçlendirmeye, Asya devletleriyle (eski Sovyet Cumhuriyetleri de dâhil) iliflkilerini art rmaya özen gösterip hayli de baflar kazanm flt r. Milliyetçi ve Avrasyac bir lider say l r. Ama Bat ile (ABD ve AB) iliflkilere de önem veriyor. Bu nedenlerle 4 y ll k ilk döneminin bitimindeki yeni baflkanl k seçiminde (Mart 2004) adeta tutarl bir rakibi ç kmadan (baflka adaylar da yar flm flt r) halk n % 71,2 gibi yüksek bir oyla tercihini kazan p tekrar (2008 e kadar) seçilmifltir. Bundan 3 ay kadar önce de parlamento (Duma = 450 sandalyeli) seçimlerinde onun destekçisi parti (Birleflmifl Rusya = Yedinaya Rossia) % 68 oy al p 306 milletvekilli i kazand ndan, di er partilerden Rodina ve Liberal Demokrat (Jirinovski) de destekledi inden kuvvetli bir parlamento deste ine sahip olan Putin istedi i kanunu da ç karabilir güce eriflmifltir. Yani kuvvetli bir iktidara sahiptir ve ona göre hareket etmektedir. (Bu gücü 2008 de tekrar baflkanl k için kullanabilece i belirsizdir). Putin ülkedeki idari gevflekli i, terör sald r lar ve asayiflsizlik olaylar n dizginlemek için Rusya da 7 süper bölge valili i oluflturmufl, befline emekli general ve di erlerine kuvvetli idareciler atam flt r. (Süper Federal- bölgeler flöyle: Merkez + Volga + Güney + Kuzeybat + Urallar + Sibirya + Uzakdo u). Bas nda baz gazeteler ile kar flt r c tarafl yay nlar yapan TV kanallar n kontrole alm flt r. Rusya da baz TV kanallar afl r televoleci hale gelmifl, özgürlükler ç r ndan ç km flt. Ekonomide Putin yönetimi devletin vergi gelirleri toplamas ve kaçaklar önleme tedbirleri alm fl, vergi sistemini ve yönetimini reforme etmifltir. Kay t d fl ekonomiyi takibe ald rm fl, yolsuzluk ve rüflvete karfl savafl bafllatm flt r. (Hala d flar ya para kaç ranlar vard r). Ekonomik ifller ve bakanl klar Baflbakana ba lanm fl olup güçlü baflkanl k sistemi uygulayan Rusya da flu bakanl klar ve servisler Putin in do rudan denetimi ve izlemesi alt nda bulunmaktad r: çiflleri Bakanl + Ola anüstü Durumlar Bakanl + D fliflleri Bakanl + Savunma Bakanl + Adalet Bakanl. Ayr ca: Federal Kurye Servisi + D fl stihbarat Servisi (SVR) + ç Güvenlik Servisi (FSB) + Uyuflturucu Kontrol Servisi + Federal Koruma Servisi + Baflkanl k Özel Programlar Genel Müdürlü ü + Baflkanl k Yönetimi daresi (bizdeki Cumhurbaflkanl Genel Sekreterli i gibi). Böylece Putin hem parlamentoda hem de devlet yönetiminde çok kuvvetli bir konumdad r. Rusya Federasyonu nda Putin in yeni iktidar nda hükümette bakan say s azalt lm fl -15 olmufl- (2004 Mart) son durum flöyledir: Devlet Baflkan / Baflbakan / Baflbakan Yard mc s / Tar m Bakan / Sivil savunma ve Ola anüstü Durumlar Bakan / Ekonomik Kalk nma ve Enformasyon Teknolojileri Bakan / Savunma Bakan / Ekonomik Kalk nma ve Ticaret Bakan / E itim ve Bilim Bakan / Maliye Bakan / D fliflleri Bakan / Sa l k ve Sosyal Reform Bakan / Sanayi ve Enerji Bakan / çiflleri Bakan / Adalet Bakan / Do al Kaynaklar Bakan / Ulaflt rma ve Haberleflme Bakan / Hükümet daresi Baflkan (bizdeki Baflbakanl k Müsteflar gibi). Bir y l önceki baflkanl k seçimi (Mart 2004) arifesi kurulan yeni hükümette Baflbakan Mihail Fradkov (evvelce Avrupa Birli i nde Temsilci) ve D fliflleri Bakan Sergey Lavrov (Birleflmifl Milletlerde Temsilci) olmufltur. STRATEJ K ÖNGÖRÜ 30

6 Rusya Faktörü ve Üç Boyutlu D fl Politika Rusya Federasyonu nun D fl liflkileri: Bilindi i gibi, Sovyetler Birli i varken bir Sosyalist/Komünist Blok (Do u Bloku) devletleri vard ve bunlar Avrupa da Polonya, Do u Almanya, Macaristan, Çekoslovakya, Romanya, Bulgaristan olarak Do u Avrupa devletleri ve Güney Asya da Vietnam, Laos, Kamboçya, (bir bak ma Çin) ile Karayipler de Küba idi. Ayr ca, bir k - s m Ortado u ve Afrika ülkeleri de Sovyet yanl s idi. Moskova bu yandafllar na ekonomik ve silah yard m yap yordu. Sovyetler Birli i da l nca (1991 sonu), Rusya Federasyonu ortaya ç karak eski do u bloku da da ld ve sosyalist ba lar tarihe kar flt, eski lider durumundaki Rusya n n eski sosyalist destekçileri kalmad. Böylece Rusya Federasyonu d fl politikada yaln z kald. Öte yandan art k demirperde kalk p 1989 da Berlin Duvar da y k larak müzakereler sonucu iki Almanya birleflti inden Do u Almanya daki Rus kuvvetleri de çekildi; Almanya bu iflte kesenin a z n açt ve Rusya ya hayli para verdi; böylece bu iki devletin aras da düzeldi. Ticari iliflkileri çok geliflti. Bat l lar, Rusya n n önemli bir devlet oldu unun bilincinden hareketle, onu d fllamak veya hala düflman görmek yerine, geçirdi i çetin iç transformasyonlarda anlay fl gösterip yard mc olarak, Rusya y yavafl yavafl kendi aralar na alman n daha ak lc oldu undan hareketle baz ad mlar att lar. Nitekim en sanayileflmifl ülkeler grubu G 7 Rusya y da özel ba larla içine alarak G 8 oldu; Avrupa Konseyi üye yapt ; NATO da Rusya ile iliflkiye girip ortak bir konsey kurdu. Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat nda (AG T) önemli bir üye olarak kald. Karadeniz Ekonomik flbirli- i (KE B) üyesi oldu. Bütün bunlar Yeltsin zaman nda yap ld. Böylece Rusya Bat dünyas yla hayli yak nlaflt, önemi gittikçe artmaya bafllad. Çünkü Rusya geçirdi i sanc l de iflimlere ra men, askeri silah sanayiini, uzay çal flmalar n, petrol ve do algaz üretimini korudu, gelifltirdi. Silah ve enerji hammaddesi sat c s bir ülke oldu. Ancak hemen yeni politikalar belirlendi ve evvelce de indi imiz Atlantikçiler Baflkan Yeltsin e yak n ve iktidarda olduklar ndan ABD ve Bat devletleriyle yak nlafl ld ve yepyeni bir ortam oluflmaya bafllad. Bu ülkelerle temaslar artt ; yo unlaflt. Rusya ayr ca Yak n Çevre = Near Abroad ad yla yeni bir konsept ilan ederek s n r komflusu haline gelen eski Sovyet Cumhuriyetlerini özel ilgi ve güvenlik bölgesi sayd (1993 Askeri Doktrini). Özellikle ABD, nükleer silahlar n gelece i aç s ndan Rusya ya büyük ilgi gösterdi, Vaflington Antlaflmas ile Rusya Federasyonu nu Sovyetler Birli i nin mirasç s olarak tan d ve muhatap ald. Özel anlaflmalar ile Ukrayna ve Beyaz Rusya daki nükleer füzeler ve bafll klar söküldü, bir k sm Rusya ya götürüldü ve bir k sm da bulunduklar yerlerde imha edildi. Böylece eski bloktan nükleer silahlar sadece Rusya n n elinde kald ve ABD bu konuda yine onunla görüflüp, muhatap al yor. ABD ile Rusya aras nda nükleer silah indirim anlaflmas yap ld (Önümüzdeki y llarda her ikisi de bu silahlar bafll klar - azaltacak). Ayr ca bir k s m askeri üslerini de korudu. Bunlar Kafkaslarda, Moldovya da, Balt k ta- Kaliningrad da, Karadeniz de- Sivastopol de, Kazakistan da- Baykonur da ve sair yerlerde kald. Az sonra inceleyece imiz Rusya Federasyonu nun askeri durumu bafll nda daha detayl bunlara de inilecektir. Sadece Küba daki (Lourdes) ve Vietnam daki üsleri kapatt. Asya da da yeni aç l mlar yapan Rusya Federasyonu önceleri fianghay Befllisi denilen organizasyonun kurucu üyesi olarak Çin ile bir araya gelip yeni bir formasyona girdi (Sonra fianghay flbirli i Örgütü olan bu grupta di- er üyeler: Kazakistan, K rg zistan, Tacikistan ve Özbekistan). Ayr ca Hazar Denizi statüsü (paylafl m) görüflmelerine giriflti ve Hazar flbirli i Konseyi ne kat ld.(üyeleri: Rusya, Kazakistan, ran, Azerbaycan, Türkmenistan) Avrupa Birli i ile de iliflkilere giriflerek 1994 te Ortakl k ve flbirli i Antlaflmas (PCA) imzaland. 4 Öte yandan ilk bafllarda kurulmufl (1991) Ba ms z Devletler Toplulu u (Eski Sovyetler Birli i üyelerinin- Balt kl lar hariç- yeni toplulu u) CIS ile ba lar n ve bu yeni oluflumun organlar n gelifltirmede öncülük edip bir de Ortak Güvenlik Antlaflmas imzalad lar. BDT nin bir k s m üyelerinin d fl s n rlar n kollamada Rus ordusu görev ald. 4 Zaman zaman AB ile Rusya aras nda Zirve toplant lar yap l yor. Son (Mart 2005) Paris te Putin ile Chirac, Schröder ve Zapatero ( spanya) aras nda özel bir AB zirvesi yap lm fl, ngiltere nin dahil olmay fl dikkat çekmifltir. 31 STRATEJ K ÖNGÖRÜ

7 Kemal G RG N Türkiye Baflbakan Süleyman Demirel 1992 May s nda Moskova ziyaretinde iki ülke aras ndaki liflkilerin Esaslar Hakk nda Antlaflma isimli 20 y l geçerli ve kapsaml bir belge de imzalayarak genifl iflbirli inin temelleri at ld. Yine Yeltsin döneminde ABD baflkanlar ile ikili Zirve toplant lar yap larak dostluk pekifltirilmifltir. Clinton ile Yeltsin samimi toplant lar yapm fllard r. Bu toplant lar n say lar bir düzineyi aflm flt r. Rusya ayr ca Bosna Hersek savafl ve Kosova Krizi nde oralarda görev alm fl çokuluslu askeri güçlerde de yer ald, birlikler yollad. Eski Sovyet topraklar ndaki Abhazya-Gürcistan krizinde ve Tacikistan daki iç savaflta asker sevk ederek bar fl gücü rolü oynad. Ermenistan-Azerbaycan aras ndaki Yukar Karaba ihtilaf n n çözümünü üstlenen Minsk grubu nda Rusya da yer ald (AG T le iliflkili grup). Afrika daki baz bar fl gücü görevlerine kat ld. Oralara asker yollad. Ana hatlar yla özetlemeye çal flt m z gibi 2000 de Putin bafla geçinceye kadar yaklafl k on y la yak n bir dönemde- Rusya d fl iliflkilerinde hayli yol alarak genelde itibarl bir konuma geldi. Eski süper güç olmasa da çok önemli güç (VIP) halindedir. Putin 1999 A ustos unda önce baflbakanl a getirildi inde Çeçenistan daki duruma el att ndan ve çat flmalar yeniden bafllad ndan, devlet baflkan oldu unda da bir numaral önceli i Çeçen sorunu olmufltur. Bu konu Rusya n n toprak bütünlü ünün korunmas meselesi ve acil milli güvenlik sorunu olarak de erlendirilmektedir. Bunda baflar s z olunmas n n Rusya Federasyonu nun da lmas na (di er baz bölgelere s çramas na) do ru gidebilece i Ruslarca düflünülmektedir. Fazla ayr nt lara girmeksizin, Putin dönemi d fl iliflkilerindeki düflünce ve politikalar etkileyen belli bafll dinamikleri flöylece özetleyelim: 1) Ülke toprak bütünlü ünün korunmas ve birçok örne i Rusya da yaflanm fl olan terörle mücadele, bu konuda uluslararas fikir ve iflbirli i sa lanmas. 2) NATO nun kademe kademe genifllemeler yap p, eski Sovyet müttefiki Do u Avrupa devletlerinin ve ba ms z olmufl Sovyet Cumhuriyetlerinin (Balt k ülkeleri) NA- TO ya al narak NATO ttifak n n Rusya Federasyonu s - n rlar na gelip dayanmas. 3) ABD deki 11 Eylül (2001) olay ndan sonra, ABD nin küresel terörizme karfl savafl gerekçesiyle Rusya n n yak n çevre dedi i baz BDT (CIS) ülkelerinde Orta Asya Cumhuriyetleri nde- askeri üsler kurmas n n rahats zl ve Rusya n n buralarda kalm fl üslerinin devam ve yenilerini sa lamak. 4) Rusya n n en önemli döviz kayna olan petrol ve do algaz ihracat ile ulafl m sistemi (boru hatlar ) aç s ndan üstünlü ünün korunmas, potansiyel d fl Bat l rakiplerin zengin Hazar Havzas kaynaklar na sokulmalar ile oradaki yeni devletlerle çok içli-d fll olmalar tehdidi ve Rusya n n aktif bir enerji diplomasisi yürütmesi. 5) Belli bafll d fl politika araçlar ndan biri olan Rus silahl kuvvetlerinin modernizasyonu ile maddi ve moral olarak eski gücünün kazand r lmas, d fl ülkelere Rus silah sistemlerinin sat fl. 6) Dünyadaki önemli olaylarda baflrol oyuncular ndan biri olmak, karar ve çözüm mekanizmalar nda yer almak. 7) Asya da dostluklar ve iflbirli i formülleriyle stratejik ortaklar edinerek yeni aç l mlar politikas (Avrasya). 8) ABD ile düflünce farklar olsa da tak flmaya girmemek ve uluslararas terörizmle mücadelede Rus-Amerikan stratejik ortakl n yürütmek, ABD ile nükleer maddeler iflbirli i ve nükleer silahlar n korunmas nda iflbirli- i. 9) Dünyadaki önemli uluslararas gruplaflmalara ve teflkilatlar yak nlafl p üye olmak, bunlarda etkili roller oynamak, Rusya ya yabanc sermaye yat r mlar çekmek. 10) Uzay faaliyetlerinde, siber teknolojilerde, silah gelifltirme ve sat fl pazar nda en son yenilikleri uygulay p, sürdürdü ü önemli rolleri ve pozisyonu devam ettirmek. 11) ABD nin tek tarafl olarak 1972 tarihli Anti-Balistik Füze Savunma Antlaflmas n (ABM) yürürlükten kald rmas na karfl l k önlemler. 12) Dünyada tehlikeli sorunlar ç kt nda, tek tarafl hareket yerine Birleflmifl Milletleri devreye sokmak, Güvenlik Konseyi ni ve Birleflmifl Milletleri güçlendirmek. Dünyay tek kutupluluktan (ABD etkisinden) kurtarmak. Yukar daki Rus d fl politika dinamikleri ve öncelikleri gruplar n n uygulamalar n önemli baz örnekleriyle görelim y l nda Putin ülkenin dizginlerini eline al nca üç önemli doküman haz rlat p, uygulanmas na geçilmifltir. STRATEJ K ÖNGÖRÜ 32

ran n nükler program hakk nda bar flç l olmad yönünde uluslararas kamuoyunda 1990 l y llar n ortas nda bafllayan tart flmalar günümüzde, ran a askeri

ran n nükler program hakk nda bar flç l olmad yönünde uluslararas kamuoyunda 1990 l y llar n ortas nda bafllayan tart flmalar günümüzde, ran a askeri Nükleer Program Ekseninde Dünden Bugüne Rusya- ran liflkileri 151 REALPOL T K, PRAGMAT ZM, ULUSAL ÇIKARLAR VE NÜKLEER PROGRAM EKSEN NDE DÜNDEN BUGÜNE RUSYA- RAN L fik LER Fatih Özbay ran n nükler program

Detaylı

7ORTA DO UDA S YASET. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler

7ORTA DO UDA S YASET. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler 7ORTA DO UDA S YASET Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Türkiye nin Orta Do u politikas n belirleyen faktörleri kavrayabilecek; Türkiye nin ran politikas n n geliflimini aç klayabilecek; Türkiye

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2002 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2002 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD 2002 y l çal flmalar 3 cilt olarak düzenlenmifltir. Cilt 1:

Detaylı

güncel bir çal flma grubu çal flma gruplar m zdan biliflim komisyonu çevre ve kent viflnelikte bu ay etkinlik izlencesi hocam inecek var cumal k z k

güncel bir çal flma grubu çal flma gruplar m zdan biliflim komisyonu çevre ve kent viflnelikte bu ay etkinlik izlencesi hocam inecek var cumal k z k odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Say :135 Kas m 2004 Dernek Ad na Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yaz flleri Müdürü Nermin FENMEN (CHE 80)

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2007 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü

Detaylı

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org MART 2011 Say 01 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi www.istanbulmaliye.org 0 050408 001453 Kurul çindekiler MT YAZ SAH B.Ü ktisat Fakültesi ad na Prof.Dr. Salim Atefl OKTAR Kurucu Maliye Kulübü ad na Mustafa

Detaylı

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z.

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z. Genç Birikim den Y l: 13 Say : 138 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim

Detaylı

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED TÜS AD 2008 2009 ÇALIfiMALARI PROGRAMI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü bir sivil toplum kurulufludur.

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Petrodolar n Sonunun Bafllang c : Irak ran a Ba layan Nedir?

Petrodolar n Sonunun Bafllang c : Irak ran a Ba layan Nedir? Petrodolar n Sonunun Bafllang c : Irak ran a Ba layan Nedir? Özet Prof. Dr. Bülent GÖKAY* Çev. Caner SANCAKTAR Irak Savafl sonras bugün ran üzerine üretilmifl bir kriz durumu mevcuttur. ran a karfl bir

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

KRONOLOJ / CHRONOLOGY

KRONOLOJ / CHRONOLOGY KRONOLOJ / CHRONOLOGY OCAK-HAZ RAN 2010 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Ocak 2010 Türkiye de 1 Ocak tan itibaren banka hesaplar nda yeni bir döneme girildi. Bankac - l k sektöründe bankalar taraf ndan

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 34 08 K br s ta çözüm için Ya enflasyon düflmeseydi? Türkiye den yeni bir ad m Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için

Detaylı

II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International Turkish - Asian Congress. EKONOM K fib RL VE KALKINMA ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT

II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International Turkish - Asian Congress. EKONOM K fib RL VE KALKINMA ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International Turkish - Asian Congress EKONOM K fib RL VE KALKINMA ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International

Detaylı

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh 1980 lerle birlikte Bat da yaflanan büyük çapl ekonomik ve siyasal dönüflümler ve on y l sonra Sovyet blo unun çözülüflü, içinde bulundu umuz dönemi

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ

TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ,, Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik,, TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ,,,, Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik DEVLET BAHÇELÝ www.mhp.org.tr Bizim dilimiz, siftah yapmadan dükkân n kapatan

Detaylı

Sevkuthan Nevsuhan. iflçilerin örgütlenmesini zorlaflt r c ve zay flat c etkileri oldu.

Sevkuthan Nevsuhan. iflçilerin örgütlenmesini zorlaflt r c ve zay flat c etkileri oldu. SUNUÞ Sevkuthan Nevsuhan Örgütlenme ile ilgili ilk dosyam za geçen say m zda yer verdik. Geçen say m zda, örgütlenme önündeki engelleri, sendikalar m z n s cak deneyimlerini içeren yaz lar yla yorumlad

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı