YGS SOSYAL B L MLER TEST

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGS SOSYAL B L MLER TEST"

Transkript

1 YGS SOSYAL B L MLER TEST Bu testte 40 soru vard r. Yan tlamaya istedi iniz sorudan bafllayabilirsiniz. Yan tlar n z Sosyal Bilimler Testi için ayr lan bölüme iflaretleyiniz. 1) Uygarl k bak m ndan ileri bir dönemi yaflayan topluluk, kendisinden daha geri bir dönemi yaflayan toplulu u etkileyebilir. Bu etkileflimin,. savafl,. ticaret,. göç yollar ndan hangileriyle gerçekleflti i söylenebilir? A) Yaln z B) Yaln z C) Yaln z D) ve E), ve 3) Afla da lkça uygarl klar ile ilgili baz bilgiler efllefltirilerek verilmifltir. Bu efllefltirmeden hangisinin yanl fl oldu u söylenebilir? A) Hititler - Kral n yetkilerini Pankufl meclisi ile s n rland rm fllard r. B) Urartular - Kral yolunu yapm fllard r. C) Lidyal lar - lk paray bulmufllard r. D) Hititler - Aile ve miras hukukunu gelifltirmifllerdir. E) Frigler - Tar m gelifltirecek önlemler anlm fllard r. 4) slamiyet öncesi Türk devletleri,. hayvanc l k,. dokumac l k,. mimari alanlar ndan hangilerinde, di erlerine oranla daha geç geliflme göstermifltir? 2) lk kez M s rl lar n kulland günefl y l takvimini Roma imparatorlar ndan Sezar, M.Ö. 45 y l nda Julien takvimi ad yla uygulamaya koymufltur. Son düzenlemeler ise Papa X. Gregor taraf ndan yap lm fl ve bu takvime Gregorien takvimi denilmifltir. Yaln zca bu bilgiye göre,. Günefl y l esas na dayal takvim M s r da bulunmufltur.. Roma uygarl, takvimin gelifltirilmesinde etkili olmufltur.. Hristiyanl ktaki ruhban s n f n n toplumsal yaflamdaki etkinli i zamanla yok olmufltur yarg lar ndan hangilerine ulafl labilir? A) Yaln z B) Yaln z C) Yaln z D) ve E) ve A) Yaln z B) Yaln z C) Yaln z D) ve E) ve 5) slamiyet öncesi Türk topluluklar için göçebelik, temel yaflam biçimi olmufltur. Bu yaflam biçimi hayvanc l n ön plana ç kmas na, yayla ve k fllak aras nda hareketli bir ortam n do mas na yol açm flt r. Bu durum afla dakilerden hangisinin bir sonucudur? A) Siyasi kargaflalar n yaflanmas n n B) Egemenlik anlay fl n n de iflmesinin C) Co rafi koflullar n elveriflsiz olmas n n D) Farkl dinlere inan lmas n n E) Mimariye önem verilmesinin YGS - DEN Di er Sayfaya Geçiniz

2 6) slam tarihinde Mekke ve Kudüs flehirlerinin önemi, bu flehirlerin öncelikle hangi özelli inden kaynaklanmaktad r? A) Ticaret merkezi olmalar B) Bünyelerinde kutsal mabedler bar nd rmalar C) Önemli yollar n kavfla nda bulunmalar D) Arap kültürünün merkezi durumda olmalar E) En eski yerleflim alanlar ndan olmalar 9) 1402 Ankara Savafl sonras yaflanan Fetret Devri süresinde, Osmanl lar Rumeli de önemli bir toprak kayb yaflamam fllard r. Buna göre, Osmanl Devleti nin Rumeli deki toprak bütünlü ünü korumas nda,. iskan politikas n baflar yla uygulama,. hoflgörülü ve adaletli bir yönetim kurma,. güçlü bir devlet örgütlenmesi oluflturma özelliklerinden hangileri etkili olmufltur? 7) Haçl Seferleri s ras nda birçok soylu ölmüfl; do- u dünyas ndan ö renilen barut, Avrupa da ateflli silahlar n ve güçlü toplar n yap m nda kullan lmaya bafllam flt r. Bu durumun,. merkezi krall klar n güçlenmesi,. feodalitenin y k lmas,. ticari faaliyetlerin sona ermesi geliflmelerinden hangilerine ortam haz rlad savunulamaz? A) Yaln z B) Yaln z C) Yaln z D) ve E) ve 8). Balkanlar n siyasi istikrars zl k içinde olmas. Osmanl yöneticilerinin adaletli ve yetenekli olmas. Hoflgörülü yönetim anlay fl n n benimsenmesi V. Egemenli in tek elde toplanmas V. skan politikas n n baflar yla uygulanmas Yukar da verilenlerden hangisi Osmanl Devleti nin k sa sürede büyümesini sa layan d fl etkenler aras nda gösterilebilir? A) B) C) D) V E) V A) Yaln z B) Yaln z C) ve D) ve E), ve 10) Kanuni Sultan Süleyman n Katolik Fransa y yine Katolik bir devlet olan Avusturya ya karfl siyasal ve ekonomik yönden desteklemesi; Macaristan Avusturya ya karfl korumas ; Avusturya n n karfl s nda ezilen protestanlar desteklemesi afla daki amaçlardan hangisine yöneliktir? A) Fransa ve Macaristan n deste ini sa layarak slam dünyas üzerinde etkinlik kurmaya B) Avrupa daki güç dengesini kendi ç karlar na göre düzenlemeye C) Katoliklerin koruyuculu unu üstlenmeye D) Ortodokslarla Protestanlar birbirine düflürmeye E) Fransa ve Macaristan Osmanl Devleti ne ba lamaya 11) Osmanl Devleti nde fleyhülislam, devlet taraf ndan yap lacak ifllerin ve Divan da al nan kararlar n slâm Dini nin kurallar na uygun olup olmad - na karar verirdi. Bu durum afla dakilerden hangisine do rudan kan t gösterilebilir? A) Divanda sadece dini konular n tart fl ld na B) fieyhülislamlar n, Divan a baflkanl k yapt na C) Siyasi yap n n dine dayand na D) Divan kararlar n n, padiflah ba lad na E) fieyhülislam n halk temsil etti ine YGS - DEN Di er Sayfaya Geçiniz

3 12) Osmanl Devleti nde. Ahmed döneminde uygulanmaya bafllanan ekber ve erfled sistemi ile sanca a ç kma gelene i sona ermifl; hanedan üyelerinin en yafll s padiflah olmaya bafllam flt r. Bu durumun, Osmanl Devleti için yaratt olumsuz sonuç afla dakilerden hangisidir? A) Deneyimsiz kiflilerin padiflah olmas B) Taht kavgalar n n önlenmesi C) Merkezi otoritenin sa lanmas D) Toprak bütünlü ünün korunmas E) S n rlar n güvence alt na al nmas 13) Osmanl Devleti Gerileme Dönemi nde,.. Abdülhamit döneminde stihkâm Okulu nun aç lmas,.. Selim döneminde Avrupa ya elçiler gönderilmesi,. Lale devrinde Do u klasiklerinden çeviriler yap lmas geliflmelerinden hangileri askeri slahat niteli- i tafl maktad r? A) Yaln z B) Yaln z C) ve D) ve E), ve 14) Yak nça da Osmanl mparatorlu u topraklar nda ba ms z yeni devletler kurulmufltur. Bu geliflmelere afla dakilerden hangisi yol açm flt r? A) Sanayileflme çabalar B) Bat l l flma hareketleri C) Denge politikalar D) Ulusçuluk ak mlar E) Osmanl ayd nlar n n tutumlar 15) Afla dakilerden hangisi,. Selim döneminde ekonomi alan nda düzenlemeler yap lmaya çal fl ld na do rudan kan t gösterilebilir? A) Avrupa da sürekli elçiliklerin aç lmas B) Yabanc dilde e itim yapan okullar n aç lmas C) Yerli mal kullan m n n teflvik edilmesi D) Nizam- Cedit Ordusu nun kurulmas E) Bat klasiklerinin tercüme edilmesi 16) Osmanl Devleti nde. Mahmut a gelinceye de- in egemen siyasi düflünce, devletin eski kurumlar n yeniden düzenlemek ve onlar ifller hale getirmek olarak belirginleflmifltir. Zaman ve olaylar bu düflüncenin yanl fll n ortaya koymufl;. Mahmut tan itibaren reformlara bak fl aç s de iflmifltir. Buna göre,. Mahmut tan itibaren yap lan reformlarda izlenen temel politikan n afla dakilerden hangisi oldu u savunulabilir? A) slahatlar bask ve fliddet yoluyla yerlefltirmek B) A rl kl olarak askeri alanda slahatlar yapmak C) Eski kurumlar n yerine bat l anlamda yeni kurumlar oluflturmak D) Halk n iste i do rultusunda slahatlar yapmak E) Yükselme Döneminin askeri ve siyasi düzenine geri dönmek 17) Osmanl Devleti nin Meclis-i Mebusan da Balkan uluslar na da temsil hakk vermifl olmas - n n temel amac afla dakilerden hangisidir? A) Devletin toprak bütünlü ünü koruma B) Kifli egemenli ine dayal sistemi güçlendirme C) Padiflah n siyasi yetkilerini geniflletme D) Federatif bir yap oluflturma E) Ülkenin s n rlar n geniflletme YGS - DEN Di er Sayfaya Geçiniz

4 18) ) Afla daki grafikte Kuzey Yar mküre de yer alan befl ayr merkezin 21 Haziran daki gece ve gündüz aras ndaki zaman farklar verilmifltir. Zaman fark (Saat) Yukar da matematik konumlar verilen bölgelerle ilgili afla daki yarg lardan hangisi yanl flt r? A) no lu bölge Yengeç Dönencesi nin kuzeyinde yer al r. B) ki bölgenin de do usu ile bat s aras nda 40 dakikal k zaman fark vard r. C) Y l boyunca Günefl no lu bölgede daha erken do ar. D) no lu bölgede kuzeye gidildikçe Dünya n n ekseni etraf nda dönüfl h z azal r. E) ki bölgede de güneye do ru gidildikçe ö le vakti günefl fl nlar n n gelifl aç s büyür V V Buna göre, hangi merkez Ekvator a daha yak nd r? A) B) C) D) V E) V 21) Afla da bir yörenin eflyükselti e rileri kullan larak çizilmifl haritas verilmifltir. 19) Bir ülkede da lar n kuzey yamac nda; yerleflme üst s n r kal c kar s n r orman üst s n r tar m üst s n r güney yamac ndan daha yüksek ise bu ülke için afla dakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? A) Da lar k y ya paralel uzan r. B) Ekvator la Yengeç Dönencesi aras ndad r. C) Güney Yar mkürededir. D) Ortalama yükseltisi azd r. E) Bafllang ç meridyeninin bat s ndad r. 25 m Deniz km Yörenin afla daki özelliklerinden hangisi belirlenirken haritan n ölçe inden yararlan ld söylenebilir? A) Akarsuyun uzunlu u B) Doruk noktas n n yüksekli i C) zohipsler aras yükselti fark D) Yüzey flekillerinin da l m E) Akarsu vadisinin uzan fl do rultusu YGS - DEN Di er Sayfaya Geçiniz

5 22) Bir merkezin gerçek s cakl deniz seviyesine indirgenirken, gerçek s cakl k her 200 metrede 1 C art r l r. S cakl k ( C) Gerçek s cakl k ndirgenmifl s cakl k V V Merkez Buna göre, yukar daki grafikte gerçek ve indirgenmifl s cakl k de erleri verilen merkezlerden hangisinin yükseltisi en fazlad r? A) B) C) D) V E) V 25) X Y Z K Yukar daki flekilde verilen X, Y, Z, K, L ülkelerinin tümünde toprak, su, yükselti ve denize göre konum koflullar n n benzer oldu u kabul edilirse, hangisinde tar m ürünlerinin daha fazla çeflitlilik gösterece i söylenebilir? A)X B)Y C)Z D)K E)L 26) Marmara Bölgesi nin afla daki özelliklerden hangisi bu bölgedeki yerflekillerinin Karadeniz Bölgesi ndeki yerflekillerinden sade oldu- unu kan tlamaz? L ) Ege Bölgesi nde yer alan Küçük ve Büyük Menderes, Bak rçay ile Gediz gibi graben ovalarda k r kl yap dan dolay deprem olma ihtimali çok fazlad r. Buna ra men ovalarda nüfuslanman n fazla olmas ovalar n afla daki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? A) Ekili - dikili arazi oran n n fazla olmas B) Kara ve demiryolu ulafl m n n daha geliflmifl olmas C) Tar mda makine kullan m n n yayg n olmas D) Akarsular n hidroelektrik enerji potansiyelinin düflük olmas E) Bitki örtüsü orman olan yörelerinin bulunmas A) Do u - bat yönünde uzanmalar yla 24) B) Ak fla sahip akarsular n menderes çizmesiyle C) Verimli ve genifl tar m alanlar olmalar yla D) Turizm potansiyellerinin fazla olmas yla E) S cak su kaynaklar n n fazla olmas yla 27) Nemlili in fazla oldu u yerler olan denizlerden karalara do ru esen rüzgarlar n k y lara ya fl b rakma olas l fazlad r. Ekvator V V V V Yukar daki haritada numaralanm fl yerlerden hangisi, içinde yer ald co rafi bölgenin en çok nüfuslanm fl yeri de ildir? A) B) C) D) V E) V Buna göre yukar daki Dünya haritas nda esifl yönü ve ortam gösterilen rüzgârlardan hangilerinin ya fl getirmesi beklenir? A) ve V B) ve C) ve V D) ve V E) V ve V YGS - DEN Di er Sayfaya Geçiniz

6 28) Afla daki grafikte 2009 y l nda Türkiye nin baz ülkelerle olan d flal m giderleri ve d flsat m gelirleri gösterilmifltir. 12 (Milyar Dolar) D flal m D flsat m ABD Fransa Almanya talya ngiltere Grafikteki bilgilere dayanarak afla daki yarg lardan hangisine ulafl lamaz? A) ABD ye yap lan d flsat mdan elde edilen gelir, d flal m giderinin yar s kadard r. B) D flsat m n d flal m karfl lama oran n n en düflük oldu u ülke talya d r. C) D fl ticaret hacminin en fazla oldu u ülke Almanya d r. D) D flsat m n d flal m karfl lama oran en yüksek olan ülke ngiltere dir. E) D fl ticaret hacminin en az oldu u ülke Fransa d r. 30) Afla dakilerden hangisi insan n do aya olan olumsuz etkisine örnek gösterilemez? A) Küresel s nma nedeniyle kutuplarda buzullar n erimesi B) Su kirlili i nedeniyle deniz, göl ve akarsularda canl çeflitlili inin azalmas C) Milli parklar oluflturularak yaban hayat n n koruma alt na al nmas D) Afl r betonlaflma nedeniyle yeralt su kaynaklar n n azalmas E) H zl nüfus art fl nedeniyle ormanl k alanlar n ve tar m alanlar n n yerleflime aç lmas 31) 29) Ya mur ve eriyen kar sular n n geçirimli tabakalardan yer alt na s z p anakaya üzerinde birikmesi sonucunda oluflan sulara, yeralt sular denir. Yeralt sular n n yüksekli ine ise taban suyu seviyesi denir. Ya fl n fazla oldu u yerlerde taban suyu seviyesi yüksektir ve yüzeye yak nd r. Buna göre, Türkiye de afla daki yerlerin hangisinde taban suyu seviyesi yüzeye daha yak nd r? A) Konya Ovas nda B) Trabzon - Rize çevresinde C) Erzurum - Kars Platosu nda D) Göller Yöresi nde E) Diyarbak r - Mardin Yöresi nde Ekvator Yukar daki haritada numaralanm fl su yollar n n ad afla dakilerden hangisinde do ru olarak verilmifltir? A) Panama Kanal Cebelitar k Bo az B) Süveyfl Kanal Hürmüz Bo az C) Hürmüz Bo az Panama Kanal D) Babülmendep Malakka Bo az Bo az E) Cebelitar k Bo az Süveyfl Kanal YGS - DEN Di er Sayfaya Geçiniz

7 32) Oldukça yayg n bir kan ya göre felsefe çok güç bir konudur. Çünkü uzmanlaflm fl baz bilginlere ya da bir felsefe sistemi olan filozoflara özgü bir kafa çabas d r. Bu önyarg y y kmak için yap lacak ilk fley, bütün insanlar n birer filozof oldu unu ispatlamakt r. talyan düflünürü A. Gramsci, bu sözleriyle felsefeyle ilgili hangi yarg y elefltirmektedir? A) Felsefe yaflam n somutlu u ile anlam kazan r. B) Felsefe geldi i aflamada yaflam yorumlamakla kalmaz, onu de ifltirir. C) Felsefe insan dünyas n n d fl nda, soyut bir kurgulama (spekülasyon) d r. D) Felsefe; nesnel, bilimsel tavra dayanmal d r. E) Herkes felsefe yapabilir ancak filozof olamaz. 34) Do ruluk ile gerçeklik ayn fley de ildir. Gerçeklik; var olman n belli bir biçimi, do ruluk ise gerçekli e iliflkin bir yarg n n özelli idir. Buna göre gerçekli i olan varl klar n do ru ya da yanl fl olarak nitelendirilmesi söz konusu de ildir. Çünkü do ruluk, yaln zca yarg lar n, önermelerin bir özelli idir. Belirtildi i gibi do ruluk, bir yarg n n, nesnesine uygunlu u fleklinde belirlenir. Burada sözü edilen uygunluk, bilginin gerçekli i oldu u gibi yans tmas d r. Günefl gerçeklik, Günefl yak c d r. do ruluk örne idir. Bu parçadan yola ç karak afla daki yarg lardan hangisine ulafl labilir? A) Her fley ya do ru ya da gerçektir. B) Bir fleyin gerçek say labilmesi için do ru olmas gerekir. C) Gerçeklik ancak do ru ya da yanl flt r. D) Do ruluk, bilginin gerçekli i oldu u gibi yans tmas d r. E) Felsefe, hiçbir flartta do rulu u sorgulamaz. 33) Felsefe; zorlamalarla, bölüm bölüm çekmecelere, raflara s k flt r la s k flt r la d flar dan çekici görünen cilal ancak hiç kar flt r lmayan bir kitapl a dönüfltürülüyor. Kal plar, flemalar içinde canl l ktan yoksun b rak l yor. Kafam zda dondurulmufl buz kal plar oluflturan bu durumu k rmak için kitapl kar flt rmak, kliflelerden kurtulmak gerekiyor. Buna göre afla daki düflüncelerden hangisi felsefeden uzak tutulmal d r? A) Diyalektik düflünce B) Teorik düflünce C) Elefltirel düflünce D) Bilimsel düflünce E) Dogmatik düflünce 35) Süslemesi muhteflem olan bir pastan n tad da iyidir, diye düflünüp tad na bakt n zda ortaya koydu unuz yarg n n do ru olmas kadar yanl fl olma ihtimali de vard r. Peki, bu yarg lar ortaya koyan da onlar denetleyen de sizseniz alg lar n - z n do ru olup olmad n nereden bilebilirsiniz ki? Parçadan afla daki genellemelerden hangisine var labilir? A) D fl dünya ancak alg lar m z n verdi i kadar yla bilinebilir. B) Gerçeklik alan bir bütündür ve ancak ak lla kavranabilir. C) Niteli i ne olursa olsun yaflam kolaylaflt ran bilgi do rudur. D) Bilgiye ancak do ruyu aramaktan vazgeçildi- inde ulafl l r. E) Ak l ve deney herkes için mutlak do ru bilgiyi verir. YGS - DEN Di er Sayfaya Geçiniz

8 36) Hegel e göre her fleyin temelinde mutlak ruh vard r. Mutlak ruh, var olan her fleyin ilk nedenidir. Do a ve do an n içinde var olan tarih, kültür, toplum vb. varl n mutlak ruha borçludur. Tüm bu varl klar diyalektik bir süreçle mutlak ruhtan meydana gelmifllerdir. Buna göre Hegel in varl k hakk nda savundu- u görüfl afla dakilerden hangisidir? A) Varl k sürekli de iflen, farkl laflan bir yap ya sahiptir. B) Varl k maddi yap dad r, ruh da madde cinsindendir. C) Var olan her fley soyut bir varl n yans mas - d r. D) Varl k birbirine indirgenemeyen iki farkl tözden oluflur. E) Varl k hakk nda kesin yarg da bulunmak mümkün de ildir. 37) Varoluflçu felsefe ahlak felsefesiyle iliflkisinde insan n konumuna flöyle yaklafl r: Dünyaya, belli bir biçimle gelsen bile, belli bir içerikle gelmiyorsun; do du unda ne cesur ne mutsuz ya da mutlu ne p s r k ne dürüst ne h rs z ne de cimrisin. Bütün bunlar kendi eylemlerinle, kendi istencinin temelinde kazan r veya kazanmazs n. Bu demektir ki her insan, özünü kendi yarat r; kiflili ini kendi oluflturur. Varoluflçu bu görüflün somutlaflmas, prati e dönüflmesi için afla dakilerden hangisi vazgeçilmez de erdedir? A) Güvenlik B) Özgürlük C) Hukuk normlar D) Temel gereksinimler E) Vicdan 38) Sanat eseri baflka eserlerle aras nda benzerlik tafl sa bile tektir, o sanatç ya aittir. Sanatç, kendisinden önce yap lan eserlerden yararlan r, onlardan etkilenir, esinlenir ama kendi eserine kendi üslubunu, yarat c l n katar. Aksi halde ortaya ç kan ürün, sanat eseri olmaz. Parçaya dayanarak sanat eseri için;. Sanatç n n özgün yarat m d r.. Do an n birebir taklididir.. Gündelik yaflam n gereksinimlerinden do ar. ifadelerinden hangisine ulafl labilir? A) Yaln z B) ve C) ve D) ve E) Yaln z 39) Yaflayan her fleyin öldü ünü bilin. Her fleyin bir nedeni vard r. Neden yok oldu unda sonuç da yok olur. Kal c görünen fleyler gerçekte geçicidir. Zaferin en yüksek noktas na varm fl gibi görünen düflmeye mahkumdur. Bafllang c n oldu u yerde ayr l k da vard r. Gün geceyi izler; yeni eskiyi. Bu dünyan n yasas d r. Ekfli kaymak, tatl sütten ç - kar. Herakleitos un bu aç klamas afla daki yarg - lardan hangisine ters düfler? A) Karfl tlar n çat flmas her fleyin temelidir. B) Evrende sonu gelmeyen bir mücadele vard r. C) Varl n dinamik bir yap ya sahip oldu unu düflünmek yan lg d r. D) Varl k olup bitmifl bir fley de ildir, de iflen, yok oland r. E) De iflme varl n kaç n lmaz yazg s d r. 40) T pk bir saatçinin saati üretip zaman gösterecek bir flekilde ayarlad ktan sonra, saatin d fl nda ve saatten tümüyle farkl olmas gibi, Tanr da evrenden tümüyle farkl d r ve evrenin d fl ndad r. T pk saati üreten saatçinin daha sonra saatiyle bir iliflkisinin kalmamas gibi, Tanr n n da evrenle bir iliflkisi kalmaz. Buna göre deizmin savundu u temel düflünce afla dakilerden hangisidir? A) Tanr n n var olup olmad konusunda yeterli kan t yoktur. B) nsan n özgürlü üne kavuflmas Tanr dan vazgeçmesine ba l d r. C) Evren ile Tanr bir ve ayn fleydir. D) Tanr evreni yaratt ktan sonra onun iflleyifline müdahale etmez. E) Tanr evrene aflk n de ildir, evrenin ta kendisidir. SOSYAL B L MLER TEST B TT. YANTLARNZ KONTROL ED N Z. YGS - DEN Di er Sayfaya Geçiniz

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S 75 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce M. mrahor C. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel:

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

EMEK SÜREC N N DÖNÜfiÜMÜ

EMEK SÜREC N N DÖNÜfiÜMÜ Orman Mühendisli i Yetki Yasas Etkisinde DO AL VARLIKLAR VE ORMAN MÜHEND SL EMEK SÜREC N N DÖNÜfiÜMÜ DO A - YASA - MÜHEND S Besim S. Sertok H d r Kolay ve Faruk Boyac an s na... Önsöz ve Teflekkür Yak

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU TMMOB M MARLAR ODASI 2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU POL T KALAR / DE ERLEND RMELER RAPOR 15 Ocak 2009 TMMOB Mimarlar Odas, küresel kriz koflullar nda yerel niteli inin ötesine geçerek genel seçim niteli

Detaylı

7ORTA DO UDA S YASET. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler

7ORTA DO UDA S YASET. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler 7ORTA DO UDA S YASET Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Türkiye nin Orta Do u politikas n belirleyen faktörleri kavrayabilecek; Türkiye nin ran politikas n n geliflimini aç klayabilecek; Türkiye

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR C LT 1 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 1 Kas m 2005 (Yay n

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ-

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Hava, su ve toprak kirlili i; gürültü; asit ya murlar ; küresel s nma ve bunun olumsuz

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

OSMANLI TAR H (1789-1876)

OSMANLI TAR H (1789-1876) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2839 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1797 OSMANLI TAR H (1789-1876) Yazarlar Doç.Dr. Yüksel ÇEL K (Ünite 1, 2, 6) Prof.Dr. Süleyman KIZILTOPRAK (Ünite 3, 5) Yrd.Doç.

Detaylı

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301)

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi)

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) E EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) Eczac bafl Holding A.fi. 1970'te sermayesine ve yönetimine kat ld kurulmufl ya da kurulacak sermaye flirketlerinin yat r m, finansman,

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z

ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z ÇEVREC N N REHBER Haklar m z - Fonlar m z Editör: Prof. Dr. Nükhet Turgut Yazarlar Nükhet Turgut - Güneflin Aydemir Bu kitap Küresel Denge Derne i taraf ndan Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP)

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2655 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1621 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Haluk ATALAY (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Tolga

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi Bu kitab n içeri i GEF Küçük Destek Program n n görüfllerini yans tmayabilir. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Ekoloji Derne i Editör: Hatice fien Redaksiyon:

Detaylı

A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ

A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Gezegenimiz Dünya A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M Dünya m z n Biçimi Nas ld r? Düz gibi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı