YGS SOSYAL B L MLER TEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGS SOSYAL B L MLER TEST"

Transkript

1 YGS SOSYAL B L MLER TEST Bu testte 40 soru vard r. Yan tlamaya istedi iniz sorudan bafllayabilirsiniz. Yan tlar n z Sosyal Bilimler Testi için ayr lan bölüme iflaretleyiniz. 1) Uygarl k bak m ndan ileri bir dönemi yaflayan topluluk, kendisinden daha geri bir dönemi yaflayan toplulu u etkileyebilir. Bu etkileflimin,. savafl,. ticaret,. göç yollar ndan hangileriyle gerçekleflti i söylenebilir? A) Yaln z B) Yaln z C) Yaln z D) ve E), ve 3) Afla da lkça uygarl klar ile ilgili baz bilgiler efllefltirilerek verilmifltir. Bu efllefltirmeden hangisinin yanl fl oldu u söylenebilir? A) Hititler - Kral n yetkilerini Pankufl meclisi ile s n rland rm fllard r. B) Urartular - Kral yolunu yapm fllard r. C) Lidyal lar - lk paray bulmufllard r. D) Hititler - Aile ve miras hukukunu gelifltirmifllerdir. E) Frigler - Tar m gelifltirecek önlemler anlm fllard r. 4) slamiyet öncesi Türk devletleri,. hayvanc l k,. dokumac l k,. mimari alanlar ndan hangilerinde, di erlerine oranla daha geç geliflme göstermifltir? 2) lk kez M s rl lar n kulland günefl y l takvimini Roma imparatorlar ndan Sezar, M.Ö. 45 y l nda Julien takvimi ad yla uygulamaya koymufltur. Son düzenlemeler ise Papa X. Gregor taraf ndan yap lm fl ve bu takvime Gregorien takvimi denilmifltir. Yaln zca bu bilgiye göre,. Günefl y l esas na dayal takvim M s r da bulunmufltur.. Roma uygarl, takvimin gelifltirilmesinde etkili olmufltur.. Hristiyanl ktaki ruhban s n f n n toplumsal yaflamdaki etkinli i zamanla yok olmufltur yarg lar ndan hangilerine ulafl labilir? A) Yaln z B) Yaln z C) Yaln z D) ve E) ve A) Yaln z B) Yaln z C) Yaln z D) ve E) ve 5) slamiyet öncesi Türk topluluklar için göçebelik, temel yaflam biçimi olmufltur. Bu yaflam biçimi hayvanc l n ön plana ç kmas na, yayla ve k fllak aras nda hareketli bir ortam n do mas na yol açm flt r. Bu durum afla dakilerden hangisinin bir sonucudur? A) Siyasi kargaflalar n yaflanmas n n B) Egemenlik anlay fl n n de iflmesinin C) Co rafi koflullar n elveriflsiz olmas n n D) Farkl dinlere inan lmas n n E) Mimariye önem verilmesinin YGS - DEN Di er Sayfaya Geçiniz

2 6) slam tarihinde Mekke ve Kudüs flehirlerinin önemi, bu flehirlerin öncelikle hangi özelli inden kaynaklanmaktad r? A) Ticaret merkezi olmalar B) Bünyelerinde kutsal mabedler bar nd rmalar C) Önemli yollar n kavfla nda bulunmalar D) Arap kültürünün merkezi durumda olmalar E) En eski yerleflim alanlar ndan olmalar 9) 1402 Ankara Savafl sonras yaflanan Fetret Devri süresinde, Osmanl lar Rumeli de önemli bir toprak kayb yaflamam fllard r. Buna göre, Osmanl Devleti nin Rumeli deki toprak bütünlü ünü korumas nda,. iskan politikas n baflar yla uygulama,. hoflgörülü ve adaletli bir yönetim kurma,. güçlü bir devlet örgütlenmesi oluflturma özelliklerinden hangileri etkili olmufltur? 7) Haçl Seferleri s ras nda birçok soylu ölmüfl; do- u dünyas ndan ö renilen barut, Avrupa da ateflli silahlar n ve güçlü toplar n yap m nda kullan lmaya bafllam flt r. Bu durumun,. merkezi krall klar n güçlenmesi,. feodalitenin y k lmas,. ticari faaliyetlerin sona ermesi geliflmelerinden hangilerine ortam haz rlad savunulamaz? A) Yaln z B) Yaln z C) Yaln z D) ve E) ve 8). Balkanlar n siyasi istikrars zl k içinde olmas. Osmanl yöneticilerinin adaletli ve yetenekli olmas. Hoflgörülü yönetim anlay fl n n benimsenmesi V. Egemenli in tek elde toplanmas V. skan politikas n n baflar yla uygulanmas Yukar da verilenlerden hangisi Osmanl Devleti nin k sa sürede büyümesini sa layan d fl etkenler aras nda gösterilebilir? A) B) C) D) V E) V A) Yaln z B) Yaln z C) ve D) ve E), ve 10) Kanuni Sultan Süleyman n Katolik Fransa y yine Katolik bir devlet olan Avusturya ya karfl siyasal ve ekonomik yönden desteklemesi; Macaristan Avusturya ya karfl korumas ; Avusturya n n karfl s nda ezilen protestanlar desteklemesi afla daki amaçlardan hangisine yöneliktir? A) Fransa ve Macaristan n deste ini sa layarak slam dünyas üzerinde etkinlik kurmaya B) Avrupa daki güç dengesini kendi ç karlar na göre düzenlemeye C) Katoliklerin koruyuculu unu üstlenmeye D) Ortodokslarla Protestanlar birbirine düflürmeye E) Fransa ve Macaristan Osmanl Devleti ne ba lamaya 11) Osmanl Devleti nde fleyhülislam, devlet taraf ndan yap lacak ifllerin ve Divan da al nan kararlar n slâm Dini nin kurallar na uygun olup olmad - na karar verirdi. Bu durum afla dakilerden hangisine do rudan kan t gösterilebilir? A) Divanda sadece dini konular n tart fl ld na B) fieyhülislamlar n, Divan a baflkanl k yapt na C) Siyasi yap n n dine dayand na D) Divan kararlar n n, padiflah ba lad na E) fieyhülislam n halk temsil etti ine YGS - DEN Di er Sayfaya Geçiniz

3 12) Osmanl Devleti nde. Ahmed döneminde uygulanmaya bafllanan ekber ve erfled sistemi ile sanca a ç kma gelene i sona ermifl; hanedan üyelerinin en yafll s padiflah olmaya bafllam flt r. Bu durumun, Osmanl Devleti için yaratt olumsuz sonuç afla dakilerden hangisidir? A) Deneyimsiz kiflilerin padiflah olmas B) Taht kavgalar n n önlenmesi C) Merkezi otoritenin sa lanmas D) Toprak bütünlü ünün korunmas E) S n rlar n güvence alt na al nmas 13) Osmanl Devleti Gerileme Dönemi nde,.. Abdülhamit döneminde stihkâm Okulu nun aç lmas,.. Selim döneminde Avrupa ya elçiler gönderilmesi,. Lale devrinde Do u klasiklerinden çeviriler yap lmas geliflmelerinden hangileri askeri slahat niteli- i tafl maktad r? A) Yaln z B) Yaln z C) ve D) ve E), ve 14) Yak nça da Osmanl mparatorlu u topraklar nda ba ms z yeni devletler kurulmufltur. Bu geliflmelere afla dakilerden hangisi yol açm flt r? A) Sanayileflme çabalar B) Bat l l flma hareketleri C) Denge politikalar D) Ulusçuluk ak mlar E) Osmanl ayd nlar n n tutumlar 15) Afla dakilerden hangisi,. Selim döneminde ekonomi alan nda düzenlemeler yap lmaya çal fl ld na do rudan kan t gösterilebilir? A) Avrupa da sürekli elçiliklerin aç lmas B) Yabanc dilde e itim yapan okullar n aç lmas C) Yerli mal kullan m n n teflvik edilmesi D) Nizam- Cedit Ordusu nun kurulmas E) Bat klasiklerinin tercüme edilmesi 16) Osmanl Devleti nde. Mahmut a gelinceye de- in egemen siyasi düflünce, devletin eski kurumlar n yeniden düzenlemek ve onlar ifller hale getirmek olarak belirginleflmifltir. Zaman ve olaylar bu düflüncenin yanl fll n ortaya koymufl;. Mahmut tan itibaren reformlara bak fl aç s de iflmifltir. Buna göre,. Mahmut tan itibaren yap lan reformlarda izlenen temel politikan n afla dakilerden hangisi oldu u savunulabilir? A) slahatlar bask ve fliddet yoluyla yerlefltirmek B) A rl kl olarak askeri alanda slahatlar yapmak C) Eski kurumlar n yerine bat l anlamda yeni kurumlar oluflturmak D) Halk n iste i do rultusunda slahatlar yapmak E) Yükselme Döneminin askeri ve siyasi düzenine geri dönmek 17) Osmanl Devleti nin Meclis-i Mebusan da Balkan uluslar na da temsil hakk vermifl olmas - n n temel amac afla dakilerden hangisidir? A) Devletin toprak bütünlü ünü koruma B) Kifli egemenli ine dayal sistemi güçlendirme C) Padiflah n siyasi yetkilerini geniflletme D) Federatif bir yap oluflturma E) Ülkenin s n rlar n geniflletme YGS - DEN Di er Sayfaya Geçiniz

4 18) ) Afla daki grafikte Kuzey Yar mküre de yer alan befl ayr merkezin 21 Haziran daki gece ve gündüz aras ndaki zaman farklar verilmifltir. Zaman fark (Saat) Yukar da matematik konumlar verilen bölgelerle ilgili afla daki yarg lardan hangisi yanl flt r? A) no lu bölge Yengeç Dönencesi nin kuzeyinde yer al r. B) ki bölgenin de do usu ile bat s aras nda 40 dakikal k zaman fark vard r. C) Y l boyunca Günefl no lu bölgede daha erken do ar. D) no lu bölgede kuzeye gidildikçe Dünya n n ekseni etraf nda dönüfl h z azal r. E) ki bölgede de güneye do ru gidildikçe ö le vakti günefl fl nlar n n gelifl aç s büyür V V Buna göre, hangi merkez Ekvator a daha yak nd r? A) B) C) D) V E) V 21) Afla da bir yörenin eflyükselti e rileri kullan larak çizilmifl haritas verilmifltir. 19) Bir ülkede da lar n kuzey yamac nda; yerleflme üst s n r kal c kar s n r orman üst s n r tar m üst s n r güney yamac ndan daha yüksek ise bu ülke için afla dakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? A) Da lar k y ya paralel uzan r. B) Ekvator la Yengeç Dönencesi aras ndad r. C) Güney Yar mkürededir. D) Ortalama yükseltisi azd r. E) Bafllang ç meridyeninin bat s ndad r. 25 m Deniz km Yörenin afla daki özelliklerinden hangisi belirlenirken haritan n ölçe inden yararlan ld söylenebilir? A) Akarsuyun uzunlu u B) Doruk noktas n n yüksekli i C) zohipsler aras yükselti fark D) Yüzey flekillerinin da l m E) Akarsu vadisinin uzan fl do rultusu YGS - DEN Di er Sayfaya Geçiniz

5 22) Bir merkezin gerçek s cakl deniz seviyesine indirgenirken, gerçek s cakl k her 200 metrede 1 C art r l r. S cakl k ( C) Gerçek s cakl k ndirgenmifl s cakl k V V Merkez Buna göre, yukar daki grafikte gerçek ve indirgenmifl s cakl k de erleri verilen merkezlerden hangisinin yükseltisi en fazlad r? A) B) C) D) V E) V 25) X Y Z K Yukar daki flekilde verilen X, Y, Z, K, L ülkelerinin tümünde toprak, su, yükselti ve denize göre konum koflullar n n benzer oldu u kabul edilirse, hangisinde tar m ürünlerinin daha fazla çeflitlilik gösterece i söylenebilir? A)X B)Y C)Z D)K E)L 26) Marmara Bölgesi nin afla daki özelliklerden hangisi bu bölgedeki yerflekillerinin Karadeniz Bölgesi ndeki yerflekillerinden sade oldu- unu kan tlamaz? L ) Ege Bölgesi nde yer alan Küçük ve Büyük Menderes, Bak rçay ile Gediz gibi graben ovalarda k r kl yap dan dolay deprem olma ihtimali çok fazlad r. Buna ra men ovalarda nüfuslanman n fazla olmas ovalar n afla daki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? A) Ekili - dikili arazi oran n n fazla olmas B) Kara ve demiryolu ulafl m n n daha geliflmifl olmas C) Tar mda makine kullan m n n yayg n olmas D) Akarsular n hidroelektrik enerji potansiyelinin düflük olmas E) Bitki örtüsü orman olan yörelerinin bulunmas A) Do u - bat yönünde uzanmalar yla 24) B) Ak fla sahip akarsular n menderes çizmesiyle C) Verimli ve genifl tar m alanlar olmalar yla D) Turizm potansiyellerinin fazla olmas yla E) S cak su kaynaklar n n fazla olmas yla 27) Nemlili in fazla oldu u yerler olan denizlerden karalara do ru esen rüzgarlar n k y lara ya fl b rakma olas l fazlad r. Ekvator V V V V Yukar daki haritada numaralanm fl yerlerden hangisi, içinde yer ald co rafi bölgenin en çok nüfuslanm fl yeri de ildir? A) B) C) D) V E) V Buna göre yukar daki Dünya haritas nda esifl yönü ve ortam gösterilen rüzgârlardan hangilerinin ya fl getirmesi beklenir? A) ve V B) ve C) ve V D) ve V E) V ve V YGS - DEN Di er Sayfaya Geçiniz

6 28) Afla daki grafikte 2009 y l nda Türkiye nin baz ülkelerle olan d flal m giderleri ve d flsat m gelirleri gösterilmifltir. 12 (Milyar Dolar) D flal m D flsat m ABD Fransa Almanya talya ngiltere Grafikteki bilgilere dayanarak afla daki yarg lardan hangisine ulafl lamaz? A) ABD ye yap lan d flsat mdan elde edilen gelir, d flal m giderinin yar s kadard r. B) D flsat m n d flal m karfl lama oran n n en düflük oldu u ülke talya d r. C) D fl ticaret hacminin en fazla oldu u ülke Almanya d r. D) D flsat m n d flal m karfl lama oran en yüksek olan ülke ngiltere dir. E) D fl ticaret hacminin en az oldu u ülke Fransa d r. 30) Afla dakilerden hangisi insan n do aya olan olumsuz etkisine örnek gösterilemez? A) Küresel s nma nedeniyle kutuplarda buzullar n erimesi B) Su kirlili i nedeniyle deniz, göl ve akarsularda canl çeflitlili inin azalmas C) Milli parklar oluflturularak yaban hayat n n koruma alt na al nmas D) Afl r betonlaflma nedeniyle yeralt su kaynaklar n n azalmas E) H zl nüfus art fl nedeniyle ormanl k alanlar n ve tar m alanlar n n yerleflime aç lmas 31) 29) Ya mur ve eriyen kar sular n n geçirimli tabakalardan yer alt na s z p anakaya üzerinde birikmesi sonucunda oluflan sulara, yeralt sular denir. Yeralt sular n n yüksekli ine ise taban suyu seviyesi denir. Ya fl n fazla oldu u yerlerde taban suyu seviyesi yüksektir ve yüzeye yak nd r. Buna göre, Türkiye de afla daki yerlerin hangisinde taban suyu seviyesi yüzeye daha yak nd r? A) Konya Ovas nda B) Trabzon - Rize çevresinde C) Erzurum - Kars Platosu nda D) Göller Yöresi nde E) Diyarbak r - Mardin Yöresi nde Ekvator Yukar daki haritada numaralanm fl su yollar n n ad afla dakilerden hangisinde do ru olarak verilmifltir? A) Panama Kanal Cebelitar k Bo az B) Süveyfl Kanal Hürmüz Bo az C) Hürmüz Bo az Panama Kanal D) Babülmendep Malakka Bo az Bo az E) Cebelitar k Bo az Süveyfl Kanal YGS - DEN Di er Sayfaya Geçiniz

7 32) Oldukça yayg n bir kan ya göre felsefe çok güç bir konudur. Çünkü uzmanlaflm fl baz bilginlere ya da bir felsefe sistemi olan filozoflara özgü bir kafa çabas d r. Bu önyarg y y kmak için yap lacak ilk fley, bütün insanlar n birer filozof oldu unu ispatlamakt r. talyan düflünürü A. Gramsci, bu sözleriyle felsefeyle ilgili hangi yarg y elefltirmektedir? A) Felsefe yaflam n somutlu u ile anlam kazan r. B) Felsefe geldi i aflamada yaflam yorumlamakla kalmaz, onu de ifltirir. C) Felsefe insan dünyas n n d fl nda, soyut bir kurgulama (spekülasyon) d r. D) Felsefe; nesnel, bilimsel tavra dayanmal d r. E) Herkes felsefe yapabilir ancak filozof olamaz. 34) Do ruluk ile gerçeklik ayn fley de ildir. Gerçeklik; var olman n belli bir biçimi, do ruluk ise gerçekli e iliflkin bir yarg n n özelli idir. Buna göre gerçekli i olan varl klar n do ru ya da yanl fl olarak nitelendirilmesi söz konusu de ildir. Çünkü do ruluk, yaln zca yarg lar n, önermelerin bir özelli idir. Belirtildi i gibi do ruluk, bir yarg n n, nesnesine uygunlu u fleklinde belirlenir. Burada sözü edilen uygunluk, bilginin gerçekli i oldu u gibi yans tmas d r. Günefl gerçeklik, Günefl yak c d r. do ruluk örne idir. Bu parçadan yola ç karak afla daki yarg lardan hangisine ulafl labilir? A) Her fley ya do ru ya da gerçektir. B) Bir fleyin gerçek say labilmesi için do ru olmas gerekir. C) Gerçeklik ancak do ru ya da yanl flt r. D) Do ruluk, bilginin gerçekli i oldu u gibi yans tmas d r. E) Felsefe, hiçbir flartta do rulu u sorgulamaz. 33) Felsefe; zorlamalarla, bölüm bölüm çekmecelere, raflara s k flt r la s k flt r la d flar dan çekici görünen cilal ancak hiç kar flt r lmayan bir kitapl a dönüfltürülüyor. Kal plar, flemalar içinde canl l ktan yoksun b rak l yor. Kafam zda dondurulmufl buz kal plar oluflturan bu durumu k rmak için kitapl kar flt rmak, kliflelerden kurtulmak gerekiyor. Buna göre afla daki düflüncelerden hangisi felsefeden uzak tutulmal d r? A) Diyalektik düflünce B) Teorik düflünce C) Elefltirel düflünce D) Bilimsel düflünce E) Dogmatik düflünce 35) Süslemesi muhteflem olan bir pastan n tad da iyidir, diye düflünüp tad na bakt n zda ortaya koydu unuz yarg n n do ru olmas kadar yanl fl olma ihtimali de vard r. Peki, bu yarg lar ortaya koyan da onlar denetleyen de sizseniz alg lar n - z n do ru olup olmad n nereden bilebilirsiniz ki? Parçadan afla daki genellemelerden hangisine var labilir? A) D fl dünya ancak alg lar m z n verdi i kadar yla bilinebilir. B) Gerçeklik alan bir bütündür ve ancak ak lla kavranabilir. C) Niteli i ne olursa olsun yaflam kolaylaflt ran bilgi do rudur. D) Bilgiye ancak do ruyu aramaktan vazgeçildi- inde ulafl l r. E) Ak l ve deney herkes için mutlak do ru bilgiyi verir. YGS - DEN Di er Sayfaya Geçiniz

8 36) Hegel e göre her fleyin temelinde mutlak ruh vard r. Mutlak ruh, var olan her fleyin ilk nedenidir. Do a ve do an n içinde var olan tarih, kültür, toplum vb. varl n mutlak ruha borçludur. Tüm bu varl klar diyalektik bir süreçle mutlak ruhtan meydana gelmifllerdir. Buna göre Hegel in varl k hakk nda savundu- u görüfl afla dakilerden hangisidir? A) Varl k sürekli de iflen, farkl laflan bir yap ya sahiptir. B) Varl k maddi yap dad r, ruh da madde cinsindendir. C) Var olan her fley soyut bir varl n yans mas - d r. D) Varl k birbirine indirgenemeyen iki farkl tözden oluflur. E) Varl k hakk nda kesin yarg da bulunmak mümkün de ildir. 37) Varoluflçu felsefe ahlak felsefesiyle iliflkisinde insan n konumuna flöyle yaklafl r: Dünyaya, belli bir biçimle gelsen bile, belli bir içerikle gelmiyorsun; do du unda ne cesur ne mutsuz ya da mutlu ne p s r k ne dürüst ne h rs z ne de cimrisin. Bütün bunlar kendi eylemlerinle, kendi istencinin temelinde kazan r veya kazanmazs n. Bu demektir ki her insan, özünü kendi yarat r; kiflili ini kendi oluflturur. Varoluflçu bu görüflün somutlaflmas, prati e dönüflmesi için afla dakilerden hangisi vazgeçilmez de erdedir? A) Güvenlik B) Özgürlük C) Hukuk normlar D) Temel gereksinimler E) Vicdan 38) Sanat eseri baflka eserlerle aras nda benzerlik tafl sa bile tektir, o sanatç ya aittir. Sanatç, kendisinden önce yap lan eserlerden yararlan r, onlardan etkilenir, esinlenir ama kendi eserine kendi üslubunu, yarat c l n katar. Aksi halde ortaya ç kan ürün, sanat eseri olmaz. Parçaya dayanarak sanat eseri için;. Sanatç n n özgün yarat m d r.. Do an n birebir taklididir.. Gündelik yaflam n gereksinimlerinden do ar. ifadelerinden hangisine ulafl labilir? A) Yaln z B) ve C) ve D) ve E) Yaln z 39) Yaflayan her fleyin öldü ünü bilin. Her fleyin bir nedeni vard r. Neden yok oldu unda sonuç da yok olur. Kal c görünen fleyler gerçekte geçicidir. Zaferin en yüksek noktas na varm fl gibi görünen düflmeye mahkumdur. Bafllang c n oldu u yerde ayr l k da vard r. Gün geceyi izler; yeni eskiyi. Bu dünyan n yasas d r. Ekfli kaymak, tatl sütten ç - kar. Herakleitos un bu aç klamas afla daki yarg - lardan hangisine ters düfler? A) Karfl tlar n çat flmas her fleyin temelidir. B) Evrende sonu gelmeyen bir mücadele vard r. C) Varl n dinamik bir yap ya sahip oldu unu düflünmek yan lg d r. D) Varl k olup bitmifl bir fley de ildir, de iflen, yok oland r. E) De iflme varl n kaç n lmaz yazg s d r. 40) T pk bir saatçinin saati üretip zaman gösterecek bir flekilde ayarlad ktan sonra, saatin d fl nda ve saatten tümüyle farkl olmas gibi, Tanr da evrenden tümüyle farkl d r ve evrenin d fl ndad r. T pk saati üreten saatçinin daha sonra saatiyle bir iliflkisinin kalmamas gibi, Tanr n n da evrenle bir iliflkisi kalmaz. Buna göre deizmin savundu u temel düflünce afla dakilerden hangisidir? A) Tanr n n var olup olmad konusunda yeterli kan t yoktur. B) nsan n özgürlü üne kavuflmas Tanr dan vazgeçmesine ba l d r. C) Evren ile Tanr bir ve ayn fleydir. D) Tanr evreni yaratt ktan sonra onun iflleyifline müdahale etmez. E) Tanr evrene aflk n de ildir, evrenin ta kendisidir. SOSYAL B L MLER TEST B TT. YANTLARNZ KONTROL ED N Z. YGS - DEN Di er Sayfaya Geçiniz

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

CO RAFYA - 1 TEST say m döneminden sonra Türkiye de nüfus art fl. 1. Do al süreçlerin normalin çok alt nda ya da üstünde gerçekleflmesi

CO RAFYA - 1 TEST say m döneminden sonra Türkiye de nüfus art fl. 1. Do al süreçlerin normalin çok alt nda ya da üstünde gerçekleflmesi CO RAFYA - 1 TEST D KKAT!+ Bu testte 24 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 35 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Co rafya - 1 Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz. 1. Do al

Detaylı

CO RAFYA HAR TA B LG S

CO RAFYA HAR TA B LG S CO RAFYA HAR TA B LG S ÖREK : Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovas n n farkl renklerle belirtilmifl olmas, bu ovalar n afla dakilerden hangisi bak m ndan farkl oldu unu gösterir? ÖREK 3 : A) Y ll

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M CO RAFYA TÜRK YE N N KL M ÖRNEK 1 : Orta kuflak okyanus iklimi her mevsimi ya fll olan, yaz n afl r s caklar n, k fl n afl r so uklar n görülmedi i bir iklim tipidir. Buna göre, Türkiye nin afla daki co

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S

CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S ÖRNEK 1 : Afla daki enerji kaynaklar n n hangisiyle çal - flan santraller, kulland enerji kayna ndan uzak bir yere kurulamaz? A) Petrol B) Akarsu C) Kömür D) Do algaz E) Uranyum

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

F Z N DO ASI. 2. Bilimsel bilginin ortaya ç k fl, ilk olarak tar m uygarl na. 3. Bilimsel yöntem; ak l, deney ve gözleme dayan r.

F Z N DO ASI. 2. Bilimsel bilginin ortaya ç k fl, ilk olarak tar m uygarl na. 3. Bilimsel yöntem; ak l, deney ve gözleme dayan r. 280 F Z N DO ASI F Z N DO ASI MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. nsanl n ortak miras bilime; milattan önce M s rl lar, Babilliler ve Mezopotamya uygarl klar ; milattan sonra Yunanl lar, Museviler,

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÜN TE I. EDEB YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S YAS HAYATIN L fik S. 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat liflkisi. 2. Yenileflme Dönemi. Özet.

ÜN TE I. EDEB YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S YAS HAYATIN L fik S. 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat liflkisi. 2. Yenileflme Dönemi. Özet. ÜN TE I EDEB YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S YAS HAYATIN L fik S 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat liflkisi 2. Yenileflme Dönemi Özet Test I 1 + BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteyi çal fl p bitirdi inizde; *

Detaylı

K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU

K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU 1844 Elyazmalar bir geçifl dönemi yap t d r. Marksizm öncesinden marksizme do ru geçifl dönemine iliflkin ve bu geçiflin Marx taraf ndan hiçbir zaman aç a vurma gere i duyulmayan

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

I. ÜN TE. SANAT TAR H NE G R fi KONULAR

I. ÜN TE. SANAT TAR H NE G R fi KONULAR I. ÜN TE SANAT TAR H NE G R fi KONULAR 1- SANAT VE SANAT TÜRLER 2- SANAT TAR H NED R? 3- KÜLTÜR-SANAT L fik S 4- SANAT- TOPLUM L fik S 5- SANAT TAR H N N D ER B L M DALLARIYLA L fik S 6- SANAT ESERLER

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı