DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ-2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ-2008"

Transkript

1 DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ YILI ÇER S NDE DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZI KUTLUYORUZ. tebrikler DOÇ. DR. BÜLENT GÜNLÜSOY Dr. Bülent Günlüsoy tarihinde zmir'de do du. lk ve orta ö renimini tamamlad ktan sonra 1987 y l nda Ege Üniversitesi T p Fakültesinden mezun oldu. Çanakkale'nin Ayvac k ilçesi Gülp nar Sa l k Oca nda mecburi hizmetini tamamlad ktan sonra K br s'ta askerli ini yapt y l nda SSK D flkap E itim ve Araflt rma Hastanesinde Üroloji asistan olarak göreve bafllad.1997 y l nda uzmanl n kazanarak Trabzon SSK Bölge Hastanesinde göreve bafllad ' de halen çal flt zmir E itim ve Araflt rma Hastanesinde göreve bafllad tarihinde Doçent olan Dr Bülent Günlüsoy yurtiçi ve yurtd fl toplam 54 tebli i ve 57 yay n vard r. Evli ve 2 çocuk babas d r. DOÇ. DR. F KRET ERDEM R Doç. Dr. Fikret Erdemir tarihinde stanbul'da do du. Orta ö retimini y llar aras nda stanbul Pertevniyal Lisesi'nde tamamlayarak 1989 y l nda Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi'ne girdi. T p doktoru ünvan n 1995 y l nda ald ktan sonra yaklafl k 1.5 y l Ardahan l Halk Sa l Laboratuvar Müdürlü ü görevini yapm fl olup 1998 y l nda t pta uzmanl k s nav n kazanarak stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal 'nda araflt rma görevlisi olarak çal flmaya bafllad. Buradaki e itimini Mesanenin Yüksek Grade'li Evre pt1 Ürotelyal Karsinomlar nda E-cadherin Ekspresyonunun Nüks ve Progresyonla Olan liflkisi bafll kl teziyle tamamlayarak 2003 tarihinde uzman doktor ünvan n ald. Ayn y l Gaziosmanpafla Üniversitesi, T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal 'nda ö retim görevlisi olarak çal flmaya bafllamas n takiben bir y l sonra Ankara Gülhane Askeri T p Akademisi'nde askerlik görevini tamamlad y l nda yaklafl k 5 ay süreyle Amerika Birleflik Devletleri, Tulane Üniversitesi, Üroloji Departman nda görev yapt. Avrupa Üroloji Derne i (EAU), Avrupa Cinsel Sa l k Derne i (ESSM), Türk Üroloji Derne i, Türk Androloji Derne i, Çocuk Ürolojisi Derne i, Üroonkoloji Derne i ve Karadeniz Ürologlar Derne i üyesi olan Dr. Fikret Erdemir'in Uluslararas dergilerde yay nlanm fl 35, ulusal hakemli dergilerde yay nlanm fl 55 adet makaleye ilave olarak ulusal ve uluslararas toplant larda sunulan 105 adet bildirisi ile 30'a yak n güncel makale çevirileri, kitap çevirileri ve kitap katk lar bulunmaktad r. Aral k 2008 tarihinde doçentlik s nav n kazanan Dr. Fikret Erdemir evli ve iki çocuk babas olup halen Gaziosmanpafla Üniversitesi, T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal 'nda ö retim üyeli i görevini sürdürmektedir. DOÇ. DR. ALTU TUNCEL Dr. Altu Tuncel, tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. lk, orta ve lise ö renimini'nin bir bölünümü yurdun çeflitli bölgelerinde tamamlayan Dr. Tuncel, 1989 y l nda Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Takiben Gazi Üniversitesi T p Fakültesi'nde yüksek ö renimine bafllayan Dr. Tuncel, 1996 y l nda mezun oldu ve Nisan 1997 tarihinde ayn fakültenin Üroloji Anabilim Dal 'nda T pta Uzmanl k e itimine bafllad. Uzmanl k e itimi s ras nda, 15 Ekim Kas m 2000 tarihleri aras nda Hava Kuvvetleri Komutanl Ankara-Oran Sosyal Tesisleri J tipi Dispanseri'nde k sa dönem askerlik görevini icra etti. 21 Mart 2002 tarihinde Prof. Dr. Hasan Biri'nin dan flmanl nda Üriner Sistem Kalsiyum Oksalat Tafl Hastalar n n Metabolik De erlendirmesi ve Potasyum Sitrat Tedavisinin Etkinli i adl tez çal flmas ile uzmanl k e itimini tamamlad. 11 Temmuz 2002 tarihinde Sa l k Bakanl, Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, 3. Üroloji Klini i'nde Baflasistan olarak göreve bafllad y l nda Üroonkoloji Derne i-astra Zeneca Yurt çi Asistan Üroonkoloji Rotasyonu Bursu çerçevesinde 1 ay süre ile Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal, Üroonkoloji Bilim Dal 'nda gözlemci s fat ile çal flt. Daha sonra Lokalize Prostat Kanseri'nin Laser ile Aktive Edilmifl Nanopartiküller ile Tedavisi bafll kl proje ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK)'nun Yurt D fl Doktora Sonras Araflt rma Bursu'nu kazanarak tarihleri aras nda A.B.D'de Teksas Üniversitesi T p Fakültesi, Southwestern T p Merkezi, Üroloji Anabilim Dal Minimal nvaziv Cerrahi Bölümü'nde, Dr. Jeffrey A. Cadeddu k lavuzlu unda research fellow olarak çal flarak Endoüroloji ve üroonkoloji alanlar nda çeflitli araflt rma projelerinde yer ald. Ayn bölümün Minimal nvaziv Cerrahi E itim Merkezi'nde hayvan modelleri ve Virtual Reality Simulator (Lap Mentor ) üzerinde pratik çal flmalarda bulunarak ürolojik laparoskopik cerrahi e itimi ald ve laparoskopik operasyonlara gözlemci s fat kat ld. Ülkemize dönüflünde, halen çal flt klinikte Temmuz 2007'den itibaren ürolojik laparoskopik giriflimlere bafllad. Doçentlik s nav 'n n bilimsel yay n ve sözlü s nav aflamalar n baflaran Dr. Tuncel, tarihinde Doçent ünvan 'n almaya hak kazand. Dr. Altu Tuncel'in üroloji prati i'nin büyük ço unlu unu Endoüroloji ve üroonkoloji alanlar oluflturmaktad r. Uluslararas hakemli dergilerde yay mlanm fl 25 makalesi, ulusal hakemli dergilerde yay mlanm fl 24 makalesi, uluslararas bilimsel toplant larda sunulmufl 29 bildirisi ve ulusal bilimsel toplant larda sunulmufl 24 bildirisi bulunmaktad r. Türk Üroloji Derne i, Türk Androloji Derne i, Ankara Ürologlar Derne i, Amerikan Üroloji Derne i ve Avrupa Üroloji Derne i üyesidir. Dr. Tuncel, bekard r. DOÇ. DR. CÜNEYT ADAYENER stanbul'da 1965 y l nda do du. lk ö renimini stanbul Befliktafl lkokulunda, orta ö renimini Belçika SHAPE American High School'da tamamlad. stanbul Kad köy Anadolu Lisesinden 1983y l nda mezun oldu. T p e itimini stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesinde ald ve 1989 y l nda mezun oldu y llar aras nda Sa l k Bakanl na ba l stanbul Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi lk Yard m Poliklini inde görev yapt ktan sonra 1992 y l nda Deniz Kuvvetleri Komutanl na askeri doktor olarak kat ld. Donanma komutanl ba l s gemi ve karargahlarda pratisyen hekimlik görevlerimin sonras nda 1997 y l nda GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Üroloji Klini inde Üroloji asistanl k e itimine bafllad y llar aras nda stanbul Kas mpafla Deniz Hastanesinde üroloji uzman olarak görev yapt y l sonunda gitti i Amerika Birleflik Devletleri, University of North Carolina Urology Departman nda androloji a rl kl çal flt ktan sonra 2004 y l ortas nda stanbul GATA Haydarpafla E itim Hastanesine Yard mc Doçent olarak göreve bafllad y l nda Doçent oldu. Halen ayn hastanede flef yard mc s ve androloji bölüm sorumlusu olarak görev yapmaktad r. yi derecede ngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babas d r. DOÇ. DR. CEVDET KAYA 1971'de K rflehir'de do du. lkö retimini Mimar Sinan Ö retmen Okulu'nda, liseyi K rflehir Lisesi'nde bitirdi y llar aras nda Marmara Üniversitesi T p Fakültesi'ni, y llar aras nda Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dal 'nda üroloji ihtisas n Prof.Dr.N.Levent Türkeri dan flmanl nda 'Prostat Dokusunda finasteride, bicalutamide ve cerrahi kastrasyon ile oluflan mikrodamar yo unlu u de iflikliklerinin araflt r lmas ' isimli tezi ile tamamlad. 1.5 y l süre ile MÜTV Vakf Academic Hospital'de çal flt ktan sonra 2002 y l ndan itibaren Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi 2.Üroloji Klini i'nde baflasistan olarak çal flmaktad r y l nda Innsbruck Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Çocuk Ürolojisi Klini inde 'visiting fellowship' yapm flt r. 21 adet yurt d fl, 15 adet yurt içi bas lm fl makalesi, 23 yurt d fl, 30 adet de yurtiçi kongre bildirisi bulunmaktad r. Evli ve 2 çocuk babas d r. DOÇ. DR. LKER AKYOL 9 Nisan 1969 tarihinde Yozgat' n Yerköy ilçesinde do du. lk ve orta ö renimini Bilecik'te, lise e itimini Kuleli Askeri Lisesinde tamamlad ktan sonra 1993 y l nda GATA Askeri T p Fakültesinden mezun oldu. Çi li Hava Üssünde ( zmir) Uçufl Tabibi, zmir Hava Hastanesinde Pratisyen Hekim olarak mecburi k ta hizmetini tamamlad ktan sonar, y llar aras nda GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Üroloji Klini inde ( stanbul) uzmanl k e itimini ald y llar aras nda, Konya Hava Hastanesinde Üroloji Uzman olarak çal flt y llar aras nda The Ohio State University Children's Hospital (Columbus, Ohio) da Pediatrik Üroloji e itimi ald. 19 Temmuz 2004'te, halen çal flt GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Üroloji Klini inde Yrd Doç olarak göreve bafllad tarihinde Doçent olan Dr lker AKYOL'un yurtiçi ve yurtd fl toplam 62 tebli i ve 43 yay n vard r. Evli ve 1 çocuk babas d r. DOÇ. DR.. ENG N KANDIRALI 1968 y l nda Bolu' da do du. lk ve orta ö renimini Bolu'da, lise e itimini Kabatafl Erkek Lisesinde tamamlad..ü stanbul T p Fakültesinden 1991 y l nda mezun oldu.yine ayn fakültenin Üroloji Anabilim Dal nda Üroloji ihtisas n 2001 y l nda tamamlad y l ndan itibaren Abant zzet Baysal Üniversitesi, zzet Baysal T p Fakültesi, Üroloji A.D.da ö retim üyesi olarak çal flmakta olan Dr. Kand ral, The Cleveland Clinic Androloji Laboratuvar nda alt ay Research Fellow olarak,.ü stanbul T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal nda alt ay görevli araflt rmac olarak ilave çal flmalarda bulunmufltur. 6 Ocak 2009 tarihinde Doçent ünvan alm flt r. Kendisinin yurtiçi ve yurtd fl nda yay nlanm fl birçok makalesi mevcuttur. DOÇ. DR. ABDULLAH ARMA AN y l nda Isparta, Sütçüler, Kesme Kasabas n'da do du. lk ve orta ö renimini do du u yer olan Kesme'de tamamlad y l nda stanbul Vefa Lisesi'nden mezun olup ayn y l Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi'ne bafllad y l nda fakülteyi bitirdikten sonra 1993 y l nda Afyon K z lören Merkez Sa l k Oca 'nda mecburi hizmet için göreve bafllad y llar nda Ardahan Asker Hastanesi'nde askerlik görevini yedek subay olarak tamamlad ktan sonra 1997 y l nda stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal 'nda uzmanl k ö rencisi olarak göreve bafllad y l nda Üroloji Uzman oldu ve 2003 y l nda Süleyman Demirel Üniversitesi, T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal 'nda Yrd. Doç. Dr. Olarak göreve bafllad y llar aras nda Boston Üniversitesi, T p Fakültesi, Üroloji Bölümü, Seksüel T p Enstitüsü'nde bir y l aflk n bir süre androloji alan nda araflt rmalar yapt. Bu merkezde özellikle testosteronun erektil fizyolojiye etkilerini araflt rd ve bu konuyla ilgili önemli yay nlara imza att. Özellikle androloji alan nda olmak üzere yaklafl k 25 civar nda uluslararas ve çok say da ulusal yay n vard r y l bafl nda doçentlik ünvan n alan Doç Dr. Abdullah arma an evli ve 2 çocuk babas d r. SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 13

2 TÜRK YE ESRU DR. EMRE HUR ANKARA E. VE ARA. HAST. 2.ÜROLOJ KL. TÜRK YE ESRU BAfiKANI TALYA ÜROLOJ AKADEM S 'N N AS STANLARA YÖNEL K YAPTI I ANLAMLI SEMPOZYUM: RESIDENTS IN UROLOGY: SUMMIT 2009 De erli Asistan ve Genç Ürolog Arkadafllar m! Üroloji asistan e itimi ile ilgili konular her geçen gün önemini ve popülaritesini artt rmaya devam ediyor. Bunun en son örneklerinden biri geçti imiz ay talya Verona'da talya Ürololoji Akademisi taraf ndan düzenlenen Residents in Urology: Summit 2009 sempozyumu idi. Ancak belirtmeden geçemeyece im, ESRU'nun flu andaki sekreteri, talya ESRU'nun kurucular ndan ve 1 y l ESRU'da beraber çal flt m z Dr.Francesco Sanguaedolce'nin bu program n özellikle bizlerin kat ld oturumlar n organizasyonlar nda çok büyük eme i oldu. çtenlikle belirtmek isterim ki bu toplant için davet ald m zaman nas l bir sempozyum olaca n, oturumlar n hedefe yönelik nas l yönetilece ini ve özellikle kat l m n kimler taraf ndan ve ne kadar olaca n çok merak etmifltim. Bana verilen görev Türkiye'de üroloji asistan e itimi bafll kl konu hakk nda bir sunum yapmakt. Toplant n n dili talyanca olmakla birlikte simultane çeviri özellikle yabanc konuflmac lar için düflünülmüfltü. Bu toplant bugüne kadar daha once benzeri olmam fl bir formatta planlanm flt. Toplant ya 250 talyan üroloji asistan kat ld ve talya'da üroloji asistan say s n n 500 oldu u düflünülecek olursa gerçekten iyi bir kat l m sa lanm flt. ki günlük bir program yap lm fl, toplant n n ilk gününde bilimsel içeri i yo un oturumlar konulmufltu. Prof.Montorsi, BPH'da kombine tedavinin önemini belirten, Prof.Tubaro, prostat kanserini önlemek konulu konuflmalar n yapt. Bence toplant n n en önemli yabanc kat l mc lar Avrupa Üroloji Derne i bünyesinde idari ve bilimsel anlamda önemli görevlere sahip iki hocan n varl yd. Bunlar Avusturya'dan Prof.Marberger ve Fransa'dan Prof.Abbou idi. lk gün 4 ayr odada baflkanlar n ve yorumcular n talyan hocalardan oldu u, asistanlar n vakalar sundu u ve etkileyici bir biçimde bilimsel anlamda tart flmalar n oldu u oturumlar Nightmare session Kabus oturum yap ld. Bu odalarda BPH, prostat kanseri, kronik pelvik a r ve prostatit konular hakk nda vakalar sunuldu ve dinleyiciler ile tart fl ld. Asistanlar n kendi e itimlerine aktif olarak kat ld klar n görmek ve bu ba lamda yap lacak çal flmalar n talya'da buradaki çok önemli hocalar n verdi i destekle genç ürologlar taraf ndan yürütüldü ünü görmek beni çok etkiledi. Toplant n n ikinci gününde talya'daki üroloji asistan e itimi, bu e itim sisteminin daha iyi olmas için neler yap labilece i, s k nt lar, çözümler ve Avrupada asistan say s n n n fazla oldu u ülkeler ile asistan e itiminin karfl laflt r lmas konular nda oturumlar yap ld (Resim 1). Prof.Artibani, Avrupa Üroloji Okulu (ESU) baflkan Prof.Van Poppel ad na, EAU ve ESU'nun Avrupa daki asistanlar ve genç ürologlar için neler yapt ve EUREP Prag konular nda, Prof.Alivizatos, EBU s nav n n önemi hakk nda, Prof. Abbou ise EAU taraf ndan verilen EUSP burslar hakk nda, Prof. Montaran (EBU President Elect), asistanlara yönelik yap lan EBU In-Service s nav konular nda konuflmalar yapt lar. Prof.Abbou konuflmas nda, bu y l daha önce yap lmam fl olan 1 y l süreyle Avrupa'n n belirli merkezlerinde yap labilecek olan araflt rma projeleri ve çal flmalar n n da dahil oldu u klinik fellowship program n n konulmas na karar verdiklerini belirtti. Ayr ca yap lan de erlendirmelerde Prag'ta yap lan EUREP kursuna kat l m n ülkeler baz ndaki rakamlar (Türkiye geçti imiz y l 28 kifli ile kat l m sa lam fl) verildi. Buna karfl l k bu rakamlar ile paralel olmayan bir biçimde EBU s nav na kat l m oldu u bilgisi verildi. Türkiye, sveç, Fransa ve spanya gibi asistan say lar n n fazla ve e itim sisteminin önemli derecede yol alm fl ülkelere ait asistan e itim sistemleri o ülkelere ait ve hepsi daha önce ESRU'da görev alm fl kifliler taraf ndan sunuldu (Resim 2). Bu ba lamda talya üroloji asistan e itim sisteminin di er önemli ülkeler ile olan karfl laflt rmas yap ld. Orada bulunan talya Üroloji Akademisi hocalar ve asistanlar aras nda özellikle çok rahat ve tamamen sayg çerçevesinde olan baz tart flmalar da dikkatle izledim. S kl kla asistanlar n yapt klar vaka say lar konular nda baz eksikliklerin oldu u konusu, ayr ca talya'da 3000 üroloji uzman na karfl n 500 üroloji asistan n olmas n n önemli bir sorun oldu u tart fl ld. K saca, talyan ürolojisi Avrupa ürolojisinin önünde masaya yat r ld ve talya sistemini daha iyi bir geelce e nas l getirebiliriz düflüncesiyle fikirler verildi. Üroloji e itim sürecinde çekirdekten yetiflen asistanlar n ve genç popülasyonun ne denli önemli oldu u, önemsendi i konusunda çarp c bir toplant yd. E itim sisteminin temel tafllar ndan olan asistanlar n, bu faaliyeleri organize eden de erli hocalar ile geri bildirimler birebir verilerek yap lan bu toplant format n n tüm Avrupa ülkelerinde yap land r lmas çal flmalar planland. Bu ba lamda ülkemizin de yerini en k sa zamanda almas için çal flmalar n bafllad n belirtir her geçen günün ülkemiz ürolojisi ad na bir önceki günden daha iyi olmas n temenni ederim. Sevgi ve sayg lar m sunar m. Resim 2. Fransa, Yunanistan, spanya, Türkiye ve sveç üroloji asistan program n n tart fl ld oturumdan bir görüntü (soldan sa a; Francesco Sanguedolce (Italy), Tomas Bessed (Fransa), Andreas Petrolekas (Yunanistan), Stina Erikson ( sveç), Emre Huri (Türkiye). Resim.1 Ülkelere ait asistan e itim sisteminin anlat ld oturum. esru köflesi DR. M. SELÇUK SILAY fi fil ETFAL E. & ARA. HAS. STOCKHOLM'DE ESRU GÜNÜ ZLEN MLER Stockholm'e var fl: Ocak ay nda Ankara'da demokratik bir platformda ve arkadaflça gerçeklefltirilen Türkiye ESRU genel kurul toplant s nda uluslararas iletiflim temsilcisi (NCO) seçildikten sonraki ilk ESRU toplant s n n yap laca Stockholm'e do ru hareket ediyoruz. 'Avrupan n kuzeyde baflkenti Kopenhag'da biter, daha kuzeyde yer alan Stockholm ise so uk ve yaln zl n baflkentidir' diyen Oray E in'i hakl ç kar rcas na so uk ve ss z sokaklardan geçerek otelimize yerlefliyoruz. Tafl binalar birbirinden ay ran nehirlerin buz tuttu u, nobel ödüllerinin da t ld ve 200 y ld r savafl görmeyen bu flehir, 'e yak n Avrupa üroloji kongresi kat l mc lar n n gelmesi ile beraber canl l k kazanmaya bafll yor. Açl k ve yorgunluktan bitap düflmüfl 5-6 kiflilik bir Türk ekibi ile beraber arnavut kald r ml tafllardan oluflan bir köprüden geçerek Gamlastan' n bofl ve sessiz sokaklar nda kendimize s cak bir yer ar yoruz. Akflam saat 8'den sonra restoranlar n ço unun kapand n ö rendi imiz halde bir umutla ilerlerken nihayet aç k bir italyan restoran na kendimizi zorla at yoruz. S cak bir çorba içip karn m z doyurduktan sonra ekip koyu bir sohbete dalarken kendime göre kongrenin plan n yapmaya bafll yorum. Akl mda ise ilk gün kat lmay heyecanla bekledi im tek bir konu var; ESRU günü. ESRU günü: Avrupa Üroloji kongresinin 2. gününde yaklafl k 160 kadar asistan n kat l m yla 8 saat süren ESRU günü oturumu bafllad. Oturum baflkanlar ; ESRU baflkan Andreas Petrolekas ve asistan e itiminden sorumlu EAU Board üyesi Prof. Dr. Tar k Esen taraf ndan baflar yla gerçeklefltirildi. Bu organizasyonun bafl nda Türk Üroloji derne i baflkanl da yapm fl olan bir büyü ümüzün bulunmas flüphesiz hepimizi gururland rd. Aç l fl konuflmas n Dr. Esen yapt. Ürolojinin gelece i olarak gördü ü genç asistanlarla beraber olman n kendisini mutlu etti ini ve her zaman burada bulunmay istedi ini ifade etti. ESRU'nun EAU ve EBU aras ndaki iliflkiyi sa layan önemli bir organizasyon oldu unu ekleyerek sözü ESRU baflkan Dr. Petrolekas'a b rakt. 2 y ll k görev süresini 1 tamamlayan Petrolekas bu dönem içerisinde ESRU'nun yapt klar n ve ileride yap lmas planlanan projeleri anlatt. Avrupa üroloji asistan birli inin ilk olarak 1991'de yap land ve 1999'da ESRU ad n alarak daha da kuvvetli bir birlik haline geldi ini söyledi. Toplam 42 ülkeden 3113 üroloji asistan n n bulundu u ve bu birli in asistanlar temsil etti ini ve her zaman projelere aç k bir birlik olduklar n belirtti. EAU junior üyeli inin öneminden de bahseden Petrolekas, üyeli in 50 euro gibi bir ücrete düflürüldü ünü, EAU, kongrelerine kat l m ücreti ödenmedi ini kongrede baflvuru yapan ilk 10 asistana ESU kurslar n n ücretsiz olarak sa land n ve her y l Prag'da EBU s nav na haz rl k niteli i tafl yan EUREP kursunun yine son sene asistanlar na ücretsiz olarak sa land n ifade etti. Textbook'lara %50'ye varan indirim avantajlar n n getirildi ini, geçen y l Paris'te düzenlenen bir toplant ya 150 kadar asistana maddi destek sa land n da ekleyerek bu avantajlar n ve ayr cal klar n daha da artarak devam edece ini belirtti. Türkiye ESRU'nun bu sene genel kurul toplant s nda oybirli i ile genç ürologlar n da derne e kat l m n kabul etti i ve bu koflulu ESRU'ya önerdi i üzere, Petrolekas' n da ayn kat l m amaçland n ifade etmesi, bizler taraf ndan Türkiye ESRU'nun bir model oluflturdu unu gösteren ilgi çekici anlardan biriydi. Bu görüfl avrupan n di er ülkelerindeki asistanlar taraf ndan da büyük bir memnuniyetle karfl land. nternet sitesinde yap lacak olan yeniliklerden ve haz rlanmas planlanan sorgulama ölçütlerinden de bahsedildikten sonra ESRU'nun 10. y l nda ilk defa haz rlanm fl olan ESRU stand na herkes davet edildi. ESRU baflkan konuflmas n tamamlad ktan sonra bilimsel programa geçildi ve ilk konuflmay Atina üniversitesinden Prof. Dr. Mitropoulos yapt. BPH'ya farkl bir bak fl aç s sergileyerek konuflmas n ilgi çekici hale getiren Mitropoulos, prostat n anatomisinden, hormonlar n BPH geliflmesine olan etkilerinden ve mevcut tedavi seçeneklerinden bahsetti. 5-alfa redüktaz inh.lerinin (5AR ) prostat küçülttü ü, alfa blokörlerin ise prostat gevfletti i ifade edildi. 5AR 'nin VEGF ekspresyonunu düflürerek anjiyogenezi azaltt n, mikrodamar dansitesinin de azalarak prostatik üretraya ba l oluflan kanamalar n engellenebilece i belirtildi. Metabolik sendrom ve BPH iliflkisine dikkat çeken konuflmac 'BPH'da semptomlar m yoksa hastal m tedavi etmeliyiz?' sorusunun herkes taraf ndan düflünülmesi gerekti ini ifade ederek konuflmas n tamamlad. kinci olarak bilimsel konuflmas n yapmak üzere yeniden Dr. Tar k Esen davet edildi. Bu bölümde üriner sistem tafl hastal, vaka örnekleri eflli inde anlat ld. IVP çekimi esnas nda meydana gelen spontan forniks rüptürlü bir olguya yaklafl m interaktif bir flekilde tart fl ld. Nadir görülen bir durum olmas nedeniyle hepimizi ters köfleye yat ran bu olgu toplant n n unutulmaz anlar ndan biriydi. Medikal tedaviye dirençli sistin tafllar ve hiperkalsemik bir hastada bilateral staghorn kalküle yaklafl m gibi zor vakalar keyifli bir flekilde anlatan Dr. Esen, kat l mc lar n be enisini toplad. Ard ndan Avrupadaki üroloji asistanlar n n e itimini, vaka say lar n ve memnuniyetlerini irdeleyen bir çal flman n ön sonuçlar, ESRU baflkan taraf ndan ayr nt l olarak anlat ld. yice ac kmaya SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 14

3 bafllad m hissetti im bu anlarda Petrolekas' n 'Training is not a gift, it is a right' cümlesi hat rlad m son cümle oldu. Baflkan n bu cümleyi Türkiye'de okuyan bir üniversite ö rencisinden ö rendi i düflüncesi de akl ma gelmedi de il tabi. Bu durumu baklavan n Yunanistan' n yerel tatl s oldu u 'gerçe i' ile analog kurmakta da pek zorlanmad m ifade etmeliyim. Baklava börek derken ö le yeme ini tamamlayan kat l mc lar, tatl niyetine (!) infertilite konusunu Prof. Dr. Dohle Gert'ten dinlemek üzere yerlerini ald lar. Varikosel ile ilgili literatürde birçok çal flma bulunmas na ra men kan ta dayal ve randomize çal flmalar n azl ndan yak nan Dr. Gert, varikoselektominin infertilite tedavisindeki önemini anlatt. Kriptoorflidizm öyküsü olan hastalarda mikrokalsifikasyon tespit edildi i takdirde bu duruma CIS' n efllik edebilece i ve malignite aç s ndan araflt rma yap lmas gerekti i ortaya konuldu. Ayr ca paternite oranlar normal populasyonda %94, unilateral kriptorflidizm öyküsü olanlarda %89 ve bilateral kriptoorflidizm öyküsü olanlarda %35-53 aras nda oldu u belirtildi. nfertilite konusu tamamland ktan sonra kad n ürolojisi ile ilgili bir konu anlatmak üzere Portekiz'den Prof. Dr. Paulo Diniz Oliveira kürsüye davet edildi. nkontinans tedavisinde art k çok popüler bir hale gelen ask ameliyatlar na alternatif olabilece i düflünülen 'mini-slingler' ve bunlar n pratikte kullan m adl konuflma dinleyicilerden be eni toplad. Dr. Oliveira; Burch kolposüspansiyonu, TVT ve TOT'un birçok merkez taraf ndan baflar yla uyguland n, ancak bildirilen komplikasyon sonuçlar n n farkl l k gösterdi ini ifade etti. Mini-slinglerin henüz kullan m çok yayg n olmamas na ra men seçilmifl hastalarda kullan lmas gerekti i ve yeni sonuçlar rapor edildi i takdirde ask ameliyatlar na bir alternatif olabilece i bildirildi. Mini-slinglerin avantajlar flu flekilde s n fland r ld ; 1. daha az invaziv, 2. daha az anestezi, 3. daha az a r 4. daha az disseksiyon, 5. uygulanabilirli in kolayl. Özellikle TOT ameliyatlar ndan sonra a r n n %16'lara vard na dikkat çeken konuflmac a r komponentinin mini-slingler ile minimuma indirilece ini ve ameliyat süresinin ise 8 dakikaya inece ini ifade etti. Mini-arc uygulanan 43 inkontinansl kad n hastada baflar n n 8 ayl k takipte %93 oldu u ve hiçbir major komplikasyonun izlenmedi ini kendi klinik deneyimlerinde gördüklerini ifade etti. Kad n ürolojisi tamamland ktan sonra spanya'dan Prof. Dr. Joan Palou Redorta, 'sistektomi sonras üst üriner trakt' adl konuflmas n yapt. Operasyon sonras takiplerde %4,5 oran nda üst üriner sistemde tümör görülebilece i ve bu durumun ürologlar taraf ndan gözden kaç r lmamas gerekti i ifade edildi. Üreteroileal stenozlar n önemi ve tedavi zorluklar ndan da alt çizilerek ve örnekler verilerek bahsedildi. Bilimsel konu anlat mlar bu flekilde tamamland ktan sonra herkesin soru sormak ve bilgi almak için can att Avrupa Üroloji Board'u (EBU) baflkan Dr. Marianne Brehmer, s navlar baflta olmak üzere birçok konuya aç kl k getirdi. EBU'nun 30 ülkeyi kapsad ve her ülkeden 2 delege ile temsil edildi i söylendi. Kuruluflun amac n n Avrupa'da e itim kalitesini artt rmak oldu unu ifade eden baflkan bunu nas l hedeflediklerini ise flöyle s ralad ; 1. sertifikasyon, 2. Avrupa standart CV'si, 3. Asistanlar için haz rlanan Avrupa log-book 4. In-service assesment s navlar ve 5. EBU s nav. Sertifikasyonun her üroloji servisi için yap lmas gerekti i ve bunun bir sayg nl k ve standart ölçüsü oldu u, bu de erlendirmeyi dünyan n dikkate ald ifade edildi. E itimin durumu, klini in bütün kadrolu çal flanlar, operasyon say lar, klinik ve teorik yeterlili in kapsaml olarak de erlendirilmesi sonucunda sertifikasyon karar verildi i ayr ca ziyaret edilen yerin özellikleri ve ayr ayr personellerle yap lan konuflmalar n da kararlar nda belirleyici oldu u ifade edildi. Sertifika verilmesi planlanan bir üroloji klini inde ise olmazsa olmaz kriterler flöyle s raland ; vakalar n çeflitlili i, en az 2 farkl üst ihtisas yapm fl uzman n bulunmas, etkinlik alanlar n n çeflitli olmas, araflt rma yap lan bir klinik olmas ve fellowship program bulunmas. Bu kriterleri sa layan Avrupada 50 klini e sertifika verildi i ve bu say n n h zla artmakta oldu u ifade edildi. Avrupa üroloji burs program na da aç kl k getiren EBU baflkan Brehmer, internette belirlenmifl olan kriterlere uyan baflvuru sahiplerine 6 hafta, 3 ay, 1 sene ve 1+1 sene olabilecek flekilde ayl k 4000 'ya varan burslar verilebilece ini ve baflvurular n adresinden yap labilece i belirtildi. Ayr ca baflvurular n y lda iki kez olmak üzere 1 Kas m ve 1 May s tarihlerine kadar yap labilece i de eklendi. EBU hakk nda genifl ve kapsaml olarak haz rlanm fl bu konuflman n ard ndan akflama do ru yine ilgi çekici ve hararetli olarak nitelendirilebilecek kabus oturumu 'nightmare session' bölümüne geçildi. Dr. Marberger ve Grenabonun baflkanl n yapt bu oturumda Rusya ve talya'dan asistanlar n haz rlad ilginç vakalar, ad m ad m oturum baflkanlar na soruldu. Gerçekten asistanlar n çok iyi haz rl k yapmas gereken bu oturumda baflkanlar n sorduklar sorular da asistanlar bir hayli terletti. Oturum sonland nda ben de di er kat l mc lar gibi oturumun ad n n neden kabus konuldu u ile ilgili ikna oldu umu söylemeliyim. Yorucu fakat bir o kadar da doyurucu geçen ESRU günü Francesco Montorsi'nin de bulundu u ödül töreni ile sona erdi. 8 saat süren zorlu bir maraton sonras asistanlar ve hocalar hep beraber ESRU gecesine kat lmak üzere otobüslerle kongre merkezinden ayr ld lar. ESRU Gecesi: Kongre merkezinden hep beraber ayr ld ktan sonra ESRU gecesinin yap laca yere do ru giderken kafam o kadar dolmufltu ki arkadafllar n yapt klar flakalara bile gülemez hale geldi imi farkettim. Restorana var p yemek yedikten sonra ancak kendime geldi imde kendimi Türk arkadafllarla beraber, Tar k Esen ve Abrahamsson ile karfl l kl otururken buldum. Keyifli bir yemek ve keyifli bir sohbet ile sonlanan bu gece ile beraber ESRU gününü dolu dolu tamamlam fl olduk. OP. DR. U UR BALCI* DOÇ. DR. AL AYYILDIZ** * ZM R ATATÜRK E. VE ARA. HAS. **ADANA NUMUNE E. ARA. HAS. E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES ÜROLOJ KL N NDE ÇALIfiMAK E itim ve araflt rma hastaneleri, uzmanl k ö rencilerine veya asistanlara uzmanl k öncesi, uzmanlara uzmanl k sonras ve sa l kla ilgili di er yard mc personele e itimin verildi i; e itim kliniklerinin yayg n oldu u hastanelerdir. Bu tür hastaneler isminden de anlafl laca üzere e itim ve araflt rma hastaneleri olmas na ra men günümüzde hasta yo unlu unu azaltmak amac yla hizmet hastanesi olarak da vazife görmektedirler. Yukar da belirtilenlere ilaveten e er vakit kal rsa ve e er uzmanlar akademik kariyer için çal flmalarda bulunmak isterse araflt rmalara da aç k olan hastanelerdir. T pta uzmanl k e itimi ülkemizde üniversitelerin t p fakülteleri ve Sa l k Bakanl na ba l e itim ve araflt rma hastaneleri taraf ndan verilmektedir. Bu zorlu ve bir o kadar da önemli olan e itim süreci t p fakültelerinde profesör, doçent, yard mc doçentlerden oluflan akademik kadro taraf ndan yürütülürken, e itim ve araflt rma hastanelerinde flef, flef yard mc s, baflasistan ve uzman hekimler taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. E itim ve araflt rma hastanelerinde bu sorumlulu u alan kiflilerin say s n n t p fakültelerindeki akademik kadrodan say ca daha az olmas ve bu hastanelerin ayn zamanda yo un bir flekilde sa l k hizmeti sunuyor olmalar burada çal flan hekimlerin ifl yükünü bir kat daha art rmaktad r. Yine bu hastanelere bir süredir baflasistan atamalar n n yap lam yor olmas da özellikle uzman hekim say s nda yetersizlik ve çal flma koflullar ndaki sorunu daha da derinlefltirmektedir. E itim ve araflt rma hastanelerinde çal flan uzman hekimler asistan e itiminde görev al rken, ayn zamanda kendi uzmanl k sonras e itimlerinin de sorumlulu unu tafl mak zorundad rlar. Bunun için bilimsel klinik çal flmalar n içinde yeralmalar gereklili i aç kt r. Ancak bu çal flmalar için gereken maddi destek, hayvan laboratuvarlar n n yeterlili i ve uluslararas literature h zla ve kolayca ulaflabilme gibi flartlar aç s ndan (birkaç istisna d fl nda) e itim ve araflt rma hastanesinde çal flan uzman hekimler, üniversitedeki meslektafllar ndan daha flanss zd rlar. Say s k nt s, ayn zamanda hizmet hastanesi olman n getirdi i yo unluk gibi nedenler de eklendi inde bilimsel çal flmalara kat l m ve yay n yapabilmek için üstün bir performans göstermek gereklili i tart fl lmaz bir hal almaktad r. Bunlar n sonucunda da akademik yükseltme s navlar na kat labilmek için daha uzun ve zahmetli bir süreç meslektafllar m z beklemektedir. E itim ve araflt rma hastaneleri ayn zamanda sa l k hizmeti veren kurumlard r ve özellikle yo un bak m gerektiren, mevcut hastal klar ile birlikte ek problemleri olan ve zorluk derecesi yüksek operasyonlara aday hastalar için baflvuru ve sevk merkezleridir. Bu hastanelerde çal flan hekimler daha zor, t bbi ve hukuki sorumlulu u daha fazla olan olgular n tedavileri ve ameliyatlar ile u rafl rken son derece yüksek bir performans göstermektedirler. Ancak performansa dayal ek ödemelerde serbest meslek katsay s n n devlet hastanelerinde çal flan di er uzman hekimlerden düflük olmas, e itim ve araflt rma hastanelerinde çal flan uzman hekimlerin maddi yönden de s k nt ya düflmelerine neden olabilmektedir. T pta uzmanl k e itimi dura an de ildir ve süreklilik arz eder. Asistanl k sürecinin sonunda uzman olmak herfleyin sona erdi i nokta olmamakla beraber tüm meslektafllar m z bunun bilincinde olarak kongreler, bilimsel toplant lar ve mezuniyet sonras kurslarla kendilerini yenileme gayreti içine girmektedirler. E itim hastanelerinde ise klinik fleflerinin yönetim ve sorumlulu unda sürekli e itim ve bilimsel çal flmalar yürütülmekte, burada çal flan uzman hekimler kendilerini her zaman yeniliklerden haberdar ve bu yeniliklerin bir parças olarak bulmaktad rlar. Bizim gibi cerrahi branfl uzmanlar için yaln zca bu merkezlerde yap lan özellikli ameliyatlar n, alan nda söz sahibi kiflilerden ö renilmesi ve yap lmas da de eri tart fl lmaz tecrübelerdir. Ayr ca ve bizce de en önemlisi, günümüz dünyas nda her konudan anlayan hekimler yerine her konuyu bilen fakat bir konuyu daha iyi bilen, o konu ile araflt rmalar n sürdüren ve o konuda uzmanlaflan hekimler, t pk üniversite hastanelerinde oldu u gibi, olarak çal fl lmal d r. Ancak bu konu e itim ve araflt rma hastanelerinde mevcut kadrolar nedeniyle yap lamamaktad r. Sonuç olarak e itim ve araflt rma hastanesinde uzman hekim olarak çal flmak, büyük sorumluluk gerektiren, zor ve yorucu bir ifl olmakla birlikte yüksek derecede mesleki tatmin sa lamaktad r. Bu hastanelerde kadrolar n bilimsel yönü güçlü, çal flma heyecan ve azminde olan yeterli say da uzman hekimden oluflturulmas, gerek asistanlar gerekse uzman hekimler için sürekli t p e itiminin sa l kl bir flekilde devam n sa layacakt r. DR. MET N YI MAN TÜRK YE YÜKSEK HT SAS E. VE ARA. HA. Türkiye Yüksek htisas E itim ve Araflt rma Hastanesi 1964 y l nda,o y llarda sadece yurt d fl nda teflhis ve tedavi edilebilen hastal klar teflhis ve tedavi edebilecek bir sa l k merkezi oluflturabilmek amac yla kurulmufltur. Üroloji klini i ise, 1967 y l nda Say n Op.Dr.fiemsi Özdilek'in hastaneye Baflhekim olarak atanmas ile fiemsi Bey taraf ndan kurulmufltur. Bu klinik günümüze SAYI 7 / MAYIS 2009 Devamı sayfa 16 da ÜROTÜRK SAYFA / 15

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

* 21. ULUSAL ÜROLOJ KONGRES 30 EK M DE STANBUL DA DÜZENLEN YOR

* 21. ULUSAL ÜROLOJ KONGRES 30 EK M DE STANBUL DA DÜZENLEN YOR SAYI 14 / A USTOS 2010 www.uroturk.org.tr * 21. ULUSAL ÜROLOJ KONGRES 30 EK M DE STANBUL DA DÜZENLEN YOR * TÜD TRABZON DO U KARADEN Z fiubes AÇILDI * GÜNCEL ANDROLOJ SEMPOZYUMUNDAN ZLEN MLER * TÜRK ÜROLOJ

Detaylı

ÜROTÜRK ÜROTÜRK. SAYI 11 / fiubat 2009 2 AYDA B R YAYINLANAN TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. uroturk@uroturk.org.tr CEVAPLAR 12. SAYIDA YAYINLANACAKTIR.

ÜROTÜRK ÜROTÜRK. SAYI 11 / fiubat 2009 2 AYDA B R YAYINLANAN TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. uroturk@uroturk.org.tr CEVAPLAR 12. SAYIDA YAYINLANACAKTIR. SAYI 11 / fiubat 2009 2 AYDA B R YAYINLANAN TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. ÜROTÜRK CEVAPLAR 12. SAYIDA YAYINLANACAKTIR. ÜROTÜRK ÜROTÜRK SAYFA 3 >> uroturk@uroturk.org.tr ÜROTÜRK MT YAZ SAH B DR. ATEfi KADIO

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI 2007 ÇALIfiMA RAPORU. KOM SYON ÇALIfiMALARI

STANBUL TAB P ODASI 2007 ÇALIfiMA RAPORU. KOM SYON ÇALIfiMALARI KOM SYON ÇALIfiMALARI 25 14 Mart T p Haftas Komisyonu 14 Mart T p Haftas etkinlikleri içerisinde; 6 sa l k kurum ve kuruluflu ziyaret edildi 5 panel yap ld Sergi salonunda Çocuk Gözüyle Doktorlar resim

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı

TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R

TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R Süleyman Demirel Üniversitesi Ö retim Üyeleri ve Ö rencileri, ülkesini ve bayra n koruma ve kollamaya, bunun için gerekirse kan n n son damlas n ak tmaya haz r ve yeminlidir.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org MART 2011 Say 01 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi www.istanbulmaliye.org 0 050408 001453 Kurul çindekiler MT YAZ SAH B.Ü ktisat Fakültesi ad na Prof.Dr. Salim Atefl OKTAR Kurucu Maliye Kulübü ad na Mustafa

Detaylı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. üyelerinin mezuniyet sonras e itim programlar na ve akademik yükselmelerine her dönemin koflul-

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. üyelerinin mezuniyet sonras e itim programlar na ve akademik yükselmelerine her dönemin koflul- solunum aktüel Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır Ekim 2009 www.solunum.org.tr YIL 1 / SAYI 1 TÜSAD Gelenekten Geleceğe Uzanıyor Türkiye nin en eski derneklerinden biri olan Türkiye

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

Sahte dişhekimlerine örtülü af

Sahte dişhekimlerine örtülü af iki ayda bir yay nlan r OCAK/fiUBAT 2008 Say : 118 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Ocak/fiubat 2008 Say : 118 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi SMOK Anadolu yakas irtibat bürosu

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı