DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ-2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ-2008"

Transkript

1 DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ YILI ÇER S NDE DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZI KUTLUYORUZ. tebrikler DOÇ. DR. BÜLENT GÜNLÜSOY Dr. Bülent Günlüsoy tarihinde zmir'de do du. lk ve orta ö renimini tamamlad ktan sonra 1987 y l nda Ege Üniversitesi T p Fakültesinden mezun oldu. Çanakkale'nin Ayvac k ilçesi Gülp nar Sa l k Oca nda mecburi hizmetini tamamlad ktan sonra K br s'ta askerli ini yapt y l nda SSK D flkap E itim ve Araflt rma Hastanesinde Üroloji asistan olarak göreve bafllad.1997 y l nda uzmanl n kazanarak Trabzon SSK Bölge Hastanesinde göreve bafllad ' de halen çal flt zmir E itim ve Araflt rma Hastanesinde göreve bafllad tarihinde Doçent olan Dr Bülent Günlüsoy yurtiçi ve yurtd fl toplam 54 tebli i ve 57 yay n vard r. Evli ve 2 çocuk babas d r. DOÇ. DR. F KRET ERDEM R Doç. Dr. Fikret Erdemir tarihinde stanbul'da do du. Orta ö retimini y llar aras nda stanbul Pertevniyal Lisesi'nde tamamlayarak 1989 y l nda Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi'ne girdi. T p doktoru ünvan n 1995 y l nda ald ktan sonra yaklafl k 1.5 y l Ardahan l Halk Sa l Laboratuvar Müdürlü ü görevini yapm fl olup 1998 y l nda t pta uzmanl k s nav n kazanarak stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal 'nda araflt rma görevlisi olarak çal flmaya bafllad. Buradaki e itimini Mesanenin Yüksek Grade'li Evre pt1 Ürotelyal Karsinomlar nda E-cadherin Ekspresyonunun Nüks ve Progresyonla Olan liflkisi bafll kl teziyle tamamlayarak 2003 tarihinde uzman doktor ünvan n ald. Ayn y l Gaziosmanpafla Üniversitesi, T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal 'nda ö retim görevlisi olarak çal flmaya bafllamas n takiben bir y l sonra Ankara Gülhane Askeri T p Akademisi'nde askerlik görevini tamamlad y l nda yaklafl k 5 ay süreyle Amerika Birleflik Devletleri, Tulane Üniversitesi, Üroloji Departman nda görev yapt. Avrupa Üroloji Derne i (EAU), Avrupa Cinsel Sa l k Derne i (ESSM), Türk Üroloji Derne i, Türk Androloji Derne i, Çocuk Ürolojisi Derne i, Üroonkoloji Derne i ve Karadeniz Ürologlar Derne i üyesi olan Dr. Fikret Erdemir'in Uluslararas dergilerde yay nlanm fl 35, ulusal hakemli dergilerde yay nlanm fl 55 adet makaleye ilave olarak ulusal ve uluslararas toplant larda sunulan 105 adet bildirisi ile 30'a yak n güncel makale çevirileri, kitap çevirileri ve kitap katk lar bulunmaktad r. Aral k 2008 tarihinde doçentlik s nav n kazanan Dr. Fikret Erdemir evli ve iki çocuk babas olup halen Gaziosmanpafla Üniversitesi, T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal 'nda ö retim üyeli i görevini sürdürmektedir. DOÇ. DR. ALTU TUNCEL Dr. Altu Tuncel, tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. lk, orta ve lise ö renimini'nin bir bölünümü yurdun çeflitli bölgelerinde tamamlayan Dr. Tuncel, 1989 y l nda Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Takiben Gazi Üniversitesi T p Fakültesi'nde yüksek ö renimine bafllayan Dr. Tuncel, 1996 y l nda mezun oldu ve Nisan 1997 tarihinde ayn fakültenin Üroloji Anabilim Dal 'nda T pta Uzmanl k e itimine bafllad. Uzmanl k e itimi s ras nda, 15 Ekim Kas m 2000 tarihleri aras nda Hava Kuvvetleri Komutanl Ankara-Oran Sosyal Tesisleri J tipi Dispanseri'nde k sa dönem askerlik görevini icra etti. 21 Mart 2002 tarihinde Prof. Dr. Hasan Biri'nin dan flmanl nda Üriner Sistem Kalsiyum Oksalat Tafl Hastalar n n Metabolik De erlendirmesi ve Potasyum Sitrat Tedavisinin Etkinli i adl tez çal flmas ile uzmanl k e itimini tamamlad. 11 Temmuz 2002 tarihinde Sa l k Bakanl, Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, 3. Üroloji Klini i'nde Baflasistan olarak göreve bafllad y l nda Üroonkoloji Derne i-astra Zeneca Yurt çi Asistan Üroonkoloji Rotasyonu Bursu çerçevesinde 1 ay süre ile Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal, Üroonkoloji Bilim Dal 'nda gözlemci s fat ile çal flt. Daha sonra Lokalize Prostat Kanseri'nin Laser ile Aktive Edilmifl Nanopartiküller ile Tedavisi bafll kl proje ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK)'nun Yurt D fl Doktora Sonras Araflt rma Bursu'nu kazanarak tarihleri aras nda A.B.D'de Teksas Üniversitesi T p Fakültesi, Southwestern T p Merkezi, Üroloji Anabilim Dal Minimal nvaziv Cerrahi Bölümü'nde, Dr. Jeffrey A. Cadeddu k lavuzlu unda research fellow olarak çal flarak Endoüroloji ve üroonkoloji alanlar nda çeflitli araflt rma projelerinde yer ald. Ayn bölümün Minimal nvaziv Cerrahi E itim Merkezi'nde hayvan modelleri ve Virtual Reality Simulator (Lap Mentor ) üzerinde pratik çal flmalarda bulunarak ürolojik laparoskopik cerrahi e itimi ald ve laparoskopik operasyonlara gözlemci s fat kat ld. Ülkemize dönüflünde, halen çal flt klinikte Temmuz 2007'den itibaren ürolojik laparoskopik giriflimlere bafllad. Doçentlik s nav 'n n bilimsel yay n ve sözlü s nav aflamalar n baflaran Dr. Tuncel, tarihinde Doçent ünvan 'n almaya hak kazand. Dr. Altu Tuncel'in üroloji prati i'nin büyük ço unlu unu Endoüroloji ve üroonkoloji alanlar oluflturmaktad r. Uluslararas hakemli dergilerde yay mlanm fl 25 makalesi, ulusal hakemli dergilerde yay mlanm fl 24 makalesi, uluslararas bilimsel toplant larda sunulmufl 29 bildirisi ve ulusal bilimsel toplant larda sunulmufl 24 bildirisi bulunmaktad r. Türk Üroloji Derne i, Türk Androloji Derne i, Ankara Ürologlar Derne i, Amerikan Üroloji Derne i ve Avrupa Üroloji Derne i üyesidir. Dr. Tuncel, bekard r. DOÇ. DR. CÜNEYT ADAYENER stanbul'da 1965 y l nda do du. lk ö renimini stanbul Befliktafl lkokulunda, orta ö renimini Belçika SHAPE American High School'da tamamlad. stanbul Kad köy Anadolu Lisesinden 1983y l nda mezun oldu. T p e itimini stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesinde ald ve 1989 y l nda mezun oldu y llar aras nda Sa l k Bakanl na ba l stanbul Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi lk Yard m Poliklini inde görev yapt ktan sonra 1992 y l nda Deniz Kuvvetleri Komutanl na askeri doktor olarak kat ld. Donanma komutanl ba l s gemi ve karargahlarda pratisyen hekimlik görevlerimin sonras nda 1997 y l nda GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Üroloji Klini inde Üroloji asistanl k e itimine bafllad y llar aras nda stanbul Kas mpafla Deniz Hastanesinde üroloji uzman olarak görev yapt y l sonunda gitti i Amerika Birleflik Devletleri, University of North Carolina Urology Departman nda androloji a rl kl çal flt ktan sonra 2004 y l ortas nda stanbul GATA Haydarpafla E itim Hastanesine Yard mc Doçent olarak göreve bafllad y l nda Doçent oldu. Halen ayn hastanede flef yard mc s ve androloji bölüm sorumlusu olarak görev yapmaktad r. yi derecede ngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babas d r. DOÇ. DR. CEVDET KAYA 1971'de K rflehir'de do du. lkö retimini Mimar Sinan Ö retmen Okulu'nda, liseyi K rflehir Lisesi'nde bitirdi y llar aras nda Marmara Üniversitesi T p Fakültesi'ni, y llar aras nda Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dal 'nda üroloji ihtisas n Prof.Dr.N.Levent Türkeri dan flmanl nda 'Prostat Dokusunda finasteride, bicalutamide ve cerrahi kastrasyon ile oluflan mikrodamar yo unlu u de iflikliklerinin araflt r lmas ' isimli tezi ile tamamlad. 1.5 y l süre ile MÜTV Vakf Academic Hospital'de çal flt ktan sonra 2002 y l ndan itibaren Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi 2.Üroloji Klini i'nde baflasistan olarak çal flmaktad r y l nda Innsbruck Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Çocuk Ürolojisi Klini inde 'visiting fellowship' yapm flt r. 21 adet yurt d fl, 15 adet yurt içi bas lm fl makalesi, 23 yurt d fl, 30 adet de yurtiçi kongre bildirisi bulunmaktad r. Evli ve 2 çocuk babas d r. DOÇ. DR. LKER AKYOL 9 Nisan 1969 tarihinde Yozgat' n Yerköy ilçesinde do du. lk ve orta ö renimini Bilecik'te, lise e itimini Kuleli Askeri Lisesinde tamamlad ktan sonra 1993 y l nda GATA Askeri T p Fakültesinden mezun oldu. Çi li Hava Üssünde ( zmir) Uçufl Tabibi, zmir Hava Hastanesinde Pratisyen Hekim olarak mecburi k ta hizmetini tamamlad ktan sonar, y llar aras nda GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Üroloji Klini inde ( stanbul) uzmanl k e itimini ald y llar aras nda, Konya Hava Hastanesinde Üroloji Uzman olarak çal flt y llar aras nda The Ohio State University Children's Hospital (Columbus, Ohio) da Pediatrik Üroloji e itimi ald. 19 Temmuz 2004'te, halen çal flt GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Üroloji Klini inde Yrd Doç olarak göreve bafllad tarihinde Doçent olan Dr lker AKYOL'un yurtiçi ve yurtd fl toplam 62 tebli i ve 43 yay n vard r. Evli ve 1 çocuk babas d r. DOÇ. DR.. ENG N KANDIRALI 1968 y l nda Bolu' da do du. lk ve orta ö renimini Bolu'da, lise e itimini Kabatafl Erkek Lisesinde tamamlad..ü stanbul T p Fakültesinden 1991 y l nda mezun oldu.yine ayn fakültenin Üroloji Anabilim Dal nda Üroloji ihtisas n 2001 y l nda tamamlad y l ndan itibaren Abant zzet Baysal Üniversitesi, zzet Baysal T p Fakültesi, Üroloji A.D.da ö retim üyesi olarak çal flmakta olan Dr. Kand ral, The Cleveland Clinic Androloji Laboratuvar nda alt ay Research Fellow olarak,.ü stanbul T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal nda alt ay görevli araflt rmac olarak ilave çal flmalarda bulunmufltur. 6 Ocak 2009 tarihinde Doçent ünvan alm flt r. Kendisinin yurtiçi ve yurtd fl nda yay nlanm fl birçok makalesi mevcuttur. DOÇ. DR. ABDULLAH ARMA AN y l nda Isparta, Sütçüler, Kesme Kasabas n'da do du. lk ve orta ö renimini do du u yer olan Kesme'de tamamlad y l nda stanbul Vefa Lisesi'nden mezun olup ayn y l Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi'ne bafllad y l nda fakülteyi bitirdikten sonra 1993 y l nda Afyon K z lören Merkez Sa l k Oca 'nda mecburi hizmet için göreve bafllad y llar nda Ardahan Asker Hastanesi'nde askerlik görevini yedek subay olarak tamamlad ktan sonra 1997 y l nda stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal 'nda uzmanl k ö rencisi olarak göreve bafllad y l nda Üroloji Uzman oldu ve 2003 y l nda Süleyman Demirel Üniversitesi, T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal 'nda Yrd. Doç. Dr. Olarak göreve bafllad y llar aras nda Boston Üniversitesi, T p Fakültesi, Üroloji Bölümü, Seksüel T p Enstitüsü'nde bir y l aflk n bir süre androloji alan nda araflt rmalar yapt. Bu merkezde özellikle testosteronun erektil fizyolojiye etkilerini araflt rd ve bu konuyla ilgili önemli yay nlara imza att. Özellikle androloji alan nda olmak üzere yaklafl k 25 civar nda uluslararas ve çok say da ulusal yay n vard r y l bafl nda doçentlik ünvan n alan Doç Dr. Abdullah arma an evli ve 2 çocuk babas d r. SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 13

2 TÜRK YE ESRU DR. EMRE HUR ANKARA E. VE ARA. HAST. 2.ÜROLOJ KL. TÜRK YE ESRU BAfiKANI TALYA ÜROLOJ AKADEM S 'N N AS STANLARA YÖNEL K YAPTI I ANLAMLI SEMPOZYUM: RESIDENTS IN UROLOGY: SUMMIT 2009 De erli Asistan ve Genç Ürolog Arkadafllar m! Üroloji asistan e itimi ile ilgili konular her geçen gün önemini ve popülaritesini artt rmaya devam ediyor. Bunun en son örneklerinden biri geçti imiz ay talya Verona'da talya Ürololoji Akademisi taraf ndan düzenlenen Residents in Urology: Summit 2009 sempozyumu idi. Ancak belirtmeden geçemeyece im, ESRU'nun flu andaki sekreteri, talya ESRU'nun kurucular ndan ve 1 y l ESRU'da beraber çal flt m z Dr.Francesco Sanguaedolce'nin bu program n özellikle bizlerin kat ld oturumlar n organizasyonlar nda çok büyük eme i oldu. çtenlikle belirtmek isterim ki bu toplant için davet ald m zaman nas l bir sempozyum olaca n, oturumlar n hedefe yönelik nas l yönetilece ini ve özellikle kat l m n kimler taraf ndan ve ne kadar olaca n çok merak etmifltim. Bana verilen görev Türkiye'de üroloji asistan e itimi bafll kl konu hakk nda bir sunum yapmakt. Toplant n n dili talyanca olmakla birlikte simultane çeviri özellikle yabanc konuflmac lar için düflünülmüfltü. Bu toplant bugüne kadar daha once benzeri olmam fl bir formatta planlanm flt. Toplant ya 250 talyan üroloji asistan kat ld ve talya'da üroloji asistan say s n n 500 oldu u düflünülecek olursa gerçekten iyi bir kat l m sa lanm flt. ki günlük bir program yap lm fl, toplant n n ilk gününde bilimsel içeri i yo un oturumlar konulmufltu. Prof.Montorsi, BPH'da kombine tedavinin önemini belirten, Prof.Tubaro, prostat kanserini önlemek konulu konuflmalar n yapt. Bence toplant n n en önemli yabanc kat l mc lar Avrupa Üroloji Derne i bünyesinde idari ve bilimsel anlamda önemli görevlere sahip iki hocan n varl yd. Bunlar Avusturya'dan Prof.Marberger ve Fransa'dan Prof.Abbou idi. lk gün 4 ayr odada baflkanlar n ve yorumcular n talyan hocalardan oldu u, asistanlar n vakalar sundu u ve etkileyici bir biçimde bilimsel anlamda tart flmalar n oldu u oturumlar Nightmare session Kabus oturum yap ld. Bu odalarda BPH, prostat kanseri, kronik pelvik a r ve prostatit konular hakk nda vakalar sunuldu ve dinleyiciler ile tart fl ld. Asistanlar n kendi e itimlerine aktif olarak kat ld klar n görmek ve bu ba lamda yap lacak çal flmalar n talya'da buradaki çok önemli hocalar n verdi i destekle genç ürologlar taraf ndan yürütüldü ünü görmek beni çok etkiledi. Toplant n n ikinci gününde talya'daki üroloji asistan e itimi, bu e itim sisteminin daha iyi olmas için neler yap labilece i, s k nt lar, çözümler ve Avrupada asistan say s n n n fazla oldu u ülkeler ile asistan e itiminin karfl laflt r lmas konular nda oturumlar yap ld (Resim 1). Prof.Artibani, Avrupa Üroloji Okulu (ESU) baflkan Prof.Van Poppel ad na, EAU ve ESU'nun Avrupa daki asistanlar ve genç ürologlar için neler yapt ve EUREP Prag konular nda, Prof.Alivizatos, EBU s nav n n önemi hakk nda, Prof. Abbou ise EAU taraf ndan verilen EUSP burslar hakk nda, Prof. Montaran (EBU President Elect), asistanlara yönelik yap lan EBU In-Service s nav konular nda konuflmalar yapt lar. Prof.Abbou konuflmas nda, bu y l daha önce yap lmam fl olan 1 y l süreyle Avrupa'n n belirli merkezlerinde yap labilecek olan araflt rma projeleri ve çal flmalar n n da dahil oldu u klinik fellowship program n n konulmas na karar verdiklerini belirtti. Ayr ca yap lan de erlendirmelerde Prag'ta yap lan EUREP kursuna kat l m n ülkeler baz ndaki rakamlar (Türkiye geçti imiz y l 28 kifli ile kat l m sa lam fl) verildi. Buna karfl l k bu rakamlar ile paralel olmayan bir biçimde EBU s nav na kat l m oldu u bilgisi verildi. Türkiye, sveç, Fransa ve spanya gibi asistan say lar n n fazla ve e itim sisteminin önemli derecede yol alm fl ülkelere ait asistan e itim sistemleri o ülkelere ait ve hepsi daha önce ESRU'da görev alm fl kifliler taraf ndan sunuldu (Resim 2). Bu ba lamda talya üroloji asistan e itim sisteminin di er önemli ülkeler ile olan karfl laflt rmas yap ld. Orada bulunan talya Üroloji Akademisi hocalar ve asistanlar aras nda özellikle çok rahat ve tamamen sayg çerçevesinde olan baz tart flmalar da dikkatle izledim. S kl kla asistanlar n yapt klar vaka say lar konular nda baz eksikliklerin oldu u konusu, ayr ca talya'da 3000 üroloji uzman na karfl n 500 üroloji asistan n olmas n n önemli bir sorun oldu u tart fl ld. K saca, talyan ürolojisi Avrupa ürolojisinin önünde masaya yat r ld ve talya sistemini daha iyi bir geelce e nas l getirebiliriz düflüncesiyle fikirler verildi. Üroloji e itim sürecinde çekirdekten yetiflen asistanlar n ve genç popülasyonun ne denli önemli oldu u, önemsendi i konusunda çarp c bir toplant yd. E itim sisteminin temel tafllar ndan olan asistanlar n, bu faaliyeleri organize eden de erli hocalar ile geri bildirimler birebir verilerek yap lan bu toplant format n n tüm Avrupa ülkelerinde yap land r lmas çal flmalar planland. Bu ba lamda ülkemizin de yerini en k sa zamanda almas için çal flmalar n bafllad n belirtir her geçen günün ülkemiz ürolojisi ad na bir önceki günden daha iyi olmas n temenni ederim. Sevgi ve sayg lar m sunar m. Resim 2. Fransa, Yunanistan, spanya, Türkiye ve sveç üroloji asistan program n n tart fl ld oturumdan bir görüntü (soldan sa a; Francesco Sanguedolce (Italy), Tomas Bessed (Fransa), Andreas Petrolekas (Yunanistan), Stina Erikson ( sveç), Emre Huri (Türkiye). Resim.1 Ülkelere ait asistan e itim sisteminin anlat ld oturum. esru köflesi DR. M. SELÇUK SILAY fi fil ETFAL E. & ARA. HAS. STOCKHOLM'DE ESRU GÜNÜ ZLEN MLER Stockholm'e var fl: Ocak ay nda Ankara'da demokratik bir platformda ve arkadaflça gerçeklefltirilen Türkiye ESRU genel kurul toplant s nda uluslararas iletiflim temsilcisi (NCO) seçildikten sonraki ilk ESRU toplant s n n yap laca Stockholm'e do ru hareket ediyoruz. 'Avrupan n kuzeyde baflkenti Kopenhag'da biter, daha kuzeyde yer alan Stockholm ise so uk ve yaln zl n baflkentidir' diyen Oray E in'i hakl ç kar rcas na so uk ve ss z sokaklardan geçerek otelimize yerlefliyoruz. Tafl binalar birbirinden ay ran nehirlerin buz tuttu u, nobel ödüllerinin da t ld ve 200 y ld r savafl görmeyen bu flehir, 'e yak n Avrupa üroloji kongresi kat l mc lar n n gelmesi ile beraber canl l k kazanmaya bafll yor. Açl k ve yorgunluktan bitap düflmüfl 5-6 kiflilik bir Türk ekibi ile beraber arnavut kald r ml tafllardan oluflan bir köprüden geçerek Gamlastan' n bofl ve sessiz sokaklar nda kendimize s cak bir yer ar yoruz. Akflam saat 8'den sonra restoranlar n ço unun kapand n ö rendi imiz halde bir umutla ilerlerken nihayet aç k bir italyan restoran na kendimizi zorla at yoruz. S cak bir çorba içip karn m z doyurduktan sonra ekip koyu bir sohbete dalarken kendime göre kongrenin plan n yapmaya bafll yorum. Akl mda ise ilk gün kat lmay heyecanla bekledi im tek bir konu var; ESRU günü. ESRU günü: Avrupa Üroloji kongresinin 2. gününde yaklafl k 160 kadar asistan n kat l m yla 8 saat süren ESRU günü oturumu bafllad. Oturum baflkanlar ; ESRU baflkan Andreas Petrolekas ve asistan e itiminden sorumlu EAU Board üyesi Prof. Dr. Tar k Esen taraf ndan baflar yla gerçeklefltirildi. Bu organizasyonun bafl nda Türk Üroloji derne i baflkanl da yapm fl olan bir büyü ümüzün bulunmas flüphesiz hepimizi gururland rd. Aç l fl konuflmas n Dr. Esen yapt. Ürolojinin gelece i olarak gördü ü genç asistanlarla beraber olman n kendisini mutlu etti ini ve her zaman burada bulunmay istedi ini ifade etti. ESRU'nun EAU ve EBU aras ndaki iliflkiyi sa layan önemli bir organizasyon oldu unu ekleyerek sözü ESRU baflkan Dr. Petrolekas'a b rakt. 2 y ll k görev süresini 1 tamamlayan Petrolekas bu dönem içerisinde ESRU'nun yapt klar n ve ileride yap lmas planlanan projeleri anlatt. Avrupa üroloji asistan birli inin ilk olarak 1991'de yap land ve 1999'da ESRU ad n alarak daha da kuvvetli bir birlik haline geldi ini söyledi. Toplam 42 ülkeden 3113 üroloji asistan n n bulundu u ve bu birli in asistanlar temsil etti ini ve her zaman projelere aç k bir birlik olduklar n belirtti. EAU junior üyeli inin öneminden de bahseden Petrolekas, üyeli in 50 euro gibi bir ücrete düflürüldü ünü, EAU, kongrelerine kat l m ücreti ödenmedi ini kongrede baflvuru yapan ilk 10 asistana ESU kurslar n n ücretsiz olarak sa land n ve her y l Prag'da EBU s nav na haz rl k niteli i tafl yan EUREP kursunun yine son sene asistanlar na ücretsiz olarak sa land n ifade etti. Textbook'lara %50'ye varan indirim avantajlar n n getirildi ini, geçen y l Paris'te düzenlenen bir toplant ya 150 kadar asistana maddi destek sa land n da ekleyerek bu avantajlar n ve ayr cal klar n daha da artarak devam edece ini belirtti. Türkiye ESRU'nun bu sene genel kurul toplant s nda oybirli i ile genç ürologlar n da derne e kat l m n kabul etti i ve bu koflulu ESRU'ya önerdi i üzere, Petrolekas' n da ayn kat l m amaçland n ifade etmesi, bizler taraf ndan Türkiye ESRU'nun bir model oluflturdu unu gösteren ilgi çekici anlardan biriydi. Bu görüfl avrupan n di er ülkelerindeki asistanlar taraf ndan da büyük bir memnuniyetle karfl land. nternet sitesinde yap lacak olan yeniliklerden ve haz rlanmas planlanan sorgulama ölçütlerinden de bahsedildikten sonra ESRU'nun 10. y l nda ilk defa haz rlanm fl olan ESRU stand na herkes davet edildi. ESRU baflkan konuflmas n tamamlad ktan sonra bilimsel programa geçildi ve ilk konuflmay Atina üniversitesinden Prof. Dr. Mitropoulos yapt. BPH'ya farkl bir bak fl aç s sergileyerek konuflmas n ilgi çekici hale getiren Mitropoulos, prostat n anatomisinden, hormonlar n BPH geliflmesine olan etkilerinden ve mevcut tedavi seçeneklerinden bahsetti. 5-alfa redüktaz inh.lerinin (5AR ) prostat küçülttü ü, alfa blokörlerin ise prostat gevfletti i ifade edildi. 5AR 'nin VEGF ekspresyonunu düflürerek anjiyogenezi azaltt n, mikrodamar dansitesinin de azalarak prostatik üretraya ba l oluflan kanamalar n engellenebilece i belirtildi. Metabolik sendrom ve BPH iliflkisine dikkat çeken konuflmac 'BPH'da semptomlar m yoksa hastal m tedavi etmeliyiz?' sorusunun herkes taraf ndan düflünülmesi gerekti ini ifade ederek konuflmas n tamamlad. kinci olarak bilimsel konuflmas n yapmak üzere yeniden Dr. Tar k Esen davet edildi. Bu bölümde üriner sistem tafl hastal, vaka örnekleri eflli inde anlat ld. IVP çekimi esnas nda meydana gelen spontan forniks rüptürlü bir olguya yaklafl m interaktif bir flekilde tart fl ld. Nadir görülen bir durum olmas nedeniyle hepimizi ters köfleye yat ran bu olgu toplant n n unutulmaz anlar ndan biriydi. Medikal tedaviye dirençli sistin tafllar ve hiperkalsemik bir hastada bilateral staghorn kalküle yaklafl m gibi zor vakalar keyifli bir flekilde anlatan Dr. Esen, kat l mc lar n be enisini toplad. Ard ndan Avrupadaki üroloji asistanlar n n e itimini, vaka say lar n ve memnuniyetlerini irdeleyen bir çal flman n ön sonuçlar, ESRU baflkan taraf ndan ayr nt l olarak anlat ld. yice ac kmaya SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 14

3 bafllad m hissetti im bu anlarda Petrolekas' n 'Training is not a gift, it is a right' cümlesi hat rlad m son cümle oldu. Baflkan n bu cümleyi Türkiye'de okuyan bir üniversite ö rencisinden ö rendi i düflüncesi de akl ma gelmedi de il tabi. Bu durumu baklavan n Yunanistan' n yerel tatl s oldu u 'gerçe i' ile analog kurmakta da pek zorlanmad m ifade etmeliyim. Baklava börek derken ö le yeme ini tamamlayan kat l mc lar, tatl niyetine (!) infertilite konusunu Prof. Dr. Dohle Gert'ten dinlemek üzere yerlerini ald lar. Varikosel ile ilgili literatürde birçok çal flma bulunmas na ra men kan ta dayal ve randomize çal flmalar n azl ndan yak nan Dr. Gert, varikoselektominin infertilite tedavisindeki önemini anlatt. Kriptoorflidizm öyküsü olan hastalarda mikrokalsifikasyon tespit edildi i takdirde bu duruma CIS' n efllik edebilece i ve malignite aç s ndan araflt rma yap lmas gerekti i ortaya konuldu. Ayr ca paternite oranlar normal populasyonda %94, unilateral kriptorflidizm öyküsü olanlarda %89 ve bilateral kriptoorflidizm öyküsü olanlarda %35-53 aras nda oldu u belirtildi. nfertilite konusu tamamland ktan sonra kad n ürolojisi ile ilgili bir konu anlatmak üzere Portekiz'den Prof. Dr. Paulo Diniz Oliveira kürsüye davet edildi. nkontinans tedavisinde art k çok popüler bir hale gelen ask ameliyatlar na alternatif olabilece i düflünülen 'mini-slingler' ve bunlar n pratikte kullan m adl konuflma dinleyicilerden be eni toplad. Dr. Oliveira; Burch kolposüspansiyonu, TVT ve TOT'un birçok merkez taraf ndan baflar yla uyguland n, ancak bildirilen komplikasyon sonuçlar n n farkl l k gösterdi ini ifade etti. Mini-slinglerin henüz kullan m çok yayg n olmamas na ra men seçilmifl hastalarda kullan lmas gerekti i ve yeni sonuçlar rapor edildi i takdirde ask ameliyatlar na bir alternatif olabilece i bildirildi. Mini-slinglerin avantajlar flu flekilde s n fland r ld ; 1. daha az invaziv, 2. daha az anestezi, 3. daha az a r 4. daha az disseksiyon, 5. uygulanabilirli in kolayl. Özellikle TOT ameliyatlar ndan sonra a r n n %16'lara vard na dikkat çeken konuflmac a r komponentinin mini-slingler ile minimuma indirilece ini ve ameliyat süresinin ise 8 dakikaya inece ini ifade etti. Mini-arc uygulanan 43 inkontinansl kad n hastada baflar n n 8 ayl k takipte %93 oldu u ve hiçbir major komplikasyonun izlenmedi ini kendi klinik deneyimlerinde gördüklerini ifade etti. Kad n ürolojisi tamamland ktan sonra spanya'dan Prof. Dr. Joan Palou Redorta, 'sistektomi sonras üst üriner trakt' adl konuflmas n yapt. Operasyon sonras takiplerde %4,5 oran nda üst üriner sistemde tümör görülebilece i ve bu durumun ürologlar taraf ndan gözden kaç r lmamas gerekti i ifade edildi. Üreteroileal stenozlar n önemi ve tedavi zorluklar ndan da alt çizilerek ve örnekler verilerek bahsedildi. Bilimsel konu anlat mlar bu flekilde tamamland ktan sonra herkesin soru sormak ve bilgi almak için can att Avrupa Üroloji Board'u (EBU) baflkan Dr. Marianne Brehmer, s navlar baflta olmak üzere birçok konuya aç kl k getirdi. EBU'nun 30 ülkeyi kapsad ve her ülkeden 2 delege ile temsil edildi i söylendi. Kuruluflun amac n n Avrupa'da e itim kalitesini artt rmak oldu unu ifade eden baflkan bunu nas l hedeflediklerini ise flöyle s ralad ; 1. sertifikasyon, 2. Avrupa standart CV'si, 3. Asistanlar için haz rlanan Avrupa log-book 4. In-service assesment s navlar ve 5. EBU s nav. Sertifikasyonun her üroloji servisi için yap lmas gerekti i ve bunun bir sayg nl k ve standart ölçüsü oldu u, bu de erlendirmeyi dünyan n dikkate ald ifade edildi. E itimin durumu, klini in bütün kadrolu çal flanlar, operasyon say lar, klinik ve teorik yeterlili in kapsaml olarak de erlendirilmesi sonucunda sertifikasyon karar verildi i ayr ca ziyaret edilen yerin özellikleri ve ayr ayr personellerle yap lan konuflmalar n da kararlar nda belirleyici oldu u ifade edildi. Sertifika verilmesi planlanan bir üroloji klini inde ise olmazsa olmaz kriterler flöyle s raland ; vakalar n çeflitlili i, en az 2 farkl üst ihtisas yapm fl uzman n bulunmas, etkinlik alanlar n n çeflitli olmas, araflt rma yap lan bir klinik olmas ve fellowship program bulunmas. Bu kriterleri sa layan Avrupada 50 klini e sertifika verildi i ve bu say n n h zla artmakta oldu u ifade edildi. Avrupa üroloji burs program na da aç kl k getiren EBU baflkan Brehmer, internette belirlenmifl olan kriterlere uyan baflvuru sahiplerine 6 hafta, 3 ay, 1 sene ve 1+1 sene olabilecek flekilde ayl k 4000 'ya varan burslar verilebilece ini ve baflvurular n adresinden yap labilece i belirtildi. Ayr ca baflvurular n y lda iki kez olmak üzere 1 Kas m ve 1 May s tarihlerine kadar yap labilece i de eklendi. EBU hakk nda genifl ve kapsaml olarak haz rlanm fl bu konuflman n ard ndan akflama do ru yine ilgi çekici ve hararetli olarak nitelendirilebilecek kabus oturumu 'nightmare session' bölümüne geçildi. Dr. Marberger ve Grenabonun baflkanl n yapt bu oturumda Rusya ve talya'dan asistanlar n haz rlad ilginç vakalar, ad m ad m oturum baflkanlar na soruldu. Gerçekten asistanlar n çok iyi haz rl k yapmas gereken bu oturumda baflkanlar n sorduklar sorular da asistanlar bir hayli terletti. Oturum sonland nda ben de di er kat l mc lar gibi oturumun ad n n neden kabus konuldu u ile ilgili ikna oldu umu söylemeliyim. Yorucu fakat bir o kadar da doyurucu geçen ESRU günü Francesco Montorsi'nin de bulundu u ödül töreni ile sona erdi. 8 saat süren zorlu bir maraton sonras asistanlar ve hocalar hep beraber ESRU gecesine kat lmak üzere otobüslerle kongre merkezinden ayr ld lar. ESRU Gecesi: Kongre merkezinden hep beraber ayr ld ktan sonra ESRU gecesinin yap laca yere do ru giderken kafam o kadar dolmufltu ki arkadafllar n yapt klar flakalara bile gülemez hale geldi imi farkettim. Restorana var p yemek yedikten sonra ancak kendime geldi imde kendimi Türk arkadafllarla beraber, Tar k Esen ve Abrahamsson ile karfl l kl otururken buldum. Keyifli bir yemek ve keyifli bir sohbet ile sonlanan bu gece ile beraber ESRU gününü dolu dolu tamamlam fl olduk. OP. DR. U UR BALCI* DOÇ. DR. AL AYYILDIZ** * ZM R ATATÜRK E. VE ARA. HAS. **ADANA NUMUNE E. ARA. HAS. E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES ÜROLOJ KL N NDE ÇALIfiMAK E itim ve araflt rma hastaneleri, uzmanl k ö rencilerine veya asistanlara uzmanl k öncesi, uzmanlara uzmanl k sonras ve sa l kla ilgili di er yard mc personele e itimin verildi i; e itim kliniklerinin yayg n oldu u hastanelerdir. Bu tür hastaneler isminden de anlafl laca üzere e itim ve araflt rma hastaneleri olmas na ra men günümüzde hasta yo unlu unu azaltmak amac yla hizmet hastanesi olarak da vazife görmektedirler. Yukar da belirtilenlere ilaveten e er vakit kal rsa ve e er uzmanlar akademik kariyer için çal flmalarda bulunmak isterse araflt rmalara da aç k olan hastanelerdir. T pta uzmanl k e itimi ülkemizde üniversitelerin t p fakülteleri ve Sa l k Bakanl na ba l e itim ve araflt rma hastaneleri taraf ndan verilmektedir. Bu zorlu ve bir o kadar da önemli olan e itim süreci t p fakültelerinde profesör, doçent, yard mc doçentlerden oluflan akademik kadro taraf ndan yürütülürken, e itim ve araflt rma hastanelerinde flef, flef yard mc s, baflasistan ve uzman hekimler taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. E itim ve araflt rma hastanelerinde bu sorumlulu u alan kiflilerin say s n n t p fakültelerindeki akademik kadrodan say ca daha az olmas ve bu hastanelerin ayn zamanda yo un bir flekilde sa l k hizmeti sunuyor olmalar burada çal flan hekimlerin ifl yükünü bir kat daha art rmaktad r. Yine bu hastanelere bir süredir baflasistan atamalar n n yap lam yor olmas da özellikle uzman hekim say s nda yetersizlik ve çal flma koflullar ndaki sorunu daha da derinlefltirmektedir. E itim ve araflt rma hastanelerinde çal flan uzman hekimler asistan e itiminde görev al rken, ayn zamanda kendi uzmanl k sonras e itimlerinin de sorumlulu unu tafl mak zorundad rlar. Bunun için bilimsel klinik çal flmalar n içinde yeralmalar gereklili i aç kt r. Ancak bu çal flmalar için gereken maddi destek, hayvan laboratuvarlar n n yeterlili i ve uluslararas literature h zla ve kolayca ulaflabilme gibi flartlar aç s ndan (birkaç istisna d fl nda) e itim ve araflt rma hastanesinde çal flan uzman hekimler, üniversitedeki meslektafllar ndan daha flanss zd rlar. Say s k nt s, ayn zamanda hizmet hastanesi olman n getirdi i yo unluk gibi nedenler de eklendi inde bilimsel çal flmalara kat l m ve yay n yapabilmek için üstün bir performans göstermek gereklili i tart fl lmaz bir hal almaktad r. Bunlar n sonucunda da akademik yükseltme s navlar na kat labilmek için daha uzun ve zahmetli bir süreç meslektafllar m z beklemektedir. E itim ve araflt rma hastaneleri ayn zamanda sa l k hizmeti veren kurumlard r ve özellikle yo un bak m gerektiren, mevcut hastal klar ile birlikte ek problemleri olan ve zorluk derecesi yüksek operasyonlara aday hastalar için baflvuru ve sevk merkezleridir. Bu hastanelerde çal flan hekimler daha zor, t bbi ve hukuki sorumlulu u daha fazla olan olgular n tedavileri ve ameliyatlar ile u rafl rken son derece yüksek bir performans göstermektedirler. Ancak performansa dayal ek ödemelerde serbest meslek katsay s n n devlet hastanelerinde çal flan di er uzman hekimlerden düflük olmas, e itim ve araflt rma hastanelerinde çal flan uzman hekimlerin maddi yönden de s k nt ya düflmelerine neden olabilmektedir. T pta uzmanl k e itimi dura an de ildir ve süreklilik arz eder. Asistanl k sürecinin sonunda uzman olmak herfleyin sona erdi i nokta olmamakla beraber tüm meslektafllar m z bunun bilincinde olarak kongreler, bilimsel toplant lar ve mezuniyet sonras kurslarla kendilerini yenileme gayreti içine girmektedirler. E itim hastanelerinde ise klinik fleflerinin yönetim ve sorumlulu unda sürekli e itim ve bilimsel çal flmalar yürütülmekte, burada çal flan uzman hekimler kendilerini her zaman yeniliklerden haberdar ve bu yeniliklerin bir parças olarak bulmaktad rlar. Bizim gibi cerrahi branfl uzmanlar için yaln zca bu merkezlerde yap lan özellikli ameliyatlar n, alan nda söz sahibi kiflilerden ö renilmesi ve yap lmas da de eri tart fl lmaz tecrübelerdir. Ayr ca ve bizce de en önemlisi, günümüz dünyas nda her konudan anlayan hekimler yerine her konuyu bilen fakat bir konuyu daha iyi bilen, o konu ile araflt rmalar n sürdüren ve o konuda uzmanlaflan hekimler, t pk üniversite hastanelerinde oldu u gibi, olarak çal fl lmal d r. Ancak bu konu e itim ve araflt rma hastanelerinde mevcut kadrolar nedeniyle yap lamamaktad r. Sonuç olarak e itim ve araflt rma hastanesinde uzman hekim olarak çal flmak, büyük sorumluluk gerektiren, zor ve yorucu bir ifl olmakla birlikte yüksek derecede mesleki tatmin sa lamaktad r. Bu hastanelerde kadrolar n bilimsel yönü güçlü, çal flma heyecan ve azminde olan yeterli say da uzman hekimden oluflturulmas, gerek asistanlar gerekse uzman hekimler için sürekli t p e itiminin sa l kl bir flekilde devam n sa layacakt r. DR. MET N YI MAN TÜRK YE YÜKSEK HT SAS E. VE ARA. HA. Türkiye Yüksek htisas E itim ve Araflt rma Hastanesi 1964 y l nda,o y llarda sadece yurt d fl nda teflhis ve tedavi edilebilen hastal klar teflhis ve tedavi edebilecek bir sa l k merkezi oluflturabilmek amac yla kurulmufltur. Üroloji klini i ise, 1967 y l nda Say n Op.Dr.fiemsi Özdilek'in hastaneye Baflhekim olarak atanmas ile fiemsi Bey taraf ndan kurulmufltur. Bu klinik günümüze SAYI 7 / MAYIS 2009 Devamı sayfa 16 da ÜROTÜRK SAYFA / 15

4 kadar 100'ün üzerinde uzman yetifltirmifl ve bunlar yurdun her köflesinde Üniversitelerde dahil olmak üzere baflar l hizmetler vermifllerdir. TY H Üroloji klini i 1976 y l nda Türkiyede ilk böbrek transplantasyonu yapan üroloji klini i olma gururunu tafl maktad r. O günden beri 300 ün üzerinde canl ve kadaverik böbrek naklini baflarm fl olan bu klinik 2008 y l sonuna kadar 2 flefle ve tek klinik olarak çal flm flt r. fiu günlerde 3 klinik flefi, 4 flef muavini, 3 baflasistan, 4 uzman (biri geçiçi görev) ve 13 asistanla üç klinik halinde hizmet vermektedir. 1.Üroloji Klini i flefi; Doç.Dr.Faruk Gönenç, 2.Uroloji Klini i fiefi ve Üroloji Klinikleri Direktörü; Doç.Dr.Ahmet Hamdi Yaz c o lu, 3.Üroloji Klini i fiefi; Doç.Dr.Öner Odabafl' d r. Servisimiz hastanemizin 5. kat nda olup 7 si Transplantasyon yata olmak üzere toplam 42 yatakla hizmet vermekteyiz. Klini imizde yard mc üreme teknikleri d fl nda modern ürolojinin tüm teflhifl ve tedavi yöntemleri baflar ile uygulanmaktad r. Ameliyathanemiz ve yo un bak m ünitemiz 2.kat ve poliklini imiz bodrum katta bulunmaktad r. Polikini imiz 3 üroloji klini i için birer oda, ESWL ünitesi, ürodinami ünitesi, 2 adet ultrasonografi ünitesi ve günübirlik pansuman ünitesiden oluflmaktad r. Klini imizde tüm aç k cerrahilerin yan s ra endoskopik ve laparoskopik cerrahilerde yap lmaktad r y l 'nda; 890 endoskopik, 630 aç k olmak üzere toplam 1520 ameliyat yap lm flt r toplam poliklinik say s dir. Asistanlar ilk y l; ortalama 10 nöbet ile bafllamakta son y l ise 1-2 nöbete kadar düflmektedir. Çal flma saatleri günlük yaklafl k olmakta beraber de ifliklik göstermektedir. Klinik asistanlar m z ortalama 2000 TL döner sermaye alabilmektedir. Asistan e itimleri sorumlu uzmanlar taraf ndan y ll k en az 1 seminer, 2 ders anlat m ve 4 literatür-makale sunumundan oluflmaktad r. Ayr ca yat fl ve ameliyat kararlar n n verildi i klinik hocalar ve uzmanlar taraf ndan yap lan konseylere kat l m da e itim sürecinde di er bir parças d r. Vaka da l mlar ise k deme ve vakaya göre de iflmekte olup asistanlar aras nda eflit da l ma özen gösterilmektedir. Klini imiz hasta say s ve yap lan ameliyatlar bak m ndan maksimum çeflitlili e ve yeterli say ya sahiptir. Klini imizin e itim hedefi; mesleki aç dan yeterli, bilgi birikimi ve beceriye sahip, bilimsel ve insani de erleri ön planda tutan uzman hekimler yetifltirmektir. E itim sürecinin yorucu olmas n n yan nda, özellikle klini imize özgü ba lar m z n kuvvetli oldu u ve keyifli yönlerinin bulundu unu da belirtmek isterim. TÜRK YE ESRU Baflkan Emre Huri 2.Baflkan Murat Binbay Sekreter Cenk Acar Sayman Sinharip Çitkes Veri Tabanı Koordinatörü Ali Ersin Zümrütbafl Proje Koordinatörü Mustafa Sofikerim nternet Koordinatörü Ömer Acar DERNEKTEN HABERLER TÜRK ÜROLOJ DERNE OLARAK 2009 YILINDA LK DEFA DERNE M Z TARAFINDAN B L MSEL ÇALIfiMALARI KABUL ED LEN DR. ZAFER TANDO DU VE DR. FARUK YENC LEK E, EAU KONGRES NE KATILIMLARI Ç N F NANSAL DESTEK SA LADIK. Bilimsel çal flma yapmak herkesin bildi i gibi zahmetli ve yorucu bir ifltir. Özellikle ülkemizde Doktorlar n s rt na yüklenmifl onca iflin aras nda vakit bulup bilimsel çal flma yapmak bir o kadar daha zordur. Yap lan çal flman n kongrelerde sunulmas ise bilim konusunda çal flma yapan kifliler aras nda bilgi al flveriflini olanak tan r ve yap lan çal flman n daha da gelifltirilmesini sa lar. Türk Üroloji derne inin yurt d fl Üroloji kongrelerinde sözlü bildiri sunan üyelerine finansal destek sa lamas ülkemizde bilimsel çal flma yapan kifliler için çok büyük bir motivasyon sa lam fld r Mart tarihleri aras nda Stokholm'de düzenlenen 24. Avrupa Üroloji kongresinde A study of risk factors that influence bleeding in percutaneous nephrolithotomy ve Percutaneous nephrolithotomy access with preoperative 3D tomography measurements isimli çal flmalar m sözlü bildiri olarak sunulmak üzere kabul edilmiflti. Bunun üzerine kongreye kat l m ve konaklama masraflar m n hepsi Türk Üroloji Derne ince karfl land. Kongre s ras nda att m her ad mda Türk Üroloji Derne inin arkamda oldu unu bilmek bana ek bir güven sa lad. Öte yandan yapt m iflleri daha farkl bir sorumluluk bilinci ile yapmama neden olmufltur. DR. HAMDULLAH YAZICI y l nda Rize'de do du. Orta ve lise ö renimini Rize Lisesi nde tamamlad y l nda kazanip bafllad Çapa T p Fakultesindeki ö renimini baflar ile tamamlay p tarihinde mezun oldu. Türk Üroloji Derne i de bu yolu ayd nlatmakta çok büyük bir enerji kayna oldu u tart flmas z bir gerçektir. Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir s nak ve iyi bir yol göstericidir. Aristoteles Türk Üroloji Derne inin sistematik bilgi ve beceriye gösterdi i önemi ve de eri sa lad finansal destek programlar ile göstermifl oldu. Bilimin ayd nlatt yolda yürüdü ümüz sürece geliflmek ve daha ileriye gitmek d fl nda bir seçenek olmayacakt r. STAT ST KSEL DE ERLEND RME KURSLARI DR. TOLGA AKMAN Genç Türk ürologlar n n Dünya Ürologlar ile yar fl r hale gelmesi için yapacaklar araflt rmalar iyi planlam fl olmalar gerekmektedir. Bu amaç için Türk Üroloji Derne i t pta uzmanl k ö rencileri ve üroloji uzmanlar için düzenli aral klarla araflt rma planlamas ve istatistiksel de erlendirme kurslar planlam fl ve bunlar n ilki ve tarihleri aras nda stanbul da düzenlenmifltir. Kursun periodik olarak tekrarlanaca bildirilmesine ra men talep yüksek oranda olmufl ancak baflvuran her klinikten 2 kifli olmak üzere toplam 21 uzman veya t pta uzmanl k ö rencisi kursa kabul edilmifltir. Kurslar Türk Üroloj,i derne i toplant salonunda Doç. Dr. Halim flsever taraf ndan saat saatleri aras nda verilmifltir. Kursun içeri inde prati e daha çok önem verilmifl ve istatistik bilgisi aç s ndan heretojen olan grupta herkesin yararlanmas hedeflenmifltir. Ayr ca Dr. flsever kursiyerlerin kendi çal flmalar ile ilgili konularda da yard m n esirgememifl, istatistiksel de erlendirmeyi sayg yla an yoruz Mezuniyetten sonra Amerikan Hastanesinde ve SSK Kartal Hastanesinde bir muddet çal flt. Haydarpafla Numune Hastanesinde Uroloji ihtisas n tamamlad. Üroloji uzman olarak 1997 y l na kadar Beykoz Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Yazici, 1997 y l sonunda emekli oldu. Bu tarihten itibaren serbest Üroloji uzmani olarak görev yapan Dr. Yaz c, idealist hekim anlay fl na sahip, kendini hastalar na adam fl nadir hekimlerden biriydi y l nda rahats zlan p Mide Ca tan s konulan Dr. Yaz c tüm yap lan tedavilere ragmen tarihinde hayata gözlerini kapad. Dr. Hamdullah Yaz c, Dr. Ulya Yaz c ile evli olup, Tolga ve Burak adl iki cocuk sahibiydi. Nur içinde yats n. haberler beraber yapm fl ve önerilerde bulunmufltur. Bu kurs ile genç ürologlar klinik pratiklerinde kendi araflt rmalar n rahatl kla planlayabilecek ve istatistiksel de erlendirmelerini kendileri yapacak ve okuyacaklar yaz lar istatistiksel olarak rahatl kla de erlendirebileceklerdir. Araflt rma planlamas ve istatistiksel de erlendirme 3. Dönem kursu 25 Nisan 2009 tarihinde stanbul da bafllayacakt r. 1. DÖNEM STAT ST K KURSU 2. DÖNEM STAT ST K KURSU SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 16

5 hemflireler ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ GÜNLER / AYDIN VE KAYSER BÖLGE TOPLANTILARI Derne imizin ilk bölgesel e itim toplant s 14 Mart 2009 tarihinde Anemon Hotel Ayd n'da yap ld. Toplant duyurusu Ayd n, zmir, Manisa, Denizli, Uflak, Mu la, Burdur, Bodrum, Kütahya'da yap ld. Toplant program posta ve ile bu illerdeki Devlet Hastaneleri ve T p Fakültesi Hastanelerinin Üroloji Servisi hemflireleri, Hemflirelik Yüksekokullar, Sa l k Yüksekokullar 'n n Cerrahi Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal ve Sa l k Memurlu u bölümünde çal flan meslektafllar m za gönderildi. Organizasyon komitesince Ayd n d fl ndaki illerden ücretsiz ulafl m hizmeti sa land. Toplant ya Derne imiz yönetim kurulu üyelerinden Ayfer Özbafl ve Ergül Aslan kat ld. E itime iliflkin sunumlar bafllamadan önce Ergül Aslan taraf ndan aç l fl yap ld ve Derne i tan tan bir slayt gösterisi sunuldu. Aç l flta bir konuflma yapan Türk Üroloji Derne i baflkan say n Prof.Dr. Atefl Kad o lu, toplant ya ilgi ile kat lan meslektafllar m z görmekten memnuniyetini belirtti. Ayr ca, Derne imize her zaman akademik, lojistik ve sosyal destekte bulunmak ve iflbirli i içinde çal flmak istediklerini ifade etti. Toplant da hekim ve hemflirelerden oluflan konuflmac lar taraf ndan, erkeklerde s k olarak uygulanan prostatektomi operasyonunun özellikleri, ameliyat öncesi, an ve sonras dönemdeki hemflirelik uygulamalar na iliflkin sunumlar ve konuyla ilgili tart flmalar yap ld. Ayd n'da yap lan toplant ya 79 kifli kat ld. Kat l mc lardan toplant sonras geri bildirim almak amac yla gelifltirilen De erlendirme Formlar n doldurmalar istendi. Yan tlar incelendi inde, kat l mc lar n e itimden oldukça memnun olduklar görüldü. Bundan sonraki e itimlerde ele al nmas n istedikleri konular aras nda TOT, böbrek tafllar, böbrek yetmezli i, sistektomi, nefrektomi, laparoskopi, üriner sistem enfeksiyonlar, sonda uygulamalar ve hastalarla iletiflim yer almaktayd. Derne imizin ikinci bölgesel e itim toplant s 11 Nisan 2009 tarihinde Hilton Hotel Kayseri'de yap ld. Toplant duyurusu Kayseri, Sivas, K rflehir, Yozgat, Adana, Malatya, Kahramanmarafl, Ni de, Nevflehir ve Aksaray'da yap ld. Her iki toplant da da kat l mc lara Dernek Üyelik formlar da t larak üye olmalar n n önemi anlat ld. Ayr ca, ülkemizdeki Üroloji alan nda çal flan hemflirelerin özelliklerini ve gereksinimlerini belirlemek amac yla bafllatt m z Üroloji Hemflireleri Profili Çal flmas ile ilgili anketi doldurmalar sa land. Türk Üroloji Derne i'nin deste i ile di er illerde de Derne imiz bölgesel toplant lar m z devam edecektir. Derne imize sa lad akademik, lojistik ve sosyal destekleri nedeniyle Türk Üroloji Derne i Baflkan ve Yönetim Kurulu üyelerine çok teflekkür ediyoruz. Üroloji hemflireleri ile daha yak ndan tan flma f rsat buldu umuz ve gelecek çal flmalar m za fl k tutacak toplant lar m zda bizimle birlikte olan tüm meslektafllar m za da teflekkür ediyor, kat l mc say s n n daha da artaca na inan yoruz. Toplant ya Derne imiz yönetim kurulu üyelerinden Nevin Kanan ve Ayfer Özbafl kat ld. E itime iliflkin sunumlar bafllamadan önce Nevin Kanan taraf ndan aç l fl yap ld ve Derne i tan tan bir slayt gösterisi sunuldu. Bu toplant da da ayn flekilde prostatektomi konusuyla ilgili sunumlar yap ld. Kayseri'de yap lan toplant ya 44 kifli kat ld. Toplant sonras De erlendirme Formlar incelendi inde, kat l mc lar n e itimden oldukça memnun olduklar görüldü. Bundan sonraki e itimlerde ele al nmas n istedikleri konular aras nda böbrek tafllar, nefrektomi, alternatif tedavi yaklafl mlar, evde bak m, laparoskopi ve infertilite yer almaktayd. SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 17

6 TÜRK ÜROLOGLARIN BAfiARI ÖYKÜLER Dr. Yavuz Önol y llar aras nda belirli dönemlerde insani yard m ve e itim amac yla yurtiçi ve yurtd fl nda çeflitli çal flmalarda bulunmufltur. Türk Ürolojisi aç s ndan önemli oldu unu düflündü ümüz bu çal flmalar için kendisine teflekür ediyor ve izlenimlerini kendi kaleminden aktar yoruz. bir portre DR. YAVUZ ÖNOL Günümüzde fiziksel s n rlar n önemi giderek azalmakta, fakat kültürel ve ekonomik etki alanlar n s n rlar ise her geçen gün daha da artarak, di er ülkeleri ve hatta k talar içine almaktad r. Ülkemiz fiziksel s n rlar m z n ötesinde de zengin kültürel alt yap s n ve her geçen gün geliflmekte olan ekonomik gücünü di er ülkelere tan tmak ve onlarla her konuda s k iflbirli ine girmek zorundad r. Güzel ülkemiz; üzerinde yaflayan her kesimden insan, köklü mazisi, co rafi ve stratejik konumu, dinamik insan potansiyeli ile yeryüzünde ayr cal kl konumdad r. Bütün dünyan n Türkiye co rafyas na ve bu co rafyada yaflayan insanlara ihtiyac vard r. Bir baflka aç dan bu gerçek, bizim bu co rafyada ebediyen daha güçlü bir flekilde var olufl nedenimizdir. Bütün dünyada yoksak Türkiye'de yokuz. Biz bu prensibi, ait oldu umuz kuruluflu da içine alacak flekilde ifade edecek olursak; Bütün dünyada yoksak Türkiye de yokuz, bütün Türkiye'de yoksak Vak f Gureba E itim ve Araflt rma Hastanesinde (VGH) yokuz. çine kapanan ülkelerin, kurulufllar n ve kiflilerin etkin olmalar hatta varl klar n devam etmeleri art k mümkün olmayacakt r. Atatürk bu gerçe i 80 y l kadar önce görmüfl, silah arkadafllar ve kanaat önderleri ile yeni bir Türkiye Cumhuriyetini kurduktan sonra gelecek ad na bize hedef göstermifltir. Bugün biz Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birli i ile komfluyuz, yak n bir gelecekte bu komflumuz y k lacak, biz daha flimdiden oradaki kardefllerimiz ile iliflkilerimizi s k tutmak ve gelifltirmek zorunday z bu inan lmaz bir öngörünün ifadesidir. Benzer flekilde 8. Cumhurbaflkan Turgut Özal 1992 y l nda gelece in güçlü Türkiye'sinde bütün dünya ile ilgilenmek amac na yönelik T KA (Türk flbirli i ve Kalk nma daresi Baflkanl ) kurmufltur. lk önce D fliflleri Bakanl na ba l bir teflkilat olarak kurulan T KA 1999 tarihinde Baflbakanl a ba lanm flt r. T KA'n n amac ; öncelikle Türk dilinin konufluldu u, sonra Türkiye'ye komflu ülkeler, daha sonra da dünyadaki tüm geliflmekte ülkelerin kalk nmalar na yard mc olmakt r. Bu ülkelerle; ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, e itim alanlar nda iflbirli i yapmakt r. Projeler ve programlar arac l yla bütün bu ülkelerle iliflkiyi gelifltirmektir. T KA Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere 3 k ta ve 37 ülkede görev yapan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yegâne Teknik Yard m Kuruluflu dur. Bu hedeflerin bir ifadesi olarak, bizde kendimize durumdan vazife ç kart p, Vak flar Genel Müdürlü ü ve VGH Baflhekimli imizin destek ve teflvikleriyle, yurt içi ve yurt d fl na görevlendirilerek de iflik bölgelerde ameliyat, sa l k taramas, konferans gibi faaliyetlerde bulunduk. Bu faaliyetlere, gelece in güçlü Türkiye'sini flekillendirecek, yap lmayan yapan düflünülmeyeni düflünen doktorlar m z yetifltirmek ad na asistanlar m z da dahil ettik. Masraflar büyük ölçüde T KA, bir ölçüde de baz sivil toplum kurulufllar taraf ndan karfl lanm flt r. Sa l k Bakanl hastane çal flanlar na ücretli izin vermifltir. Afla da, zaman s ras içerisinde, gidilen ülke ve beldeler ile yap lan çal flmalar sunulmaktad r. 1. Kosova 2. Endonezya 3. Bingöl 4. Mufl 5. Filistin 6. Nijer Kosova Kosova 1945 y l nda Yugoslavya'ya ba l bir eyalet statüsündeydi. Yugoslavya 1992 y l nda özerk bölgelerinin ba ms zl n ilan etmesi ile da lmaya bafllad. H rvatistan, Bosna Hersek, Slovenya, Makedonya ba ms zl n ilan etti. Bosna Hersek'in Yugoslavya'dan ba ms zl n kazanmas s ras nda yaflanan eflitliksiz savafl ve S rp katliamlar, Yugoslavya'n n parçalanmas sürecindeki en büyük olaylardan biriydi. Kosova bu süreçte, S rp bask s ve askeri müdahaleleri sonucunda ba ms zl na kavuflamad y l nda S rp ordusu Kosova'ya girdi ve birçok sivilin öldürülmesine sebep oldu y l ndaki NATO Müdahalesi ile Kosova, S rbistan idaresinden kopar ld ile 2008 y llar aras nda Birleflmifl Milletler idaresinde bir bölge olan Kosova 17 fiubat 2008 tarihinde tek tarafl olarak ba ms zl n ilan etti ve dünyan n son ba ms z ülkesi oldu y llar nda iki kez Kosova Üroloji derne inin davetlisi olarak Prifltine'de Dr. fi. Yavuz Önol, Dr. Ufuk Özayd n ile birlikte gidildi. Burada perineal üretroplasti ve vezikovaginal fistül, koraliform böbrek tafl, hipospadias dahil gibi 6 ameliyat yap ld. Radikal sistoprostatektomi + sigmoid ve ileal ortotopik mesane, vezikovaginal fistülleri, üretroplasti, nefron koruyucu cerrahi ve ekstrofi- epispadias kompleksi konusunda deneyimlerimiz sunuldu. Endonezya Endonezya 17 Agustos1945 y l nda ba ms zl n kazanm fl, baflkenti Jakarta flehri olan, dünyan n en büyük tak mada devletidir. Hollanda'n n geçmifl sömürgelerinden biridir. May s 2008 de Endonezya'n n Bande Ache kentine, sa l k taramas ve yard m kampanyas kapsam nda 10 ifladam ve 2 doktor (Dr. fi.yavuz Önol, Ast. Dr. Alpaslan Akbafl) olarak gidildi. Burada toplam 200 çocuk muayene edildi. Çocuk ürolojisi a rl kl ameliyatlar (inmemifl tesitis, f t k, hypospadias, sünnet) yap ld. Bunun d fl nda çocuklara içleri dolu okul çantalar ve bisiklet hediye edildi. Ache'i ilk sömürgelefltirmeye çal flan ilk bat l güç Portekizlilerdir. Portekizlilerin bask s sonucu Acehliler 1565'te Osmanl Devletinden yard m istemifller ve iflbirli i amac yla antlaflma imzalanm flt r. Antlaflma çerçevesinde Acehlilere 300 Osmanl askeri, mühimmat ve silah gönderilmifltir. Portekizliler Acehlileri etki alan na alamam fllard r. Daha sonra Hollandal lar Acehlilerden 1873'te bir tak m imtiyaz ve isteklerde bulunmufltur. Tekrar Osmanl Devleti'nden yard m talebinde bulunan Acehlilere, kendi sorunlar yla u raflmakta olan Osmanl Devleti maalesef yard m gönderememifltir. Hollanda'n n teknik üstünlü ü nedeniyle Acehliler yenilgiye u ram flt r. Uzun y llar Hollanda'n n sömürgesi kalm flt r.26 Aral k 2004 tarihinde tsunami felaketi yaflayan Ache'ye K z lay taraf ndan 8 TIR yard m malzemesi ulaflt r lm flt r. K z lay taraf ndan 3000'e yak n ev yap lm flt r. Endonezya'n n Ache Eyaleti'nde yönetimi, tsunami felaketindeki yard mlardan ve Osmanl lar n yapm fl olduklar desteklerden dolay Endonezya Milli bayra n n köflesine, ay y ld zl Türk Bayra 'n yerlefltirmesine karar verdi. Bingöl-Mufl Valili i ve Vak flar Genel Müdürlü ü - Vak f Gureba Hastanesi Baflhekimli i iflbirli i ile Do u-bat Kardeflli i için Bingöl ve Mufl devlet Hastanelerinde halk bilgilendirme amaçl konuflmalar ve zor vakalar yap ld. Bingöl Bingöl Valisi rfan Balkanl o lu, stanbul Valili i, Vak flar Genel Müdürlü ü ve VGH Baflhekimli inin talep, teflvik ve olurlar yla Haziran 2008'de Dr. fi.yavuz Önol ve Ast. Dr. Baran Antar Bingöl'e gidilmifltir. Bingöl Devlet Hastanesinde önceden haz rlanan, içlerinde hipospadias, erkek (male transboturator sling) ve kad n (prolapsus ve inkontinans ) inkontinans, koraliform taflda bulunan 16 hasta ameliyat edilmifltir. 6 gün içinde ameliyatlardan ayr Do u- Bat kaynaflmas ad na Bingöl ve çevre köyleri ziyaret edilerek halk bilgilendirildi. Köy ziyaretleri d fl nda Bingöl Valili inin organize etti i Bingöl Kültür Merkezinde halk bilgilendirmek amac yla konferans verildi. Bingöl Valili i ve l Jandarma Komutanl ziyaret edildi. Hypospadias ve kordi onar m Penoskrotal DR. YAVUZ ÖNOL bir portre Postprostatektomik inkontinansta spiral male sling Dorsal lombotomi ile pyelolitotomi Ayr ca stress tip inkontinans olan hastaya da TOT proseduru uyguland. Midpenil SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 18

7 Mufl Bingöl Valisi Erdo an Bektafl, stanbul Valili i, Vak flar Genel Müdürlü ü ve VGH Baflhekimli inin talep, teflvik ve olurlar yla A ustos 2008'de Mufl'a Dr. fi.yavuz Önol ve Ast. Dr. Ramazan Topaktafl ile birlikte gidildi. Penoskrotal ve Perineal hypospadias Filistin'de ilk TOT Niamey'den 18 saatlik yorucu bir karayolculu uyla ameliyatlar n yap laca Tessaoua'ya ulafl ld. Seyahatten önce sar humma ve menenjit afl lar yapt r ld. S tmaya karfl proflaktik tetrasiklin veya Lariam (meflokim) al nd. Mufl Devlet Hastanesinde 4 hipospadias operasyonu, stres inkontinansl 2 hastaya TOT operasyonu, renal kitlesi olan hastaya parsiyel nefrektomi, böbrek tafl olan hastaya nefropyelolitotomi operasyonlar yap ld. 11'i doktor (Dr. fi.yavuz Önol, Dr.Haluk nal, Dr. Serhat Onur) 17 sa l k gönüllüsü 10 gün boyunca Nijer'de çal flt lar (Genel cerrahi, üroloji, radyoloji, KBB, anestezi, difl hekimleri ve laborant) hastan n göz ameliyatlar n hastan n difl tedavileri -150 hastaya cerrahi ameliyat hastaya da kulak operasyonu Ayr ca Van gölü kenar ndaki sahil boyu, Ahlat An tlar, küçük nemrut denilen da n tepesindeki krater gölü gezildi. Hipospadias onar m Ortalama yaflam 44 y l, evlenme yafl 12 HBV ve HIV (+) yüksek, insanlar n %55'inde s tma mevcuttur. Nijer'den ayr l flta yap lan kontrolde 34 kiflilik kafilenin 5'inde profilaksiye ra men s tma saptand ve bu olgular tedaviye al nd lar. Filistinli Kad n Hastal klar ve Do um Uzmanlar na TOT e itimi RCC Parsiyel Nefrektomi Nijerliler, yoksulluklar n kabullenmifller, çaresizler ama hiçbir fleye ellerini açm yorlar ve uzatm yorlar, sadece verirseniz al yorlar. Nijer Yüzölçümü Türkiye'nin yaklafl k 1,5 kat olan, 1993 y l ndan bu yana demokrasiyle yönetilen, halk n ço unun Müslüman oldu u, resmi dili Frans zca,13 milyon nüfuslu, Bat Afrika'da dünyan n en fakir ülkelerden biridir. Nijer'de halk n %80'i ömrünü, günde bir ö ün yedi i kufl yemine benzeyen Milet denilen yerel bir yiyecek ile geçiriyor. Durumu iyi olanlar günde iki ö ün, biraz daha iyi olanlar ise miletin d fl nda kurtlu fasulye, çekirge ve çamur bal yiyebiliyor. Filistin Filistin gülümseyen çocuklar projesi kapsam nda 16 May s 2008 tarihinde El Halil kentine giden 5 kiflilik cerrahi ekibiyle {2 plastik cerrah, 1 anestezist, 2 ürolog} (Dr. fiinasi Yavuz Önol, Dr. Serhat Onur, Ast. Dr. Mehmet Remzi Erdem) ameliyatlar gerçeklefltirildi. Filistin'de El Halildeki State Hospitalde geçirilen 8 günde 140 hasta muayene edilerek, günlük yaklafl k 10 saat süren toplam 36's hypospadias ve 2 stress inkontinas mevcut 38 hasta ameliyat edildi. Hypospadias hastalar 2-28 yafllar aras nda primer, sekonder ve tersiyer vakalardan oluflmaktayd. Saat 09:00 ile 23:00 aras nda tek masada ameliyatlar gerçeklefltirdik. Ameliyat malzemelerini buradan götürsek de, d fl yard mlardan dolay biz de dahi az bulunan malzemeler ile çal flt k. Yunanl lar, talyanlar ve Japonlar hastaneye bina ve t bbi cihaz yönünden katk da bulunmufllard r ve bunlar 1'e 10 katarak her yere yaz l olarak kaz m fllar. Ayr ca cerrahi vakalar da kobay gibi kullanm fllard r. Zaten bu yüzden art k Türkiye d fl ndan cerrahi branfl hekimi kabul etmiyorlar. Halen, ameliyat yap lmas gereken 200'ü aflk n hipospadiasl çocuk bizleri beklemektedir. SAYI 7 / MAYIS 2009 Nijer'de özellikle filiarziyazise ba l dev hidroseller s k olarak gözlendi. Mart 2009 da J.Of Urol. yay nlanan Vak f Gureba yöntemi ile hidroselektomi ameliyatlar, pek çok inguinal herni, böbrek ve mesane tafllar, stress inkontinans ameliyatlar gerçeklefltirildi. Nijer, çocuklarda mesane tafl n n endemik olarak görüldü ü ender ülkelerden biridir. K sa zaman diliminde bile, çaplar 4-6 cm aras nda de iflen, 5 çocu a dev mesane tafl operasyonu yap ld. Di er vakalara anestezi imkanlar n n k s tl nedeniyle müdahale edilemedi Mart 2009 tarihinde, sveçstockholm'de yap lan 24. Avrupa Üroloji Kongresinde Afrika Ürolojik Cerrahi Derne inin konuflmac s Dakar'dan S.M. Gueye'n n ifadesiyle, dünyada 2 milyon kadar olan vezikovajinal fistül olgular n n %80-90' sub-saharan Afrika ülkelerinde bulunmaktad r. Hollanda ve di er Avrupa ülkelerinden ekip halinde, bu ülkelere vezikovajinal fistül onar m na gidilmekte ve ülkelerinin uluslararas kongrelerde tan t m yap lmaktad r. Avrupa ülkelerinin yapt klar bu çal flmalar baflka amaçlarla da kullan lmaktad r. Bu gidiflimizde maalesef organizasyon eksikli i nedeniyle vezikovajinal fistül onar m ameliyatlar yap lamam flt r. Gelecek seyahat için Nijer'in Baflflehri Niamey'deki Üniversite Hastanesinde bu tür ameliyatlar için organizasyon planlanmaktad r. Türk Üroloji Derne inin bu konudaki iflbirli ine ihtiyaç vard r. Bu co rafyada, ülke olarak en önde Türkiye'nin olmas gerekir. Yeralt ve yerüstü kaynaklar bak m ndan küresel açgözlülerin ifltah n çekmeyecek kadar fakir oldu u için ABD'den dünyaya yay lan finansal kriz Nijer'e u ramam fl. FRANSA SÖMÜRGES NDE Fransa enerjisinin %70'ini nükleer enerjiden sa l yor ve Fransa'n n Uranyum deposu: N JER. T KA ve Türkiye'den di er yard m kurulufllar n n destekleriyle, baflkent 9 saatlik uçak yolculu undan sonra Niamey'e ulafl ld ÜROTÜRK SAYFA / 19

8 DERLEME / ENDOÜROLOJ DR. SELÇUK GÜVEN SELÇUK ÜNV. MERAM TIP FAK. ÜROLOJ ANA.DALI KONYA DR. DO U TEBER SLK-KLiNiKLERi - ÜRO. KL. HEIDELBERG ÜNV. E. HAST. HEILBRONN ALMANYA ENDOÜROLOJ DE GEL fit R LM fi SANAL GERÇEKL K UYGULAMALARI Virtual Reality (Sanal gerçeklik), bilgisayarda oluflturulan sanal ortamda insan ve nesnelerin etkileflimini sa layan teknolojilere verilen genel add r. Virtual Reality savafl sanayi, tasar m, üretim ve bak m/onar m alanlar nda uzun y llard r kullan lmaktad r. Etkin kullan m alanlar ndan bir di eri de t p e itimidir. Gerçek ortamda, zor ve riskli olabilen özellikle endoskopik ameliyatlar n e itiminde sanal gerçeklikten faydalan lm flt r. Augmented Reality (Art r lm fl gerçeklik), bizlerin gerçek olarak alg lad dünya üzerine sanal ayr nt lar eklenmesidir. Augmented Reality ile ilgili yeni bilgisayar araflt rmalar n n amac gerçek dünya ile sanal gerçekli in birlefltirilmesi, bilgisayar n anl k de iflen hareketleri efl zamanl (realtime) takip etmesini sa lamakt r. Endoskopik cerrahi teknolojisindeki h zl geliflmeler ve cerrahlar n deneyimlerinin artmas yla, aç k cerrahi ile yap lan birçok ameliyat n endoskopik olarak da gerçeklefltirilebilece i gösterilmifltir. Bu giriflimler operatif ve postoperatif morbiditeyi azaltmakta, optik büyütme ile anatomik yap lar n daha iyi izlenebilmesine olanak vermektedir. Benzer flekilde radyolojik görüntüleme metotlar ndaki teknolojik ilerlemeler ile ameliyat öncesi hasta anatomisi hakk nda ideal bilgilere ulafl labilmektedir. Ancak endoskopik giriflimlerde kullan lan endovizyon sistemlerinin, bu sete adapte edilebilecek bilgisayar sistemlerinin ve bize hasta hakk nda ideal bilgiler veren radyolojik görüntülerin avantajlar ndan yeterince faydalan lmamaktad r. Augmented Reality (Computer Asssisted Surgery, Image Guided Surgery), hastan n radyolojik görüntüleri ile cerrahi sahay endovizyon ekran nda birlefltirir (Figür 1). Bu sayede daha iyi cerrahi plan ve diseksiyon yap labilir, ayr ca laparoskopinin dezavantaj olan derin duyu ve dokunsal geridöngü yetersizli i gibi handikaplar n da üstesinden gelinebilir. Endoskopik cerrahide Augmented Reality'nin kullan lmas, beyin cerrahi, KBB ve ortopedi gibi hedef organlar n rijit ve anatomik s n rlar n n uzlamsal olarak sabit oldu u t p dallar yla s n rl kalm flt (1). Üroloji gibi yumuflak doku cerrahilerinin yo un oldu u alanlardaki Augmented Reality uygulamalar ile ilgili çal flmalar oldukça k s tl d r. Yak n zamanlara kadar cerrahi s ras ndaki organ hareketleri ve doku deformasyonu nedeniyle, ürolojik endoskopik ameliyatlarda radyolojik görüntüler, ameliyatla efl zamanl izlenememekteydi. Marescaux ve ark.' 2004 y l nda CT k lavuzlu unda laparoskopik adrenalektomi uygulam fllar, Augmented Reality ile diseksiyon plan n n, tümör s n rlar n n, komflu organlar n daha do ru belirlendi ini bildirmifllerdir (2). Takip eden y llarda Mozer ve ark.' ultrasonografi görüntülerinin floroskopi ekran na sanal yans t lmas yla efl zamanl perkütan nefrolitotomi yapm fllard r (3). Daha sonra Ukimura ve Gill Augmented Reality k lavuzlu unda preoperative CT kesitleri ile laparoskopik parsiyel nefrektomi ve TRUS ile efl zamanl laparoskopik radikal prostatektomi uygulad klar n bildirmifllerdir (4). Laparoskopik parsiyel nefrektomide amaç; onkolojik kürün sa lanmas yan nda, mümkün oldu unca fazla sa l kl böbrek hücresi korumakt r. ntraparankimal ve hilar kitlelerde parsiyel nefrektomiyi laparoskopik uygulamak daha zorlaflmakt r. Laparoskopinin dezavantajlar ndan biri, aç k cerrahi giriflimlerden farkl olarak, tümörün endovizyon ekran nda görülmesi ancak palpe edilememesidir. Parsiyel nefrektomi ve di er ürolojik yumuflak doku cerrahilerinde laparoskopinin avantajlar kullan l rken Augmented Reality yard m yla bahsedilen handikaplar afl labilir. Augmented Reality'den faydalanmak için, radyolojik görüntülerin parsiyel nefrektomi gibi yumuflak doku cerrahilerinde ameliyatla efl zamanl izlenmesinde optik, elektromagnetik, hibrid ve inside out navigasyon teknikleri gelifltirilmifltir. Optik izleme rijit anatomik doku cerrahilerinde elverifllidir ancak bu teknikle yumuflak doku cerrahisinde doku kaymas ve deformasyonlar izlenemez (5). Elektromagnetik izleme tekni inin en önemli avantaj görüfl alan na ba ml olmamas d r, bu metotta da endoskop gibi ferromagnetik gereçlerle elektromagnetik izleme tekni inin kar flmas nedeniyle efektif kullan lamamaktad r. Heriki izleme sisteminin handikaplar n aflmak için optik ve elektromagnetik izleme tekniklerinin kombine edildi i hybrid izleme tekni i gelifltirilmifltir. Optik ve elektromagnetik izlemenin avantajlar n tafl mas na ra men oldukça kompleks bir alettir ve ameliyathanelerde sistemin entegrasyon sorunlar yaflanabilir (6). Inside out navigasyonu ilk kez Stefansic ve ark'lar karaci er cerrahisinde baflar yla kulland klar n bildirdiler (7). Takip eden y llarda kalp vurumlar da inside out teknikle izlendi (8). Ürolojik giriflimlerde; Teber ve ark'lar inside out navigasyon tekni i ile Augmented Reality görüntülemeden faydalanarak parsiyel nefrektominin baflar yla uyguland n sundular (9, 10) (Figür 2). nside out izleme tekni inde hedef organ üzerine yerlefltirilen küçük izleme ayg tlar ile doku hareketleri takip edilmektedir. Augmented Reality ile laparoskopik yumuflak doku cerrahisinde di er navigasyon tekniklerinin dezavantajlar nedeniyle, günümüz teknolojisinde elde edilmifl en uygulanabilir yöntem inside out navigasyondur. Bu teknikte preoperatif planlama, intraoperatif görüntüleme ve efl-zamanl k lavuzluk tek bir sistemde birlefltirilmifltir. Cerrahi öncesinde ve cerrahi s ras nda elde edilmifl radyolojik görüntülerin, bilgisayar yard m yla minimal invaziv endoskopik giriflimlerde kullan lmas flüphesiz cerrahi ifllemi kolaylaflt r p, diseksiyon inceli ini artt racakt r. Augmented Reality'nin etkili kullan labildi ini gösteren in-vivo ve invitro çal flmalar olmas na ra men bu ilerlemelerin en önemli çekinceleri; 1) Klinik uygulamada perioperatif ve onkolojik sonuçlar nas l etkiledi ini bildiren çal flmalar henüz yoktur 2) TRUS k lavuzlu unda oldu u gibi 3 boyutlu radyolojik imaj endoskopik giriflim s ras nda 2 boyutlu ekran üzerine düflürülmektedir. 3 boyutlu radyolojik imaj n 2 boyutlu ekranda yorumlanmas diseksiyon hassasl n ve do rulu unu s n rlamaktad r. Bu ba lamda endoürolojik uygulamalarda Augmented Reality'den tam anlam yla faydalanabilmek için, 3 boyutlu imajlar n, ameliyat sahas n n 3 boyutlu izlenebilece i robotik cerrahi s ras nda kullan lmas daha etkili olacakt r. Gelecekte robotik cerrahilerde operasyonun en az ndan baz k s mlar n n Augmented Reality yard m yla önceden programlanmas ile k smen veya tamamen otomatik robotik endo-cerrahiler gerçeklefltirilebilir. Kaynaklar 1) Jakimowicz JJ.Intraoperative ultrasonography in open and laparoscopic abdominal surgery: an overview. Surg Endosc Apr;20 Suppl 2:S Epub 2006 Mar 16. Review 2) Marescaux J, Rubino F, Arenas M, Mutter D, Soler L. Augmented-reality-assisted laparoscopic adrenalectomy.jama Nov 10;292(18): ) Mozer P, Conort P, Leroy A, Baumann M, Payan Y, Troccaz J, Chartier-Kastler E, Richard F. Aid to percutaneous renal access by virtual projection of the ultrasound puncture tract onto fluoroscopic images. J Endourol May;21(5): ) Ukimura O, Gill IS.Imaging-assisted endoscopic surgery: Cleveland Clinic experience. J Endourol Apr;22(4): Review. 5) Ukimura O, Magi-Galluzzi C, Gill IS. Realtime transrectal ultrasound guidance during laparoscopic radical prostatectomy: impact on surgical margins. J Urol Apr;175(4): ) Birkfellner W, Watzinger F, Wanschitz F, Ewers R, Bergmann H. Calibration of tracking systems in a surgical environment. IEEE Trans Med Imaging Oct;17(5): ) Stefansic JD, Herline AJ, Shyr Y, Chapman WC, Fitzpatrick JM, Dawant BM, Galloway RL (2000) Registration of physical space to laparoscopic image space for use in minimally invasive hepatic surgery. IEEE Trans Med Imaging 19(10): ) Sauvee M, Poignet P, Triboulet J, Dombre E, Malis E, Demaria R (2006) 3D heart motion estimation using endoscopic monocular vision system. In: Sixth IFAC symposium on modeling and control in biomedical systems. 9) Baumhauer M, Feuerstein M, Meinzer HP, Rassweiler J. Navigation in endoscopic soft tissue surgery: perspectives and limitations.j Endourol Apr;22(4): ) D. Teber, M. Baumhauer, T. Simpfendoerfer, M. Hruza, J. Klein, J. Rassweiler Augmented Reality a new tool to improve surgical accuracy during laparoscopic partial nephrectomy European Urology Supplements, Volume 7, Issue 3, Pages derleme, Figür 1. Laparoskopi s ras nda Augmented Reality yard m yla CT görüntüleri ile cerrahi sahan n endovizyon ekran nda eflzamanl gösterilmesi Figür 2. nside out navigasyon tekni i ile laproskopik parsiyel nefrektomi uygulamas MAYIS 3 May s 2009 ÜR NER NKONT NANS VE PELV K PROLAPSUS TEDAV S NDE GÜNCELLEME 2009 STANBUL 8-9 May s 2009 EGE LAPAROSKOP GÜNLER May s 2009 BÖLGESEL E T M TOPLANTISI KARS May s ULUSAL ANDROLOJ KONGRES SWISSOTEL ZM R 27 May s 2009 TÜD AYLIK B L MSEL TOPLANTI HYATT REGENCY STANBUL HAZ RAN 6-7 Haziran 2009 AS STAN E T M TOPLANTISI SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 20

9 LAPAROSKOP K NEFRON-KORUYUCU CERRAH : GÜNCEL YÖNEL MLER VE ONKOLOJ K SONUÇLAR 2 fiekil-2a, -2b: Net görüntü alt nda ve güvenlik parankimini iyi düzeyde görmek ve düzenlemek laz m. PROF. DR. TiBET ERDO RU AKDENiZ ÜNV. TIP FAK. ÜROLOJ ABD Evre I (T1-T2) renal kanser vakalar nda radikal nefrektomiden sonra 5 y ll k sa kal m oranlar %75 ve üzerindedir. Rekürens riski ileri evre T ve pozitif lenf nodu olan hastalarda artmaktad r. Fonksiyonel renal parankimin korunmas n n önemli oldu u durumlarda nefron koruyucu cerrahi radikal nefrektomi yerine tercih edilmektedir. Nefron koruyucu cerrahinin iki önemli amac bulunmaktad r: (i) onkolojik olarak tam tümör eksizyonu, ve (ii) geriye kalan iyi fonksiyon gören renal parankimin korunmas. Küçük ( 4 cm) renal tümörlerin nefron koruyucu cerrahi sonras kanser spesifik sa kal m oranlar mükemmeldir (%72-100) ve radikal nefrektomi ile elde edilenle karfl laflt r labilirdir. Ayr ca nefron koruyucu cerrahi nefron kayb n mümkün oldu unca azaltaktad r. Multifokal renal kanser insidans %7-25 aras ndad r ve bu insidens primer tümör 4 cm oldu unda %0-5'e düflmektedir. Nefron koruyucu cerrahi sonras lokal rekürens riski <%10 olup, daha çok normal olarak de erlendirilen böbrek k sm nda daha önceden tespit edilemeyen mikroskopik multifokal tümörlere ba l d r. Renal kanser multifokalitesi ile ilgili endifleler parankim koruyucu cerrahinin kanser koruyucu cerrahi oldu u iddialar n n ortaya ç kmas na neden olmufltur. Bununla beraber multifokalite ile lokal rekürrens aras nda lineer veya öngörülebilen bir iliflki olmad bildirilmifltir. Nefron koruyucu cerrahiden sonraki lokal rekürrensi en aza indirmek için tümör ile birlikte yeteri derecede normal parankimin ç kar lmas gereklidir (fiekil-1). Onkolojik olarak yeterli parankim s n r n n geniflli inin ne oldu u son zamanlarda tan mlanm flt r. Uzun dönem takip sonuçlar histolojik olarak tümör s n r n n negatif olmas n n primer kriter oldu unu ve s n r geniflli inin pratik bir önemi olmad n göstermifltir. Castilla ve ark. ortalama 8.5 y ll k takiplerinde rezeksiyon s n r n n geniflli i ile uzun dönem hastal k progresyonu aras nda bir korelasyon olmad n göstermifllerdir. Di er yazarlar 1 ile 5 mm aras nda de iflen rezeksiyon s n r ile lokal rekürens olmaks z n uygun ve karfl laflt r labilir kanser kontrolü elde edildi ini bildirmifltir. Her ne kadar cerrahi s n r geniflli inin sonuçta önemi olmasa da laparoskopik parsiyel nefrektomi s ras nda yaklafl k 0.5 cm'lik bir s n r b rak lmas amaçlan r (fiekil-2a, -2b). fiekil-1: Radyolojik de erlendirmede tümörün ilk plandaki rezeksiyon alan belirlenmelidir. Küçük (<4 cm) tümörlerde radikal ve parsiyel nefrektomiyi karfl laflt ran randomize kontrollü bir çal flmada karfl laflt r labilir takip sürelerinde benzer ortanca sa kal m süresi oldu unu göstermifltir. Belldegrun ve ark. unilateral, soliter veya bilateral renal kanser nedeniyle nefron koruyucu cerrahi uygulanan 146 hasta ile renal kanser nedeniyle radikal nefrektomi yap lan 125 hastay karfl laflt rm flt r. Parsiyel nefrektomi grubunda T2 hastalar nda sa kal m %66 iken T1 hastalar nda %100 bulunmufltur (p<0.001). Radikal nefrektomi veya nefron koruyucu cerrahi ile tedavi edilen T1 renal kanserli hastalarda sa kal m karfl laflt r labilirken radikal nefrektomi ile tedavi edilen T2 lezyonlu hastalarda sa kal m belirgin olarak daha iyi bulunmufltur (p=0.001). Yazarlar <7 cm (ideal olarak <4 cm) lokalize unilateral renal kanserli hastalarda nefron koruyucu cerrahinin daha yararl oldu u sonucuna varm fllard r. Lee ve ark. 4 cm renal kanserli hastalarda hem nefron koruyucu cerrahiden sonra hem de radikal nefrektomiden sonra her iki grupta da lokal rekürens olmaks z n %96'l k 5 y ll k hastal ks z sa kal m oran oldu unu bildirmifllerdir. Nefron koruyucu cerrahi ile tedavi edilen hastalar n 10 y ll k takiplerinde Fergany 5 y lda %88'lik ve 10 y lda %73'lük kanser spesifik sa kal m oran oldu unu göstermifltir. Rekürensler lokal olarak (%4), metastatik hastal k fleklinde (%21.5) veya kombine olarak (lokalize ve metastatik hastal k, %6.5) geliflmifltir. Unifokal, <4 cm tümörlü hastalarda 10 y ll k takipte lokal rekürens görülmeksizin kanser spesifik sa kal m oran %100'dür. Nefron koruyucu cerrahi ile tedavi edilen fleffaf hücreli renal kanserli hastalarda papiller/kromofob renal kanserli hastalarla karfl laflt r ld nda belirgin olarak düflük 10 y ll k kanser spesifik sa kal m oran oldu unu bildirmifllerdir (%91.5'a karfl l k %99, p=0.029). Bu tür klinikopatolojik özellikler preoperatif olarak karar vermede, hasta dan flmanl nda ve sa kal m tahmininde göz önünde bulundurulmal d r. Laparoskopik PRx: onkolojik sonuçlar Tümör ekilmesi laparosopik cerrahide önemli bir konudur. Ürolojik laparoskopide bildirilen ilk tümör yay lma vakalar dört mesane kanserli ve bir de prostat kanserli hastada yap lan lenfadenektomi veya lenf nodu biyopsisi sonras görülmüfltür. Bununla birlikte bu vakalar n hiçbirinde spesimeni ç kartmak için bir kese kullan lmam flt r. Tümör yay lmas n n en s k görüldü ü noktalardan birisi spesimenin ç kar ld trokar deli idir. fiimdiye kadar laparoskopik renal cerrahi sonras birkaç tümör yay lma vakas bildirilmifltir: üç vaka laparoskopik radikal nefrektomiden sonra, dört vaka nefroüreterektomiden sonrad r. Teorik olarak yüksek tümör perforasyonu riskine veya kontamine enstrümanlarla tümör hücresi yay lmas na ba l olarak laparoskopik parsiyel nefrektomi sonras tümör ekimi görülebilir. Küçük renal tümörlerin tedavisinde standart bir ifllem olabilmesi için laparoskopik parsiyel nefrektominin uzun dönem takipteki tümörsüz sa kal m oranlar n n aç k parsiyel nefrektomininkine eriflmelidir. Bununla birlikte flimdiye kadar elde edilen k sa ve orta dönemdeki lokal ve uzak kanser kontrolü sonuçlar mükemmeldir. Tümör için yap lan laparoskopik parsiyel nefrektomide 53 hastadaki çok merkezli Avrupa deneyimi Rassweiler taraf ndan bildirilmifltir. Ortalama tümör boyutu 2.3 cm (1.1-5). Vakalar n %28'inde transperitoneal yaklafl m kullan lm flt r. Ortalama operasyon süresi 3.2 saat ( ) ve tahmini kan kayb 725 ml ( ) idi. ntraoperatif komplikasyonlar aras nda bir hastada pnömotoraks ve ikisinde aç k cerrahiye geçilen dört hastada kanama bulunmaktad r. Postoperatif komplikasyon olarak bir hastada tekrar müdahale edilmesi gereken kanama ve befl hastada üriner kaçak izlenmifltir. Üriner kaça olan iki hastada ayn zamanda kanama mevcuttu ve nefrektomi ile tedavi edilmifltir. Histoloji 37 pt1 renal kanser (%69) bulundu unu göstermifltir ve 3 y ll k takipte %100 hastal ks z sa kal m elde edilmifltir. Jeschke, küçük (<2 cm), periferal, ekzofitik, solid renal tümörü olan 51 hastada hiler klemplemesiz laparoskopik parsiyel nefrektomi sonuçlar n bildirmifllerdir. Ultracision cihaz (Ethicon, Cincinnati, OH) tümör wedge rezeksiyonu için kullan lm fl ve hemostaz fibrin yap flt r c örtülü selüloz ile birlikte bipolar koagülasyon ile sa lanm flt r. Ortalama operasyon süresi 2.2 saat (1.2-5), ortalama kan kayb 282 ml (20-800) idi ve aç k operasyona dönüfl gerekli olmam flt r. Hastalar n %10'unda pnömotoraks (bir), üriner kaçak (üç) ve yeniden aç k müdahale gerektiren geç kanamay (bir) içeren komplikasyonlar geliflmifltir. Hastalar n %76's nda tümör patolojik olarak do rulanm flt r ayl k ortalama takipte (3-78) lokal rekürens veya uzak metastaz izlenmemifltir. Wedge rezeksiyondan bir y l sonra opere edilen böbrekte metakron de novo renal kanser geliflen papiller karsinomlu bir hasta laparoskopik radikal nefrektomi ile tedavi edilmifltir. Gill soliter <7 cm tümör nedeniyle laparoskopik parsiyel nefrektomi (n=100) ve aç k nefron koruyucu cerrahi (n=100) yap lan hastalar karfl laflt rm flt r. Ortanca tümör boyutu laparoskopi grubunda 2.8 cm, aç k cerrahi grubunda 3.3 cm'dir (p=0.005). Laparoskopi grubunda hastalar n %35'inin, aç k cerrahi grubunda ise %33'ünün tümörü santral yerleflimliydi (p=0.83). Parsiyel nefrektomi endikasyonu s ras yla hastalar n %41 ve %54'ünde zorunluydu (p=0.001). Laparoskopi ile aç k cerrahi gruplar karfl laflt r ld nda ortanca cerrahi süresi (3'e karfl l k 3.9 saat, p<0.001) ve kan kayb (125'e karfl l k 250 ml, p<0.001) laparoskopi grubunda daha azken s cak iskemi süresi laparoskopik parsiyel nefrektomide daha uzun (28'e karfl l k 18 dakika, p<0.001) tespit edilmifltir. Laparoskopi hastalar n n postoperatif daha az analjezik ihtiyac (20.2'ye karfl l k mg morfin sülfat dengi, p<0.001), daha k sa hastane kal fl süresi (2'ye karfl l k 5 gün) ve daha h zl iyileflme süreci (4'e karfl l k 6 hafta, p<0.001) olmufltur. Histoloji laparoskopi grubunda hastalar n %75'inde, aç k cerrahi grubunda ise %85'inde renal hücreli kanser oldu unu göstermifltir (p=0.003). Pozitif cerrahi s n r oran s ras yla %3 ve %0 idi (p=0.11). ntraoperatif ve renal/ürolojik komplikasyonlar laparoskopi grubunda (s ras yla %5 ve %11) aç k cerrahi grubuna göre (s ras yla %0 ve %2) daha fazla idi (s ras yla p=0.02 ve 0.01). Laparoskopi grubunda lokal veya port yerinde rekürens saptanmad. Bu bilgilere dayanarak yazarlar her ne kadar aç k parsiyel nefrektominin renal tümörler için standart nefron koruyucu cerrahi olsa da laparoskopik parsiyel nefrektominin efektif minimal invaziv bir alternatif olmaya bafllad sonucuna varm fllard r. SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 21

10 D S PL NLER ARASI ÜROONKOLOJ TOPLANTISI 2009: LK BAfiARMAK PROF. DR. ÇA CAL T p bilimini meslek edinenler çal flt klar alandaki h zla ço alan bilgi birikimi ve de iflime ra men güncel kalman n zorluklar n uzun süredir yaflamaktad rlar. Güncel bilgiden geri kalmak istemeyen hekimlerin hedefledikleri kaliteyi yakalamalar çal flma sahalar n daraltmalar ve bu dar segmentte derinleflmeleri ile mümkün olabilir. Bununla beraber, kanseri tedavi etmeyi amaçlayan doktorlar konular na iliflkin derin bilgiye sahip olsalar da farkl alanlarda uzmanlaflm fl meslektafllar yla birlikte çal flmak, iflbirli i yapmak zorundad rlar. Ürogenital sistem tümörlerinin bilinen di er onkolojik hastal klar n seyirlerine göre farkl klinik gidifl göstermesi tan aflamas ndan itibaren üriner sistem kanseri olgular nda hastal n tüm evrelerinde de iflik uzmanl k alanlar n n ortaklafla çal flmas na daha da fazla önem kazand rmaktad r. Radyodiagnostik, üropatoloji, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji ve üroloji alanlar nda uzmanlaflm fl meslekdafllar m z n y llard r kurumlar bünyesinde veya bireysel çabalar yla birlikte sürdürdükleri çal flmalar n n Disiplinler Aras Üroonkoloji Toplant s ile en üst düzeye tafl mas fikri yaklafl k iki y l önce flekillenmeye bafllad. Böylesi bir toplant n n yarar na inanan Üroonkoloji Derne i ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derne inin yan s ra medikal onkoloji uzman meslektafllar m z ülkü birli i yaparak yola ç kt lar. Düzenleme Kurulu 3 ürolog, 3 radyasyon onkolojisi ve 3 t bbi onkolog taraf ndan oluflturuldu. Yo un çabalar ve sak n lmayan emeklerle ülkemiz gereksinimlerine göre saptanan konulardan oluflan program n oluflturulmas toplant sürecini daha da belirgin hale getirdi. Toplant konular böbrek, mesane, prostat ve testis tümörleri ana bafll klar alt nda güncel ve tart flmal alanlara yönelik olarak tasarland. Yap lan haz rl klar n ard ndan Disiplinler Aras Üroonkoloji Kongresi Mart 2009 tarihlerinde Girne, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti' nde gerçeklefltirildi. Toplant n n aç l fl K br s Mücadelesinin simge ismi ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyetinin efsane Cumhurbaflkan Say n Rauf Denktafl taraf ndan yap ld (Resim 1). Say n Cumhurbaflkan toplant n n ismi gibi farkl alanlarda ama birbirinden önemli konulardaki de erli görüfllerini bizlerle paylaflt. Resim 1: K br s Mücadelesinin simge ismi ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Eski Cumhurbaflkan Say n Rauf Denktafl toplant n n aç l fl konuflmas n yapt. Ürologlar, medikal onkologlar, radyasyon onkologlar, üropatologlar, radyodiagnostik ve nükleer t p uzmanlar ndan oluflan 33 meslektafl m z sunufllar ile toplant y süslediler. Birbirinden güzel sunular yine farkl uzmanl k alanlar nda çal flmalar na ra men hedefleri ürogenital sistem kanserlerini tedavi etmek olan kay tl toplam 325 kat l mc taraf ndan izlendi (Resim 2). K sa sürede çok çeflitli konuda bilgi paylafl m n hedefleyen toplant program n n yo unlu una ra men kat l mc lar salonu Resim 2: Kat l mc lar toplant sunumlar n ilgi ile izlediler. doldurmaktan geri durmad lar. T p dünyas nda düzenlenen her toplant n n gerçeklefltirilebilmesi için özverili ilgisini esirgemeyen ilaç endüstrisi Disiplinler Aras Üroonkoloji Toplant s için de elinden gelen deste i sak nmad. Düzenli aral klarla gerçeklefltirilmesi planlanan toplant serisinin ilk birlikteli i farkl uzmanl k alanlar n sosyal programlarda da bir araya getirdi. 3. ÜROONKOLOJ KIfi SEMPOZYUMU ZLEN MLER / 4-8 fiubat G RNE K.K.T.C PROF. DR. DERYA BALBAY Bu y l Üroonkoloji K fl Sempozyumunun üçüncüsü 4-8. fiubat tarihleri aras nda Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nin Girne flehrinde düzenlenmifl ve sempozyuma Türkiye'den toplam 452 ürolog kat lmak üzere kay t yapt rm flt r. Kuzey K br s Türk Cumhuriyetindeki ürolog meslektafllar m z ve Türkiye'den medikal onkologlar ve radyoterapistler de sempozyuma kat lm fllard r. Eflbaflkanl klar n Prof. Dr. M. Derya Balbay ve Doç. Dr. Çetin Dinçel'in yapt sempozyumun ana konular n prostat kanseri, mesane kanseri, penis kanserleri, testis tümörleri, böbrek kanseri, pediatrik üroonkoloji ve bengin prostat hiperplazisi oluflturmufltur. Toplant ya kat lan davetli yabanc konuflmac lar aras nda Amerika Birleflik Devletlerin'den Dr. Michael Blute, Dr. Mart n A. Koyle, Dr. Curtis A. Pettaway ve Dr. Louis Pisters; Almanya'dan Dr. Serdar De er; Azerbaycan'dan Dr. Sudeyf mamverdiyev; Suriye'den Dr. A. K. Chamssuddin; M s r'dan Dr. Hassan Abol - Enein; Lübnan'dan Dr. Raja Khauli ve Güney K br s'dan Dr. Petros Kitsios yer alm flt r. Sempozyum program nda prostat kanserinde tan, lokalize prostat kanserinde cerrahi tedavi, lokalize prostat kanserinde di er tedavi yaklafl mlar, yüksek riskli prostat kanseri, metastatik prostat kanseri, prostat kanserinde zor olgular, mesane tümörlerinde tan -evreleme, yüzeyel mesane tümörlerinde tedavi, invaziv mesane tümörlerinde cerrahi tedaviler, invaziv mesane tümörlerinde kemoterapi, üst üriner sistem ürotelyal tümörleri, mesane tümörlerinde zor olgular, penis kanserleri, testis tümörleri, testis tümörlerinde zor olgular, böbrek tümörlerinde tan, böbrek tümörlerinde cerrahi tedavi, metastatik böbrek tümörlerinde tedavi, böbrek tümörlerinde zor olgular, pediatrik üroonkoloji (Wilms tümörü, çocukluk ça n n di er tümörleri ve pediatrik üroonkolojide zor olgular) ve benign prostat hiperplazisi yer alm flt r. Her bölümde cerrahi teknikler video sunumlar ile anlat lm flt r. Bu sempozyumda ilk defa Pediatrik Üroonkoloji ve Penis Kanserleri incelenmifltir. Sempozyum s ras nda stanbul Ümraniye E itim ve Araflt rma Hastanesin'den canl yay n yap larak robotik radikal prostatektomi ameliyat say n Doç. Dr. Eyüp Gümüfl taraf ndan yap lm flt r. K.K.T.C. Cumhurbaflkan Say n Mehmet Ali Talat Üroonkoloji Sempozyumu'nun aç l fl bölümünde bir konuflma yapm fl ve sempozyumun K br s'da düzenlenmesinden büyük memnuniyet duydu unu Türkiye bize nefes ald r yor ifadesi ile belirtmifltir. K.K.T.C. Sa l k Bakan say n Eflref Vaiz de aç l fl program nda bir konuflma yapm flt r. Aç l fl program kapsam nda Türk Üroloji Derne i Onursal Baflkan say n Prof. Dr. Sedat Tellalo lu ve Türk Üroloji Derne i Baflkan say n Prof. Dr. Atefl Kad o lu da birer konuflma yaparak sempozyumun baflar l geçmesi dileklerinde bulunmufllard r. Sempozyumda ayr ca T.C. Sa l k Bakanl Müsteflar Yard mc s ve Dünya Sa l k Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi say n Prof. Dr. Sabahattin Ayd n da Türkiye'de Ürolojik Kanserler bafll kl bir sunum yapm flt r. stanbul Üniversitesi Rektörü say n Prof. Dr. Yunus Söylet ise Pediatrik Üroonkoloji oturumunda oturum baflkan olarak görev yapm flt r. Bilimsel olarak son derece doyurucu olan sempozyum sömestr tatiline de rastgeldi inden meslektafllar m z n ço u aileleriyle birilkte sempozyuma kat lm fllard r. Gala gecesinde Murat Gö ebakan konseri yan s ra sonraki akflamda Etnika grubunun muhteflem konserleri ile de süslenen sempozyumda YÖK üyesi Prof. Dr. Durmufl Günay da Felsefi Bak fl ve Felsefeye Bak fl adl konuflmas n yapm flt r. Kat l mc lar Dördüncü Üroonkoloji K fl Sempozyumunda tekrar buluflmak üzere hem bilimsel hem de sosyal yönlerden güzel an larla Girne'den ayr lm fllard r. SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 22

11 ÜROLOJ DERNE N N YEN YÖNET M KURULU ÜYELER N TANIYALIM Dr. Atefl Kad o lu Dr. Recep Büyükalpelli Dr. Rüfltü Cankon Germiyano lu Dr. Ahmet Y. Müslümano lu Prof. Dr. Atefl Kad o lu, 1959 y l nda stanbul'da do du. Lise e itimini stanbul Erkek Lisesi'nde tamamlad. stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi'nden 1983 y l nda mezun oldu y l nda üroloji doçenti, 2000 y l nda ise üroloji profesörlü ü ünvan n kazand. Dr. Kad o lu, Türk Androloji Derne i baflkanl n takiben Kas m 2008 tarihinden itibaren Türk Üroloji Derne i baflkanl n yürütmektedir. Ayr ca ESSM yönetim kurulunda görev yapan Dr. Kad o lu, Sexual Medicine editör kurulunda yer alm fl ve halen European Urology editörler kurulundad r. Dr. Kad o lu EAU, AUA, ESSM, ISSM, ISSWSH ve ASRM üyesidir. Kad o lu'nun SCI kapsam na giren dergilerde yay nlanan 73, SCI kapsam d fl ndaki dergilerde yay nlanan 13 makalesi bulunmaktad r ve bu makaleler 642 adet at f alm flt r. kinci uluslararas seksüel disfonksiyon toplant s nda kad n seksüel fonksiyon bozuklu u bölüm üyeli i yapm fl ve üçüncü uluslararas seküel disfonksiyon toplant s nda ise Priapizm efl baflkanl n yürütmektedir. Evli ve iki çocuk sahibi olup, Almanca ve ngilizce bilmektedir. Karaman, do umluyum. lk ö renimimi Karaman Günefl lkokulunda, orta ö renimimi Ankara Atatürk Lisesi nde tamamlad. Hacettepe T p Fakültesinden 1981 y l nda mezun oldu. Bunu takiben Giresun Merkez Sa l k Oca nda mecburi hizmetini ve Erzurum A r Bak m Tamir Fabrikas nda askerlik görevini yapt y l nda Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal nda araflt rma görevlisi olarak e itimine devam etti y l nda Turhal Devlet Hastanesinde mecburi hizmetimi tamamlad ktan sonra Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal nda yard mc doçent olarak çal flmalar na devam etti. Ayn Anabilim Dal nda 1993 y l nda doçent, 1999 y l nda ise profesör kadrosuna atand y l nda Ankara' da do du y l nda Ankara Fen Lisesi'ni bitirerek kazand Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi' nde t p e itimini 1982 y l nda tamamlayarak mezun oldu. Pratisyen doktor olarak mecburi hizmetini y llar aras nda Çorum Sungurlu ve Alembeyli Sa l k oca nda yapt. Üroloji asistanl n y llar aras nda Sa l k Bakanl Ankara E itim ve Araflt rma Hastanesi Üroloji Klini i' nde tamamlad. Takiben askerlik görevini Tabip Te men olarak y llar aras nda Erzincan Asker Hastanesinde tamamlad y l nda tekrar Ankara Hastanesi Üroloji Klini ine döndü ve ayn klini e Baflasistan olarak atand y l nda ise yap lan s nav kazanarak ayn klini e Klinik flefi yard mc s oldu y l nda Üroloji Doçenti, 2001 y l nda da fleflik s nav n kazanarak Sa l k Bakanl Ankara E itim ve Araflt rma Hastanesi 2. Üroloji Klini i fiefi olmaya hak kazand y llar aras nda Türk Çocuk Ürolojisi Derne i yönetim kurulu ve 2008 y l nda Kontinans Derne i yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu y l Kas m ay nda Türk Üroloji Derne i yönetim kurulu üyeli ine seçildi Aral k tarihinden itibaren Türk Üroloji Derne i Genel Sekreterli i görevini üstlenmifltir. Evli ve bir çocuk babas d r. fliir fliir fliir fliir 16 Haziran 1956 stanbul do umludur. Lise e itimini Levent Lisesi nde tamamlam flt r y llar aras nda.ü. stanbul T p Fakültesinde okumufltur. Askerlik Hizmetini Bayburt ta Tabib Aste men olarak yapm flt r y llar aras nda.ü. stanbul T p Fakültesinde Üroloji Asistan olarak, y llar aras nda fiiflli Etfal Hastanesi Üroloji Klini inde Baflasistan olarak, y llar aras nda fiiflli Etfal Hastanesi Üroloji Klini inde fief Yard mc s olarak görev yapm flt r y l ndan beri Haseki Hastanesinde Üroloji Klinik fiefi olarak görevini sürdürmektedir. Türk Üroloji Derne i nin iki dönemdir Yönetim Kurulu Üyesidir. European Association of Urology, American Urological Association ve Endourology Society üyesidir.türk Üroloji Dergisi ve Haseki T p Bülteni nde editörlük yapmaktad r. Evli, 1 k z, 1 erkek çocuk babas d r. Dr. Hakan K l çarslan Dr. Faruk Ya c Dr. Bülent Semerci 25 Mart 1970 de Samsun da do du. lk (Mustafa Kemal lkokulu) orta ( lkad m Ortaokulu )ve Lise (Ondokuzmay s Lisesi) ö renimini Samsun'da tamamlad Y l nda Bursa Uluda Üniversitesi T p Fakültesini kazand. Temmuz 1993'de Uluda Üniversitesi T p Fakültesinden mezun oldu. Ekim Aral k 1994 tarihlerinde Samsun'da pratisyen hekim olarak görev yapt. Ocak 1995'de Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesinde Üroloji bölümünde araflt rma görevlili ini kazand. Ocak 1999'da Üroloji Uzman oldu. Haziran 1999'da Yard mc Doçentli e atand. Nisan 2004'de Üroloji Doçenti oldu. A ustos 2005'de Uluda Üniversitesi T p Fakültesini fliir Üroloji Anabilim Dal nda görevime bafllad. Halen Uluda Üniversitesi T p Fakültesini Üroloji Anabilim Dal nda görevine devam etmektedir. TTB, Türk Üroloji Derne i, Türk Androloji Derne i, Türk Endoüroloji Derne i, Bursa Üroloji Derne i, EAU ve ESSM üyesidir. Evli ve bir çocuk babas d r Tarihinde Ankara'da do du. lk Orta lise e itimimi Ankarada tamamlad y l nda Ankara Üniversitesi T p Fakültesini bitirdi y llar aras nda Ankara Üniversitesi Adli T p Anabilim Dal nda mecburi hizmetini yapt.1989 Y l nda Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal ndan htisas n ald y llar aras nda Askerlik Hizmetimi yapt.1991 y l nda bir sene boyunca Sa l k Bakanl Ankara Hastanesinde Üroloji Uzman olarak çal flt y l nda Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji fliir Anabilim Dal na Yrd. Doç. olarak atand,1995 y l nda Doçent, 2001 y l nda Profesör oldu y l ndan itibaren Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal Baflkanl n yürütmektedir y l nda zmir de do du. lkö retimini Sakarya lkokulunda, orta ö retimini y llar aras nda zmir Özel Türk Lisesi'nde tamamlad. Yüksekö renimi'ne 1974 y l nda Ege Üniversitesi T p Fakültesinde bafllad ve 1980 A ustos ay nda mezun oldu. Nisan 1981-A ustos 1982 tarihleri aras nda stanbul 1. Z rhl Tugay Karargah Tabibi olarak askerli ini yapt. Askerlik hizmetini tamamlad ktan sonra Ege Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Klini inde üroloji ihtisas na bafllad y l Eylül ay nda Üroloji Uzman olmufltur. fliir 1987 Ocak-1989 A ustos tarihleri aras nda Fatsa Devlet Hastanesi'nde Üroloji Uzman olarak çal flm flt r A ustos-1991 May s tarihleri aras nda zmir Atatürk E itim Hastanesi Üroloji Klini inde çal flm flt r May s ay nda tekrar Ege Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Klini i'ne geri döndü y l nda ayn klinikte Yrd. Doç. Kadrosuna atanm flt r Ekim ay nda yap lan Doçentlik s nav nda baflar l olarak Üroloji Doçenti olan Dr. Semerci 1998 y l nda ayn klinikte Doçentlik kadrosuna atanm flt r y l nda Profesörlük kadrosuna atanm fl olup, halen bu görevi yürütmektedir y l nda 1 ay süreyle Edingburgh Western General Hospital, 2007 y l nda 1,5 ay süreyle Cleveland klini inde çeflitli Ürolojik ameliyatlara aktif olarak kat larak bilgi ve görgüsünü art rd. Halen Türk Androloji Derne i yönetim kurulu üyesidir. Ulusal ve uluslar aras dergilerde bas lm fl makalesi bulunmaktad r. Evli ve 1 çocuk babas olan Dr. Semerci ngilizce bilmektedir. TTB, Türk Üroloji Derne i, Türk Androloji Derne i, Türk Endoüroloji Derne i, Ege Üroloji Derne i, EAU ve ESSM üyesidir. SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 23

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU Endoüroloji Derne i nin Akademik Katk lar yla 28 Mart - 01 Nisan 2011 Veteriner Fakültesi Avc lar, stanbul Teorik e itim Kuru laboratuvar Islak laboratuvar Canl cerrahi / stanbul T p Fakültesi Pratik en

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA

TÜRK ÜROLOJ DERNE ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA TÜRK ÜROLOJ DERNE 1. 2. ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA Türk Üroloji Derne i 1. 2 ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 May s 2014, Cuma

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA. 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA. 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA ÖNSÖZ De erli Meslektafllar m z, Türk Üroloji Derne i, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derne

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL. 17-18 EK M 2009 The Marmara Hotel, stanbul

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL. 17-18 EK M 2009 The Marmara Hotel, stanbul ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL 17-18 EK M 2009 The Marmara Hotel, stanbul ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL ÖNSÖZ De erli Meslektafllar m z, Türk Üroloji Derne i, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derne

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUSTAFA SERDAR ÖZBEK Doğum Tarihi: Şubat 977 Unvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı