Veri Taban ve Visual Basic

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Veri Taban ve Visual Basic"

Transkript

1 Veri Taban ve Visual Basic Geçmite, random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan kaytlar bugünkü veri taban uygulamalarnn temelini oluturmaktadr. Random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan veri taban programlama gelenei daha sonra yerini Clipper, Dbase, Paradox gibi uygulamalara brakmtr. Ancak bu uygulamalar iletim sistemi desteinden bamszd ve karakter yönelimli (command oriented) idi. Daha sonralar, bilgisayarlardaki veri taban uygulamalarnn önem kazanmas ile daha üst düzey veri taban uygulamalar, veri taban ortam gelitiricileri ve iletim sistemi destei ile veri tabanlar oluturulmaya baland. Bunlara en önemli örnekler ise Access, Oracle, MySql vb. Veritabanl ile iletim sistemlerinin etkileimlerinde arabirim olan Veri Taban Motorlar (DataBase Engine) gelitirildi ve ortaya çkan model aada verildii gibi bir ortam gelitirildi. Eski Sistem PC Tabanl Sistem Kullanc AraBirimi Kullanc AraBirimi Veri Saklama Alan VeriTaban Motoru Veri Saklama Alan Kullanc Arabirimi ve Uygulama Kodlar: Kullancnn etkileimde olduu ortamdr. Gelitirme ortam ya uygulama yazlm eklindedir ya da kod girii eklindedir. VeriTaban Motoru: Kullanc arabirimi ile veriler arasnda bir arabirim oluturur. Ayn zamanda da iletim sisteminin bir parças olarak sistem çars eklindedir. Özellikle Microsoft, VeriTaban uygulamalarnda, VeriTaban motoru olarak MS Jet VeriTaban Motorunu (MS Jet DataBase Engine) kullanmaktadr. Bu motor, sistem

2 çarlarndan oluan DLL dosyalarn içermektedir. Bu motorlar ayn zamanda SQL sorgulama diline uyumludur. Veri Saklama Alan: Veri saklama alanlar, elektro-manyetik ortamlardr. Ancak bu modelde kastedilen ve ele alnan, genellikle veri taban dosyalardr. Bu etkileimler aadaki gibi tanmlanabilir. Uygulama Program VeriTaban Motoru VeriTaban Dosyas SQL Veriyi Sorgulama Veri 8lemleri Kayt Kümesi (Record Set) VeriTaban (Database)

3 Yukarda tanmlanan etkileim, bir model gerei u ekilde Visula Basic (Microsoft) gelitirme ortamnda u hiyerari ile ele alnrlar. VeriTaban Motoru WorkSpace VeriTaban Tablolar (TableDef) Sorgular (QueryDef) VeriKümeleri (RecordSet) Alanlar (Fielads) Kaytlar (Record) Hiyerari u ekilde açklanabilir: Kaytlar, alanlardaki kaytl verilerdir. Kaytlar, alanlarn içindedir. Alanlar, tablolarn ya da sorgularn alanlar olabilir. Tablo ve sorgular veritabann oluturur. Veritabanlar ise bir araya gelerek çalma alanlarn (WorkSpace) oluturur. Bu hiyerarik bütün, veri eriim nesnesi (Data Access Object-DAO) olarak ifade edilen bir nesne ile yönetilir. Verilere yönelik bilgi uygulama programndan veritabanna ya da veritabanndan uygulama programna göredir. Ancak buradaki amaç, DAO ya da SQL ile belirlenir. DAO ile verilere dolaysz eriim olanakl iken, SQL ile uygulama kodlar yazmak suretiyle veriye eriim ve veri/veritaban ilemleri olanakldr. SQL (Yapsal Sorgulama Dili - Structured Query Language) SQL, bir veritaban programlama dilidir ve tablolar üzerinde sorgulama özelliine sahiptir. Bu dilin iki özelliinden söz etmek olanakldr. Bunlar srasyla; Veri Tanmlama Dili (Data Defination Language-DDL) ve Veri 8leme Dili (Data Manipulation Language- DML).

4 Veri Tanmlama Dili: Bu veritaban dilinin; varolan bir veritabanna yeni tablolar ya da tablolara alanlar eklemek (CREATE), bir veri tabanndan tablo silmek (DROP) ve bir tabloya alan eklemek ya da alan özelliklerini deitirmek (ALTER) gibi bir ilevsellii vardr. Örnekler: CREATE TABLE Tablo_Adi ([Alan_Adi] Alan_Ozellik CREATE TABLE Kisiler ([Ad] TEXT (25), [SoyAd] TEXT (25)) ALTER TABLE Tablo_Adi {ADD {COLUMN field type[(size)] [NOT NULL] DROP {COLUMN field I CONSTRAINT indexname} } ALTER TABLE Kisiler ADD COLUMN Eposta TEXT (30) DROP {TABLE Tablo_Adi } DROP TABLE Kisiler Veri '(leme Dili: Bu veritaban dilinin ise; bir tablodaki kaytlardan belirli ölçütlere göre sorgulama yapmak (SELECT), tabloya yeni kaytlar ekelemek (INSERT), varolan kaytlar üzerinde deiiklikler yapmak (UPDATE) ve tablodan kayt silmek (DELETE) gibi ilevsellii vardr. Örnekler: SELECT Alan_Adi FROM Tablo_Adi WHERE Ölçütler ORDER BY HAVING GROUP BY INSERT INTO Tablo_Adi (Alan_Adi) VALUES (Deger) INSERT INTO Kisiler (Ad, SoyAd) VALUES ( Ali, Güzel ) SQL her ne kadar programlama dili olarak ifade edilse de aslnda deikenleri bir tablonun alanlar, verileri ise alanlara ilkin kaytlar olan ve en önemli özellii ise birer sql cümleciinden (sql clauses) olumasdr. Bu dil yaps, yukarda belirtilen DDL ve DML komutlarna eklenerek oluturulurlar. Örnein; SELECT Alan_Adi FROM Tablo_Adi WHERE Alan_Adi= Bilgisayar ; SELECT DML komutu FROM,WHERE Sql Cümlecii Alan/Tablo Adi 8lem alanlar Bu sorgu cümlesi ise; belirtilen tablonun belirtilen alannda arama yaparak, Alan_Adi nda kaytl Bilgisayar kaytl bilgileri seçmesidir (görüntülemesi).

5 SQL cümleci.inde kullanlan atomlar: FROM: WHERE: Tablodan seçilecek/görüntülenecek alanlar belirler. Birden fazla alan görüntülenecek ise alan adlar, ila ayrlr. Koul ifade eder. Seçilen alanda belirli bir ölçüte göre seçme yaplmasn salar. GROUP BY: Özel/belirtilen gruplara göre kaytlarn seçilmesini salar. ORDER BY: Seçilen kaytlarn görüntülenmesi srasnda sralama ölçütünü belirlen. SQL cümleci.inde kullanlan operatörler: Mantksal Opertörler: Birden fazla koul söz konusu olduunda kullanlr ve koullar birbirine balar. AND, OR, NOT bu operatörlere örnektir. SELECT Alan_Adi FROM Tablo_Adi WHERE Kosu11 AND Kosul2 Kar(la(trma Opertörler: Ölçüt olarak kullanlan alan deerleri (kaytlar) için karlatrma amaçl kullanlr. < Daha Küçük <= Daha küçük ya da eit > Daha Büyük >= Daha büyük ya da eit = Eit <> Eit Deil BETWEEN 8ki deerin arasndaki deerler LIKE Benzerlik gösteren deerler IN Özel kaytlar için kullanlr. Örnekler: SELECT LastName, FirstName FROM Employees;

6 1) Aadaki yapya göre bir access veritaban oluturunuz. Tablo_Adi Rehber Dosya Ad Deneme.mdb Rehber: Ad SoyAd E-Posta Dogum_Tarihi String String String String 2) Formunuza bir DAO nesnesi ekleyiniz. 3) DAO nesnesi, Deneme.mdb veritaban dosyasndaki bir tabloyu temsil edebilir. Bu tablomuzun ad: Tablo dur. Tablo içerisindeki verileri program ortamna ancak, kayt kümesi (RecordSet) eklinde alacamzdan dolay öncelikle programmzn içerisinde, DAO yu öncelikle tanmlamamz gerekmektedir. VeriTaban KaytKümesi Deneme.mdb Rehber

7 Nesne Deikenleri (Global Tanml) Nesne-Tablo Balantlar Çkta nesne deikenlerini yoket VeriTaban Set VT=OpenDatabase( DataBase Ad ) Tablolar Set TB=VT.OpenRecordSet( Tablo Ad ) Alanlar TB.Fields( Alan Ad ) Böylelikle Tablodaki tüm kaytlar TB adl nesne deikenindedir. Aadaki örnekte, Tablo verilerini temsil eden TB deikenini batan sona okutup kontrol edebilirsiniz. Do Until TB.EOF If TB.Field( Alan_Adi )= Ahmet Then Sayac=Sayac+1 TB.MoveNext Loop

8 Projeyi gelitirelim: Data1 (DAO) nesnesinin visible özelliini False yapalm ve aadaki alanlar ekleyelim. 8leri Butonu Geri Butonu Sorgulama Butonu General Declaration K*sm*: Dim VT As Database Dim Kayit As Recordset Dim Sorgu As Recordset Private Sub Form_Load() Set VT = OpenDatabase(App.Path & "\" & "Deneme.mdb") Set Kayit = VT.OpenRecordset("Rehber") Set Sorgu = VT.OpenRecordset("SELECT * FROM Rehber';") End Sub Text1.Text = Kayit.Fields("Ad") Text2.Text = Kayit.Fields("SoyAd") Text3.Text = Kayit.Fields("EPosta") Text4.Text = Kayit.Fields("Dogum_Tarihi") Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Set VT = Nothing Set Kayit = Nothing Set Sorgu = Nothing End Sub

9 Tablo verileri Kayit adl nesne deikeninde tutulacaktr. Select * FROM Rehber; SQL cümleciinin sonuçlar ise Sorgu nesne deikeninde saklanacaktr. Private Sub ileri_click() On Error GoTo Hata Kayit.MoveNext Text1.Text = Kayit.Fields("Ad") Text2.Text = Kayit.Fields("SoyAd") Text3.Text = Kayit.Fields("EPosta") Text4.Text = Kayit.Fields("Dogum_Tarihi") Hata: Exit Sub End Sub Private Sub geri_click() On Error GoTo Hata Kayit.MovePrevious Text1.Text = Kayit.Fields("Ad") Text2.Text = Kayit.Fields("SoyAd") Text3.Text = Kayit.Fields("EPosta") Text4.Text = Kayit.Fields("Dogum_Tarihi") Hata: Exit Sub End Sub Private Sub sorgulama_click() 'Bugün DoAanlar Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" Do Until Sorgu.EOF If Sorgu.Fields("Dogum_Tarihi") = Format(Now, "d.m.y") Then Text1.Text = Sorgu.Fields("Ad") Text2.Text = Sorgu.Fields("SoyAd") Text3.Text = Sorgu.Fields("EPosta") Text4.Text = Sorgu.Fields("Dogum_Tarihi") Exit Sub End If Sorgu.MoveNext Loop End Sub

10 Uygulama 2 Ödevi Örencinin Ad String Soyad String Numaras String Cinsiyeti String*1 Dersin Ad String Dersin Kodu String*6 (BTÖ304 gibi) Ders Yl String (2005 gibi) Dönemi String (Güz/Bahar) Notu Single (50 ya da 78 gibi) Veri Girileri Örenci Bilgi Girii Örenci Bilgi Deiiklii Not Girii Veri Sorgulama Ders Kodu-Yl-Dönemi ne göre örenci saylar (BTÖ Bahar) 2005 Bahar Döneminde BTÖ 304 dersini alan örenci listesi Derse ilikin kz ve erkek örencilerin baar ortalamalar (BTÖ Bahar- E -Notu) 2005 Bahar Döneminde BTÖ 304 dersini alan erkek ve kz örencilerin ortalamas

(SQL) Structured Query Language (Yaplandrlm Sorgu Dili) çindekiler

(SQL) Structured Query Language (Yaplandrlm Sorgu Dili) çindekiler (SQL) Structured Query Language (Yaplandrlm Sorgu Dili) çindekiler Önsöz Veri Kullanma Dili Deyimler Select Deyimi... 3 Delete Deyimi... 8 Insert Into Deyimi... 9 Select...Into Deyimi...11 Uptade Deyimi...

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

Kabuk Programlama..! Dr. Halil Yurdugül yurdugul@hacettepe.edu.tr. Unix letim Sistemi. Unix te dosya ve dizin komutlar. Unix te Önemli Komutlar

Kabuk Programlama..! Dr. Halil Yurdugül yurdugul@hacettepe.edu.tr. Unix letim Sistemi. Unix te dosya ve dizin komutlar. Unix te Önemli Komutlar 1 Kabuk Programlama..! Unix letim Sistemi Unix te dosya ve dizin komutlar Unix te Önemli Komutlar Kabuk Programlama De iken Kullanmadan De iken Kullanarak Sistem De ikenleri Kullanc De ikenleri f else-fi

Detaylı

Yaz l mc lar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama

Yaz l mc lar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama Yaar Gözüdeli YAZILIMCILAR ÇN SQL SERVER 2012 ve VERTABANI PROGRAMLAMA Video Destekli Eitim Seti Yeni Versiyona Göre Yeniden Düzenlenmi 7.BASKI Temel

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL)

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) KAPAK SAYFASI Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Şinasi KAYA

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

Veritabanı üzerinde tablolara ve alanlara uygulanabilecek birçok kural vardır.

Veritabanı üzerinde tablolara ve alanlara uygulanabilecek birçok kural vardır. BÖLÜM 7 7.İLERİ DÜZEY VERİ TABANI GELİŞTİRME 7.1. VERİ BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA. Visual Basic ile veritabanı geliştirirken sağlanan önemli bir özellik de veri bütünlüğünü koruma özelliğidir. Bu ilişkisel veritabanı

Detaylı

SQL Kod ile Tablo Oluşturma

SQL Kod ile Tablo Oluşturma SQL Kod ile Tablo Oluşturma Aşağıdaki SQL kodları Veri tabanı hazırlama programında yazılıp çalıştırıldığı zaman PERSONEL adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları Personel_no, Adı, Soyadı

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

İleri Web Programlama

İleri Web Programlama SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İleri Web Programlama Hafta 11 Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ

VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ Veri tabanı ne olursa olsun mutlaka bir bağlantı(connection) nesnesi olması gerekir. Microsoft ürünlerinde veri tabanına bağlantı için ADO (ActiveX Data Objects= X

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ACCESS PLATFORMUNDA SQL

ACCESS PLATFORMUNDA SQL ACCESS PLATFORMUNDA SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) KODLAMA ÖRNEKLERİ DISTINCT : Bir alanda birbirinin aynı kayıtlar bulunabilir. Öğrenciler tablosundaki aynı isimde öğrencilerin bulunması durumunda aynı

Detaylı

Veri madencilii nde yapsal olmayan verinin analizi: Metin ve web madencilii

Veri madencilii nde yapsal olmayan verinin analizi: Metin ve web madencilii www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 48-58 statistikçiler Dergisi Veri madencilii nde yapsal olmayan verinin analizi: Metin ve web madencilii M. Özgür Dolgun SPSS, Çankaya Mah. Mahmut

Detaylı

VİSUAL BASİC İN VERİ TABANLARI İLE ETKİLEŞİMİ

VİSUAL BASİC İN VERİ TABANLARI İLE ETKİLEŞİMİ VİSUAL BASİC İN VERİ TABANLARI İLE ETKİLEŞİMİ VERİ TABANI SİSTEMİ Veri tabanı kavramı, bilgi işlem dünyasında uzun tecrübe ve aşamalardan sonra ulaşılmış bir kavramdır ve klasik dosya yönetimine bir alternatif

Detaylı

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET 1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ Kullanc ve bilgisayar hesaplarna göre organizasyon birimleri yaratma ve gruplama ilemini gerçekletirebileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

Yapısal Sorgulama Dili (SQL)

Yapısal Sorgulama Dili (SQL) Öğr. Gör. Namık ĠÇELĠ SQL NOTLARI Sayfa 1 Yapısal Sorgulama Dili (SQL) İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri (RDBS) modeli ilk önce 1970 yılında Dr.E. F. Codd tarafından tarif edilmiştir. SQL veya Structured

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili)

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili) SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Genel Kavramlar Veri Nedir? Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar Veri Tabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)Nedir?

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ Seçme Sorguları: En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri veri sayfası görünümü nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu,

Detaylı