KUR AN-I KERİM İN KIRGIZCA ÇEVİRİLERİ * ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUR AN-I KERİM İN KIRGIZCA ÇEVİRİLERİ * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY KUR AN-I KERİM İN KIRGIZCA ÇEVİRİLERİ * Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA ** ÖZET Arap dilini bilmeksizin İslamiyet i kabul eden halk kitleleri için İslamî düşüncenin tercüme edilmesi zorunluluk hâline gelmiştir ve bu gerçeğin temelinde Kur an-ı Kerim bulunmaktadır. Ana dili Arapça olmayan Müslümanlar için Kur an ın anlamını kavramak, ancak onun kendi dillerine çevrilmesiyle mümkün olmuştur. Bu mukaddes metin, önce Samanoğullarından Emîr Mansur b. Nuh zamanında Farsçaya tercüme edilmiştir. Farsçaya tercüme edilen tefsir, Muhammed b. Cerir-i Taberî tarafından Arapça olarak kaleme alınan Kur'an tefsiridir. Bu tefsir kısaltılıp Kur an metni esas alınarak satır arasında Farsça çevirisi yapılmıştır. İslamiyet'in Türkler tarafından devlet dini olarak kabul edilmesi, X. yüzyılda Karahanlılar zamanında gerçekleşmiştir. Kabul ettikleri her dine ait metinleri dillerine çeviren Türkler, Müslüman olmalarının ardından bu dinin temel kaynağı olan Kur an-ı Kerim i kendi dillerine çevirmeye başlamışlardır. Kur'an ın Türkçeye ilk tercümesinin tarihi ve mütercimi hakkında kesin bir söz söylemek mümkün olmamakla birlikte ilk Farsça çevirinin Türkçe çeviri için örnek oluşturduğu söylenebilir. Kur an-ı Kerim in Sovyet Rusya çatısı altına girmeden önceki döneme ait Kırgızca çevirisi bulunmamaktadır. Bağımsızlık yitirildikten sonra Kırgızistan da İslam hakkında bilgilenmeler, Rusça literatür vasıtasıyla olmuştur. Bu dönemdeki Kur an çevirilerinin çoğunluğu, orijinal metne hiç bakılmadan Batı dillerinden, özellikle Fransızca çevirilerden Rusçaya aktarılarak yapılan çevirilerdir. Rusça çeviriler içinde Kur an ın Arapça metninin esas alındığı, öncekilere göre daha başarılı sayabilecek iki çeviriden birincisi G. S. Sablukov un, ikincisi de İ. Y. Kraçkovski nin çevirileridir de bağımsızlığını kazanan Kırgızistan da dine yönelik ciddi bir eğilim tezahür etmiş ve aynı yıl Kur an-ı Kerim, Ernis Tursunov tarafından Rusçadan Kırgızcaya çevrilmiştir. Bu çalışmada Kur an-ı Kerim in Kırgızca çevirileri kronolojik olarak tanıtılacaktır. Anahtar Kelimeler: Kırgızca, Kur an-ı Kerim, çeviri, Ernis Tursunov * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Prof. Dr. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü, El-mek:

2 32 Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA THE KYRGYZ TRANSLATIONS OF THE HOLY QURAN ABSTRACT The translation of Islamic thought was a necessity for the mass of people who embraced Islam and didn t know the Arabic language. The Quran was the basis of this fact. For the Muslims whom their mother tongue wasn t Arabic, was very difficult to grasp the meaning of the Quran. When the Quran had been translated to their own language, they could understand it. This sacred text firstly had been translated to Persian, in the time Emir Mansur b. Nuh from Samanoğulları. The tafsir translated to Persian is the one that which was written in Arabic by Muhammed b. Cerir-i Taberî. This tafsir was shortened and based on the text of the Quran and then translated to Persian between lines. Islam as a state religion is accepted by the Turks, in the tenth century was the time of Karahanids. Turks who translated all the texts of religions they accepted, after being Muslim they began to translate the Quran that is the main source of this religion into their own language. Although to say about anything about the interpreter and the date of the first translation of the Koran into Turkish is imposible, it can be said that the first Persian translation constitutes a model for the Turkish translation. Kyrgyz translations of the Holy Quran are not available before entering to the Soviet Union. After the loss of independence Kyrgyzstan has been informed about Islamic studies by Russian literature. The majority of the Quran translations in this period, without regard to the original text, are the translations of Western languages, especially French to the Russian. Two Russian translations of the Quran which are based on Arabic text are successful than previous ones. First of them is translated by G.S. Sablukov and the second is translated by İ. Y. Kraçkovski. After gaining independence in 1991, Kyrgyzstan has manifested a strong tendency toward religion and Holy Quran in the same year, have been translated from Russian to the Kyrgyz by Ernis Tursunov. In this study, Kyrgyz translations of the Holy Quran will be presented in the chronological order. Key Words: Kyrgyz, The Holy Quran, translation, Ernis Tursunov Arap dilini bilmeksizin İslamiyet i kabul eden halk kitleleri için İslamî düşüncenin tercüme edilmesi zorunluluk hâline gelmiştir ve bu gerçeğin temelinde Kur an-ı Kerim bulunmaktadır. Ana dili Arapça olmayan Müslümanlar için Kur an ın anlamını kavramak, ancak onun kendi dillerine çevrilmesiyle mümkün olmuştur ve Kur an tercümelerinin Kur an ın bizzat indirildiği döneme kadar uzanan çok eski bir geçmişi vardır. Bir grup İranlı, sahabi Selman el-farisi den 1 Arapçayı bilmedikleri için bazı Kur an ayetlerini Farsçaya çevirmesini istemişler, o da besmeleyi ve Fatiha suresini Farsçaya tercüme etmiştir. 2 İslamiyet'in Türkler tarafından devlet dini olarak kabul edilmesi, X. yüzyılda Karahanlılar zamanında gerçekleşmiştir. Kabul ettikleri her dine ait metinleri dillerine çeviren Türkler, Müslüman olmalarının ardından bu dinin temel kaynağı olan Kur an-ı Kerim i kendi dillerine tercüme etmeye başlamışlardır. 1 İranlı Müslümanların ilk örneğini temsil eden Selman el-farisi nin hayatı için bk. G. Levi Della Vida (1966): Salman Al-Fârisî, İslâm Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, X, Mahmûd er-rabdâvî (2008): Tarih Boyunca Kur ân Tercümelerinin Amaçları ve Çeşitleri, Çev. Zafer Kızıklı, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VIII, 3, 280.

3 Kur an-ı Kerim in Kırgızca Çevirileri 33 Bu mukaddes metin, önce Samanoğullarından Emîr Mansur b. Nuh (hükümranlığı H / M ) zamanında, Maveraünnehirli âlimlerden kurulan bir heyet tarafından Farsçaya tercüme edilmiştir. Farsçaya tercüme edilen tefsir, Muhammed b. Cerir-i Taberî'nin Arapça olarak kaleme aldığı kırk ciltlik Kur'an tefsiridir. Bu tefsir, Farsçaya çevrilirken kısaltılmış ve Kur an metni esas alınarak satır arasında Farsça çevirisi yapılmıştır. Zeki Velidî Togan'a göre Kur an'ın Türkçeye çevirisi de bu Farsça çeviri ile aynı zamanda, belki aynı komisyonun Türk üyeleri tarafından yapılmıştır. 3 Aslında Kur'an ın Türkçeye ilk tercümesinin tarihi ve mütercimi hakkında kesin bir söz söylemek mümkün olmamakla birlikte ilk Farsça çevirinin Türkçe çeviri için örnek oluşturduğu söylenebilir. Elimize ulaşan ilk üç çeviri dil özellikleri ve kelime hazineleri göz önüne alındığında Harezm Türkçesi özelliklerinin de karıştığı Karahanlıcanın son ürünleri ya da Harezm Türkçesinin başlangıç ürünleri olarak değerlendirilebilir: 4 Muhammed b. El-Hâce Devletşah eş-şirazî tarafından H. 734 / M 'te istinsah edilen, günümüzde İstanbul da Türk ve İslam Eserleri Müzesi Kütüphanesi 73 numarada kayıtlı olan satır arası tercümeli nüsha; mütercimi, ne zaman, nerede ve kimin tarafından istinsah edildiği hakkında bilgi bulunmayan John Rylands Kütüphanesi Arabic MSS 'de kayıtlı olan satır arasında hem Farsça hem de Türkçe çeviri içeren nüsha; mütercimi, ne zaman, nerede ve kimin tarafından istinsah edildiği bilinmeyip Anonim Tefsir veya Orta Asya Tefsiri olarak adlandırılan ve Leningrad Asya Halkları Enstitüsü Kitaplığı Cod. 332'de 2475 numarada muhafaza edilen satır arası kelime kelime tercümenin yanı sıra tefsir de içeren nüsha. 5 Bu üç çevirinin ardından 764 yılının Rebiülâhir ayının ortalarında (Ocak-Şubat 1363) tarihinde istinsah edilip günümüzde Süleymaniye Kütüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa Camii 2 numarada muhafaza edilen satır arasında kelime kelime tercümeden başka -birkaç önemsiz istisna dışında- ilave veya tefsir içermeyen nüsha; mütercimi, ne zaman, nerede ve kimin tarafından istinsah edildiği hakkında herhangi bir bilgi mevcut olmayıp günümüzde Özbekistan İlimler Akademisi Ebu Reyhan el Biruni adlı Şarksinaslık Enstitüsü 2008 numarada kayıtlı bulunan satır arasında Türkçe ve Farsça çeviri içeren nüsha da ilk çeviriler arasında sayılır. 6 Bu çevirilerin ardından özellikle Anadolu sahasında yüzlerce çeviri ve tefsir yapılmıştır. Kur an-ı Kerim in Sovyet Rusya çatısı altına girmeden önceki döneme ait Kırgızca çevirisi bulunmamaktadır. Bağımsızlık yitirildikten sonra Kırgızistan da İslam hakkında bilgilenmeler, Rusça literatür vasıtasıyla olmuştur. Bu dönemdeki Kur an çevirilerinin çoğunluğu, orijinal metne hiç bakılmadan Batı dillerinden, özellikle Fransızca çevirilerden Rusçaya aktarılarak yapılan tercümelerdir. Rusça tercümeler içinde Kur an ın Arapça metninin esas alındığı, öncekilere göre daha başarılı sayılabilecek iki tercümeden birincisi G. S. Sablukov un, ikincisi de İ. Y. Kraçkovski nin tercümeleridir de bağımsızlığını kazanan Kırgızistan da bağımsızlıkla birlikte dine yönelik ciddi bir eğilim tezahür etmiş ve bu eğilim, özellikle 2000 li yıllardan itibaren neşriyat alanında da kendini göstermeye başlamıştır. Kur an-ı Kerim in bağımsızlığın kazanılmasının hemen ardından Ernis Tursunov tarafından Kırgızcaya çevrildiğini görüyoruz: 1. Эрнис турсунов 7 (Которгон) (1991): Куран, Редакциялык коллегия: М. Абдылдаев, Т. Иязалиев, Б. Таӊырыков, К. Сулайманова, Т. Кунашов, Атайын редактөр: Саты Мамбеталиэв, Рецензент: Мелис Абдылдаев, Бишкек, 604 б. Tursunov un tercümesi, İ. Y. Kraçkovski nin Arapçadan Rusçaya çevirip vefatının ardından öğrencileri tarafından 1963 te yayımlanan Kur an çevirisine dayanmaktadır. 8 3 Zeki Velidî Togan ( ): Londra ve Tahran'daki İslâmî Yazmalardan Bazılarına Dair, İTED, III, s Bu çeviriler dil açısından değerlendirilirken bu yüzyıllarda Orta Asya'daki edebî dilin gelişmesinde yerel lehçelerin ve Harezm'in rolü unutulmamalıdır: 5 Bu Kur an çevirileri hakkındaki ayrıntılı bilgi için bk. Mustafa Argunşah-Gülden Sağol Yüksekkaya (2012): Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, 3. baskı, Kesit yayınları, İstanbul, s Bu Kur an çevirileri hakkındaki ayrıntılı bilgi için bk. Mustafa Argunşah-Gülden Sağol Yüksekkaya (2012): Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, 3. baskı, Kesit yayınları, İstanbul, s Otuzdan fazla eseri Kırgızcaya çeviren ve bu çeviriyi Arapçadan değil de, Kur an ın Rusça çevirisinden hazırlayan Tursunov, Kur an-ı Kerim in yanı sıra İncil ve Zebur u da çevirmiştir. 8 И.Ю. Крачковски (1963): Коран, Перевод и комментарии, Москва.

4 34 Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA Fatiha suresi ile başlayan kitapta, Assaloomu Aleykum, Aziz İnsan başlığı altında söz konusu surenin transkripsiyonu, sure hakkında kısaca bilgi ve Kırgızca çevirisi verilmiştir. Fatiha suresinin Rusça çevirisini de veren Tursunov, İ. Y. Kraçkovski ile G. S. Sablukov un çevirilerine dayandığını ifade ederek aynı surenin manzum Rusça çevirisini V. A. Eberman ın 1920 de yaptığı çeviriden almıştır. Ikılas İhlas suresinin transkripsiyonu ve çevirisinin yanı sıra Kur an, İncil, Toorat Tevrat vb. konular üzerinde genel bilgilerin verildiği, başka kitaplardan alıntılar yapıldığı, Kur an ın diğer dillere çevirileri üzerinde durulduğu kısmın ardından, Kaafiruun (Kaapırlar) Kâfirûn, Felak (Taŋ) Felak suresi, Kadr (Kadır tün), Nasr (Cardam), Takaasur (Dalalat) Tekâsür, Kurayş (Kurayşılar) Kureyş, Naasi (İnsan) Nâs sureleri ile Mülk (Biylik) suresinin bir kısmının Kırgızca çevirisi yapılmıştır. Kur an-ı Kerim in bütünüyle çevirisi 49. sayfada El-mushafu ş-şerîf kısmından itibaren yer almaktadır. Bu kısımda surelerin transkripsiyonları verilmemiştir. 9 Çevirilerin ardından surelerin kronolojik listesi, Kur an-ı Kerim deki birtakım kelimeler ile şahıs isimlerinin açıklamalı sözlüğü (azan, Ayşa, Alla, cinder, cihad, din, zikr, zamzam, zuhd, Madina, mascid, moldo, Mekke, Muhammed, Omar vb.), Ayrım sürö, ayattardın transkriptsiyası başlığı altında bazı ayetlerin Kiril harfli transkripsiyonu, Kuran başlığı altında Fatiha suresinin transkripsiyonu ve Kırgızca çevirisi, 10 Ak bata berer aldında başlığı altında Temiralı Kunaşov tarafından 1990 yılında yazılan kısım yer almaktadır. Kunaşov çeşitli İslamî bilgilere yer verdikten sonra Tursunov un bu çeviriyi hazırlarken Kur an ı Arapçadan Rusçaya çeviren İ. Y. Kraçkovski nin kitabını temel aldığından bahsederek İ. Y. Kraçkovski ile G. S. Sablukov un Kur an çevirileri hakkında bilgi verir. Şiltemeler başlığı altında dipnotların verilmesiyle kitap sona erer. Kitapta besmeleler Allanın ısımı menen ırayımduu, ırahımı artık, Allanın ısımına ırayımduu, ırahımı artık ve Ötö meerimdüü, ötö booruker Allanın atına şeklinde çevrilmiştir. Ernis Tursunov un aynı yıl içinde bazı surelerin çevirisini de içermekle birlikte tam bir Kur an meali niteliği taşımayan bir kitabı daha yayımlanmıştır: Эрнис турсунов (Которгон) (1991): Куран, Редактор С. Ниязов, Корректор К. Исмаилов, Москвадагы жаштардын Кыргызстан маданий борбору, Москва, 144 б Sırasıyla: Bet açar (Fâtiha), İzeŋgi (Bakara), İmran tukumu (Âl-i İmrân), Ayaldar (Nisâ), Nasip (Mâ ide), Aybanattar (En âm), Kasaba (A râf), Olcolor (Enfâl), Toobo (Tevbe), Cunus (Yûnus), Hud (Hûd), Cusup (Yûsuf), Kürküröö (Ra d), İbrayım (İbrahim), Hicr, Aarılar (Nahl), Sapar (İsrâ), Üŋkür (Kehf), Mariam (Meryem), Ta ha (Tâhâ), Paygambardar (Enbiyâ), Acı (Hacc), Diniyatçılar (Mü minûn), Nur (Nûr), Furkan (Furkân), Akındar (Şu arâ), Kumurskalar (Neml), Kıssa (Kasas), Cörgömüş (Ankebût), Ürüm (Rûm), Ulukman (Lokman), Sacda (Secde), Camaattar (Ahzâb), Saba (Sebe), Perişteler (Melâ ike), Ya sin (Yâsîn), Sapta turgandar (Sâffât), Sad (Sâd), Toptoşkondor (Zümer), Momun (Mü min), Acıratıldı (Fussilet), Keŋeş (Şûrâ), Casalga (Zuhruf), Tütün (Duhân), Çögölöö (Câsiye), Kum döbölör (Ahkâf), Muhammed, Ceŋiş (Fetih), Ücürülör (Hucurât), Kaf (Kâf), Çaçuuçular (Zâriyât), Too (Tûr), Cıldız (Necm), Ay (Kamer), Rahman (Rahmân), Tüşüüçülör (Vâkı a), Temir (Hadîd), Kayaşa (Mücâdele), Aşar (Haşr), Imtıkan (Mümtehine), Katar (Sap) (Saff), Cuma, Eki cüzdüülör (Münâfikûn), Aldaşuu (Tegâbün), Talak (Talâk), Tıyuu (Tahrîm), Biylik (Mülk, Kalem, Akıykat (Hâkka), Şatılar (Me âric), Nuh (Nûh), Cinder (Cin), Çümkönüüçü (Müzzemmil), Camınuuçu (Müddessir), Kıyamat (Kıyâme), İnsan (İnsân), Elçiler (Mürselât), Kabar (Nebe), Culuuçular (Nâzi ât), Tünördü (Abese), Aŋtarıluu (Tekvîr), Kıyroo (İnfitâr), Ölçööçülör (Mutaffifîn), Carıluu (İnşikâk), Munaralar (Burûc), Tündö çıguuçu (Târık), Uluk (A lâ), Cabuu (Gâşiye), Taŋ (Fecr), Şaar (Beled), Kün (Şems), Tün (Leyl), Erte menen (Duhâ), Biz açpadıkpı (İnşirâh), Ancir (Tîn), Uyugan Kan (Alak), Kadır tün (Kadr), Aykın Bayan (Beyyine), Zilzaala (Zilzal), Alıp uçkandar (Âdiyât), Alaamat (Kâri a), Arbıtuuga dalalat (Tekâsür), Diger (Asr), Uşakçı (Hümeze), Pil (Fîl), Kurayşılar (Kureyş), Kayır (Mâ ûn), Kavsar (Kevser), Kaapırlar (Kâfirûn), Cardam (Nasr), Arkan (Tebbet), Ikılas (İhlâs), Taŋ nuru (Felak), İnsandar (Nâs). 10 Bu surenin transkripsiyonu ve çevirisi V. Taŋırıkov dan alınmıştır. 11 Fatiha suresinin Arap harfli olarak verilmesinin ardından transkripsiyonu ve Kırgızca çevirisinin yer aldığı bu kitap, Kur an, ayetler, İslam, melekler, yemin, dini içerikli deyim ve atasözleri gibi çeşitli konular üzerinde durulduğu, birtakım duaların çevirisinin verildiği, çeşitli kitaplardan alınan bilgilerin sıralandığı, Müslümanın namaz, oruç, zekât, hac vazifelerinin hatırlatıldığı giriş niteliği taşıyan kısım ile devam etmektedir. Bu kısmın ardından Mülk, Takaasur (Sekiz ayetten oluşan bu surenin yedinci ayeti atlanarak sekizinci ayetine geçilmiştir.), Humaza surelerinin Kiril harfli transkripsiyonu ve Kırgızca çevirisi yapıldıktan sonra Tursunov, surelerin çevirisini Kur an ın Rusça çevirisinden hazırladığını, zaman zaman da Arapça aslına müracaat ettiğini, bu çevirinin yeri geldikçe Arapça aslına müracaat edilerek kullanılmasını tavsiye ettikten sonra çeşitli surelerin çevirisine geçer. Bakara suresinin bir kısmının transkripsiyonu ve çevirisinin ardından (İlk dört ayetin transkripsiyonu ve çevirisi yapıldıktan sonra, yirmiyi aşkın ayetin sadece Kırgızca

5 Kur an-ı Kerim in Kırgızca Çevirileri Алауддин Мансур (Арапчадан которгон жана түшүндүрмөлүрдү жазган) (1999): Ыйык Куран, Долбоор жетекчиси жана башкы редактор: Алишер Сабиров, Илимий Редактор: Рахат Ачылова, Жооптуу редактор: Мырзакмат Карыпкулов, Сап арасы Өзбекче котормого катышкандар: Алымбек Алыбай уулу, Муратбек Жумабайтерин, Бишкек, 653 б. Özbek mütercim ve İslam âlimi Alauddin Mansur, Kur an-ı Kerim i Özbekçeye çevirmiş ve bu çeviri Taşkent te basılmıştır. A. Mansur, Özbekçe çevirinin ardından Kur an ı Kırgızcaya çevirmiş ve bu tercüme ilk olarak 1999 yılında yayımlanmıştır. Çok rağbet gören çeviri daha sonra Курани карим-кыргызча котормосу жана мааниси, Куран карим- жана anın maanilerinin кыргызча котормосу ve Курани карим-кыргызча котормосу жана түшүндүрмөсү adlarıyla önceki baskılardaki Arapça kelimeler Kırgızcalarıyla değiştirilerek çeşitli defalar basılmıştır. Assalamu aleykum, aziz okurman! başlığı altındaki giriş niteliğindeki kısmın ardından tercümeye geçilmiştir. Tercüme kısmında sure hakkında bilgi verilip her ayetin Kırgızca çevirisi yapıldıktan sonra gerek görülen yerde Tüşündürmö başlığı altında tefsire geçilen kitapta sadece Fatiha suresi Arap harfli olarak da verilmiştir. Çeviride kullanılan Arap dilindeki tefsir kitaplarının listesi verildikten sonra Alla Talanın körköm ısımdarı kısmında Allah ın adları ve Kırgızca karşılıkları sıralanmıştır. Sure isimlerinin Kırgızcaya çevrilmediği kitapta, besmele Meerimdüü cana ırayımduu Allahın atı (ısmı) menen (baştaymın) şeklinde çevrilmiştir. 3. Исмаилов, Абдышүкүр, Дүйшөн Абдыллаэв, Садибакас Доолов, Садык Гавай (Которгондор) (2006): Ыйык Куран. Маанилеринин кыргызча котормосу менен, Редактор: Шерназар Шүкүров, Корректор: Куттугалы Закиров, Бишкек, 604 б. çevirileri verilir.), sadece bazı ayetlerinin yer aldığı Aali-İmran, Nisaa (Ayaldar), Maaida (Nasip), An aam (Aybanattar), A raaf (Kasaba), Tauba (Toobo), Yunus (Cunus), Hud (Ya Hud), Yusuf (Cusup), İbrahim (İbrayım), Hicr, Mariyam (Maryam), Hacc (Acı), Nur, Şauara (Akındar) Şu arâ (Bu surenin tamamı verilmekle birlikte 227 ayetten oluşan surenin son ayeti ikiye bölünerek Kırgızcaya çevrildiği için ayet sayısı 228 e çıkmıştır.), Kısas, Rûm, Muhammad (Muhammed), Hucuraat (Ücürölör), Mucadala (Talaş), Haşar (Aşar), Mumtahina (Sınaluuçu), Munaafikin (Eki cüzdüülör), Talak, Tahrim (Tıyuu), Nuh, Naba (Kabar), Şams (Kün), Layl (Tün), Duha (Taŋ), A-lam naşrah (Biz açpadıkpı), Tiin (Ancir), Kadr (Kadır tün), Zilzala (Zilzaala), Aadiyat (Uçkandar), Kaariya (Alaamat), Kurayş (Kurayşılar), Kaafiruun (Kaapırlar), Nasr (Cardam), İhlaas (Ikılas), Falak (Taŋ nuru), Naas (İnsandar) sureleri Kırgızcaya çevrilmiştir (Leyl suresinden itibaren Kâri a suresi hariç olmak üzere surelerin bütün ayetlerinin çevirileri yapılmıştır.). Tilmeç tuuraluu maalımat başlığı altında kısaca mütercimin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, M. Asankulov ile M. Aliyev tarafından yazılan Hz. Muhammed in hayatı hakkında bilgilerin yer aldığı Muhammeddin ömür-bayanı kısmı gelmektedir. Bu bilgilerle kitabın Kur an tercümesi kısmı sona ermiş olmalı ki ardından ön söz niteliğinde Baş söz kısmı gelmektedir. Burada çeşitli dinî konular üzerinde durularak İslam âleminde Kur an-ı Kerim adıyla anılan kitaba Kırgızların sadece Kur an dedikleri, ancak İslamî eğitim almış olanların Kalami Şarip (Iyık Söz) olarak adlandırdıkları, Kırgızlar arasında İslamiyet e ilginin artmaya başladığı, Kur an ı okuyup öğrenenler için bu kitapta elifbaya da yer verildiği, namaz dualarının Kırgızcaya çevrildiği, bu kitabı hazırlarken çoğunlukla Türkiye de neşredilen Türkçe, Kazakça din kitaplarından faydalanıldığı belirtilir. Bu kısmın ardından sabaklar dersler bölümüne geçilir. Sırasıyla: 1. Kuran-i Kerim alfabiti Kur an-ı Kerim alfabesi. 2. Araketter harekeler Aripterdin söz başında, ortosunda cana ayağında cazılıştarı I-V Harflerin söz başında, ortasında ve sonunda yazılışları. 8. Sükün sükûn. 9. Taşdid teşdit-şeddeleme. 10. Tanvin tenvin. 11. Madd aripteri (sozulma aripter) uzun harfler. 12. Sozulma alif cana anın orduna koldono turgan vav cana ya aripteri Uzun elif ve onun yerine kullanılan vav ve ya harfleri. 13. Cazuuda körsötülbögön madd (sozulma) aripteri yazıda gösterilmeyen uzun harfler. 14. Alip lam aykaşının okuluşu Elif lam ın okunuşu. 15. Hurufi Mukatta: a. 16. Azan cana takbir (ikamet) ezan ve tekbir. 17. Namaz dubaları namaz duaları. 18. Namaz sürölörü namaz sureleri Bu bahiste surelerin Arap harfli metni ve Kırgızca çevirisi yer almaktadır: 1. Faatiha sürösü, 2. Fil sürösü, 3. Kurayşı sürösü, 4. Maaguun sürösü, 5. Kavsar sürösü, 6. Kaafiruun sürösü, 7. Nasır sürösü, 8. Abuu Lahab sürösü, Iklas sürösü, 10. Falak sürösü, 11. Nas sürösü, 12. Aayatul-Kursi. Kitapta, besmele -çevrilmediği sureler de bulunmakla birlikte- şöyle çevrilmiştir: Eŋ kayrımduu, ırayımduu Allanın ısımına!, Eŋ booruker, ırayımduu Allanın ısımına!, Ötö ırayımduu, ötö kayrımduu Allanın ısımına!, Ötö meerimdüü, ötö ırayımduu Allanın ısımına!, Ötö meerimdüü, ötö kayrımduu Allanın ısımına!, Kayrımı artık, ırayımduu Allanın ısımına!, Allanın ısımına ırayımduu, rahımı artık!, Eŋ kayrımduu, booruker Allanın ısımına!, Booruker, meerimdüü Allanın atı menen baştaymın!

6 36 Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA Bu çeviri, surelerin Arapçalarını ve Kırgızca çevirilerini içermektedir. Sure isimleri Arapçadaki biçimleriyle verilmiş, sayfa altında Kırgızcaları yazılmıştır. Dipnotlarda gerek görüldükçe açıklamalar yapılmıştır. Oldukça rağbet gören tercüme çeşitli defalar basılmıştır. Kitapta, besmele Kırgızcaya Meerimdüü, Irayımduu Allantın atı menen şeklinde çevrilmiştir. 4. Алымбеков, Надырбек (Которгон) (2008): Куттуу Куран, Кыргызча мааниси, Редаксиялык кеŋеш: Мамасабыр Молдо Досболов-Төрага Абдышүкүр Ажы Нарматов, Чубак Ажы Жалилов, Замир Кары Ракиев, Бейшенбек Ажы Бекешев, Бишкек, 688 б. Şair Nadırbek Alımbekov tarafından yapılan bu tercüme manzumdur. Mütercimin 14 mısralık manzum girişinin ardından önce kitabın baş redaktörü Mamasıbır Moldo Dosbolov un, sonra da Çubak Acı Calilov un giriş niteliğindeki yazıları yer almaktadır. Abdışükür Narmatov un sunuş yazısı ve Fatiha ve İhlas surelerinin Arapçalarının ardından hece vezniyle kaleme alınan Kur an tercümesi başlar ve sadece surelerin Kırgızca çevirileri verilir. Sure isimlerinin Kırgızcalarının da verildiği çevirinin sonunda tercümede kullanılan kitapların listesi verilmiştir. Kitapta, besmele (Eki düynönün) meermanı, ırayımduu Allanın atı menen şeklinde çevrilmiştir. İslam akidesine uygun olmadığı gerekçesiyle müftülüğün ilk baskısını onaylamadığı tercüme, üzerinde çok tartışma bulunmasına rağmen ikinci baskısında onaylanmıştır. 5. Асылбек Бектенов, Башарат Ахмад Шахид (Которгон), Курани Карим. Арабча текст жана кыргызча котормо, Бишкек, 2008, XI+1008+I-VI+67 б. Ahmediye cemaati tarafından yayımlanmış bir tercüme olup Urducadan çevrilmiştir. Surelerin Arapçalarını ve Kırgızca çevirilerini içeren kitapta, çeviriye geçmeden önce sureler hakkında kısaca bilgi verilir. Surelerin çevirisinin ardından Kur an okunup bitirildikten sonra okunacak duanın Arapçası ve Kırgızca çevirisi yer almaktadır. Bu duanın ardından Süröölördün körsötküçtüü mazmunundağı temalardın tizmegi kısmında temalar ve bu temaların hangi sayfada yer aldığı, Süröölördün körsötküçtüü mazmunu kısmında temalar, bu temaların geçtiği sure ve ayetlerin listesi verilmektedir. Ayırım sözdördün cana terminderdin tüşündürmösü kısmında ise Kur an da geçen birtakım kelimelerin anlamının verildiği bir tür sözlük yer almaktadır. Çeksiz ırayım kıluuçu, surabastan berüüçü cana kayra-kayra ırayım kıluuçu Allanın atı menen şeklinde çevrilen besmele de kitapta ayet olarak kabul edilmiştir. 6. Абдыкалык уулу, Шамсуддин (Которгон жана түшүндүрмөлөрнү жазган) (2009): Ыйык Кураан жана маанилеринин котормосу, Башкы редактөр: Абдушакур Нарматов, Диний редактөр: Толкунбек Арсен уулу, Адабий редактөр жана менеджер: Мухаммад-Садык Элибай уулу, Корректорлор: Арзыкул Райымкулов, Хамза Хакимов, Бишкек, XXXV+869 б. Surelerin Arapçalarını ve Kırgızca çevirilerini içerir. Dipnotlarda gerek görüldükçe tefsire yer verilen kitapta, sure isimleri Arapça olarak yazılmış, dipnotlarda Kırgızca çevirileri gösterilmiştir. Baş söz kısmındaki Ormonov Ulukbek Zulpukaroviç ile mütercim ve baş redaktörün yazılarının ardından Allah Taalanın 99 keremettüü ısımı cana sıpattarının maanisi kısmında esma-i hüsna nın Kırgızca karşılıkları ve açıklamaları yer almaktadır. Bunların ardından Kur an okumanın fazileti ile tilavet secdesi üzerinde durulur ve Mazmunduk tüşünüktör kısmında Kur an daki çeşitli konuların dizini gösterilir. Besmele Irayımduu, Meerimdüü Allahtın ısımı menen şeklinde çevrilmiştir. 7. Шейх Шамсуддин Хакимов (Которгон) (2013): Ыйык Куран Аяттарынын манилеринин котормосу Кыргыз тилинде, Редактор: Шейх Айдарбек Кабулов иле Шейх Нематулла Кадаев, Падыша Фахд Атындагы Куран Басмаканасы Комплекси, Мединетил-Мүневвере, 1139 б. Surelerin hem Arapçalarının hem de Kırgızca çevirilerinin verildiği kitapta, dipnotlarda açıklamalar yapılmış ve sure isimlerinin Kırgızca karşılıkları yazılmıştır. Çevirilerin ardından Mazmunduk tüşünüktör ce Kuran Entsiklopediyası kısmı yer almaktadır.

7 Kur an-ı Kerim in Kırgızca Çevirileri 37 Besmele Irayımduu, Meerimdüü Allahtın atı menen (baştaymın) ve Irayımduu, Meerimdüü Allahtın ısımı menen şeklinde çevrilmiştir. 8. Mursel Ahıskalı, Kırgızca Kur'ân-ı Kerim Meali-Кыргызча Куран Карим котормосу (Elektronik meal: Sadece Kırgızca çeviriden ibaret olan ve gerek görüldüğünde dipnotlarda açıklamaların yer aldığı bu tercümede besmele Meerimdüü, Irayımduu Allanın atı menen şeklinde çevrilmiştir. KAYNAKÇA ARGUNŞAH, Mustafa-Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA (2012): Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, 3. baskı, Kesit yayınları, İstanbul. ERŞAHİN, Seyfettin (1996): Sovyetler Birliğinde Kur an a Yaklaşımlar, İslami Araştırmalar, 9, 1-4, HABİBOV, Aslan (2008): İmâmiyye Şîası nın Tefsir Tarihi ve Günümüze Ulaşan En Eski Şiî Tefsirler, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8 (1), HAYIT, Baymirza (1986): Sovyetler Birliğinde İslam Araştırmalarının Temayülleri, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 41, 183. КРАЧКОВСКИ, И.Ю. (1963): Коран, Перевод и комментарии, Москва. er-rabdâvî, Mahmûd (2008): Tarih Boyunca Kur ân Tercümelerinin Amaçları ve Çeşitleri, Çev. Zafer Kızıklı, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VIII, 3, РАЙЫМКУЛОВ, Арзыкул (2009): Кыргызча Кураан котормолору. Каталар жана сабактар, Ислам Нуру, Сентиябрь, б. 5. САБЛУКОВ, Г. С. (1878): Коран, Перевод с арабского языка, Казань. VİDA, G. Levi Della (1966): Salman Al-Fârisî, İslâm Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, X,

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARI DERGISI 8

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARI DERGISI 8 MARMARA ÜNiVERSiTESi FEN-EDEBİYA T F AKÜLTESİ TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARI DERGISI 8 Kurucusu: Hakkı Dursun YILDIZ Mehmet AKALIN Armağanı İstanbul, 1997 Gülden SAGOL HasanAKAY Bülent AKSOY Nazan AKSOY Nesrin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 1 إ ن الل ه و م ل ئ ك ت ه ي ص ل ون ع ل ى الن ب ي ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ل ي اما Allah ve melekleri, Peygamber e çok salât ederler. Ey müminler!

Detaylı

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2346 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1343 XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Vahit TÜRK (Ünite 1, 7, 9) Doç.Dr. Hülya ARSLAN EROL (Ünite 1, 2) Prof.Dr.

Detaylı

Osmanlı Sonrası Bosna da Yapılan Bazı Kur an Tercümeleri Üzerine

Osmanlı Sonrası Bosna da Yapılan Bazı Kur an Tercümeleri Üzerine Osmanlı Sonrası Bosna da Yapılan Bazı Kur an Tercümeleri Üzerine Ekrem GÜLŞEN * / İzzet TERZİÇ ** Öz: Osmanlı idaresinden 1878 de çıkmasının ardından Bosna-Hersek te pek çok Kur an çevirisi yapılmıştır.

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

Türkçe İlk Kur an Tercümesi ve Tercümedeki İslâmî Terimlerin Türkçe Karşılıkları Üzerine. Emek Üşenmez a

Türkçe İlk Kur an Tercümesi ve Tercümedeki İslâmî Terimlerin Türkçe Karşılıkları Üzerine. Emek Üşenmez a Türkçe İlk Kur an Tercümesi ve Tercümedeki İslâmî Terimlerin Türkçe Karşılıkları Üzerine Emek Üşenmez a Özet Türk dilinin tarihî dönemlerini izleme sürecinde Kur an tercümelerinin ayrı bir yeri ve önemi

Detaylı

Kırgızistan da Tasavvufî Durum

Kırgızistan da Tasavvufî Durum Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 54:2 (2013), ss.159-169 DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001394 Kırgızistan da Tasavvufî Durum VAHİT GÖKTAŞ Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi vgoktas@ankara.edu.tr Öz

Detaylı

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ Mehmet SOYSALDI * Songül ŞİMŞEK ** ÖZET Bu araştırmada, önce ümmî kelimesinin anlamsal çerçevesi üzerinde durulup,

Detaylı

Hafız Divan ının İki Yeni Türkçe Tercümesi Dolayısıyla: Hafız Divanı ndaki İlk Gazelin İlk Beytinin Türkçe Tercümesi Üzerine Bazı Notlar

Hafız Divan ının İki Yeni Türkçe Tercümesi Dolayısıyla: Hafız Divanı ndaki İlk Gazelin İlk Beytinin Türkçe Tercümesi Üzerine Bazı Notlar FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 2 Yıl/Year 2013 Güz/Autumn 2013 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YENİ TÜRK DİLİ) ANABİLİM DALI KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans

Detaylı

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan Ali BULUT Danışman Yrd.Doç.Dr. Ali Galip GEZGİN

Detaylı

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 27, Erzurum, 2007 KUR AN ve HADİSLERDE BELÂ KAVRAMININ ANLAM ALANI ÜZERİNE SEMANTİK BİR İNCELEME Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇELİK ÖZET Bu çalışmamızda dilimizde

Detaylı

Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine

Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine Ömer Faruk AKPINAR ** Öz: Yaklaşık bir buçuk asırdan beri Batıda, genelde İslam, özelde hadis ilmi ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu

Detaylı

KUR AN DA SEMA KAVRAMI. The Concept of Sema in the Qur'an. Abstract

KUR AN DA SEMA KAVRAMI. The Concept of Sema in the Qur'an. Abstract KUR AN DA SEMA KAVRAMI The Concept of Sema in the Qur'an Halil ÇİÇEK Abstract The Qur'an to invite tawhid (uniqueness), deduce from orderl'ness of the universe and a lot of objects present 'n the universe

Detaylı

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YABANCI ÖZEL ADLARIN YAZIMI MESELESİ ISSUE OF ORTHOGRAPHY OF FOREIGN PROPER NOUNS IN AZERBAI- JAN AND TURKEY TURKISH

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YABANCI ÖZEL ADLARIN YAZIMI MESELESİ ISSUE OF ORTHOGRAPHY OF FOREIGN PROPER NOUNS IN AZERBAI- JAN AND TURKEY TURKISH AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YABANCI ÖZEL ADLARIN YAZIMI MESELESİ ISSUE OF ORTHOGRAPHY OF FOREIGN PROPER NOUNS IN AZERBAI- JAN AND TURKEY TURKISH Öz Yakup YILMAZ * Bir tek varlığı, belli bir topluluk,

Detaylı

Tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı Gazete ve Dergilerinde Yer Alan Tefsir İlanları

Tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı Gazete ve Dergilerinde Yer Alan Tefsir İlanları Tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı Gazete ve Dergilerinde Yer Alan Tefsir İlanları Recep ARPA * Öz: Osmanlı da 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk çeyreğine tekabül eden zaman aralığı, olumlu veya olumsuz hayatın

Detaylı

Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı

Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı Faruk BEŞER Usûl, I, 1 (2004), 7-34 Abu Hanifa s Understanding of the Qur an There is no doubt that the Qur an is the unique source of Islam. However, there arised a number

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM ÖĞRETİMİ *

KUR ÂN-I KERÎM ÖĞRETİMİ * Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: VIII / 1, s. 261-291 HAZİRAN-2004, SİVAS KUR ÂN-I KERÎM ÖĞRETİMİ * Yazan: Ömer Halil Hasan ** Çeviren: Yusuf ALEMDAR *** Anahtar Kelimeler: Kur

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE VE TÜRKİYE YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE VE TÜRKİYE YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE VE TÜRKİYE YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Öz Bu araştırmanın amacı Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören Kırgız öğrencilerin Türkçeye ve Türkiye ye

Detaylı

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ANTEPLĐ AYNÎ DĐVANI NDAKĐ TARĐH MANZUMELERĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME

ANTEPLĐ AYNÎ DĐVANI NDAKĐ TARĐH MANZUMELERĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME ANTEPLĐ AYNÎ DĐVANI NDAKĐ TARĐH MANZUMELERĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME ÖZET Şener DEMĐREL 1 Tarih düşürme ebced hesabı çerçevesinde bir olayın tarihini belirlemek amacıyla başvurulan bir sanattır ve aynı zamanda

Detaylı

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Records sold to Bulgaria and Importance of Private Archives in the History of the Country Arş. Gör. Hakan Anameriç Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÇEVİRİ VE YÖNLENDİRME: SABİHA VE ZEKERİYA SERTEL İN ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ. Özet

ÇEVİRİ VE YÖNLENDİRME: SABİHA VE ZEKERİYA SERTEL İN ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ. Özet R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 1 5. 2 ( N i s a n ) / 93 Çeviri ve Yönlendirme: Sabiha ve Zekeriya Sertel in Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserleri / A.

Detaylı

MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ

MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ Ali Aslan TOPÇUOĞLU * ÖZET Bir kişinin belirli devlete aidiyetini ifade eden vatandaşlık kavramının hukukî temelinin ne olması gerektiği hususu

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı