KUR AN-I KERİM İN KIRGIZCA ÇEVİRİLERİ * ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUR AN-I KERİM İN KIRGIZCA ÇEVİRİLERİ * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY KUR AN-I KERİM İN KIRGIZCA ÇEVİRİLERİ * Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA ** ÖZET Arap dilini bilmeksizin İslamiyet i kabul eden halk kitleleri için İslamî düşüncenin tercüme edilmesi zorunluluk hâline gelmiştir ve bu gerçeğin temelinde Kur an-ı Kerim bulunmaktadır. Ana dili Arapça olmayan Müslümanlar için Kur an ın anlamını kavramak, ancak onun kendi dillerine çevrilmesiyle mümkün olmuştur. Bu mukaddes metin, önce Samanoğullarından Emîr Mansur b. Nuh zamanında Farsçaya tercüme edilmiştir. Farsçaya tercüme edilen tefsir, Muhammed b. Cerir-i Taberî tarafından Arapça olarak kaleme alınan Kur'an tefsiridir. Bu tefsir kısaltılıp Kur an metni esas alınarak satır arasında Farsça çevirisi yapılmıştır. İslamiyet'in Türkler tarafından devlet dini olarak kabul edilmesi, X. yüzyılda Karahanlılar zamanında gerçekleşmiştir. Kabul ettikleri her dine ait metinleri dillerine çeviren Türkler, Müslüman olmalarının ardından bu dinin temel kaynağı olan Kur an-ı Kerim i kendi dillerine çevirmeye başlamışlardır. Kur'an ın Türkçeye ilk tercümesinin tarihi ve mütercimi hakkında kesin bir söz söylemek mümkün olmamakla birlikte ilk Farsça çevirinin Türkçe çeviri için örnek oluşturduğu söylenebilir. Kur an-ı Kerim in Sovyet Rusya çatısı altına girmeden önceki döneme ait Kırgızca çevirisi bulunmamaktadır. Bağımsızlık yitirildikten sonra Kırgızistan da İslam hakkında bilgilenmeler, Rusça literatür vasıtasıyla olmuştur. Bu dönemdeki Kur an çevirilerinin çoğunluğu, orijinal metne hiç bakılmadan Batı dillerinden, özellikle Fransızca çevirilerden Rusçaya aktarılarak yapılan çevirilerdir. Rusça çeviriler içinde Kur an ın Arapça metninin esas alındığı, öncekilere göre daha başarılı sayabilecek iki çeviriden birincisi G. S. Sablukov un, ikincisi de İ. Y. Kraçkovski nin çevirileridir de bağımsızlığını kazanan Kırgızistan da dine yönelik ciddi bir eğilim tezahür etmiş ve aynı yıl Kur an-ı Kerim, Ernis Tursunov tarafından Rusçadan Kırgızcaya çevrilmiştir. Bu çalışmada Kur an-ı Kerim in Kırgızca çevirileri kronolojik olarak tanıtılacaktır. Anahtar Kelimeler: Kırgızca, Kur an-ı Kerim, çeviri, Ernis Tursunov * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Prof. Dr. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü, El-mek:

2 32 Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA THE KYRGYZ TRANSLATIONS OF THE HOLY QURAN ABSTRACT The translation of Islamic thought was a necessity for the mass of people who embraced Islam and didn t know the Arabic language. The Quran was the basis of this fact. For the Muslims whom their mother tongue wasn t Arabic, was very difficult to grasp the meaning of the Quran. When the Quran had been translated to their own language, they could understand it. This sacred text firstly had been translated to Persian, in the time Emir Mansur b. Nuh from Samanoğulları. The tafsir translated to Persian is the one that which was written in Arabic by Muhammed b. Cerir-i Taberî. This tafsir was shortened and based on the text of the Quran and then translated to Persian between lines. Islam as a state religion is accepted by the Turks, in the tenth century was the time of Karahanids. Turks who translated all the texts of religions they accepted, after being Muslim they began to translate the Quran that is the main source of this religion into their own language. Although to say about anything about the interpreter and the date of the first translation of the Koran into Turkish is imposible, it can be said that the first Persian translation constitutes a model for the Turkish translation. Kyrgyz translations of the Holy Quran are not available before entering to the Soviet Union. After the loss of independence Kyrgyzstan has been informed about Islamic studies by Russian literature. The majority of the Quran translations in this period, without regard to the original text, are the translations of Western languages, especially French to the Russian. Two Russian translations of the Quran which are based on Arabic text are successful than previous ones. First of them is translated by G.S. Sablukov and the second is translated by İ. Y. Kraçkovski. After gaining independence in 1991, Kyrgyzstan has manifested a strong tendency toward religion and Holy Quran in the same year, have been translated from Russian to the Kyrgyz by Ernis Tursunov. In this study, Kyrgyz translations of the Holy Quran will be presented in the chronological order. Key Words: Kyrgyz, The Holy Quran, translation, Ernis Tursunov Arap dilini bilmeksizin İslamiyet i kabul eden halk kitleleri için İslamî düşüncenin tercüme edilmesi zorunluluk hâline gelmiştir ve bu gerçeğin temelinde Kur an-ı Kerim bulunmaktadır. Ana dili Arapça olmayan Müslümanlar için Kur an ın anlamını kavramak, ancak onun kendi dillerine çevrilmesiyle mümkün olmuştur ve Kur an tercümelerinin Kur an ın bizzat indirildiği döneme kadar uzanan çok eski bir geçmişi vardır. Bir grup İranlı, sahabi Selman el-farisi den 1 Arapçayı bilmedikleri için bazı Kur an ayetlerini Farsçaya çevirmesini istemişler, o da besmeleyi ve Fatiha suresini Farsçaya tercüme etmiştir. 2 İslamiyet'in Türkler tarafından devlet dini olarak kabul edilmesi, X. yüzyılda Karahanlılar zamanında gerçekleşmiştir. Kabul ettikleri her dine ait metinleri dillerine çeviren Türkler, Müslüman olmalarının ardından bu dinin temel kaynağı olan Kur an-ı Kerim i kendi dillerine tercüme etmeye başlamışlardır. 1 İranlı Müslümanların ilk örneğini temsil eden Selman el-farisi nin hayatı için bk. G. Levi Della Vida (1966): Salman Al-Fârisî, İslâm Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, X, Mahmûd er-rabdâvî (2008): Tarih Boyunca Kur ân Tercümelerinin Amaçları ve Çeşitleri, Çev. Zafer Kızıklı, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VIII, 3, 280.

3 Kur an-ı Kerim in Kırgızca Çevirileri 33 Bu mukaddes metin, önce Samanoğullarından Emîr Mansur b. Nuh (hükümranlığı H / M ) zamanında, Maveraünnehirli âlimlerden kurulan bir heyet tarafından Farsçaya tercüme edilmiştir. Farsçaya tercüme edilen tefsir, Muhammed b. Cerir-i Taberî'nin Arapça olarak kaleme aldığı kırk ciltlik Kur'an tefsiridir. Bu tefsir, Farsçaya çevrilirken kısaltılmış ve Kur an metni esas alınarak satır arasında Farsça çevirisi yapılmıştır. Zeki Velidî Togan'a göre Kur an'ın Türkçeye çevirisi de bu Farsça çeviri ile aynı zamanda, belki aynı komisyonun Türk üyeleri tarafından yapılmıştır. 3 Aslında Kur'an ın Türkçeye ilk tercümesinin tarihi ve mütercimi hakkında kesin bir söz söylemek mümkün olmamakla birlikte ilk Farsça çevirinin Türkçe çeviri için örnek oluşturduğu söylenebilir. Elimize ulaşan ilk üç çeviri dil özellikleri ve kelime hazineleri göz önüne alındığında Harezm Türkçesi özelliklerinin de karıştığı Karahanlıcanın son ürünleri ya da Harezm Türkçesinin başlangıç ürünleri olarak değerlendirilebilir: 4 Muhammed b. El-Hâce Devletşah eş-şirazî tarafından H. 734 / M 'te istinsah edilen, günümüzde İstanbul da Türk ve İslam Eserleri Müzesi Kütüphanesi 73 numarada kayıtlı olan satır arası tercümeli nüsha; mütercimi, ne zaman, nerede ve kimin tarafından istinsah edildiği hakkında bilgi bulunmayan John Rylands Kütüphanesi Arabic MSS 'de kayıtlı olan satır arasında hem Farsça hem de Türkçe çeviri içeren nüsha; mütercimi, ne zaman, nerede ve kimin tarafından istinsah edildiği bilinmeyip Anonim Tefsir veya Orta Asya Tefsiri olarak adlandırılan ve Leningrad Asya Halkları Enstitüsü Kitaplığı Cod. 332'de 2475 numarada muhafaza edilen satır arası kelime kelime tercümenin yanı sıra tefsir de içeren nüsha. 5 Bu üç çevirinin ardından 764 yılının Rebiülâhir ayının ortalarında (Ocak-Şubat 1363) tarihinde istinsah edilip günümüzde Süleymaniye Kütüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa Camii 2 numarada muhafaza edilen satır arasında kelime kelime tercümeden başka -birkaç önemsiz istisna dışında- ilave veya tefsir içermeyen nüsha; mütercimi, ne zaman, nerede ve kimin tarafından istinsah edildiği hakkında herhangi bir bilgi mevcut olmayıp günümüzde Özbekistan İlimler Akademisi Ebu Reyhan el Biruni adlı Şarksinaslık Enstitüsü 2008 numarada kayıtlı bulunan satır arasında Türkçe ve Farsça çeviri içeren nüsha da ilk çeviriler arasında sayılır. 6 Bu çevirilerin ardından özellikle Anadolu sahasında yüzlerce çeviri ve tefsir yapılmıştır. Kur an-ı Kerim in Sovyet Rusya çatısı altına girmeden önceki döneme ait Kırgızca çevirisi bulunmamaktadır. Bağımsızlık yitirildikten sonra Kırgızistan da İslam hakkında bilgilenmeler, Rusça literatür vasıtasıyla olmuştur. Bu dönemdeki Kur an çevirilerinin çoğunluğu, orijinal metne hiç bakılmadan Batı dillerinden, özellikle Fransızca çevirilerden Rusçaya aktarılarak yapılan tercümelerdir. Rusça tercümeler içinde Kur an ın Arapça metninin esas alındığı, öncekilere göre daha başarılı sayılabilecek iki tercümeden birincisi G. S. Sablukov un, ikincisi de İ. Y. Kraçkovski nin tercümeleridir de bağımsızlığını kazanan Kırgızistan da bağımsızlıkla birlikte dine yönelik ciddi bir eğilim tezahür etmiş ve bu eğilim, özellikle 2000 li yıllardan itibaren neşriyat alanında da kendini göstermeye başlamıştır. Kur an-ı Kerim in bağımsızlığın kazanılmasının hemen ardından Ernis Tursunov tarafından Kırgızcaya çevrildiğini görüyoruz: 1. Эрнис турсунов 7 (Которгон) (1991): Куран, Редакциялык коллегия: М. Абдылдаев, Т. Иязалиев, Б. Таӊырыков, К. Сулайманова, Т. Кунашов, Атайын редактөр: Саты Мамбеталиэв, Рецензент: Мелис Абдылдаев, Бишкек, 604 б. Tursunov un tercümesi, İ. Y. Kraçkovski nin Arapçadan Rusçaya çevirip vefatının ardından öğrencileri tarafından 1963 te yayımlanan Kur an çevirisine dayanmaktadır. 8 3 Zeki Velidî Togan ( ): Londra ve Tahran'daki İslâmî Yazmalardan Bazılarına Dair, İTED, III, s Bu çeviriler dil açısından değerlendirilirken bu yüzyıllarda Orta Asya'daki edebî dilin gelişmesinde yerel lehçelerin ve Harezm'in rolü unutulmamalıdır: 5 Bu Kur an çevirileri hakkındaki ayrıntılı bilgi için bk. Mustafa Argunşah-Gülden Sağol Yüksekkaya (2012): Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, 3. baskı, Kesit yayınları, İstanbul, s Bu Kur an çevirileri hakkındaki ayrıntılı bilgi için bk. Mustafa Argunşah-Gülden Sağol Yüksekkaya (2012): Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, 3. baskı, Kesit yayınları, İstanbul, s Otuzdan fazla eseri Kırgızcaya çeviren ve bu çeviriyi Arapçadan değil de, Kur an ın Rusça çevirisinden hazırlayan Tursunov, Kur an-ı Kerim in yanı sıra İncil ve Zebur u da çevirmiştir. 8 И.Ю. Крачковски (1963): Коран, Перевод и комментарии, Москва.

4 34 Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA Fatiha suresi ile başlayan kitapta, Assaloomu Aleykum, Aziz İnsan başlığı altında söz konusu surenin transkripsiyonu, sure hakkında kısaca bilgi ve Kırgızca çevirisi verilmiştir. Fatiha suresinin Rusça çevirisini de veren Tursunov, İ. Y. Kraçkovski ile G. S. Sablukov un çevirilerine dayandığını ifade ederek aynı surenin manzum Rusça çevirisini V. A. Eberman ın 1920 de yaptığı çeviriden almıştır. Ikılas İhlas suresinin transkripsiyonu ve çevirisinin yanı sıra Kur an, İncil, Toorat Tevrat vb. konular üzerinde genel bilgilerin verildiği, başka kitaplardan alıntılar yapıldığı, Kur an ın diğer dillere çevirileri üzerinde durulduğu kısmın ardından, Kaafiruun (Kaapırlar) Kâfirûn, Felak (Taŋ) Felak suresi, Kadr (Kadır tün), Nasr (Cardam), Takaasur (Dalalat) Tekâsür, Kurayş (Kurayşılar) Kureyş, Naasi (İnsan) Nâs sureleri ile Mülk (Biylik) suresinin bir kısmının Kırgızca çevirisi yapılmıştır. Kur an-ı Kerim in bütünüyle çevirisi 49. sayfada El-mushafu ş-şerîf kısmından itibaren yer almaktadır. Bu kısımda surelerin transkripsiyonları verilmemiştir. 9 Çevirilerin ardından surelerin kronolojik listesi, Kur an-ı Kerim deki birtakım kelimeler ile şahıs isimlerinin açıklamalı sözlüğü (azan, Ayşa, Alla, cinder, cihad, din, zikr, zamzam, zuhd, Madina, mascid, moldo, Mekke, Muhammed, Omar vb.), Ayrım sürö, ayattardın transkriptsiyası başlığı altında bazı ayetlerin Kiril harfli transkripsiyonu, Kuran başlığı altında Fatiha suresinin transkripsiyonu ve Kırgızca çevirisi, 10 Ak bata berer aldında başlığı altında Temiralı Kunaşov tarafından 1990 yılında yazılan kısım yer almaktadır. Kunaşov çeşitli İslamî bilgilere yer verdikten sonra Tursunov un bu çeviriyi hazırlarken Kur an ı Arapçadan Rusçaya çeviren İ. Y. Kraçkovski nin kitabını temel aldığından bahsederek İ. Y. Kraçkovski ile G. S. Sablukov un Kur an çevirileri hakkında bilgi verir. Şiltemeler başlığı altında dipnotların verilmesiyle kitap sona erer. Kitapta besmeleler Allanın ısımı menen ırayımduu, ırahımı artık, Allanın ısımına ırayımduu, ırahımı artık ve Ötö meerimdüü, ötö booruker Allanın atına şeklinde çevrilmiştir. Ernis Tursunov un aynı yıl içinde bazı surelerin çevirisini de içermekle birlikte tam bir Kur an meali niteliği taşımayan bir kitabı daha yayımlanmıştır: Эрнис турсунов (Которгон) (1991): Куран, Редактор С. Ниязов, Корректор К. Исмаилов, Москвадагы жаштардын Кыргызстан маданий борбору, Москва, 144 б Sırasıyla: Bet açar (Fâtiha), İzeŋgi (Bakara), İmran tukumu (Âl-i İmrân), Ayaldar (Nisâ), Nasip (Mâ ide), Aybanattar (En âm), Kasaba (A râf), Olcolor (Enfâl), Toobo (Tevbe), Cunus (Yûnus), Hud (Hûd), Cusup (Yûsuf), Kürküröö (Ra d), İbrayım (İbrahim), Hicr, Aarılar (Nahl), Sapar (İsrâ), Üŋkür (Kehf), Mariam (Meryem), Ta ha (Tâhâ), Paygambardar (Enbiyâ), Acı (Hacc), Diniyatçılar (Mü minûn), Nur (Nûr), Furkan (Furkân), Akındar (Şu arâ), Kumurskalar (Neml), Kıssa (Kasas), Cörgömüş (Ankebût), Ürüm (Rûm), Ulukman (Lokman), Sacda (Secde), Camaattar (Ahzâb), Saba (Sebe), Perişteler (Melâ ike), Ya sin (Yâsîn), Sapta turgandar (Sâffât), Sad (Sâd), Toptoşkondor (Zümer), Momun (Mü min), Acıratıldı (Fussilet), Keŋeş (Şûrâ), Casalga (Zuhruf), Tütün (Duhân), Çögölöö (Câsiye), Kum döbölör (Ahkâf), Muhammed, Ceŋiş (Fetih), Ücürülör (Hucurât), Kaf (Kâf), Çaçuuçular (Zâriyât), Too (Tûr), Cıldız (Necm), Ay (Kamer), Rahman (Rahmân), Tüşüüçülör (Vâkı a), Temir (Hadîd), Kayaşa (Mücâdele), Aşar (Haşr), Imtıkan (Mümtehine), Katar (Sap) (Saff), Cuma, Eki cüzdüülör (Münâfikûn), Aldaşuu (Tegâbün), Talak (Talâk), Tıyuu (Tahrîm), Biylik (Mülk, Kalem, Akıykat (Hâkka), Şatılar (Me âric), Nuh (Nûh), Cinder (Cin), Çümkönüüçü (Müzzemmil), Camınuuçu (Müddessir), Kıyamat (Kıyâme), İnsan (İnsân), Elçiler (Mürselât), Kabar (Nebe), Culuuçular (Nâzi ât), Tünördü (Abese), Aŋtarıluu (Tekvîr), Kıyroo (İnfitâr), Ölçööçülör (Mutaffifîn), Carıluu (İnşikâk), Munaralar (Burûc), Tündö çıguuçu (Târık), Uluk (A lâ), Cabuu (Gâşiye), Taŋ (Fecr), Şaar (Beled), Kün (Şems), Tün (Leyl), Erte menen (Duhâ), Biz açpadıkpı (İnşirâh), Ancir (Tîn), Uyugan Kan (Alak), Kadır tün (Kadr), Aykın Bayan (Beyyine), Zilzaala (Zilzal), Alıp uçkandar (Âdiyât), Alaamat (Kâri a), Arbıtuuga dalalat (Tekâsür), Diger (Asr), Uşakçı (Hümeze), Pil (Fîl), Kurayşılar (Kureyş), Kayır (Mâ ûn), Kavsar (Kevser), Kaapırlar (Kâfirûn), Cardam (Nasr), Arkan (Tebbet), Ikılas (İhlâs), Taŋ nuru (Felak), İnsandar (Nâs). 10 Bu surenin transkripsiyonu ve çevirisi V. Taŋırıkov dan alınmıştır. 11 Fatiha suresinin Arap harfli olarak verilmesinin ardından transkripsiyonu ve Kırgızca çevirisinin yer aldığı bu kitap, Kur an, ayetler, İslam, melekler, yemin, dini içerikli deyim ve atasözleri gibi çeşitli konular üzerinde durulduğu, birtakım duaların çevirisinin verildiği, çeşitli kitaplardan alınan bilgilerin sıralandığı, Müslümanın namaz, oruç, zekât, hac vazifelerinin hatırlatıldığı giriş niteliği taşıyan kısım ile devam etmektedir. Bu kısmın ardından Mülk, Takaasur (Sekiz ayetten oluşan bu surenin yedinci ayeti atlanarak sekizinci ayetine geçilmiştir.), Humaza surelerinin Kiril harfli transkripsiyonu ve Kırgızca çevirisi yapıldıktan sonra Tursunov, surelerin çevirisini Kur an ın Rusça çevirisinden hazırladığını, zaman zaman da Arapça aslına müracaat ettiğini, bu çevirinin yeri geldikçe Arapça aslına müracaat edilerek kullanılmasını tavsiye ettikten sonra çeşitli surelerin çevirisine geçer. Bakara suresinin bir kısmının transkripsiyonu ve çevirisinin ardından (İlk dört ayetin transkripsiyonu ve çevirisi yapıldıktan sonra, yirmiyi aşkın ayetin sadece Kırgızca

5 Kur an-ı Kerim in Kırgızca Çevirileri Алауддин Мансур (Арапчадан которгон жана түшүндүрмөлүрдү жазган) (1999): Ыйык Куран, Долбоор жетекчиси жана башкы редактор: Алишер Сабиров, Илимий Редактор: Рахат Ачылова, Жооптуу редактор: Мырзакмат Карыпкулов, Сап арасы Өзбекче котормого катышкандар: Алымбек Алыбай уулу, Муратбек Жумабайтерин, Бишкек, 653 б. Özbek mütercim ve İslam âlimi Alauddin Mansur, Kur an-ı Kerim i Özbekçeye çevirmiş ve bu çeviri Taşkent te basılmıştır. A. Mansur, Özbekçe çevirinin ardından Kur an ı Kırgızcaya çevirmiş ve bu tercüme ilk olarak 1999 yılında yayımlanmıştır. Çok rağbet gören çeviri daha sonra Курани карим-кыргызча котормосу жана мааниси, Куран карим- жана anın maanilerinin кыргызча котормосу ve Курани карим-кыргызча котормосу жана түшүндүрмөсү adlarıyla önceki baskılardaki Arapça kelimeler Kırgızcalarıyla değiştirilerek çeşitli defalar basılmıştır. Assalamu aleykum, aziz okurman! başlığı altındaki giriş niteliğindeki kısmın ardından tercümeye geçilmiştir. Tercüme kısmında sure hakkında bilgi verilip her ayetin Kırgızca çevirisi yapıldıktan sonra gerek görülen yerde Tüşündürmö başlığı altında tefsire geçilen kitapta sadece Fatiha suresi Arap harfli olarak da verilmiştir. Çeviride kullanılan Arap dilindeki tefsir kitaplarının listesi verildikten sonra Alla Talanın körköm ısımdarı kısmında Allah ın adları ve Kırgızca karşılıkları sıralanmıştır. Sure isimlerinin Kırgızcaya çevrilmediği kitapta, besmele Meerimdüü cana ırayımduu Allahın atı (ısmı) menen (baştaymın) şeklinde çevrilmiştir. 3. Исмаилов, Абдышүкүр, Дүйшөн Абдыллаэв, Садибакас Доолов, Садык Гавай (Которгондор) (2006): Ыйык Куран. Маанилеринин кыргызча котормосу менен, Редактор: Шерназар Шүкүров, Корректор: Куттугалы Закиров, Бишкек, 604 б. çevirileri verilir.), sadece bazı ayetlerinin yer aldığı Aali-İmran, Nisaa (Ayaldar), Maaida (Nasip), An aam (Aybanattar), A raaf (Kasaba), Tauba (Toobo), Yunus (Cunus), Hud (Ya Hud), Yusuf (Cusup), İbrahim (İbrayım), Hicr, Mariyam (Maryam), Hacc (Acı), Nur, Şauara (Akındar) Şu arâ (Bu surenin tamamı verilmekle birlikte 227 ayetten oluşan surenin son ayeti ikiye bölünerek Kırgızcaya çevrildiği için ayet sayısı 228 e çıkmıştır.), Kısas, Rûm, Muhammad (Muhammed), Hucuraat (Ücürölör), Mucadala (Talaş), Haşar (Aşar), Mumtahina (Sınaluuçu), Munaafikin (Eki cüzdüülör), Talak, Tahrim (Tıyuu), Nuh, Naba (Kabar), Şams (Kün), Layl (Tün), Duha (Taŋ), A-lam naşrah (Biz açpadıkpı), Tiin (Ancir), Kadr (Kadır tün), Zilzala (Zilzaala), Aadiyat (Uçkandar), Kaariya (Alaamat), Kurayş (Kurayşılar), Kaafiruun (Kaapırlar), Nasr (Cardam), İhlaas (Ikılas), Falak (Taŋ nuru), Naas (İnsandar) sureleri Kırgızcaya çevrilmiştir (Leyl suresinden itibaren Kâri a suresi hariç olmak üzere surelerin bütün ayetlerinin çevirileri yapılmıştır.). Tilmeç tuuraluu maalımat başlığı altında kısaca mütercimin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, M. Asankulov ile M. Aliyev tarafından yazılan Hz. Muhammed in hayatı hakkında bilgilerin yer aldığı Muhammeddin ömür-bayanı kısmı gelmektedir. Bu bilgilerle kitabın Kur an tercümesi kısmı sona ermiş olmalı ki ardından ön söz niteliğinde Baş söz kısmı gelmektedir. Burada çeşitli dinî konular üzerinde durularak İslam âleminde Kur an-ı Kerim adıyla anılan kitaba Kırgızların sadece Kur an dedikleri, ancak İslamî eğitim almış olanların Kalami Şarip (Iyık Söz) olarak adlandırdıkları, Kırgızlar arasında İslamiyet e ilginin artmaya başladığı, Kur an ı okuyup öğrenenler için bu kitapta elifbaya da yer verildiği, namaz dualarının Kırgızcaya çevrildiği, bu kitabı hazırlarken çoğunlukla Türkiye de neşredilen Türkçe, Kazakça din kitaplarından faydalanıldığı belirtilir. Bu kısmın ardından sabaklar dersler bölümüne geçilir. Sırasıyla: 1. Kuran-i Kerim alfabiti Kur an-ı Kerim alfabesi. 2. Araketter harekeler Aripterdin söz başında, ortosunda cana ayağında cazılıştarı I-V Harflerin söz başında, ortasında ve sonunda yazılışları. 8. Sükün sükûn. 9. Taşdid teşdit-şeddeleme. 10. Tanvin tenvin. 11. Madd aripteri (sozulma aripter) uzun harfler. 12. Sozulma alif cana anın orduna koldono turgan vav cana ya aripteri Uzun elif ve onun yerine kullanılan vav ve ya harfleri. 13. Cazuuda körsötülbögön madd (sozulma) aripteri yazıda gösterilmeyen uzun harfler. 14. Alip lam aykaşının okuluşu Elif lam ın okunuşu. 15. Hurufi Mukatta: a. 16. Azan cana takbir (ikamet) ezan ve tekbir. 17. Namaz dubaları namaz duaları. 18. Namaz sürölörü namaz sureleri Bu bahiste surelerin Arap harfli metni ve Kırgızca çevirisi yer almaktadır: 1. Faatiha sürösü, 2. Fil sürösü, 3. Kurayşı sürösü, 4. Maaguun sürösü, 5. Kavsar sürösü, 6. Kaafiruun sürösü, 7. Nasır sürösü, 8. Abuu Lahab sürösü, Iklas sürösü, 10. Falak sürösü, 11. Nas sürösü, 12. Aayatul-Kursi. Kitapta, besmele -çevrilmediği sureler de bulunmakla birlikte- şöyle çevrilmiştir: Eŋ kayrımduu, ırayımduu Allanın ısımına!, Eŋ booruker, ırayımduu Allanın ısımına!, Ötö ırayımduu, ötö kayrımduu Allanın ısımına!, Ötö meerimdüü, ötö ırayımduu Allanın ısımına!, Ötö meerimdüü, ötö kayrımduu Allanın ısımına!, Kayrımı artık, ırayımduu Allanın ısımına!, Allanın ısımına ırayımduu, rahımı artık!, Eŋ kayrımduu, booruker Allanın ısımına!, Booruker, meerimdüü Allanın atı menen baştaymın!

6 36 Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA Bu çeviri, surelerin Arapçalarını ve Kırgızca çevirilerini içermektedir. Sure isimleri Arapçadaki biçimleriyle verilmiş, sayfa altında Kırgızcaları yazılmıştır. Dipnotlarda gerek görüldükçe açıklamalar yapılmıştır. Oldukça rağbet gören tercüme çeşitli defalar basılmıştır. Kitapta, besmele Kırgızcaya Meerimdüü, Irayımduu Allantın atı menen şeklinde çevrilmiştir. 4. Алымбеков, Надырбек (Которгон) (2008): Куттуу Куран, Кыргызча мааниси, Редаксиялык кеŋеш: Мамасабыр Молдо Досболов-Төрага Абдышүкүр Ажы Нарматов, Чубак Ажы Жалилов, Замир Кары Ракиев, Бейшенбек Ажы Бекешев, Бишкек, 688 б. Şair Nadırbek Alımbekov tarafından yapılan bu tercüme manzumdur. Mütercimin 14 mısralık manzum girişinin ardından önce kitabın baş redaktörü Mamasıbır Moldo Dosbolov un, sonra da Çubak Acı Calilov un giriş niteliğindeki yazıları yer almaktadır. Abdışükür Narmatov un sunuş yazısı ve Fatiha ve İhlas surelerinin Arapçalarının ardından hece vezniyle kaleme alınan Kur an tercümesi başlar ve sadece surelerin Kırgızca çevirileri verilir. Sure isimlerinin Kırgızcalarının da verildiği çevirinin sonunda tercümede kullanılan kitapların listesi verilmiştir. Kitapta, besmele (Eki düynönün) meermanı, ırayımduu Allanın atı menen şeklinde çevrilmiştir. İslam akidesine uygun olmadığı gerekçesiyle müftülüğün ilk baskısını onaylamadığı tercüme, üzerinde çok tartışma bulunmasına rağmen ikinci baskısında onaylanmıştır. 5. Асылбек Бектенов, Башарат Ахмад Шахид (Которгон), Курани Карим. Арабча текст жана кыргызча котормо, Бишкек, 2008, XI+1008+I-VI+67 б. Ahmediye cemaati tarafından yayımlanmış bir tercüme olup Urducadan çevrilmiştir. Surelerin Arapçalarını ve Kırgızca çevirilerini içeren kitapta, çeviriye geçmeden önce sureler hakkında kısaca bilgi verilir. Surelerin çevirisinin ardından Kur an okunup bitirildikten sonra okunacak duanın Arapçası ve Kırgızca çevirisi yer almaktadır. Bu duanın ardından Süröölördün körsötküçtüü mazmunundağı temalardın tizmegi kısmında temalar ve bu temaların hangi sayfada yer aldığı, Süröölördün körsötküçtüü mazmunu kısmında temalar, bu temaların geçtiği sure ve ayetlerin listesi verilmektedir. Ayırım sözdördün cana terminderdin tüşündürmösü kısmında ise Kur an da geçen birtakım kelimelerin anlamının verildiği bir tür sözlük yer almaktadır. Çeksiz ırayım kıluuçu, surabastan berüüçü cana kayra-kayra ırayım kıluuçu Allanın atı menen şeklinde çevrilen besmele de kitapta ayet olarak kabul edilmiştir. 6. Абдыкалык уулу, Шамсуддин (Которгон жана түшүндүрмөлөрнү жазган) (2009): Ыйык Кураан жана маанилеринин котормосу, Башкы редактөр: Абдушакур Нарматов, Диний редактөр: Толкунбек Арсен уулу, Адабий редактөр жана менеджер: Мухаммад-Садык Элибай уулу, Корректорлор: Арзыкул Райымкулов, Хамза Хакимов, Бишкек, XXXV+869 б. Surelerin Arapçalarını ve Kırgızca çevirilerini içerir. Dipnotlarda gerek görüldükçe tefsire yer verilen kitapta, sure isimleri Arapça olarak yazılmış, dipnotlarda Kırgızca çevirileri gösterilmiştir. Baş söz kısmındaki Ormonov Ulukbek Zulpukaroviç ile mütercim ve baş redaktörün yazılarının ardından Allah Taalanın 99 keremettüü ısımı cana sıpattarının maanisi kısmında esma-i hüsna nın Kırgızca karşılıkları ve açıklamaları yer almaktadır. Bunların ardından Kur an okumanın fazileti ile tilavet secdesi üzerinde durulur ve Mazmunduk tüşünüktör kısmında Kur an daki çeşitli konuların dizini gösterilir. Besmele Irayımduu, Meerimdüü Allahtın ısımı menen şeklinde çevrilmiştir. 7. Шейх Шамсуддин Хакимов (Которгон) (2013): Ыйык Куран Аяттарынын манилеринин котормосу Кыргыз тилинде, Редактор: Шейх Айдарбек Кабулов иле Шейх Нематулла Кадаев, Падыша Фахд Атындагы Куран Басмаканасы Комплекси, Мединетил-Мүневвере, 1139 б. Surelerin hem Arapçalarının hem de Kırgızca çevirilerinin verildiği kitapta, dipnotlarda açıklamalar yapılmış ve sure isimlerinin Kırgızca karşılıkları yazılmıştır. Çevirilerin ardından Mazmunduk tüşünüktör ce Kuran Entsiklopediyası kısmı yer almaktadır.

7 Kur an-ı Kerim in Kırgızca Çevirileri 37 Besmele Irayımduu, Meerimdüü Allahtın atı menen (baştaymın) ve Irayımduu, Meerimdüü Allahtın ısımı menen şeklinde çevrilmiştir. 8. Mursel Ahıskalı, Kırgızca Kur'ân-ı Kerim Meali-Кыргызча Куран Карим котормосу (Elektronik meal: Sadece Kırgızca çeviriden ibaret olan ve gerek görüldüğünde dipnotlarda açıklamaların yer aldığı bu tercümede besmele Meerimdüü, Irayımduu Allanın atı menen şeklinde çevrilmiştir. KAYNAKÇA ARGUNŞAH, Mustafa-Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA (2012): Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, 3. baskı, Kesit yayınları, İstanbul. ERŞAHİN, Seyfettin (1996): Sovyetler Birliğinde Kur an a Yaklaşımlar, İslami Araştırmalar, 9, 1-4, HABİBOV, Aslan (2008): İmâmiyye Şîası nın Tefsir Tarihi ve Günümüze Ulaşan En Eski Şiî Tefsirler, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8 (1), HAYIT, Baymirza (1986): Sovyetler Birliğinde İslam Araştırmalarının Temayülleri, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 41, 183. КРАЧКОВСКИ, И.Ю. (1963): Коран, Перевод и комментарии, Москва. er-rabdâvî, Mahmûd (2008): Tarih Boyunca Kur ân Tercümelerinin Amaçları ve Çeşitleri, Çev. Zafer Kızıklı, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VIII, 3, РАЙЫМКУЛОВ, Арзыкул (2009): Кыргызча Кураан котормолору. Каталар жана сабактар, Ислам Нуру, Сентиябрь, б. 5. САБЛУКОВ, Г. С. (1878): Коран, Перевод с арабского языка, Казань. VİDA, G. Levi Della (1966): Salman Al-Fârisî, İslâm Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, X,

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesi Eleman Sayısı < 2 Olan Sayı Tamsayılar içerisinde bölen kümesi eleman sayısı 2'den küçük olan tek bir sayı vardır; o da 1 sayısıdır. 1 sayısının bölen kümesinde tek bir eleman vardır. Kur

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde bölen kümesinde üç asal bulunan sayıları inceleyeceğiz. Örnek: 10 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 2, 5, 10} 1, 2 ve 5 sayıları asaldır. Dolayısıyla 10 nın bölen kümesinde üç asal sayı vardır.

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız.

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={

Detaylı

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi Kur ân-ı Kerîm sûrelerini iki kümeye ayıralım: 1. Uzun sûreler kümesi 2. Kısa sûreler kümesi Bu iki küme eşit sayıda sûre içersin. Kümelerden birinde bulunan sûrelerin âyet sayıları diğer kümede bulunan

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

Asal Çarpanlar Toplamı Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini asal çarpanlarına ayırarak bir takım tespitlerde bulunacağız. Bir sayının asal çarpanları ne demektir? Asal olmayan sayma sayıları, kendilerinden

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi umaraları Kümesi ve Sayıları Kümesi Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sıra numaraları ve âyet sayıları kümelerini inceleyeceğiz. Kur ân-ı Kerîm sûreleri sıra numaraları kümesi Bu küme 1 ile başlayan

Detaylı

Asal Sayılar 1 den ve kendisinden başka hiçbir sayıya kalansız olarak bölünemeyen pozitif tamsayıya asal sayı denir. Asal sayılar = {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 } Asal sayılar, matematikle ilgilenen herkesin

Detaylı

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için Sayısı Sıra umarasından Küçük Olan Sûreler sıra numarasından büyük olan sûreler için yaptığımız incelemenin aynısını bu kez âyet sıra numarasından küçük olan sûreler için gerçekleştirelim. Aşağıdaki listede

Detaylı

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler Sayısı umarasından Büyük Olan Sûreler Bir sûrenin âyet ndan sıra numarasını çıkardığımızda fark sıfırdan ayrı pozitif bir değer çıkıyorsa, o sûrenin âyet sıra numarasından büyük demektir. Örnek: Sûrenin

Detaylı

Giriş Kur ân Kerîm, 23 yıl süren peygamberlik dönemi içinde Hz. Muhammed e (s.a.v.) vahiy yoluyla âlemlerin Rabbi olan Allâh katından indirilen bir kitaptır. 1 Fâtiha sûresiyle başlar Nâs sûresiyle biter.

Detaylı

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 1 إ ن الل ه و م ل ئ ك ت ه ي ص ل ون ع ل ى الن ب ي ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ل ي اما Allah ve melekleri, Peygamber e çok salât ederler. Ey müminler!

Detaylı

Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI

Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

MUHTASAR KUR AN RİSALESİ

MUHTASAR KUR AN RİSALESİ MUHTASAR KUR AN RİSALESİ Kur ân-ı Kerîm âlemlerin Rabbi 1 Allah (cc) katından 2 indirilmiştir 3. Âyetleri hikmetlerle dolu 4, apaçık 5 bir Kitap tır 6. Onlar Allah (cc) 'ın mesajları 7 ve belgeleridir

Detaylı

SURELERİN BELİRLİ DÖNEMLERE VE OLAYLARA İZÂFESİ

SURELERİN BELİRLİ DÖNEMLERE VE OLAYLARA İZÂFESİ Dini Araştırmalar, Ocak-Haziran 2016, Cilt : 19, Sayı : 48, ss. 129-152 129 DOI: SURELERİN BELİRLİ DÖNEMLERE VE OLAYLARA İZÂFESİ Burhan ÇONKOR Öz Bu makalede özellikle son dönemde Kur ân surelerini dönemlere

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı Öğrenim Hakkı Madde 57 Özürleri nedeniyle okula devam edemeyen, okula

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri Ek-1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI HATİP VE İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA, HAFIZLIK VE EZAN OKUMA LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR A. Yarışmalara Başvurular, 1. Öğrencilerin başvuruları Yönerge

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden

Detaylı

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU KUR AN-I KERİM DİNİ BİLGİLER ÖĞRENME ALANI Yüzünden Okuma Ezber İtikat İbadet Siyer Ahlâk 6 ÜNİTELER 1. Kur (50 ) 2. Kur (50 ) 3. Kur

Detaylı

ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR

ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR Kuran da 29 surenin başında, bilinen bir kelime oluşturmaksızın yer alan bağımsız harfler veya harf grupları vardır. Bunlar harf ayetlerdir ve 29 surenin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden itibaren

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Detaylı

Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: KUR AN SIRASI (1-13)

Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: KUR AN SIRASI (1-13) Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: KUR AN SIRASI (1-13) Fâtiha; Kur ân-ı Kerîm in başlangıç suresinin adı olup açan, başlangıç, giriş anlamına gelmektedir. Kur an ın girişi, önsözü mahiyetinde olduğundan

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA KURS PROGRAMI

KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI ANKARA 2015 1 Bu programın uygulanması, Başkanlık Makamının 14.07.2015

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

01-147 Meal 19/12/06 10:07 Sayfa145 İÇİNDEKİLER

01-147 Meal 19/12/06 10:07 Sayfa145 İÇİNDEKİLER 01-147 Meal 19/12/06 10:07 Sayfa145 İÇİNDEKİLER Birkaç terimin anlamı...147 Birinci Bölüm Sûre 1: Fâtiha...148 Sûre 2: Bakara...159 Sûre 3: Âl-i İmran...197 Sûre 4: Nisâ...224 İkinci Bölüm Sûre 5: Mâide...253

Detaylı

KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E.

KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E. 1 KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E. WİCKWİRE A.A. Edebiyat Fakültesi Th.B. İlahiyat Fakültesi M.A. Kitabı Mukaddes

Detaylı

Türk Dilleri Araştırmaları 14 (2004):

Türk Dilleri Araştırmaları 14 (2004): Türk Dilleri Araştırmaları 14 (2004): 197-201 Max Scherberger, Das Micrağname Die Himinel- und Höllenfahrt des Propheten MuJ:ıammed in der osttürkischen Überlieferung, Arbeitsmaterialian zum Orient, Bd.

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

5- Hafızlık Kur an-i Kerim Okuma Ve Ezan Okuma yarışmaları ile ilgili uygulama aşağıdaki

5- Hafızlık Kur an-i Kerim Okuma Ve Ezan Okuma yarışmaları ile ilgili uygulama aşağıdaki MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP LİSELERİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK KUR AN-I KERİM OKUMA VE EZAN OKUMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1- Amaç: Bu yönergenin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

Makale Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Video Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız

Makale Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Video Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Makale Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Video Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Mucize, insan veya insan topluluğunun kapasitesinin üstünde, doğa kurallarının ötesinde olanı ifade eder. Bir Peygamber

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar!

KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar! KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar! Rabbinizden size, bir öğüt, gönüllerde olan (kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntı)lara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet (olan Kur

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 1. Adı Soyadı :Ahmet Güngör ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Gedikkaya Mah., Naci Bey Cad., Atakent Sitesi, B-Blok, No:82/14 Giresun : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :05.06.1967 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi 1. Adı Soyadı: FAHRÜNNİSA BİLECİK 2. Doğum Tarihi: 19.03.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Tez Adı Lisans Türk Dili ve Mimar Sinan 1989 Edirneli Şâhidî

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI Ankara 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 I-GİRİŞ... 3 II-PROGRAMIN AMAÇLARI... 3 III-PROGRAMIN

Detaylı

MEM Û ZÎN İN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

MEM Û ZÎN İN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE Ayhan Tek MEM Û ZÎN İN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE Klasik şiirin geliştiği coğrafya olarak Doğu daki aşk hikâyelerinin mesnevi formunda yazılmasıyla edebiyatta sadece aşk ı amaç edinip hünerli söz söyleme

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

DR. EMEK ÜŞENMEZ İN ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YAYINLANAN ESERLERİ ÜZERİNE

DR. EMEK ÜŞENMEZ İN ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YAYINLANAN ESERLERİ ÜZERİNE DR. EMEK ÜŞENMEZ İN ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YAYINLANAN ESERLERİ ÜZERİNE Nurşat BİÇER Ø. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti: Türk Dünyası Kültür Başkenti

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Şahin, Harun, Verb + Preposition Idioms in the Surah of Yusuf in the Qur an

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Şahin, Harun, Verb + Preposition Idioms in the Surah of Yusuf in the Qur an AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı : Harun ŞAHİN Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum yeri ve yılı : Alaca Çorum 1966 Email: harun@harran.edu.tr sahinharun@gmail.com Mezuniyet (Üniversite, Yıl) Lisans: Ankara Üniversitesi,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM İ TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM İ TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM İ TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Bir şeyi anlamada asıl olan usüldür.bundandırki fıkıh usülle başlar.anlamanın yöntemlerini bilip ortaya koyarak,anlamaya çalışmak.

Bir şeyi anlamada asıl olan usüldür.bundandırki fıkıh usülle başlar.anlamanın yöntemlerini bilip ortaya koyarak,anlamaya çalışmak. F I K I H K Ö Ş E S İ Bir şeyi anlamada asıl olan usüldür.bundandırki fıkıh usülle başlar.anlamanın yöntemlerini bilip ortaya koyarak,anlamaya çalışmak. Hanefilere göre fıkıh;kişinin amel bakımından lehinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: 6.1. Yüksek Lisans Tezleri:

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: 6.1. Yüksek Lisans Tezleri: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nadejda ÖZAKDAĞ 2. Doğum Tarihi : 18 Eylül 1975 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Çukurova Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 9-10

KURAN YOLU- DERS 9-10 KURAN YOLU- DERS 9-10 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 6 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1. İsm-i Tafdil: «Daha» ve «En» kelimeleri ile yapılan Karşılaştırma Sıfatlarıdır. Örneğin,

Detaylı

GOSOS Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi/GOSOS Gaziosmanpasa University Social Sciences Researches Journal

GOSOS Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi/GOSOS Gaziosmanpasa University Social Sciences Researches Journal 65 GOSOS Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi/GOSOS Gaziosmanpasa University Social Sciences Researches Journal (Kış 2015) 10/2: 100-120 /(Winter 2015) 10/2: 65-84 Doi Number:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Cüneyt AKIN Doğum Tarihi: 10.03.1982 Öğrenim Durumu: Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe 1998-2002 Üniversitesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

DERGİ YAYIN İLKELERİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ 471 DERGİ YAYIN İLKELERİ 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir, ancak Türkçe özet verilerek

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/ s , TÜRKİYE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/ s , TÜRKİYE PROF. DR. AYŞEGÜL SERTKAYA NIN TEZKİRE-İ EVLİYÂ NIN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ÇEVİRİSİ: ARAP VE UYGUR HARFLİ YAZMALARIN TRANSKRİPSİYONLU METNİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Erdem UÇAR 1. Prof. Dr. Ayşegül SERTKAYA nın Öz

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI

KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI 1. DÜZEY 1.Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim in tevatür yoluyla gelmiştir ifadesinin tanımıdır? A) Doğru söyleyen insanlar tarafından nakledilmesi. B) Her asırda yalan

Detaylı

Bütün ilahi kitaplar, onları insanlığa tebliğ ile görevlendirilen Peygamberlerin konuştukları dille indirilmişlerdir.

Bütün ilahi kitaplar, onları insanlığa tebliğ ile görevlendirilen Peygamberlerin konuştukları dille indirilmişlerdir. Son günlerde Türkçe ibadet ve özellikle Kur'an-ı Kerim'in namazda Türkçe tercemesinin okunmasına dair tartışmaların yoğunluk kazanması üzerine konu Kurulumuzda görüşüldü. Yapılan inceleme ve müzakere sonunda:

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama Kelime

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

Mülheim an der Ruhr. İslam & Cami. Bağış: IBAN: DE BIC: SPMHDE3EXXX

Mülheim an der Ruhr. İslam & Cami. Bağış: IBAN: DE BIC: SPMHDE3EXXX Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Sandstraße 126 C 45473 Mülheim an der Ruhr Tel.: 02 08-47 03 10 Fax: 02 08-47 98 91 İnternet: www.mh-fatihmoschee.com Email: info@mh-fatihmoschee.com

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Kültür. 44 www.irs-az.com

Kültür. 44 www.irs-az.com Kültür 44 www.irs-az.com Mirza Rasul İsmaİlzade İlahiyatçı KUR AN-İ KERİM İN TÜRK DİLLERİNE TERCÜMESİ www.irs-az.com 45 Kültür Müslümanların kutsal kitabı olan Kur an-i Kerİmİn Şark medeniyetinin gelişimini

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ / Bilal Kemikli...9 1. Din Edebiyat İlişkisi...9 2. Tasavvuf: İrfan ve Hikmet...12 3. Türk-İslâm Edebiyatı: Konu ve Kapsam...16 4. Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları...18 a.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDAT 1.yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 5 7 Tr AZ 40 5 TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology)

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI. Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI. Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Temel Öğretim Programları Uygulama Esasları 1) 1. Kur an kurslarında temel öğretim

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI I.SINIF I. YARIYIL Uygulama ve Laboratuvar 1 YDİ101 YDA101 YDF101 GUS101 GUS103 BED101 HYK101 Temel Yabancı Dil İngilizce Temel Yabancı Dil Almanca Temel Yabancı

Detaylı