Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl"

Transkript

1

2

3 5. Yönetiflim 5.1. Yönetiflim ve Siyasal Sistem Yönetiflim, siyasal sistemin yönetiminde hükümet ile toplum aras nda karfl l kl etkileflim, ortak çal flma ve karar almada paydafl (stakeholder) olma koflullar na dayan r. Siyasal sorunlar ve gündemi oluflturan, ve kamuoyunu yak ndan ilgilendiren hususlarda hükümetin iktidar kullan m, bu etkileflimin oda nda yer al r. Bu ba lamda, siyasal iktidar n sadece bir yönetim olgusu içermedi i, iktidar kullan m n n belirli bir üslup da içermesi gerekti i görüflü son y llarda genel kabul görmeye bafllad. Söz konusu üslubu tan mlamak için, Türkçe'ye "iyi yönetiflim" olarak çevrilen "good governance" kavram gittikçe yayg nlaflan bir kullan m alan buldu. yi yönetiflim, kamunun yak ndan ilgilendi i konular hakk nda, iktidar n nas l kullan lmas, siyasal kararlar n neden ve nas l al nmas ve yurttafllar n kendi sözlerini kabul ettirebilmeleri için neler yapmalar gerekti iyle ilgili kurum, süreç ve gelenekleri de göz önüne alarak, sorumlu ve duyarl bir biçimde güç kullan m olarak anlafl lmaya bafllad. Böylece yönetiflim, hem siyasal kat lma hem de temsili kurum ve örgütlerin iflletim üslubuyla (modus operandi) ilgili olarak tan mlanmaktad r. Bu anlam yla, siyasal yönetimin halk n r zas na dayanmas na katk da bulunan özellikleri iyi yönetiflimin özünü oluflturur. Genel temsil, kat lma ve destek teminine yarayan kurum, süreç ve gelenekleri oluflturabilen siyasal yönetimler "iyi" yönetme örnekleri sergileyeceklerdir. Halk n siyasal etkinlikleri için kurumsal ve yasal süreçler oluflturabilen hükümetler ise iyi siyasal yönetiflimin oluflmas na katk da bulunacaklard r. Ülkede asayifli sa layarak mal ve insan ulafl m n güvenli hale getiren, etkin ve engelleme olmaks z n bilgi ve haber ak fl n sa layan bir yönetim iyi yönetiflim altyap s n oluflturmufl olmaktad r. Yarg ba ms zl n n sa lanmas, etkin bir yarg sisteminin kurulmas ve sayg n bir hukuk sisteminin ülkede ortaya ç kacak sosyo-ekonomik çat flmalar çözmesi, bu yönetim üslubunun ö eleri olarak kabul edilmelidir. E itim, sa l k hizmetleri ve refah n yurttafllara, f rsat eflitli i çerçevesinde yararlanabilecekleri bir biçimde da t labilmesi de iyi siyasal yönetiflimin temel özellikleri aras nda say lmal d r. Bu anlamda, iyi siyasal yönetiflim ekonominin, çevrenin ve toplumsal çat flmalar n etkin denetimi ve yönetimi anlam na gelmektedir. Bunu yaparken yurttafllar na sürekli olarak bilgi (saydam yönetim), zaman zaman da hesap veren bir hükümet yap s ve üslubu ortaya ç kacakt r. Bunun anlam hükümet yap s n n tüm halka en yak n olan birimden en merkezi birime do ru birkaç düzeyde örgütlenmesi suretiyle kamu politikalar etkili ve en optimal düzeyde yürütülürken, halk n kolay izleyebilece i ve hesap sorabilece i, çeflitli düzeyde yerel ve merkezi hükümet yap lar da ortaya ç kabilecektir. Bu düzeyler aras nda bir iflbölümü ve birbirini tamamlayan bir bütünlük sa lanarak, kamu politikalar n oluflturan projelerin ölçek ve karmafl kl klar na göre, onlara en uygun yerel ya da merkezi otorite taraf ndan tasarlan p, uygulanmas n, yani yerindenli i olanakl k labilecektir.

4 Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl k ve anlaflmazl klar etkin bir biçimde çözen bir hukuk sistemi oluflturabildikleri ölçüde, iyi yönetiflimin özelliklerine sahip olacaklard r. yi siyasal yönetiflim ile canl bir sivil toplumun, siyasal olarak etkin bir yurttafllar toplulu unun, sorumlu ve yurttafl taleplerine duyarl ve halk n gözünde meflrulu unu koruyan bir hükümetin, enflasyon oran n düflük, istihdam yüksek düzeyde tutan, bütçesini dengeleyebilen ve istikrarl ekonomik büyüme sa layabilen bir makro ekonomik program izleyebilmesiyle yak ndan iliflkilidir. Bu anlamda, iyi siyasal yönetiflim yurttafl taleplerine duyarl bir hükümet uygulamas yla ortaya ç kar. Özetle, iyi siyasal yönetiflim, yurttafl taleplerine duyarl, dolay s yla yurttafllar birer paydafl olarak karar verme sürecine katan, hesap vermeye haz r ve etkin iflleyen bir hükümet biçimi olarak tan mlanabilir. Bu tan m çerçevesinde, yurttafllar n siyasal kat lma ve temsil kurumlar arac l yla hükümetle serbestçe etkileflim içine girmesinin ötesinde bir iflleyifl söz konusudur. yi yönetiflim, yurttafllar n yönetilen olarak de il, siyasal sorunlardan etkilendikleri için, kaybedecek de erli varl klar olan taraf olarak alg land bir siyasal ortamda gerçekleflmektedir. Bu anlay flta, yurttafl yönetilen de il, paydafl olarak temel siyasal karar al c konumundad r. Burada temel siyasal kat l ma ilkesi, bir siyasal sorun ve çözümüyle ilgili karardan etkilenenleri de karar alma sürecine ortak k lmak olacakt r. Hükümetin seçmenlere gösterdi i duyarl l k, otoritelerin hay rseverlik ve iyi kalplili inden de il, halk n r zas na ve ona hesap verme zorunlulu una d a y a n m a s n d a n d r. yi siyasal yönetiflim, toplumu oluflturan bireyler, sivil toplum kurulufllar (STK lar) ve siyasal seçkinlerin ortaklafla ve hakça yer alaca bir görüflme, tart flma ve müzakere ortam nda al nacak olan emredici ve ba lay c kararlar arac l yla yönetim anlam na gelmektedir. Bu genel tan m n uygulamada nas l bir sonuç verece i yerel, ulusal, ve uluslararas yönetiflim aç s ndan farkl l klar yaratacakt r. Bu üç yönetim düzlemi aras nda, yap lar ve oluflumlar gere i önemli farklar vard r. Yerel yönetim, bir parças oldu u ulusal yönetimle uyumlu ve onun taraf ndan desteklenerek kamu hizmeti üretmek durumundad r. Ulusal yönetim, demokrasilerde seçimle iflbafl na gelen ve ulusal kaynaklar gelifltirerek kamu mal ve hizmetini kendi bafl na üreten bir konumdad r. Uluslararas yönetim ise, ulusal yönetimlerin ortaklafla oluflturduklar kurum ve kurulufllar n içinde ve onlarla birlikte sergiledikleri davran fl ve uygulamalardan oluflur. Yerel yönetimler için iyi yönetiflim, belediyelerin, kapsad klar alanda yaflayanlarla birlikte, ortaklafla olarak yer alacaklar bir süreçle karar alma, uygulama ve denetleme uygulamalar yürütmeleriyle gerçekleflebilir. Ulusal iyi yönetiflim, hükümetlerin alacaklar kararlar n yurttafllar, STK lar ve siyasal kadrolar n genifl kat l m ve tart flmas ile ortaklafla al nd ve uygulamalar n ortaklafla mali, insani vb. desteklerle sürdürülebildi i, izlendi i ve

5 denetlenebildi i bir ortamda olanakl d r. Uluslararas iyi yönetiflim ise, ulusdevletler, STK lar, uluslararas örgüt ve kurulufllar n ortaklafla karar al p uygulad klar ve uygulamalar izleyip denetledikleri bir çerçevede geliflebilir Türkiye de Yönetiflim: Son On Y l Türkiye de son on y ldaki demokratikleflme çabalar, Avrupa Birli i yle (AB) iliflkilerdeki geliflmeler, dinsel ve etnik gruplar ile örgütlerin yaratt büyük sorunlarla ortaya ç kan çat flmalar n içerik ve s kl, deprem gibi do al afetler ve iktisadi dalgalanmalar n etkileriyle siyasal yönetiflim üslubu de iflim geçirmifltir. Seçmenler ve STK lar ile bas n-yay n organlar n n yukar da say lan geliflmelerin etkisi alt nda kalarak göstermifl olduklar siyasal tepkiler de, siyasal yönetiflim üslubunun de iflmesi yönünde bir bask yaratm flt r. Ayr ca Türkiye nin, Helsinki Zirvesi nde (Aral k 1999) al nan AB adayl karar na dayal olarak gelifltirdi i adayl k stratejisi ve haz rlad Ulusal Program çerçevesinde devlet kurumlar nda bafllat lan reform çal flmalar ivme kazanm flt r. Bu yolda at lan ad mlar n ilk sonucu siyasal karar alma ve denetleme konular nda saydaml k üzerinde y o u n l a fl m fl t r Saydaml k Baflka birçok ülke gibi Türkiye'de de, idarenin karar alma sürecine o kararlardan "etkilenebilecek" olanlar n "kat lmalar na", bilgi ve belgeleri paylaflmalar na olanak tan yacak bir "zorunlu hukuki prosedür" halen yoktur. Bu konuda Adalet Bakanl nca haz rlanm fl olan dari Usul Kanunu tasar s henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi ne (TBMM) sunulmam flt r. Ayn biçimde, idarenin elindeki bilgilere ulaflma hakk n güvence alt na alacak yasa da ç kar lamam flt r. Söz konusu kanunlar n yoklu u, Kamulaflt rma Kanunu ve Vergi Usul Kanunu gibi az say da istisna d fl nda, kamu yönetiminin ifllemlerini "kapal l k" içinde yapabilmesine olanak tan makta ve bireylere yarg denetimi d fl nda etkili bir "korunma" yolu b rakmamaktad r. Öte yandan, daha önce benzer kanunlar ç karm fl ülkelerin deneyimlerinden yararlan larak haz rlanan dari Usul Kanunu tasar s na göre, idari karar alma sürecine kat l m, özel hukuk kiflilerinin (bireyler ve tüzel kifliler) "kamu gücü"nü kullanmalar anlam na gelmemektedir. Yaln zca 3056 say l Baflbakanl k Teflkilat Hakk ndaki Kanun da, bakanl klar n yasa tasla haz rlama aflamas nda, tasla Baflbakanl k a sunmadan önce, ilgili kurum ve kurulufllarla görüflmesi öngörülmektedir. Tüzüklerin yay mlanmadan önce Dan fltay taraf ndan onaylanmas n zorunlu k lan Dan fltay Kanunu ( m a d d e 48) da bir tür yarg ya dan flma olarak kabul edilebilir. Son olarak, TBMM ç Tüzü ü, yasa taslak ve önerilerinin TBMM ye sunulmas aflamas nda gerekçe ve yasa maddelerinin say lmas n zorunlu k lmaktad r. Yasa taslaklar nda yasal çeliflkileri çözmek ve bakanl klar aras nda uyumu sa lamak görevi Baflbakanl k a verilmifltir. Ne var ki, bu görevin her zaman sorunsuz olarak yerine getirildi i s ö y l e n e m e z. Türkiye de yasa, yönetmelik ve tüzükler hem çok say dad r, hem de karmafl k bir görüntü çizmektedir. Ayr ca, kullan lan dil yüzünden, yasalar n zaman zaman anlafl lmaz bir içerik kazand da görülmektedir. Oysa, yasalarda kullan lan dilin

6 sokaktaki yurttafl taraf ndan anlafl l r olmas saydaml n vazgeçilemez ve en temel özelliklerindendir. Yasa, yönetmelik ve tüzükleri haz rlama sürecinde ilgili ya da etkilenen tüm taraflarla görüflülmesini, onlar n düflünce, fikir ve görüfllerinin de bu düzenlemelere yans t lmas n öngören herhangi bir uygulama henüz söz konusu de ildir. Özellikle ekonomik konularda söz sahibi olmas için kurulan Ekonomik ve Sosyal Konsey in çal flt r lamamas da bu tür bir dan flma sürecinin yaflama geçirilmesini engellemifltir. Buna karfl l k, Sekizinci Befl Y ll k Kalk nma Plan nda ilk kez "Sivil Toplum Kurulufllar " bafll aç larak, kalk nman n her alan nda kamu ve sivil toplum çal flmalar n n demokratik bir topluma ulaflma aç s ndan önemi vurgulanm fl, bu iflbirli i kanallar n n geliflmesi için STK lar n desteklenmesini bir hükümet politikas haline getirmek hedeflenmifltir. Son y llarda bu geliflmeye koflut olarak ortaya ç kan önemli bir örnek de, Türk toplum ve aile hayat nda köklü de ifliklikler getiren yeni Medeni Kanun un haz rl k sürecidir. Yaklafl k 50 y ld r üzerinde çal fl lan ve son 10 y lda yo unlukla kamuoyunun gündemini iflgal eden Medeni Kanun, toplant, yaz flma, çal flma gruplar na kat lma gibi çeflitli yöntemlerle, aralar nda kad n kurulufllar n n da bulundu u ilgili taraflar n görüfl ve önerilerine sunulmufl ve kat l mc bir süreçle birçok de ifliklik g e r ç e k l e fl t i r i l m i fl t i r. Asl nda, Türkiye nin yasal mevzuat hakk nda ilgili toplum kesimlerini bilgilendirme uygulamalar OECD standartlar nda "en iyi uygulama" niteli i tafl maktad r (OECD, 2001: 26). Yak n zamanda baz bakanl klar n yasa taslaklar n web sayfalar nda yay mlamalar, bu bilgilendirmenin iyi bir örne ini oluflturmaktad r. Üstelik, Bakanlar Kurulu nun 12 Ocak 2002 tarihinde ald ilke karar yla, Türkiye de Saydaml n Art r lmas ve Kamuda Etkin Yönetimin Gelifltirilmesi Eylem Plan da kabul edilmifltir. TBMM nin Genel Kurul görüflmelerinin TRT den naklen yay nlanmas kadar, yasa öneri ve taslaklar yla denetleme etkinliklerinin TBMM nin web sayfas ndan izlenebiliyor olmas da saydaml k konusunda bir baflka "en iyi uygulama" örne i olarak görülebilir. Son olarak, 3,215 belediyeyi Internet üzerinde birlefltiren "YerelNet" projesi de bir baflka "en iyi uygulama" örne idir Hesap Sorma Türkiye de hesap sorma uygulamas n n kurumsal mekanizmalar, siyasal, idari, mali ve hukuki olmak üzere olarak dört farkl türdedir Siyasal Hesap Sorma Siyasal hesap sorma temsili demokratik kurum ve uygulamalar çerçevesinde gerçeklefltirilir. En belirgin uygulama, fiilen dört y lda bir yap lmakta olan genel seçimlerdir. Bu dönemlerde seçim kampanyalar s ras nda siyasal parti, siyasal lider ve milletvekillerinin geçmifl performanslar sorgulanmaktad r. Farkl siyasal ideolojilere sahip, ortalama 11 siyasal partinin girdi i seçimlerde verilen oylar da siyasal hesap sorma sürecinin en son halkas n oluflturmaktad r. Siyasal kararlar etkileme giriflimleri, al nan siyasal kararlara seçmen, STK lar ve bas nyay n kurulufllar n n tepki, elefltiri, yorum ve destekleri de siyasal hesap sorma

7 olgusu olarak de erlendirilebilir. TBMM de sorulan yaz l ve sözlü sorular, genel görüflme, gensoru, araflt rma ve soruflturma komisyonlar gibi etkinlikler de siyasal denetimin bir parças d r. Türkiye de TBMM taraf ndan yürütülen denetim etkinli inin s kl afla daki tabloda gösterilmifltir. Çizelge 5.1 TBMM nin Denetim Etkinlikleri ( ) D e n e t i m 19. Dönem 20. Dönem 21. Dönem E t k i n l i i ( ) ( ) ( ) Sözlü Soru C e v a p l a n a n 276 (% 15) 53 (% 28) 466 (% 25) Yaz l Soru C e v a p l a n a n (% 88) (% 68) (% 77) Genel Görüflme Kabul edilen 41 (% 59) 8 (% 21) 1 (% 3) Meclis Soruflturmas Kabul edilen 7 (% 28) 2 (% 50) 2 (% 40) Meclis Araflt rmas Kabul edilen 52 (% 21) 63 (% 20) 33 (% 11) G e n s o r u Kabul edilen Kaynak: TBMM Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baflkanl TBMM nin yürüttü ü denetim düzenli bir yo unluktad r. Yaz l soru tablodaki en etkili denetim yöntemi olarak göze çarpmaktad r. Sözlü sorular genellikle yan tlanmamakta, zaman içinde dörtte biri düflmekte ve bir o kadar da soru sahipleri taraf ndan geri al nmakta ya da yaz l soruya dönüfltürülmektedir. Meclis soruflturmas üçüncü s ray almaktad r. Araflt rma, genel görüflme ve gensoru s k baflvurulan yöntemler olmad klar gibi, etkili olma flanslar da zay ft r dari ve Mali Hesap Sorma Bakanl klar, kendilerine ba l kamu kurum ve kurulufllar ndaki uygulamalar n meslek ahlak na oldu u kadar, yasa, tüzük ve yönetmeliklere de uygun olarak yürütülüp yürütülmedi ini denetlemek üzere teftifl kurumlar oluflturmufllard r. Bunlar n yan s ra, Anayasa n n 108. maddesiyle Cumhurbaflkanl na ba l olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) bulunmaktad r. DDK, Cumhurbaflkan n n iste i üzerine tüm kamu kurum ve kurulufllar nda ve sermayesinin yar s ndan fazlas na bu kurum ve kurulufllar n kat ld her türlü kuruluflta, kamu kurumu niteli inde olan meslek kurulufllar nda, kamuya yararl dernekler ile vak flarda, her düzeydeki iflçi ve iflveren meslek kurulufllar nda her türlü inceleme, araflt rma ve denetleme yapabilir. Ayr ca, 3056 say l yasan n 20. maddesine göre, do rudan Baflbakan a ba l olan ve Baflbakanl k Makam n n emir ve onay yla görev yapan Baflbakanl k Teftifl Kurulu, bütün kamu kurum ve kurulufllar ile bunlar n ifltirak ve ortakl klar nda, kamu kurumu niteli indeki meslek kurulufllar nda, vak flarda, derneklerde, kooperatiflerde, gerekti inde imtiyazl flirketler ile özel kurulufllarda, di er denetim birimlerinin yetkilerine de sahip olarak, teftifl, denetim ve inceleme yapmak ya da yapt rmak yetkisine sahiptir. Bütün kamu kurum ve kurulufllar yla K T lerde teftiflin etkin bir biçimde

8 yürütülmesi hususunda genel ilkeleri belirlemek de bu kurulun görev ve yetkileri aras ndad r. Ayr ca, Maliye Teftifl Kurulu, Adalet Bakanl Teftifl Kurulu, çiflleri Bakanl Mülkiye Teftifl Kurulu ve D fliflleri Teftifl Kurulu gibi benzer ifllev gören kurullar da bulunmaktad r. Baflbakanl k Teftifl Kurulu baflta olmak üzere, bu kurullar da yaln z belirli bir bakanl k içi denetim yapmamakta, ayn zamanda d fl denetim ifllevi de görmektedir. Türkiye de, uluslararas denetim standartlar düzeyindeki meslek standartlar na, denetim organlar n n çeflitlili ine ve say sal yeterlili ine karfl n, denetim hizmetlerinin yeterince etkin olmamas n n temel nedeni, denetim sisteminin a rl kl olarak "mevzuata uygunluk denetimi"ne dayanmas d r. Baflka bir deyiflle, "kanunilik teftifli" yayg nd r. Bu denetim uygulamas biçimsel ö eleri ön plana ç karmakta ve bir tür törensel nitelik tafl maktad r. Kamu kesiminde yürütülen etkinliklerin sonuçlar ço u zaman birden çok kamu kurumunu ve fon kullan m n ilgilendirmektedir. Örne in, trafik kazalar n n azalt lmas yla ilgili çok say da kurum vard r ve bunlar n etkinlikleri elde edilecek sonuçlar etkileyebilir. Baflar l ya da baflar s z sonuçlar elde edilmesinde hangi kurumlar n ne ölçüde pay oldu u ancak performans ölçümü yoluyla anlafl labilir. Say fltay n TBMM ye güvenilir performans denetimi raporlar sunmas hesap verme kadar saydaml da güçlendirecek, yasaman n gücünü art rarak, temsili demokrasiyi güçlendirecektir. Bu nedenle, Say fltay a performans denetimi yapma yetkisinin verilmesi, kamu maliyesinin yönetimi ve mali denetim yasa tasar s n n haz rlanmas, performans bütçesine geçifl için pilot kurumlar n seçilmesi, bütçe kod sisteminin de ifltirilmesi, nakit bazl muhasebe bilgileri yerine, tahakkuk bazl muhasebe bilgilerinin kullan lmas için çal flmalara bafllanmas, ihale sisteminin de ifltirilmesi, bütçe d fl fonlar n kald r lmas, bütçenin kapsam n n geniflletilmesi ve Say fltay denetiminin tüm kamu fonlar n içerecek biçimde geniflletilmesi gibi, mali sistemimizi kökünden de ifltirecek yenilikler bir bir yaflama geçmektedir. Ayr ca, Türkiye de plan hedeflerinin gerçekleflmesi noktas nda hesap verme anlay fl n da içeren "Stratejik Planlama" yaklafl m, Dünya Bankas n n sa lad Kamu Sektörü Yap sal Uyum Kredisi nin ikinci diliminin bir koflulu olarak kamu kesiminde uygulanmaya bafllayacakt r. Devlet Planlama Teflkilat (DPT) taraf ndan bu amaçla haz rlanan Stratejik Planlama K lavuzu Dünya Bankas na sunulmufl ve olumlu karfl lanm flt r. Türkiye de kamu kesimindeki iyi yönetiflim uygulamalar n n bir baflka örne i, toplam kalite yaklafl m n n baz kamu kurum ve kurulufllar nda yaflama geçirilmifl olmas d r. Halen, Sa l k Bakanl na, SSK ya ve üniversitelere ba l hastanelerce ISO 9001 ve 9002 kalite belgeleri al nm flt r. Benzer uygulamalar n somut örneklerini askeri hastaneler ve okullar ile askerlik flubelerinde de görmek olanakl d r. Türkiye deki idari denetim uygulamalar nda kamu kurum ve kurulufllar n n taflra örgütleri dönemsel olarak denetlendikleri halde, merkez örgütleri genellikle

9 denetim d fl nda kalmaktad r. Bu durumun yol açt olumsuzluklar gidermek için, Baflbakanl k Personel ve Prensipler Genel Müdürlü ü nün 3 May s 1993 tarih ve 1993/12 say l Genelge siyle mesleki nitelik, uygulama ve yetki alanlar ile memur alma standartlar tan mlanm flt r. Bu uygulaman n etkilerinin k sa sürede al nmas beklenmektedir. Denetim sonuçlar kamuoyuna birlefltirilerek aktar lmakta, bu da saydam bir bilgilendirmeye olanak vermemektedir. Bu nedenle, denetim raporlar n n ilgili kurumlar n ve bakanl klar n web sitelerinde yay mlanmas gerekir. Türkiye de kamu yönetiminde güçlü bir "hiyerarfli" gelene i vard r. Bu alanda, zaten yap lmakta olan "hizmet içi e itim" çal flmalar na h z kazand r lmas ve hem üstlerin hem astlar n "yönetim kültürü" konusunda e itilmelerine a rl k verilmesi gerekmektedir. Yedinci Befl Y ll k Kalk nma Plan nda, yukar da nitelikleri aç klanan kamu yönetim mekanizmas karfl s nda yurttafllar n tekil ya da topluluk halinde haklar n korumakla görevli bir "kamu denetçisi" (ombudsman) sistemi öngörülmüfltür. Bunun için haz rlanan yasa tasar s TBMM ye gönderilmifltir. Günümüzde yaln zca TBMM deki Dilekçe Komisyonu buna benzer bir ifllevi yerine getirmektedir. Bu komisyona her yurttafl dilekçe yazma ve talepte ya da flikayette bulunma hakk na sahiptir. Bu dilek ve flikayetler Dilekçe Komisyonu taraf ndan incelenmekte, ilgili kurum ve kurulufllara iletilmekte, yurttafllara da dilekçeleriyle ilgili bilgi sunulmaktad r. Ne var ki, bu kurumun çok etkili bir dilek ve flikayet mercii oldu u söylenemez. Bu ba lamda ayr ca ele al nmas gereken bir konu da "ba ms z kurullar" olgusudur. Türkiye deki ilk örne i Sermaye Piyasas Kurulu olan ba ms z kurullar n say s, yasas yürürlü e girmifl ama henüz karar organlar oluflmam fllar da dahil, 12 yi bulmufltur. Bunlar, merkezi yönetimden devredilen yetkilere dayanarak, tütünden enerji piyasas na, rekabet uygulamalar ndan özel radyotelevizyon istasyonlar na kadar uzanan genifl bir alan "düzenlemekte" ve "denetlemekte"dir. Ba ms z kurullar "kamu yarar "n n azami ölçüde gözetilmesi amac yla, "bürokratik-teknik" oluflumlar biçiminde ve siyasal bask lardan uzak kalacak biçimde kurulmufltur. Son on y lda Türk kamu yönetiminde gerçeklefltirilmifl en önemli reform, bu ba ms z kurullar n say sal art fl ve ifllevlerinin merkezi yönetim aleyhine genifllemesi olmufltur Hukuki Hesap Sorma Hukuki hesap sorma anayasal ve yasal olarak tan mlanm fl bir yarg denetim sürecini içermektedir. Bu sürecin en üst noktas nda Anayasa Mahkemesi, Yarg tay, Dan fltay gibi üst mahkemeler bulunmaktad r. Yasalar n, kanun hükmünde kararnamelerin, TBMM ç Tüzü ü nün A n a y a s a ya uygunlu unu denetleme yetkisi Anayasa Mahkemesi nindir. Meclis taraf ndan yap lan A n a y a s a de iflikliklerinin A n a y a s a ya uygunlu unun denetimi de gene Anayasa Mahkemesi taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. Bu süreç alt mahkemelerde sürmekte olan davalar s ras nda yasalar n Anayasa ya ayk r l görüntüsü do du unda da bafllat l r. Alt mahkeme davaya ara verip Anayasa Mahkemesi ne

10 baflvurarak, befl ay içinde oradan gelecek karara göre davay görmeye devam eder. ktidardaki parti ile ana muhalefet partisi meclis gruplar n n, Cumhurbaflkan n n ve TBMM üyelerinin en az beflte birinin de yasalar n A n a y a s a ya uygunlu unu saptamak için Anayasa Mahkemesi ne baflvuruda bulunmas söz konusudur. A n a y a s a n n 125. maddesinde idarenin tüm eylem ve ifllemlerine karfl yarg yolunun aç k oldu u ifade edilmifltir. dare ve vergi mahkemelerinin nihai karar ve hükümlerinin son inceleme mercii kural olarak Dan fltay d r. Her yurttafl, ç karlar n zedeleyen ifllemlere karfl, hukuka ayk r oldu u sav yla do rudan dava açmak hakk na sahiptir. Ayr ca, idari dava aç lmadan önce, idari ifllemlerin kald r lmas, geri al nmas ve yeni bir ifllem yap lmas konusunda idareye baflvuruda bulunma ve alaca yan ta karfl ya da 60 gün içinde yan t verilmemesi üzerine dava açmak hakk da vard r. Altm fl günlük süre içinde yan t verilmemesi halinde dile in reddedildi i yasal olarak kabul edilmifltir. Ekim 2001 de A n a y a s a n n 74. maddesinde yap lan bir de ifliklikle, dava açma ehliyeti yönünden herhangi bir s n rlamaya tabi olmayan yabanc lara da, karfl l kl l k gözetilmek kayd yla, kendileri ya da kamu ile ilgili dilek ve flikayetleri hakk nda yetkili makamlara ve TBMM ye yaz yla baflvurma hakk tan nm flt r. Türkiye de yurttafllar n idarenin karar ve tasarruflar na karfl idari yarg ya yapt klar baflvurularda son on y lda belirgin bir art fl gözlenmektedir. Bu konuda AB nin sundu u hukuk sistemi kolayl klar n da kullanma e iliminde olan bir uygulama da göze çarpmaktad r. Buna karfl l k, hukuki hesap sorma süreci Türkiye de de, pek çok yerleflik demokrasiden fazla farkl olmayan bir biçimde yavafl çal flmakta, davalar n say s zaman içinde artarak yarg da büyük bir y lmaya yol açmaktad r da yap lan bir saptamaya göre yerel idari mahkemelerde bekleyen dava say s , davalar n ortalama görülme süresi ise 167 gün olarak hesaplanm flt r (OECD, 2001: 29) Siyasal Kat lma Türkiye de siyasal kat lman n daha çok, seçimlere ve seçim kampanyalar na kat lma, bireysel ve topluluk giriflimleriyle siyasal kurumlara talep iletme, flikayet ve dilekte bulunma biçimini ald görülmektedir. Daha az oranda olmak üzere, toplumsal ve ekonomik sorunlar ile çözümlerinin toplant lar düzenlenerek tart fl l p görüflüldü ü, politika önerilerinde bulunuldu u da görülmektedir larda ve özellikle 1999 daki depremler s ras nda ve sonras nda, yaflam çevresinin güzellefltirilmesi ya da iyilefltirilmesi, yard ma muhtaç, aç, e itimsiz vb. durumda olanlara yard mda bulunmaya çal flan toplumsal giriflimler, gönüllü örgütlenmeler ve etkinlikler artm flt r. Genel seçimlere kat lma Hollanda gibi di er baz yerleflik demokrasiler gibi Türkiye de de zorunlu oldu undan, kat lma oranlar % aras nda seyretmektedir (Esmer, 1999: 32). Yerel seçimlere kat lma oranlar da benzer biçimde yüksektir. Öte yandan, özellikle k rsal bölgelerde kad nlar n kulland klar oylar n genellikle koca, baba, a abey gibi erkekler taraf ndan uyar lm fl oldu u

11 görülmektedir. Kendilerine seçme ve seçilme hakk n n s ras yla 1930 ve 1934 te verilmifl olmas na karfl n, kad nlar n hem seçme hem de seçilme süreçlerine kat lma e ilimleri düflüktür. Halen yar flmac ve serbest seçimle iflbafl na gelmifl olan belediye meclisi üyesinin yaln zca 540 (% 1,6), belediye baflkan n n yaln zca 20 si (% 0,6), il genel meclisi üyesinin yaln zca 44 ü (% 1,4) kad nd r ( çiflleri Bakanl, Mahalli dareler Genel Müdürlü ü, 2002). TBMM deki 550 milletvekilinin ise yaln zca 24 ü, yani % 4,4 ü kad nd r. Buna ek olarak, siyasal parti, dernek, vak f vb. kurulufllarda çal flan kad n ve erkeklerin nüfusa oran da yerleflik demokrasilere göre düflük bir düzey olan % 6-7 dolay ndad r (Kalayc o lu, 1997: ). Buna karfl l k, ola and fl siyasal kat lman n AB ülkeleri düzeyinde oldu u da göze çarpmaktad r (Kalayc o lu, 2001: 58-59). Bu görüntüsüyle siyasal kat lman n, seçim dönemlerinde yo unlaflan, genellikle kad nlar d fllayan ve ola an kat lmadan çok ola and fl kat lmay özendiren bir nitelik tafl d gözlenmektedir. Asl nda, Yedinci Befl Y ll k Kalk nma Plan ile Sekizinci Befl Y ll k Kalk nma Plan n d a kamu yönetiminde bir anlay fl de iflikli i öngörülerek, merkezi yönetimin yeniden yap land r laca, "kat l mc ve halka dönük bir yönetim anlay fl "n n yerellefltirilmesinin esas al naca vurgulanmaktad r. Bu çerçevede, yerel yönetimlerin karar organ nda, do rudan seçimle gelen üyelerle birlikte alt yerel yönetim birimlerinin temsilcilerinin de bulunmas n sa layacak bir yap n n oluflturulmas öngörülmüfltür. Buna karfl l k, bu do rultuda al nan yol hayli s n rl d r. Özellikle çevre konular na halk n kat l m, siyasal partiler, odalar, dernekler, vak flar ve gönüllü kurulufllar n öncülü ünde birleflerek, çevre sorunlar n n çözümüne, çevre politikalar n n oluflumuna katk sa lamak amac na yönelik giriflimlere ve çevreyi tehdit edecek, kirlenme sorunlar yaratacak karar ve uygulamalara tepki göstermek biçimindedir. "Çevresel Etki De erlendirmesi" (ÇED) ile ilgili olarak Çevre Bakanl taraf ndan haz rlan p 1993 te yürürlü e konan ÇED Yönetmeli i bu konudaki en önemli giriflimdir. Uygulamada karfl lafl lan baz sorunlar gidermek için 1997 de yönetmelikte baz de ifliklikler yap lm flt r. AB ye kat lma süreciyle birlikte, ÇED Yönetmeli i nin AB ÇED D i r e k t i f i yle uyumlu duruma getirilmesi Ulusal Program da k sa dönemli hedefler aras nda yer alm flt r. Bu çerçevede gözden geçirilerek de ifltirilen yönetmelik Haziran 2002 de uygulamaya konmufltur. ÇED Raporu haz rlanmadan önce raporun kapsam ile seçme ve de erlendirme ölçütlerinin bütün paydafllar n kat l m yla belirlenmesi ve çal flman n her aflamas na halk n kat l m yeni yönetmeli in içerdi i temel de ifliklikler aras ndad r. ÇED Yönetmeli i ABD ve AB uygulamalar na dayanan yöntem ve prosedürler içermektedir. Büyük altyap projeleri, genifl alanlara konut inflas, enerji tesisleri, çeflitli fabrikalar (örne in çimento, gübre, fleker, tütün iflleme ve lastik sanayisi kurulufllar ) ve deri iflleme tesisleri için ÇED zorunludur. Ayr ca, tar m alanlar, sulak alanlar, göller ve biyolojik çeflitlilik aç s ndan zengin ekosistemlerin yan s ra, ulusal mevzuat ya da uluslararas sözleflmelere göre koruma alt na al nan alanlardaki etkinlikler için de ÇED gerekmektedir. Bu kapsamdaki herhangi bir yat r m n planlama aflamas nda

12 ÇED Raporu haz rlanmas zorunludur; çünkü söz konusu çal flmalar ancak bir "ÇED olumlu" belgesinden sonra onay ve izin alabilmektedir tarihli yeni Kamu hale Kanunu na göre, ÇED Raporu gerektiren ifllerde bu "rapor al nmadan ifl ihaleye ç kar lamaz" hükmü yer almaktad r. Kamuoyunun taslak ÇED Raporu konusundaki görüflleri Mahalli Çevre Kurullar arac l yla al nmaktad r. Çevre Bakanl süreci izlemekten ve baflvuranlar bütün gerekleri yerine getirdikten sonra izin verilmesinden sorumludur. Türkiye de ÇED sürecine kat l m yolu olarak, hem "yaz l görüfl bildirmek" hem "toplant yapmak" kabul edilmifltir. Önemli ve olumlu bir nokta, her olana n herkese tan nm fl olmas d r. Yaz l görüfl bildirme, ÇED sürecine iliflkin raporun Çevre Bakanl na iletilmesi ve bu bakanl kça ilgili inceleme komisyonunun oluflturulmas yla bafllayan ve incelemenin sona ermesiyle biten süreç içinde, do rudan Çevre Bakanl na yap lmaktad r. Gerekli duyurunun yap lmas n n ard ndan, yörenin en büyük mülki amirinin ya da atayaca bir yetkilinin baflkanl nda gerçeklefltirilecek toplant da halk n görüflleri tutana a geçirilmektedir. Toplant n n neden yap ld konusunda yönetmelikte, "... halk yat r m hakk nda bilgilendirmek, görüfl ve önerilerini almak..." ifadesi yer almaktad r. Görüfl ve önerilerin komisyonca yap lacak de erlendirmede dikkate al nmas esast r. Türkiye de paydafllar n ÇED sürecine kat l m art r labilir. Bu konudaki baz sorunlar aflmak için, yerel koflullara uygun kat l m yöntemlerini belirleyip uygulamak, çevreci örgütlerin kuruluflunu özendirmek, yöredeki üniversiteler ve STK lar ile meslek odalar n n sürece etkili olarak kat lmas n sa lamak gibi yollar önerilmifltir. Sekizinci Befl Y ll k Kalk nma Plan nda da, ÇED sürecinin daha etkin k l nmas yönünde düzenlemeler yap lmas önerilmektedir. Toplum genel olarak STK lar, yerel yönetimler ve bas n-yay n organlar arac l yla kat lma ve denetim ifllevi görme e ilimindedir. Siyasal seçkinlerin yönlendirdi i bir siyasal kat lma olgusunun yayg n oldu u görülmektedir. Dünyadaki örnekleriyle karfl laflt r ld nda, protesto içerikli kat l m oranlar Türkiye de düflük düzeyde olmamakla birlikte, siyasal seçkinleri zorlay c ya da rahats z edici kat lma yayg n de ildir. Bununla birlikte, 1996 y l nda bafllayan "Ayd nl k çin Bir Dakika Karanl k" eylemleri, Susurluk taki bir trafik kazas dolay s yla ortaya ç kan durumun TBMM taraf ndan soruflturulmas sürecini bafllatmakta etkili olmufltur. Bergama köylülerinin alt n üretiminde siyanür kullan m n n yol açt çevre kirlili ini protesto etmek için 1990 larda bafllatt klar hareket bas n-yay n organlar ile kamuoyunda genifl yank bulmufltur li y llarda Türk Bo azlar nda petrol ve do al gaz trafi inin art fl ve bunun do uraca sorunlar protesto eden eylemler ile stanbul Bo az nda üçüncü köprü yapt rmamak için Arnavutköylüler in sürdürdü ü eylemler bas n-yay n organlar nda genifl yank uyand rmaktad r. Seçmenle yap lan alan araflt rmalar nda seçmenin siyasal kat lmay hayli yararc bir aç dan de erlendirdi i, protesto eylemlerinin etkili olmaktan çok, siyasal otoriteler ve toplumun genelinden tepki alarak sonuçsuz kald düflüncesinin yayg n oldu u da görülmektedir (Adaman ve Çarko lu, 2000: 66-68).

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM 1 OCAK 2014 TAR H NDE AVRUPA B RL NE TAM ÜYEL K HEDEF NE DO RU: GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM TÜS AD SEÇ M PLATFORMU TARTIfiMA GÜNDEM Haziran 2007 (Yay n No: T-2007-06-441) Meflrutiyet

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU TMMOB M MARLAR ODASI 2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU POL T KALAR / DE ERLEND RMELER RAPOR 15 Ocak 2009 TMMOB Mimarlar Odas, küresel kriz koflullar nda yerel niteli inin ötesine geçerek genel seçim niteli

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR C LT 1 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 1 Kas m 2005 (Yay n

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ-

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Hava, su ve toprak kirlili i; gürültü; asit ya murlar ; küresel s nma ve bunun olumsuz

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375)

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya

Detaylı

OECD 1999 2000, TÜS AD

OECD 1999 2000, TÜS AD OECD 1999 Bu yap t n bir bölümünün ABD d fl ndaki ülkelerde ticari olmayan amaçlarla veya okullarda kullan lmak üzere ço alt lmas için flu adresten izin al nmas gerekmektedir: Centre français d exploitation

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 GABB SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Mart 204 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER

Detaylı

Karflılafltırmalı Analizi

Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Bu rapor Prof. Dr. Turgut Tahranlı

Detaylı

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315)

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) Meflrutiyet Caddesi, No. 74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax:

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m Praksis 9 Sayfa: 277-300 Küreselleflen Tar m ve Türkiye de Tar m Reformu Hülya Kendir Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m sektöründe de bir küreselleflme süreci yafland - ndan bahsedilmektedir.

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU Yazarlar Prof.Dr. Hikmet KARAKOÇ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Mustafa fienyel (Ünite 2) Doç.Dr. Engin TIRAfi (Ünite

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301)

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı