Biliflim 04. TBD 21. Ulusal Biliflim Kurultay

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biliflim 04. TBD 21. Ulusal Biliflim Kurultay"

Transkript

1 Türkiye Biliflim Derne i, otuz üç y ld r Türkiye nin küresel rekabette ve ça m z yeni ekonomi düzeninde en üst düzeyde baflar gösterebilmesi ve Biliflim Teknik Bilimini bir kalk nma arac olarak kullanma yolu ile küresel dönüflüm sürecinde geliflmifl ülkeler aras nda yerini alabilmesi vizyonu ile çal flmaktad r. Bu do rultuda uzun soluklu hizmet ve etkinliklerimizin en önemli ve üst düzey platformu olan ve Tüzü ümüzde de bu tan mla yer alan Türkiye Ulusal Biliflim Kurultay n, bu y l yirmi birinci kez gerçeklefltirmekten onur ve mutluluk duymaktay z y l ndan bu yana oldu u gibi, 2004 y l nda da TBD'nin en önemli, büyük ve geleneksel etkinli i, d r Türkiye Biliflim Derne i, ülkemizin biliflim teknolojisi ile tan flt y llarda kurulmufltur. Ulusal ve küresel geliflmeler kapsam nda Türkiye nin kalk nma s çramas n gerçeklefltirebilmesi ana hedefiyle meslek elemanlar ndan tüm vatandafllar m za kadar uzanan bir yelpazede çok uzun y llardan bu yana; gönüllü, özverili ancak yüksek sonuçlar ölçülebilen uzmanl k düzeyinde katk ve destekler sa lam flt r. Bugün ülkemizde Biliflim alan nda akademik, mesleki, sektörel ve politik birçok geliflmenin sa lanmas nda rol alm fl bir Sivil Toplum Kuruluflu olarak, gerek topluma önderlik etmek gerekse de ülkemizin yar nlar için kendimize görevler belirlemek anlam nda hiç bir fedakarl ktan kaç nmadan, tan mlad m z bu yolda çabalar m z sürdürmekteyiz. 1 TBD; ülkemizi biliflim toplumuna tafl mada öncülük görevi kapsam nda gerçeklefltirdi i etkinliklerle, biliflim teknik bilimini kalk nma sürecinde en etkili flekilde yararl k lmay, sektörün ve meslek elemanlar n n sorunlar na çözüm arayan mekanizmalar gelifltirmeyi ve bunun için gerekli ortamlar n oluflmas na katk da bulunmay amaçlamaktad r. Bu y l ana temas Biliflim le-dönüfiüm olan Türkiye Biliflim Derne i Ulusal Biliflim Kurultaylar, ad nda da var oldu u gibi ulusal bir aç l m tafl maktad r. Akademik, kamusal, sektörel ve endüstriyel anlamda biliflimciler ve çal flmalar n biliflim teknolojileriyle sürdüren tüm kurum, kurulufl ve bireyler bu platformda görüfl, öneri ve bilgilerini y llard r paylaflmaktad rlar. Türkiye e-dönüflüm kapsam nda gerçeklefltirece i at l mlar anlam nda bir eflik noktas nda bulunmaktad r. Bu dönemde, kamu kurum ve kurulufllar, üniversiteler, sektör kurulufllar ve sivil toplum kurulufllar baz nda tüm ilgili taraflar n kat l m yla, Biliflim le Dönüflüm ün temel yol haritalar n gözden geçirmek ve yeni çözüm aray fllar nda bulunmak aç s ndan Kurultay, çok önemli sonuç ve kararlar n ortaya ç kaca yüksek seviyeli bir ortam olacakt r. n n ülkemizin yar nlar için yararl olmas n, Türkiye nin Biliflim le-dönüflüm yol haritas n orataya ç karacak sinerjiyi yaratmas n diliyoruz. Rahmi AKTEPE Türkiye Biliflim Derne i Yönetim Kurulu Baflkan

2 Resmi Sponsorlar Destek Veren Kurulufllar Etkinlik Sponsorlar 2 3 Ürün ve Hizmet Sponsorlar Program Kurulu Bflk. Prof. Dr. Ali YAZICI, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bas n Sponsorlar Program Kurulu Prof. Dr. K. brahim AKMAN, At l m Üniversitesi Prof. Dr. Altay GÜVEN R, Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. Ali SAATÇ, Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. fieref SA IRO LU, Gazi Üniversitesi. lker TABAK, Türkiye Biliflim Derne i, 2. Baflkan Prof. Dr. Mehmet R. TOLUN, Çankaya Üniversitesi Prof. Dr. Adnan YAZICI, Orta Do u Teknik Üniversitesi Organizasyon letiflim Dan flmanl

3 4 Ekim 2004 Kemal Kurdafl Salonu 4 Ekim 2004 Salon A 08:30 10:00 Kay t * 10:00 11:30 Aç l fl Konuflmalar Rahmi AKTEPE - Türkiye Biliflim Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Doç. Dr. Abdüllatif fiener - T.C. Baflbakan Yard mc s ve Devlet Bakan 11:30 12:00 Ça r l Konuflmac Prof. Dr. Hasan Ünal NALBANTO LU - ODTÜ Sosyoloji Bölümü Ö retim Üyesi 14:00 15:30 Panel: E-DÖNÜfiÜM ve TÜRK YE Ülkemizin en önemli hedefi küresel rekabet ve yeni ekonomi koflullar nda en ileri düzeye eriflmifl dünya Panel Yöneticisi Lokman AYVA - AKP Istanbul Milletvekili ülkelerinden birisi olmakt r. Türkiye; biliflim teknik biliminin h z, verimlilik ve art de er üretme gücünden yararlanarak sa layaca bir e-dönüflüm at l m ile bu hedefine k sa sürede eriflebilir. Bu anlamda mevcut Mete AKTAfi - Yeni Teknoloji Biliflim Ltd. Genel Müdürü 4 olanaklar, gerekli koflullar ve siyasi kararl l k bak m ndan ülkemiz önemli flanslara sahiptir ve bir eflik noktas nda bulunmaktad r. Panelde bu eflik noktas n Türkiye nin k sa sürede nas l aflabilece i konusunda Mehmet EREN - MS Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. fiti. Genel Müdürü 5 de iflik bak fl aç lar yla çözümler aranacak ve bu hedefte önemli rolü bulunan kurum ve kurulufllar n Hasan ÖZDEM R - Kariyer Yaz l m Hizmetleri Genel Müdürü Panel Yöneticisi yorum, görüfl ve önerileri sunulacakt r. Reha DENEMEÇ - AKP Ankara Milletvekili Ekrem YENER - Microsoft Türkiye Genel Müdür Yard mc s Prof. Dr. Ural AKBULUT - ODTÜ Rektörü Halil brahim AKÇA - Devlet Planlama Teflkilat, Müsteflar Yard mc s Ömer Faruk DO AN - D fl Ticaret Müsteflarl, Müsteflar Yard mc s Mehmet EK NALAN - TÜRK TELEKOM A.fi. Genel Müdürü Av. Özdemir ÖZOK - Türkiye Barolar Birli i Baflkan R za Tuna TURAGAY - Gümrük Müsteflarl Müsteflar Vekili Cem YEKER - SAP Türkiye Genel Müdürü Prof. Dr. Nükhet YET fi - TÜB TAK Baflkan Vekili 16:00 17:30 : Kamuda e-dönüflümün Anahtar Murat ATICI - SAP Türkiye Müflteri Yönetmeni 18:00 20:00 Kokteyl (ODTÜ KKM Ana Fuaye) 14:00 17:30 Panel: ENGELL LER VE B L fi M Aykut Engüçlü - TBD Görme Engelliler Çal flma Grubu Baflkan brahim Elibal - TBD Görme Engelliler Çal flma Grubu Üyesi Bedensel engelli bireylerin Biliflim Teknolojilerinden en verimli flekilde yararlanmas ve genel anlamda yaflam n kolaylaflt r c olanaklara eriflebilmesi için yatay olarak biliflim de dahil olmak üzere birçok sektör ve alt sektörlerde gerekli kolayl klar sa lamak, yaz l m ve donan mda dünyada oluflan yeni uygulama ve geliflmelerden, bu durumdaki vatandafllar m z en ekonomik ve yayg n flekilde yararland rmak gerekmektedir. Engelliler ve Biliflim Panelinde, gerek kullan c bak fl aç s yla, gerekse bu hizmetleri sunanlar n verece i yeni haber ve bilgilerle bu kapsam paylafl lacakt r. 4 Ekim 2004 Salon B 14:00 16:45 B L fi MLE DÖNÜfiÜMDE BAfiARI ÖYKÜLER 14:00 14:45 Sald r lar Biliflim A n Vurmadan S f r Gün Korumas Gökhan SAY - Symantec Türkiye Müdürü 14:45 15:30 Ak ll A lar le Kurumlar Verimliliklerini Nas l Art r r? Suat BAYSAN - Cisco Systems Türkiye Genel Müdürü 16:00 16:45 INTEL Teknolojileriyle Dönüflüm Tolgar ELVER C - Intel Turkiye Genel Müdür Yard mc s * Web den kay t yapt ran kat l mc lar için yaka kart haz rlanacakt r.

4 4 Ekim 2004 Salon C 4 Ekim 2004 Salon F 6 14:00 17:30 TBD ÇALIfiMA GRUBU Türkiye Biliflim Derne i Sürekli Çal flma Grubu Oturumu 4 Ekim 2004 Salon D 14:00 15:30 B L fi MLE DÖNÜfiÜMDE BAfiARI ÖYKÜLER e-devlet çin Ka ts z Ofis Çözümleri ve Baflar Öyküleri lkan CÜCELO LU - DAS Doküman ve Görüntü Arflivleme Sistemleri A.fi. 16:00 17:30 Panel: YAZILIM HRACATI ve YAZILIMA ÖZGÜ YASAL DÜZENLEMELER Aç l fl Konuflmac s Ali BO A - D fl Ticaret Müsteflarl hracat Genel Müdürü Türkiye, biliflim ürünlerini dünya pazarlar na tafl man n ve d fl pazarlarda rekabet etmenin yollar n ar yor. Biliflim teknolojilerinin kalk nma sürecine katk sa lay c önemli rolü ve küresel rekabette söz konusu etkileri, sürekli geliflen ülkemiz biliflim sektörünün d fla aç lmas gereklili ini beraberinde getirmifltir. Bu noktada geliflimin süreklili ini sa lamak ve uluslararas alanda rekabet edebilecek bilgi ve deneyim seviyesine ulaflmak için biliflim teknolojileri alan ndaki ülke içi yat r m ve desteklerin artmas, yerli ve yabanc iflbirliklerinin teflvik edilmesi ve oluflturulan birlikteliklerle özellikle yerli yaz l m sanayiinin geliflmesi, ülke içi üretilen ürün ve hizmet koflullar n n iyilefltirilmesi, sahiplenilmesi ve kullan m n n yayg nlaflt r lmas standartlar n n yükseltilmesi ve ihraç edilebilir ürün ve hizmetler düzeyine erifltirilmesi büyük önem tafl maktad r. Panel, ülkemizde bu at l m gerçeklefltirmek için gerekli giriflim ve düzenlemelere iliflkin çal flmalar ve çözüm önerilerinin paylafl lmas ve görüflülmesi amac yla oluflturulmufltur. Panel Yöneticisi smet R za ÇEB - T DEB Baflkan Yard mc s Mehmet AKYELL - UYAB Ulusal Yaz l m Birli i Yönetim Kurulu Baflkan fiule ALTINER - Logo Business Solutions Yurtd fl fl Gelifltirme Müdürü Ertan BARUT - TBD Yaz l m Çal flma Grubu Baflkan Ahmet METAN - TUSAfi Genel Müdür Yard mc s Cem U UR - Ayesafl Yaz l m Direktörü Mehmet YÜCEL - KalDer -Türkiye Kalite Derne i Genel Sekreter Yard mc s 14:00 15:30 B LD R OTURUMU - 1 Yaz l m, Bilgi Güvenli i, Veri Güvenli i Prof. Dr. K. brahim AKMAN - At l m Üniversitesi JAWIRO: Java için Bir Rol Modeli Yunus Emre SELÇUK, Nadia ERDO AN PEPPER: Unix Parola Güvenli inde Yeni Bir Yöntem Ö r. Gör. Gökhan DALKILIÇ, Asuman DURAN, Levent KÜRKÇÜ Rastgele Melez fiifreleme Tekni i Ö r. Gör. Gökhan DALKILIÇ, Ümit HALLAÇ, Ça lar ÖZKUL 16:00 17:30 B LD R OTURUMU - 3 Çoklu-Ortam, Veri Güvenli i, B.A lar Yrd. Doç. Dr. Y. Murat ERTEN - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi IP Üzerinden Çoklu Ortam Duraks z Ak fl Selman KULAÇ, Prof. Dr. Mümtaz YILMAZ fiifreleme Sistemlerinin Gücü: Anahtar Uzunlu u Ö r. Gör. Gökhan DALKILIÇ, Süleyman YANAR, Utku UZUNDUMLU RED ve TAIL-DROP Algoritmalar n n A Trafi i T kan kl k Analizleri Mehmet KARALAR, Y. Doç. Dr. brahim SO UKPINAR 4 Ekim 2004 Salon G 14:00 15:30 B LD R OTURUMU - 2 Uzaktan E itim, e-dönüflüm, Bilgisayar Dest.E itim Prof. Dr. Ali YAZICI - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik E itiminde E-S nav Y. Doç. Dr. fieniz Özalp YAMAN, Y. Doç. Dr. Nergiz Ercil ÇA ILTAY E itimde e-dönüflüm: Biliflim Toplumu için E itimcilerin E itimi Y. Doç. Dr. smail Hakk NAK LC O LU Elektrik Devre Analizi Dersinde Bilgisayar Destekli Laboratuar Uygulamalar Y. Doç. Dr. Elif AYDIN, Y. Doç. Dr. Nergiz Ercil ÇA ILTAY 16:00 17:30 B LD R OTURUMU - 4 Bilgisayar Destekli E itim, E itim, Biliflim Prof. Dr. Yaflar ÖZDEN - ODTÜ Ö retim Yaz l mlar n n Ö retim Sürecindeki Kullan m Y. Doç. Dr.. Yaflar KUZU, Nuh YAVUZALP Elektronik Oyunlar ve Türkiye Erdal Y lmaz, Y. Doç. Dr. Kürflat ÇA ILTAY Biliflim Toplumunda lkö retim Sürecindeki E itim Teknolojileri Asl ÖZTOPÇU 7

5 5 Ekim 2004 Kemal Kurdafl Salonu 5 Ekim 2004 Kemal Kurdafl Salonu E- fi GÜNÜ 09:30 10:30 Aç l fl Konuflmalar O uz SATICI - Türkiye hracatç lar Meclisi Baflkan M. Rifat H SARCIKLIO LU - Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan Ali COfiKUN - Sanayi ve Ticaret Bakan E- fi GÜNÜ 14:00 15:30 Panel: E-DÖNÜfiÜME GÜÇ VERENLER Aç l fl Konuflmac s Zafer ÇA LAYAN - Ankara Sanayi Odas Baflkan Türkiye nin e-dönüflüm projeleri, stratejileri ve acil eylem plan haz rd r. e-dönüflüm ün oluflumunun h zlanmas aç s ndan art k projelerin birer birer hayata geçmesi gerekmektedir. Bu projeler yürüdükçe ve sonuçlar al nmaya bafllad kça, ülkemizin baflta e-devlet olmak üzere e-dönüflüm giriflimleri gerçe e dönüflecek, ülkemiz insan n n refah ve küresel gayri safi has ladaki pay artacakt r. e-dönüflüme Güç 10:30 11:00 : Verenler paneli, bu ba lamda kamu kurum ve kurulufllar n n geliflen projeler hakk nda verece i önemli bilgileri ve süren çal flmalarla ilgili sonuçlar kapsamaktad r. SANAY.NET, Sanayi ve Ticaret Bakanl nda e-dönüflüm N. Hüseyin KURAN - Biliflim ve e-devlet Bakan Dan flman Panel Yöneticisi Yavuz CABBAR - Sanayi ve Ticaret Bakanl Müsteflar Yard mc s Doç. Dr. Ömer ARASIL - Telekomünikasyon Kurumu Baflkan 11:00 12:30 Panel: SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMANIN L DERLER Prof. Dr. Engin ATAÇ - Anadolu Üniversitesi Rektörü 8 Ülkemizin güçlü bir dönüflüm ivmesiyle sa layaca kalk nma at l m hedefinde, ülkenin bu ata Doç. Dr. Yusuf BALCI - Türk Patent Enstitüsü Baflkan 9 baflarmas ve sürdürülebilir k lmas anlam nda, devlet ve özel sektöre liderlik yapan kurulufllar büyük bir sorumluluk tafl maktad rlar. Bu konuda bu kurumlar n ve kamu ad na da Sanayi Bakanl m z n Kenan MALATYALI - Türk Standartlar Enstitüsü Baflkan yöneticileri, amaçlar do rultusunda proje, plan ve politikalar n kurultay kat l mc lar yla paylaflacaklar ve Dr. Ahmet TIKTIK - Devlet Planlama Teflkilat Müsteflar iflbirli ini güçlendirecek çözüm önerileri gelifltireceklerdir. Panel Yöneticisi Ege CANSEN - Hürriyet Gazetesi Prof.Dr. Emre AYK N - Türkiye hracatç lar Meclisi Genel Sekreteri 16:00 17:30 Panel: KOB LER ve B L fi M Yeni ekonominin en önemli bileflenlerinden biri, küçük ve orta ölçekli iflletmelerin topyekün sa layaca Osman COfiKUNO LU - CHP Uflak Milletvekili Naci SULKALAR - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Sekreteri ticari ve endüstiriyel kapasitenin yükselmesi ve bu yolla rekabet gücünde art fl sa lamas d r. e-ticaret bu kapsamda en önemli ve h zl geri dönüfl sa layan olanaklar sunmakla beraber, ülkemizde KOB LER henüz biliflim teknolojilerinden yararlanma konusunda niteliksel ve finansal desteklere sahip de illerdir. Ülkemizde mevcut KOB nin, ülkemizin umut ba lad ölçüde ekonomik at l mlar sa lanmas na Doç. Dr. Adem fiah N - Sanayi ve Ticaret Bakanl Müsteflar katk s olabilmesi ve yeni ekonomi koflullar na uyum gösterebilen, bilgi toplumuna dönüflüm sürecini Mehmet YÜKSEKTEPE - AKP Denizli Milletvekili gerçeklefltirmifl bir ülke olma yolunda baflar için ne gibi önlemler al nmas gerekti i ve çözümler, bu panelde tart fl lacakt r. 12:30 14:00 Ö le Aras Panel Yöneticisi Hilmi DEVEL - TOSYÖV Baflkan Enis ERYILMAZ - Türkiye hracatç lar Meclisi Ticaret Noktas Icra Kurulu Baflkan Erkan GÜRKAN - KOSGEB Baflkan Dilek OGAN - Yurtiçi Lojistik Genel Müdürü Erhan fiah NKAYA - T. Halk Bankas Genel Müdür Yard mc s Tansu YE EN - Microsoft Türkiye Genel Müdür Yard mc s

6 5 Ekim 2004 Salon A 5 Ekim 2004 Salon B 10:30 12:00 e-adalet Aç l fl Konuflmac s Cemil Ç ÇEK - Adalet Bakan Faruk YARMAN - Havelsan A.fi. Genel Müdürü Panel: ADALETTE DÖNÜfiÜM Geliflen, dönüflen toplumda; adalet kavram n n ve adalet mekanizmas n n da h zl ve sa l kl uyum sa lamas beklenir. Yurttafl n, hukuksal ifllemler s ras nda bugüne kadar karfl laflt cayd r c ifl ve ifllemlerin yerine k rtasiyeden, bürokrasiden ar nm fl, ça dafl yöntemlerin ve uygulamalar n yerlefltirilmesinde geliflen teknolojinin deste i çok büyük olacakt r. Daha da önemlisi; teknolojinin deste iyle ve analitik bir yaklafl mla mevzuat n yasa, yönetmelik ve tüzüklerdeki benzerlikler, ayk r l klar, tutars zl klar bir arada de erlendirilebilecek ve mevzuat yal nlaflacakt r. Bunlar n yan s ra, hukuk diliyle gündelik dilimiz aras nda ifllevsel bir ba kurulmas da önemli bir dönüflüm belirtisi olacakt r. Bu anlamda yaz l m, donan m ve biliflim teknolojilerinin bütünsel olarak önemli katk s sözkonusudur. Panelde, adalet mekanizmalar n n önde gelen kurum ve ilgililerinin bu alandaki geliflmeleri ve gerekli önlemleri de erlendirmeleri beklenmektedir. 10 Panel Yöneticisi Osman BÖLÜKBAfiI - Adalet Bakanl Müsteflar Yard mc s 11 10:30 12:00 B L fi MLE DÖNÜfiÜMDE STK LAR Aç l fl Konuflmac s Prof. Dr. Faruk ARINÇ - AB 6. Çerçeve Program Ulusal Koordinatorü, TÜB TAK Av. Yasin BECEN - Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Hukuku Merkezi Uzman Ali Cahit ÇEL K - Havelsan A.fi., UYAP Proje Müdürü Prof. Dr. Sahir ÇÖRTO LU - Baflkent Üniversitesi, TTGV Genel Sekreteri Av. Fikret LK Z - nternet ve Hukuk Platformu Hk. Hüseyin Ünal KARA - Dan fltay Baflkanl Hk. Ali KAYA - Adalet Bakanl Bilgi fllem Daire Baflkan Av. Cengiz TU RAL - Türkiye Barolar Birli i Baflkan Yard mc s 14:00 17:30 TEKNOLOJ UYGULAMALARI AKILLI KART S STEMLER Altay ELBEK - Oyak Teknoloji Genel Müdürü Özden KARAASLAN - Renault Bilgi fllem Müdürü Bahar MADAZLI - Oyak Teknoloji Genel Müdür Yard mc s 10:30 12:00 B L fi MLE DÖNÜfiÜMDE BAfiARI ÖYKÜLER Kamu Kurumlar nda Bir Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamas Olarak Türkiye E itim Karar Destek Sistemi Cüneyt GÜRSES - Sentim Biliflim Teknolojileri BT Proje Yönetimi: Ça r Merkezi Teknolojileri Levent ÖZBEN - Sentim Biliflim Teknolojileri 14:00 15:30 B L fi MLE DÖNÜfiÜMDE BAfiARI ÖYKÜLER e-baflar ya Giden Sybase Yolu ve Dönüflüm Liderleri Yasemin TOPAÇ - Sybase Ankara Bölge Müdürü Panel Yöneticisi 5 Ekim 2004 Salon C Panel: DÖNÜfiÜMDE TOPLUMSAL L DERL K VE STK LARIN fib RL Kalk nma süreçlerinde evrensel bir kural olarak toplumun içinden ç kan STK lar n hem vatandaflta yenilikçi ve geliflimci oluflumlar için talep yaratmak, hem de karar mekanizmalar n etkileyerek ekonomik, sosyal, hukuki ve teknolojik aç dan bu yenilikleri ülke yarar na çal fl r flekilde içsellefltirmek, gerekli durumlarda bu yönde bask yaratmak görevi vard r. Bu do rultuda kendi alan ve taban kapsam nda çal flmalar yürüten STK lar n, ülkemiz e-dönüflüm çabalar nda katk lar n koordine edecek bir güç birli i sa lamas nas l mümkün olabilir, dünyada bu konuda örnekler var m d r? Bu panelde Biliflim Sektörü ve ülke kalk nmas nda farkl alanlarda misyonlar bulunan STK lar, ülkenin e-dönüflüm vizyonunda birlikte hareket etmenin ve çözüm üretmenin yollar n arayacaklar. Prof. Dr. Süha SEVÜK - Türkiye E itim Gönüllüleri Vakf Baflkan Rahmi AKTEPE - Türkiye Biliflim Derne i Baflkan Faruk ECZACIBAfiI - Türkiye Biliflim Vakf Baflkan Prof. Dr. Üstün ERGÜDER - Sabanc Üniversitesi, stanbul Politikalar Merkezi Ayla Gökçe GÖÇER - Anne Çocuk E itim Vakf Baflkan Yard mc s Emrehan HALICI - Türkiye Zeka Vakf Baflkan Mansur KARAKOÇ - TÜB DER Baflkan Nam k KURAL - YASAD Baflkan

7 5 Ekim 2004 Salon C 5 Ekim 2004 Salon F 14:00 17:30 KAL TE, VER ML L K VE ÜRET M Aç l fl Konuflmac s Yaflar OKUYAN Hükümet, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Panel: VER ML L K VE B L fi M flletmelerde Bilgi fllem, Otomasyon, Biliflim Yönetim Sistemleri,...gibi tan mlama ve uygulama aflamalar ndan sonra yerini e-ifl ve en yeni tan m yla da e-dönüflüm e b rakan biliflim ( ya da di er deyifliyle Bilgi Teknolojileri-BT) uygulamalar, bunca teknolojik ve de iflken tan mlamalar na ra men, temelde iflletmeleri verimlili e götürmeyi amaçlayan bir dizi verimlilik uygulamalar d r. Bu panel düzenlemesi içinde; yo un biliflim teknik terimlerine ya da yaklafl mlar na girilmeden birincil olarak; asl nda biliflim uygulamalar ile iflletmelerde neleri iyilefltirmeye çal fl yoruz? neleri iyilefltirebildik? Bunun cevab n bulmaya çal flaca z. kincil olarak bunun iflletmelere zaman ve parasal maliyetleri ne kadar olabilmekte? Gerçekten bu maliyetlerin karfl l al nmakta m d r? Sorusu tart fl lacak, Son olarak da; biliflim uygulamalar toplumda bir e-dönüflüm e yol açabilecekse ayn zamanda neden bunun ad verimlilik dönüflümü de olmas n? Önermesinin do rulu u üzerinde tart flma sürdürülecektir. Dr. Mustafa Kemal AKGÜL - Milli Prodüktivite Merkezi Adnan COfiKUN - Simetri Yaz l m Ltd.fiti. Genel Müdürü Prof. Dr. Canan Ç L NG R - ODTÜ Rektör Yrd. ve KALDER Ankara Yön. Kur. Üyesi Doç. Dr. Veysel ULUSOY - Bahçeflehir Üniversitesi Ö retim Üyesi 5 Ekim 2004 Salon D 10:30 12:00 B LD R OTURUMU - 5 Veritabanlar, Internet Hesaplama, Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Adnan YAZICI - ODTÜ Veritaban Performans Yönetimi ve BDDK Bankac l k Gözetim Sistemi Üzerinde Bir Uygulama Murat SEVER, Prof. Dr. Ali YAZICI Web Kullan c lar n n Kümelenmesi Nüfuz Tesbiti Ö r. Gör. Hidayet TAKCI, Y. Doç. Dr. brahim SO UKPINAR Control of Appliance Through Internet: Medication Dispencer System: Smart Medication Box Ö r. Gör. Nefle fiahin ÖZÇEL K, Y. Doç. Dr. Y. Murat ERTEN, Doç. Dr. Nazife BAYKAL 14:00 15:30 B LD R OTURUMU - 7 Kablosuz A lar, nternet Güvenli i, e-devlet 12 Panel Yöneticisi Ö rt. Gör. Ziya KARAKAYA - At l m Üniversitesi Konuflmac lar Telsiz Alg lay c ve Aktivatör A lar nda Aktivatör Yerleflimlerinin Paket 13 letimine Etkileri Tar k DÖ ÜfiÇÜ, Dr. Erdal ÇAYIRCI, Y. Doç. Dr. Vedat COfiKUN AKAT: Ak ll Aç kl k Taray c Türker AKYÜZ, Rahim KARABA, Y. Doç. Dr. brahim SO UKPINAR Telekomünikasyon Regülasyonlar ve Elektronik Ticaret Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Mustafa ALKAN, Ayfle NALÖZ 10:30 17:30 B L fi M ALT YAPI DESTE VE TÜRK TELEKOM ve Konuflmac lar Ulusal Veri Merkezi Projesi ve Türk Telekom un e-dönüflüm Hizmetleri Günümüzde biliflim; hizmetin niteli i, hizmet süresinin kalitesi ve güvenli inin sa lanmas gereken temel standartlar aras na girmifltir. Bu niteliklerin sa lanmas güçlü bir teknolojik alt yap ile birlikte profesyonel bir yönetim tarz n da zorunlu k lmaktad r. Türk Telekom tüm kamu kurulufllar n n bu ihtiyaçlar n karfl lamak amac ile oluflturdu u Ulusal Veri Merkezi altyap s n n Türkiye nin e-dönüflümüne katk s n ve di er hizmetlerin etkileflimli olarak kamu bilgi ifllem merkezi yöneticileri ile paylafl lacakt r. Türk Telekom A.fi. Yöneticileri 16:00 17:30 B LD R OTURUMU - 9 Yaz l m Yrd. Doç. Dr. Erdo an DO DU - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Gerçek Hayattan Tecrübe Paylafl m CMMI Süreçleri Nas l Gelifltirilir? Orhan KALAYCI, Sait D NMEZ, Hüseyin K RAZ, Özge YILMAZKURTt, Güner MUTLU, Mutlu SEV NÇOK Gerçek Hayattan Tecrübe Paylafl m CMMI 2.Süreçleri ve XP Pratiklerinin Birlikte Kullan m Sait D NMEZ, Emel SAYGIN, Serden FERHATO LU, Gülfer AKGÜN, fienol BOLAT, Hasan ÖZKESER, Orhan KALAYCI Yaflanm fl Tecrübe Paylafl m : Önce Test Et Sonra Kodla XP Prati i fienol BOLAT, Hasan ÖZKESER, Orhan KALAYCI Türkiye deki Yaz l m Firmalar n n Yaflad Kalite Sorunlar na Pratik Çözüm Önerileri Ali TÜZÜNKAN, Y. Doç. Dr. Yusuf OYSAL

8 10:30 12:00 B LD R OTURUMU - 6 Biliflim, e-devlet, e-dönüflüm Yrd. Doç. Dr. Kürflat Ça ltay - ODTÜ Dönüflümün Kaç n lmaz Oldu u Anda Türkiye de Biliflim Sektörünün Durumu Dr. Ali fiahin ÖRNEK E-Dönüflüm Sürecinde Elektronik mza Yasas ve Getirileri Doç. Dr. Mustafa ALKAN, M.Salim KETEVANLIO LU Türkiye de e-dönüflüm Çal flmalar, Karfl lafl lan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Y. Doç. Dr. M. Ali AKÇAYOL 16:00 17:30 B LD R OTURUMU - 10 Biliflim, e-dönüflüm, Bilgi Teknolojileri 5 Ekim 2004 Salon G 6 Ekim 2004 Kemal Kurdafl Salonu Prof. Dr. Hayri Sever - Baflkent Üniversitesi Internet Kafelerin Güvenlik Ba lam nda De erlendirilmesi Çetin GÜMÜfi E-Devlet Web Sitelerini Kullanmak ya da Kullanamamak: Vatandafl Aç s ndan Kullan labilirlik Sorunlar ve Önerileri Defne AKINCI, Y. Doç. Dr. Kürflat ÇA ILTAY Bilgi Teknolojileri Sistemlerinin Ortak Kriterler Uygun Olarak Güvenlik De erlendirmesi Mehmet ÇAKIR, Y. Doç. Dr. brahim SO UKPINAR SAVUNMA SANAY GÜNÜ 10:00 10:30 Aç l fl Konuflmalar Vecdi GÖNÜL - Milli Savunma Bakan 10:30 12:00 Oturum: B L fi M ÇA INDA SAVUNMA B L fi M TEKNOLOJ LER : YEN FIRSATLAR, YEN E L MLER Bir ülkenin teknolojik Ar-Ge etkinliklerini ve endüstriyel alandaki yarat c geliflmelerini en güçlü flekilde içinde bar nd ran kesitidir. Bu kapsamda biliflim de dahil olmak üzere ülkemizde pek çok sektörün geliflmesinde Savunma Sanayii ile iflbirli i önemli çözümler ve yeni üretim f rsatlar n da beraberinde getirecektir. Önder ÖZDEM R - TBD 14:00 15:30 B LD R OTURUMU - 8 e-toplum, e-devlet TSK lar 14 Yrd. Doç. Dr. Hürevren K l ç - At l m Üniversitesi E-Devlet Uygulamalar nda Türkiye ile AB Üyelerinin Karfl laflt rmal Analizi A Destekli Yetenek Mu. Alb. M. Bedri USTA 15 Doç. Dr. Mustafa ALKAN, Köksal ÖZENÇ Türk Gazetelerinde e-devlet Söylemleri Dr. Mete YILDIZ Evaluation of Organizations in Terms of e-goverment Malurity Indexes: An Implementation Gökser GÜL, Sinan KÖYLÜ, Prof. Dr. K. brahim AKMAN Yaz l m Tabanl Telsiz ve Link Sistemleri Müh. Kd. Alb. Fevzi KARAHAN Emniyetli Hücresel Haberleflme Sistemi Konsepti Mu. Bnb. lhan UYSAL Teknoparklar n Katk s U ur YÜKSEL - ODTÜ Teknopark Genel Müdürü Üniversitelerin Katk s Prof. Dr. Cevdet AYKANAT - Bilkent Üniversitesi Ö r.üyesi 14:00 18:30 SAVUNMA SANAY NE YÖNEL K ÇÖZÜMLER 14:00 14:30 Oyak Teknoloji Dilek GÜNÇER - Ankara Böl.Md., Hakan AKSÜYEK - Sat fl Md. 14:30 15:00 Havelsan Faruk YARMAN - Genel Müdür 15:00 15:30 Microsoft Ekrem YENER - Genel Müdür Yard mc s 16:00 16:30 SAP Türkiye U ur CANDAN - Çözüm Yöneticisi 16:30 17:00 Koç Sistem Can KAYNAR - Genel Müdür Yard mc s 17:00 17:30 SBS Mustafa ÇA AN - Genel Müdür 17:30 18:00 HP Kevin SCOTT - EMEA Kamu Sektörü Direktörü 18:00 18:30 Meteksan Biliflim Grubu Veysi filer - Direktör

9 6 Ekim 2004 Salon A 10:30 12:00 ÜST DÜZEY YÖNET C N N E-DÖNÜfiÜM AJANDASI Aç l fl Konuflmac s Ça layan ARKAN - Microsoft Türkiye Genel Müdürü Davetli Konuflmac Bu oturum ülkemizde Kamu ve Özel sektörde görev alm fl üst düzey yöneticilerin e-dönüflüm konusunu daha derinden incelemelerini hedeflemektedir. Sorunlar ve çözümler bütünsel bir flekilde yönetici bak fl aç s na uygun bir platformda paylafl lacak, biliflim strateji ve politikalar n n çeflitli ölçeklerde yönetici kadrolar aç s ndan içinde bar nd rd önemli ifllev ve ipuçlar na de inen sunumlar, bu oturumda bir baflka deyiflle Üst Düzey yöneticilerimizin e-dönüflüm ajandas n da ortaya ç karacakt r. Prof. Dr. Fatofl Yarman VURAL - ODTÜ Rektör Dan flman Dr. Özgür UÇKAN - Bilgi Üniversitesi Ö retim Üyesi 10:30 12:00 OYUN ve B L fi M ÇALIfiMA GRUBU Yrd. Doç. Dr. Kürflat ÇA ILTAY - ODTÜ Ö retim Üyesi Kat l mc lar Hasan ÇOLAKO LU - Avatürk.com Genel Müdürü Mevlüt D NÇ - Sobe Yaz l m Ltd. fiti. Genel Müdürü Veysi filer - TBD e-oyun Çal flma Grubu Üyesi Cemil TÜRÜN - Yogurt Teknolojileri Ltd.fiti. Genel Müdürü 6 Ekim 2004 Salon C 14:00 17:30 GENÇL K PLATFORMU 14:00 17:30 e-dönüfiümde STRATEJ K ÖNCEL KLER ÇALIfiMA GRUBU Forum: GENÇL K GÖZÜYLE B L fi M N GELECE 16 Çeflitli üniversitelerden temsilcilerin kat ld bu forumda, gençler biliflimin gelece i hakk ndaki 17 Kültürel de erlerini koruyarak sayg n ve rekabet gücü yüksek, geliflmifl dünya ülkeleri aras nda yerini düflüncelerini ortaya koymak için bir araya geliyorlar. Gelece in Biliflim teknolojisine yön verecek bu alm fl, kat l mc ve saydam, demokrasi unsurlar n oluflturmufl ve iflleten, vatandafl n n mutlulu unu gençler, biliflim politikalar n n nas l olmas gerekti ini ve biliflim alan nda gördükleri temel sorunlar sa layarak verimli, etkin ve refah düzeyi yüksek bilgi toplumuna eriflmifl bir Türkiye yaratmak. irdeleyerek, belki de kamuoyunun biliflime bak fl n de ifltirecekler. Ileriki senelerde, ülkemiz için çok vizyonundan hareketle; eavrupa+, 58. Hükümet Acil Eylem Plan, Kalk nma Planlar ve Hükümet Politikas büyük potansiyel yaratacak olan Biliflim'i bir de gençlerin bak fl aç s yla dinleyelim. da gözönünde bulundurularak k sa dönem stratejik ad mlar, hedefler ve projeler ortaya ç kart lm flt r. Ortaya ç kan sonuçlar n bir sunumu yap larak sonuçlar kat l mc larla birlikte ele al narak tart fl lacakt r. Forum Yöneticisi Ömer ÖZTÜRK - TBD Yönetim Kurulu Üyesi Konuflmac lar Semih IfiIKSAL - TBD Çal flma Grubu Üyesi Kat l mc Kurulufllar IEEE ODTÜ Selçuk KAVASO LU - TBD Yönetim Kurulu Genel Yazman AIESEC Ankara e-dönüflüm Türkiye cra Kurulu STK zleme Komitesi 1. Raporu IEEE Bilkent Dr. Özgür UÇKAN - Komite Üyesi, TBV IEEE Hacettepe ODTÜ Bilgisayar Toplulu u At l m Üniversitesi Bilgisayar Toplulu u 6 Ekim 2004 Salon B 10:30 17:30 B L fi MLE DÖNÜfiÜMDE BAfiARI ÖYKÜLER

10 6 Ekim 2004 Salon D 6 Ekim 2004 Salon F 10:30 12:00 TÜB TAK UEKAE ve E-DÖNÜfiÜM 10:30 12:00 B LD R OTURUMU - 11 Biliflim, e-ticaret Konuflmac lar Alparslan BABAO LU - TÜB TAK UEKAE Müdür Yard mc s Ali Turgut ERNALBANT - Sistem Güvenlik Çözümleri Sorumlusu Selçuk TARAL - AB 6.Çerçeve Program TÜB TAK UEKAE Koordinatörü Muzaffer YILDIRIM - Anahtar ve Sertifika Yönetim Altyap s (PKI) Projesi Yöneticisi Doç. Dr. fieref SA IRO LU - Gazi Üniversitesi Biliflimle e-dönüflüm Çerçevesinde Kobi ler- nternet-güvenlik-yaz l m Donan m Emin BORU Biliflimle e-dönüflüm Çerçevesinde Donan m, Web ve Kobi ler Göker GÜLER 14:00 15:30 TÜB TAK UEKAE ve B LG GÜVENL Biliflimle e-dönüflüm Çerçevesinde Kobi ler- hracat-biliflim Osman Arslan TUNÇELL Elektronik Ticaret çin Strateji Gelifltirmek Alparslan BABAO LU - TÜB TAK UEKAE Müdür Yard mc s Kaan KURTEL, Prof. Dr. fiaban EREN 18 Konuflmac lar Hakan KUMBASAR - TEMPEST Test Merkezi Bölümü Yöneticisi Berrin NALBANTO LU - Kripto Algoritma Tasar m Birimi Sorumlusu Mert ÜNER - Ortak Kriter (Common Criteria) Test Merkezi Bölümü Yöneticisi 14:00 15:30 B LD R OTURUMU - 12 Biliflim, e-toplum Prof. Dr. Ali YAZICI - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 19 16:00 17:30 E-IMZA, E-VATANDAfi Bir e-dönüflüm Ögesi Olarak Toplum Biliflimi Y. Doç. Dr. Melih KIRLIDO, Devrim YILDIRIM Cenevre den Tunus a Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Çal flma Grubu Bflk. Muzaffer YILDIRIM - Anahtar ve Sertifika Yönetim Altyap s (PKI) Projesi Yöneticisi Doç. Dr. Mustafa ALKAN, Cafer CANBAY Konuflmac lar Kadir AKGÖZ - T. fl Bankas Genel Müdür Yard mc s Doç. Dr. Mustafa ALKAN - Telekomünikasyon Kurumu Baflkan Yard mc s Yüksel SAMAST - Türktrust Genel Müdürü Serhat ÖZEREN - TEDER Yönetim Kurulu Baflkan

11 6 Ekim 2004 Salon F 20 16:00 17:30 E-Ö RENME ÇALIfiMA GRUBU Bir e-ö renme Modeli: Aç kö retim Bilgi Yönetimi Önlisans Program Yrd. Doç. Dr. M. Emin MUTLU - Anadolu Universitesi BDE E itim Birimi Bu oturumda, çeflitli e-ö renme ö elerini (e-ders materyali, e-ödev, e-dan flmanl k, e-destek) bünyesinde bulunduran Bilgi Yönetimi program n n yap s ve iflleyifli tan t lacakt r. Ö rencilerine internet ortam nda bilgi problemlerini çözme, birlikte çal flma ve iflbirli i becerisi kazand rmay amaçlayan bu programda dersler bir sanal flirket üzerinde kurgulanm fl olan iflletme uygulamalar yla yürütülmektedir. Programda görev alan çok say da ö retim eleman hafta içi hergün internet ortam nda akademik dan flmanl k hizmeti vermekte ve ö rencilerin her hafta e-mektup arac l yla teslim ettikleri ödevleri de erlendirmektedirler. Aç kö retimde internete dayal ilk program olan Bilgi Yönetimi program n n, içerdi i geliflmifl ö retim ortamlar yla, benzer aç k-uzaktan ö retim programlar na model olmas öngörülmektedir. e-birey, e-ö renim ve Biliflimde Yetkinlik Sertifikasyon Sistemi ECDL Ayhan GÜREL - ECDL Türkiye Genel Müdürü 6 Ekim 2004 Salon G 10:30 12:00 : fl Yaflam nda Bütünsel Beyin Teknolojisi Perihan USTA - Yönetim Dan flman 14:00 17:30 TBD ÇALIfiMA GRUBU

ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar

ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar GRAPH S MATBAA SANAY VE T CARET LTD. fit. Yüzy l Mahallesi Matbaac lar Sitesi 1. Cadde Numara 139 Ba c lar 34560 STANBUL Tel: (0212) 629 06 07 PBX Faks:

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301)

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375)

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

Ekim 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003/10/362)

Ekim 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003/10/362) TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Ekim 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003/10/362) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN E Y L Ü L 2 0 0 5 49

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN E Y L Ü L 2 0 0 5 49 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN EYLÜL 2005 49 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 49 EYLÜL 2005 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan

Detaylı

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z,

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z, Genel Müdür ün Mesaj Sayg de er Paydafllar m z, Arçelik A.fi. nin sürdürülebilir geliflim oda yla hareket ederek gerçeklefltirdi i baflar l performans na iliflkin beflinci raporunu sizlerle paylaflmaktan

Detaylı

T.C. KADIKÖY BELED YES. NSANCA YAfiAM PROJES

T.C. KADIKÖY BELED YES. NSANCA YAfiAM PROJES T.C. KADIKÖY BELED YES Demokrasinin Gelifltirilmesi Ve nsan Haklar n n Korunmas çin Toplumsal Aktörlerin flbirli i NSANCA YAfiAM PROJES PROJE ORTAKLARI Bu proje Avrupa Birli i nin finansal deste iyle sürdürülmüfltür.

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı.

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. 16. YIL / A ustos 2012 S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat n Alma Organizasyonu, Türkiye de üretim yapan S la Teknik firmam z kalite

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

En büyük, en yayg n, en global

En büyük, en yayg n, en global En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir.

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir. M AD BÜLTEN 10 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir. w w w. m i a d. o r g. t r 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Ç NDEK LER Baflkan dan M AD Sevgi Evleri Aç l fl Yap ld. M AD 36. Ayl k Toplant

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 31 Ocak 2010-15 Ocak 2012 TMMOB M MARLAR ODASI ZM R fiubes çindekiler Bölüm 1 M MARLAR ODASI KURUM Ç L fik LER Mimarlar Odas Örgütlü ü ile liflkiler 13 fiube Temsilcilikleri ve

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı