Biliflim 04. TBD 21. Ulusal Biliflim Kurultay

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biliflim 04. TBD 21. Ulusal Biliflim Kurultay"

Transkript

1 Türkiye Biliflim Derne i, otuz üç y ld r Türkiye nin küresel rekabette ve ça m z yeni ekonomi düzeninde en üst düzeyde baflar gösterebilmesi ve Biliflim Teknik Bilimini bir kalk nma arac olarak kullanma yolu ile küresel dönüflüm sürecinde geliflmifl ülkeler aras nda yerini alabilmesi vizyonu ile çal flmaktad r. Bu do rultuda uzun soluklu hizmet ve etkinliklerimizin en önemli ve üst düzey platformu olan ve Tüzü ümüzde de bu tan mla yer alan Türkiye Ulusal Biliflim Kurultay n, bu y l yirmi birinci kez gerçeklefltirmekten onur ve mutluluk duymaktay z y l ndan bu yana oldu u gibi, 2004 y l nda da TBD'nin en önemli, büyük ve geleneksel etkinli i, d r Türkiye Biliflim Derne i, ülkemizin biliflim teknolojisi ile tan flt y llarda kurulmufltur. Ulusal ve küresel geliflmeler kapsam nda Türkiye nin kalk nma s çramas n gerçeklefltirebilmesi ana hedefiyle meslek elemanlar ndan tüm vatandafllar m za kadar uzanan bir yelpazede çok uzun y llardan bu yana; gönüllü, özverili ancak yüksek sonuçlar ölçülebilen uzmanl k düzeyinde katk ve destekler sa lam flt r. Bugün ülkemizde Biliflim alan nda akademik, mesleki, sektörel ve politik birçok geliflmenin sa lanmas nda rol alm fl bir Sivil Toplum Kuruluflu olarak, gerek topluma önderlik etmek gerekse de ülkemizin yar nlar için kendimize görevler belirlemek anlam nda hiç bir fedakarl ktan kaç nmadan, tan mlad m z bu yolda çabalar m z sürdürmekteyiz. 1 TBD; ülkemizi biliflim toplumuna tafl mada öncülük görevi kapsam nda gerçeklefltirdi i etkinliklerle, biliflim teknik bilimini kalk nma sürecinde en etkili flekilde yararl k lmay, sektörün ve meslek elemanlar n n sorunlar na çözüm arayan mekanizmalar gelifltirmeyi ve bunun için gerekli ortamlar n oluflmas na katk da bulunmay amaçlamaktad r. Bu y l ana temas Biliflim le-dönüfiüm olan Türkiye Biliflim Derne i Ulusal Biliflim Kurultaylar, ad nda da var oldu u gibi ulusal bir aç l m tafl maktad r. Akademik, kamusal, sektörel ve endüstriyel anlamda biliflimciler ve çal flmalar n biliflim teknolojileriyle sürdüren tüm kurum, kurulufl ve bireyler bu platformda görüfl, öneri ve bilgilerini y llard r paylaflmaktad rlar. Türkiye e-dönüflüm kapsam nda gerçeklefltirece i at l mlar anlam nda bir eflik noktas nda bulunmaktad r. Bu dönemde, kamu kurum ve kurulufllar, üniversiteler, sektör kurulufllar ve sivil toplum kurulufllar baz nda tüm ilgili taraflar n kat l m yla, Biliflim le Dönüflüm ün temel yol haritalar n gözden geçirmek ve yeni çözüm aray fllar nda bulunmak aç s ndan Kurultay, çok önemli sonuç ve kararlar n ortaya ç kaca yüksek seviyeli bir ortam olacakt r. n n ülkemizin yar nlar için yararl olmas n, Türkiye nin Biliflim le-dönüflüm yol haritas n orataya ç karacak sinerjiyi yaratmas n diliyoruz. Rahmi AKTEPE Türkiye Biliflim Derne i Yönetim Kurulu Baflkan

2 Resmi Sponsorlar Destek Veren Kurulufllar Etkinlik Sponsorlar 2 3 Ürün ve Hizmet Sponsorlar Program Kurulu Bflk. Prof. Dr. Ali YAZICI, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bas n Sponsorlar Program Kurulu Prof. Dr. K. brahim AKMAN, At l m Üniversitesi Prof. Dr. Altay GÜVEN R, Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. Ali SAATÇ, Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. fieref SA IRO LU, Gazi Üniversitesi. lker TABAK, Türkiye Biliflim Derne i, 2. Baflkan Prof. Dr. Mehmet R. TOLUN, Çankaya Üniversitesi Prof. Dr. Adnan YAZICI, Orta Do u Teknik Üniversitesi Organizasyon letiflim Dan flmanl

3 4 Ekim 2004 Kemal Kurdafl Salonu 4 Ekim 2004 Salon A 08:30 10:00 Kay t * 10:00 11:30 Aç l fl Konuflmalar Rahmi AKTEPE - Türkiye Biliflim Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Doç. Dr. Abdüllatif fiener - T.C. Baflbakan Yard mc s ve Devlet Bakan 11:30 12:00 Ça r l Konuflmac Prof. Dr. Hasan Ünal NALBANTO LU - ODTÜ Sosyoloji Bölümü Ö retim Üyesi 14:00 15:30 Panel: E-DÖNÜfiÜM ve TÜRK YE Ülkemizin en önemli hedefi küresel rekabet ve yeni ekonomi koflullar nda en ileri düzeye eriflmifl dünya Panel Yöneticisi Lokman AYVA - AKP Istanbul Milletvekili ülkelerinden birisi olmakt r. Türkiye; biliflim teknik biliminin h z, verimlilik ve art de er üretme gücünden yararlanarak sa layaca bir e-dönüflüm at l m ile bu hedefine k sa sürede eriflebilir. Bu anlamda mevcut Mete AKTAfi - Yeni Teknoloji Biliflim Ltd. Genel Müdürü 4 olanaklar, gerekli koflullar ve siyasi kararl l k bak m ndan ülkemiz önemli flanslara sahiptir ve bir eflik noktas nda bulunmaktad r. Panelde bu eflik noktas n Türkiye nin k sa sürede nas l aflabilece i konusunda Mehmet EREN - MS Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. fiti. Genel Müdürü 5 de iflik bak fl aç lar yla çözümler aranacak ve bu hedefte önemli rolü bulunan kurum ve kurulufllar n Hasan ÖZDEM R - Kariyer Yaz l m Hizmetleri Genel Müdürü Panel Yöneticisi yorum, görüfl ve önerileri sunulacakt r. Reha DENEMEÇ - AKP Ankara Milletvekili Ekrem YENER - Microsoft Türkiye Genel Müdür Yard mc s Prof. Dr. Ural AKBULUT - ODTÜ Rektörü Halil brahim AKÇA - Devlet Planlama Teflkilat, Müsteflar Yard mc s Ömer Faruk DO AN - D fl Ticaret Müsteflarl, Müsteflar Yard mc s Mehmet EK NALAN - TÜRK TELEKOM A.fi. Genel Müdürü Av. Özdemir ÖZOK - Türkiye Barolar Birli i Baflkan R za Tuna TURAGAY - Gümrük Müsteflarl Müsteflar Vekili Cem YEKER - SAP Türkiye Genel Müdürü Prof. Dr. Nükhet YET fi - TÜB TAK Baflkan Vekili 16:00 17:30 : Kamuda e-dönüflümün Anahtar Murat ATICI - SAP Türkiye Müflteri Yönetmeni 18:00 20:00 Kokteyl (ODTÜ KKM Ana Fuaye) 14:00 17:30 Panel: ENGELL LER VE B L fi M Aykut Engüçlü - TBD Görme Engelliler Çal flma Grubu Baflkan brahim Elibal - TBD Görme Engelliler Çal flma Grubu Üyesi Bedensel engelli bireylerin Biliflim Teknolojilerinden en verimli flekilde yararlanmas ve genel anlamda yaflam n kolaylaflt r c olanaklara eriflebilmesi için yatay olarak biliflim de dahil olmak üzere birçok sektör ve alt sektörlerde gerekli kolayl klar sa lamak, yaz l m ve donan mda dünyada oluflan yeni uygulama ve geliflmelerden, bu durumdaki vatandafllar m z en ekonomik ve yayg n flekilde yararland rmak gerekmektedir. Engelliler ve Biliflim Panelinde, gerek kullan c bak fl aç s yla, gerekse bu hizmetleri sunanlar n verece i yeni haber ve bilgilerle bu kapsam paylafl lacakt r. 4 Ekim 2004 Salon B 14:00 16:45 B L fi MLE DÖNÜfiÜMDE BAfiARI ÖYKÜLER 14:00 14:45 Sald r lar Biliflim A n Vurmadan S f r Gün Korumas Gökhan SAY - Symantec Türkiye Müdürü 14:45 15:30 Ak ll A lar le Kurumlar Verimliliklerini Nas l Art r r? Suat BAYSAN - Cisco Systems Türkiye Genel Müdürü 16:00 16:45 INTEL Teknolojileriyle Dönüflüm Tolgar ELVER C - Intel Turkiye Genel Müdür Yard mc s * Web den kay t yapt ran kat l mc lar için yaka kart haz rlanacakt r.

4 4 Ekim 2004 Salon C 4 Ekim 2004 Salon F 6 14:00 17:30 TBD ÇALIfiMA GRUBU Türkiye Biliflim Derne i Sürekli Çal flma Grubu Oturumu 4 Ekim 2004 Salon D 14:00 15:30 B L fi MLE DÖNÜfiÜMDE BAfiARI ÖYKÜLER e-devlet çin Ka ts z Ofis Çözümleri ve Baflar Öyküleri lkan CÜCELO LU - DAS Doküman ve Görüntü Arflivleme Sistemleri A.fi. 16:00 17:30 Panel: YAZILIM HRACATI ve YAZILIMA ÖZGÜ YASAL DÜZENLEMELER Aç l fl Konuflmac s Ali BO A - D fl Ticaret Müsteflarl hracat Genel Müdürü Türkiye, biliflim ürünlerini dünya pazarlar na tafl man n ve d fl pazarlarda rekabet etmenin yollar n ar yor. Biliflim teknolojilerinin kalk nma sürecine katk sa lay c önemli rolü ve küresel rekabette söz konusu etkileri, sürekli geliflen ülkemiz biliflim sektörünün d fla aç lmas gereklili ini beraberinde getirmifltir. Bu noktada geliflimin süreklili ini sa lamak ve uluslararas alanda rekabet edebilecek bilgi ve deneyim seviyesine ulaflmak için biliflim teknolojileri alan ndaki ülke içi yat r m ve desteklerin artmas, yerli ve yabanc iflbirliklerinin teflvik edilmesi ve oluflturulan birlikteliklerle özellikle yerli yaz l m sanayiinin geliflmesi, ülke içi üretilen ürün ve hizmet koflullar n n iyilefltirilmesi, sahiplenilmesi ve kullan m n n yayg nlaflt r lmas standartlar n n yükseltilmesi ve ihraç edilebilir ürün ve hizmetler düzeyine erifltirilmesi büyük önem tafl maktad r. Panel, ülkemizde bu at l m gerçeklefltirmek için gerekli giriflim ve düzenlemelere iliflkin çal flmalar ve çözüm önerilerinin paylafl lmas ve görüflülmesi amac yla oluflturulmufltur. Panel Yöneticisi smet R za ÇEB - T DEB Baflkan Yard mc s Mehmet AKYELL - UYAB Ulusal Yaz l m Birli i Yönetim Kurulu Baflkan fiule ALTINER - Logo Business Solutions Yurtd fl fl Gelifltirme Müdürü Ertan BARUT - TBD Yaz l m Çal flma Grubu Baflkan Ahmet METAN - TUSAfi Genel Müdür Yard mc s Cem U UR - Ayesafl Yaz l m Direktörü Mehmet YÜCEL - KalDer -Türkiye Kalite Derne i Genel Sekreter Yard mc s 14:00 15:30 B LD R OTURUMU - 1 Yaz l m, Bilgi Güvenli i, Veri Güvenli i Prof. Dr. K. brahim AKMAN - At l m Üniversitesi JAWIRO: Java için Bir Rol Modeli Yunus Emre SELÇUK, Nadia ERDO AN PEPPER: Unix Parola Güvenli inde Yeni Bir Yöntem Ö r. Gör. Gökhan DALKILIÇ, Asuman DURAN, Levent KÜRKÇÜ Rastgele Melez fiifreleme Tekni i Ö r. Gör. Gökhan DALKILIÇ, Ümit HALLAÇ, Ça lar ÖZKUL 16:00 17:30 B LD R OTURUMU - 3 Çoklu-Ortam, Veri Güvenli i, B.A lar Yrd. Doç. Dr. Y. Murat ERTEN - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi IP Üzerinden Çoklu Ortam Duraks z Ak fl Selman KULAÇ, Prof. Dr. Mümtaz YILMAZ fiifreleme Sistemlerinin Gücü: Anahtar Uzunlu u Ö r. Gör. Gökhan DALKILIÇ, Süleyman YANAR, Utku UZUNDUMLU RED ve TAIL-DROP Algoritmalar n n A Trafi i T kan kl k Analizleri Mehmet KARALAR, Y. Doç. Dr. brahim SO UKPINAR 4 Ekim 2004 Salon G 14:00 15:30 B LD R OTURUMU - 2 Uzaktan E itim, e-dönüflüm, Bilgisayar Dest.E itim Prof. Dr. Ali YAZICI - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik E itiminde E-S nav Y. Doç. Dr. fieniz Özalp YAMAN, Y. Doç. Dr. Nergiz Ercil ÇA ILTAY E itimde e-dönüflüm: Biliflim Toplumu için E itimcilerin E itimi Y. Doç. Dr. smail Hakk NAK LC O LU Elektrik Devre Analizi Dersinde Bilgisayar Destekli Laboratuar Uygulamalar Y. Doç. Dr. Elif AYDIN, Y. Doç. Dr. Nergiz Ercil ÇA ILTAY 16:00 17:30 B LD R OTURUMU - 4 Bilgisayar Destekli E itim, E itim, Biliflim Prof. Dr. Yaflar ÖZDEN - ODTÜ Ö retim Yaz l mlar n n Ö retim Sürecindeki Kullan m Y. Doç. Dr.. Yaflar KUZU, Nuh YAVUZALP Elektronik Oyunlar ve Türkiye Erdal Y lmaz, Y. Doç. Dr. Kürflat ÇA ILTAY Biliflim Toplumunda lkö retim Sürecindeki E itim Teknolojileri Asl ÖZTOPÇU 7

5 5 Ekim 2004 Kemal Kurdafl Salonu 5 Ekim 2004 Kemal Kurdafl Salonu E- fi GÜNÜ 09:30 10:30 Aç l fl Konuflmalar O uz SATICI - Türkiye hracatç lar Meclisi Baflkan M. Rifat H SARCIKLIO LU - Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan Ali COfiKUN - Sanayi ve Ticaret Bakan E- fi GÜNÜ 14:00 15:30 Panel: E-DÖNÜfiÜME GÜÇ VERENLER Aç l fl Konuflmac s Zafer ÇA LAYAN - Ankara Sanayi Odas Baflkan Türkiye nin e-dönüflüm projeleri, stratejileri ve acil eylem plan haz rd r. e-dönüflüm ün oluflumunun h zlanmas aç s ndan art k projelerin birer birer hayata geçmesi gerekmektedir. Bu projeler yürüdükçe ve sonuçlar al nmaya bafllad kça, ülkemizin baflta e-devlet olmak üzere e-dönüflüm giriflimleri gerçe e dönüflecek, ülkemiz insan n n refah ve küresel gayri safi has ladaki pay artacakt r. e-dönüflüme Güç 10:30 11:00 : Verenler paneli, bu ba lamda kamu kurum ve kurulufllar n n geliflen projeler hakk nda verece i önemli bilgileri ve süren çal flmalarla ilgili sonuçlar kapsamaktad r. SANAY.NET, Sanayi ve Ticaret Bakanl nda e-dönüflüm N. Hüseyin KURAN - Biliflim ve e-devlet Bakan Dan flman Panel Yöneticisi Yavuz CABBAR - Sanayi ve Ticaret Bakanl Müsteflar Yard mc s Doç. Dr. Ömer ARASIL - Telekomünikasyon Kurumu Baflkan 11:00 12:30 Panel: SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMANIN L DERLER Prof. Dr. Engin ATAÇ - Anadolu Üniversitesi Rektörü 8 Ülkemizin güçlü bir dönüflüm ivmesiyle sa layaca kalk nma at l m hedefinde, ülkenin bu ata Doç. Dr. Yusuf BALCI - Türk Patent Enstitüsü Baflkan 9 baflarmas ve sürdürülebilir k lmas anlam nda, devlet ve özel sektöre liderlik yapan kurulufllar büyük bir sorumluluk tafl maktad rlar. Bu konuda bu kurumlar n ve kamu ad na da Sanayi Bakanl m z n Kenan MALATYALI - Türk Standartlar Enstitüsü Baflkan yöneticileri, amaçlar do rultusunda proje, plan ve politikalar n kurultay kat l mc lar yla paylaflacaklar ve Dr. Ahmet TIKTIK - Devlet Planlama Teflkilat Müsteflar iflbirli ini güçlendirecek çözüm önerileri gelifltireceklerdir. Panel Yöneticisi Ege CANSEN - Hürriyet Gazetesi Prof.Dr. Emre AYK N - Türkiye hracatç lar Meclisi Genel Sekreteri 16:00 17:30 Panel: KOB LER ve B L fi M Yeni ekonominin en önemli bileflenlerinden biri, küçük ve orta ölçekli iflletmelerin topyekün sa layaca Osman COfiKUNO LU - CHP Uflak Milletvekili Naci SULKALAR - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Sekreteri ticari ve endüstiriyel kapasitenin yükselmesi ve bu yolla rekabet gücünde art fl sa lamas d r. e-ticaret bu kapsamda en önemli ve h zl geri dönüfl sa layan olanaklar sunmakla beraber, ülkemizde KOB LER henüz biliflim teknolojilerinden yararlanma konusunda niteliksel ve finansal desteklere sahip de illerdir. Ülkemizde mevcut KOB nin, ülkemizin umut ba lad ölçüde ekonomik at l mlar sa lanmas na Doç. Dr. Adem fiah N - Sanayi ve Ticaret Bakanl Müsteflar katk s olabilmesi ve yeni ekonomi koflullar na uyum gösterebilen, bilgi toplumuna dönüflüm sürecini Mehmet YÜKSEKTEPE - AKP Denizli Milletvekili gerçeklefltirmifl bir ülke olma yolunda baflar için ne gibi önlemler al nmas gerekti i ve çözümler, bu panelde tart fl lacakt r. 12:30 14:00 Ö le Aras Panel Yöneticisi Hilmi DEVEL - TOSYÖV Baflkan Enis ERYILMAZ - Türkiye hracatç lar Meclisi Ticaret Noktas Icra Kurulu Baflkan Erkan GÜRKAN - KOSGEB Baflkan Dilek OGAN - Yurtiçi Lojistik Genel Müdürü Erhan fiah NKAYA - T. Halk Bankas Genel Müdür Yard mc s Tansu YE EN - Microsoft Türkiye Genel Müdür Yard mc s

6 5 Ekim 2004 Salon A 5 Ekim 2004 Salon B 10:30 12:00 e-adalet Aç l fl Konuflmac s Cemil Ç ÇEK - Adalet Bakan Faruk YARMAN - Havelsan A.fi. Genel Müdürü Panel: ADALETTE DÖNÜfiÜM Geliflen, dönüflen toplumda; adalet kavram n n ve adalet mekanizmas n n da h zl ve sa l kl uyum sa lamas beklenir. Yurttafl n, hukuksal ifllemler s ras nda bugüne kadar karfl laflt cayd r c ifl ve ifllemlerin yerine k rtasiyeden, bürokrasiden ar nm fl, ça dafl yöntemlerin ve uygulamalar n yerlefltirilmesinde geliflen teknolojinin deste i çok büyük olacakt r. Daha da önemlisi; teknolojinin deste iyle ve analitik bir yaklafl mla mevzuat n yasa, yönetmelik ve tüzüklerdeki benzerlikler, ayk r l klar, tutars zl klar bir arada de erlendirilebilecek ve mevzuat yal nlaflacakt r. Bunlar n yan s ra, hukuk diliyle gündelik dilimiz aras nda ifllevsel bir ba kurulmas da önemli bir dönüflüm belirtisi olacakt r. Bu anlamda yaz l m, donan m ve biliflim teknolojilerinin bütünsel olarak önemli katk s sözkonusudur. Panelde, adalet mekanizmalar n n önde gelen kurum ve ilgililerinin bu alandaki geliflmeleri ve gerekli önlemleri de erlendirmeleri beklenmektedir. 10 Panel Yöneticisi Osman BÖLÜKBAfiI - Adalet Bakanl Müsteflar Yard mc s 11 10:30 12:00 B L fi MLE DÖNÜfiÜMDE STK LAR Aç l fl Konuflmac s Prof. Dr. Faruk ARINÇ - AB 6. Çerçeve Program Ulusal Koordinatorü, TÜB TAK Av. Yasin BECEN - Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Hukuku Merkezi Uzman Ali Cahit ÇEL K - Havelsan A.fi., UYAP Proje Müdürü Prof. Dr. Sahir ÇÖRTO LU - Baflkent Üniversitesi, TTGV Genel Sekreteri Av. Fikret LK Z - nternet ve Hukuk Platformu Hk. Hüseyin Ünal KARA - Dan fltay Baflkanl Hk. Ali KAYA - Adalet Bakanl Bilgi fllem Daire Baflkan Av. Cengiz TU RAL - Türkiye Barolar Birli i Baflkan Yard mc s 14:00 17:30 TEKNOLOJ UYGULAMALARI AKILLI KART S STEMLER Altay ELBEK - Oyak Teknoloji Genel Müdürü Özden KARAASLAN - Renault Bilgi fllem Müdürü Bahar MADAZLI - Oyak Teknoloji Genel Müdür Yard mc s 10:30 12:00 B L fi MLE DÖNÜfiÜMDE BAfiARI ÖYKÜLER Kamu Kurumlar nda Bir Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamas Olarak Türkiye E itim Karar Destek Sistemi Cüneyt GÜRSES - Sentim Biliflim Teknolojileri BT Proje Yönetimi: Ça r Merkezi Teknolojileri Levent ÖZBEN - Sentim Biliflim Teknolojileri 14:00 15:30 B L fi MLE DÖNÜfiÜMDE BAfiARI ÖYKÜLER e-baflar ya Giden Sybase Yolu ve Dönüflüm Liderleri Yasemin TOPAÇ - Sybase Ankara Bölge Müdürü Panel Yöneticisi 5 Ekim 2004 Salon C Panel: DÖNÜfiÜMDE TOPLUMSAL L DERL K VE STK LARIN fib RL Kalk nma süreçlerinde evrensel bir kural olarak toplumun içinden ç kan STK lar n hem vatandaflta yenilikçi ve geliflimci oluflumlar için talep yaratmak, hem de karar mekanizmalar n etkileyerek ekonomik, sosyal, hukuki ve teknolojik aç dan bu yenilikleri ülke yarar na çal fl r flekilde içsellefltirmek, gerekli durumlarda bu yönde bask yaratmak görevi vard r. Bu do rultuda kendi alan ve taban kapsam nda çal flmalar yürüten STK lar n, ülkemiz e-dönüflüm çabalar nda katk lar n koordine edecek bir güç birli i sa lamas nas l mümkün olabilir, dünyada bu konuda örnekler var m d r? Bu panelde Biliflim Sektörü ve ülke kalk nmas nda farkl alanlarda misyonlar bulunan STK lar, ülkenin e-dönüflüm vizyonunda birlikte hareket etmenin ve çözüm üretmenin yollar n arayacaklar. Prof. Dr. Süha SEVÜK - Türkiye E itim Gönüllüleri Vakf Baflkan Rahmi AKTEPE - Türkiye Biliflim Derne i Baflkan Faruk ECZACIBAfiI - Türkiye Biliflim Vakf Baflkan Prof. Dr. Üstün ERGÜDER - Sabanc Üniversitesi, stanbul Politikalar Merkezi Ayla Gökçe GÖÇER - Anne Çocuk E itim Vakf Baflkan Yard mc s Emrehan HALICI - Türkiye Zeka Vakf Baflkan Mansur KARAKOÇ - TÜB DER Baflkan Nam k KURAL - YASAD Baflkan

7 5 Ekim 2004 Salon C 5 Ekim 2004 Salon F 14:00 17:30 KAL TE, VER ML L K VE ÜRET M Aç l fl Konuflmac s Yaflar OKUYAN Hükümet, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Panel: VER ML L K VE B L fi M flletmelerde Bilgi fllem, Otomasyon, Biliflim Yönetim Sistemleri,...gibi tan mlama ve uygulama aflamalar ndan sonra yerini e-ifl ve en yeni tan m yla da e-dönüflüm e b rakan biliflim ( ya da di er deyifliyle Bilgi Teknolojileri-BT) uygulamalar, bunca teknolojik ve de iflken tan mlamalar na ra men, temelde iflletmeleri verimlili e götürmeyi amaçlayan bir dizi verimlilik uygulamalar d r. Bu panel düzenlemesi içinde; yo un biliflim teknik terimlerine ya da yaklafl mlar na girilmeden birincil olarak; asl nda biliflim uygulamalar ile iflletmelerde neleri iyilefltirmeye çal fl yoruz? neleri iyilefltirebildik? Bunun cevab n bulmaya çal flaca z. kincil olarak bunun iflletmelere zaman ve parasal maliyetleri ne kadar olabilmekte? Gerçekten bu maliyetlerin karfl l al nmakta m d r? Sorusu tart fl lacak, Son olarak da; biliflim uygulamalar toplumda bir e-dönüflüm e yol açabilecekse ayn zamanda neden bunun ad verimlilik dönüflümü de olmas n? Önermesinin do rulu u üzerinde tart flma sürdürülecektir. Dr. Mustafa Kemal AKGÜL - Milli Prodüktivite Merkezi Adnan COfiKUN - Simetri Yaz l m Ltd.fiti. Genel Müdürü Prof. Dr. Canan Ç L NG R - ODTÜ Rektör Yrd. ve KALDER Ankara Yön. Kur. Üyesi Doç. Dr. Veysel ULUSOY - Bahçeflehir Üniversitesi Ö retim Üyesi 5 Ekim 2004 Salon D 10:30 12:00 B LD R OTURUMU - 5 Veritabanlar, Internet Hesaplama, Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Adnan YAZICI - ODTÜ Veritaban Performans Yönetimi ve BDDK Bankac l k Gözetim Sistemi Üzerinde Bir Uygulama Murat SEVER, Prof. Dr. Ali YAZICI Web Kullan c lar n n Kümelenmesi Nüfuz Tesbiti Ö r. Gör. Hidayet TAKCI, Y. Doç. Dr. brahim SO UKPINAR Control of Appliance Through Internet: Medication Dispencer System: Smart Medication Box Ö r. Gör. Nefle fiahin ÖZÇEL K, Y. Doç. Dr. Y. Murat ERTEN, Doç. Dr. Nazife BAYKAL 14:00 15:30 B LD R OTURUMU - 7 Kablosuz A lar, nternet Güvenli i, e-devlet 12 Panel Yöneticisi Ö rt. Gör. Ziya KARAKAYA - At l m Üniversitesi Konuflmac lar Telsiz Alg lay c ve Aktivatör A lar nda Aktivatör Yerleflimlerinin Paket 13 letimine Etkileri Tar k DÖ ÜfiÇÜ, Dr. Erdal ÇAYIRCI, Y. Doç. Dr. Vedat COfiKUN AKAT: Ak ll Aç kl k Taray c Türker AKYÜZ, Rahim KARABA, Y. Doç. Dr. brahim SO UKPINAR Telekomünikasyon Regülasyonlar ve Elektronik Ticaret Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Mustafa ALKAN, Ayfle NALÖZ 10:30 17:30 B L fi M ALT YAPI DESTE VE TÜRK TELEKOM ve Konuflmac lar Ulusal Veri Merkezi Projesi ve Türk Telekom un e-dönüflüm Hizmetleri Günümüzde biliflim; hizmetin niteli i, hizmet süresinin kalitesi ve güvenli inin sa lanmas gereken temel standartlar aras na girmifltir. Bu niteliklerin sa lanmas güçlü bir teknolojik alt yap ile birlikte profesyonel bir yönetim tarz n da zorunlu k lmaktad r. Türk Telekom tüm kamu kurulufllar n n bu ihtiyaçlar n karfl lamak amac ile oluflturdu u Ulusal Veri Merkezi altyap s n n Türkiye nin e-dönüflümüne katk s n ve di er hizmetlerin etkileflimli olarak kamu bilgi ifllem merkezi yöneticileri ile paylafl lacakt r. Türk Telekom A.fi. Yöneticileri 16:00 17:30 B LD R OTURUMU - 9 Yaz l m Yrd. Doç. Dr. Erdo an DO DU - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Gerçek Hayattan Tecrübe Paylafl m CMMI Süreçleri Nas l Gelifltirilir? Orhan KALAYCI, Sait D NMEZ, Hüseyin K RAZ, Özge YILMAZKURTt, Güner MUTLU, Mutlu SEV NÇOK Gerçek Hayattan Tecrübe Paylafl m CMMI 2.Süreçleri ve XP Pratiklerinin Birlikte Kullan m Sait D NMEZ, Emel SAYGIN, Serden FERHATO LU, Gülfer AKGÜN, fienol BOLAT, Hasan ÖZKESER, Orhan KALAYCI Yaflanm fl Tecrübe Paylafl m : Önce Test Et Sonra Kodla XP Prati i fienol BOLAT, Hasan ÖZKESER, Orhan KALAYCI Türkiye deki Yaz l m Firmalar n n Yaflad Kalite Sorunlar na Pratik Çözüm Önerileri Ali TÜZÜNKAN, Y. Doç. Dr. Yusuf OYSAL

8 10:30 12:00 B LD R OTURUMU - 6 Biliflim, e-devlet, e-dönüflüm Yrd. Doç. Dr. Kürflat Ça ltay - ODTÜ Dönüflümün Kaç n lmaz Oldu u Anda Türkiye de Biliflim Sektörünün Durumu Dr. Ali fiahin ÖRNEK E-Dönüflüm Sürecinde Elektronik mza Yasas ve Getirileri Doç. Dr. Mustafa ALKAN, M.Salim KETEVANLIO LU Türkiye de e-dönüflüm Çal flmalar, Karfl lafl lan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Y. Doç. Dr. M. Ali AKÇAYOL 16:00 17:30 B LD R OTURUMU - 10 Biliflim, e-dönüflüm, Bilgi Teknolojileri 5 Ekim 2004 Salon G 6 Ekim 2004 Kemal Kurdafl Salonu Prof. Dr. Hayri Sever - Baflkent Üniversitesi Internet Kafelerin Güvenlik Ba lam nda De erlendirilmesi Çetin GÜMÜfi E-Devlet Web Sitelerini Kullanmak ya da Kullanamamak: Vatandafl Aç s ndan Kullan labilirlik Sorunlar ve Önerileri Defne AKINCI, Y. Doç. Dr. Kürflat ÇA ILTAY Bilgi Teknolojileri Sistemlerinin Ortak Kriterler Uygun Olarak Güvenlik De erlendirmesi Mehmet ÇAKIR, Y. Doç. Dr. brahim SO UKPINAR SAVUNMA SANAY GÜNÜ 10:00 10:30 Aç l fl Konuflmalar Vecdi GÖNÜL - Milli Savunma Bakan 10:30 12:00 Oturum: B L fi M ÇA INDA SAVUNMA B L fi M TEKNOLOJ LER : YEN FIRSATLAR, YEN E L MLER Bir ülkenin teknolojik Ar-Ge etkinliklerini ve endüstriyel alandaki yarat c geliflmelerini en güçlü flekilde içinde bar nd ran kesitidir. Bu kapsamda biliflim de dahil olmak üzere ülkemizde pek çok sektörün geliflmesinde Savunma Sanayii ile iflbirli i önemli çözümler ve yeni üretim f rsatlar n da beraberinde getirecektir. Önder ÖZDEM R - TBD 14:00 15:30 B LD R OTURUMU - 8 e-toplum, e-devlet TSK lar 14 Yrd. Doç. Dr. Hürevren K l ç - At l m Üniversitesi E-Devlet Uygulamalar nda Türkiye ile AB Üyelerinin Karfl laflt rmal Analizi A Destekli Yetenek Mu. Alb. M. Bedri USTA 15 Doç. Dr. Mustafa ALKAN, Köksal ÖZENÇ Türk Gazetelerinde e-devlet Söylemleri Dr. Mete YILDIZ Evaluation of Organizations in Terms of e-goverment Malurity Indexes: An Implementation Gökser GÜL, Sinan KÖYLÜ, Prof. Dr. K. brahim AKMAN Yaz l m Tabanl Telsiz ve Link Sistemleri Müh. Kd. Alb. Fevzi KARAHAN Emniyetli Hücresel Haberleflme Sistemi Konsepti Mu. Bnb. lhan UYSAL Teknoparklar n Katk s U ur YÜKSEL - ODTÜ Teknopark Genel Müdürü Üniversitelerin Katk s Prof. Dr. Cevdet AYKANAT - Bilkent Üniversitesi Ö r.üyesi 14:00 18:30 SAVUNMA SANAY NE YÖNEL K ÇÖZÜMLER 14:00 14:30 Oyak Teknoloji Dilek GÜNÇER - Ankara Böl.Md., Hakan AKSÜYEK - Sat fl Md. 14:30 15:00 Havelsan Faruk YARMAN - Genel Müdür 15:00 15:30 Microsoft Ekrem YENER - Genel Müdür Yard mc s 16:00 16:30 SAP Türkiye U ur CANDAN - Çözüm Yöneticisi 16:30 17:00 Koç Sistem Can KAYNAR - Genel Müdür Yard mc s 17:00 17:30 SBS Mustafa ÇA AN - Genel Müdür 17:30 18:00 HP Kevin SCOTT - EMEA Kamu Sektörü Direktörü 18:00 18:30 Meteksan Biliflim Grubu Veysi filer - Direktör

9 6 Ekim 2004 Salon A 10:30 12:00 ÜST DÜZEY YÖNET C N N E-DÖNÜfiÜM AJANDASI Aç l fl Konuflmac s Ça layan ARKAN - Microsoft Türkiye Genel Müdürü Davetli Konuflmac Bu oturum ülkemizde Kamu ve Özel sektörde görev alm fl üst düzey yöneticilerin e-dönüflüm konusunu daha derinden incelemelerini hedeflemektedir. Sorunlar ve çözümler bütünsel bir flekilde yönetici bak fl aç s na uygun bir platformda paylafl lacak, biliflim strateji ve politikalar n n çeflitli ölçeklerde yönetici kadrolar aç s ndan içinde bar nd rd önemli ifllev ve ipuçlar na de inen sunumlar, bu oturumda bir baflka deyiflle Üst Düzey yöneticilerimizin e-dönüflüm ajandas n da ortaya ç karacakt r. Prof. Dr. Fatofl Yarman VURAL - ODTÜ Rektör Dan flman Dr. Özgür UÇKAN - Bilgi Üniversitesi Ö retim Üyesi 10:30 12:00 OYUN ve B L fi M ÇALIfiMA GRUBU Yrd. Doç. Dr. Kürflat ÇA ILTAY - ODTÜ Ö retim Üyesi Kat l mc lar Hasan ÇOLAKO LU - Avatürk.com Genel Müdürü Mevlüt D NÇ - Sobe Yaz l m Ltd. fiti. Genel Müdürü Veysi filer - TBD e-oyun Çal flma Grubu Üyesi Cemil TÜRÜN - Yogurt Teknolojileri Ltd.fiti. Genel Müdürü 6 Ekim 2004 Salon C 14:00 17:30 GENÇL K PLATFORMU 14:00 17:30 e-dönüfiümde STRATEJ K ÖNCEL KLER ÇALIfiMA GRUBU Forum: GENÇL K GÖZÜYLE B L fi M N GELECE 16 Çeflitli üniversitelerden temsilcilerin kat ld bu forumda, gençler biliflimin gelece i hakk ndaki 17 Kültürel de erlerini koruyarak sayg n ve rekabet gücü yüksek, geliflmifl dünya ülkeleri aras nda yerini düflüncelerini ortaya koymak için bir araya geliyorlar. Gelece in Biliflim teknolojisine yön verecek bu alm fl, kat l mc ve saydam, demokrasi unsurlar n oluflturmufl ve iflleten, vatandafl n n mutlulu unu gençler, biliflim politikalar n n nas l olmas gerekti ini ve biliflim alan nda gördükleri temel sorunlar sa layarak verimli, etkin ve refah düzeyi yüksek bilgi toplumuna eriflmifl bir Türkiye yaratmak. irdeleyerek, belki de kamuoyunun biliflime bak fl n de ifltirecekler. Ileriki senelerde, ülkemiz için çok vizyonundan hareketle; eavrupa+, 58. Hükümet Acil Eylem Plan, Kalk nma Planlar ve Hükümet Politikas büyük potansiyel yaratacak olan Biliflim'i bir de gençlerin bak fl aç s yla dinleyelim. da gözönünde bulundurularak k sa dönem stratejik ad mlar, hedefler ve projeler ortaya ç kart lm flt r. Ortaya ç kan sonuçlar n bir sunumu yap larak sonuçlar kat l mc larla birlikte ele al narak tart fl lacakt r. Forum Yöneticisi Ömer ÖZTÜRK - TBD Yönetim Kurulu Üyesi Konuflmac lar Semih IfiIKSAL - TBD Çal flma Grubu Üyesi Kat l mc Kurulufllar IEEE ODTÜ Selçuk KAVASO LU - TBD Yönetim Kurulu Genel Yazman AIESEC Ankara e-dönüflüm Türkiye cra Kurulu STK zleme Komitesi 1. Raporu IEEE Bilkent Dr. Özgür UÇKAN - Komite Üyesi, TBV IEEE Hacettepe ODTÜ Bilgisayar Toplulu u At l m Üniversitesi Bilgisayar Toplulu u 6 Ekim 2004 Salon B 10:30 17:30 B L fi MLE DÖNÜfiÜMDE BAfiARI ÖYKÜLER

10 6 Ekim 2004 Salon D 6 Ekim 2004 Salon F 10:30 12:00 TÜB TAK UEKAE ve E-DÖNÜfiÜM 10:30 12:00 B LD R OTURUMU - 11 Biliflim, e-ticaret Konuflmac lar Alparslan BABAO LU - TÜB TAK UEKAE Müdür Yard mc s Ali Turgut ERNALBANT - Sistem Güvenlik Çözümleri Sorumlusu Selçuk TARAL - AB 6.Çerçeve Program TÜB TAK UEKAE Koordinatörü Muzaffer YILDIRIM - Anahtar ve Sertifika Yönetim Altyap s (PKI) Projesi Yöneticisi Doç. Dr. fieref SA IRO LU - Gazi Üniversitesi Biliflimle e-dönüflüm Çerçevesinde Kobi ler- nternet-güvenlik-yaz l m Donan m Emin BORU Biliflimle e-dönüflüm Çerçevesinde Donan m, Web ve Kobi ler Göker GÜLER 14:00 15:30 TÜB TAK UEKAE ve B LG GÜVENL Biliflimle e-dönüflüm Çerçevesinde Kobi ler- hracat-biliflim Osman Arslan TUNÇELL Elektronik Ticaret çin Strateji Gelifltirmek Alparslan BABAO LU - TÜB TAK UEKAE Müdür Yard mc s Kaan KURTEL, Prof. Dr. fiaban EREN 18 Konuflmac lar Hakan KUMBASAR - TEMPEST Test Merkezi Bölümü Yöneticisi Berrin NALBANTO LU - Kripto Algoritma Tasar m Birimi Sorumlusu Mert ÜNER - Ortak Kriter (Common Criteria) Test Merkezi Bölümü Yöneticisi 14:00 15:30 B LD R OTURUMU - 12 Biliflim, e-toplum Prof. Dr. Ali YAZICI - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 19 16:00 17:30 E-IMZA, E-VATANDAfi Bir e-dönüflüm Ögesi Olarak Toplum Biliflimi Y. Doç. Dr. Melih KIRLIDO, Devrim YILDIRIM Cenevre den Tunus a Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Çal flma Grubu Bflk. Muzaffer YILDIRIM - Anahtar ve Sertifika Yönetim Altyap s (PKI) Projesi Yöneticisi Doç. Dr. Mustafa ALKAN, Cafer CANBAY Konuflmac lar Kadir AKGÖZ - T. fl Bankas Genel Müdür Yard mc s Doç. Dr. Mustafa ALKAN - Telekomünikasyon Kurumu Baflkan Yard mc s Yüksel SAMAST - Türktrust Genel Müdürü Serhat ÖZEREN - TEDER Yönetim Kurulu Baflkan

11 6 Ekim 2004 Salon F 20 16:00 17:30 E-Ö RENME ÇALIfiMA GRUBU Bir e-ö renme Modeli: Aç kö retim Bilgi Yönetimi Önlisans Program Yrd. Doç. Dr. M. Emin MUTLU - Anadolu Universitesi BDE E itim Birimi Bu oturumda, çeflitli e-ö renme ö elerini (e-ders materyali, e-ödev, e-dan flmanl k, e-destek) bünyesinde bulunduran Bilgi Yönetimi program n n yap s ve iflleyifli tan t lacakt r. Ö rencilerine internet ortam nda bilgi problemlerini çözme, birlikte çal flma ve iflbirli i becerisi kazand rmay amaçlayan bu programda dersler bir sanal flirket üzerinde kurgulanm fl olan iflletme uygulamalar yla yürütülmektedir. Programda görev alan çok say da ö retim eleman hafta içi hergün internet ortam nda akademik dan flmanl k hizmeti vermekte ve ö rencilerin her hafta e-mektup arac l yla teslim ettikleri ödevleri de erlendirmektedirler. Aç kö retimde internete dayal ilk program olan Bilgi Yönetimi program n n, içerdi i geliflmifl ö retim ortamlar yla, benzer aç k-uzaktan ö retim programlar na model olmas öngörülmektedir. e-birey, e-ö renim ve Biliflimde Yetkinlik Sertifikasyon Sistemi ECDL Ayhan GÜREL - ECDL Türkiye Genel Müdürü 6 Ekim 2004 Salon G 10:30 12:00 : fl Yaflam nda Bütünsel Beyin Teknolojisi Perihan USTA - Yönetim Dan flman 14:00 17:30 TBD ÇALIfiMA GRUBU

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı 4.2.Görev Tanımları 4.2.1.Dekan Görev Tanımı İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÖREV FORMU Yönetici/Yöneticileri Astları Prof. Dr. Mahmut KARTAL İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Rektör Akademik

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013 Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi. 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1

KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi. 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1 KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1 KAREL Elektronik Hakkında 1986 yılında kurulan Karel Elektronik altı alanda faaliyet göstermektedir: i. Telekomünikasyon

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

TURKLAB BÜLTEN - 2016 Ocak-Şubat-Mart. TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı

TURKLAB BÜLTEN - 2016 Ocak-Şubat-Mart. TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı Derneğimiz, 21 Ocak 2016 tarihinde, Olağan Genel Kurul Toplantısını ilan edilmiş gündeme uygun olarak başarıyla gerçekleştirmiş olup, 2016-2017 Döneminde görev yapacak

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı