FARMAKOLOJİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARMAKOLOJİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER"

Transkript

1

2 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 71 FARMAKOLOJİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 1. Biyoyararlanımı gösteren en önemli parametre ilacın plazma konsantrasyon zaman grafiğinde eğri altında kalan alan (EAA) dır. 2. İdrarı asitleştirmek için arjinin klorür, lizin klorür ve amonyum klorür kullanılır. 3. G Proteini 2. haberci Kenetli Olduğu Reseptörler G i G q camp Fosfolipaz C α 2, M 2, M 4 S 1, D 2 α 1, M 1, M 3, M 5 S 2, H 1, V 1 G s camp β, D 1, H 2, V 2 4. Uptake 1 ile sinir ucuna girenler: Amfetamin, efedrin, meteraminol, guanetidin. Uptake 1 i inhibe eden trisiklik antidepresanlar ve kokain bu ilaçların adrenerjik sinir ucuna girişini önler. 5. Antioksidan ilaçlar: Probukol, selejilin, karvedilol 6. Renal kan akımını artıran ilaçlar: Kalsiyum kanal blokörleri, Anjiotensin antagonistleri, Hidralazin, Pindolol, Metildopa (KAHPM) 7. QT mesafesini uzatan ilaçlar: Sotalol, amiodaron Grup IA Trisiklik antidepresanlar Pimozid Eritromisin Terfenadin, Astemizol Bradikardi, hipokalemi, hipomagnezemi Sisaprid Probukol Bepridil 8. Kafa içi basıncını düşüren anestezikler: Propofol, tiyopental, etomidat 9. Alkol dehidrogenaz inhibitörü: Fomepizol 10.NA re-uptake ine en selektif Maprotilin / Oksaprotilin 5-HT re-uptake ine en selektif Sitalopram NA re-uptake ine en güçlü Desipramin 5-HT re-uptake ine en güçlü Paroksetin 11.NMDA Reseptör Antagonistleri Magnezyum Fensiklidin Dizosilpin Ketamin Biperiden Riluzol Memantin Felbamat 12.Atrakuryum bezilat / Cisatrakuryum bezilat: Diğer kas gevşeticilerden farklı olarak plazmada nonenzimatik olarak (Hoffman eliminasyonu), yani spontan parçalanırlar. Bu nedenle karaciğer ve böbrek bozukluklarında tercih edilen kas gevşeticilerdir. 13.Adrenal kortekste steroid sentezini inhibe eden genel anestezik Etomidat tır. 14.Eğer bir madde damarda vazokonstrüksiyon ortaya çıkartıyor ise trombositte agregasyon ortaya çıkartır. Vazodilatasyon ortaya çıkarıyorsa antiagregan etki oluşturur. Bunun iki tane istisnası vardır; yani vazodilatasyon ortaya çıkartmasına rağmen trombositte agregasyon ortaya çıkartan iki tane otakoid vardır; PAF PGE 2 15.İkatibant / Deltibant: Bradikinin reseptör blokörleridir. 16.sisLT1: LTD 4 ve E 4 reseptörüdür. Zafi rlukast ve montelukast bu reseptörün blokörüdür ve bronşial astım tedavisinde kullanılır. 17. İrinotekan / Topotekan: Topoizomeraz I inhibitörleridir. Topotekan; over ve small-cell akciğer tümörlerinde kullanılırlar. İrinotekan; kolorektal kanserlerde kullanılır. İrinotekan; ilk 24 saat içinde asetilkolinesteraz enzimini inihibe ederek kolinerjik sendrom oluşturur (daire, salivasyon vb.) 18. İmatinib: KML de bulunan bcr-abl tirozin kinaz inhibitörüdür. Bugün KML tedavisinin en önemli ilaçlarından birisidir. 19.Levosimendan: Troponin C ye bağlanarak, miyofi brilleri Ca ++ a karşı daha duyarlı hale getirir. Yani hücre içinde daha düşük kalsiyum konsantrasyonu ile güçlü kasılma meydana getirir. ATP duyarlı potasyum kanallarını açarak vazodilatatör etki gösterir. Preload ve afterloadı azaltır. 20.Nondepolarizan kas gevşeticilerin etki süresini uzatan faktörler; İnhaler anestezik ajanlar (halotan, enfl uran, isofl uran) Antibiyotikler (Aminoglikozitler, polimiksinler, tetrasiklinler) Lokal anestezikler ve antiaritmikler (Prokainamid, kinidin, kalsiyum kanal blokörleri) Miyastenia ve miyastenik sendrom Miyotoniler Respiratuar asidoz Hipokalemi Hipokalsemi Hipermagnezemi Hipotermi Organ yetmezlikleri

3 72 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ 21.Antiagregan ilaçların genel etki mekanizmaları: 1. TxA2 sentezinin azaltılması: Trombositlerde fosfolipaz A2 inhibisyonu: Steroidler COX inhibisyonu: NSAİİ Tromboksan sentetaz inhibisyonu: Dazoksiben, Niktindol, Anagrelid, Levamizol, Niasin 2. Trombositlerde camp düzeyinin artması (Dipiridamol) 3. Trombositte Gi ile kenetli ADP (Adenozin) reseptör blokajı (Tiklopidin / Klopidogrel) 4. Glikoprotein IIb / IIIa (α IIb β 3 ) reseptör blokajı (Absiksimab, tirofi ban) 5. Endotelde PGI 2 oluşumunun stimülasyonu (β-blokörler, Nitrogliserin, Furosemid) 22.Propofol : Out-patient cerrahide (ayaktan müdahaleler) en iyi ilaçtır. Mental durumun berraklığını iyi korur. Bulantı-kusmayı en az geliştirir. Plasentayı ciddi seviyelerde geçmez. Hamilelerde kullanılabilir. Kafa içi basıncını azaltır. 23: Antidepressanların en fazla ve en az oluşturdukları etkiler En antikolinerjik En kardiyotoksik En az antikolinerjik En az hipotansif En hipotansif En sedatif Amitriptillin İmipramin/Amitriptillin Venlafaksin/Trazodon/Fluoksetin Paroksetin/Venlafaksin/Reboksetin/ Fluoksetin Doksopin/Amitriptilin/Tripitramin/ Nefazodon Mirtazapin/Doksepin/Trazodon En konvülzan / ajitatif Bupropion/Maprotilin En fazla seksüel disfonksiyon SSRI lar 24.Sitokin reseptörüne örnek agonistler; Büyüme hormonu Prolaktin İnterferon Eritropoetin 25. Aldoz Redüktaz İnhibitörleri (Tolrestat / Alrestatin / Sorbinil ) Glukozdan sorbitol oluşumunu inhibe ederler. Diyabetik nöropati ve retinopati gelişimini önlemek amacıyla kullanılırlar. 26. Aromataz İnhibitörleri Aromataz enzimi östrojen sentezi sırasında androstenedionun östrona ve testosteronun östradiole dönüşümünü katalizler. Bu enzimi inhibe eden ilaçlar hem premenopozal hem de postmenopozal kadınlarda östrojen oluşumunu azaltırlar. İlerlemiş meme kanseri ve metastazlarının tedavisinde selektif aromataz inhibitörlerinin terapötik değeri vardır. Steroid yapıda olanlar; formestan, eksemestan, 4- asetoksiandrostenedion, noretisteron dur. Nonsteroid selektif aromataz inhibitörleri ise anastrozol, vorozol ve letrozol dur. 27.Katekolaminlerin Metabolik ve Hormonal etkiler: a) Hiperglisemi: Karaciğer ve çizgili kaslarda glikojenolizde artma (β2 / 1) 28. Glukagon salınımını ve reaktif olarak insülin salınımında artış (β2) İnsülin salınımının inhibisyonu (α2) Glukoz uptake inde azalma b) Lipoliz: c) Kan laktat düzeyinde yükselme (= metabolik asidoz) d) Hipokalemi / fosfatemi: e) ACTH ve GnRH salgılanımında artış Benzodiazepin ve barbituratların temel farklılıkları: Benzodiazepinler GABA bağımlı etki Büyük oranda ön-ilaçtırlar Enzim indüksiyonu yapmazlar Öksürük yapmaz Analjezi yapmaz Daha az bağımlılık ve tolerans Kas gevşetici etkileri daha güçlüdür Barbituratlar GABA dan bağımsız etki Ön-ilaç değildirler Enzim indüksiyonu yaparlar Öksürük oluşturur Hiperaljezi yapar Daha fazla bağımlılık ve tolerans Antikonvülsan etkileri daha güçlüdür 29. Antipsikotik İlaçların Ekstrapiramidal Yan Etkileri: 30. Akut distonik reaksiyonlar: Okülogirik kriz ve belli bir kas grubunda kas spazmları ( tortikolis, opistotonus) ile seyreder. Özellikle gençlerde ve ilk 1 hafta içinde oluşur. Parkinsonizm Akatizi (motor hareketlilik) Perioral tremor (Rabbit sendromu) Tardif diskinezi: Bazal gangliyonlarda post - sinaptik D2 reseptör süper-sensitivitesine bağlı olarak gelişir. Aylar veya yıllar sonra oluşur. Enzim İnhibisyonu Yapan İlaçlar Alkol (akut etki ile) Simetidin Eritromisin vb. Ketokonazol Kloramfenikol Metronidazol Amiodaron Sekobarbital Açlık Oral kontraseptifler CO / NO Greyfurt Kırmızı Şarap Kinidin Fluoksetin gibi bazı SSRI lar Siprofl oksasin Valproik asid Androjenik steroidler Amiodaron Propranolol Ca kanal blokörleri Ko-trimoksazol Allopürinol Dikumarol Disülfi ram Enzim İndüksiyonu Yapan İlaçlar Etilalkol (kronik etki) Barbitüratlar Rifampin Fenitoin Karbamazepin Sigara dumanı Polisiklik aromatik hidrokarbonlar* Lahana Proteinden zengin gıda Griseofulvin Tolbutamid Klofi brat Glutetimid

4 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 73 IA IB IC II III IV : Antiaritmik İlaçların Sınıflandırılması: Kinidin / Prokainamid / Dizopiramid / İmipiramin Lidokain / Fenitoin / Meksiletin / Tokainid Flekainid / Enkainid / Propafenon / Lorkainid / Moricizin Propranolol / Asebutolol / Esmolol / Atenolol / Metoprolol Amiodaron / Sotalol / Bretilyum / Dofetilide / Ibutilide Verapamil / Diltiazem / Bepridil Renin salgılatan faktörler Makula densada özellikle Cl ve sonra Na konsantrasyonunun azalması Afferent arteriyollerde vazodilatasyon 1 Sempatik uyarı (β1-agonistler) ve α-blokörler PG ler (PGI2, PGE2, PGD2) Renal arter stenozu Direkt vazodilatatörler / Loop diüretikler Kan volümünde azalma Karaciğer sirozu 33. Dijitale ait yan etkiler: Renin salınımını inhibe edenler A-II Adenozin K 2 ADH β-blokörler Metildopa / Klonidin (santral sempatolitik etki) NSAİİ PAF ANP NO En sık olarak ilk belirti iştahsızlıktır. Ayrıca bulantı-kusma ve ishal AV ileti blokları Ventriküler bigemini - trigeminiler ve fi brilasyon Görme bozuklukları (sarı ve yeşille ilgili diskromatopsi) Kadınlarda endometriyal hiperplazi ve erkeklerde jinekomasti Akut mezenterik iskemi Hiperkalemi Çok kısa etkililer Glulizin Lispro İnsülin Aspart 34. İnsülinlerin etki sürelerine göre sınıflandırması: Kısa etkililer Nötral regüler insülin Semilente insülin Orta etkililer İzofan insülin (NPH) Karma Lente İnsülin Uzun etkililer Protamin çinko insülin Ultralente insülin Glargine 35: Anti-Neoplastik İlaçların Etkiledikleri Hücre Siklusuna Göre Sınıflandırması: G1 S G2 M Asparajinaz Antimetabolitler Hidroksiüre İrinotekan Topotekan Bleomisin Etopozid Vinkristin Vinblastin Paklitaksel 36: Monoklonal Antikorlar Alefacept Anti-CD2 Psöriyazis Efalizumab Anti-CD11 Psöriyazis Rituximab İbritumomab Tositumomab Daklizumab Basiliximab Anti-CD20 (Blenfositte bulunur) Anti-IL2 (Anti- CD25) reseptör antikorlarıdır B hücreli nonhodgkin Akut organ rejeksiyon profl aksisi / T-hücreli mikozis fungoides Gemtuzumab Anti-CD33 AML Alemtuzumab Anti-CD52 B hücreli KLL Cetuximab Trastuzumab İnfliximab Adalimimab Etanercept Epidermal growth faktör reseptörü (EGFR) (ErbB-1) antagonizması EGFR HER-2 / neu (ErbB-2) antagonizması Anti-TNF-α Anti-TNF-α ve β Kolorektal ve epitelyal kanserler Metastatik meme kanseri RA (mtx ile kombine), crohn RA (mtx ile kombine), JRA, psöriyatik artrit 37. Lityum,varfarin digoksin ve teofi lin terapötik indeksi dar olan ilaçlardır 38. Organofosfat zehirlenmesinde enzim reaktivatörleri olan pralidoksim,obidoksim kullanılır. 39. Efedrin kalıp olarak adrenaline benzeyen indirekt etkili bir sempatomimetik amindir. Efedrine taşifl aksi gelişir 40. Bir reseptörü ile inhibitör,diğer reseptörü ile eksitatör olan nörotransmitter glisindir 41. Baklofen gaba-b agonisti santral etkili kas gevşetici iken, faklofen ve saklofen gaba-b reseptör antagonistidir. 42. Alfa-metildopa ile guanetidin yalancı nörotranmitter oluşturan ilaçlardır Digital intoksikasyonunda gold standart digital bağlayocı antikor digibind tır 44. Pulmoner fibrozis yapan antineoplastik ilaçlar bleomisin,busulfan ve metotreksattır Metforminin en önemli yan etkisi laktik asidozdur. Metformin böbrekten atılır. 46. İlaçların yükleme dozu sanal dağılım hacmine göre hesaplanır 47. NO solubl guanilat siklazı, ANP zar guanilat siklazını aktive eder 48. Kokain ve Trisiklik antidepresanlar en önemli Uptake-1 inhibitörleridir 49. Adrenalinin en önemli endikasyonları kardiyopulmoner resusitasyon, akut anafilaksi ve lokal anesteziklerle kombinasyonudur. 50. Benzodiazepin intoksikasyonuda Flumazenil, opiyat intoksikasyonunda Naloksan kullanılır 51. Bosentan pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılan endotelin reseptör blokeri iken, Losartan ise en kısa etkili angiotensin II reseptör blokeridir 52. Sildenafil erektil disfonksiyonda ilk tercih olan tip-5 fosfodiesteraz inhibitörüdür ve organik nitratlarla birlikte kullanılmamalıdır 53. Enfuvirtid HIV tedavisinde kullanılan füzyon inhibitörü ilaçtır 54. Farmakolojide agranülositoz yapan iki önemi ilaç propiltiyourasil ve klozapinken, aplastik anemi yapan önemli ilaçlar kloramfenikol, mianserin ve fenilbutazondur

5 74 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ 55.Oto-indüksiyon yapan ilaçlar: Barbitüratlar, karbamazepin, alkol 56. Adrenalin sentezinin majör belirleyicisi adrenal korteksten salınan glukokortikoid düzeyidir. 57.Histamin salınımına yol açan en önemli ilaçlar; Atropin Kürar Morfi n Vankomisin 58.Depolarizasyonla blok ortaya çıkartan ilaçlar; Nikotin Süksinilkolin 59. Riluzol Glutamat salınımını ve NMDA reseptörlerini bloke eder.amyotrofi k Lateral Skleroz'da kullanılır. Memantin Alzheimer'de klinik progresyonu yavaşlatan glutamat NMDA reseptör blokörüdür. 60.Porfiria da Kontrendike En Önemli İlaçlar Barbitüratlar Karbamazepin Griseofulvin 61. Fanconi sendromuna yol açan antibiyotik tetrasiklin,gri sendromuna yol açan antibiyotik ise kloramfenikoldür. 62. Analjezik Etki Güçleri Sufentanil > Remifentanil > Fentanil > Alfentanil > Morfin > Meperidin 63.Klorfenilalanin: Triptofan hidroksilaz enziminin selektif blokörüdür. 64.Proinflamatuar Etkili Otakoidler Histamin Bradikinin Nitrik oksit Endotelin PAF Lökotrienler 65.Supraventiküler taşikardilerin en etkili ilacı adenozindir. 66.Akut pulmoner ödem tedavisi Oturur pozisyon Oksijen Furosemid Morfi n (venöz dönüşü azaltır) Vazodilatatörler Aminofi lin 67. Anafilaksi yapan antineoplastikler L-asparaginas ve paklitakseldir. 68.Antianjinal İlaçlar: Nitratlar Beta-blokörler Nicorandil Ca kanal blokörler Kromokalim Dipiridamol 69.Guanilat siklazı inhibe eden metilen mavisi organik nitratların etkisini önler. 70.Hipolipidemik ilaçlar HDL düzeyini yükseltir - HDL düzeyini tek azaltan hipolipidemik ilaç probukoldur - HDL düzeyini en fazla artıran hipolipidemik ilaç torcetrabip dir. 71.Warfarin dozunun azaltılması gereken durumlar Yaşlılar Tirotoksikoz Böbrek bozuklukları Konjestif kalp yetmezliği Warfarin dozunun arttırılması gereken durumlar Hipotiroidi Gebelik Fazla K vitamini alımı 72.Hamilelikte Kullanılabilecek Antimalaryaller: Klorokin Proguanil Artemisinin 73.İmmünsupresan etkisi olan anti-neoplastikler: Siklofosfamid Azotioprin Metotreksat Klorambusil Prokarbazin Prednizon 74.İnsülin parsiyel exositoz ile salınırken beraberinde; çinko, proinsülin ve C peptit şeklinde salınır. 75.Glukozun hücre içine girişi insüinden bağımsız olan yerker Karaciğer Sinir hücreleri Retina hücreleri Koroid pleksus Eritrositler Böbrek tubulus hücreleri Barsak mukoza hücreleri 76.Tip 1 5-deiodinaz ı inhibe eden faktörler Propiltiourasil Beta -blokörler Steroidler Amiodaron Potasyum kanal blokörleri Radyoopak maddeler Akut ve kronik hastalıklar Malnütrisyon Yağ asidleri Selenyum eksikliği 77. Gebelikte en tercih edileni propiltiourasil dir. 78. Kalsiyum karbonatın en önemli sakıncası en fazla rebound asit salınımına neden olmasıdır. 79. Osmotik etkili ilaçlar; oral kullanılan ilaçlar arasında en çabuk etki oluşturan purgatiflerdir. 80. En fazla coombs pozitif otoimmün hemolitik anemiye yol açan ilaç α - metildopa en fazla lupus benzeri tabloya yol açan ilaç prokainamiddir. 81. Ters agonist (inverse agonist)ne demektir? Bazı reseptörler ortamda agonist yokken bile aktif durumdadır; yani ortamda agonist yokken bile bir etkinlik vardır. Beta-karbolinler, benzodiazepin reseptörlerinin ters agonistidir. Anksiyete ve konvulziyona neden olurlar. 82. Rosiglitazon PPAR-γ agonisti oral antidiyabetik ilaçtır.glitazonların önemli bir yan etkisi ödemdir.bu yüzden bu grup ilaçlar kalp yetmezliğinde kontrendikedir. 83. Konjestif Kalp Yetmezliğinde Mortaliteyi Azaltığı Gösterilen Beta Blokerler: Metoprolol Bisoprolol Karvedilol Nebivolol

6 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER Digitalle birlikte EKG de - QT kısalır (ilk bulgudur) - PR uzar - T dalgası düzleşir ya da ters döner - ST çökebilir - Toksik dozda dahi QRS süresi değişmez! 85.GABA nın yıkım ürünü Süksinil semialdehittir. 86.Nöroleptiklerin antipsikotik etkilerine karşı tolerans gelişmez. Ancak antikolinerjik, sedatif ve α - bloker etkilerine karşı tolerans gelişebilir. 87.Growth hormon salınımını azaltan faktörler: - Glukoz - Kortikosteroidler - Beta agonistler - Bromokriptin - Somatostatin - Serbest yağ asitleri 88.Setroreliks / Ganireliks /Abareliks Gonadotropin salgılatıcı hormon agonisti özelliğine sahip sentetik dekapaptitlerdir. GnRH reseptör analoglarıdır. Yardımcı üreme tekniklerinde yer alan overyen stimülasyon protokollerinde LH pikini suprese ederek prematür ovulasyonu önlemek amaçlı kullanılırlar. 89.N-asetilasyon ile parçalanan ilaçlar; Sülfonamidler INAH Hidralazin Prokainamid 90.Pirantel pamoat, Praziquantel, Levamizol; spastik felç yapar. 91. Amfoterisin B, Nistatin, Polimiksin B; Hücre membran permaebilitesisini arttıran ilaçlardır. Kapsofungin: Mantar hücre duvarında bulunan Beta(1,3) glukan sentezini inhibe eder. Amfoterisin B yi tolere edemeyen invazif Aspergillus tedavisinde kullanılır çok iyi tolere edilir. Vorikonazol: İnvazif aspergillus tedavisinde kullanılmaya başlayan yeni bir azol türevidir. Diğer azol türevlerine göre daha kısa yarı ömrü vardır. Ayrıca enzim inhibisyonu ve steroid sentezi inhibisyonu yapmaz. Görme bozukluğu yapabilir. 92.Hücre duvarına etkili antibiyotiklerin etki mekanizmaları; Fosfomisin ; Fosfoenol pirüvat transferazı inhibe eder Sikloserin ; Alanin rasemaz inhibitörüdür. Basitrasin ; Lipid taşıyıcısının defosforilasyonuna neden olur. Vankomisin ; Transglikolaz inhibitörüdür. Penisilin ; Transpeptidasyonu engeller (En son aşama) 93. *** Günün birinde aşağıdakilerden hangisini antipiretik etkisi yoktur diye sorarlarsa bence Diflunisal i işaretleyin::)) *** SLE li hastalarda kullanıldığında aseptik menenjit yapan NSAİİ hangisidir diye sorulursa İbuprofen bence hatırlamaya değer!!! 94. Bilinen en güçlü vazokonstrüktör madde artık ürotensin diye bildirilmektedir. Bilinen en güçlü vazodilatör madde CGRP (kalsitonin geni ile ilişkili peptid) Bilinen en güçlü bronkodilatör VIP, en güçlü bronkokonstriktör ise LTD 4 tür. 95. Diabetes mellitus tedavisi - Kristalize insülin i.v. yoldan kullanılabilen tek insülin preparatıdır. - En kısa etkili sulfonilüre: Tolbutamid - En uzun sülfonilüre:klorpropamid - En hızlı emilen oral antidiyabetik: Glipizid. (Glucotrol) - Etki gücü en yüksek olan ve disülfi ram benzeri reaksiyon yapan sülfonilüre: Gliburid (Glibenklamid) (Dianorm, Gliben, Diyaben) - Antiagregan etkisi olan ve diabetik mikroanjiopatinin ve retinopatinin gelişmesini geciktiren: Gliklazid (Diamicron) - Biguanidler sülfonilürelerden farklı olarak hipoglisemi yapmazlar. - Biguanidlerin en ciddi yan etkileri laktik asidoz yapmalarıdır. 96.Karbamazepin - Lityum a yanıt vermeyen bipolar bozuklukta en başta gelen alternatif ilaç karbamazepindir. - Na + kanal blokajı yapmasının yanı sıra adenozin agonisti olarak da etkinlik gösterir. - Diabetes insipitus tedavisinde de kullanılır. - Trigeminal nevralji bipolar hastalık tedavisinde kullanılır 97. Siklosporinin en önemli yan etkisi nefrotoksisitedir.siklosporin plazmada LDL ye bağlanarak taşınır. 98. Alkilleyicilerin yan etkileri önlemek için kullanılan bazı ajanlar: - Amifostin; Doku nekrozunu azaltır. Sitoprotektif etkili - Buthionin-Sulfoksimin; Selektif olarak alkilleyicileri hücre içinde detoksifi ye eder. - Na-Tiosülfat; Özellikle vezikan etkiyi önlemek için alkilleyicilerin sızdığı yere izotonik Na-tiyosülfat uygulanır. Adriamisinin (Doksorubisin) kardiyomyopati etkisini önlemek için; - Deksrazoksan (Fe-Selatörü) - Alfa-Tokoferol bunlar serbest O2 radikallerini azaltır. Siklofosfamidin hemorajik sistit yapmasını engellemek için; - Mesna Metotreksatın yan etkilerini önlemek için; - Lökovorin (folinik asit) Vinkristin ve vinblastinin vezikan etkisini önlemek için; - Hyalüronik asit uygulanır. 99: Beta blokerlerin bazı özellikleri Selektivi İSA Propranolol β1 ve β2 yok ++ Oksprenolol β1 ve β2 ++ Pindolol β1 ve β2 ++ Minimal Sotalol β1 ve β2 yok Nadolol β1 ve β2 yok Yok Timolol β1 ve β2 yok Yok Metoprolol β1 yok minimal Atenolol β1 yok Yok Asebutolol β1 ++ Labetalol β1 ve β2 ve α var Esmolol β1 yok Var Betaksalol β1 yok Yok Bisoprolol β1 yok Yok Seliprolol β1 + Yok membran stabilizasyonu Minimal Tertalolol β1 ve β2 yok Yok

7 76 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ Bileşik Nötralize etki 100: Antasitler Midede oluşan tuz NaHCO 3 Fazla NaCI Yan etki Sistemik alkaloz, sıvı retansiyonu CaCO 3 Orta CaCI 2 oluşumu, süt alkali Hiperkalsemi, taş sendromu Al(OH) 3 Fazla AICI 3 Kabızlık, hipofosfatemi Mg(OH) Fazla MgCI 2 Diyare, hipermagnezemi BETA-BLOKERLER Genel Özellikleri (Hepsi çok önemli!..) Kalp hızını ve debisini azaltır, sistolü uzatırlar Total koroner kan akımını ve oksijen tüketimini azaltırlar. AV düğümde iletiyi yavaşlatır, EKG de PR aralığını uzatırlar. (AV blokta kontrendikedir) Ağır bradikardiler, konjestif kalp yetmezliği, Aort stenozu, kardiak şok ve perikardit gibi düşük debili durumlarda kontrendikedirler. Periferal vazokonstriksiyon yaparlar. (Raynaud hastalığında kontrendikedirler) Böbrekte renin salınımını inhibe eder, Na atılımını baskılarlar. Kan trigliserid düzeyini yükseltir, depresyon yapabilirler. (Depresyonlu hastalarda kullanılmamalıdır) Kesilme sendromu ve rebound olayına yol açabilirler. Non selektif olanlar kardiyak β1 reseptörler yanında pulmoner β2 reseptörleri de bloke ederek pulmoner basıncı artırıp astım atağını başlatabilirler. (Non selektif olanlar astımda kontrendikedir) İnsülinin hipoglisemik etkisini artırırken hipogliseminin periferik etkilerini önleyerek hipoglisemi tanısını maskelerler. (Diabetiklerde kısıtlı ve dikkatli kullanım) Glukagon sekresyonunu ve glikojenolizi inhibe ederler. Feokromasitoma tedavisinde tek başına kontrendikedirler (alfa bloker etkisi de olan Labetolol hariç) Genç, astımı ve kalp yetmezliği olmayan primer hipertansiyonlu hastalarda ilk seçenek antihipertansifl erdir. MI sonrası ani ölüm sıklığını azaltan tek ilaçlardan biridir. Angina pektorisi olan veya MI geçirmiş olan veya migreni olan veya hiperkinetik dolaşım durumu olan veya senil tremoru olan hipertansif hastalarda ilk seçenek ilaç -başka bir kontrendikasyon yoksa-β-blokerlerdir. β-blokaj gücü en yüksek olanı Tertalolol dür. Lokal anestezik etkisi oldukça yüksek olan β-bloker propranololdür. Propranolol özellikle tirotoksik kriz tedavisinde (T4-T3 dönüşümünü engelleyici), Fallot tetralojisindeki hipoksik spellerin önlenmesinde, Portal basıncı düşürdüğü için özefagus varis kanamalarının profilaksisinde, MI sonrası sekonder profi lakside kullanılır. En kısa ömürlü β-bloker Esmolol dür.(yarılanma ömrü 8 d.) İlk geçiş eliminasyonu en yüksek ve en lipofilik β-bloker propranololdür. Göz-deri sendromu (kornea delinmesi+deride psöriasis benzeri durum) en sık praktalol kullanımında görülür. β1 selektif metaprolol, asebutolol, betaksolol, bisoprolol, atenolol, esmolol, seliprolol β2 selektif butoksamin alfa-metilpropranolol β1 = β2 (non selektif) propranolol, timolol, nadolol, alprenolol, pindolol, sotalol, karteolol, penbutolol. β1, β2 ve α antagonistik etkisi olan Labetolol, karvedilol (Feokromasitomada kullanılabilir) Sotalol aynı zamanda Class III antiaritmiktir. En güçlü intrinsik sempatomimetik aktivitesi olan pindolol dür ADH ANALOGLARI Vazopressin / Desmopressin Terlipressin / Felipressin / Lipressin ADH analogları vazokonstrüktör ve antidiüretik etkileri nedeniyle özefagus varis kanamalarında, diabetes insipitus ve enürezis noktürna tedavisinde kullanılırlar. Vazopressinin antidiüretik etkisi belirgindir ancak etki süresi kısa olduğundan diabetes insipitus tanısında kullanılır. Vazopressinin tannat esteri daha uzun ömürlüdür.

8 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 77 Desmopressinin vazokonstriktör etkisi ve dolayısıyla yan etkileri oldukça azdır ve nazal sprey olarak enürezis noktürna, nörojenik diabetes insipitus ve IV olarak hemofi lide (FVIII düzeyini artırmak için) kullanılır. Terlipressin vazokonstriktör etkisi en fazla olduğundan, özefagus varis ve kolon divertiküler kanamalarında en fazla tercih edilen ilaçtır. Felipressin vazokostriktör etkisi belirgin ancak kısa etki sürelidir ve bu nedenle lokal anesteziklerle beraber vazokonstrüksiyon yapmak için kullanılır. Vazopressin analoglarının yan etkileri Bulantı ve abdominal ağrı (en sık) Sıvı retansiyonu ve hiponatremi Bronkokonstriksiyon ve astım atağı Uterus kontraksiyonu ve pelvik ağrı Koroner vazokonstriksiyon ve MI Serebral vazokonstriksiyon ve migren atağı 102.TOKSİK MADDELER VE ANTİDOTLARI Kimyasal antidotlar Çeşitli toksik maddeler... Aktif kömür Çeşitli asidik ilaçlar... Kolestiramin Deterjan... Sabunlu su Fenol... Nişasta Formaldehit... Amonyaklı su Çamaşır suyu (hipoklorid... Sodyum tiyosülfat Civa, arsenik, bizmut, krom,... Dimerkaprol, süksimer, altın antimon Civa, arsenik... Süt, yumurta akı Gümüş nitrat... Yemek tuzu Baryum... Magnezyum sülfat Demir... Desferroksamin, sodyum bikarbonat Kurşun... CaNa 2 EDTA, dimerkaprol, penisilamin Bakır... Penisilamin, trientin Nikel... Trientin, ditizon Altın... Penisilamin Heparin... Protamin sülfat Dijital glikozidler... Kolestiramin, digoksin antikoru Siyanür, sodyum nitroprussiyad... Nitritler, kobalamin Talyum... Ditizon Asetaminofen... N - asetil sistein Nitritler... Metilen mavisi Morfin, striknin... Tentürdiyot, potasyum permanganat Fizyolojik antidotlar Amfetamin... Klorpromazin, beta - blokörler Fenotiazinler... Biperiden (santral etkili antikolinerjikler) Beta - blokörler... Glukagon Striknin, pikrotoksin... Barbitüratlar, diazepam, genel anestezikler İzoniazid... Pridoksin Vazokonstrüktör ilaçlar... Nitratlar, alfa - blokörler Ergot alkaloidleri... Sodyum nitroprussiyad Kalsiyum kanal blokörleri... Kalsiyum Magnezyum sülfat... Kalsiyum glukonat Farmakolojik antidotlar Histamin... Antihistaminikler Muskarinikler, antikolinesterazlar..atropin Atropin... Fizostigmin Trisiklik antidepresanlar... Fizostigmin Nöromusküler blokörler... Antikolinesterazlar Opioidler... Nalokson Diazepam... Flumazenil Streptokinaz, ürokinaz... Aminokaproik asit, Diğer antidotlar traneksamik asit Varfarin... K Vitamini Metanol, etilen glikol... Etanol Karbonmonoksit... Oksijen Organofosfatlar... Folinik asit 5 - FU... Timidin Methemoglobinemi... Askorbik asit, metilen mavisi 103. AIDS Lİ HASTALARDA PROFİLAKSİ - HIV enfekte anneden bebeğe transplasental geçişi engellemek için; zidovudine (hamile anneye) - P. Carinii pnömonisi proflaksisi; Trimetoprimsulfametoksazol (en etkili ve ucuz), Dapson, Atovaguone, aerolize pentamidine - M. avium kompleksine karşı proflaksi; Rifabutin, azitomisin, klaritromisin - Toxoplazmik ensefalit karşı profl aksisi; Co-trimoksazol, Dapsone-primetamin - Cryptococcal menenjit profl aksisi; Fluconazol - CMV enfeksiyonları profl aksisi; Oral gansiklovir - Herpes simpleks profl aksisi; Asiklovir - C. albicans enfeksiyonları profl aksisi; Fluconazol - AIDS li hastalarda rotavirüs ve varicella virüs aşıları KONTRENDİKEDİR. AIDS Lİ HASTALARDAKİ FIRSATÇI ENFEKSİYONLARIN TEDAVİLERİ - CMV enfeksiyonları; İ.V. Gansiklovir veya foscarnet - HSV enfeksiyonları; Asiklovir veya foscarnet - M. avium kompleksi; ilk tercih rifabutin veya Klaritromisin veya Azitromisin + Etambul veya Rifabutin + Siprofl aksasin - Salmonella enfeksiyonları; 3. jenerasyon sefalosporinler - P. carinii pnömonisi; Ko-trimoksazol, pentamidin, dapson - C. albicans ve diğer mantar enfeksiyonları; amfoterisin- B - T. Gondii enfeksiyonları; Primetamin ve lökovorin + sulfadiazin - Ensefalit; Klindamisin ve premetamin - C. Neoformans; Amfoterisin B 104.ORAL ANTİDİABETİKLER NIDDM (Tip II) hastalarında ve diyet ile kontrol altına alınamayan hastalarda kullanılır. Genel olarak 6 grupta incelenir: 1. Sülfonilüreler (Tolbutamid (en kısa etkili), Klorpropamid (en uzun etkili), Tolazamid, Asetoheksamid, Gliburid (Glibenklamid), Glipizid, Gliklazid, Glimepirid.vs) 2. Sülfonilüre benzerleri (repaglinid, nateglinid) 3. Biguanid (Metformin, fenformin vs) 4. Alfa-Glukozidaz inhibitörleri (akarboz, miglitol, vogliboz) 5. Tiazolidindion türevleri (Glitazon tür.) (troglitazon, rosiglitazon.vs) 6. Aldoz redüktaz inhibitörleri (tolrestat, sorbinil, alrestatin vs) - Disülfiram benzeri etki gösterenler; gliburid, klorpropamid - En kısa etkili sulfonilüre: Glipizid (2-4 saat) - En hızlı emilen oral antidiabetik: Glipizid. (Glucotrol) - Etki gücü en yüksek olan ve disülfiram benzeri reaksiyon yapan sülfonilüre: Gliburid

9 78 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ *** Antiagregan etkisi olan ve diabetik mikroanjiopatinin ve retinopatinin gelişmesini geciktiren: Gliklazid - Klorpropamid (Diabinese): Etki süresi en uzun olan oral antidiyabetiktir (48 saat). Asitler Fenobarbital NSAİİ Sulfonamidler Penisilinler Sefalosporinler Antikoagülanlar Fenitoin Furosemid / Tiazid Penisilamin Levodopo Metotreksat Propiltiurasil Kloramfenikol Tolbutamid Etakranikasit İdrar bazikleştirilirse, böbreklerden atılımları artar. İdrarı kalevileştiren maddeler; Sodyum bikarbonat Sodyum laktat Asetazolamid H 1 reseptörleri Damar düz kasları, Barsak düz kasları, Bronşlar (konstrüksiyon), SSS (aktivasyon) H 2 reseptörleri Mide, Myokard, Uterus, Bronşlar (dilatasyon) Bazlar Opyatlar Sempatomimetik aminler Amfetaminler Antihistaminikler Nöroleptikler Trisiklik antidepresanlar Lokal Anestezikler (LA) Propranolol Amiodaron Aminoglikozidler Eritromisin Kinin / Klorokin Dopamin / Seratonin Histamin İdrar asitleştirilirse, böbreklerden atılımları artar. İdrarı asitleştiren maddeler; Askorbik asit Amonyum klorür Metionin Arginin hidroklorür H 3 reseptörleri SSS (otoreseptör), Miyokard H 4 Eozinofi l Nötrofi l CD 4 T lenfosit G q G s G i G i 107: Katekolaminlerin reseptörlere afiniteleri MAJÖR KATEKOLAMİNLER Adrenalin α ve β (α1 = α2, β1 = β2) Noradrenalin α ve β-3 (α1 = α2, β3 > β1>>β2) İzoprotrenol β (β1 = β2 = β3 >>> α) Dopamin D1 = D2 >β1 > α Dobutamin β1 Dipiverfi n Fenoldopam Etilnoradrenalin 108 Katekolaminlerin Reseptörlere Etki Güçleri: α1 / 2 : Adrenalin > Noradrenalin >> İzoproterenol β1 β2 β3 : İzoproterenol > Adrenalin = Noradrenalin : İzoproterenol > Adrenalin >> Noradrenalin : İzoproterenol = Noradrenalin >> Adrenalin 109. SEMPATİK RESEPTÖRLERİNİN TİPLERİ GABA Üzerinden Etki Gösteren Antiepileptik ilaçlar: 1. Barbiturat :GABA-A reseptörüne bağlanır. 2. Benzodiazepin :GABA-A reseptörüne bağlanır. 3. Valproik Asit :GABA Transaminaz enzim inhibisyonu 4. Vigabatrin :GABA Transaminaz enzim inhibisyonu 5. Gabapentin :GABA analoğu 6. Tiagabin :GABA Transporter (GAT-1) inhibitörüdür, yani GABA re-uptake blokörüdür. 7. Progabid :GABA-A ve B agonisti 8. Topiramat :GABA-A reseptör aktivitesini arttırır. Glutamat Üzerinden Etki Gösteren Antiepileptik İlaçlar: Lamotrigin : Glutamat ve aspartat salınım inhibisyonu 2. Felbamat : NMDA reseptörlerinin glisin bağlanma bölgesini bloke eder. 3. Dizosilpin : NMDA antagonisti 4. Topiramat : Glutamat AMPA reseptörlerinin inhibitörüdür. COX-2 yi daha selektif bloke eden (coxibler) ilaçlar Etericoxib (en selektif) Celecoxib (Karaciğerde metabolizma olur) Valdecoxib (Büyük oranda böbrekten atılır) Refocoxib (Büyük oranda böbrekten atılır) Meloksikam Nimesulid COX-1 i daha selektif bloke edenler İndometasin Sulindak COX-1 ve 2 yi daha eşit bloke edenler İbuprofen Meclofenemat

10 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER Bazı antidepressan ilaçlar ve önemli bazı özellikleri şöyledir: Klomipramin; antidepressan ilaçlar arasında antiobsesyonel etkisi en güçlü olanıdır. İmipramin: Anksiyolitik etkisi en güçlü olan, panik bozuklukları ve enürezis noktürnada kullanılan antidepressan ilaç Desipramin: Na reuptake in en güçlü bloke eden AD Amitriptilin: En güçlü antikolinerjik ve en fazla kardiotoksik olan antidepressan ilaç Protriptilin: En uzun etkili antidepressan ilaç Viloksazin: En kısa etkili antidepressan ilaç Amoksapin: Tek ekstrapiramidal yan etkiler oluşturan antidepressan ilaç Trazodon: En fazla sedasyon oluşturan antidepressan ilaç Bupropion: En fazla konvülsiyon oluşturan antidepressan ilaç Mianserin: Aplastik anemi yapabilen antidepressan ilaç Maklobemid: Etkisi en çabuk başlayan ve atipik depresyonda kullanılan antidepressan ilaç 112.Bazı genel anestezikler ve önemli özellikleri Halotan: En hepatotoksik ve en fazla malign hipertermi oluşturan genel anestezik. Enfluran: En konvülsan genel anestezik. Metoksifluran: En nefrotoksik genel anestezik., Dİ tablosu oluşturur. Sevofluran: Miyokard duyarlılığını en az arttıran genel anestezik. Nitröz oksid: Malign hipertermi oluşturmayan, nefrotoksik ve hepatotoksik etkisi olmayan ve solunumu deprese etmeyen genel anestezik. Eter: Solunumu stimüle eden genel anestezik. Ketamin: Kan basıncını arttıran tek genel anestezik.. Propofol: Bulantı-kusma oluşturmayan genel anestezik. Antiemetik etkisi vardır. Ayakta müdahalelerde kullanılır Hepatit B enfeksiyonu tedavisinde kullanılan en güncel ilaçlar şunlardır: - İnterferon alfa (Dikkat: IF-beta multiple skleroz tedavisinde, IF-gama ise kronik granulomatöz hastalıkta kullanılır.) - Lamivudin (Sitozin analoğu, reverse trankriptaz inhibitörü) - Adefovir dipivoxil (Nükleotid analoğu, viral replikasyon inhibitörü) Entacavir (En yeni onay almış ilaçtır, Guanozin analoğudur) K D : Reseptörlerin yüzde ellisini işgal eden agonist konsantrasyonudur. Agonistin reseptöre olan afi nitesini gösterir. Aynı reseptöre bağlanan iki agonist için K D değeri küçük olanın reseptöre afi nitesi daha fazladır. Eğer dokuda yedek reseptör yoksa K D değeri EC 50 değerine eşittir fakat dokuda yedek reseptör varsa K D değeri EC 50 değerinden daha büyük olacaktır ED50 :Kuvantal doz CEVAP ilişkisinde kişilerin %50 sinde ilacın verilmesini takiben klinik etki oluşturan ilaç dozudur. EC50:Kademeli doz CEVAP ilişkisinde maksimum etkinin yarısını oluşturan agonist konsantrasyonudur. LD50:Bireylerin %50 sinde ölüm oluşturan minimum ilaç dozudur. TD50: Bireylerin %50 sinde toksik etki gösteren minimum ilaç dozudur. Terapötik indeks: LD50 / ED50 veya TD50 / ED50 ile hesaplanır. Bir güvenirlik ölçü birimidir. V d : sanal dağılım hacmini tanımlar.verilen ilaç dozunun ilacın plazma konsantrasyonuna bölünmesiyle elde edilir.ilaçların yükleme dozu sanal dağılım hacmine bakılarak hesaplanır PA 2 : Antagonistin potensin ölçüsüdür PD 2 : Agonistin potensi ölçüsüdür KISACA ED 50, EC 50, pa, PD, Gravimetrik etki gücü gibi 2 2 ifadeler potensi tanımlayan parametrelerdir 115. ACE İNHİBİTÖRLERİ ü Hem arteriyollerde hem de venüllerde vazodilatasyona yol açar. ü ACE enzimin inhibisyonu ile anjiotensin II sentezi inhibe edilir ve bradikinin parçalanamadığı için birikir. ü Damarlarda aterosklerotik değişmelere yol açan hiperplastik reaksiyonu (re-modelling = damar düz kaslarında proliferasyon ve buna bağlı olarak damarlarda sertleşme) yavaşlatırlar. ü Renin salınımı A-II nin (-) feed-back etkisinden kurtulduğu için hiperreninemi oluştururlar. ü Anjiotensin (1-7) düzeyini arttırırlar. Kullanım Endikasyonları: Diyabetik nefropati ve retinopati tedavisi (glukoz regülasyonunu bozmadıkları ve anti-proliferatif etkilerinden dolayı) Skleroderma renal krizi ve glomeruloskleroz Akut MI ve MI sonrası profl aksinin rutin tedavisi Sol kalp yetmezliği Hipertansiyonun böbrek üzerindeki olumsuz etkilerine karşı böbreği koruyucu etkileri bulunmaktadır. Sol ventriküler hipertrofi si Olanlarda, ventriküler kitleyi en belirgin azaltırlar. Sonuçta ACE inhibitörleri; kardiyak ve vasküler remodelling i azaltırlar. Kontrendikasyonları: Bilateral renal arter stenozu Kardiyojenik şok Ağır hipotansiyon Az miktarda safra ile ve aktif metabolitleri büyük oranda değişmeden böbrekten atılır.

11 80 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ Ajan ACE inhibitörleri ön-ilaçtır (kaptopril ve lizinopril hariç Kesin teratojeniktirler (oligohidramnios, pulmoner hipoplazi, gelişme geriliği, kalvariyal hipoplazi). Biyoyararlanımı en fazla olan: kaptopril ve perindopril; en az olan: moexiprildir. Antasitler, ACE inhibitörlerinin biyoyararlanımlarını azaltır. Alteplaz, reteplaz Anistreplaz Ön ilaç: Streptokinaz + rekombinan insan plazminojeni Streptokinaz Ürokinaz 116: TROMBOLİTİK ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ Kaynağı Rekombinant insan proteini Bakteriyel ürün Etki süresi 2-10 dakika 1-2 saat dak. Yorumlar Aktif doku plazmainojen aktivatörü, (tpa); plazminojeni plazmine çevirir; intravenöz infüzyon ya da bolus dozlar (reteplaz) gereklidir. En pahalısıdır. Retaplaz, alteplazdan daha uzun etki sürelidir. Yavaşça streptokinazla aktive edilmiş plazminojen solar; tek bolus uygulama uzun etki süresi sağlar. Streptokinaz plazminojen ile birleşir; bu kombinasyon plazminojeni plazmine çevirir; intravenöz infüzyon gerektirir. En ucuz olanıdır. İnsan böbrek hücre kültürü <20 dak. Aktif plazminojen aktivatörü 118. BENZODİAZEPİNLER En uzun yarı ömürlü olan: Diazepam Aktif metaboliti ile beraber en uzun yarı ömürlü olan: Flurazepam En kısa yarı ömürlü: Midazolam (1-3 saat) ve triazolam (2-5 saat) Kitlesine göre en güçlü benzodiazepin: Triazolam Yaşlılarda en güvenli olanlar: Oksazepam, lorazepam, estazolam, temazepam. Antipanik etkili: Alprazolam Genel anestezik: Midazolam Miyorelaksan etkisi en fazla olan: Diazepam Gün içi sedasyon yapan: Flurazepam Rebound anksiyete ve uykusuzluk yapan: Triazolam Paradoksik anksiyete ve paranoya yapabilen: Triazolam ve fl unitrazepam Alkol yoksunluğu tedavisi: Klordiazepoksit, klorazepat, diazepam. En hızlı oral emilen: Diazepam ve triazolam Antikonvülzan etkisi en fazla olan: Diazepam. Akut konvülziyon tedavisi: Diazepam, lorazepam, midazolam, klonazepam Epilepsi (kronik) tedavi: Klonazepam, klorazepat. Benzodiazepinler analjezi oluşturmazlar; ancak belirgin amneziye neden olurlar Nöbet türleri ve antiepileptik ilaç tercihi Parsiyel (basit + kompleks karbamazepin (ilk tercih), fenitoin, valproik asit ve yeni antiepileptikler Jeneralize tonik - klonik Fenitoin (ilk tercih), karbamazepin, valproik asit, fenobarbital ve yeni antiepileptikler. Miyoklonik Valproik asit, klonazepam Absans Etosüksimid (ilk tercih), valproik asit, klonazepam, asetozolamid, trimetadion, lamotrigin. Febril Fenobarbital (ilk tercih), diazepam West sendromu Klonazepam, vigabatrin, ACTH, steroidler Atonik Valproik asit, felbamat 120. ANJİOTENSİN ANTAGONİSTLERİ 1. Renin inhibitörleri: a) Peptid yapılı: Pepstatin b) Peptid olmayanlar: Remikiren ve enalkiren insanlarda kullanılan peptid yapılı olmayan preparatlardır. 2. Anjiotensin converting enzim inhibitörleri: a) Peptid yapılı: teprotid (intravenöz kullanılır). b) Peptid olmayanlar: kaptopril, enalapril, lizinopril, benazepril, silazapril, perindopril, rimapril. 3. Anjiotensin reseptör blokörleri: a) Peptid olmayan: losartan ve valsartan (Anjiotensin1 blokörü) 117: Antifungallerin Etki Mekanizmaları b) Peptid yapılı: saralazin (Sar1-Ala8-anjiotensin II) (parsiyel agonist). Vazoaktif intestinal peptid bilinen en güçlü bronkodilatördür.

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8 Soruların konulara göre dağılımı: Otonom Sinir Sistemi : 5 Santral Sinir Sistemi : 5 Genel Farmakoloji: 2 Kardiyovaskuler sistem: 3 Otakoid: 2 Endokrin sistem: 2 Antiviral ilaçlar: 1 Konu dağılımı daha

Detaylı

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 2 2 1 Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar Anksiyete, kesin olarak tanımlanabilir bir uyarıya bağlanamayan, huzursuzluk,

Detaylı

İlaç Alerjisi. Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı

İlaç Alerjisi. Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı İlaç Alerjisi Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Konuşma planı İlaç alerjisi için kriterler İlaç alerjisi tipleri Belli tiplerde

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

Farmakodinamik Etkileşmeler

Farmakodinamik Etkileşmeler İLAÇ ETKİLEŞMELERİ Bir ilacın diğerinin etkisini kalitatif ve/veya kantitatif bakımdan değiştirmesine ilaç etkileşmesi (veya ilaç-ilaç etkileşmesi) denir. Bir ilaç diğerinin farmakokinetiğini (absorpsiyon,

Detaylı

ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR 1) BRADİKARDİK İLAÇLAR 2) TAŞİKARDİK İLAÇLAR Kalp, kendi kendine uyarı çıkarma ve iletebilme özelliğine

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Terfenadin veya Astemizol + Ketokonazol

Terfenadin veya Astemizol + Ketokonazol İlaç Etkileşmeleri Terfenadin veya Astemizol + Ketokonazol Farmasötik etkileşme (Geçimsizlik) Vücut dışında: Şelasyon, sorpsiyon, vb Tiyopental + süksinilkolin (aynı enjektörde çökelirler) Beta-laktam

Detaylı

İlaçların Veriliş Yerleri. Lokal Uygulama Yerleri. Sistemik Uygulama Yerleri. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon.

İlaçların Veriliş Yerleri. Lokal Uygulama Yerleri. Sistemik Uygulama Yerleri. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon. İlaçların Veriliş Yerleri Lokal Uygulama Yerleri Sistemik Uygulama Yerleri Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon Dağılım Metabolizma Atılım İlaçların Vücuttaki Etkisi (Farmakodinamik

Detaylı

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 TOKSİDROMLAR Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 Toksidrom tanım Toksidrom (=toksik sendrom) kelimesi, zehirlenmelerde tanı ve ayırıcı

Detaylı

ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM. Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM. Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü ETKİLEŞİMDE PRENSİPLER Farmasötik Farmakokinetik Emilim Dağılım infüzyon sıvılarındakimyasal

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Hipertansiyon ve Antihipertansif İlaçlar Hipertansiyon nedir?

Hipertansiyon ve Antihipertansif İlaçlar Hipertansiyon nedir? Hipertansiyon ve Antihipertansif İlaçlar Hipertansiyon nedir? En sık görülen kardiyovasküler hastalık Öngörü: 80 yaşında kadın ve erkekler %60-80 olasılıkla hipertansif Kontrol edilmezse böbrekler, kalp

Detaylı

İLAÇ İLAÇ ETKİLEŞİM LİSTESİ. Doküman No: POL.LS.07 Rev. No:00 Rev. Tarihi:00 Yürürlük Tarihi:26.05.2015 Sayfa: 1 / 6

İLAÇ İLAÇ ETKİLEŞİM LİSTESİ. Doküman No: POL.LS.07 Rev. No:00 Rev. Tarihi:00 Yürürlük Tarihi:26.05.2015 Sayfa: 1 / 6 Doküman No: POL.LS.07 Rev. No:00 Rev. Tarihi:00 Yürürlük Tarihi:26.05.2015 Sayfa: 1 / 6 Alkol-Barbitüratlar Allopurinol-Antineoplastikler Allopurinol-Siklofosfamid Allopurinol- klortiazid Aminoglikozit-Aminoglikozit

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

KANSERDE HORMONAL TEDAVİLERLE İLAÇ ETKİLEŞİMİ. Dr Dilek DİNÇOL

KANSERDE HORMONAL TEDAVİLERLE İLAÇ ETKİLEŞİMİ. Dr Dilek DİNÇOL KANSERDE HORMONAL TEDAVİLERLE İLAÇ ETKİLEŞİMİ Dr Dilek DİNÇOL Mart-2014 Oral İlaçlarda Absorbsiyonu Etkileyen Faktörler Pasajı geciktiren ilaçlar: antikolinerjikler, gangliyon blokörleri, nikotin, morfin,

Detaylı

(trankilizan ilaçlar)

(trankilizan ilaçlar) Anksiyolitik ilaçlar (trankilizan ilaçlar) Anksiyete nedir? Anksiyete bozuklukları nedir? Anksiyete > Otonomik belirtiler Kalp hızında, tansiyonda, kalp kasılmasında, nefes hızında vs artış Norepinefrin

Detaylı

Dolaşım sistemi, vücudumuzda önemli işlevlere sahiptir. Organizmanın gereksinim duyduğu maddeler, dolaşım sistemi aracılığıyla iletilir.

Dolaşım sistemi, vücudumuzda önemli işlevlere sahiptir. Organizmanın gereksinim duyduğu maddeler, dolaşım sistemi aracılığıyla iletilir. Dolaşım sistemi, vücudumuzda önemli işlevlere sahiptir. Organizmanın gereksinim duyduğu maddeler, dolaşım sistemi aracılığıyla iletilir. Bu nedenle dolaşım sistemi hastalıkları diğer doku ve organları

Detaylı

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009

Detaylı

Tip I. Tip II. Semptomlar. Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu. Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin

Tip I. Tip II. Semptomlar. Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu. Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin Diabetes mellitus Tip I Tip II Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin Semptomlar Polidipsi, polifaji, Asemptomatik olabilir poliüri Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu Tip I

Detaylı

* Kemoreseptör *** KEMORESEPTÖR REFLEKS

* Kemoreseptör *** KEMORESEPTÖR REFLEKS KEMORESEPTÖR REFLEKS DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VI Dr. Nevzat KAHVECİ Kemoreseptörler, kimyasal duyarlılığı olan hücrelerdir. Kan basıncı 80 mmhg nin altına düştüğünde uyarılırlar. 1- Oksijen yokluğu

Detaylı

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin Propiverin HCL Etki Mekanizması Bedreddin Seçkin 24.10.2015 Propiverin Çift Yönlü Etki Mekanizmasına Sahiptir Propiverin nervus pelvicus un eferent nörotransmisyonunu baskılayarak antikolinerjik etki gösterir.

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

Farmakolog Gözüyle Metabolik Sendrom

Farmakolog Gözüyle Metabolik Sendrom Farmakolog Gözüyle Metabolik Sendrom 1 Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr 1 Siz bir çekiçseniz, her şey çivi gibi

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM İLAÇLARI VE OTOKOİDLER 40/16

ENDOKRİN SİSTEM İLAÇLARI VE OTOKOİDLER 40/16 FARMOKOLOJİ DERS BİLGİ MODÜL ADI SÜRESİ İLAÇLARA GİRİŞ 40/16 OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 DOLAŞIM SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI 40/8 SİNDİRİM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 ETOMİDAT 20 MG/10ML AMPUL 0 2 PROPOFOL 0 MG/ML FLAKON 1800 3 PROPOFOL 200 MG/20ML AMPUL 00 4 FENTANİL SİTRAT 0.5 MG/10ML AMPUL 00 5 İBUPROFEN MG/5ML ŞURUP 6 TENOKSİKAM 20 MG KAPSÜL 7 DİKLOFENAK SODYUM

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

KAN AKIMININ KONTROLÜ. 1- Otoregülasyon veya Miyojenik Regülasyon 2- Metabolik Regülasyon KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV

KAN AKIMININ KONTROLÜ. 1- Otoregülasyon veya Miyojenik Regülasyon 2- Metabolik Regülasyon KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV KAN AKIMININ KONTROLÜ Nöronal Humoral Lokal Otonom Sinir Sistemi Plazma Epinefrin, Anjiyotensin II, Vazopressin, İyonlar Akut Kontrol DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV Uzun Süreli Kontrol Dr. Nevzat KAHVECİ

Detaylı

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI 2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI Doğru cevap: B Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Ders Notları Cilt 2 Sayfa: 10 Doğru cevap: A Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Cilt 1 Ders Notları Sayfa: 233

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE VİTAL BULGULAR. Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

ZEHİRLENMELERDE VİTAL BULGULAR. Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ZEHİRLENMELERDE VİTAL BULGULAR Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi VİTAL BULGULAR Nabız Kan basıncı Solunum Oksijen satürasyonu Vücut sıcaklığı NABIZ BRADİKARDİ TAŞİKARDİ BRADİKARDİ

Detaylı

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer Solunum sistemi farmakolojisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 Havayolu, damar ve salgı bezlerinin regülasyonu Hava yollarının aferent lifleri İrritan reseptörler ve C lifleri, eksojen kimyasallara,

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ Dr. A. Gökhan AKKAN 1976 Moncada 1980 Furchgott ve Zawadzki (1998 Nobel Tıp Ödülü) EDRF = Endothelium- derived relaxing factor 1987 EDRF = NO Sentezi NOS L- Arginin

Detaylı

Santral sinir sistemi stimulanları ve psikotomimetik ilaçlar

Santral sinir sistemi stimulanları ve psikotomimetik ilaçlar Santral sinir sistemi stimulanları ve psikotomimetik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı internet adresi: www.farmakoloji.net

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Bu Bölümde: Eferent sinir sistemi ve görevleri Yollar, reseptörler ve kullanılan aracı

Detaylı

Farmakolojik Ajanların Uyku Üzerine Etkisi. Dr. Sinan Yetkin

Farmakolojik Ajanların Uyku Üzerine Etkisi. Dr. Sinan Yetkin Farmakolojik Ajanların Uyku Üzerine Etkisi Dr. Sinan Yetkin 5-HT 5-HT 1A /5-HT 1D agonizm 5-HT 1A /5-HT 1B antagonizm 5-HT 2 agonizm 5-HT 2 antagonizm 5-HT 3 agonizm α 2 agonizm α 1 antagonizm α 2 antagonizm

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

Genel Yaklaşım. A - Havayolu B - Solunum C - Dolaşım Hikaye Klinik bulgu ve belirtiler Laboratuar sonuçları Zehir Danışma Merkezleri

Genel Yaklaşım. A - Havayolu B - Solunum C - Dolaşım Hikaye Klinik bulgu ve belirtiler Laboratuar sonuçları Zehir Danışma Merkezleri 1 Zehirlenmeler Zehirlenmelerle karşılaşma ihtimali sık (acil başvurularının % 1 i), ama mortalite aynı sıklıkta değil. 40 yaş altındaki bireylerde kardiyak arreste yol açması nedeniyle önemli Uzun dönem

Detaylı

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SUNU PLANI Benzodiazepinler Barbütüratlar Diğer Sedatifler SEDASYON UYGULAMALARINDA

Detaylı

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği TANIM OPİOİD Analjezik, sedatif Afyon NARKOTİK Kanunlar Tıbbi amaçlı kullanımda güvenli, etkili Suistimal, bağımlılık Tanındığında

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Migren tedavisi Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Tanıyı doğrulama Genel-fiziki değerlendirme Migren ataklarının özellikleri! Tetik faktörler Atak fazları & semptomları en çok rahatsızlık

Detaylı

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Dr.Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversite Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Kardiak Arrest 200 000-375 000 kardiak arrest/yıl (ABD) %20 spontan dolaşım sağlanıyor

Detaylı

Vazoaktif peptitler ve ilaçlar

Vazoaktif peptitler ve ilaçlar Vazoaktif peptitler ve ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 10.03.2009 Konuşma planı Vazokonstriktör ve vazodilatör maddelerin toplu tanıtımı Bu konuda

Detaylı

Kas Gevşeticiler ve Etki Mekanizmaları. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Kas Gevşeticiler ve Etki Mekanizmaları. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kas Gevşeticiler ve Etki Mekanizmaları Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kas Gevşeticiler N ö r o m u s k u l e r b l o k e r l e r diye de isimlendirilirler. Analjezik, anestezik

Detaylı

[embeddoc url= /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ]

[embeddoc url=  /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] VÜCUT SIVILARI [embeddoc url= http://enfeksiyonhastaliklari.com/wp-content/uploads/2015 /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] SODYUM ( Na+) Na+; Sodyum klor ile birlikte serumun en

Detaylı

KALP DAMAR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ-1

KALP DAMAR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ-1 LOGO KALP DAMAR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ-1 Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat DERİCİ Hatırlama soruları 1. Salbutamol nasıl taşikardiye neden olur? 2. ACE inhibitörü grubu tansiyon ilaçları neden kuru öksürük yan etkisine

Detaylı

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 20.10.2010 Konuşma planı Bu konuda

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Androjenler ve Anabolik Steroidler

Androjenler ve Anabolik Steroidler Androjenler ve Anabolik Steroidler Sentezleri Androjenler kolesterolden sentezlenirler. Testosteron, testisin interstisyel (leydig ) hücrelerinde, 5-Pregnonolon dan sentezlenir. Testosteron salındıktan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5000 5 DİPİRON 500 MG TABLET 2000 6 IBUPROFEN 100 MG/5ML SURUP 500 7 BOTILINUM TOKSIN TIP

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

FARMAKOGENETİK ve KLİNİK ÖNEMİ

FARMAKOGENETİK ve KLİNİK ÖNEMİ FARMAKOGENETİK ve KLİNİK ÖNEMİ Prof. Dr. A. Şükrü AYNACIOĞLU Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, 16 Ekim 2003 GİRİŞ ve TANIMLAR FARMAKOGENETİK?

Detaylı

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk Salisilat ile Zehirlenmeler Dr. Kasım Öztürk Analjezik Antipiretik Antienflamatuar tablet/ kapsül/ likit formlar Ticari formlar Aspirin tablet (100 mg, 500 mg) Aspirin forte tablet (500 mg salisilat +

Detaylı

Opioid analjezik preparatları I

Opioid analjezik preparatları I Opioidler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Opioid analjezik preparatları I 2 2/46 1 Opioid analjezik

Detaylı

Antiepileptik ilaçlar

Antiepileptik ilaçlar Antiepileptik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009 Konuşma planı Antiepileptik ilaçların toplu

Detaylı

Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlara antihipertansif ilaçlar denir. Dünya Sağlık örgütüne göre;sistolik kan basıncının149 mm Hg nın diastolik kan basıncının 90 mm Hg 2nın

Detaylı

Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım

Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım Ayşe Pınar Yamantürk Çelik Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Osmangazi

Detaylı

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme Temel farmakoterapi ilkeleri Az sayıda ilaç Daha önce kullanılan veya ailede kullanılan ilaç Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması Psikolojik desteğin de sağlanması Hastayı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. AMINOCARDOL Tablet 100mg Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. AMINOCARDOL Tablet 100mg Ağızdan alınır. AMINOCARDOL Tablet 100mg Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir tablet 100 mg teofilin etilendiamin içerir. Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, sükroz, talk, kakao tozu, kolloidal alüminyum

Detaylı

İlaçların hedefleri. Hücreler

İlaçların hedefleri. Hücreler İlaçların hedefleri. Hücreler FARMAKOLOJİYE GİRİŞ 1 Yard. Doç. Dr. M. Kürşat Derici Tıbbi Farmakoloji Ab. Dalı mkursatderici@hitit.edu.tr 2 İlaç; bir hastalığı tedavi etmek için insan vücuduna uygulanan

Detaylı

FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir.

FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. AMLOVAS Tablet 10 mg FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Amlodipin uzun etki süreli, dihidropiridin türevi bir kalsiyum

Detaylı

ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR

ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR Affektif (duygu-durum) hastalıklar ve manik-depresif (bipolar) hastalık durumunda kullanılan ilaçlardır. Etkilerini; SSS deki monoaminlerin (mediyatör görevli olanlar)

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM

İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM GİRİŞ ve EPİDEMİYOLOJİ İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM Dr. Metin ATEŞÇELİK FÜ Acil Tıp AD Elazığ Organizmanın kimyasal aktif bir maddeye maruz kalması sonucu fonksiyonlarının geçici veya kalıcı olarak bozulması

Detaylı

AZEPİN İNTOKSİKASYONUKASYONU BENZODİAZEP GİRİŞ FARMAKOLOJİSİ FARMAKOLOJİSİ. Sık kullanılan ajanlardır

AZEPİN İNTOKSİKASYONUKASYONU BENZODİAZEP GİRİŞ FARMAKOLOJİSİ FARMAKOLOJİSİ. Sık kullanılan ajanlardır BENZODİAZEP AZEPİN İNTOKSİKASYONUKASYONU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI Dr.İlker GÜNDÜZ 05 10 2010 GİRİŞ Sık kullanılan ajanlardır Anksiyete, uykusuzluk, alkol yoksunluğu ve

Detaylı

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler:

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler: NÖROFREN Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler: Pimozid, kronik şizofrenik hastaların tedavisinde yarar sağlayan nöroleptik özelliklere

Detaylı

Adrenal Korteks Hormonları

Adrenal Korteks Hormonları Adrenal Korteks Hormonları Doç. Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji AD Bu derste öğrencilerle Adrenal korteks hormonlarının (AKH) sentez ve salgılanması, organizmadaki hücre, doku ve sistemlerde genel fizyolojik

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kombinasyon tedavisi Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kan basıncı (KB) kontrolünde güncel yaklaşım: Daha iyi etki mekanizması Tedavide KB kontrolünün ötesi fayda Daha iyi tedavi uyumu (motive hasta,

Detaylı

Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi

Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi Plan Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi Dr. Cenker EKEN AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Farmakoloji ve patofizyoloji Endikasyonlar Lokal anestezik ajanlar Lokal anestezi Giriş Halstead WS: Practical comments

Detaylı

E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI

E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI 1. İstanbul a arabayla yola çikacak olan 42 yaşındaki bir kadın hasta kontrole geliyor. Hareket hastalığından bahseden hasta, bir arkadaşının dinmenhidrinat kullandigını

Detaylı

Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi

Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 02.10.2006 Konuşma planı Bu konuda anlatılacak ilaçların toplu tanıtımı Kalp kasılmasının

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER KLİNİK TOKSİKOLOJİ ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER 02.12.2015 Doç. Dr. Sibel Özden İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı ANTİDEPRESAN İLAÇLAR Toplumda depresyon

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80,00 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 1.000,00 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5.000,00 5 İNDOMETAZİN 25 MG KAPSÜL 550,00 6 BOTILINUM TOKSIN TIP A 500

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 DİAZEPAM 10 MG/2ML AMPUL 2 3 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 4 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 5 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 00 6 DİPİRON 0 MG TABLET 0 7 IBUPROFEN 100 MG/5ML SURUP 0 8

Detaylı

Tex Sedatif-Hipnotik İlaçlar t

Tex Sedatif-Hipnotik İlaçlar t Tex Sedatif-Hipnotik İlaçlar t Ders Planı Benzodiazepinler Buspiron Zopiklon Zolpidem Barbitüratlar Diğer Hipnotikler GABA A Reseptörü Çeşitli alt birimlerin birleşmesinden oluşan pentamerik (veya tetramerik)

Detaylı

İLAÇ İLAÇ ETKİLEŞİM LİSTESİ

İLAÇ İLAÇ ETKİLEŞİM LİSTESİ SAYFA NO 1/15 Alkol-Barbitüratlar Allopurinol-Antineoplastikler Allopurinol-Siklofosfamid Allopurinol- klortiazid Aminoglikozit-Aminoglikozit Aminoglikozit-Dimenhidrinat Aminoglikozit-Eter Aminoglikozit-Heparin

Detaylı

KULLANMA T A L İ M A T I. ATRASYL 25 mg/2.5 ml i.v. enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

KULLANMA T A L İ M A T I. ATRASYL 25 mg/2.5 ml i.v. enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA T A L İ M A T I ATRASYL 25 mg/2.5 ml i.v. enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 25 mg atrakuryum besilat içerir. Yardımcı maddeler: ph ayarı için

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 ETOMİDAT 20 MG/10ML AMPUL 3 DİAZEPAM 10 MG/2ML AMPUL 0 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 0 5 FENTANİL SİTRAT 0.5 MG/10ML AMPUL 8000 6 LİDOKAİN HİDROKLORÜR %2 AMPUL 5 ML

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk

Detaylı

İÇİNDEKiLER. Önsöz...,... v BÖLÜM I. TOKSiKOLOJi'YE GiRiŞ

İÇİNDEKiLER. Önsöz...,... v BÖLÜM I. TOKSiKOLOJi'YE GiRiŞ İÇİNDEKiLER Önsöz...,... v BÖLÜM I TOKSiKOLOJi'YE GiRiŞ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Toksikoloji de Temel Kavramlar...2 Toksikoloji'nin alt birimleri...2 Zehir ve Toksik

Detaylı

Beta-Bloker ve Diüretik Yan Etkileri. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Beta-Bloker ve Diüretik Yan Etkileri. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Beta-Bloker ve Diüretik Yan Etkileri Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Adrenerjik Reseptörler Katekolaminlerin reseptörlere bağlanması sempatik sinir sisteminin uyarılmasına yol açar Sempatik sinir

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 ETOMİDAT 20 MG/10ML AMPUL 10 3 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 00 4 DİKLOFENAK SODYUM 25 MG TABLET 20000 5 SÜKSİNİLKOLİN KLORÜR 100 MG/5ML AMPUL 900 6 KLOMİPRAMİN HİDROKLORÜR

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

Endokrin Pankreas Hormonları ve Oral Antidiyabetikler

Endokrin Pankreas Hormonları ve Oral Antidiyabetikler Endokrin Pankreas Hormonları ve Oral Antidiyabetikler Diabetes Mellitus, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmalarında bozuklukla karakterize kronik sistemik bir hastalıktır. Batılı toplumlarda prevalansı

Detaylı

Antidisritmik İlaçlar. Sınıf 1 İlaçlar. Lidokain. Lidokain. Lidokain-İstenmeyen Etki. Lidokain-Endikasyon. Dr. Mutlu Kartal Acil Tıp AD Ekim 2009

Antidisritmik İlaçlar. Sınıf 1 İlaçlar. Lidokain. Lidokain. Lidokain-İstenmeyen Etki. Lidokain-Endikasyon. Dr. Mutlu Kartal Acil Tıp AD Ekim 2009 Antidisritmik İlaçlar Sınıf 1 İlaçlar Dr. Mutlu Kartal Acil Tıp AD Ekim 2009 Lidokain Sınıf 1 b antiaritmik ajan Hızlı sodyum kanallarını etkiler His purkinje otomatisitesini baskılar AV nodu etkilemez

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

K U L L A N M A T A L İ M A T I

K U L L A N M A T A L İ M A T I K U L L A N M A T A L İ M A T I TRACRİUM TM 50 mg steril ampul i.v. Damar içine uygulanır. Etkin madde: 50 mg atrakuryum besilat içerir. Yardımcı maddeler: ph ayarı için benzen sülfonik asit çözeltisi,

Detaylı

Aurix, aldolanın etkinliğini artırır.

Aurix, aldolanın etkinliğini artırır. Sayfa 1 / 7 Aldolan Mao İnhibitörleri (Aurorix Rb.) Adrenalin - Tiroid Preparatları (Tefor, Propycil) Alkol-Barbitüratlar Allopurinol-Antineoplastikler Allopurinol-Siklofosfamid Allopurinol- klortiazid

Detaylı

SPİNALDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Elif Başaran Gündoğdu. Uludağ Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi.

SPİNALDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Elif Başaran Gündoğdu. Uludağ Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi. SPİNALDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. Elif Başaran Gündoğdu. Uludağ Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilacı, fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, kullanıcının yararı

Detaylı

İLAÇLARIN TOKSİK ETKİLERİ

İLAÇLARIN TOKSİK ETKİLERİ İLAÇLARIN TOKSİK ETKİLERİ 03.05.2017 Doç. Dr. Sibel Özden İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 1 PARASETAMOL (ASETAMİNOFEN, APAP) Karaciğerde metabolize olur: Glukuronid konjugasyonu

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı