FARMAKOLOJİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARMAKOLOJİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER"

Transkript

1

2 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 71 FARMAKOLOJİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 1. Biyoyararlanımı gösteren en önemli parametre ilacın plazma konsantrasyon zaman grafiğinde eğri altında kalan alan (EAA) dır. 2. İdrarı asitleştirmek için arjinin klorür, lizin klorür ve amonyum klorür kullanılır. 3. G Proteini 2. haberci Kenetli Olduğu Reseptörler G i G q camp Fosfolipaz C α 2, M 2, M 4 S 1, D 2 α 1, M 1, M 3, M 5 S 2, H 1, V 1 G s camp β, D 1, H 2, V 2 4. Uptake 1 ile sinir ucuna girenler: Amfetamin, efedrin, meteraminol, guanetidin. Uptake 1 i inhibe eden trisiklik antidepresanlar ve kokain bu ilaçların adrenerjik sinir ucuna girişini önler. 5. Antioksidan ilaçlar: Probukol, selejilin, karvedilol 6. Renal kan akımını artıran ilaçlar: Kalsiyum kanal blokörleri, Anjiotensin antagonistleri, Hidralazin, Pindolol, Metildopa (KAHPM) 7. QT mesafesini uzatan ilaçlar: Sotalol, amiodaron Grup IA Trisiklik antidepresanlar Pimozid Eritromisin Terfenadin, Astemizol Bradikardi, hipokalemi, hipomagnezemi Sisaprid Probukol Bepridil 8. Kafa içi basıncını düşüren anestezikler: Propofol, tiyopental, etomidat 9. Alkol dehidrogenaz inhibitörü: Fomepizol 10.NA re-uptake ine en selektif Maprotilin / Oksaprotilin 5-HT re-uptake ine en selektif Sitalopram NA re-uptake ine en güçlü Desipramin 5-HT re-uptake ine en güçlü Paroksetin 11.NMDA Reseptör Antagonistleri Magnezyum Fensiklidin Dizosilpin Ketamin Biperiden Riluzol Memantin Felbamat 12.Atrakuryum bezilat / Cisatrakuryum bezilat: Diğer kas gevşeticilerden farklı olarak plazmada nonenzimatik olarak (Hoffman eliminasyonu), yani spontan parçalanırlar. Bu nedenle karaciğer ve böbrek bozukluklarında tercih edilen kas gevşeticilerdir. 13.Adrenal kortekste steroid sentezini inhibe eden genel anestezik Etomidat tır. 14.Eğer bir madde damarda vazokonstrüksiyon ortaya çıkartıyor ise trombositte agregasyon ortaya çıkartır. Vazodilatasyon ortaya çıkarıyorsa antiagregan etki oluşturur. Bunun iki tane istisnası vardır; yani vazodilatasyon ortaya çıkartmasına rağmen trombositte agregasyon ortaya çıkartan iki tane otakoid vardır; PAF PGE 2 15.İkatibant / Deltibant: Bradikinin reseptör blokörleridir. 16.sisLT1: LTD 4 ve E 4 reseptörüdür. Zafi rlukast ve montelukast bu reseptörün blokörüdür ve bronşial astım tedavisinde kullanılır. 17. İrinotekan / Topotekan: Topoizomeraz I inhibitörleridir. Topotekan; over ve small-cell akciğer tümörlerinde kullanılırlar. İrinotekan; kolorektal kanserlerde kullanılır. İrinotekan; ilk 24 saat içinde asetilkolinesteraz enzimini inihibe ederek kolinerjik sendrom oluşturur (daire, salivasyon vb.) 18. İmatinib: KML de bulunan bcr-abl tirozin kinaz inhibitörüdür. Bugün KML tedavisinin en önemli ilaçlarından birisidir. 19.Levosimendan: Troponin C ye bağlanarak, miyofi brilleri Ca ++ a karşı daha duyarlı hale getirir. Yani hücre içinde daha düşük kalsiyum konsantrasyonu ile güçlü kasılma meydana getirir. ATP duyarlı potasyum kanallarını açarak vazodilatatör etki gösterir. Preload ve afterloadı azaltır. 20.Nondepolarizan kas gevşeticilerin etki süresini uzatan faktörler; İnhaler anestezik ajanlar (halotan, enfl uran, isofl uran) Antibiyotikler (Aminoglikozitler, polimiksinler, tetrasiklinler) Lokal anestezikler ve antiaritmikler (Prokainamid, kinidin, kalsiyum kanal blokörleri) Miyastenia ve miyastenik sendrom Miyotoniler Respiratuar asidoz Hipokalemi Hipokalsemi Hipermagnezemi Hipotermi Organ yetmezlikleri

3 72 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ 21.Antiagregan ilaçların genel etki mekanizmaları: 1. TxA2 sentezinin azaltılması: Trombositlerde fosfolipaz A2 inhibisyonu: Steroidler COX inhibisyonu: NSAİİ Tromboksan sentetaz inhibisyonu: Dazoksiben, Niktindol, Anagrelid, Levamizol, Niasin 2. Trombositlerde camp düzeyinin artması (Dipiridamol) 3. Trombositte Gi ile kenetli ADP (Adenozin) reseptör blokajı (Tiklopidin / Klopidogrel) 4. Glikoprotein IIb / IIIa (α IIb β 3 ) reseptör blokajı (Absiksimab, tirofi ban) 5. Endotelde PGI 2 oluşumunun stimülasyonu (β-blokörler, Nitrogliserin, Furosemid) 22.Propofol : Out-patient cerrahide (ayaktan müdahaleler) en iyi ilaçtır. Mental durumun berraklığını iyi korur. Bulantı-kusmayı en az geliştirir. Plasentayı ciddi seviyelerde geçmez. Hamilelerde kullanılabilir. Kafa içi basıncını azaltır. 23: Antidepressanların en fazla ve en az oluşturdukları etkiler En antikolinerjik En kardiyotoksik En az antikolinerjik En az hipotansif En hipotansif En sedatif Amitriptillin İmipramin/Amitriptillin Venlafaksin/Trazodon/Fluoksetin Paroksetin/Venlafaksin/Reboksetin/ Fluoksetin Doksopin/Amitriptilin/Tripitramin/ Nefazodon Mirtazapin/Doksepin/Trazodon En konvülzan / ajitatif Bupropion/Maprotilin En fazla seksüel disfonksiyon SSRI lar 24.Sitokin reseptörüne örnek agonistler; Büyüme hormonu Prolaktin İnterferon Eritropoetin 25. Aldoz Redüktaz İnhibitörleri (Tolrestat / Alrestatin / Sorbinil ) Glukozdan sorbitol oluşumunu inhibe ederler. Diyabetik nöropati ve retinopati gelişimini önlemek amacıyla kullanılırlar. 26. Aromataz İnhibitörleri Aromataz enzimi östrojen sentezi sırasında androstenedionun östrona ve testosteronun östradiole dönüşümünü katalizler. Bu enzimi inhibe eden ilaçlar hem premenopozal hem de postmenopozal kadınlarda östrojen oluşumunu azaltırlar. İlerlemiş meme kanseri ve metastazlarının tedavisinde selektif aromataz inhibitörlerinin terapötik değeri vardır. Steroid yapıda olanlar; formestan, eksemestan, 4- asetoksiandrostenedion, noretisteron dur. Nonsteroid selektif aromataz inhibitörleri ise anastrozol, vorozol ve letrozol dur. 27.Katekolaminlerin Metabolik ve Hormonal etkiler: a) Hiperglisemi: Karaciğer ve çizgili kaslarda glikojenolizde artma (β2 / 1) 28. Glukagon salınımını ve reaktif olarak insülin salınımında artış (β2) İnsülin salınımının inhibisyonu (α2) Glukoz uptake inde azalma b) Lipoliz: c) Kan laktat düzeyinde yükselme (= metabolik asidoz) d) Hipokalemi / fosfatemi: e) ACTH ve GnRH salgılanımında artış Benzodiazepin ve barbituratların temel farklılıkları: Benzodiazepinler GABA bağımlı etki Büyük oranda ön-ilaçtırlar Enzim indüksiyonu yapmazlar Öksürük yapmaz Analjezi yapmaz Daha az bağımlılık ve tolerans Kas gevşetici etkileri daha güçlüdür Barbituratlar GABA dan bağımsız etki Ön-ilaç değildirler Enzim indüksiyonu yaparlar Öksürük oluşturur Hiperaljezi yapar Daha fazla bağımlılık ve tolerans Antikonvülsan etkileri daha güçlüdür 29. Antipsikotik İlaçların Ekstrapiramidal Yan Etkileri: 30. Akut distonik reaksiyonlar: Okülogirik kriz ve belli bir kas grubunda kas spazmları ( tortikolis, opistotonus) ile seyreder. Özellikle gençlerde ve ilk 1 hafta içinde oluşur. Parkinsonizm Akatizi (motor hareketlilik) Perioral tremor (Rabbit sendromu) Tardif diskinezi: Bazal gangliyonlarda post - sinaptik D2 reseptör süper-sensitivitesine bağlı olarak gelişir. Aylar veya yıllar sonra oluşur. Enzim İnhibisyonu Yapan İlaçlar Alkol (akut etki ile) Simetidin Eritromisin vb. Ketokonazol Kloramfenikol Metronidazol Amiodaron Sekobarbital Açlık Oral kontraseptifler CO / NO Greyfurt Kırmızı Şarap Kinidin Fluoksetin gibi bazı SSRI lar Siprofl oksasin Valproik asid Androjenik steroidler Amiodaron Propranolol Ca kanal blokörleri Ko-trimoksazol Allopürinol Dikumarol Disülfi ram Enzim İndüksiyonu Yapan İlaçlar Etilalkol (kronik etki) Barbitüratlar Rifampin Fenitoin Karbamazepin Sigara dumanı Polisiklik aromatik hidrokarbonlar* Lahana Proteinden zengin gıda Griseofulvin Tolbutamid Klofi brat Glutetimid

4 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 73 IA IB IC II III IV : Antiaritmik İlaçların Sınıflandırılması: Kinidin / Prokainamid / Dizopiramid / İmipiramin Lidokain / Fenitoin / Meksiletin / Tokainid Flekainid / Enkainid / Propafenon / Lorkainid / Moricizin Propranolol / Asebutolol / Esmolol / Atenolol / Metoprolol Amiodaron / Sotalol / Bretilyum / Dofetilide / Ibutilide Verapamil / Diltiazem / Bepridil Renin salgılatan faktörler Makula densada özellikle Cl ve sonra Na konsantrasyonunun azalması Afferent arteriyollerde vazodilatasyon 1 Sempatik uyarı (β1-agonistler) ve α-blokörler PG ler (PGI2, PGE2, PGD2) Renal arter stenozu Direkt vazodilatatörler / Loop diüretikler Kan volümünde azalma Karaciğer sirozu 33. Dijitale ait yan etkiler: Renin salınımını inhibe edenler A-II Adenozin K 2 ADH β-blokörler Metildopa / Klonidin (santral sempatolitik etki) NSAİİ PAF ANP NO En sık olarak ilk belirti iştahsızlıktır. Ayrıca bulantı-kusma ve ishal AV ileti blokları Ventriküler bigemini - trigeminiler ve fi brilasyon Görme bozuklukları (sarı ve yeşille ilgili diskromatopsi) Kadınlarda endometriyal hiperplazi ve erkeklerde jinekomasti Akut mezenterik iskemi Hiperkalemi Çok kısa etkililer Glulizin Lispro İnsülin Aspart 34. İnsülinlerin etki sürelerine göre sınıflandırması: Kısa etkililer Nötral regüler insülin Semilente insülin Orta etkililer İzofan insülin (NPH) Karma Lente İnsülin Uzun etkililer Protamin çinko insülin Ultralente insülin Glargine 35: Anti-Neoplastik İlaçların Etkiledikleri Hücre Siklusuna Göre Sınıflandırması: G1 S G2 M Asparajinaz Antimetabolitler Hidroksiüre İrinotekan Topotekan Bleomisin Etopozid Vinkristin Vinblastin Paklitaksel 36: Monoklonal Antikorlar Alefacept Anti-CD2 Psöriyazis Efalizumab Anti-CD11 Psöriyazis Rituximab İbritumomab Tositumomab Daklizumab Basiliximab Anti-CD20 (Blenfositte bulunur) Anti-IL2 (Anti- CD25) reseptör antikorlarıdır B hücreli nonhodgkin Akut organ rejeksiyon profl aksisi / T-hücreli mikozis fungoides Gemtuzumab Anti-CD33 AML Alemtuzumab Anti-CD52 B hücreli KLL Cetuximab Trastuzumab İnfliximab Adalimimab Etanercept Epidermal growth faktör reseptörü (EGFR) (ErbB-1) antagonizması EGFR HER-2 / neu (ErbB-2) antagonizması Anti-TNF-α Anti-TNF-α ve β Kolorektal ve epitelyal kanserler Metastatik meme kanseri RA (mtx ile kombine), crohn RA (mtx ile kombine), JRA, psöriyatik artrit 37. Lityum,varfarin digoksin ve teofi lin terapötik indeksi dar olan ilaçlardır 38. Organofosfat zehirlenmesinde enzim reaktivatörleri olan pralidoksim,obidoksim kullanılır. 39. Efedrin kalıp olarak adrenaline benzeyen indirekt etkili bir sempatomimetik amindir. Efedrine taşifl aksi gelişir 40. Bir reseptörü ile inhibitör,diğer reseptörü ile eksitatör olan nörotransmitter glisindir 41. Baklofen gaba-b agonisti santral etkili kas gevşetici iken, faklofen ve saklofen gaba-b reseptör antagonistidir. 42. Alfa-metildopa ile guanetidin yalancı nörotranmitter oluşturan ilaçlardır Digital intoksikasyonunda gold standart digital bağlayocı antikor digibind tır 44. Pulmoner fibrozis yapan antineoplastik ilaçlar bleomisin,busulfan ve metotreksattır Metforminin en önemli yan etkisi laktik asidozdur. Metformin böbrekten atılır. 46. İlaçların yükleme dozu sanal dağılım hacmine göre hesaplanır 47. NO solubl guanilat siklazı, ANP zar guanilat siklazını aktive eder 48. Kokain ve Trisiklik antidepresanlar en önemli Uptake-1 inhibitörleridir 49. Adrenalinin en önemli endikasyonları kardiyopulmoner resusitasyon, akut anafilaksi ve lokal anesteziklerle kombinasyonudur. 50. Benzodiazepin intoksikasyonuda Flumazenil, opiyat intoksikasyonunda Naloksan kullanılır 51. Bosentan pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılan endotelin reseptör blokeri iken, Losartan ise en kısa etkili angiotensin II reseptör blokeridir 52. Sildenafil erektil disfonksiyonda ilk tercih olan tip-5 fosfodiesteraz inhibitörüdür ve organik nitratlarla birlikte kullanılmamalıdır 53. Enfuvirtid HIV tedavisinde kullanılan füzyon inhibitörü ilaçtır 54. Farmakolojide agranülositoz yapan iki önemi ilaç propiltiyourasil ve klozapinken, aplastik anemi yapan önemli ilaçlar kloramfenikol, mianserin ve fenilbutazondur

5 74 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ 55.Oto-indüksiyon yapan ilaçlar: Barbitüratlar, karbamazepin, alkol 56. Adrenalin sentezinin majör belirleyicisi adrenal korteksten salınan glukokortikoid düzeyidir. 57.Histamin salınımına yol açan en önemli ilaçlar; Atropin Kürar Morfi n Vankomisin 58.Depolarizasyonla blok ortaya çıkartan ilaçlar; Nikotin Süksinilkolin 59. Riluzol Glutamat salınımını ve NMDA reseptörlerini bloke eder.amyotrofi k Lateral Skleroz'da kullanılır. Memantin Alzheimer'de klinik progresyonu yavaşlatan glutamat NMDA reseptör blokörüdür. 60.Porfiria da Kontrendike En Önemli İlaçlar Barbitüratlar Karbamazepin Griseofulvin 61. Fanconi sendromuna yol açan antibiyotik tetrasiklin,gri sendromuna yol açan antibiyotik ise kloramfenikoldür. 62. Analjezik Etki Güçleri Sufentanil > Remifentanil > Fentanil > Alfentanil > Morfin > Meperidin 63.Klorfenilalanin: Triptofan hidroksilaz enziminin selektif blokörüdür. 64.Proinflamatuar Etkili Otakoidler Histamin Bradikinin Nitrik oksit Endotelin PAF Lökotrienler 65.Supraventiküler taşikardilerin en etkili ilacı adenozindir. 66.Akut pulmoner ödem tedavisi Oturur pozisyon Oksijen Furosemid Morfi n (venöz dönüşü azaltır) Vazodilatatörler Aminofi lin 67. Anafilaksi yapan antineoplastikler L-asparaginas ve paklitakseldir. 68.Antianjinal İlaçlar: Nitratlar Beta-blokörler Nicorandil Ca kanal blokörler Kromokalim Dipiridamol 69.Guanilat siklazı inhibe eden metilen mavisi organik nitratların etkisini önler. 70.Hipolipidemik ilaçlar HDL düzeyini yükseltir - HDL düzeyini tek azaltan hipolipidemik ilaç probukoldur - HDL düzeyini en fazla artıran hipolipidemik ilaç torcetrabip dir. 71.Warfarin dozunun azaltılması gereken durumlar Yaşlılar Tirotoksikoz Böbrek bozuklukları Konjestif kalp yetmezliği Warfarin dozunun arttırılması gereken durumlar Hipotiroidi Gebelik Fazla K vitamini alımı 72.Hamilelikte Kullanılabilecek Antimalaryaller: Klorokin Proguanil Artemisinin 73.İmmünsupresan etkisi olan anti-neoplastikler: Siklofosfamid Azotioprin Metotreksat Klorambusil Prokarbazin Prednizon 74.İnsülin parsiyel exositoz ile salınırken beraberinde; çinko, proinsülin ve C peptit şeklinde salınır. 75.Glukozun hücre içine girişi insüinden bağımsız olan yerker Karaciğer Sinir hücreleri Retina hücreleri Koroid pleksus Eritrositler Böbrek tubulus hücreleri Barsak mukoza hücreleri 76.Tip 1 5-deiodinaz ı inhibe eden faktörler Propiltiourasil Beta -blokörler Steroidler Amiodaron Potasyum kanal blokörleri Radyoopak maddeler Akut ve kronik hastalıklar Malnütrisyon Yağ asidleri Selenyum eksikliği 77. Gebelikte en tercih edileni propiltiourasil dir. 78. Kalsiyum karbonatın en önemli sakıncası en fazla rebound asit salınımına neden olmasıdır. 79. Osmotik etkili ilaçlar; oral kullanılan ilaçlar arasında en çabuk etki oluşturan purgatiflerdir. 80. En fazla coombs pozitif otoimmün hemolitik anemiye yol açan ilaç α - metildopa en fazla lupus benzeri tabloya yol açan ilaç prokainamiddir. 81. Ters agonist (inverse agonist)ne demektir? Bazı reseptörler ortamda agonist yokken bile aktif durumdadır; yani ortamda agonist yokken bile bir etkinlik vardır. Beta-karbolinler, benzodiazepin reseptörlerinin ters agonistidir. Anksiyete ve konvulziyona neden olurlar. 82. Rosiglitazon PPAR-γ agonisti oral antidiyabetik ilaçtır.glitazonların önemli bir yan etkisi ödemdir.bu yüzden bu grup ilaçlar kalp yetmezliğinde kontrendikedir. 83. Konjestif Kalp Yetmezliğinde Mortaliteyi Azaltığı Gösterilen Beta Blokerler: Metoprolol Bisoprolol Karvedilol Nebivolol

6 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER Digitalle birlikte EKG de - QT kısalır (ilk bulgudur) - PR uzar - T dalgası düzleşir ya da ters döner - ST çökebilir - Toksik dozda dahi QRS süresi değişmez! 85.GABA nın yıkım ürünü Süksinil semialdehittir. 86.Nöroleptiklerin antipsikotik etkilerine karşı tolerans gelişmez. Ancak antikolinerjik, sedatif ve α - bloker etkilerine karşı tolerans gelişebilir. 87.Growth hormon salınımını azaltan faktörler: - Glukoz - Kortikosteroidler - Beta agonistler - Bromokriptin - Somatostatin - Serbest yağ asitleri 88.Setroreliks / Ganireliks /Abareliks Gonadotropin salgılatıcı hormon agonisti özelliğine sahip sentetik dekapaptitlerdir. GnRH reseptör analoglarıdır. Yardımcı üreme tekniklerinde yer alan overyen stimülasyon protokollerinde LH pikini suprese ederek prematür ovulasyonu önlemek amaçlı kullanılırlar. 89.N-asetilasyon ile parçalanan ilaçlar; Sülfonamidler INAH Hidralazin Prokainamid 90.Pirantel pamoat, Praziquantel, Levamizol; spastik felç yapar. 91. Amfoterisin B, Nistatin, Polimiksin B; Hücre membran permaebilitesisini arttıran ilaçlardır. Kapsofungin: Mantar hücre duvarında bulunan Beta(1,3) glukan sentezini inhibe eder. Amfoterisin B yi tolere edemeyen invazif Aspergillus tedavisinde kullanılır çok iyi tolere edilir. Vorikonazol: İnvazif aspergillus tedavisinde kullanılmaya başlayan yeni bir azol türevidir. Diğer azol türevlerine göre daha kısa yarı ömrü vardır. Ayrıca enzim inhibisyonu ve steroid sentezi inhibisyonu yapmaz. Görme bozukluğu yapabilir. 92.Hücre duvarına etkili antibiyotiklerin etki mekanizmaları; Fosfomisin ; Fosfoenol pirüvat transferazı inhibe eder Sikloserin ; Alanin rasemaz inhibitörüdür. Basitrasin ; Lipid taşıyıcısının defosforilasyonuna neden olur. Vankomisin ; Transglikolaz inhibitörüdür. Penisilin ; Transpeptidasyonu engeller (En son aşama) 93. *** Günün birinde aşağıdakilerden hangisini antipiretik etkisi yoktur diye sorarlarsa bence Diflunisal i işaretleyin::)) *** SLE li hastalarda kullanıldığında aseptik menenjit yapan NSAİİ hangisidir diye sorulursa İbuprofen bence hatırlamaya değer!!! 94. Bilinen en güçlü vazokonstrüktör madde artık ürotensin diye bildirilmektedir. Bilinen en güçlü vazodilatör madde CGRP (kalsitonin geni ile ilişkili peptid) Bilinen en güçlü bronkodilatör VIP, en güçlü bronkokonstriktör ise LTD 4 tür. 95. Diabetes mellitus tedavisi - Kristalize insülin i.v. yoldan kullanılabilen tek insülin preparatıdır. - En kısa etkili sulfonilüre: Tolbutamid - En uzun sülfonilüre:klorpropamid - En hızlı emilen oral antidiyabetik: Glipizid. (Glucotrol) - Etki gücü en yüksek olan ve disülfi ram benzeri reaksiyon yapan sülfonilüre: Gliburid (Glibenklamid) (Dianorm, Gliben, Diyaben) - Antiagregan etkisi olan ve diabetik mikroanjiopatinin ve retinopatinin gelişmesini geciktiren: Gliklazid (Diamicron) - Biguanidler sülfonilürelerden farklı olarak hipoglisemi yapmazlar. - Biguanidlerin en ciddi yan etkileri laktik asidoz yapmalarıdır. 96.Karbamazepin - Lityum a yanıt vermeyen bipolar bozuklukta en başta gelen alternatif ilaç karbamazepindir. - Na + kanal blokajı yapmasının yanı sıra adenozin agonisti olarak da etkinlik gösterir. - Diabetes insipitus tedavisinde de kullanılır. - Trigeminal nevralji bipolar hastalık tedavisinde kullanılır 97. Siklosporinin en önemli yan etkisi nefrotoksisitedir.siklosporin plazmada LDL ye bağlanarak taşınır. 98. Alkilleyicilerin yan etkileri önlemek için kullanılan bazı ajanlar: - Amifostin; Doku nekrozunu azaltır. Sitoprotektif etkili - Buthionin-Sulfoksimin; Selektif olarak alkilleyicileri hücre içinde detoksifi ye eder. - Na-Tiosülfat; Özellikle vezikan etkiyi önlemek için alkilleyicilerin sızdığı yere izotonik Na-tiyosülfat uygulanır. Adriamisinin (Doksorubisin) kardiyomyopati etkisini önlemek için; - Deksrazoksan (Fe-Selatörü) - Alfa-Tokoferol bunlar serbest O2 radikallerini azaltır. Siklofosfamidin hemorajik sistit yapmasını engellemek için; - Mesna Metotreksatın yan etkilerini önlemek için; - Lökovorin (folinik asit) Vinkristin ve vinblastinin vezikan etkisini önlemek için; - Hyalüronik asit uygulanır. 99: Beta blokerlerin bazı özellikleri Selektivi İSA Propranolol β1 ve β2 yok ++ Oksprenolol β1 ve β2 ++ Pindolol β1 ve β2 ++ Minimal Sotalol β1 ve β2 yok Nadolol β1 ve β2 yok Yok Timolol β1 ve β2 yok Yok Metoprolol β1 yok minimal Atenolol β1 yok Yok Asebutolol β1 ++ Labetalol β1 ve β2 ve α var Esmolol β1 yok Var Betaksalol β1 yok Yok Bisoprolol β1 yok Yok Seliprolol β1 + Yok membran stabilizasyonu Minimal Tertalolol β1 ve β2 yok Yok

7 76 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ Bileşik Nötralize etki 100: Antasitler Midede oluşan tuz NaHCO 3 Fazla NaCI Yan etki Sistemik alkaloz, sıvı retansiyonu CaCO 3 Orta CaCI 2 oluşumu, süt alkali Hiperkalsemi, taş sendromu Al(OH) 3 Fazla AICI 3 Kabızlık, hipofosfatemi Mg(OH) Fazla MgCI 2 Diyare, hipermagnezemi BETA-BLOKERLER Genel Özellikleri (Hepsi çok önemli!..) Kalp hızını ve debisini azaltır, sistolü uzatırlar Total koroner kan akımını ve oksijen tüketimini azaltırlar. AV düğümde iletiyi yavaşlatır, EKG de PR aralığını uzatırlar. (AV blokta kontrendikedir) Ağır bradikardiler, konjestif kalp yetmezliği, Aort stenozu, kardiak şok ve perikardit gibi düşük debili durumlarda kontrendikedirler. Periferal vazokonstriksiyon yaparlar. (Raynaud hastalığında kontrendikedirler) Böbrekte renin salınımını inhibe eder, Na atılımını baskılarlar. Kan trigliserid düzeyini yükseltir, depresyon yapabilirler. (Depresyonlu hastalarda kullanılmamalıdır) Kesilme sendromu ve rebound olayına yol açabilirler. Non selektif olanlar kardiyak β1 reseptörler yanında pulmoner β2 reseptörleri de bloke ederek pulmoner basıncı artırıp astım atağını başlatabilirler. (Non selektif olanlar astımda kontrendikedir) İnsülinin hipoglisemik etkisini artırırken hipogliseminin periferik etkilerini önleyerek hipoglisemi tanısını maskelerler. (Diabetiklerde kısıtlı ve dikkatli kullanım) Glukagon sekresyonunu ve glikojenolizi inhibe ederler. Feokromasitoma tedavisinde tek başına kontrendikedirler (alfa bloker etkisi de olan Labetolol hariç) Genç, astımı ve kalp yetmezliği olmayan primer hipertansiyonlu hastalarda ilk seçenek antihipertansifl erdir. MI sonrası ani ölüm sıklığını azaltan tek ilaçlardan biridir. Angina pektorisi olan veya MI geçirmiş olan veya migreni olan veya hiperkinetik dolaşım durumu olan veya senil tremoru olan hipertansif hastalarda ilk seçenek ilaç -başka bir kontrendikasyon yoksa-β-blokerlerdir. β-blokaj gücü en yüksek olanı Tertalolol dür. Lokal anestezik etkisi oldukça yüksek olan β-bloker propranololdür. Propranolol özellikle tirotoksik kriz tedavisinde (T4-T3 dönüşümünü engelleyici), Fallot tetralojisindeki hipoksik spellerin önlenmesinde, Portal basıncı düşürdüğü için özefagus varis kanamalarının profilaksisinde, MI sonrası sekonder profi lakside kullanılır. En kısa ömürlü β-bloker Esmolol dür.(yarılanma ömrü 8 d.) İlk geçiş eliminasyonu en yüksek ve en lipofilik β-bloker propranololdür. Göz-deri sendromu (kornea delinmesi+deride psöriasis benzeri durum) en sık praktalol kullanımında görülür. β1 selektif metaprolol, asebutolol, betaksolol, bisoprolol, atenolol, esmolol, seliprolol β2 selektif butoksamin alfa-metilpropranolol β1 = β2 (non selektif) propranolol, timolol, nadolol, alprenolol, pindolol, sotalol, karteolol, penbutolol. β1, β2 ve α antagonistik etkisi olan Labetolol, karvedilol (Feokromasitomada kullanılabilir) Sotalol aynı zamanda Class III antiaritmiktir. En güçlü intrinsik sempatomimetik aktivitesi olan pindolol dür ADH ANALOGLARI Vazopressin / Desmopressin Terlipressin / Felipressin / Lipressin ADH analogları vazokonstrüktör ve antidiüretik etkileri nedeniyle özefagus varis kanamalarında, diabetes insipitus ve enürezis noktürna tedavisinde kullanılırlar. Vazopressinin antidiüretik etkisi belirgindir ancak etki süresi kısa olduğundan diabetes insipitus tanısında kullanılır. Vazopressinin tannat esteri daha uzun ömürlüdür.

8 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 77 Desmopressinin vazokonstriktör etkisi ve dolayısıyla yan etkileri oldukça azdır ve nazal sprey olarak enürezis noktürna, nörojenik diabetes insipitus ve IV olarak hemofi lide (FVIII düzeyini artırmak için) kullanılır. Terlipressin vazokonstriktör etkisi en fazla olduğundan, özefagus varis ve kolon divertiküler kanamalarında en fazla tercih edilen ilaçtır. Felipressin vazokostriktör etkisi belirgin ancak kısa etki sürelidir ve bu nedenle lokal anesteziklerle beraber vazokonstrüksiyon yapmak için kullanılır. Vazopressin analoglarının yan etkileri Bulantı ve abdominal ağrı (en sık) Sıvı retansiyonu ve hiponatremi Bronkokonstriksiyon ve astım atağı Uterus kontraksiyonu ve pelvik ağrı Koroner vazokonstriksiyon ve MI Serebral vazokonstriksiyon ve migren atağı 102.TOKSİK MADDELER VE ANTİDOTLARI Kimyasal antidotlar Çeşitli toksik maddeler... Aktif kömür Çeşitli asidik ilaçlar... Kolestiramin Deterjan... Sabunlu su Fenol... Nişasta Formaldehit... Amonyaklı su Çamaşır suyu (hipoklorid... Sodyum tiyosülfat Civa, arsenik, bizmut, krom,... Dimerkaprol, süksimer, altın antimon Civa, arsenik... Süt, yumurta akı Gümüş nitrat... Yemek tuzu Baryum... Magnezyum sülfat Demir... Desferroksamin, sodyum bikarbonat Kurşun... CaNa 2 EDTA, dimerkaprol, penisilamin Bakır... Penisilamin, trientin Nikel... Trientin, ditizon Altın... Penisilamin Heparin... Protamin sülfat Dijital glikozidler... Kolestiramin, digoksin antikoru Siyanür, sodyum nitroprussiyad... Nitritler, kobalamin Talyum... Ditizon Asetaminofen... N - asetil sistein Nitritler... Metilen mavisi Morfin, striknin... Tentürdiyot, potasyum permanganat Fizyolojik antidotlar Amfetamin... Klorpromazin, beta - blokörler Fenotiazinler... Biperiden (santral etkili antikolinerjikler) Beta - blokörler... Glukagon Striknin, pikrotoksin... Barbitüratlar, diazepam, genel anestezikler İzoniazid... Pridoksin Vazokonstrüktör ilaçlar... Nitratlar, alfa - blokörler Ergot alkaloidleri... Sodyum nitroprussiyad Kalsiyum kanal blokörleri... Kalsiyum Magnezyum sülfat... Kalsiyum glukonat Farmakolojik antidotlar Histamin... Antihistaminikler Muskarinikler, antikolinesterazlar..atropin Atropin... Fizostigmin Trisiklik antidepresanlar... Fizostigmin Nöromusküler blokörler... Antikolinesterazlar Opioidler... Nalokson Diazepam... Flumazenil Streptokinaz, ürokinaz... Aminokaproik asit, Diğer antidotlar traneksamik asit Varfarin... K Vitamini Metanol, etilen glikol... Etanol Karbonmonoksit... Oksijen Organofosfatlar... Folinik asit 5 - FU... Timidin Methemoglobinemi... Askorbik asit, metilen mavisi 103. AIDS Lİ HASTALARDA PROFİLAKSİ - HIV enfekte anneden bebeğe transplasental geçişi engellemek için; zidovudine (hamile anneye) - P. Carinii pnömonisi proflaksisi; Trimetoprimsulfametoksazol (en etkili ve ucuz), Dapson, Atovaguone, aerolize pentamidine - M. avium kompleksine karşı proflaksi; Rifabutin, azitomisin, klaritromisin - Toxoplazmik ensefalit karşı profl aksisi; Co-trimoksazol, Dapsone-primetamin - Cryptococcal menenjit profl aksisi; Fluconazol - CMV enfeksiyonları profl aksisi; Oral gansiklovir - Herpes simpleks profl aksisi; Asiklovir - C. albicans enfeksiyonları profl aksisi; Fluconazol - AIDS li hastalarda rotavirüs ve varicella virüs aşıları KONTRENDİKEDİR. AIDS Lİ HASTALARDAKİ FIRSATÇI ENFEKSİYONLARIN TEDAVİLERİ - CMV enfeksiyonları; İ.V. Gansiklovir veya foscarnet - HSV enfeksiyonları; Asiklovir veya foscarnet - M. avium kompleksi; ilk tercih rifabutin veya Klaritromisin veya Azitromisin + Etambul veya Rifabutin + Siprofl aksasin - Salmonella enfeksiyonları; 3. jenerasyon sefalosporinler - P. carinii pnömonisi; Ko-trimoksazol, pentamidin, dapson - C. albicans ve diğer mantar enfeksiyonları; amfoterisin- B - T. Gondii enfeksiyonları; Primetamin ve lökovorin + sulfadiazin - Ensefalit; Klindamisin ve premetamin - C. Neoformans; Amfoterisin B 104.ORAL ANTİDİABETİKLER NIDDM (Tip II) hastalarında ve diyet ile kontrol altına alınamayan hastalarda kullanılır. Genel olarak 6 grupta incelenir: 1. Sülfonilüreler (Tolbutamid (en kısa etkili), Klorpropamid (en uzun etkili), Tolazamid, Asetoheksamid, Gliburid (Glibenklamid), Glipizid, Gliklazid, Glimepirid.vs) 2. Sülfonilüre benzerleri (repaglinid, nateglinid) 3. Biguanid (Metformin, fenformin vs) 4. Alfa-Glukozidaz inhibitörleri (akarboz, miglitol, vogliboz) 5. Tiazolidindion türevleri (Glitazon tür.) (troglitazon, rosiglitazon.vs) 6. Aldoz redüktaz inhibitörleri (tolrestat, sorbinil, alrestatin vs) - Disülfiram benzeri etki gösterenler; gliburid, klorpropamid - En kısa etkili sulfonilüre: Glipizid (2-4 saat) - En hızlı emilen oral antidiabetik: Glipizid. (Glucotrol) - Etki gücü en yüksek olan ve disülfiram benzeri reaksiyon yapan sülfonilüre: Gliburid

9 78 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ *** Antiagregan etkisi olan ve diabetik mikroanjiopatinin ve retinopatinin gelişmesini geciktiren: Gliklazid - Klorpropamid (Diabinese): Etki süresi en uzun olan oral antidiyabetiktir (48 saat). Asitler Fenobarbital NSAİİ Sulfonamidler Penisilinler Sefalosporinler Antikoagülanlar Fenitoin Furosemid / Tiazid Penisilamin Levodopo Metotreksat Propiltiurasil Kloramfenikol Tolbutamid Etakranikasit İdrar bazikleştirilirse, böbreklerden atılımları artar. İdrarı kalevileştiren maddeler; Sodyum bikarbonat Sodyum laktat Asetazolamid H 1 reseptörleri Damar düz kasları, Barsak düz kasları, Bronşlar (konstrüksiyon), SSS (aktivasyon) H 2 reseptörleri Mide, Myokard, Uterus, Bronşlar (dilatasyon) Bazlar Opyatlar Sempatomimetik aminler Amfetaminler Antihistaminikler Nöroleptikler Trisiklik antidepresanlar Lokal Anestezikler (LA) Propranolol Amiodaron Aminoglikozidler Eritromisin Kinin / Klorokin Dopamin / Seratonin Histamin İdrar asitleştirilirse, böbreklerden atılımları artar. İdrarı asitleştiren maddeler; Askorbik asit Amonyum klorür Metionin Arginin hidroklorür H 3 reseptörleri SSS (otoreseptör), Miyokard H 4 Eozinofi l Nötrofi l CD 4 T lenfosit G q G s G i G i 107: Katekolaminlerin reseptörlere afiniteleri MAJÖR KATEKOLAMİNLER Adrenalin α ve β (α1 = α2, β1 = β2) Noradrenalin α ve β-3 (α1 = α2, β3 > β1>>β2) İzoprotrenol β (β1 = β2 = β3 >>> α) Dopamin D1 = D2 >β1 > α Dobutamin β1 Dipiverfi n Fenoldopam Etilnoradrenalin 108 Katekolaminlerin Reseptörlere Etki Güçleri: α1 / 2 : Adrenalin > Noradrenalin >> İzoproterenol β1 β2 β3 : İzoproterenol > Adrenalin = Noradrenalin : İzoproterenol > Adrenalin >> Noradrenalin : İzoproterenol = Noradrenalin >> Adrenalin 109. SEMPATİK RESEPTÖRLERİNİN TİPLERİ GABA Üzerinden Etki Gösteren Antiepileptik ilaçlar: 1. Barbiturat :GABA-A reseptörüne bağlanır. 2. Benzodiazepin :GABA-A reseptörüne bağlanır. 3. Valproik Asit :GABA Transaminaz enzim inhibisyonu 4. Vigabatrin :GABA Transaminaz enzim inhibisyonu 5. Gabapentin :GABA analoğu 6. Tiagabin :GABA Transporter (GAT-1) inhibitörüdür, yani GABA re-uptake blokörüdür. 7. Progabid :GABA-A ve B agonisti 8. Topiramat :GABA-A reseptör aktivitesini arttırır. Glutamat Üzerinden Etki Gösteren Antiepileptik İlaçlar: Lamotrigin : Glutamat ve aspartat salınım inhibisyonu 2. Felbamat : NMDA reseptörlerinin glisin bağlanma bölgesini bloke eder. 3. Dizosilpin : NMDA antagonisti 4. Topiramat : Glutamat AMPA reseptörlerinin inhibitörüdür. COX-2 yi daha selektif bloke eden (coxibler) ilaçlar Etericoxib (en selektif) Celecoxib (Karaciğerde metabolizma olur) Valdecoxib (Büyük oranda böbrekten atılır) Refocoxib (Büyük oranda böbrekten atılır) Meloksikam Nimesulid COX-1 i daha selektif bloke edenler İndometasin Sulindak COX-1 ve 2 yi daha eşit bloke edenler İbuprofen Meclofenemat

10 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER Bazı antidepressan ilaçlar ve önemli bazı özellikleri şöyledir: Klomipramin; antidepressan ilaçlar arasında antiobsesyonel etkisi en güçlü olanıdır. İmipramin: Anksiyolitik etkisi en güçlü olan, panik bozuklukları ve enürezis noktürnada kullanılan antidepressan ilaç Desipramin: Na reuptake in en güçlü bloke eden AD Amitriptilin: En güçlü antikolinerjik ve en fazla kardiotoksik olan antidepressan ilaç Protriptilin: En uzun etkili antidepressan ilaç Viloksazin: En kısa etkili antidepressan ilaç Amoksapin: Tek ekstrapiramidal yan etkiler oluşturan antidepressan ilaç Trazodon: En fazla sedasyon oluşturan antidepressan ilaç Bupropion: En fazla konvülsiyon oluşturan antidepressan ilaç Mianserin: Aplastik anemi yapabilen antidepressan ilaç Maklobemid: Etkisi en çabuk başlayan ve atipik depresyonda kullanılan antidepressan ilaç 112.Bazı genel anestezikler ve önemli özellikleri Halotan: En hepatotoksik ve en fazla malign hipertermi oluşturan genel anestezik. Enfluran: En konvülsan genel anestezik. Metoksifluran: En nefrotoksik genel anestezik., Dİ tablosu oluşturur. Sevofluran: Miyokard duyarlılığını en az arttıran genel anestezik. Nitröz oksid: Malign hipertermi oluşturmayan, nefrotoksik ve hepatotoksik etkisi olmayan ve solunumu deprese etmeyen genel anestezik. Eter: Solunumu stimüle eden genel anestezik. Ketamin: Kan basıncını arttıran tek genel anestezik.. Propofol: Bulantı-kusma oluşturmayan genel anestezik. Antiemetik etkisi vardır. Ayakta müdahalelerde kullanılır Hepatit B enfeksiyonu tedavisinde kullanılan en güncel ilaçlar şunlardır: - İnterferon alfa (Dikkat: IF-beta multiple skleroz tedavisinde, IF-gama ise kronik granulomatöz hastalıkta kullanılır.) - Lamivudin (Sitozin analoğu, reverse trankriptaz inhibitörü) - Adefovir dipivoxil (Nükleotid analoğu, viral replikasyon inhibitörü) Entacavir (En yeni onay almış ilaçtır, Guanozin analoğudur) K D : Reseptörlerin yüzde ellisini işgal eden agonist konsantrasyonudur. Agonistin reseptöre olan afi nitesini gösterir. Aynı reseptöre bağlanan iki agonist için K D değeri küçük olanın reseptöre afi nitesi daha fazladır. Eğer dokuda yedek reseptör yoksa K D değeri EC 50 değerine eşittir fakat dokuda yedek reseptör varsa K D değeri EC 50 değerinden daha büyük olacaktır ED50 :Kuvantal doz CEVAP ilişkisinde kişilerin %50 sinde ilacın verilmesini takiben klinik etki oluşturan ilaç dozudur. EC50:Kademeli doz CEVAP ilişkisinde maksimum etkinin yarısını oluşturan agonist konsantrasyonudur. LD50:Bireylerin %50 sinde ölüm oluşturan minimum ilaç dozudur. TD50: Bireylerin %50 sinde toksik etki gösteren minimum ilaç dozudur. Terapötik indeks: LD50 / ED50 veya TD50 / ED50 ile hesaplanır. Bir güvenirlik ölçü birimidir. V d : sanal dağılım hacmini tanımlar.verilen ilaç dozunun ilacın plazma konsantrasyonuna bölünmesiyle elde edilir.ilaçların yükleme dozu sanal dağılım hacmine bakılarak hesaplanır PA 2 : Antagonistin potensin ölçüsüdür PD 2 : Agonistin potensi ölçüsüdür KISACA ED 50, EC 50, pa, PD, Gravimetrik etki gücü gibi 2 2 ifadeler potensi tanımlayan parametrelerdir 115. ACE İNHİBİTÖRLERİ ü Hem arteriyollerde hem de venüllerde vazodilatasyona yol açar. ü ACE enzimin inhibisyonu ile anjiotensin II sentezi inhibe edilir ve bradikinin parçalanamadığı için birikir. ü Damarlarda aterosklerotik değişmelere yol açan hiperplastik reaksiyonu (re-modelling = damar düz kaslarında proliferasyon ve buna bağlı olarak damarlarda sertleşme) yavaşlatırlar. ü Renin salınımı A-II nin (-) feed-back etkisinden kurtulduğu için hiperreninemi oluştururlar. ü Anjiotensin (1-7) düzeyini arttırırlar. Kullanım Endikasyonları: Diyabetik nefropati ve retinopati tedavisi (glukoz regülasyonunu bozmadıkları ve anti-proliferatif etkilerinden dolayı) Skleroderma renal krizi ve glomeruloskleroz Akut MI ve MI sonrası profl aksinin rutin tedavisi Sol kalp yetmezliği Hipertansiyonun böbrek üzerindeki olumsuz etkilerine karşı böbreği koruyucu etkileri bulunmaktadır. Sol ventriküler hipertrofi si Olanlarda, ventriküler kitleyi en belirgin azaltırlar. Sonuçta ACE inhibitörleri; kardiyak ve vasküler remodelling i azaltırlar. Kontrendikasyonları: Bilateral renal arter stenozu Kardiyojenik şok Ağır hipotansiyon Az miktarda safra ile ve aktif metabolitleri büyük oranda değişmeden böbrekten atılır.

11 80 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ Ajan ACE inhibitörleri ön-ilaçtır (kaptopril ve lizinopril hariç Kesin teratojeniktirler (oligohidramnios, pulmoner hipoplazi, gelişme geriliği, kalvariyal hipoplazi). Biyoyararlanımı en fazla olan: kaptopril ve perindopril; en az olan: moexiprildir. Antasitler, ACE inhibitörlerinin biyoyararlanımlarını azaltır. Alteplaz, reteplaz Anistreplaz Ön ilaç: Streptokinaz + rekombinan insan plazminojeni Streptokinaz Ürokinaz 116: TROMBOLİTİK ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ Kaynağı Rekombinant insan proteini Bakteriyel ürün Etki süresi 2-10 dakika 1-2 saat dak. Yorumlar Aktif doku plazmainojen aktivatörü, (tpa); plazminojeni plazmine çevirir; intravenöz infüzyon ya da bolus dozlar (reteplaz) gereklidir. En pahalısıdır. Retaplaz, alteplazdan daha uzun etki sürelidir. Yavaşça streptokinazla aktive edilmiş plazminojen solar; tek bolus uygulama uzun etki süresi sağlar. Streptokinaz plazminojen ile birleşir; bu kombinasyon plazminojeni plazmine çevirir; intravenöz infüzyon gerektirir. En ucuz olanıdır. İnsan böbrek hücre kültürü <20 dak. Aktif plazminojen aktivatörü 118. BENZODİAZEPİNLER En uzun yarı ömürlü olan: Diazepam Aktif metaboliti ile beraber en uzun yarı ömürlü olan: Flurazepam En kısa yarı ömürlü: Midazolam (1-3 saat) ve triazolam (2-5 saat) Kitlesine göre en güçlü benzodiazepin: Triazolam Yaşlılarda en güvenli olanlar: Oksazepam, lorazepam, estazolam, temazepam. Antipanik etkili: Alprazolam Genel anestezik: Midazolam Miyorelaksan etkisi en fazla olan: Diazepam Gün içi sedasyon yapan: Flurazepam Rebound anksiyete ve uykusuzluk yapan: Triazolam Paradoksik anksiyete ve paranoya yapabilen: Triazolam ve fl unitrazepam Alkol yoksunluğu tedavisi: Klordiazepoksit, klorazepat, diazepam. En hızlı oral emilen: Diazepam ve triazolam Antikonvülzan etkisi en fazla olan: Diazepam. Akut konvülziyon tedavisi: Diazepam, lorazepam, midazolam, klonazepam Epilepsi (kronik) tedavi: Klonazepam, klorazepat. Benzodiazepinler analjezi oluşturmazlar; ancak belirgin amneziye neden olurlar Nöbet türleri ve antiepileptik ilaç tercihi Parsiyel (basit + kompleks karbamazepin (ilk tercih), fenitoin, valproik asit ve yeni antiepileptikler Jeneralize tonik - klonik Fenitoin (ilk tercih), karbamazepin, valproik asit, fenobarbital ve yeni antiepileptikler. Miyoklonik Valproik asit, klonazepam Absans Etosüksimid (ilk tercih), valproik asit, klonazepam, asetozolamid, trimetadion, lamotrigin. Febril Fenobarbital (ilk tercih), diazepam West sendromu Klonazepam, vigabatrin, ACTH, steroidler Atonik Valproik asit, felbamat 120. ANJİOTENSİN ANTAGONİSTLERİ 1. Renin inhibitörleri: a) Peptid yapılı: Pepstatin b) Peptid olmayanlar: Remikiren ve enalkiren insanlarda kullanılan peptid yapılı olmayan preparatlardır. 2. Anjiotensin converting enzim inhibitörleri: a) Peptid yapılı: teprotid (intravenöz kullanılır). b) Peptid olmayanlar: kaptopril, enalapril, lizinopril, benazepril, silazapril, perindopril, rimapril. 3. Anjiotensin reseptör blokörleri: a) Peptid olmayan: losartan ve valsartan (Anjiotensin1 blokörü) 117: Antifungallerin Etki Mekanizmaları b) Peptid yapılı: saralazin (Sar1-Ala8-anjiotensin II) (parsiyel agonist). Vazoaktif intestinal peptid bilinen en güçlü bronkodilatördür.

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI Antikolinesterazlar: Kolinesteraz enzimini inhibe eden ilaçlar, inhibisyonun reverbisl ve irreverbisl olmasına göre iki grupta incelenmektedir. Kolinerjik asetilkolin birikimine neden olarak muskarinik

Detaylı

ÜNİTE 5 Kardiyovasküler Sistem ilaçları

ÜNİTE 5 Kardiyovasküler Sistem ilaçları ÜNİTE 5 Kardiyovasküler Sistem ilaçları Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Kalp-damar sistemi bozukluklarından kaynaklanan hastalıkları, Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlar, Bu ilaçların

Detaylı

ÜNİTE 6 Santral Sinir Sistemi İlaçları

ÜNİTE 6 Santral Sinir Sistemi İlaçları ÜNİTE 6 Santral Sinir Sistemi İlaçları Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Santral sinir sistemini deprese eden ilaçların etkilerini, Santral sinir sistemini uyaran ilaçların

Detaylı

2 3 FARMAKOLOJİ FARMAKOLOJİ

2 3 FARMAKOLOJİ FARMAKOLOJİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

Hamilelikte ilaç kullanımı 60

Hamilelikte ilaç kullanımı 60 Bu sayfa Süzer FARMAKOLOJİ kitabından alıntıdır. / 1 Hamilelikte ilaç kullanımı 60 Hamilelikte ilaç kullanımı konusundaki bilgilerimiz, hamilelerde ilaçların etkilerine yönelik prospektif klinik çalışma

Detaylı

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Dideral Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Propranolol başka herhangi bir otonom sinir sitemi

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Anestezi/1 Anestezi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Anestezi/3 Hakkımda:

Detaylı

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com Konuşma planı Kan basıncının düzenlenmesi ve hipertansiyon hakkında bilgi Antihipertansif ilaçlar hakkında bilgi 2 1

Detaylı

ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ

ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ T.C Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Fatma KÖKSEL Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ -T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Dikmen DÖKMECİ DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU

Detaylı

PSİKİYATRİDE İLAÇLA TEDAVİ

PSİKİYATRİDE İLAÇLA TEDAVİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 275 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:275-302 PSİKİYATRİDE İLAÇLA TEDAVİ Prof. Dr. Alaattin

Detaylı

FARMAKOK NET K: LAÇLARIN EM L M, DA ILIMI, METABOL ZMASI VE ATILIMI

FARMAKOK NET K: LAÇLARIN EM L M, DA ILIMI, METABOL ZMASI VE ATILIMI FARMAKOK NET K: LAÇLARIN EM L M, DA ILIMI, METABOL ZMASI VE ATILIMI Öner SÜZER* Farmakokinetik, ilaçlar n emilimi, da l m, metabolizmas ve at l m, yani vücudun ilaca ne yapt ile ilgilenir. Bu bölümde öncelikle

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

Bolum ANALJEZİKLER. se «t. Doz: A- NONSTEROİD ANTİFLAMATUAR AJANLAR

Bolum ANALJEZİKLER. se «t. Doz: A- NONSTEROİD ANTİFLAMATUAR AJANLAR se «t Bolum ANALJEZİKLER A- NONSTEROİD ANTİFLAMATUAR AJANLAR i- ASPİRİN spirin asetik asidin salisilat esteridir. Aspirin siklooksijenazı (prostoglandin sentetaz) geri dönüşsüz bir şekilde asetiller ve

Detaylı

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ 11 MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ Migren tedavisi, ilaç ve ilaç dışı tedavi olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İlaç dışı tedavi Hastanın hastalık hakkında bilgilendirilmesi Yaşam şeklinin düzenlenmesi: o Düzenli

Detaylı

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ENDOKRĠN SĠSTEM ĠLAÇLARI VE OTAKOĠDLER Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM

ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM Ülkemizde ve Dünyada sık karşılaşılan zehirlenmeler; doğru tanı ve tedavi uygulanmazsa ciddi mortalite ve morbiditeye sebep olabilen klinik problemlerdir.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

İçindekiler. XIV. Pediatrik i laç rehberi

İçindekiler. XIV. Pediatrik i laç rehberi İçindekiler XIV. Pediatrik i laç rehberi //Yusuf Kibar 14.2 Pediatrik i laç rehberi 14.2.1. Çocuklarda ağrı kesiciler 14.2.2. Çocuklarda lokal anestezikler 14.2.3. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında

Detaylı

Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER

Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER 1. Alkolün farmakolojisi, tıbbi etkileri ve komplikasyonları 2. Alkol yoksunlu u, entoksikasyonu ve tedavisi 3. Alkol ba ımlılı ında ilaç tedavisi 4. Esrarın (cannabis)

Detaylı