Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý"

Transkript

1 ARAÞTIRMA Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý A. Þebnem Soysal 1, Handan Can 2, Kýzbes Meral Kýlýç 3 1 Psk.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, 3 Uz.Psk., Adalet Bakanlýðý, Ankara, 2 Psk.Dr., Uludað Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Bursa ÖZET Amaç: Bu araþtýrma A tipi davranýþ örüntüsü ile sürekli öfke ve öfke ifadesi arasýnda bir iliþkiyi ve bu iki deðiþkenin cinsiyet açýsýndan farklýlaþýp farklýlaþmadýðýný incelemek amacýyla yapýlmýþtýr. Yöntem: Çalýþma yaþlarý 18 ile 23 (20.5±2.4) arasýnda deðiþen, Gazi Üniversitesi' ne baðlý fakültelerin deðiþik bölümlerine devam eden 158 (79 kýz, 79 erkek) öðrenci üzerinde yürütülmüþtür. Araþtýrmada katýlýmcýlara A tipi davranýþ örüntüsünü ölçmek için Jenkins Aktivite Ölçeði; öfke özelliklerini belirlemek amacýyla da Sürekli Öfke Envanteri ve Sürekli Öfke Ýfadesi Envanteri kullanýlmýþtýr. Bulgular: Yapýlan analizler sonucunda A tipi davranýþ örüntüsü ile sürekli öfke arasýnda anlamlý bir iliþki bulunmuþtur (p<.05). A tipi davranýþý açýsýndan cinsiyetler arasýnda bir fark belirlenmezken; kýz öðrencilerin sürekli öfke ve içe yönelik öfke puanlarýnýn erkek katýlýmcýlara göre daha yüksek olduðu belirlenmiþtir. Sonuç: Mevcut çalýþmada öðrencilerin içe yönelik öfke puanlarý ile A Tipi davranýþ örüntüsü arasýnda bir fark gözlenmezken, A Tipi davranýþýn dýþa yönelik öfke ile iliþkili olduðunun bulunmasý, A tipi davranýþ biçiminin öfkeyi ifade ediþ biçimi üzerindeki etkisinin gösterilmesi açýsýndan önemlidir. Çalýþmada kýz öðrencilerin Sürekli Öfke puanlarýnýn yanýnda, Ýçe Yönelik Öfke ve Öfke Ýfadesi puanlarýnýn da erkek öðrencilerden daha yüksek olduðu görülmüþtür. Elde edilen bulgular, kýz öðrencilerin öfkelerini dýþa vurmamakla birlikte, sürekli öfke yaþadýklarý þeklinde açýklanabilir. Çalýþmada elde edilen cinsiyet farký, öfke kontrolü ve ifadesi üzerinde kiþilik özelliklerini biçimlendirmenin etkisini vurgulamak açýsýndan önemlidir. Anahtar Sözcükler: Üniversite öðrencisi, A tipi davranýþ örüntüsü, öfke ifadesi, öfke. () SUMMARY The Analysis of the Relationship Between Type A Behavior Pattern and Expression of Anger Among University Students and Its Comparison in Terms of Sex Objectives: This research has been carried out to examine the relationship between type-a behavior pattern, and trait anger and expression of anger, as well to find out whether these two variables differentiate in terms of gender. Method: The study was conducted in 158 students (79 female, 79 male) from different departments of schools at Gazi University, whose ages differed from 18 to 23 (20.5±2.4). Jenkins Activity Scale was used to measure the type-a behavior pattern, while State-Trait Anger Inventory and State-Trait Anger Expression Inventory were used to determine different facets of anger. Results: The analysis showed a significant relationship (p<.05) between type-a behavior pattern and trait anger. While there was no difference between genders in terms of type-a behavior pattern, female students received higher scores for trait anger and anger than male participants. Conclusion: There was no difference between students' anger-in scores and type-a behavior pattern, but we found that type-a behavior pattern was related with anger-out, and that was an important fact in showing the influence of type-a behavior pattern on expression of anger. We also found that the scores of female students for anger-in and expression of anger were higher than those of male students. These findings may suggest that female students do not express their anger though they experience persistent anger. This difference between genders is important in emphasizing the role of personality formation in anger control and anger expression. Key Words: University student, type-a behavior pattern, anger expression, anger. Makalenin geliþ tarihi: , Yayýna kabul tarihi:

2 Soysal AÞ, Can H, Kýlýç KM. GÝRÝÞ Kiþilik ile bedensel saðlýk arasýndaki iliþki, Aristoteles'den beri bilim adamlarýnýn ilgisini çeken bir konu olmuþtur. Süregelen bu ilginin sonucu olarak, 1940'lý yýllarda klinik psikoloji ve psikiyatri alanýnda çalýþan araþtýrmacýlarýn katkýlarýyla "psikosomatik týp" olarak adlandýrýlan alan ortaya çýkmýþtýr. Bu alan 1980'li yýllarýn baþýndan itibaren, saðlýk psikolojisi olarak anýlmaya baþlamýþtýr (Okyayuz 1999, APA 2001). Günümüzde psikosomatik hastalýklarda önemli bir artýþ mevcuttur. Psikosomatik týp; hastalýklarý yapýsal, fizyolojik ve psikolojik deðiþkenler arasýndaki karþýlýklý iliþkiler ile, kiþinin toplumsal ve fiziki çevresindeki özel koþullarý arasýnda baðlantý kurarak açýklamaya çalýþýr (Büyükberber 1992). Bazý insanlar stresli yaþam olaylarýný diðerlerine göre daha yoðun bir biçimde yaþamaktadýrlar (Motowidlo ve ark. 1986, Jung 1999, Vries ve Wilkerson 2003). Kardiyovasküler rahatsýzlýklar ve stres arasýndaki iliþki bu nedenle literatürde karþýmýza en sýk çýkan konulardan biridir (Keenan ve McBain 1979, Howard ve ark. 1986, Dembroski ve Costa 1987, Jung 1999, Al-Mashaan 2001, Kojima ve ark. 2004). Yaþam biçimi, hýzlý araba kullanma ve iþ stresi gibi etmenlerin, psikosomatik hastalýklarýn baþýnda gelen koroner kalp hastalýðýnýn geliþmesinde önemli rol oynadýðý yapýlan çalýþmalarla gösterilmiþtir (Rosenman ve ark. 1975). Freidman ve Rosenman bu bulgulara dayanarak "A Tipi" davranýþ modelini geliþtirmiþlerdir (Brem ve ark. 1989). Araþtýrmacýlar A Tipi olarak tanýmladýklarý bu bireylerde, aþýrý derecede yarýþma seviyesinde baþarý için çabalama, dürtüsellik, acelecilik, düþmanca ve saldýrganca davranýþ örüntülerinin frekansýnýn yüksek olduðunu belirlemiþlerdir. Psikosomatik hastalýklardaki artýþ, dikkatlerin bu konu üzerine yoðunlaþmasýna ve A tipi davranýþ örüntüsü adý verilen bazý kiþilik özelliklerinin incelenmesine yol açmýþtýr (Büyükberber 1992). Freidman ve Rosenman'ýn 1960'lardan itibaren yürüttükleri çalýþmalarýnda, 39 ile 59 yaþ aralýðýnda 3000 erkek katýlýmcýyý A Tipi davranýþý açýsýndan deðerlendirmiþler ve 10 yýl sonra bu kiþilerin daha fazla koroner kalp hastalýðýna yakalandýklarýný saptamýþlardýr. Bu çalýþmalarýn sonucunda Friedman ve Rosenman, A tipi davranýþ örüntüsünü stresle artan bir davranýþ duygu bileþimi olarak tanýmlamýþlar; ayrýca A tipi davranýþ örüntüsü gösteren bu bireylerde gözlenen ortak davranýþ kalýplarýný da belirlemiþlerdir. Bu davranýþlar; alýþkanlýk haline gelmiþ olarak, tam tanýmlanmayan ve belirlenmeyen hedefleri baþarma çabasýnda olma, her þeyi birden tamamlamak için çok güçlü bir istek duyma, tanýnmaya ve ilerlemeye yönelik aþýrý ihtiyaç duyma, ardý arkasý kesilmeyen bir þekilde zamanla ilgili büyük bir telaþ ve iþleri yetiþtirememe korkusu yaþama, fiziksel ve zihinsel aktivitede devamlý ve þiddetli artýþ ve fiziksel ve zihinsel aþýrý uyarýmlýlýk hali olarak belirlenmiþtir (Dembroski ve Costa 1987, Mueser ve ark. 1987, Bluen ve ark. 1990, Keenan ve McBain 1979, Powell 1995). Yazýn bilgileri ýþýðýnda bakýldýðýnda, A Tipi davranýþ örüntüsüne sahip olan bireylerdeki baskýn özelliðin öfkeyi ifade etmeye yönelik uygunsuz tepkiler olduðu görülmektedir. Bu bireylerin uzun süreli iliþkiler kuramadýðý ve özellikle aile içi iletiþimde zorluklar yaþadýðý yapýlan araþtýrmalarla ortaya çýkarýlmýþtýr (Büyükberber 1992). Günlük hayatýmýzda önemli bir yere sahip olan öfke, doyurulmamýþ isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karþýlanmayan beklentilere verilen son derece doðal, evrensel ve insani bir duygusal tepkidir. Öfke, hafif bir tepkiden hiddete varan farklý yoðunluklarda yaþanabilmektedir. Öfke bazen kýsa süreli, orta yoðunlukta ve hatta bu düzeyde iken yararlý olabildiði gibi; bazen de sürekli, þiddetli ve yýkýcý olabilmektedir (Balkaya ve Þahin 2003, Kassinove ve Sukhodolsky 1995, Kökdemir 2004, Soykan 2003). Öfke duygusuna Spielberger "süreklilik" ve "durumsallýk" kavramsal ayýrýmý ile bakmaktadýr. Durumsal öfke; kiþinin amaca yönelik davranýþýnýn engellenmesine ya da kendisini haksýzlýða uðramýþ hissetmesine baðlý olarak deðiþen þiddette gerginlik, kýzgýnlýk, sinirlilik gibi subjektif duyumsamalar karþýsýnda yaþadýðý duygu durumudur. Sürekli öfke ise, durumsal öfkenin genelde ne sýklýkla yaþandýðýný yansýtan bir kavramdýr. Sürekli öfke aþýrý bir uyarýlmýþlýk halidir ve bu nedenle de A Tipi davranýþ örüntüsü ile yakýndan iliþkilidir. Öfkenin ifade ediliþ biçimi ile kiþilik özellikleri arasýnda yüksek bir iliþki mevcuttur. Özellikle öfkenin ifade ediliþ biçiminde A Tipi davranýþ etkili olabilir (Özer 1994). 62

3 Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Yapýlan çalýþmalar, öfkeyi ifade ediþ biçiminin cinsiyete göre deðiþtiðini ortaya koymaktadýr (Balkaya 2001, Balkaya ve Þahin 2003, Batýgün 2002, Tambað ve Öz 2005). Öfkeyle baþa çýkabilmek için öncelikle kiþinin kendini tanýmasý, öfkelendiðindeki tepkilerinin farkýna varmasý, kýsacasý öfkesini tanýmasý gerekmektedir. Öfkenin tanýnmasý, öfkeye neden olan ve öfke ifadesini etkileyen biyolojik ve fizyolojik yapýnýn, bireyin mantýklý ve mantýk dýþý inançlarýnýn, içinde yaþadýðý ortamýn ve aile, kültür gibi çevresel etkenlerin bilinmesidir. Üniversite öðrencileri toplumsal geleceðin belirlenmesinde etkin bir role sahiptir. Bu baðlamda üniversite öðrencilerinin duygulanýmlarý hakkýnda ne kadar bilgi sahibi olduklarý ve kendilerini ne kadar tanýdýklarý, olaylar karþýsýnda verdikleri tepkilerine iliþkin farkýndalýk geliþtirmeleri açýsýndan oldukça önemlidir. Toplumlarýn geliþmesinde etkin bir güç olarak kabul edilen üniversite gençliðinin sorun çözme yöntemlerini kullanabilmesi, öfkeyi uygun biçimde ifade ya da kontrol edebilmesi, öfkenin yarattýðý enerjiyi yapýcý olarak kullanabilmesi, kendini ve çevresini þekillendirebilmesinde etkin rol oynamaktadýr. Bu baðlamda mevcut çalýþmada, üniversite öðrencilerinde A tipi davranýþ örüntüsü ile sürekli öfke ve öfke ifadesi arasýndaki iliþkinin anlaþýlmasý amaçlanmýþtýr. GEREÇ VE YÖNTEM Katýlýmcýlar Çalýþmaya, Gazi Üniversitesi'nin deðiþik bölümlerine devam eden, yaþlarý (21.4±3.2) arasýnda deðiþen 172 öðrenci katýlmýþtýr. Ölçeklerin puanlanmasý sýrasýnda, tüm maddelere yanýt vermediði belirlenen 14 katýlýmcý çalýþmadan çýkarýlmýþ ve analizler 158 (79 kýz, 79 erkek) öðrenci üzerinden yürütülmüþtür. Katýlýmcýlarýn %42'si sosyal bilimler, %17 fen bilimleri, %15'i güzel sanatlar ve %26'sý da saðlýk bilimleri alanlarýnda eðitim görmekte olan öðrencilerden oluþmuþtur. Veri Toplama Araçlarý Sürekli Öfke Envanteri ve Öfke Ýfade Tarzý Envanteri. Spielberger ve ark. (1983) tarafýndan geliþtirilen The State-Trait Anger Scale (STAS) ölçeðinin, Türkiye'ye uyarlamasýný Özer (1994) Sürekli Öfke (SLÖFKE) ve Öfke Ýfade Tarzý (ÖFKE-TARZ) ölçekleri ön çalýþmalarý ile yapmýþtýr (Savaþýr ve Þahin 1997). Sürekli Öfke Ölçeði, Sürekli Öfke ve Öfke Ýfade Tarzý olmak üzere iki ana alt ölçekten oluþmaktadýr. Sürekli Öfke alt ölçeði (SLÖFKE- Ö), kiþinin genelde ne hissettiðini veya ne derece öfke yaþadýðýný ifade etmektedir. Öfke Ýfade Tarzý alt ölçeði (ÖFKE-TARZ-Ö) ise, üç alt ölçeðe ayrýlmaktadýr. Bunlardan; ilki olan Öfkeyi Dýþa Vurma alt ölçeði, kiþinin genel öfkesini ne kadar dýþa vurduðunu ölçerken; ikincisi olan Öfkeyi Ýçte Tutma alt ölçeði kiþinin öfkesini ne kadar bastýrarak içte tuttuðunu deðerlendirmektedir. Üçüncü alt ölçek olan Öfkeyi Kontrol Etme alt ölçeði ise, bireyin baþkalarýyla olan iliþkilerinde genelde ne ölçüde sabýrlý, soðukkanlý, hoþgörülü ve anlayýþlý davrandýðýný; öfkesini ne kadar kontrol edebildiðini ya da ne derece sakinleþme eðilimi içinde olduðunu göstermektedir. Ölçek 34 maddeden oluþmaktadýr. Hemen hiçbir zaman (1) ve hemen her zaman (4) arasýnda deðiþen, Likert tipi dörtlü derecelendirmeye dayanan bir kendini deðerlendirme ölçeðidir. Ölçekten alýnabilecek en düþük puan 34, en yüksek puan ise 136'dýr (Özer 1994). Ölçeðin puanlamasý Sürekli Öfke ve Öfke Ýfade Düzeyleri için ayrý ayrý yapýlmaktadýr. Yapýlan faktör analizi çalýþmasý sonucunda maddelerin 4 faktörde toplandýðý görülmektedir. Ölçeðin ilk 10 maddesi sürekli öfke düzeyini ölçen maddeleri içermektedir. Geriye kalan 24 madde ise, öfke ifade tarzý ile ilgili maddelerdir. Bu maddelerden 8 tanesi öfkeyi dýþa vurma, 8 tanesi öfkeyi içte tutma, 8 tanesi öfkeyi kontrol etme ile ilgilidir. Her bir alt ölçeðin puanlamasý için genel gruptan elde edilen puanlarýn aritmetik ortalamasý bulunmuþtur. Bir bireyin puanýnýn bu ortalamadan düþük olmasý sürekli öfke veya öfke ifade düzeylerinin düþük olduðunu, bireyin puanýnýn ortalamanýn üstünde olmasý ise ilgili öfke boyutunun yüksek olduðunu göstermektedir (Özer 1994). Ölçeðin ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalýþmalarý Özer (1994) tarafýndan yapýlmýþtýr. Sürekli öfke ölçeðinin alfa deðerleri arasýnda bulunmuþtur. Öfke ifade tarzý ölçeðinin alt gruplarý olan öfkeyi kontrol etme, öfkeyi dýþa vurma, öfkeyi kontrol etme alt ölçeklerinin alfa deðerleri sýrasýyla , ve arasýnda bulunmuþtur. Bu çalýþmada Sürekli Öfke Envanteri ve Öfke Ýfade 63

4 Soysal AÞ, Can H, Kýlýç KM. Tarzý Envanteri için 15 gün arayla yapýlan testtekrar test uygulamasýndaki güvenirlik sonuçlarý; Ýçe Yönelik Öfke için.75; Dýþa Yönelik Öfke için.77; Öfke Kontrolü Ýçin.49; Öfke Ýfade Tarzý için.52 olarak bulunmuþtur. Jenkins Aktivite Ölçeði. A Tipi davranýþ örüntüsünü deðerlendirmek amacýyla Jenkins, Zyzonski ve Rosenman (JAÖ; Jenkins Activity Scale; 1974) tarafýndan geliþtirilmiþ, elli iki maddelik bir özbildirim ölçeðidir. Ölçeðin, öðrencilere yönelik 21 maddeden oluþan kýsa formu, Glass (1977) tarafýndan geliþtirilmiþtir. Ölçekte kiþinin kendisini hayali bir kiþi yerine koyarak, kendisine sorulan sorulardan kiþiliðini en iyi yansýttýðýný düþündüðü maddeyi iþaretlemesi istenmektedir. Yöneltilen sorularýn doðru ya da yanlýþ cevabý bulunmamaktadýr. Öz bildirim türü ölçekte yüksek puanlar almýþ olmak A tipi kiþilik özelliklerine sahip olmayý iþaret etmektedir. Mevcut çalýþmada ölçeðin, Aksoy'un (1995) ön çalýþmasýný yaptýðý ve yüksek lisans tezinde kullandýðý biçimi kullanýlmýþtýr. Ölçeðin ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalýþmalarý Aksoy (1995) tarafýndan yapýlmýþtýr. Aksoy bu ölçeðin test tekrar test güvenirliðini saptamak amacýyla 98 kiþilik bir grup ile çalýþmýþtýr. Ölçek Ölçeðin test tekrar test güvenirliði.74 olarak bulunmuþtur. Bu çalýþmada, Jenkins Aktivite Ölçeði için 15 gün arayla yapýlan test-tekrar test uygulamasýndaki güvenirlik sonucu.90 olarak bulunmuþtur. Ýþlem Araþtýrmanýn örneklemini Gazi Üniversitesi nin çeþitli bölümlerine devam eden öðrenciler oluþturmuþtur. Bunlardan olasýlýksýz örneklem yöntemi ile araþtýrmayý kabul eden öðrenciler seçilmiþ ve araþtýrma bu öðrenciler üzerinde yürütülmüþtür. Araþtýrmanýn amacý katýlýmcýlara kýsaca anlatýlmýþ, araþtýrmaya katýlmayý isteyip istemedikleri sorulmuþ ve katýlýmcýlardan çalýþmaya gönüllü katýldýklarýný gösteren bir onam formu alýnmýþtýr. Katýlýmcýlarýn ilk önce sosyodemografik bilgileri kayýt edilmiþtir. Katýlýmcýlara ölçeði oluþturan maddeleri cevaplamaya baþlamadan önce, bireysel bir deðerlendirme yapýlmayacaðý, sorularýn doðru ya da yanlýþ cevabý olmadýðý belirtilmiþtir. Anket formlarý, öðrencilerle ders aralarýnda ya da ders saatleri dýþýnda kaldýklarý yurtlarda görüþme yapýlarak doldurulmuþtur. Katýlýmcýlarýn birbirinden etkilenmesini önlemek için, anket formunun sakin bir ortamda doldurulmasýna özen gösterilmiþtir. Çalýþmada kullanýlan ölçekler uygulamalar içi ve arasý dengeleme yöntemi kullanýlarak katýlýmcýlara bireysel olarak uygulanmýþtýr. Daha sonra testtekrar test güvenirliðini saðlamak amacýyla üç ölçek de, 15 gün ara ile tüm katýlýmcýlara bir kez daha uygulanmýþtýr. Verilerin Analizi Tüm veriler SPSS veri tabanýnda baðýmsýz grupla için t testi ve Pearson momentler çarpýmý korelasyon analizi ile deðerlendirilmiþtir. Gruplar arasýndaki farkýn anlamlýlýk kontrolü için hata payý.05 olarak kabul edilmiþtir. BULGULAR Yapýlan Pearson momentler çarpýmý korelasyon analizi sonucunda: A Tipi davranýþ örüntüsü ile Sürekli Öfke (r=.65, p<.05) ve Dýþa Yönelik Öfke (r=.71, p<.05) arasýnda anlamlý bir iliþki bulunmuþtur. A Tipi davranýþ örüntüsü ile Ýçe Yönelik Öfke arasýnda iliþki bulunmazken, Öfkenin Kontrolü ile ters yönde bir iliþki saptanmýþtýr (r=-.63; p<.05). Kýz ve erkek öðrencileri A Tipi davranýþ örüntüsü açýsýndan karþýlaþtýrmak için yapýlan t testi sonucuna göre, iki grup arasýnda bir fark bulunmamýþtýr (t=-1.58; sd=78; p>.05). Benzer þekilde, Dýþa Yönelik Öfke (t=0.68; sd=78; p>.05) ve Öfke Kontrolü (t=1.35; sd=78; p>.05) arasýnda da anlamlý bir fark bulunmamýþtýr (Tablo 1). Sürekli Öfke puaný açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda kýz ve erkek öðrenciler arasýnda, anlamlý bir fark olduðu belirlenmiþtir (t=4.91; sd=78; p<.05). Kýz öðrencilerin Sürekli Öfke puanlarýnýn (24.18±4.6), erkek öðrencilerinkinden (22.56±5.5) daha yüksek olduðu tespit edilmiþtir. Benzer þekilde kýz öðrencilerin Ýçe Yönelik Öfke (t=8.07; sd=78; p<.05) ve Öfke Ýfadesi (t=2.02; sd=78; p<.05) puanlarýnýn, erkek öðrencilerden daha yüksek olduðu görülmüþtür (Tablo 1). TARTIÞMA Bu araþtýrmada A Tipi davranýþ örüntüsü ile sürek- 64

5 Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Tablo 1. Katýlýmcýlarýn envanterlerden aldýklarý puanlara iliþkin ortalama, standart sapma deðerleri ve t testi sonucu ÖLÇEKLERÝN ÝSÝMLERÝ KIZ ERKEK t JAÖ 56.40± ± SÜREKLÝ ÖFKE 24.18± ± * ÖFKE ÝFADESÝ TARZI 55.14± ± * ÝÇE YÖNELÝK ÖFKE 18.56± ± * DIÞA YÖNELÝK ÖFKE 16.38± ± ÖFKENÝN KONTROLÜ 20.20± ± *p<.05 li öfke ve öfke ifadesi arasýndaki iliþki incelenmiþ ve bu iliþkiler cinsiyet boyutu açýsýndan da karþýlaþtýrýlmýþtýr. Mevcut çalýþmada elde edilen bulgular, A Tipi davranýþ örüntüsü ile sürekli öfke arasýnda anlamlý bir iliþki olduðu göstermektedir (r=.65, p<.05). A Tipi davranýþ örüntüsü ile Dýþa Yönelik Öfke (r=.71, p<.05) arasýnda anlamlý bir iliþki bulunmuþtur. A Tipi davranýþ özellikleri gösteren bireylerin dürtüsel olduklarý ve birçok davranýþý sonucunu düþünmeden yaptýklarý araþtýrmalarla ortaya konmuþtur (Brem ve ark. 1989, Büyükberber 1992). A Tipi özellikleri gösteren bireylerin öfkelerini içine atmak yerine dýþa yansýtmalarý beklenen bir durumdur. Çalýþmamýzda da öðrencilerin içe yönelik öfke puanlarý ile A Tipi davranýþ örüntüsü arasýnda bir fark gözlenmezken, A Tipi davranýþýnýn dýþa yönelik öfke ile iliþkili olduðu görülmüþtür (r=.71, p<.05). Bundan hareketle A Tipi davranýþ özelliklerinin öfkeyi ifade etmede yardýmcý olduðu söylenebilir. Bu noktada öfkeyi ifade ediþ biçimi üzerinde A tipi davranýþ biçiminin önemi ortaya çýkmaktadýr. Çalýþmada A Tipi davranýþ örüntüsü ile Öfke Kontrolü arasýnda ters yönde bir iliþki saptanmýþtýr (r= -.63, p<.05). Öfke, genellikle saldýrganlýk ve düþmanlýðýn bir þekli olarak bilinmesine karþýn, öfkenin her zaman bu duygulanýmlara yol açmadýðý ileri sürülmektedir (Atkinson ve ark. 1999, Kassinove ve Tafrate 2003). Bununla birlikte öfkenin olumsuz olarak deðerlendirilmesi, genellikle ifade etme tarzýndan kaynaklanmaktadýr. Zira, birçok kiþi öfke ifadesi nedeniyle çeþitli sorunlar yaþamaktadýr (Kýsaç 1999). Kiþi öfkesini, çevresel süreçleri dikkate almadan hissettiði yoðunlukta gösterdiðinde diðer insanlar tarafýndan olumsuz yönde deðerlendirilebilir. Bu durumun sonuncunda toplum normlarýna uygun tepki vermeyen kiþi, kiþilerarasý ve aile içi iletiþim sorunlarý yaþayabilir, olumsuz benlik kavramý geliþtirebilir. Bunlar beraberinde düþük benlik saygýsýna yol açabilir. Ýnsanlar hem öfkenin neden olduðu olumsuz sonuçlar, hem de kültürel nedenlerden dolayý öfkelenmekten korkmakta ve öfkesini göstermek istememektedir. Oysa öfkenin bastýrýlmasý, var olan enerjinin içe döndürülmesidir. Öfkenin bu þekilde yaþanmasý ise bireyin kendisine zarar vermesine neden olmaktadýr. (Arsakay 2001, Kassinove ve Sukhodolsky 1995, Kassinove ve Tafrate 2003). Mevcut araþtýrmanýn sonuçlarý; A Tipi davranýþ örüntüsünün, öfkenin dýþa vurulmasýný kolaylaþtýrdýðý ve öfke kontrolünü azalttýðýný göstermektedir. Elde edilen bulgu yazýnla uyumludur (Smith ve MacKenzie 2006, Aydýn 1993, Büyükberber 1992). A Tipi davranýþ örüntüsü açýsýndan yapýlan t testi sonucunda kýz ve erkek öðrenciler arasýnda bir fark bulunmamýþtýr (t=-1.58; sd=78; p>.05). A tipi davranýþ örüntüsüne sahip olan bireylerde aþýrý derecede yarýþma seviyesinde baþarý için çabalama, dürtüsellik, acelecilik, düþmanca ve saldýrganca davranýþ örüntülerinin frekansýnýn yüksek olduðunu bildirilmektedir (Brem ve ark. 1989). Bu özellikler dikkate alýndýðýnda kültürel faktörlerin ve cinsiyetin A tipi davranýþ üzerinde belirleyici bir rolü olduðu düþünülebilir. Ancak, mevcut çalýþmada cinsiyetler arasýnda bir fark görülmemesi, üniversite öðrencilerinin kendilik algýsý, cinsiyet 65

6 Soysal AÞ, Can H, Kýlýç KM. rollerini benimsemeleri ve kendini ifade etmede yeterli ölçüde atýlgan olmalarýyla da açýklanabilir. Çalýþma incelendiðinde, Sürekli Öfke puaný açýsýndan kýz ve erkek öðrenciler arasýnda anlamlý bir fark olduðu belirlenmiþtir (t=4.91; sd=78; p<.05). Kýz öðrencilerin Sürekli Öfke (24.18±4.6) puanlarýnýn erkek öðrencilerinkinden (22.56±5.5) daha yüksek olduðu tespit edilmiþtir. Benzer þekilde kýz öðrencilerin Ýçe Yönelik Öfke (t=8.07; sd=78; p<.05) ve Öfke Ýfadesi (t=2.02; sd=78; p<.05) puanlarýnýn erkek öðrencilerden daha yüksek olduðu görülmüþtür. Farklý kültürlerde, tarihin farklý zamanlarýnda ve farklý coðrafyalarda kadýnlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumluluklar daima varolmuþtur. Erkek cinsiyeti ile kadýn cinsiyeti arasýnda toplumsal yaþama katýlma düzeyi ile öfkelenme durumlarý, düzeyleri ve ifade ediþ biçimleri açýsýndan farklýlýklar da bulunmaktadýr. Bu çalýþmaya katýlan üniversite öðrencilerinin Türkiye'nin çok farklý bölgelerinden geldikleri, farklý aile, çevre, gelenek ve göreneklerin etkisinde yetiþtikleri göz öünde bulundurulmalýdýr. Yazýnda öfke ifadesinin cinsiyete göre davranýþa farklý þekilde yansýdýðýný gösteren çalýþmalar olduðu görülmektedir. Biaggio (1989), öfkeyi yaþama ve ifade etmede cinsiyet farkýný araþtýrdýðý çalýþmasýnda, üniversite öðrencilerinden, iki hafta boyunca kendilerini öfkelendiren durumlarý ve öfkelendiklerinde gösterdikleri davranýþlarý kaydetmelerini istenmiþtir. Araþtýrma sonucunda erkeklerin kadýnlara göre hem daha çok durum kaydettikleri hem de daha çok fiziksel tepki gösterdikleri belirlenmiþtir. Thomas (1989) üniversite öðrencileri üzerinde yaptýðý çalýþmasýnda kadýnlarýn öfkeyle iliþkili fiziksel semptomlarý daha fazla gösterdikleri vurgulanmaktadýr. Mevcut çalýþmada kýz öðrencilerin öfkelerini dýþa vurmamakla birlikte, sürekli öfke yaþadýklarý görülmektedir. Bu durum toplum tarafýndan kýzlara biçilen "sakin, haným hanýmcýk olma" rolüyle açýklanabilir. Erkeklerin öfkeyi hissediþ ve ifade ediþ biçimleri ise daha çok baðýrma, etrafa zarar verme, kavga etme gibi davranýþ örüntüleri ile ortaya konabilmekte ve çoðunlukla bu ifade ediþ biçimleri de pekiþtirilmektedir. Sonuç olarak, bu çalýþma A tipi davranýþ örüntüsü ile öfke arasýnda bir iliþki olduðunu göstermektedir. Mevcut çalýþmada elde edilen cinsiyet farký, öfke kontrolü ve ifadesi üzerinde kiþilik özelliklerini biçimlendirmenin etkisini vurgulamak açýsýndan önemlidir. Bundan sonraki çalýþmalarda A tipi kiþilik ile özellikle dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu ve sýnýr kiþilik bozukluðu gibi diðer psikopatolojiler arasýndaki iliþkilerin araþtýrýlmasý; öfke kontrol bozukluðu üzerinde A tipi davranýþ örüntüsünün klinik anlamda ne derece önemli olabileceði sorusunun irdelenmesi planlanmaktadýr. Bu çalýþma, yaþlarý 18 ile 23 arasýnda deðiþen, Gazi Üniversitesi'ne baðlý fakültelerin deðiþik bölümlerine devam eden 158 öðrenci üzerinde yürütülmüþtür. Ýlerideki çalýþmalarda yaþ aralýðýnýn daha fazla olmasýnýn, daha fazla sayýda ve farklý üniversitelere devam eden öðrencilerin örnekleme dahil edilmesinin ve örneklemde yer alacak katýlýmcýlarýn seçkisiz atama yolu ile tayin edilmesinin yerinde olabileceði düþünülmektedir. Yazýþma adresi: Psk. Þebnem Soysal, Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, Ankara, Aksoy SM (1995) Interrelationships among self-consciousness, locus of control, and type A behavior pattern. Yayýnlanmamaýþ Yüksek Lisans Tezi. ODTÜ, Ankara. Al-Mashaan OS (2001) Job stress and job satisfaction and their relation to neuroticism, Type-A behavior, and locus of control among Kuwaiti personnel. Psychol Rep, 88: American Psychological Association (2001) Health Psychology. Division 38. available at:http://www.health-psych.org/- whatis.html KAYNAKLAR Arsakay G (2001) Hipertansiyon, Ruhsal Etkenler, Öfke Ve Kontrolü, Problem Çözme Yaklaþýmlar?. Uzmanlýk Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi. Atkinson RL, Atkinson RC, Smith EE ve ark. (1999) Psikolojiye Giriþ (Çev. Yavuz Alogan), 12. Basým. Ýstanbul, Arkadaþ Yayýnlarý, s.496. Aydýn G (1993) Olumlu kiþilik özelliklerinin saðlýk sorunlarýnýn sýklýðýný yordamadaki rolü. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 1(4):

7 Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Balkaya F. (2001). Çok boyutlu öfke envanterinin geliþtirilmesi ve bazý semptom gruplarýndaki etkisi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Baklaya F., Þahin NH (2003) Çok boyutlu öfke ölçeði. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(3): Balkaya F, Þahin NH (2003) Çok boyutlu öfke ölçeði. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(3): Batýgün AD (2002) Gençler ve intihar diðer yaþ gruplarýyla farklýlaþan özellikler. Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Biaggio MK (1989) Sex differences in behavioral reactions to provocation of anger. Psychol Rep, 64: Bluen SD, Barling J, Burns W (1990) Predicting sales performance, job satisfaction, and depression by using the achievement strivings and impatience-irritability dimensions of type-a behavior. J Appl Psychol, 75(2): Brem SS, College W, Kassin S (1989) Social Psychology. New Jersey: Houghton Mifflin Company. Büyükberber E (1992) Kroner kalp hastalýðý ve A Tipi davranýþ özellikleri üzerine karþýlaþtýrmalý bir çalýþma. Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya. Dembroski TM, Costa PT (1987) Coronary prone behavior: Components of the Type-A pattern and hostility. J Pers, 55: Howard JH, Cunningham DA, Rechnitzer PA (1986) Role ambiguity, Type-A behavior and job satisfaction: Moderating effets on cardiovascular and biochemical responses associated with coronary risk. J Appl Psychol, 71(1): Jenkins CD, Rosenman RH, Zyzanski SJ (1974) Prediction of clinical coronary disease by a test for the coronary-prone behavior pattern. N Enhl j Med, 290(23); Jung CG (1999) Personality and stress: traits, types, and biotypes. Stress and Health, Third Edition, PL Rice (Ed), s Kassinove H, Sukhodolsky DG (1995) Anger Disorder: Basic Science and Practice Issues, Kassinove H (Ed), Anger Disorder: Definition, Diagnoses and treatment, 1. Baský, Braun-Brumfield Inc. USA, Kassinove H, Tafrate RC (2003) Anger Management: The Complete Treatment Guidebook for Practitioners. 3. Baský, Impact Publishers Inc. Atascadero, California, Kýsaç I (1999) Üniversite öðrencilerinin sürekli öfke ve öfke ifade biçimi düzeyleri. Gazi Üniversitesi Mesleki Eðitim Fakültesi Mesleki Eðitim Dergisi, 1(1): Keenan A, McBain DM (1979) Effects of type-a behavior, intolerance of ambiguity, and locus of control on the relationship between role stress and work-related outcomes. J Occup Psychol, 52: Kojima M, Nagaya T, Takahashi H ve ark. (2004) A Chronological decrease in Type a behavior patterns among male workers in J Occup Health, 46: Kökdemir H (2004) Öfke ve öfke kontrolü. Pivolka, 3(12): Motowidlo SJ, Packard JS, Manning MR (1986) Occupational stress: Its causes and consequences for job performance. J Appl Psychol, 71(4): Mueser KT, Yarnold PR, Bryant EB (1987) Type-A behavior and time urgency: Perception of time adjectives. Br J Med Psychol, 60: Okyayuz Ü (1999) Saðlýk Psikolojisi: Giriþ. Türk Psikologlar Derneði Yayýnlarý, Ankara Özer, K. (1994) Sürekli öfke ve öfke ifade tarzý ölçekleri ön çalýþmasý", Türk Psikoloji Dergisi, 9(31): Powell LH (1995) Issues in the measurement of the Type A behaviour pattern. Research Methods in Stress and Health Psychology, SV Kasl, CK Cooper (Ed), England. John Wiley and Sons Ltd., s Rosenman RH, Brand RJ, Jenkins CD (1975) Coronary heart disease in the Western Collaborative Group Study: Final followup experience of 8.5 years. J Am Med Assoc, 223: Savaþýr I, Þahin NH (1997) Biliþsel Davranýþçý Terapilerde Deðerlendirme: Sýk Kullanýlan Ölçekler. Ankara, Türk Psikologlar Derneði Yayýnlarý. Smith TW, MacKenzie J (2006) Personality and risk of physical illness. Annu Rev Clin Psychol, 2: Soykan Ç (2003) Öfke ve öfke yönetimi. Kriz Dergisi, 11(2): Spielberger CD, Jacobs GA, Russel ve ark. (1983) Assessment of anger: The State Trait Anger Scale, Advances in personality assessment, vol. 2, J Butcher & C Spielberger (Eds), Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, s Tambað H, Öz F (2005) Aileleri ile birlikte ve yetiþtirme yurtlarýnda yaþayan ergenlerin öfke ifade etme biçimleri. Kriz Dergisi, 13 (1): Thomas SP (1989) Gender Differences in Anger Expression. Health Implications. Research in Nursing and Health, 12: Vries MW, Wilkerson B (2003) Stress, work and mental health: a global perspective. Acta Neuropsych, 15(1):

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý

Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý ARAÞTIRMA Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý Figen Akça 1, Ý. Alper Köse 2 1 Psk.Yrd.Doç., Aksaray Üniversitesi Eðitim Fakültesi, 2 Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný, Milli

Detaylı

Lise Öðrencileri Arasýnda Patolojik Ýnternet Kullanýmýnýn Yaygýnlýðý: Kocaeli Örneði

Lise Öðrencileri Arasýnda Patolojik Ýnternet Kullanýmýnýn Yaygýnlýðý: Kocaeli Örneði ARAÞTIRMA Lise Öðrencileri Arasýnda Patolojik Ýnternet Kullanýmýnýn Yaygýnlýðý: Kocaeli Örneði Prevalence of Pathological Internet Use Among High School Students: Kocaeli Sample Mehmet Þahin 1, Uður Çakýr

Detaylı

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ Nursu ÇAKIN MEMÝK*, Belma AÐAOÐLU**, Ayþen COÞKUN**, Iþýk KARAKAYA*** ÖZET Amaç: Çocuklar Ýçin Yaþam Kalitesi Ölçeði

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Evlilik Terapisi için Baþvuran Çiftlerin Evlilik Doyumu ve Evlilik Terapisiyle Hakkýndaki Görüþleriyle Ýliþkili Etmenler

Evlilik Terapisi için Baþvuran Çiftlerin Evlilik Doyumu ve Evlilik Terapisiyle Hakkýndaki Görüþleriyle Ýliþkili Etmenler ARAÞTIRMA Evlilik Terapisi için Baþvuran Çiftlerin Evlilik Doyumu ve Evlilik Terapisiyle Hakkýndaki Görüþleriyle Ýliþkili Etmenler Factors Related to Marital Satisfaction and Views About Marital Therapy

Detaylı

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 1-9 Araþtýrma DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 1 1 Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme DERLEME Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment Melis Sedef Kahraman 1, Seher

Detaylı

Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma

Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma A. Seda SARACALOÐLU *, Ýlke EVÝN **, S. Rana VAROL *** Özet Bu

Detaylı

Demans Þiddeti Derecelendirme Ölçeðine Baðýmlýdýr: Kýsa Durum Muayene Testi ile Reisberg Global Bozulma Ölçeðinin Karþýlaþtýrýlmasý

Demans Þiddeti Derecelendirme Ölçeðine Baðýmlýdýr: Kýsa Durum Muayene Testi ile Reisberg Global Bozulma Ölçeðinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Demans Þiddeti Derecelendirme Ölçeðine Baðýmlýdýr: Kýsa Durum Muayene Testi ile Reisberg Global Bozulma Ölçeðinin Karþýlaþtýrýlmasý H. Can 1, Ceyla Ýrkeç 2, Sirel Karakaþ 3 1 Dr., Uludað Üniversitesi

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Ramazan ÖZCANKAYA*, Namýk DELÝBAÞ** ÖZET Bu çalýþma, psikiyatri polikliniðinde Mayýs 1999-Þubat 2000 ta-rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ.

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ. HEMAR-G HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri Hatice TEL* Nuran GÜLER** Havva TEL*** * Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

41 KLÝNÝK ÇALIÞMA Okul Yaþ Grubu Çocuklarýn Hastane Ve Hastalýðý Ýle Ýlgili Bilgilendirme Durumlarýnýn Endiþe Kaynaklarý Ýle Etkileþimi The Interaction Between The Informing Situation Of The School Age

Detaylı

Nöropsikolojik Ölçümlerle Elektrofizyolojik Ölçümlerin Ýliþkisi: Frontal Lob Ýþlevselliði

Nöropsikolojik Ölçümlerle Elektrofizyolojik Ölçümlerin Ýliþkisi: Frontal Lob Ýþlevselliði Nöropsikolojik Ölçümlerle Elektrofizyolojik Ölçümlerin Ýliþkisi: Frontal Lob Ýþlevselliði Belma BEKÇÝ* Sirel KARAKAÞ** ÖZET Bu çalýþmanýn amacý, bir biliþsel paradigma altýnda elde edilen olay-iliþkili

Detaylı

ERGEN RUH SAÐLIÐI AÇISINDAN BÝR RÝSK FAKTÖRÜ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI

ERGEN RUH SAÐLIÐI AÇISINDAN BÝR RÝSK FAKTÖRÜ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI ERGEN RUH SAÐLIÐI AÇISINDAN BÝR RÝSK FAKTÖRÜ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI Esra CEYHAN* ÖZET Amaç: Günümüzde internete iliþkin baðýmlýlýk veya patolojik internet kullanýmý büyük bir ilgi, araþtýrma, tartýþma alaný

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

OLUMLU ERGEN GELÝÞÝMÝNDE EBEVEYN/AKRAN ÝLÝÞKÝLERÝNÝN ÖNEMÝ

OLUMLU ERGEN GELÝÞÝMÝNDE EBEVEYN/AKRAN ÝLÝÞKÝLERÝNÝN ÖNEMÝ OLUMLU ERGEN GELÝÞÝMÝNDE EBEVEYN/AKRAN ÝLÝÞKÝLERÝNÝN ÖNEMÝ Fatih Bayraktar* ÖZET Amaç: Psikoloji yazýný incelendiðinde, ergen davranýþlarýyla ilgili araþtýrmalarýn çoðunlukla olumsuz sosyal davranýþlara

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

Trikotilomanide Klinik Özellikler

Trikotilomanide Klinik Özellikler Trikotilomanide Klinik Özellikler Vehbi KESER*, Raþit TÜKEL**, Nuray KARALI***, Celal ÇALIKUÞU***, Tuba ÖZPULAT OLGUN**** ÖZET Bu çalýþmada, 19 trikotilomani hastasýnda, demografik ve fenomenolojik özellikler,

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ASSESSMENT OF THE VIEWS OF PHILOSOPHY GROUP TEACHERS ABOUT COOPERATIVE LEARNING Nihal Salman KARA Deðirmenlik Lisesi

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi Ýbrahim Eren 1, Erkan Cüre 2, Ýkbal Çivi Ýnanlý 3, Ali Kutlucan 2,

Detaylı

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özetleri Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara Sözel ve poster bildiri özetleri Türkiye Psikiyatri Derneði özet sisteminden gönderildiði

Detaylı

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar?

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? OLGU SERÝSÝ Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? Ufuk Sezgin 1, Þahika Yüksel 1, Zerrin Topçu 2, Aysun Genç Diþcigil 3 1 Doç. Dr., Prof. Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp

Detaylı

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME Ýbrahim DURUKAN*, Tümer TÜRKBAY** ÖZET Amaç: Ortak dikkat kiþinin dikkati kendisi, etkileþim halinde olduðu kiþi ve nesne arasýnda düzenlemesi olarak tanýmlanmaktadýr.

Detaylı

Stroop Testi Performansýnýn Elektrofizyolojisi: Olay-Ýliþkili Potansiyeller ve Ýliþkili Beyin Haritalarý

Stroop Testi Performansýnýn Elektrofizyolojisi: Olay-Ýliþkili Potansiyeller ve Ýliþkili Beyin Haritalarý ARAÞTIRMA Stroop Testi Performansýnýn Elektrofizyolojisi: Olay-Ýliþkili Potansiyeller ve Ýliþkili Beyin Haritalarý Sirel Karakaþ 1, Belma Bekçi 2, Elvin Doðutepe 2, Ö.Utku Erzengin 3 1 Prof.Dr., 2 Dr.,

Detaylı