Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi"

Transkript

1 Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye dayanan bir meslek olduðu için ruhsal yönden saðlýklý meslek üyelerine diðer mesleklerden daha fazla gereksinim duyar. Bu çalýþma hemþirelerin genel saðlýk durumlarýnýn Ruhsal Belirti Tarama Listesi ne (SCL-90-R) göre deðerlendirilmesi ve genel ruhsal saðlýk durumunun bazý etmenlerle iliþkisini belirlemek amacýyla yapýlmýþtýr. Araþtýrma Erzincan Devlet Hastanesi nde 2002'nin Ekim ayýnda gerçekleþtirilmiþtir. Evren büyüklüðü 130 hemþiredir. Örneklem seçilmemiþ olup hemþirelerin hepsine ulaþýlmasý hedeflenmiþtir. Ancak 33 hemþireye, çalýþmaya katýlmayý reddetme, raporlu ya da izinli olma vb. nedenlerle uygulanamadýðýndan, araþtýrma 97 hemþire üzerinde yürütülmüþtür. Araþtýrmaya katýlan hemþireleri tanýtýcý, çalýþma koþullarýný belirten bir anket ile SCL- 90-R kullanýlmýþtýr. Verilerin analizinde; yüzdelik, varyans analizi ve t testi kullanýlmýþtýr. Sonuçta hemþirelerin %29.9'unun 1-5 yýldýr hemþirelik yapmakta olduðu, %47.4'ünün sürekli gece çalýþtýðý, %79.4'ünün hemþirelik mesleðinin hem maddi hem de manevi olarak doyum vermediðini belirttiði saptanmýþtýr. Hemþirelikten doyum saðlayamama nedeninin "Mesleðin fiziksel ve psikolojik olarak yýpratýcý" olmasýna baðlý olduðu belirlenmiþtir (%72.9). Hemþirelerin %34.0'ünün çalýþtýðý bölümden memnun olmadýðý ve bunlardan %57.6'sýnýn çalýþtýðý bölümden memnun olmama nedeni olarak "Sorumluluðumuz fazla ancak yetkimiz az" ifadesini kullandýðý görülmüþtür. Ruhsal belirti düzeyi puan ortalamasý olarak bulunmuþtur ( arasý normal). Hemþirelerin %5.2'sinin araz düzeyinin yüksek olduðu görülmüþtür. Ruhsal belirti alt boyutlarýna baktýðýmýzda hemþirelerin somatizasyon ( ), Öfke-düþmanlýk ( ) ve kiþilerarasý duyarlýlýk ( ) puan ortalamalarýnýn diðer alt boyutlara nispeten daha yüksek olduðu görülmüþtür. Hemþirelerin kronik saðlýk sorununa sahip olmasýnýn ruhsal belirti düzeyini etkilediði (t= 0.18, P<0.01) belirlenmiþtir. Anahtar Sözcükler: Hemþirelik, Ruhsal Belirti Tarama Listesi, hastane. Abstract Nursing requires psychologically healthy staff more than other occupations in that it is a profession based upon relationship with people. This research intended to evaluate the general health condition of nurses according to the Symptom Distress Check List (SCL-90-R) and to define the relation of the general health condition with some factors. The research was carried out at the Erzincan State Hospital in October The universe consisted of 130 nurses. Sampling was not done; it was aimed to reach all the nurses. Since 33 nurses either refused to participate in the study, were on leave or had medical excuse etc., the research was conducted on 97 nurses. In addition to SCL-90-R, a questionnaire was used, which described the characteristics of the nurses and their working conditions. Percentage, analysis of variance and t-test were used in the analysis of the data. It has been found that 29.9% of the nurses had been working for one to five years, 47.4% of them continually worked at nights and 79.4% of them stated that nursing satisfies them neither financially nor spiritually. It has been determined that the reason for this dissatisfaction is that "the job is physically and psychologically wearisome" (72.9%). It has been found that 34.0% of them were not satisfied with the department they worked in and 57.6% of these explained the reason for this as "having a lot of responsibilities but little authority". The mean score of the psychological symptom level has been found to be 0.69±0.41 ( is considered normal). It has been observed that the psychological symptom levels of 5.2% of the nurses were high. When looking at the subdimensions of psychological symptoms, it was seen that the mean scores of somatisation (1.01±0.52), fear-hatred (0.85±0.59) and interpersonal sensitivity (0.83±0.54) were higher than the means of other subdimensions. It has been determined that having chronic health problems affects the levels of psychological symptoms (t=0.18, P<0.01). Key Words: Nurse, Symptom Distress Check List, hospital. *Yrd. Doç.; Atatürk Ü. Erzincan SYO, Erzincan **Öðr. Gör.; Atatürk Ü. Erzincan SYO, Erzincan 2006 cilt 15 sayý 6 92

2 Giriþ Bireyin yaþamýný saðlýklý bir biçimde sürdürebilmesi için çalýþmasý gerekmektedir. Nitekim Freud'da ruh saðlýðýný "Çalýþmak ve sevmek" olarak özetlemiþtir. Çalýþma yaþamý; bireye toplum içinde belli bir rol, yer ve ekonomik yarar saðlamaktadýr, ancak bu olanaklarýn yaný sýra fizyolojik ve psikososyal yönden bazý olumsuzluklarý da beraberinde getirmektedir (1,2). Saðlýk hizmetlerinin yürütülmesinde hemþirelerin çalýþma yaþamýnda karþýlaþmýþ olduðu olumsuz etmenler, hemþirelerin iþ verimini, ruhsal ve bedensel saðlýðýný ve sosyal yaþantýsýný etkilemektedir. Kurum açýsýndan bakýldýðýnda ise olumsuz etmenler iþ veriminin düþmesine, kurumun ekonomik kaybýna, iþ kazalarýnýn artmasýna ve hemþirelerin bakým verdiði kiþilerin doðrudan risk altýnda kalmasýna neden olmaktadýr (3,4). Bu araþtýrma hemþirelerin genel ruhsal durumlarýný incelemek, ilerde yapýlacak araþtýrma ve giriþimlere zemin hazýrlamak amacýyla planlanmýþ ve yapýlmýþtýr. Gereç ve Yöntem Araþtýrma, Erzincan Devlet Hastanesi nde 2002 yýlý Ekim ayýnda gerçekleþtirilmiþtir. Hastanede görev yapmakta olan hemþireler üzerinde tanýmlayýcý olarak planlanmýþ ve yapýlmýþtýr. Araþtýrmanýn evrenini Erzincan Devlet Hastanesi nde görev yapmakta olan 130 hemþire oluþturmaktadýr. Örneklem seçilmemiþ olup hemþirelerin hepsine ulaþýlmasý hedeflenmiþtir. Ancak 33 hemþireye, çalýþmaya katýlmayý reddetme, raporlu yada izinli olma vb. nedenlerle uygulanamadýðýndan araþtýrma 97 hemþire üzerinde yürütülmüþtür. Veriler literatür bilgisinin ýþýðýnda araþtýrmacýlar tarafýndan geliþtirilen sosyo-demografik özelliklerin, mesleki yaþama iliþkin özelliklerin ve saðlýk alýþkanlýklarýna ait özelliklerin yer aldýðý "Bilgi Formu" ve "Ruhsal Belirti Tarama Listesi (SCL- 90-R)" ile toplanmýþtýr. SCL-90-R 1973'de Derogatis ve arkadaþlarý tarafýndan geliþtirilmiþ, Mustafa Kýlýç tarafýndan 1987'de Türkçe'ye uyarlanmýþtýr. Ülkemizde Çuhadaroðlu ve Dað tarafýndan da geçerlik ve güvenirlik çalýþmalarý yapýlmýþtýr (5). Veriler SPSS 10.0 programý ile deðerlendirilmiþ, gruplandýrýlmýþ deðiþkenlerin frekans ve yüzdelik deðerleri, sayýsal deðiþkenlerin aritmetik ortalama ve standart sapmalarý hesaplanmýþ; iki grup ortalamalarý arasýndaki farklarýn belirlenmesinde t testi, ikiden fazla grubun ortalamasýnýn karþýlaþtýrýlmasýnda tek yönlü Anova varyans analizi kullanýlmýþtýr. Bulgular Hemþirelerin %29.9'u yaþlarý arasýnda;%14.4'ü 38 yaþ ve üzerinde;%73.2'si evli; %53.6'sý saðlýk meslek lisesi,%44.3'ü açýk öðretim önlisans programý ve%2.1'i hemþirelik yüksekokullarýndan mezun olmuþlardýr. Hemþirelerin %29.9'u 1-5 yýl, %6.2'si 21 yýl ve daha fazla bir süredir çalýþmaktadýr. Hemþirelerin sorumluluk düzeylerine bakýldýðýnda %67.0'sinin servis hemþiresi olduðu, hemþirelerin %36.1'inin dahili birimlerde çalýþtýðý, %59.8'inin bir yýldýr halen bulunduklarý bölümde çalýþýyor olduklarý, hemþirelerin %47.4'ünün sürekli gece çalýþtýðý ve %51.4'ünün ayda 6-8 kez gece çalýþtýðý görülmüþtür. Hemþirelerin %66'sýnýn çalýþtýðý bölümden memnun olmadýklarýný; bunun nedeni olarak da, baðýmsýz çalýþamadýklarýný (%57.6), sorumluluklarýnýn fazla ancak yetkilerinin az olduðunu (%57.6) ve kiþilerarasý iletiþimin kopuk olduðunu (%45.5) belirtmiþlerdir. Hemþirelerin mesleki doyum saðlama durumlarýna bakýldýðýnda %79.4'ünün meslekten hem maddi hem de manevi yönden doyum saðlayamadýklarýný belirtmiþlerdir. Bunun nedenlerine bakýldýðýnda fiziksel ve psikolojik olarak yýpratýcý olmasý (%72.9), ekonomik yönden yetersizlik (%69.8) ve saðlýk sisteminin bozuk olmasý (%52.1) gibi durumlarýn olduðu görülmektedir. Hemþirelerin genel belirti düzeyi ortalamasý 'dir. Ruhsal belirti alt boyutlarýndan somatizasyon boyutu ortalamasý en yüksektir ( ). Yine öfke-düþmanlýk ( ) ve kiþilerarasý duyarlýlýk ( ) puan ortalamalarýnýn diðer alt boyutlara nispeten daha yüksek olduðu görülmüþtür (Tablo 1). Hemþirelerin yardým gereksinimi düzeyleri incelendiðinde %94.8'inin ruhsal belirti düzeyinin normal sýnýrlarda olduðu (0-1.50), %5.2'sinin araz düzeyi yüksek ( ) bulunmuþtur. Araz düzeyi çok yüksek ( ) kimseye rastlanmamýþtýr (Tablo 2) cilt 15 sayý 6 93

3 Tablo 1. Hemþirelerin SCL-90 R genel ruhsal belirti puan ortalamalarý ile alt boyutlarýnýn daðýlýmý Parametre Ýþaretlenebilecek Ýþaretlenen X+SS alt ve üst alt ve üst deðerler deðerler Genel Belirti Düzeyi Somatizasyon Obsesif-kompulsif Kiþilerarasý duyarlýlýk Depresyon Kaygý Öfke-düþmanlýk Fobik anksiyete Paranoid düþünce Psikotizm Ek maddeler (uyku ve iþtah bozukluklarý, suçluluk duygularý) Tablo 2. Hemþirelerin yardým gereksinimi düzeylerinin daðýlýmý Yardým Ýhtiyacý (X*) Sayý % Normal (0-1.50) Araz düzeyi yüksek ( ) Araz düzeyi çok yüksek ( ) 0 0 *Genel belirti ortalamasý Hemþirelerin yaþlarýna göre SCL-90-R puan ortalamalarý arasýndaki fark istatistiksel olarak anlamsýz bulunmuþtur (P>0.05). Hemþirelerin eðitim durumunun SCL-90-R puan ortalamalarý arasýnda anlamlý bir fark oluþturmadýðý saptanmýþtýr (P>0.05). Hemþirelerin sigara kullanma durumunun SCL- 90-R puan ortalamalarý üzerinde anlamlý bir fark oluþturmadýðý belirlenmiþtir (P>0.05). Hemþirelerin alkol kullanma durumunun gruplarýn SCL-90-R puan ortalamalarý arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir fark oluþturmadýðý saptanmýþtýr (P>0.05) (Tablo 3). Hemþirelerin kronik saðlýk sorununa sahip olmasýnýn SCL-90-R puan ortalamalarýnda istatistiksel olarak anlamlý bir fark oluþturduðu görülmüþtür (P<0.01) (Tablo 3). Tablo 3 te hemþirelerin SCL-90-R puan ortalamalarýnýn çalýþma yýlý ile birlikte paralel bir artýþ gösterdiði görülmüþ ancak aralarýndaki fark anlamsýz bulunmuþtur (P>0.05). SCL-90-R puan ortalamalarý üzerinde, hemþirelerin çalýþma sisteminin istatistiksel olarak anlamlý bir fark oluþturmadýðý görülmüþtür (P>0.05). Hemþirelerin çalýþtýðý bölümün SCL-90-R puan ortalamalarý arasýnda anlamlý bir fark oluþturmadýðý saptanmýþtýr (P>0.05). Hemþirelerin çalýþtýðý bölümden memnuniyet duyma durumunun SCL-90-R puan ortalamalarýnda istatistiksel olarak anlamlý bir fark oluþturmadýðý görülmüþtür (P>0.05). Hemþireliðin doyum verme durumuna göre SCL-90-R puan ortalamalarý arasýndaki fark istatistiksel olarak anlamsýz bulunmuþtur (P>0.05) (Tablo 3). Tartýþma Çalýþmada hemþirelerin genel belirti düzeyi ortalamasý olarak bulunmuþtur. Ulupýnar (6) hemþirelerin benlik saygýsý ve genel ruhsal durumlarýný deðerlendirdiði çalýþmasýnda hemþirelerin SCL-90 a göre ruhsal belirti düzeyi puan ortalamasýný ( ) olarak, Sever ve arkadaþlarý (7) hemþirelik öðrencileri üzerinde yürüttükleri çalýþmada ( ) olarak ve Terakye (8) hemþire öðrencilerde (0.92) olarak bulmuþtur. Elde ettiðimiz puan ortalamasýnýn bu çalýþmalarla paralellik gösterdiði görülmüþtür. Hemþirelerin %94.8 inin ruhsal belirti düzeyinin normal sýnýrlarda olduðu (0-1.50), %5.2'sinin araz düzeyinin yüksek olduðu ( ) görülmüþtür. Terakye nin (8) hemþirelik öðrencilerinde yürüttüðü çalýþmada öðrencilerin %3.83 ünün ( ) arasýnda SCL-90-R puan ortalamasýna sahip olduðu tespit edilmiþtir. Elde edilen sonuç bize ruhsal belirti yönünden yardým gereksinimi olan hemþire oranýnýn düþük görünmesine karþýn insanlarla sürekli iletiþim durumunda olunan ve saðlýk bakým gereksinimlerinin karþýlandýðý bir meslek dalýnda gözardý edilmemesi gereken bir oran olduðunu düþündürmektedir. Hemþirelerin yaþlarýna göre SCL-90-R puan ortalamalarý arasýndaki fark istatistiksel olarak anlamsýz bulunmuþtur (P>0.05). Bingöl ün (9) hemþirelik öðrencileri üzerinde yürüttüðü çalýþmada öðrencilerin ruhsal durumlarý ile yaþ gruplarý arasýndaki iliþkinin anlamsýz olduðu saptanmýþtýr. Bu çalýþmanýn sonucu Bingöl'ün çalýþma sonucuyla uyum göstermektedir. Hemþirelerin eðitim durumunun SCL-90-R puan ortalamalarý arasýnda anlamlý bir fark oluþturmadýðý saptanmýþtýr (P>0.05). Durmuþ ve Yýldýz ýn (10) çalýþmasýnda hemþirelerin mezun olduklarý okullar ile iþ stresi arasýnda bir iliþki olmadýðý görülmüþtür. Uðurlu nun (11) çalýþmasý da bu görüþümüzü desteklemektedir. Hemþirelerin sigara kullanma durumunun SCL-90-R puan ortalamalarý üzerinde anlamlý bir fark oluþturmadýðý saptanmýþtýr (P>0.05) cilt 15 sayý 6 94

4 Tablo 3. Hemþirelerin bireysel özellikleri ve çalýþma koþullarýna göre SCL-90-R puan ortalamalarý SCL-90-R Yaþ S X+SS Anlamlýlýk Derecesi Yaþ ± 0.43 F=0.72 P> Yaþ ± Yaþ ± Yaþ ± Yaþ ve üzeri ± 0.28 Eðitim Durumu Saðlýk meslek lisesi ± 0.42 KW=0.39 Açýk öðretim önlisans programý ± 0.40 SD=2 Hemþirelik yüksekokulu ± 0.37 P>0.05 Sigara Ýçme Durumu Hiç içmiyor ± 0.26 KW=7.08 Ýçiyordu býraktý ± 0.37 SD=3 Her gün içmemekle birlikte ara sýra içer ± 0.41 P>0.05 Her gün en az bir ya da daha fazla içer ± 0.47 Alkol Kullanma Durumu Hiç içmiyor ± 0.40 KW=4.88 Her gün bir dubleden az içer ± 0.65 SD=2 Her gün en az bir ya da daha fazla içer ± 0.33 P>0.05 Kronik Saðlýk Sorunu Var ±0.29 t= 2.72 P< Yok ±0.42 Toplam Hizmet Süresi 1-5 yýl ± 0.52 F=1.23 P> yýl ± yýl ± yýl ± yýl ve üzeri ± 0.35 Halen Çalýþtýklarý Bölümler Baþhemþirelik ± 0.44 F=0.63 P>0.05 Yoðun bakým ± 0.33 Cerrahi birimler ± 0.35 Dahili birimler ± 0.46 Kadýn-doðum ± 0.48 Ameliyathane ± 0.52 Acil servis ± 0.22 Poliklinikler ± 0.28 Çalýþtýðý bölümden Memnun Olan ± 0.40 F=0.12 P>0.05 Memnun Olmayan ± 0.44 Hemþireliðin Doyum Verme Durumu Maddi yönden doyum vermiyor ± 0.36 KW=0.24 Manevi yönden doyum vermiyor ± 0.34 SD=2 Hem maddi hem de manevi yönden doyum vermiyor ± 0.41 P> cilt 15 sayý 6 95

5 Bilgili nin (2) çalýþmasýnda hemþirelerin sigara kullanmasý ile ruhsal durumlarý arasýnda anlamlý bir iliþki olduðu görülmüþtür. Hemþirelerin stresle baþetme yöntemi olarak saðlýksýz bir yol olan sigara içmeyi kullandýklarý göz önünde bulundurulursa, bulgular arasýndaki farklýlýðýn, çalýþmamýza katýlan hemþirelerin sigara içmenin yaný sýra ruhsal durumlarýný olumlu yönde etkileyen daha etkili baþetme yöntemleri kullanýyor olabileceklerini düþündürmektedir (12). Hemþirelerin alkol kullanma durumunun gruplarýn SCL-90-R puan ortalamalarý arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir fark oluþturmadýðý saptanmýþtýr (P>0.05). Schwartz'ýn (13) çalýþmasýnda hemþirelerin diðer kadýnlara göre daha yüksek oranda alkol kullandýklarý ve yaþamdan daha çok zevk aldýklarý tespit edilmiþtir. Alkol kullandýðýný belirten hemþirelerin alkol kullanmayanlara göre ruhsal belirti puan ortalamalarý daha yüksek olmasýna karþýn istatistiksel olarak anlamlý bir fark bulunmamasý hemþirelerdeki alkol alma eðiliminin toplumsal ve bireysel stres etkenlerinden kaynaklanmadýðýný göstermektedir. Hemþirelerin kronik saðlýk sorununa sahip olmasýnýn SCL-90-R puan ortalamalarýnda istatistiksel olarak anlamlý bir fark oluþturduðu görülmüþtür (P<0.01) (Tablo 2). Bilgili (2) çalýþmasýnda hemþirelerin saðlýk yakýnmalarý ile ruhsal belirtileri arasýnda anlamlý bir iliþki olduðunu tespit etmiþtir. Bu bulgular bizim araþtýrmamýzý desteklemektedir. Hemþirelerin SCL-90-R puan ortalamalarýnýn çalýþma yýlý ile birlikte paralel bir artýþ gösterdiði görülmüþ ancak aralarýndaki fark anlamsýz bulunmuþtur (P>0.05). Karadað ve arkadaþlarýnýn (14) hemþireler üzerinde yürüttükleri çalýþmada 10 yýlýn üzerinde çalýþan hemþirelerde kiþisel baþarý duygusunun yüksek olduðu saptanmýþtýr. Durmuþ ve Yýldýz ýn (10) çalýþmasýnda da hemþirelerin iþ stresini çalýþma yýlýnýn etkilemediði bulunmuþtur. Çalýþma yýlýna göre artan kiþisel baþarý duygusu ve anlamlý bir farklýlýk göstermeyen iþ stresine paralel olarak ruhsal durum da etkilenmemektedir. SCL-90-R puan ortalamalarý üzerinde, hemþirelerin çalýþma sisteminin istatistiksel olarak anlamlý bir fark oluþturmadýðý görülmüþtür (P>0.05). Ulupýnar ýn (6) çalýþmasýnda çalýþma þekliyle benlik saygýsý arasýnda anlamlý bir iliþki olmadýðý tespit edilmiþtir. Bu çalýþma bulgularýmýzý desteklemektedir. Hemþirelerin çalýþtýðý bölümün SCL-90-R puan ortalamalarý arasýnda anlamlý bir fark oluþturmadýðý saptanmýþtýr (P>0.05). Bilgili (2) çalýþmasýnda hemþirelerin çalýþtýklarý ünitelere göre ruhsal belirti puan ortalamalarý arasýnda anlamlý bir iliþki olduðu tespit edilmiþtir. Bulgulardaki bu farkýn kurum farkýndan kaynaklandýðý düþünülmektedir. Hemþirelerin çalýþtýðý bölümden memnuniyet duyma durumunun SCL-90-R puan ortalamalarýnda istatistiksel olarak anlamlý bir fark oluþturmadýðý görülmüþtür (P>0.05). Ulupýnar'ýn (6) çalýþmasýnda hemþirelerin çalýþtýklarý bölümden memnun olmama nedenleri ile benlik saygýsý arasýndaki iliþki anlamlý bulunmuþtur. Ayný biçimde Dinç in (15) çalýþmasýnda hemþirelerin çalýþýlan bölümden memnuniyet durumlarýnýn iþ stresi ve iþ doyumunu etkilediði görülmüþtür. Bu durum bize tanýmlanan memnuniyetin anlam içeriði bakýmýndan daha yakýndan irdelenmesi gerektiðini düþündürmektedir. Hemþireliðin doyum verme durumuna göre SCL-90-R puan ortalamalarý arasýndaki fark istatistiksel olarak anlamsýz bulunmuþtur (P>0.05). Mesleki doyum aldýðýný tanýmlayan hiçbir hemþirenin olmamasý dikkat çekicidir. Bilgili nin (2) çalýþmasýnda hemþirelerin mesleki doyum saðlama durumlarý ile ruhsal belirti puan ortalamalarý arasýnda anlamlý bir iliþki olduðu tespit edilmiþtir. Bulgulardaki bu farklýlýðýn çalýþmamýzda hemþirelerin %100 ünün maddi ve/ya da manevi olarak mesleki doyum saðlayamamasýndan kaynaklandýðý düþünülmektedir. Sonuç Araþtýrmaya katýlan hemþirelerin %79.4 ü hemþireliði hem maddi hem de manevi olarak doyum verici bulmadýðý, %34.0'ünün çalýþtýðý bölümden memnun olmadýðý görülmüþtür. Hemþirelerin ruhsal belirti düzeyi puan ortalamasý olarak bulunmuþ ( arasý normal), %5.2 sinin araz düzeyinin yüksek olduðu görülmüþtür. Ruhsal belirti alt boyutlarýndan somatizasyon, öfkedüþmanlýk ve kiþilerarasý duyarlýlýk puan ortalamalarýnýn diðer alt boyutlara nispeten daha yüksek olduðu görülmüþtür. Hemþirelerin kronik saðlýk sorununa sahip olmasýnýn ruhsal belirti düzeyini etkilediði belirlenmiþtir cilt 15 sayý 6 96

6 Elde edilen bulgular doðrultusunda þu önerilerde bulunulmuþtur: - Topluma daha iyi bir saðlýk hizmeti sunulmasý ve çalýþanlarýn saðlýklarýnýn korunmasý için çalýþma yerlerinin uygun olarak düzenlenmesi, - Hemþirelerin ekonomik kazancýnýn yükseltilmesi, - Sosyal gereksinimleri karþýlayacak olanaklarýn saðlanmasý - Hemþirelerin çalýþtýklarý servislere ve bakým verdikleri hastalara yönelik bilgi ve uygulamalarý içeren hizmet içi eðitimin organize edilmesi, - Hemþirelere stresi tanýma, tanýmlama, kendilerini tanýyabilme, stresi olumlu yönde çözebilme yönünden rehberlik-danýþmanlýk biriminin oluþturulmasý - Hemþirelerin beden ve ruh saðlýklarýný koruma yönünden bilinçlendirilmeleri (rehberlik ve danýþma hizmetleri, rutin tetkikler vb.) - Hemþirelerin olumsuz benlik kavramý geliþtirmelerine etki eden görev, yetki ve sorumluluk karmaþasýný engellemek için bunlarýn yasal çerçevede oluþmasý için uðraþ verilmesi. Ýletiþim: Serpil Yýlmaz E-posta: Kaynaklar 1. Uðurlu N. ve ark. Hemþirelerde benlik saygýsý ve içdýþ kontrol odaðý arasýndaki iliþki. VII. Ulusal Hemþirelik Kongresi Kitabý. Erzurum Bilgili N. Ankara Dýþkapý SSK Hastanesi'nde çalýþan hemþirelerin genel ruhsal durumlarýnýn deðerlendirilmesi. V. Ulusal Hemþirelik Kongresi Kitabý. Ýzmir Platin N. Klinisyen Hemþirelerin Sorunlarý. VII. Ulusal Hemþirelik Kongresi Kitabý. Erzurum Özbek K. ve Girgin G. Saðlýk Bakanlýðý Ýzmir Ýl Teþkilatýnda Çalýþan Pratisyen Hekimlerde Tükenmiþlik (burnout) Sendromunun Araþtýrýlmasý. Ruh Saðlýðý Bülteni. Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Yayýný Öner N. Türkiye'de Kullanýlan Psikolojik Testler. 3. basým. Boðaziçi Üniversitesi Matbaasý. Ýstanbul Ulupýnar S. Çeþitli Kurumlarda Çalýþan Hemþirelerin Benlik Saygýsý ve Ruhsal durumlarýný Etkileyen Etmenlerin Araþtýrýlmasý. Yayýnlanmamýþ yüksek lisans tezi. Ýstanbul Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü. Ýstanbul Sever A.D. ve ark. Ýstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemþirelik Yüksekokulu ve Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü Öðrencilerinin Benlik Saygýlarý ve Ruhsal Durumlarýnýn Araþtýrýlmasý. Hemþirelik Bülteni. 1993; 7(28): Terakye G. (1990). Hacettepe Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Öðrencilerinde Ruhsal Durum Deðerlendirilmesi. Hemþirelik Bülteni 4(15): Bingöl M. Erzurum Ýl Merkezinde Bulunan Yatýlý Saðlýk Meslek Liseleri Öðrencilerinin Ruhsal Sorunlarýnýn Araþtýrýlmasý Üzerine Bir Çalýþma. Atatürk Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum Durmuþ B. Yýldýz H. Elazýð Ýl Merkezindeki Hastanelerde Çalýþan Hemþirelerin Ýþ Stres Puanlarýnýn Deðerlendirilmesi. VII. Ulusal Hemþirelik Kongresi Kitabý. Erzurum Uðurlu N. Hemþirelerde Kontrol Odaðý Ýnancý ile Stresle Baþa Çýkma Stratejileri ve Psikolojik Belirti Gösterme Durumlarý Arasýndaki Ýliþkiler. Atatürk Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü. Doktora tezi. Erzurum. (2002). 12. Yurdakul S. ve ark. Ankara Numune Hastanesi nde çalýþan doktorlarýn stres ile baþaçýkma yöntemleri ile sigara içme davranýþlarý arasýndaki iliþki Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Mersin. (1989). 13. Schwartz-Barcott D. Are nurses healtier and happier than the general public?. Nursing Form. 1990; 25(4): Karadað ve ark. Hemþirelerin iþ doyumu ve tükenmiþlik düzeyleri ile bunlarý etkileyen bazý deðiþkenlerin incelenmesi. Hemþirelik Forumu Dergisi. 2002; 5(6): Dinç Sever. A. Hemþirelerin iþ stresi ile baþaçýkma yollarý ve bunun sonuçlarýnýn araþtýrýlmasý. VI. Ulusal Hemþirelik Kongresi Kitabý. Ankara cilt 15 sayý 6 97

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik BÝR TEKSTÝL FABRÝKASI ÇALIÞANLARINDA RUHSAL BELÝRTÝLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ayþe Berrin YÜCEL*, Zeynel SÜTOLUK **, Ferdi TANIR ***, Muhsin AKBABA **** Çalýþma hayatýnda stres ve sebep olduðu saðlýk problemleri

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý ARAÞTIRMA 19 Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý Merve Kocaakman*, Güler Aksoy**, Hasan Hüseyin Eker* *Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi, Ýstanbul **Florence

Detaylı

Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi

Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi ARAÞTIRMA Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi Relationship Between Job Satisfaction and Stress The Employee of Health Personnel in Public Hospitals Derya Nur 1 1

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM II: TÜKENMÝÞLÝK

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM II: TÜKENMÝÞLÝK ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM II: TÜKENMÝÞLÝK Yard. Doç. Dr. Saip DENÝZOÐLU* Araþ. Gör. Rahþan AKYIL*** ÖZET

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ARAÞTIRMA Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik Müge Oðuzberk 1, Arzu Aydýn 2 1 Psk., Lodos Özel Eðitim Okulu, 2 Yrd.Doç.Dr., Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mersin ÖZET Amaç:

Detaylı

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 1-9 Araþtýrma DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 1 1 Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ*

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ* HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ* Arzu YILDIRIM** Rabia HACIHASANOĞLU** Papatya KARAKURT*** Kabul Tarihi: 15.12.2006 ÖZET Bu araştırma Erzincan Üniversitesi

Detaylı

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Aslý Eker*, Mine Yurdakul* Öz Bu çalýþma hastanede

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ.

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ. HEMAR-G HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri Hatice TEL* Nuran GÜLER** Havva TEL*** * Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Sevgi CANBAZ Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Tevfik SÜNTER Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Yýldýz PEKÞEN Prof., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak.

Detaylı

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned DERLEME Kadýnlarýn Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Ýle Ýlgili Bilgi, Tutum ve Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination Of Women s Knowledge, Attitude And Behaviours About The Self Examination Of

Detaylı

Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Özlem Aðýrman***, Burcu Özgürce***

Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Özlem Aðýrman***, Burcu Özgürce*** ARAÞTIRMA 11 Hemþirelik - ebelik eðitiminde Süleyman Demirel Üniversitesi örneði: Isparta Saðlýk Yüksekokulu intörn öðrencilerinin klinik sahada entegre uygulamasý ile ilgili bilgi ve tutumlarý Sýtký Orak*,

Detaylı

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

ARAÞTIRMA 1. Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**, Gürsel Kýlýnç***

ARAÞTIRMA 1. Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**, Gürsel Kýlýnç*** ARAÞTIRMA 1 Burdur Devlet Hastanesi nde çalýþan hemþirelerin, öðrenci hemþirelerinin klinik uygulamalarýna ve öðretim elemanlarýyla iþbirliði yapmaya iliþkin görüþleri Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**,

Detaylı

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Ezgi Özserezli O Evlilik ilişkisi, kişilerin psikolojik sağlığını temelden etkilemektedir.

Detaylı

Hekimlerde Tükenmiþlik ve Ýþ Doyumu Düzeylerinin Yaþam Doyumu Düzeyleri Ýle Ýliþkisi

Hekimlerde Tükenmiþlik ve Ýþ Doyumu Düzeylerinin Yaþam Doyumu Düzeyleri Ýle Ýliþkisi Hekimlerde Tükenmiþlik ve Ýþ Doyumu Düzeylerinin Yaþam Doyumu Düzeyleri Ýle Ýliþkisi Süheyla ÜNAL*, Rýfat KARLIDAÐ**, Saim YOLOÐLU*** ÖZET Malatya ili merkezinde çalýþan hekimlerde tükenmiþlik, iþ doyumu

Detaylı

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ *

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ * Dr. Elçin BALCI Uzm., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ýskender GÜN Yrd. Doç., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Alper KAYA Kayseri H.M. Güldüoðlu Saðlýk Ocaðý Baþ Tbb. KTO-Ýþçi Saðlýðý

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Dr. Meral Aksoy*, Dr. Makbule Gezmen**, Dyt. Çiðdem Çetinkaya***, Dyt. Hatice Nur Tuluk***, Dyt. Burcu Ýncekara ***

Dr. Meral Aksoy*, Dr. Makbule Gezmen**, Dyt. Çiðdem Çetinkaya***, Dyt. Hatice Nur Tuluk***, Dyt. Burcu Ýncekara *** 7-12 Yaþ Arasý Sokak Çocuklarýnýn Farklý Yerlerdeki Yaþýtlarýyla Karþýlaþtýrmalý Beslenme Durumlarý Nutritional Status of Homeless Children at the Age of 7-12, in Comparison with Children at the Same Age

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi Fevziye TOROS*, Þenel TOT*, Murat BOZLU**, Yavuz OKYAY***, Handan ÇAMDEVÝREN****

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI *

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI * Dr. Mine SOLAKOÐLU UÇAR Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Nadi BAKIRCI Yrd. Doç., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Hande HARMANCI Prof., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. ÝSTANBUL'DAKÝ

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE RUHSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ*

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE RUHSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ* C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2) BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE RUHSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ* Gönül ÖZGÜR**, Serap YILDIRIM***, Neslihan AKTAŞ****

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

ZONGULDAK ÝLÝNDE ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI*

ZONGULDAK ÝLÝNDE ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI* Dr. Ferruh Niyazi AYOÐLU Yrd. Doç., Zonguldak Karaelmas Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Sibel KIRAN Yrd. Doç., Zonguldak Karaelmas Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Zühtü ÞAHÝN M.Sc., Zonguldak Karaelmas

Detaylı

Acil Servis Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ve Ýþ Doyumu

Acil Servis Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ve Ýþ Doyumu ARAÞTIRMA Acil Servis Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ve Ýþ Doyumu Burnout and Job Satisfaction Among Emergency Department Staff Almýla Erol 1, Funda Akarca 2, Vermi Deðerli 3, Engin Sert 4, Hakan Delibaþ 4,

Detaylı

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Dr. Esma Demirezen*, Dr. Gülhan Coþansu* Öz Günümüzde gençler biyolojik ve psikososyal

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

Üniversite Öðrencilerinde Yaþam Doyumunu Yordayan Etkenlerin Ýncelenmesi

Üniversite Öðrencilerinde Yaþam Doyumunu Yordayan Etkenlerin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Üniversite Öðrencilerinde Yaþam Doyumunu Yordayan Etkenlerin Ýncelenmesi Duru Gündoðar 1, Songül Sallan Gül 2, Ersin Uskun 3, Serpil Demirci 4, Diljin Keçeci 5 1 Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI

BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI Dr. Çiðdem ÇAÐLAYAN Yrd. Doç. Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý A.D. Özet Bu çalýþmanýn

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Raþit ÖZEN * ÖZET Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

Yasemin Taþ**, Dr. Dilek Aslan***, Dr. Ýskender Sayek****

Yasemin Taþ**, Dr. Dilek Aslan***, Dr. Ýskender Sayek**** Doktorluk Mesleðini Çocuklar Resimlerine Nasýl Yansýtýyorlar? 7-12 Yaþ Grubu Çocuklar Arasýnda Yapýlmýþ Bir Örnek* How Do Children Reflect the "Physician" Profession to Their Drawings? An Example Conducted

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 181 ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ Evren Ebru ALTINCI 1 Ýlker YÜCESÝR 2 1Ýstanbul

Detaylı

41 KLÝNÝK ÇALIÞMA Okul Yaþ Grubu Çocuklarýn Hastane Ve Hastalýðý Ýle Ýlgili Bilgilendirme Durumlarýnýn Endiþe Kaynaklarý Ýle Etkileþimi The Interaction Between The Informing Situation Of The School Age

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde yatan hastalarýn bakým veren intörn hemþireler hakkýnda memnuniyetlerinin incelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde yatan hastalarýn bakým veren intörn hemþireler hakkýnda memnuniyetlerinin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde yatan hastalarýn bakým veren intörn hemþireler hakkýnda memnuniyetlerinin incelenmesi Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Burcu Özgürce***, Özlem Aðýrman***

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

SAÐLIK DURUMLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAÐLIK DURUMLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Ahmet Nesimi KÝÞÝOÐLU Yrd. Doç., Süleyman Demirel Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ersin USKUN Dr. Malik DOÐAN Dr. Ertan UZUN Arþ. Gör.; Süleyman Demirel Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. ISPARTA

Detaylı

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex?

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Dr. Didem Ateþ*, Dr. Aktan Karahan**, Dr. Tuðrul Erbaydar*** Özet Bu çalýþma gençlerin güvenli

Detaylı

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý Burcu Çakaloz 1, Semra Kurul 2 1 Uz. Dr., Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students

Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students Dr. Güngör Güler**, Dr. Mine Bekar**, Dr. Nuran Güler**, Dr. Semra Kocataþ*** Özet

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý 123 ARAÞTIRMA Özet Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý Tufan Nayir*, Ersin Uskun**, Hakan Türkoðlu**, Ertan Uzun***, Mustafa Öztürk**, A. Nesimi Kiþioðlu**.

Detaylı

GEMLÝK ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝNDE OKUYAN ÇIRAKLARIN

GEMLÝK ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝNDE OKUYAN ÇIRAKLARIN Dr. Nalan AKIÞ Uzm.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Emel ÝRGÝL Yrd. Doç.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Kayýhan PALA Yrd. Doç.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Hava Trafik Kontrolörlerinde Stresle Baþa Çýkma Eðitiminin Ruhsal Belirtiler ve Tükenmiþlik Düzeylerine Etkisi: Kontrollü, Prospektif Bir Çalýþma

Hava Trafik Kontrolörlerinde Stresle Baþa Çýkma Eðitiminin Ruhsal Belirtiler ve Tükenmiþlik Düzeylerine Etkisi: Kontrollü, Prospektif Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Hava Trafik Kontrolörlerinde Stresle Baþa Çýkma Eðitiminin Ruhsal Belirtiler ve Tükenmiþlik Düzeylerine Etkisi: Kontrollü, Prospektif Bir Çalýþma Elif Ünal 1, Leyla Gülseren 2, Baþak Tokatlýoðlu

Detaylı

Tinnituslu Hastalarda Biofeedback Terapisi ve Amitriptilin Tedavisinin Karþýlaþtýrýlmasý

Tinnituslu Hastalarda Biofeedback Terapisi ve Amitriptilin Tedavisinin Karþýlaþtýrýlmasý OTOSKOP 2003; 3:110-119 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Tinnituslu Hastalarda Biofeedback Terapisi ve Amitriptilin Tedavisinin Karþýlaþtýrýlmasý Dr. Aydan GENÇ Prof.Dr. Erol BELGÝN ÖZET Tinnitus otolojide sýklýkla

Detaylı

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat***

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat*** Birinci Basamaktaki Hemþire/Ebelerin Eðitiminde Akran Eðiticilerin Kullanýlmasý; Meme Kanseri Erken Tanýsý Eðitim Programý Geliþtirme Deneyimi Use of Peer-Educators in the Education of Nurses/Midwifes

Detaylı

Beden Eðitimi ve Antrenörlük Bölümü Öðrencilerinde Benlik Saygýsý Düzeyi ve Bazý Sosyodemografik Özelliklerle Ýliþkisi

Beden Eðitimi ve Antrenörlük Bölümü Öðrencilerinde Benlik Saygýsý Düzeyi ve Bazý Sosyodemografik Özelliklerle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Beden Eðitimi ve Antrenörlük Bölümü Öðrencilerinde Benlik Saygýsý Düzeyi ve Bazý Sosyodemografik Özelliklerle Ýliþkisi E. Erdal Erþan 1, Orhan Doðan 2, Selma Doðan 3 1 Uz.Dr., Numune Hastanesi

Detaylı

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr Karamürsel Ýlçesi nde Yaþayan Yaþlýlarýn Sosyal Yaþama Ýliþkin Özellikleri Characteristics of the Elderly People Residing in Karamursel District, Regarding Social Life Dr. M. Eþber Özkömür*, Dr. Nüket

Detaylı

Farklý Yetiþme Koþullarýnýn Aleksitimi, Depresyon ve Psikiyatrik Belirtilerle Ýliþkisi

Farklý Yetiþme Koþullarýnýn Aleksitimi, Depresyon ve Psikiyatrik Belirtilerle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Farklý Yetiþme Koþullarýnýn Aleksitimi, Depresyon ve Psikiyatrik Belirtilerle Ýliþkisi Deniz Erden 1 1 Psk. Dr., Balýkesir Asker Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Balýkesir ÖZET Amaç: Çalýþmanýn

Detaylı

Yetiþkinliðe Geçiþ Yýllarýnda Sigara Ýçme Davranýþýnýn Psikososyal Belirleyicileri ve Sigara Ýçmenin Yaþam Doyumu ve Öznel Ýyi Oluþla Ýliþkisi

Yetiþkinliðe Geçiþ Yýllarýnda Sigara Ýçme Davranýþýnýn Psikososyal Belirleyicileri ve Sigara Ýçmenin Yaþam Doyumu ve Öznel Ýyi Oluþla Ýliþkisi ARAÞTIRMA Yetiþkinliðe Geçiþ Yýllarýnda Sigara Ýçme Davranýþýnýn Psikososyal Belirleyicileri ve Sigara Ýçmenin Yaþam Doyumu ve Öznel Ýyi Oluþla Ýliþkisi Psycho-social Markers of Smoking, and the Relationships

Detaylı

PAZARDA ÇALIÞAN ÇOCUKLARIN ÇALIÞMA KOÞULLARI VE SAÐLIK DURUMLARI *

PAZARDA ÇALIÞAN ÇOCUKLARIN ÇALIÞMA KOÞULLARI VE SAÐLIK DURUMLARI * PAZARDA ÇALIÞAN ÇOCUKLARIN ÇALIÞMA KOÞULLARI VE SAÐLIK DURUMLARI * Nurcan KOLAÇ Öðr. Gör. (Msc), Marmara Üniv. Hemþirelik Y.O. Halk Saðlýðý AD. Ayþe ERGÜN Yrd. Doç., Marmara Üniv. Hemþirelik Y.O. Halk

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý*

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Dr. Burcu Tokuç**, Dr. Muzaffer Eskiocak***, Dr. Galip Ekuklu***,Dr. Ahmet

Detaylı

PİO ve YİBO NDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI VE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

PİO ve YİBO NDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI VE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ PİO ve YİBO NDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI VE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hüseyin IZGAR * Ercan YILMAZ ** ÖZET Bu araştırma, okul yöneticilerinin karar vermede özsaygı

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Ruhsal Belirtilerin Taranması

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Ruhsal Belirtilerin Taranması Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(2): 161-166 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Ruhsal Belirtilerin Taranması [Assessment of Mental Symptoms on Health School Students] ÖZET AMAÇ: Bu

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Teacher Satisfaction on Delivery of Health

Detaylı

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri Murat Yalçýn 1, Altan Eþsizoðlu 2, Hasan Akkoç 3, Aziz Yaþan 4, Faruk Gürgen 5 1 Dr., 4 Yrd.Doç.Dr., 5 Prof.Dr.,

Detaylı

Üniversite Öðrencilerinde Yeme Bozukluðu Belirtilerini Yordayýcý Olarak Kontrol Odaðý ve Benlik Saygýsýnýn Karþýlaþtýrýlmasý

Üniversite Öðrencilerinde Yeme Bozukluðu Belirtilerini Yordayýcý Olarak Kontrol Odaðý ve Benlik Saygýsýnýn Karþýlaþtýrýlmasý Üniversite Öðrencilerinde Yeme Bozukluðu Belirtilerini Yordayýcý Olarak Kontrol Odaðý ve Benlik Saygýsýnýn Karþýlaþtýrýlmasý Atila EROL*, Gülser TOPRAK**, Fadime YAZICI***, Sýdýka EROL**** ÖZET Bu çalýþmada

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Whiteley Ýndeksi Türkçe Versiyonunun (Türkçe WI-7) Geçerlik, Güvenirliði ve Faktör Yapýsý

Whiteley Ýndeksi Türkçe Versiyonunun (Türkçe WI-7) Geçerlik, Güvenirliði ve Faktör Yapýsý ARAÞTIRMA Whiteley Ýndeksi Türkçe Versiyonunun (Türkçe WI-7) Geçerlik, Güvenirliði ve Faktör Yapýsý Turkish Version of the Whiteley Index (Turkish WI-7): Reliability, Validity, and Factorial Structure

Detaylı

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Hasan Hüseyin AKSU * ÖZET Bu araþtýrma,

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department Etem Erdal Erþan

Detaylı