2006 cilt 15 sayý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 cilt 15 sayý 10 179"

Transkript

1 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene In Ankara Dr. Mehmet Kaya*, Dr. Mehmet Büyükþerbetçi**, Dr.Mehmet B. Meriç**, Dr. Ayþe E. Çelebi**, Dr. Özlem Boybeyi**, Dr. Arda Iþýk**, Dr. Ýbrahim H. Bozkurt**, Dr. Songül A. Vaizoðlu***, Dr. Çaðatay Güler**** Öz Amaç: Araþtýrma, Batýkent 1 No'lu Saðlýk Ocaðý bölgesindeki bir lisenin 9. ve 10. sýnýf öðrencilerinin kiþisel hijyen konusunda davranýþlarýnýn belirlenmesi amacýyla yapýlmýþtýr. Gereç ve Yöntem: Araþtýrma kesitsel tipte ve evreni 1253 öðrenci olup, araþtýrma örneðini rastgele (random) örneklem yöntemiyle seçilen 236 öðrenci oluþturmaktadýr. Seçilen 9. sýnýf öðrencilerinin %94.3'üne ve 10. sýnýf öðrencilerinin %93.7'sine ulaþýlmýþtýr. Veriler gözlem altýnda anket yöntemiyle toplanmýþtýr. Anket toplam 47 sorudan oluþmaktadýr. Toplam hijyen puaný; anketteki kiþisel hijyen sorularýnda belirtilen doðru davranýþlara 1, yanlýþ davranýþlara 0 puan verilerek hesaplanmýþtýr. Öðrencilerin aldýklarý en yüksek hijyen puaný 37 ve en düþük hijyen puaný ise 14 olarak belirlenmiþtir. Bulgular: Öðrencilerin %99.1'i ellerini su ve sabunla yýkadýklarýný belirtmiþlerdir. Öðrencilerin %91.7'si sabah kalkýnca, %92.5'i yemeklerden sonra ve %95.7'si de yatmadan önce diþlerini fýrçaladýklarýný belirtmiþlerdir. Erkek öðrencilerin ortalama hijyen puaný 26.27, kýz öðrencilerin ve tüm öðrencilerin ortalama hijyen puaný 27.11'dir. Toplam hijyen puaný ile annenin öðrenim durumu arasýnda istatistiksel olarak anlamlý iliþki saptanmýþtýr (p<0.05). Sonuç: Araþtýrma yapýlan lisenin 9. ve 10. sýnýf öðrencilerinin kiþisel hijyen konusunda davranýþlarýnýn yetersiz olduðu belirlenmiþtir. Anahtar sözcükler: Kiþisel hijyen, davranýþ, öðrenci Giriþ ve Amaçlar Saðlýða zarar verecek ortamlardan korunmak için yapýlacak uygulamalar ve alýnan temizlik önlemlerinin tümüne hijyen denir. Kiþisel hijyen önlemleri, bulaþýcý hastalýklar baþta olmak üzere birçok hastalýðý önleyecektir. Bu önlemler arasýnda; - Saç bakým ve temizliði, - Yüz, göz ve kulak temizliði, - Aðýz ve diþ bakýmý, Abstract Purpose: The purpose of this study was to determine the personal hygiene behaviours of ninth and tenth grade students in the Batýkent Health Center No.1 district in Ankara. Material and Method: The study is of the cross-sectional type, with a universe of 1253 students, from which 236 students were selected by random sampling method. Among the chosen children, 94.3% of the ninth graders and 93.7% of the tenth graders were attained. The data was collected using a questionnaire form under observation. The questionnaire form consisted of 47 questions. A total hygiene score was calculated by giving 0 point to the incorrect answers and 1 point to the correct answers for the personal hygiene questions. The maximum score in the study was 37 and the minimum was 14. Results: 99.1% of the students have stated that they wash their hands with water and soap. 91.7% of the students stated that they brushed their teeth when they got up, 92.5% after meals and 95.7% before going to bed. The average hygiene score of males was and that of females was and the average of all students was Total hygiene score was significantly associated with the educational level of the mothers (p<0.05). Conclusion: It was demonstrated that the ninth and tenth grade students of the high school where the study has been conducted have insufficient personal hygiene behaviours. Key words: Personal hygiene, behaviour, student. - Düzenli banyo yapýlmasý, - El ve týrnak temizliði ve bakýmý, - Ayak temizliði, - Temiz çamaþýr ve giyecek kullanýlmasý, - Kendine ait havlu, tarak, çamaþýr, diþ fýrçasý, týrnak makasý bulunmasý sayýlabilir. Yalnýzca beden temizliði deðil, yaþanýlan ortamýn da temiz olmasý kiþisel hijyen açýsýndan önemlidir (1). *Arþ. Gör.; Hacettepe Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD, Ankara **Ýnt.; Hacettepe Ü. Týp Fak., Ankara ***Doç.; Hacettepe Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD, Ankara ****Prof.; Hacettepe Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD, Ankara 2006 cilt 15 sayý

2 Adölesan dönemi olumsuz etkilenmelere ve risklere açýktýr. Ancak ayný zamanda da bir fýrsat dönemidir. Bu dönemde gençlerin saðlýðýný geliþtirmek için fizik çevrenin olumlu duruma getirilmesi, iyi bir beslenme eðitimi verilmesi, bulaþýcý hastalýklardan ve kazalardan korunma yollarýný da içeren saðlýk eðitimi ile beden ve akýl saðlýðýnýn geliþtirilmesi gerekmektedir (2). Günlük yaþamda vücudun dýþ ortam ile en çok iliþkide olan ve dolayýsýyla en fazla kirlenen bölgesi ellerdir. Kirli yüzeylere sürtünen ve dokunan eller yýkanmadýklarý sürece birer mikrop barýnaðý olurlar. Baþta fekal-oral yolla bulaþan hastalýklar, bazý deri ve göz hastalýklarý olmak üzere, çeþitli enfeksiyonlar yalnýzca el yýkama ile önemli oranda azalmaktadýr. Bu nedenle eller düzenli olarak yýkanmalýdýr. Özellikle yemeklerden önce ve sonra, yiyeceklerle temastan önce, diþ, aðýz, yüz ve göz temizliði yapmadan önce ve tuvaletten sonra ellerin su ve sabunla yýkanmasý gerekmektedir. Bunlara uyan hiçbir iþ yapýlmasa bile gün içinde çeþitli saatlerde (en azýndan iki saatte bir) eller yýkanmalýdýr (1). Bu çalýþma, Ankara'da bir lisenin 9. ve 10. sýnýf öðrencilerinin bazý sosyodemografik özelliklerinin saptanmasý, kiþisel hijyen konusunda davranýþlarýnýn belirlenmesi amacýyla yapýlmýþtýr. Gereç ve Yöntem Araþtýrma Batýkent 1 No.lu Saðlýk Ocaðý bölgesindeki bir lisede yapýlan kesitsel tipte bir araþtýrmadýr. Araþtýrmanýn evrenini Ankara'da bir lisenin 9. ve 10. sýnýf öðrencileri oluþturmuþtur. Dokuzuncu sýnýflarda 15 þubede toplam 697 öðrenci, 10. sýnýflarda 15 þubede toplam 556 öðrenci bulunmaktadýr. Bu sýnýflardaki toplam öðrenci sayýsý 1253'tür. Evrendeki birey sayýsýnýn bilindiði örneklem formülü kullanýlarak örneklem büyüklüðü 187 olarak belirlenmiþtir. Öðrenci daðýlýmý temel alýnarak, örneklemin %55'i (103 öðrenci) 9. sýnýflardan, %45'i (84 öðrenci) 10. sýnýflardan seçilmiþtir. Sýnýflarýn ortalama mevcudu 40 kiþi olduðundan 9. sýnýflardan 3, 10. sýnýflardan 3 sýnýf rastgele seçilmiþtir. Dokuzuncu sýnýflarýn %94.3'ü, 10. sýnýflarýn %93.7'si (toplam %94.0) araþtýrmaya katýlmýþtýr. Araþtýrmada anket formu kullanýlarak gözlem altýnda veri toplanmýþtýr. Anket kiþisel bilgilere ait 13 soru ve kiþisel hijyen tutumlarýna ait 34 soru olmak üzere toplam 47 sorudan oluþmaktadýr. Kiþisel hijyen sorularý öðrencilerin kendi ifadelerine göre deðerlendirilmiþtir. Araþtýrmanýn verileri SPSS 11.0 paket programý kullanýlarak iþlenmiþ ve deðiþkenler arasý iliþki ki-kare testi ile deðerlendirilmiþtir Anketteki kiþisel hijyen sorularý doðru davranýþlarý 1 puan, yanlýþ davranýþlarý 0 puan alacak biçimde puanlandýrýlýp toplam hijyen puaný hesaplanmýþtýr. Öðrencilerin aldýklarý en yüksek hijyen puaný 37, en düþük hijyen puaný 14 ve ortalama hijyen puaný 27 olarak saptanmýþtýr. Aldýklarý toplam hijyen puanlarýnýn ortalamanýn üzerinde ve altýnda olmasýna göre öðrenciler iki gruba ayrýlmýþtýr. Ortalamanýn altýnda puan alan öðrenciler kiþisel hijyen davranýþlarý açýsýndan yetersiz, ortalamanýn üzerinde puan alan öðrenciler ise kiþisel hijyen davranýþlarý açýsýndan yeterli olarak deðerlendirilmiþtir. Bulgular Araþtýrmaya 109 erkek ve 127 kýz olmak üzere toplam 236 öðrenci katýlmýþtýr. Dokuzuncu sýnýf öðrencilerinin yaþ ortalamasý 14.8 (0.7) ve %62.4'ü kýz, %37.6'sý erkektir. Onuncu sýnýf öðrencilerinin yaþ ortalamasý 15.5 (0.6) ve %45.4'ü kýz, %54.6'sý erkektir. Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin annelerinin yaþ ortalamasý 40.1 (4.4), babalarýnýn yaþ ortalamasý 44.3 (4.8) olarak bulunmuþtur. Annelerin %54.9'u, babalarýn %78.6'sý lise ya da üniversite mezunudur. Annelerin %75.6'sý, babalarýn %11.5'i herhangi bir iþte çalýþmamaktadýr. Tablo 1'de erkek öðrencilerin %82.6'sý, kýz öðrencilerin 79.7'si yemekten önce ve erkek öðrencilerin %92.7'si, kýz öðrencilerin %97.6'sý küçük tuvaletten sonra ellerini yýkadýklarýný bildirmiþlerdir. Erkek öðrencilerin %98.2'si, kýz öðrencilerin hepsi ellerini su ve sabunla yýkadýklarýný bildirmiþlerdir. Bütün öðrenciler kendilerine ait diþ fýrçasý bulunduðunu ve erkek öðrencilerin %43.9'u, kýz öðrencilerin ise %67.5'i yemeklerden sonra diþlerini fýrçaladýklarýný belirtmiþlerdir. Tablo 2'de týrnaklarýný kesme sýklýðý ve biçimi, çoraplarýný deðiþtirme sýklýðý dýþýnda tüm hijyen alýþkanlýklarýnýn kýzlarda erkeklerden daha doðru olduðu belirlenmiþtir (p<0.05). Kýz öðrencilerin aldýklarý toplam hijyen puanlarý erkek öðrencilerden istatistiksel olarak anlamlý düzeyde yüksek bulunmuþtur 2006 cilt 15 sayý

3 Tablo 1. Öðrencilerin doðru hijyenik davranýþlarýnýn daðýlýmý (Ankara, 2003) Doðru davranýþ oraný Erkek Kýz N S % n S % El yýkama Sabah el yýkama (109) (127) Yemekten önce el yýkama (109) (123) Yemekten sonra el yýkama (109) (125) Eve girince el yýkama (109) (121) Küçük abdestten sonra el yýkama (109) (124) Büyük abdestten sonra el yýkama (109) (124) *Elini yýkadýðý malzeme (109) (124) Yüz Yýkama Sabah kalkýnca yüz yýkama (109) (125) Eve girince yüz yýkama (108) (117) Yatmadan önce yüz yýkama (109) (118) Kulak Temizliði *Kulaklarýný temizleme sýklýðý (109) (126) *Kulaklarýný ne ile temizledikleri (109) (125) Kiþisel Bakým Malzemeleri Kendine ait tarak-fýrça (109) (127) Kendine ait el havlusu (109) (126) Kendine ait banyo havlusu (109) (126) Kendine ait diþ fýrçasý (109) (126) Kendine ait týrnak makasý (109) (125) Diþ Bakýmý Sabahlarý diþ fýrçalama sýklýðý (105) (114) Yemekten sonra diþ fýrçalama (107) (117) Yatmadan önce diþ fýrçalama (106) (124) *Diþ fýrçasýný deðiþtirme sýklýðý (109) (127) Diþ ipi kullanma durumu (109) (127) Týrnak Kesme *Týrnaklarýný kesme sýklýðý (109) (125) El týrnaklarýný kesme biçimi (109) (126) Ayak týrnaklarýný kesme biçimi (109) (127) Banyo *Kýþýn banyo yapma sýklýðý (109) (124) *Yazýn banyo yapma sýklýðý (109) (126) saat sýcak suya ulaþma imkâný (109) (127) *Ayaklarýný yýkama sýklýðý (109) (127) Ýç çamaþýrlarýný deðiþtirme sýklýðý (109) (127) Çoraplarýný deðiþtirme sýklýðý (109) (127) Koltuk altý bakýmý (109) (127) Cinsel organ temizliði (109) (127) Tuvalet Sonrasý Temizlik Evde küçük tuvalet sonrasý (108) 48 44,4 (127) Okulda küçük tuvalet sonrasý (106) 8 7,5 (113) Evde büyük tuvalet sonrasý (104) 90 86,6 (127) Okulda büyük tuvalet sonrasý (101) 22 21,8 (109) Yiyecek Hijyeni Taze sebze meyve yýkamasý (108) ,3 (125) *Ellerini yýkadýklarý malzeme sorusu için su+kalýp sabun ve su+sývý sabun yanýtlarý, kulaklarýný temizleme sýklýðý sorusu için her gün ve haftada birkaç kez yanýtlarý, kulaklarýný ne ile temizledikleri sorusu için yalnýzca su ve su+sabun ile yanýtlarý, diþ fýrçasýný deðiþtirme sýklýðý için 6 ay ve daha sýk deðiþtirdiklerini belirten yanýtlar, týrnaklarýný kesme sýklýðý sorusu için haftada bir ve daha sýk kestiðini belirten yanýtlar, kýþýn banyo yapma sýklýðý sorusu için her gün ve haftada 2-3 kez yanýtlarý, yazýn banyo yapma sýklýðý sorusu için her gün yanýtý ve ayaklarýný yýkama sýklýðý sorusu için her gün yanýtý doðru davranýþ olarak kabul edilmiþtir. (p=0.013). Annelerin öðrenim durumlarý lise ve üzerinde olan öðrencilerin toplam hijyen puanlarýnýn, ortaokul ve altý olanlara göre istatistiksel olarak anlamlý düzeyde yüksek olduðu görülmüþtür (p=0.021). Öðrencilerin annelerin çalýþma durumu (p>0.05), babalarýnýn öðrenim durumu (p>0.05), babalarýnýn çalýþma durumu (p>0.05), evlerinde yaþayan toplam kiþi sayýsý (p>0.05), ailelerinde saðlýk personeli 2006 cilt 15 sayý

4 Tablo 2. Öðrencilerin bazý hijyen alýþkanlýklarýnýn cinsiyetlerine göre deðerlendirilmesi (Ankara, 2003) Erkek(%) Kýz(%) p χ 2 Sabah el yýkama * 4.11 Eve girince el yýkama * 9.93 Eve girince yüz yýkama * 9.95 Yatmadan önce yüz yýkama * Kendine ait tarak-fýrça * 8.87 Kendine ait el havlusu * 8.48 Kendine ait týrnak makasý * 6.22 Sabahlarý diþ fýrçalama sýklýðý * Yemekten sonra diþ fýrçalama * Týrnaklarýný kesme sýklýðý * 3.92 El týrnaklarýný kesme biçimi * Kýþýn banyo yapma sýklýðý * 6.28 Ýç çamaþýrlarýný deðiþtirme sýklýðý * 5.54 Çoraplarýný deðiþtirme sýklýðý * Koltuk altý bakýmý * Cinsel organ temizliði * Evde küçük abdest sonrasý * *Satýr yüzdeleri verilmiþtir. bulunmasý (p>0.05) ve bilgi aldýðý kaynak (p>0.05) ile toplam hijyen puanlarý arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþki bulunmamýþtýr. Tartýþma Ankara'da bir lisenin 9. ve 10. sýnýf öðrencilerinin kiþisel hijyen davranýþlarý deðerlendirilmiþtir. Dokuzuncu sýnýflarýn %94.3'üne, 10. sýnýflarýn %93.7'sine ulaþýlmýþtýr. Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin çoðunluðu 15 yaþ grubunda toplanmýþtýr. Erkek öðrenciler araþtýrmaya katýlan öðrencilerin %46.2'sini, kýzlar %53.8'ini oluþturmuþtur. Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin %91.9'unun sabah kalkýnca, %81.0'ýnýn yemekten önce, %79.5'inin yemekten sonra, %82.6'sýnýn eve girince, %95.3'ünün küçük tuvaletten sonra ve %99.2'sinin büyük tuvaletten sonra el yýkama alýþkanlýðýný kazanmýþ olduðu görülmüþtür. ABD'de 2003 yýlýnda yapýlan bir araþtýrmaya göre kýz öðrencilerin araþtýrmacýnýn izlemindeyken tuvalet sonrasý %9'unun el yýkamadýðý, izlem altýnda deðilken ise %45'inin el yýkamadýðý saptanmýþtýr. Bu iki durum arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir fark bulunmuþtur (p=0.002)(3). Öðrenciler ya gerçekten doðru olarak davranmaktadýrlar ya da bilgilerini davranýþlarý gibi yansýtmýþ olabilirler. Araþtýrmamýzda kýz öðrencilerin eve girince ve sabah kalkýnca erkek öðrencilere göre daha fazla el yýkadýklarýný belirttikleri saptanmýþtýr (Tablo 1). Öðrencilerin yaklaþýk tamamý (%98.2) ellerini su ve sývý sabun ya da su ve kalýp sabun ile yýkadýklarýný ifade etmiþtir (Tablo 1). Benzer sonuç Ocak-Þubat 1996 döneminde yapýlan bir araþtýrmada da bulunmuþtur. Ankara'da yapýlan bu araþtýrmada öðrencilerin %90'ýnýn ellerini su ve sabunla yýkadýklarýný söyledikleri belirlenmiþtir (4). Rota virüs baþta olmak üzere tüm gastroenterik patojenler fekal-oral yolla bulaþmaktadýr. Bu patojenlerin baþlýca kaynaðý kontamine olmuþ ellerdir. Bu yüzden el yýkama bu hastalýklarý önlemenin ilk koþuludur (5). Bu araþtýrmada sývý sabun kullanma oraný (%55.0) kalýp sabuna göre daha yüksek bulunmuþtur. Yapýlan bir araþtýrmada sabunla el yýkamanýn ishal riskini %42-44 oranýnda azalttýðý ve ishalden kaynaklanan bir milyon ölümü engellediði belirtilmiþtir (6). Araþtýrma kapsamýndaki tüm öðrencilerin kendilerine ait diþ fýrçalarý bulunmaktadýr. Öðrencilerin çoðunluðu kendine ait tarak-fýrça (%77.5) ve banyo havlusunun (%88.1) bulunduðunu belirtmiþtir. Kýz öðrencilerin kiþisel tarak-fýrça, el havlusu ve týrnak makasý kullanma oranýnýn erkek öðrencilere göre daha fazla olduðu bulunmuþtur yýlýnda yapýlan bir araþtýrmada el ve banyo havlusunun çoðunlukla aileyle ortak kullanýldýðý görülmüþtür (sýrasýyla %62.0, %51.1). Ayný araþtýrmada öðrencilerin %9.8'inin diþ fýrçalarýný aileleriyle ortak kullandýklarý saptanmýþtýr (4). Türkiye aðýz-diþ saðlýðý profili çalýþmasýnda 15 yaþýndaki çocuklarýn 2006 cilt 15 sayý

5 Tablo 3. Öðrencilerin bazý hijyen alýþkanlýklarýnýn cinsiyetlerine ve ebeveynin eðitim durumuna göre deðerlendirilmesi (Ankara, 2003) Hijyen Puaný <28 >28 Toplam S %* S % S % Cinsiyetleri Erkek Kýz χ 2 =6.154 P=0.013 Anne öðrenim durumu(n=235) Ortaokul ve altý Lise ve üzeri χ 2 =5.293 P=0.021 Baba öðrenim durumu(n=234) Ortaokul ve altý Lise ve üzeri χ 2 =0.407 P=0.524 %90.8'inin kendine ait diþ fýrçasý bulunduðu belirlenmiþtir (7). Kýz öðrencilerin erkek öðrencilere göre diþ fýrçalama konusunda daha duyarlý olduklarý görülmüþtür. Ürdün'de yaþ grubunda yapýlan bir araþtýrmada da, kadýnlarýn erkeklerden daha düzenli diþ fýrçaladýklarý belirtilmiþtir (8). Öðrencilerin %80.8'inin en geç altý ayda bir diþ fýrçalarýný deðiþtiriyor olmalarýna karþýn, genel olarak yeterli diþ fýrçalama alýþkanlýklarýna sahip olmadýklarý belirlenmiþtir. Kýz öðrencilerin aldýklarý toplam hijyen puanlarý, erkek öðrencilerden istatistiksel olarak anlamlý düzeyde yüksek bulunmuþtur (Tablo 3). Bu da kýzlarýn fiziksel, ruhsal ve sosyal özellikleri sonucunda, kiþisel hijyen konusuna daha çok önem vermeleri nedeni ile olabilir. Annelerin çalýþma durumlarý ile sonuçlar arasýnda anlamlý bir iliþki bulunamamýþtýr. Ancak, anne öðrenim düzeyi yüksek olan öðrencilerin aldýklarý toplam hijyen puaný, anne öðrenim düzeyi düþük olan öðrencilerin aldýklarý toplam hijyen puanýndan istatistiksel olarak anlamlý düzeyde yüksek bulunmuþtur (Tablo 3). Bu sonuç, kiþisel hijyen alýþkanlýklarý ile ilgili eðitimin ailede baþladýðýný ve bu konuda özellikle anneye büyük bir görev düþtüðünü göstermektedir. Kiþisel hijyen alýþkanlýklarýný geliþtirmenin yolu da kadýnýn eðitiminden geçmektedir. Çünkü toplumumuzda geçerli aile yapýsýna göre, annelerin ve babalarýn çalýþma durumlarýndan baðýmsýz olarak, babalar çocuklarýn eðitimini kendilerinin bir görevi olarak algýlamamaktadýrlar. Öðrencilerin ailelerinde saðlýk personeli olma durumlarý ile toplam kiþisel hijyen puaný arasýnda anlamlý bir iliþki bulunamamasýna karþýn, ailelerinde saðlýk personeli olanlarýn toplam hijyen puanýnýn, ailelerinde saðlýk personeli olmayanlarýn toplam hijyen puanýndan yüzde olarak daha fazla olduðu belirlenmiþtir (sýrasýyla %63.6, %48.6). Ýletiþim: Mehmet Kaya E-posta: Kaynaklar 1. Akýn L, Özcebe H, Güler Ç. Kiþisel Hijyen. Editörler: Akýn L, Özcebe H, Haznedaroðlu D, Özbaþ S, Serim H. Ýçinde: Adölesan Saðlýðý ve Geliþimi Eðitici Eðitimi Rehberi Kitabý. Sayfa: Özcebe H. Saðlýðýn Geliþtirilmesi ve Korunmasý. Editörler: Akýn L, Özcebe H, Haznedaroðlu D, Özbaþ S, Serim H. Ýçinde: Adölesan Saðlýðý ve Geliþimi Eðitici Eðitimi Rehberi Kitabý. Sayfa: Drankiewicz D, Dundes L. Handwashing Among Female Collage Students After Using Bathroom. Am J Infection Control 2003; 31: Akýn H, Tokatlý K, Selçuk N, Sarý S. Mamak Ýlkokulu 4 ve 5. Sýnýf Öðrencilerinin Temizlik Davranýþlarýnýn Deðerlendirilmesi, H.Ü.T.F. intern çalýþmasý, Mimograf, Ankara, Ocak-Þubat Dennehy PH. Effect of Handwashing With Soap on Diarrhea Risk in Community. Pediatr Infect Dis J 2000; 19: Curtis V, Cairncross S. Effect of Handwashing With Soap on Diarrhea Risk in Community. Lancet Infect Dis 2003; 3: Gökalp S, Doðan BG, Tekçiçek M, Berberoðlu A, Ünlüer Þ. Türkiye Aðýz-Diþ Saðlýðý Profili T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý Basýmevi; Taani DS, al-wahadni AM, al-omeri M. The Effect of Frequency of Toothbrushing on Oral Health of Years Old. J Ir Dent Assoc 2003; 49: cilt 15 sayý

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý 123 ARAÞTIRMA Özet Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý Tufan Nayir*, Ersin Uskun**, Hakan Türkoðlu**, Ertan Uzun***, Mustafa Öztürk**, A. Nesimi Kiþioðlu**.

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2008; 50: 102-109 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2008 ARAÞTIRMA Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Mahir Güleç (*), Nurcan Yabancý (**), Ercan

Detaylı

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý ARAÞTIRMALAR / Researches Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý Mothers' Information Status about Complications of Immunization and Childhood Vaccine

Detaylı

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ.

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ. HEMAR-G HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri Hatice TEL* Nuran GÜLER** Havva TEL*** * Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 1-9 Araþtýrma DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 1 1 Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

41 KLÝNÝK ÇALIÞMA Okul Yaþ Grubu Çocuklarýn Hastane Ve Hastalýðý Ýle Ýlgili Bilgilendirme Durumlarýnýn Endiþe Kaynaklarý Ýle Etkileþimi The Interaction Between The Informing Situation Of The School Age

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Altýndað ilçesindeki bir ilköðretim okulunda suyun ve tuvalet, musluk ve kapý kollarýnýn sürüntü örneklerinin deðerlendirilmesi

Altýndað ilçesindeki bir ilköðretim okulunda suyun ve tuvalet, musluk ve kapý kollarýnýn sürüntü örneklerinin deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 70-74 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Altýndað ilçesindeki bir ilköðretim okulunda suyun ve tuvalet, musluk ve kapý kollarýnýn sürüntü örneklerinin deðerlendirilmesi

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI *

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI * Dr. Mine SOLAKOÐLU UÇAR Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Nadi BAKIRCI Yrd. Doç., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Hande HARMANCI Prof., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. ÝSTANBUL'DAKÝ

Detaylı

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ Nursu ÇAKIN MEMÝK*, Belma AÐAOÐLU**, Ayþen COÞKUN**, Iþýk KARAKAYA*** ÖZET Amaç: Çocuklar Ýçin Yaþam Kalitesi Ölçeði

Detaylı

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007 Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Yayýn Yönetmenleri Dr. Orhan Odabaþý Yayýn Kurulu Doç. Dr. Özen Aþut Dr. Aysun Balseven Odabaþý Dr. Zeren Barýþ Dr. Þamih Demli Dr. Betigül Güliter Dr. R. Ekrem Kutbay Dr. Banu

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý

Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý ARAÞTIRMA Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý Figen Akça 1, Ý. Alper Köse 2 1 Psk.Yrd.Doç., Aksaray Üniversitesi Eðitim Fakültesi, 2 Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný, Milli

Detaylı

Öðrenme stratejilerinin öðrenci baþarýsýna etkisi

Öðrenme stratejilerinin öðrenci baþarýsýna etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Öðrenme stratejilerinin öðrenci baþarýsýna etkisi Effect of learning strategies on success of student's Zeynep Baykan, MD. Department of Medical Education, Erciyes University

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Çukurova Bölgesi'ndeki Çocukluk Çaðý Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Levent Yýlmaz 1, Dr. Turan Derme 2, Doç. Dr. Dinçer Yýldýzdaþ 3, Prof. Dr. Emre Alhan

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ASSESSMENT OF THE VIEWS OF PHILOSOPHY GROUP TEACHERS ABOUT COOPERATIVE LEARNING Nihal Salman KARA Deðirmenlik Lisesi

Detaylı

Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði

Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði Burhanettin KAYA*, M. Erkan ÖZCAN* ÖZET Uçucularýn günlük yaþamda sýk kullanýlan birçok maddenin

Detaylı

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011 1997 ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 211 ÝÇÝNDEKÝLER A. TAKDÝM B. ÖNSÖZ C. GÝRÝÞ D. TANIMLAR E. YÖNTEM 1 - Araþtýrmanýn Modeli 2 - Araþtýrmanýn

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

ÖÐRENCÝLERDE ÞÝDDET EÐÝLÝMÝ VE ÞÝDDETE YÖNELÝK ÖÐRETMEN ALGILARI VIOLENT TENDENCIES OF STUDENTS AND ATTIDUDES OF TEACHERS TOWARDS VIOLENCE

ÖÐRENCÝLERDE ÞÝDDET EÐÝLÝMÝ VE ÞÝDDETE YÖNELÝK ÖÐRETMEN ALGILARI VIOLENT TENDENCIES OF STUDENTS AND ATTIDUDES OF TEACHERS TOWARDS VIOLENCE ÖÐRENCÝLERDE ÞÝDDET EÐÝLÝMÝ VE ÞÝDDETE YÖNELÝK ÖÐRETMEN ALGILARI VIOLENT TENDENCIES OF STUDENTS AND ATTIDUDES OF TEACHERS TOWARDS VIOLENCE Mustafa GÜRSOY Özet Eðitim, toplumlarýn geleceðini belirleyen

Detaylı

2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72

2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72 58 2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72 ÖZET YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN UYGULAMALARI Ali ARAT 1 Işıl ŞİMŞEK

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

Detaylı

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 179-195 Derleme Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Elif N. Özmert 1: Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Özmert

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014)

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014) T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014) ANKARA, 2010 1. Basým : Þubat 2010, Ankara, 3500 Adet ISBN : 978-975-590-311-8

Detaylı