2006 cilt 15 sayý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 cilt 15 sayý 10 179"

Transkript

1 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene In Ankara Dr. Mehmet Kaya*, Dr. Mehmet Büyükþerbetçi**, Dr.Mehmet B. Meriç**, Dr. Ayþe E. Çelebi**, Dr. Özlem Boybeyi**, Dr. Arda Iþýk**, Dr. Ýbrahim H. Bozkurt**, Dr. Songül A. Vaizoðlu***, Dr. Çaðatay Güler**** Öz Amaç: Araþtýrma, Batýkent 1 No'lu Saðlýk Ocaðý bölgesindeki bir lisenin 9. ve 10. sýnýf öðrencilerinin kiþisel hijyen konusunda davranýþlarýnýn belirlenmesi amacýyla yapýlmýþtýr. Gereç ve Yöntem: Araþtýrma kesitsel tipte ve evreni 1253 öðrenci olup, araþtýrma örneðini rastgele (random) örneklem yöntemiyle seçilen 236 öðrenci oluþturmaktadýr. Seçilen 9. sýnýf öðrencilerinin %94.3'üne ve 10. sýnýf öðrencilerinin %93.7'sine ulaþýlmýþtýr. Veriler gözlem altýnda anket yöntemiyle toplanmýþtýr. Anket toplam 47 sorudan oluþmaktadýr. Toplam hijyen puaný; anketteki kiþisel hijyen sorularýnda belirtilen doðru davranýþlara 1, yanlýþ davranýþlara 0 puan verilerek hesaplanmýþtýr. Öðrencilerin aldýklarý en yüksek hijyen puaný 37 ve en düþük hijyen puaný ise 14 olarak belirlenmiþtir. Bulgular: Öðrencilerin %99.1'i ellerini su ve sabunla yýkadýklarýný belirtmiþlerdir. Öðrencilerin %91.7'si sabah kalkýnca, %92.5'i yemeklerden sonra ve %95.7'si de yatmadan önce diþlerini fýrçaladýklarýný belirtmiþlerdir. Erkek öðrencilerin ortalama hijyen puaný 26.27, kýz öðrencilerin ve tüm öðrencilerin ortalama hijyen puaný 27.11'dir. Toplam hijyen puaný ile annenin öðrenim durumu arasýnda istatistiksel olarak anlamlý iliþki saptanmýþtýr (p<0.05). Sonuç: Araþtýrma yapýlan lisenin 9. ve 10. sýnýf öðrencilerinin kiþisel hijyen konusunda davranýþlarýnýn yetersiz olduðu belirlenmiþtir. Anahtar sözcükler: Kiþisel hijyen, davranýþ, öðrenci Giriþ ve Amaçlar Saðlýða zarar verecek ortamlardan korunmak için yapýlacak uygulamalar ve alýnan temizlik önlemlerinin tümüne hijyen denir. Kiþisel hijyen önlemleri, bulaþýcý hastalýklar baþta olmak üzere birçok hastalýðý önleyecektir. Bu önlemler arasýnda; - Saç bakým ve temizliði, - Yüz, göz ve kulak temizliði, - Aðýz ve diþ bakýmý, Abstract Purpose: The purpose of this study was to determine the personal hygiene behaviours of ninth and tenth grade students in the Batýkent Health Center No.1 district in Ankara. Material and Method: The study is of the cross-sectional type, with a universe of 1253 students, from which 236 students were selected by random sampling method. Among the chosen children, 94.3% of the ninth graders and 93.7% of the tenth graders were attained. The data was collected using a questionnaire form under observation. The questionnaire form consisted of 47 questions. A total hygiene score was calculated by giving 0 point to the incorrect answers and 1 point to the correct answers for the personal hygiene questions. The maximum score in the study was 37 and the minimum was 14. Results: 99.1% of the students have stated that they wash their hands with water and soap. 91.7% of the students stated that they brushed their teeth when they got up, 92.5% after meals and 95.7% before going to bed. The average hygiene score of males was and that of females was and the average of all students was Total hygiene score was significantly associated with the educational level of the mothers (p<0.05). Conclusion: It was demonstrated that the ninth and tenth grade students of the high school where the study has been conducted have insufficient personal hygiene behaviours. Key words: Personal hygiene, behaviour, student. - Düzenli banyo yapýlmasý, - El ve týrnak temizliði ve bakýmý, - Ayak temizliði, - Temiz çamaþýr ve giyecek kullanýlmasý, - Kendine ait havlu, tarak, çamaþýr, diþ fýrçasý, týrnak makasý bulunmasý sayýlabilir. Yalnýzca beden temizliði deðil, yaþanýlan ortamýn da temiz olmasý kiþisel hijyen açýsýndan önemlidir (1). *Arþ. Gör.; Hacettepe Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD, Ankara **Ýnt.; Hacettepe Ü. Týp Fak., Ankara ***Doç.; Hacettepe Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD, Ankara ****Prof.; Hacettepe Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD, Ankara 2006 cilt 15 sayý

2 Adölesan dönemi olumsuz etkilenmelere ve risklere açýktýr. Ancak ayný zamanda da bir fýrsat dönemidir. Bu dönemde gençlerin saðlýðýný geliþtirmek için fizik çevrenin olumlu duruma getirilmesi, iyi bir beslenme eðitimi verilmesi, bulaþýcý hastalýklardan ve kazalardan korunma yollarýný da içeren saðlýk eðitimi ile beden ve akýl saðlýðýnýn geliþtirilmesi gerekmektedir (2). Günlük yaþamda vücudun dýþ ortam ile en çok iliþkide olan ve dolayýsýyla en fazla kirlenen bölgesi ellerdir. Kirli yüzeylere sürtünen ve dokunan eller yýkanmadýklarý sürece birer mikrop barýnaðý olurlar. Baþta fekal-oral yolla bulaþan hastalýklar, bazý deri ve göz hastalýklarý olmak üzere, çeþitli enfeksiyonlar yalnýzca el yýkama ile önemli oranda azalmaktadýr. Bu nedenle eller düzenli olarak yýkanmalýdýr. Özellikle yemeklerden önce ve sonra, yiyeceklerle temastan önce, diþ, aðýz, yüz ve göz temizliði yapmadan önce ve tuvaletten sonra ellerin su ve sabunla yýkanmasý gerekmektedir. Bunlara uyan hiçbir iþ yapýlmasa bile gün içinde çeþitli saatlerde (en azýndan iki saatte bir) eller yýkanmalýdýr (1). Bu çalýþma, Ankara'da bir lisenin 9. ve 10. sýnýf öðrencilerinin bazý sosyodemografik özelliklerinin saptanmasý, kiþisel hijyen konusunda davranýþlarýnýn belirlenmesi amacýyla yapýlmýþtýr. Gereç ve Yöntem Araþtýrma Batýkent 1 No.lu Saðlýk Ocaðý bölgesindeki bir lisede yapýlan kesitsel tipte bir araþtýrmadýr. Araþtýrmanýn evrenini Ankara'da bir lisenin 9. ve 10. sýnýf öðrencileri oluþturmuþtur. Dokuzuncu sýnýflarda 15 þubede toplam 697 öðrenci, 10. sýnýflarda 15 þubede toplam 556 öðrenci bulunmaktadýr. Bu sýnýflardaki toplam öðrenci sayýsý 1253'tür. Evrendeki birey sayýsýnýn bilindiði örneklem formülü kullanýlarak örneklem büyüklüðü 187 olarak belirlenmiþtir. Öðrenci daðýlýmý temel alýnarak, örneklemin %55'i (103 öðrenci) 9. sýnýflardan, %45'i (84 öðrenci) 10. sýnýflardan seçilmiþtir. Sýnýflarýn ortalama mevcudu 40 kiþi olduðundan 9. sýnýflardan 3, 10. sýnýflardan 3 sýnýf rastgele seçilmiþtir. Dokuzuncu sýnýflarýn %94.3'ü, 10. sýnýflarýn %93.7'si (toplam %94.0) araþtýrmaya katýlmýþtýr. Araþtýrmada anket formu kullanýlarak gözlem altýnda veri toplanmýþtýr. Anket kiþisel bilgilere ait 13 soru ve kiþisel hijyen tutumlarýna ait 34 soru olmak üzere toplam 47 sorudan oluþmaktadýr. Kiþisel hijyen sorularý öðrencilerin kendi ifadelerine göre deðerlendirilmiþtir. Araþtýrmanýn verileri SPSS 11.0 paket programý kullanýlarak iþlenmiþ ve deðiþkenler arasý iliþki ki-kare testi ile deðerlendirilmiþtir Anketteki kiþisel hijyen sorularý doðru davranýþlarý 1 puan, yanlýþ davranýþlarý 0 puan alacak biçimde puanlandýrýlýp toplam hijyen puaný hesaplanmýþtýr. Öðrencilerin aldýklarý en yüksek hijyen puaný 37, en düþük hijyen puaný 14 ve ortalama hijyen puaný 27 olarak saptanmýþtýr. Aldýklarý toplam hijyen puanlarýnýn ortalamanýn üzerinde ve altýnda olmasýna göre öðrenciler iki gruba ayrýlmýþtýr. Ortalamanýn altýnda puan alan öðrenciler kiþisel hijyen davranýþlarý açýsýndan yetersiz, ortalamanýn üzerinde puan alan öðrenciler ise kiþisel hijyen davranýþlarý açýsýndan yeterli olarak deðerlendirilmiþtir. Bulgular Araþtýrmaya 109 erkek ve 127 kýz olmak üzere toplam 236 öðrenci katýlmýþtýr. Dokuzuncu sýnýf öðrencilerinin yaþ ortalamasý 14.8 (0.7) ve %62.4'ü kýz, %37.6'sý erkektir. Onuncu sýnýf öðrencilerinin yaþ ortalamasý 15.5 (0.6) ve %45.4'ü kýz, %54.6'sý erkektir. Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin annelerinin yaþ ortalamasý 40.1 (4.4), babalarýnýn yaþ ortalamasý 44.3 (4.8) olarak bulunmuþtur. Annelerin %54.9'u, babalarýn %78.6'sý lise ya da üniversite mezunudur. Annelerin %75.6'sý, babalarýn %11.5'i herhangi bir iþte çalýþmamaktadýr. Tablo 1'de erkek öðrencilerin %82.6'sý, kýz öðrencilerin 79.7'si yemekten önce ve erkek öðrencilerin %92.7'si, kýz öðrencilerin %97.6'sý küçük tuvaletten sonra ellerini yýkadýklarýný bildirmiþlerdir. Erkek öðrencilerin %98.2'si, kýz öðrencilerin hepsi ellerini su ve sabunla yýkadýklarýný bildirmiþlerdir. Bütün öðrenciler kendilerine ait diþ fýrçasý bulunduðunu ve erkek öðrencilerin %43.9'u, kýz öðrencilerin ise %67.5'i yemeklerden sonra diþlerini fýrçaladýklarýný belirtmiþlerdir. Tablo 2'de týrnaklarýný kesme sýklýðý ve biçimi, çoraplarýný deðiþtirme sýklýðý dýþýnda tüm hijyen alýþkanlýklarýnýn kýzlarda erkeklerden daha doðru olduðu belirlenmiþtir (p<0.05). Kýz öðrencilerin aldýklarý toplam hijyen puanlarý erkek öðrencilerden istatistiksel olarak anlamlý düzeyde yüksek bulunmuþtur 2006 cilt 15 sayý

3 Tablo 1. Öðrencilerin doðru hijyenik davranýþlarýnýn daðýlýmý (Ankara, 2003) Doðru davranýþ oraný Erkek Kýz N S % n S % El yýkama Sabah el yýkama (109) (127) Yemekten önce el yýkama (109) (123) Yemekten sonra el yýkama (109) (125) Eve girince el yýkama (109) (121) Küçük abdestten sonra el yýkama (109) (124) Büyük abdestten sonra el yýkama (109) (124) *Elini yýkadýðý malzeme (109) (124) Yüz Yýkama Sabah kalkýnca yüz yýkama (109) (125) Eve girince yüz yýkama (108) (117) Yatmadan önce yüz yýkama (109) (118) Kulak Temizliði *Kulaklarýný temizleme sýklýðý (109) (126) *Kulaklarýný ne ile temizledikleri (109) (125) Kiþisel Bakým Malzemeleri Kendine ait tarak-fýrça (109) (127) Kendine ait el havlusu (109) (126) Kendine ait banyo havlusu (109) (126) Kendine ait diþ fýrçasý (109) (126) Kendine ait týrnak makasý (109) (125) Diþ Bakýmý Sabahlarý diþ fýrçalama sýklýðý (105) (114) Yemekten sonra diþ fýrçalama (107) (117) Yatmadan önce diþ fýrçalama (106) (124) *Diþ fýrçasýný deðiþtirme sýklýðý (109) (127) Diþ ipi kullanma durumu (109) (127) Týrnak Kesme *Týrnaklarýný kesme sýklýðý (109) (125) El týrnaklarýný kesme biçimi (109) (126) Ayak týrnaklarýný kesme biçimi (109) (127) Banyo *Kýþýn banyo yapma sýklýðý (109) (124) *Yazýn banyo yapma sýklýðý (109) (126) saat sýcak suya ulaþma imkâný (109) (127) *Ayaklarýný yýkama sýklýðý (109) (127) Ýç çamaþýrlarýný deðiþtirme sýklýðý (109) (127) Çoraplarýný deðiþtirme sýklýðý (109) (127) Koltuk altý bakýmý (109) (127) Cinsel organ temizliði (109) (127) Tuvalet Sonrasý Temizlik Evde küçük tuvalet sonrasý (108) 48 44,4 (127) Okulda küçük tuvalet sonrasý (106) 8 7,5 (113) Evde büyük tuvalet sonrasý (104) 90 86,6 (127) Okulda büyük tuvalet sonrasý (101) 22 21,8 (109) Yiyecek Hijyeni Taze sebze meyve yýkamasý (108) ,3 (125) *Ellerini yýkadýklarý malzeme sorusu için su+kalýp sabun ve su+sývý sabun yanýtlarý, kulaklarýný temizleme sýklýðý sorusu için her gün ve haftada birkaç kez yanýtlarý, kulaklarýný ne ile temizledikleri sorusu için yalnýzca su ve su+sabun ile yanýtlarý, diþ fýrçasýný deðiþtirme sýklýðý için 6 ay ve daha sýk deðiþtirdiklerini belirten yanýtlar, týrnaklarýný kesme sýklýðý sorusu için haftada bir ve daha sýk kestiðini belirten yanýtlar, kýþýn banyo yapma sýklýðý sorusu için her gün ve haftada 2-3 kez yanýtlarý, yazýn banyo yapma sýklýðý sorusu için her gün yanýtý ve ayaklarýný yýkama sýklýðý sorusu için her gün yanýtý doðru davranýþ olarak kabul edilmiþtir. (p=0.013). Annelerin öðrenim durumlarý lise ve üzerinde olan öðrencilerin toplam hijyen puanlarýnýn, ortaokul ve altý olanlara göre istatistiksel olarak anlamlý düzeyde yüksek olduðu görülmüþtür (p=0.021). Öðrencilerin annelerin çalýþma durumu (p>0.05), babalarýnýn öðrenim durumu (p>0.05), babalarýnýn çalýþma durumu (p>0.05), evlerinde yaþayan toplam kiþi sayýsý (p>0.05), ailelerinde saðlýk personeli 2006 cilt 15 sayý

4 Tablo 2. Öðrencilerin bazý hijyen alýþkanlýklarýnýn cinsiyetlerine göre deðerlendirilmesi (Ankara, 2003) Erkek(%) Kýz(%) p χ 2 Sabah el yýkama * 4.11 Eve girince el yýkama * 9.93 Eve girince yüz yýkama * 9.95 Yatmadan önce yüz yýkama * Kendine ait tarak-fýrça * 8.87 Kendine ait el havlusu * 8.48 Kendine ait týrnak makasý * 6.22 Sabahlarý diþ fýrçalama sýklýðý * Yemekten sonra diþ fýrçalama * Týrnaklarýný kesme sýklýðý * 3.92 El týrnaklarýný kesme biçimi * Kýþýn banyo yapma sýklýðý * 6.28 Ýç çamaþýrlarýný deðiþtirme sýklýðý * 5.54 Çoraplarýný deðiþtirme sýklýðý * Koltuk altý bakýmý * Cinsel organ temizliði * Evde küçük abdest sonrasý * *Satýr yüzdeleri verilmiþtir. bulunmasý (p>0.05) ve bilgi aldýðý kaynak (p>0.05) ile toplam hijyen puanlarý arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþki bulunmamýþtýr. Tartýþma Ankara'da bir lisenin 9. ve 10. sýnýf öðrencilerinin kiþisel hijyen davranýþlarý deðerlendirilmiþtir. Dokuzuncu sýnýflarýn %94.3'üne, 10. sýnýflarýn %93.7'sine ulaþýlmýþtýr. Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin çoðunluðu 15 yaþ grubunda toplanmýþtýr. Erkek öðrenciler araþtýrmaya katýlan öðrencilerin %46.2'sini, kýzlar %53.8'ini oluþturmuþtur. Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin %91.9'unun sabah kalkýnca, %81.0'ýnýn yemekten önce, %79.5'inin yemekten sonra, %82.6'sýnýn eve girince, %95.3'ünün küçük tuvaletten sonra ve %99.2'sinin büyük tuvaletten sonra el yýkama alýþkanlýðýný kazanmýþ olduðu görülmüþtür. ABD'de 2003 yýlýnda yapýlan bir araþtýrmaya göre kýz öðrencilerin araþtýrmacýnýn izlemindeyken tuvalet sonrasý %9'unun el yýkamadýðý, izlem altýnda deðilken ise %45'inin el yýkamadýðý saptanmýþtýr. Bu iki durum arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir fark bulunmuþtur (p=0.002)(3). Öðrenciler ya gerçekten doðru olarak davranmaktadýrlar ya da bilgilerini davranýþlarý gibi yansýtmýþ olabilirler. Araþtýrmamýzda kýz öðrencilerin eve girince ve sabah kalkýnca erkek öðrencilere göre daha fazla el yýkadýklarýný belirttikleri saptanmýþtýr (Tablo 1). Öðrencilerin yaklaþýk tamamý (%98.2) ellerini su ve sývý sabun ya da su ve kalýp sabun ile yýkadýklarýný ifade etmiþtir (Tablo 1). Benzer sonuç Ocak-Þubat 1996 döneminde yapýlan bir araþtýrmada da bulunmuþtur. Ankara'da yapýlan bu araþtýrmada öðrencilerin %90'ýnýn ellerini su ve sabunla yýkadýklarýný söyledikleri belirlenmiþtir (4). Rota virüs baþta olmak üzere tüm gastroenterik patojenler fekal-oral yolla bulaþmaktadýr. Bu patojenlerin baþlýca kaynaðý kontamine olmuþ ellerdir. Bu yüzden el yýkama bu hastalýklarý önlemenin ilk koþuludur (5). Bu araþtýrmada sývý sabun kullanma oraný (%55.0) kalýp sabuna göre daha yüksek bulunmuþtur. Yapýlan bir araþtýrmada sabunla el yýkamanýn ishal riskini %42-44 oranýnda azalttýðý ve ishalden kaynaklanan bir milyon ölümü engellediði belirtilmiþtir (6). Araþtýrma kapsamýndaki tüm öðrencilerin kendilerine ait diþ fýrçalarý bulunmaktadýr. Öðrencilerin çoðunluðu kendine ait tarak-fýrça (%77.5) ve banyo havlusunun (%88.1) bulunduðunu belirtmiþtir. Kýz öðrencilerin kiþisel tarak-fýrça, el havlusu ve týrnak makasý kullanma oranýnýn erkek öðrencilere göre daha fazla olduðu bulunmuþtur yýlýnda yapýlan bir araþtýrmada el ve banyo havlusunun çoðunlukla aileyle ortak kullanýldýðý görülmüþtür (sýrasýyla %62.0, %51.1). Ayný araþtýrmada öðrencilerin %9.8'inin diþ fýrçalarýný aileleriyle ortak kullandýklarý saptanmýþtýr (4). Türkiye aðýz-diþ saðlýðý profili çalýþmasýnda 15 yaþýndaki çocuklarýn 2006 cilt 15 sayý

5 Tablo 3. Öðrencilerin bazý hijyen alýþkanlýklarýnýn cinsiyetlerine ve ebeveynin eðitim durumuna göre deðerlendirilmesi (Ankara, 2003) Hijyen Puaný <28 >28 Toplam S %* S % S % Cinsiyetleri Erkek Kýz χ 2 =6.154 P=0.013 Anne öðrenim durumu(n=235) Ortaokul ve altý Lise ve üzeri χ 2 =5.293 P=0.021 Baba öðrenim durumu(n=234) Ortaokul ve altý Lise ve üzeri χ 2 =0.407 P=0.524 %90.8'inin kendine ait diþ fýrçasý bulunduðu belirlenmiþtir (7). Kýz öðrencilerin erkek öðrencilere göre diþ fýrçalama konusunda daha duyarlý olduklarý görülmüþtür. Ürdün'de yaþ grubunda yapýlan bir araþtýrmada da, kadýnlarýn erkeklerden daha düzenli diþ fýrçaladýklarý belirtilmiþtir (8). Öðrencilerin %80.8'inin en geç altý ayda bir diþ fýrçalarýný deðiþtiriyor olmalarýna karþýn, genel olarak yeterli diþ fýrçalama alýþkanlýklarýna sahip olmadýklarý belirlenmiþtir. Kýz öðrencilerin aldýklarý toplam hijyen puanlarý, erkek öðrencilerden istatistiksel olarak anlamlý düzeyde yüksek bulunmuþtur (Tablo 3). Bu da kýzlarýn fiziksel, ruhsal ve sosyal özellikleri sonucunda, kiþisel hijyen konusuna daha çok önem vermeleri nedeni ile olabilir. Annelerin çalýþma durumlarý ile sonuçlar arasýnda anlamlý bir iliþki bulunamamýþtýr. Ancak, anne öðrenim düzeyi yüksek olan öðrencilerin aldýklarý toplam hijyen puaný, anne öðrenim düzeyi düþük olan öðrencilerin aldýklarý toplam hijyen puanýndan istatistiksel olarak anlamlý düzeyde yüksek bulunmuþtur (Tablo 3). Bu sonuç, kiþisel hijyen alýþkanlýklarý ile ilgili eðitimin ailede baþladýðýný ve bu konuda özellikle anneye büyük bir görev düþtüðünü göstermektedir. Kiþisel hijyen alýþkanlýklarýný geliþtirmenin yolu da kadýnýn eðitiminden geçmektedir. Çünkü toplumumuzda geçerli aile yapýsýna göre, annelerin ve babalarýn çalýþma durumlarýndan baðýmsýz olarak, babalar çocuklarýn eðitimini kendilerinin bir görevi olarak algýlamamaktadýrlar. Öðrencilerin ailelerinde saðlýk personeli olma durumlarý ile toplam kiþisel hijyen puaný arasýnda anlamlý bir iliþki bulunamamasýna karþýn, ailelerinde saðlýk personeli olanlarýn toplam hijyen puanýnýn, ailelerinde saðlýk personeli olmayanlarýn toplam hijyen puanýndan yüzde olarak daha fazla olduðu belirlenmiþtir (sýrasýyla %63.6, %48.6). Ýletiþim: Mehmet Kaya E-posta: Kaynaklar 1. Akýn L, Özcebe H, Güler Ç. Kiþisel Hijyen. Editörler: Akýn L, Özcebe H, Haznedaroðlu D, Özbaþ S, Serim H. Ýçinde: Adölesan Saðlýðý ve Geliþimi Eðitici Eðitimi Rehberi Kitabý. Sayfa: Özcebe H. Saðlýðýn Geliþtirilmesi ve Korunmasý. Editörler: Akýn L, Özcebe H, Haznedaroðlu D, Özbaþ S, Serim H. Ýçinde: Adölesan Saðlýðý ve Geliþimi Eðitici Eðitimi Rehberi Kitabý. Sayfa: Drankiewicz D, Dundes L. Handwashing Among Female Collage Students After Using Bathroom. Am J Infection Control 2003; 31: Akýn H, Tokatlý K, Selçuk N, Sarý S. Mamak Ýlkokulu 4 ve 5. Sýnýf Öðrencilerinin Temizlik Davranýþlarýnýn Deðerlendirilmesi, H.Ü.T.F. intern çalýþmasý, Mimograf, Ankara, Ocak-Þubat Dennehy PH. Effect of Handwashing With Soap on Diarrhea Risk in Community. Pediatr Infect Dis J 2000; 19: Curtis V, Cairncross S. Effect of Handwashing With Soap on Diarrhea Risk in Community. Lancet Infect Dis 2003; 3: Gökalp S, Doðan BG, Tekçiçek M, Berberoðlu A, Ünlüer Þ. Türkiye Aðýz-Diþ Saðlýðý Profili T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý Basýmevi; Taani DS, al-wahadni AM, al-omeri M. The Effect of Frequency of Toothbrushing on Oral Health of Years Old. J Ir Dent Assoc 2003; 49: cilt 15 sayý

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý An Intervention Study on Handwashing Among Secondary School Students in Ankara Mehmet Kaya M.D.

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Dr. Sarp Üner*, Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ**, Sevgi Turan***, Umut Arýöz***, Dr. Orhan Odabaþý****, Dr. Melih Elçin****, Dr. Ýskender Sayek***** Giriþ

Dr. Sarp Üner*, Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ**, Sevgi Turan***, Umut Arýöz***, Dr. Orhan Odabaþý****, Dr. Melih Elçin****, Dr. Ýskender Sayek***** Giriþ Ankara'da Birinci Basamak Saðlýk Kurumlarýnda Çalýþan Hekimlerin Sunulan Hizmetlere Ýliþkin Öz Deðerlendirmeleri The Self -Evaluation of Health Services by Physicians Working in Primary Health Care Units

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students

Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students Dr. Güngör Güler**, Dr. Mine Bekar**, Dr. Nuran Güler**, Dr. Semra Kocataþ*** Özet

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Dr. Esma Demirezen*, Dr. Gülhan Coþansu* Öz Günümüzde gençler biyolojik ve psikososyal

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Aslý Eker*, Mine Yurdakul* Öz Bu çalýþma hastanede

Detaylı

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ *

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ * Dr. Elçin BALCI Uzm., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ýskender GÜN Yrd. Doç., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Alper KAYA Kayseri H.M. Güldüoðlu Saðlýk Ocaðý Baþ Tbb. KTO-Ýþçi Saðlýðý

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

ARAÞTIRMA. Ertan Uzun*, Meral Kiþioðlu** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD, Isparta **Isparta Devlet Hastanesi, Isparta

ARAÞTIRMA. Ertan Uzun*, Meral Kiþioðlu** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD, Isparta **Isparta Devlet Hastanesi, Isparta ARAÞTIRMA 7 Özet Cinsel yolla bulaþan hastalýklar (CYBH) tüm Dünyada önemli bir halk saðlýðý sorunudur. CYBH ýn görülme sýklýðý özellikle son 15 yýl içerisinde yeniden artmaya baþlamýþtýr ve bu artma ile

Detaylı

Dr. Hakan Altýntaþ*, Dr. Funda Sevencan**, Dr. Tuðba Aslan***, Dr. Murat Cinel***, Dr. Engin Çelik***, Dr. Fatih Onurdað***

Dr. Hakan Altýntaþ*, Dr. Funda Sevencan**, Dr. Tuðba Aslan***, Dr. Murat Cinel***, Dr. Engin Çelik***, Dr. Fatih Onurdað*** HÜTF Dönem Dört Öðrencilerinin Uyku Bozukluklarýnýn ve Uykululuk Hallerinin Epworth Uykululuk Ölçeði ile Deðerlendirilmesi The Evaluation of Sleep Disorders and Sleepiness State with Epworth Sleepiness

Detaylı

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý ARAÞTIRMA 19 Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý Merve Kocaakman*, Güler Aksoy**, Hasan Hüseyin Eker* *Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi, Ýstanbul **Florence

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr Karamürsel Ýlçesi nde Yaþayan Yaþlýlarýn Sosyal Yaþama Ýliþkin Özellikleri Characteristics of the Elderly People Residing in Karamursel District, Regarding Social Life Dr. M. Eþber Özkömür*, Dr. Nüket

Detaylı

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý 123 ARAÞTIRMA Özet Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý Tufan Nayir*, Ersin Uskun**, Hakan Türkoðlu**, Ertan Uzun***, Mustafa Öztürk**, A. Nesimi Kiþioðlu**.

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Sevgi CANBAZ Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Tevfik SÜNTER Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Yýldýz PEKÞEN Prof., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak.

Detaylı

BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI

BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI Dr. Çiðdem ÇAÐLAYAN Yrd. Doç. Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý A.D. Özet Bu çalýþmanýn

Detaylı

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý*

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Dr. Burcu Tokuç**, Dr. Muzaffer Eskiocak***, Dr. Galip Ekuklu***,Dr. Ahmet

Detaylı

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 63-69 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Levent Akýn (*), Nilüfer Özaydýn

Detaylı

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex?

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Dr. Didem Ateþ*, Dr. Aktan Karahan**, Dr. Tuðrul Erbaydar*** Özet Bu çalýþma gençlerin güvenli

Detaylı

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat***

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat*** Birinci Basamaktaki Hemþire/Ebelerin Eðitiminde Akran Eðiticilerin Kullanýlmasý; Meme Kanseri Erken Tanýsý Eðitim Programý Geliþtirme Deneyimi Use of Peer-Educators in the Education of Nurses/Midwifes

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý ARAÞTIRMALAR / Researches Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý Mothers' Information Status about Complications of Immunization and Childhood Vaccine

Detaylı

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 181 ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ Evren Ebru ALTINCI 1 Ýlker YÜCESÝR 2 1Ýstanbul

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ.

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ. HEMAR-G HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri Hatice TEL* Nuran GÜLER** Havva TEL*** * Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

GEMLÝK ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝNDE OKUYAN ÇIRAKLARIN

GEMLÝK ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝNDE OKUYAN ÇIRAKLARIN Dr. Nalan AKIÞ Uzm.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Emel ÝRGÝL Yrd. Doç.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Kayýhan PALA Yrd. Doç.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Teacher Satisfaction on Delivery of Health

Detaylı

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi The Evaluation of a Groningen Model of Pharmacotherapy Training

Detaylı

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI *

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI * Dr. Mine SOLAKOÐLU UÇAR Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Nadi BAKIRCI Yrd. Doç., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Hande HARMANCI Prof., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. ÝSTANBUL'DAKÝ

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

BAZI ÖZELLÝKLERÝ ÝLE ÇALIÞMA KOÞULLARI VE BU KOÞULLARA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ ANKARA'DA ÇALIÞAN TRAFÝK POLÝSLERÝNÝN. Özet. Abstract

BAZI ÖZELLÝKLERÝ ÝLE ÇALIÞMA KOÞULLARI VE BU KOÞULLARA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ ANKARA'DA ÇALIÞAN TRAFÝK POLÝSLERÝNÝN. Özet. Abstract ANKARA'DA ÇALIÞAN TRAFÝK POLÝSLERÝNÝN BAZI ÖZELLÝKLERÝ ÝLE ÇALIÞMA Ahmet ÇEVÝK Kazalarýn Epidemiyolojisi ve Demografisi Bilim Uzm., Emniyet Genel Müdürlüðü Dr. Mustafa N. ÝLHAN Öðr. Gör., Gazi Üniv. Týp

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned DERLEME Kadýnlarýn Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Ýle Ýlgili Bilgi, Tutum ve Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination Of Women s Knowledge, Attitude And Behaviours About The Self Examination Of

Detaylı

Dt. Erdal ÖZCAN * Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCÝL* Dt.Hacer TURGUT** Doç. Dr. Mehmet YILDIZ **

Dt. Erdal ÖZCAN * Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCÝL* Dt.Hacer TURGUT** Doç. Dr. Mehmet YILDIZ ** ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNE BAÞVURAN HASTALARDA KLÝNÝÐE BAÞVURMA NEDENÝ ÝLE EÐÝTÝM DURUMU, YERLEÞÝM YERÝ ÝLE DÝÞ FIRÇALAMA ALIÞKANLIÐI ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Dt. Erdal

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Dr. Nasýr Nesanýr**, Dr. Haluk Düzkalýr***, Dr. Gökay Göktolga***, Dr. Fýrat Ekin***, Dr. S. Cem Ersin***, Dr. Erhan Eser****

Dr. Nasýr Nesanýr**, Dr. Haluk Düzkalýr***, Dr. Gökay Göktolga***, Dr. Fýrat Ekin***, Dr. S. Cem Ersin***, Dr. Erhan Eser**** Manisa Ýli nde Bir Saðlýk Ocaðý Bölgesi nde Saðlýkta Eþitsizlikler* The Inequalities In Health In Manisa In A Health Center District Dr. Nasýr Nesanýr**, Dr. Haluk Düzkalýr***, Dr. Gökay Göktolga***, Dr.

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencilerinin beslenme alýþkanlýklarý

Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencilerinin beslenme alýþkanlýklarý ARAÞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencilerinin beslenme alýþkanlýklarý Mustafa Saygýn*, Kurtuluþ Öngel**, Sadettin Çalýþkan*, Mehmet Ali Yaðlý***, Mehmet Has****, Taner Gonca****, Yücel Kurt*****.

Detaylı

Bir Grup Ýlkokul Öðrencisinde Diþ Çürüðü Saptama Araþtýrmasý A Study On Dental Caries In A Group Of Primary School Students

Bir Grup Ýlkokul Öðrencisinde Diþ Çürüðü Saptama Araþtýrmasý A Study On Dental Caries In A Group Of Primary School Students Bir Grup Ýlkokul Öðrencisinde Diþ Çürüðü Saptama Araþtýrmasý A Study On Dental Caries In A Group Of Primary School Students Dr. Ünal Ayrancý* Özet Bu çalýþmanýn amacý, bir grup ilkokul öðrencisinde diþ

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

HEMAR-G. Tekrarlayan Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Deneyimleyen Çocuklarda Hijyen Uygulamalarý HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ.

HEMAR-G. Tekrarlayan Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Deneyimleyen Çocuklarda Hijyen Uygulamalarý HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ. HEMAR-G HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Tekrarlayan Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Deneyimleyen Çocuklarda Hijyen Uygulamalarý Birsel Canan DEMÝRBAÐ* Meltem Kürtüncü TANIR** Sema KUÐUOÐLU*** Özgün Araþtýrma

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

Dr. Hatice Þahin*, Dr. Türkan Günay**, Dr. Hilal Batý*

Dr. Hatice Þahin*, Dr. Türkan Günay**, Dr. Hilal Batý* Ýzmir Ýli Bornova Ýlçesi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Üniversiteye Giriþ Sýnavý Kaygýsý University Entrance Exam Anxiety of Senior High School Students in the Province of Ýzmir, District of Bornova Dr.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları

Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5):433-440 Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları [Personal Hygiene Behaviour of some High School Students in Ankara

Detaylı

SAÐLIK OKULU ÖÐRENCÝLERÝNÝN HIV/AIDS, HEPATÝT B VÝRÜSÜ VE HEPATÝT C VÝRÜSÜ KONUSUNDAKÝ BÝLGÝ DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

SAÐLIK OKULU ÖÐRENCÝLERÝNÝN HIV/AIDS, HEPATÝT B VÝRÜSÜ VE HEPATÝT C VÝRÜSÜ KONUSUNDAKÝ BÝLGÝ DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) SAÐLIK OKULU ÖÐRENCÝLERÝNÝN HIV/AIDS, HEPATÝT B VÝRÜSÜ VE HEPATÝT C VÝRÜSÜ KONUSUNDAKÝ BÝLGÝ DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Evaluation of the level of the knowledge of the

Detaylı

Bir Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü Öðrencilerinin Merhamet Düzeylerinin Ýncelenmesi

Bir Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü Öðrencilerinin Merhamet Düzeylerinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Bir Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü Öðrencilerinin Merhamet Düzeylerinin Ýncelenmesi The investigation of compassion level of nursing students in a health college Nurhan Çingöl 1, Ebru Çelebi

Detaylı

Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý

Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý Attitudes and behaviors of pregnant women about smoking in Konya Kamile Marakoðlu, Asst. Prof. Dr.,

Detaylı

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk Uzm. Dr. Erol ARMAÐAN Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Acil Yardým AD. Yrd. Doç. Dr. Kayýhan PALA Arþ. Gör. Dr. Neriman AYDIN Doktora Öðr. Alpaslan TÜRKKAN Prof. Dr. Hamdi AYTEKÝN Uludað Üniversitesi

Detaylı

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 21-26 ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Dr. Pembe Keskinoðlu*, Dr. Özgü Özkul**, Dr. Ruhan Ayan**, Dr. Gamze Norgaz**, Dr. Hatice Giray*, Dr. Bülent Kýlýç***

Dr. Pembe Keskinoðlu*, Dr. Özgü Özkul**, Dr. Ruhan Ayan**, Dr. Gamze Norgaz**, Dr. Hatice Giray*, Dr. Bülent Kýlýç*** Ýzmir de Bir Saðlýk Ocaðý Bölgesi nde 50-54 Yaþ Arasý Kadýnlarda Menopoz Durumu ile Diðer Etmenlerin Depresyon Görülme Sýklýðýna Etkisi Depression Prevalance and Effects of Menauposal Status and Other

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ Süleyman

Detaylı

ARAÞTIRMALAR / Researches. Kezban ÇELÝK, Ayþegül ESÝN, Gözde DAÐDELEN

ARAÞTIRMALAR / Researches. Kezban ÇELÝK, Ayþegül ESÝN, Gözde DAÐDELEN Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 ARAÞTIRMALAR / Researches Ankara Ýlinde Ýlköðretim ve Lise Son Sýnýfa Devam Eden ve Gençlik Danýþmanlýk ve Saðlýk Hizmet Merkezi Hizmetlerine Baþvuran Gençlerin

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 1-9 Araþtýrma DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 1 1 Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Ýki Ýlköðretim Okulunda Öðrencilerin Kendi Saðlýklarýný Algýlama Düzeyi ve Bildikleri Doç. Dr. A. Emel Önal 1, Dr. Suna Erbil 1, Dr. Baþak Gürtekin, Dr. Özkan Ayvaz 1, Dr. Sevda

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Yasemin Taþ**, Dr. Dilek Aslan***, Dr. Ýskender Sayek****

Yasemin Taþ**, Dr. Dilek Aslan***, Dr. Ýskender Sayek**** Doktorluk Mesleðini Çocuklar Resimlerine Nasýl Yansýtýyorlar? 7-12 Yaþ Grubu Çocuklar Arasýnda Yapýlmýþ Bir Örnek* How Do Children Reflect the "Physician" Profession to Their Drawings? An Example Conducted

Detaylı

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM II: TÜKENMÝÞLÝK

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM II: TÜKENMÝÞLÝK ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM II: TÜKENMÝÞLÝK Yard. Doç. Dr. Saip DENÝZOÐLU* Araþ. Gör. Rahþan AKYIL*** ÖZET

Detaylı

Aksoy, Ortodonti bölümüne baþvuran hastalarýn sosyo-ekonomik profili 39 baþvuranlarýn çoðunun 11 (%13.4) ve 12 (%12.3) yaþ grubu olduðu gözlenmiþtir(t

Aksoy, Ortodonti bölümüne baþvuran hastalarýn sosyo-ekonomik profili 39 baþvuranlarýn çoðunun 11 (%13.4) ve 12 (%12.3) yaþ grubu olduðu gözlenmiþtir(t 38 ARAÞTIRMA Ýlk pilot aðýz diþ hastalýklarý hastanesi ortodonti bölümüne baþvuran hastalarýn sosyo-ekonomik profili Özet Bu çalýþma Ýstanbul Okmeydaný Aðýz ve Diþ Hastalýklarý Hastanesi Ortodonti Bölümüne

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon TRABZON DA İKİ FARKLI YERLEŞİM YERİNDEKİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN ALIŞKANLIKLARI * Doç. Dr. Gamze ÇAN, Öğr. Gör. Dr. Murat TOPBAŞ, Uzm. Dr. Mehmet KAPUCU Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2008; 50: 102-109 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2008 ARAÞTIRMA Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Mahir Güleç (*), Nurcan Yabancý (**), Ercan

Detaylı

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik BÝR TEKSTÝL FABRÝKASI ÇALIÞANLARINDA RUHSAL BELÝRTÝLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ayþe Berrin YÜCEL*, Zeynel SÜTOLUK **, Ferdi TANIR ***, Muhsin AKBABA **** Çalýþma hayatýnda stres ve sebep olduðu saðlýk problemleri

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Merkezi Finans ve Ýhale Birimi'nin sözleþme makamý olduðu bu araþtýrma, Avrupa Komisyonu'nun mali destekleriyle ICON Institut Public Sector Gmbh, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve BNB

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

ORAN - ORANTI TEST / 1

ORAN - ORANTI TEST / 1 ORAN - ORANTI TEST / 1 1. Aþaðýdaki oranlardan hangisi birimlidir? 4cm 5kg 5m A) B) C) 7cm 17g 7dk 4L 8dk D) E) 7L 15sa 5. a3b b2c a c A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. 4kg 100 kg iþleminin sonucu kaçtýr? 6.

Detaylı

Dr. Pembe Keskinoðlu**, Dr. Hatice Giray**, Dr. Reci Meseri**, Dr. Yonca Sönmez***, Dr. Nuriye Karakuþ** 2006 cilt 15 sayý 12 207

Dr. Pembe Keskinoðlu**, Dr. Hatice Giray**, Dr. Reci Meseri**, Dr. Yonca Sönmez***, Dr. Nuriye Karakuþ** 2006 cilt 15 sayý 12 207 Ýzmir Ýli Üzerinde Saðlýk Ocaðý Bölgesindeki Gebelerdeki Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Sýklýðý ve Taný Yöntemlerinin Ýrdelenmesi* Prevalence of Urinary Tract Infection among Pregnant Women in Uzundere Health

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Eriþkinlerin Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Konusunda Bilgi ve Tutumlarý

Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Eriþkinlerin Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Konusunda Bilgi ve Tutumlarý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Eriþkinlerin Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Konusunda Bilgi ve Tutumlarý The Knowledge and Attitudes About Crimean-Congo Hemorrhagic Fever of the Adults

Detaylı

Koruma ve Bakým Altýndaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Deðerlendirme Formu'nun (BÝRDEF) Geliþtirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliði

Koruma ve Bakým Altýndaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Deðerlendirme Formu'nun (BÝRDEF) Geliþtirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliði ARAÞTIRMA Koruma ve Bakým Altýndaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Deðerlendirme Formu'nun (BÝRDEF) Geliþtirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliði Reliability and Validity of Individualized Risk Assessment Form

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Altýndað ilçesindeki bir ilköðretim okulunda suyun ve tuvalet, musluk ve kapý kollarýnýn sürüntü örneklerinin deðerlendirilmesi

Altýndað ilçesindeki bir ilköðretim okulunda suyun ve tuvalet, musluk ve kapý kollarýnýn sürüntü örneklerinin deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 70-74 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Altýndað ilçesindeki bir ilköðretim okulunda suyun ve tuvalet, musluk ve kapý kollarýnýn sürüntü örneklerinin deðerlendirilmesi

Detaylı