YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER"

Transkript

1 YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic fibrosis. Eur Child Adolesc Psychiatry, baskýda. Kistik Fibrozis (KF) otozomal resesif geçiþ gösteren, beyaz populasyonda yaygýn olarak görülen ölümcül, kalýtýmsal bir hastalýktýr. Tüm dünyada 2500 canlý doðumda bir olarak görülmektedir. Solunum sistemi, gastrointestinal sistem ve üreme sistemi gibi çok sayýda organ tutulumu ile seyretmektedir. Kronik enfeksiyon ve yapýþkan balgam ilerleyici akciðer hasarý, yüksek morbidite ve mortaliye neden olmaktadýr. KF tedavisi ev temelli, karýþýk, zaman alýcýdýr. Tedavi çoklu ilaç tedavisi, diyet programlarý, nebulizasyon tedavileri, göðüs fizyoterapisi, postural drenaj ve pozitif ekspiratuar basýnçlý maske kullanýmý gibi çok sayýda müdahaleyi içermektedir. Daha önceki araþtýrmalarda tedavi uyumu ile akciðer iþlevleri arasýnda pozitif iliþki gösterilmiþtir. KF'de tedaviye uyum týbbi öneri ve tedavi rejimine aktif katýlým olarak tanýmlanmaktadýr. Önceki araþtýrmalarda oral antibiyotik ve enzim tedavisine uyum %27-93, egzersiz uyumu %75, fizyoterapi uyumu %40-53, diyet uyumu ise %20-39 olarak bildirilmiþtir. Tedavi uyumuyla yaþ artýþý, anne baba iliþkisinin doyumu, ailede aktif sosyal katýlým arasýnda negatif iliþki gösterilmiþtir. Ýyimserliði yüksek olan, hastalýðýyla ilgili bilgi sahibi olan ve doktoruyla iyi iliþki kuran hastalarda tedavi uyumu daha yüksek bulunmuþtur. KF tanýlý kardeþ varlýðý, ailenin tek çocuðu olma, hastaneye yatma ve okul kaybýnýn fazla olmasý tedavi uyumsuzluðu ile iliþkili bulunmuþtur. Sonuç olarak tedavi uyumu geliþimsel, sosyal, ailesel ve bireysel etmenlerin etkileþimine baðlýdýr. Tedavi uyumunun ölçümünde altýn standart bir yöntem yoktur. Bazý mikroelektronik araçlar ile ilaç sayýmý, tarih ve zaman kontrolü yapýlarak objektif ölçümler yapýlabilmektedir. Araþtýrmalardaki farklý sonuçlar uyumda farklý yöntemlerin kullanýlmasýyla iliþkili olabilir. Yazýnda bazý yayýnlarda KF'li hastalarda uyum zorluðu ve psikopatoloji bildirilmezken bazýlarýnda yüksek oranda psikopatoloji bildirilmektedir. Bu araþtýrmada KF'li çocuk ve ergenlerde psikopatoloji ve aile iþlevleri ile tedavi uyumu arasýndaki iliþki incelenmiþtir. Varsayýmlarý özellikle duygudurum bozukluðu olmak üzere psikopatolojisi olanlarda tedavi uyumunun düþük olacaðý þeklindedir. Utah Üniversitesi KF kliniðine yýllarý arasýnda baþvuran 9-17 yaþ aralýðýndaki 53 çocuk ve ergen araþtýrmaya dahil edilmiþtir. Hastalara 2 saatlik bir deðerlendirme yapýlmýþtýr. Yaþ, cinsiyet, KF'li kardeþ varlýðý, taný yaþý, sosyoekonomik durum incelenmiþ ve hastalýðýn týbbi þiddeti için Shwachman Klinik Deðerlendirmesi yapýlmýþtýr. Tedavi uyumu için "KF Yönetim Profili" isimli uyumu, diyet, pulmoner bakým ve medikal tedavi gibi üç alt ölçek ile deðerlendiren, anne baba ve çocuðun ayrý ayrý doldurduðu bir ölçek kullanýlmýþtýr. Psikiyatrik tanýlar 9-17 yaþ için hazýrlanmýþ yapýlandýrýlmýþ bir görüþme olan Çocuklar Ýçin Bilgisayar Destekli Tanýsal Deðerlendirme Listesi ile deðerlendirilmiþtir. Ayrýca Çocuklar Ýçin Davranýþ Deðerlendirme Ölçeði (CBCL) ile çocuklardaki psikiyatrik hastalýk belirtileri incelenmiþtir. Ailenin esnekliði ve bütünlüðü Aile Uyumluluðu ve Bütünlüðü Deðerlendirme Ölçeði kullanýlarak deðerlendirilmiþtir. Araþtýrmaya yaþ ortalamasý 12.4 olan 31 kýz ve 22 erkek hasta katýlmýþtýr. Çocuklarýn pulmoner tedavi uyumu kendi bildirimlerinde %58, anne baba bildirimlerinde %53, tedavi süresini kýsaltma ya da yapmama kendi bildirimlerinde % 67, anne baba bildirimlerinde %73 olarak bulunmuþtur. Bu oranlar arasýnda istatistiksel olarak fark bulunmamýþtýr. Oral týbbi tedavi ve tüple beslenme konusunda çocuklarýn bildirimleri ve anne baba bildirimleri arasýnda anlamlý fark bulunmuþtur. Anne babalar bu alanlarda daha yüksek düzeyde uyumsuzluk bildirmektedir. Anne babalar kýz çocuklarda daha fazla tedavi uyumsuzluðu bildirirken kýz ve erkek çocuklarýn kendi bildirimleri arasýnda fark bulunmamýþtýr. Hastalýk þiddeti ile tedavi uyumu arasýnda iliþki Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi : 15 (2) 2008 I

2 gösterilememiþtir. Klinik görüþme sonrasýnda hastalarýn % 57'sinde en az bir psikiyatrik hastalýk, % 34'ünde ise birden fazla psikiyatrik hastalýk olduðu saptanmýþtýr. En sýk olarak depresyon ve anksiyete gibi içe atým bozukluklarý olduðu gözlenmiþtir. Anksiyete bozukluðu olan hastalarda tedavi uyumu daha iyi saptanýrken diðer psikopatolojilerle tedavi uyumu arasýnda iliþki saptanmamýþtýr. Benzer þekilde CBCL'nin içe atým puanlarý yüksek olan hastalarda tedavi uyumu daha iyi bulunmuþtur. Aile bütünlüðü iyi olan hastalarýn tedaviye uyumlarýnýn daha iyi olduðu gösterilmiþtir. Daha önceki araþtýrmalar tedavi uyumuyla akciðer iþlevlerindeki düzelme arasýnda iliþki olduðunu göstermiþtir. KF'deki karýþýk tedavi rejimlerinin uyumu azaltabileceði düþünülmektedir. Bu araþtýrmada kontrol grubu olmasa da KF hastalarýnda genel populasyondan çok daha yüksek oranda psikopatoloji saptanmýþtýr. Ancak tedavi uyumuyla sadece anksiyete bozukluðu iliþkili bulunmuþtur. Bunun iki ayrý etkene baðlý olabileceði düþünülmüþtür. Anksiyete bozukluðu olanlar hastalýkla ilgili kaygýlarý nedeniyle tedavi rejimlerine daha fazla katýlýyor olabilir yani anksiyete bozukluðu bu hastalýkta koruyucu olabilmektedir. Ýkinci olarak ise bu çocuklar kaygýlarý nedeniyle tedaviye daha fazla katýldýklarýný bildirmiþ olabilir. Aile bütünlüðü aile üyeleri arasýndaki duygusal bað, aile uyumluluðu ise rol iliþkilerinde ve iliþki yönetiminde deðiþiklik yapabilme olarak tanýmlanmýþtýr. Esnek olabilen aileler bu zor tedavi süreci ile daha iyi baþ edebilmektedir. Bu sonuç diabetes mellitus, astým gibi diðer kronik hastalýklarla yapýlan araþtýrma bulgularýyla uyumludur. Kronik hastalýklarda psikiyatrik hastalýklarý deðerlendirmede altýn standart olan bir yöntem yoktur. Bu araþtýrmada standardize klinik görüþme kullanýlmasý araþtýrmanýn güçlü tarafý olarak yorumlanmýþtýr. Tedavi uyumunda objektif ölçümlerin yerine anne baba ve çocuk bildirimlerinin kullanýlmasý ve kesitsel olmasý araþtýrmanýn sýnýrlýlýklarý olarak bildirilmiþtir. Gelecekte objektif ölçümler ile uzunlamasýna araþtýrmalarýn yapýlmasý tedavi uyumunu etkileyen etkenlerin anlaþýlmasýnda daha faydalý olacaktýr. Araþ.Gör.Dr. Gülser Þenses Dinç Dikkat Eksikliði ve Hiperaktivite Bozukluðu Tedavisinde Açýk Etiket Plasebo Kullanýmý: Pilot Bir Çalýþma Sandler AD, Bodfish JW (2008) Open-label use of placebos in the treatment of ADHD: a pilot study. Child Care Health Dev 34: Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu(DHEB) tedavisinde kullanýlmakta olan psikostimülan ilaçlarýn yan etkileri, bazý aileleri endiþelendirmekte, bu nedenle tedaviye uyumu azaltmaktadýr. Bu araþtýrmanýn amacý plasebo kullanýlarak ilaç dozunun %50 oranýnda azaltýlmasýnýn hastalar üzerindeki kýsa dönem etkilerinin, yan etkilerinin incelenmesi, yöntemin kabul edilebilirliðinin ve plasebonun düþük doz tedavi etkinliðini artýrýp artýrmadýðýnýn belirlenmesidir. Çalýþmaya yaþlarý 6-16 arasý, son üç aydýr ayný dozda psikostimülan tedavi alan, 6 aydýr ayný bakýcýyla yaþayan, okulda doz alýmý gerektirmeyen ve günde tek doz tedavi rejimi uygulanan ek olarak psikotrop ilaç kullanmayan, DHEB tanýsý olan 26 çocuk dahil edilmiþtir. Hasta ve aileleri doz azaltýmýnýn hastalýk belirtilerinin alevlendirebileceði, plasebonun ilaç içermediði fakat düþük doz tedavinin etkinliðini artýrabileceði konusunda bilgilendirilmiþtir. Hastalar seçkisiz olarak 2 gruba ayrýldýktan sonra ilk hafta iki grup da ayný dozda tedavilerini almaya devam etmiþtir. 2. hafta ilk gruba plasebo kullanýlmadan, 2. gruba plasebo kullanýlarak hastalarýn almakta olduklarý psikostimülan ilaç dozlarý %50 oranýnda azaltýlmýþtýr. Tüm hastalar haftada 1 defa belirtiler, yan etkiler ve genel durum bakýmýndan incelenmiþtir. Bu amaçla hastalýk belirtilerinin deðerlendirilmesinde aileye ve öðretmene uygulanan IOWA Conners Hastalýk Semptom Skalasý, yan etkilerin tespitinde aileye uygulanan Pittsburg Yan Etki Deðerlendirme Skalasý (PSERS) kullanýlmýþ. Ayrýca genel durum deðerlendirilmesi hekim tarafýndan Clinical Global Improvement Skalasý ile deðerlendirilmiþtir. Çalýþmada öðretmenlerin deðerlendirmesine göre iki grupta da hastalýk belirtilerinde baþlangýç durumlarýna göre fark saptanmamýþtýr. Aile deðerlendirmesinde plasebosuz doz azaltýmý uygulanan grupta hastalýk belirtilerinde artýþ II

3 görülürken, plasebo kullanýlarak doz azaltýmý yapýlan hastalarýn DHEB belirtilerinde artýþ olmadýðý saptanmýþ. Ýki hasta grubunda da yan etkilerde istatistiksel olarak anlamlý olmamakla beraber azalma olduðu bulunmuþtur. Hekimin yapmýþ olduðu deðerlendirmede ise plasebo kullanýlarak doz azaltýmý uygulanan gruptaki hastalarýn genel durumlarýnda diðer gruba göre belirgin düzelme saptanmýþtýr. Plaseboya cevap veren 8 hastanýn (30%)'de baþlangýçta DHEB belirtilerinin daha þiddetli oldugu bildirilmiþtir. Sonuç olarak DHEB tanýsý olan psikostimülan tedavi dozundaki %50 oranýnda düþmenin kýsa dönem etkinliði bazý çocuklarda mevcut bulunmuþtur. Plaseboyla doz azaltýmýnýn hastalarýn genel durumlarýnda kötüleþmeye yol açmadýðý, yan etkilerde azalma gerçekleþtiði gözlenmiþtir. Açýk etiket plasebo kullanýmý, plasebo etkisini yok etmezken ayný zamanda etik anlamda daha kabul edilebilir bir yöntem olmuþtur. Çalýþmanýn kýsa dönem sonuçlarý incelemesi ve katýlýmcý sayýsýnýn yetersiz oluþu çalýþmanýn eksikliklerindendir. Ýnt. Dr. Rabia Miray Kýþla Ebeveyn Depresyonundaki Ýyileþmenin Çocuk Psikopatolojisinde Yarattýðý Deðiþiklikler Üzerine Sistematik Derleme Gunlicks ML, Weissman MM (2008) Change in child psychopathology with improvement in parental depression: a systematik review. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 47(4): Çökkün ebeveynlerin çocuklarý diðer ailelerin çocuklarýna göre daha fazla depresyon, anksiyete bozukluðu gibi psikiyatrik hastalýklar geliþtirmektedirler. Yapýlan çalýþmalarda ebeveynler tedavi edildiðinde çocuklarýn semptomlarýnýn daha çabuk gerilediði tespit edilmiþtir. En son yapýlan STAR.D (Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression) adlý çalýþmada depresyon semptomlarýnda 3 aylýk remisyon saðlanan annelerin çocuklarýnda görülen psikiyatrik bozukluklarýnda gerileme tespit edilmiþtir. Bu çalýþmanýn amacý ebeveyn depresyonundaki düzelmenin çocuklardaki tahmini sonuçlarýný belirlemek, ebeveyn depresyonu ile daha ilgili sonuçlarý saptamak, ebeveynlerin gördüðü tedavi çeþidinin farklýlýðý çocuklardaki iyileþmeyi farklý bir þekilde etkileyip etkilemediðini tespit etmektir. Çalýþma için PsychINFO ( ) ve Medline ( ) arama motorlarýnda "depresyon", "postpartum depresyon", "anne çocuk iliþkileri", "baba çocuk iliþkileri", "anne", "baba", "tedavi" gibi anahtar kelimeler girilerek makale tarandý. PsychINFO'da 115, Medline'da 138 makale bulundu. Çocuklarýn psikolojisini de inceleyen ebeveyn depresyonunun tedavisinde etkinliði araþtýran açýk ve kontrollü çalýþmalarýn yaný sýra ebeveyn depresyonu ve çocuktaki etkilerini inceleyen gözleme dayalý çalýþmalar da derlemede kullanýldý. Kendiliðinden iyileþen vakalar, ebeveynleri çocuklarýyla beraber incelemeyen çalýþmalar, gebeliðinde depresyon tedavisi alan anneleri inceleyen çalýþmalar derlemeden çýkarýldý. Derlemede uygun ölçütlere uyan 10 çalýþma kullanýldý. Çalýþma sayýsý az olduðu için metaanaliz incelemeleri yapýlmadý. Derlemede incelenen 10 çalýþmada da depresyon tanýsý DSM kriterlerine göre konulmuþtur. Çalýþmalardaki örneklemler 10 ile 260 arasýnda deðiþmekte olup 6 çalýþma kontrollü klinik deneme, ikisi açýk deneme, ikisi iliþkiyi inceleyen gözleme dayalý çalýþmadýr. Örneklemleri inceleyecek olursak 8 çalýþma sadece anneleri, 2 çalýþma anne ve/veya babayý incelemiþtir. Psikiyatrik semptomlar deðiþkenlik göstermekle beraber çalýþmalarýn çoðunda major depresyonu olan ebeveynler çalýþmalara dahil edilmiþtir. Çalýþmalarýn sadece dördünde çocuklarýn tedavi alýp almadýðý belirtilmiþtir. Derlemede incelenen çalýþmalarýn beþ tanesinde ebeveyn depresyonu ile çocuk depresyonu arasýnda iliþki bulunmuþ. Ebeveynlerin çökkün duygu durumundaki deðiþikliðin çocuklardaki yansýmasýný özellikle inceleyen altý çalýþmanýn beþinde çocuklarýn duygusal ve davranýþsal problemlerinde anlamlý düzelme, akademik baþarýda artma, global iþlevde iyileþme ve daha iyi anne çocuk iliþkisi oluþtuðu görülmüþ. Postpartum depresyonu inceleyen bir çalýþmada depresyonun iyileþmesi ile biliþsel iþlevlerde iyileþme, baðlanma veya duygulanýmda anlamlý bir deðiþiklik saptanmamýþtýr. III

4 Çalýþmalarýn dördü ebeveynin tedaviye cevabýný incelemeksizin çocuktaki iyileþmeyi incelemiþtir. Ebeveyndeki deðiþiklikleri inceleyen diðer altý çalýþmanýn beþinde ebeveyndeki iyileþmenin çocuk üzerinde belirgin bir etkisi olduðu gözlenmiþtir. Ýncelenen çalýþmalarýn sadece üçü çocuklardaki sonuçlarý uzun bir süreçte izlemiþtir. Yapýlan bir çalýþmada çocuklar 1, 4 ve 10 yýl sonra deðerlendirilmiþ, 1 ve 4. yýlda ebeveynleri tedavi edilen çocuklar edilmeyenlere göre daha iyi, 10. yýlda ebeveynleri tedavi edilen çocuklar edilmeyenlere göre daha iyi fakat ebeveynleri hiç hasta olmayan çocuklara göre daha geri bir durumda olduklarý saptanmýþtýr. Ýki çalýþmada sadece ilaç, beþ çalýþmada sadece psikoterapi, birinde ilaç ve psikoterapi verilmiþ. Çalýþmalarýn hiç biri tedavilerdeki deðiþikliklerin çocuktaki etkisini incelememiþtir. Ebeveynlerde çökkün duygu durumda iyileþme ya da azalma çocuðun belirtilerinde azalmasýnda etkilidir. Ancak duygu durumun düzelme derecesi, farklý tedavilerin ya da babalarýn depresyonu ile çocuk psikopatolojisinin iliþkilendirildiði kontrollü klinik çalýþmalar eksiktir. Ayný zamanda çocuklarýn baþka bir hekim tarafýndan deðerlendirildiði kör çalýþmalar bulunmamaktadýr. Gelecek çalýþmalarda bu eksikliklerin göz önünde bulundurulmasý bu konudaki eksikliklerin azalmasýna yardýmcý olacaktýr. Ýnt. Dr. Sebile Güler Okul Öncesi Dönem Pediyatrik Klinik Örneklemde Dikkat Eksikliði ve Hiperaktivite Bozukluðu Belirtileri ve Uyku Sorunlarý Willoughby MT, Angold A, Egger HL (2008) Parentreported attention-deficit/hyperactivity disorder symptomatology and sleep problems in a preschoolage pediatric clinic sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 47: Bu çalýþmada 2-5 yaþ arasý okul öncesi dönem çocuklarýnda Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) belirtileri ile aileler tarafýndan bildirilen uyku sorunlarý arasýndaki iliþki ele alýnmýþtýr. Klinikçiler çok uzun zamandýr (40 yýl) DEHB ve uyku bozukluklarý arasýndaki iliþkiden sözetmektedir ve daha önce belli aralýklarla yapýlan bu konuda araþtýrmalar bulunmaktadýr. Ama bu çalýþmalar kesin sonuç bildirememiþtir. Bu çalýþma ile daha önceki çalýþmalar arasýnda belli farklar bulunmaktadýr. Bu çalýþma, uyku sorunlarýný ailelerin verilerinden yola çýkarak ele almaktadýr ve bu yöntemin daha iyi olduðu tespit edilmiþtir. DEHB uyku sorunlarýnýn çeþitli varyasyonlarý ile iliþkili olduðu bilinmesine karþýn gün boyu uykululuk hali dýþýnda diðer uyku sorunlarýnýn baþka psikiyatrik rahatsýzlýklarla da ilgili olduðu, bu sorunun ise DEHB na özgü olduðu düþünülmektedir. DEHB ile uyku sorunlarý arasýndaki iliþki diðer psikiyatrik sorunlar da göz önünde tutulduðunda daha zayýftýr. Ancak bu durum gün boyu uykululuk hali için geçerli deðildir. DEHB ile baþvuran 1191 aile çalýþmaya alýnmýþtýr. Bunlarýn 1073'ü çalýþmayý tamamlayabilmiþtir. Bu çocuklara baþta Child Behavior Checklist (CBCL) ölçeði uygulanmýþtýr. Bu test deðerlendirmesinde tüm sorunlu davranýþ skalasýnýn %70'inden azýna (+) cevap veren grupta test (-) kabul edilmiþtir (%71,4,766 kiþi). %70 'inden fazla (+) cevap veren grupta test (+) kabul edildi.(%28,6, 307 kiþi). (-) grubun seçkisiz olarak %20'si (149) ve (+) grubun seçkisiz olarak %80'i (246 kiþi) alýnmýþtýr. Bu oluþturulan gruba Preschool Age Psychiatric Assesment (PAPA) uygulanmýþtýr. PAPA testi içinde karþý gelme bozukluðu, uyku sorunlarý ve diðer psikiyatrik sorunlarý deðerlendiren bakým veren kiþiye yöneltilen bir ölçektir. Gruplara ilk PAPA testi uygulandýktan bir hafta sonra PAPA testi tekrarlanmýþtýr. Sonuçlar parasomnia, dissomnia, yalnýz uyuyamama ve gün boyu uykululuk hali için ayrý ayrý ele alýnmýþtýr. Tüm uyku bozukluklarýnda gün boyu uykululuk hali dýþýnda hiperaktivite belirtileri ile uyku bozukluðu arasýndaki iliþki istatistiksel açýdan anlamlý, ancak karþý gelme bozukluðu, anksiyete, depresyon gibi diðer bozukluklarla beraber karþýlaþtýrýldýðýnda bu anlamlýlýk bulunamamýþtýr. Gün boyu uykululuk halinde ise bu iliþki daha kuvvetli ve her durumda iliþkinin anlamlý olduðu görülmüþtür. IV

5 DEHB'nin okul öncesi dönemde taný almasý hastanýn okul baþarýsý ve yaþam kalitesi açýsýndan çok önemlidir. Her ne kadar uyku sorunlarý ile DEHB arasýndaki iliþki kesin olmasa da okul öncesi dönem için klinisyenin aklýnda bulunmasý gerekmektedir. Ýnt.Dr.Onur Gökcen Tourette Sendromlu Erkek Çocuklarda Normal Tepki Engelleme Roessner V, Albrecht B, Dechent P ve ark. (2008) Normal response inhibition in boys with Tourette sendrome. Behav Brain Funct 4:29. Tourette Sendromu çocukluk çaðý baþlangýcýnýn kronik motor ve vokal tiklerle karakterize nörogeliþimsel bir hastalýðýdýr. Etyoloji ve patofizyolojisi hala bilinmemesine raðmen kortiko-striataltalamik-kortikal nöral devrenin yapý ve iþlevinde aksamalar konusunda kanýtlar artmaktadýr. Bu çalýþmada DSM-IV kriterlerine göre Goettingen Üniversitesi'nde ayaktan takip edilen 22 tedavisiz Tourette'li erkek çocuk (10-14 yaþ) çalýþmaya dahil edilmiþtir. Kontrol grubu olarak Goettingen'deki bir gençlik klubünden 17 erkek çocuk (11-15 yaþ) seçilmiþtir. Testin geçerliðini saðlamak ve yetersiz uyumu engellemek için her iki gruptan iki çocuk çalýþmadan dýþlanmýþtýr. Bu çalýþmada Yap/Yapma (Go/NoGo) testi kullanýlmýþtýr. Bu test üç tane uyarýdan meydana gelmektedir. Siyah zemin üzerinde beyaz X ve A yap komutunu, B yapma komutunu temsil etmektedir. Deneklere X ve A harflerini gördüklerinde düðmeye basmalarý, B harfini gördüklerinde basmamalarý öðretilmiþtir. Testteki ana deðiþkenler baþarý oraný (X ve A harflerinde basma ve B harfinde basmama), doðru basmalardaki cevap zamaný ve bireysel doðru basma cevap zamanýndaki deðiþkenliklerdir. Ayrýca Yap/Yapma performansý çocuklarýn geliþim düzeyinden etkilendiði için yaþ da bir deðiþken olarak eklenmiþtir. Elde edilen veriler ANOVA testiyle analiz edilmiþtir. Bu testin anlamlýlýk derecesi %5 olarak deðerlendirilmiþtir. Yap komutunda Yapma komutuna göre daha baþarýlý sonuçlar elde edilmiþtir. Fakat gruplar arasýnda fark bulunamamýþtýr. X harfi için tepki süreleri A harfine göre daha kýsa bulunmuþtur. Yine gruplar arasýnda fark bulunamamýþtýr. Yapma uyarýsýna verilen yanlýþ cevaplarda tepki süreleri,yap uyarýsýna verilen doðru cevaplardaki tepki sürelerinden daha kýsa bulunmuþtur. Yine gruplar arasýnda fark yoktur. Yap/Yapma testi kullanýlarak saðlam çocuklarla Tourette Sendrom'lu çocuklar arasýnda tepki engelleme yönünden fark bulunamamýþtýr. Bu çalýþmada hiç ilaç kullanmamýþ Tourette Sendrom'lu çocuklarýn kullanýlmasý, bu çalýþmanýn daha önceki çalýþmalara göre üstünlüðüdür. Tourette Sendromu genellikle dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu baþta olmak üzere baþka psikiyatrik problemlerle birlikte görülmektedir. Bu çalýþmada saf TS' li çocuklar kullanýlmýþtýr. Önceki daha az kontrollu çalýþmalar ve bu çalýþmanýn da gösterdiði gibi Tourette'li çocuklarýn nöropsikiyatrik test performanslarýnda azalma tespit edilememiþtir. Tourette Sendromu olan hastalarda tikleri kontrol eden mekanizmalar, nörofizyolojik anormalliklere sebep olmakla beraber tepki engellemeyi ölçen nöropsikiyatrik testlerin sonuçlarýný etkilememektedir. Tepki engellemenin nöronal mekanizmasýný ve Tourette Sendromu'ndaki nöropsikiyatrik performans deðiþikliðini anlayabilmek için nörofizyolojik ve nöropsikiyatrik metodlarý bir arada kullanan daha ileri araþtýrmalara ihtiyaç duyulmaktadýr. Ýnt.Dr.Serdar Güllü Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Video oyunlarý: ADHD ve Kontrol Grubu Çocuklarýný Karþýlaþtýran Bir Çalýþma Bioulac S, Arfi L, Bouvard MP (2008) Attention deficit/hyperactivity disorder and video games: A comparative study of hyperactive and control children. Eur Psychiatry 23: Son yýllarda video oyunlarý (bilgisayar oyunlarý, playstation vs.) çocuklarýn yaþamýnda büyük bir yer tutmaya baþlamýþ, hatta bazý klasik oyunlarýn yerini almýþtýr. DEHB olan çocuklarýn aileleri genelde çocuklarýnýn video oyunlarýyla çok fazla vakit harcadýðýndan, buna karþýlýk biliþsel efor V

6 isteyen iþleri yapmakta baþarýsýz olduklarýndan bahsetmektedirler. Daha önce video oyun baðýmlýlýðý hakkýnda çalýþmalar yapýlmýþsa da bunlarýn sayý ve nitelik olarak yeterli olduðu söylenemez. Çalýþmaya yaþlarý 6 ile 16 arasýnda deðiþen 50 çocuk katýlmýþtýr. Bunlarýn 29'u DEHB grubu olup Bordeaox Üniversitesi Hastanesi çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniðine gelen çocuklar arasýndan seçilmiþtir. Geriye kalan 21 çocuk ise kontrol grubu çocuklarý olup Bordeaux'ta herhangi bir diþ kliniðine giden çocuklar arasýndan seçilmiþtir. Çocuklarýn video oyunlarýyla ilgili davranýþlarý hakkýnda bilgi elde etmek için her iki grup için de aileleri tarafýndan doldurulan formlar (Child Behavioral Check List, CBCL) kullanýlmýþtýr. Çocuklar Problem Videogame Playing, PVP ile deðerlendirilmiþtir. Bu testteki sorular DSM- IV'ün madde baðýmlýlýðý ve patolojik kumar kriterlerinden türetilmiþtir. Çalýþmada iki grubun oyun oynama sýklýðý ve oyun oynama süreleri arasýnda önemli bir fark bulunmamýþtýr. Oynanan oyunun türü arasýnda da bir fark bulunmamýþtýr, her iki grup da çoðunlukla aksiyon oyunlarýný tercih etmiþtir. Ancak; CBCL skoruna göre iki grup arasýnda önemli farklýlýklar bulunmuþtur. DEHB'li çocuklarýn oyun oynamaktan kendi kendilerine daha zor vazgeçebildiði gösterilmiþtir. Aileleri oyunu býrakmalarýný söylediklerinde bütün kontrol grubu çocuklarýnýn býrakmalarýna raðmen DEHB grubu çocuklarýnýn % 66'sý býrakabilmiþtir. Ayrýca DEHB'li çocuklarýn oyun oynamayý býraktýklarýnda aðlama, kýzgýnlýk gibi tepkiler gösterdiði rapor edilmiþtir. Sonuç olarak DEHB'li çocuklarda video oyun baðýmlýlýðý daha fazla görülmüþtür. Video oyun baðýmlýlýðý gösteren DEHB'li çocuklarýn belirtileri diðer DEHB'li çocuklara göre daha þiddetli bulunmuþtur. Böylece video oyun baðýmlýlýðýnýn DEHB'nin þiddetinin bir göstergesi olabileceði düþünülmüþtür. Ýnt. Dr. Mert Yeþiladalý VI

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý Oya Güçlü 1, Murat Erkýran 1 1 Uz. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ Taner GÜVENÝR*, Aylin ÖZBEK*, Burak BAYKARA*, Haluk ARKAR**, Birsen ÞENTÜRK***,Seçil ÝNCEKAÞ*** ÖZET Amaç: Güçler ve Güçlükler

Detaylı

Bipolar Bozukluk Baþlangýç Yaþýnýn Klinik ve Gidiþ Özellikleriyle Ýliþkisi

Bipolar Bozukluk Baþlangýç Yaþýnýn Klinik ve Gidiþ Özellikleriyle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Bipolar Bozukluk Baþlangýç Yaþýnýn Klinik ve Gidiþ Özellikleriyle Ýliþkisi Recep Tütüncü 1, Sibel Örsel 2, M.Haluk Özbay 2 1 Uz.Dr., 2 Doç.Dr., Dýþkapý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ Koray KARABEKÝROÐLU*, Ayþe RODOPMAN ARMAN**, Meral BERKEM*** ÖZET Amaç: 43 aylýktan daha küçük çocuklardaki

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi Özlem Yýdýz Öç 1, Belma Aðaoðlu 2, Fatma Berk 3, Sezer Komsuoðlu 4, Ayþen Coþkun

Detaylı

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý ARAÞTIRMA Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Tümer TÜRKBAY*, Ali DORUK**, Hakan ERMAN***, Teoman SÖHMEN**** ÖZET Bu çalýþmanýn

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma

Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma Reliability Study of Turkish Version of Children s Behavior Questionnaire Short Form and

Detaylı

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Neden Grip Aşısı Yaptırmalıyız? Grip her yýl görülür ve günlük yaþamý etkiler Her yýl trafik kazalarýndan daha fazla insan grip nedeniyle ölmektedir. Özellikle çocuklar,

Detaylı

Küçük Yaþta Evlendirilmek Ýstenen Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluklar ve Sosyodemografik Özellikler

Küçük Yaþta Evlendirilmek Ýstenen Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluklar ve Sosyodemografik Özellikler Küçük Yaþta Evlendirilmek Ýstenen Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluklar ve Sosyodemografik Özellikler ARAÞTIRMA Psychiatric Disorders and Sociodemographic Characteristics in Children Intended to Get Married

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi Fevziye TOROS*, Þenel TOT*, Murat BOZLU**, Yavuz OKYAY***, Handan ÇAMDEVÝREN****

Detaylı

DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma*

DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma* ARAÞTIRMA DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma* Koray Karabekiroðlu 1, Nursu Cakin-Memik 2, Ozlem Ozcan-Ozel 3, Fevziye Toros

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

türk tabipleri birliði

türk tabipleri birliði Kivimäki M, Leino-Arjas P, Luukkonen R, Riihimäki H, Jussi Vahtera J, Kirjonen J. Work stress and risk of cardiovascular mortality: prospective cohort study of industrial employees, BMJ 2002 Oct 19;325(7369):857.

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ

ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ Devrim AKDEMÝR*, Füsun ÇUHADAROÐLU ÇETÝN** ÖZET Amaç: Çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümlerine baþvuran ergenlerin klinik özelliklerinin

Detaylı

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý Burcu Çakaloz 1, Semra Kurul 2 1 Uz. Dr., Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Dr. Sarp Üner*, Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ**, Sevgi Turan***, Umut Arýöz***, Dr. Orhan Odabaþý****, Dr. Melih Elçin****, Dr. Ýskender Sayek***** Giriþ

Dr. Sarp Üner*, Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ**, Sevgi Turan***, Umut Arýöz***, Dr. Orhan Odabaþý****, Dr. Melih Elçin****, Dr. Ýskender Sayek***** Giriþ Ankara'da Birinci Basamak Saðlýk Kurumlarýnda Çalýþan Hekimlerin Sunulan Hizmetlere Ýliþkin Öz Deðerlendirmeleri The Self -Evaluation of Health Services by Physicians Working in Primary Health Care Units

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Zeka Testlerinden ve Ýlgili Diðer Nöropsikolojik Araçlardan Yordanabilirliði

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Zeka Testlerinden ve Ýlgili Diðer Nöropsikolojik Araçlardan Yordanabilirliði ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Zeka Testlerinden ve Ýlgili Diðer Nöropsikolojik Araçlardan Yordanabilirliði Nurcihan Kiriþ 1, Sirel Karakaþ 2 1 Uz. Psk., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Duloksetin: Klinik Kullanýmý

Duloksetin: Klinik Kullanýmý Duloksetin: Klinik Kullanýmý Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Major depresyonun genel toplumdaki yaþam boyu prevalansý erkekler için %12,

Detaylı

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Ahmet ÝNCE*, Zuhal DOÐRUER*, M. Hakan TÜRKÇAPAR** ÖZET Alkol baðýmlýlýðýnýn

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler ARAÞTIRMA Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler Test Anxiety and Related Psychiatric Symptoms Önder Kavakcý 1, Ayþegül Selcen Güler 2, Selma Çetinkaya 3 1 Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Özel Eðitim ve Ýlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocuklarýn Otistik Belirtiler Açýsýndan Sekiz Haftalýk Ýzlemi ve Ek Taný Özellikleri

Özel Eðitim ve Ýlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocuklarýn Otistik Belirtiler Açýsýndan Sekiz Haftalýk Ýzlemi ve Ek Taný Özellikleri ARAÞTIRMA Özel Eðitim ve Ýlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocuklarýn Otistik Belirtiler Açýsýndan Sekiz Haftalýk Ýzlemi ve Ek Taný Özellikleri Seher Akbaþ 1, Koray Karabekiroðlu 1, Ozan Pazvantoðlu 2, Ömer

Detaylı

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Hakan Türkçapar Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Anksiyete bozukluklarýyla depresyonun belirtileri arasýnda belirgin

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi

Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi The Aggression Level of the Parents of Patients with Substance Use Disorder: The Relationship

Detaylı

Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol

Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol Klinik Pediatri, 2004;3(1):5-11. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Acil Durumlar Dr. Dilþad FOTO ÖZDEMÝR*, Prof. Dr. Þahnur ÞENER* Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol bulunamamýþtýr.

Detaylı

Anne-Babalarýnda Ruhsal Bozukluk Olan Çocuklarýn Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi

Anne-Babalarýnda Ruhsal Bozukluk Olan Çocuklarýn Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Anne-Babalarýnda Ruhsal Bozukluk Olan Çocuklarýn Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Özlem Yýldýz Öç 1, Þahika G. Þiþmanlar 1, Belma Aðaoðlu 2, Ümit Tural 4, Emin Önder 5, Iþýk Karakaya 3 1

Detaylı

Sosyal Fobi. Özet. Taný ve Sýnýflandýrma

Sosyal Fobi. Özet. Taný ve Sýnýflandýrma Sosyal Fobi Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Özet Sosyal fobi kiþinin baþkalarýnca deðerlendirilmesi mümkün olan birden çok ortamdan sürekli korkma ve bu ortamlarda olabildiðince kaçýnma davranýþlarý gösterme hali;

Detaylı

Çocuk Psikiyatri Hastalarýnda Yatýþ Süresine Etki Eden Faktörler

Çocuk Psikiyatri Hastalarýnda Yatýþ Süresine Etki Eden Faktörler ARAÞTIRMA Çocuk Psikiyatri Hastalarýnda Yatýþ Süresine Etki Eden Faktörler Factors Effecting Length of Stay in Child Psychiatry Hospital Setting Miraç Barýþ Usta 1, Emre Ürer 1, Armaðan Aral 1, Gökçe Nur

Detaylı

Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler

Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler ARAÞTIRMA Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler Þahika Gülen Þiþmanlar 1, Ayþen Coþkun 2, Belma Aðaoðlu 2, Sennur Zaimoðlu 3, Iþýk Karakaya 4, Cavit Iþýk Yavuz 5

Detaylı

Conners-Wells Öz-Bildirim Ölçeði Kýsa Formunun Türk Ergenlere Uyarlama Çalýþmasý

Conners-Wells Öz-Bildirim Ölçeði Kýsa Formunun Türk Ergenlere Uyarlama Çalýþmasý ARAÞTIRMA Conners-Wells Öz-Bildirim Ölçeði Kýsa Formunun Türk Ergenlere Uyarlama Çalýþmasý Adaptation Study of Conners-Wells Self-Report Scale Revised Short Form to Turkish Adolescents Sema Kaner 1, Þener

Detaylı

Dr. Meral Aksoy*, Dr. Makbule Gezmen**, Dyt. Çiðdem Çetinkaya***, Dyt. Hatice Nur Tuluk***, Dyt. Burcu Ýncekara ***

Dr. Meral Aksoy*, Dr. Makbule Gezmen**, Dyt. Çiðdem Çetinkaya***, Dyt. Hatice Nur Tuluk***, Dyt. Burcu Ýncekara *** 7-12 Yaþ Arasý Sokak Çocuklarýnýn Farklý Yerlerdeki Yaþýtlarýyla Karþýlaþtýrmalý Beslenme Durumlarý Nutritional Status of Homeless Children at the Age of 7-12, in Comparison with Children at the Same Age

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi

Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi Uz. Dr. Ümmühan ALTIN*, Uz. Dr. Lütfü HANOÐLU*, Uz. Dr. Ahmet ALTUNHALKA*, Uz. Dr. Alev KARAGÖZ*, Doç. Dr.

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi ARAÞTIRMA Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi The Effect of Living with Family or Staying at Nursing Home on Depression

Detaylı

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý ARAÞTIRMA Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for

Detaylı

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma Orhan Murat Koçak 1, Gökçe Silsüpür 2, Canan Görpelioðlu 3, Emel Erdal 4 1 Uz.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ARAÞTIRMA Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik Müge Oðuzberk 1, Arzu Aydýn 2 1 Psk., Lodos Özel Eðitim Okulu, 2 Yrd.Doç.Dr., Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mersin ÖZET Amaç:

Detaylı

Mevcut Semptomlar Ölçeði: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý

Mevcut Semptomlar Ölçeði: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý ARAÞTIRMA Mevcut Semptomlar Ölçeði: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý Ayþe Ayçiçeði Dinn 1 1 Doç.Dr., Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalý, Ýstanbul

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Þizofrenisinde Tedavi

Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Þizofrenisinde Tedavi Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Þizofrenisinde Tedavi Selahattin ÞENOL* ÖZET Þizofreniye iliþkin en tutarlý bilgiler bozukluðun geç ergenlik ya da erken eriþkinlik döneminde baþladýðýdýr. Çocuk ve ergenlerde

Detaylı

Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip

Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip ARAÞTIRMA Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip Analyzing Suicide Attempts: Risk Factors and Follow Up Ali Emre Þevik 1, Halil Özcan 2, Emin Uysal 3 1 Uz.Dr., Medicar Hastanesi,

Detaylı

Dr. Hakan Altýntaþ*, Dr. Funda Sevencan**, Dr. Tuðba Aslan***, Dr. Murat Cinel***, Dr. Engin Çelik***, Dr. Fatih Onurdað***

Dr. Hakan Altýntaþ*, Dr. Funda Sevencan**, Dr. Tuðba Aslan***, Dr. Murat Cinel***, Dr. Engin Çelik***, Dr. Fatih Onurdað*** HÜTF Dönem Dört Öðrencilerinin Uyku Bozukluklarýnýn ve Uykululuk Hallerinin Epworth Uykululuk Ölçeði ile Deðerlendirilmesi The Evaluation of Sleep Disorders and Sleepiness State with Epworth Sleepiness

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital ARAÞTIRMA Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital Eda Aslan 1, Nadya Þimþek 2 1 Yard. Doç.

Detaylı

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients in The Kahta State Hospital Psychiatry

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 317-327 Derleme Çocuk ruh saðlýðý açýsýndan prematürite Aylin Özbek 1, Süha Miral 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve

Detaylı

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 181 ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ Evren Ebru ALTINCI 1 Ýlker YÜCESÝR 2 1Ýstanbul

Detaylı

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý ARAÞTIRMA Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý Prevalance of Obsessive-Compulsive Disorder in High School Students in Van, Turkey Yavuz Selvi 1, Lütfullah

Detaylı

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri ARAÞTIRMA Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Tarkan Amuk 3, Figen Ateþçi 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., 4 Doç.Dr., Pamukkale

Detaylı

BALIKESÝR DEVLET HASTANESÝ DAHÝLÝYE KLÝNÝÐÝNDE YATAN YAÞLILARDA DÜÞME KORKUSU ve ETKÝLEYEN FAKTÖRLERÝN ÝNCELENMESÝ. Selda YÖRÜK

BALIKESÝR DEVLET HASTANESÝ DAHÝLÝYE KLÝNÝÐÝNDE YATAN YAÞLILARDA DÜÞME KORKUSU ve ETKÝLEYEN FAKTÖRLERÝN ÝNCELENMESÝ. Selda YÖRÜK ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2012; 13(2) : 25-29 Araþtýrma BALIKESÝR DEVLET HASTANESÝ DAHÝLÝYE KLÝNÝÐÝNDE YATAN YAÞLILARDA DÜÞME KORKUSU ve ETKÝLEYEN FAKTÖRLERÝN ÝNCELENMESÝ 1 Selda YÖRÜK ÖZET GÝRÝÞ: Bu çalýþmanýn

Detaylı

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi The Examination of the Social Anxiety Symptoms and Sociodemographic

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYONUN ANNELERÝN BEBEKLERÝNÝ. Hatice BAª DÖNMEZ

POSTPARTUM DEPRESYONUN ANNELERÝN BEBEKLERÝNÝ. Hatice BAª DÖNMEZ AFYONKARAHÝSAR KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ SAÐLIK BÝLÝMLERÝ ENSTÝTÜSÜ POSTPARTUM DEPRESYONUN ANNELERÝN BEBEKLERÝNÝ EMZÝRMELERÝ VE BEBEK BÜYÜMESÝ ÜZERÝNE OLAN ETKÝSÝ Hatice BAª DÖNMEZ ÇOCUK SAÐLIÐI VE HASTALIKLARI

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Suçluluk Ölçeði'nin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin klinik olmayan örneklem ve depresyon örnekleminde yeniden deðerlendirilmesi

Suçluluk Ölçeði'nin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin klinik olmayan örneklem ve depresyon örnekleminde yeniden deðerlendirilmesi Suçluluk Ölçeði'nin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin klinik olmayan örneklem ve depresyon örnekleminde yeniden deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Re-examining psychometric properties of the Turkish

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Psychiatric Disorders in Medically ill Inpatients Referred for Consultation in a University

Detaylı

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 63-69 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Levent Akýn (*), Nilüfer Özaydýn

Detaylı

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler ARAÞTIRMA Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler Posttraumatic Stress Disorder and Related Factors in Patients with Spinal Cord Injury Murat Ýlhan Atagün 1, Ünal

Detaylı

Aksoy, Ortodonti bölümüne baþvuran hastalarýn sosyo-ekonomik profili 39 baþvuranlarýn çoðunun 11 (%13.4) ve 12 (%12.3) yaþ grubu olduðu gözlenmiþtir(t

Aksoy, Ortodonti bölümüne baþvuran hastalarýn sosyo-ekonomik profili 39 baþvuranlarýn çoðunun 11 (%13.4) ve 12 (%12.3) yaþ grubu olduðu gözlenmiþtir(t 38 ARAÞTIRMA Ýlk pilot aðýz diþ hastalýklarý hastanesi ortodonti bölümüne baþvuran hastalarýn sosyo-ekonomik profili Özet Bu çalýþma Ýstanbul Okmeydaný Aðýz ve Diþ Hastalýklarý Hastanesi Ortodonti Bölümüne

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi OLGU SERÝSÝ Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi Feryal Çam Çelikel 1, Birgül Elbozan Cumurcu 1, Ýlker Etikan 2 1 Yrd.Doç.Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB)

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Arasýndaki Ýliþki Yrd. Doç. Dr. Cengiz TUÐLU* Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) ilk olarak çocukluk çaðýnda kendini gösteren ve

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (1): 22-26 ARAÞTIRMA Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Melek Zeynep Saygýn 1, Esat

Detaylı

K 1 05 Ekim 2010 / 14:00 15:30 / Salon 2 Baðýmlýlýk Tedavisinde Týbbi Yaklaþým Baðýmlýlýk ve beyin : Berna Uluð Madde baðýmlýlýðý sosyal, davranýþsal ve nörobiyolojik süreçlerin birlikte rol oynadýðý bir

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri

Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri ARAÞTIRMA Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri Frequency and Predictors of Recurrent Hospitalizations of Schizophrenic Patients Bülent Kadri Gültekin 1, Jülide Güler 1, Sermin

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi E. Cüneyt EVREN*, Sacide ÜSTÜNSOY*, Suat CAN*, Cengiz BAÞOÐLU**, Duran ÇAKMAK*** ÖZET Bu çalýþmada yatarak tedavi gören

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı