Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Türk - Afrika Sosyokültürel liflkileri Muhammed Bakari Çev. Hasan Öztürk Tarihi arka plan Türkiye ve Afrika aras ndaki sosyal ve kültürel iliflkilerin kökleri 1923 y l nda Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluflundan daha öncelerine ve hatta Osmanl mparatorlu u na kadar götürülebilir. mparatorluk en parlak dönemlerinde bugün Balkanlar olarak adland rd m z bölgede Yunanistan dahil di er ülkeleri, Kuzey Afrika n n genifl bir k sm n, günümüz Ortado u sunun tamam n ve merkezinde Anadolu nun bulundu u co rafyan n büyük k sm n topraklar na katm flt. 19. yüzy l sonlar na gelindi inde yine Osmanl ya ba l olan M s r daki Hidiv hanedan ise Sudan a do ru ilerlemekteydi. Osmanl mparatorlu u bat ya do ru ise Bat Afrika içlerine do ru ilerlemekteydi. Askeri ya da bürokratik varl n oluflturulamad bölgelerde Zengibar Sultanl - nda oldu u gibi diplomatik veya siyasi ba lant lar kuruldu. Osmanl mparatorlu u nun bu bölgelerin birço unda uzun y llar kalacak flekilde yay l fl n n en temel sebeplerinden birisi çeflitli etnik, dini ve dilsel gruplar n belirli ölçüde otonomiye sahip olmalar na f rsat tan yan geliflmifl bir millet sistemi ortaya koymas d r. 1 Selefi Roma mparatorlu u gibi Osmanl da her yönüyle bir çok etnik toplulu a sahip bir yap dayd. Osmanl mparatorlu- u nun payitaht merkezi ayn zamanda Hilafetin baflkenti say lmaktayd. Kanatlar n n alt nda özellikle Balkanlar da önemli derecede H ristiyan nüfusu bulundurduysa da mparatorlu un merkezi Müslüman olarak kald ve Müslüman etnik gruplar stanbul dan gönderilen bürokratlar sebebiyle do al olarak o bölge yerel idarelerinde Sultan n temsilcisi olarak alg lanmaktayd. 20. yüzy l bafllar nda Avrupal güçler çeflitli topluluklar idarecilerine karfl k flk rtarak Osmanl n n ifllerine do rudan kar flmaya bafllay ncaya kadar bu gayri müslim halklar n birço u kendilerini slam Halifeli i nin bir parças olarak görmekteydiler. Avrupal güçler mparatorlu u parçalamak gibi bir gizli gündeme sahiptiler. Bu k flk rtmalara maruz kalan az nl k gruplar bu olanlardan haberdard. Bunlar daha sonralar ne çeliflkidir ki Arabistanl Lawrence olarak bilinen

2 342 Yükselen Afrika ve Türkiye / Rising Africa and Turkey T. E. Lawrence taraf ndan idare edilen Arap Uyan fl olarak tarihe geçti lere kadar Avrupal güçlerin baflta imparatorlu u parçalamak ve ortaya ç kan yeni parçalar n kendi emperyal arzular do rultusunda yeniden düzenlenmesi gibi bütün hedefleri neredeyse gerçekleflmifl durumdayd. Ancak, bütün ihmallere ra men Osmanl mparatorlu u çok kültürlü topluluklardan oluflan genifl bölgeler oluflturmay ve bunlar yaflatmay baflarm flt r. Bu, farkl rk, etnik, dini ve dil gruplar ndan insanlar n farkl topluluklar aras nda dostane iliflkileri garanti alt na alan, modus operandi ve modus vivendi ß için çal flan bir tür farkl l k içinde birlik modelidir. Bu yüzdendir ki imparatorlu un alt içerden ve d flardan oyulmaya bafllayana kadar Müslüman, H - ristiyan ve Yahudileri içeren farkl gruplar ve di er az nl klar bar fl içinde yaflayabildiler. nanç ve gelenekleri söz konusu oldu unda her topluluk veya millet kendi kendilerini yönetim hakk n garanti alt na alarak potansiyel çat flmalar bertaraf etmifllerdir. Bütün gruplar asli olarak alg lan rken topluluklar n içifllerine müdahale edildi i vakalar çok nadir olmufltur. Bundan, birbirinden tamamen farkl gruplar aras nda hiçbir çat flma veya sorun yaflanm yordu anlam ç kart lmamal d r. Çat flma insan yaflam n n bir parças d r ama bar fl ve istikrar n kalbinde yatan fley ise çat flma ve sorunun çözümünde kullan lan metotlard r. Baz durumlarda askerlik yapmak yerine cizye ad nda vergi ödeme zorunlulu u getirilerek bu az nl klar n yasal olarak hareketsiz b rak ld göz önüne al nd nda Müslüman ço unluk içinde yaflayan az nl klar n belirli bir miktarda asilik gösterdikleri do rudur. çinde çal flt klar slami tüzel çerçeveye bak ld nda Osmanl bürokratlar tarihteki Müslüman imparatorluklar n yapt klar gibi gayri Müslimleri silahl kuvvetlerde görev almaktan muaf tuttular. Asl nda yap lan Osmanl ortaya ç kmadan yüzy llar önce kurumlaflm fl bir gelene i devam ettirmekti. Ama bu do al düzenin bir parças ym fl gibi alg land. O zamanlar hiç kimse bunu kin do uracak bir tür ayr mc l k olarak görmedi. Fakat bu çok dinli ve çok rkl durumun yüzy llarca sürdürülebilece i gerçe i, Osmanl idare sisteminin nispi adaleti hakk nda çok fley söylemektedir. Baz az nl klar kendilerini Müslüman Osmanl idaresi alt nda iken di er dinlerin yönetimi alt nda olduklar ndan daha güvende hissetmifllerdir. Bu özellikle Osmanl Yahudileri için geçerlidir. spanya tarihinin en karanl k dönemlerinden birisi olan ve Müslümanlar n ve Yahudilerin toplu halde ülke d fl na kovuldu- u ve spanyollar n Reconquista dedikleri dönemde ço u Yahudi as ll olan birçok insan spanya dan d flar sürgün edildi. spanya y terk etmek zorunda b rak lan bu mülteciler Osmanl mparatorlu u na s nd lar ve bu insanlara daha sonralar stanbul dan Tunus a kadar mparatorlu un her köflesine yay lmalar na izin verilerek hareket serbestli i tan nd. Müslüman ve Yahudilerin

3 Türk-Afrika Sosyokültürel liflkileri de spanya y terk etmeye zorlanmalar stanbul un Fatih Sultan Mehmet taraf ndan 1453 te fethedilmesinden yaklafl k 40 y l sonra olmas da dikkat çekicidir. Osmanl da zorla asimilasyon asla gerçekleflmedi. Farkl etnik ve dini gruplar n, kültürel ve dini özelliklerini yitirerek bir kimlik kayb yaflamalar tehlikesine karfl uygulanan millet sistemi sayesinde farkl etnik yap koruma alt na al nm flt. slam dinine geçifllerin yafland olaylar ise genel itibari ile münferit vakalard ve zorlama ile al nm fl kararlar de ildi ve belki de cizye vergisinden kurtulmak için baflvurulan bir metot idi. Türk materyal kültürü ve yay l fl Bu farkl etnik toplumlara ayr lma, dini ve kültürel kalabal klar, zamanla ayr bir Osmanl kültürünü oluflturdu. Bununla genel olarak kastedilen, Osmanl n n yemek kültürü, müzi i, mimarisi ve giyimidir, ancak bu kültürel göstergeler ayn zamanda Osmanl n n yay lma süreciyle birlikte popüler kültürü de meydana getirdi. Kültürel kal nt lardan geriye kalanlar birçok toplumun günümüz halk kültürünün bir parças olarak Osmanl sonras kültürde hala görülebilir. Örnek vermek gerekirse milli kostüm olarak kabul edilen fleyler genellikle di er kültürlerden al nan giyim flekilleridir ve bunlar giyenler ço- unlukla giydikleri elbisenin kökenini bilmezler. Mesela fes tipik bir örnektir. Bafla giyilen bu aksesuar birçok kültüre yay lm flt r ve Osmanl kültürüne ait oldu u aç kça bilinir. Fes hala farkl ülkelerde ve bölgelerde kullan lmaktad r. M s r da uleman n önemli bir sembolüdür ve bunu giyenin Ezher de okumufl kifli manas na Ezherli (Klasik slami e itim alan ö renci) oldu una iflaret eder. Ayr ca yerli Fas kültüründe de yayg nd r ve hem kral hem de halk taraf ndan çeflitli ortamlarda kullan l rd. Fes, terk edilmeyi reddeden Osmanl miras ndan sadece bir tanesidir. Bir yazar n ifadesine göre; Bu geride kalm fl bir ça n miras d r, renkli siyasi geçmifle sahip kültürel bir simgedir. Paflalar ve polis fes giyme taraftar olduklar dönemlerde, siyah ipekten bu püsküllü flapka, kendisine giyene sayg gösterilmesini sa lad. Fas tan Türkiye ye, Suriye ye, M s r a bir tarz ortaya koyar. Fes, Do u Afrika ya kadar ulaflt. Yazar, fesin 1950 sonlar ve 60 l y llar n bafllar nda sömürgecilik dönemi Kenya s nda okul üniformas n n bir parças oldu unu hat rlamaktad r. Fes, sömürgeci devletin ortadan kaybolup Kenya n n ba ms zl n kazanmas ndan sonra Kenya da kullan m n yitirdi. Materyal kültürün di er nesneleri de vard r, t pk hal gibi. Fakat ayn zamanda baz lar akla gelmedik fleyler olsa da bir temas kurulmas na yarayan dilin konufluldu u bölgeden al nan kültür nesneleri de vard r. Svahili dilindeki Karakosi kelimesi ilginç bir örnektir. Siyasette yardakç lar için çok kullan lan bir sözcüktür ve geçmifli Osmanl dönemine kadar uzanan Türkçe de Kara-

4 344 Yükselen Afrika ve Türkiye / Rising Africa and Turkey göz olarak bilinen el ile oynat lan kuklan n isminden türemifltir. Ayr ca ortak slam kültüründen kaynaklanan Afrika dillerinin Türkçe ile paylaflt Farsça ve Arapça as ll birçok kelime vard r ve günümüzde ise ngilizce nin küresel ölçekte yay lmas ndan dolay birçok ngilizce sözcük Afrika dillerine girdi. Yeni iliflkiler: e itim Geride b rakt m z yirmi y l içinde Afrikal ö renciler daha önce hiç görülmemifl yo unlukta Türk Hükümeti nin bafllatt bir inisiyatif ile Türk üniversitelerine çeflitli branfllarda e itim almaya bafllad. Bu kapsamda karfl l kl olarak bilim adamlar de iflim programlar uyguland ve slam Konferans Örgütü üye ülkelerinin Müslümanlar n az nl kta oldu u ülkelerdeki Müslüman ö rencilere burs sa lamas yolu ile gerçeklefltirildi. Türkiye de bu ö rencilere Türk üniversitelerinde kontenjan ayarlad. Buraya e itim almaya gelen ö rencilerden Türk üniversitelerinin ço unda e itim dili olan Türkçe yi iyi seviyede okuma, yazma ve konuflma becerisi göstermeleri beklenmektedir. Bu da Afrikal ö rencilerin Türk toplumuna entegrasyon sürecini h zland rmaktad r. Dil konusunda yeterlilik ayn zamanda yabanc ö rencilere Türk kültürünü ve Türkiye nin dünyaya bak fl n daha iyi anlama imkan vermektedir. lginç bir fenomen ise Türkiye ye e itim almaya gelen Afrikal ö renciler aras nda zaten Türkçe bilen veya Türkiye ye gelmeden bu dili ö renmifl ö rencilerin say s ndaki art flt r. Bu ö rencilerin ço unlu unu da Nijerya, Kenya ve Senegal gibi Afrika k tas nda stratejik öneme sahip ülkelerdeki Türk okullar ndan mezun olanlar oluflturmaktad r. Bu okullar bulunduklar ülkenin milli müfredat - n takip etmekteler ve ülkelerindeki ulusal çapta düzenlenen s navlara girmektedirler. Ancak bu ö renciler ek olarak, mecburi olmad halde, ekstra faaliyet olarak Türk dilini de ö renmektedirler ve böylece bir dünya vatandafl olarak tecrübelerini art rmaktad rlar. Bu ö renciler Türkiye ye e itim almaya geldiklerinde di er ö rencilere nazaran sosyal anlamda ülkeye daha kolay uyum sa lamaktad rlar. Kendi ülkelerindeki ve Türkiye deki e itim yap lar ndaki farkl l klar göz önüne al nd nda ö renciler ne kadar uyumlu olursa olsun en bafllarda yap sal farkl l klara al flmada ve ifllerin yürütüldü ü tarz bak m ndan sorunlar yaflamaktad rlar. Ancak yine de bu ö renciler, Türkçe yi ö renmemifl ve sistemi s f rdan tan maya bafllayan ö rencilere k yasla daha az stres alt nda kalmakta ve daha az problemle karfl laflmaktad rlar. Burada olumlu bir di er noktay daha söyleyebiliriz ki o da Türk üniversitelerinde okuyan Afrikal ö renciler aras nda okulu b rakanlar n say s n n çok az oldu u gerçe idir. Ço u okullar n baflar ile bitirmektedir. Mezun olanlar n bir k sm da t p ve mühendislik alanlar nda yüksek lisans programlar na bafllamaktad r. Umar z Türk Hükümeti bu burslar sadece fen bilimleri ve teknoloji alan nda s n rl tutmaz ve daha geniflletir. Burada önem verilmesi gereken bir di er nokta da Afrikal

5 Türk-Afrika Sosyokültürel liflkileri 345 ö renciler burs almaya ve Türkiye de Türk dili ve edebiyat, tarih ve siyaset gibi sosyal bilimlerde e itim görmeye teflvik edilmelidir. Böylece bu ö renciler mezun olduktan sonra bu alanlarda yüksek lisans ve doktora e itimlerini al p ülkelerine geri dönüp Afrika daki yüksek ö renim kurumlar nda bu konular n ö retilmesini sa layabilirler. Yine bu ö rencilerin bir k sm Türk üniversitelerinden mezun olduktan sonra Türkler ile evlilik yapt lar. Ailelerini kendileriyle birlikte götürüp Afrika ya yerlefltiler veya Türkiye de kalmaya devam edip Türk vatandafll na geçtiler. Ülkelerine geri dönen Afrikal lar n ço u mesleklerinde önemli pozisyonlar elde etmekte ve Türk e itim kurumlar nda edindikleri yetenek ve bilgi ile ülkelerinin kalk nmas na önemli ölçüde katk da bulunmaktad rlar. Türk üniversitelerinde e itim alm fl Afrikal lar aras nda iflsizlik hemen hemen yok gibidir. Akademik ve kültürel de iflimler K sa ve uzun dönemli ö renci ve akademisyen de iflim programlar ayarlayarak, sporcular, müzisyenler ve sanatç lar için periyodik ziyaretler düzenleyerek ve özellikle iki taraf n da kültürünü ve tarihini tan tacak nitelikte TV programlar n karfl l kl olarak yay nlayarak bu ba lar daha da kuvvetlendirilebilir ve daha da ilerletilebilir. Svahili, Hevsa (Hausa) ve Zulu gibi önde gelen Afrika dillerinin Türk üniversitelerinde ö retilmesi ve bununla birlikte Türkçe nin ve Orta Asya da kullan lan lehçelerinin Afrika üniversitelerinde ö retilmesi önem arz etmektedir. Afrikal lar n ço u, Türkçe nin Orta Asya n n ço unda ortak dil oldu undan ve Azerbaycan, K rg zistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi stratejik öneme sahip ülkelerde ve Tacikistan, Afganistan ve Çin in baz bölümlerini içine alan genifl bir co rafyada toplamda iki yüz milyonu aflk n kifli taraf ndan konufluldu undan haberdar de il. Hem Türkler hem de Afrikal lar için karfl - l kl olarak birbirlerinin dillerini ö renmeleri iki taraftan da insanlar n daha rahat dolaflmalar n kolaylaflt racak ve ticaret art fl n olumlu yönde etkileyecektir. Türk ifladamlar Afrika da baz kilit ülkelerde varl klar n zaten devam ettirmektedir. Ancak Afrikal lar Türkiye yi kaliteli ve nispeten ucuz tekstil ürünleri ile tan yan birkaç müteflebbis ifladam ve iflkad n d fl nda henüz Türkiye ile ticaret potansiyelini henüz keflfedebilmifl de iller. Akademisyen de ifliminin yan nda üniversiteler di er ülkelerden yazarlara ev sahipli i yaparak, Türkçe, tarih, siyaset ve edebiyat alanlar nda dersler bafllatarak önemli bir kültürel rol oynayabilirler. Afrika edebiyat dünya edebiyat n n önemli bir parças d r ve Afrikal yazarlar n eserleri Türkçe ye tercüme edilebilir ve böylece Türk insan n n bu edebiyat miras n tan mas sa lana-

6 346 Yükselen Afrika ve Türkiye / Rising Africa and Turkey bilir. Ayn zamanda Afrikal okurlar n da Türkiye yi tan malar için büyük Türk yazarlar n eserleri de Afrika dillerine tercüme edilmelidir. Bu faaliyetler iki toplum aras ndaki bilgi bofllu unu daraltacakt r. Türkler Afrika hakk nda fazla bir bilgiye sahip de iller ve sahip olduklar bilgi de Afrika y genelde açl k, k tl k ve do al afetler ile tasvir eden Bat l medya taraf ndan sunulmaktad r. Türkiye de son dönemlerde Afrika ya odaklanan baz programlar yap lmaktad r ki Samanyolu TV deki AYNA ve Kanal 5 te gösterilen baz programlar buna örnek olarak verilebilir. Ancak bu programlar n sunucular ziyaret etti i ülke hakk nda gerekli okumay yapmam fl ve yeterli seviyede bilgi edinmemifl olduklar ndan program boyunca ne yaz k ki gerçek Afrika yerine klifleleflmifl Afrika resmini sunmaktad rlar. Bu tür programlar Afrikal entelektüeller, sanatç lar, yazarlar ve e itimcilerle röportajlar yaparak iki toplumun birbirlerini daha iyi tan mas na ve anlamas na yard mc olabilirler. Ancak bunun yerine söz konusu programlar Afrikal halklar n yaflamlar n etkileyen gerçek sorunlar araflt rmaktansa pazar yerlerini ve çölleri görüntülemektedirler. Bu durumu iyilefltirme ad na televizyon program de iflimleri yap labilece i gibi Nairobi merkezli URTNA (Union of Radio and Television Networks of Afrika Afrika Radyo ve Televizyon A lar Birli i) arac l ile Afrikal belgesel yap mc lar ndan Afrika n n farkl yönlerini tan tan belgeseller de temin edilip Türkiye de yay nlanabilir. Bu kapsamda TRT de kendi haz rlad Türk kültürünü ve tarihini tan t c programlar Afrikal televizyon kanallar nda yay nlatmak üzere Afrikal kurumlara gönderebilir ve böylece Afrika da Türk kültürünün, toplumunun ve tarihinin daha iyi tan t lmas sa lanm fl olur. Daha önce de belirtti im gibi hem Türkiye de hem de Afrika da dil derslerinin bafllat lmas önemlidir. Baz Afrika üniversiteleri, bölgesel merkez olarak bile, Türk dili derslerini bafllatmak için teflvik edilmelidir ve di er taraftan da Türk üniversiteleri de Svahili ve Hevsa gibi Afrika dillerini ders olarak okutmaya bafllatmak yönünde teflvik edilmeli ve desteklenmelidir. Bu üç dil iflbirli ini ilerletmek için önemlidir ve sadece kendi bölgelerinde çok genifl bir kitle taraf nda kullan lan bir dil oldu u için de il ayn zamanda kültürel miraslar n n tafl y c lar olarak da önemlidir. Afrikal lar, Türkçe nin Orta Asya da 141 milyon insan taraf ndan konufluldu undan haberdar de il. Ayn flekilde Türkler de Orta ve Do u Afrika da Svahili dilinin yüz milyonu aflk n kifli taraf ndan konufluldu undan ve Bat Afrika da 200 milyondan fazla kiflinin Hevsa dilini konufltu undan haberdar de il. Afrika da birçok insan Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve K rg zistan n homojen bir dil ve kültür bütünü oldu unu bilmiyor. K rg zistan hariç neredeyse di er tüm Orta Asya devletleri de erli küresel kaynaklar, petrol ve do al gaz deposu olarak ortaya ç k-

7 Türk-Afrika Sosyokültürel liflkileri 347 m flt r ve bu yüzdendir ki bu co rafya son dönemlerde stratejik olarak önemli jeopolitik bölge 2 halini alm flt r. Sovyet komünist imparatorlu un bir parças olarak bu devletler Sovyet hakimiyeti alt nda idi ve hemen hemen d fl dünya ile olan ba lar tamamen kesilmiflti ve bireysel kimlikleri 1991 de Sovyetler Birli i nin y k lmas n n ard ndan tan nmaya ve bilinmeye baflland. E itim düzeyinde de Türk ve Afrika üniversiteleri ö renci ve akademisyen de iflimini ve ö rencilerin Afrika ve Türk üniversitelerinde karfl l kl olarak faydalanabilecekleri dersleri almalar n kolaylaflt racak bir memorandum imzalayabilirler. Bu ayn zamanda biyoloji, botanik ve zooloji gibi fen bilimlerinde uzmanlaflan Türk ö rencilere biyolojik çeflitlili e sahip ve zengin ekolojiye sahip Afrika ülkelerinde vakit geçirme imkan tan mas aç s ndan da önemlidir. Bu tür gezileri yaz tatillerinde düzenleyerek ö rencilerin hem tropikal çevrede dinlenmeleri hem de bir fleyler ö renmeleri sa lanabilir. Çok az bilinen bir di er gerçek ise bugüne kadar çok az say da Türk ö rencinin Afrika da e itim ald d r ve bunlar da genellikle özel sponsorluk imkanlar yla gerçeklefltirilmifltir. Son y llarda özellikle Kenya, Nijerya, Tanzanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ngilizce konuflulan Afrika ülkelerinde üniversitelere kabul edilen Türk ö rencilerin say s nda art fl vard r. Örne in bir Türk ö renci e itim almak üzere Dakar a gitmifltir. Bu, önemli bir geliflmedir ve Afrika üniversitelerinden mezun olan Türk ö renciler Türkiye ve Afrika aras nda önemli sosyal ve kültürel köprüler oluflturmaktad r, çünkü bu ö rencilerin ço u Svahili ve Hevsa gibi yayg n kullan lan Afrika dillerinden birini ö renmektedir. Bu ö renciler Türkiye nin Afrika daki diplomatik misyonlar na kat lmalar yönünde teflvik edilmeli ve desteklenmelidir. Ayr ca Türkiye de bir mezunlar derne i kurarak Afrika dan Türkiye ye e itim almaya gelen ö renciler ile Türkiye den Afrika ya e itim almaya giden ö renciler aras ndaki ba lar korunabilir. Bu dernekler sadece ö renciler aras nda irtibat korumak için de il ayn zamanda iki toplum aras nda bir kültürel köprü görevi de üstlenebilir. Bu tür dernekler ABD, Hindistan ve Almanya da ö renim gören ö renciler aras nda zaten kurulmufl durumda ve geçmiflte birlikte olan ö rencileri bir araya getirecek ve yeni ba lar kurmalar n sa layacak organizasyonlar düzenleyerek aktif olarak faaliyet göstermektedir. Sporun teflvik edilmesi Afrika k tas dünyada kendini ispatlam fl atletleriyle meflhurdur. Kenyal ve Fasl uzun mesafe koflucular ülkelerinde ve uluslararas alanda yar fllarda mücadele etmekte ve sadece kendi ülkelerine de il ayn zamanda Afrika k tas na da onur ve methiye kazand rmaktad rlar. Bu atletlerin bir k sm millet fluuruna sahiptir ve dünya standartlar nda ortamlar haz rlayarak yeni nesil atlet-

8 348 Yükselen Afrika ve Türkiye / Rising Africa and Turkey lerin yetiflmelerinde aktif rol almakta, yeni gençlerin yetiflerek yeni dünya rekorlar k rmalar için onlar n e itimleri için u raflmaktad r. Baz yerlerde sa lanan imkanlar o derece yüksek standarttad r ki bir k s m Avrupal atletler bile kimi zaman bu ülkelere gelerek yüksek seviyede, ülkelerinde olmayan imkanlardan istifade etmekte, yeteneklerini gelifltirmektedir. Türk atletleri, hem erkek hem bayan, Afrika ülkelerindeki bu imkanlardan istifade etmenin ve Kipchoge Arap Keino, Mike Boit ve Michael Arap Sang gibi yaflayan büyük atletlerin tecrübelerinden bir fleyler ö renerek performanslar n art rman n yollar n araflt rmal d r. Afrika futbolu Nijerya, Kamerun, Fas, M s r ve Güney Afrika gibi milli tak mlar n göz kamaflt ran performanslar ile dünya çap nda sayg nl k kazanmaktad r. Türk futbol severler Afrika n n yetenekli futbol ustalar n canl izleme f rsat n pek bulamamaktad r. Afrika ve Türk Spor Bakanl klar kendi ülkeleri aras nda hem Afrika da hem de Türkiye de dostluk maçlar ayarlamal - d r. Yeniden kültür Türkiye s radan vatandafllar n endiflelerini dile getiren ve hayat n paradoks ve sorunlar n ele alan filmleriyle geliflmifl bir sinema kültürüne sahip. Türk sinemas ndaki temalar n ço u, aile yap s ndaki benzerlikler ve Afrika kültüründe ailenin merkezi rolünden dolay birçok Afrika ülkesinde haz r bir izleyici kitlesi bulacakt r. Ayr ca Türk filmlerinin Hollywood yap m filmlerden daha ucuza gelecektir. Afrikal ve Türk film prodüktörleri ve yönetmenlerinin bir araya gelerek sorunlar n tart fl p birbirlerinin tecrübelerinden faydalanacaklar ortamlar haz rlanabilir. Afrika Birli i nin kültür bölümü ve Türk Kültür Bakanl bu gruplar bir araya getirmek için inisiyatifi ellerine alabilirler. Ayr ca Türkiye en güçlü müzik kültürüne sahip ülkelerden biridir. Ara s - ra Türk müzisyenler Cape Town, Nairobi, Accra, Tunus, Fez ve Kahire gibi çeflitli Afrika baflkentlerinde Afrikal müzik severler ile buluflturulursa karfl l kl olarak takdir ve anlay fl daha da ilerleyecektir. Ve yine Afrika Birli i kültür bölümü nezaretinde dünyaca ünlü Afrikal müzisyenler stanbul da ve Ankara da kültür merkezlerinde konser verebilir ve böylece Afrika müzik dehas n sergileyebilirler. Veya Afrikal dans gruplar, Sultans of Dance gibi profesyonel dans gruplar ile ortaklafla gösteriler düzenleyebilir. Ya da meflhur Türk müzisyenlerin ve sanatç lar n özellikle Do u, Kuzey ve Kuzeydo u Afrika ülkelerinin baflkentlerinde gösteriler düzenlenmesi için sponsorlar aranabilir. Bu bölgelerde Ortado u müzi inin derin etkisi oldu undan Türk müzi i kolayl kla benimsenecek ve takdir toplayacakt r. Popüler kültürün ekonomik faaliyetler

9 Türk-Afrika Sosyokültürel liflkileri 349 üzerinde do rudan etkisi oldu u unutulmamal d r. Günümüz Amerikan kültürünün popülerli i ayn zamanda küresel ölçekte Amerikan mallar na olan talebi de art rd bilinmelidir. Türk ve Afrikal bilim adamlar n n bir araya gelip tar m ve hayvanc l k alanlar nda ilerlemek için ortaklafla bilimsel projeler üretmemeleri için de bir neden yoktur. Amerikal, Avrupal ve Japon bilim adamlar zaten Afrikal meslektafllar ile t p, genetik ve tar m gibi bir çok hayati öneme sahip alanda iflbirli i içerisindedir. Dillerin karfl l kl ö renilmesi Afrika, Türkiye nin Türk dilini modernlefltirme tecrübesinden çok fley ö renebilir. Bir milletin nüfusunun önemli bir k sm n n bilgiye eriflimine olanak tan nmazsa anlaml bir kalk nma gerçekleflemeyece i art k her geçen gün daha iyi anlafl lmaktad r çünkü bunlar o devletin her vatandafl na bir yabanc dil yoluyla ulaflt r lamaz. Yap lacak tek mant kl fley, o ülkenin genelinde konuflulan ve anlafl lan ana dilini veya ulusal dilini modernlefltirmektir. Mustafa Kemal Atatürk ün modernlefltirme projesinin bir k sm mümkün oldu unca insanlar n e itim almalar n kolaylaflt rmakt ve bu da ancak Türk dilinin modernlefltirilmesiyle baflar labilirdi. Bu ba lamda Atatürk, 1930 larda dil bilimcileri seferber ederek Türk dilinin ve Türkçe sözlü ün standart hale getirilmesi ve modernlefltirilmesi için Türk Dil Kurumu nu hayata geçirdi. Birçok Afrika ülkesi dil ve kalk nmayla iliflkisi üzerine hala kara kara düflünmektedir. Hem UNESCO ya göre hem de dil psikolojisi alan nda araflt rma yapanlar n tecrübelerine göre, kavramlar ana dil ile çocuklar taraf ndan daha kolay içsellefltirilmektedir. Japonya ve Kore örnekleri Bat l olmayan toplumlara ekonomik ve teknolojik kalk nman n gerçeklefltirilebilmesi illa da bir Avrupa dili ile gerçekleflmek zorunda olmad n gösterdi. Modernlefltirilmesi ve gelifltirilmesine yönelik bir irade olduktan sonra yerel dilleri tamamen ortadan kald rmaya gerek kalmadan yerel diller de eski sömürgeci devletin dili kadar kalk nma için iyi bir ayg tt r. Ayr ca, Naom Chomsky nin gelecekteki çal flmalara yön verecek nitelikte olan 1957 y l nda üretici dil bilimi alan ndaki eseri yaklafl k yar m yüzy ld r ça dafl dil biliminde yap lan araflt rmalar, herkesçe bilinen flu gerçe i yeniden do rulad ; hiçbir dil do ufltan üstün veya ehemmiyetsiz de ildir. Bir entelektüel düflünce arac olarak onlar n kaderlerini sadece bu dillerin kalk nmas na yat r m yapma iradesi belirleyecektir. Befleri dillerin görünürdeki çeflitlili i asl nda alt bini aflk n dünya dilinin ortak ve evrensel özelliklerini örtbas etmektedir. Kald ki bu özellikler nihayetinde di er yabanc dilleri ö renmemizi ve birinden di erine tercüme etmemizi sa layan özelliklerdir, aksi halde bu diller evrensel olmad için böyle bir fley imkans z olacakt r. Chomsky nin eseri ayn zamanda baz dillerin di er dillere göre nispe-

10 350 Yükselen Afrika ve Türkiye / Rising Africa and Turkey ten daha zor oldu u inanc n da elefltirmektedir. Bir dili ö renmek kolay, di er dili ö renmek zor diye bir fley yoktur, varsay lan n aksine dilin ne kadar iyi ve çabuk ö renilmesini belirleyen yafl, do ufltan gelen yetenekler, o kültürdeki dil ö renmeye bak fl gibi özel faktörler vard r. Bu bak mdan okullarda e itim dili olarak yerli dillerin teflvik edilmesiyle ilgilenen e itimciler Türkiye yi ziyaret ederek ve buradaki dil planlamac lar ile fikir al fl veriflinde bulunarak çok fley ö renebilirler. Türkiye dünyadaki en güçlü kültürel kimliklerden birine sahiptir ve bu kimli in dili de Türkçe dir. stanbul do umlu ngiliz düflünür ve Mustafa Kemal Atatürk ün de biyografisini haz rlayan Dr. Andrew Mango Türk olman n bu güçlü anlam n kavram flt r ve flunu gözlemlemifltir; Genellikle Türklerin bir kimlik krizi yaflad, Do u ile Bat aras nda kalm fl bir ülke oldu u iddia edilir. Gerçekte, Türkler den daha güçlü bir milli kimlik hissine sahip birkaç halk vard r. Onlar n sorunu olduklar gibi kabul edilmektir, Müslüman geçmiflleri ile ayr bir halkt r, dikkatleri kendi üzerine çekmeye merakl, uyufluk Do u nun bir parças olmaktan uzakt r, genellikle Bat y lükse bo ulmufl ve afl r rahat bulur. Türkiye, Avrupa Birli i için sadece bir aday de il ayn zamanda ona karfl bir meydan okumad r. 3 Sonuç olarak, Türkiye ve Afrika aras nda zaten karfl l kl ç karlar n bulundu u alanlar n oldu unu ve e itim ve ticaret alanlar nda zaten bu iki kültür aras nda iliflkilerin kurulu oldu unu belirtmek isterim. Bu alanlar ileride iki kültür aras nda karfl l kl faydalar n elde edilebilece i al flveriflin kurulaca- bir matris olabilir. Karfl l kl anlay fl için çal flmalar yap lmadan iki taraf n da istifade edebilece i iliflkilerin kurulmas çok zordur. Maalesef, bat l olmayan ülkeler kaynak yetersizli i mazereti alt nda bat dünyas d fl nda kalan bölgelere yönelik kurumlar kurmamakta ve çal flmalar yürütmemektedir. Buna karfl, büyük Bat l ülkelerin hepsi kendi d fllar ndaki bölgeleri tan mak için sayg n kurumlar infla etmifl, çal flmalar yürütmüfltür. Bu inisiyatifler bazen yüzy llar öncesine kadar uzan r. Oysa baz projeler, ngiltere gibi önde gelen Bat l ülkelerin, kinci Dünya Savafl n n sona ermesinin h zla artan sömürgecilikten kurtulma dalgas yüzünden yeni bir uluslararas sistemi ortaya ç kard n hissettikleri bir ortamda bafllat lan projelerdir. Bunlar, flimdiye kadarki adaletsiz sömürgeci iliflkilerden belirgin flekilde farkl laflan diplomatik inisiyatifleri gerekli k ld. Londra Üniversitesi, Do u ve Afrika Çal flmalar Okulu nun (SOAS) kurulmas metropol merkez ile sömürge çevre aras nda de iflen iliflkilerin do rudan bir sonucudur. SOAS, sömürgelerde görev alacak memurlar n e itim merkezi olmaktan ç k p Afrika ve Asya daki siyasi, ekonomik ve kültürel kurumlar n incelendi i bir merkez haline geldi. sveç ve Norveç gibi skandinav ülkeleri ciddi anlamda Afrika üzerine çal flmalar yürütmektedir. Amerika Birleflik Devletleri, önde gelen üniversitelerinde canl ve dinamik fle-

11 Türk-Afrika Sosyokültürel liflkileri 351 kilde iflleyen Afrika çal flmalar birimleri bulunmaktad r. Bu üniversitelerden baz lar flunlard r; California Üniversitesi, Los Angeles Üniversitesi, Northwestern Üniversitesi, Florida Üniversitesi ve Madison da Wisconsin Üniversitesi. Geliflmifl imkanlar ndan dolay binlerce Afrikal ö renci kendi k talar - n çeflitli yönlerini çal flmak için bu okullardan geçtiler. Bu ö renciler ayn zamanda ABD ye Afrika k tas ile ilgili iliflkilerinde bilirkiflilik yapmaktad r. Türk Afrikac lar n yükselifli Asl nda Türkiye de Afrika ile ilgilenen kimse yok demek do ru olmaz. Ufak olsa da Afrika toplumunun farkl yönleri üzerine araflt rmalar yapm fl Türk araflt rmac lar n bir araya geldikleri bir grup bulunmaktad r. Bu araflt rmac lar günümüz Afrika sorunlar hakk nda güçlü fikirlere sahipler. Yine bu araflt rmac lar, Amerikan Afrika Çal flmalar Derne i nin (African Studies Association of America) yapt gibi veya yeni kurulmas na ra men ilk toplant - lar n baflar l bir flekilde 29 Haziran 5 Temmuz 2005 aras nda SOAS ta gerçeklefltiren Avrupal Afrikac lar n (European Africanists) yapt gibi her y l bir araya gelip çal flmalar n tart flacaklar bir tür Türkiye Afrika Çal flmalar Derne i yada benzeri bir kurum kurmaya teflvik edilmelidir. Türkiye de yaflayan Afrikac lar bu derneklerin faaliyetlerine kat labilirler ve böylece kendilerini Afrika ile ilgilenen sosyal bilimcilerden oluflan heyecanl ve genifl bir grup içinde bulacaklard r. Bunun yan s ra Türk araflt rmac lar Afrika dan sanat, müzik ve siyaset gibi farkl konularla ilgilenen meslektafllar n Türkiye ye konuflma yapmaya ça rabilirler ve bu da Türkiye de Afrika ya olan ilgiyi art racakt r. Sayg de er uluslararas iliflkiler Profesörü Prof. Dr. Ahmet Davuto lu taraf ndan idare edilen stanbul merkezli sivil toplum kuruluflu Bilim ve Sanat Vakf ilgilenen ö rencilere Afrika tarihi ile ilgili dersler vermektedir. Tüm bu bireysel çabalar nihayetinde bir Afrika fikrinin oluflmas n sa layacakt r ve meyvelerini verecektir. Afrika ülkeleri ise sadece Bat ya do ru aç l m ile s n rl kalmamal, akademisyenlerini Bat ve Afrika d fl ndaki toplumlar araflt rmaya teflvik etmelidir.

12 352 Yükselen Afrika ve Türkiye / Rising Africa and Turkey Notlar 1 Osmanl mparatorlu u tarihine enfes bir girifl için bkz. Halil Inalcik ve Donald Quataert: An economic and social history of the Ottoman Empire: Cambridge University Press ß Modus operandi, bir kifli yada bir fleyin çal flma biçimi modus vivendi ise iki memleket aras nda geçici nitelikte gümrük ve ticaret anlaflmalar anlam na gelen Latince terimlerdir. (çevirmenin notu) 2 Bkz. Pope, Hugh: Sons of the Conquerors:The Rise of the Turkic World. Overlook Duckworth. New York Mango, Andrew: The Turks Today. John Murray (Publishers) s. 4.

23 Kasım 2005 tarihinde İstanbul da gerçekleşen 1. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi nde sunulan tebliğ.

23 Kasım 2005 tarihinde İstanbul da gerçekleşen 1. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi nde sunulan tebliğ. TÜRK-AFRİKA SOSYO-KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ Muhammed Bakari, Fatih Üniversitesi Çev. Hasan Öztürk 23 Kasım 2005 tarihinde İstanbul da gerçekleşen 1. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi nde sunulan tebliğ. Tarihi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 KURUMDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME Eğitim, bireyin kendisine, yakın çevresine ve topluma uyum sağlaması için gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırılması sürecidir. Günümüz

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Uluslararas Afrika Üniversitesi, Hartum, Sudan

Uluslararas Afrika Üniversitesi, Hartum, Sudan Afrika daki Arap- slam E itim Sistemini Islah Etmeye Do ru 435 AFR KA DAK ARAP- SLAM E T M S STEM N ISLAH ETMEYE DO RU ATILMIfi B R ADIM P rof. Omar El Sammani El Sheikh IBRAHIM Uluslararas Afrika Üniversitesi,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Prof. Dr. Erdal ZORBA ESKĐ AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Amerika'ya gelen ilk göçmenler için hayat, parlak bir gelecek vaat etmesine rağmen, eğlence

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

1. SUNUŞ... 1 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ... 6 12. METODOLOJİ...

1. SUNUŞ... 1 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ... 6 12. METODOLOJİ... İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 1 2. KONU... 3 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 4. YER... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 7. GEREKÇELER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 9. BASIN VE PR TANITIM... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ...

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı