Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü. Prof. Dr. Feroz Ahmad

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1839-1939. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü. Prof. Dr. Feroz Ahmad"

Transkript

1

2 T Ü R K S A N AY C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E T A R H Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Prof. Dr. Feroz Ahmad Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ersoy Bo aziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Prof. Dr. Cemal Kafadar Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü Doç. Dr. M. As m Karaömerlio lu Bo aziçi Üniversitesi Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi Enstitüsü Prof. Dr. fievket Pamuk Bo aziçi Üniversitesi Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi Enstitüsü Prof. Dr. Zafer Toprak Bo aziçi Üniversitesi Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi Enstitüsü Prof. Dr. Mete Tunçay stanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Özgür Türesay Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Aral k 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006/12-425) Meflrutiyet Caddesi, No: Tepebafl / stanbul Telefon : (0212) Telefax: (0212)

3 ÖNSÖZ 2006, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya da bir bölümü, 4110 say l Yasa ile de iflik 5846 say l FSEK uyar nca, kullan lmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yaz l izin al nmad kça, hiçbir flekil ve yöntemle ifllenmek, ço alt lmak, ço alt lm fl nüshalar yay lmak, sat lmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baflka teknik, say sal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullan lamaz. Tarih kitab, (7, 9, 10, 15, 16 ve 18. bölümleriyle 26-31, 34-35, 78-81, 84-85, , ve sayfalar hariç) Jean-Michel Lambin, Annette Becker, Odile Louage, Marie-Anne Matard-Bonucci, Jean-François Sirinelli, Jean Vassort, Jean-Luc Villette, Nicolas Werth, José Zimniak taraf ndan haz rlanan HISTOIRE PREMIÈRE, Hachette Livre Education 1997 kitab n n tercümesidir. ISBN : Birinci Bask / adet bas lm flt r. Da t m ücretsizdir. M KADO MATBAACILIK ve Tic. Ltd. fiti. Oto Sanayi Mah. mam Çeflme Cad. G/47 Sokak No:6 Seyrantepe - stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) TÜS AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve ifladamlar taraf ndan 1971 y l nda, Anayasam z n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TÜS AD, demokrasi ve insan haklar evrensel ilkelerine ba l, giriflim, inanç ve düflünce özgürlüklerine sayg l, yaln zca asli görevlerine odaklanm fl etkin bir devletin varoldu u Türkiye de, Atatürk ün ça dafl uygarl k hedefine ve ilkelerine sad k toplumsal yap n n geliflmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlay fl n n yerleflmesine yard mc olur. TÜS AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyap s n n yerleflmesine ve ifl dünyas n n evrensel ifl ahlâk ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmas na çal fl r. TÜS AD, uluslararas entegrasyon hedefi do rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün artt r larak, uluslararas ekonomik sistemde belirgin ve kal c bir yer edinmesi gerekti ine inan r ve bu yönde çal fl r. TÜS AD, Türkiye de liberal ekonomi kurallar n n yerleflmesinin yan s ra, ülkenin insan ve do al kaynaklar n n teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullan m n, verimlilik ve kalite yükseliflini sürekli k lacak ortam n yarat lmas yoluyla rekabet gücünün art r lmas n hedef alan politikalar destekler. TÜS AD, misyonu do rultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüfllerini bilimsel çal flmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüfllerden hareketle kamuoyunda tart flma platformlar n n oluflmas n sa lar. TÜS AD, e itim sistemi ve e itim politikalar konular nda daha önce yap lm fl olan çal flmalar n, ortaö retim için yard mc ders kitaplar yay mlamak yoluyla geniflletmifltir. Bu do rultuda yay nlanan Co rafya 2001, Co rafya 2002, Felsefe 2002 ve Tarih 2002 kitaplar n n yan s ra, elinizdeki Tarih haz rlanm flt r. 3

4 Tarih , Hachette Yay nevi nin, "Hachette Éducation dizisi içinde yer alan, Jean-Michel Lambin yönetimindeki, lise üçüncü s n flara yönelik Histoire - Premières adl kitaptan yola ç k larak haz rlanm flt r. Kitab n Tanzimat Ferman ndan kinci Dünya Savafl öncesine kadar olan dönemde Avrupa ve dünya tarihine iliflkin bölümleri Türkçe ye çevrilmifl, Fransa n n siyasal ve toplumsal tarihine iliflkin bölümleri ise ç kar larak, bunlar n yerine Osmanl mparatorlu u ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi bölümleri konmufltur. Bu yap l rken, do al olarak, kitab n kronolojik yap s nda de ifliklikler olmufl ve kitap, Osmanl mparatorlu u ve Türkiye Cumhuriyeti tarihlerindeki önemli dönüm noktalar ndan yola ç k larak yeniden bölümlendirilmifltir. Ayr ca, kitab n ilk k sm nda yer alan ve iktisadî, dinî ve sanatsal geliflmeleri anlatan üç bölümüne, Osmanl mparatorlu u ve Türkiye Cumhuriyeti ndeki geliflmeleri veren alt bölümler eklenmifltir. Tarih , daha önce yay nlanan dönemini kapsayan Tarih 2002 ile ayn özellikleri tafl yan bir kitap. Ö rencilere, ad ortaö retimdeki tarih derslerinin en bafl nda hep geçen, ama ö rencilerin hemen hemen hiç görmedikleri bir fleyi, "tarihsel belge"yi veriyor. Bunun pedagojik yarar n uzun uzad ya kan tlamaya çal flmak gerekmez. Ne de olsa belgelerdir tarihi bir inanç nesnesi ya da bir ideoloji olmaktan ç karan. Ayr ca belgelerin, tarih kitab n s k c bir kitap olmaktan kurtarmak ve ö retilen konunun bellekte daha iyi yer etmesini sa lamak gibi hat r say l r iki ifllevi daha var. Ancak, Tarih da belgelerin sunumunda bir yenilik yap ld ve dönemin Türkçesi bugünün gençlerinin anlayabilece i, yal n bir Türkçe ye aktar ld. ülkemizde ve yurt d fl nda yap lm fl olan tarih araflt rmalar n n bir sentezini sunma çabas d r. Bilindi i gibi tarih, her nesil taraf ndan yeniden yaz l r. Ancak yeniden yaz lan bu tarih, ders kitaplar na genellikle geç yans r. Tarih un yaz kurulu, bu gecikmeyi biraz olsun kapatabildi i inanc ndad r. Tarih un haz rlanma aflamas nda birçok kiflinin, kendilerine önemsiz gözükecek, ama yaz kurulu için çok de erli katk lar oldu. Yaz kurulu, Fahri Aral a, Ercüment Asil e, Zeynep Atademir e, Prof. Dr. Süheyl Batum a, Aylin Befliryan a, Ferhat Boratav a, Esra Dicle ye, Anastasia Falierou ya, Sacit Kutlu ya, Fahri Özdemir e, Onur Öztürk e, Zeynep fiarlak a, Lorans Tanatar Baruh a, Yaflar Temiz e, Berna Toksoy a, Dr. Alexandre Toumarkine e, Atefl Uslu ya, Murat Yurdakul a ve özellikle kitab n çevirisini büyük bir titizlikle gerçeklefltirdi i gibi, kitab n oluflmas nda büyük bir özveriyle her türlü editörlük çabas n gösteren Esra Atuk a teflekkürü bir borç bilir. Bu çal flma, alfabetik s rayla, Anadolu Endüstri Holding A.fi., Do an fiirketler Grubu Holding A.fi., Eczac bafl Holding A.fi., Enka Holding A.fi., Hedef Alliance Holding A.fi., Nurol Holding Yat r m A.fi. ve Tekfen Holding A.fi. nin maddi katk lar yla gerçeklefltirilmifltir. Tarih , t pk dönemini kapsayan Tarih 2002 gibi, tarih ö renimini ezbercilikten kurtaracak, ö renciye analitik ve elefltirel bir yaklafl m kazand racak ve giderek ö rencide daha fazla merak uyand racak bir yöntemle haz rlanm flt r. TÜS AD ve Tarih kitab n n yaz kurulu, elinizdeki kitab n Türkiye de son y llarda okul kitaplar na iliflkin olarak ortaya ç kan tart flmalara bu aç dan da bir katk da bulunaca na inan yorlar. Tarih un üçüncü bir özgünlü ü de, özellikle Osmanl mparatorlu- u ve Türkiye Cumhuriyeti ne iliflkin bölümlerinde, son yirmi befl, otuz y ld r 4 5

5 Dönemin bafll ca izlekleri Kitab n z I. Sanayi ça uygarl 19. yüzy l ortalar ndan 1939 a. Birinci bölüm: Sanayi ça uygarl I. Sanayi ça uygarl Sayfa Avrupa ve Kuzey Amerika da sanayi ça yla birlikte yaflanan ekonomik ve toplumsal dönüflümler, ideolojiler. 2. Avrupa ve dünya. 3. Din, kültür ve sanat. II. Uluslar ve Devletler 19. yüzy l ortalar ndan 1914 e. Konu 1 Konu 2 Konu 3 Konu 4 Konu 5 Ekonomik büyüme ve sanayileflme 1839 dan 1939 da toplum ve ideolojiler Dünyada Avrupa egemenli i 1839 dan 1939 a dinsel yaflam 1839 dan 1939 a sanat ve kültür kinci bölüm: Uluslar ve Devletler I. Meflrutiyet II. Meflrutiyet I. Dünya Cumhuriyet Savafl II. Uluslar ve devletler (19. yüzy l ortalar ndan 1914 e) Sayfa Avrupa da 1914 öncesi uluslar ve ulusçu hareketler. 2. Muhafazakâr gelenek ve liberal ilerleme aras nda sanayi devletleri dan 1918 e Osmanl mparatorlu u. Konu 6 Konu 11 Konu 8 Uluslar, devletler ve Avrupa da ulusçuluk sorunlar ( ) Uluslararas iliflkiler ve çat flmalar Mutlakiyet ve demokrasi Konu 7 Osmanl mparatorlu u nda reform ( ) Konu 9 Osmanl mparatorlu u nda mutlakiyet ve modernleflme ( ) Konu 10 kinci Meflrutiyet ( ) I. Meflrutiyet II. Meflrutiyet I. Dünya Cumhuriyet Savafl III. Bir savafltan di erine ( ) Sayfa III. Bir savafltan di erine ( ) 19. yüzy l ortalar ndan 1914 e Üçüncü bölüm: Bir savafltan di erine I. Meflrutiyet II. Meflrutiyet I. Dünya Cumhuriyet Savafl Birinci Dünya Savafl, Rus Devrimi ve Avrupa da çalkant lar. 2. Liberal demokrasilerin bunal m den 1939 a Türkiye. 4. Totaliter rejimler: Faflizm, nazizm, stalinizm. Sonuç bölümü olarak, haritalar yard m yla dünyan n savafla do ru ilerleyifli incelenecek ( ). Konu 12 Birinci Dünya Savafl ( ) Konu 13 Rusya da devrim Konu 14 Birinci Dünya Savafl n n sonuçlar Konu 17 Zaferden bunal ma liberal demokrasi Konu 15 Millî Mücadele ( ) Konu 16 Türkiye de Cumhuriyet ve devrimler ( ) Konu 18 Türkiye de tek-parti yönetimi ( ) Konu 19 Faflizm Konu 20 Nazizm Konu 21 Stalinizm Konu 22 Savafla do ru «19. yüzy l ortalar ndan 1939 a dünya» Bu kitap, bir dönemi tüm ayr nt lar yla kapsama iddias tafl m yor. Ortaokulda edindi iniz bilgilerden yola ç karak, dönemle ilgili önemli inceleme eksenlerini ortaya ç karmay hedefliyor. Bu eksenler döneme damgas n vuran iki önemli veri etraf nda biçimleniyor: Bir yanda tüm toplumsal, ideolojik ve kültürel sonuçlar yla sanayileflme olgusu, di er yanda do urdu u siyasal geliflmeler, ülkeleri Birinci Dünya Savafl na sürükleyen anlaflmazl klar ve yaratt tüm çalkant larla uluslaflma olgusu. Kitap, bu do rultuda, olaylarla ilgili bilgileri birbirine eklemek yerine, dönemin zihinsel Kitab n içeri i: altyap s n anlafl l r k lmay hedefliyor. mparatorluktan cumhuriyete Türkiye nin incelenmesinde ise belirgin bir yaklafl m izleniyor. Özenle seçilen ve derinlemesine çözümlenen belli say da belgenin incelenmesi, konunun da lmas n önleyerek sorunsal n aç a ç kmas n sa l yor. Kitap, tarih ö retmenlerinin ders program n ifllerken kullanacaklar pedagojik yöntemlerin seçiminde ve konu s ras n n takibinde özgür olduklar n gözard etmeksizin, dönemin belli bafll izleklerini belirli bir mant a uygun olarak veriyor. 7

6 B RLEfi K 500 km Asturias Galler SPANYA Madrit Kömür Demir Glasgow Yorkshire Londra Nord Paris FRANSA Le Creusot Lyon Tekstil sanayii Ren Ruhr Cenova Demir-çelik sanayii ve dönüfltürmeye dayal metalürji n Birinci sanayi devrimi Kuzey Bat Avrupa y (Birleflik Krall k, Kuzey ve Do u Fransa, Belçika, Ren havzas ) kaps yordu. Ekonomik bak mdan hamle (üretimde, gelirlerde ve tüketimde önemli oranda büyüme) yapan ilk bölgeler bunlar oldu. Birleflik Krall k, Fransa ve Germen Konfederasyonu d fl nda ise, sanayi merkezleri az say da ve da n kt. S V E Ç Saksonya Bohemya Berlin Moravya Viyana Stokholm Silezya Varflova AVUSTURYA Di er sanayi kollar 1850 de bafll ca demiryollar Sankt Peterburg Moskova Smolensk RUSYA stanbul Germen Konfederasyonu Donetz n Demir madencili inin geliflti i bölgeler az say dayd ve maden kömürü havzalar nda yo unlaflm flt (örne in ngiltere nin orta kesimi, Fransa n n kuzeyi, Belçika, Ruhr). Buna karfl l k, tekstil bölgeleri daha da n kt ve bitkisel (keten, jüt) ya da hayvansal (yün) lif üretim alanlar na veya pamuk ithalat na (Amerika Birleflik Devletleri nin güneyinden ya da Hindistan dan) ba l yd. Glasgow B RLEfi K Newcastle KRALLIK Lancashire Liverpool Yorkshire Galler Midlands Londra Nord Paris Lorraine FRANSA 500 km Asturias Bask Bölgesi Madrit SPANYA Kömür Demir Katalonya Barselona Tekstil sanayii Lyon Le Creusot Demir-çelik sanayii ve dönüfltürmeye dayal metalürji N O R V E Ç Torino Cenova ALMANYA Ruhr TALYA Roma n 1930 lu y llar n bafl nda, s nai kalk nma Avrupa n n geneline yay lm flt li y llar n eski sanayi merkezlerinin tümü ayaktayd ve zenginleflmifllerdi (örne in Kuzey Fransa ve Silezya) li y llarda kurulan kimya ya da 20. yüzy l n bafl nda ortaya ç kan otomotiv gibi yeni sanayi kollar do mufltu. Pek çok sanayi bölgesinde art k genifl bir üretim yelpazesine rastlan yordu. (Sütlüce - stanbul) Oslo SVEÇ Berlin Lodz Saksonya Bohemya Prag Silezya Viyana Stokholm Gdynia Budapeflte Belgrad YUGOSLAVYA F NLAND YA Varflova POLONYA ROMANYA Bükrefl YUNAN STAN Di er sanayi kollar 1930 lara do ru bafll ca demiryollar RUSYA Sofya BULGAR STAN stanbul Selanik Leningrad Ploeflti Smolensk Moskova Dniepropetrovsk Donbas zmir Odessa Petrol Hidroelektrik santrali Ankara n Avrupa n n Katalonya ya da Varflova yöresi gibi çevre kesimlerinde yeni sanayi bölgeleri ortaya ç kt ; sanayileflme yavafl yavafl baz Balkan kentlerine de yay ld. Metalürji alan ndaki geliflmeler Lorraine bölgesinde ç kar lan demirin ifllenmesine olanak tan d ; talya n n Milano-Torino-Cenova sanayi üçgeni iyice belirginleflti; Sovyetler Birli i de sanayi gücünü, özellikle Donbas havzas nda gelifltirmeye bafllad. Adana Osmanl mparatorlu u nun K r m Savafl ndan itibaren mali s k nt lar nedeniyle almaya bafllad d fl borçlar, gelir sa layacak ekonomik alanlara yat r lmad klar için, giderek ödenemez oldu (bkz. s. 168 ve 182). Alacakl lar n haklar n korumak üzere 1881 de kurulan Düyun-u Umumiye Yönetimi ise, Osmanl Devleti nin son dönemlerinin belki de en önemli özelli i olan egemenlik haklar n n yitirilmesi sürecindeki en etkin ö elerden biri oldu. Bu kurum, herhangi bir özel flirketten fark olmamas na karfl n, Büyük Güçlerin diplomatlar nca kendi devletlerinin temsilcisi gibi görüldü. Böylece ortaya, Parvus Efendi nin 1914 te dedi i gibi, iki maliye yönetimi ortaya ç kt. Bunlardan biri, Avrupa yönünden aç ktan aç a korunan Düyun-u Umumiye, öbürüyse Avrupa n n sürekli olarak bask alt nda tuttu u ve s k flt rd Osmanl Maliye Bakanl yd. * Birinci Dünya Savafl n n bafllamas yla Osmanl Devleti d fl borç ödemelerini durdurdu, Düyun-u Umumiye nin faaliyetleri ask ya al nd. Osmanl Devleti nin d fl borçlar 1923 y l nda Lozan daki bar fl görüflmelerinin en önemli ve karmafl k maddelerinden birini oluflturdu. Uzun tart flmalardan sonra Osmanl Devleti nin ödenmemifl borçlar nüfus ve di er konular dikkate al narak mirasç devletler aras nda paylaflt r ld. Türkiye tüm borçlar n yüzde 67 sini devralmay kabul etti. Lozan da var lan anlaflma uyar nca borç ödemeleri 1929 y l nda bafllad. Türkiye Cumhuriyeti, Lozan sonras nda öngörülen y ll k miktarlardan daha az ödeme yaparak Osmanl borçlar n 1954 y l na kadar ortadan kald rm flt r. (*) Parvus Efendi, Türkiye nin Malî Tutsakl, 2. bask ( stanbul, 1977) kese % (500 kurufl) Genel borçlar ,2 Ordu ve donanma ,1 Sivil yönetim ,6 Hanedan 262 6,1 Bay nd rl k iflleri 229 5,3 Maliye 198 4,6 E itim 16 0,4 Sa l k ve ticaret (tar m dahil) 13 0,3 Di er 147 3,4 Kaynak: Charles Issawi, The Economic History of the Middle East (Chicago, 1966). Al nan ilk borçlar te K r m Savafl n n bafllang c ndan az sonra Osmanl mparatorlu u ilk gerçek borcunu ngiltere den alm flt r. % 80 fii ihraçl * ve % 6 faizli olan bu borç Hazineye 2,5 milyon Osmanl alt n temin etmifltir. Bu borcun faiziyle birlikte ödenmesi için M s r vergisi karfl l k gösterilmifltir. Charles Morawitz, Les finances de la Turquie kitab nda, "Çok çabuk ö renilen ve al fl lan fleyler vard r. Osmanl mparatorlu u borçlanmaya bafllar bafllamaz bu alanda derhal ileri gitmifltir" der. Bu görüflü ileri süren yazar n hakk n teslim edece iz. lk borcun üzerinden henüz bir sene geçmiflken imparatorluk 1855 te ola anüstü diyebilece imiz koflullar alt nda ikinci bir borç alm flt r. hraç fiyat 102 5/8 ve faiz haddi % 4 olan bu borç hazineye 5,65 milyon Osmanl alt n temin etmifltir. Karfl l k, M s r vergisinin birinci borçtan serbest kalan k sm ile Suriye ve zmir gümrükleri gelirleridir. Al fl lageldik devlet gelirleriyle bu borçlar n toplam savafl masraflar n karfl lamaya yine yetmedi i için imparatorluk, zorunlu bir iç borçlanma anlam na gelen kâ t para basma önlemine de baflvurmufltur. "Eshâm- cedîde", "tahvilât- mümtâze" ve "eshâm- mümtâze" adlar n tafl yan bu senetler (hepsine birden "sergi" de denilmekte idi), % 6 faizli ve çeflitli vadeli bir tür hazine bonosu idi. Piyasaya sürülen bu tür bonolar n toplam de eri de befl milyonu aflm fl bulunuyordu. Hazinenin senelik borç yükünün a rlaflt n ve para piyasas n n keflmekefl içinde bunald n gören Abdülmecit, masraflar n k s lmas n ve düzenli bir bütçe ç kartmak ve uygulamak için özel bir komisyon oluflturulmas n emretmifltir.... Mali reformlar n baflar l olabilmesi için bilgi, sebat ve özellikle o zamanki koflullar alt nda, kamu harcamalar nda tasarrufa uymak gerekirdi. Bunlar n hiçbiri bulunmad için, kurulan uluslararas mali reform komisyonlar na karfl n olumlu bir sonuç elde edilemedi. Günlük giderleri bile karfl lamakta sürekli s k nt içinde bulunan Hazine, a r koflullar n ileride do uraca mali ve siyasal sonuçlar kale almadan yabanc piyasalardan borç almaya devam etti. Arada da (1861 ve 1876) toplam 50 milyonu aflan kâ t para ç - kar ld. Refii fiükrü Suvla, Tanzimat Devrinde stikrazlar, Tanzimat I ( stanbul, 1940). (*) Yani borç al nd kabul edilen rakam n yaln zca % 80 i Osmanl Devleti nin eline geçiyordu. Düyun-u Umumiye üzerine. Avrupa n n Osmanl mparatorlu u nda giderek geniflleyen faaliyetinin simgesi ve tafl y c gücü olan Osmanl Düyun-u Umumiye daresi gittikçe büyük boyutlara ulaflan konsolide Osmanl borçlar n n Avrupal alacakl lara geri ödenmesini denetlemek üzere 1881 y l nda kuruldu. Osmanl hükümetinin bir kuruluflu gibi ifllev görmesine ra men hükümete de il kendi hissedarlar na karfl sorumluydu. Düyun-u Umumiye tuz, bal kç l k, pul, ipek, tütün ve alkolden al nan vergiler, damga resmi, baz bölgelerden al nan harçlar gibi önemli gelir kaynaklar n ve di er baz gelirleri do rudan denetimi alt nda tutmaktayd. As l olan, bunlar n en zengin ve en kolay toplan r gelir kaynaklar olmas yd. Düyun-u Umumiye daresi nin kurulmas son dönem Osmanl tarihi içinde bile bir dönüm noktas d r. Bu idarenin oluflturulmas ondokuzuncu yüzy lda Osmanl egemenlik haklar ndan verilen en önemli ödünlerden biri oldu u gibi, Avrupal lar n ilerde Osmanl lar n borçlar n reddetme olas l - ndan duyduklar kuflkular da gidermiflti [...] Verdiklerini geri alacaklar ndan art k emin olan Avrupal yat r mc lar n yoksullaflm fl Osmanl hazinesine önerdikleri yeni borçlar toplam yabanc borç miktar n daha da artt r yordu. Düyun-u Umumiye daresi nin kuruluflundan sonra Osmanl ekonomisinin genifl ve gittikçe geniflleyen bir kesiminin iflleyifli kademeli olarak yabanc denetimi alt na girerek art k Osmanl hazinesini de il Avrupal alacakl lar zenginlefltirmekteydi. Ço u Osmanl uyru u olan binlerce Düyun memuru, Osmanl flehir ve köylerine yay larak Paris, Berlin ve Londra daki kupon sahipleri ad na vergi topluyordu. Bat n n iktisadi ç karlar ç gibi büyürken, Osmanl mparatorlu u nun iktisadi ve siyasi özgürlü ü ve Avrupa yla iliflkilerindeki seçenekleri o ölçüde daralmaktayd. Donald Quataert, Osmanl Devleti nde Avrupa ktisadi Yay l m ve Direnifl ( ) (New York, 1983). 1. Osmanl Devleti niçin ve ne zaman d fl borçlanma sürecini bafllatt? 2. Osmanl Devleti ald borçlar neden geri ödeyemedi? yüzy l ortalar nda Osmanl maliyesinin ne tür sorunlar vard? 4. Düyun-u Umumiye Yönetimi hangi koflullarda ve niçin kuruldu? 5. Düyun-u Umumiye Yönetimi nin nas l siyasal bir ifllev de kazand n yorumlay n z. Düyun-u Umumiye binas (fiimdilerde stanbul Erkek Lisesi, Ca alo lu, stanbul). Muharrem Kararnamesi y l nda d fl borçlar alacakl lar n n vekilleri stanbul a davet edilerek... görüflmeler yap ld. Sonuçta meydana gelen anlaflma Muharrem Kararnamesi ile tesbit edildi (20 Kas m 1881). Bu kararnameye göre, Maliye Bakanl d - fl nda ba ms z bir Düyun-u Umumiye yönetimi kuruluyordu. Yedi kiflilik bir konsey bu yönetimi sa layacakt. Konseyde bir ngiliz delegesi ngiliz, Hollandal ve Belçikal alacakl lar, bir Frans z, bir Alman, bir talyan, bir Avusturya-Macaristan, bir Osmanl delegesi de mensup olduklar memleketlerin alacakl lar n, bundan baflka bir temsilci de Galata bankerlerini temsil edeceklerdi. Temsilciler, alacakl lar taraf ndan befl y l için seçilecekti ve yeniden seçilebileceklerdi. Konsey, [... kimi] vergileri toplay p onlarla d fl borçlar n faiz ve amortismanlar n ödemeyi sa layacakt. Hükümet bu konuda her türlü yard mda bulunacak ve gerekti inde yeni yönetimi askeri güçle koruyacakt. Hükümetin, konseyde dan flmanl k s fat yla bir komiseri bulunacakt. Hükümet ile konsey aras ndaki anlaflmazl klar, hakem yoluyla çözülecekti. Hakem karar kesindi. Konsey, kendi memurlar n diledi i gibi tayin etmekte serbestti kiflilik bir kadro bu yolla meydana getirilmiflti. Memurlar n yüzde ikisi yabanc, di erleri yerli idi. Yerli Hristiyanlar n say s % 7 kadard. Konsey, bafllang çta yaln z kendisine b rak lm fl olan vergileri toplamakla yetindi. Sonradan sanayi ve ticaret at l mlar na da giriflmek yoluyla etkinlik alan n geniflletti ve gelifltirdi. Enver Ziya Karal, Osmanl Tarihi, cilt VIII (Ankara, 1962). D fla ba ml l kta iç dinamiklerin rolünün saptanmas Kitab n zdaki pedagojik kaynaklar Kitab n z size çok say da pedagojik kaynak sunuyor. Bu kaynaklar n yard m yla: - bilgiye en çabuk flekilde ulaflabilirsiniz (anahtar sözcükler, sözlük ve biyografiler); - bilgilerinizi toparlayabilir ve zenginlefltirebilirsiniz ("Konunun özeti" bafll kl sayfalar); - s navlara daha iyi haz rlanmak için çal flma yönteminizi gelifltirebilirsiniz: belgelerin yorumlanmas ve kompozisyon ("Yöntem" sayfalar ); - dersin program ndan baz konular üzerinde derinlemesine inceleme yapabilir ve tarihçilerin tart flma konular üzerinde düflünebilirsiniz ("Dosya" sayfalar ). Çal flma yöntemi Çal flma yöntemi edinme ya da gelifltirme Yöntem sayfalar n Belgelerin yorumlanmas : statistikleri okuma ve karfl laflt rma 33 Harita okuma, haritalar karfl laflt rma 69 Tarihsel metin incelemesi (1) 85 Tarihsel belge olarak foto raf okuma 145 Tarihsel metin incelemesi (2) 191 Tarihsel belge olarak karikatür inceleme 225 ki metni karfl laflt rma (1) 253 ki metni karfl laflt rma (2) 267 Tarihsel metin incelemesi (3) 301 Siyasal söylem çözümlemesi 319 Siyasal program incelemesi 377 n Kompozisyon: 1. Konunun okunmas, ödevin sunulmas "Tablo" türü konu "Çözümleme" türü konu "Karfl laflt rma" türü konu 391 n Araçlar: Bir film sekans n n çözümlenmesi 105 Çift giriflli tablo 125 Siyasal terimlerle tan flma 209 Bir tarih müzesini ziyaret 281 Edebiyat ve tarih 363 Biyografi yazma Carmaux kömür madenlerinde ücret ve kârlar (frank olarak). Y l Ortalama Elde edilen ücret kâr , , , , , , , , , , , Çeflitli ülkelerin sanayi üretimi (dünya toplam içindeki pay, % olarak) ABD 35,8 42,2 32,7 Almanya 14,3 11,6 10,7 Birleflik Krall k 14,1 9,4 9,2 Fransa 7 6,6 4,5 Rusya/SSCB 4,4 4,3 18,5 Pierre Léon (yay.), Histoire économique et sociale du monde (Paris, ) te iki bütçe (alt n frank olarak). Vergilerden sonra kalan gelir F F Harcamalar: Kira F F Is tma, ayd nlatma F F Mutfak giderleri F Giyecek ve temizleme F F Çocuklar n e itim giderleri F F Sa l k harcamalar F 500 F Hizmetliler F 700 F E lence, seyahat F F Memur Burjuva yöntem statistiklerin okunmas ve karfl laflt r lmas STAT ST K VER TÜRLER n statistikler, bir ya da birden fazla belirli gözlemi bir arada ölçmeye olanak tan yan rakamsal veri dizileridir. Bu gözlemler üç bafll k alt nda toplanabilir: - De ifliklik gösteren geliflmeler (Örnek: aras Carmaux kömür madenlerinde ücret ve kârlar); - Karfl laflt rmalar (Örnek: Çeflitli ülkelerin sanayi üretimi); - Da l mlar (Örnek: Bir bütçe içindeki harcamalar: Kira, g da, giyim, vs.). STAT ST KLER N OKUNMASI n statistik veriler tablo biçiminde gösterilir. Bu verileri okurken çok say da önemli ögeyi dikkate almak gerekir: - nceleme konusunu belirten bafll k; - Tabloda verilen bilgilerin kayna ; - Kullan lan birimler: Bunlar brüt de erler (frank, ton, litre) ya da göreli de erler (%, ya da göstergeler) olabilir. Göreli de erler söz konusu oldu unda, referans al nan y la dikkat etmek gerekir (gösterge = 100). n Tablonun okunmas kolay ya da karmafl k olabilir. - Geliflme istatistikleri y l y l okunur; -Karfl laflt rma istatistikleri iki eksene göre okunmal d r: Ayn zamanda hem y ll k geliflme gözlenmeli (yükselme ya da düflüfl), hem de rakam dizileri aras ndaki farklar karfl laflt r lmal d r. Bafllang ç noktalar farkl l k gösteriyorsa, karfl laflt rma olana yaratmak için yüzdeleri hesaplamak ilginç olabilir; - Da l m istatistiklerinde ise, veriler aras ndaki farklar incelemek gerekir (Örnek: Bir bütçenin farkl kalemleri). STAT ST KLER N AÇIKLANMASI ve ÇÖZÜMLENMES n statistik dizileri aç klayabilmek için bazen yüzdeleri hesaplamak yararl olabilir. Örnek: Bir memurun ya da bir burjuvan n bütçesinde g da ya da giyim harcamalar n n pay ne kadard r? n Bir grafik oluflturmak ve elde edilen e rileri genelden özele do ru incelemek de genellikle yararl d r: - E rinin genel görünümü nas l (art fl, azal fl, sabit durum)? - E ri üzerinde birden fazla aflama göstermek olas m? A dan B ye art fl, B den C ye azal fl, vs. Ba lam haritalarda görme 1850 lere do ru sanayi Avrupas 1930 lar n bafl nda sanayi Avrupas Sömürge imparatorluklar 1850 de Avrupa n n siyasal haritas Savaflta Avrupa ve Ortado u te Avrupa ve Ortado u Diktatörlüklerin hamleleri, Eylül 1939 da Avrupa Sanayi Avrupas 16 Atlas Okyanusu KRALLIK Lancashire Newcastle Nantes- Saint-Nazaire Saint- Etienne Kuzey Denizi P R U S Y A Tuna Akdeniz Dinyeper Karadeniz O S M A N LI MP A R A T O R L U U Atlas Okyanusu Nantes- Saint-Nazaire lere do ru sanayi Avrupas lar n bafl nda sanayi Avrupas. Konunun özüne inme "Konunun özeti" sayfalar Sentez bölümü Kar flt rmayal m bölümü Saint- Etienne K TAPLAR - Charles DICKENS, Zor Günler, çev. L. Baydo an ( stanbul, 2000). - Eric J. HOBSBAWM, Devrim Ça, çev. S. fiener (Ankara, 2003). ANS KLOPED - Tanzimat tan Cumhuriyet e Türkiye Ansiklopedisi ( stanbul, 1985): " ktisadi Yap " (cilt III) ve "Sanayi" (cilt V) bölümleri. MÜZE - Rahmi Koç Sanayi Müzesi Kuzey Denizi KARIfiTIRMAYALIM OKUYALIM GEZEL M Ren Tuna SENTEZ Milan Triyeste Akdeniz konunun özeti Dinyeper Karadeniz y llar aras nda birbirini izleyen iki sanayi devrimine dayal olarak gerçekleflen ekonomik büyüme flu geliflmelerle aç klanabilir: -Önemli miktarlarda servetin sermaye olarak yat r ma dönüfltürülmesi, -Teknik bulufllar, - fiirketlerin daha iyi örgütlenmesi. Ekonomik büyüme düzenli olmad. Refah dönemleri ( , ) ile durgunluk dönemleri ( aras büyük bunal m, 1930 lu y llarda dünya bunal m ) sürekli olarak birbirini izledi. Güçlüklerle mücadele etmek için baz giriflimlerde bulunuldu: yüzy l sonunda korumac ekonomi politikalar na baflvurulmas, yüzy l bafllar ndan itibaren tüketime destek verilmesi (fordizm), lu y llarda devletin ekonomiye müdahalesi. n Yatay ve dikey yo unlaflma Bir flirket, üretimin tüm aflamalar n bünyesinde bir araya getirdi inde (örne in, demir madencili inden metalürjik dönüfltürme sanayiine) dikey yo unlaflmadan söz edilir. E er bu flirket üretimin ayn seviyesinde faaliyet gösteren çok say da kuruluflu bir araya toplam flsa, bu yatay yo unlaflmad r. n Trust, konzern ve zaibatsu ABD de trust, yo unlaflma yoluyla ekonominin bir sektöründe hakim konuma gelmifl bir flirketi ifade eder. Almanya da konzern, sermaye kat l mlar yla birbirlerine ba lanm fl bir grup flirketi anlatmak için kullan l r. Japonya da zaibatsu, bir banka etraf nda yap lanm fl, birbirinden ayr ve çeflitli sanayi kollar nda faaliyet gösteren çok say da flirketten oluflan finans ve sanayi grubudur. n Hisse ve temettü Dikey yo unlaflma Yatay yo unlaflma Hisse, bir flirket sermayesinin paylar ndan biridir. Örne in, lira sermayesi olan N flirketi, 100 liral k hisseye bölünebilir. 17 Kömür madeni Yüksek f r n Çelik fabrikas Mekanik inflaat Tersane Tarihsel terimler ve kifliler n Ders sayfalar nda yer alan anahtar sözcükler n "Konunun özeti" sayfalar nda yer alan "Kar flt rmayal m" bölümü n Biyografiler: ABDÜLHAM T II 169 AHMET CEVDET PAfiA 82 AHMET RIZA BEY 186 Yusuf AKÇURA 206 ÂLÎ PAfiA 134 Mustafa Kemal ATATÜRK 293/309/325/351 Celal BAYAR 342 Otto von BISMARCK 119 Nikolay BUHAR N 396 Camillo CAVOUR 116 Friedrich ENGELS 50 ENVER PAfiA 205 Charles de FOUCAULD 74 Francisco FRANCO 412 Sigmund FREUD 98 FUAT PAfiA 135 "Dosya" sayfalar n Osmanl borçlar ve Düyun-u Umumiye Yönetimi n Marksizmin kurucusu Karl Marx n Ferdinand de Lesseps ve Süveyfl Kanal n Hilafetin yükselifli ve sonu n Charlie Chaplin ve Modern Zamanlar n Garibaldi ve talyan birli i n Alafranga / Alaturka n Alsace-Lorraine de siyasal yaflam ve Almanlaflt rma n Sansür uygulamas n II. Meflrutiyet te kad nlar n Saraybosna, 28 Haziran Dosya Osmanl borçlar ve Düyun-u Umumiye Yönetimi mali y l nda devlet giderleri. 1 n Kitab n sonunda yer alan sözlük Mohandas GAND 67 Giuseppe GAR BALD 126 André G DE 99 Joseph GOEBBELS 390 Herman GOER NG 390 Ziya GÖKALP 207 Theodor HERZL 75 Heinrich H MMLER 390 Adolf H TLER 382 HO fi M N 66 smet NÖNÜ 351 Franz KAFKA 99 Yakup Kadri KARAOSMANO LU 363 Aleksandr KERENSK 260 John Maynard KEYNES 25 LEN N 259 Abraham L NCOLN 154 n Çanakkale Savafllar n S. M. Ayzenfltayn imzal bir film, Ekim n 1914 ten 1923 e Ortado u n stiklâl Mahkemeleri n Yeni Türk alfabesi n 1930 lu y llarda yaflanan bunal m n kökenleri n Güzellik yar flmalar n Faflist yönetim alt nda sanat n Nazi ideolojisi n Nazizm ve stalinizm farkl iki totaliter rejim miydi? 5 YORUMLAYAB LMEK Ç N 3 4 B E C E R N Z kullan n André MALRAUX 99 Karl MARX 50 MEHMET VI VAHDETT N 288 Kavalal MEHMET AL PAfiA 139 M DHAT PAfiA 172 Benito MUSSOL N 369 MUSTAFA REfi T PAfiA 130 MUTSU H TO 62 NAMIK KEMAL 136 OSMAN HAMD BEY 102 Recep PEKER 343 Franklin ROOSEVELT 332 "Prens" SABAHATT N BEY 187 TALAT PAfiA 205 Lev TOLSTOY 93 Lev TROÇK 262 Z YA PAfiA 137 Dosya - E rinin görünüflündeki bu de iflimleri nas l aç klayabiliriz? Beklenmedik giderler F F Temettü ise bir bölme iflleminin sonucudur: fiirketin bir y ll k kâr hisse say s na bölünür. Tasarruf F F n Son olarak, yapaca m z yorumlar yazmam z gerekir: E er 1900 y l nda N flirketi lira kâr elde etmiflse, hisse bafl na 3 lira tutar nda - Girifl bölümünde istatisti in türü, tarihi, kayna verilmelidir; - Saptanan geliflmeler tan mlanmal ve aç klanmal d r; temettü ödenecektir. Buna göre, bir hissenin getirisi % 3 olacakt r Sonuç bölümünde ise, ç kar lan ana fikir yaz lmal d r

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 24 BÖLÜM 1 - Yeni Dünya Düzeni BÖLÜM 1: YEN DÜNYA DÜZEN Bu kitapta 2000 y l ndan bu yana inceleyece imiz Türkiye ekonomisi ve ekonominin gelecekteki potansiyeli, do al olarak,

Detaylı

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI CİLT II ANA RAPOR Kas m 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-11/312) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon:

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh 1980 lerle birlikte Bat da yaflanan büyük çapl ekonomik ve siyasal dönüflümler ve on y l sonra Sovyet blo unun çözülüflü, içinde bulundu umuz dönemi

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s

ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s Bilim, Kapitalizm ve bilgi iflçisinin Yükselifli: ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s Daniel Lee KLEINMAN (*), Steven P. VALLAS (**) Çeviren: Arif GEN fi (***) Düzelti: Fatih GÜNGÖR (****) Son y llarda,

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI

POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI 140-157-CUM-3-A 27/7/06 0:11 Page 1 CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL POL T KALAR SOSYAL POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI SOSYAL POL T KADA DE fi M: K NC 3 DÜNYA SAVAfiI

Detaylı