Proje Kaynaklar Doç. Dr. Murat Özgören

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje Kaynaklar Doç. Dr. Murat Özgören"

Transkript

1 Proje Kaynaklar Doç.. Dr. Murat Özgören

2 Kaynaklarmz z Neler Eldekiler Uzanmlar Oluturulabilecekler Aratrma rma Fonlar TÜBTAKTAK Fonlar DPT Avrupa Birli'i i FP7 COST ESFRI NIH NSF Kore vb. Mc Donnell F.

3 Ne türt r gereksinimler Demirba Seyahat Kongre Katlm Yayn Patent Burs Maa Hizmet Alm Telefon vb iletiim im Üyelik Çalma Alan oluturma Toplant Kongre DüzenlemeD Bakm

4 TÜRKYE ARATIRMA ALANI KAYNAK YARATMADA ÇE6TLLK Ulusal Kaynaklar: DPT, TÜBTAK, T TAK, ÜNVERSTELER, TTGV, TOBB Uluslararas Kaynaklar: AVRUPA BRLB RL<,, DÜNYAD BANKASI, OECD

5 Dokuz Eylül l Aratrma rma Alan Demirba Malzeme Seyahat Burs Ksa dönemd ödemeler

6 BLMSEL ARA6TIRMA PROJELER 6UBE MÜDÜRLÜ<Ü y l 2002 ylnday Aratrma rma Fon Saymanl' ve n d Akreditif 6ube MüdürlM rlü'ü'nün a A r birletirilmesi ile Bilimsel Aratrma rma a t Projeleri 6ube MüdürlM rlü'ü ad altnda r m a F hizmet yapan birimin ube müdürlm rlü'ü o n S görevini Cengiz HEPEYLER yürütmektedir. y a y m a n l v e A

7 Dokuz Eylül Üniversitesi destekli Bilimsel Aratrma rma Projelerinin bavurular vurular,, bu projeler ile ilgili ilemleri ve proje ile ilgili satnalma süreçleri (do'rudan temin, ihale usulu...) gerçekle eklemektedir. Tahakkuk 6ube MüdürlM rlü'ü aracl' ' ile kabul edilme süres reçleri sa'lanan DPT kaynakl leri Aratrma rma Projeleri ile ilgili satnalma süreçleri de gerçekle eklemektedir.

8 TÜBTAKTAK kaynakl Aratrma rma Projeleri'nin ön ödeme limit üstü satnalma ilemleri ve muhasebe kaytlar tlarnnn tutulmas da yine birimde sa'lanmaktad lanmaktadr. Dokuz Eylül Üniversitesi destekli Bilimsel Aratrma rma Projeleri FEN, SA<LIK, SOSYAL ve E<E <TMM olmak üzere dörtd grupta snflands flandrlmaktadrr ve proje bavuru ve kabul ilemleri, i proje takip ve bilgi yönetimleri, talep aamasa amasndan sonlandrma aamasna kadar tümt m ilemleri ve bütünb satnalma süreçleri ORACLE sistemi üzerinden otomasyona ba'lanm lanmtr.

9 Oracle

10 DEÜ DESTEKL BLMSEL ARA6TIRMA PROJELER BA6VURU SÜRES REÇLER MÜNFER!TT PROJELER Münferit Proje (Kiisel isel Proje) bavurusu yapmak isteyen kii doktorasn tamamlam olmaldr. (Dr., Yrd.Doç.,., Doç., Prof.) DEBS'te yer alan proje bavuru bölümündekib formlar doldurulur, üç nüsha çkt halinde formdaki imza yerleri imzalatlm lm olarak ba'l bulunulan dekanl' 'aa verilir. Münferit proje bavurular vurular ba'l olunan dekanlklar klar kanal ile fakülte kurulu'nun incelemesi sonras üst yaz ile evrak kayt t vastas tasyla Rektörl rlü'ee sunulur. Bilimsel Aratrma rma Projeleri 6ube MüdürlM rlü'ü tarafndan da ORACLE üzerinden "teslim alnd nd" " onay verilir. Daha sonra proje önerileri, konu uzmanlklar klarna göreg en az üç hakeme gönderilir. g Hakemlerin de'erlendirmesi erlendirmesi sonras,, Rektör'e ORACLE aracl' ' ile de'erlendirilmek erlendirilmek üzere sunulur. Rektör' r'ünn onayndan ndan sonra projeye balan lanlabilir. labilir.

11 YÜKSEK LSANS, L DOKTORA VE TIPTA UZMANLIK PROJELER Bu tip projelerde bir dan man vastas tasyla bavuru yaplabilir. Dan man doktorasn tamamlam olmaldr. lgili Dan man' man'n ifresi ile DEBS'te yer alan proje bavuru bölümündeki formlar doldurulur, üç nüsha çkt halinde formdaki imza yerleri imzalatlm lm olarak ba'l bulunulan enstitü, yüksekokul ve merkezlere verilir. Yönetim kurulunun incelemesi sonras üstyaz ile evrak kayt vastas tasyla Rektörl rlü'ee sunulur. Bilimsel Aratrma rma Projeleri 6ube MüdürlM rlü'ü tarafndan da ORACLE üzerinden "teslim alnd nd" " onay verilir. Daha sonra proje önerileri, konu uzmanlklar klarna göreg en az üç hakeme gönderilir. g Hakemlerin de'erlendirmesi erlendirmesi sonras,, Rektör'e ORACLE aracl' ' ile de'erlendirilmek erlendirilmek üzere sunulur. Rektör' r'ünn onayndan ndan sonra projeye balan lanlabilir. labilir.

12 BLMSEL ARA6TIRMA PROJELER SATINALMA SÜRECS REC DEBS S aracl' ' ile satnalma talepleri ORACLE sistemi üzerinden gerçekle eklemektedir. Satnalma talepleri ile ilgili çktlar eklerinde teknik artnameleri ile birlikte evrak kayt t vastas tasyla Bilimsel Aratrma rma Projeleri 6ube MüdürlM rlü'ü'ne'ne ulatrlr. r. Do'rudan temin ile ilgili satnalma talepleri incelendikten sonra, piyasa aratrmas rmasna çklrr ve fiyatlar toplandktan sonra de'erlendirilmek erlendirilmek üzere ilgili proje yürütücüsüy ve projede yer alan kiiler iler satnalma dosyasn incelerler. Karar verilen firmadan mal veya hizmet alm gerçekle ekletikten sonra da mal/hizmet kabul tutana' ilgili proje yürütücüsüy tarafndan imzalanr.

13 L!SANSÜSTÜ Ö)RENC!LERE YÖNELY NEL!KK PROGRAMLAR YURT!Ç! YÜKSEK L!SANSL BURS PROGRAMI Üniversitelerimizin tezli yükseky lisans programna kaytl tl ö'rencilere kar lkszz burs verilir YURT!Ç! DOKTORA BURS PROGRAMI Üniversitelerimizin lisans sonras ya da yükseky lisans sonras doktora programna kaytl tl ö'rencilere kar lkszz burs verilir L!SANS MEZUNLARI VE SON SINIF L!SANSL Ö)RENC!LER!!Ç!NN YURT DI8I YÜKSEK L!SANSL BURS PROGRAMI (YEN!) Üniversite mezunlarna na yurt dd nda yükseky lisans yapmalarna destek olmak üzere, TÜBTAKT TAK Bilim Kurulu tarafndan belirlenen alanlarda burs verilir YURT DI8I I DOKTORA BURS PROGRAMI Üniversite mezunlarna na yurt dd nda doktora yapmalarna destek olmak üzere, TÜBTAKT TAK Bilim Kurulu tarafndan belirlenen alanlarda burs verilir YURT DI8I I ARA8TIRMA BURS PROGRAMI (Doktora Ö<rencileri!çin) Üniversitelerimizde bir doktora programna kaytl tl olanlarla yükseky ö'renim kurumlar dndaki aratrma rma kurulular larnda çalan doktora ö'rencisi aratrmac rmaclara aratrma rma amaçl burs verilir.

14 Ph.D. FELLOWSHIPS FOR FOREIGN COUNTRY CITIZENS Travel and research grants will be awarded to highly qualified students who are intending to complete their Ph.D studies in Turkey.. (Speciality( and subspeciality residency or fellowship training programmes in clinical medicine are not included) RESEARCH FELLOWSHIPS FOR FOREIGN COUNTRY CITIZENS Travel and research grants will be awarded to highly qualified Ph.D. students and young post-doctoral researchers to conduct part of their research in Turkey L!SANSÜSTÜ YAZ OKULU DESTEKLEME PROGRAMI Lisansüst stü ö'rencilere ve genç aratrmac rmaclara bilim ve teknolojideki güncelg gelimelerin aktarlmas lmas ya da yaygn n kullanlmas lmas gereken tekniklerin ö'retilmesi amacyla yurt içindei inde kurum / kiilerce ilerce düzenlenmesid planlanan lisansüst stü düzeydeki kurslara destek sa'lan lanr SON SINIF L!SANSL Ö)RENC!LER!!Ç!NN YURT!Ç! L!SANSÜSTÜ (YÜKSEK L!SANS/DOKTORA) L BURS PROGRAMI Üniversitelerimizin lisans ö'renimlerinin son snfndas nda olup da ö'retim yly güzz yarylnda bu alanlardan birinde tezli yükseky lisans ya da lisans sonras doktora programna balayacak ö'rencilere kar lkszz burs verilir.

15 1001 B!L!MSELB VE TEKNOLOJ!K K ARA8TIRMA PROJELER!N! DESTEKLEME PROGRAMI Bilimselve Teknolojik Aratrma rma Projelerini Destekleme Program(1001); yenibilgiler üretilmesi, bilimsel yorumlarn n yaplmas lmas veya teknolojikproblemlerin çözümlenmesi içini in bilimsel esaslara uygun olarak yaplan lançalmalar ve ülkemizin uluslararas pazarlardaki rekabet gücününartrlmas amac ile ileri teknoloji uygulamalarna yönelikprojeleri, öncelikli alanlar çerçevesindeevesinde desteklemeye yönelikbir programdr. r yly 1. dönemd bavurular vurular elektronik ortamda (online) alnacakt nacaktr. Online bavuru içini in balang langç ve biti tarihleri daha sonra ilan edilecektir HIZLI DESTEK PROGRAMI Hzl Destek Program (1002); üniversitelerde, aratrma rma hastanelerinde ve aratrma rma enstitülerinde yürütülecek acil, ksak süreli, s küçük üçükk bütçelib aratrma rma ve gelitirme projelerine destek sa'lamaya yöneliky bir programdr. r B!L!MSELB TOPLANTI DESTEKLEME PROGRAMI Bilimsel Toplant Destekleme Program (1006); ulusal ve uluslararas bilimsel payla mm ve ibirlii birli'iniini artrmaya rmaya yöneliky olarak düzenlenecek (kongre, sempozyum, kollokyum,, seminer, kurs, yaz okulu ve çaltay (workshop) vb) ulusal, uluslararas ve uluslararas katlml ml bilimsel toplantlar lar desteklemeye yönelik bir programdr. r KAMU KURUMLARI ARA8TIRMA VE GEL!8!8T!RME PROJELER!N! DESTEKLEME PROGRAMI Kamu Kurumlar Aratrma rma ve Gelitirme Projelerini Destekleme Program (1007); kamu kurumlarnn Ar-Ge çalmalar ile giderilebilecek ihtiyaçlar larnnn kar lanmas ve sorunlarnn n giderilmesine ilikin projelerin desteklenmesini amaçlayan bir programdr. r PATENT BA8VURUSU TE8V!K K VE DESTEKLEME PROGRAMI Patent Bavurusu Tevik ve Destekleme Program (1008); TürkiyeT rkiye nin ulusal ve uluslararas patent bavurular vurularnnn saysnn n arttrlmas lmasn,, kiilerin ilerin patent bavurusu yapmaya tevik edilmesini ve ülkemizde fikri ve snas naî haklarn n tescili yönündey nde bilinçlenmeye lenmeye katkda bulunulmasn amaçlayan bir programdr. r.

16 1010 EVRENSEL ARA8TIRMACI (EVRENA) PROGRAMI EVRENA (1010); bilim insanlarnn ülkemizde yürütty ttü'ü çalmalara yurt dd ndan meslektalar larnnn katlmas lmasna destek veren 2221 Konuk Bilim nsan Destekleme Program na ek olarak, aratrmac rmaclarmznn TÜBTAKT TAK destekleriyle yürütty ttü'ü projelerin uluslar aras boyutlarn zenginletirmek amacyla oluturulmu turulmu bir programdr. r ULUSLARARASI B!L!MSELB ARA8TIRMA PROJELER!NE KATILMA PROGRAMI Uluslararas Bilimsel Aratrma rma Projelerine Katlma Program (1011) ; bilim insanlarmzn bilimsel çalmalar içinin yurtd nda görevlendirilmesineg destek sa'layan Yurt DD Doktora Sonras Aratrma rma Burs Program ve ikili ibirlii birli'ii anlamalar malar kapsamndaki kar lkl ziyaret/de'iim im programlarna ek olarak, birçok ulusun aratrmac rmaclarnnn ve kurulular larnn ortakl' 'yla yürütüleny uluslararas projelere (üst/( st/emsiye proje), ülkemizde istihdam edilmekte olan aratrmac rmaclarnn katlmak içini in gerek duyduklar deste'in sa'lanmas lanmas amacyla oluturulmu turulmu bir programdr. r B!L!MSEL VE TEKNOLOJ!K!8B!RL RL!)! A)LARI VE PLATFORMLARI KURMA G!R!8! G!8!M! PROJELER! (!8BAP) DESTEKLEME PROGRAMI 6BAP (1301); ulusal ve uluslar aras kurum, kurulu,, birim ve gruplar arasnda temel bilimler, mühendislik, m sa'lk k bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarnda, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri do'rultusunda gelimesini sa'lamak üzere, ilgili taraflar arasnda ibirlii birli'iniini oluturmak, artrmak rmak ve bunlarn n somut çktlara yöneleceky ekilde gelimesini sa'lamak üzere önerilecek ibirlii birli'ii a'lara larnnn ve platformlarn kurulmasn desteklemeye yöneliky bir programdr. r.

17 3501 ULUSAL GENÇ ARATIRMACI KARYER GELTRME PROGRAMI (KARYER PROGRAMI) Kariyer Program (3501); kariyerlerine yeni balayan doktoral genç bilim insanlarnn çalmalarn proje deste!i vererek tevik etmeye yönelik bir programdr. 21.yüzyln akademik önderli!ini yüklenecek genç aratrmaclarn çalmalar desteklenerek, hem genç bilim insanlarnn kariyerlerini aratrmac ve e!itimci olarak en iyi ekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin gelitirilmesi ve bilimin ülke kalknmasndaki rolünün artrlmas amaçlanmaktadr yl Kariyer Program (3501) proje bavurular 10 Temmuz 2007 tarihi itibariyle elektronik olarak alnmaya balanmtr. Sözkonusu uygulamaya geçi sürecinde; bavurularn, hem basl kopya ve CD ile hem de elektronik ortamda yaplmas gerekmektedir.bavurular 06 A!ustos 2007 tarihinde saat 14:00 e kadar adresinden yaplabilir.

18 Uluslararas Kurulular larnn Burslar Avrupa Birli<i i Komisyonu European Comission Joint Research Project Commission of the European Communities Adres:Square Eugene Plasky1040 Brüksel - BELÇKA Tel:+32(322) Faks:+32(322) Directorate-General I for External Relations Adres:200, Rue de la Lor1049 Brüksel - BELÇKA Tel:+32(322) Faks:+32(322) Directorate-General XII for Science, Research and Development Adres:75, Rue Montoyer1040 Brüksel BELÇKA NATO Burslar Burslar TÜBTAKT TAK vastas tas ile da' 'rlmaktadr Bavuru: TÜBTAKTAK - BAYGAtat Atatürk Bulvar No: Kavakldere AnkaraTel: : (312) Faks: (312) UNESCO Burslar htisas sonras aratrma rma burslar verilmektedir. Süre, S en az üç ay, en fazla 9 aydr. Bavuru: UNESCO TürkT Milli KomisyonuGöreme Sokak No:7Kavakldere ANKARATel: : (312) Faks: (312) WHO (Dünya Sa<lk Örgütü) ) Burslar Koullar: Uzman olmak ve çalma yaplacak konuda en az iki senelik deneyime sahip olmak Adayn ülkesinde gerekli çalma koullar ullarnnn olmamas Aratrlacak konunun WHO'nun ve ülkenin sa'lk k program ile ba'da damas Adayn ülkesindeki sa'lk k organizasyonunda görevg almas Bavuru: 8, ScherfigsvejDK-2100 Kopenhag - DANMARKATel MARKATel: : (453) Faks: (453)

19 disi/ulkeler/ almanya.htm Alman Akademik De<iim im Servisi (DAAD) Alman üniversitelerindeki burs olanaklar içinin DAAD'nin Bilgi ve Dan ma Merkezine bavurulabilir. Adres: DAAD ANKARA- Bilgi ve Dan ma Merkezi Alman KültK ltürr Merkezi Atatürk Bulvar No Bakanlklar klar -ANKARA daad.ankara daad.de Bavuru formlar aa'daki adreslerdende istenebilir:

20 Alexander von Humboldt Stiftung Telefon: +49 (228) Faks: +49 (228) Adres: Jean-Paul Strasse 12 Bad Godesberg Bonn - ALMANYA Bavuru Tarihi: Seçici kurul Mart, Temmuz ve Kasm aylarnda toplanmaktadr. Bavuru be ay önceden yaplmal lmaldr. 8artlar: Ö'retim görevlileri, g doçent ve profesörlere rlere verilmektedir. 40 ya n geçmemi memi olmak gerekmektedir.

21 Boehringer Ingelheim Fonds Stiftung für medizinische Grundlagenforschung Telefon: +49 (132) Faks: +49 (132) Adres: Schlossmühle hle, Grabenstrasse 46, Heidesheim - ALMANYA 8artlar: 30 ya n geçmemi memi olmak gerekmektedir. Doktora içini in verilir. Carl Duisberg Gesellschaft e.v. Telefon: +49 (221) Faks: +49 (221) Adres: Weyerstrasse G KölnK - ALMANYA 8artlar: Ö'retim görevlilerineg doktora içini in vermektedir. Özellikle meslek yükseky okulu ve mühendislikm branlar lar içindir. indir. Almanca kurslar bulunmaktadr.

22 Fritz Thyssen Stiftung Telefon: +49 (221) Faks: +49 (221) Adres: Am Römertrum 3, Postfach KölnK - ALMANYA 8artlar: Ekonomi, fen, tpt p alanlarnda nda burslar verilmektedir. Ö'retim görevlilerineg doktora içini in vermektedir.

23 TÜRK!YE TEKNOLOJ! GEL!8!8T!RME VAKFI, sanayimizin uluslararas pazarlardaki rekabet gücünü artracak racak teknolojik inovasyon kapasitesinin gelitirilip güçlendirilmesinin desteklenmesini hedeflemektedir

24 Ortak doktora programlar COST Aksiyonlarna na KatlmÜlkemizin lkemizin üyesi bulundu'u u ve TürkiyeT rkiye deki bilimsel koordinatörl rlü'ü kurumumuz tarafndan yürütüleny COST (European( Co-operation operation in the Field of Scientific and Technical Research) ) program kapsamndaki yeni COST aksiyonlarnn n listesi ekte, katlm m koullar ullar ise aa'a 'da belirtilmektedir. Z COST aksiyonlarna na katlm m "proje esasna" göreg olmaktadr. Z Aksiyonlara katlmak üzere proje önermek isteyen kiilerin ilerin projelerini ilgili COST aksiyonuna ait Ortak Niyet Beyan (Memorandum of Understanding-MoU MoU) do'rultusunda, 2515 Kodlu TÜBTAKT TAK proje öneri formunu kullanarak düzenlemelerid ve aa'a 'daki adrese bavurmalar vurmalar gerekmektedir. TÜB!TAKTAK Uluslararas!birli birli<ii Daire Bakanl kanl< kili ve Çoklu likiler MüdürlM rlü'ü Atatürk Bulvar 221, Kavakldere, Ankara Tel: / Faks : E-posta: tubitak.gov.tr Internet: tubitak.gov.tr/.gov.tr/uidb Z COST aksiyonlarnn MoU lar larnn ve COST program hakknda ayrnt ntl bilgi ile proje öneri formunun temin edilece'i i internet adresleri aa'a 'da verilmektedir. cost.esf.org

25 Life Sciences and Biotechnologies * ICGRSIB: Integrated Computational Genomics Resources of the Swiss Institute of Bioinformatics isb-sib.ch * WNMRC: European NMR Large Scale Facility Wageningen wnmrc.wur.nl/uk/ /UK/European+NMR+ +NMR+Large+Scale+Facility+Unit Unit/ * EU-NMR: Center for Biomolecular Magnetic Resonance bmrz.uni-frankfurt.de/ * FELICS: Free European Life-science Information and Computational Services felics.org/ * EMMAinf: European Mouse Mutant Archive Infrastructure emmanet.org * MAX-INF2: European Macromolecular Crystallography Infrastructure Cooperation Network ac.uk/maxinf CORDIS'in altyaplara lara ait dokümanlar manlarnana ulaabilece abilece'iniziniz FTP adresi: ftp://ftp.cordis cordis.lu/pub/infrastructures/docs

26 Peki hangi Marie Curie - Mobility etkinlikleri sizin icin uygun? Yurtdisindaki universite, arastirma merkezi, KOBI'lerle biraraya gelip yabanci ve Turk doktora ogrencileri icin bir egitim programi mi duzenlemek istiyorsunuz? (RTN) Universite - Sanayi isbirligine yonelik bilgi tranfer icin arastirmaci gonderip yabanci arastirmaci mi agirlamak istiyorsunuz? (ToK( ToK) En az dort etkinlikten olusan bir egitim programi icin destek mi ariyorsunuz? (SCF) Doktora sonrasi Avrupa'ya mi gitmek istiyorsunuz? (EIF) Doktora sonrasi Avrupa disina mi gitmek istiyorsunuz? (OIF) Ucuncu ulkelerdeki ustun arastirmacilari kurumunuzda agirlamak mi istiyorsunuz? (IIF) Teknolojinin son noktasinda arastirma yapan bir gruba liderlik mi yapmak istiyorsunuz? (EXT) Yabanci ve ust duzey bir arastirmaciyi kurumunuzda kursu sahibi olarak agirlamak mi istiyorsunuz? (EXC) Kendi alaninda ustun, basarili ve y.disinda taninmis bir bilim insani olarak odul mu almak istiyorsunuz? (EXA) Avrupa'da en az iki yil Marie Curie programlarindan yararlanmis ve ulkesine geri donmek isteyen bir arastirmaci olarak destek mi ariyorsunuz?? (ERG) Avrupa disinda en az bes yil arastirma yapmis ve Avrupa'ya geri donmek isteyen bir arastirmaci olarak destek mi ariyorsunuz?? (IRG) Yukarida sozu edilen bu etkinlikler ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafindan bizlere iletilen proje cagri takvimi ve bilgileri asagidaki gibidir.

27 European Molecular Biology Organization (EMBO)-- an organisation dedicated to promoting biological science in Europe-- --has used its Young Investigator Programme (YIP) to help talented life scientists start independent research careers in Europe.. But even as 180 young scientists were benefiting from the extra funding, mentor support, and networking opportunities YIP provides,, EMBO was growing worried that Western European researchers-- --who arguably need those resources less than their eastern colleagues-- --were winning most of the awards

28 . The first generation Last December,, EMBO announced the first 10 installation- grant winners; three of those winners will be setting up their labs in Poland, two each in Turkey and Portugal, and one each in Croatia, Estonia, and the Czech Republic. To apply, scientists must have spent two consecutive years abroad and have an offer of a position at an institute in one of the participating countries. For the first year of the programme, scientists who had already returned-- --but not more than a year before-- --were also eligible. The 10 winners, Wallon says, were selected from among 74 applicants.. "The" programme is important because these people are selected by an independent body,... so that the countries will be sure that those are indeed the best people," says Claudio Sunkel, chair of the programme's board and vice-director of the Molecular and Cellular Biology Institute in Portugal.

29 James S. McDonnell Foundation* Founded in 1950 by aerospace pioneer James S. McDonnell, the Foundation was established to "improve the quality of life," and does so by contributing to the generation of new knowledge through its support of research and scholarship. The Foundation awards grants via the Foundation- initiated, peer-reviewed reviewed proposal processes described in the 21st Century Science Initiative. The Research Awards deadline and application guidelines will be available on our website on or before November 30, Sign up for our mailing list to receive instant notification of when the information has been posted.

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN. PROJE, BURS, DESTEK ve ÖDÜL FIRSATLARI. Doç. Dr. NİLAY BAŞARAN Başkent Üniversitesi Proje Koordinatörü

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN. PROJE, BURS, DESTEK ve ÖDÜL FIRSATLARI. Doç. Dr. NİLAY BAŞARAN Başkent Üniversitesi Proje Koordinatörü BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN PROJE, BURS, DESTEK ve ÖDÜL FIRSATLARI Doç. Dr. NİLAY BAŞARAN Başkent Üniversitesi Proje Koordinatörü 18 Ocak 2013 Neden AR-GE yapıyoruz? ve bu desteklerden yararlanmak istiyoruz?

Detaylı

Araştırmalar için Destek Kaynakları

Araştırmalar için Destek Kaynakları Araştırmalar için Destek Kaynakları Ulusal Fon Kaynakları Başkent ş Üniversitesi araştırma fonu TÜBİTAK Devlet tplanlama l Teşkilatı (DPT) Sanayi Bakanlığığ Kalkınma Ajansları Mesleki Kuruluşlar (Meslek

Detaylı

BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015

BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015 BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015 çindekiler 1 GENEL 2 2 YAYIN DESTE 2 2.1 Genel Kurallar................................... 2 2.2 Makale Deste i...................................

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB)

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) İÇİNDEKİLER UİDB 5 İKİLİ VE ÇOKLU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (İÇİM) 7 İKİLİ İŞBİRLİKLERİ 8 ÇOK TARAFLI İŞBİRLİKLERİ

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversiteleraras$ Kurul Ba&kanl$$ taraf$ndan haz$rlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüe konulan Lisansüstü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi 2010 yılında kurulan ve İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi nde faaliyete geçen

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector Bilginin en önemli güç haline geldiği bugünün dünyasında, ilerlemenin tek yolu bilginin üretilmesinden geçmektedir. İşte üniversiteler de bilimsel bilginin üretildiği ve öğrencilere aktarıldığı kurumlardır.

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları

İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları ULUSLARARASI FIRSATLAR İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları Uluslararası İşbirlikleri İkili İşbirliği (Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde devam

Detaylı

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı TÜBİTAK

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Uluslararası Projelerde Yer Almanın Kazançları Bilgi ve Zaman Avrupa/dünya çapındaki en iyi araştırmacılarla bir araya gelerek, bilgi/deneyimlerinizi

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji,

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji, YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:87 N SAN/APRIL 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr STANBUL T CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Geli en teknoloji, ard nda çöp y

Detaylı

ISBN: 978-975-403-498-1

ISBN: 978-975-403-498-1 ISBN: 978-975-403-498-1 Nitelikli Türkçe Yayın ile, Bilimde Evrensel Sürüm. 2 TARIM, VETERİNER VE BİYOLOJİ BİLİMLERİ SÜRELİ YAYINCILIK 2.EDİTÖRLER ÇALIŞTAYI 2008 İÇİNDEKİLER AÇILIŞ KONUŞMALARI...5 Prof.

Detaylı

ULUSLARARASI FIRSATLAR

ULUSLARARASI FIRSATLAR ULUSLARARASI FIRSATLAR Đkili ve Çok Taraflı Đşbirliği Programları Ayşe SAYIN ÜKE Bilimsel Programlar Uzmanı 24 Mart 2011 Uluslararası Đşbirlikleri Đkili Đşbirliği (Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

2008 Yılı Performans Programı

2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Performans Programı TUBITAK_PP_2008.doc İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR... 5 BAŞKANIN SUNUŞU... 7 1. KURUM HAKKINDA BİLGİ... 8 1.1 Kurum Tanıtımı... 8 1.1.1.

Detaylı

Değişim Programı. Mevlana. Exchange Programme

Değişim Programı. Mevlana. Exchange Programme Değişim Programı Mevlana Exchange Programme Mevlana Değişim Programı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

Yükseköğretimin Yönetimine Kadınların Katılımı: Bazı AB Ülkeleri Tarafından İzlenen Politika- Stratejiler ve Türkiye İçin Öneriler *

Yükseköğretimin Yönetimine Kadınların Katılımı: Bazı AB Ülkeleri Tarafından İzlenen Politika- Stratejiler ve Türkiye İçin Öneriler * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13, Sayı 3, Aralık 2012, Sayfa 207-226 Yükseköğretimin Yönetimine Kadınların Katılımı: Bazı AB Ülkeleri Tarafından İzlenen Politika-

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR.

DEVLET DESTEKLERİ. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DEVLET DESTEKLERİ BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR. Kaynaklar: TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, Bilim, Sanayi ve

Detaylı

2011 Faaliyet Raporu

2011 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 6 TABLOLAR LİSTESİ... 10 KISALTMALAR... 12 1. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... 24 1.1. Organizasyon Yapısı ve İnsan Kaynakları Bilgileri...

Detaylı