ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni May s Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr Sosyal Bilimler Enstitüsü,"

Transkript

1 ünihaber Say : 86 Ankara Üniversitesi Haber Bülteni May s (15 günde bir ç kar) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program na Geçti Kendisine ba l befl fakültedeki 40 anabilim dal nda yaklafl k 5000 lisansüstü ö renci ve 400 ö retim üyesine hizmet veren Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Elerman, IUPAP Üyesi oldu Üniversitemiz Fizik Mühendisli i Bölümü ö retim üyelerinden Prof. Dr. Yalç n Elerman, ülkemizin de üyesi oldu u ICSU ya (International Council for Science) üye bir kurulufl olan IUPAP a (International Union of Pure and Applied Physcis) üye seçildi. 10 DA TÜBA Ödülleri Ö retim Üyelerimizin Üniversitemizin iki ö retim üyesi, 2001 de uygulamaya konulan TÜBA-GEB P Üstün Baflar l Genç Bilim nsanlar n Ödüllendirme Program n ; bir ö retim üyesi de 1995 y l nda bafllat lan TÜBA Sosyal Bilimlerde Hizmet Ödülü nü kazand. 15 TE Sosyal Bilimler Enstitüsü, aç kl k ve biliflim teknolojilerine adaptasyon sa lamak üzere Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program na geçti. 2 DE TÖMER den, Dünya da Türkçe Ö retimi-7 Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabanc Dil Araflt rma ve Uygulama Merkezi TÖMER, y llardan beri sürdüregeldi i Dünyada Türkçe Ö retimi konulu uluslararas sempozyum serisinin yedincisini, Yurtd fl ndaki Türkçe Ö retmenlerine Destek Seminerleri ad alt nda 3-4 May s 2007 tarihlerinde Üniversitemizin Avrupa Topluluklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) salonlar nda gerçeklefltirdi. 11 DE Bahar fienli i Bu y l May s tarihleri aras nda gerçeklefltirilen Ankara Üniversitesi Geleneksel Bahar fienli i nde, çok say da amatör ö renci müzik toplulu u ile popüler sanatç lardan Özlem Tekin, Yavuz Bingöl, Levent Yüksel ile Grup Gündo arken sahne ald. 12, 13, 14 TE Türk H zland r c Merkezi Çal fltay Üniversitemiz koordinatörlü ünde Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Prof. Dr. Ömer Yavafl taraf ndan yürütülen ve 10 üniversiteden 80 i aflk n araflt rmac n n yer ald DPT - Yayg nlaflt r lm fl Ulusal ve Uluslararas Proje (YUUP) format ndaki "Türk H zland r c Merkezi Teknik Tasar m ve Test Laboratuarlar " konulu projenin III. Çal fltay May s 2007 tarihlerinde gerçeklefltirildi. 5 TE Z FTT ten, Uluslararas Sanat Festivali ve Üniversite Tiyatrolar Buluflmas Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tiyatro Toplulu u Z FTT, May s 2007 tarihleri aras nda Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Almanya, Nijerya, spanya, H rvatistan ve Türkiye den ö renci topluluklar n n kat l m yla 1. Uluslararas Sanat Festivali ve Üniversite Tiyatrolar Buluflmas n gerçeklefltirdi. 7 DE

2 ünihaber Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program na Geçti Kendisine ba l befl fakültedeki 40 anabilim dal nda yaklafl k 5000 lisansüstü ö renci ve 400 ö retim üyesine hizmet veren Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, aç kl k ve biliflim teknolojilerine adaptasyon sa lamak üzere Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program na (OIBS) geçti. Program n web ara yüzünde ö renci izleme ve ders notu kay t aflamas n n hizmete aç lmas nedeniyle 7 May s 2007 tarihinde Rektörlük 100. Y l Salonu nda bir tören düzenlenerek, Enstitüye ba l 40 anabilim dal nda lisansüstü programlarda ders veren ö retim üyelerine ve anabilim dal baflkanlar na program flifreleri da t ld. Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program ; ö renci iflleri, lisansüstü ö renci izleme ve elektronik ortamda kay t (ders kayd, ders notu iflleme ve kay t yenileme) olmak üzere üç ana yap dan olufluyor. Lisansüstü ö renci izleme program nda ö retim üyeleri, e itim-ö retim dönemlerine göre verdikleri dersler, dan flmanl n yürüttü ü ö renciler ve jüri üyelikleri hakk nda güncel bilgilendirmelere sahip olurken; ö renciler de kendileri hakk ndaki durum bilgilerine, akademik bilgilere ve tez dönemi bilgilerine ulaflabilecek. Ö retim üyeleri ve ö renciler ayn zamanda program üzerinden her yar y l, Enstitünün tüm anabilim dallar n n açm fl oldu u dersleri görebilecek ve ö retim üyeleri, açt klar derslerin baflar notlar n elektronik ortamda girebilecek. Piramit sistemi uygulanan ö renci izleme program nda, anabilim dal baflkan, anabilim dal ndaki tüm ö retim üyeleri ve ö rencilerin durumlar n görebilirken, ö retim üyeleri kendi durum bilgileri ile birlikte dan flmanl n yürüttü ü ö renci bilgilerini, lisansüstü ö renciler ise sadece kendi durumlar n izleyebilecek. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ö renci flleri Birimi, uygulamalar n n tamam n elektronik ortamda gerçeklefltirmek üzere büyük bir h zla ve yo un bir flekilde çal fl yor. Söz konusu çal flmalar n son aflamas na gelindi. Enstitü yöneticileri, e itim-ö retim y l birinci (güz) yar y l ndan itibaren, program çerçevesinde tümüyle elektronik ortamda çal flmaya bafllanaca n bildirdi. Program n tan t lmas amac yla düzenlenen törende bir konuflma yapan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Ç naro lu, Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program n n, Ankara Üniversitesi Lisansüstü E itim-ö retim Yönetmeli ine uygun olarak Üniversitemiz Bilgi fllem Dairesi Baflkanl nca haz rland n ; bu program n amac n n, Üniversitemizin son y llarda Ça dafl Üniversite anlay fl içinde bafllatm fl oldu u aç kl k politikas ve biliflim teknolojilerine adaptasyon aç s ndan, Enstitü ö renci iflleri uygulamalar n n %90 n n biliflim teknolojilerinden yararlanarak gerçeklefltirmek oldu unu belirtti. Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program için destek veren Üniversitemiz yöneticileri ile Enstitü Müdür Yard mc lar Doç. Dr. Aynur Yongal k ve Doç. Dr. Sema Taflp nar Ayvaz a, Bilgi fllem Dairesi çal flanlar na ve Sa l k Bilimleri Enstitüsü personeli Ayfle Ünal a teflekkür eden Prof. Dr. Ç naro lu, ayr ca Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreter Vekili Demet Sezgen e, Ö renci flleri Sorumlusu Kaz m Gökmen e, ö renci iflleri personeli Hasan Demirel, Kamile Korafll, Özgür Ünal, Serpil Yurdakul, Hikmet Gilikli, Selime Ünsalan ve Zekeriya Do u ya da teflekkür belgesi verdi. Ayd n Güven Gürkan Anma Toplant s Türk siyasetinin unutulmaz isimlerinden, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Prof. Dr. Ayd n Güven Gürkan, vefat n n birinci y l nedeniyle do um günü olan 8 May s 2007 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi nde düzenlenen bir törenle an ld. Törene, Ayd n Güven Gürkan n siyasetteki yak n çal flma arkadafllar, ailesi, dostlar ve Üniversitemiz ö retim üyeleri kat ld. Toplant da, Ayd n Güven Gürkan n kiflili i ve fikirlerini anlatmak üzere Nalan ve Enis Sak zl taraf ndan haz rlanan Politikada Bir Göçmen belgeseli de izlendi. LEF e Yeni Ödüller nönü Üniversitesi K sa Film Festivali ne Ankara Üniversitesi letiflim Fakültesi nden kat lan Mütereddit adl film kurmaca, Öyle Duruyorum adl film de belgesel dal nda birincilik ödülünü ald. Malatya da Nisan 2007 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen festivalde belgesel dal nda yedi, kurmaca dal nda 13 film yar flt. Kurmaca dal nda en iyi film ödülü güncel bir konuyu insanl k dram üzerinden yal n, etkili ve özgün bir sinema diliyle anlatmay baflard için yönetmenli ini Eray Mert in yapt Mütereddit adl filme verildi. Belgesel dal nda en iyi film ödülü ise bilinçsiz silahlanma ve bu konuda yaflanan toplumsal trajediyi tan klar n anlat m yla belgeleyen ve bu gerçek üzerinde seyirciyi bir kez daha düflündürdü ü için yönetmenli ini Atefl Savafleri, rem Pasinligil ve Onur Etiz in yapt Öyle Duruyorum adl film kazand. Bu arada Eray Mert in yönetti i Mütereddit adl film bu y l 7-11 May s tarihleri aras nda dördüncüsü düzenlenen Y ld z K sa Film Festivali nin kurmaca dal nda ikincili- i elde etti. 2

3 ünihaber Ankara Üniversitesi nin Kurdu u Adana Ziraat Fakültesi 40 Yafl nda Çukurova Üniversitesi nin temelini oluflturmak üzere Ankara Üniversitesi taraf ndan 1967 y l nda Adana da Üniversitemiz ö retim üyeleri taraf ndan kurulan Ankara Üniversitesi Adana Ziraat Fakültesi nin kuruluflunun 40 nc y l, 4 May s 2007 tarihinde Üniversitemiz Ziraat Fakültesi nde düzenlenen bir törenle kutland. Törene, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras, Ziraat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Cemal Talu, Çukurova Üniversitesi Adana Ziraat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ayzin Küden, Çukurova Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mithat Özsan ve Adana Ziraat Fakültesi nin Kurucu Dekan Prof. Dr.. Akif Kansu ile kurucu ö retim üyeleri kat ld. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvar ö retim elemanlar Hande Küden ve Madine Julmurzina n n sundu u konserle bafllayan törende, o dönemde Adana Ziraat Fakültesi nde görev yapan ö retim üyelerine birer plaket verildi. Adana Ziraat Fakültesi nin Kurucu Dekan Prof. Dr.. Akif Kansu Adana Ziraat Fakültesi nin flimdiki Dekan Prof. Dr. Ayzin Küden Bir Müzemiz Olmal - Törende bir konuflma yapan Ziraat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Cemal Talu, gelecek y l 75. kurulufl y ldönümünü kutlayacak olan bu fakültenin, Türkiye de birçok konuya öncülük yapt n, araflt rma amaçl ilk yüksekö retim kurumu oldu unu, ilk fizik ve kimya doktoralar n n burada yap ld n, akademik özerklikle ilgili ilk çal flmalar n ve akademik ritüellerin ilk burada ortaya ç kt n, Türkiye de yüksekö retim sisteminin geliflmesine yapt çok say da katk bulundu unu söyledi. Bu fakültenin katk - s yla 1955 y l nda Bergama Ziraat Fakültesi nin kuruldu unu, bu fakültenin befl bölümünden birinin de ev ekonomisi bölümü oldu unu belirten Prof. Dr. Talu, daha sonra Atatürk Üniversitesi nin kuruluflunda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nin büyük eme i oldu unu, bir bölgenin kalk nmas ndan sorumlu üniversite olarak Üniversitemiz hocalar n n büyük katk lar bulundu unu kaydetti. Üçüncü olarak da herkesin k vanç duydu u Çukurova Üniversitesi nin kuruluflunda katk sa lad klar n belirten Prof. Dr. Talu, bu üniversitenin temellerini atan ö retim üyelerinin bugün burada oldu unu vurgulad. Yüksekö retim kurulufllar n n, baflar lar n gelecek nesillere iyi aktarmak zorunda olduklar n da kaydeden Prof. Dr. Talu, Fakültenin bir müzesinin olmas n n gereklili ini dile getirerek, bunu hayata geçirmenin, tüm ö retim elemanlar n n zorunlulu u oldu unu, gelecek y lki 75. kurulufl y ldönümünde bunu gerçeklefltirmek istediklerini ve bu sayede Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nin topluma verdiklerinin anlat labilece- ini sözlerine ekledi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras da konuflmas nda, bu toplant n n, Prof. Dr. Talu un bir bilgilendirme çal flmas oldu unu, çünkü Adana Ziraat Fakültesi ni Ankara Üniversitesi nin kurdu unu kendisinin de bilmedi ini belirtti. Üniversitemiz Ziraat Fakültesi nin 75. kurulufl y ldönümünün genifl bir flekilde kutlanmas n destekledi ini de kaydeden Prof. Dr. Aras, ülkemizde son zamanlarda 15 üniversite birden aç lmas n da elefltirdi ve eskiden yeni bir üniversite aç laca zaman 10 y l Çukurova Üniversitesi nin Kurucu Dekan Prof. Dr. Mithat Özsan geçmesinin beklendi ini belirtti. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ayzin Küden de bir konuflma yaparak, kurulufllar n n 40. y l n, kurucu fakülte olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nde kutlaman n, kendileri için büyük mutluluk oldu unu söyledi. Adana Ziraat Fakültesi nin, 1971 y l nda Çukurova Üniversitesi nin kurulmas yla bu üniversiteye ba lanarak Türk tar m na hizmet vermeye devam etti- ini kaydeden Prof. Dr. Küden, tar m n ülkemizin vazgeçilmezi oldu unu, s k nt lar olmas na ra men inkar edilemez bir potansiyeli bulundu unu sözlerine ekledi. Adana Ziraat Fakültesi nin Kurucu Dekan olan ve 21 Haziran 1967 de görevine bafllayan Prof. Dr.. Akif Kansu da Fakültenin tüm kurulufl aflamalar n anlatt. Balcal kampusunun bulundu u alan kendisine ilk gösteren kiflinin Kaz m Türko lu oldu- unu belirten Prof. Dr. Kansu, o zamanki Adana Valisi Ö. Lütfi Hanc o lu nun da kampus konusunda çok destek verdi ini, Adana da kampus için buldu un yeri bana bile söyleme dedi ini kaydetti. Fakülteye ilk ö rencileri 1970 te ald klar n ama ö rencilerin bir y l Ege Üniversitesi nde okudu unu da vurgulad. Çukurova Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mithat Özsan ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nin ö rencisi olmaktan her zaman gurur duydu unu, buras n n, üç üniversitenin öncülü ünü yapt - n, Çukurova Üniversitesini ise bütünüyle kurdu unu söyledi. Konuflmalar n ard ndan, törene kat lan kurucu ö retim üyelerinden Prof. Dr. brahim Atakifli, Prof. Dr. brahim Genç, Prof. Dr. Yüksel Öztan, Prof. Dr. Ali Balaban, Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülay m, Prof. Dr. fiahabettin Elçi, Prof. Dr. Nurettin Kaflka, Prof. Dr. Ali Kemal Gö üfl, Prof. Dr. Mithat Özsan ve Prof. Dr.. Akif Kansu ya birer plaket verildi. 3

4 4 ünihaber Ankara Uluslararas T p Ö rencileri Kongresi 2007 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Nisan 2007 tarihleri aras nda TurkMSIC (Turkish Medical Students International Committee) Ankara Yerel Komitesi taraf ndan düzenlenen Ankara International Medical Students Congress (AIMSC) 2007 ye ev sahipli i yapt. Türkiye den ö rencilerin yan s ra Romanya, Polonya, S rbistan, H rvatistan, Kosova, ran, Irak, Sudan, Pakistan gibi birçok ülkeden 35 yabanc t p ö rencisinin de kat ld toplant da t p ö rencileri, bilimsel çal flma deneyimlerinin yan s ra, ülkelerindeki farkl e itim sistemlerini, dünya görüfllerini, kültürlerini paylaflt lar. 19 Nisan 2007 günü Ankara Üniversitesi Rektör Yard mc s ve Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Gürel ile Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Dekan Yard mc - s Prof. Dr. Sabri Kemahl n n kat ld aç - l fl töreni ile bafllayan AIMSC 2007 de üç gün boyunca bilimsel çal flma sunumlar, Yeni Kitap DTCF Ça dafl Yunan Dili ve Edebiyat Anabilim Dal ö retim görevlimiz Dr. Damla Demirözü taraf ndan yaz lan Savafltan Bar fla Giden Yol-Atatürk Venizelos Dönemi Türkiye-Yunanistan liflkileri bafll kl kitap, letiflim Yay nevi taraf ndan yay mland. Dr. Demirözü kitab yla ilgili flunlar yazd : Kitab n ilk bölümü, Türkiye tarihi aç s ndan çok önemli olmas na ra men, Türkiye de göreceli olarak az bilinen bir konuya ayr lm flt r: Venizelos ve Yunanistan n Megali dea ile yaflad sürece. Megali dea dan Göçmenlerin Yunanistan na bafll alt nda Yunanistan n geçirdi i toplumsal dönüflümlere ve Yunanistan da yaflanan çalkant l siyasi oluflumlara yer verilmifltir. kinci bölüm 1930 Türk-Yunan Yak nlaflmas Sürecinde Türkiye bafll n tafl maktad r. Yeni Devletler Yeni Sorunlar bafll kl üçüncü bölümde ise Lozan Antlaflmas sonras Türkiye ve Yunanistan aras nda paylafl lan ve dönüfltürülmeye çal fl lan geçmiflin yaratt sorunlar anlat lmaktad r. Büyük Liderler Cesur Kararlar bafll alt nda ise henüz sekiz y l önce ordular birbirlerine karfl savaflan iki ülke liderlerinin izle- t p alan nda en yeni konular hakk ndaki çal fltaylar ve ö retim üyesi sunumlar gerçeklefltirildi. Üst düzeyde bir bilimsel ortam içerisinde deneyimlerini ve bilgilerini paylaflan t p ö rencileri, An tkabir ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezileri, Keçiören Belediye- dikleri siyaset, Meclis te yapt klar konuflmalar ve bu siyasetin iki ülkenin içinde uyand rd tepkiler anlat lmaktad r. Bu bölümde, 1930 Türk-Yunan yak nlaflmas sürecinde Ankara da görev yapan, anlaflmazl klar n diyalog ile çözümlendi i müzakereleri yürüten taraflardan, Yunanistan n Ankara Büyükelçisi Spiridon Polihroniadis in kiflisel arflivi de okuyucunun bilgisine sunulmaktad r. Ayr ca, Venizelos un Lozan ve Nüfus Mübadelesi konular nda Yunan Meclisi nde ya da kamuoyuna yönelik önemli beyanatlar, gerek Yunan Meclisi, gerekse TBMM de yaflanan süreç ile yap lan tart flmalar n metni okuyucu ile paylafl lmaktad r. Türk ve Yunan Bas n nda Yank lar bafll kl son bölümde ise Venizelos un Türkiye nin kurucusu ve kurtar c s Mustafa Kemal Atatürk ile yan yana izledi i Cumhuriyet Bayram n n, smet nönü ve Tevfik Rüfltü Aras ile imzalad ekonomik anlaflmalar n, stanbul ve Patrikhane yi ziyaretinin Türk ve Yunan bas n nda nas l yank land incelenmektedir. si nin katk lar yla düzenlenen Türk Gecesi, kat l mc lar n kendi ülkelerinin kültürlerini tan tt klar Global Village Party gibi pek çok aktivite içeren sosyal program ile de Türkiye ve Türk kültürünü tan ma ve kendi kültürlerini paylaflma f rsat buldular. Toplant da, Ankara Üniversitesi T p Fakültesi ö retim üyeleri ve ö rencileri taraf ndan yap lan de erlendirme sonucunda En yi Sözlü Sunum ödülünü S rbistan dan kat lan Milos Miljkovic, En yi Poster Sunumu ödülünü ise Pakistan dan kat lan Ambreen Khan kazand. Kongre sonras nda ise kat l mc lar için Kapadokya gezisi düzenlendi. Savafltan Bar fla Giden Yol Atatürk-Venizelos Dönemi Türkiye-Yunanistan liflkileri Kitab n ekler bölümünde; Megali dea n n ilk defa resmi düzeyde dile getirildi i Yoannis Koletti nin 1844 y l nda Meclis te yapt konuflma, Venizelos un Ankara Antlaflmas n Yunan Meclisi nin onay na sunarken 17 Haziran 1930 da yapt konuflma, Venizelos un 1930 Türkiye yak nlaflmas s ras nda izledi i siyaseti dile getiren 28 fiubat 1934 tarihli Meclis konuflmas, Venizelos, smet nönü ve Tevfik Rüfltü Bey in birbirlerine gönderdikleri, 1930 Türk-Yunan yak nlaflmas sürecini bafllatan mektuplar, Polihroniadis in arflivinin baz önemli k s mlar, ABD nin Ankara Büyükelçisi Grew in Venizelos un Ankara ziyaretini ve süreç hakk ndaki gözlemlerini anlatan arfliv yaz flmas, Pinelopi Delta n n an lar ndan Venizelos un Ankara ziyareti sonras Ankara, yeni kurulan Türkiye ve yak ndan tan d Türkiye nin kurucular Mustafa Kemal Atatürk ve smet nönü hakk ndaki gözlemleri, Venizelos un Atatürk ü Nobel Bar fl Ödülüne aday gösterdi i mektup ve Türkiye de yay mlanan Akbaba ve Karagöz mizah dergilerinin süreç ile ilgili karikatürleri yer almakta.

5 Üniversitemizce Koordine Edilen Türk H zland r c Üniversitemiz koordinatörlü ünde Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Prof. Dr. Ömer Yavafl taraf ndan yürütülen ve 10 üniversiteden 80 i aflk n araflt rmac n n yer ald DPT - Yayg nlaflt r lm fl Ulusal ve Uluslararas Proje (YUUP) format ndaki 2006K Kodlu ünihaber Merkezi Konulu DPT-YUUP Projesinin III. Çal fltay Yap ld Prof. Dr. Ömer L. Gebizlio lu "Türk H zland r c Merkezi Teknik Tasar - m ve Test Laboratuarlar " konulu projenin III. Çal fltay May s 2007 tarihlerinde Fen ve Mühendislik Fakülteleri K rm z Salon da gerçeklefltirildi. 50 nin üzerinde proje üyesinin ve ABD Yale Üniversitesi ö retim üyesi Prof. Dr. Rick Casten n kat l m ile gerçeklefltirilen çal fltay n aç l fl na Üniversitemiz Rektör Yard mc lar Prof. Dr. Ömer Gebizlio lu ve Prof. Dr. Mehmet Gürel ile Mühendislik Fakültesi Dekan Yard mc lar Prof. Dr. Feryal Karadeniz ve Doç. Dr. Bülent Akay da kat ld. Çal fltay aç l fl nda bir konuflma yapan Rektör Yard mc s Prof. Dr. Ömer Gebizlio lu, projede 10 üniversiteden araflt rmac - lar n yer almas n n, tak m çal flmas na güzel bir örnek oluflturdu unu belirterek, koordinasyon görevinin Üniversitemiz için önemli bir deneyim oluflturdu unu vurgulad. Prof. Dr. Gebizlio lu, projenin öneminin Üniversitemizce bilindi ini, gerekli planlama ve uygulamalar n sürekli gündemde tutuldu unu, Üniversitemizin Gölbafl Viranc k (50. Y l) Kampus alan nda gerçeklefltirilecek yap lanma için çal flmalar n sürdü ünü belirterek, proje elemanlar n n çal flmalar yla ülkemizin teknolojik Ar-Ge altyap s için önemli bir arac, h zland r c lara dayal fl n m kaynaklar n hayata geçireceklerini, gerekli kurumsallaflman n sa lanmas yla kurulacak tesisin zaman içinde daha geliflerek tüm ülkeye ve bölgeye hizmet verece ini vurgulad. Projenin genel bir de erlendirmesini yapan proje yürütücüsü Prof. Dr. Ömer Yavafl ise projenin ana hedeflerine do ru sa l kl bir flekilde ilerlendi ini belirtti. Hedefe ulaflmak aç s ndan kurumsallaflman n, proje üyesi gençlerin yetifltirilerek uzman personel aç n n kapat lmas n n ve uluslararas iliflkilerin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Yavafl, kurulacak do rusal elektron h zland r c lar na dayal serbest elektron lazeri laboratuvar n n teknik özelliklerinin yan s ra Üniversitemiz ve ülkemiz için potansiyel kullan m alanlar ile gündemdeki detay projelendirme çal flmalar hakk nda de erlendirmelerde bulundu. Aç l fl bölümünün ard ndan ilk konuflmay yapan Prof. Dr. Rick Casten dünyadan örnekler üzerinde durarak 100 MeV - 1 GeV aras proton h zland r c lar na dayal olarak yap labilecek araflt rmalar konusunda kapsaml bir sunum yaparak, gelecekte oluflturulacak Türk H zland r c Merkezi nde bu anlamda neler yap labilece i konusunda aç l mlarda bulundu. Üniversitemizin yan s ra Bo aziçi, Do ufl, Dumlup nar, Erciyes, Gazi, stanbul, Ni de, Süleyman Demirel ve Uluda Üniversitelerinden 50 nin üzerinde ö retim üyesi ve lisansüstü ö rencinin kat l m ile üç gün süren çal fltayda, 30 un üzerinde bildiri sunuldu ve üç ayr de erlendirme oturumu düzenlendi. Kurulacak tesisin teknik alt yap s, teknolojik donan m, güç, so utma, kontrol sistemleri v.b. ihtiyaçlar n n yan s - ra, oluflturulacak deney istasyonlar hakk nda sunumlar n yap ld çal fltayda ayr ca teknik tasar m çal flmalar sürdürülen Türk H zland r c Merkezi konusunda da bildiriler sunuldu. Çal fltay sunumlar aras nda, kurulmas planlanan k z lötesi serbest elektron lazerlerinin (KÖ SEL) (Infrared Free Electron Lazer, IR FEL) baflta malzeme fizi i, nanoteknoloji, biyoteknoloji, yüzey ve arayüzey çal flmalar, yar iletken ve optik araflt rmalar olmak üzere, t p, difl hekimli i, kimya, ziraat, ilaç, g da v.b. alanlardaki kullan m potansiyeli konusunda sunumlar yer ald. Proje ve çal fltay ile ilgili bilgilere UP/YUUP.HTM adresinden ulafl labilir. YUUP Kapsam nda Yap lan Uluslararas flbirli i Protokolleri- YUUP Projesinin uluslararas aya n oluflturmak ve güçlendirmek amac ile Almanya n n üç önemli araflt rma merkezi ile befl y l süreli iflbirli i protokolleri imzaland. Almanya n n en büyük ulusal araflt rma merkezi özelli ini tafl yan ve Hamburg ta kurulu bulunan DESY (Deutsche Elektronen Synchrotron) (http://www.desy.de) H zland r c Merkezi ile Üniversitemiz aras nda 1996 dan bu yana yürürlükte olan mevcut iflbirli i anlaflmas na ek olarak, do rudan YUUP projesini konu alan özel bir protokol 2007 y l Mart ay içinde 2011 y l Aral k ay na kadar geçerli olacak flekilde DESY Direktörlü ü ile Üniversitemiz Rektörlü ü aras nda imzalanarak yürürlü e girdi. Benzer bir iflbirli i protokolü Mart ay içinde Üniversitemiz ile Berlin de bulunan Sinkrotron Ifl n m Araflt rma Merkezi BESSY (Berliner Elektronenspeicherring-Gesellscaft für Synschrotronstarhlung) (http://www.bessy.de) aras nda yine 2011 y l Aral k ay na kadar geçerli olacak flekilde imzaland. Almanya, Dresden de bulunan ve proje kapsam nda kurulmas planlanan laboratuvar n bir benzerini (FELBE) bünyesinde bulunduran Rossendorf Araflt rma Merkezi FZR (Forschungzentrum Rossen- Prof. Dr. Ömer Yavafl dorf) (http://www.fz-rossendorf.de) ile yine 5 y ll na (01/ /2011) bir iflbirli i protokolü imzaland. Dünyan n en büyük araflt rma merkezi olan Avrupa Nükleer Araflt rma Merkezi CERN ile (http://www.cern.ch) Üniversitemiz aras nda CERN-CLIC projesi kapsam nda H zland r c Fizikçisi yetifltirilmesine yönelik olarak A ustos 2005 te imzalanan iflbirli i protokolü de 2009 y l sonuna kadar yürürlükte bulunuyor. Osaka Üniversitesi (Japonya), Institute of Free Electron Laser (IFEL) ile Üniversitemiz aras nda planlanan iflbirli i protokolü ile ilgili çal flmalar ise sürdürülüyor. Bu protokoller sayesinde, proje üyesi gençlerin parçac k h zland r c lar ve fl n m kaynaklar alan nda e itilmesi ile planlanan h zland r - c ve fl n m kayna laboratuvar için araflt rmac ve teknoloji deste i sa lanmas mümkün olacak. 5

6 ünihaber Cumhuriyet ve Bilim Kongresi Üniversitemiz Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dal, Bilim ve Ütopya Kooperatifi; Gazi Üniversitesi, ODTÜ ve Ö retim Elemanlar Derne i nin katk lar yla 3-5 May s 2007 tarihleri aras nda Cumhuriyet ve Bilim bafll kl bir kongre düzenledi. Kongrede, Cumhuriyetin kuruluflundan günümüze Cumhuriyet ve Bilim, ktisat ve Matematik, Astronomi ve Fizik, Kimya ve Biyoloji, Yer Bilimleri ve Co rafya, Mühendislik, Felsefe ve Tarih, Psikoloji, Sosyoloji ve Antropoloji, T p, Veterinerlik ve Eczac l k alanlar n n gösterdi i geliflmelerin ele al nd toplant lar n yan s ra Bilime Bütüncül Yaklafl m konulu bir toplant ile 84 Y l n Muhasebesi bafll kl bir panel düzenlendi. Kongrenin aç l fl na, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç, Erdal nönü ile Dil ve Tarih- Co rafya Fakültesi Dekan Prof. Dr. Sekine Karakafl da kat ld. Aç l fl konuflmas n yapan Kongre Efl Baflkan Prof. Dr. Semih Koray, Atatürk ün bilime verdi i önem devam ettirilirse ülkemizin bilimde öncü olabilece ini söyledi. DTCF Dekan Prof. Dr. Karakafl ise bu toplant da, Cumhuriyet döneminde yap lan araflt rmalar n düzeyini göstermenin hedeflendi ini, toplant n n DTCF de yap lmas ndan gurur duydu unu kaydetti. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç da Bat toplumlar nda ayd nlanman n, metafizi in ötelenmesiyle yarat ld n, Osmanl da, ikinci Mahmut döneminde Fen teriminin kullan lmaya baflland n, Cumhuriyetin kurucular n n da hiçbir konuda dogmatik olmad klar n belirtti. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras da konuflmas nda, Cumhuriyetin en çok önem verdi i konunun bilim oldu unu, Fatih Sultan Mehmet in de bilimden yararlanarak stanbul u fethetti ini ama daha sonra gelen padiflahlar n bilimden uzaklaflt klar n, bunun da gerilemenin en önde gelen sebebi oldu unu söyledi. Atatürk ün, savafl s ras nda bile Ankara da ö retmen kongresi düzenledi ini ve kad nlarla erkeklerin bir arada oturmalar n istedi ini belirten Prof. Dr. Aras, bilimde ilerlemenin maddi olanaklarla ilgili oldu unu, bilimde ilerlemeyi isteyen yöneticilerin, bunu ak llar ndan ç karmamalar gerekti ini söyledi. Önce genç araflt rmac lar için kadrolar n aç lmas gerekti ini kaydeden Prof. Dr. Aras, Atatürk ün ak l ve bilimi miras olarak b rakt n sözlerine ekledi. Kongre kapsam nda Erdal nönü Atatürk ve Bilimsel Geliflme, nan Kalayc o lu 1933 Üniversite Reformu, clal Ergenç Bilim Dili Olarak Türkçe, Ayd n Aytuna 84 Y lda Matematik, Turgut Önder Portre: Cahit Arf, Korkut Boratav 84 Y lda ktisat, Yavuz Unat 84 Y lda Astronomi, Mehmet Tomak 84 Y lda Fizik Cihan Saçl o lu Portre: Feza Gürsey, O. Yavuz Ataman 84 Y lda Kimya, Orhan Küçüker ve Dinçer Gülen 84 Y lda Biyoloji, Ayten Koç Ayd n Portre: Ali R za Berkem, Ferhat Özçep 84 Y lda Jeoloji ve Jeofizik, Hakan Yi itbafl o lu 84 Y lda Co rafya, Celal fiengör Portre: hsan Ketin ve S rr Erinç, Mustafa Atmaca 84 Y lda Mühendislik I, Ayd n Köksal 84 Y lda Mühendislik II, Esin nan Portre: Mustafa nan, Ulu Nutku 84 Y lda Felsefe, fierafettin Turan 84 Y lda Tarih, Melek Dosay Gökdo an Portre: Ayd n Say l, Nesrin Hisli fiahin 84 Y lda Psikoloji, Kurtulufl Kayal 84 Y lda Sosyoloji, Galip Ak n 84 Y lda Antropoloji, Nesrin Çobano lu 84 Y lda T p, Atilla Özgür ve Tamay Gül Bafla aç 84 Y lda Veterinerlik, Gülbin Özçelikay 84 Y lda Eczac l k, Günseli Naymansoy 84 Y lda Bilim ve Bilimkad nlar, Melek Diker Yücel Cumhuriyet Dönemi nde Bilimsel Düflüncenin Geliflimi, Remzi Demir Y llar Aras nda Türkiye de Bilim (Bir Tarihsel Yorum Denemesi), Eren Omay Temel Bilimler- Sosyal Devlet liflkisi, Tuba Ongun Bilimin Gündemi Yerel, Yöntemi Evrensel olmal d r, Semih Koray Bilimin Alt n Ça m, Dar Bo az m? konular n anlatt. Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Süha Tanr ver e Fahri Noterlik Berat Verildi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra- flas Hukuku Anabilim Dal ö retim üyesi Prof. Dr. Süha Tanr ver'e noterlik mesle ine ve Hukuk Fakültesi nin uzun y llard r çok yak n dostluk ve iflbirli i iliflkisi içinde bulundu u Noterler Birli i'ne yapm fl oldu u katk lar nedeniyle Fahri Noterlik Berat verildi. Kürek Milli Tak m nday z Üniversitemiz Kürek sporcular baflar lar na bir yenisini daha ekledi. Adapazar Sapanca Gölü nde 5-6 May s 2007 tarihlerinde düzenlenen Gençlik Spor Genel Müdürlü ü Kupas Kürek Yar flmalar na kat lan sporcular m z, 26 üniversite ve kulüp tak m ndan 350 sporcunun kat ld Milli Tak m Seçmesi yar flmalar n n ki Tek Dümencisiz klasman nda Türkiye fiampiyonu olarak Milli Tak ma seçildiler. Milli Tak ma seçilen Ayhan Y ld r m ve Volkan Sar han ile birlikte Antrenörümüz F rat Akça da Milli Tak m Antrenörü oldu. 6

7 ünihaber Ziraat Fakültesi Tiyatro Toplulu u Z FTT ten, Birinci Uluslararas Sanat Festivali ve Üniversitesi Tiyatrolar Buluflmas Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tiyatro Toplulu u (Z FTT), kuruluflun 20. y ldönümü kutlama etkinlikleri kapsam nda May s 2007 tarihleri aras nda Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Almanya, Nijerya, spanya, H rvatistan ve Türkiye den de stanbul Teknik Üniversitesi, Bahçeflehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Baflkent Üniversitesi ile Üniversitemizin Siyasal Bilgiler Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Devlet Konservatuvar ö renci topluluklar n n kat l m yla Tar m, Çevre ve Yaflam Bilimleri Ö rencileri 1. Uluslararas Sanat Festivali ve Üniversite Tiyatrolar Buluflmas n (First International IAAS Art Festival and Z FTT University Theaters Meeting) gerçeklefltirdi. Türkiye nin ilk Kültür Bakan Talat Halman n Turkish Art Through the ages bafll kl sunumuyla bafllayan etkinlikler kapsam nda ilk olarak Ziraat Fakültesi Türk Sanat Müzi i Toplulu u bir konser sundu. Konserin ard ndan Siyasal Bilgiler Fakültesi Tiyatro Toplulu u Tartuffe adl oyunu sahnelerken, Bahçeflehir Üniversitesi Tiyatro Toplulu u da Bir Yaz Gecesi Rüyas n sundu. Etkinlikler çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi Drama Grubu Bay Biderman ve Kundakç lar, Seyyar Sahne Tiyatro Toplulu u Ben Piere Riviere, Ayakba Tiyatro Toplulu u F rt na, Baflkent Üniversitesi Tiyatro Toplulu u Kasetçi, spanya ISHTAR Tiyatro Toplulu u Peter s Friend, Çek Cumhuriyeti Nana Como Espinas toplulu u El Publico, Z FTT Keflanl Ali Destan, Nijerya IAAS-OUU Tiyatro Toplulu u Farmers Revolt, stanbul Teknik Üniversitesi Üç Kuruflluk Opera, Veteriner Fakültesi Yalanc Aran yor adl oyunlar sundu. Etkinlikler içinde ayr ca, Dr. Beliz Güçbilmez Türk Tiyatrosuna Genel Bak fl bafll kl bir seminer verdi. Slovenya Zurdov Rock Müzik Toplulu u bir konser sunarken, Ziraat Fakültesi Halk Oyunlar Toplulu u, Üniversitemiz Devlet Konservatuvar Ada Dans Araflt rma ve Kültür-Sanat Toplulu u ile Alman Modern Dans toplulu u birer gösteri yapt. H rvat ö renciler bir konser sunarken, Ukraynal ö renciler de Folk Müzik konseri verdi. Etkinlikler, Ziraat Fakültesi Rock Müzik Toplulu u Zihni Bulan k ve MEYAN n konseriyle sona erdi. Yurt içi ve d fl ndan çok say da ö renciyi bir araya getiren etkinli in bafllamas nedeniyle düzenlenen törende bir konuflma yapan Uluslararas Tar m ve lgili Bilimler Ö renci Birli i (IAAS) Baflkan Yard mc s Wouter Geurts, IAAS nin, ö renciler taraf ndan yönetilen, ticari kayg lar olmayan uluslararas bir kurulufl oldu unu, 47 ülkede komitesi bulundu unu, tar mla ilgili okul ö rencilerini bir araya getirerek kültürel kaynaflmay sa lamay amaçlad klar n söyledi. Ziraat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Cemal Talu da bir konuflma yaparak Fakültede bu festivali gerçeklefltirmekten k vanç duydu unu, Ziraat Fakültesi nin yöneticilerinin, kuruluflundan beri daima ö renciye de er veren bir yönetim anlay fl n sergiledi ini, bu e itim anlay fl n n gere i olarak da ö renci topluluklar n n daima desteklendi ini kaydetti. En faal ö renci topluluklar ndan olan Tiyatro Toplulu u Z FTT in bu y l 20. y l n kutlad n belirten Prof. Dr. Talu, Z FTT in defalarca baflka festivallere davet edildi ini, ancak flimdi ilk kez ev sahibi olduklar n kaydetti. Bu fakültede ilk kez bir kültür ve sanat festivali düzenlendi ini de vurgulayan Prof. Dr. Talu Gençler çok istediler, çok çal flt lar ve baflard lar. Tiyatro Toplulu unun üyelerini kutluyorum. Yurt içi ve d fl ndan gelenlere hoflgeldiniz diyorum. Z FTT in 20. y l tamamland. Nice 20 y llar diliyorum. IAAS nin ilk 50 y l tamamland. Nice 50 y llar diliyorum dedi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras da konuflmas nda, bir kent üniversitesi olan Ankara Üniversitesi nde s k s k festivaller yap ld n, bu festivallerin ö rencileri birbirlerine yaklaflt rd n, bu festivallerde çeflitli fakültelerin topluluklar n n birbirlerinin konu u olarak etkinlikler yapt n belirtti. Bu festivali yapan Ziraat Fakültesi nin tüm mensuplar n kutlayan Prof. Dr. Aras, uluslararas düzeyde çok zor olan bir iflin baflar ld n söyledi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergileri nternette Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi taraf ndan yay nlanmakta olan Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi ile yabanc dilde yay nlanan Ankara Law Review dijital ortama aktar ld. Proje, Hukuk Fakültesi mensuplar ndan Ertu rul Akçao lu nun baflkanl nda pek çok araflt rma görevlisi, idari personel ve ö rencinin kat l m ve özverili çal flmalar sonucunda gerçekleflti. Fakülte dergilerinin web ortam na aktar lmas için Ertu rul Akçao lu taraf ndan bir sunucu kurulmas n takiben, dergi projesinde kullan lmak üzere ileri özelliklere sahip bir taray c al nd. Hukuk Fakültesi dergilerine on-line eriflim, Bilgi fllem Dairesi taraf ndan belirlenmifl olan <auhf.ankara.edu.tr> adresinden sa lanacak. Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi ile Ankara Law Review nun geçmifl say lar dijital ortama tafl nd gibi yeni say lar da ka t bask ya ek olarak, bundan böyle internet ortam nda da yay nlanacak. 7

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA cora@tomer.ankara.edu.tr Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN akdogan@tomer.ankara.edu.tr Editör Ayfl n ALPTEK

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s t

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R

TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R Süleyman Demirel Üniversitesi Ö retim Üyeleri ve Ö rencileri, ülkesini ve bayra n koruma ve kollamaya, bunun için gerekirse kan n n son damlas n ak tmaya haz r ve yeminlidir.

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr.

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. içindekiler 2 12 16 22 28 üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Ifl n Metin bilkent te dans Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

içindekiler Dernekten Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor

içindekiler Dernekten Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor 218 ODTÜLÜLER BÜLTEN MAYIS 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN (CE 06)

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209 iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209 TEMMUZ-A USTOS 2011 1 209 ODTÜLÜLER BÜLTEN TEMMUZ-A USTOS 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı