ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni May s Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr Sosyal Bilimler Enstitüsü,"

Transkript

1 ünihaber Say : 86 Ankara Üniversitesi Haber Bülteni May s (15 günde bir ç kar) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program na Geçti Kendisine ba l befl fakültedeki 40 anabilim dal nda yaklafl k 5000 lisansüstü ö renci ve 400 ö retim üyesine hizmet veren Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Elerman, IUPAP Üyesi oldu Üniversitemiz Fizik Mühendisli i Bölümü ö retim üyelerinden Prof. Dr. Yalç n Elerman, ülkemizin de üyesi oldu u ICSU ya (International Council for Science) üye bir kurulufl olan IUPAP a (International Union of Pure and Applied Physcis) üye seçildi. 10 DA TÜBA Ödülleri Ö retim Üyelerimizin Üniversitemizin iki ö retim üyesi, 2001 de uygulamaya konulan TÜBA-GEB P Üstün Baflar l Genç Bilim nsanlar n Ödüllendirme Program n ; bir ö retim üyesi de 1995 y l nda bafllat lan TÜBA Sosyal Bilimlerde Hizmet Ödülü nü kazand. 15 TE Sosyal Bilimler Enstitüsü, aç kl k ve biliflim teknolojilerine adaptasyon sa lamak üzere Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program na geçti. 2 DE TÖMER den, Dünya da Türkçe Ö retimi-7 Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabanc Dil Araflt rma ve Uygulama Merkezi TÖMER, y llardan beri sürdüregeldi i Dünyada Türkçe Ö retimi konulu uluslararas sempozyum serisinin yedincisini, Yurtd fl ndaki Türkçe Ö retmenlerine Destek Seminerleri ad alt nda 3-4 May s 2007 tarihlerinde Üniversitemizin Avrupa Topluluklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) salonlar nda gerçeklefltirdi. 11 DE Bahar fienli i Bu y l May s tarihleri aras nda gerçeklefltirilen Ankara Üniversitesi Geleneksel Bahar fienli i nde, çok say da amatör ö renci müzik toplulu u ile popüler sanatç lardan Özlem Tekin, Yavuz Bingöl, Levent Yüksel ile Grup Gündo arken sahne ald. 12, 13, 14 TE Türk H zland r c Merkezi Çal fltay Üniversitemiz koordinatörlü ünde Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Prof. Dr. Ömer Yavafl taraf ndan yürütülen ve 10 üniversiteden 80 i aflk n araflt rmac n n yer ald DPT - Yayg nlaflt r lm fl Ulusal ve Uluslararas Proje (YUUP) format ndaki "Türk H zland r c Merkezi Teknik Tasar m ve Test Laboratuarlar " konulu projenin III. Çal fltay May s 2007 tarihlerinde gerçeklefltirildi. 5 TE Z FTT ten, Uluslararas Sanat Festivali ve Üniversite Tiyatrolar Buluflmas Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tiyatro Toplulu u Z FTT, May s 2007 tarihleri aras nda Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Almanya, Nijerya, spanya, H rvatistan ve Türkiye den ö renci topluluklar n n kat l m yla 1. Uluslararas Sanat Festivali ve Üniversite Tiyatrolar Buluflmas n gerçeklefltirdi. 7 DE

2 ünihaber Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program na Geçti Kendisine ba l befl fakültedeki 40 anabilim dal nda yaklafl k 5000 lisansüstü ö renci ve 400 ö retim üyesine hizmet veren Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, aç kl k ve biliflim teknolojilerine adaptasyon sa lamak üzere Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program na (OIBS) geçti. Program n web ara yüzünde ö renci izleme ve ders notu kay t aflamas n n hizmete aç lmas nedeniyle 7 May s 2007 tarihinde Rektörlük 100. Y l Salonu nda bir tören düzenlenerek, Enstitüye ba l 40 anabilim dal nda lisansüstü programlarda ders veren ö retim üyelerine ve anabilim dal baflkanlar na program flifreleri da t ld. Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program ; ö renci iflleri, lisansüstü ö renci izleme ve elektronik ortamda kay t (ders kayd, ders notu iflleme ve kay t yenileme) olmak üzere üç ana yap dan olufluyor. Lisansüstü ö renci izleme program nda ö retim üyeleri, e itim-ö retim dönemlerine göre verdikleri dersler, dan flmanl n yürüttü ü ö renciler ve jüri üyelikleri hakk nda güncel bilgilendirmelere sahip olurken; ö renciler de kendileri hakk ndaki durum bilgilerine, akademik bilgilere ve tez dönemi bilgilerine ulaflabilecek. Ö retim üyeleri ve ö renciler ayn zamanda program üzerinden her yar y l, Enstitünün tüm anabilim dallar n n açm fl oldu u dersleri görebilecek ve ö retim üyeleri, açt klar derslerin baflar notlar n elektronik ortamda girebilecek. Piramit sistemi uygulanan ö renci izleme program nda, anabilim dal baflkan, anabilim dal ndaki tüm ö retim üyeleri ve ö rencilerin durumlar n görebilirken, ö retim üyeleri kendi durum bilgileri ile birlikte dan flmanl n yürüttü ü ö renci bilgilerini, lisansüstü ö renciler ise sadece kendi durumlar n izleyebilecek. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ö renci flleri Birimi, uygulamalar n n tamam n elektronik ortamda gerçeklefltirmek üzere büyük bir h zla ve yo un bir flekilde çal fl yor. Söz konusu çal flmalar n son aflamas na gelindi. Enstitü yöneticileri, e itim-ö retim y l birinci (güz) yar y l ndan itibaren, program çerçevesinde tümüyle elektronik ortamda çal flmaya bafllanaca n bildirdi. Program n tan t lmas amac yla düzenlenen törende bir konuflma yapan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Ç naro lu, Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program n n, Ankara Üniversitesi Lisansüstü E itim-ö retim Yönetmeli ine uygun olarak Üniversitemiz Bilgi fllem Dairesi Baflkanl nca haz rland n ; bu program n amac n n, Üniversitemizin son y llarda Ça dafl Üniversite anlay fl içinde bafllatm fl oldu u aç kl k politikas ve biliflim teknolojilerine adaptasyon aç s ndan, Enstitü ö renci iflleri uygulamalar n n %90 n n biliflim teknolojilerinden yararlanarak gerçeklefltirmek oldu unu belirtti. Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program için destek veren Üniversitemiz yöneticileri ile Enstitü Müdür Yard mc lar Doç. Dr. Aynur Yongal k ve Doç. Dr. Sema Taflp nar Ayvaz a, Bilgi fllem Dairesi çal flanlar na ve Sa l k Bilimleri Enstitüsü personeli Ayfle Ünal a teflekkür eden Prof. Dr. Ç naro lu, ayr ca Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreter Vekili Demet Sezgen e, Ö renci flleri Sorumlusu Kaz m Gökmen e, ö renci iflleri personeli Hasan Demirel, Kamile Korafll, Özgür Ünal, Serpil Yurdakul, Hikmet Gilikli, Selime Ünsalan ve Zekeriya Do u ya da teflekkür belgesi verdi. Ayd n Güven Gürkan Anma Toplant s Türk siyasetinin unutulmaz isimlerinden, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Prof. Dr. Ayd n Güven Gürkan, vefat n n birinci y l nedeniyle do um günü olan 8 May s 2007 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi nde düzenlenen bir törenle an ld. Törene, Ayd n Güven Gürkan n siyasetteki yak n çal flma arkadafllar, ailesi, dostlar ve Üniversitemiz ö retim üyeleri kat ld. Toplant da, Ayd n Güven Gürkan n kiflili i ve fikirlerini anlatmak üzere Nalan ve Enis Sak zl taraf ndan haz rlanan Politikada Bir Göçmen belgeseli de izlendi. LEF e Yeni Ödüller nönü Üniversitesi K sa Film Festivali ne Ankara Üniversitesi letiflim Fakültesi nden kat lan Mütereddit adl film kurmaca, Öyle Duruyorum adl film de belgesel dal nda birincilik ödülünü ald. Malatya da Nisan 2007 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen festivalde belgesel dal nda yedi, kurmaca dal nda 13 film yar flt. Kurmaca dal nda en iyi film ödülü güncel bir konuyu insanl k dram üzerinden yal n, etkili ve özgün bir sinema diliyle anlatmay baflard için yönetmenli ini Eray Mert in yapt Mütereddit adl filme verildi. Belgesel dal nda en iyi film ödülü ise bilinçsiz silahlanma ve bu konuda yaflanan toplumsal trajediyi tan klar n anlat m yla belgeleyen ve bu gerçek üzerinde seyirciyi bir kez daha düflündürdü ü için yönetmenli ini Atefl Savafleri, rem Pasinligil ve Onur Etiz in yapt Öyle Duruyorum adl film kazand. Bu arada Eray Mert in yönetti i Mütereddit adl film bu y l 7-11 May s tarihleri aras nda dördüncüsü düzenlenen Y ld z K sa Film Festivali nin kurmaca dal nda ikincili- i elde etti. 2

3 ünihaber Ankara Üniversitesi nin Kurdu u Adana Ziraat Fakültesi 40 Yafl nda Çukurova Üniversitesi nin temelini oluflturmak üzere Ankara Üniversitesi taraf ndan 1967 y l nda Adana da Üniversitemiz ö retim üyeleri taraf ndan kurulan Ankara Üniversitesi Adana Ziraat Fakültesi nin kuruluflunun 40 nc y l, 4 May s 2007 tarihinde Üniversitemiz Ziraat Fakültesi nde düzenlenen bir törenle kutland. Törene, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras, Ziraat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Cemal Talu, Çukurova Üniversitesi Adana Ziraat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ayzin Küden, Çukurova Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mithat Özsan ve Adana Ziraat Fakültesi nin Kurucu Dekan Prof. Dr.. Akif Kansu ile kurucu ö retim üyeleri kat ld. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvar ö retim elemanlar Hande Küden ve Madine Julmurzina n n sundu u konserle bafllayan törende, o dönemde Adana Ziraat Fakültesi nde görev yapan ö retim üyelerine birer plaket verildi. Adana Ziraat Fakültesi nin Kurucu Dekan Prof. Dr.. Akif Kansu Adana Ziraat Fakültesi nin flimdiki Dekan Prof. Dr. Ayzin Küden Bir Müzemiz Olmal - Törende bir konuflma yapan Ziraat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Cemal Talu, gelecek y l 75. kurulufl y ldönümünü kutlayacak olan bu fakültenin, Türkiye de birçok konuya öncülük yapt n, araflt rma amaçl ilk yüksekö retim kurumu oldu unu, ilk fizik ve kimya doktoralar n n burada yap ld n, akademik özerklikle ilgili ilk çal flmalar n ve akademik ritüellerin ilk burada ortaya ç kt n, Türkiye de yüksekö retim sisteminin geliflmesine yapt çok say da katk bulundu unu söyledi. Bu fakültenin katk - s yla 1955 y l nda Bergama Ziraat Fakültesi nin kuruldu unu, bu fakültenin befl bölümünden birinin de ev ekonomisi bölümü oldu unu belirten Prof. Dr. Talu, daha sonra Atatürk Üniversitesi nin kuruluflunda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nin büyük eme i oldu unu, bir bölgenin kalk nmas ndan sorumlu üniversite olarak Üniversitemiz hocalar n n büyük katk lar bulundu unu kaydetti. Üçüncü olarak da herkesin k vanç duydu u Çukurova Üniversitesi nin kuruluflunda katk sa lad klar n belirten Prof. Dr. Talu, bu üniversitenin temellerini atan ö retim üyelerinin bugün burada oldu unu vurgulad. Yüksekö retim kurulufllar n n, baflar lar n gelecek nesillere iyi aktarmak zorunda olduklar n da kaydeden Prof. Dr. Talu, Fakültenin bir müzesinin olmas n n gereklili ini dile getirerek, bunu hayata geçirmenin, tüm ö retim elemanlar n n zorunlulu u oldu unu, gelecek y lki 75. kurulufl y ldönümünde bunu gerçeklefltirmek istediklerini ve bu sayede Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nin topluma verdiklerinin anlat labilece- ini sözlerine ekledi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras da konuflmas nda, bu toplant n n, Prof. Dr. Talu un bir bilgilendirme çal flmas oldu unu, çünkü Adana Ziraat Fakültesi ni Ankara Üniversitesi nin kurdu unu kendisinin de bilmedi ini belirtti. Üniversitemiz Ziraat Fakültesi nin 75. kurulufl y ldönümünün genifl bir flekilde kutlanmas n destekledi ini de kaydeden Prof. Dr. Aras, ülkemizde son zamanlarda 15 üniversite birden aç lmas n da elefltirdi ve eskiden yeni bir üniversite aç laca zaman 10 y l Çukurova Üniversitesi nin Kurucu Dekan Prof. Dr. Mithat Özsan geçmesinin beklendi ini belirtti. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ayzin Küden de bir konuflma yaparak, kurulufllar n n 40. y l n, kurucu fakülte olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nde kutlaman n, kendileri için büyük mutluluk oldu unu söyledi. Adana Ziraat Fakültesi nin, 1971 y l nda Çukurova Üniversitesi nin kurulmas yla bu üniversiteye ba lanarak Türk tar m na hizmet vermeye devam etti- ini kaydeden Prof. Dr. Küden, tar m n ülkemizin vazgeçilmezi oldu unu, s k nt lar olmas na ra men inkar edilemez bir potansiyeli bulundu unu sözlerine ekledi. Adana Ziraat Fakültesi nin Kurucu Dekan olan ve 21 Haziran 1967 de görevine bafllayan Prof. Dr.. Akif Kansu da Fakültenin tüm kurulufl aflamalar n anlatt. Balcal kampusunun bulundu u alan kendisine ilk gösteren kiflinin Kaz m Türko lu oldu- unu belirten Prof. Dr. Kansu, o zamanki Adana Valisi Ö. Lütfi Hanc o lu nun da kampus konusunda çok destek verdi ini, Adana da kampus için buldu un yeri bana bile söyleme dedi ini kaydetti. Fakülteye ilk ö rencileri 1970 te ald klar n ama ö rencilerin bir y l Ege Üniversitesi nde okudu unu da vurgulad. Çukurova Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mithat Özsan ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nin ö rencisi olmaktan her zaman gurur duydu unu, buras n n, üç üniversitenin öncülü ünü yapt - n, Çukurova Üniversitesini ise bütünüyle kurdu unu söyledi. Konuflmalar n ard ndan, törene kat lan kurucu ö retim üyelerinden Prof. Dr. brahim Atakifli, Prof. Dr. brahim Genç, Prof. Dr. Yüksel Öztan, Prof. Dr. Ali Balaban, Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülay m, Prof. Dr. fiahabettin Elçi, Prof. Dr. Nurettin Kaflka, Prof. Dr. Ali Kemal Gö üfl, Prof. Dr. Mithat Özsan ve Prof. Dr.. Akif Kansu ya birer plaket verildi. 3

4 4 ünihaber Ankara Uluslararas T p Ö rencileri Kongresi 2007 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Nisan 2007 tarihleri aras nda TurkMSIC (Turkish Medical Students International Committee) Ankara Yerel Komitesi taraf ndan düzenlenen Ankara International Medical Students Congress (AIMSC) 2007 ye ev sahipli i yapt. Türkiye den ö rencilerin yan s ra Romanya, Polonya, S rbistan, H rvatistan, Kosova, ran, Irak, Sudan, Pakistan gibi birçok ülkeden 35 yabanc t p ö rencisinin de kat ld toplant da t p ö rencileri, bilimsel çal flma deneyimlerinin yan s ra, ülkelerindeki farkl e itim sistemlerini, dünya görüfllerini, kültürlerini paylaflt lar. 19 Nisan 2007 günü Ankara Üniversitesi Rektör Yard mc s ve Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Gürel ile Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Dekan Yard mc - s Prof. Dr. Sabri Kemahl n n kat ld aç - l fl töreni ile bafllayan AIMSC 2007 de üç gün boyunca bilimsel çal flma sunumlar, Yeni Kitap DTCF Ça dafl Yunan Dili ve Edebiyat Anabilim Dal ö retim görevlimiz Dr. Damla Demirözü taraf ndan yaz lan Savafltan Bar fla Giden Yol-Atatürk Venizelos Dönemi Türkiye-Yunanistan liflkileri bafll kl kitap, letiflim Yay nevi taraf ndan yay mland. Dr. Demirözü kitab yla ilgili flunlar yazd : Kitab n ilk bölümü, Türkiye tarihi aç s ndan çok önemli olmas na ra men, Türkiye de göreceli olarak az bilinen bir konuya ayr lm flt r: Venizelos ve Yunanistan n Megali dea ile yaflad sürece. Megali dea dan Göçmenlerin Yunanistan na bafll alt nda Yunanistan n geçirdi i toplumsal dönüflümlere ve Yunanistan da yaflanan çalkant l siyasi oluflumlara yer verilmifltir. kinci bölüm 1930 Türk-Yunan Yak nlaflmas Sürecinde Türkiye bafll n tafl maktad r. Yeni Devletler Yeni Sorunlar bafll kl üçüncü bölümde ise Lozan Antlaflmas sonras Türkiye ve Yunanistan aras nda paylafl lan ve dönüfltürülmeye çal fl lan geçmiflin yaratt sorunlar anlat lmaktad r. Büyük Liderler Cesur Kararlar bafll alt nda ise henüz sekiz y l önce ordular birbirlerine karfl savaflan iki ülke liderlerinin izle- t p alan nda en yeni konular hakk ndaki çal fltaylar ve ö retim üyesi sunumlar gerçeklefltirildi. Üst düzeyde bir bilimsel ortam içerisinde deneyimlerini ve bilgilerini paylaflan t p ö rencileri, An tkabir ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezileri, Keçiören Belediye- dikleri siyaset, Meclis te yapt klar konuflmalar ve bu siyasetin iki ülkenin içinde uyand rd tepkiler anlat lmaktad r. Bu bölümde, 1930 Türk-Yunan yak nlaflmas sürecinde Ankara da görev yapan, anlaflmazl klar n diyalog ile çözümlendi i müzakereleri yürüten taraflardan, Yunanistan n Ankara Büyükelçisi Spiridon Polihroniadis in kiflisel arflivi de okuyucunun bilgisine sunulmaktad r. Ayr ca, Venizelos un Lozan ve Nüfus Mübadelesi konular nda Yunan Meclisi nde ya da kamuoyuna yönelik önemli beyanatlar, gerek Yunan Meclisi, gerekse TBMM de yaflanan süreç ile yap lan tart flmalar n metni okuyucu ile paylafl lmaktad r. Türk ve Yunan Bas n nda Yank lar bafll kl son bölümde ise Venizelos un Türkiye nin kurucusu ve kurtar c s Mustafa Kemal Atatürk ile yan yana izledi i Cumhuriyet Bayram n n, smet nönü ve Tevfik Rüfltü Aras ile imzalad ekonomik anlaflmalar n, stanbul ve Patrikhane yi ziyaretinin Türk ve Yunan bas n nda nas l yank land incelenmektedir. si nin katk lar yla düzenlenen Türk Gecesi, kat l mc lar n kendi ülkelerinin kültürlerini tan tt klar Global Village Party gibi pek çok aktivite içeren sosyal program ile de Türkiye ve Türk kültürünü tan ma ve kendi kültürlerini paylaflma f rsat buldular. Toplant da, Ankara Üniversitesi T p Fakültesi ö retim üyeleri ve ö rencileri taraf ndan yap lan de erlendirme sonucunda En yi Sözlü Sunum ödülünü S rbistan dan kat lan Milos Miljkovic, En yi Poster Sunumu ödülünü ise Pakistan dan kat lan Ambreen Khan kazand. Kongre sonras nda ise kat l mc lar için Kapadokya gezisi düzenlendi. Savafltan Bar fla Giden Yol Atatürk-Venizelos Dönemi Türkiye-Yunanistan liflkileri Kitab n ekler bölümünde; Megali dea n n ilk defa resmi düzeyde dile getirildi i Yoannis Koletti nin 1844 y l nda Meclis te yapt konuflma, Venizelos un Ankara Antlaflmas n Yunan Meclisi nin onay na sunarken 17 Haziran 1930 da yapt konuflma, Venizelos un 1930 Türkiye yak nlaflmas s ras nda izledi i siyaseti dile getiren 28 fiubat 1934 tarihli Meclis konuflmas, Venizelos, smet nönü ve Tevfik Rüfltü Bey in birbirlerine gönderdikleri, 1930 Türk-Yunan yak nlaflmas sürecini bafllatan mektuplar, Polihroniadis in arflivinin baz önemli k s mlar, ABD nin Ankara Büyükelçisi Grew in Venizelos un Ankara ziyaretini ve süreç hakk ndaki gözlemlerini anlatan arfliv yaz flmas, Pinelopi Delta n n an lar ndan Venizelos un Ankara ziyareti sonras Ankara, yeni kurulan Türkiye ve yak ndan tan d Türkiye nin kurucular Mustafa Kemal Atatürk ve smet nönü hakk ndaki gözlemleri, Venizelos un Atatürk ü Nobel Bar fl Ödülüne aday gösterdi i mektup ve Türkiye de yay mlanan Akbaba ve Karagöz mizah dergilerinin süreç ile ilgili karikatürleri yer almakta.

5 Üniversitemizce Koordine Edilen Türk H zland r c Üniversitemiz koordinatörlü ünde Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Prof. Dr. Ömer Yavafl taraf ndan yürütülen ve 10 üniversiteden 80 i aflk n araflt rmac n n yer ald DPT - Yayg nlaflt r lm fl Ulusal ve Uluslararas Proje (YUUP) format ndaki 2006K Kodlu ünihaber Merkezi Konulu DPT-YUUP Projesinin III. Çal fltay Yap ld Prof. Dr. Ömer L. Gebizlio lu "Türk H zland r c Merkezi Teknik Tasar - m ve Test Laboratuarlar " konulu projenin III. Çal fltay May s 2007 tarihlerinde Fen ve Mühendislik Fakülteleri K rm z Salon da gerçeklefltirildi. 50 nin üzerinde proje üyesinin ve ABD Yale Üniversitesi ö retim üyesi Prof. Dr. Rick Casten n kat l m ile gerçeklefltirilen çal fltay n aç l fl na Üniversitemiz Rektör Yard mc lar Prof. Dr. Ömer Gebizlio lu ve Prof. Dr. Mehmet Gürel ile Mühendislik Fakültesi Dekan Yard mc lar Prof. Dr. Feryal Karadeniz ve Doç. Dr. Bülent Akay da kat ld. Çal fltay aç l fl nda bir konuflma yapan Rektör Yard mc s Prof. Dr. Ömer Gebizlio lu, projede 10 üniversiteden araflt rmac - lar n yer almas n n, tak m çal flmas na güzel bir örnek oluflturdu unu belirterek, koordinasyon görevinin Üniversitemiz için önemli bir deneyim oluflturdu unu vurgulad. Prof. Dr. Gebizlio lu, projenin öneminin Üniversitemizce bilindi ini, gerekli planlama ve uygulamalar n sürekli gündemde tutuldu unu, Üniversitemizin Gölbafl Viranc k (50. Y l) Kampus alan nda gerçeklefltirilecek yap lanma için çal flmalar n sürdü ünü belirterek, proje elemanlar n n çal flmalar yla ülkemizin teknolojik Ar-Ge altyap s için önemli bir arac, h zland r c lara dayal fl n m kaynaklar n hayata geçireceklerini, gerekli kurumsallaflman n sa lanmas yla kurulacak tesisin zaman içinde daha geliflerek tüm ülkeye ve bölgeye hizmet verece ini vurgulad. Projenin genel bir de erlendirmesini yapan proje yürütücüsü Prof. Dr. Ömer Yavafl ise projenin ana hedeflerine do ru sa l kl bir flekilde ilerlendi ini belirtti. Hedefe ulaflmak aç s ndan kurumsallaflman n, proje üyesi gençlerin yetifltirilerek uzman personel aç n n kapat lmas n n ve uluslararas iliflkilerin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Yavafl, kurulacak do rusal elektron h zland r c lar na dayal serbest elektron lazeri laboratuvar n n teknik özelliklerinin yan s ra Üniversitemiz ve ülkemiz için potansiyel kullan m alanlar ile gündemdeki detay projelendirme çal flmalar hakk nda de erlendirmelerde bulundu. Aç l fl bölümünün ard ndan ilk konuflmay yapan Prof. Dr. Rick Casten dünyadan örnekler üzerinde durarak 100 MeV - 1 GeV aras proton h zland r c lar na dayal olarak yap labilecek araflt rmalar konusunda kapsaml bir sunum yaparak, gelecekte oluflturulacak Türk H zland r c Merkezi nde bu anlamda neler yap labilece i konusunda aç l mlarda bulundu. Üniversitemizin yan s ra Bo aziçi, Do ufl, Dumlup nar, Erciyes, Gazi, stanbul, Ni de, Süleyman Demirel ve Uluda Üniversitelerinden 50 nin üzerinde ö retim üyesi ve lisansüstü ö rencinin kat l m ile üç gün süren çal fltayda, 30 un üzerinde bildiri sunuldu ve üç ayr de erlendirme oturumu düzenlendi. Kurulacak tesisin teknik alt yap s, teknolojik donan m, güç, so utma, kontrol sistemleri v.b. ihtiyaçlar n n yan s - ra, oluflturulacak deney istasyonlar hakk nda sunumlar n yap ld çal fltayda ayr ca teknik tasar m çal flmalar sürdürülen Türk H zland r c Merkezi konusunda da bildiriler sunuldu. Çal fltay sunumlar aras nda, kurulmas planlanan k z lötesi serbest elektron lazerlerinin (KÖ SEL) (Infrared Free Electron Lazer, IR FEL) baflta malzeme fizi i, nanoteknoloji, biyoteknoloji, yüzey ve arayüzey çal flmalar, yar iletken ve optik araflt rmalar olmak üzere, t p, difl hekimli i, kimya, ziraat, ilaç, g da v.b. alanlardaki kullan m potansiyeli konusunda sunumlar yer ald. Proje ve çal fltay ile ilgili bilgilere UP/YUUP.HTM adresinden ulafl labilir. YUUP Kapsam nda Yap lan Uluslararas flbirli i Protokolleri- YUUP Projesinin uluslararas aya n oluflturmak ve güçlendirmek amac ile Almanya n n üç önemli araflt rma merkezi ile befl y l süreli iflbirli i protokolleri imzaland. Almanya n n en büyük ulusal araflt rma merkezi özelli ini tafl yan ve Hamburg ta kurulu bulunan DESY (Deutsche Elektronen Synchrotron) (http://www.desy.de) H zland r c Merkezi ile Üniversitemiz aras nda 1996 dan bu yana yürürlükte olan mevcut iflbirli i anlaflmas na ek olarak, do rudan YUUP projesini konu alan özel bir protokol 2007 y l Mart ay içinde 2011 y l Aral k ay na kadar geçerli olacak flekilde DESY Direktörlü ü ile Üniversitemiz Rektörlü ü aras nda imzalanarak yürürlü e girdi. Benzer bir iflbirli i protokolü Mart ay içinde Üniversitemiz ile Berlin de bulunan Sinkrotron Ifl n m Araflt rma Merkezi BESSY (Berliner Elektronenspeicherring-Gesellscaft für Synschrotronstarhlung) (http://www.bessy.de) aras nda yine 2011 y l Aral k ay na kadar geçerli olacak flekilde imzaland. Almanya, Dresden de bulunan ve proje kapsam nda kurulmas planlanan laboratuvar n bir benzerini (FELBE) bünyesinde bulunduran Rossendorf Araflt rma Merkezi FZR (Forschungzentrum Rossen- Prof. Dr. Ömer Yavafl dorf) (http://www.fz-rossendorf.de) ile yine 5 y ll na (01/ /2011) bir iflbirli i protokolü imzaland. Dünyan n en büyük araflt rma merkezi olan Avrupa Nükleer Araflt rma Merkezi CERN ile (http://www.cern.ch) Üniversitemiz aras nda CERN-CLIC projesi kapsam nda H zland r c Fizikçisi yetifltirilmesine yönelik olarak A ustos 2005 te imzalanan iflbirli i protokolü de 2009 y l sonuna kadar yürürlükte bulunuyor. Osaka Üniversitesi (Japonya), Institute of Free Electron Laser (IFEL) ile Üniversitemiz aras nda planlanan iflbirli i protokolü ile ilgili çal flmalar ise sürdürülüyor. Bu protokoller sayesinde, proje üyesi gençlerin parçac k h zland r c lar ve fl n m kaynaklar alan nda e itilmesi ile planlanan h zland r - c ve fl n m kayna laboratuvar için araflt rmac ve teknoloji deste i sa lanmas mümkün olacak. 5

6 ünihaber Cumhuriyet ve Bilim Kongresi Üniversitemiz Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dal, Bilim ve Ütopya Kooperatifi; Gazi Üniversitesi, ODTÜ ve Ö retim Elemanlar Derne i nin katk lar yla 3-5 May s 2007 tarihleri aras nda Cumhuriyet ve Bilim bafll kl bir kongre düzenledi. Kongrede, Cumhuriyetin kuruluflundan günümüze Cumhuriyet ve Bilim, ktisat ve Matematik, Astronomi ve Fizik, Kimya ve Biyoloji, Yer Bilimleri ve Co rafya, Mühendislik, Felsefe ve Tarih, Psikoloji, Sosyoloji ve Antropoloji, T p, Veterinerlik ve Eczac l k alanlar n n gösterdi i geliflmelerin ele al nd toplant lar n yan s ra Bilime Bütüncül Yaklafl m konulu bir toplant ile 84 Y l n Muhasebesi bafll kl bir panel düzenlendi. Kongrenin aç l fl na, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç, Erdal nönü ile Dil ve Tarih- Co rafya Fakültesi Dekan Prof. Dr. Sekine Karakafl da kat ld. Aç l fl konuflmas n yapan Kongre Efl Baflkan Prof. Dr. Semih Koray, Atatürk ün bilime verdi i önem devam ettirilirse ülkemizin bilimde öncü olabilece ini söyledi. DTCF Dekan Prof. Dr. Karakafl ise bu toplant da, Cumhuriyet döneminde yap lan araflt rmalar n düzeyini göstermenin hedeflendi ini, toplant n n DTCF de yap lmas ndan gurur duydu unu kaydetti. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç da Bat toplumlar nda ayd nlanman n, metafizi in ötelenmesiyle yarat ld n, Osmanl da, ikinci Mahmut döneminde Fen teriminin kullan lmaya baflland n, Cumhuriyetin kurucular n n da hiçbir konuda dogmatik olmad klar n belirtti. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras da konuflmas nda, Cumhuriyetin en çok önem verdi i konunun bilim oldu unu, Fatih Sultan Mehmet in de bilimden yararlanarak stanbul u fethetti ini ama daha sonra gelen padiflahlar n bilimden uzaklaflt klar n, bunun da gerilemenin en önde gelen sebebi oldu unu söyledi. Atatürk ün, savafl s ras nda bile Ankara da ö retmen kongresi düzenledi ini ve kad nlarla erkeklerin bir arada oturmalar n istedi ini belirten Prof. Dr. Aras, bilimde ilerlemenin maddi olanaklarla ilgili oldu unu, bilimde ilerlemeyi isteyen yöneticilerin, bunu ak llar ndan ç karmamalar gerekti ini söyledi. Önce genç araflt rmac lar için kadrolar n aç lmas gerekti ini kaydeden Prof. Dr. Aras, Atatürk ün ak l ve bilimi miras olarak b rakt n sözlerine ekledi. Kongre kapsam nda Erdal nönü Atatürk ve Bilimsel Geliflme, nan Kalayc o lu 1933 Üniversite Reformu, clal Ergenç Bilim Dili Olarak Türkçe, Ayd n Aytuna 84 Y lda Matematik, Turgut Önder Portre: Cahit Arf, Korkut Boratav 84 Y lda ktisat, Yavuz Unat 84 Y lda Astronomi, Mehmet Tomak 84 Y lda Fizik Cihan Saçl o lu Portre: Feza Gürsey, O. Yavuz Ataman 84 Y lda Kimya, Orhan Küçüker ve Dinçer Gülen 84 Y lda Biyoloji, Ayten Koç Ayd n Portre: Ali R za Berkem, Ferhat Özçep 84 Y lda Jeoloji ve Jeofizik, Hakan Yi itbafl o lu 84 Y lda Co rafya, Celal fiengör Portre: hsan Ketin ve S rr Erinç, Mustafa Atmaca 84 Y lda Mühendislik I, Ayd n Köksal 84 Y lda Mühendislik II, Esin nan Portre: Mustafa nan, Ulu Nutku 84 Y lda Felsefe, fierafettin Turan 84 Y lda Tarih, Melek Dosay Gökdo an Portre: Ayd n Say l, Nesrin Hisli fiahin 84 Y lda Psikoloji, Kurtulufl Kayal 84 Y lda Sosyoloji, Galip Ak n 84 Y lda Antropoloji, Nesrin Çobano lu 84 Y lda T p, Atilla Özgür ve Tamay Gül Bafla aç 84 Y lda Veterinerlik, Gülbin Özçelikay 84 Y lda Eczac l k, Günseli Naymansoy 84 Y lda Bilim ve Bilimkad nlar, Melek Diker Yücel Cumhuriyet Dönemi nde Bilimsel Düflüncenin Geliflimi, Remzi Demir Y llar Aras nda Türkiye de Bilim (Bir Tarihsel Yorum Denemesi), Eren Omay Temel Bilimler- Sosyal Devlet liflkisi, Tuba Ongun Bilimin Gündemi Yerel, Yöntemi Evrensel olmal d r, Semih Koray Bilimin Alt n Ça m, Dar Bo az m? konular n anlatt. Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Süha Tanr ver e Fahri Noterlik Berat Verildi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra- flas Hukuku Anabilim Dal ö retim üyesi Prof. Dr. Süha Tanr ver'e noterlik mesle ine ve Hukuk Fakültesi nin uzun y llard r çok yak n dostluk ve iflbirli i iliflkisi içinde bulundu u Noterler Birli i'ne yapm fl oldu u katk lar nedeniyle Fahri Noterlik Berat verildi. Kürek Milli Tak m nday z Üniversitemiz Kürek sporcular baflar lar na bir yenisini daha ekledi. Adapazar Sapanca Gölü nde 5-6 May s 2007 tarihlerinde düzenlenen Gençlik Spor Genel Müdürlü ü Kupas Kürek Yar flmalar na kat lan sporcular m z, 26 üniversite ve kulüp tak m ndan 350 sporcunun kat ld Milli Tak m Seçmesi yar flmalar n n ki Tek Dümencisiz klasman nda Türkiye fiampiyonu olarak Milli Tak ma seçildiler. Milli Tak ma seçilen Ayhan Y ld r m ve Volkan Sar han ile birlikte Antrenörümüz F rat Akça da Milli Tak m Antrenörü oldu. 6

7 ünihaber Ziraat Fakültesi Tiyatro Toplulu u Z FTT ten, Birinci Uluslararas Sanat Festivali ve Üniversitesi Tiyatrolar Buluflmas Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tiyatro Toplulu u (Z FTT), kuruluflun 20. y ldönümü kutlama etkinlikleri kapsam nda May s 2007 tarihleri aras nda Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Almanya, Nijerya, spanya, H rvatistan ve Türkiye den de stanbul Teknik Üniversitesi, Bahçeflehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Baflkent Üniversitesi ile Üniversitemizin Siyasal Bilgiler Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Devlet Konservatuvar ö renci topluluklar n n kat l m yla Tar m, Çevre ve Yaflam Bilimleri Ö rencileri 1. Uluslararas Sanat Festivali ve Üniversite Tiyatrolar Buluflmas n (First International IAAS Art Festival and Z FTT University Theaters Meeting) gerçeklefltirdi. Türkiye nin ilk Kültür Bakan Talat Halman n Turkish Art Through the ages bafll kl sunumuyla bafllayan etkinlikler kapsam nda ilk olarak Ziraat Fakültesi Türk Sanat Müzi i Toplulu u bir konser sundu. Konserin ard ndan Siyasal Bilgiler Fakültesi Tiyatro Toplulu u Tartuffe adl oyunu sahnelerken, Bahçeflehir Üniversitesi Tiyatro Toplulu u da Bir Yaz Gecesi Rüyas n sundu. Etkinlikler çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi Drama Grubu Bay Biderman ve Kundakç lar, Seyyar Sahne Tiyatro Toplulu u Ben Piere Riviere, Ayakba Tiyatro Toplulu u F rt na, Baflkent Üniversitesi Tiyatro Toplulu u Kasetçi, spanya ISHTAR Tiyatro Toplulu u Peter s Friend, Çek Cumhuriyeti Nana Como Espinas toplulu u El Publico, Z FTT Keflanl Ali Destan, Nijerya IAAS-OUU Tiyatro Toplulu u Farmers Revolt, stanbul Teknik Üniversitesi Üç Kuruflluk Opera, Veteriner Fakültesi Yalanc Aran yor adl oyunlar sundu. Etkinlikler içinde ayr ca, Dr. Beliz Güçbilmez Türk Tiyatrosuna Genel Bak fl bafll kl bir seminer verdi. Slovenya Zurdov Rock Müzik Toplulu u bir konser sunarken, Ziraat Fakültesi Halk Oyunlar Toplulu u, Üniversitemiz Devlet Konservatuvar Ada Dans Araflt rma ve Kültür-Sanat Toplulu u ile Alman Modern Dans toplulu u birer gösteri yapt. H rvat ö renciler bir konser sunarken, Ukraynal ö renciler de Folk Müzik konseri verdi. Etkinlikler, Ziraat Fakültesi Rock Müzik Toplulu u Zihni Bulan k ve MEYAN n konseriyle sona erdi. Yurt içi ve d fl ndan çok say da ö renciyi bir araya getiren etkinli in bafllamas nedeniyle düzenlenen törende bir konuflma yapan Uluslararas Tar m ve lgili Bilimler Ö renci Birli i (IAAS) Baflkan Yard mc s Wouter Geurts, IAAS nin, ö renciler taraf ndan yönetilen, ticari kayg lar olmayan uluslararas bir kurulufl oldu unu, 47 ülkede komitesi bulundu unu, tar mla ilgili okul ö rencilerini bir araya getirerek kültürel kaynaflmay sa lamay amaçlad klar n söyledi. Ziraat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Cemal Talu da bir konuflma yaparak Fakültede bu festivali gerçeklefltirmekten k vanç duydu unu, Ziraat Fakültesi nin yöneticilerinin, kuruluflundan beri daima ö renciye de er veren bir yönetim anlay fl n sergiledi ini, bu e itim anlay fl n n gere i olarak da ö renci topluluklar n n daima desteklendi ini kaydetti. En faal ö renci topluluklar ndan olan Tiyatro Toplulu u Z FTT in bu y l 20. y l n kutlad n belirten Prof. Dr. Talu, Z FTT in defalarca baflka festivallere davet edildi ini, ancak flimdi ilk kez ev sahibi olduklar n kaydetti. Bu fakültede ilk kez bir kültür ve sanat festivali düzenlendi ini de vurgulayan Prof. Dr. Talu Gençler çok istediler, çok çal flt lar ve baflard lar. Tiyatro Toplulu unun üyelerini kutluyorum. Yurt içi ve d fl ndan gelenlere hoflgeldiniz diyorum. Z FTT in 20. y l tamamland. Nice 20 y llar diliyorum. IAAS nin ilk 50 y l tamamland. Nice 50 y llar diliyorum dedi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras da konuflmas nda, bir kent üniversitesi olan Ankara Üniversitesi nde s k s k festivaller yap ld n, bu festivallerin ö rencileri birbirlerine yaklaflt rd n, bu festivallerde çeflitli fakültelerin topluluklar n n birbirlerinin konu u olarak etkinlikler yapt n belirtti. Bu festivali yapan Ziraat Fakültesi nin tüm mensuplar n kutlayan Prof. Dr. Aras, uluslararas düzeyde çok zor olan bir iflin baflar ld n söyledi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergileri nternette Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi taraf ndan yay nlanmakta olan Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi ile yabanc dilde yay nlanan Ankara Law Review dijital ortama aktar ld. Proje, Hukuk Fakültesi mensuplar ndan Ertu rul Akçao lu nun baflkanl nda pek çok araflt rma görevlisi, idari personel ve ö rencinin kat l m ve özverili çal flmalar sonucunda gerçekleflti. Fakülte dergilerinin web ortam na aktar lmas için Ertu rul Akçao lu taraf ndan bir sunucu kurulmas n takiben, dergi projesinde kullan lmak üzere ileri özelliklere sahip bir taray c al nd. Hukuk Fakültesi dergilerine on-line eriflim, Bilgi fllem Dairesi taraf ndan belirlenmifl olan <auhf.ankara.edu.tr> adresinden sa lanacak. Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi ile Ankara Law Review nun geçmifl say lar dijital ortama tafl nd gibi yeni say lar da ka t bask ya ek olarak, bundan böyle internet ortam nda da yay nlanacak. 7

8 ANKARA ÜN VERS TES B L MSEL A RAfiTIRMA P ROJELER ve SONUÇLARI Üniversitemiz Avrupa Birli i Çerçeve Programlar Koordinatörü Prof. Dr. Yalç n Elerman 7. Çerçeve Program n Anlatt flte 7. Çerçeve Program 1 Haziran 2007 tarihinde bütünüyle uygulamaya girecek olan 7. Çerçeve Program n n, eski uygulamalardan farkl olarak, yedi y ll k bir süreyle uygulanmas amaçlanmaktad r. 7. Çerçeve Program, daha önceki çerçeve programlar ile elde edilen kazan mlar tamamlamak üzere, bir Avrupa Araflt rma Alan n n yarat lmas ve Avrupa düzeyinde bilgi toplumu ve bilgi ekonomisinin gelifltirilmesi amac yla desteklenmektedir y l ndan itibaren yürürlü e giren Avrupa Birli i Yedinci Çerçeve Program n Üniversitemiz ö retim elemanlar na tan tabilmek amac yla bu y l düzenlenen toplant lar n üçüncüsü 16 May s ta Eczac l k Fakültesi nde gerçeklefltirildi. TÜB TAK Ulusal Koordinasyon Ofisi ile ortaklafla düzenlenen toplant da, TÜB TAK Koordinasyon Ofisi nden Ahu Yücesoy, Didem Çelikkanat ve Umut Eflcan 7. Çerçeve Program n tan t c sunumlar gerçeklefltirdi. Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan Üniversitemiz AB Çerçeve Programlar Koordinatörü Prof. Dr. Yalç n Elerman, 1 Haziran 2007 de bütünüyle uygulamaya girecek olan 7. Çerçeve Program ile ilgili genifl aç klamalar yapt. Avrupa Birli i nin Bilim ve Teknoloji Gelifltirme alan ndaki Çerçeve Programlar n n, AB düzeyinde, bilimsel araflt rma, ekonomik yarar getirisi olan bulufl, teknoloji gelifltirme ve AR-GE etkinliklerinde yararlan lan en temel araç durumunda oldu unu belirten Prof. Dr. Elerman, Avrupa Birli i nin Bilim ve Teknoloji Gelifltirme alan ndaki Çerçeve Programlar, Avrupa Komisyonu nun önerisi do rultusunda, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu nun ortak karar alma yöntemi ile benimsenmifl ve uygulamaya konmufltur dedi. Avrupa Birli ini nin Bilim ve Teknoloji Gelifltirme alan ndaki Çerçeve Programlar n n, 1984 y l ndan bu yana dörder y ll k dönemlerde uygulanan programlarla sürdürüldü ünü, en son Çerçeve Program olan 6. Çerçeve Program n n 2006 y l n n sonunda tamamland n vurgulayan Prof. Dr. Elerman 7. Çerçeve Programlar ile ilgili flu bilgileri verdi: 1 Haziran 2007 tarihinde bütünüyle uygulamaya girecek olan 7. Çerçeve Program n n, eski uygulamalardan farkl olarak, yedi y ll k bir süreyle uygulanmas amaçlanmaktad r. 7. Çerçeve Program, daha önceki çerçeve programlar ile elde edilen kazan mlar tamamlamak üzere, bir Avrupa Araflt rma Alan n n yarat lmas ve Avrupa düzeyinde bilgi toplumu ve bilgi ekonomisinin gelifltirilmesi amac yla desteklenmektedir. 7. Çerçeve Program n n daha önceki Çerçeve Programlar n n kazan mlar üzerinde gelifltirildi i belirtilmektedir. Ancak, 7. Çerçeve Program n n uygulanmas nda, gerek içerik/uygulama, gerekse yararlan lacak olan yönetim araçlar ve kurumsal yap aç s ndan di er Çerçeve Programlar ndan oldukça farkl bir geliflme çizgisi izleyece i de görülebilmektedir. Haziran 2004 te yay nlanan Science and technology, the key to Europe future-guidelines for future European Union policy to support research bafll kl AB Komisyonu bildirisinde, 7. Çerçeve Program n n bafll ca önceliklerine yer verilmifltir. Bu öncelikler; Avrupa Mükemmeliyet Merkezlerinin yarat lmas ; gelecekte önem kazanacak olan endüstriyel sektörlerde teknolojik giriflimlerin bafllat lmas ; temel araflt rmalar n canland r lmas ve teflvik edilmesi; insan kaynaklar n n güçlendirilmesi; Avrupa n n yarar na yönelik araflt rma altyap lar n n gelifltirilmesi ve ulusal programlar aras ndaki eflgüdümün güçlendirilmesi. Bu alt ana ilkenin yan s na 7. Çerçeve Program nda Uzay ve Güvenlik bafll kl iki yeni konu yer al yor. 7. Çerçeve Program n n ilk aflamadaki bütçesinin yaklafl k 35 Milyar Avro olmas beklenmektedir. Önceki çerçeve programlar nda uygulama araçlar na daha fazla a rl k verilirken, 7. Çerçeve Program nda araflt rma önceliklerine ve araflt rma konular na daha fazla a rl k verilmektedir. 8 B.A.P.

9 ANKARA ÜN VERS TES B L MSEL A RAfiTIRMA P ROJELER ve SONUÇLARI 7. Çerçeve Program n n di er önceki çerçeve programlar ndan farkl yeni unsurlar afla daki gibi tan mlanm flt r: - 7. Çerçeve Program nda uygulama aflamalar önemli ölçüde basitlefltirilmifltir Çerçeve Program nda Teknoloji Platformlar n n çal flmalar ve yeni Ortak Teknoloji Giriflimleri ile Avrupa Endüstrisinin gereksinimlerini karfl layabilen araflt rmalara odaklan lmas amaçlanmaktad r. - Avrupa da en üst düzeyde bilimsel çal flmalar n daha genifl parasal desteklerle yürütülebilmesi için Avrupa Araflt rma Konseyi nin kurulmas amaçlanmaktad r Çerçeve Program nda yer alan dört ana bafll kta uluslararas iflbirli inin bütünlefltirilmesi amaçlanmaktad r. - Belirli konularda Bilgi Bölge lerinin gelifltirilmesi amaçlanmaktad r. - AR-GE çal flmalar nda özel kesimin ya da özel sektörün deste inden daha fazla yararlan labilmesi için Bir Risk Paylafl m Düzene i nin gelifltirilmesi öngörülmektedir. 7. Çerçeve Program, Avrupa Araflt rma Alan na katk da bulunmak üzere Bilgi Toplumu yarat lmas amac yla 163. Madde de tan mlanan genel hedeflerin izlenmesi yoluyla gerçeklefltirilecektir. 7. Çerçeve Program, bilimsel ve teknolojik araflt rmalardaki mükemmelli in güçlendirilmesi amac yla afla daki dört program ile birlikte yürütülecektir. 1- flbirli i Program : Bu program, Ortak flbirli i Projelerinin gelifltirilmesini ve Ortak flbirli i A lar n n kurulmas n, Ulusal Araflt rma Programlar n n Eflgüdümünü, AB Üyesi ülkeler ve üçüncü ülkeler aras nda uluslararas iflbirli inin gelifltirilmesini amaçlamaktad r. 2- Yarat c Düflünceler Program : Bu program, Avrupa Araflt rma Konseyi nin öngördü ü biçimde mühendislikten, sosyal bilimlere kadar bütün alanlarda, Avrupa araflt rmalar nda mükemmellik, yarat c l k ve devingenlik unsurlar n n ve yeni aç l mlar n gelifltirilmesini amaçlamaktad r. 3- Marie-Curie Etkinlikleri ile nsan Unsurunu Destekleme Program - Marie-Curie etkinlikleri yoluyla Avrupa daki araflt rma ve teknoloji gelifltirme çal flmalar nda nitelik ve nicelik aç s ndan nsan Unsuru nun desteklenmesi amaçlanmaktad r. 4- Araflt rma Altyap lar Program : Araflt rma altyap lar n n güçlendirilmesi, araflt rmalardan KOB lerin yararland r lmas, AB nin geniflleme sürecinde daha demokratik ve etkin bir Avrupa Bilgi Toplumu nun oluflturulmas için YAKINLAfiAN BÖLGELER (Convergence Region) yarat lmas yoluyla varolan bütün araflt rma altyap s ndan yararlan lmas ve ayn zamanda Avrupa Bilgi Bölgeleri nin gelifltirilmesi. Enerji Çevre ve klim De iflimi Ulafl m ve Havac l k Sosyal Bilimler, Sosyo-Ekonomik Bilimler ve nsan Bilimleri Uzay ve Güvenlik Araflt rmalar 7. Çerçeve Program nda yukar da say lanlara ek olarak, Euratom Çerçeve Program içerisinde yer alan iki öncelikli alana da yer verilmifltir: - Füzyon Enerjisi Araflt rmalar - Nükleer Füzyon ve Radyasyondan Korunma. 7. ÇERÇEVE PROGRAMININ BÜTÇES 7. Çerçeve Program na yönelik Avrupa Endüstri, D fl Ticaret, Araflt rma ve Enerji Komitesi taraf ndan yay nlanm fl olan, Kas m 2003 tarihli bir raporda, bütçeden ayr lan oran n, dönemi aras nda 30 Milyar Avro ya ç kaca belirtilmifltir. 7. ÇERÇEVE PROGRAMI TOPLAM KAYNAK DA ILIMI 7. Çerçeve Program için, Avrupa Komisyonu taraf ndan Avrupa Konseyi ne ve Avrupa Parlamentosu na sunulan 6 Nisan 2005 tarihli önerilerde, Topluluk bütçesinden programa ayr lan toplam parasal destek 73.2 Milyar Avro olarak belirlenmifltir. Bu deste in programda yer alan öncelikli alanlara da l m afla daki biçimdedir. - flbirli i Program ( Milyon Avro) - Yarat c Düflünceler Program ( Milyon Avro) - Marie-Curie Etkinlikleri ile nsan Unsurunu Destekleme Program (7.178 Milyon Avro) - Araflt rma Altyap lar Program (7.536 Milyon Avro) - Ortak Araflt rmalar Merkezi ve Nükleer D fl Etkinlikler (1.824 Milyon Avro) Prof. Dr. Elerman, 7. Çerçeve Program nda yer almak isteyen araflt r c lara TÜB TAK Ulusal Koordinasyon Ofisi taraf ndan her türlü deste in verildi ini, bu konu ile ilgilenen Üniversitemiz araflt rmac lar n n adresinden bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi. 7. Çerçeve Program nda yüksek düzeyde görülen, 9 öncelikli alan flu flekilde belirlenmifltir: Sa l k G da, Tar m ve Biyoteknoloji Bilgi ve letiflim Teknolojileri Nanoteknoloji ve Nanobilimler, Malzeme ve Yeni Üretim Teknolojileri B.A.P. 9

10 10 ünihaber Prof. Dr. Yalç n Elerman, Uluslararas Bilim Konseyine Üye Seçildi Yeni Kitap Üniversitemiz Fizik Mühendisli i Bölümü ö retim üyelerinden Prof. Dr. Yalç n Elerman, ülkemizin de üyesi oldu u IC- SU ya (International Council for Science) üye bir kurulufl olan IUPAP a (International Union of Pure and Applied Physcis) üye seçildi. Bilimin çeflitli dallar nda uluslararas bilimsel etkinlikleri ve bunlar n insanl k yarar na kullan lmas n teflvik etmek amac yla 1931 y l nda kurulan ve hükümet d fl bir örgüt olan Uluslararas Bilim Kurulu nun (IC- SU) ulusal düzeyde 111 ve uluslararas düzeyde 29 üyeden oluflan küresel bir üyeli e sahip oldu unu belirten Prof. Dr. Elerman, ICSU hakk nda flunlar söyledi: ICSU üyeleri, akademiler veya araflt rma kurumlar ile bilimsel birliklerden oluflmaktad r. Uluslararas bilim politikalar ile ilgili konular tart flmak için ICSU genifl uluslararas a yla bir forum oluflturmaktad r. Uluslararas bilim konular nda afla daki faaliyetleri sürdürmektedir: Bilim ve toplumla ilgili konulara hitap etmek amac yla disiplinler aras araflt rmay planlamak ve koordine etmek. Bilimsel faaliyetlerin yürütülmesinde özgürlü ü savunmak, bilimsel bilgiye eflit ulafl m teflvik etmek, bilim e itimini ve kapasite oluflturulmas n kolaylaflt rmak. Fikir al fl-verifli, bilimsel bilginin iletiflimi ve bilimsel standartlar n gelifltirilmesi için bir odak olarak hareket etmek. Dünyan n her yerinde y lda 600 bilimsel konferans, kongre ve sempozyumu desteklemek ve ayn zamanda genifl kapsaml gazeteler, kitapç klar, dergiler üretmek. Benzer ilgileri olan uluslararas ve bölgesel bilim adamlar a lar oluflmas na yard mc olmak ve özellikle Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (UNESCO) ve Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi (TWAS) gibi hükümetler aras ve hükümet d fl kurulufllarla s k ifl iliflkilerini korumak. ICSU nun temel misyonunun; bilim ve toplum için önemli olan konular belirlemek ve bu konulara de inmek, tüm ülkelerden ve tüm alanlardan bilim adamlar n n etkileflimini kolaylaflt rmak, rklar na, vatandafll klar na, dillerine, siyasi durufllar na veya cinsiyetlerine önem vermeden tüm bilim adamlar n n uluslararas bilimsel çabaya kat l mlar n teflvik etmek, bilimsel toplum ve hükümetler aras nda yap c bir diyalo u harekete geçirmek için ba ms z ve geçerli öneri sa lamak oldu unu da belirten Prof. Dr. Elerman, ICSU ya üye bir kurulufl olan IU- PAP n ise 1922 y l nda Brüksel de 13 üye ülke ile birlikte kuruldu unu ve ilk Genel Kurulu nun 1923 y l nda Paris te düzenlendi ini kaydetti. Prof. Dr. Elerman, IUPAP hakk nda da flunlar söyledi: Birli in temel hedefleri; fizikte uluslararas iflbirli ini harekete geçirmek ve ilerletmek, uygun görülen uluslararas toplant - lara sponsor olmak ve komitelerin oluflturulmas na yard mc olmak, makale özetlerinin ve fiziksel gider tablolar n n haz rlanma ve Ölüm Bir Varm fl, Bir Yokmufl Türkçe de Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi spanyol Dili ve Edebiyat Anabilim Dal ö retim üyesi Doç. Dr. Mehmet Necati Kutlu, 1998 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar José Saramago nun son roman n, Ölüm Bir Varm fl Bir Yokmufl ad yla Türkçe ye kazand rd. Merkez Kitaplar bünyesinde yay mlanan kitap May s 2007 itibar yla ülkemiz okurlar yla bulufltu. José Saramago, May s tarihleri aras nda stanbul da kitab n tan t m na kat ld. Kitaptan bir bölüm: Ad bilinmeyen bir ülkede, dünya kuruldu kurulal görülmemifl bir olay gerçekleflir: Ölüm, o güne kadar yerine getirdi i görevinden vazgeçer, hiç kimse ölmez olur. Bir anda ülkeye dalga dalga yay lan sevinç çok geçmeden yerini hayal k r kl ve kaosa b rak r. nsanlar n ölmemesi, zaman n durdu u anlam na gelmemektedir, ezeli bir yafll l kt r art k onlar bekleyen. Hükümetten kiliseye, sa l k kurumlar ndan ailelere, flirketlerden mafyaya kadar herkes ölümün ortadan kalkmas n n getirdi i sonuçlarla mücadele etmek zorundad r. Ancak ölüm, beklenmedik bir kimlikle ve umulmad k duygularla geri döner insanlar n aras na. Ölüm ve ölümsüzlük karfl s nda insan n flaflk nl n, çeliflkili tepkilerini ve ahlaki çöküflünü, edebi, toplumsal ve felsefi anlamda derinlikli bir biçimde iflleyen José Saramago, geçici olanla ebedi olan birbirinden ay ran k sa mesafenin meseli say lacak Ölüm Bir Varm fl Bir Yokmufl u, bafllad gibi bitiriyor: Ertesi gün hiç kimse ölmedi. yay nlanmas n güçlendirmek, sembollerin, birimlerin, terminoloji ve standartlar n di er kullan m ile ilgili uluslararas anlaflmalar teflvik etmek, bilim insanlar n n serbest dolafl m n desteklemek ve araflt rma ve e itimi teflvik etmektir. Temel birimlerden biri olan fizik, do a bilimlerinin tüm branfllar yla ilgilidir. Bu sebeple, IUPAP disiplinler aras faaliyetleri takip edebilmek için di er birliklerin ço u ile yak n ba lara sahiptir. Baz durumlarda bu iflbirli i kendini IUPAP Komisyonlar n n ortak üyeleri fleklinde göstermektedir. Birlik, ayn zamanda ICSU nun Birlikler aras Komisyonlar na ve küresel projelere kat lmaktad r. Birli in, çeflitli fizik toplumlar n temsil eden üyelerden olufltu unu ve IUPAP a flu anda 46 üyenin ba l oldu unu da anlatan Prof. Dr. Elerman, IUPAP n sponsor oldu- u çeflitli fizik ödülleri bulundu unu, banlardan baz lar n n; Semboller, Birimler, Terminoloji, Atomik Kütleler ve Temel Sabitler Uluslararas Komisyonu taraf ndan verilen SUNAMCO Madalyas, statistiksel Fizik Uluslararas Komisyonu taraf ndan verilen Boltzmann Madalyas, Düflük S cakl k Fizi- i Uluslararas Komisyonu taraf ndan verilen Fritz London Ödülü oldu unu belirtti. Uluslararas Bilim Konseyi bünyesindeki Uluslararas Temel ve Uygulamal Fizik Birli ine üye seçilen Prof. Dr. Yalç n Elerman n, SCI n n taram fl oldu u uluslararas hakemli dergilerde yay nlanm fl 196 bilimsel makalesi bulunuyor. Prof. Dr. Elerman n bu bilimsel makaleleri 1900 at f ald. Beypazar MYO Ö rencileri, Kimsesiz Çocuklar Ziyaret Etti Üniversitemiz Beypazar Meslek Yüksek Okulu nun 20 ö rencisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram nda Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu na ba l Sincan Çocuk Yuvas n ziyaret ederek, Yüksekokulda düzenlenen kampanyayla al - nan oyuncak, kitap ve k rtasiye malzemelerini kimsesiz çocuklara arma an ettiler. Ö rencilerimizin haz rlad e lenceli oyunlar ve verilen hediyeler sonras nda, kimsesiz çocuklar n mutlulu u, ziyarete giden ö renciler içinde duygusal anlar yaflatt ve güzel bir an olarak kald. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Görevlileri, Beypazar Meslek Yüksekokulu nca yap lan ziyaret için teflekkür ederken, Yüksekokulla Sincan Çocuk Yuvas n Kardefl Okul ilan etti. Beypazar Meslek Yüksek Okulu ö rencileri, daha sonra dört yuvan n ortak giriflimi ile yap lan Yenikent Çocuk flenliklerine kat ld.

11 TÖMER den Sempozyum: Dünyada Türkçe Ö retimi-7 ünihaber Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabanc Dil Araflt rma ve Uygulama Merkezi TÖMER, y llardan beri sürdüregeldi i Dünyada Türkçe Ö retimi konulu uluslararas sempozyum serisinin yedincisini, Yurtd fl ndaki Türkçe Ö retmenlerine Destek Seminerleri ad alt nda 3-4 May s 2007 tarihlerinde Üniversitemizin Avrupa Topluluklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) salonlar nda gerçeklefltirdi. Sempozyum için 30 a yak n farkl ülkeden gelen 82 kiflilik ön-kay ttaki tercihlerden hareketle belirlenen program, öncelikle yurtd fl nda yaflayan Türkçe ö retmenlerini hedeflemekle birlikte, gelen istekler dikkate al narak yurtiçinde çal flan ama Türkçeyi yabanc dil olarak ö reten bütün Türkçe ö retmenlerine de aç k hale getirildi. Bu süreçte yüzlerce ö retmen Türkiye ile birlikte ABD, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, sveç, Kazakistan, Kenya, K rg zistan, KKTC, Kosova, Litvanya, Madagaskar, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Yunanistan dan ön-kay t yapt r p görüfl, öneri ve dileklerini iletti. Ele al nan konular n çeflitlili i ve say s ile seminerleri veren e itimcilerin niteli i bak m ndan belki de bir ilk olan Dünyada Türkçe Ö retimi-7 seminerlerine kat lan ö retmenler, programdan son derece memnun kald klar n ve bu seminerlerin düzenli olarak yap lmas n istediler. Baz ö retmenler ise önceden yeterince haberdar olamad klar n, henüz haberi olmayan birçok ö retmen bulundu unu söylediler. 20 farkl ülkeden 61 misafir ö retmen ve 45 kadar TÖMER Türkçe okutman n n kat l m yla bir araya gelinen seminerlerin aç l fla kat lan Ankara Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof. Dr. Mehmet Gürel, TÖMER Üniversitemizin yüz ak d r diyerek bafllad konuflmas nda seminere kat lan ö retmenleri, mesleklerine olan sayg lar ndan dolay kutlad. Aç l fl konuflmalar n n ard ndan, Avrupa Konseyi nin 2001 y l nda yay nlad Ortak Avrupa Çerçevesi (Common European Framework) adl k lavuz, bu k lavuzdaki dil yeterlilikleri ve yine bu k lavuza göre TÖMER taraf ndan Avrupa Dil Portfolyosunun ele al nd ortak oturum bafllad. Daha sonra paralel oturumlara geçilen seminerler, anadili ve yabanc dil olarak Türkçenin ö retimine do rudan katk s olacak konular n ele al nmas, örneklenmesi ve ilgili dokümanlar n da t l p üzerinde çal fl lmas yla gün boyu devam etti. Prof. Dr. Kavcar, Yabanc Dil Ö retimiyle, Yabanc Dille Ö retim Kar flt r l yor Üniversitemiz E itim Bilimleri Fakültesi ö retim üyesi Prof. Dr. Cahit Kavcar, 21 Nisan 2007 tarihinde Sakarya Üniversitesi nde verdi i Türkçe Ö retiminin Güncel Sorunlar konulu konferans nda, günlük konuflma aras nda yabanc kelimeler serpifltirilmesi yolu ile dilimizin kirletildi ini söyledi. Türkçe nin yabanc sözcükler karfl s nda yaflam savafl verdi ini belirten Prof. Dr. Kavcar, Yabanc sözcük düflkünlü ü, yabanc dil tutkusu ve yabanc dil ö retimiyle, yabanc dille ö retimin birbirine kar flt r lmas gibi çok önemli sorunlar m z var dedi. Dilimiz gerçekten s k nt ve sorunlarla bo uflmakta ve yaflama savafl vermekte. Bunu istemesek de kabul etmek zorunday z diyen Prof. Dr. Kavcar, sözcük üretimindeki yetersizlikler nedeniyle birçok ülkenin çeflitli uygulamalar getirdi ini de belirterek, Bir çok ülke dil gümrü ü diyebilece imiz bir uygulama içinde. Yabanc bir terim, örne in ülkeye d flar dan bir arac n gelmesi söz konusu oldu unda o araçla birlikte, sözcük karfl l üretiliyor dedi. Prof. Dr. Kavcar sözlerini, Dilimizdeki ola anüstü güzel uzlaflma sözcü ü varken, bir kifli bunun yerine konsensüs derse kültürlü oluyor. Bu tür özentilere maalesef, devlet adamlar nda da zaman zaman tan k oluyoruz diye tamamlad. Seminerlerin ikinci günü, TÖMER in AB projelerinin tan t m yla bafllad. Birçok ö retmen üzerinde hayranl k etkisi b rakan projelerin, ortaya konan ve konmakta olan ürünlerine, özellikle Türkçe ile ilgili araç-gereçlere büyük bir merak uyand. Daha sonra, yabanc dil olarak Türkçe oturumlar nda atölye çal flmalar bafllad ve TÖMER okutmanlar, s navlar ve materyal gelifltirme konusundaki birikim ve deneyimlerini konuk ö retmenlere aktard lar. kinci günün, anadili olarak Türkçe oturumlar na E itim Bilimleri Fakültesi ö retim üyeleri damgas n vurdu; anadili bilinci, ders kitaplar ve okuma-anlama becerilerinin ölçümü konular nda ö retmenler son derece yararl, yararl oldu u kadar keyifli seminerler izledi. Oturumlar n sonunda ayr ayr yap lmas planlanan paneller birlefltirilerek adeta bir foruma dönüfltürüldü. Bu forumda ö retmenlerimiz seminerlerden duyduklar memnuniyeti dile getirirken, çeflitli önerilerde de bulundular. En belirginleflen öneri, ö retmenlerin do rudan etkileflim içinde olacaklar bir internet portal n n oluflturulmas yd. TÖMER, böyle bir portal haz rlanmas iflini üstlenece ini belirterek iki y l sonra Dünyada Türkçe Ö retimi-8 etkinli inde tekrar buluflmak üzere sözleflildi. Beypazar MYO Ö rencilerine Muhasebe Program E itimi ETA Firmas, muhasebe uygulamalar için yaz lm fl bir yaz l m program olan ve günümüzde birçok flirketin muhasebe kay tlar n takip etti i ETA Program ile ilgili olarak Beypazar Meslek Yüksekokulu nda bir seminer verdi. E itimde; Bankac l k ve Sigortac l k ikinci s n f ö rencilerine, haftada iki gün olmak üzere alt saat teorik ve alt saat uygulamal, toplam 12 saat Bilgisayarl Muhasebe program tan t ld. Bu seminere kat lan ö rencilere Eta program sertifikalar Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. lhan Karaçal ve firma yetkililerince verildi. 11

12 ünihaber Ankara Üniversitesi Geleneksel Bu y l May s tarihleri aras nda gerçeklefltirilen Ankara Üniversitesi Geleneksel Bahar fienli i nde, çok say da düzenlendi; sokak basketbolu, plaj voleybolu ve kafes futbolu turnuvalar gerçeklefltirildi. e lenceler haz rlad klar n kaydetti. Ö rencilere sunulan yeni olanaklar hakk nda da bilgi veren Prof. Dr. Aras, amatör ö renci müzik toplulu u ile 1 Temmuz dan itibaren Ilgaz daki Üniversitemizin Tando an Merkez popüler sanatç lardan Özlem Tekin, Yavuz tesislerimizde ö renciler için ücretsiz Yerleflke Rekreasyon Alan nda Bingöl, Levent Yüksel ile Grup do a kamplar organize edilece ini, bu düzenlenen flenli i bir konuflma yaparak Gündo arken sahne ald. Ö renci kamplar n 15 Eylül e kadar sürece ini, bafllatan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. gruplar halinde gidecek ö rencilerin topluluklar n n stand açarak kendilerini Nusret Aras, Ankara Üniversitesi Ö renci masraflar n n Üniversitemiz taraf ndan tan tma olana buldu u flenlikte, bir mini Konseyi nde görevli ö rencilerin, flenlik karfl lanaca n söyledi. lunapark aç ld ; Motor Sporlar Toplulu u kapsam nda bu dört günü çok güzel go-kart araçlar na binme olana sundu; çeflitli animasyonlar ve dans yar flmas yaflatmak için canla baflla çal flt klar n, herkesin zevkine uygun çok de iflik Üniversitemizin kapal olimpik yüzme havuzundan ö rencilerin daha iyi Bahar fienli i nden Görüntüler... Kan Ba fl Grup Gündo arken 12

13 Bahar fienli i yararlanmalar amac yla ö renci bu etkinliklerin daha da iyi yap labilmesi aboneliklerinin 50 YTL den 20 YTL ye için tüm ö rencilerin bir iflin ucundan indirildi ini de belirten Prof. Dr. Aras, tutmas n istedi. seans ücretinin de 1 YTL oldu unu, ö rencilerin, Ö renci Konseyi ni ve Üniversitemizin web sayfas n iyi takip etmelerini, Üniversitemizle ilgili her türlü bilginin buralardan al nabilece ini kaydetti. Ö renci Konseyi Baflkan Yard mc s Korkut Karaba da bir konuflma yaparak, flenlik için 230 ö rencinin görev ald n, Turnuvalar: Bahar fienli i kapsam nda düzenlenen Kafes Futbolu, Plaj Voleybolu ve Sokak Basketbolu turnuvalar nda dereceye girenlere ödülleri, flenli in kapan fl gecesi olan 13 May s akflam Sa l k Kültür ve Spor Daire Baflkan Prof. Dr. Rüfltü Güner taraf ndan verildi. Kafes Futbolu karfl laflmalar nda Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu ndan Dostum Ben ünihaber U ur tak m birinci, ayn Yüksekokuldan Yahfliler ikinci ve letiflim Fakültesi nden Kafe Kulis üçüncü oldu. Plaj Voleybolu nda ise Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu ndan Engin ve Filiz birinci, letiflim Fakültesi nden Ça r ve Alev ikinci, T p Fakültesi nden Galip ve Günefl üçüncü olurken; Sokak Basketbolu nda DTCF den Free Travers birinci, Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu ndan Soma Sate ikinci, Fen Fakültesi nden Fallos üçüncü oldu. Bahar fienli i nden Görüntüler... Özlem Tekin Kültür Haftas Etkinliklerinden Görüntüler... Yavuz Bingöl Levent Yüksel 13

14 ünihaber Bahar fienli i nden Görüntüler... fienlikte görev alan ö renciler fienlik kapsam nda kendini tan tmak için kurulan standlardan biri de Veteriner Fakültesi ö retim elemanlar ve ö rencilerinin destekledi i Yaban Hayat n Araflt rma ve Rehabilitasyon Derne i ydi (YARD). Doç. Dr. Ümit Kaya n n dan flmanl nda yaral ve bak ma muhtaç hayvanlara ulaflmaya çal flan bir topluluk olan YARD gönüllüleri, ilerde bir rehabilitasyon merkezi kurmay arzu ettiklerini belirttiler. Yunanistan tan bir yaban hayat rehabilitasyon merkezi ile irtibatlar bulunan ve geçen dönem iki kifliyi Yunanistan a gönderen YARD hakk nda daha genifl bilgi ardesinden al nabilir. 14

15 ünihaber Siyasal Bilgiler Fakültesi nek Bayram Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi nde geleneksel olarak her y l final s navlar öncesinde yap lan nek Bayram da bu y l 11 May s ta düzenlendi. Fakülte den 1967 y l nda mezun olanlar n da izledi i Bayram nedeniyle düzenlenen törene ö renciler yo un olarak kat ld. Törende bir konuflma yapan Dekan Prof. Dr. Celal Göle, Sevgili neklerim diye bafllad konuflmas nda, 19. yüzy lda kurulan Fakülte nin, 21. yüzy lda da e itimini etkili bir flekilde sürdürdü ünü söyledi. Mülkiyelilerin özelli inin, vatana sahip ç kmalar oldu unu belirten Prof. Dr. Göle, 1940 l y llardan itibaren kutlanan nek Bayram n n da sadece bir bahar bayram olmad n, özelefltirilerin de yap ld, ö rencilerin, dört y ll k e itimlerini hicivli bir flekilde kutlad klar bir etkinlik oldu unu söyledi. Bu bayram n do u ve bat kültürünün bir sentezi oldu unu da kaydederek, bölümlerin okudu u fermanlar n do u kültürünün, konserlerin ise bat kültürünün özelliklerinden oldu unu belirtti. ne in, Fakülte de çal flkanl n sembolü oldu unu ve final s navlar n n da yaklaflt n hat rlatarak, Kesimlerin en sa l kl olmas için s n flar steril hale getiriliyor. Kasaplar m z da b çaklar n haz rl yorlar dedi. Aç l fl konuflmas n n ard ndan imam k yafeti giymifl bir ö renci nek Bayram duas n okudu. Daha sonra da süslenen bir inek, ö rencilerin eflli inde gezdirilerek flenlik bafllat ld. TÜBA Ödülleri, Üniversitemiz Ö retim Üyelerinin... Ankara Üniversitesi nin iki ö retim üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi nce (TÜBA) fen, mühendislik, sa l k ve sosyal bilim alanlar nda ülkemize yetkin bir araflt r c kufla kazand rmak amac yla 2001 y l nda uygulamaya konulan Üstün Baflar l Genç Bilim nsanlar n Ödüllendirme Program n (TÜBA-GEB P) kazand. Üniversitemiz Dil ve Tarih- Co rafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü ö retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çizmeli Ö ün ile T p Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal ö retim üyesi Doç. Dr. E. Ayd n Ya murlu nun kazand 2007 TÜBA-GEB P Ödülü kapsam nda bu y l tüm Türkiye den 26 genç bilimcinin desteklenece i kaydedildi. Bir tür Genç Akademi oluflturmaya yönelik bir etkinlik olan TÜBA-GEB P çerçevesinde, tüm bilim alanlar ndan, 37 yafl alt ndaki, ba ms z araflt rmac olarak kendi araflt rma grubunu kurarak ö rencilerini yetifltirme çabas nda olan, bilimsel araflt rmalar yla öne ç km fl ve üstün liyakat esas na göre seçilmifl genç bilim insanlar, üç y l süre ile destekleniyor. Sosyal Bilimlerde Hizmet ve Teflvik Ödülleri- Bu arada, TÜBA taraf ndan, sosyal bilimlerde faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilim insanlar n n üstün nitelikli çal flma ve hizmetlerini de erlendirmek, kamuoyuna duyurmak ve teflvik etmek amac yla 1995 y l nda bafllat lan TÜBA Sosyal Bilimlerde Bilim, Hizmet ve Teflvik Ödülleri nin 2007 y l sahipleri belli oldu. Bu y l Üniversitemiz Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Musa Kad o lu na Teflvik Ödülü verildi. Doç. Dr. Kad o lu, Menderes Nysa s nda gerçeklefltirdi i özenli arkeoloji araflt rmas n yeni restorasyon tekniklerinin uygulanmas na olanak verecek ayr nt ya ulaflt rmas nedeniyle ödül kazand. 15

16 ünihaber 86 Ankara Üniversitesi Haber Bülteni May s 2007 Bu y l Ankara da ilki düzenlenen Fest-i Erasmus, Türkiye de Erasmus Ö renci De iflim Program yla okuyan yabanc ö renciler ile gönüllü Türk ö rencilerin etkin kat l m yla May s tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Festivalin yürütücülü ünü üstlenen AE- GEE nin ve genel koordinatör AB E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Baflkanl - n n haz rlad festival program kapsam nda ilk önce An tkabir ziyaret edildi. Ö le yeme inin ard ndan Anadolu Medeniyetleri Müzesine geçen gruba, Ankara Üniversitesi ö rencileri rehberlik etti. Müzeye hayran kalan ö renciler memnuniyetlerini dile getirerek, burada olmaktan mutlu olduklar n ve tekrar gelmek istediklerini belirttiler. TOBB da (Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) 16 May s akflam nda gerçekleflen resepsiyona, TOBB-ETÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici baflta olmak üzere Ulusal Ajans n üst düzey yetkilileri ve yabanc elçilik temsilcileri kat ld. Üniversite de hem üst düzey yetkililere hem de kat l mc Türk ve yabanc Erasmus ö rencilerine kokteyl düzenlendi. Geceye, düzenlenen partide devam eden ö renciler, dolu dolu geçen ilk günün yorgunlu unu dans edip, sohbet ederek att lar. ODTÜ de 17 May s ta devam eden etkinliklerde Ankara Üniversitesi gerek Workshoplar gerekse çeflitli tan t m programlar yla yer ald. Türk Üniversitelerinin yan nda, yabanc ö renciler de kendi üniversitelerinin stand n açarak, okullar n ta- Say : (Bu yay n ücretsizdir) Erasmus Ö rencileri Ilgaz ÖRSEM de n tma imkan buldular. Ö le yeme i sonras, ö rencilerin birebir kat l m yla gerçekleflen Perküsyon Gösterisi, Türk Halk Oyunlar ve Eskrimin alt dal olan Ortaça K l ç Kullanma Sanat aktiviteleriyle paylafl m n artt ortam n ard ndan dinlenen ö renciler, akflam da Mor ve Ötesi&Çilekefl Aç khava konserini izlediler. Etkinlikte, Türk ve yabanc ö rencilerin paylafl m n n art r lmas ve Erasmus Program yla ilgili sorular n cevapland r lmas için çeflitli atölye çal flmalar düzenlendi. ODTÜ yerleflkesinde 18 May s ta devam eden etkinliklerde ö rencilerin haz rlad tiyatro oyunlar ve skeçlerin yan s ra Erasmus ö rencilerinin aralar ndaki diyalo u sa lamak için oluflturulan net a ESN de (Erasmus Student Network) tan t ld. Erasmus Program, Foto raf Sergisi nin ard n- Ankara Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Nusret Aras Genel Yay n Yönetmeni: Ufuk Koyuncu Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Özkan K ymaz Yay n dare Merkezi: Ankara Üniversitesi Rektörlü ü, Bas n Halkla liflkiler Birimi, Tando an 06100, Ankara Yay n dare Merk.Tel: (0 312) Faks: (0 312) Yay n n Türü: Yerel Süreli Yay n (Bu say 1500 adet bas lm flt r) Bas mc : Ankara Üniversitesi Bas mevi, ncitafl Sok. No:10, Beflevler/Ankara Bas mc Tel: (0 312) Bas m Tarihi: 01 Haziran Ankara Üniversitesi Bas mevi ncitafl Sok. No: 10, Beflevler/Ankara dan düzenlenen ö le yeme i sonras ; yar flmalar, müzik dinletisi ve atölye çal flmalar ile akflam yeme ine kadar sürdü. Etkinlik kapsam nda 19 May s günü, Türk ve yabanc ö rencileri bir de sürpriz bekliyordu. Ankara Üniversitesi ne ait Ilgaz Tesisleri ne götürülen ö renciler burada hem doyas ya e lendiler hem de üç gün süren yo un etkinlikler sonras dinlendiler. Her f rsatta festivalde olmaktan çok memnun olduklar n dile getiren yabanc ö renciler, Türkiye ye en k sa zamanda tekrar gelmek istediklerini belirttiler. Birbirleriyle vedalaflan Türk ve yabanc ö renciler, k sa zamanda kal c dostluklar oluflturduklar n ve Türkiye yi çok sevdiklerini söylediler. Haber: Sinem Donanc, Foto: Ebru Do an Ankara Üniversitesi letiflim Fakültesi Gazetecilik 4. S n f ö rencileri DTCF Ö rencileri Türkmenistan da Türkmenistan da Nisan 2007 tarihleri aras nda düzenlenen Mukaddes Ruhnama n n Bilim-Terbiye Hazinesi ve Dünya Gençleri ad ndaki uluslararas konferansa Dil ve Tarih- Co rafya Fakültesi Ça dafl Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü dördüncü s n f ö rencileri Hasan Aç kgöz ve Hanife Özat da kat ld. 43 ülkeden 90 ö rencinin kat ld konferansa ö rencilerimiz de bildiri sunarak katk da bulundu. Ö renciler, Türkmenistanl hocalar Doç. Dr. Berdi Sar yev ve Ça dafl Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Baflkan Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder e Türkmenistan a gitmeleri için yapt klar katk lar için teflekkür ediyorlar. 16

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Egitim Planlama 10/24/05 10:48 AM Page 1 TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU E T M, PLANLAMA VE ARAfiTIRMA KOM SYONU ( EPAK ) TEfiK LATLANMA, ÇALIfiMA PRENS PLER VE GÖREVLER LE LG L Ç TAL MAT

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39. maddesi uyarınca, yüksek lisans tezleri ile

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39. maddesi uyarınca, yüksek lisans tezleri ile \ jy,1' y f ^. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI B.30.0.PER.0.00.00.01/01- Yüksek Lisans Tezi İle İlgili Araştırma İnceleme Hk. 1 8.08.2009*026044 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı 4.2.Görev Tanımları 4.2.1.Dekan Görev Tanımı İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÖREV FORMU Yönetici/Yöneticileri Astları Prof. Dr. Mahmut KARTAL İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Rektör Akademik

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ I. Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu uygulama yönergesinin amacı Bezmialem Vakıf Üniversitesinde (BVÜ) görevli öğretim

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı