DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I"

Transkript

1 DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I

2

3 ED TÖR Önce hizmet, sonra sensin Günümüzde müflterimiz art k yüksek standartta hizmet talep ediyor ve bu hizmeti aya na istiyor. Gelecek, eskiden oldu u gibi olmayacakt r. Rekabet daha da yo unlaflacakt r. Fiyat ve kalitenin yan s ra en önemli etken hizmet kalitesi olacakt r. Geliflen teknolojilerin bize sa lad tüm avantajlarla müflterinin aya na en iyi hizmet kalitemizle gitmek zorunday z. fli, gücü elektrik olan de erli dostlar m, e er biz gitmez isek baflkas gidiyor. Y llard r dükkan m za gelen müflterileri kaç rmamam z gereklidir. Nerede sat fl, mükemmel hizmet kalitemizle biz orada olmal y z. Müflteriyi memnun etmek firma politikam z olmal d r. Önce sat fl de il, hizmettir piyasada y llarca kal c olmam z sa layan... liflkilerin kalitesi, hizmetin kalitesini belirler, yöremizdeki insan iyi tan mal, onun hizmetkar olmal y z. Çünkü o bizim yaflamam z için gerekli kazanc sa lar. Firmalar n gelece i devaml müflteri diye tan mlad m z kesimdir. Ne kadar çok kendinize özel müflteriniz varsa, o kadar çok sa lam ve kararl sat fla imza atars n z. Üstün hizmet kalitesi, kâr marj n z art r r. Bu anlatmak istediklerimi, yüzy llar önce Denizli Babada daki çarfl girifline kaz yan, 13. yüzy lda Anadolu'da yaflayan Türklerin, esnaf ve sanatkarlar n n birli ini, çal flma esas ve usullerini teflkil eden, en eski esnaf odas olarak tan mlayabilece imiz Ahilik, temel felsefesinde ne kadar güzel ifade etmifl; Sevgi göster herkese ha! Selamdan kaçma sak n. nsanlar ay rma ha! Hepsine adil ver hakk n. Niyetin iyi olsun ha! Her fleyin gerçe ini söyle. Hay rl dan ayr lma ha! yi anlafl herkes ile. Etraf na dostluk saç ha! Eser kal r sen gidersin. yi belle, unutma ha! ÖNCE H ZMET SONRA SENS N. Sa l cakla kal n, Alper Tuncer 3

4 POZ T F ELEKTR K Sahibi/Yay nlayan BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Yay n Yönetmeni Bülent Güven Editör Alper Tuncer Yay n Kurulu fierife Oktay Çetin Erdo an Yönetim yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks : Bask ESEN OFSET MATBAACILIK SAN. VE T C. A. fi. kitelli Organize San. Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ stanbul Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, Temmuz 2007 Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 4

5 Ç NDEK LER 6 EKONOM Kredi kart nda flifreli hayat bafllad 8 LKER figör Ak ll Yaflam Teknolojileriyle enerji tasarrufu 20 SPOR Bir flampiyonun hikayesi 24 C HAT YILMAZ Pazarda rekabet art yor 26 GÖKTU GÜR Sektörün Lokomotifi Schneider 32 MET N AKPINAR Hiç durmadan çal flt m 36 FAT H AKIN Avrupa da bir Türk dâhi 42 ANTALYA fiimdi tam zaman 52 LEZZET Do an n mucizesi zeytinya 58 SA LIK Yaz geldi aman dikkat! 64 TEKN K Red serisi 66 BULMACA 5

6 EKONOM Kredi kart nda flifreli hayat bafllad Bankalararas Kart Merkezi (BKM) ve üye bankalar taraf ndan 31 Mart 2006 tarihinde bafllat lan ve bugüne kadar geçifl süreci devam eden chip&pin uygulamas nda, 1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren zorunlu flifre kullan m bafllad, imza tarihe kar flt. Türkiye, Fransa ve ngiltere nin ard ndan chip&pin sitemine geçen dünyadaki üçüncü ülke oldu. chip&pin Nedir? chip&pin kredi kart kopyalanma ve kay p çal nt risklerini azaltan yeni bir ödeme yöntemidir. Bu yöntemle kredi kart n n üzerindeki çip kart n kopyalanma riskini azalt yor. Girilen dört rakaml flifre (PIN) ise kart n kaybolmas ya da çal nmas durumunda baflkalar taraf ndan kullan lmas n önlüyor. Kredi kart kullan m nda Avrupa çap nda ilk s ralarda yer alan ülkelerden biri Türkiye. Yap lan al flveriflin çok önemli bir k sm kredi kart yla ödeniyor. Ayn durum internetten yap lan al flverifller için de geçerli. Tabii hal böyleyken sahtecilik oran nda da hat r say l r bir art fl görülüyor. Sahtecili e karfl yeni önlemler düflünen Bankalararas Kart Merkezi (BKM) 1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren flifreli kart kullan m n bafllatt. Fransa ve ngiltere nin ard ndan dünyada üçüncü ülke olarak uygulamay bafllatan Türkiye, 15 ay gibi k sa bir süre içinde geçifl sürecini tamamlayarak, yeni bir rekora imza atm fl oldu. Bankalararas Kart Merkezi (BKM) ve üye bankalar taraf ndan Fransa ve ngiltere den sonra dünyada üçüncü ülke olarak Türkiye de hayata geçirilen chip&pin uygulamas nda, zorunlu flifre kullan m, 1 Temmuz 2007 de bafllad. Geçifl süreci 30 Haziran 2007 günü sona eren ve 1 Temmuz 2007 itibariyle, çipli kredi kartlar ile yap - lacak al flverifllerde imza uygulamas ortadan kalkarak, flifre kullan m zorunlu hale geldi. Kredi kart ile yap lan al flverifllerde, daha güvenli bir al flverifl ortam sunmak amac yla hayata geçirilen chip&pin uygulamas nda, flifresiz al flverifllerin 30 Haziran da sona erdi i ve bu tarihe kadar kart kullan c lar n n flifrelerini almalar gerekti i genifl kapsaml bir kampanya ile aktar ld... 6

7 Okan Bayülgen in yönettigi chip&pin kampanyas ndan görüntüler S kça sorulan sorular Çipli kredi kart mla al flverifl yaparken kulland m flifre ile ATM'den nakit çekmek için kulland m flifre ayn m d r? Evet. Her çipli kredi kart, hem al flverifllerde hem de ATM'lerde geçerli bir flifreye sahip olacak. chip&pin uygulamas internet veya telefon bankac l ifllemlerinde geçerli olacak m? Hay r, chip&pin uygulamas n sadece fiziksel pos ve fiziksel kart ile gerçeklefltirilecek al flverifl ifllemlerinde, ödemenizi onaylatmak için kullanacaks n z. fiifremi baflka kimler biliyor ve kimlere söyleyebilirim? Banka çal flanlar dahil, sizden baflka hiç kimse flifrenizi bilmez. fiifrenizi kimseye söylememelisiniz. Ancak biri flifrenizi ö renirse, hemen bankan z aray p flifrenizi iptal ettirmeli ve yeni bir flifre almal s n z veya chip&pin logosu gördü ünüz ATM'lerden flifrenizi de ifltirmelisiniz. Banka asla sizden flifrenizi ö renmek istemeyecektir. E er flifrenizi baflkalar na söylerseniz doland r c l k tehdidi alt na girersiniz ve bilginiz d fl nda kart n z kullan ld nda siz sorumlu olursunuz. fiifrem kart ma yüklüyse suçlular n bunu ele geçirme flans var m? Hay r. fiifre çipin içine güvenli olarak flifrelenmifltir, yani kart n içindeki flifreye (PIN) eriflmek çok zordur ve bu denendi i takdirde kart n zarar görme olas l yüksektir. Baflkalar ndan, benim yerime flifremi girmelerini isteyebilir miyim? Hay r. Güvenlik nedeniyle hiç kimseye flifrenizi söylememelisiniz. Buna ma aza görevlileri ve banka çal - flanlar da dahildir. fiifrem bloke olursa ne yapmal y m? Yayg n uygulamaya göre, flifrenizi arka arkaya üç kez hatal girerseniz, flifreniz bloke olacakt r. Konunun çözümü için bankan zla iletiflime geçmelisiniz. Dikkat edilmesi gereken noktalar fiifrenizi (PIN) ve di er güvenlik bilgilerinizi sat fl görevlisi de dahil olmak üzere kesinlikle kimseyle paylaflmay n. Kredi kart n z sizden baflka kimsenin kullanmas na izin vermeyin. Bankan z n flifrenizi posta arac l yla göndermesi durumunda, flifrenizi hemen ezberleyin ve flifrenin yaz l oldu u belgeyi hemen yok edin. fiifrenizi kesinlikle yaz l olarak saklamay n, kart n z n üzerine yazmay n ya da herhangi bir yere kaydetmeyin. Bankan z ya da sat fl görevlileri sizden hiçbir zaman güvenlik bilgilerinizi ve flifrenizi söylemenizi ya da e-posta yoluyla göndermenizi talep etmeyecektir. Güvenli iniz için bu tip taleplere yan t vermeyin. fiifrenizin telefon numaran z n bir k sm, do- um tarihiniz gibi kolay tahmin edilebilir rakamlar olmamas na dikkat edin ya da 1234 veya 9999 gibi bilindik say dizileri olmamas na özen gösterin. 7

8 SCHNEIDER LKER figör Ak ll Yaflam Teknolojileriyle enerji tasarrufu Schneider Electric Ürün Müdürü lker flgör, Schneider Electric in elektrik kullan m yla birlikte teknoloji konusunda sektöre kazand rd yenilikleri ve sosyal sorumluluk projelerini anlatt. flgör le Yap Fuar n n hemen ard ndan konufltuk. Schneider Electric in, elektri- in tasarruflu kullan m ad na yapt yeniliklerden söz edebilir misiniz? Enerji kullan m maliyetlerinin günden güne artmas hem üreticilerin daha az enerji ile çal flan ürün ortaya koyarak rakiplerinden bir ad m daha öne geçmek için bunu bir f rsat olarak görmesine hem de tüketicilerin giderlerini azaltmak için daha dikkatli davranmas na sebep oluyor. Eskiden buzdolab al rken tasar m na ya da iç hacminin genifl olup olmad na bakarken, art k bugün tüm bunlar n yan s ra enerji sertifikas n n da A s n f olmas dikkat ediyoruz. Elektrik da t m ve otomasyon konular na odaklanm fl tek küresel flirket ve dünya lideri olarak; enerji, altyap, endüstri, bina ve konut pazarlar için çok yönlü çözümler getiren Schneider Electric, güvenlik, verimlilik, enerji tasarrufu ve çevrenin korunmas gibi alanlar için ürün gelifltirmeye devam ediyor. Fuarda sergiledi iniz yeni ürünleriniz neler? kinci defa kat ld m z Yap Fuar 'nda bu y l konutlar için yeni pazara sundu umuz önemli ürünler var. Bunlardan biri de kaçak ak m koruma cihazlar. Bu sistem, can ve mal güvenli i aç s ndan oldukça önemli. Sistem siz tatildeyken bile herhangi bir ar za durumunda devreye giriyor ve buzdolab n z, alarm sisteminiz, akvaryumunuz, di er bir deyiflle sürekli çal flmas gereken elektrikli aletleriniz zarar görmeden çal flmaya devam ediyor. Anahtar segmentinde ise modüler ürünümüzü sergiledik. Bu daha çok otellerde ve lüks konutlarda tercih edilen bir ürün serisi. Sundu umuz ürünler daha çok kullan ma yönelik, fonk- 8

9 SCHNEIDER siyonelli i ön planda tutan ürünler. Bizim için as l olan ise enerji tasarrufu. Bir di er çözümümüz ise Uniqhome olarak adland rd m z ak ll yaflam teknolojilerinde ev ve otel odas çözümleri. Enerji tasarrufu konusunda sizin getirdi iniz çözümlerden bahseder misiniz? Günümüzde enerji oldukça maliyetli bir gider; hem üretim hem tüketim aç s ndan. Biz de konfor sa larken enerji tasarrufunu ön planda tutuyoruz. Ak ll Yaflam Teknolojileri ad n verdi imiz bu sistemin içine ofis, okul, hastane, ifl merkezi, otel girebiliyor. Örne in Türkiye'de yapt m z çeflitli otel uygulamalar var. Otellerde kulland m z enerji tasarruf eden fonksiyonlar sayesinde de müflteri odadan ç kt ktan belli bir süre sonra enerji yine kendili inden kesiliyor. Biz bunu elektronik alg lay c larla sa l yoruz. Böylece cepte kart tafl - ma zorunlulu u da kalkm fl oluyor. Check-in yapt andan itibaren odada müflterinin istedi i müzik de çalmaya bafll yor. Hatta bunu daha da ileri götürerek müflterinin sevdi i parfümün kokusunu odada hissetmesini sa l yoruz. Altyap s tamamen bize ait bir teknoloji bu. Bir paket çözüm, çok farkl ürünleri bir araya getirmek zorunday z. Bu da ancak belli bir bilgi birikimi sonunda oluyor. Kulland - m z ürünler piyasadan çok uzak ürünler olmamakla birlikte, Schneider Electric tecrübesiyle bir araya geldi i için alan nda tek diyebiliriz. 190 ülkede hizmet veren bir firma olarak Schneider Electric sosyal sorumluluk alan nda neler yap yor? Firma olarak tüm dünyada Luli isimli bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz. Her ülke kendi sosyal projesini kendi ülke ihtiyaçlar na göre belirliyor. Biz de seçimimizi e itimden ve k z ö rencilerden yana yapt k y l ndan bu yana, Ça dafl Yaflam Destekleme Derne i iflbirli i ile bafllatt m z e itim projesiyle, çok say da k z m z n Anadolu dan Istanbul a gelerek yat l okullarda lise ve üniversite e itimi almalar için destek veriyor. Ayr ca onlar n sosyal geliflimlerine düzenledi imiz çeflitli aktivitelerle katk da bulunuyoruz. Schneider Electric olarak son dönemlerde daha farkl bir vizyon kazanma e ilimindeyiz. Daha önce tamamen proje bazl olarak çal flan bir firma iken flu anda daha çok sektörün içindeyiz. Müflterilerimiz, bayilerimiz hatta son kullan c ile birebir iliflki içindeyiz. Son alt ay içinde bu konuda çok fazla etkinlik düzenledik. Elektrik sektörüne yat - r m yapt k, sektörün biraz daha bilgilenmesini amaçl yoruz. Bu amaçla geçen y l 5 binin üzerinde elektrikçiye ulaflt k, tesislerimizi gezdirdik, teknik konularda e itimler verdik. En küçük noktadan en büyük toptanc ya ulaflmak gibi bir misyonumuz var. 9

10 SCHNEIDER Schneider Electric Ankara dayd Schneider Electric, 27 Nisan da Ankara Hilton Oteli nde düzenledi i yemekte, Ankara daki sat fl noktalar yla bir araya geldi. 10 Ankara daki sat fl noktalar n n yetkililerinin biraraya geldi i yemek, 400 kiflinin kat l m yla gerçekleflti. Geç saatlere kadar devam eden gecede ifl iliflkileri ve dostluklar pekifltirildi. Ankara daki müflterilerine mükemmel bir ortamda unutulmaz bir gece yaflatan Schneider Electric, perakende pazar nda var olan sorunlar n hiç de ilse bir gece için ertelenmesini sa lam fl oldu. Gecenin bitimine do ru kat l mc lar n Schneider Electric in baflar lar ve ürün kalitesi hakk nda söyledikleri övgü dolu sözler, ortam n s cak ve samimi bir havaya bürünmesini sa lad.

11

12 SCHNEIDER Bir efsane Köflk Serisi Yüksek kalite bir ürün olan Köflk ü y llard r klasik tasar m yla tan d k. Sa laml ndan ödün vermeyen, duvardaki ma rur durufluyla herkesin favorisi olan Köflk, bu kez renklendi. Efsanevi seri, modern yüzü ve renkleriyle yine gönlünüzde taht kuracak. Schneider Electric in art k bir efsane haline gelen Köflk serisi, solmaya ve çizilmeye dayan kl melamin hammaddesi ile y llar sonra bile yepyeni kalabiliyor. Konut uygulamalar n n yan s ra okul, hastane, al flverifl ve ifl merkezleri gibi kamuya aç k ortak kullan m alanlar nda bile y llarca ilk günkü gibi yeni ve parlak görünüyor. Köflk serisi art k ara adaptörler, krem ve beyaz mekanizma alternatifleriyle on farkl renk seçene ine sahip. Yaflanan mekanlarda art k eflyalar n renginde Köflk kullanmak mümkün olacak. Çoklu çerçeve seçenekleri de bulunan serideki ürünler hem dikey hem de yatay olarak kullan labiliyor. 40 tan fazla fonksiyon çeflidiyle her türlü talebe cevap verebilen Köflk, tüm art lar yla birlikte ayn zamanda fonksiyonel bir seri olarak da sunuluyor Schneider Electric taraf ndan. Sa lam mekanizmas, çok bozuk yüzeylerde ve uygun olmayan montaj koflullar nda bile hiç zorluk ç karmadan, montaj n kolayl kla gerçekleflmesini sa l yor. Anahtar mekanizmalar kullan m koflullar na ba l olarak onbinlerce hatta yüzbinlerce kez sorunsuz aç l p kapat l yor. Prizler ise s k kontak yap lar sayesinde istenmeyen arklar engelleyen bir yap da. Schneider in tüm ürünlerinde oldu u gibi Köflk serisinde de müflteri memnuniyeti, yüksek kalite ve kullan m kolayl göz önünde bulunduruldu ve efsane yeniden do du... 12

13

14 HABER Schneider, Vijeo Citect SCADA Proses izleme ve kontrol alan nda konumunu güçlendiriyor 30 May s ta stanbul Four Season Otel de düzenlenen seminere baflta stanbul olmak üzere Ankara ve zmir - den birçok Sistem Entegratörü kat ld. Seminerde kat l mc lara Vijeo Citect Scada n n tüm fabrika otomasyon ve modernizasyonlar n n yan s ra enerji izlemede, bina ve ma aza otomasyonunda, s tma so utma, iklimlendirmede, ayr ca serac l k, hayvanc l k, tar m, makina ve g da sanayinde, fiziksel büyüklerin ölçülmesi, gösterilmesi, kontrolü, verilerin saklanmas, iletilmesi ve raporlanmas nda kullan ld hakk nda bilgiler verildi. Seminerde ayr ca Scada n n tek merkez olmas n n yan s ra kolay kurulumu sayesinde mühendislik zaman n n azalt lmas, bak m ve servis kolayl sa lamas, sistemlerin genifllemesine uygun altyap s gibi avantajlar kat l mc larla paylafl ld. Vijeo Citect Scada yaz l m ile Scada pazar nda bir lider olma yolunda ilerleyen Schneider Electric in bu alanda Belk s Nizip Sulamas ve Afflin Elbistan So utma Kulesi Pompa stasyonu baflta olmak üzere, Eti Gümüfl Enerji Otomasyonu, Eti Bor Bigadic projeleri gibi pek çok referans bulunuyor. Schneider n enerji tasarrufu sa layan, ödüllü ürünü Power Logic Türkiye de... Dünyan n önde gelen elektrik teknolojisi üreticilerinden Schneider, elektrik tüketimini düflürerek, enerji tasarrufu sa layan ödüllü ürünü Power Logic i Türkiye de sat fla sundu y l ngiltere Elektrik Endüstrisi Ödülleri Y l n Bina Hizmetleri Ürünü ödülünü kazanan Power Logic, elektrik enerjisinin maliyetinin, kalitesinin ve güvenilirli inin kontrol edilmesine yard mc oluyor. Hem sanayi hem de hizmet sektörlerinde genifl bir uygulama yelpazesi için tasarlanan, Power Logic (Güç zleme ve Kontrol Sistemi); enerji kalitesinin de erlendirilmesine, her türlü sorunun sebebinin tespit edilmesine ve al nan iyilefltirme tedbirlerinin etkinli inin kontrol edilmesine de olanak tan yor. Basit ak m ölçümünden, güç kalitesinin uzaktan izlenmesine kadar, bütün elektrik tesisat yönetimi ihtiyaçlar n karfl layan Power Logic (Güç zleme ve Kontrol Sistemi), enerji maliyetinin ve güç tüketiminin azalt lmas, tüketicilerin tespiti, maliyetlerin bölüflümü, kullan c lar n harcamalardan haberdar edilmesi, elektrik tesisat uzant lar için yedek kapasite tan mlamas, tepe de erlerin yönetimi ve cezalar n önüne geçilmesi gibi konularda müflterilerine kârl çözümler sunuyor. 14

15 HABER Schneider dan e itime destek Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Elektronik bölümü, gerek sektöre, gerekse birçok kurum ve kamu kurulufluna 1868 y l ndan bu yana say s z teknik alt yap ya sahip ö renci yetifltiriyor. Biz de Schneider Ailesi olarak yar n n mühendis, tekniker ve teknisyenlerinin yetifltirilmesine katk da bulunmak amac yla Elektrik Bölümü ne zmir Çi li tesislerimizde üretilen anahtar priz serilerimizden arma an etmek istedik. Schneider Electric olarak e itime her basama nda destek vermekten mutluluk duyuyoruz. DHM ye e itim semineri Schneider, 13 Nisan tarihinde, DHM personeline bir günlük bir seminer düzenledi. DHM nin Yeflilköy tesislerinde düzenlenen seminere, baflta Ankara Genel Müdürlü ü Elektrik fiube Müdürü Ziyaeettin Kayaalp olmak üzere, Türkiye genelinden 13 bölgenin elektrik müdürleri ve genel müdürlüklerde görev yapan elektrik mühendisleri kat ld. Seminerde Schneider in havaliman çözümlerine yönelik teknolojik uygulamalar ndan örnekler verildi. Ayr ca, orta gerilim, alçak gerilim ve otomasyon çözümleri de kat l mc larla paylafl ld. Schneider Denizli deki firmalarla bulufltu Günümüzde kamu ve özel sektör çal flanlar bir yandan h zl geliflen teknolojiye ayak uydurmak ve say s z kazanc ndan yararlanmak di er yandan ise iflleme ve üretim tesislerinde enerji tasarrufunu sa lamak ve üretim kapasitelerini art rmak amac yla otomasyon çözümlerini talep ediyor. Bu taleplere yönelik Türkiye nin birçok ilinde seminerler veren Schneider Electric, 25 Nisan tarihinde de Denizli de H z Kontrol Cihazlar ve PLC lerle ilgili bir Otomasyon Semineri verdi. Seminerde, çimento, kablo, makina imalat, mermer, tekstil, yem ve otomasyon firmalar gibi çok çeflitli sektörlerin Denizli deki lokomatif firmalar ndan, Denizli Çimento Fabrikas, Abal o lu Yem Fabrikas, Alt nbaflak Tekstil A.fi., Elsan A.fi., Sar o ullar Makina A.fi., Küçüker Makina A.fi. gibi mermer makinas üreticileri yan s ra Sayel Otomasyon ve Matek Otomasyon gibi otomasyon firmalar ndan birçok yönetici ve çal flanlar kat ld. Seminerde ayr ca dünyada yürürlü e giren enerji tasarrufu yasas vurgulanarak enerji tasarrufu sa layan ATV21 ve ATV61 h z kontrol cihazlar, a r flartl uygulamalara yönelik ATV71 ve ATV31 h z kontrol cihazlar, EMC ve harmoni in etkileri, PLC ve dokunmatik operatör panelleri ile de ilgili bilgiler verildi. 15

16 HABER Ankara daki TRT Semineri ne yo un ilgi Elektrik da t m ve otomasyon sektörünün lider markas Schneider in, Nisan tarihlerinde TRT çal - flanlar na düzenledi i seminer, ilgiyle karfl land. TRT Kurumunun talebi do rultusunda Nisan tarihlerinde Schneider taraf ndan düzenlenen seminerde öncelikli amaca uygun olarak, "Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu nun (EPDK) 10/11/2004 tarihinde ç - kard, say l Elektrik letim Sistemi Arz Güvenli i ve Kalitesi yönetmeli inde belirtilen ve 2008 y l itibariyle uygulamaya geçecek olan yeni kompanzasyon flartlar, yap lmas gereken de iflikliklere iliflkin yürürlü e girecek sistem ve ilgili çözüm önerileri kat l mc - larla paylafl ld. Ankara Oran Sitesi nde düzenlenen ve iki gün süren seminerde Orta Gerilim Ekipmanlar, Enerji Analizörleri, Topraklama & Kaçak Ak m Koruma Röleleri ile kaçak ak m n önemi, Schneider Electric Alçak Gerilim fialter Ailesi nin tan t m gibi konulara da yer verildi. Ayr ca Ankara da bulunan önemli kamu birimleri, Ankara Büyük Belediyesi ile Adalet Bakanl ndan ilgili mühendisleri de seminerde davetli olarak yer ald lar. Schneider seminerleri Kayseri ve Konya yla devam etti Schneider in teknik bilgi, tecrübe aktar m ve yeni teknolojilerin paylafl m amac yla düzenledi i Kayseri ve Konya seminerleri yo un ilgiyle karfl land. lki 8-9 May s tarihlerinde Konya Hilton da gerçeklefltirilen seminerlerin ikincisi, May s 2007 tarihlerinde Kayseri Hilton Oteli nde düzenlendi. Kayseri ve Konya çevresinde bulunan firmalardan, 150 nin üzerindeki kat - l mc ya evsahipli i yapan seminerlere Kayseri den Kayseri ve Civar Elk. A.fi, KASK / KOSK, Milli E itim l Müdürlü ü, l Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü kat l rken, Konya dan ise Karaman G da Fabrikalar, Aksaray-Karaman-Konya Elektrik Müteahhitleri ve Makina malatç lar, MEDAfi ve Karaman OSB kat ld. Schneider n teknik bilgi, tecrübe aktar m ve geliflen yeni teknolojilerin paylafl m amac ile düzenledi i seminerlerde, kat l mc lar Schneider Electric in son geliflmeleri ve ürettikleri yeni teknolojik çözümleri hakk nda bilgilendirildi. Schneider Electric in tüm Türkiye genelinde y l boyunca düzenledi i seminer program nda Haziran da Malatya ve Gaziantep yer ald. Program Temmuz ay nda Adana ve skenderun ile devam ediyor. 16

17

18 SCHNEIDER UNICA MODULER le tek elden kontrol Unica serisinin yeni ürünü Unica Modüler, lüks konut ve rezidanslar baflta olmak üzere, birçok projede fonksiyonelli e önem verenlerin tercihi oluyor. Elektrik da t m ve endüstriyel otomasyon pazarlar ndaki deneyimini anahtar-priz ürün grubunda Unica serisine tafl yan Schneider Electric, Unica Modüler de seçkin ortamlardaki kamuya aç k alanlar n yan s ra merkezi ifllevsellik gerektiren lokal uygulamalar, tesisatlar ve konut uygulamalar için kullan m kolayl sunuyor. Unica Modüler, dikdörtgen çerçeve içindeki modern tasar m sayesinde fl kl k ve zarafet gerektiren her ortamda kolayca kullan labiliyor. Unica Modüler bu özgün tasar m ile kullan ld her ortam da farkl k l yor. Tüm mekanizmalardaki alüminyum finisaj, d fl çerçevelerde kullan lan mükemmel ahflap ve metal malzemesi ile lüks konut ve binalar için mekan n dekorasyonuna uygun bir stil yarat labilmesi için en iyi çözümleri sunuyor. Özenle seçilmifl renk alternatifleriyle, arzu edilen her mekana kolayca entegre edilebilen Unica Modüler, tüm anahtarpriz standartlar na da uygun. 18

19

20 SPOR B R fiamp YONUN Hikayesi Türkiye nin futbol dal ndaki üç büyük tak m ndan biri Fenerbahçe. Bu y l 100. yafl n kutlayan kulüp, hem taraftarlar na hem de kendisine do umgünü arma an olarak fl k bir flampiyonluk hediye etti. Taraftarlar aras nda büyük sevinç yaratan bu baflar, Fenerbahçe tarihine de hofl bir an olarak kaydoldu. 20

21 SPOR itibaren, zmir'den stanbul'un Kad köy yakas na yerleflen 1894y l ndan Lafontaine, Whittall gibi ngiliz ailelerinin fertleri aras nda oynanmaya bafllanan futbol, çevrenin Türk gençlerince büyük bir merak, heyecan ve g pta ile seyrediliyordu. Ne var ki, onlar n böyle bir sporu yapmak flöyle dursun, ad n dahi anmalar na olanak yoktu. Çünkü Padiflah II. Abdülhamid'in amans z bask rejimine göre de il 11 gencin, ikisinin bile bir araya gelmesi saltanat için son derece sak ncal yd. Ancak 1907 de Türk gençleri Ziya (Songülen), Ayetullah ve Necip (Okaner) gizli de olsa bir futbol kulübü kurmaya karar verdiler. Semtlerinin ad olan Fenerbahçe'yi isim, Fenerbahçe Burnu'ndaki feneri de amblem olarak seçtiler. K skançl k ve asaletin timsali sar -laciverdi ise tak m n renkleri olarak belirlediler Meflrutiyeti'nin ilan na kadar çal flmalar n gizlice yürütmek zorunda kalan Fenerbahçe, bu tarihten sonra yürürlü e giren Cemiyetler Kanunu'yla tescil edildi ve baflar dan baflar ya koflacak olan bir büyük camia, Türk sporundaki seçkin yerini alm fl oldu. Amblemindeki sar renk dolay s yla Sar kanaryalar olarak da an lan Fenerbahçe futbol tak m Türk futbol tarihindeki baflar lar ve kazand rd klar yla her zaman en büyükler aras ndaki yerini koruyor ve koruyacak. Fenerbahçe Spor Kulübü nün amblemi, 1910 y l nda futbolcu Topuz Hikmet taraf ndan tasarland ve günümüze kadar ulaflt. 21

22 SPOR 1907 y l nda kurulan Fenerbahçe, 100. y ldönümünü flampiyonlukla süsledi. Günlerce devam eden kutlamalarda hem yöneticiler hem futbolcular hem de taraftarlar sevinçlerini birbirleriyle paylaflt lar. Özellikle stadyumdaki kutlamalar görmeye de erdi... Sar -lacivert a rl kl toplam befl renkten oluflan amblemde Fenerbahçe Spor Kulübü 1907* yazan yuvarlak d fl k s m temizlik ve aç k yüreklilik anlam n tafl - maktad r. K rm z arka zemin rengi ise Fenerbahçeliler aras ndaki sevgi ve ba l l anlat rken ayn zamanda Türk bayra n temsil eder. Ortadaki sar renk Fenerbahçe'yi g pta edenleri ve k skananlar, lacivert asaleti belirtir. Bu iki renk aras ndan yükselen mefle dal güç ve kudreti temsil ederken bunun yeflil olmas n n sebebi ise yükselen bu kudret için baflar n n gereklili- idir. Bu logo ngiltere'nin Manchester flehrine gönderilerek 1910 y l nda ilk kez rozet haline getirilmifl ve 1929 y l ndan itibaren eski Türkçe harfler yeni Türkçe ye çevrilmifl. Logonun üzerinde küçük çapl de ifliklikler, düzenlemeler yap lm fl ve asl korunarak günümüze kadar gelmifltir. Topuz Hikmet'in anlat m yla Fenerbahçe ambleminin öyküsü: 22 Kulübümüzün rengi sar -beyazdan, sar -laciverde çevrildikten sonra bu yeni renklerle bir amblem yapt - r lmas gündeme geldi. Arkadafllar m bu amblemin çizilmesini benden rica ettiler. lk önce bayra m z n renkleri k rm z ile beyaz bir araya getirdim. Sonra k rm z üzerine bir kalp flekli çizerek bunu sar -laciverde boyad m ve üzerine de metanet, kuvvet ve sa laml n ifadesi olan mefle dal n resmettim. Beyaz k sma da kulübümüzün ismini ve kurulufl tarihini yazd m. Rozetimizi çizerken, ona flu manay vermeye çal flt m; kalpten gelen bir ba ml l kla bu kulübe hizmet etmek. Çizdi im flekil arkadafllar m taraf ndan be enildi ve yeni amblem o tarihlerde Almanya'da bulunan Tevfik Haccar' n arac l yla orada yapt r ld. Yeni harflerin kabulünden sonra ayn flekilde muhafaza edildi. Sadece Fenerbahçe Spor Kulübü 1907 yaz s yeni harflerle de ifltirildi.

23 SPOR Avrupa'daki flampiyonluk ve baflar lar Balkan Kupas (1): Kupa Galipleri Kupas Çeyrek Final: Türkiye'deki flampiyonluklar: Türkiye Profesyonel 1. Futbol Ligi (17): 1959, , , , , , , , , , , , , , , , Atatürk Kupas (2): 1964, 1998 Cumhurbaflkanl Kupas (6): 1968, 1973, 1975, 1984, 1985, 1990 Baflbakanl k Kupas (8): 1945, 1946, 1950, 1973, 1980, 1988, 1992, 1998 Türkiye Kupas (4): , , , TSYD Kupas (12): 1969, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1982, 1985, 1986, 1994, 1995 Donanma Kupas (4): 1982, 1983, 1984, 1985 stanbul Futbol Ligi (16): , , , , , , , , , , , , , , , stanbul Kupas (1): 1944 stanbul fiildi (4): 1930, 1934, 1938, 1939 Türkiye Futbol Birincili i (3): 1933, 1935, 1944 Milli Küme (6): , , , , , Spor-Toto Kupas (1): 'lerin bafl nda Papaz n Çay r denen bu alanda, özellikle Moda civar nda oturan ngiliz ve Rum gençleri maç yaparlard. 1908'de Union Club' n Papaz n Çay r 'n kiralamas üzerine Union Club Sahas olarak an lmaya baflland.union Club döneminde zemini düzeltilerek, ngiltere'den getirilen özel çimlerle kapland ve 100 kiflilik küçük bir tribün infla edildi. 17 Ocak 1909'da da, Fenerbahçe ile Galatasaray aras ndaki ilk futbol karfl laflmas na evsahipli i yapt.galatasaray burada Fenerbahçe yi 7 kifli ile 7-0 yenerek tarihe ad - n flanl bir biçimde yazm flt r. 1915'te Union Club ad - n ttihad Spor Kulübü'ne dönüfltürdü ve saha bu adla an lmaya baflland. 1924'te Taksim Stad 'n n aç lmas ndan sonra giderek önemini kaybetti. 1929'da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne kiralan nca ad Fenerbahçe Stad olarak de ifltirildi. Önce üstü ahflap, alt beton, 100 metrekarelik ve 2 bin seyirci kapasiteli yeni tribünler infla edildi, sonra karfl s na bin 500 kiflilik ikinci tribün yap ld. 1932'de düzenlenerek yeniden aç lan Fenerbahçe Stadyumu, ayn y l 9 bin Lira (bin Reflat Alt n ) karfl l nda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sat ld Balkan Oyunlar 'na ev sahipli i yapan stadyum, 1947'de nönü Stad 'n n aç lmas yla önemini kaybetmeye bafllad. Fenerbahçe'nin 1949'dan sonra kullanmad statta, 1950'lerin ortas na gelindi inde art k yaln zca önemsiz semt maçlar oynan yordu. 1962'de stat, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne tan nacak 70 y ll k kullanma hakk karfl l nda Beden Terbiyesi Genel Müdürlü ü'ne devredildi. 1965'te art k ihtiyaca cevap vermeyen saha y k ld ve 17 y l süren bir infla döneminden sonra, Eylül 1982'de hizmete aç ld. KISA KISA Kurulufl y l : 1907 Kuruldu u yer: stanbul Moda'da Beflb y k Soka 3 numaral evin alt kat. Kurucular: Nurizade Ziya Songülen Bey, Osmanl Bankas memuru Ayetullah Bey, Bahriye Mektebi talebesi Necip Okaner Bey, Asaf Beflp nar Bey, Enver Yetkiner ve Galip Kulaks z. lk baflkan: Nurizade Ziya Songülen Son baflkan: Aziz Y ld r m 23

24 RÖPORTAJ C HAT YILMAZ Pazarda rekabet art yor Schneider Electric in bayilerinden Galip Mühendislik in sahibi Cihat Y lmaz sorular m z yan tlad. Hizmet verdikleri bölgelerde Schneider gibi güçlü bir firmayla kurduklar ifl ortakl n n çok say da avantaj n yaflad klar n belirten Y lmaz, müflteri memnuniyetini sa laman n kaliteli ürünün yan s ra kaliteli hizmetten de geçti ini söylüyor. 24 Sektöre ne zaman ve nas l girdiniz? Siz ve firman z hakk nda biraz bilgi alabilir miyiz? Firmam z Galip Mühendislik ad alt nda 1977 y l nda taahhüt firmas olarak kuruldu y l nda ayn isim alt nda flirket haline geldi ve ayn zamanda malzeme pazarlama ve sat fl da bafllad. fiahs m olarak 1993 y l nda flirket ortakl na kat ld m. Halen iki ortak olarak firma faaliyetlerimize devam etmekteyiz y - l ndan itibaren taahhüt ve pazarlama-sat fl hizmetlerini ay rm fl bulunmaktay z. Taahhüt hizmetleri için Galtek Limited fiirketi unvan yla ayr bir flirket kurduk. Sat fl ve pazarlama hizmetlerine ise Galip Mühendislik ad ile devam ediyoruz. fiirketimizin hizmetleri Samsun da bafllad ilk olarak. Ancak bugün tüm Karadeniz ve Do u Anadolu nun yan s ra S vas ve Ankara da da faaliyetlerimiz devam ediyor. Merkezi Samsun olan firmam z, Ankara da flube, Trabzon da home-office olarak hizmet vermeye devam etmekte. Sat fl elemanlar m z n ald siparifller, sevk -

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Birlikten kuvvet doğar

Birlikten kuvvet doğar Birlikten kuvvet doğar Geniş tedarikçi ağının gücü ile kurumsal firmaların toplu satınalma ve tedarik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasını sağlayan Multiavantaj Business, firmanıza satın alırken

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin!

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! 2003 Yılında Kurulan Açılım Soft A. Ş. 2003-2005 arasında ARGE ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri yürütmüştür. Bu

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı