DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I"

Transkript

1 DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I

2

3 ED TÖR Önce hizmet, sonra sensin Günümüzde müflterimiz art k yüksek standartta hizmet talep ediyor ve bu hizmeti aya na istiyor. Gelecek, eskiden oldu u gibi olmayacakt r. Rekabet daha da yo unlaflacakt r. Fiyat ve kalitenin yan s ra en önemli etken hizmet kalitesi olacakt r. Geliflen teknolojilerin bize sa lad tüm avantajlarla müflterinin aya na en iyi hizmet kalitemizle gitmek zorunday z. fli, gücü elektrik olan de erli dostlar m, e er biz gitmez isek baflkas gidiyor. Y llard r dükkan m za gelen müflterileri kaç rmamam z gereklidir. Nerede sat fl, mükemmel hizmet kalitemizle biz orada olmal y z. Müflteriyi memnun etmek firma politikam z olmal d r. Önce sat fl de il, hizmettir piyasada y llarca kal c olmam z sa layan... liflkilerin kalitesi, hizmetin kalitesini belirler, yöremizdeki insan iyi tan mal, onun hizmetkar olmal y z. Çünkü o bizim yaflamam z için gerekli kazanc sa lar. Firmalar n gelece i devaml müflteri diye tan mlad m z kesimdir. Ne kadar çok kendinize özel müflteriniz varsa, o kadar çok sa lam ve kararl sat fla imza atars n z. Üstün hizmet kalitesi, kâr marj n z art r r. Bu anlatmak istediklerimi, yüzy llar önce Denizli Babada daki çarfl girifline kaz yan, 13. yüzy lda Anadolu'da yaflayan Türklerin, esnaf ve sanatkarlar n n birli ini, çal flma esas ve usullerini teflkil eden, en eski esnaf odas olarak tan mlayabilece imiz Ahilik, temel felsefesinde ne kadar güzel ifade etmifl; Sevgi göster herkese ha! Selamdan kaçma sak n. nsanlar ay rma ha! Hepsine adil ver hakk n. Niyetin iyi olsun ha! Her fleyin gerçe ini söyle. Hay rl dan ayr lma ha! yi anlafl herkes ile. Etraf na dostluk saç ha! Eser kal r sen gidersin. yi belle, unutma ha! ÖNCE H ZMET SONRA SENS N. Sa l cakla kal n, Alper Tuncer 3

4 POZ T F ELEKTR K Sahibi/Yay nlayan BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Yay n Yönetmeni Bülent Güven Editör Alper Tuncer Yay n Kurulu fierife Oktay Çetin Erdo an Yönetim yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks : Bask ESEN OFSET MATBAACILIK SAN. VE T C. A. fi. kitelli Organize San. Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ stanbul Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, Temmuz 2007 Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 4

5 Ç NDEK LER 6 EKONOM Kredi kart nda flifreli hayat bafllad 8 LKER figör Ak ll Yaflam Teknolojileriyle enerji tasarrufu 20 SPOR Bir flampiyonun hikayesi 24 C HAT YILMAZ Pazarda rekabet art yor 26 GÖKTU GÜR Sektörün Lokomotifi Schneider 32 MET N AKPINAR Hiç durmadan çal flt m 36 FAT H AKIN Avrupa da bir Türk dâhi 42 ANTALYA fiimdi tam zaman 52 LEZZET Do an n mucizesi zeytinya 58 SA LIK Yaz geldi aman dikkat! 64 TEKN K Red serisi 66 BULMACA 5

6 EKONOM Kredi kart nda flifreli hayat bafllad Bankalararas Kart Merkezi (BKM) ve üye bankalar taraf ndan 31 Mart 2006 tarihinde bafllat lan ve bugüne kadar geçifl süreci devam eden chip&pin uygulamas nda, 1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren zorunlu flifre kullan m bafllad, imza tarihe kar flt. Türkiye, Fransa ve ngiltere nin ard ndan chip&pin sitemine geçen dünyadaki üçüncü ülke oldu. chip&pin Nedir? chip&pin kredi kart kopyalanma ve kay p çal nt risklerini azaltan yeni bir ödeme yöntemidir. Bu yöntemle kredi kart n n üzerindeki çip kart n kopyalanma riskini azalt yor. Girilen dört rakaml flifre (PIN) ise kart n kaybolmas ya da çal nmas durumunda baflkalar taraf ndan kullan lmas n önlüyor. Kredi kart kullan m nda Avrupa çap nda ilk s ralarda yer alan ülkelerden biri Türkiye. Yap lan al flveriflin çok önemli bir k sm kredi kart yla ödeniyor. Ayn durum internetten yap lan al flverifller için de geçerli. Tabii hal böyleyken sahtecilik oran nda da hat r say l r bir art fl görülüyor. Sahtecili e karfl yeni önlemler düflünen Bankalararas Kart Merkezi (BKM) 1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren flifreli kart kullan m n bafllatt. Fransa ve ngiltere nin ard ndan dünyada üçüncü ülke olarak uygulamay bafllatan Türkiye, 15 ay gibi k sa bir süre içinde geçifl sürecini tamamlayarak, yeni bir rekora imza atm fl oldu. Bankalararas Kart Merkezi (BKM) ve üye bankalar taraf ndan Fransa ve ngiltere den sonra dünyada üçüncü ülke olarak Türkiye de hayata geçirilen chip&pin uygulamas nda, zorunlu flifre kullan m, 1 Temmuz 2007 de bafllad. Geçifl süreci 30 Haziran 2007 günü sona eren ve 1 Temmuz 2007 itibariyle, çipli kredi kartlar ile yap - lacak al flverifllerde imza uygulamas ortadan kalkarak, flifre kullan m zorunlu hale geldi. Kredi kart ile yap lan al flverifllerde, daha güvenli bir al flverifl ortam sunmak amac yla hayata geçirilen chip&pin uygulamas nda, flifresiz al flverifllerin 30 Haziran da sona erdi i ve bu tarihe kadar kart kullan c lar n n flifrelerini almalar gerekti i genifl kapsaml bir kampanya ile aktar ld... 6

7 Okan Bayülgen in yönettigi chip&pin kampanyas ndan görüntüler S kça sorulan sorular Çipli kredi kart mla al flverifl yaparken kulland m flifre ile ATM'den nakit çekmek için kulland m flifre ayn m d r? Evet. Her çipli kredi kart, hem al flverifllerde hem de ATM'lerde geçerli bir flifreye sahip olacak. chip&pin uygulamas internet veya telefon bankac l ifllemlerinde geçerli olacak m? Hay r, chip&pin uygulamas n sadece fiziksel pos ve fiziksel kart ile gerçeklefltirilecek al flverifl ifllemlerinde, ödemenizi onaylatmak için kullanacaks n z. fiifremi baflka kimler biliyor ve kimlere söyleyebilirim? Banka çal flanlar dahil, sizden baflka hiç kimse flifrenizi bilmez. fiifrenizi kimseye söylememelisiniz. Ancak biri flifrenizi ö renirse, hemen bankan z aray p flifrenizi iptal ettirmeli ve yeni bir flifre almal s n z veya chip&pin logosu gördü ünüz ATM'lerden flifrenizi de ifltirmelisiniz. Banka asla sizden flifrenizi ö renmek istemeyecektir. E er flifrenizi baflkalar na söylerseniz doland r c l k tehdidi alt na girersiniz ve bilginiz d fl nda kart n z kullan ld nda siz sorumlu olursunuz. fiifrem kart ma yüklüyse suçlular n bunu ele geçirme flans var m? Hay r. fiifre çipin içine güvenli olarak flifrelenmifltir, yani kart n içindeki flifreye (PIN) eriflmek çok zordur ve bu denendi i takdirde kart n zarar görme olas l yüksektir. Baflkalar ndan, benim yerime flifremi girmelerini isteyebilir miyim? Hay r. Güvenlik nedeniyle hiç kimseye flifrenizi söylememelisiniz. Buna ma aza görevlileri ve banka çal - flanlar da dahildir. fiifrem bloke olursa ne yapmal y m? Yayg n uygulamaya göre, flifrenizi arka arkaya üç kez hatal girerseniz, flifreniz bloke olacakt r. Konunun çözümü için bankan zla iletiflime geçmelisiniz. Dikkat edilmesi gereken noktalar fiifrenizi (PIN) ve di er güvenlik bilgilerinizi sat fl görevlisi de dahil olmak üzere kesinlikle kimseyle paylaflmay n. Kredi kart n z sizden baflka kimsenin kullanmas na izin vermeyin. Bankan z n flifrenizi posta arac l yla göndermesi durumunda, flifrenizi hemen ezberleyin ve flifrenin yaz l oldu u belgeyi hemen yok edin. fiifrenizi kesinlikle yaz l olarak saklamay n, kart n z n üzerine yazmay n ya da herhangi bir yere kaydetmeyin. Bankan z ya da sat fl görevlileri sizden hiçbir zaman güvenlik bilgilerinizi ve flifrenizi söylemenizi ya da e-posta yoluyla göndermenizi talep etmeyecektir. Güvenli iniz için bu tip taleplere yan t vermeyin. fiifrenizin telefon numaran z n bir k sm, do- um tarihiniz gibi kolay tahmin edilebilir rakamlar olmamas na dikkat edin ya da 1234 veya 9999 gibi bilindik say dizileri olmamas na özen gösterin. 7

8 SCHNEIDER LKER figör Ak ll Yaflam Teknolojileriyle enerji tasarrufu Schneider Electric Ürün Müdürü lker flgör, Schneider Electric in elektrik kullan m yla birlikte teknoloji konusunda sektöre kazand rd yenilikleri ve sosyal sorumluluk projelerini anlatt. flgör le Yap Fuar n n hemen ard ndan konufltuk. Schneider Electric in, elektri- in tasarruflu kullan m ad na yapt yeniliklerden söz edebilir misiniz? Enerji kullan m maliyetlerinin günden güne artmas hem üreticilerin daha az enerji ile çal flan ürün ortaya koyarak rakiplerinden bir ad m daha öne geçmek için bunu bir f rsat olarak görmesine hem de tüketicilerin giderlerini azaltmak için daha dikkatli davranmas na sebep oluyor. Eskiden buzdolab al rken tasar m na ya da iç hacminin genifl olup olmad na bakarken, art k bugün tüm bunlar n yan s ra enerji sertifikas n n da A s n f olmas dikkat ediyoruz. Elektrik da t m ve otomasyon konular na odaklanm fl tek küresel flirket ve dünya lideri olarak; enerji, altyap, endüstri, bina ve konut pazarlar için çok yönlü çözümler getiren Schneider Electric, güvenlik, verimlilik, enerji tasarrufu ve çevrenin korunmas gibi alanlar için ürün gelifltirmeye devam ediyor. Fuarda sergiledi iniz yeni ürünleriniz neler? kinci defa kat ld m z Yap Fuar 'nda bu y l konutlar için yeni pazara sundu umuz önemli ürünler var. Bunlardan biri de kaçak ak m koruma cihazlar. Bu sistem, can ve mal güvenli i aç s ndan oldukça önemli. Sistem siz tatildeyken bile herhangi bir ar za durumunda devreye giriyor ve buzdolab n z, alarm sisteminiz, akvaryumunuz, di er bir deyiflle sürekli çal flmas gereken elektrikli aletleriniz zarar görmeden çal flmaya devam ediyor. Anahtar segmentinde ise modüler ürünümüzü sergiledik. Bu daha çok otellerde ve lüks konutlarda tercih edilen bir ürün serisi. Sundu umuz ürünler daha çok kullan ma yönelik, fonk- 8

9 SCHNEIDER siyonelli i ön planda tutan ürünler. Bizim için as l olan ise enerji tasarrufu. Bir di er çözümümüz ise Uniqhome olarak adland rd m z ak ll yaflam teknolojilerinde ev ve otel odas çözümleri. Enerji tasarrufu konusunda sizin getirdi iniz çözümlerden bahseder misiniz? Günümüzde enerji oldukça maliyetli bir gider; hem üretim hem tüketim aç s ndan. Biz de konfor sa larken enerji tasarrufunu ön planda tutuyoruz. Ak ll Yaflam Teknolojileri ad n verdi imiz bu sistemin içine ofis, okul, hastane, ifl merkezi, otel girebiliyor. Örne in Türkiye'de yapt m z çeflitli otel uygulamalar var. Otellerde kulland m z enerji tasarruf eden fonksiyonlar sayesinde de müflteri odadan ç kt ktan belli bir süre sonra enerji yine kendili inden kesiliyor. Biz bunu elektronik alg lay c larla sa l yoruz. Böylece cepte kart tafl - ma zorunlulu u da kalkm fl oluyor. Check-in yapt andan itibaren odada müflterinin istedi i müzik de çalmaya bafll yor. Hatta bunu daha da ileri götürerek müflterinin sevdi i parfümün kokusunu odada hissetmesini sa l yoruz. Altyap s tamamen bize ait bir teknoloji bu. Bir paket çözüm, çok farkl ürünleri bir araya getirmek zorunday z. Bu da ancak belli bir bilgi birikimi sonunda oluyor. Kulland - m z ürünler piyasadan çok uzak ürünler olmamakla birlikte, Schneider Electric tecrübesiyle bir araya geldi i için alan nda tek diyebiliriz. 190 ülkede hizmet veren bir firma olarak Schneider Electric sosyal sorumluluk alan nda neler yap yor? Firma olarak tüm dünyada Luli isimli bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz. Her ülke kendi sosyal projesini kendi ülke ihtiyaçlar na göre belirliyor. Biz de seçimimizi e itimden ve k z ö rencilerden yana yapt k y l ndan bu yana, Ça dafl Yaflam Destekleme Derne i iflbirli i ile bafllatt m z e itim projesiyle, çok say da k z m z n Anadolu dan Istanbul a gelerek yat l okullarda lise ve üniversite e itimi almalar için destek veriyor. Ayr ca onlar n sosyal geliflimlerine düzenledi imiz çeflitli aktivitelerle katk da bulunuyoruz. Schneider Electric olarak son dönemlerde daha farkl bir vizyon kazanma e ilimindeyiz. Daha önce tamamen proje bazl olarak çal flan bir firma iken flu anda daha çok sektörün içindeyiz. Müflterilerimiz, bayilerimiz hatta son kullan c ile birebir iliflki içindeyiz. Son alt ay içinde bu konuda çok fazla etkinlik düzenledik. Elektrik sektörüne yat - r m yapt k, sektörün biraz daha bilgilenmesini amaçl yoruz. Bu amaçla geçen y l 5 binin üzerinde elektrikçiye ulaflt k, tesislerimizi gezdirdik, teknik konularda e itimler verdik. En küçük noktadan en büyük toptanc ya ulaflmak gibi bir misyonumuz var. 9

10 SCHNEIDER Schneider Electric Ankara dayd Schneider Electric, 27 Nisan da Ankara Hilton Oteli nde düzenledi i yemekte, Ankara daki sat fl noktalar yla bir araya geldi. 10 Ankara daki sat fl noktalar n n yetkililerinin biraraya geldi i yemek, 400 kiflinin kat l m yla gerçekleflti. Geç saatlere kadar devam eden gecede ifl iliflkileri ve dostluklar pekifltirildi. Ankara daki müflterilerine mükemmel bir ortamda unutulmaz bir gece yaflatan Schneider Electric, perakende pazar nda var olan sorunlar n hiç de ilse bir gece için ertelenmesini sa lam fl oldu. Gecenin bitimine do ru kat l mc lar n Schneider Electric in baflar lar ve ürün kalitesi hakk nda söyledikleri övgü dolu sözler, ortam n s cak ve samimi bir havaya bürünmesini sa lad.

11

12 SCHNEIDER Bir efsane Köflk Serisi Yüksek kalite bir ürün olan Köflk ü y llard r klasik tasar m yla tan d k. Sa laml ndan ödün vermeyen, duvardaki ma rur durufluyla herkesin favorisi olan Köflk, bu kez renklendi. Efsanevi seri, modern yüzü ve renkleriyle yine gönlünüzde taht kuracak. Schneider Electric in art k bir efsane haline gelen Köflk serisi, solmaya ve çizilmeye dayan kl melamin hammaddesi ile y llar sonra bile yepyeni kalabiliyor. Konut uygulamalar n n yan s ra okul, hastane, al flverifl ve ifl merkezleri gibi kamuya aç k ortak kullan m alanlar nda bile y llarca ilk günkü gibi yeni ve parlak görünüyor. Köflk serisi art k ara adaptörler, krem ve beyaz mekanizma alternatifleriyle on farkl renk seçene ine sahip. Yaflanan mekanlarda art k eflyalar n renginde Köflk kullanmak mümkün olacak. Çoklu çerçeve seçenekleri de bulunan serideki ürünler hem dikey hem de yatay olarak kullan labiliyor. 40 tan fazla fonksiyon çeflidiyle her türlü talebe cevap verebilen Köflk, tüm art lar yla birlikte ayn zamanda fonksiyonel bir seri olarak da sunuluyor Schneider Electric taraf ndan. Sa lam mekanizmas, çok bozuk yüzeylerde ve uygun olmayan montaj koflullar nda bile hiç zorluk ç karmadan, montaj n kolayl kla gerçekleflmesini sa l yor. Anahtar mekanizmalar kullan m koflullar na ba l olarak onbinlerce hatta yüzbinlerce kez sorunsuz aç l p kapat l yor. Prizler ise s k kontak yap lar sayesinde istenmeyen arklar engelleyen bir yap da. Schneider in tüm ürünlerinde oldu u gibi Köflk serisinde de müflteri memnuniyeti, yüksek kalite ve kullan m kolayl göz önünde bulunduruldu ve efsane yeniden do du... 12

13

14 HABER Schneider, Vijeo Citect SCADA Proses izleme ve kontrol alan nda konumunu güçlendiriyor 30 May s ta stanbul Four Season Otel de düzenlenen seminere baflta stanbul olmak üzere Ankara ve zmir - den birçok Sistem Entegratörü kat ld. Seminerde kat l mc lara Vijeo Citect Scada n n tüm fabrika otomasyon ve modernizasyonlar n n yan s ra enerji izlemede, bina ve ma aza otomasyonunda, s tma so utma, iklimlendirmede, ayr ca serac l k, hayvanc l k, tar m, makina ve g da sanayinde, fiziksel büyüklerin ölçülmesi, gösterilmesi, kontrolü, verilerin saklanmas, iletilmesi ve raporlanmas nda kullan ld hakk nda bilgiler verildi. Seminerde ayr ca Scada n n tek merkez olmas n n yan s ra kolay kurulumu sayesinde mühendislik zaman n n azalt lmas, bak m ve servis kolayl sa lamas, sistemlerin genifllemesine uygun altyap s gibi avantajlar kat l mc larla paylafl ld. Vijeo Citect Scada yaz l m ile Scada pazar nda bir lider olma yolunda ilerleyen Schneider Electric in bu alanda Belk s Nizip Sulamas ve Afflin Elbistan So utma Kulesi Pompa stasyonu baflta olmak üzere, Eti Gümüfl Enerji Otomasyonu, Eti Bor Bigadic projeleri gibi pek çok referans bulunuyor. Schneider n enerji tasarrufu sa layan, ödüllü ürünü Power Logic Türkiye de... Dünyan n önde gelen elektrik teknolojisi üreticilerinden Schneider, elektrik tüketimini düflürerek, enerji tasarrufu sa layan ödüllü ürünü Power Logic i Türkiye de sat fla sundu y l ngiltere Elektrik Endüstrisi Ödülleri Y l n Bina Hizmetleri Ürünü ödülünü kazanan Power Logic, elektrik enerjisinin maliyetinin, kalitesinin ve güvenilirli inin kontrol edilmesine yard mc oluyor. Hem sanayi hem de hizmet sektörlerinde genifl bir uygulama yelpazesi için tasarlanan, Power Logic (Güç zleme ve Kontrol Sistemi); enerji kalitesinin de erlendirilmesine, her türlü sorunun sebebinin tespit edilmesine ve al nan iyilefltirme tedbirlerinin etkinli inin kontrol edilmesine de olanak tan yor. Basit ak m ölçümünden, güç kalitesinin uzaktan izlenmesine kadar, bütün elektrik tesisat yönetimi ihtiyaçlar n karfl layan Power Logic (Güç zleme ve Kontrol Sistemi), enerji maliyetinin ve güç tüketiminin azalt lmas, tüketicilerin tespiti, maliyetlerin bölüflümü, kullan c lar n harcamalardan haberdar edilmesi, elektrik tesisat uzant lar için yedek kapasite tan mlamas, tepe de erlerin yönetimi ve cezalar n önüne geçilmesi gibi konularda müflterilerine kârl çözümler sunuyor. 14

15 HABER Schneider dan e itime destek Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Elektronik bölümü, gerek sektöre, gerekse birçok kurum ve kamu kurulufluna 1868 y l ndan bu yana say s z teknik alt yap ya sahip ö renci yetifltiriyor. Biz de Schneider Ailesi olarak yar n n mühendis, tekniker ve teknisyenlerinin yetifltirilmesine katk da bulunmak amac yla Elektrik Bölümü ne zmir Çi li tesislerimizde üretilen anahtar priz serilerimizden arma an etmek istedik. Schneider Electric olarak e itime her basama nda destek vermekten mutluluk duyuyoruz. DHM ye e itim semineri Schneider, 13 Nisan tarihinde, DHM personeline bir günlük bir seminer düzenledi. DHM nin Yeflilköy tesislerinde düzenlenen seminere, baflta Ankara Genel Müdürlü ü Elektrik fiube Müdürü Ziyaeettin Kayaalp olmak üzere, Türkiye genelinden 13 bölgenin elektrik müdürleri ve genel müdürlüklerde görev yapan elektrik mühendisleri kat ld. Seminerde Schneider in havaliman çözümlerine yönelik teknolojik uygulamalar ndan örnekler verildi. Ayr ca, orta gerilim, alçak gerilim ve otomasyon çözümleri de kat l mc larla paylafl ld. Schneider Denizli deki firmalarla bulufltu Günümüzde kamu ve özel sektör çal flanlar bir yandan h zl geliflen teknolojiye ayak uydurmak ve say s z kazanc ndan yararlanmak di er yandan ise iflleme ve üretim tesislerinde enerji tasarrufunu sa lamak ve üretim kapasitelerini art rmak amac yla otomasyon çözümlerini talep ediyor. Bu taleplere yönelik Türkiye nin birçok ilinde seminerler veren Schneider Electric, 25 Nisan tarihinde de Denizli de H z Kontrol Cihazlar ve PLC lerle ilgili bir Otomasyon Semineri verdi. Seminerde, çimento, kablo, makina imalat, mermer, tekstil, yem ve otomasyon firmalar gibi çok çeflitli sektörlerin Denizli deki lokomatif firmalar ndan, Denizli Çimento Fabrikas, Abal o lu Yem Fabrikas, Alt nbaflak Tekstil A.fi., Elsan A.fi., Sar o ullar Makina A.fi., Küçüker Makina A.fi. gibi mermer makinas üreticileri yan s ra Sayel Otomasyon ve Matek Otomasyon gibi otomasyon firmalar ndan birçok yönetici ve çal flanlar kat ld. Seminerde ayr ca dünyada yürürlü e giren enerji tasarrufu yasas vurgulanarak enerji tasarrufu sa layan ATV21 ve ATV61 h z kontrol cihazlar, a r flartl uygulamalara yönelik ATV71 ve ATV31 h z kontrol cihazlar, EMC ve harmoni in etkileri, PLC ve dokunmatik operatör panelleri ile de ilgili bilgiler verildi. 15

16 HABER Ankara daki TRT Semineri ne yo un ilgi Elektrik da t m ve otomasyon sektörünün lider markas Schneider in, Nisan tarihlerinde TRT çal - flanlar na düzenledi i seminer, ilgiyle karfl land. TRT Kurumunun talebi do rultusunda Nisan tarihlerinde Schneider taraf ndan düzenlenen seminerde öncelikli amaca uygun olarak, "Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu nun (EPDK) 10/11/2004 tarihinde ç - kard, say l Elektrik letim Sistemi Arz Güvenli i ve Kalitesi yönetmeli inde belirtilen ve 2008 y l itibariyle uygulamaya geçecek olan yeni kompanzasyon flartlar, yap lmas gereken de iflikliklere iliflkin yürürlü e girecek sistem ve ilgili çözüm önerileri kat l mc - larla paylafl ld. Ankara Oran Sitesi nde düzenlenen ve iki gün süren seminerde Orta Gerilim Ekipmanlar, Enerji Analizörleri, Topraklama & Kaçak Ak m Koruma Röleleri ile kaçak ak m n önemi, Schneider Electric Alçak Gerilim fialter Ailesi nin tan t m gibi konulara da yer verildi. Ayr ca Ankara da bulunan önemli kamu birimleri, Ankara Büyük Belediyesi ile Adalet Bakanl ndan ilgili mühendisleri de seminerde davetli olarak yer ald lar. Schneider seminerleri Kayseri ve Konya yla devam etti Schneider in teknik bilgi, tecrübe aktar m ve yeni teknolojilerin paylafl m amac yla düzenledi i Kayseri ve Konya seminerleri yo un ilgiyle karfl land. lki 8-9 May s tarihlerinde Konya Hilton da gerçeklefltirilen seminerlerin ikincisi, May s 2007 tarihlerinde Kayseri Hilton Oteli nde düzenlendi. Kayseri ve Konya çevresinde bulunan firmalardan, 150 nin üzerindeki kat - l mc ya evsahipli i yapan seminerlere Kayseri den Kayseri ve Civar Elk. A.fi, KASK / KOSK, Milli E itim l Müdürlü ü, l Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü kat l rken, Konya dan ise Karaman G da Fabrikalar, Aksaray-Karaman-Konya Elektrik Müteahhitleri ve Makina malatç lar, MEDAfi ve Karaman OSB kat ld. Schneider n teknik bilgi, tecrübe aktar m ve geliflen yeni teknolojilerin paylafl m amac ile düzenledi i seminerlerde, kat l mc lar Schneider Electric in son geliflmeleri ve ürettikleri yeni teknolojik çözümleri hakk nda bilgilendirildi. Schneider Electric in tüm Türkiye genelinde y l boyunca düzenledi i seminer program nda Haziran da Malatya ve Gaziantep yer ald. Program Temmuz ay nda Adana ve skenderun ile devam ediyor. 16

17

18 SCHNEIDER UNICA MODULER le tek elden kontrol Unica serisinin yeni ürünü Unica Modüler, lüks konut ve rezidanslar baflta olmak üzere, birçok projede fonksiyonelli e önem verenlerin tercihi oluyor. Elektrik da t m ve endüstriyel otomasyon pazarlar ndaki deneyimini anahtar-priz ürün grubunda Unica serisine tafl yan Schneider Electric, Unica Modüler de seçkin ortamlardaki kamuya aç k alanlar n yan s ra merkezi ifllevsellik gerektiren lokal uygulamalar, tesisatlar ve konut uygulamalar için kullan m kolayl sunuyor. Unica Modüler, dikdörtgen çerçeve içindeki modern tasar m sayesinde fl kl k ve zarafet gerektiren her ortamda kolayca kullan labiliyor. Unica Modüler bu özgün tasar m ile kullan ld her ortam da farkl k l yor. Tüm mekanizmalardaki alüminyum finisaj, d fl çerçevelerde kullan lan mükemmel ahflap ve metal malzemesi ile lüks konut ve binalar için mekan n dekorasyonuna uygun bir stil yarat labilmesi için en iyi çözümleri sunuyor. Özenle seçilmifl renk alternatifleriyle, arzu edilen her mekana kolayca entegre edilebilen Unica Modüler, tüm anahtarpriz standartlar na da uygun. 18

19

20 SPOR B R fiamp YONUN Hikayesi Türkiye nin futbol dal ndaki üç büyük tak m ndan biri Fenerbahçe. Bu y l 100. yafl n kutlayan kulüp, hem taraftarlar na hem de kendisine do umgünü arma an olarak fl k bir flampiyonluk hediye etti. Taraftarlar aras nda büyük sevinç yaratan bu baflar, Fenerbahçe tarihine de hofl bir an olarak kaydoldu. 20

21 SPOR itibaren, zmir'den stanbul'un Kad köy yakas na yerleflen 1894y l ndan Lafontaine, Whittall gibi ngiliz ailelerinin fertleri aras nda oynanmaya bafllanan futbol, çevrenin Türk gençlerince büyük bir merak, heyecan ve g pta ile seyrediliyordu. Ne var ki, onlar n böyle bir sporu yapmak flöyle dursun, ad n dahi anmalar na olanak yoktu. Çünkü Padiflah II. Abdülhamid'in amans z bask rejimine göre de il 11 gencin, ikisinin bile bir araya gelmesi saltanat için son derece sak ncal yd. Ancak 1907 de Türk gençleri Ziya (Songülen), Ayetullah ve Necip (Okaner) gizli de olsa bir futbol kulübü kurmaya karar verdiler. Semtlerinin ad olan Fenerbahçe'yi isim, Fenerbahçe Burnu'ndaki feneri de amblem olarak seçtiler. K skançl k ve asaletin timsali sar -laciverdi ise tak m n renkleri olarak belirlediler Meflrutiyeti'nin ilan na kadar çal flmalar n gizlice yürütmek zorunda kalan Fenerbahçe, bu tarihten sonra yürürlü e giren Cemiyetler Kanunu'yla tescil edildi ve baflar dan baflar ya koflacak olan bir büyük camia, Türk sporundaki seçkin yerini alm fl oldu. Amblemindeki sar renk dolay s yla Sar kanaryalar olarak da an lan Fenerbahçe futbol tak m Türk futbol tarihindeki baflar lar ve kazand rd klar yla her zaman en büyükler aras ndaki yerini koruyor ve koruyacak. Fenerbahçe Spor Kulübü nün amblemi, 1910 y l nda futbolcu Topuz Hikmet taraf ndan tasarland ve günümüze kadar ulaflt. 21

22 SPOR 1907 y l nda kurulan Fenerbahçe, 100. y ldönümünü flampiyonlukla süsledi. Günlerce devam eden kutlamalarda hem yöneticiler hem futbolcular hem de taraftarlar sevinçlerini birbirleriyle paylaflt lar. Özellikle stadyumdaki kutlamalar görmeye de erdi... Sar -lacivert a rl kl toplam befl renkten oluflan amblemde Fenerbahçe Spor Kulübü 1907* yazan yuvarlak d fl k s m temizlik ve aç k yüreklilik anlam n tafl - maktad r. K rm z arka zemin rengi ise Fenerbahçeliler aras ndaki sevgi ve ba l l anlat rken ayn zamanda Türk bayra n temsil eder. Ortadaki sar renk Fenerbahçe'yi g pta edenleri ve k skananlar, lacivert asaleti belirtir. Bu iki renk aras ndan yükselen mefle dal güç ve kudreti temsil ederken bunun yeflil olmas n n sebebi ise yükselen bu kudret için baflar n n gereklili- idir. Bu logo ngiltere'nin Manchester flehrine gönderilerek 1910 y l nda ilk kez rozet haline getirilmifl ve 1929 y l ndan itibaren eski Türkçe harfler yeni Türkçe ye çevrilmifl. Logonun üzerinde küçük çapl de ifliklikler, düzenlemeler yap lm fl ve asl korunarak günümüze kadar gelmifltir. Topuz Hikmet'in anlat m yla Fenerbahçe ambleminin öyküsü: 22 Kulübümüzün rengi sar -beyazdan, sar -laciverde çevrildikten sonra bu yeni renklerle bir amblem yapt - r lmas gündeme geldi. Arkadafllar m bu amblemin çizilmesini benden rica ettiler. lk önce bayra m z n renkleri k rm z ile beyaz bir araya getirdim. Sonra k rm z üzerine bir kalp flekli çizerek bunu sar -laciverde boyad m ve üzerine de metanet, kuvvet ve sa laml n ifadesi olan mefle dal n resmettim. Beyaz k sma da kulübümüzün ismini ve kurulufl tarihini yazd m. Rozetimizi çizerken, ona flu manay vermeye çal flt m; kalpten gelen bir ba ml l kla bu kulübe hizmet etmek. Çizdi im flekil arkadafllar m taraf ndan be enildi ve yeni amblem o tarihlerde Almanya'da bulunan Tevfik Haccar' n arac l yla orada yapt r ld. Yeni harflerin kabulünden sonra ayn flekilde muhafaza edildi. Sadece Fenerbahçe Spor Kulübü 1907 yaz s yeni harflerle de ifltirildi.

23 SPOR Avrupa'daki flampiyonluk ve baflar lar Balkan Kupas (1): Kupa Galipleri Kupas Çeyrek Final: Türkiye'deki flampiyonluklar: Türkiye Profesyonel 1. Futbol Ligi (17): 1959, , , , , , , , , , , , , , , , Atatürk Kupas (2): 1964, 1998 Cumhurbaflkanl Kupas (6): 1968, 1973, 1975, 1984, 1985, 1990 Baflbakanl k Kupas (8): 1945, 1946, 1950, 1973, 1980, 1988, 1992, 1998 Türkiye Kupas (4): , , , TSYD Kupas (12): 1969, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1982, 1985, 1986, 1994, 1995 Donanma Kupas (4): 1982, 1983, 1984, 1985 stanbul Futbol Ligi (16): , , , , , , , , , , , , , , , stanbul Kupas (1): 1944 stanbul fiildi (4): 1930, 1934, 1938, 1939 Türkiye Futbol Birincili i (3): 1933, 1935, 1944 Milli Küme (6): , , , , , Spor-Toto Kupas (1): 'lerin bafl nda Papaz n Çay r denen bu alanda, özellikle Moda civar nda oturan ngiliz ve Rum gençleri maç yaparlard. 1908'de Union Club' n Papaz n Çay r 'n kiralamas üzerine Union Club Sahas olarak an lmaya baflland.union Club döneminde zemini düzeltilerek, ngiltere'den getirilen özel çimlerle kapland ve 100 kiflilik küçük bir tribün infla edildi. 17 Ocak 1909'da da, Fenerbahçe ile Galatasaray aras ndaki ilk futbol karfl laflmas na evsahipli i yapt.galatasaray burada Fenerbahçe yi 7 kifli ile 7-0 yenerek tarihe ad - n flanl bir biçimde yazm flt r. 1915'te Union Club ad - n ttihad Spor Kulübü'ne dönüfltürdü ve saha bu adla an lmaya baflland. 1924'te Taksim Stad 'n n aç lmas ndan sonra giderek önemini kaybetti. 1929'da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne kiralan nca ad Fenerbahçe Stad olarak de ifltirildi. Önce üstü ahflap, alt beton, 100 metrekarelik ve 2 bin seyirci kapasiteli yeni tribünler infla edildi, sonra karfl s na bin 500 kiflilik ikinci tribün yap ld. 1932'de düzenlenerek yeniden aç lan Fenerbahçe Stadyumu, ayn y l 9 bin Lira (bin Reflat Alt n ) karfl l nda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sat ld Balkan Oyunlar 'na ev sahipli i yapan stadyum, 1947'de nönü Stad 'n n aç lmas yla önemini kaybetmeye bafllad. Fenerbahçe'nin 1949'dan sonra kullanmad statta, 1950'lerin ortas na gelindi inde art k yaln zca önemsiz semt maçlar oynan yordu. 1962'de stat, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne tan nacak 70 y ll k kullanma hakk karfl l nda Beden Terbiyesi Genel Müdürlü ü'ne devredildi. 1965'te art k ihtiyaca cevap vermeyen saha y k ld ve 17 y l süren bir infla döneminden sonra, Eylül 1982'de hizmete aç ld. KISA KISA Kurulufl y l : 1907 Kuruldu u yer: stanbul Moda'da Beflb y k Soka 3 numaral evin alt kat. Kurucular: Nurizade Ziya Songülen Bey, Osmanl Bankas memuru Ayetullah Bey, Bahriye Mektebi talebesi Necip Okaner Bey, Asaf Beflp nar Bey, Enver Yetkiner ve Galip Kulaks z. lk baflkan: Nurizade Ziya Songülen Son baflkan: Aziz Y ld r m 23

24 RÖPORTAJ C HAT YILMAZ Pazarda rekabet art yor Schneider Electric in bayilerinden Galip Mühendislik in sahibi Cihat Y lmaz sorular m z yan tlad. Hizmet verdikleri bölgelerde Schneider gibi güçlü bir firmayla kurduklar ifl ortakl n n çok say da avantaj n yaflad klar n belirten Y lmaz, müflteri memnuniyetini sa laman n kaliteli ürünün yan s ra kaliteli hizmetten de geçti ini söylüyor. 24 Sektöre ne zaman ve nas l girdiniz? Siz ve firman z hakk nda biraz bilgi alabilir miyiz? Firmam z Galip Mühendislik ad alt nda 1977 y l nda taahhüt firmas olarak kuruldu y l nda ayn isim alt nda flirket haline geldi ve ayn zamanda malzeme pazarlama ve sat fl da bafllad. fiahs m olarak 1993 y l nda flirket ortakl na kat ld m. Halen iki ortak olarak firma faaliyetlerimize devam etmekteyiz y - l ndan itibaren taahhüt ve pazarlama-sat fl hizmetlerini ay rm fl bulunmaktay z. Taahhüt hizmetleri için Galtek Limited fiirketi unvan yla ayr bir flirket kurduk. Sat fl ve pazarlama hizmetlerine ise Galip Mühendislik ad ile devam ediyoruz. fiirketimizin hizmetleri Samsun da bafllad ilk olarak. Ancak bugün tüm Karadeniz ve Do u Anadolu nun yan s ra S vas ve Ankara da da faaliyetlerimiz devam ediyor. Merkezi Samsun olan firmam z, Ankara da flube, Trabzon da home-office olarak hizmet vermeye devam etmekte. Sat fl elemanlar m z n ald siparifller, sevk -

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z...

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12 Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Günefl ne zaman do acak? fiu an yaflanan; kimine göre daha kriz de il, kesin olan; piyasalar m zda kaos yafl yoruz Birçok

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R TASARIMCININ DÜfiLER B TMEZ CHRISTOPHE PHILLET / TASARIM MUC T PHILIPPE STARCK MOB LYA TASARIM OSKARLARI DA ITILDI / DÜNYANIN KAYAK MERKEZ COURCHEVEL

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_OCK2010 3/2/10 4:56 PM Page 1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

T ü rkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin. B u günlerde modad r ya; bir mesaj n alt n B iz de uyduk modaya ve TOBB Baflkan n n. Editörden.

T ü rkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin. B u günlerde modad r ya; bir mesaj n alt n B iz de uyduk modaya ve TOBB Baflkan n n. Editörden. 1 Orhan AYDIN De iflimi gerçeklefltiriyoru n 7 de T e knoloji, biliflim ve iletiflimin getirdi i nimetlerin sanayi bölgelerinin yönetim anlay fl na, felsefesine proje baz nda girebilmesi ve firmalar n

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir Des gn Schneider Ücretsizdir May s - Haziran Y l: 1 Say : 3 SEVAN BIÇAKÇI NIN KONUfiAN YÜZÜKLER /B R SANAT ESER ; GÜNSEL KATO/POPÜLER MEKANLARIN ALTINDAK MZA; MAHMUT ANLAR/HAKAN YILDIRIM LA B R SEFER SONU/

Detaylı

çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5

çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Selçuk Ecza Deposu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 6-7

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı