YA SEV, YA TERK ET! Almanya Baþbakaný Gerhard

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YA SEV, YA TERK ET! Almanya Baþbakaný Gerhard"

Transkript

1 AYLIK KÜLTÜR SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 2 SAYI: 12 1 Nisan 02 1,00 EURO Kýþ uykusunda uyandýðýnda, aklýna 8 Mart kadýnlar günü geldi misali Hatice Eldeniz in 8 Mart a iliþkin derlemesi Sayfa 9 da 1960 dan itibaren Türk iþçi çocuklarýn öðretim sorunlarý Dr. Halis Özkan ýn Göçmen çouklarýnýn eðitim sorunlarýna iliþkin incelemesi Sayfa 19 da Prof. U. Neumann; Akzeptanz, für die Zustimmung zur Zuwanderung und zur Vielfalt. Interview mit Frau Prof. Dr. U. Neumann, Ausländerbeauftragte des Hamburger Senats vom Seite 10 ALMANYA ATAKTA! YA SEV, YA TERK ET! Almanya Baþbakaný Gerhard k a r þ ý y a kalacaklar. geçmeden göçmen yasasýný büyük bir Schröder, CDU nun yardýmýyla bu Sözde oturma kolaylýkla öðrenmiþ olacaklardýr. yýlki seçimlere, yabancýlarýn becerilerinin ülke yararýna kullanýmýna imkan veren yeni göçmenlik kurallarý ile giriyor. Son günlerde yoðun tartýþmaya yol açan federal Almanya nýn göçmen yasasý ne gibi geliþmeler getireceðinden ziyade, ne gibi sýnýrlandýrmalar getiriyor demek daha iyi olacak. Göçmen yasasý uygulanýrsa, yabancýlar yasasýnda kýsmi deðiþiklikler yapýlacaktýr. Bu deðiþiklikler de Almanya nýn bu güne kadar ülkesinde yaþayan yabancýlara karþý kullandýðý yasayý zedelemeyecek þekilde olacak. Yani yabancýlar yine ayný sorunlarla, hata müsaadesi statüsünde yapýlacak deðiþiklikler burada yaþayan yabancýlara daha kolaylýk saðlayacaktýr. Yani bir kaç terim altýnda kullanýlan ve þartlarý farklý olan kalabilme müsaadesi, bundan böyle bir terimde birleþtirilecek. Yeni göçmen yasasýnýn neler getirdiði konusunda Almanya da bulunan Alman vatandaþý olmayanlar Bundan böyle Almanca diline ehli olmayan insanlarýn özel kurslar ile dil öðrenmeleri þart koþulacaktýr. Bu kurslarýn içeriðini çok sayýda yabancý Alman vatandaþlýðýna geçmek için bulunduklarý baþvuruda öðrenmiþ oldular. Yani Goethe enstitüsünün sunduðu Almanca dil diplomasý düzeyinde bir Almanca istendiðinden, çoðu sýnavlarý verememiþtir. Göçmen yasasý ne ailelerin özel ortamlarýný parçalamaya engel olabiliyor, yani suç iþlemiþ bir genci sýnýr dýþý etmede herhangi bir deðiþiklik yapýlmýyor, nede ülkesinde kalan çocuklarýný yanlarýna getirmede bir kolaylýk saðlayabiliyor. Ne aile birleþimi çerçevesinde gelenlerin oturma müsaadesi þartlarýný hafifletiyor, nede genç- hiç beklenmedik zorluklarla karþý fazla bir zaman lerin iþ sahasýný arttýrýyor. sayfa 3 de Gazetemiz DEM birinci yýlýný muhteþem bir resepsiyonla kutladý! Gazetemizin birinci yýlýný geride býrakmasý vesilesiyle Stuttgart da verilen resepsiyon muhteþem geçti. Baþbakan yardýmcýsý ve ANAP Genel Baþkaný Mesut Yýlmaz baþta olmak üzere yüzlerce kutlama mesajýnýn gönderildiði resepsiyona yüze yakýn misafir katýldý. sayfa 3 de Bu son gecem, beni yalnýz býrakýn, zira sabaha ölmüþ olacaðým. NOSTRADAMUS Bundan beþ yüzyýl önce Güney Fransa da yaþamýþ, daha çok isminin Latince ye çevrilmiþ hali olan Nostradamus adýyla anýlan Michel de Nostredame simya bilgini, kahin, týp doktoru, þifalý bitkiler uzmaný, kozmetiklerin ve meyveleri korumakta kullanýlan maddelerin mucidi, bu 16.yy Rönesans adamý yüzyýlýmýza kadar olaðandýþý ve esrarengiz kalmýþtýr. sayfa 6 da HAYVAN BAKSADA ANLAMAZ KÝ! KÜRESELLEÞME VE ÝSLAM DÜNYASI Dünyada iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda dengeler hýzla deðiþiyor. Bazý ortak deðerler, dünya çapýnda yayýlýyor, kabul görüyor. 21. yüzyýla giren dünya, özellikle 2001 yýlýnýn ikinci yarýsýnda yaþanan hýzlý geliþmelerle birlikte, farklý ittifaklara sahne oluyor. ASTROLOJÝNÝN TANIMI VE TARÝHÝ Astroloji Yunanca daki Astra ve Logos kelimelerinden oluþmuþtur. sayfa 8 de DERTLÝ DÝVANÝ Medya tarafýndan popüler deðilim diyor ama halkýn arasýnda bir efsane gibi dolaþýyor ismi Dertli DÝVANÝ, halkýn ozaný. Özünü sözüyle, sazýyla birleþtiren bilgi kiþiliði ilke ve hedef edinen, yüzyýllardan süzülerek gelen kültürünü, evrensel deðerlerle sunan; topluma, toplumun sorunlarýna duyarlý hümanist bakýþ açýsýný öne çýkaran yolun yolcusu. sayfa 12 de Astra yýldýz logos da mantýk anlamýna gelmektedir. Güneþin, Ayýn gezegenlerin ve yýldýzlarýn dünyadaki her þeye, bu arada insana etkilerini inceleyen bir bilimdir. sayfa 17 de HATÝCE ELDENÝZ Siz, siz kalýrsanýz, siz yoksunuz. Siz bizim gibi olursanýz varsýnýz! sayfa 2 de ÞÜKRÜ YILDIZ Hayvan baksada anlamaz ki! sayfa 3 de ALÝ KÖYLÜCE NEWROZ u kutlayanlar ve NEWROZ dan Korkanlar sayfa 4 de ZELÝHA Yaþamak, yaþamaktýr, uðruna savaþmayý bil sayfa 17 de HASAN AYDIN Yýpratýlan masal sayfa 4 de OLGUN ÞENSOY DEM di sevincimizi türküleþtiren sayfa 5 de Dr. HÜSEYÝN NAZLIKUL Davranýþ sayfa 6 da FÝGEN GENÇ Yaþamýn güzelliðine.. sayfa 11 de Dr. HALÝS ÖZKAN Hiç farkýna varmadan yaptýðýmýz savurganlýklar sayfa 8 de DÖNE KÖYLÜCE Çocuk sayfanýz... sayfa 16 da METE ALP 23 Nisan Ulusal egemenliksiz çocuk bayramý sayfa 11 de OZAN ÞAH TURNA Tanýktýr türkülerimiz sayfa 11 de ZÜLFÝKAR YALÇINKAYA Düþünce adamý.. sayfa 13 de ÝBRAM ERDEM Bir mevsim-4 sayfa 13 da Dr. FAHRETTÝN ADSAY Saðlýk ve hareketlilik sayfa 15 de

2 Giyim insanýn varoluþuyla, öncelikle doða koþullarýndan korunmak amacýyla ortaya çýkmýþ bir olgudur. Geçmiþten günümüze çeþitli doðal, toplumsal, etik deðerlerin etkisiyle biçim deðiþiklikleri göstererek bugüne kadar ulaþmýþtýr. Ancak zamanla biçim farklýlýklarý gözlenmiþtir. Bu çeþitlilikler, ait olduðu toplumun folklorik, sosyo-ekonomik yapýsý, yaþanýlan coðrafya, kullanýlan malzeme, iklim gibi nedenlerle oluþmuþtur. Dünya uygarlýðýnýn çok önceki devirlerinde arkaik insanýn kendi toplumunda, ait olduðu kabilede sosyal statüsünü belirleyen ve giymek zorunda olduðu giyimi vardýr. Aslýnda Gülümsemenin Gücü Köþeleri yumuþatan, aþaðýya sarkmýþ çizgileri düzelten, gözleri parlatan, içimizi rahatlatan, yaðmuru güneþe dönüþtüren þey nedir? Kalbiniz kýrýkken karþýnýzda görmek istediðiniz, tüm dünyanýn sizinle birlikte olmasýný düþlerken gözünüzün önüne geliveren ilk þey nedir? Gülümseyen bir yüz! Ýþte insan olmanýn ortak özelliði. Yanlýz gülümseme deyip geçmeyin. Çeþit çeþit gülümseme var: Sahtesi, acýsý, burada herkesin önünde gülümsediðime bakma, eve gidince sana gösteririm türü. Aþaðýlayýcýsý, alaycýsý, sýrýtma dediðimiz þekli. Kýrýk diþleri ortaya koyaný, altýn parlaklýðýnda olaný, sevgilinin sýmsýcak gülüþü, uzun süredir görüþmediðiniz büyükannenizin hasret dolu gülümsemesi, bebekllerin gamzelerini çýkaran gülücükleri var. Ama þu an için size verilen en son gülücüðü düþünün, sizin de yanýt verdiðiniz, sadece siz olduðunuz için fark edildiðinizi ve kabul gördüðünüzü hissettiren, hatta belki de omuzlarýnýzý dikleþtirmenize, seke seke yürümenize, keyifle ýslýk çalmanýza neden olan o son gülümsemeyi. Bir gülüþ neler yaratabiliyor deðil mi? Ben, insan yüzünün, önce gülümseyen taraf olabilmesi için, gerekli kas gücüne sahip olduðunu düþünmek istiyorum. Lütfen kendimizi iyi hissetmek için maðazadaki kasiyerin, bir arkadaþýmýzýn, yanýmýzdan geçen birinin hatta asansördeki yabancýnýn b,ze gülümsemesini beklemeyelim. Önce biz davranabiliriz. Ýkimiz de insanýz, bu nedenle sana önem veriyorum gibisinden deðerli bir duyguyu niçin içimizde saklamamýz gerektiðini anlamýyorum. Genellikle bu konuda cimri davranýr; karþýmýzdakine, sanki paslanmýþ hazine sandýðýmýzdaki en ucuz parçayý bile vermeye kýyamayýz. Kargaþanýn ve umutsuzluklarýn egemen olduðu, yaþamýn zorlaþtýðý ve beklentilerin azaldýðý, çoðunluðun dürüst ve namuslu kaldýðý ama ahlaksýz bir azýnlýðýn da var olduðu þu günlerde, karþýmýzdakilere içten bir gülümseme ile baksak fena mý olur? Sýk sýk ruhumuzun derinliklerinde hapsettiðimiz bu insanca dürtüyü özgür býraksak ve bir hafta, hatta tek bir gün boyunca dünyaya kocaman bir gülümseme armaðan etsek neler deðiþirdi, düþünsenize! Bence bu olaðanüstü enerji kaynaðýndan yararlanmak için OPEC bir sürü para öderdi. Gülümsemenin sýnýrý olmaz. Rahatça ve içtenlikle gülümseyin lütfen. Müfit Güner/ Ýst. Bu Akþam Kimi zaman... Kimi deðil aslýnda, çoðunlukla yalnýz olduðumu düþünürüm þu koca dünyada. Benden baþka kimse yokmuþ gibi. En kalabalýk ortamlarda bile hissettirir bana kendini. Çoðu zaman dostumdur ama onu kýzdýrýrsam geceler boyu kabusum olmasýný bilir. Çok alýngan. Biraz sinirli... Ama kabul ediyorum ki pençelenmiþ ruhumun tek dostu. Bilmediklerimi anlatabildiðim, bildiklerimi düþünebildiðim... Gölgem gibi, nereye gitsem ardýmda. Bir an olsun býrakmýyor peþimi... Pencereleri zindan karanlýk odamda tanýþtým onunla ilk defa. Çok iyi hatýrlamýyorum... Varlýðýný bana nasýl hissettirdi? Ne yapýp da koynuma girdi? Bilinmezliðin içinde... Bilmiyorum... Bildiðim tek þey giderek yaklaþan ölüm ama ben bu akþam ölmemeliyim... BÝZÝM SAYFA 2 Giyim-Kuþam-Süslenme GELENEKSEL GÝYÝM - KUÞAM bu bir zorunluluktan çok geleneðin insanlara sunmuþ olduðu bir yaþam biçimi anlayýþýdýr. Bu durum sadece üste giyilenler olarak kalmamýþ, baþ süslemelerine de yansýmýþtýr. Geleneksel öðeler içeren bir giyimkuþam örneði bize, ait olduðu toplulukla ilgili pek çok bilgi sunabilir. Toplumlarýn yerleþik ya da konargöçer olup olmadýklarý, hangi tarihi olaylarý yaþadýklarý ve etnolojik kökenleri konusunda bilgi verirler. Örneðin bir Türkmen ya da Yörük köyüne g i d i l d i ð i n d e kimin sözlü, kimin niþanlý, kimin dul o l d u ð u baþlýðýndan, giydiði renklerden anlaþýlýr. Ýþ ve, özel gün giysileri farklýlýklar içerir. Düðün yapýlan gelin baþý ile gerdek sonrasý yapýlan baþlýk farklýdýr. Köylerden Giden bir sevgilinin ardýndan... Gecenin bir yarýsý eve geldiðinde... Yolda yürürken... Yalnýzlýðýn içindeki yalnýzlýkta... Kimsesiz sokak çocuklarýnýn çýðlýklarla uyandýklarý rüyalarýnda yada sokak kedilerinin inlemelerinde... Her yerde o, her yerde. Týpký ölüm gibi yaþamýn her anýnda nereden geleceði belli olmayan yalnýzlýk. Þu anda olduðu gibi ama ben bu akþam ölmemeliyim... Günlerdir buradayým. Bu havasý puslu, karanlýk evimdeki hani bilirsin ya köþedeki kýrýk koltuðu; iþte tam orada kýrýk koltuðun üstünde bekliyorum seni. Bir yabancý gibi deðil, tam tersine bir sevgili olarak. Her þeye raðmen, tüm dediklerinin ardýndan, hala yabancý deðilim senin yüzüne, hala sevgilim olduðunu düþünüyorum. Elimde deðil bilsem de senin baþka birinin kollarýnda uyumak üzere olduðunu. Belki de en iyi arkadaþýmýn... Eski dostum bana senin yüzünden biraz kýrgýn ama yine de terk etmiyor beni senin gibi. O çekip gitmedi kasaba pazarýna g e l i n d i ð i n d e, kimin köyden olduðu giysilerden anlaþýlýr. A n a d o l u d a bugün neredeyse ayný köyün mahalleleri arasýnda bile farklýlýk gösteren geleneksel g i y i m - k u þ a m anlayýþýna rastlanmaktadýr. Bu yüzden de hiçbir Bir deprem daha gerek sanat tarihçisi, etnolog, halk bilimcisi, halk oyunlarý derlemecisi, desinatör Türkiye nin ulusal giysileri þudur dememelidir. Askerlik, iþ gibi nedenlerle yaþadýðý çevrenin dýþýna çýkan erkekler kent kültürüne uyum göstermiþtir. Bu nedenle de saha araþtýrmalarýnda, erkek giyim-kuþamýna ait bulgulara rastlamak zor olmaktadýr. Oysa kýrsal yaþamda kadýn dýþa kapalý kalmaktadýr. Kendi toplumunun yaþam biçiminde geleneklerine göre giyinir. Süslenme gereksinimlerini gelenekte gördüðü ne ise, o þekilde karþýlar. Çocuk giysileri de SÝZDEN GELENLER Yine deprem, yine enkaz, yine gözyaþlarý, ekranlara yansýyan deðiþmeyen görüntüler, gazetelerde deðiþmeyen baþlýklar, siyasilerden deðiþmeyen açýklalamlar...,akillanmadik, SALLANDIK, ONLARCA ÖLÜ, DERS ALMADIK, YARALAR SARILACAK, ANINDA MÜDAHELE ETTÝK, KRÝZ MASASI KURULDU, ENKAZ KALDIRMA ÇALIÞMALARI BAÞLADI, EKSÝK MALZEME MÜTEAHHÝTLER, KAÇAK YAPILAÞMA, vs. vs Diden yine gitti kalan saðlar bir dahaki depreme kadar yine bizimdir. Önceden haber alýnaz mý, tahmin edilemz mi, bilinemez mi... Beþ dakika önceden bilinse ne olacak yani kerpiç yerine daha dayanýklý malzeme mi kullanýlacak.uzmanlar ne diyor dinleyen yok. Alahýn dediði olur Amenna biz baþka bir þeymi söylüyoruz. Yalnýz Allah, ey kullarým deprem kuþaðýnda yaþýyorsunuz, aklýnýzý kullanmayýn nasýl olsa benim dediðim olur. Barýnaklarýnýzý çürük malzeme ile yapýn gibi bir þey söylemiyor deðil mi. Elle gelen düðün bayram Hadi bakalým buyrun beyler, Bu nasýl düðün, bu nasýl bayram... Her konuda çok bien, çok konuþan bir millet olmamýza raðmen neden en ufak sallantýda onlarca ölü, yüzlerce yaralý? Deðil bir yýl sonrasýný düþünmek, bir ay, bir hafta, bir gün sonrasýný biþe düþünemeyecek bi, karesteristik özelliðie sahip insanlar olduðumuzdan hepimiz günü kurtarma peþine düþtüðümüzden en büyük acýlarý bile kýsa sürede unutup gidiyoruz. hiçbir zaman. Þimdi de aðlýyor benimle. Derdi ise ayný deðil benimkiyle. O eski dostunu kaybedeceði için aðlýyor. Yalnýzlýðýn gölgesindeki yansýma... Ölüm... Tüm kýrgýnlýðýný atmýþ kenara, beni ikna etmeye çalýþýyor.hiç yalnýz býrakmayacaðýný ve terk edip gitmeyeceðini. Baþka birinin kollarýnda sabahlamayacaðýný da söylüyor... Oysa ben hissediyorum, bir daha hiçbir zaman sabahlayamayacaðým koynumda uyuyan sevgilimle... Bu gece son ama ben bu akþam ölmemeliyim... Ne olduðunu asla anlayamadýðým korkularým bile sorularýmý cevaplamaya çalýþýyor. Kaçýþlarým yakaladý beni sonunda sensizliðin ortasýnda. Hani hiçbir zaman gitmeyeceðimiz... Hatýrlýyor musun? Söz vermiþtin hani? Gitmeyecektik oraya, beni yalnýz býrakmayacaktýn, hele kimsesiz asla... Kaçýþlarýmýzýn bizi yakaladýðý yer, korkularýmýzýn cevap aradýðý bunca zaman sustuktan sonra... Yalnýzým, korkuyorum ve üþüyorum Marmara Depremi nden sonra yazdýðým þiirde olduðu gibi bir deprem daha olmadan akýllancaða, ders alacaða benzemiyoruz. Deprem kuþaðýnda yaþýyorsak, yer kabuðu elbette belli aralýklarla sallanmaya devam edecek. Kafalarda deprem olmadýðý sürece, kaybettiklerimizin katilleri yine bizler olacaðýz ARZU bir deprem bir deprem daha gerek; düþmeli aðýndan bin yýllýk örümcek! ve o deprem ki: düzenin dödürdüðü çarký insanlar arasýndaki farký yere serecek, silip süpürecek... kan emici vampirin, sýrtlanýn ve engereðin bir teki kalmayýncaya dek sürecek!... bu gün Adapazarý nda, Kocaeli nde, Bolu da, Düzce de, Gölcük de, Yalova da, Ýstanbul da anasýz, babasýz kalan ve aðlayan bebek ÝSTE O GÜN cinsiyete baðlý olarak belirli bir yaþa kadar özen taþýr. Nazar anlayýþý baþlýk ve giysilere takýlan nazarlýklarda göze çarpar. Geleneksel yaþamda her kuþak kendinden önceki kuþaðý izleyerek bu giyimkuþam anlayýþýný, günümüze taþýr. Ancak giyim-kuþam anlayýþýnda hiçbir deðiþimin olmadýðýný söylemek mümkün deðildir. En azýndan malzeme deðiþmekte, iþçilik eski özenini yitirmekte, yaþanan günün koþullarý farklý biçimleri doðurmakta ya da baþka modalardan etkileþim gözlemlenmektedir. Kýrsal yaþamda kadýnlar vakitlerinin büyük bir kýsmýný çalýþarak geçirirler. Bu açýdan bakýldýðýnda günlük yaþam ve iþ giysileri farklýlýklar gösterir. Ancak özel gün giysileri ve baþlýklar düðünler nedeniyle görülür. Anadolu da bir genç kýzýn söylenmesiyle yapýlan baþ düzeni sosyal statüsünü belirler ve evlilik, olgunluk, yaþlýlýk dönemlerinde bu önemini kesintisiz korur. Hergün deðiþime uðrayan Folklor (Halk Kültürü) öðeleri arasýnda yer alan ve Maddi Kültür konusu olan giyimkuþam anlayýþý da bu deðiþimden etkilenmiþtir. HAGEM saha araþtýrmalarý sonucunda Bursa, Manisa, Sivas, Aydýn, Gaziantep, Çorum illerinden derlenen bilgiler katalog halinde yayýnlanmýþtýr. Bu kataloglarda her ilin farklý özellikler içeren köylerine gidilerek, orijinal giyimkuþam parçalarý, giyim tarzlarý tespit edilmiþ ve giysilerin 1/1 ölçeðinde dikiþ kalýplarý çýkartýlmýþ ve bunlar yayýnlarda 1/5 ölçeðinde yer almýþtýr. ÝSTE O DEPREMLE GÜLECEK Yavuz Nufel Rotterdam Hollanda burada. Seni bekliyorum hala dedim ya. Ama ne olur acele et. Birileri yada bir þeyler, ne olduðunu henüz anlayamadýðým bilinmezlik yaklaþýyor. Karanlýk, çaresizliðin içinden elimi tutup çýkaracak. Hissediyorum. Lanet olsun hissediyorum. Çok yakýnda... Bu puslu evde... Kýrýk koltuðun çatlaklarý arasýndan süzülerek yaklaþýyor. Renkler soluyor, sesler uzaklaþýyor. Aðlayan yalnýzlýðým... Hareketsiz bedenim... Uzaklarda, çok uzaklarda bir yerlerde bekleyenlerim var oysa. Uzaklaþan seslerin ardýndan yeni sesler duyuyorum, beni çaðýrýyorlar. Hala bir yaþam kýpýrtýsý var bedenimde. Karanlýk ve anlamsýz seslerle doluyum ama hala bir sýcaklýk var içimde sana dair, sana ait olan. Güneþ cehennemim, ay cennetim... Lanet olsun... Biliyor musun? Ben bu akþam ölmeliydim... Özcan Aksular HATÝCE ELDENÝZ Siz siz kalýrsanýz, siz yoksunuz. Ama siz bizim gibi olursanýz varsýnýz Yaþamanýn en güzel koþulu insanýn kendisini rahat hissetmesiyle gerçekleþir. Fakat görüyoruz ki insanlar kendilerini ne kadar da çaba gösterseler de rahat hissetmiyorlar. His etmenin ötesinde rahat etmelerine yol açabilecek olanaklarýný yaratmakta sýnýrlý býrakýlmýþlar gibi. Her ne kadar da insan isterse olur deniliyorsa da olmadýðýný çoðumuz görebiliyoruz. Ýnsanýn içinde oluþan deðil, dýþýnda geliþen etkenler özellikle buna engel denilebilir. Etrafýmýza baktýðýmýzda sanki dört yanýmýzý dert sarmýþ gibi. Kimimiz görmezlikten gelirken, kimimiz bunun en derin acýlarýný hissederiz.bireyler ile konuþmalar, grup içerisindeki konuþmalarda çok farklý, yani bireyin istediði, içinde bulunduðu gruptan çok farklý þeylerdir. Herhangi bir ülkede yaþýyoruz. Ve bu bizim ülkemiz deðil. Bunu biliyoruz. Fakat bizim dediðimiz ülke de bizim deðil artýk. O halde yaþadýðýmýz ülke de, bizim olmasa dahi, yaþamýmýzý biçimlendirmeliyiz. Bazýlarýmýz buna ayak uydurma deriz, bazýlarýmýzda uyum saðlamak. Ama en çok hoþuma giden terim entegrasyon terimidir. Hepsi ayný kapýya çýkar. Ama neye uyum saðlayacaðýz, neye ayak uyduracaðýz. Hani koþullarýn elverdiði kadar uyumlu olarak yine ben kendim olduðum gibi kalsam diyorum. çok zor bir olay olmamasý gerekir. Hani diyorum, haklarýmýzdan biri insanca yaþamak olsa. Mesela çocuklarýmýzý bizden ayýrmasalar. Geçenlerde mahkeme salonunda beklerken genç bir insan eli ve ayaðý kelepçeli getirildi bekleme yerine. Yanýnda iki polis. Onlarýn varlýðýnda o gencin cezaevinden olduðu anlaþýlýyordu. Bir on dakika sonra bir orta yaþlý çift ve genç bir kýz geldi. Koþa Koþa gencin yanýna geldiler ve hasretle sarýldýlar. Daha sonra avukatý geldi. Aralarýnda geçen konuþmada, gencin yabancý olduðu ve iþlediði bir suçtan dolayý sýnýr dýþý edileceðinin kesin olduðu söylenmekteydi... Sýnýr dýþý edileceði ülkede kimsesi yoktu ve Almanya da doðmuþ bu yaþa gelmiþti. Hadi varsayalým ki o genç gurbete gidiyor, ailesinde uzaklaþýyor ve günün birinde dönecek. Ama hayýr varsayamayýz. Çünkü o ailesinin yanýna dönemeyecek artýk. Tabi ailesi onun yanýna gidip yerleþebilir. O olanak ta varmýþ. Yabancýlar dairesinin önünde rastladýðým bir tanýdýk. Kadýn panik içerisinde ve bugüne kadar iþ bulamadýðýný, bunun nedeninin de Almanya ya evlenerek geldiðini, dil bilmediðinin olduðunu söylüyordu. Oturma müsaademi uzatmayacaklar dedi. Nedenine gelince, eþinin artýk kendisini istemediðini, ve bu nedenle ayrý yaþadýklarýný gelip Yabancýlar dairesine söylemesiymiþ. Kadýn Türkiye ye dönmek zorundaymýþ. Çünkü yasanýn öngördüðü süreyi dolduramamýþ evlilikte. Çocuðum olsaydý belki þansým olurdu diyordu. Belki de olurdu. Hani þansa kalmýþ bir þey... Aklýma bin bir türlü olaylar geldi. Ýþ ve iþçi bulma kuruma gittiðimi ve benim çalýþma müsaademin sadece bir firma ile sýnýrlý olduðunu, baþka bir iþe girmem durumunda gelip kendilerine bildirmem gerektiðini, ve eðer o iþyerini baþta alman iþsizleri, sonra AB üyesi iþsizler, daha sonra alman göçmenleri istemez iseler bana verileceðini söylemiþlerdi. bir yýllýk bir süresi vardý çalýþma müsaademin. Ve ben çok küçük yaþta gelmiþ, burada büyümüþ, okula gitmiþ ve evlenmiþtim. Ben doðal olarak kendimi buranýn bir vatandaþý olarak görüyordum. Ama memur o kaðýt parçasýný elime verdiðinde buranýn ne vatandaþýydým, nede herhangi bir þahýstým diye düþündüm. Daha sonraki dönemlerde de bunu çok iyi hissettirdiler bana ve benim gibi insanlara.dýþardan herhangi bir yerlerde oturup eðleþmek sorun deðil. Elbette rahat bir hayat yaþayabilir insan ama her an hiçte rahat olmamayý gösteren yasalar, ve kuralar ile karþý karþýya kalmaktadýr insan. Olmayan haklarýmýzý varmýþ gibi gösterme çabasýna girerken bize dayatýlan kurallarýn en iyi uygulayýcýsý olmuþuz farkýn varmadan. Ne kýrmýzý lambada geçer olduk, nede herhangi bir yerde aðzýmýzý açar olduk. Nede olsa entegre olduðumuzu göstermek istiyoruz. Ýnsanlar hiç bir zaman olmadýðýný olmuþ gibi göstererek uzun süre yaþayamaz. Ben daha çok bu devlete nasýl katkýda bulunurum, veya bende vergimi ödüyorum o halde benimde haklarým var argümanlarýyla parlasam da nafile ben yine benim, kalifiyesiz bir misafir iþçi veya onun çocuðu veya onun torunu ben üniversiteye giderim, mühendis olurum, ben iþveren olurum, ben müdür olurum, ben yetkili olurum ama buna raðmen ben yinede kalifiyesiz bir iþçi çocuðuyum. Son dönemlerin gündemi biz miþiz! Sözüm ona bizim haklarýmýz savunuluyormuþ ve bizim haklarýmýz için kafa kol kýrýlýyormuþ alman parlamentosunda.. Ne mutlu onlara ve bizim haklarýmýzý düze çýkaracak olan yasanýn aman ha kimse karýþtýrmadan kabul edilsin, hiç bari Almanya kendilerinin bir göçmen ülke olduðunu kabul etmiþ olur diyenlere. çok seviniyorum tabi bundan sonra pasaportumda düzenli aralarla baþka bir terimle ifade edilen Almanya da oturmaya bu kadar müsaaden var damgasý artýk tek bir ifade taþýyacak ama ben bu damgayý henüz küçük yaþta olan çocuklarýma anlatamýyorum ki.. onlara bizim burada kalma þartlarýmýz olduðunu ve biz bize dayatýlan kurallarý aksatmadan uygularsak ancak kalabilme müsaadesi alabildiðimizi anlatamýyorum ki Belki alman politikasýnýn buna da bir cevabý vardýr.. umarým cevabý dil bilmiyorlar diye sonderschule diye tabir edilen zeka ve beden özürlü çocuklar için okuma olanaðý verilen okula göndermeleri olmaz. Ya aslýnda hiçte bunlarý kafama takmamam gerekiyor. Hani benim bu sorunum yok. Çalýþýyorum. Kimseye muhtaç da deðilim. Almanca dilini çok iyi biliyorum. çok iyi entegre olmuþum. Çocuklarýmda gereken okullara yerleþmiþ...eh bundan iyisi can saðlýðý demek gerekir.. ama diyemiyorum iþte tabi ki insanlar yaþadýðý ülkenin dilini bilmek zorundalar. Bu kendilerini özgürce ifade etmeleri için þarttýr. Kendi geçimlerini saðlayabilmelidirler, yaþamlarý için þart bir durum. Olanaklarý vardýr elbette. Belki bu Olanaklarý kullanmada biraz yetersiz kalýyorlardýr. Bu Olanaklarý kullanmalarý konusunda yardýmcý olmak yerine kökten siz siz kalýrsanýz, siz yoksunuz. Ama siz bizim gibi olursanýz varsýnýz olmamalý. Buna karþýn insanlar uyumsuzluðun entegresini planlamaya yüz tutuyorlar. Buda kendi çýkarlarý doðrultusunda uygulamak istedikleri yasalar ve kurallardan kaynaklanýyor. DEM NACHRICHTEN UND WERBEAGENTUR Hack str Stuttgart Tel: / 12 Fax: Alsen Str Dortmund Tel: Fax: Hatice Eldeniz Herausgeber/ Geschäftsführerin Þükrü Yýldýz Chefredakteur Der Verlag übernimmt keine Haftung für den Inhalt der Anzeigen und Anzeigentexte. Die von Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt.

3 HABER 3 Gazetemiz DEM birinci yýlýný eflatunî ÞÜKRÜ YILDIZ muhteþem bir resepsiyonla kutladý! Gazetemizin birinci yýlýný geride býrakmasý vesilesiyle Stuttgart da verilen resepsiyon muhteþem geçti. Baþbakan yardýmcýsý ve ANAP Genel Baþkaný Mesut Yýlmaz baþta olmak üzere yüzlerce kutlama mesajýnýn gönderildiði resepsiyona yüze yakýn misafir katýldý. Açýlýþýný gazetenin imtiyaz sahibi Hatice Eldeniz yaptýðý kokteylde, çeþitli konuþmalarýn yaný sýra þiirler okunup, müzik dinletisi sunuldu. DEM Bayilerde Hatice Eldeniz gazete çalýþanlarýný selamlayarak baþladýðý konuþmasýnda, 2 tarihinden itibaren DEM Gazetesinin bayilerde satýþa çýkacaðýný açýkladý. Aylýk periyotlarla bayilerde olacak olan gazetenin fiyatýnýn 1 Euro olarak belirlendiðini belirtti. Almanya baþta olmak üzere Avrupa nýn diðer ülkelerinde baþkentlerde daðýtýma girecek olan DEM in bir çok gazetenin ekonomik sýkýntýlardan dolayý yayýnlarýna ara verirken böyle bir adým atmasý, ALMANYA ATAKTA! YA SEV, YA TERK ET!... Almanya da yaþayan yabancýlarýn sorunlarýna çözüm gücü olacak nitelikte olmayan göçmen yasasý Almanya nýn iþ ve vergi alanýna destek olabilecek gözüyle bakýlarak düzenlendiði, bu çerçevede de Almanya da yaþayan yabancýlarýn da alman yaþam standartlarýna uymalarýný entegrasyon politikasý ile saðlamak istiyor. Entegrasyon politikasýnda Alman kurallarýna, yasalarýna, kültürüne ve sosyal yaþantýya uymalarý saðlanmasý planlanýrken, var olan yapý içerisinde seçerek temiz bir toplum yaratýlmak istendiði açýk. Almanya nýn yabancýlara yönelik politikalarý ya sev, yada terk et den öte gitmemektedir. Aþýrý saðdaki Cumhuriyetçi Partinin seçim kampanyasý idarecisi Gerhard Tempel, Alman kültürünü ve Alman milli kimliðini korumayý istiyoruz, yabancýlara ihtiyacýmýz yok, sanayi, rasyonalizasyonla istihdamý daraltýyor. demiþti. Fakat görmeden, horlanmadan, burada yaþayabilmeleri için imkansýzýn aþýlmasýný nüfusu 82 milyona ulaþan Almanya daki yabancýlarýn sayýsý 7.3 milyon olsa da, beklemeden kabul etmek ve yaþatmak bu 7.3 milyon insanýnda hiç bir ayýrým gerektiði unutulmaktadýr. cesaret olarak deðerlendirildi. Avrupa daki neslin sesiyiz Eldeniz, Avrupa da doðan bir gazete olarak, bu pencereden baktýklarýný kaydederek, Burada yetiþen neslin sesiyiz dedi. Avrupa da yetiþen yeteneklere gazetelerinde öncelik vereceklerini söyleyen Hatice Eldeniz, yayýnlarýný Türkçe ve Almanca olacaðýný belirtti. Baþarýlý bir yýldý Gazetenin yazarýndan ve Ýstanbul dan resepsiyona iþtirak eden Dr. Hüseyin Nazlýkul da yapmýþ olduðu kýsa konuþmasýnda Dem gazetesinin baþarýlý bir yayýn yýlýný geride býraktýðýný ve bundan sonrada bunu devam ettireceðine inandýðýný belirterek, herkesin Dem gazetesine sahip çýkmasý gerektiðini kaydetti. Muhteþem bir müzik ve þiir dinletisi vardý Grup Neþe eþliðinde bir dinleti veren Figen Genç güzel sesiyle resepsiyona renk katý. Ýstanbul dan resepsiyona katýlan genç sanatçýnýn okuduðu þarkýlar ilgi ile izlendi. Uzak yolarý aþarak gelen Diyap Gökduman kendi parçalarýndan oluþan þarkýlarýyla aþýk geleneðinin güzelliðini ve gücünü bir kez daha gösterdi. Ankara dan resepsiyona katýlan Þair Olgun Þensoy ve Mete Alpsar okuduklarý þiirleriyle resepsiyondakileri selamladýlar. DOÐAN KARDEÞLERÝN BÜYÜK BAÞARISI Stuttgart ýn baþarýlý iþadamlarýndan Firma Doðan nýn sahibi Ali Orhan Doðan, Kardeþleri Özgür ve Hayri Doðan ile birlikte Stuttgart ýn en gözde ve kendini 10 yýldýr kanýtlamýþ olan Pýnar Kebap und Pizza Schnellrestaurant i 01. Mart 2002 den itibaren yeni bir açýlýþ yapmadan devir almýþtýr. Doðan Kardeþleri 2002 yýlýnýn baþýnda DOÐANs Gastronomi OHG adý altýnda bir ortaklýk kurup, düþüncelerini gerçekleþtirmeye baþlamýþlardýr. Ali Orhan Doðan yaptýðý açýklamada bu branþta amaçlarýnýn sadece en iyisi olmak olduðunu ve bunun için gerekli tüm çalýþmalarý yaptýklarýný belirtti. DOGAN Kardeþler Stuttgart in sahip olmaktan gurur duyuyoruz dediler. Pýnar Kebap und Pizza Schnellrestaurant a her ürün günlük taze yapýldýðýna dikkat çeken DOGAN Kardeþler, Restaurant ýn sabah ile gece saatleri arasýnda açýk olduðunu bildirdiler. Gündüzleri Özgür Doðan, geceleri ise Hayri Doðan dörder kiþilik güler yüzlü servis elemanlarýyla müþterilerine günlük 18 saat düzenli hizmet vermekteler. Stuttgart ta tavla turnuvasý yapýldý Stuttgart ve çevresinde yaþayan Türk vatandaþlarýnin katýldýklarý tavla turnuvasý Stuttgart Weilimdorf Patisserie Stehcafe de gerçekleþtirildi. Macit Aysel, Nacip Bati, Muhittin Çakýl, Ýbrahim Dere, Aykut Düzgüner, Cem Erçetin, oktay Gökten, Kudret Gül, Ali Gülbahar, Nuri Hýsýr, Cihan Müslüm, Ayhan Ordu, Ömer Oskay, Turgut Sürücü, Recai Süzen, Erdoðan Önüt ile Hüseyin Yeðin in katýldýðý turnuva kýran kýrana geçti. Dört grupda mücadele eden yarýþmacýlar arasýndan finali Türgut Sürücü ile oynayan Muhittin Çakýl türnuva þampiyonu oldu. Yarýþmayý düzenleyen Aykut Düzgüner ilk kez düzenlenen tavla turnuvasýnýn heryýl düzenleneceðini belirtti. Amacýn Türk kültürünün bir parçasý olan tavla nýn tanýtýlmasý, gençlere sevdirilmesi, arkadaþlýk ve dostluk baðlarýnýn güçlendirilmesi oldunu açýkladý. Hayvan baksa da anlamaz Saat gecenin ikisi. Bilgisayarýmýn baþýna oturmuþum. Bir taraftan Fikret Kýzýlok u dinliyorum; Yýllar geçse de üstünden, bu kalp seni unutur mu? Unutur diyorum usta, unutur... Yürekler neleri unutmadý ki! Gözlerimiz nelere alýþmadý ki! Saat iki sen yoksun. Olmasý gereken zamanlarda olamadýðýn gibi. Yalnýzým ve korkuyorum. Yaþamaktan ve bu günleri yaþamaktan. Ölmekten deðil, ölememekten. Görmek istemediklerime her gün biraz daha alýþmaktan, beni ben yapan farklarýn farksýzlaþmasýndan korkuyorum. Korkuyorum çünkü, kendisi olmaktan utanan ve Avrupa nýn talanlarla yaratýlmýþ egoizmin hayranlýðýnda kaybolan benliðimin çaresizliðini görüyorum. Kendisini yaþadýðýný sanan ve Þablonun köpeði gibi önüne atýlan kemiðe kuyruk sallayan bireyin dünyasýnda yaþýyorum. Yaþlanýyorum... Sen yoksun biliyorum... Gözlerimi kapatýyorum sensizliðe... On sekizinde bir delikanlý ölümün muhteþem cazibesine kapýlmýþ, barutu koklamakta Filistin de. Genç bir kýz, sevgilisini geleceðine adamanýn gururunu taþýmakta dostlarýyla. Baþlarý dik olsun diyor bebelerin... Bir anne damatlýklar dikmekte ölüme Bir hayalet geziyor Kudüs üstünde. Ýnsanlarýn hayaleti. Kendileri olabilme cesaretini gösterebilen yiðitlerin, ölüm anýný kendileri belirleyen fedailerin hayaleti. Yaþamý uðruna ölecek kadar seviyoruz diyen çýðlýklarýn ardýnda çekiliyor zýlgýtlar... Tililiiiiiillililililiiililii Gözlerim kapalý... Mersin deyim. Mart ýn 21 i. Bayramlardan Newroz yada Nevruz. Tahammülsüzlüðün yetmiþ yýllýk cumhuriyetinin kurþunlarýyla parçalanýyor ciðerim. Yeni gün kanla baþlýyor. Kan suratýma sýçrýyor. Baþörtüsüyle genç bir kýz yerlerden sürüklenerek önümden geçiriliyor. Bendeki, diðer ben, Avrupa nýn her hangi bir þehrinin, her hangi bir kenar mahallesinde birinci veya üçüncü sýnýf bir birahanesinde oturuyor. Televizyon haberleri bilim kurgu filmlerindeki þeritler gibi geçiyor gözümün önünde. Piroz be! Gözlerim kapalý... Doðmadan ölüyor bebekler. Kömür gözlü bir çocuðun çýðlýðýyla sarsýlýyor insan. Aniden Halepçe oluyor her yer, boðazým düðümleniyor, uyanýyorum. Çok þükür, bilgisayarýmýn baþýndayým ve ince sesiyle Kýzýlok devam ediyor Güzel sen ne güzel olmuþsun Güzeli güzel olmuþ dünyanýn, çirkini, çirkin... Bu sayýmýzdaki bir resme düþen not gibi; Hayvan baksa da anlamýyor. Bakýyorum, bakýyorum, bakýyorum, anlamýyorum Düþünmek cesaret iþi. Cesaret sorumluluk istiyor. Bizi ise rahat yataklarýmýz bekliyor. Tanrýnýn laneti üstümüze olsun! Gazetemiz DEM Profesyonellerin dünyasýnda amatör bir gazeteyiz. Avrupa da yetiþen neslin sesini duyurmayý ve yeteneklerini yansýtmayý amaçlýyoruz. Bunun için hararetli bir çalýþma içindeyiz. Ve bayilerde satýþla ulaþamadýðýmýz alanlara ulaþmayý amaçlamaktayýz. Doðru yoldayýz, bunu içindir ki, her geçen gün kadromuz geliþmekte, gönüllüler birliðine dönüþmekte. Aramýza yeni katýlan baþta Ozan Þah Turna olmak üzere tüm arkadaþlara Dem ailesine hoþ geldiniz diyoruz. Türkiye nin neresinde olursa olsun her türlü hukuki iþleriniz takip edilir.

ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ

ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ Deutschland Österrich Holland Belgien Luxemburg Frankreich 1,50 E 1,60 E 1,75 E 1,50 E 1,50 E 1,50 E England 1,20 GBR Danemark 14,- DKR Norwegen 14 NKR Schweden 17 SEK Schweiz 2,8 CHF Ausgabe:17 Monatliche

Detaylı

Avrupa Birliðine girme

Avrupa Birliðine girme DEM GAZETESÝYLE ÇALIÞMAK ÝSTERMÝSÝNÝZ? O halde bizimle iletiþime geçiniz! Monatliche Kultur, Kunst u. Informations-Zeitung Jahr/Yýl: 2 Ausgabe/Sayý:15 1 Juli 02 1,00 Є Tel: 0711 3000 711 E-mail redaktion@dem-jans.de

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA. Þarkýlarýmýzý seviyorum

BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA. Þarkýlarýmýzý seviyorum Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 4 / 1 HAZÝRAN 01 R Baden-Würtenberg ve çevresinde hizmet veren acentalar bir araya gelerek kendi havayollarý þirketini kurdular.

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

YÝRMÝ YILLIK EVLÝLÝK SONA ERDÝ SONA ERDÝ DEM AJANS. Kaynak Suyu. Maden Suyu. (6x1,5l) (12x0,5l) HAKCAN SEYHAT

YÝRMÝ YILLIK EVLÝLÝK SONA ERDÝ SONA ERDÝ DEM AJANS. Kaynak Suyu. Maden Suyu. (6x1,5l) (12x0,5l) HAKCAN SEYHAT Kaynak Suyu (6x1,5l) Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 1/ 1 MART 01 DEM AJANS G e l e c e ð e i l i þ k i n t e r c i h i - R e k l a m Ý n t e r n e t C o m

Detaylı

Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE

Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE Kesin olmayan seçim sonuçlarýna göre 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimine baðýmsýz aday olarak katýlan Hacýbektaþ Belediye baþkaný A.Rýza Selmanpakoðlu ikinci kez belediye baþkaný seçildi. Baðýmsýz aday

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

Keko ile hedefimiz. Avrupa da tüketilen kaliteli biralarýn içinde bir bira olmaktýr. C e B IT te buluþtu. Yolsuzluk hasta ediyor sayfa 19 da DUYRULUR

Keko ile hedefimiz. Avrupa da tüketilen kaliteli biralarýn içinde bir bira olmaktýr. C e B IT te buluþtu. Yolsuzluk hasta ediyor sayfa 19 da DUYRULUR Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 2 / 1 NÝSAN 01 DEM Nachrichten und Werbeagentur g e l e c e ð e i l i þ k i n t e r c i h i n i z... R e k l a m Ý n t e r

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

Plassnik Türk þairi Nazým ýn þiirini Almanca okudu

Plassnik Türk þairi Nazým ýn þiirini Almanca okudu Plassnik Türk þairi Nazým ýn þiirini Almanca okudu Sana söylemek istediðim en güzel söz: henüz söylememiþ olduðum sözdür... Nette Geste! Von Aussenministerin Plassnik ein türkisches Gedicht am Ende einer

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri

Detaylı