'ui,leiu OFISI cnr l\icd"o'rluc U NIIfIı~""" Mbı. ~ Nd~"'" MüaMlfO (TflO 1 s.."iı)," name="description"> 'ui,leiu OFISI cnr l\icd"o'rluc U NIIfIı~""" Mbı. ~ Nd~"'" MüaMlfO (TflO 1 s.."iı),">

r----- T.<'. TOPRAK MAHSt:LLERİ 0F1s1 GE2'-"EL MüD! RLtcC Polatlı Şube MOdurlU~t Mısırbr: i (TiflO 1 s.."iiıi), ioılo~i:0141l~~' 61~~;iıo~..Ol'9ıo:;.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "r----- T.<'. TOPRAK MAHSt:LLERİ 0F1s1 GE2'-"EL MüD! RLtcC Polatlı Şube MOdurlU~t Mısırbr: i (TiflO 1 s.."iiıi), ioılo~i:0141l~~' 61~~;iıo~..Ol'9ıo:;."

Transkript

1 01/ AM - T.<'. TOPRAK MAHStLLERİ 0F1s1 GE2'-"EL MüD! RLtcC Polatlı Şube MOdurlU~t ~ t,('. ıom.um.ull>'ui,leiu OFISI cnr l\icd"o'rluc U NIIfIı~""" Mbı. ~ Nd~"'" MüaMlfO (TflO 1 s.."iı), oılo~i0141l~~' 61~~;ıo~..Ol'9ıo;. ~1111 ~~~~~~~~~ lן 1 ], IIII1III Sayı Konu 61~4~697.~O~ S Mısır ve Arpa Satışı Stoklarınızda bulunan arpalar le !wll thalat hales sonucu sözleşmes yapılıp Mersn, Bandırma, Dernce ve İzmr Şube )JüdürlUklerne elecek olan arpalar <.&-1> m IIleşnıelern müteakp 6~9 TUJ('(ID ty~'ttla stoklannızda bulunanısıtlar ıl~ü',06.20u t~ujhl tlın1'lt lıal~ soıajeu sözleşmes yapılıp Dernce ve Bandırma Şu Müdürlüklerne gelecek mısırlar (Ek-!) nıllleşmelern müteakp 7JS TL'T('b fyatla OL - 1 Ttmmuı 2014 tarhler arasında aş$da belrtlen esaslar dahlnde ptşn bedel ~uk bl sanı caktır. Talcp ~ıılıpkl"ıdcll Ialen faalyette oldu!unu ~österr be e le 2013 yılına at fl tüketm brl~es stenecektr (Talep sahpler, faalyet1e olduklarına ar belgey bağlı olduklan odalardan. fl tüketm bd~esjıı se tcaret/sana>; odalanndan onaylı o ak alacaklardır.). yo~n Satışa açılan mısır ve arpa stoklnma frmabrdan y*n alep gelmes durumunda talep gelen stoklar çn tahssö satış ) apılacakfu". Mısırbr Mısır satışlan. ptşd bedel mubbw aşağda belrtlen esaslar dahlnde, sadece kullanıcılarına (yem. mısır unu ve nnsır nn~i fabrkalan. kend emn mal. eden besc ve yetştrcler le kanatlı hayvan yetştrclğ ve besclğı yapanlar) yö - k olarak yapıla-caktır, Yem. mısır unu ve mısır Im~ fabrkaları ç.,ı,1013 yılı fl mısır tüketm mktannın 1 aylık kısrnma kadar ~afjş yapılablecektr. Besc ve yetştrcler çn kayıtlı oldukları IMIçe Tarım v!üd üklerııden kaç baş ve cns hayvan besledklern belgelerneler halnde; blyük baş hayvan b na günde 2 Iq. küçükbaş hayvan başına se günde 1 kg hesabı üzernden.1 aylık tok m mktanna kadar satış yapılablecektr, Kanatlı hayvan yetştrclğ le besclğ yapan v yemn kends mal eden şletmelere se ll/ilçe Tarını Müdürlüklerndea yemn kendlernn al ettklern ve kaç baş ve cns hayvan yer ştrdklern belgeleneler ha1jıde; kalıtlı hayvan baş na günde 60 gr üzernden 1 aylık tüketm ml-taım1t kadar satış yapılablecektr. Hnd çn bu akam günde 300 ~r yaıka. cvcv vb. çn 20 gr, bnd palazı çn se 175 ga"üzernden. fl tük.. hesabı yapılacaktır. Talep sahpler bağlı bulunduklan h rac~tçl J~rlklt.rn~b 20 3 yılında mısıra dayalı nıaaıul madde hracatı yapmadıklarını veya yaptılar se 20B ~lı mamul madde hracatı karşılığında ha]. etmş oldukları mısır mktarını belgeleyecekler, b, mktar yıllık fl tüketm mktarlanudan düşülerek hesaplamalar buna göre yepılecakıır, r-----!~()!...;a r--'-'. _~ S'~5' Ş~hlk M&h.f e\.~ ç.clowıl. C.ad, ~(\~$- Pt.lıırlı A~ Bı~.;jn rb; ceıı1 Tclıılın o (Jl.!~ <.B 6.>-Il (!.;.L";'~J F.~ (l (Jı!)ö.!.ll<H"'~ Mfl.tl Aaılaa. E.~~!~.1)ı.ı.1.} 'lfl)l!q,";2v ~.. _..İııtnntt St,"'~.!'~~o.4~ıD. Mft~~(N«'1.~ı-~52s..1-tL-!.~~~!!!..!!!! ;=sıı==ı~=- J B ı.d,.~~ u~.ü.~i.tcl"vloıj 1;._ ~I'" ı;~''''''''i;iı. ıü.a_ oo.-ai-..,ıa'. E~l;.a. ık. ",ullı.n..ııiıarı..1p;...~ı..icıo..ı-.p\'.iı'.ıiı..d li N_,61~3697!O.oJ.~~o~.~,. B.koıINl,~~1'3.81.ı1ıı1"'~'''''' '~1.ıIaııaU.

2 ds6am ILI 0002/0007 T.C. TOPRAK MAHSlLLERİ ortst ~E1\"EL MtDfLCCC Polatlı Şube Müdü~lüg.\.1 Talep sahpler, (mısır unu ve mısır rm~ f~rkalan har~ cbnak üzere) Bandırma ve/veya Dernce Şube Müdürlüklernde bulunan th~ ımsırlardanı almak stemeler halnde, alacaklan mktann dörtte brn (t/~'~ü) Dyarbakır - Gaz1.ntep - İlkelldcrun - Şanlıurfa Şube Müdurlttklcn stoklamıda bulunan verl mısırlardan alaceklardır.! \-hsır unu ve mısır rmş fabrkalarına ~e sadece D yarbakır - Gızıııttp - İskenderun - Şanlıurfı ve Adan, Şube MUdGMGlden stoklarıada bulunan yerl mısırlardan satış ) apllacaknr.. Talep sahplernn sadece Dyarbakır - Gazantep - İskeeden - Şanlıurfa ve Adana Şube Müdürlüklerı stoklannda bulunan yerl mısırlardan almak stemeler alnde 1 aylık fl tüketm mktanna kadar satış yapılablecektr. Arpa satışları; aşa~1da belrtlen esaslar dahln~c sadece ku11 nıcılanna (yem fabrkaları. besc ve yetştncler le kend yem n kends. mal edesı şletmelere yönelk olarak peşn bedel mukabl satışa ver 1ecek. t r. Yoğun talep gelen stoklar çn talep t lanacak olup ı aylık fu1 tüketm mktan kadar satış yapılablecektr. Yoğun talep gelmeyen a alar se 1 aylık fl tüketm mktannı geçmemek kaydıyla serbest olarak $anlacakur; Fl tüketm hesabında yem fabrkaları çn ~013 yılı fl tüketm mktarı. besc ve yetştrcüer çn talep sahıplernn kayıtlı olduklan ll;]l~e Tarım Müd luklernden kaç baş ve cns hayvan bcslcdkt~'ıı belgelerneler halnde htyok baş hayvan ba~f. gü~de ; kg, kuçökba~ bayvan başına ıse gunde ı kı hesabı üzetmden J aylık tük~ılm mktanna kadar satış! apılablcccktr. Kanatlı hayvan yetştrclğ LC b~~öl~.ya~~ V~ ~.~ k~ds mal eden şletmelere ıse İl/İlçe Tarım Müdürlüklernden yemını keadlernn ınru enklern ve kaç baş ve cns hayvan yetştrdklern belgelerneler lıaı~cle, ~D~th b~~~'~nbar ma godde 12 g üzernden ı aylık tüketm mıktarına kadar satış yapılablecektr. Hnd ıçın bu rakarn günde 6;.\ gr oarak hesap cdkt.lr. Konu le lgl olarak hnterlandınızda gerekl dı,ıuıılar yapılatak. talep sahplen m.sır ve lilxl taleplern hnterlandında bulunduğu şube müdürlüğülle jdrtt.eklcrdr. Müracaatlar O.Ht7.20H tanhmesa bt.mude som erecektr. ' Alınan talepler, 07~07.ıOH tarh mesa btmjl~ kadar satlşl. pacak şube müdürlüklerne bldrlecektr. D~cr şubelerdea gelen talepler alacak olen sauş Ş bes se vedlkle talepler değerlendrerek yoğun talep ~elen stoklar çn gerekl ~csaplama1an' amlayıp talep sahplerne &tarh tbaryle para yaıırma yonnnde ıeblgaıra bulunacak YO~Wl talep gelen stoklar çn para yatırma $(1r~s parasını yatıran talep sahplerne, bekletlmekszn teslaıaı yapl1 yatırılmayan ürünlern yukanda belrtlen esaslar doğrultnsnn müdürlüklernz yetkldr.. t.<llhnılt sona erecek o1ııp r. Bu sure somında parası satışı konusunda şube Bu b.1~ ~"".,~,.., l;i),oııic ıınra ı" eta'" ıtt-. _1.ca_1I1. --ıııa. fltl.cı.,.ıı;.. n. ıw kcp,;..b.iıı,.o.qm.ıo\,.cı... ıı...n_~1!4~"7!o!'ol,~lo~.. B k.dn!91~ı..~"cıwl~~.u,.wnaı&.

3 J.l57AM ~ 0003/0007 T.C. TOPRAK MAHSl7LURİ ortsi GEXEL MeD Polatlı Şube ~'Od(1lüğü Yen kumlan fabrkaların faalyette olduğuau gösterr belgelerne stnaden; 50 toaa kadar veya üretmde bulunduklan aylara at fl tüketm ml1ai'~aını b~~e1dteler halnde belgelerlkler ayların ortalaması kadar satış yapmaya şube müdürlüklernz yetkl ıaınmıştır. Teslmat süreler tüm ürünler çn car uygulamalarımız do~rltusunda belrlenecek, son tt slm.,t tılh Ugeçmeyecektr. Blgernw rca ederau (;111" mı ÖZER Şu Müd. Yrd. EKLER 1- Satışa açılan arpa stokları (1 sayfa) 2- Satışa açılan mısır stoklan (l sayfa) 3- Satış fyatlan (1 sayfa) 4- Talep forıuut'! ~rı.yf,t) 1genn Aslı Elektr nk İmza1ıcbr. DAyITIM Beypazarı- Ka23J.~ Haymara-Bala.-\jan~Anılkkl' Polatlı Tcaret Borsası Ankara Tcaret Borsası Dursun Uz YILMAZ Yardımcıaı ŞeJıll.Malı. Fevz çalanııkcııd. N(\~~ P.ıı..~lı'A)XARA B~ ~;nrjbat caı~;ccct', 'ş d 6~H3.a6S~'? Teltf.ıı o (J11) (!36Hl ~.!.n7 83 F~; o (.ll!) 6.!1 ıoss Nf1to.ll Auba'" E=ııo~b tnı~~o..jın,ı;jı tartrm' S!fft mm,tmsı.9"'ıd; ~,..~<No 91~2-~2$..1-~-~...'7S=-- _ hbtl", ~70.u~ Lca..ı.. k_", ıı'n.,... _ı..ı.,.liio;w- 1 LQ cıukmu. _--._~'. _.~.1ıtııl"b.Jıwı.a.o,~,.ca ~.","""B.1ctN_cl!l.jl6'9~.~Oı.oı,~lor '" B.k

4 ıl 57AM ~ 0004/0007 EK TALEP FORMU FİRMA ISAıns ADI 2013 YILI FULl TUKETlrıı MİKTARI TonfYıl (Tt.ntlSallAy IIdıılınDd.ıo Vty. Mıl MQşıvrlcrdcn abllabj~tcktr) Fl Tüketm Mktannan at olda~ yıla al Yem İhracae Mkta" [fon) ADRES ıli ELEKTRONIK POST TELEFON FAKS VERGI DAIRESI VERGİ NO T.C. KIMLIK NO LUtfen talebrızl X seklnde k talep seçeneğnden sadece brn şaretleyerek, mzalayını7.. TılJeD S~enc! J$aret lluza ı Fl tüketm hesap lamasına göre tmafıma tahss edlecek mktarın tamamını almıwı kabul edyorum. 2 Toplam talebn... f(lndur.(anclk talep mktarı fl tüketm mktarından fazla olarnaz.) LO en talebnz... lıqjl$1 şub enın. hm,;1 sto kun dan IStlyorSanız X $CIlU' ınd e ısaret. eyımz BANOIRMA ızmr ŞUBELER.1. SATISA ACILAN VE TALEP EOILEN STOKLAR.-ıSIRLAR ARPALAR Stok X Stok X ıskenderun 25,370 X MERSIN SAMSUN DYARBAKıR X TRABZON GAZIANTEP X TOPLAM \ÇlKI.AMA Fır/lIl1l1n ıhrııcıt mu.ı.w dl~qldtllcıon mnra bulwwı aylık mısır t<ıkellnl nuklan ulcıp edılen,ıolclarl~ orııntılı ulıv~k b(liundulc1rn s(\nr;\ he~ıfllıll1l. yuri13,~lctır Ü",~~n. Aylık llı mkotm mktaırı (yem ıtı,~"ı dtııtolücn son~) s.ıx)() wrı "Uın Pol;,tlı Şube hnterll1l1dınd3 bulunan t'lt ıjnn~ Oy~rbılr.ıt (2411 ~odlu ıçın). G.u.ıMt~;p (2411 kodlu ı;ın) ve IskondeıNl' (2411 kodlu ıçni Şube MldOrlU~ s\(llclınnılıın &!IIIŞl sun\ll~ mı.ırl;vdın almıık çn ınarıcutu butw1l1'lu~olsun ""bıh Şube ı..r.uu\lbn YSI"I3Cıık fıl llk.eljın ~~ltiıul; J)ly"rb"Ic" Şulıe çn (2411 kodlu) 44.(ıOO/('4.000+()4.900T2~ 17(1)-'1 327 O.~\27,,15.00<l-4?05 ten, C;V.Mıep Şube ~ın (2411 klldlu) b4.~oo/( m.')oo.2~j70)-o.4a.'l O.4~~)( ~.1I ıon. J.~kondcnın~bc 1ı;U'I(2411 kı>dlu)2s.370/( (;4_,)()()+2~370~.1 NH ıl,l gs ıds.ooo-l.1i20 ınn. ",,"ıl. hes.ıpl"nıp uç Subcyc hıldırıtccektı. ŞJYcı fnnı ~ıııjece Dy;ırb~kır Şubeden t.ı1epl~ I,ulunnıu~ uı.uy~ı ~ylık flı rtıkotmn.ın ıım~nı Dyıırbuluı Ş\~ çın kull.ııui3c~ktl. AncııJ.. TMO gelen ııılorı ye xıok dutlll1\unı göre dullu'l1 YAp3ra~tıılcp ıeç(ndjerı belımlen mk13c\311n altındıa ""ı~ y.p~bjlır. K.\lnılu~unLUcQs;ııış3 sul1ulıın stokllu'lndıuı yulwıdıı (X) le şaretlcd~rn Şulıc stoklarmdıuı ve yne (X) lc şi'fetled~m talep seçeneğm do~ıiu$undıı fl tüketm rakamım dkkaıe nlınw bcırıo)'e(;e~nz mktsr ve şyerler stokundan almak styorum. Yukarıda verlen hlglerlı dolruıu~unu onaylarıın. Gere9ınl blglernze arz edtırm. (..../ ) Frma Yetkls Kaşe/mza

5 1157AM III 0005/0007 SATıŞA AÇLAN MI~IR STOKLARı ŞUBES ÜRÜN KODU MKTAR (TON) EK-2 GAZANTEP ,900 SKENOERUN ,370 DYARBAKıR ,000 ŞANLIURFA ı 2,656, ADANA BANDIRMA 2441' 20,000 DERNCE 2441 ; 50,000 TOPLAM 209,576. NOT 1) Satışa açılan mısırl,.rın öncek talmatlarl~dan tesıımatla~ devam ettlnden söı konusul stok mıktarlannda değşklk olması durumunda güncel stok mktarlan blahare gönderııece~lr. 2) Bandırma V~ Dernce Şube Müdürlüklerne gelecek mısırlar mllleşmelerlnl mote;aklp satılacalctır. 3) Lman Şubelerdek 'teslmadar ZS tfrhne kadar amamlanacaktır.

6 ıl57am ~ 0006/0007 T.C. TOPRAK MAHS1JLLF.R orıst GENEL..DÜRLÜ(;Ü Tcaret Dares BaşkaDlığı EK3 ~ ~ CNıs Ithal Arpa ARPA SATIŞ FİYAT LİsTES SATıJ FYATı (TL/TON) ı 649 Mısır... MISIR SATIŞ FIYAT LISTESI CNS SATIŞ FYATı (TLITON) 735 Fyatlar tarhler arasında geçe!ldr. NOT Yukarıda belrtlen fıyatlar KDVve manlpolasvon h ç, naklye lave ücretl d3hldr.

7 1158AM ~ 0007/0007 SATıŞA AÇLAN ARPA STOKLARı ŞUBES ÜRÜN KODU IMKTAR (TON) ~K-l BANDIRMA SKENDERUN TRABZON DERNCE ZMR MERSIN YERKÖY TOPLAM NOT 1) Satışa açııan arpaların öncek talmatlarından teslmatları Levam ett~nden söz konusu stok mktarlannda del5klk olması drrumunda güncel stok m.lktarları blahare gönderlecektr. 2) Bandırma, ızmr, Mersın ve Dernce Şube Mldürlüklerlne ıelecek arpalar mllllleşmelern müte kp saıılacaktır.

T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü

T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü .015 17:38 FAX 03126230885 L4J 0001/0010 T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü Polatlı Şube Miidürlüğli Sayı : 61543697/202.01.02 Konu : Hububat Satışı Genel Müdürlüğümüzün 30.0 1.2015 tarih.

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 868 TÜRK KIZIL A Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılay: tarafından djtal ve ofset baskı yayın hzmet lanen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI

2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI 2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI ALIM ESASLARI 1. Eski yıl mahsulü ve ithal ürünler kesinlikle alınmayacaktır. 2. Alımların analizle yapılması esastır. 3. İş yerine satılmak veya emanete bırakılmak

Detaylı

R TIR K RNESi SiSTEMi

R TIR K RNESi SiSTEMi İSTANBUL TİCARET ODASI SORU R TIR K RNESi SiSTEMi Naci TURGUT Taner TOYDEMİR YAYlN NO: 2010-120 İstanbul, 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann

Detaylı

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI I-Genel Hükümler 1- Bu talimat, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 4/09/00 tarihli ve 7709 sayılı Resmi Gazete (Değişik: 03//00 tarihli ve 7774 sayılı Resmi Gazete) Amaç ve Kapsam

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL. Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 13 Yolun yapımı ve bakımı le görevl kuruluştan zn almadan ve trafk akımı le güvenlğn bozacak, karayolunu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN 2013/4 SAYILI PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI NA AİT UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G.

Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G. Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G.) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yüksek yoğunluklu

Detaylı

ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZl TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Bahçckapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz/ Ankara

ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZl TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Bahçckapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz/ Ankara GÜMRÜK VE TİC A R E T BAKANLIĞI O R TA ANADOLU GÜMRÜK VE TİC ARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5607 SA YILI KAÇAK Ç ILIK LA M ÜCADELE KANUNUN SATIŞ Y E R İ V E S A A T İN İ VE EŞYA/ARACA

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/10/2014 Sayı: 2014/82 Ref : 6/82

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/10/2014 Sayı: 2014/82 Ref : 6/82 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih 21/10/2014 Sayı 2014/82 Ref 6/82 Konu ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR A. Tarife Kontenjanı

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 KURUL KARARI

8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 KURUL KARARI 8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 KURUL KARARI Şeker Kurumundan: ŞEKER KURULU KARARI Karar tarihi : 02/11/2012 Karar No : 264/6 Karar : "Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Elektronik

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar. TOHUMLUK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizde kullanılacak olan tohumlukların yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda, ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılacak

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

LUCA KOZA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

LUCA KOZA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ LUCA KOZA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Taraflar Madde 1 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) adına hareket eden TÜRMOB-TESMER Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2012/3 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ AKDENİZ Sayı: Konu: TİM.AKİB.08.EĞT.2014/77-9257 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mersin, 26/08/2014 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Sayın Üyemiz, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları

Detaylı

ANADOLUSUNDA SiGORTA PiYASASı: 1860-1918

ANADOLUSUNDA SiGORTA PiYASASı: 1860-1918 OSMANlı ANADOLUSUNDA SGORTA PYASASı: 1860-1918 Dr. Murat Baskıcı Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Yazıda Osmanlı ekonomsnn ondokuzuncu yüzyılda tanıştığı sgortacılık faalyetler ve sgorta pyasasının

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı