NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI"

Transkript

1 NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Amaç: Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak. Kapsam: Grafik Verilerin Oluşturulmasõ Sözel Verilerin Oluşturulmasõ Kadastro Kayõtlarõnõn Oluşturulmasõ Blok Kayõtlarõnõn Oluşturulmasõ Endeks Değerlerinin Hesaplanmasõ DOP Hesabõnõn Yapõlmasõ Mülakat İşlemlerinin Yapõlmasõ Dağõtõmõn Yapõlmasõ İfraz Yeni Oluşan Parsellerin Endeks Değerlerinin Aktarõlmasõ Raporlar 1. Grafik Verilerin Oluşturulmasõ Kadastro parselleri KADASTRO tabakasõnda çoklu doğru ile çizilmelidir.bu parsellerin isimleri mutlaka K ile başlamalõdõr. K150,K151 gibi. Bloklar BLOK tabakasõnda oluşturulmalõdõr.ilk olarak bloklarõn hatlarõ doğru ile çizilmeli daha sonra alan kapatma işlemleri ile çoklu doğru olarak kapatõlmalõ ve isimleri verilmelidir.çünkü parselasyon işlemlerinde parsel hatlarõnõn oluşabilmesi için doğrularõn kõrõlmasõ gerekecektir. (Kadastro ve Bloklar,toplulaştõrma yapõlacak olan bölgenin paftasõ üzerinden sayõsallaştõrõlarak da oluşturulabilir) Endeks alan sõnõrlarõ EN_1.00 tabasõnda çoklu doğru ile belirlenmelidir.endeks değerleri çoklu doğrunun ismi olarak verilmelidir.0.56,0.65 gibi.(endeks sõnõrlarõ,kadastro ve bloklarõn değer katsayõlarõnõ ifade etmektedir.kadastro ve bloklar bu katsayõlar üzerinden değerlendirilir.) Netcad/Ornek/Nettop/NewAt dizini içindeki dogan.ncz dosyasõnõ yükleyiniz. 2. Sözel Verilerin Oluşturulmasõ Sözel bilgilerin tutulacağõ bir proje oluşturulmalõdõr.nettop/yardõmcõ İşlemler/Proje Oluştur işlemi ile AT7 uzantõlõ dosya oluşturulur.bu dosya genel bir dosyadõr.içinde kadastro kayõtlarõ,blok kayõtlarõ,dağõtõm gibi sözel bilgiler tutulur.daha sonra bu proje Nettop/Proje Seç işlemi ile seçilir. Kadastro Kayõtlarõnõn Oluşturulmasõ Nettop 1

2 Nettop/Kadastro Kayõtlarõ işlemine girildiğinde boş bir editör çõkacaktõr.bu editör iki sayfa olarak düzenlenmiştir.buralara girilmesi gereken tapu bilgileri manuel olarak girilebileceği gibi,bu editör üzerinde fare sağ tuşa basõlmasõ ile çõkan menüden Veri Aktarõm işlemi ile TKGM verilerinden aktarma yapõlabilir. Daha önce grafik ekranda K150,K151 gibi isimler verilen kadastro parselleri,bu editörün Parsel No kolonuna 150,151 gibi girilmelidir. Malikler,toplulaştõrmada İşletme olarak adlandõrõlõr.her maliğe yani işletmeye bir numara verilir.bu numara da İşletme No kolonudur.her işletmenin sadece bir numarasõ olur.dolayõsõyla bir işletmenin başka parsellerde de hissesi varsa hep aynõ numara verilir. İşletmelerin varisleri varsa bunlar fare sağ tuşa basõlmasõ ile çõkan menüden Varisler işleminden girilir. Düzenlemeye girmeyen ve istimlak alanlarõ varsa bunlar da fare sağ tuşa basõlmasõ ile çõkan menüden Toplu İşlemler ile girilebilir.bu değerler işletmelerin hisseleri oranõna göre de otomatik olarak belirlenebilir. İşletmelerin hisseleri Pay Kontrolü işlemi ile kontrol edilir.bu işlem fare sağ tuşa basõlmasõ ile çõkan menüden seçilir. Aşağõdaki gibi kadastro kayõtlarõ oluşmuş olacaktõr. Netcad/Ornek/Nettop /NewAt dizini içindeki dogan.at7 dosyasõnõ yükleyiniz. Blok Kayõtlarõnõn Oluşturulmasõ Nettop/Blok Kayõtlarõ işlemine girildiğinde boş bir editör çõkacaktõr.bu editöre blok bilgileri manuel olarak girilebileceği gibi otomatik olarak grafik ekrandan da aktarõlabilir.blok Kayõtlarõ editörü üzerinde fare sağ tuşa basõlmasõ ile çõkan menüden Grafikten Yükle işlemi ile aktarõlõr.yükleme işlemi, grafik ekrandaki BLOK tabakasõndan yapõlõr.işlem sonunda bloklarõn isimleri ve alanlarõ aktarõlmõş olacaktõr.diğer kolonlar daha sonra yapõlacak olan işlemler ile dolacaktõr. Netcad/Ornek/Nettop/NewAt dizini içindeki dogan.ba5 dosyasõnõ yükleyiniz. Nettop 2

3 Endeks Değerlerinin Hesaplanmasõ Daha önce grafik ekranda EN_1.00 tabakasõnda çizilen endeks sõnõrlarõna göre Kadastro parsellerinin ve Bloklarõn endeks sayõlarõ hesaplatõlõr.kadastro ve bloklarõn alanlarõ ile endeks değeri çarpõlarak değer sayõlarõ bulunacaktõr.program bu işlemi otomatik olarak yapmaktadõr. Bu işlemin gerçekleşmesi için kadastro parsellerinin KADASTRO tabakasõnda,bloklarõn ise BLOK tabakasõnda kapatõlmõş olmasõ ve endeks sõnõrlarõnõn EN_1.00 tabakasõnda çizilmiş olmasõ gerekir. Endeks Hesaplarõ/Endeks Hesabõ Kadastro işlemine girildikten sonra endeks tabakasõ seçilir ve bir süre sonra kadastro parsellerinin endeks değerleri hesaplatõlõr.hesap sonuçlarõ bir editörde listelenir ve Kadastro Kayõtlarõ editörünün 2. sayfasõndaki Endeks kolonuna aktarõlõr.aynõ zamanda parsel değer sayõsõ ve hakediş değerleri de hesaplanmõş olacaktõr. Aynõ şekilde Endeks Hesaplarõ/Endeks Hesabõ Bloklar işlemine girildikten sonra endeks tabakasõ seçilir ve bir süre sonra bloklarõn endeks değerleri hesaplatõlõr.hesap sonuçlarõ bir editörde listelenir ve Blok Kayõtlarõ editörünün Endeks kolonuna aktarõlõr.aynõ zamanda blok değer sayõlarõ da hesaplanmõş olacaktõr. Netcad/Ornek/Nettop/NewAt dizini içindeki dogan.ncz dosyasõnõ kullanabilirsiniz. Nettop 3

4 DOP Hesabõnõn Yapõlmasõ Kadastro parsellerinden düzenlemeye girdiği miktarlar üzerinden en fazla %35 olacak şekilde bir kesinti yapõlõr.dop, kadastro parselleri ve bloklarõn değer sayõlarõ üzerinden hesaplanõr.eğer dop alõnmayacak parseller varsa hesap yapõlmadan önce,kadastro Kayõtlarõ editörünün 2.sayfasõnda bulunan Dop Alma kolonundan belirlenmelidir. Kadastro Kayõtlarõ editörü üzerinde fare sağ tuşa basõlarak çõkan menüden Pay Kontrolü işlemi yapõlarak hatalõ olanlar düzeltilmelidir. Kadastro Kayõtlarõ editörü üzerinde fare sağ tuşa basõlarak çõkan menüden Dop Hesabõ işlemi seçilerek hesap sonlandõrõlõr.sonuç, zayiat oranõ olarak çõkacak ve bu miktar Kadastro Kayõtlarõ editörünün 2.sayfasõnda bulunan Zayiator kolonuna işlenecektir.dop Hesabõ sonunda kadastro parsellerinin kesin hakediş miktarlarõ da hesaplanmõş olacaktõr. Nettop 4

5 Mülakat İşlemlerinin Yapõlmasõ Toplulaştõrma işlemlerinde, bütün işletmeler(malikler) ile görüşmeler yapõlarak dağõtõm aşamasõnda nerelerden hisse istediklerine dair tercihler belirlenir.bu tercihler belirlenmeden önce bir takõm işlemler yapõlmalõdõr. İlk olarak Nettop/Mülakat/Bulunduğu Bloğu İşle işlemi ile her bir işletmenin içinde bulunduğu bloklar hesaplanõr.program bunu otomatik olarak yapmaktadõr. Raporlar bölümünden Mülakat Formlarõ alõnõr.bu aşamada araziye çõkõlõr ve her işletme ile görüşmeler yapõlarak tercihleri bu formlara işlenir. Görüşmelerden sonra belirlenen tercihlerin programa işlenmesi gerekecektir.kadastro Kayõtlarõ editörüne girilerek fare sağ tuş ile çõkan menüden Mülakat işlemine girilir ve buraya tercihler işlenir.burada 3 tercih yapõlabilir.genelde işletmenin içinde bulunduğu blok 1.tercih olarak işlenir.tercihler işlenirken blokta bulunan sabit tesisler,bina,kuyu gibi değerler gözönünde bulundurulur.blokla ilgili özel durumlar açõklama bölümüne yazõlõr. Dağõtõmõn Yapõlmasõ Nettop/Dağõtõm editöründen dağõtõm işlemi gerçekleştirilir.editör üç bölümden oluşmaktadõr. Nettop 5

6 Sol taraftaki bölümde işletmelerin tercihleri,hakediş miktarlarõ ve dağõtõm sonrasõndaki kalan tahsisleri bulunmaktadõr.orta bölümde hangi bloğa ne kadar değer verildiği görünür.sağ taraftaki bölümde ise blok bilgileri bulunmaktadõr. Sol taraftan dağõtõmõ yapõlacak olan işletme seçilir.sağ taraftaki bölümden dağõtõm yapõlacak olan blok seçilir.blok seçilirken işletmenin tercihleri gözönünde bulundurulmalõdõr.orta bölüm aktif yapõldõktan sonra ctrl+f1 tuşlarõna basõldõğõnda dağõtõm yapõlõr.sol tarafta bulunan işletme tahsisi üzerinde fare ile çift kliklenerek de aynõ işlem gerçekleşir.yanlõş yapõlan bir dağõtõm ctrl+f2 tuşlarõ ile geri alõnabildiği gibi orta bölümde fare ile çift kliklenerek de geri alõnabilir.bütün işletmeler için bu işlem yapõlmalõdõr.dağõtõm sonunda kalan tahsisler sõfõr olmak durumundadõr. Bu editörde,hangi işletme hangi bloğa gitti,kadastro parseli hangi bloklara ne kadar verildi,blok hangi kadatro parsellerinden ne kadar oluştu gibi bir takõm bilgiler alõnabilir. 3. İfraz Dağõtõm sonunda işletmelerin hangi bloklara geldiği kesinleştirmek için Nettop/Blok İşlemleri/Otomatik Blok Böl işlemi yapõlmalõdõr. Blok içinde oluşacak olan parsel sayõlarõnõn kesinleştirilmesi gerekir.bunun için Blok Kayõtlarõ editörü üzerinde fare sağ tuşa basõlmasõ ile çõkan menüden Blokta Tahsis işlemi seçilir.hisselerini birleştirmek isteyen işletmeler bu tahsis tablosundan belirlenir.aşağõdaki tabloda göründüğü gibi 12,17,18 ve 23 nolu işletmeler 7 nolu parselde birleşmişlerdir. Nettop 6

7 Blok içinde oluşan parsellerin toplam değer sayõlarõ ve parsel sayõlarõ hesaplatõlõr.blokta Tahsis tablosu üzerinde fare sağ tuşa basõlmasõ ile çõkan menüden rapor alõnõr.raporlar, isteğe göre malikler gruplanarak örneğin birleşmiş olan işletmeler tek bir parsel no ile görünerek alõnabildiği gibi her biri ayrõ ayrõ olarak (gruplanmayarak) da alõnabilir. Rapor sonucunda alõnan parsel değer sayõlarõ ifraz yapmak için kullanõlacaktõr.aşağõdaki raporda göründüğü gibi malikler gruplanarak rapor alõnmõş ve buradaki hakediş değerleri ifraz için kullanõlacaktõr. İfraz aşamasõna geçilir.nettop/endeks Hesaplarõ/Endekslere Göre İfraz işlemi ile yapõlõr.işleme girildiğinde çõkan ifraz tablosundan uygun seçenekler seçilerek grafik ekranda bloklar parsellenir. Nettop 7

8 İfraz tablosundan uygun seçenek seçilir.grafik ekrana geçilir ve blok parsellenir. İfraz işlemi için, Netcad/Ornek/Nettop/Newat dizini içinde bulunan dogan.ncz dosyasõnõ yükleyip buradan PARSEL_ALN tabakasõnõ silip bloklar üzerinde ifraz yapabilirsiniz. 4. Yeni Oluşan Parsellerin Endeks Değerlerinin Aktarõlmasõ İfraz sonucu oluşan yeni parsellerin endeks değerleri değişmiştir.bu endeks değerlerinin Blok Kayõtlarõna aktarõlmasõ gerekmektedir.blok Kayõtlarõ editörüne geçilir ve Blokta Tahsis işlemi seçilir.tahsis tablosu üzerinde fare sağ tuşa basõlmasõ ile çõkan menüden Endeks Değerleri Güncelle işlemi seçildiği anda yeni endeks değerleri aktarõlmõş olacaktõr.endeks değerlerinin güncellenebilmesi için grafik ekrandaki parselleri PARSEL_ALN tabakasõnda oluşturulmuş olmasõ gerekir. 5. Raporlar Toplulaştõrma işlemi sonunda raporlar alõnõr.nettop/raporlar/at8 Hazõrla işlemi yapõlarak dağõtõm sonucu oluşmuş olan yeni parseller ve işletmelerin raporlara yansõmasõ sağlanõr. Klasik Raporlar bölümünden rapor alõnõr. Nettop 8

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

KANAL-YOL KAMULAŞTIRMA

KANAL-YOL KAMULAŞTIRMA KANAL-YOL KAMULAŞTIRMA Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz.

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 netcad 4.0 GIS Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede

Detaylı

ULUSAL, önceden bir bildirim yapmadan, satılan ürünlerde ve ürünlerin özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ULUSAL, önceden bir bildirim yapmadan, satılan ürünlerde ve ürünlerin özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. NETCAD/NETTOP-8 Bu eserin tüm telif hakları ULUSAL CAD VE GIS ÇÖZÜMLERİ MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR EĞİTİM TİCARET A.Ş. (ULUSAL), Türkiye aittir. Telif hakkı kanunları çerçevesinde izin verilen haller ve yazılım

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda,

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda, Hesap Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Dökümanda Bulunanİlgili Modüllerin Versiyonlarõ : BAĞLANTI YÖNETİCİSİ İŞLEM ADIMLARI...

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Dökümanda Bulunanİlgili Modüllerin Versiyonlarõ : BAĞLANTI YÖNETİCİSİ İŞLEM ADIMLARI... Netcad 4.0 GIS Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede

Detaylı

NETCAD/MAP Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir ve Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu belgede

Detaylı

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Mustafa ATASOY, Osman DEMİR,

Detaylı

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir. 27 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma, Muhasebe MUHASEBE FİŞİNE EXCEL DEN FATURA TRANSFERİ Excel de bulunan fatura verilerinin muhasebe fişine toplu olarak

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.S. 1999

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.S. 1999 Netmap Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyari yapilmadan degistirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.S. adina verilmis herhangi bir taahhüt niteligi tasimaz. Bu belgede açiklanan

Detaylı

Muhasebe LOGO Haziran 2008

Muhasebe LOGO Haziran 2008 Muhasebe LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebe...5 Hesap Planı...6 Hesap Kartı Bilgileri...7 Bağlantılar/Kontroller...9 Finansal Tablolar...10 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...11 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

Kasa LOGO Kasım 2009

Kasa LOGO Kasım 2009 Kasa LOGO Kasım 2009 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...12 Kasa

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 6 Talep Fişinin Onaylanması... 10 Talep

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 7 Talep Fişinin Onaylanması... 11 Talep Onayının Kaldırılması...

Detaylı

KALİTE KONTROL GRUP MİKTAR ARALIĞI DESTEĞİ

KALİTE KONTROL GRUP MİKTAR ARALIĞI DESTEĞİ KALİTE KONTROL GRUP MİKTAR ARALIĞI DESTEĞİ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Kalite kontrol gruplarına ait örnekleme miktarları

Detaylı

KADYEN KULLANIM KILAVUZU

KADYEN KULLANIM KILAVUZU KADYEN 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesine göre yapılacak ihaleli işlerde tüm sürecin, grafik ve tasarruf bilgilerinin otomasyonunu sağlamak amacıyla hazırlanmış bir programdır. Sunucu üzerinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2. Cilt... ... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358 ...

İÇİNDEKİLER. 2. Cilt... ... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358 ... İÇİNDEKİLER 2. Cilt...... İKİNCİ BÖLÜM... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358...Döşemeler...... 383...Çizimler...... 390...Metrajlar......... 403...Yük Taşõyan Duvarlar... 408...Kazõklar.....

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

Banka LOGO Kasım 2009

Banka LOGO Kasım 2009 Banka LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

1 Yola Terk Bulunan Parselde 18 Uygulaması

1 Yola Terk Bulunan Parselde 18 Uygulaması 15 ve 16 ncı Madde Gereği Terk Yapılan Parsellerde 18 Uygulaması ve DOP Hüseyin KOÇAK Başmüfettiş İmar uygulama sahasında kalan kadastro parseliyle, bu parsele karşılık tahsis edilen imar parselinin çakışması

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebe... 6 Hesap Planı... 7 Hesap Bilgileri... 9 Bağlantılar/Kontroller... 11 Finansal Tablolar... 13 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri... 14 Hesap Kartı İzleme

Detaylı