Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda,"

Transkript

1 Hesap

2 Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan yazõlõm bir lisans ya da sõnõrlõ kullanõm sözleşmesine tabidir. Bu yazõlõm lisans ya da sõnõrlõ kullanõm sözleşmesinde açõklanan amaçlar dõşõnda herhangi bir ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda, önceden yazõlõ izin alõnmaksõzõn çoğaltõlmasõ, uyarlanmasõ ve tercüme edilmesi yasaktõr. Birinci baskõ : OCAK 2004 Basõldõğõ Yer : Ankara Dökümanda Buluananİlgili Modüllerin Versiyonlaõr : Netcad Anamodül Cad & GIS : 4.0 Hesap : V2.001 Revizyon Tarihi : Revizyon No : 002 Hazõrlayan: TB Dökümanla ilgili öneri ve istekleriniz için ; Hesap 1

3 İÇİNDEKİLER 1. HESAP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Poligon Hesaplarõ Koordinat Girişi Poligon Rasatlarõnõn Girilmesi Poligon Güzergahlarõnõn Hesaplanmasõ Kanava Çizimleri Detay ve Takeometrik Noktalarõn Hesaplarõ Yan Nokta Hesaplarõ Dönüşüm İşlemleri Paftalama İşlemleri Hesap 2

4 Hesap 3

5 1. HESAP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Amaç: Arazide yapõlan ölçümlerin, büro ortamõnda bilgisayara aktarõlmasõndan sonra netcad in ilgili editörlerine aktarma ve hesap işlemlerini yapmak. Kapsam: Poligon hesaplarõnõn yapõlmasõ ve çõktõlarõ Kanava çizimleri. Kutupsal hesaplarõn yapõlmasõ. Yan Nokta Hesaplarõnõn yapõlmasõ. Dönüşümler. Stp Paftalarõn Tanõmlanmasõ ve Açõlmasõ. 2. Poligon Hesaplarõ Poligon hesaplarõnn yapõlabilmesi için 3 adet dosyanõn oluşturulmasõ gerekir. Bunlar; Nokta dosyasõ (*.NCN) Rasat Dosyasõ (*.NCK) Poligon Dosyasõ (*.PO4) dõr. HATIRLATMA: Yukarõda belirtilen 3 adet dosyanõn isimleri aynõ olmak zorundadõr. Aksi halde poligon hesabõ yapõlamayacaktõr Koordinat Girişi 1. Yapõlan nivelman sonucunda poligon rasadõna ait tüm poligonlarõn kotlarõ ve koordinatõ bilinen poligonlarõn X,Y,Z değerleri girilir. (C:\Netcad\Ornek\Hesap\POLIGON.NCN) Hesap 4

6 2. Hesap\Netveri\Netveri Koordinat Editörü komutu tõklanõr ve açõlan pencerede dosya adõ yazõlarak dosyanõn açõlmasõ sağlanõr. Burada F3 fonksiyon tuşuna basarak güzergahlara ait tüm noktalarõn girişi yapõlõr.(bir sonraki komut sütununa geçmek için enter tuşuna basmalõsõnõz. ör:d.no yazdõktan sonra enter tuşuna basõlarak Ppm sütununa geçilir.) 3. Koordinatlar girildikten sonra F9 Sakla fonksiyon tuşu ile saklanõr Poligon Rasatlarõnõn Girilmesi Poligon rasadõna ait karne dosyasõ oluşturulur. (C:\Netcad\Ornek\Hesap\POLIGON.NCK) Bu aşamadan sonra sõrasõ ile aşağõdaki işlemler uygulanõr. 1. Hesap\Poligon Hesabõ\Karne Editörü komutu tõklanõr ve açõlan pencerede dosya adõ yazõlõr. Böylece rasat karnenin açõlmasõ sağlanõr. 2. Bu pencerede F3 Ekle fonksiyon tuşuna basõlarak veri girişine başlanõr. 3. İlk olarak D.No (Durulan nokta) girilir, enter tuşuna basõlõr.(enter tuşuna her bastõğõnõzda bir sonraki sütuna veya alt satõra geçiş işlemi gerçekleşir.) 4. B.Nokta(Bakõlan nokta) sütununa geçtiğinizde noktanõn adõ girilir ve enter tuşuna basõlõr. Sõrasõ ile her kutudaki bilgi girildikten sonra enter tuşuna basõlõr. (1.Yarõm, 2.Yarõm, Düşey Açõ, Eğik Kenar. Diğer bilgiler hesaplanõr. Ortalama ve Yatay Kenar). 5. Alt satõra geçilir, bir daha enter tuşuna basarak diğer bakõlan noktanõn bilgileri girilir. Bakõlan başka nokta varsa veriler girilmeye devam edilir. 6. Bitiminde bir alt satõra geçilir ve D.No sütununda diğer istasyon numarasõ girilir ve aynõ işlemler tekrarlanõr. Güzergahlara ait tüm istasyonlarõn rasatlarõ bu şekilde girilir. 7. Daha sonra Gauss Karne sayfasõna girilir. Bu editöre geçildiğinde kotlar, alet yükseklikleri, yansõtõcõ yükseklikleri boş gelir. Bu ekranda mouse sağ tuşu (veya F5 işlem fonksiyon tuşuna da basõlabilir) ile gelen menüden Boş Kotlarõ Hesap 5

7 Tamamla komutu tõklanõr ve kotlar nokta (C:\Netcad\Ornek\Hesap\POLIGON.NCN) dosyasõndan aktarõlõr. Devamõnda F2 Değiştir komutu ile tüm istasyon noktalarõnõn alet yükseklikleri, bakõlan noktalarõn da yansõtõcõ yükseklikleri girilir. 8. Arazide ölçülen bilgiler girildikten sonra kenar indirgeme hesaplarõna geçilir. Mouse sağ tuş veya F5 İşlem fonksiyon tuşu ile menünün açõlmasõ sağlanõr. Gelen menüden Deniz veya Elipsoid Yüzeyini Hesapla seçilir. 9. Gelen menüden BÖHYY 2002 ye gör Elipsoid Yüzeyine, N katsayõsõ (N değeri nivelman ölçülerinin dengelenmesinden sonra belirlenmektedir.) ve Kenar olarak da Eğik kenarlar seçilir ve Tamam butonu tõklanarak Elipsoid kenar hesabõ yaptõrõlõr. Hesap 6

8 10. Bu işlemlerin ardõndan Gauss Kruger projeksiyon kenarõ hesabõna geçilir. Aynõ editörde mouse sağ tuş veya F5 işlem fonksiyon tuşuna basõlõr. Gelen menüden Gauss Kruger düzlemini hesapla seçilir. 11. Listeden Deniz veya Elipsoid Yüzeyi Kenarlarõndan seçeneği işaretlenir ve Tamam butonuna tõklanõr. Devamõnda nokta dosyasõndan (C:\Netcad\Ornek\Hesap\POLIGON.NCN) ortalama Y Koordinatõ hesaplanarak listelenir. Tamam butonu tõklanarak işleme devam edilir. 12. İndirgenen kenarlar Gauss Kenar sütununa aktarõlõr. Ölçü düzlemindeki kenarlar projeksiyon düzlemine indirgenmiş olur. 13. Kenarlarõn indirgenmesinden sonra poligon hesaplarõnda kullanõlmak üzere özet karneye aktarõm yapõlõr. 14. Karne editöründe iken; mouse sağ tuş veya F5 işlem fonksiyon tuşuna basõlõr. Gelen menüden Hesap Kenarlarõnõ Seç komutu seçilir. Hesap 7

9 15. Aktar butonuna tõklayarak açõ ve kenar bilgilerinin aktarõmõ tamamlanõr. 16. F9 Sakla fonksiyon tuşuna basõlarak son yapõlan işlemlerin saklanmasõ sağlanõr Poligon Güzergahlarõnõn Hesaplanmasõ Kenar indirgemelerinin tamamlanmasõ ile karne dosyasõ hazõrlanmõş olup poligon güzergahlarõnõn hesabõna geçilebilecektir. Bu işlem için yapõlmasõ gerekenler aşağõda sõralanmõştõr. 1. Hesap\Poligon Hesabõ\Poligon Hesabõ komutu seçilir. Açõlan pencerede dosya adõ satõrõna adõ yazõlõr ve poligon hesap editörü açõlõr. 2. F3 Ekle fonksiyon tuşuna basarak güzergah bilgilerinin tanõmlanacağõ pencere açõlõr. Hesap 8

10 Burada Dayalõ (Bağlõ) güzergahlarõn ve kapalõ poligon güzergahlarõn çözümleri yapõlabilmektedir. Dayalõ (bağlõ) poligon güzergahlarõnda, güzergahõn ilk 2 noktasõ ve son 2 noktasõ bilinen noktalardõr. Dolayõsõyla poligon güzergahõ da bilinen 2 noktadan çõkarak, bilinen 2 noktaya bağlanõr. Semt Alõnan: Güzergahõn bilinen ilk noktasõdõr. Başlangõç: Güzergahõn bilinen ikinci noktasõdõr.( Aletin kurulan ilk noktadõr) Son: Güzergahõn bilinen 3. noktasõdõr. (Alet kurulan son noktadõr.) Semt Kapanan: Güzergahõn bilinen 4. son noktasõdõr. 3. Bu bilgilerin tanõmlanmasõnõn ardõndan Kurum Kadastro ve Poligon olarak seçilir. (Bu seçim Büyük Ölçekli Harita Yapõm Yönetmeliği (BÖHYY) nin son değişikliklerini içermektedir.) Tanõmla butonuna tõklayarak güzergah çözümü yaptõrõlõr. Hesap sonuçlarõ penceresinde sonuçlar listelenir. Herhangi bir değer tecvizi aşmõşsa yine aynõ pencerede raporlanõr ve olasõ hatanõn yeri de işaret edilir. 4. Rapor edilen bilgiye göre aynõ pencerede nokta sayfasõna veya karne sayfasõna girilerek hata düzeltmesi yapõlabilecektir. 5. Hesap sonucu Kabul butonu tõklanõr ve gelen listeden Yeni olarak ekle seçeneği işaretlenir. Tamam butonuna tõklayarak hesaplanan koordinatlarõn nokta dosyasõna (c:\netcad\ornek\hesap\poligon.ncn) saklanmasõ sağlanõr. Yaz butonuna tõklayarak hazõrlanan çõktõ listelenir. Hesap 9

11 6. Tüm güzergahlar bu şekilde hesaplatõlõr. Güzergah bilgileri aşağõdaki gibi listelenir. 1. Güzergah: N.1 - P.1 - N.68 - N Güzergah: P.4 P.5 - P.7/1 - N Güzergah: N P.8 - P.10 - N Güzergah: N.75 - P.11 - P.22 - N Güzergah: N P.23 - P.25 - N Güzergah: N P.29 P.31 - P Güzergah: P.46 - P.31 - P.1 - N.1 8. Güzergah: N P.33 - N.75 - P Güzergah: N.75 - P.38 - N.71 - P Güzergah: N.71 - P.41 - P.46 - N Güzergah: P.33 - N P.2 - P Kanava Çizimleri Güzergahlar hesapandõktan sonra Kanava çizimleri de yapõlabilir.bu işlem için yapõlmasõ gerekenler aşağõda listelenmiştir. 1. Hesap\Poligon Hesabõ\Kanava Çizimleri komutu seçilir ve açõlan menüde yazõ boyu parametreleri ayarlanõr. Tamam butonu tõklanõr. 2. Açõlan pencereden Poligon hesap dosyasõ (c:\netcad\ornek\hesap\polgon.po4) seçilir. Devamõnda hangi güzergahlarõn çizileceği filtre satõrõ gelir. Herhangi güzergah numarasõ girilebileceği gibi * yazarak tüm güzergahlarõn kanavasõ çizilebilecektir. Hesap 10

12 3. Detay ve Takeometrik Noktalarõn Hesaplarõ Poligon güzergahlarõnõn hesaplanmasõndan sonra sõra kutupsal yöntemlerle ölçülen detay ve takeometrik noktalarõn koordinat hesaplarõna gelir.bu işlem için yapõlmasõ gerekenler aşağõda sõralanmõştõr. 1. Hesap\Netveri de yer alan kutupsal hesap yöntemleri aynõ mantõkla kullanõlõr. Bunlardan en çok kullanõlanõnõ örnekleyeceğim. (Eğik kenar-düşey Açõ yöntemi) Hesap\Netveri\Eğik Kenar-Düşey Açõ yöntemi seçilir. Dosya adõ (C:\Netcad\Ornek\Hesap\ YDE) yazõlõr ve pencere açõlõr. Hatõrlatma: Yazõlacak olan dosya adõ zorundadõr. poligon dosyasõndan farklõ olmak Hesap 11

13 F3 Ekle ile her ölçülen noktanõn bilgisi tek tek girilebilir. Ancak burada alet okumalarõna göre yapõlan ölçümlerin aktarõlmasõnõ örnekleyeceğim: 1. Editör içinde mouse sağ tuşu veya F5 işlem fonksiyon tuşu ile gelen menüden Total Station dan Oku menüsünden ilgili alet seçilir ve gelen listeden önceden bilgisayara aktarõlan dosya seçilerek editöre aktarõmõ sağlanõr. İşlem sonucu yukarõda görüldüğü gibi bilgiler aktarõlõr. (C:\Netcad\Ornek\Hesap\Topcon içinde yer alõr.) 2. Örnek uygulamada Total Station dan Oku seçeneğinde ilgili alet olarak TOPCON-Yeni seçilir. Dosya türü bölümünden Tüm Dosyalar seçilerek RAW uzantõlõ dosyalar teker teker ekrana yüklenir. (Aletle yapõlan okumalar: RASAT1.RAW, RASAT2.RAW, RASAT3.RAW, RASAT4.RAW, RASAT5.RAW, RASAT6.RAW, RASAT7.RAW. şeklinde kaydedilmiştir.) 3. Mouse sağ tuşu ile gelen menüden hesapla seçeneği tõklanõr ve hesap seçeneklerinin geldiği bir menü açõlõr. Elipsoid Yüzeyinde seçeneği işaretlenir ve sağda açõlan N katsayõsõ girilir. (N değeri nivelman ölçülerinin dengelenmesinden sonra belirlenmektedir.) 4. Tamam butonuna tõklandõğõnda daha önceden koordinat değerleri girilmiş Poligon dosyasõnõ seçmemiz istenir. Seçilen Poligon dosyasõna göre koordinat hesabõnõn yapõlmasõ sağlanõr. Hesap bitiminde kutupsal ölçü ve hesap çizelgesi raporu gelir. Hesap 12

14 5. Bu görüntünün oluşmasõ ile noktalarõn koordinatlarõ hesaplanmõş ve YDE dosyasõnõn isminde NCN olarak saklanmõş olacaktõr. (C:\Netcad\Ornek\Hesap\ NCN) Rasat dosyalarõ bu şekilde aktarõlõp hesaplandõktan sonra nokta dosyalarõ grafik ekrana yüklenir. Proje\Aç ile nokta dosyalarõ seçilir ve yüklenir. Halihazõr harita yapõmõna göre; kutusal hesaplar tamamlanõnca noktalar grafik ekrana yüklenir ve detay krokilerinin bağlanmasõna geçilir. Bu işlemlerin devamõnõ Halihazõr harita yapõmõna dönüm dokümandan takip edebilirsiniz. 4. Yan Nokta Hesaplarõ 1. Prizmatik yöntemlerle arazide yapõlan ölçümler sonucu bir iş varsa; öncelikle jalon dikilen noktalarõn koordinatlarõ grafik ekrana nokta editöründen girilir. 2. (Hesap\Nokta Editörü) Daha sonra Hesap\Yan Nokta Hesabõ komutuna tõklayõnõz. 3. Komut satõrõnda beliren bilgiye göre nokta yakalama modunu açarak 1. nokta ve 2. nokta seçilir. Grafikten hesaplanan değer listelenir. Değer kabul edilir veya ölçülen değer girilerek ölçülen değerin oranlanarak dengelenmesi de sağlanõr. Tamam butonuna tõklayarak ilerlenir. 4. Gelen listede koordinatõ hesaplanacak noktanõn hatta olan DİK AYAK ve DİK BOY değerleri girilir. Hesap 13

15 5. Nokta numaralarõ otomatik seçilmez ise koordinatõ hesaplanan her nokta koordinatõ ile birlikte listelenir ve onaylanmasõ beklenir. 6. Dik ayak, dik boy değerlerinin girildiği pencere her nokta için tekrarlanõr. 5. Dönüşüm İşlemleri Mevzi (yerel) koordinatlarda ölçüm yapõlmõş ama koordinatlarõn hesaplanmasõndan sonra memleket koordinat sistemine çevrilmesi gerekiyorsa aşağõdaki işlemler uygulanacaktõr. Memleket koordinatlarõndan mevzi koordinatlara dönüşüm de aynõdõr. 1. Mevzi koordinatlarõ gösteren dosya ekrana yüklenir. Hesap menüsünden dönüşümler komutu seçilir ve dönüşüm seçeneklerinin olduğu pencere açõlõr. 2. Buradan N Noktadan AFFİNE ve Objeleri Dönüştür işaretlenir ve tamam butonu tõklanarak sonraki adõma geçilir. Açõlan Affine Dönüşüm editöründe bölgeye ait önceden bilinen ortak noktalarõn koordinatlarõ girilir. Bu koordinatlar hem mevzi (yerel) koordinatlarõnõ, hem de memleket koordinatlarõnõ gösterir. Nokta No, Nokta Y, Nokta X mevzi, bunlara karşõlõk gelen Yeni Y, Yeni X memleket koordinatlarõ girilir. Hesap 14

16 3. Tüm noktalar bu şekilde girilir. En az 4 nokta girilmelidir. Tamam butonu ile işleme devam edilir ve gelen bilgi raporu kontrol edilir ve tamam butonu tõklanõr. 4. Ardõndan dönüştürülecek objeleri seç mesajõ gelir. Tüm objeler seçilir ve mouse sağ tuşuna basõlarak dönüşüm tamamlanõr. Projeyi görünür ekrana getirmek için Görüntü\Limitleri Bul komutu tõklanõr ve proje ekrana gelir. Dönüşüm işlemi tamamlanmõş olur. 6. Paftalama İşlemleri Memleket koordinat sisteminde olan koordinatlar ve çizimin pafta indeksini oluşturmak için, projenin ekranda yüklü olmasõ gerekir.bu işlem için yapõlmasõ gerekenler aşağõda sõrasõ ile açõklamalõ anlatõlmõştõr. 1. Proje\Özellikler komutuna girilir. Projeksiyon sekmesine geçilir. Burada Projeksiyon satõrõnõn sağõnda 3 nokta butonu tõklanõr ve açõlan menülerde; 2. Projeksiyon satõrõnda (UTM) Universal Transver Merkator 3 seçilir. 3. Datum satõrõnda GRS80 Yönetmelik için Datum seçilir. 4. D.O.M hücresine Dilim orta meridyeni girilir. (Dilim numarasõ (Dilim No) otomatik seçilecektir. ) Tamam butonuna tõklayarak ayar yapõlmõş olur. Hesap 15

17 5. Daha sonra Hesap\StpPafta Editörü komutu tõklanõr. Pafta menüsünden pafta indeksi seçilir ve gelen menüde Dilim orta boylamõ (DOB) girilir ve Devam ile onaylanõr. Tüm çizimin pindeksleri açõlmõş olur. 6. Açõlan pafta indekslerine göre çizimi paftalamak için Pafta menüsünden;tek Tek paftala : (sadece seçili paftayõ ayrõ bir NCZ olarak oluşturur. )Otomatik paftala : (Pindeksleri açõlmõş olan tüm paftalarõ NCZ olarak oluşturur.) İlgili seçenek tõklanarak paftalama işlemi başlatõlõr. (Belirtilen dizinde NCZ ler oluşur.) 7. Paftalanan çizimler (her pafta adõ bir NCZ dosya olacağõnõ ifade etmiştik) saklandõğõ dizinlerden yüklenir ve Plotter çizimi için hazõrlanõp çizdirilir. Hesap 16

18 Hesap 17

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

KANAL-YOL KAMULAŞTIRMA

KANAL-YOL KAMULAŞTIRMA KANAL-YOL KAMULAŞTIRMA Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz.

Detaylı

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.S. 1999

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.S. 1999 Netmap Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyari yapilmadan degistirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.S. adina verilmis herhangi bir taahhüt niteligi tasimaz. Bu belgede açiklanan

Detaylı

NETCAD/MAP Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir ve Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu belgede

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm I ve II Temel Alõştõrma COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe Baskõ 1.1.2001

Detaylı

NETCAD Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir ve Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu belgede açıklanan

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi ALIŞTIRMA KILAVUZU COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0 Baskõ 1.1.2001 TELİF HAKKI Copyright Computer & Structures, Computers

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

GeoeXtend Kurulum ve Rehberi (Ver 3.02)

GeoeXtend Kurulum ve Rehberi (Ver 3.02) GeoeXtend Kurulum ve Rehberi (Ver 3.02) Kurulum: Program 2 aşamada kurulmaktadır. Öncelikle CD içerisindeki Setup1.exe çalıştırılarak Microsoft.Net Framework 1.1 programı bilgisayara kurulmalıdır. Bu programın

Detaylı

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Caner GÜNEY 1, Ö. AVCI 2, A.Ö. DOĞRU 2,C. KILIÇ

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

Profesyoneli 2. Software Professional 2

Profesyoneli 2. Software Professional 2 Yazõlõm Profesyoneli 2 Software Professional 2 Yazan: Fulya SATAR Engin ÖREN Editörler: Tamer ŞAHİNER Tuncer KARAARSLAN Yayõna Hazõrlayan: Selçuk TÜZEL Grafik Uygulama: Zeynep ÇÖMLEKÇİ Kapak Tasarõmõ:

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Metin SOYCAN,

Detaylı

DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1 Giriş Genel Orion Bina Tasarım Sistemi, bina sistemlerinin 3-boyutlu analizi, kolon, perde, kiriş ve döşeme gibi yapı elemanlarının dizaynı ve donatı hesapları ile temel hesaplarının hazırlanması amacıyla

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

Düz olan bir sistemin düz olmayan dünya küresel yapısını tanımlayabilmesi için sistemler tanımlanır buna projeksiyon sistemleri denir

Düz olan bir sistemin düz olmayan dünya küresel yapısını tanımlayabilmesi için sistemler tanımlanır buna projeksiyon sistemleri denir 13.02.21012 kurs ilk gün Netkampus.com.tr Netportal.com Uzaktanegitim.netcad.com (busu gibi eğitimi var) 22 ayrı modülü var sadece harita için değil herkes kullanabilir CAD ve GIS uygulaması yapılabilir

Detaylı

Dengeleme Yazılımı Kullanım Klavuzu

Dengeleme Yazılımı Kullanım Klavuzu Dengeleme Yazılımı Kullanım Klavuzu Rev: 1 1 İÇİNDEKİLER Başlangıç 3 Program kurulumları 4 TopconTools modülleri 8 Ana ekran ve menü ekranı, durum çubuğu 10 Yeni iş dosyası oluşturulması, var olan iş dosyasının

Detaylı

Eğitim Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr

Eğitim Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr Bina Tasarım Sistemi Eğitim Kılavuzu [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

HTML Cambazlıkları. Dr. Hakkı ÖCAL HTML CAMBAZLIKLARI DR. HAKKI ÖCAL 1

HTML Cambazlıkları. Dr. Hakkı ÖCAL HTML CAMBAZLIKLARI DR. HAKKI ÖCAL 1 HTML Cambazlıkları Dr. Hakkı ÖCAL HTML CAMBAZLIKLARI DR. HAKKI ÖCAL 1 İçindekiler: İÇİNDEKİLER:... 2 WEBCİNİN TAKIM ÇANTASI... 4 HTML'İ İYİ BİLİYOR MUSUNUZ?... 6 DURAGAN HTML'İN İNCELİKLERİ...6 HTML DEYİP

Detaylı

PENTAX V 300 SERİSİ ELEKTRONİK TOTAL STATION ( TOPOĞRAFİK DATA TOPLAYICI) KULLANIM KILAVUZU MODELLER : V-325 V-325N V-323 V-323N

PENTAX V 300 SERİSİ ELEKTRONİK TOTAL STATION ( TOPOĞRAFİK DATA TOPLAYICI) KULLANIM KILAVUZU MODELLER : V-325 V-325N V-323 V-323N PENTAX V 300 SERİSİ ELEKTRONİK TOTAL STATION ( TOPOĞRAFİK DATA TOPLAYICI) KULLANIM KILAVUZU MODELLER : V-325 V-325N V-323 V-323N Kullanım Hakkı Kullanım Hakkı 2002 Pentax Precision Co., Ltd. Her Hakkı

Detaylı

dinamo / B A R C O D E diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi

dinamo / B A R C O D E diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi dinamo ve BARCODE teknolojisi Yönetici Özeti BARCODE çoğu kez yapõlamayan bir çok şeyin çaresi gibi görünen bir teknoloji. Deposuna veya stoğuna hakim olamayan,

Detaylı

CitySurf Globe Kullanıcı Dokümanı

CitySurf Globe Kullanıcı Dokümanı CitySurf Globe Kullanıcı Dokümanı http://www.citysurf.com.tr destek@citysurf.com.tr Ankara Ocak 2008 Bu belge içinde geçen bilgiler PiriReis Bilişim Tek. Müh. Yazılım Eğitim Tic. Ltd. Şti ne ait olup,

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0 TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU Sürüm 1.0 1 Yazarlar Ayten Gülen Bilge Altay Hakan Uygun Lisans Bu Doküman GNU FDL ile lisanslanmıştır. 2 İçindekiler Giriş...6 Başlangıç...6 Genel Yapı...6 MENÜLER...7

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı