KANAL-YOL KAMULAŞTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KANAL-YOL KAMULAŞTIRMA"

Transkript

1 KANAL-YOL KAMULAŞTIRMA

2 Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan yazõlõm bir lisans ya da sõnõrlõ kullanõm sözleşmesine tabidir. Bu yazõlõm lisans ya da sõnõrlõ kullanõm sözleşmesinde açõklanan amaçlar dõşõnda herhangi bir ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda, önceden yazõlõ izin alõnmaksõzõn çoğaltõlmasõ, uyarlanmasõ ve tercüme edilmesi yasaktõr. Birinci baskõ : OCAK 2004 Basõldõğõ Yer : Ankara Dökümanda Bulunanİlgili Modüllerin Versiyonlarõ : Netcad Anamodül Cad & GIS : 4.0 Netkamu : V1.61 Netmap : V2.83 Editör : V 2.00r1 Revizyon Tarihi : Revizyon No : 001 Hazõrlayan: MK Dökümanla ilgili öneri ve istekleriniz için ; Netkamu 2

3 YOL ve KANAL KAMULAŞTIRMASI İŞLEM ADIMLARI Kamulaştõrma Yapõlacak Olan Parsellerin Oluşturulmasõ Malik Bilgilerinin Girilmesi Parsel Bilgilerinin Oluşturulmasõ Güzergah Bilgilerinin Girilmesi Some Bilgilerinin Girilmesi Genişlik Değerlerinin Girilmesi Güzergah Planõnõn Geçirilmesi Kesişimlerin Oluşturulmasõ ABC Alanlarõnõn Hesaplatõlmasõ A,B ve C Alanlarõnõn Parsel Bilgileri Dosyasõna (kap) Aktarõlmasõ Tapu Alanlarõnõn Grafik Ekrana Aktarõlmasõ Parsellere Nokta Üretilmesi Paftalarõn Açõlmasõ Alan Dengelemelerinin Yapõlmasõ Mevki Sõnõrlarõnõn Çizilmesi Yapõlan İşlemlerin Parsel Bilgileri Dosyasõna (kap) Aktarõlmasõ Beyannamenin Alõnmasõ...14 Netkamu 3

4 Netkamu 4

5 YOL ve KANAL KAMULAŞTIRMASI İŞLEM ADIMLARI Amaç: Yol ya da kanal genişlik değerlerine göre kamulaştõrma alanlarõnõn hesaplatõlmasõ ve beyannamenin alõnmasõ. Kapsam: Parsellerin Oluşturulmasõ Malik Bilgilerinin Girilmesi Parsel Bilgilerinin Oluşturulmasõ Güzergah Bilgilerinin Girilmesi Kesişimlerin Oluşturulmasõ A,B,C Alanlarõnõn Otomatik Olarak Hesaplatõlmasõ A,B,C Alanlarõnõn Parsel Bilgileri Dosyasõna Aktarõlmasõ Tapu Alanlarõnõn Grafik Ekrana Aktarõlmasõ Parsellere Nokta Üretilmesi Paftalarõn Açõlmasõ Alan Dengelemelerinin Yapõlmasõ Mevkii Sõnõrlarõnõn Çizilmesi Yapõlan İşlemlerin Parsel Bilgileri Dosyasõna Aktarõlmasõ Beyannamenin Alõnmasõ 1. Kamulaştõrma Yapõlacak Olan Parsellerin Oluşturulmasõ Parseller üç şekilde sayõsal hale getirilebilirler. 1- Digitizerdan sayõsallaştõrõlõr.bu sayõsallaştõrma işleminde parsel hatlarõ Çiz/Çizgi Çiz işlemi ile KAD_HAT tabakasõnda oluşturulur.işlem sõrasõnda ekranõn altõnda bulunan yakalama modlarõ mutlaka kullanõlmalõdõr.aksi halde alanlar kapatõlamaz ve kamulaştõrma alanlarõ hesaplatõlamaz. 2- Kamulaştõrma yapõlacak bölgenin bir paftasõ temin edilerek scannerdan taranõr ve Netcad/Raster işlemleri ile koordinat dönüşümleri yapõlarak Netcad ekranõna aktarõlõr.raster imaj üzerinden Çiz/Çizgi Çiz işlemi ile KAD_HAT tabakasõnda parsel hatlarõ oluşturulur. İşlem sõrasõnda ekranõn altõnda bulunan yakalama modlarõ mutlaka kullanõlmalõdõr.aksi halde alanlar kapatõlamaz ve kamulaştõrma alanlarõ hesaplatõlamaz. 3- Kadastro parsellerinin köşe koordinatlarõ temin edilebilirse bu koordinatlar Hesap/Nokta Editöründen girilir.bu editörden çõkõldõktan sonra noktalar ekrana dökülür.çiz/çizgi Çiz işlemi ile her kadastro parselinin noktalarõ KAD_HAT tabakasõnda bağlanarak parsel hatlarõ oluşturulur.bu işlem sõrasõnda nokta yakala modu mutlaka kullanõlmalõdõr.aksi halde alanlar yanlõş hesaplatõlõr. Parsel hatlarõ oluşturulduktan sonra her bir parselin adõ yazõlmalõdõr.bunun için KAD_ADI tabakasõ açõlõr.kamu/yardõmcõ İşlemler/Parsel No Yaz işleminden seçeneği seçilir ve parsel numaralarõ yerleştirilir.parsel numaralarõ yazõlõrken Netkamu 5

6 dikkat edilmesi gereken bir husus vardõr.kadastro parselleri hem ada bazlõ hem de parsel bazlõ olabilirler.örneğin bir parselin adõ 100 de olabilir 100/1 de olabilir.eğer kadastro parseli parsel bazlõ ise parselin ismi 100_1 şeklinde yazõlmalõdõr.çünkü,daha sonraki aşamalarda hesaplatõlacak olan A,B ve C alanlarõ 100_1/A,100_1/B ve 100_1/C şeklinde olacaktõr. Netcad/Ornek/Kamu/Kanal_Yol dizini içindeki kad_hat.ncz dosyasõnõ yükleyiniz. 2. Malik Bilgilerinin Girilmesi Kadastro parsellerinin malikleri Kamu/Malik Bilgileri nden girilir.bu işleme girildiğinde malik dosyasõnõn adõ verilmelidir.bu dosya kml uzantõlõdõr. Malik Editöründen her parselin malikleri girilmelidir.bir parselde 1 den fazla malik varsa,her malik için aynõ Parsel no girilmelidir.(aşağõdaki tabloda 3005_4 nolu parsel maliklerinde olduğu gibi ) Malik editöründen Çõk komutu ile çõkõlmalõdõr. Aksi halde girilen bilgiler saklanmaz. Netcad/Ornek/Kamu/Kanal_Yol dizinideki kanal_yol.kml dosyasõnõ yükleyiniz. Netkamu 6

7 3. Parsel Bilgilerinin Oluşturulmasõ Parsel bilgileri hem grafik ekrandan ilişkilendirilerek hem de manuel giriş yapõlarak oluşturulur.kamu/parsel Bilgilerine girildiğinde parsel bilgileri dosyasõnõn adõ girilmelidir.bu dosya kap uzantõlõdõr.malik bilgileri dosyasõ ile aynõ isimde olmak zorundadõr. Parsel editörü boş olarak çõkacaktõr. 1. İlk olarak daha önce KAD_ADI tabasõnda grafik ekrana yerleştirilen parsel no lar bu editöre aktarõlacaktõr.parsel editöründe bulunan Yardõmcõ İşlemler/Yazõlar ile İlişkilendir işlemi ile Parsel No kolonu otomatik olarak doldurulur.bu işlemin sonunda Parsel Editörünün altõna malik bilgileri de çõkacaktõr. 2. Daha sonra kadastro parsellerinin alanlarõ hesaplatõlmalõdõr.yardõmcõ İşlemler/Otomatik Alan Hesabõ işlemine girilip Serbest fonksiyonu seçilirse hem parsel editöründeki Alan kolonu doldurulmuş olacak hem de grafik ekrandaki kadastro parselleri KAD_ALN tabakasõnda kapatõlmõş olacaktõr. Eğer,Alan değeri sõfõr olarak hesaplanmõş parseller varsa,bu parseller grafik ekranda kontrol edilmelidir.özellikle KAD_HAT tabasõnda çizilmiş olan hatlar editlenmelidir.editleme işlemi bittikten sonra bu alan tekrar hesaplanmalõdõr. 3. Parsellerin Tapu Alanlarõ da bu editörden girilebilir.tapu Alan kolonuna her parselin tapu alanlarõ manuel olarak girilmelidir. 4. Parsel editöründe Dengeleme menüsünün altõndaki Toplu Ölçek Gir işlemi ile projenin ölçek değeri ve tecviz tipi girilebilir.bu değerler Ölçek kolonuna ve Tecviz Tipi kolonuna otomatik olarak işlenir. 5. Kamulaştõrma yapan kurumlar her parsel için bir numara vermektedirler.bu numara kurum dosya numarasõdõr.her parselin kurum dosya numaralarõ KurumDNo kolonundan manuel olarak girilir. 6. Cinsi kolonundan her parselin cins bilgileri girilmelidir. Netcad/Ornek/Kamu/Kanal_Yol dizinndeki kanal_yol.kap dosyasõnõ yükleyiniz.aşağõdaki parsel editöründe, yapõlan işlemlerin sonuçlarõ görülmektedir.parsel No değerleri grafikten ilişkilendirildi,alanlar hesaplatõldõ,kurum dosya no,tapu alanõ ve cins bilgileri girildi, ölçek değeri belirlendi. Parsel editöründen Kabul ile çõkõlmalõdõr.aksi halde yapõlan işlemler saklanmaz. Netkamu 7

8 4. Güzergah Bilgilerinin Girilmesi Some koordinatlarõ ve kamulaştõrma genişlik değerleri girilerek güzergah bilgileri oluşturulur ve bu bilgiler doğrultusunda Güzergah Planõ çizdirilir Some Bilgilerinin Girilmesi 1. Kamu/Güzergah/Some Editörüne girilir.buradan noktalõ butona basõlarak güzergah ismi verilir.some editör tablosu çõkacaktõr. Netkamu 8

9 2. Bu editörden some numarasõ,koordinatlarõ ve yarõçap değerleri girilir.girilen some değerleri butonu ile sağ tarafa atõlõr.her some için bu işlem yapõlmalõdõr. 3. İstenirse some değerleri grafik ekrandan da okunabilir. butonu ile grafik ekrandan some noktasõ noktasõ seçilir.some noktasõ seçilirken nokta yakalama butonlarõ mutlaka kullanõlmalõdõr. 4. Some bilgilerine ek olarak bir de yarõçap değerleri girilir.genelde son somenin yarõçap değeri olmaz. Netcad/Ornek/Kamu/Kanal_Yol dizinindeki Kanal_Yol.ktb dosyasõnõ yükleyiniz.burada girilmiş olan some değerlerini bulabilirsiniz Genişlik Değerlerinin Girilmesi 1. Some değerleri girildikten sonra güzergahõn genişlik değeri girilmelidir.bunun için Güzergah/Genişlik Editörü işlemine girilir.biraz önce some değerleri girilirken oluşturulmuş olan ktb dosya seçilir.genişlik tablosu çõkacaktõr. 2. Buradan her kilometre için genişlik değeri tanõmlanõr ve butonu ile editörün sağ tarafõna atõlõr.kilometre değeri metre cinsinden girilir.her girilen genişlik değeri bir sonraki kilometreye kadardõr.yukardaki tabloda görüldüğü gibi da verilen genişlik değeri km ye kadardõr.eğer güzergahõn genişliği bütün kilometrelerde aynõ ise sadece km ye genişlik değeri verilir.bu değer güzergah boyunca geçerli olur. Netcad/Ornek/Kamu/Kanal_Yol dizinideki kanal_yol.ktb dosyasõnõ yükleyiniz.burada girilmiş genişlik değerlerini bulabilirsiniz. Netkamu 9

10 4.3. Güzergah Planõnõn Geçirilmesi Verilen some ve genişlik değerlerine göre güzergah planõ çizdirilir. 1. Güzergah/Güzergah Planõ işlemine girildikten sonra çõkan tablodan güzergah için kriterler belirlenir.kurp nokta aralõğõ,kilometre yazõ boyu,some sembolü ve boyu gibi kriterler verilir. 2. Kabul butonuna basõldõğõ anda güzergah planõ oluşacaktõr. 5. Kesişimlerin Oluşturulmasõ Güzergah planõ geçirildikten sonra A,B ve C alanlarõnõn hesabõnõn yapõlmasõ için kesişimlerin oluşturulmasõ gerekmektedir.bunun için Kamu/Yardõmcõ İşlemler/Kesişimleri oluştur işlemine girilip çõkan tablodan KAD_HAT+KNL_SAĞ+KNL_SOL seçeneği seçilmelidir.buradaki KAD_HAT tabakasõ daha önce oluşturulan parsel hatlarõdõr.knl_sağ ve KNL_SOL tabakalarõ da güzergahõn sağõnõ ve solunu oluşturur.kesişim yerlerine istenirse otomatik olarak nokta üretilir. 6. ABC Alanlarõnõn Hesaplatõlmasõ A,B ve C alanlarõ otomatik olarak hesaplatõlabilir.kamu/otomatik ABC işlemi ile hesap yapõlõr.bunun için; 1. Tabakadan KNL_SAĞ,KNL_SOL,KAD_HAT ve KAD_ALN tabakasõ dõşõndakiler kapatõlõr 2. KNL_SAĞ ve KNL_SOL tabakasõndaki güzergah genişliklerinin uçlarõ çizgi ile birleştirilir. 3. Alan Sor işlemi güzergah sõnõrlarõ kapatõlõr. 4. Otomatik ABC işlemine girilir.işleme girildikten sonra parsel dosyasõ(kap) ve güzergah dosyasõ (ktb) seçilir. Netkamu 10

11 5. Grafik ekrandan güzergah sõnõrõ gösterildiğinde A,B ve C alanlarõ hesaplatõlmõş olacaktõr.oluşan bu alanlar KAD_/A,KAD_/C ve KAD_B tabasõnda olurlar. Güzergah sınırları Alan sor ile kapatıldı. Otomatik ABC ile alanlar hesaplatıldı. 7. A,B ve C Alanlarõnõn Parsel Bilgileri Dosyasõna (kap) Aktarõlmasõ Kamu/Parsel Bilgilerine (*.kap) tekrar girilir.buraya grafik ekrandan hesaplatõlan A,B ve C alanlarõnõn aktarõlmasõ gerekecektir.parsel editöründeki Yardõmcõ İşlemler/Alanlar ile ilişkilendir işlemine girilip aktarõlacak olan A,B ve C alanlarõnõn tabaka adõ yazõlmalõdõr.aşağõdaki gibi tabaka adlarõ yazõlõr.parsel No kolonuna kamulaştõrõlan alan (/B),sağda kalan alan(/a) ve solda kalan alan (/C) değerleri aktarõlmõş olacaktõr. Netkamu 11

12 8. Tapu Alanlarõnõn Grafik Ekrana Aktarõlmasõ Parsel editörü içinde yer alan Dengeleme/Tapu Alanlarõnõ Grafiğe Aktar işlemi ile daha önce girilen tapu alanlarõ grafik ekrana aktarõlõr.buraya aktarõlan tapu alanlarõ dengeleme yapmak için kullanõlacaktõr. 9. Parsellere Nokta Üretilmesi Parseller sayõsallaştõrma sonucu oluşturulmuşsa,bunlarõn uçlarõnda muhtemelen nokta bulunmayacaktõr.bu yüzden parsellere nokta üretmek gerekecektir.bunun yapõlabilmesi için Netmap/Yardõmcõ İşlemler/Ada etrafõnda adlandõr işlemi kullanõlõr.buradan Önce Ada fonksiyonu seçilerek parsellere nokta üretilir. 10. Paftalarõn Açõlmasõ Kamulaştõrma projesinin üzerine pafta açõlmalõdõr.pafta Açma işlemi Hesap menüsü altõnda bulunan Pafta editörü ya da Stp Pafta editörü işlemi ile yapõlõr.pafta editörü ile yerel paftalar,stp pafta editörü ile memleket paftalarõ açõlõr. 11. Alan Dengelemelerinin Yapõlmasõ Alan dengelemeleri Tapu alanõ ile Hesap alanõ arasõnda oluşacak olan farkõ belli bir tecviz oranõnda A,B ve C alanlarõna dağõtmak için kullanõlõr.bu işlem için Netmap/Parsel editörü kullanõlõr.buraya girilince ekranda bulunan parseller editörde listelenecektir.buradan Dengele butonuna basõldõğõnda çõkan tablodan dengeleme için kriterler belirlenir ve dengeleme yapõlõr.dengeleme işlemi yaptõktan sonra parsel editöründen Çõk ile çõkõlmalõdõr. Netkamu 12

13 12. Mevki Sõnõrlarõnõn Çizilmesi Kamulaştõrmaya giren parsellerin bulunduklarõ mevki sõnõrlarõ belirlenebilir.tabakadan Mevkii adlõ bir tabaka açõlarak çoklu doğru ile mevkiler çizilmelidir.mevkinin adõ, çoklu doğru kapatõldõktan sonra çõkan dialoga yazõlmalõdõr. Netcad/Ornek/Kamu/Kanal_Yol dizinideki kanal_yol.ncz dosyasõ grafik verinin bitmiş halidir. 13. Yapõlan İşlemlerin Parsel Bilgileri Dosyasõna (kap) Aktarõlmasõ Kamu/Parsel Bilgilerine tekrar girilir ve aşağõdaki işlemler yapõlõr. 1. Alan dengelemesi sonucu oluşan yeni tapu alanlarõ, Dengeleme/Tapu Alanlarõnõ Grafikten Oku işlemi ile Tapu Alan kolonuna aktarõlõr.a,b ve C parsellerinin de tapu alanlarõ aktarõlmõş olacaktõr. 2. Yardõmcõ İşlemler/Pafta İşle komutu ile ekrana açõlmõş olan paftalar, Pafta kolonuna aktarõlõr. 3. Yardõmcõ İşlemler/Mevki İşle komutu ile grafik ekranda çoklu doğru ile çizilmiş olan mevkilerin isimleri Mevkii kolonuna aktarõlõr. Kamulaştõrma işlemleri genel olarak bitmiş olacaktõr.parsel Editörünün son hali aşağõdaki gibi olacaktõr. Netkamu 13

14 Raporlar/Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar kõsmõndan gerekli olan raporlar alõnõr. 14. Beyannamenin Alõnmasõ Beyanname,her parsel için otomatik olarak hesaplanõr.beyannamenin alõnabilmesi için çizim dosyasõnõn (*.ncz) ve ada/parsel dosyasõnõn (kap) hazõr olmasõ gerekir. Kamu/Beyanname Hazõrla işlemine girildiğinde bir tablo çõkacaktõr.buradan; 1. Ada Parsel Dosyasõ butonu ile kap dosyasõ seçilir.netcad/ornek/kamu/kanal_yol/kanal_yol.kap dosyasõnõ yükleyiniz. 2. Blok Dosyasõ butonu ile Netcad/modul/kamu/secme dizini altõndaki beyan.ncz adlõ blok seçilir. 3. Plan Dosyasõ butonu ile de çizim dosyasõ (ncz) seçilir.netcad/ornek/kamu/kanal_yol/kanal_yol.ncz dosyasõnõ yükleyiniz. 4. Ada/Parsel kõsmõna beyannamesi alõnacak olan parsel adõ yazõlõr ya da yanõndaki buton ile seçilir. 5. Hazõrla botonu ile beyanname oluşturulacaktõr. Netkamu 14

15 Netkamu 15

16 Netkamu 16

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine

Detaylı

POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Metin SOYCAN,

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜSTYAPI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MART 2005 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Karayollarõ Genel Müdürlüğü Sayõ : B.09.1.TCK.0.12.03-668/03

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 GİRİŞ Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU Sözleşme İşlemleri A- Asgari Ücret Tarifesi B- Yeni Sözleşme C- Sözleşme Listesi D- Devir Teslim Başvuruları A-Asgari Ücret Tarifesi; İlgili yıla

Detaylı

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ İDARE, İŞ DENEYİM BELGE KAYIT VE SORGULAMA KULLANIM KLAVUZU 1 /75 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. İDARE İŞ DENEYİM BELGE KAYIT... 5 3. İDARE,

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

1 TAPU İŞLEMLERİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ 2014 FİYATLARI SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER HİZMET BEDELİ HİZMET BEDELİ

1 TAPU İŞLEMLERİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ 2014 FİYATLARI SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER HİZMET BEDELİ HİZMET BEDELİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ 2014 FİYATLARI 2015 FİYATLARI YEN. DEĞ OR %10,11 SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER HİZMET BEDELİ HİZMET BEDELİ 1 TAPU İŞLEMLERİ Döner Sermaye Hizmet Bedeli 75,00 TL 82,50 TL İlave

Detaylı

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Ürün Grubu [X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standard [X] Entegre.NET [X] NetİKS [X] NetCRM [X] Netsis B2B Kısaltmalar SSO: Single Sign On (Netsis Merkezi Kimlik Yönetim Sistemi)

Detaylı

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası SURFCAM VELOCİTY Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası Tasarım Alanı: İşlenecek parçanın çizildiği ve bütün görsel olayların meydana geldiği yerdir. Noktasal Koordinatlar: SURFCAM

Detaylı

ÖRNEK APARTMAN PROJESİNİN BEP-TR ÇÖZÜMÜ

ÖRNEK APARTMAN PROJESİNİN BEP-TR ÇÖZÜMÜ ÖRNEK APARTMAN PROJESİNİN BEP-TR ÇÖZÜMÜ 76,095 m 2 lik Dairelerden Oluşan BİR APARTMAN PROJESİNİN EKB SİNİN HAZIRLANMASI TEL ÇERÇEVENİN HAZIRLANMASI BEP TR programı sadece 17 adet plan tipini kabul etmektedir.

Detaylı

SENE SONU DEVİR 2012 2013

SENE SONU DEVİR 2012 2013 SENE SONU DEVİR 2012 2013 1. Sene Sonu Devir Modülü Netsis ERP paketleri (Netsis Enterprise, Netsis Standart, Netsis Entegre) temel setinde, bir cari yıla ait bilgiler, bir şirkette bulunur ve her yeni

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

GİRİŞ Gümrük Birliği nin en temel özelliği üye ülkelerin kendi aralarındaki ticarette hiçbir şekilde miktar ve gümrük vergisi kısıtlamalarının bulunmaması ve üçüncü ülkeler ile ticaretlerinde de ortak

Detaylı

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

ALAN YOK / ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ TASDİKNAME GİRİŞİ Açık Öğretim Lisesi

ALAN YOK / ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ TASDİKNAME GİRİŞİ Açık Öğretim Lisesi 1 Alan Yok / Alan Seçmeli Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi Öğrenci numarası girildikten sonra Listele butonuna basılır. Öğrenci numarası, ad soyadı ve dosya bilgileri kontrol edilmeli, eğer öğrenci no ve

Detaylı

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler Ö ZEL PAZAR REHBERİ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Özel Pazar İnternet Adresi ve Ana Sayfası... 3 3. Kullanıcı Kaydı ve Girişi... 5 3.1. Kullanıcı Kaydı... 5 3.2. Kullanıcı Girişi... 7 3.3. Kullanıcı Ana

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LogoConnect FDA,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer

Detaylı

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır.

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. Bu çalışmada kullanılacak haritalar, 1/25 000 ölçekli, eş yükselti

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi HİSSE SENEDİ PİYASALARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 137 Çocuk Haklarõna Dair Sözleşme ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr. Sözleşme

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU 2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 1. GİRİŞ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nün 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı yapılmıştır.

Detaylı