TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ Orhan MATARACI, Mustafa İLKER Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü APK Dairesi ANKARA, Özet:Tapu ve kadastro bilgilerinin bilgi sistemleri teknolojisi kapsamõnda yeniden değerlendirmesi ile; Tapu Kadastro Bilgi Sisteminden beklenilen beklentileri karşõlayabilmesi için verilerin dönüşüm ve entegrasyonunun belirlenecek standartlar çerçevesinde iyileştirilmesi ve ihtiyaçlarõn belirlenmesi gerekmektedir. Böylece TKGM yapmakta olduğu görevlerini çok daha etkin ve hõzlõ bir şekilde yürütüp, bilgilerini kullanõcõlarõn kullanõmõna GIS/LIS mantõğõnda sunabilme imkanõna sahip olacaktõr. Bu projede sistem analiz ve tasarõmõ yapõldõktan sonra önerilecek Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi modeline uygun olarak GIS/LIS mantõğõnda uygulama yazõlõmlarõ geliştirilecektir. Bu kapsamda; TAKBİS projesi I. aşamada Çankaya Kadastro Müdürlüğü, Çankaya I ve II. Bölge ile Gölbaşõ Tapu Sicil Müdürlüklerinin mevcut tapu ve kadastro verilerinin belirli bir kõsmõnõn sisteme entegrasyonu sağlandõktan sonra uygulama yazõlõmlarõnõn işlerliği test edilecek ve Çankaya Kadastro Müdürlüğü nün Gölbaşõ Tapu Sicil Müdürlüğü ile iletişimi sağlanacaktõr. Projenin birinci aşamasõ için ön görülen süre 15 aydõr. II. Aşamada Tapu ve Kadastro I. Bölge Müdürlüğü, TKGM, Çankaya Kadastro Müdürlüğü, Çankaya I, II, III, IV, V. Bölge Tapu Sicil Müdürlükleri, Gölbaşõ Tapu Sicil Müdürlüğü ve Kadastro Şefliği için gerekli bütün temel yazõlõmlar, uygulama yazõlõmlarõ, donanõm, iletişim alt yapõsõ ve eğitimi temin edilecektir. 2. aşama için öngörülen süre 10 aydõr. III. Aşamada idarece belirlenecek önceliklere göre Türkiye nin tamamõna yaygõnlaştõrõlacaktõr. 1. GİRİŞ İçinde yaşadõğõmõz çağda, bilgi, ekonomik ve stratejik kaynak haline dönüşmüştür. Çok katmanlõ hiyerarşik yapõya ve ülke geneline dağõlmõş taşra teşkilatõna sahip kurumlarõn yönetsel ve işlevsel faaliyetlerinin entegre bilgi sistemi mantõğõ ile otomasyona tabi tutulmasõ ile üretilen veya sahip olunan bilgi görünen, paylaşõlabilir, değerlendirilebilir ve karar üretebilir hale dönüştürebilmektir. Bilgi görünebilir ve paylaşõlabilir olduğu sürece ekonomik yarar sağlar, stratejik sonuçlarõn üretilmesini mümkün kõlar. Kağõt üzerindeki bilginin paylaşõmõ zahmetli ve zaman alõcõ olup, yüksek maliyet ve yoğun emek gerektirir. Ayrõca, bu tür bilgilerin aradaki hiyerarşi katmanlarõnda kaybolmasõ veya değiştirilmesi de mümkündür. Bilgi çağõnda bilginin bir yerlerde var olmasõ değil, kullanõcõlara zamanõnda sahip olduklarõ yetkiler çerçevesinde doğru, güncel ve hõzlõ olarak sunulmasõ, çözüme yönelik analizlerin üretilmesi, karar mekanizmalarõnõn zamanõnda ve doğru kararlar alabilmelerine imkan sağlanmasõ önemli ve anlamlõdõr. 540

2 Mataracõ, İlker Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce oluşturulan taşõnmaz mülkiyet bilgileri (tapu ve kadastro bilgileri), araziye ilişkin tüm yatõrõm ve mühendislik hizmetlerinin temel olarak alõndõğõ altlõğõ oluşturmaktadõr. Ancak; bu bilgiler, araziye ilişkin diğer bilgilerle entegre edilemediğinden ve konumsal bilgi sistemleri oluşturulamadõğõndan, birçok alanda tapu ve kadastro bilgilerinden yararlanõlamamakta ve ülke genelinde çeşitli kurumlar tarafõndan yapõlan üretim çalõşmalarõndaki veri tekrarlarõ nedeniyle, milyonlarca dolarõ bulan kaynak israfõna neden olunmaktadõr. Günümüzde, tapu ve kadastro bilgilerinin, araziye ilişkin diğer bütün bilgilerle entegre edilebilecek niteliğe kavuşturulmasõ ve bunu sağlayacak Arazi Bilgi Sistemlerinin süratle oluşturulmasõna ihtiyaç duyulmaktadõr. Arazi Bilgi Sistemi projelerinin başarõya ulaşabilmesi için, tapu sicil ve kadastro bilgilerinin yeterli kapsam ve doğrulukta derlenmesi, değerlendirilmesi, uluslararasõ ve ulusal standartlarda oluşturulmasõ ve ileri teknolojinin sağladõğõ imkanlarla donatõlmõş bilgi sistemi üzerinde kullanõma sunulmasõ zorunluluğu vardõr. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistem (TAKBİS), böyle bir zorunluluk ve çok yönlü ihtiyaçtan dolayõ ortaya çõkmõştõr. Bu proje ile; ülke genelinde Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin oluşturulmasõ hedeflenmiştir. TAKBİS projesi ile, kadastro çalõşmalarõ sonrasõnda oluşan pafta ve tapu kütüklerindeki mülkiyet kayõtlarõnõn bilgisayar ortamõnda entegrasyonun sağlanmasõ, mevcut tapu sicil ve kadastro bilgi, belge ve haritalarõnõn sayõsallaştõrõlmasõ ve Türkiye genelinde tüm Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerinin tam otomasyona geçirilmesi amaçlanmaktadõr. Toplum hayatõnõ sosyal ve ekonomik anlamda doğrudan etkileyen taşõnmaz mal envanterinin yönetiminde karşõlaşõlan olumsuzluklarõn giderilmesi ve ülke kaynaklarõnõn yerinde kullanõlmasõnõn temini için, altlõk niteliğindeki mülkiyet bilgilerinin önemi giderek artmakta, bu bilgilerin doğru ve güncel olarak üretilmesi gerekmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu görevin bilinciyle, uzun yõllara dayanan araştõrma sonuçlarõnõ değerlendirmiş ve sahip olduğu deneyime binaen TAKBİS projesinin hayata geçirilmesine karar vermiştir. TAKBİS ten istenilen yararõ sağlayabilmek için, proje kapsamõnda veya buna paralel olarak yürütülecek tamamlayõcõ uygulama projeleri ile jeodezik yüzey ağõnõn tesisi tamamlanmalõ, sayõsal halihazõr topografik haritalar yapõlmalõ, kadastro haritalarõ ve tapu bilgilerinin doğru ve sisteme entegre edilebilir duruma getirilmeleri gerekmektedir. Bunlar tamamlanmadan kapsamlõ bir Arazi Bilgi Sistemini oluşturmak mümkün olmayacağõ gibi, toprağa ilişkin yatõrõmlarõn sağlõklõ yürütülmesi ve kentlerin düzensiz, imarsõz ve çarpõk büyümelerinin, dolayõsõyla kõsõtlõ ülke kaynaklarõnõn israfõnõn önlenmesi mümkün olamayacağõ değerlendirilmektedir. Bilgi sistemleri, günümüzde, tüm kurum ve kuruluşlarõn amaçlarõ doğrultusunda kurmak için çalõştõklarõ önemli bir teknolojik yapõdõr. Bu yapõ, özellikle dikey ve yatay olarak yaygõn organizasyonel yapõya sahip kuruluşlarõn görevlerini yerine getirmede, alõşõlagelmiş klasik yöntemlere göre çok daha az maliyetle ve çok daha hõzlõ iş yapmalarõnõ sağlamaktadõr. Bilgi sistemleri yoluyla, kuruluşlar, sistemin kurulmasõ aşamasõnda öncelikle yeniden yapõlanmakta (business process reenginerring), organizasyonel yapõ içerisindeki iş akõşõna uygun olarak, bilginin daha hõzlõ ve etkin 541

3 Takbis-Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi akmasõnõ sağlayan, güven1iğini ve güvenilirliğini artõran ve insan iş gücünü mümkün olduğunca azaltarak hata yapõlmasõ ihtimalini en aza indiren bir sistemin kurulmasõyla da, görevlerini daha kolay ve etkin şekilde yerine getirmektedirler. Bu sistem yardõmõyla konumsal veriler çok daha hõzlõ ve güncel olarak izlenebilmekte, bugüne dek yapõlmasõ pratik olarak mümkün olmayan sorgulama ve analizler yapõlabilmektedir. CBS uygulamalarõnda; konumsal verilerle sözel verilerin entegrasyonu sağlandõğõndan, sorgulama ve analizler yoluyla konumsal verilerle sözel (tablosal) veriler arasõnda geçiş/bağlantõ kolaylõkla sağlanabilmektedir. Bu sistemlerin çoğu bilgisayar ağõ üzerinden diğer veritabanõ sistemleriyle konuşabilmekte ve veri alõşverişinde bulunabilmektedir. Bütün bu özellikler, konumsal ve tablosal verileri kullanan kurumlar için CBS kullanõmõnõ kaçõnõlmaz kõlmaktadõr. TAKBİS, Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine inşa edilen bir bilgi sistemidir. Projede, ESRI firmasõ ürünü ArcGIS teknolojileri ve uygulamalarõ kullanõlmaktadõr. 2. TAKBİS NEDİR? TAKBİS ile kõsa ve uzun vadede; Arazi ve araziye ilişkin her türlü faaliyetler ve karar verici mekanizmalar için gerekli olan ve TKGM.lüğü sorumluluğunda üretilen, yönetilen, güvenilir arazi bilgilerinin temininin, Kurumun mevcut yapõsõnõn analiz edilerek oluşturulacak TAKBİS sistem ve yazõlõm gereksinimlerinin belirlenmesinin, Belirlenen gereksinimler çerçevesinde, Entegre Bilgi Sistemi kural ve imkanlarõndan yararlanõlarak, TKGM.lüğü hizmetlerinin daha sağlõklõ, süratli, güvenilir ve etkin bir şekilde plânlanmasõ, yürütülmesi ve yönetilmesinin, Bu faaliyetlerin Coğrafi Bilgi Sistemi ve Arazi Bilgi Sistemi prensiplerine göre ve OPENGIS standartlarõna uygun olarak düzenlenmesinin, Tapu Sicil kayõtlarõnõn ve kadastro haritalarõnõn sayõsal ortama aktarõlarak, TAKBİS gereksinimlerine göre modellenen ve oluşturulan veri tabanõna aktarõlmasõnõn, Bilgilerin güncel olarak idamesinin ve bunlarõn bilgi sistemleri teknolojisi kapsamõnda yeniden değerlendirilerek TKGM.lüğü merkez ve taşra birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarõnõn kullanõma sunulmasõnõn, Mülkiyet konulu tek yasal altlõk olan tapu ve kadastro bilgilerinin diğer kurum ve kuruluşlarõn kullanõmõna elektronik ortamda ve on-line sunulmasõnõn, Tapu ve Kadastro verilerinin ilgili kurum ve kuruluşlarca altlõk olarak kullanõlmasõyla Çok Amaçlõ Arazi Bilgi Sistemlerine dönüştürülmesine imkan sağlanmasõnõn, Bunun için gerekli teknolojik altyapõnõn ve güvenlik mekanizmalarõnõn tesisinin, Projenin gerekli donanõm-iletişim altyapõsõ, temel yazõlõmlar ve geliştirilen Tapu Sicil, Kadastro, Proje Takip Uygulama Yazõlõmlarõ ile kurumun tapu ve kadastro tekniği dõşõnda kalan faaliyetlerinin de kapsandõğõ Ofis Otomasyon yazõlõmlarõnõn geliştirilmesi ve kurulmasõnõn, test edilmesinin ve uygulama kapsamõnda sayõsallaştõrõlan verilerin sisteme entegrasyonunun, Sistemin uygunluğunun ve güvenilirliğinin onaylanmasõndan sonra TAKBİS in TKGM.lüğünün belirleyeceği önceliklere göre yaygõnlaştõrõlmasõnõn, 542

4 Mataracõ, İlker amaçlandõğõ stratejik ve entegre bir kamu bilişim projesidir. 2.1 Projenin Kapsamõ Proje; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, Bölge Müdürlüğünde, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde yapõlan faaliyetlerin analizini, diğer ilişkili kurumlarla bağlantõsõnõ, geliştirilecek TAKBİS Modelinin tasarõmõnõ, Tasarlanan sisteme uygun olarak uygulama yazõlõmlarõnõn GIS/LIS konsepti içerisinde geliştirilmesini, geliştirilen uygulama yazõlõmlarõnõn test edilmesini ve kabulunün yapõlmasõnõ, Amaca uygun veri sözlüğünün, diğer ilgili teknik ve eğitim dokümanlarõnõn hazõrlanmasõnõ, Projenin III. Aşamasõnda İDARE'ce belirlenecek önceliklere göre Kadastro/Bölge Müdürlükleri ve bu kapsamdaki taşõnmazlardan sorumlu Tapu Sicil Müdürlüklerinde projenin yaygõnlaştõrõlmasõnõ, Pilot uygulama birimleri için (TKGM Merkez Birimleri-Ankara I. Bölge Md.lüğü- Çankaya KM.lüğü-Çankaya 1,2,3,4,5 Bölge TSM.lükleri, Gölbaşõ KŞ.liği-Gölbaşõ TSM.lüğü) gerekli iletişim ve donanõm alt yapõsõnõn kurulmasõnõ, Verilerin iç ve dõş güvenlikleri ile ilgili önlemlerin alõnmasõnõ, uygulama alanlarõ içerisinde mevcut tapu sicil ve kadastro verilerinin sisteme aktarõlmasõnõ, Sistemin yönetimi ve kullanõmõ ile ilgili raporlarõn, eğitim dokümanlarõn ve kullanõm kõlavuzlarõnõn hazõrlanmasõnõ, personel eğitimini kapsamaktadõr. 3. TAKBİS PROJESİNİN ÖNEMİ Tarih boyunca tek üretim ve gelir kaynağõ olan topraktan, adil ve düzenli olarak vergi almak amacõyla ortaya çõkan kadastro ve mülkiyetin tescili işlemleri; teknoloji, ihtiyaç ve beklentilerdeki değişimlere uygun olarak yeni özelliklere sahip olmuştur. Ülkemizde nüfus hareketleri ve ekonomik gelişmelerle birlikte sosyal ihtiyaçlar hõzla değişmekte, buna bağlõ olarak toprağa bağlõ bir çok projenin uygulamaya konulmasõ gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan taşõnmaz mallarõn sicillerinin oluşturulmasõna yönelik çalõşmalar, ülkelerin makro planlamalarõndaki hedeflerin gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadõr. Mülkiyet kadastrosu temeli üzerine, tarõm kadastrosu ve ekonomik kadastro oturtulmakta, tüm bu çalõşmalar Çok Amaçlõ Arazi Bilgi Sistemini oluşturmaktadõr. Tapu ve kadastro bilgilerinin büyük bölümünün bilgisayarlarõn yaygõn olarak kullanõma girmediği yõllarda oluşturulmuş olmasõ nedeniyle, genel olarak kağõt altlõklar üzerinde ve bilgi sistemlerine kolaylõkla altlõk olabilecek ve entegre edilecek niteliklerde değildir. Bilgisayar ortamõna aktarõlmõş olan bilgiler ise, tapu sicil bilgileri ile kadastro bilgileri ilişkilendirilmeden bağõmsõz olarak girilmiş olup, kontrolsüz ve kapsam olarak yetersizdirler. Bilgi sistemlerinin kurumsal yapõdaki organizasyonlara sağladõğõ katkõlar ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin sunduğu çok yönlü uygulamalar, kurumlarõn kendi çözümlerini 543

5 Takbis-Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üretmeleri yönünde tedbirler almasõna ve benzer yatõrõmlar yapmasõna neden olmuştur. Aynõ veriler, benzer amaçlar için, bir çok kurum tarafõndan farklõ yöntemler ve araçlarla geliştirilmiş, bunlarõn güncellenmesinde ve değişiminde büyük sõkõntõlar yaşanmõştõr. 4. TAKBİS İN YARARLARI Günümüzde kadastro çalõşmalarõ, sadece sõnõr kadastrosu çalõşmalarõ ile sõnõrlõ değildir. Bu nedenle geliştirilecek Arazi Bilgi Sistemleri, kendinden beklenen hizmetleri de içerecek, çok amaçlõ kadastro çalõşmalarõ gibi, kadastroda yeni anlayõşa paralel uygulamalarõ kapsamalõdõr. TAKBİS bir Arazi Bilgi Sistemi olduğundan, bu çalõşmalarõ entegre edebilecek bir yapõda tasarlanmõştõr yõlõnda yapõlan FIG-7 Komisyonunun Kadastro ve Arazi Yönetimi altõnda oluşturulan CADASTRE 2014 adlõ Çalõşma Grubunun yaptõğõ çalõşmalar sonucunda geleceğin kadastro konseptinin belirlenmesi amacõyla 6 ana hedef belirlenmiştir. Bu hedefler, kadastro sisteminin gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre 2014 yõlõndaki muhtemel vizyonunu tanõmlamaktadõr. TAKBİS projesinin analiz ve tasarõm safhalarõnda Kadastro 2014 vizyonu değerlendirilmiş ve broşürün müteakip bölümünde açõklandõğõ üzere, mevcut yasal mevzuata uygun olarak, tasarõma aktarõlmõştõr. TAKBİS in uygulamaya konulmasõ ile sağlanacak yararlar aşağõda maddeler halinde sõralanmõştõr. TAKBİS projesinin uygulamaya konulmasõ ile, öncelikle kurum içindeki faaliyetlerin, geliştirilecek uygulama yazõlõmlarõ ile standardize edilmesi sağlanacaktõr. Böylece; bölge, müdürlük veya personel bazõndaki uygulama ve yazõlõm farklõlõklarõ giderilecek, alõşkanlõklara dayanan uygulamalar mevzuata uygun hale getirilecek, üretilen verilerin standardizasyonunun sağlanmasõ ile bilgilerin kurum içi ve dõşõ değişilebilirliği ve paylaşõlabilirliği artõrõlacaktõr. Tapu ve Kadastro bilgilerinin TAKBİS ortamõna doğru ve güvenilir bir şekilde aktarõlmasõndan sonra, taşõnmaz mallar üzerinde meydana gelen mülkiyet değişiklikleri ve ifraz, tevhit, imar uygulamasõ, cins değişikliği, tesis inşasõ vs işlemlerin, kadastro haritalarõ ve tapu sicil kayõtlarõ üzerinde izlenmesi ve bu suretle güncel tutulmasõ, kurum içi TSM (Tapu Sicil Müdürlüğü)-KM(Kadastro Müdürlüğü).lüğü entegrasyonun ve verilerin çoklu kullanõma sunulmasõ sağlanacaktõr. TAKBİS ile ülkenin TKGM birimlerinde kayõtlõ bulunan taşõnmaz envanteri ve geometrisi doğru ve güvenilir olarak oluşturulacak, veritabanõnda tutulacak ve araziye yönelik her türlü kamu projelerine güncel altlõk olmasõ sağlanacaktõr. Tapu ve kadastro bilgilerine ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlarõn istekleri çok daha hõzlõ, doğru ve güncel olarak karşõlanabilecektir. TAKBİS e geçiş ile; gerek akit ve tescile, gerekse arşiv ve ilgililerini bilgilendirmeye yönelik tapu hizmetlerinin çağdaş ve düzenli bir şekilde ve daha kõsa süre içerisinde karşõlanmasõ sağlanacaktõr. TAKBİS; bu hedefe ulaşmak ve uygulamanõn devamlõlõğõnõ koruyabilmek için bilgisayar ve yazõlõm dahil tüm ileri teknoloji imkanlarõndan yoğun bir şekilde yararlanõlmasõna, kurum içi ve dõşõndaki kamu hizmetlerine ilişkin verileri de ihtiva eden entegre bir bilgi sisteminin 544

6 Mataracõ, İlker oluşturulmasõna, Avrupa Birliği ile ortak standartlara yönelik idari ve örgütsel düzenlemeler yapõlmasõna önemli katkõlar sağlayacaktõr. Meydana gelecek yoğun nüfus artõşõ, şehirleşme ve sosyo-ekonomik gelişmeye paralel olarak talep ve işlem sayõsõnda, tapu ve kadastro hizmetlerinden sağlanan harç miktarlarõnda önemli artõşlar olacak, bu işlemler ve alõnan harçlar bilgisayar ortamõnda kayõt altõna alõnacak ve hareketleri kontrol edilecektir. Vatandaşlar tarafõndan herhangi bir yerde taşõnmaz mal satõn alõnmasõ durumunda satõn aldõğõ taşõnmaza ait grafik ve sözel bilgilerin tümünü Tapu Sicil Müdürlüğünde görebilme imkanõ yoktur. Çoğu zaman satõcõlarõn veya emlak komisyoncularõnõn kötü niyetleri veya hatalarõ sonucu zeminde gösterilen taşõnmaz mal ile resmi satõş işlemleri yapõlan taşõnmaz mal farklõ olabilmektedir. TAKBİS ile grafik ve sözel bilgilerin ilişkilendirilmesi sonucu tapuda işlem görmekte olan taşõnmazõn tüm bilgileri ilgilileri tarafõndan görülebileceği için hileli satõşlar ve hatalarõn büyük çoğunluğu engellenmiş olacaktõr. Kadastro Müdürlüklerine yapõlan işlem taleplerinde, mülkiyet bilgilerinden yararlanõlacak; taleplerin yerine getirilmesinde kõsõtlayõcõ veya tescile engel durumlar hakkõnda bilgi edinilebilecektir. Böylece, hizmetin doğruluğu sağlanacak ve kaynak israfõ engellenecektir. Tapu Kadastro Bilgi Sisteminin gerektirdiği yasal düzenlemeler yapõldõğõnda, her müdürlüğün ülkenin başka bir yerindeki taşõnmaz mallarla ilgili tapu işlemleri yapabilme imkanõ sağlanacak, böylece vatandaşa sadece taşõnmazõnõn olduğu yerde değil, ikamet ettiği yerde de hizmet verilebilecektir. TAKBİS projesinin tasarõmõ gereğince, tapu sicil ve kadastro verileri, TKGM.lüğündeki merkezi veritabanõnda bulunacağõndan, alt hiyerarşilere sistem yönetimi sorumluluğu verilmeyecek, bu birimlerin işletim yükü ortadan kaldõrõlacaktõr. TKGM. Merkez Birimleri ve Bölge Müdürlükleri, tanõnacak yetki ve sorumluluklarõ çerçevesinde tüm TAKBİS verilerini görebilecek, sorgulayabilecek ve rapor alabilecektir. Şimdiye kadar yapõlmasõ çok zor ve uzun zaman alõcõ her türlü mali sorgulamalar/mal varlõğõ araştõrmalarõ, TAKBİS ile çok daha kõsa sürede ve merkezden yapõlabilecek, alt hiyerarşi birimleri bu tür endirekt iş yüklerinden kurtarõlacaktõr. Günümüzün değişen ve gelişen koşullarõnõn teknolojideki yansõmalarõ, tapu sicil ve kadastro haritalarõndan sadece bir veri olarak yararlanmak yerine, bunlarõn çok amaçlõ bilgi olarak sorgulanmalarõnõ da gerekli kõlmaktadõr. TAKBİS, sahip olduğu CBS fonksiyonlarõ ile bu ihtiyacõ giderecektir. Türkiye nin büyük bir kõsmõnõn kadastrosu tamamlanmõştõr. Ancak; pek çok yerde kadastro paftalarõ farklõ altlõklarda, farklõ ölçeklerde ve farklõ koordinat sistemlerinde açõldõğõndan, kenarlaştõrma sorunlarõ yaşanmakta, dolayõsõyla hem sorunlarõn boyutu bilinmemekte, hem de tescil dõşõ alanlarõn belirlenmesinde büyük problemlerle karşõlaşõlmaktadõr. TAKBİS projesi ile, uygun standarttaki kadastro paftalarõ ülke koordinat sistemi nde (ya da TUTGA-ITRF), diğerleri ise TKGM.lüğünce yenileme veya yapõlacak imar uygulamalarõ ile TAKBİS ortamõna aktarõlacaktõr. TAKBİS ile araziye ilişkin bilgi sistemlerinin tapu ve kadastro taraflarõ kurulmuş olacağõndan, sorunlar daha kolayca çözümlenebilecek; toprağa ilişkin her türlü projelerde TAKBİS den yararlanõlacaktõr. 545

7 Takbis-Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Mevzuatta gerekli düzenlemeler yapõlarak ve gerekli güvenlik mekanizmalarõ kurularak, vatandaşõn taşõnmazlarõ ile ilgili güncel verilere internet ortamõndan erişmeleri sağlanacaktõr. Sistemde bulunacak Kullanõcõ Destek Servisleri ile en uçtaki kullanõcõ bile güncel mevzuata ulaşabilecek, üst makamlardan genelge veya görüş talebinde bulunabilecek, yazõlõmlarla ilgili şikayet, öneri veya hatalarõ anõnda ve ekran üzerinden üst makamlara iletebilecektir. Kadastro Müdürlüklerindeki arşiv verileri (pasif parsel kayõtlarõ, nirengi, poligon röperleri, ölçü krokileri vs.) bilgisayar ortamõna aktarõlarak gerekli ilişkilendirmeler yapõlacak ve ekrandan arşiv verilerine süratle ulaşmak mümkün olacaktõr. Böylece işlemlerde hem hõz kazanõlmõş olacak, hem de arşivdeki orjinal altlõklarõn yõpranmasõ önlenmiş olacaktõr. Aynõ zamanda geçmişe dönük bilgiler (parsel ve üzerindeki malik, hak ve mükellefiyet bilgileri) sistem üzerinden incelenebilecektir. Değişik kuruluşlarca, harita bilgilerinin, değişik kaynaklardan, değişik standart ve formatlarda tekrarlõ olarak toplanmasõ; emek, zaman ve ekonomik olarak çok büyük kayõplara neden olmaktadõr. Bu kaybõn yanõsõra, tutarsõzlõk ve güvensizlik de söz konusudur. Bu nedenle, sayõsal tapu-kadastro bilgileri için, hem veri toplama, hem de veri değişimi içeren Sayõsal Coğrafi Bilgi Standartlarõ oluşturulmuş olup, bu standartlar, kurumlararasõ veri değişim işlemlerinde önemli katkõlarda bulunacaktõr. TAKBİS kapsamõnda, Ulusal Veri Değişim Formatõna göre geliştirilmiş olan yazõlõm ile TAKBİS verileri XML yapõsõnda başka sistemlere iletilebilecek ve başka sistemler tarafõndan aynõ yöntemlerle üretilen veriler XML ile doğrudan TAKBİS e aktarõlabilecektir. Entegre Bilgi Sistemlerinin etkinliği için en önemli faktör, geliştirilen yazõlõmlarõn sağladõğõ fonksiyonlardõr. Ülkemizde bilgi sistemleri konusunda, ülke standartlarõ henüz kesinleşmemiştir. Bu durumda yazõlõm belirleme ve sistemler arasõ bilgi alõşverişi konusunda sorunlar yaşanmaktadõr. TKGM.lüğünde, bugüne kadar kadastral çalõşmalar için CAD türü masaüstü uygulamasõndan öteye geçmeyen yazõlõmlar kullanõlmõş olup, bilgi sistemi oluşturacak nitelikte herhangi bir yazõlõm henüz mevcut değildir yõlõ Ağustos ve Kasõm aylarõnda yurdumuzda meydana gelen depremler göstermiştir ki, tapu ve kadastro bilgilerinin, bilgi sistemi mantõğõnda ve istenilen yapõda tutulmamasõ, konumsal nitelikli projelerin uygulanmasõnõ engellemektedir. Deprem bölgesi için planlanan Arazi Bilgi Sistemi oluşturulmasõ çalõşmalarõnõn, belirlenen öncelikler çerçevesinde, diğer bölgelere de yaygõnlaştõrõlmasõ zorunludur. Söz konusu Arazi Bilgi Sistemi için temel yazõlõmlar TAKBİS sisteminde mevcuttur. Tapu ve Kadastro işlemleri dõşõnda kalan, evrak-personel-malzeme-döner sarmayeharç işlemleri TAKBİS Ofis Otomasyon Yazõlõmlarõ tarafõndan gerçekleştirilecek ve böylece tüm TKGM.lüğü faaliyetleri bir MIS projesi mantõğõnda otomasyona tabi tutulmuş olacaktõr. Vergi kaybõnõn önlenmesi ve taşõnmaz mallar ile ilgili işlemlerin gerçek değerleri üzerinden yürütülmesi için, taşõnmaz mallarõn gerçek değerlerini belirleyecek mülkiyet değerlendirme ve sigorta sistemi için TAKBİS önemli bir altlõk olacaktõr. Böylece gayrimenkulün değer artõşõnõn, enflasyon oranlarõnõn hesaplanmasõnda etkin olarak kullanõlmasõ söz konusu olabilecektir. 546

8 Mataracõ, İlker 5. TAKBİS PROJESİNİN DIŞ KULLANICILARI VE PROJENİN KURUMSALUYGULAMALARDAKİ ÖNEMİ TAKBİS projesi kapsamõnda üretilecek olan tapu ve kadastro verileri, e-devlet uygulamalarõnõn en önemli ve temel bilgi kaynağõnõ oluşturmaktadõr. Çeşitli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarõ tarafõndan mülkiyete ait sözel bilgiler ile mülkiyet sõnõrlarõnõ içeren harita bilgileri kullanõlmaktadõr. Aşağõda belirtilen kurumlar ile Tapu ve Kadastro Müdürlüklerin arasõnda veri alõşverişi ihtiyacõ vardõr. Adalet Bakanlõğõ: Yargõya yönelik çalõşmalarda, Maliye Bakanlõğõ: Hazine arazilerinin belirlenmesi, vergi takipleri vb. çalõşmalar için, Belediyeler: Kent Bilgi Sistemi çalõşmalarõnda, Tarõm Bakanlõğõ: Tarõma yönelik planlamalar, Çiftçi Kayõt Sistemi ve toprak reformu çalõşmalarõnda, Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ: Bayõndõrlõk çalõşmalarõnda altlõk bilgi olarak, Ulaştõrma Bakanlõğõ: Karayollarõ, demiryollarõ vb. yol güzergâhlarõn belirlenmesi ve kamulaştõrma çalõşmalarõnda, Orman Bakanlõğõ: Orman kadastrosuna yönelik hizmetler için, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ: Sanayi ve ticarete yönelik planlama faaliyetleri için, Kültür ve Turizm Bakanlõğõ: Kültür ve turizme yönelik çalõşmalarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ: Baraj yerleri, enerji nakil hatlarõ vb. çalõşmalarda, Çevre Bakanlõğõ: Çevre faaliyetlerinde, Harita Hizmet Sektörü: Çeşitli amaçlar için hazõrlanan haritalama çalõşmalarõnõn alt yapõ bilgisi olarak. TAKBİS projesinin ve proje kapsamõnda üretilen verilerin aşağõda ana başlõklar halinde anlatõlan afet durumlarõ ile kurumsal uygulamalarda yaygõn olarak kullanõlacağõ değerlendirilmektedir. Kent Planlamalarõnda Kent Bilgi Sistemlerinin bir alt uygulamasõ olarak Belediyelerce imar planlarõnõn hazõrlanmasõ ve uygulamasõ amacõyla mülkiyet bilgilerine ihtiyaç vardõr. İmar planlarõnõn uygulamasõ sõrasõnda mülkiyete ait değişen sözel ve grafik bilgilerin, güncel olarak, Kent Bilgi Sisteminde takibi gerekmektedir. Özellikle, imar planlarõnõn daha ekonomik olarak uygulamasõnõn sağlanmasõ amacõyla, mülkiyet bilgilerinin ve kullanõcõlarõn kimler olduğunun bilinmesi çok önemli olmaktadõr. TAKBİS tarafõndan sağlanan bu bilgilerin altlõk olarak kullanõlmasõyla sosyal alanlarõn, kamu kullanõmõna ayrõlacak olan alanlarõn ve yerleşim yeri olarak kullanõlacak alanlarõn belirlenmesinde büyük kolaylõklar sağlanacak, imar çalõşmalarõ kõsa sürede ve sorunsuz olarak tamamlanacaktõr. Doğal Afetlerde Marmara bölgesinde 1999 yõlõnda meydana gelen büyük deprem, doğal afetlerde afetzedelerin tespiti, afetzedelere kõsa zamanda her türlü yardõmlarõn yapõlabilmesi, afetin yarattõğõ etkilerinin azaltõlmasõ vb., afet sonrasõ yapõlacak çalõşmalarla ilgili 547

9 Takbis-Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi planlamalar için güncel tapu ve kadastro bilgilerinin bir bilgi sistemi üzerinde tutulmasõnõn gerekliliğini ve aciliyetini ortaya çõkarmõştõr. Depremden etkilenmiş olan Kocaeli, Yalova ve Sakarya illerini kapsayan alanda, MERLİS adõyla tanõmlanan ve Dünya Bankasõ desteğiyle yürütülecek olan Arazi Bilgi Sistemi kurulmasõ projesinde, TAKBİS uygulamalarõndan ve verilerinden yararlanõlacaktõr. İstimlak Planlarõnõn Hazõrlanmasõnda Günümüzde devlet tarafõndan vatandaşa hõzlõ hizmet götürülebilmesi için yollar, barajlar, kamu tesisleri gibi bir takõm projeler için istimlak yapõlma zorunluluğu doğmakta ve projenin hõzla başlatõlabilmesi için istimlak işlemlerinin sonuçlandõrõlmasõ gerekmektedir. Mevcut kadastral bilgilerin bir kõsmõnõn günümüz teknolojisine uygun olmamasõ nedeniyle, istimlak işlemleri bazen çok uzun zaman alabilmektedir. TAKBİS sayesinde kadastral bilgilerin iyileştirilmesi ve sayõsal ortama aktarõlmasõ sağlanacağõ için, bu tür işlemler kõsa zamanda sonuçlandõrõlacaktõr. Hazine Arazilerinin Değerlendirilme İmkanõ Geçmişte yapõlmõş kadastral işlemlerin dayanağõ olan bazõ kanunlarõn (özellikle 766 sayõlõ Tapulama Kanunu) uygulamasõndan kaynaklanan, tarõma elverişsiz arazilerin tapulama harici bõrakõlmõş olmasõ nedeniyle, hazineye ait taşõnmazlarõn miktarlarõ, yerleri, sõnõrlarõ ve ekonomik değerleri tespit edilememektedir. Kadastro çalõşmalarõnõn başlatõldõğõ yõllarda, öncelikle, ihtiyaçtan dolayõ toprak birim değerinin yüksek olduğu alanlar kadastroya tabi tutulmuştur. Bu alanlarõn günümüz itibariyle büyük bir kõsmõ kentlerin büyümesi, turizm alanlarõnõn oluşturulmasõ vb. nedenlerle büyük değer kazanmõştõr. Kadastral bilgi ve belgelerin TAKBİS e aktarõlmasõ ile tespit dõşõ hazine arazilerinin de belirlenmesi mümkün olacağõndan, bu arazilerin miktar, yer ve gerçek değerlerinin bilinmesi ve Hazine tarafõndan değerlendirilmesi mümkün olacaktõr. Mahkemelerde Taşõnmaz Davalarõnda Azalmanõn Sağlanmasõ Taşõnmaz davalarõnõn önemli bir bölümü kadastral bilgilerin günümüz teknolojisine uymamasõndan veya kadastral hatalardan kaynaklanmaktadõr. TAKBİS ile bu tür davalar kendiliğinden çözüme kavuşacaktõr. Topraktan Elde Edilen Verimin Artõrõlmasõ Tarõm gelirlerinin artõrõlmasõ, devlet tarafõndan toprağa yönelik bilgilerin bilinmesi ve bu bilgilerin hõzlõ bir biçimde değerlendirilerek, verim artõrõcõ projelerin uygulamaya konulmasõ mümkün olacaktõr. TAKBİS ile güvenilir mülkiyet bilgileri sağlanacağõndan, bu amaca ulaşmak için gerekli bilgi sürekli güncel halde ve kullanõma hazõr olacaktõr. Tarõm Bakanlõğõ için oluşturulacak bilgi sistemi için de TAKBİS projesi hazõr bir altlõk oluşturmaktadõr. Özel Ve Tüzel Kişilere Ait Mal Varlõklarõnõn Bilinmesi Çeşitli nedenlerden dolayõ özel ve tüzel kişilere ait mal varlõklarõnõn araştõrõlmasõ gereği duyulmaktadõr. Vergi denetimleri, haksõz kazanç elde edilmesinin önlenmesi, bir takõm yatõrõm teşviklerinde yeterlilik araştõrõlmasõ, proje planlamalarõ vb. nedenlerle çoğu zaman TAKBİS in sahip olacağõ mülkiyet bilgilerinin sorgulanmasõna ihtiyaç olmaktadõr. Mevcut durumda Tapu Kadastro bilgileri ile Türkiye geneli için bu işlemler mümkün olmamaktadõr. Elde edilen bilgilere de hiçbir zaman güvenilememekte ve 548

10 Mataracõ, İlker bilgiye ulaşmak çok zaman almaktadõr. TAKBİS ile bu işlem çok kõsa zamanda, güvenilir ve güncel olarak temin edilebilecektir. 6. KAYNAK TAKBİS Analiz, Tasarõm Dükümanlarõ 549

e-devlet İÇERİSİNDE e-kadastro VE e-tapu NUN YERİ

e-devlet İÇERİSİNDE e-kadastro VE e-tapu NUN YERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER e-devlet İÇERİSİNDE e-kadastro VE e-tapu NUN YERİ Şaban İNAM 1, Hakan AYBER

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

BELDE BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI

BELDE BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ BELDE BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI Mehmet ÇETE, Tahsin YOMRALIOĞLU

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ COĞRFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TNIMLYICILRI İÇİN ÖNERİLER Hande

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR

HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR Tahsin YOMRALIOĞLU Karadeniz Teknik

Detaylı

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Amaç: Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak. Kapsam: Grafik Verilerin Oluşturulmasõ Sözel

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Özgün

Detaylı

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Osman DEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Temel Kavramlar ve Uygulamalar

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Temel Kavramlar ve Uygulamalar COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Temel Kavramlar ve Uygulamalar Dr. Tahsin YOMRALIO LU Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Yomralõoğlu, Tahsin Coğrafi bilgi sistemleri: Temel kavramlar ve uygulamalar

Detaylı

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumlarõ: Değerlendirme Tablosu... 3

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Mustafa ATASOY, Osman DEMİR,

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME

İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Şaban İNAM, Tayfun

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

BELEDİYE BİLGİ SİSTEMİNE GEÇİŞTE MÜLKİYET VERİLERİNİN İRDELENMESİ

BELEDİYE BİLGİ SİSTEMİNE GEÇİŞTE MÜLKİYET VERİLERİNİN İRDELENMESİ BELEDİYE BİLGİ SİSTEMİNE GEÇİŞTE MÜLKİYET VERİLERİNİN İRDELENMESİ Arş.Gör. Recep NİŞANCI ve Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ

TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ Arş. Gör. Selçuk REİS ve Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOGLU Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080

Detaylı

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr Ulaşõlabilir GIS SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr GIS Uygulamaları Semineri 16 Aralık 98 ANKARA Ulaşõlabilir GIS Çözümleri Erol Parmakerli SAYISAL GRAFİK Coğrafi verilerin toplanmasõ ve kaydedilmesinin

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ 17.3.2004 Tarih ve 2004/3 Sayõlõ YPK Kararõ ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ I. AMAÇ VE ESASLAR Ekonomik ve sosyal hayatõmõzdaki yeri tartõşõlmaz olan elektrik enerjisinin

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

YÜZYILIMIZDA KADASTRODA İÇERİK VE KAPSAM

YÜZYILIMIZDA KADASTRODA İÇERİK VE KAPSAM Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YÜZYILIMIZDA KADASTRODA İÇERİK VE KAPSAM Cemal BIYIK, Kamil KARATAŞ Karadeniz

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

TAPU-KADASTRO BİLGİLERİNİN KENT BİLGİ SİSTEMİNE ENTEGRASYONU: ARCVİEW ÖRNEĞİ

TAPU-KADASTRO BİLGİLERİNİN KENT BİLGİ SİSTEMİNE ENTEGRASYONU: ARCVİEW ÖRNEĞİ TAPU-KADASTRO BİLGİLERİNİN KENT BİLGİ SİSTEMİNE ENTEGRASYONU: ARCVİEW ÖRNEĞİ Harita Yük.Müh. Orhan MATARACI* Doç.Dr.Tahsin YOMRALIOĞLU** *Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 06100 Ankara **Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ HarYük.Müh. Erdinç EREN * Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ **, Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU ** * Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GELİŞİM PLANLAMA KURULU SEKRETERLİĞİ GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI ARALIK 2002 BURSA İÇİNDEKİLER Araştõrma Geliştirme Alt Kurulu Raporu ve Güçlülük Zayõflõk Analizi...1

Detaylı

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Caner GÜNEY 1, Ö. AVCI 2, A.Ö. DOĞRU 2,C. KILIÇ

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2729-3 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ YÖNTEM İbrahim KALAYCI, Ayhan

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ çalõşma, Özet Bulgular

Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ çalõşma, Özet Bulgular 23 EYLÜL 2004 TS/BAS-BÜL/04-81 Sağlõklõ Bir Gelecek;Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri Özet Bulgular Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 03 01-2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI SME STRATEGY and ACTION PLAN REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY STATE PLANNING ORGANIZATION Ocak January 2004 İÇİNDEKİLER...

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2001 Resmi Gazete Sayõsõ : 24461 Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanõmlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; can ve mal güvenliğini

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

ELEKTRONİK DEVLET KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA YENİ İMKANLAR. N. Murat İNCE Planlama Uzmanõ

ELEKTRONİK DEVLET KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA YENİ İMKANLAR. N. Murat İNCE Planlama Uzmanõ ELEKTRONİK DEVLET KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA YENİ İMKANLAR N. Murat İNCE Planlama Uzmanõ Mayõs 2001 ISBN 975 19 2763-3 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacõ, Dokuz Eylül Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlõğõnõn işleyişi

Detaylı

340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete 30/09/2004

340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete 30/09/2004 Başlõk 340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 25599 Resmi Gazete 30/09/2004 Tarihi Kapsam I - AMAÇ Bu Tebliğle getirilen elektronik beyanname düzenlemesinin amacõ, mükelleflerin

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek,

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA DEVLETLER ARASINDA DOSTÇA İLİŞKİLER VE İŞBIRLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİ KONUSUNDAKİ BİLDİRGE VE EKİ Genel Kurul, Devletler arasõnda dostça ilişkiler

Detaylı

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Bankacõlõk Krizlerinin Çözümü ve Banka Yeniden Yapõlandõrmasõnda İzlenen Temel Politika ve Uygulamalar Meksika ve Kore Deneyimlerinin Karşõlaştõrmasõ Nisan 2001 Türkiye Bankalar

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

1. MERMER. Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrõ tanõmõ bulunmaktadõr.

1. MERMER. Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrõ tanõmõ bulunmaktadõr. 1. MERMER 1.1 Giriş Doğaltaşlar sõnõfõna giren mermer yüzyõllardan beri insanõn yaşadõğõ alanlarda, sanatsal amaçlarla ve yapõsõ itibariyle sağlam olmasõ sebepleriyle kullanõlmõştõr. Günümüzde de inşaat

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı

KAMULAŞTIRMA KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN (4650 SAYILI KANUNUN) İRDELENMESİ

KAMULAŞTIRMA KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN (4650 SAYILI KANUNUN) İRDELENMESİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ KAMULAŞTIRMA KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN (4650 SAYILI KANUNUN) İRDELENMESİ

Detaylı

E Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu Türk Telekomünikasyon A.Ş. Bilişim Ağlarõ Dairesi Başkanlõğõ, Ankara Anahtar Sözcükler : İnternet veri merkezi, TCO, Veri Paylaşõmõ, dağõtõk yapõ, dõş

Detaylı

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU 7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

T A S A R I M A G i R i Ş

T A S A R I M A G i R i Ş T A S A R I M A G i R i Ş Dr. Hasip Yeniova İÇİNDEKİLER 1.1. Giriş 1 1.2. Tasarõmda karşõlaşõlan kõsõtlamalar 1 1.3. Tasarõmõn amaçlarõ 3 1.4. Verilerin toplanmasõ 3 1.5. Tasarõm probleminin alternatif

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL 171 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 25 Mayõs 2000 tarih ve A/RES/54/263 sayõlõ Kararõyla

Detaylı

(1994) - YOMRALIOĞLU, T. / ÇELİK, K., GIS?, CBS'94-1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Sayfa:21-32, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

(1994) - YOMRALIOĞLU, T. / ÇELİK, K., GIS?, CBS'94-1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Sayfa:21-32, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon GIS? Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Kemal ÇELİK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080 Trabzon ÖZET : Geographical Information

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

TAPU ve KADASTRO BİLGİLERİNİN ÖNEMİ ve KADASTRO ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAPU ve KADASTRO BİLGİLERİNİN ÖNEMİ ve KADASTRO ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TAPU ve KADASTRO BİLGİLERİNİN ÖNEMİ ve KADASTRO ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ö. A. ANBAR Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürü, istanbulbolge@tapu.gov.tr 1. Giriş Anayasanın 35. maddesi ile herkesin

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VIII: PROJE RAPORLARI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VIII: PROJE RAPORLARI No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VIII: PROJE RAPORLARI

Detaylı

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı)

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; demokratik ve

Detaylı

Kabul Tarihi : 15.1.2004

Kabul Tarihi : 15.1.2004 ELEKTRONİK İMZA KANUNU Kanun 5070 No. Kabul Tarihi : 15.1.2004 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, elektronik imzanõn hukukî ve teknik yönleri ile kullanõmõna ilişkin

Detaylı

1950 lerde terk etmişlerdir. Bu günkü çözümler insanlarõ, insanlarõn hareketliliği ni hedef almaktadõr.

1950 lerde terk etmişlerdir. Bu günkü çözümler insanlarõ, insanlarõn hareketliliği ni hedef almaktadõr. KARAYOLU TRAFİK DÜZENLEMELERİ İLE YOLAĞI KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI Bugün dünyanõn gelişmiş ülkelerinde dahi trafik ve ulaşõm sorunu tam anlamõyla çözümlenememiştir. Özellikle 1960 lardan sonra

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Genel Koşullar HP, BU SINIRLI GARANTİDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, İMA EDİLEN SATILMA

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul VIII Inetr 02 Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul Java ve SOAP kullanõlarak Mobil Cihazlardan Hisse Senedi Alõmõ Uygulamasõ Özgür Toprak, Seyhun

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!!

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar

Detaylı

SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2555 ÖİK: 571 SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

SEKTÖREL KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

SEKTÖREL KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ SEKTÖREL KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Doğan UÇAR 1, Necla ULUĞTEKİN 1,

Detaylı

dinamo / B A R C O D E diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi

dinamo / B A R C O D E diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi dinamo ve BARCODE teknolojisi Yönetici Özeti BARCODE çoğu kez yapõlamayan bir çok şeyin çaresi gibi görünen bir teknoloji. Deposuna veya stoğuna hakim olamayan,

Detaylı

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr.

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr. HAZİRAN 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Bilgi Merkezi nden Önemli Hizmetler 4! Veri Tabanlarõ 5! Süreli

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ KONUŞMASI 12 Aralõk 2003 Ankara Sayõn Başkan, saygõdeğer konuklar, değerli üyeler, değerli

Detaylı

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Salih KÖSE(*) Özet: 24 Ocak 1980 ile 5 Nisan 1994 İstikrar Programlarõ öncesinde ekonomik yapõnõn birbirine benzememesi gerek ekonomik

Detaylı