Aflkale Çimento Devler Ligi nde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aflkale Çimento Devler Ligi nde"

Transkript

1 fabrika haberleri Aflkale Çimento Devler Ligi nde A stanbul Sanayi Odas taraf ndan yap lan araflt rmaya göre; Aflkale Çimento Türkiye deki en büyük sanayi kurulufllar içinde 478 inci s rada yer ald y l nda zarar eden fabrika, bu gün Türkiye nin bir çok dev firmas n geride b rakarak, ilk 500 büyük sanayi kuruluflu içine girdi ve fabrika h zla Avrupa Standartlar nda bir fabrika hüviyetine büründü. sa lanm flt r. Bu gün Türkiye nin en büyük 500 firmas aras na giren Aflkale Çimento nun hedefi, ilk 100 e girmektir. Bu birileri için hayal olabilir. Ama biz 12 y ld r hayali gerçe e çevirmenin hazz n hep beraber yafl yoruz. dedi. VE 2005 TE GEL NEN NOKTA Aflkale de bulunan çimento fabrikas, Erzurum ve A r da kurulan teknolojik haz r beton tesisleri, 1993 y l nda Erzurum ve bölge insan n n kolektif çal flma ruhu ile sat n al nan Aflkale Çimento, baflar lar na baflar kat yor. Türkiye deki özellefltirme uygulamalar aç s ndan bir çok akademik kurum ve kifli taraf ndan özellefltirmede örnek kurulufl olarak gösterilen Aflkale Çimento, Türkiye nin en büyük 500 sanayi kuruluflu içinde yerini ald. Aflkale Çimento Sanayii T.A.fi Yönetim Kurulu Baflkan Lütfü Yücelik, Baflar, genel müdürden çayc s na, mühendisinden iflçisine kadar hepimizindir. Yani ekibimizindir. Ekibe gerekli olan rahat çal flma ortam n sa layarak fabrikan n menfaatine olan herfleyin bafl tac edilmesini sa lad k. Böylece baflar yakalad k. Fabrika ald m z gibi kalm fl olsayd, flimdi kap s na kilit vurulacakt. 10 y lda 30 milyon dolarl k yat r m yapan flirketimiz direk 320, dolayl olarak 2 bin kifliye ifl imkan Eylül 2005

2 ça dafl yönetim sistemi, kaliteli mal üretimi, istihdama ve de ülke ekonomisine katk, ahde vefa, bölge insan n n sosyal ve ekonomik hayat na destek Aflkale Çimento nun olmazsa olmazlar aras nda yer ald. Baflkan Yücelik, Aflkale Çimento nun geldi i noktay anlat rken 10 y lda 30 milyon dolarl k yat r m yapan Aflkale Çimento, y ll k 1.5 milyon ton çimento satman n alt yap s n haz rlamaktad r. Erzurum Haz r Beton Tesisi nin saatte 160 metre küp beton üretmesi ise kapasite art r mlar n n bir sonucudur y l nda 700 bin çimento ve 250 bin ton haz r beton pazarlayan flirketimiz, hedeflerini büyüterek yoluna devam etmektedir. dedi. AVRUPA STANDARTLARINDA B R FABR KA Baflkan Yücelik, kalitenin Aflkale Çimento için olmazsa olmazlar n bafl nda oldu unu ve kaliteden asla ödün verilmedi ini belirterek Fabrikam zda flu anda TSE belgeli 5 tip çimento üretilmektedir. Di er tip çimentolar n TSE belgeleri mevcut olup, talep halinde 10 tip çimento üretilebilmektedir. Ülkemizin Avrupa Birli i ne girme aflamas nda oldu u bir dönemde, fabrikam zda Avrupa Birli i ile entegrasyonu sa lamak ve rekabet gücünü art rmak amac yla, 2001 y l A ustos ay nda uluslararas kalite belgesi olan ISO kalite sistem belgesini alma çal flmalar na bafllam fl ve 2002 y l May s ay nda söz konusu belge al nm flt r. Ayr ca fabrikam zdaki ifl kazalar n minimize etmek ve çal flanlar m z n sa l k ve güvenli ini en üst düzeyde sa lamak amac yla OHSAS fl Sa l Güvenli i kalite sistemi belgesi alma çal flmas tamamlanm fl, ngiliz Standartlar Enstitüsü taraf ndan belge verilmesine karar verilmifltir. Aflkale Çimento bu belge ile bir kez daha AB normlar aç s ndan bir dev ad m atm flt r. diye konufltu. Aflkale Çimento Sanayii T.A.fi Yönetim Kurulu Baflkan Lütfü Yücelik, Aflkale Çimento Fabrikas n n Türkiye için bir model oldu unu ifade ederken: Biz ERÇ MSAN olarak Türkiye ye modeliz. Bizim çal flma metodumuzu takip edecek bütün firmalar kesinlikle baflar l olacaklard r. Ama bir dönem benim ve arkadafllar m gibi s k nt ya katlanmas n bilmeleri flart. Yoksa baflar kendili inden gelmiyor. Bir zamanlar zarar eden ve devletin elinde hantal yap ya bürünen Aflkale Çimento, bu gün Türkiye nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluflu aras na giriyorsa, bunun anlam n iyi analiz etmek gerekir. Çal flan m z n, ortaklar m z n ve bize güvenen insanlar n beklentilerini da asla bofla ç karmad k fleklinde konufltu. Bafltafl Çimento ve Çimko Çimento da Türkiye nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluflu Aras ndaki Yerlerini Ald lar Üyelerimizden Bafltafl Baflkent Çimento San. ve Tic. A.fi. ve Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.fi., stanbul Sanayi Odas n n ( SO) her y l yapt araflt rmaya göre Türkiye nin lk 500 Sanayi Kuruluflu aras na bu y l dahil oldular. Devler ligine 460. s radan girifl yapan Bafltafl Çimento, 1967 y l nda Türkiye nin halka aç k ilk anonim flirketlerinden biri olarak kurulmufltur. Bafltafl Çimento, kurulufl kapasitesi ton/y l iken; flu anda 2150 ton/gün klinker ve ton/y l olan üretim kapasitesi bulunmaktad r. 64 milyon 660 bin 204 YTL lik sat flla 487. s rada yer alan Çimko Çimento, Ad yaman Çimento'nun 1995 y l nda özellefltirilmesiyle Sanko Grubu'na kat lm flt r. Ad yaman' da kurulu olan tesis m 2 'si kapal alandan oluflmaktad r. Fabrikan n ilk kurulufl kapasitesi 1700 ton/gün klinker olup, yap lan iyilefltirmelerle 2000 ton/gün ( ton/y l) klinker ve ton/y l çimento üretim ve sat fl seviyelerine ç kar lm flt r

3 Nuh Çimento Türkiye ve Avrupa da Bir Numara Üyelerimizden Nuh Çimento Sanayi A.fi. nin üçüncü klinker hatt ve ikinci enerji santrali aç l fl töreni 15 Temmuz 2005 tarihinde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n kat ld görkemli törenle gerçeklefltirildi. Nuh Çimento Sanayi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Atalay fiahino lu nun ev sahipli i yapt aç l fl törenine Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n yan s ra, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül, Çevre ve Orman Bakan Osman Pepe, Kayseri Ba ms z Eylül 2005

4 Milletvekili Muharrem Eskiyapan, CHP Kocaeli Milletvekili Sefa Sirmen, Kocaeli Valisi Erdal Ata, Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan brahim Karaosmano lu, TOBB Baflkan R fat Hisarc kl o lu, Hereke Belediye Baflkan Esener Maçil, bölge kaymakamlar ve belediye baflkanlar, resmi kurum yöneticileri, oda baflkanlar, Nuh Çimento ortaklar ve bayileri, çimento fabrikalar n n temsilcileri, yurtiçi ve yurtd fl ndan gelen ifladamlar ve Hereke halk kat ld. Kat l m n oldukça genifl oldu u törende ilk konuflmay Nuh Çimento Sanayi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Atalay fiahino lu yapt. Konuflmas nda Nuh Çimento nun büyüme süreci hakk nda bilgi veren fiahino lu y ll k klinker üretimi 2.8 milyon ton olan kapasitemiz üçüncü klinker hatt ile bir misli artarak 4.3 milyon tona ulaflm flt r. Bu rakamsal de erlerle Nuh Çimento tek çat alt nda çimento üretimi yapan fabrikalar aras nda Türkiye ve Avrupa da bir numara olmufltur dedi. Ayr ca Nuh Enerji Elektrik Üretim A.fi. hakk nda da bilgi veren fiahino lu 36,5 MW ve 60 MW l k iki ayr enerji santraline sahibiz. Hem piyasaya elektrik satacak konumday z, hem de flirketin elektrik ihtiyac bu santrallerle sa lanmaktad r dedi. Konuflmas nda yat r mlar n maliyetlerinden de bahseden fiahino lu 120 milyon dolar harcanan yat r m n %55 i öz sermaye ile karfl lanm flt r. Yapaca m z ihracatla bugün için ülkemize y ll k milyon dolar olarak sa lanan döviz girdisi, bundan böyle y lda milyon dolarl k seviyelere ulaflacakt r dedi. Atalay fiahino lu nun konuflmas ndan sonra s ras ile TOBB Baflkan R fat Hisarc kl o lu, Çevre ve Orman Bakan Osman Pepe, Kocaeli Valisi Erdal Ata ve son olarak Baflbakan Recep Tayyip Erdo an törende konufltular. Erdo an konuflmas nda Nuh Çimento nun yapm fl oldu u yat r mlardan ve yeni yat r m n tamam n yurt d fl na satmas sonucu ülkeye kazand rd döviz girdisinden dolay memnuniyetini dile getirdi. Konuflmalar n ard ndan Nuh Çimento Sanayi A.fi. nin üçüncü klinker hatt ve ikinci enerji santrali törenle aç ld ktan sonra Atalay fiahino lu ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an beraberindekilerle birlikte yeni yat r mlar n yap ld sahalar gezdiler

5 AKÇANSA dan 135 Milyon Dolarl k Dev Yat r m at r m n tamamlanmas yla Çanakkale fabrikas n n y ll k klinker üretimi yüzde 100 Y artacak ve Akçansa n n toplam klinker üretim kapasitesi 5.7 milyon tona yükselecek. Üyemiz Akçansa, Çanakkale deki çimento fabrikas nda 135 milyon ABD Dolar tutar nda dev bir yeni yat r ma gidiyor. Yat r m n tamamlanmas yla Çanakkale fabrikas n n y ll k klinker üretimi yüzde 100 artacak ve Akçansa n n toplam klinker üretim kapasitesi 5.7 milyon tona yükselecek. Akçansa Yönetim Kurulu nun ald karara göre, en k sa zamanda bafllayacak olan kapasite art rmaya yönelik yeni yat r m 2007 y l sonunda tamamlanacak. Akçansa Genel Müdürü Mehmet Göçmen konu ile ilgili olarak yapt aç klamada, yeni yat r m kapsam nda dünya ölçe inde yüksek ve çevreye duyarl teknolojilerin kullan laca n belirterek, yat r m n devreye girmesiyle Türkiye nin toplam çimento üretim kapasitesinin de önemli ölçüde artaca na iflaret etti. Bu çerçevede yürütülecek lojistik yat r mlarla iç ve d fl ticarette ciddi rekabet avantaj yakalayacaklar n da ifade eden Göçmen, yat r m n devreye girmesiyle, sektörde Türkiye ölçe ini de aflarak bölgesel anlamda bir stratejik güç olma hedefine ulaflacaklar n kaydetti. ISO nun Çevre Ödülü AKÇANSA n n Akçansa Büyükçekmece Fabrikas, stanbul Sanayi Odas n n 2005 y l Sektör Çevre Ödülü ne lay k görüldü. stanbul Sanayi Odas n n çevrenin korunmas, çevre kirlili inin azalt lmas, daha az at k üretilmesi, daha çok çevre dostu ürüne yönelinmesini teflvik etmek ve çevre bilincini gelifltirmek amac yla üyelerine yönelik düzenledi i 2005 y l Sektör Çevre Ödülleri'ni almaya hak kazananlara ödülleri, 22 Haziran 2005 tarihinde düzenlenen törende verildi. Akçansa Genel Müdürü Mehmet Göçmen, ödülünü Çevre ve Orman Bakan Osman Pepe nin elinden ald. Eylül 2005

6 1999 ve 2000 y llar nda ayn ödüle Çanakkale Fabrikas ile lay k görülen Akçansa, bu gururu üçüncü kez yaflam fl oldu. Konu ile ilgili olarak görüfllerini aktaran Mehmet Göçmen; Çevreye karfl olan duyarl l m z ile hem ülke ekonomisine hem de paydafllar m za önemli ölçüde bir katma de er sa l yoruz. Do al kaynaklar m z n korunmas, bugün bizler için; gelecekte de bu co rafyada yaflayacak di er nesiller için gerçekten çok önemlidir. Biz Akçansa olarak, çevre ve ekonomi için de er yaratarak büyüyoruz. Y llard r çevremize yapt m z yat r mlar sonucunda, fabrikalar m z n emisyon de erleri Avrupa standartlar n n oldukça alt ndad r, yani üretimimize hemen hemen tüm Avrupa da devam edebilecek konumday z. fleklinde konufltu. Ay ca, çeflitli at klar çevre ve ekonomi için de ere dönüfltüren Akçansa n n, Büyükçekmece ve Çanakkale çimento fabrikalar, T.C. Çevre ve Orman Bakanl R ve R alternatif yak t kullan m lisanslar n alan ilk fabrikalar olma özelli i tafl yor. Akçansa dan Spora Altyap Deste i Akçansa Çimento sponsorlu unda yap m tamamlanan Büyükçekmece Jimnastik Kulübü, 17 Temmuz 2005 tarihinde Büyükçekmece halk n n hizmetine sunuldu. Büyükçekmece Jimnastik Kulübü, basketbol, tenis, voleybol gibi birbirinden fakl sporlar n yap labildi i çok amaçl bir tesis olarak dikkat çekiyor. Akçansa n n fabrikas n n da bulundu u ilçedeki Jimnastik Kulübü nden, Akçansa çal flanlar da yararlan yor. Akçansa Çimento, çal flanlar n n spora olan ilgisini göz önünde bulundurarak bir spor kompleksinin yap m na destek verdi. Geçti imiz y l protokolu imzalanan ve Akçansa sporsonlu unda yap m biten Büyükçekmece Jimnastik Kulübü, hem Büyükçekmece halk na hem de Akçansa çal flanlar na kazand r lan çok amaçl bir spor kompleksi oldu. Büyükçekmece Jimnastik Kulübü, 17 Temmuz 2005 Pazar günü yap lan törenle; basketbol, tenis, voleybol gibi sporlar n yap labilece i çok amaçl bir alan olarak hizmete girdi. Akçansa, spor alan n n üstünün branda ile kaplanmas, yanlar n n tel çit ile çevrilmesi, zenimin betonlan p saplanmas ve zeminin spor yapmaya elveriflli bir kaplama ile kaplanmas n üstlendi. Spor kompleksiden Büyükçekmece halk n n yan s ra Akçansa çal flanlar da yararlan yor. Böylelikle çal flanlar, ifl stresinde spor salonunda atma ve sosyal aktivitelerde beraber olma flans n yakal yor

7 Konya Çimento Geleneksel Bahar fienli i 12 Haziran 2005 tarihinde Konya Çimento tesislerinde tüm çal flanlar n ve emeklilerin kat l m yla gerçeklefltirilen flenli e yo un kat l m olmufltur. Çeflitli oyunlar n ve aktivitelerin gerçeklefltirildi i organizasyonda Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ö rencileri de bir konser vermifltir. Eylül 2005

8 2 Haziran 2005 tarihinde Konya Çimento tesislerinde tüm çal flanlar n ve emeklilerin kat l m yla gerçeklefltirilen flenli e yo un kat l m olmufltur. Çeflitli oyunlar n ve aktivitelerin gerçeklefltirildi i organizasyonda Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ö rencileri de bir konser vermifltir. 4 Temmuz 2005 tarihinde her iki döner f r n n efl zamanl çal flmas ve üretim ile sat fllarda elde edilen baflar l sonuçlar n de erlendirildi i bir kutlama yeme i düzenlenmifltir. Malzeme al m n n son buldu u tafl oca bölgesinde a açland rma projesinin yürütüldü ü göl kenar mesire yerinde düzenlenen yemekte Konya Çimento Genel Müdürü Davut Ulus bir konuflma yaparak tüm çal flanlara gayretlerinden dolay teflekkür etmifltir. Denizli Çimento da Emeklilik Töreni Denizli Çimento çal flanlar ndan Kalite Kontrol fiefi Rafet Özgün, Ambar fiefi Halit Bar fl, Elektrik Teknikeri Hüseyin Özen ve Sa l k Memuru Kamer Karaman emekli olarak fabrikadan ayr ld lar. Düzenlenen törende emeklilik plaketleri, Fabrika Direktörü Yusuf Ziya Bekiro lu taraf ndan takdim edildi. Bekiro lu törende yapt konuflmada emekli olan çal flanlara Denizli Çimento T.A.fi. ne sa lad klar katk lardan ve baflar l çal flmalar ndan dolay teflekkür edip, sa l kl ve mutlu bir emeklilik yaflam geçirmelerini temenni etti. Sendikam z Üyesi OYSA Çimento Sanayii ve T.A.fi. nin önceki Genel Müdürü Adil Erol un o lu ÖZGÜR EROL Pazar günü vefat etmifltir. Merhuma Tanr dan Rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baflsa l dileriz. Çimento flveren Dergisi 101

AKÇANSA, 5. Kez En Be enilen fiirket Seçildi

AKÇANSA, 5. Kez En Be enilen fiirket Seçildi fabrika haberleri AKÇANSA, 5. Kez En Be enilen fiirket Seçildi Türkiye çimento sektöründeki lider konumunu bir kez daha vurgulayan Akçansa, Capital Dergisi taraf ndan 5. kez en be enilen çimento flirketi

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Hannover Fuar nda Gebze Ticaret Odas na büyük ilgi Gebze Ticaret Odas 'n n stand Hannover Sanayi Fuar 'nda büyük ilgi gördü. Fuar n aç l fl n 16 nisanda Baflbakan

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

fiiflecam Çevre Politikas

fiiflecam Çevre Politikas Eylül - Ekim 2005 Y l 46 Say 246 fiiflecam Çevre Politikas Ç NDEK LER fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

fiiflecam Çevre Politikas

fiiflecam Çevre Politikas Temmuz - A ustos 2005 Y l 46 Say 245 fiiflecam Çevre Politikas Ç NDEK LER fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER LER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Savunma sanayisinde zmir ata Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n (EBSO) Deniz Kuvvetleri Komutanl - 'na ba l Envanter Kontrol Merkezi Komutanl yetkililerinden oluflan bir

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

6-7 uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 Milyon $ tutar nda kredi anlaflmas imzaland.

6-7 uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 Milyon $ tutar nda kredi anlaflmas imzaland. Ç NDEK LER ED TÖR Çözülme ve yeniden örülmeyi kavramak Eylül - Ekim 2004 Y l 45 Say 240 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel: (0212)

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

www.aygaz.com.tr 444 4 999 Sürdürülebilir Kalk nma Raporu 2007 2 3 4 8 10 12 16 20 22 23 24 25 26 28 31 33 34 36 37 38 42 Ufkumuz-fiirket Profili Aygaz Genel Müdürü nün Rapor Takdimi 2007 Y l nda Aygaz

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

ATO nun iki projesi BM den ödül ald

ATO nun iki projesi BM den ödül ald TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER ATO nun iki projesi BM den ödül ald Adana Ticaret Odas bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birli i Bilgi Merkezi'nin; Adana Ticaret Odas ile Mersin ve

Detaylı