SAYI: 15 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ HAZÝRAN-TEMMUZ 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI: 15 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ HAZÝRAN-TEMMUZ 2004"

Transkript

1 SAYI: 15 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ HAZÝRAN-TEMMUZ 2004

2 Ýçindekiler Sunuþ Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 8 Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Aliþan Satýlmýþ la Söyleþi. ABD nin Ortadoðu Projesi ve Enerji Koridorlarýnýn Merkezlerindeki Türkiye Prof.Dr. Recep Kök ABD, Gerçekten Dost mu Arýyor Sanýyorsunuz? Yýldýrým Koç AKP, Türk Milletine Cevap Ver Türk Devletini Esir Aldýlar? Yýldýray Çiçek Üstte Gök Basmasa, Altta Yer Delinmese, Senin Ýlmi ve Töreni Kim Bozabilir? Özgür Bayraktar Bahane Bulsak Þaþardýk!.. Ýmza Günü Lümpenlik ve Ülkücülük Tipoloji Davut Yaðmuru Ülkü Ocaklarý ndan Kýsa Kýsa... Hakan Sarýlar Bahadýr Eftim Aliþan Satýlmýþ Almila AKSOY Biraz gecikmeli de olsa, yine sizlerle birlikteyiz. Gecikmeli de olsa diyoruz, bu gecikmenin sebebi; önemli bir haberi ve bu haberin fotoðraflarýný sizlere sýcaðý sýcaðýna ulaþtýrmak istememizden kaynaklandý. Bu sebepten ve okullarýn tatile girmesinden dolayý Haziran sayýmýzý, Temmuz sayýmýzla birleþtirdik. Hepinizin bildiði gibi Haziran tarihlerinde Ýstanbul da düzenlenecek NATO toplantýsýna katýlacak olan, ABD nin Ýnsanlýk ve Ýslam düþmaný baþkaný George W. Bush un Türkiye ye geliþini protesto etmek için Ülkü Ocaklarý, Müslümanlara karþý yeni bir Haçlý Seferi baþlatarak, dünyayý kan ve gözyaþýna boðan ABD baþkaný Katil George Bush un Türkiye ye gelmesini, Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaþý olarak istemiyorum. baþlýklý bir imza kampanyasý baþlattý. Elinizde bulunan Haziran sayýmýzda, bu kampanyanýn haberini ve fotoðraflarýný geniþ bir þekilde bulacaksýnýz. Ayrýca Genel Baþkanýmýz Aliþan Satýlmýþ la yapýlmýþ olan söyleþiyi ve yazarlarýmýzýn konu ile ilgili yazýlarýný da yine bu sayýmýzda sizlere sunuyoruz. PKK ya yardým ve yataklýk ettikleri gerekçesiyle hüküm giymiþ olan eski DEP milletvekilleri, ABD ve AB nin talimatý üzerine, AKP hükümetinin yaptýðý yasal düzenlemeler sonucu tahliye edildiler ve dýþiþleri bakaný tarafýndan (hangi sýfatla olduklarý bile belli olmadan) bakanlýðýn resmi konutunda aðýrlandýlar. Türk milliyetçilerine karþý her türlü baskýyý reva gören bu hükümet, aslýnda kendisinden bekleneni yaptý. Çünkü AKP, kendisini iktidara taþýyan emperyalist efendilerine karþý diyet borçlarýný ödemek zorundadýr. Bu hükümetin emperyalizme baðýmlýlýðý o kadar artmýþtýr ki; Baþbakan Tayip Erdoðan ýn Ýran a yapacaðý resmi ziyarete bile ABD izin vermiyor ve bu ziyaret gerçekleþemiyor. Türk milletini bu kadar küçültmeye hiçbir kiþi ve kurumun hakký yoktur. Bunun hesabýný Türk milleti elbette soracaktýr. Ocaklardan kýsa kýsa bölümünde ise, genel merkezin yaptýðý basýn açýklamalarýnýn tam metnini ve diðer haberleri okuyabilirsiniz. Milliyetçi Hareket Partisinin lideri sayýn Devlet Bahçeli, bilindiði gibi baþarýlý bir kalp ameliyatý geçirmiþ ve 20 Haziran günü hastaneden taburcu edilmiþtir. Taburcu olurken bile Bu doktorlar, Türk doktorlarý diyerek, Türklüðünden utanan bazý çevrelere adeta bir ders vermiþtir. Kendisine acil þifalar diliyoruz. Aðustos sayýmýzda görüþmek üzere Sahibi Aliþan SATILMIÞ Ülkü Ocaklarý Ýnternet Sayfasý AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ Yýl : 2 Sayý: 15 HAZÝRAN-TEMMUZ 2004 Yazý Ýþleri Müdürü Ýbrahim ÖZBAY Genel Yayýn Yönetmeni Yýldýray ÇÝÇEK Ýdari Ýþler Müdürü Mustafa ÝLTEKÝN Ýdare Yeri Oðuzlar Mahallesi 42. Sokak No: 26 Balgat / ANKARA (0,312) (pbx) Düzenleme / Baský SARAY MATBAACILIK Dergimizde yayýnlanan makaleler kaynak gösterilmek þartýyla iktibas edilebilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Yayýnlanan tüm yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Dergimiz prensip icabý ticari reklam almamaktadýr. ( 2 ) Ülkü Ocaklarý

3 Baþbuð dan... Emperyalizm, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, Milli Kurtuluþ Savaþýmýz sýrasýnda da karþýmýza dikilmiþti. O zaman, Anadolu'nun Sakarya'ya kadar olan kýsmýný Yunanistan yapmak ve Doðu Anadolumuzu Adana'ya kadar da Ermenistan yapmak, Ankara'nýn etrafýnda bir küçücük, yine emperyalizmin oyuncaðý olacak, bir Türkiye devleti meydana getirmek için üstümüze çullanmýþlardý. Bunun ifadesi, Sevr anlaþmasýyla kendini bulmuþtur. Sevr anlaþmasý, Türkiye'nin ve Türk Milletinin felaketini gösteren bir anlaþmaydý; ama milletimiz, halkýmýz bunu kabul etmemiþtir. O zaman Kuvayý Milliyecilerin, Atatürk'ün etrafýnda toplanan arkadaþlarý, memleketimizin bütün insanlarý, el ele vererek bunu reddetmiþler, buna karþý çýkmýþlardýr. O sýrada emperyalistler, Ýstanbul'da Kürt Teali Cemiyet kurmuþlar, bunun baþýna da Þerif Paþa adýnda bir haini getirmiþlerdi. Bunlar, Anadolu'ya ajanlar ve casuslar göndererek, Türkiye'nin kurtuluþu için çalýþan Kuvayý Milliyecileri arkadan vurmaya çalýþmýþlardýr ama Türk Milleti, özellikle doðulu vatandaþlarýmýz, emperyalistlerin gönderdiði bu casuslara imkan tanýmamýþlar, onlarýn hiçbir tahribat yapmasýna meydan býrakmamýþlar, kendi elleriyle, düþmanýn bu beþinci kol casuslarýný tepelemiþlerdir. Netice de Türkiye Cumhuriyeti kurulmuþtur. Türkiye Cumhuriyetini kuran Atatürk ve arkadaþlarý ve bütün Türkiye halký, o zaman el ele, baþ baþa vererek Türkiye Cumhuriyeti Devletini bir devlet olarak ve merkeziyetçi, merkezden yönetilen bir devlet olarak kurmuþlardýr. Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran bu yüksek þahsiyetler, memleketin menfaatlerini çok iyi tartan kiþilerdir. Türkiye'nin, eskiden beri karþý karþýya bulunduðu federal sistem ve eski tabiriyle ademi merkeziyetçi sistem ve eyalet sistemi gibi görüþlere itibar etmemiþlerdir. Memleketimizin doðulusu olsun, batýlýsý olsun, Karadenizli olsun, Akdenizlisi olsun bütün vatandaþlarýmýz, el ele beraber Türkiye Cumhuriyetini Devletini üniter yapýda ve merkeziyetçi bir sistemde kurmayý, Türkiye Halkýnýn iyiliði için, Türkiye halkýnýn yükselmesi için, Türkiyenin korunmasý için gerekli saymýþlar ve bu vasýta ile bir devlet meydana getirmiþler Onun için, Türkiyemizde bilhassa güneydoðulu vatandaþlarýmýzýn, aydýn geçinen bazý kimselerin, "Ben kürdüm, Kürtçe hakkýmý tanýyýn. Kürtçe yayýn hakkýmý verin..." diye konuþmalarý, etnik ýrkçýlýðýn daniskasýdýr. Etnik ýrkçýlýk ve þovanizm, Türk Milletine bela getirir, felaket getirir. Baþbuð Alparslan Türkeþ Ülkü Ocaklarý ( 3 )

4 LÝDER DEN S on günlerde yaþanan geliþmeler, Türkiye nin milli birliðini ve bütünlüðünü hedef alan bazý çevrelerin ülkeyi tehlikeli bir gerginlik ortamýna sürüklemek istediklerini göstermektedir. Ýhanet provalarý ve nümayiþlerle yeni tahrikler için zemin arayýþýna girilmiþtir. Bu niyetler karþýsýnda, bütün vatandaþlarýmýzýn, siyasi partilerin, basýn organlarýnýn ve devlet ve toplumun tüm kurum ve kesimlerinin, azami sorumluluk anlayýþý ve saðduyu ile hareket etmeleri hayati önem taþýmaktadýr. AKP hükümetinin içine düþtüðü teslimiyet ve aczden güç ve cesaret alan bu iç ve dýþ tahriklerin iç bünyemizi kemirmesine ve Türkiye nin ufkunun karartýlmasýna asla izin verilmemelidir. Bu aziz vatan hepimizindir. Ayný kader gemisinin yolcularý olarak Türkiye mizin bir kaos ortamýna sürüklenmesini hep birlikte önlemek, hepimiz için tarihi bir görevdir. AKP iktidarý, kendisiyle birlikte Türkiye yi de bir felakete sürükleyecek bu tehlikeli yolda ýsrar ederse, bu durumun çok aðýr olacak vebalini tarih önünde taþýmak durumunda kalacak ve mahþeri vicdanda mahkum olacaktýr. Bölücü terör örgütüne yardým ve yataklýktan mahkum olan ve PKK baðlantýlý faaliyetleri nedeniyle kapatýlan bir siyasi partiye mensup dört eski milletvekilinin geçen hafta tahliyesi, yeni tahriklerin sahneye konulmasý için siyasi bir gövde gösterisine dönüþtürülmüþtür. PKK nýn siyasallaþma hedefinin adým adým gerçekleþtirilmesini Türkiye politikasýnýn merkezi haline getiren AB, bu mahkumlarýn serbest býrakýlmasý i- çin bugüne kadar her zorlamayý yapmýþ, her yola tevessül etmiþtir. Bunun için Türkiye ye, Türk Milletine ve Türk adaletine her türlü hakaret yöneltilmiþtir. Bu konuda baþvurulmadýk baský ve tehdit kalmamýþtýr. Siyasi amaçlarý, niyetleri ve fiilleri ortada olan bu kiþiler, sözde barýþ ve hürriyet kahramaný ilan edilmiþlerdir. Yaþanan bütün bu süreçte, bu kiþiler hiçbir piþmanlýk duymadýklarýný ve bölücü terörün destekçisi olduklarýný her sözleri ve hareketleriyle göstermiþlerdir. Bunu bazý çevreler unutmak ve unutturmak isteseler bile, bu gerçekler Türk Milletinin hafýzasýndan silinmemiþtir. Bugün, bunlarýn serbest kalmasý yine ayný çevreler tarafýndan bir bayram havasý içinde kutlanabilmekte, yeni tahriklerin bir provasý olarak görülebilmektedir. AKP, bu süreçte kendisine verilen görevi büyük bir sadakatle ifa etmiþtir. Ýlk adým olarak, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesini Türk milli hukuk sisteminin ü- zerinde Yüksek Temyiz Mahkemesi haline getirmiþtir. Bundan sonra da, bu mahkemenin teknik ihlal kararlarýnýn Türk mahkemelerinin kesinleþmiþ hükümlerini ( 4 ) Ülkü Ocaklarý

5 geçersiz kýlmasýný ve yeniden yargýlama sebebi olmasýný kabul etmiþtir. Bu zorlamalarla baþlatýlan yeniden yargýlama sürecinde yapýlan duruþmalar, Avrupalý gözlemcilerin Türkiye ye pervasýzca hakaret ettikleri bir gösteri alanýna dönüþmüþtür. Mahkemenin ilk mahkumiyet karanýnda ýsrar etmesi üzerine de Türkiye yi, Türk insanýný ve Türk a- daletini hedef alan ve aþaðýlayan hayasýz bir kampanya baþlatýlmýþtýr. Ne hazindir ki, basýnýmýzýn bir bölümü de bu koroya katýlmýþtýr. AKP ise devlet idaresi ciddiyeti ve sorumluluðuyla baðdaþmayacak þekilde bu hakaretleri neredeyse haklý gören ve göstermek isteyen bir tutum sergilemiþtir. Baðýmsýz Türk adaletini baský ve tehditlerle sindirmeyi ve yýldýrmayý amaçlayan bu gayretler sonunda ortak amaca nihayet ulaþmýþtýr. Türk milleti adýna yargý yetkisini kullanan baðýmsýz Türk mahkemelerinin kararlarýný tartýþmak, bunlara siyasi etki izafe etmek hukuk anlayýþýmýzla baðdaþmamaktadýr. Milliyetçi Hareket in, kanunlarýn adil ve doðru uygulanmasýndan ve bunun sonucu verilen kararlardan hakký olanlarýn yararlanmasýndan rahatsýz olmasý için herhangi bir özel neden bulunmamaktadýr. Bu bakýmdan, biz sadece bu kararýn siyasi sonuçlarý üzerinde duracaðýz. Bugün gelinen noktaya bakýldýðýnda, karþýmýzdaki gerçekler þunlardýr: Türkiye deki bölücü çevreler, bu geliþmeyi siyasi a- maç ve hedeflerinin adým adým gerçekleþmesi yolunda önemli bir eþik olarak görmüþ ve bundan cesaret almýþtýr. Bu suretle, AB nin himayesi ve vesayeti altýnda Türkiye de yeni tahrik ve nifak tohumlarýnýn atýlmasýnda yeni bir zemin kazanýlmýþtýr. Bugün, bölücü çevrelerin ve Türkiye de demokrasi havariliði rolüne soyunan gaflet erbabýnýn þimdi de bu kiþilere yeni bir siyasi misyon yüklemeye çalýþtýklarýný esefle görmekteyiz. Türkiye de devlet eliyle ve öncülüðünde Kürtçe yayýn ve öðreniminin önünün açýlmasýyla ayný zamana rastlayan bu son geliþme, Kürt sorununa barýþçý çözüm bulunmasý zorlamalarýnda yeni bir itici güç olarak kullanýlmak istenilmektedir. Barýþ süreci olarak i- fade edilen bu yeni zeminde sürdürülecek mücadelede, bu son geliþme bir milat olarak görülmekte ve bu amaçla kullanýlmaya çalýþýlmaktadýr. Kim, kiminle ve ne için mücadele edecektir? Barýþ sürecinden kastedilen nedir? Son geliþmelerin ortaya çýkardýðý ilk sonuç ve tezahürlere bakýldýðýnda, bu sorularýn cevabýný bulmak güç olmayacaktýr. Yapýlan beyanlar, beklenti ve niyetlere ýþýk tutmaktadýr. Bu çevrelerin yaptýðý ilk çaðrý, halk savunma güçleri olarak andýklarý silahlý PKK teröristlerinin siyasi sürece katýlmasýnýn önünün açýlmasý için, ayrým yapýlmaksýzýn genel siyasi af çýkartýlmasý çaðrýsý olmuþtur. Þimdi barýþ elçisi olarak görülen bu çevreler, Hükümetle terörist PKK ya eþit mesafede durduklarýný söylemiþler ve son dönemde Türkiye de uygulanan projelerin mimarýnýn Sayýn diye hitap ettikleri terörist baþý olduðunu belirtmiþlerdir. Ýmralý daki katil lehine özgürlük ve af sloganlarýnýn atýldýðý nümayiþler yapýlmýþ, böyle bir ortamda terörist PKK nýn büyüklük ve fedakarlýk göstererek sözde ateþkes i 6 ay daha u- zatmasý için ricacý olunmuþtur. Öte yandan, bölücü tahriklerin yeni bir cesaret kazanmasýyla birlikte, güvenlik kuvvetlerimize karþý terör eylemleri de hýz kazanmýþ ve hain saldýrýlar sonucu son dört gün içinde dört güvenlik görevlimiz alçakça þehit edilmiþtir. Bütün bu geliþmelere AKP hükümetinin tepkisi ise bizler için þaþýrtýcý olmamýþtýr. Son mahkeme kararýnýn Türkiye yi hem içerde, hem de dýþarýda rahatlattýðýný söyleyen Adalet Bakaný, bunun arkasýndan gelecek taleplere de cesaret verecek þekilde, demokratik sabýrla herþeyin aþýlacaðý teminatýný vermiþtir. Sayýn Baþbakan da ABD gezisi dönüþünde bu tartýþmalara katýlmýþ ve bir bebeðin doðumunun bile 9 ay 10 gün sürdüðünü hatýrlatarak, acele edilmemesi gerektiðini, her sorunun zamanla çözüleceðini söylemiþtir. Görünüþte siyasi af taleplerine karþý çýkan Sayýn Baþbakan, bilahare bunu yalanlarcasýna saðlýklý doðum için gayret sarfettiklerini belirtmiþ ve böylece bu konudaki beklentilerin zaman içinde karþýlanacaðý hususunda kapýyý açýk býrakmýþtýr. Bütün bu yaþananlar, Türkiye yi yönetenler için e- sef verici gaflet tezahürleridir. Þimdi de, bölücü terörü hiçbir piþmanlýk duymadan hala desteklediði ortada olan bu çevrelerden, Türkiye de iç huzur ve barýþýn korunmasýnda siyasi bir rol oynamalarý beklenmektedir. Bu siyasi misyon, anlaþýldýðý kadarýyla, bölücü terörün nihai amaçlarýna siyasi yollarla ulaþmasýný saðlayacak bir süreç için, bölücü mihraklarla bir uzlaþmaya varýlmasý konusunda yardýmcý olmalarýdýr. Milliyetçi Hareket in milli birliðin korunmasýnda gösterdiði hassasiyet ve hiçbir ayrým gözetmeden bütün vatandaþlarýmýzýn ayný kaderi paylaþtýklarý bu a- ziz vatanda huzur içinde kardeþçe yaþamalarýna verdiði büyük önem, her türlü tartýþmanýn üzerindedir. Ancak, iç huzur ve barýþýn saðlanmasýnýn yolunun, bunu yýkmaya çalýþan bölücü terörle müzakere etmekten asla geçmeyeceði de çok açýktýr. Böyle bir pazarlýk anlayýþýnýn, gaflet ve delaletin ö- tesinde bir ihanet olacaðýný herkes çok iyi bilmelidir. Kimse Türk milletinin sabrýyla oynamamalý, altýnda Ülkü Ocaklarý ( 5 )

6 kalacaðý hesapsýz adýmlar atmamalýdýr. Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar haysiyet kýrýcý bir duruma sokulmamýþtýr. Hiçbir devirde Türkiye nin milli hassasiyetleri bu kadar pervasýzca hedef alýnmamýþ, oyuncak haline getirilmemiþtir. AB ye her bakýmdan teslim olan AKP iktidarý, ne a- cýdýr ki, Türkiye yi Avrupa Birliðine taþýmakta bölücü heveslere umut baðlamýþ, bundan medet umar hale düþmüþtür. Avrupa da bu gerçeði görmekte ve AKP nin bu zaafýndan daha fazla yararlanmak konusunda cesaretlenmektedir. AKP iktidarýna bu konuda hakim olan anlayýþ, önümüzdeki dönemde Türkiye yi çok zor günlerin beklediðinin habercisidir. Bölücü terörün Türkiye nin AB ü- yelik sürecini kendi siyasi hedeflerine hizmet edecek bir araç olarak gördüðü ve siyasi stratejisinin AB nin Türkiye den talepleriyle örtüþtüðü, kimsenin inkar edemeyeceði gerçeklerdir. Burada asýl üzücü olan, siyasi gelecek hesabýyla AKP nin siyasi gündeminin de bu çizgiyle kesiþiyor olmasýdýr. Siyasi geleceðini AB nin göstermelik de olsa vereceði desteðe baðlayan AKP iktidarý, Türkiye nin o- nurunun, milli hassasiyet ve çýkarlarýnýn sýrtýndan ve bunlarý çiðnemek pahasýna, AB ne yaranmak telaþý içindedir. Ancak bu hizmet yarýþý nereye kadar gidecek, bu yol Türkiye yi nereye götürecektir? Milliyetçi Hareket in Türkiye nin geleceði bakýmýndan endiþe duyduðu husus budur. AB nin Türkiye ye bakýþ tarzý ve bunda etkili olan unsurlar, bu konudaki kaygýlarýmýzý haklý çýkarmaktadýr. Bilindiði gibi, AB nin Türkiye nin üyelik sürecine yaklaþýmýnda belirleyici olan temel etken Güneydoðu Sorunu ve Türkiye de Kürt milli azýnlýðý yaratmak mülahazasýdýr. AB nin bu bakýþ açýsý, resmi raporlarda da ifadesini bulmuþtur. Kürt asýllý vatandaþlarýmýzý milli ve etnik azýnlýk o- larak gören AB, Türkiye nin Kopenhag Siyasi Kriterleri ne uyumu konusunu da, büyük ölçüde, bu çerçeveye oturtmaktadýr. Bu anlayýþla hareket eden AB, kültürel haklarýn ötesinde, bu etnik farklýlýða siyasi statü kazandýrýlmasýný ve bunun Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý nda açýkça tanýnarak somut biçimde ifadesini bulmasýný talep edebilmektedir. AB nin istekleri bununla da kalmamaktadýr. Bu sakat yaklaþýmýn bir sonucu olarak, Türkiye den Güneydoðu sorununa siyasi çözüm bulmasý ve bunun i- çin bölücü terör örgütü veya aracýlarý vasýtasýyla bir diyalog ve müzakere süreci baþlatmasý istenmektedir. AKP hükümetinin yanlýþ politikalar ve AB nin iyi niyetten uzak tutumu nedeniyle, bugün Türkiye nin AB üyelik süreci, maalesef, böyle bir ipotek altýna sokulmuþtur. Milliyetçi Hareket, Türkiye nin AB üyelik sürecinin böyle bir sakat zeminde ilerletilemeyeceðine, bunun çýkmaz bir yol olacaðýna samimiyetle inanmaktadýr. Bu kýsýr döngü kýrýlmadýðý sürece, AB ile i- liþkilerimiz hastalýklý yapýdan kurtulmayacaktýr. Böyle bir sonucun AB nin çýkarlarýna da hizmet etmeyeceði ortadadýr. Ancak, AKP iktidarýnýn AB ile iliþkileri böyle bir boyunduruk altýnda sürdürmeye hevesli olmasý, karþýmýza sürekli yeni talep ve dayatmalarla çýkýlmasýna zemin hazýrlamaktadýr. Bu sonu gelmez taleplerin iç bünyemizde yaratacaðý gerginlik ve huzursuzluk, sosyal dokumuzun ve siyasi yapýmýzýn zaman içinde kemirilmesine ve tahrip olmasýna yol açabilecektir. Üniter yapýya sahip bir milli devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti nin bölünmesine, etnik farklýlýklarý aþan ve ortak deðerlere dayanan milli birliðimizin tahrip edilmesine elbette hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bundan kimse þüphe duymamalýdýr. Bununla birlikte, Türkiye nin etnik, mezhep ve kültürel farklýlýklar temelinde bir çekiþme ortamýna sürüklenmesi ve bunun sonucu sorunlu bir devlet ve toplum haline getirilmesi tehlikesi, ciddi bir risk olarak karþýmýzdadýr. Bunu herkes çok iyi düþünmeli ve azami basiret ve sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. Milliyetçi Hareket in iç huzur ve istikrar ortamýnýn zarar görmesi ve milli bütünlüðümüzün bozulmasý riski taþýyan geliþmelere karþý gösterdiði hassasiyet bundan kaynaklanmaktadýr. Bu samimi endiþeler aþýrý ve gereksiz bir korkunun ve vehimin ürünü deðildir. Bu hayati konunun hafife alýnmaya tahammülü yoktur. Bu aziz vatan sokakta bulunmamýþtýr. Bu konuda fikir yürütülürken, Irak taki siyasi çözülme ve parçalanma sürecinde Kuzey Irak ta adým adým bir Kürt devleti kurulmasý yolunda yaþanan geliþmeler çok iyi deðerlendirilmelidir. Kürt gruplarýn bu süreçte sergiledikleri küstah tutumlar ve ortaya çýkan ( 6 ) Ülkü Ocaklarý

7 bu yeni dinamiklerin Türkiye üzerindeki muhtemel yansýmalarý da gereken ciddiyetle göz önünde bulundurulmalýdýr. AKP nin, AB ile uyum adý altýnda bugüne kadar yaptýklarý, AB tarafýndan yine de yeterli görülmemekte, açýlan bu yolda Türkiye nin önüne bitmeyen taleplerle gelinmektedir. AKP yöneticileri ise, bu yöndeki çabalarýnýn aralýksýz süreceði konusunda AB ne her gün teminat vermektedir. Türkiye ye dayatýlmasý beklenen talep listesi bellidir. AKP nin bu konuda ne yapacaðý ise merak ve endiþe konusudur. Bu konudaki endiþelerimiz somut olarak þu noktalarda toplanmaktadýr: Ana dil öðrenimi ve TV yayýnlarý konusundaki ýsrarýnýn gerçek amacý, zaman içinde devlet öncüðünde ortak bir azýnlýk dili geliþtirilmesi ve bu temelde etnik bilinç oluþturulmasýdýr. AKP nin bu konuda attýðý a- dýmlardan sonra özel imkânlarla ana dil öðreniminin yeterli olmadýðý gerekçesiyle bu dillerin devlet okullarýnda önce seçimlik ders olarak okutulmasý, sonra da bunun denklik yoluyla Türk eðitim sisteminin içine a- lýnmasý talepleriyle karþýlaþýlmasý beklenmelidir. AKP, bu talepler karþýsýnda ne yapmayý düþünmektedir? Demokratikleþme standardý diyerek bunu da mý kabul edecektir? Öte yandan, etnik temelde farklý özelliklere bir statü kazandýrýlarak bunlarýn kültürel plânda tanýnmasýnýn arkasýndan, bunlarýn siyasi plânda kullanýlmasý talepleri de, zaman içinde, kaçýnýlmaz olarak karþýmýza getirilecektir. Bu amaçla etnik platformda siyaset yapýlmasýna, etnik temelde siyasi parti kurulmasýna imkân tanýnmasý istenilecektir. AKP iktidarý, medeniyet ölçüsü olduðu gerekçesiyle ve Kopenhag siyasi kriterlerinin bir icabý sayarak, bu istekleri de yerine getirecek midir? Bugün için Türkiye nin karþýsýna getirilen birinci öncelikli talep, kanlý PKK teröristleri için toplu ve genel bir siyasi af çýkartýlmasýdýr. AKP, acaba, AB üyelik sürecinde toplumsal barýþ ihtiyacý gerekçesiyle, bunu da kabul edecek midir? Teröre karþý mücadelede hayatlarýný feda eden þehitlerimizin aziz hatýralarýna ve bu uðurda geleceklerini feda eden kahramanlara sýrtýný dönen AKP zihniyeti, PKK katillerini affetmek için yine demokrasi havariliðinin ve AB nin arkasýna saklanacak mýdýr? Bu noktada, Ýmralý daki terörist baþýnýn durumuna iliþkin talepler üzerinde önemle durulmasý gerekli olacaktýr. Ýdam cezasýnýn alelacele kaldýrýlmasýyla, hak ettiði cezadan kurtulan bu caninin Ýmralý da tek baþýna kalmasýnýn psikolojik sorunlara yol açtýðý þikayetleri her gün dile getirilmektedir. Bu nedenle tecrit haline son verilmesi ve diðer terörist PKK mahkumlarýyla bir arada kalmasý istenilmektedir. Öte yandan, AB üyelik süreci bahanesiyle uzak olmayan bir gelecekte Türkiye nin önüne, bu caninin affedilerek siyaset yapmasý imkanýna kavuþmasý dayatmasýnýn çýkartýlmasý kimseyi þaþýrtmamalýdýr. Ýçine sürüklendiðimiz bu tehlikeli ve kaygan yolda artýk her þey mümkündür. Türk milleti þimdi merak etmektedir: AKP, bu dayatmalarý da Türkiye de yeni ve temiz bir sayfa açmak ve bir demokrasi ayýbýný silmek olarak mý görecektir? Bunlarý da engin demokrasi anlayýþýyla deðerlendirip gereðini yerine getirecek midir? Türkiye nin kaderi ve geleceði üzerinde kumar oynamak ve bölücü emelleri için Türkiye yi bir kaos ortamýna sürüklemek isteyenlerin meþum hesaplarýný boþa çýkarmak hepimizin ortak sorumluluðudur. Aziz Türk milleti, bir bütün olarak, þaþmaz saðduyusu ve basireti ile her badireyi aþacak güçtedir. Türkiye nin kudretini küçümseyenlerin, Türk Milletinin sabrýný denemek isteyenlerin ve Türk milletinin birliðini ve bütünlüðünü yýkmak için meydaný boþ bulan bir cüretle tahriklerle bulunmaya yeltenen cereyanlarýn ve bunlarýn iþbirlikçilerinin sonu hüsran olacaktýr. Herkes haddini bilmeli, rüzgar ekenin fýrtýna biçeceðini aklýndan hiç çýkarmamalýdýr.bu vatan sahipsiz deðildir. Türkiye nin aziz varlýðýný kutsal sayan Türk Milliyetçileri ve etnik kökeni, siyasi eðilimi ve tercihi ne o- lursa olsun, Türkiye yi ve Türk milletini seven gerçek vatanseverlerin hamiyeti ve gayretleriyle her zorluk a- þýlacak, Türkiye nurlu bir geleceðe mutlaka taþýnacaktýr. Bütün vatandaþlarýmýzýn ve Türkiye deki her kesimin bunun bilinciyle ve aklý selimin rehberliðinde hareket etmeyi sürdürmesi ve toplumsal huzurun korunmasý için üzerine düþen görevi bu bilinçle yerine getirmesi en halisane temennimizdir. Türkiye yi bir bütün olarak kucaklayan ve ortak deðerlerin oluþturduðu büyük Türk milletinin mutluluðunu, refahýný ve kardeþliðini her düþüncenin üstünde tutan Milliyetçi Hareket, Türkiye nin onurlu ve parlak geleceði için fütur getirmeyen bir cesaret ve metanetle ve sönmeyen bir vatan aþký ile mücadeleye devam edecektir. Dr. Devlet BAHÇELÝ MHP Genel Baþkaný Ülkü Ocaklarý ( 7 )

8 Emperyalizm, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, Milli Kurtuluþ Savaþýmýz sýrasýnda da karþýmýza dikilmiþti. O zaman, Anadolu'nun Sakarya'ya kadar olan kýsmýný Yunanistan yapmak ve Doþu Anadolumuzu Adana'ya kadar da Ermenistan yapmak, Ankara'n ýn etrafýnda bir küçücük, yine emperyalizmin oyuncaþý olacak, bir Türkiye devleti meydana getirmek için üstümüze çullanmýþlardý. Bunun ifadesi, Sevr anlaþmasýyla kendini bulmuþtur. Sevr anlaþmasý, Ülkü Türkiye'nin Ocaklarý ve Türk Milletinin felaketini gösteren Genel bir anlaþmaydý; ama Baþkan milletimiz, halkýmýz bunu kabul etmemiþtir. O zaman Kuvayý Milliyecilerin, Atatürk'ün etrafýnda toplanan arkadaþlarý, memleketimizin bütün insanlarý, el ele vererek bunu reddetmiþler, buna karþý çýkmýþlardýr. O sýrada emperyalistler, þstanbul'da Kürt Teali Cemiyet kurmuþlar, bunun baþýna da þ erif Paþa adýnda bir haini getirmiþlerdi. Bunlar, Anadolu'ya ajanlar ve casuslar göndererek, Türkiye'nin kurtuluþu için çalýþan Kuvayý Milliyecileri arkadan vurmaya çalýþmýþlardýr ama Türk Milleti, özellikle doþulu vatandaþlarýmýz, emperyalistlerin gönderdiþi bu casuslara imkan tanýmamýþlar, onlarýn hiçbir tahribat yapmasýna meydan býrakmamýþlar, kendi elleriyle, düþ b b þi i k l l t l iþl di ÝNSAN OLMAK ve ÝNSAN KALMAK ÝÇÝN Emperyalizme Karþý BÝRLEÞMEK GEREK - Ebu Gureyb hapishanesindeki iþkencelerin ortaya çýkmasýndan sonra dünya kamuoyu ayaða kalktý. Hiç kuþkusuz ABD kamuoyu da çoðunlukla ayný tiksintiyi yaþamýþtýr. Buna raðmen Bush yönetimi iþi aðýrdan alýyor. Siz bunu neye baðlýyorsunuz? Anlattýklarýnýza yakýnda ABD baþkanlýk seçiminin yapýlacaðýný da ekleyebiliriz. Bütün bunlara raðmen Bush yönetimi ne kendi kamuoyunu, ne de dünya kamuoyunu pek umursamýyor gözükmektedir. Peki neden? Neden Bush yeniden seçilmesini tehlikeye atan böyle bir tavýr a- lýyor? Bunun cevabý ABD de iktidarý asýl kimin elinde tuttuðu problematiðinde yatýyor. Genel kaný iktidarýn ulus a- þýrý þirketlerin elinde olduðudur ki buna ben de katýlýyorum. Eðer ABD de asýl iktidar þirketlerse, böyle kritik dönemlerde inisiyatif almak da onlarýn hakkýdýr. U- nutmayalým ki Bush ve Cheney de dahil olmak üzere bugünkü iktidarýn bütün üst düzey yöneticileri daha önce büyük þirketlerde görevli ya da onlarla bir þekilde iliþkiliydiler. Buradan sorunuzun cevabýna dönecek olursak, Bush kendi geleceðini hangi güçlere teslim ettiyse I- rak daki geliþmeleri de o güçler yönlendiriyor. Dolayýsýyla kamuoyunun ayaða kalmasýna raðmen iþi aðýrdan almýyor, galiba geliþmelere yön verecek karar mekanizmasýna hakim deðil. - Þu halde Bush yönetimi kendi geleceðini riske atýyor diyebilir miyiz? ABD de iktidarý elinde tutan odaklar, ayný zamanda kamuoyu oluþturma araçlarýna da tam olarak hakimdirler. Eðer Bush un yeniden baþkan olmasýna karar vermiþlerse, tedbir alýrlar. Bunun için seçimler yaklaþtýðýnda küresel çapta hiç kimsenin aklýna gelmeyecek ve sadece þimdiki yönetimin iþine yaracak geliþmeler görebiliriz. Þirketler ABD sinin Irak ta ortaya saçýlan pisliklerinin, yakýn gelecekte ya da orta vadede küresel hesaplarýný bozacaðýný düþünmek bir hayalin peþine düþmekten farksýzdýr. Onlar her yeni geliþmeyi etkilerini daha da artýrmak için deðerlendirecek araçlara sahiptir. Sözgelimi þöyle bir teori var: Ýþkence fotoðraflarý dünyayý ayaða kaldýracak. ABD nin basýn, reklam, halkla iliþkiler ve film þirketleri, bozulan imajlarýný düzeltmek için, iþe koyulacaklar. Her faaliyetleri yeni kazançlar getirecek. Finansmaný? Irak petrolleri Ýþkenceler ve iþkence fotoðraflarý Irak içinde de direniþi körükleyecek. Yabancýlar için tehlike büyüyecek. Oradaki can ve mal emniyeti dahil bir çok iþi zaten ABD þirketleri yapýyor. O halde iþler artacak. Karlar artacak. Finansmaný? Irak petrolleri Tabi bütün bu kargaþa içerisinde ABD nin Irak tan çekilmesi ertelenecek. Direniþi kýrmak için daha çok þehir bombalanacak. ABD or- ( 8 ) Ülkü Ocaklarý

9 ný Aliþan Satýlmýþ la Söyleþi dusu için hiçbir risk taþýmayan bu bombalamalar arttýkça silah endüstrisi canlanacak, iþsizlik azalacak. Karlar artacak. Finansörü biliyorsunuz Tabi Irak petrollerini hangi þirketlerin iþleteceðini hatýrlatmaya gerek yok herhalde Kýsaca Irak operasyonunun asli sahipleri için geliþmeler hala kontrolden çýkmýþ deðil. ABD nin daha önce Vietnam da, Somali de, Afganistan da imajý daha mý iyiydi? Sonuç ne oldu? ABD hala tek küresel güç Dünya bugüne kadar hiç karþýlaþmadýðý post-modern bir emperyalizmle yüzleþmektedir. - Yeni Emperyalizm SSCB nin çökmesiyle mi baþladý? Kökleri 1. Dünya Savaþý sonrasýna kadar gider. O yýllarda Eski dünya birbirini kýrarak güçsüzleþince, ABD dünyanýn en büyük üretici gücü haline geldi. 2. Dünya Savaþý sonrasýndaysa bu gücü, dünyaya yön verme aracý haline getirdi. Fakat asýl saldýrý niteliði taþýyan adýmýný 80 lere doðru gerçekleþtirdi. Tohumlarý çeyrek asýr önce atýlýrken kitleler, Her þey çok güzel olacak düþüne yatýrýlmýþtý. O zamanlar, þimdiki neo-conlarýn bir önceki versiyonlarý, vitrinine Ronald Reagan ý yerleþtirdikleri ve adýný ona izafeten Reaganizm koyduklarý bir doktrini eyleme dönüþtürdüler. Eylem, ABD deki ulus aþýrý þirketlerin ulus-devletlerde karþýlaþtýklarý engelleri ortadan kaldýrmak ve karlýlýklarýný artýrmaktan ibaret deðildi. Gelecekte tüm kurallarýný kendilerinin koyacaðý, kendi oluþturduklarý hiyerarþiyi hiç bir zaman bozmayacak, küresel ölçekte bir pazar yaratmaktý amaçlarý. Aradan geçen zamanda kat ettikleri mesafe muazzamdýr. Aslýnda Irak ta olanlar bu küresel yüklenmenin en kaba ve bir o kadar da etkisi az olan halidir. Çünkü çok daha önce ve çok daha acýmasýz yýðýnla eylemi baþarýyla gerçekleþtirdiler. Üstelik bu eylemler, ulusdevletler içerisinde destekçilerle birlikte yapýldý. Destekleyenler, bazen ideolojik, bazen þahsi çýkarlarý yüzünden, fakat bazen ne hazindir ki, yaklaþan teslimiyeti görmelerine raðmen, çaresizlik yüzünden böyle davranýyorlardý. Çaresizler, ABD küreselleþmesini alternatifsiz görüyorlar. Bari göze girip tadýný çýkaralým diyorlar. Burada þahsi çýkarlarý yüzünden þirketler ABD sinin küreselleþmesine eklemlenenlere bir mim koyalým. Modern söylemde onlara kýsaca hain diyorduk. Bu bütün i- deolojiler için geçerliydi. Fakat ABD küreselleþmeciliðinin ortaya attýðý post-endüstriyel yaklaþýmda milli hatta sýnýfsal aidiyet hamasetinden kurtulmuþ özgür birey, daha çok tüketmek için daha çok üreten homo-ekonomicus, ya da dünya vatandaþý diyorlar. Bu dünya vatandaþlarý ný yaratmak ulus aþýrý þirketler için çok önemliydi. Zira ulusal çapta geliþmeleri yönetmek için, o ulusun içinden çýðýrtkanlar gerekliydi. Bulmalarý zor mu oldu bilmiyoruz ama bulduklarýný biliyoruz. - Ne deðiþti de bu kadar çok yandaþ buldular? Burada özelleþtirmelerin gücünü bilhassa hatýrlamalýyýz. Özelleþtirme Reaganizm in dayattýðý en önemli enstrümandýr. 80 lerde Fransa, Almanya, Japonya ve Ýngiltere gibi uluslar arasý þirkete sahip dev ekonomiler bile, u- lus aþýrý þirketlerin rekabet gücü karþýsýnda varlýk gösteremediler. O yýllara kadar dünyanýn en büyük on þirketi a- rasýnda en az beþ- altý tanesi bu ekonomilere aitti. Fakat onlar ulus-üstü özellikler taþýmýyorlardý. 90 lara geldiðimizde en büyükler listesinde giderek daha çok ABD þirketlerini görmeye baþladýk. Geliþmekte olan ülkelerin hali ise çok daha kötüydü. Var olmaya devam etmek için ö- zelleþtirme ve rekabet edebilir hale gelmek için esnek üretime mecbur kaldýlar. Özelleþtirmeler ulusal burjuvazi i- çinde kalsa yine de milli hakimiyetin devamý mümkün o- labilirdi. Dolayýsýyla özel sektörün dinamizmini inkar etmiyoruz, fakat oyunu sahneye koyanlar, elbette süreci kontrol edecekti. Kýsa sürede milli þirketler, ulus aþýrý þirketlerin oluþturduðu selin akýntýsýna kapýldýlar. Geçen on beþ yýlda dünyada el deðiþtiren þirketleri hatýrlayýn. Ýçlerinde o ülkenin milli gururu olanlar vardý. Hepsi giderek kontrol altýna alýnýyorlar. Tabii, bu büyük sürükleniþe, ö- zel televizyonlar, ulusal basýn, bankalar gibi vatan sýnýrlarý içerisinde toplumsal etkiye sahip kurumlar da kapýldý. Artýk küreselleþmeciler kamuoyu oluþturma gücüne sahip hemen her þeye hakimdiler. Ýþte bu aþamada dünya vatandaþlarý devreye sokuldu. Onlar TV lerde programlar yapýyor, basýnda ayrýlan köþelerde yorumlarýyla sürece hizmet ediyor, bürokraside iþleri hýzlandýrýyor ve yönlendiriyor, siyasi partilerde halkýn verdiði oylarý küreselleþmecilerin arzularýna tahvil ediyorlardý. Modern zamanlarda olsa bu duruma vatan satýlýyor diye açýklama getirilirdi. Þimdilerde post-modern bir söylemle küresel Ülkü Ocaklarý ( 9 )

10 süreçlere eklemleniyoruz ve geçmiþe takýlýp kalmýyoruz diyorlar. Kendilerine muhalif olanlara statükocu damgasý vuruyorlar. - Özelleþtirme bir dayatma olarak geldi diyorsunuz. Küresel vahþi rekabet ortamýnýn yarattýðý depreme devletler dayanamadýlar. Kendi iþadamlarýysa ulus-aþýrý þirketlerle boy ölçüþecek ne finansa, ne bilgiye ne de tanýtým imkanlarýna sahiptiler. Birer birer teslim oldular ve o- luyorlar. - Yeni emperyalizmin tetikleyicisi özelleþtirmedir diyorsunuz. Evet tetikleyicidir. Fakat yeterli deðildir. ABD küreselleþmesinin 21. yüzyýl tasavvuru daha fazlasýný yapmasýný gerektiriyordu. Halký bir arada tutan devletleri, devletleri ayakta tutan ekonomileri, ekonomiyi ayakta tutan ulusal þirketleri, þirketleri ayakta tutan emek, sermaye ve beyinleri ve bütün bunlara can veren milli kültürleri anlamsýzlaþtýrmak ve baðýmlý kýlmak kolay deðildi. Bir çok aracý ayný anda devreye sokmalarý gerekti. BM, Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Dünya Bankasý, OECD gibi bir çok uluslar arasý örgüt ABD küreselleþmesi için kullanýldý. O da yetmedi Amerikan tarzý hayat, tüm milletlerin içinde ur gibi duran dünya vatandaþlarý tarafýndan, tek alternatif olarak dayatýldý. Onlar Hollywood la desteklendi. Þirketler ABD sinin ideologlarý Amerikan tarzýna küresel davranma adýný koydular. Bu insan tipi tüketici olmanýn yanýnda; ait olma ihtiyacýný mesleki, ezoterik, hobiye dönük ya da sportif cemaatlerde gidererek milli aidiyetinden ve sorumluluk duygusundan kopmuþ, Süpermen, Örümcek Adam, Barbie bebek, Yýldýz Savaþlarý gibi post-modern destanlarda dünya vatandaþý kimliðini güvenceye almýþ, ortak insan deðerlerinin ve milli kültürlerin bütün soylu kurumlarýný tüketim aracý haline getirmiþ, her ay yeniden aþýk olan, her yýl evlenen, her yýl boþanan, Che dövmeli, dini sembolleri Hýristiyan, Müslüman, Budist ayýrmadan rahatlýkla orasýna burasýna takan, v.s. v.s. insan tipidir. Hiçbir insani deðerin kalýcý anlamý yoktur onun için. Kullanýr, tüketir, sýkýlýr, býrakýr ve yenisine yönelir. Ardýndan önemli bir toplum kütlesini sürüklemiþtir onlar. Sürüklenenler için artýk yaþanabilir ülke, milli geliri yüksek olan ülkedir. Tüketim ve haz imkanlarý olan yer vatandýr. Onlarýn en yeteneklileri, ulus a- þýrý þirketler tarafýndan ABD ye taþýnýr. Ülkeler beyinlerini kaybettikçe gücünü yitirir, cazibesini yitirir, geleceðini yitirir Böylece bu þirketler dün nasýl ABD halkýný ve demokrasisini kontrol altýna aldýysa öylece dünyanýn geri kalanýný yönetir. Post-modern emperyalizmin bu yaptýklarý, I- rak ta yaptýklarýndan daha acýmasýz deðil mi? Ýnsanlarý soysuzlaþtýrmasý, ait olduðu topluma, topraða ve kültüre yabancýlaþtýrmasý daha acýmasýz deðil mi? - Peki Genel Baþkaným, bu durumda ne öneriyorsunuz? Bunlarý söylerken alternatif hareketin dýþ dünyayla iliþkiyi kesip, içe kapanmak olduðunu kastetmiyorum. Bunun nasýl bir felaket olduðunu Irak taki eski rejim bize gösterdi. Hatta eski Doðu Blokunun demir perde gerisindeki sýký sansüre dayalý yönetimleri de, alternatif olamadý. Baskýcý, içe kapalý rejimler, ABD küreselleþmesinin daha da ýþýltýlý görünmesini saðlýyor. Çünkü küreselleþmiþ yeni emperyalizm, hür bir ortamda tartýþýlýp, deðerlendirilmezse, maskenin altýna inmek mümkün olmuyor. Hani daðdaki evliyayla þehirdeki evliya kýssasý var ya Onun gibi bir þey. Direniþ ancak þuurlu kitlelerin gönüllü katýlýmýyla gerçekleþecek. Topluma yukarýdan aþaðýya baskýcý bir rejimin propagandalarýyla milli bilinç aþýlamak iþe yaramýyor. Saddam ýn Baas rejiminin dayattýðý milliyetçilikle, ABD ye kafa tutmasýnýn, toplumsal taban bulamamasýna karþýlýk; þimdiki, Felluce de ve Necef de yeþeren ve halkýn gönüllü katýlýmýyla gerçekleþtirdiði yeni milliyetçiliðin karþýlaþtýrýlmasý bizi doðru sonuçlara götürebilir. Aksi takdirde dýþ dünyaya kapalý, tartýþma ortamýnýn bulunmadýðý rejimlerin yetiþtirdiði insan tipinin, bizdeki dünya vatandaþlarý ndan geri kalýr yaný olmuyor. Irak ta iþkence gören bir erkeðin ABD den iki isteði vardý. Ýlki tazminat Ýkinci isteðini duyunca siz de bana hak vereceksiniz: ABD de oturma izni... - Gerçekten çok çarpýcý Son olarak ekleyeceðiniz bir þey var mý? Emperyalizme karþý ya da küresel güç çetelerine karþý diyelim, bölgedeki ve bütün dünyadaki anti - emperyalistlerin insan olmak ve insan kalmak için birleþmesi gerek. Çünkü düþman ortak Ýnsanoðlunun en soylu ürünü olan milli kültürler tehdit altýnda Hayat tarzlarýmýz tehdit altýnda Geçmiþimiz tehdit altýnda (ABD I- rak ý iþgal eder etmez önce geçmiþi yok etmek için Baðdat müzesini yaðmaladýðýný sanýrým unutmadýnýz) Geleceðimiz tehdit altýnda Emperyalizm, bütün insani deðerleri tehdit ediyor Biz bütün dünyanýn ABD þirketleri tarafýndan yönetilmesini ve Amerikan tarzý hayatla dünyanýn kültürsüzleþtirilmesini ve tek tipleþtirilmesini reddediyoruz. Dünya böyle çorak bir geleceðe mahkum olmamalý, olmayacaktýr da... ( 10 ) Ülkü Ocaklarý

11 ABD NÝN ORTADOÐU PROJESÝ ve ENERJÝ KORÝDORLARININ MERKEZLERÝNDEKÝ TÜRKÝYE Prof.Dr. Recep KÖK ABD'nin Büyük Orta Doðu Projesini ve kapýldýðý imparatorluk hevesini, Türk Avrasya'sý (Macaristan - Ýç Avrupa-Balkanlar Ýran- Afganistan'ý içine alan Türk Ýmparatorluklarý coðrafyasý) adýna yarattýðý tehditler çerçevesinde algýlamak gerekirken; Türkiye, ABD emperyalizminin yeni þemsiyesi altýna 'demokratik ortak' olarak çaðrýldýðý için bir kýsým algýlama kusurlu aydýnýmýz tarafýndan bir fýrsat gibi deðerlendirilmektedir. En hafifletilmiþ ifadeyle kusur dediðimiz bu olgunun önemle tartýþýlmasý gerekmektedir. ABD stratejik yönelimini 1990 lý yýllardan beri aðýrlýklý olarak Avrasya Bölgesine kaydýrmýþ ve emperyal gücünün yükseliþini 'Ýslam Dünyasý'nýn içinde bulunduðu ortam ve konjonktüre baðlamýþtýr. ABD emperyal sahasýna dahil edilmek istenilen Hazar Denizi ve Orta Doðu'daki petrol kaynaklarýnýn kontrol ve paylaþým meselesi ile enerji koridorlarýnýn merkezindeki Türkiye'nin yeri 'proje'nin önemini daha da artýrmaktadýr. Dünyadaki enerji baðýmlýlýðý çerçevesinde, bölgedeki enerji refahýnýn vaat ettiði egemenlik gücünün ele geçirilme isteðinin ana nedenini aþaðýdaki tablodan da anlamak mümkündür. Dolayýsýyla ABD'nin Amerikan Avrasya'sý olarak tanýmladýðý Avrupa ve Asya kýtasý üzerinde mutlak bir hegomanya kurma isteðini bilmek, Türkiye'nin alternatif stratejiler geliþtirmesini zorunlu kýlmaktadýr. Petrol Üretiminde ve Tüketiminde Dünya Sýralamasý (1.000 Varil/gün) Petrol Üreticisi Ülkeler En Çok Petrol Tüketen Ülkeler 1 Suudi Arabistan ABD ABD Japonya Rusya Federasyonu Çin Ýran Almanya Meksika Rusya Federasyonu Venezuela G. Kore Norveç Fransa Çin Ýtalya Ýngiltere Hindistan BAE Kanada Dünya Toplam Dünya Toplam Kaynak: petrol.htm (17 Aralýk 2003) ABD'nin projeden temel beklentisi, tek kutuplu bir dünya yaratabilmek için Z.Brezinsky'nin ortaya koyduðu Carter Doktrinini hayata geçirmektir. Küreselleþme sürecinin itici gücü olarak takdim edilen Amerikan kapitalizmi,yükselen Çin ve Hint milliyetçiliðinin durdurulmasý için Irak ta uygulamaya koyduðu önleyici darbe stratejisini, genetik sektör ile akýllý silahlardaki ilerleme baþarýsýyla desteklemektedir. Amerika'nýn bu projeyi uygulama aceleciliðinin arkasýndaki temel neden, zamanýn aleyhine iþlediðiyle ilgili kestirimleridir. Nitekim, Bölgedeki artan gerilla savaþlarý(el-kaide vb.), sessiz toplum olarak nitelendirilen ve yüksek bir disiplinle kalkýnma hamlesini sürdüren Çin'in gelecekte engellenemez bir Ülkü Ocaklarý ( 11 )

12 güce dönüþme ihtimali ile dýþarýdan Çine gelen 500 milyar dolarlýk bir sermaye akýþýnýn ve hýzlý büyümenin yarattýðý belirsizlikten büyük bir kaygýya kapýlmaktadýr. Öte yandan, ABD Orta Doðuda karþýlaþtýðý direnci ve jeo-kültürel tehdidi önemsemekle birlikte Birleþmiþ Milletleri hiçe sayarak gerçekleþtirdiði kanlý bölge giriþimini, bölgeye demokrasi benzeri yönetim þekilleri getirme taahhüdüyle örtbas edeceðini zannetmektedir. Bu niyetini öylesine gizlemektedir ki, diplomasi dilini en üst düzeyde kullanma bilincine sahip olmasý gereken Dýþiþleri Bakaný Powel aracýlýðýyla Türkiyeyi de 'islam cumhuriyeti' olarak nitelemekte ve bölgeye örnek bir model olarak sunmaktadýr. Arkasýndan gelen tepkileri deðerlendirip ifade yanlýþlýðýndan söz etmiþlerse de, asýl amaç, bölgede tesis etmek istedikleri federal yapýnýn odaðýna Türkiye Cumhuriyeti'ni yerleþtirme isteðidir lý yýllarýn baþýnda da bu stratejiye NATO þapkasý giydirilmek istenmiþ, ancak Türkiye'nin sürdürdüðü devlet politikasýndan dolayý fazla bir mesafe alýnamamýþtýr. Þimdilerde bu plan, BOP (Büyük Orta Doðu Projesi) adý altýnda yeniden ýsýtýlmaya baþlanmýþ ve uygulamanýn nasýl olacaðý ve Türkiye ye nasýl bir rol verileceði konusu, 9 Haziran'da ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleþecek toplantýda (G-8 ülkeleri olarak bilinen ABD, Kanada, Ýngiltere, Almanya, Fransa, Ýtalya, Japonya ve Rusya dýr) ele alýnacak ve Bush'un 28 Haziran da Ýstanbul'u ziyareti sýrasýnda þekillendirilmek istenecektir. BOP açýsýndan enerji koridorlarýnýn önemi bilinmektedir: BOP sömürgecilik þemsiyesinin alt yapýsýný oluþturmaktadýr. Bu alt yapýya iliþkin enerji koridorlarýnýn ana terminal olan Türkiye, zengin doðu ile sanayileþmiþ batý arasýnda vazgeçilemez bir köprüdür. Çünkü, dünya petrol rezervlerinin %72 si, doðal gaz rezervlerinin ise %73 ü bu köprüden geçecektir. Yine, yýllýk ort. 300 milyar dolarlýk petrol ithalatý, dünya piyasasýna, özellikle de Avrupa'ya en ekonomik þekilde bu yol üzerinden akmaktadýr. Üstelik, uzay, bilgi ve ileri teknolojiler için bir zorunluluk olan dünya bor rezervlerinin %66.3 ü Türkiye'dedir. ( 12 ) Ülkü Ocaklarý

13 Bu nedenle AB enerji politikasýna belli bir tarihsel süreçten baktýðýmýzda Bölgedeki enerji kaynaklarýnýn nasýl kontrol altýna alýnmak istendiðini görmek mümkündür. Avrupa, 1951 de Avrupa Kömür Çelik Topluluðu(AKÇT), 1958 de Avrupa Atom Enerjisi Topluluðu(AAET). ve Avrupa Ekonomik Topluluðu (AET) süreci yaþar iken; petrol þoklarý ile enerj. Baðýmlýlýðýnýn daha da farkýna varmýþtýr. Nihayet,!995 yýlýna kadar kendi kendine yetme politikasý izleyen AB, ortak enerji politikasýna hukuki bir dayanak bulmuþ ve 2000 li yýllarda Avrupa enerji stratejisini 'yeþil kitap'ta þekillenmiþtir. Çünkü, günümüzde %50 lerde olan enerji baðýmlýlýðýnýn, 2030 larda % 70 lere çýkacaðýný öngörmektedir. Bu güvenlik ve iktisadilik süreci, 1991 de Lahey de imzalanan Avrupa Enerji Þartý ile temel esaslara baðlanmýþ; Türkiye'nin de bu anlaþmayý 1994 yýlýnda Lizbon da imzalamasý ile tamamlanmýþtýr. Dolayýsýyla, enerji koridorlarýnýn merkezinde bulunan Türkiye, jeo-politik ve jeo-ekonomik tercihin vazgeçilmez unsurlarýndan biridir. Çünkü, uluslararasý ham petrol ve doðal gaz boru hatlarý koridorlarýndan, Bakü-Tiflis-Ceyhan (Hazar- Akdeniz), Irak-Türkiye, Ceyhan-Kýrýkkale, Batman-Dörtyol, Þelmo-Batman, Ceyhan-Samsun, Musul-Hayfa HPBH; Mavi Akým(Rusya Federasyonu-Karadeniz- Türkiye), Türkiye-Yunanistan, Rusya Federasyonu- Avrupa-Türkiye, Türkmenistan-Türkiye-Avrupa, Ýran-Türkiye, Mýsýr-Türkiye, Rusya-Türkiye-Ýsrail DGBH Türkiye den geçmektedir. Bu nedenle, Asya'dan Avrupa'ya petrol ve doðal gaz boru hatlarýnýn durumu ve ekonomik önemi, dehþet dengesi ve dengesizlik stratejisinin kaynaðýný oluþturmaktadýr. Ayný zamanda bu enerji rezervlerinin uluslar arasý pazarlara aktarýlmasý ve aslan payýnýn alýnmasý bir güvenlik aðýný gerektirmektedir. Dolayýsýyla, ABD kongresinden 1999 yýlýnda geçen "ulusal güvenlik stratejisi belgesi" ve "ipek yolu stratejisi yasasý" olarak bilinen ABD Avrasyasý'ný yaratmaya yönelik stratejinin esasý, bir baþka yönüyle enerji koridorlarýný kontrol etme ve orta vadede Türkiye'yi oyalama politikasýdýr. Nitekim, Türkiye, AB ye tam üyelik sürecinde zamanlama hatasýna baðlý olarak katýldýðý gümrük birliði ile pazarlýk gücünü zaafa uðratmýþ; dýþ ticaret avantajýný kaybettikten sonra da malum uluslar arasý iliþkiler çerçevesinde aþaðýdaki taktiklerin ana muhatabý haline getirilmiþtir. Bunlardan bir kaçý þu þekilde sýralanabilir: -Tam üyelik için bir beklenti yaratýlacak, ancak dengesiz bir çýkar iliþkisi sürdürülerek Kopenhag kriterleri adý altýnda kapýda bekletilmektedir. -Kýbrýs'a iliþkin Annan planý ile ulusal refleksler denenmiþ ve Sevr'e giden yolu emin kýlmak için malum "entelektüel iþportacýlar ve taþeronlar" dan yararlanýlmaktadýr. -Kapana sýkýþtýrýlmak istenen ve entellektüeli önemsenecek düzeyde tuzaða düþürülmüþ Türkiye'ye yýldýrma ve bezdirme politikasý uygulanmaya devam edilmekte Sevr'e teslimin þartlarý oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr. -Küreselleþme ve çaresiz özelleþtirme yoluyla uluslar arasý tekelleþme sürecini kaçýnýlmaz kýlan iktisat politikalarý önerilmekte erek uygulamalar kesintisiz IMFve Dünya Bankasý aracýlýðýyla izlenmektedir. Özetle, ulusal kaynaklarýn ve potansiyel dinamiklerin yönetilememesinden doðan istikrarsýzlýk; verimlilik düþüklüðünden, yatýrým yetersizliðinden ve dýþ ticaretten kaynaklanan refah kaybý; iþsizlik, yýlgýnlýk ve kendine yabancýlaþmadan doðan güvensizlik, sosyo-psikolojik bir sarmal oluþturmaktadýr. Böylece, ulusal güven duygusu daha da kaypaklaþmakta ve kayganlaþmaktadýr. Dolayýsýyla, AB'ye tam üyelik sendromuna tutulmuþ malum çevrelere, ulus-üstü siyasi baskýlarý artmaktadýr. Kýsaca, yýllardýr ülke bütünlüðünü esas alan ve Türk toplumuna refah vaat eden politika üretimi yerine, tepki yönetimlerine fýrsat verildiði içindir ki; ABD nin cemaatleþtirme (laik-antilaik çatýþmasý) ve uyarýlmýþ etnisite ye dayalý politikasý zemin bulmuþtur. Artýk, kontrollu Kuveyt ve Irak benzeri iþgallerin kalýcý olmasýna yardýmcý olacak bir Türkiye istenmekte ve bugüne dar Bölge Politikasý'nda dýþlanýlamayan ülke olan Türkiye Cumhuriye'tinin etkinliði büsbütün azaltýlmaktadýr. Bu þartlarda, tek referansýmýz olan tarih þuurunu hatýrlayýp, ödevimizi bu kýsýtlar altýnda yapmamýz gerekmektedir. Türk Milleti'nin istiklalini tam kaybetme noktasýnda ancak harekete geçtiði ve mazlum toplumlara da örnek olduðu bilinmekle birlikte bu kez, tarihin yönünü deðiþtirememe riski unutulmamalýdýr. Ülkü Ocaklarý ( 13 )

14 ABD Gerçekten Dost mu Arýyor Sanýyorsunuz? Yýldýrým KOÇ 1996 yýlýnýn kýþ aylarýydý. Bir gün ABD Büyükelçiliði nden aradýlar. ABD Cumhuriyet Senatosu nun eski bir üyesinin Ankara ya geldiðini; özelleþtirme konusunda benimle de görüþmek istediðini; bu nedenle de Büyükelçilik Müsteþarýnýn beni resmi ikametgahýnda akþam yemeðine davet ettiðini söylediler. Ben de kabul ettim. Davet akþamý Büyükelçilik Müsteþarýnýn Çankaya daki resmi ikametgahýna gittim. Yemek öncesinde Müsteþarla sohbet ediyorduk. Beni salonun yan tarafýnda bir odaya doðru yöneltti. Odanýn giriþinin sol tarafýnda duvarda büyükçe bir Sevr Antlaþmasý haritasý duruyordu. Anadolu paramparçaydý. Çok þaþýrdým. Müsteþar benim tepkimi ölçmek istiyordu. Tanýdýnýz mý? diye sordu. Ben de, tanýdým; ama biz bu haritayý Ýstiklal Savaþýmýzla yýrttýk; onun yerine, ABD Kongresi onaylamamýþ olsa da, Lozan Antlaþmasý var dedim. Müsteþar son derece sakin bir biçimde, Büyükelçilikte duruyordu, hatýra diye astýk gibi bir þeyler söyledi. Halbuki, bir büyükelçilik müsteþarýnýn resmi ikametgahýnda hiçbir resmin veya haritanýn rastgele asýlmayacaðýný o da biliyordu, ben de. Yemekte ABD Cumhuriyet Senatosu eski üyesiyle özelleþtirme konusunu konuþtuk. Senato eski üyesi, beni kapýda uðurlarlarken çok katý olmayýn dedi. Ben de ona, bazý konularda niçin çok katý olunmasý gerektiðini anlatmaya uðraþmadým. Bazý konularda çok katý olmalýyýz. Hangi konularda? Her þeyden önce vatan konusunda, namus konusunda, baðýmsýzlýk ve ulusal egemenlik konularýnda. Bugünlerde ABD nin Türkiye den üs istekleri gündemde. Ayrýca, ABD Müslümanlýða da müdahale ediyor; laikliði kenara iterek ve Müslümanlýðý gerçek özünden kopararak, kendi zulmünü onaylayacak bir anlayýþý Müslümanlýkmýþ gibi yaymaya çalýþýyor. Bu amaçla Türkiye deki bazý gruplarla iþbirliði yapýyor. ABD nin istediði dost veya stratejik müttefik deðildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, milletimiz de ABD nin taleplerine kocaman bir HAYIR demektedir. Peki, ABD nin istekleri nedir? ABD emperyalist bir güçtür. Dünya petrol rezervlerinin yüzde 66 sý, dünya doðal gaz rezervlerinin yüzde 34 ü Orta Doðu dadýr. Ayrýca, Sovyetler Birliði nin 1991 yýlýnda daðýlmasýnýn ardýndan, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkelerdeki petrol ve doðal gaz rezervleri de önem kazanmýþtýr. Afganistan da da önemli rezervler olabileceðinden söz e- dilmektedir. ABD petrol ve doðal gaz istiyor. ABD þirketleri u- cuz ve kolay elde edilebilen enerji kaynaklarýna hakim olurlarsa, hem dünyanýn diðer þirketleriyle baþarýyla boy ölçüþebilmektedir; hem de Amerikalýlar ( 14 ) Ülkü Ocaklarý

15 kendi ülkelerinde birçok ürünü ucuza alabilmektedir, hayatlarýndan memnun olmaktadýr. Orta Doðu geçmiþte Ýngiltere nin ve Fransa nýn sömürgesiydi. Ýkinci Dünya Savaþý ndan sonra bu bölgede ABD nin etkisi arttý. Ancak ABD yalnýzca Ý- ran da büyük üslere sahipti. Bölgeyi Ýran daki üsleri sayesinde denetim altýnda tutuyordu. Türkiye de 1950 li yýllarda kurduðu üsleri ise Sovyetler Birliði ni dinlemeye yönelikti. Peki, bu yýllarda Türkiye ile ABD iliþkileri nasýl geliþti? Türkiye, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda Sovyetler Birliði nden iki taleple karþýlaþtý. Sovyetler Birliði, yayýlmacý bir anlayýþla, Kars ý ve Ardahan ý istedi. Ayrýca, Çanakkale ve Ýstanbul Boðazlarý üzerinde ortak denetim talebinde bulundu. Türkiye, bu talepleri reddetti ve, baþka bazý geliþmelere de baðlý olarak, o yýllarda dünyanýn en büyük alternatif gücü olan ABD ile ittifak kurdu li yýllarda hem Kore ye asker gönderildi; hem de ABD ye üsler ve tesisler verildi. Türkiye, ABD yi dostu sanmaya baþladý. Türkiye, devletler arasýnda dostluklarýn olmadýðýný 1964 yýlýnda anladý. Kýbrýs ta Rumlar 1963 yýlý Aralýk ayýnda Türkleri katletmeye baþladý. Türkiye, uluslararasý antlaþmalardan kaynaklanan haklarýný kullanarak bu katliamý durdurmak için müdahale etmeye kalkýnca, karþýmýzda ABD yi bulduk. ABD Baþkaný Johnson, Baþbakan Ýnönü ye yazdýðý mektupta, ordumuzun elindeki silahlarýn ABD tarafýndan verildiðini, bunlarýn Kýbrýs ta kullanýlamayacaðýný hatýrlattý. Ayrýca, Türkiye nin Kýbrýs a yönelik bir operasyonunda Sovyetler Birliði nin Makarios a destek vermesi halinde, NATO nun Türkiye yi korumayacaðýný bildirdi. Türkiye de bu tarihten itibaren ABD ile iliþkiler sorgulanmaya baþlandý yýlýnda da, ABD ile daha önce imzalanmýþ olan ikili anlaþmalar, Ortak Savunma Ýþbirliði Anlaþmasý adý altýnda birleþtirildi. Daha önceki anlaþmalarýn bir bölümünün yazýlý metinleri Türkiye nin elinde bile yoktu. Ayrýca, ABD lilere, Osmanlý döneminin kapitülas yonlarýný hatýrlatan bazý haklar tanýnýyordu. ABD bu yýllarda Türkiye deki haþhaþ üretimini engellemeye çalýþtý. ABD ye giden uyuþturucunun Türkiye den geldiðini ileri sürerek, haþhaþ ekimini yasaklatmaya çabaladý. Hükümetler, bazý kýsýtlamalara gittiler, ancak 100 bin aileyi ilgilendiren böyle bir talebi kabul etmediler. Tablo 12 Mart 1971 askeri müdahalesinden sonra deðiþti. Süleyman Demirel baþbakanlýktan ayrýldý. Nihat Erim baþbakan oldu ve 1971 yýlý Haziran ayýnda haþhaþ ekimini tamamiyle yasakladý. ABD, yasaklama karþýlýðýnda 30 bin dolar verecekti. Bu parayý da vermediler. Yalnýzca 10 bin dolar geldi. 100 bin aile maðdur edildi. ABD bu yýllarda Vietnam bataklýðýnda boðuþuyordu. Küçücük Vietnam, 1965 yýlýnda saldýran ABD ye karþý büyük bir savaþ verdi. Vietnam daki Amerikan askerlerinin sayýsý bir ara 500 bini aþtý. ABD ordusu, Vietnam da 59 bin ölü ve 300 bin aþkýn yaralý verdi. ABD yenildi. Ýkinci Dünya Savaþý nýn muzaffer ülkesi ABD, Vietnam da büyük bir darbe yedi. ABD nin itibarý sarsýlmýþken ve ABD de büyük bir moral bozukluðu yaþanýrken, iki darbe de Türkiye den geldi. Bülent Ecevit in baþbakanlýðý ve Necmettin Erbakan ýn baþbakan yardýmcýlýðýndaki CHP-MSP Koalisyon Hükümeti, 1 Temmuz 1974 tarihinde haþhaþ ekimini serbest býraktý. 20 Temmuz 1974 günü de, Kýbrýs taki katliamlarýn önlenmesi amacýyla, Türk Silahlý Kuvvetleri Kýbrýs a çýktý. ABD, kendi denetimi altýnda sandýðý bir ülkenin bu hareketlerinden çok rahatsýz oldu. Türkiye yi, silah ambargosu uygulamakla tehdit etti. Bu arada Türkiye de bir hükümet krizi yaþandý. Ecevit Hükümeti 19 Eylül 1974 günü istifa etti. Yerine Sadi Irmak hükümeti kuruldu. Ancak Türkiye nin kararlý tavrý, bu geçiþ döneminde de sürdürüldü. Milli Savunma Bakaný, 9 Þubat 1974 günü yaptýðý açýklamada, ABD yardýmýnýn kesilmesi durumunda Türkiye deki ABD üslerinin ve tesislerinin kapatýlacaðýný açýkladý. 13 Þubat 1975 günü de Kýbrýs Türk Federe Devleti kuruldu. Türkiye, reste rest dedi. Ülkü Ocaklarý ( 15 )

16 31 Mart 1975 günü Süleyman Demirel in baþbakanlýðýnda Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti (AP- MSP-MHP) kuruldu. ABD Dýþiþleri Bakaný Henry Kissinger 21 Mayýs 1975 günü Türkiye ye gelerek Süleyman Demirel le görüþtü; üslerin kapatýlmamasýný istedi. Ancak isteði yerine getirilmedi. Türkiye, 25 Temmuz 1975 günü ABD ile yapýlmýþ bulunan iþbirliði anlaþmasýný tek taraflý olarak feshetti. Türkiye deki bütün ortak savunma tesislerinin faaliyeti durduruldu. Yalnýzca, NATO görevlerini yapmasý için Ýncirlik Üssü açýk býrakýldý. Faaliyeti durdurulan bütün tesisler, 26 Temmuz 1975 günü, Türk Silahlý Kuvvetleri nin tam denetim ve gözetimine devredildi. Buralarda ABD Bayraðý indirildi, Türk Bayraðý çekildi. Bu tarihte Türkiye de 21 üs ve tesis ve Amerikan askeri vardý. Türkiye bu yýllarda Sovyetler Birliði ile ekonomik iliþkilerini de geliþtirmeye baþladý. Ýskenderun Demir Çelik, Seydiþehir Aluminyum, Bandýrma Sülfirik Asit gibi önemli fabrikalar bu yýllarda yapýldý. Þimdi, bu yýllarý bir hatýrlayýn. Türkiye ye yönelik ASALA terörü ne zaman baþladý? Türkiye de halkýmýzý birbirine kýrdýran kavgalar hangi tarihten itibaren artmaya baþladý? ABD, 1960 lý yýllarda Türkiye nin her tarafýna Barýþ gönüllüleri adýyla istihbarat görevlileri göndermiþti. Bu genç istihbaratçýlar, Türkiye nin etnik ve mezhepsel yapýsýný ayrýntýlý olarak incelediler. Saðlanan bu istihbaratla birlikte, 1975 yýlýndan itibaren Türkiye de bizler açýsýndan çok acý olaylar yaþanmaya baþlandý. ABD için Türkiye nin önemi 1978 yýlýnda aniden arttý. Ýran da, ABD nin Orta Doðu da en etkili bir biçimde kullandýðý Rýza Þah Pehlevi yönetimi devrilme sürecine girdi ve Þah, 1979 yýlý Ocak ayýnda ülkeden kaçtý. Bu arada, Afganistan da bir darbe oldu ve komünistler iktidara geldi yýlýnda da Sovyetler Birliði bu ülkeyi iþgal etti. Böylece, Sovyetler Birliði, Afganistan a 600 mil yaklaþmýþ oldu. ABD nin durumunu düþünebiliyor musunuz? Irak ta, Suriye de, Güney Yemen de Sovyetler Birliði etkili. ABD nin hizmetkarý ve fedaisi Þah devrilmiþ, yerine cihat tan söz eden Humeyniciler Ýran ý ele geçirmiþ. Sovyetler Birliði, bölgeye Afganistan daki komünistler ve ardýndan açýk iþgal sayesinde iyice yaklaþmýþ. Ayrýca, ABD nin Siyonist Ýsrail e 1947 yýlýndan beri verdiði açýk ve etkili destek ve Siyonist Ýsrail in bölgede uyguladýðý vahþet ve zulüm nedeniyle, Arap halklarý arasýnda ABD karþýtlýðý iyice yaygýnlaþmýþ ve radikalleþmiþ. ABD buna karþý tedbirlerini hemen aldý. Önce, Carter Doktrini isimli bir politikayý benimsedi. Buna göre, ABD, Orta Doðu da Körfez ülkelerinin petrol kaynaklarýna yönelik herhangi bir tehdidi savaþ nedeni sayacaktý. Böyle bir tehdide karþýlýk vermek amacýyla da hemen Acil Ýntikal Ortak Görev Kuvveti ( Çevik Kuvvet ) adýyla bir askeri birlik oluþturuldu. Bu askeri gücün adý 1983 yýlýnda CENTCOM (Merkezi Komutanlýk) olarak deðiþtirildi. Ana üssü ABD nin güney doðusunda Florida da olan bu komutanlýk, günümüzde Orta Asya dan Orta Doðu ya ve Kuzey Afrika ya kadar 25 ülkede operasyon yapmaya hazýr duruma geldi Irak, 2002 Afganistan ve 2003 Irak Operasyonlarýný da bu askeri birlik gerçekleþtirdi. ABD bu arada Türkiye ile iliþkilerini düzeltmeye çalýþtý. ABD nin Türkiye ye uyguladýðý ambargo, 12 Eylül 1978 tarihinde kaldýrýldý. Ancak Türkiye de bu tarihte iþbaþýnda bulunan Bülent Ecevit iktidarý, ABD üslerinin ve tesislerinin yeniden faaliyete geçmesine izin vermedi. Halbuki Türkiye deki üslerin önemi iyice artmýþtý. 11 Þubat 1979 tarihli Hürriyet Gazetesinde çýkan bir haber, Amerikan istihbarat teþkilatý büyük bir sorunla karþý karþýya; Ýran ýn dinleme boþluðunu ancak Türkiye doldurur diyordu. Ne olduðunu hep birlikte hatýrlayalým. Türkiye de halký birbirine düþüren olaylar baþladý Nisan 1978 günleri Malatya olaylarý, 3-7 Eylül 1978 günleri Sivas olaylarý, 3-5 Aralýk 1978 günleri Elazýð olaylarý, Aralýk 1979 günleri Kahramanmaraþ olaylarý, Haziran 1979 günleri Manisa olaylarý, 2-10 Temmuz 1980 günleri de Sivas olaylarýnda halkýmýz karþý karþýya getirildi. Diðer taraftan, toplumun etkili ve sevilen kiþi- ( 16 ) Ülkü Ocaklarý

17 lerine karþý suikastler düzenlendi, önemli ve deðerli insanlarýmýz öldürüldü. Bu olaylar, 1980 yýlýnda iyice hýzlandý. 26 Aralýk Eylül 1979 döneminde bu ülkede 869 sivil ve 29 güvenlik öldürüldü; 3633 kiþi yaralandý. 12 Eylül 1979 ile 11 Eylül 1980 tarihleri arasýnda ise 2677 sivil ve 135 güvenlik görevlisi öldürüldü; 6784 kiþi yaralandý. Bu arada TÜSÝAD, gazetelere verdiði sayfa sayfa ilanlarla Hükümeti düþürmeye çalýþtý. Diðer taraftan da, Türkiye de temel tüketim mallarýnda büyük bir sýkýntý baþlatýldý. Filtreli sigaradan tüpgaza, margarinden, sývý yaða kadar nelerin sýkýntýsýný çektiðimizi hatýrlarsýnýz Ekim ara seçimlerinde de CHP büyük bir yenilgi aldý ve Bülent Ecevit istifa etti. Süleyman Demirel bir azýnlýk hükümeti kurdu. Amerikalýlar, üs ve tesislerin faaliyete geçirilmesini bu kez Süleyman Demirel den istediler. 29 Mart 1980 günü ilgili anlaþma imzalandý; ancak bu anlaþmanýn uygulamaya girebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan onaylanmasý gerekiyordu. S.Demirel, anlaþmayý Meclis e göndermedi; ABD üslerinin ve tesislerinin açýlmasýna izin vermedi yýlýnda halkýmýzý bölen düþmanlýklar daha da yoðunlaþtý ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi gerçekleþti. Amerikalýlarýn istekleri, 18 Kasým 1980 tarihinde Bakanlar Kurulu kararýyla yerine getirildi. Amerikan üslerinin ve tesislerinin yeniden faaliyete geçmesine iliþkin anlaþma, 1 Þubat 1981 tarihli Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Türkiye, yeniden Amerikan üslerinin merkezi durumuna getirildi döneminde Sovyet sistemi çöktü. ABD, Sovyetler Birliði nin çöküþ sürecini çok iyi deðerlendirdi. Irak ýn Kuveyt e yönelik saldýrý planlarýna karþý çýkmadý. Irak ýn Kuveyt e saldýrmasýný bahane ederek, Suudi Arabistan da, Kuveyt e ve I- rak ýn kuzeyine onbinlerce askerini yerleþtirdi yýlýnda da Irak a saldýrdý. Ancak, Irak ta bir bataklýðýn içine gömüldü ve giderek daha fazla gömülüyor. Günümüzde Latin Amerika da, Asya da, Afrika da sessizdir. ABD ye karþý açýk, sert ve etkili tepki gösterenler, El Kaide, Hamas, Hizbullah ve benzeri örgütlenmelerdir. Ayrýca, Ýran, Sudan ve Suriye gibi ülkeler de ABD nin hakimiyetine karþý çýkmaktadýr. Bu koþullarda, ABD nin - petrol ve doðal gaz kaynaklarý açýsýndan çok zengin ve nüfusunun büyük çoðunluðu Müslüman olan ülkelerde hakimiyetini kurabilmesi ve - ABD ye karþý cihat açmýþ örgütleri etkisiz kýlabilmesi için, Türkiye de üslere ve gerçek özünden koparýlarak ve çarpýtýlarak emperyalist amaçlarla kullanýlabilecek görüþlere ve inançlara ihtiyacý vardýr. Büyük Ortadoðu Projesi, özünde budur. ABD, dost ve müttefik aramamaktadýr. ABD nin istediði, Orta Asya dan Kuzey Afrika ya kadar yaklaþýk 30 ülkenin yer aldýðý bir bölgede, ABD ye üs saðlayacak, onunla iþbirliði yapacak bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizme karþý dünyanýn ilk baþarýlý Ýstiklal Savaþýyla kurulmuþ bir ülkedir. Türkiye, böyle bir oyuna gelmemiþtir ve gelmeyecektir. Türkiye, zalimlerin deðil mazlumlarýn yanýnda yer almýþtýr ve almaya devam etmelidir. Ülkü Ocaklarý ( 17 )

18 AKP, TÜRK MÝLLETÝNE CEVAP VER! Hakan SARILAR AKP nin PKK-Kongra-Gel konusunda ne düþündüðünü Türk Milleti öðrenmek istiyor. Türkler seçtiði baþbakanýn Güneydoðu politikasýný bilmek istiyor. AKP açýk bir dille, bu konuda neyi planladýðýný ifade etmek zorundadýr. Gün politik laflarla gündemin dýþýndaki bir konuda, halkla ayný görüþleri paylaþmayan bir partinin iþi sulandýrmasý günü deðildir. Keskin bir viraj dönülmektedir. Araç savrulma tehdidi altýndadýr. Kaptan ayaðýnýn altýndaki AB gazýný daha dikkatli kullanmalýdýr. Daha doðrusu kaptan, Kopenhag kriterleri için mi, ideolojisi gereði mi gaza basmaktadýr, bunu açýkça ifade etmelidir. Türk Milliyetçiliði sabýrlý, barýþçý, devletine baðlý topluluklara hoþgörülü ve kardeþçe yaklaþan bir milliyetçiliktir. Ancak kalkýþmaya karþý müsamahasýzdýr. Türkler 5000 yýldýr devletli bir millet olduðu için, tedbirini her zaman devlet kanalýyla almayý prensip edinmiþtir. Yine öyle davranýyor. Fakat devletin yürütme organý, Türk milletini yok sayacak, onun çýkarlarýný hedef alacak adýmlarý hangi sebeple atarsa atsýn, dikkat etmelidir. Türklerin sabrý sýnanmamalýdýr. Ýþ burada gelip týkanmýþtýr. Týkanýklýk AKP bölücülüðün ne olduðunu tarif etmemesi sebebiyle aþýlamamaktadýr. Türk milleti suyu bulandýrmaya, mevzuyu sulandýrmaya çalýþanlarý uyarýyor: Bölücülük sence nedir? Tarif ET Sözgelimi Irka dayalý milliyetçilik bizim kýrmýzý çizgimizdir deniliyor. Irka dayalý milliyetçilik le ne kastedilmektedir? Türk milliyetçiliði her belirtisiyle ýrka dayalý milliyetçilik midir? Türkiye de ýrka dayalý milliyetçilik yapan bir parti veya kurum var mýdýr? Bu konuya açýklýk getirmek zamanýdýr. AKP milliyetçiliði nasýl anlýyor? Ne olmadýðýný deðil, ne olduðunu anlatmasý zamanýdýr. Kamuoyu bu sorulara cevap arýyor. Son günlerde konuþulan siyasi terminoloji de ayrý bir tehlikeyi iþaret etmekte Ateþkesi uzatmak ne demektir? AKP ateþkes kavramýný HADEP, PKK ve Türk Devleti dolayýmýnda nasýl anlamlandýrýyor? AKP nin tamamlayýcý unsurlarý, medyadaki sesleri toplumsal barýþý tarif etmelidirler. Sözgelimi Devlet Bakaný Mehmet Ali Þahin Barýþ sýkýlý yumrukla olmaz derken neyle oluru açýklamalýdýr. BOP için düzenlenen ABD deki kimi toplantýlarda, ( 18 ) Ülkü Ocaklarý

19 Sayýn Erdoðan nasýl bir Türkiye teklif etmiþtir? Ya da tersi (Nasýl bir Türkiye teklif edilmiþtir?) BOP içerisinde Türkiye nin Demokratik ortak olarak görevi nedir? Ömer Çelik aylardýr ýsrarla yazýyor: BOP bölge ülkelerinin dinamikleri üzerine kurulu bir proje g i b i algýlanmalýdýr. Bu algýlamayý saðlayacak, daha doðrusu öyle sandýracak mekanizmalar ve ikna edici bölgesel odaklar arasýnda Türkiye var mýdýr? Bu demok-ratik ortak nereye oturtulmaktadýr? ÝKÖ genel sekreterliðinin birden bire Türkiye ye verilmesi ile G-8 zirvesi arasýnda bir bað var mýdýr? AKP enternasyonalci ideolojisiyle ABD küreselleþmesi arasýndaki ahengi nasýl baþarmýþtýr? Enternasyonalci olsun da nasýl olursa olsun mu demektedir? AKP Kuzey Ýrlanda problemini nasýl algýlamaktadýr? AKP BASK meselesini nasýl, Sardunya meselesini, Sicilya meselesini, Kuzey Ýtalya hareketini nasýl algýlamaktadýr? Batý Trakya ve Yunanistan iliþkilerine ne ad vermektedir? AKP Lozan ý tanýmakta mýdýr? Türk milletinin bu sorularýn cevabýna gerçekten ihtiyacý var. Ýlzam etmek için deðil bu sorular Kafamýz çok karýþtý AKP kurmaylarý bilmece sorar gibi açýklama yapýyorlar. Bir kaçý kabul edilebilir. Fakat her konuda bilmece çözmek yoruyor insaný. Biraz da ne demek istendiði anlaþýlýr bir dille ifade edilsin. Mesela, Türkiye AB den tarih alýrsa, BOP taki duruþunu deðiþtirecek midir? Sayýn Erdoðan la çok iyi iliþkiler içerisinde olduðunu son gezilerde bir kez daha ortaya koyan Yahudi diasporasý, Ýsrail hükümeti hakkýnda onunla ayný görüþte midir? Sayýn Erdoðan Ýsrail hükümeti hakkýndaki görüþlerini orada da açýkladý mý? ABD Büyük Orta Doðu ve Afrika Projesinde, Kürtleri hangi denize sýnýr yapmak istiyor? (Bu soruyu geri alýyorum. ABD bu konuyu bölge ülkeleriyle tartýþmaz.) Fakat diðer sorulara cevap vermek, çok ýsýnan havalarý dikkate alarak, Türk milletini sükunete davet etmenin tek yoludur. Mesela son günlerde geliþtirilen siyasi terminolojide taraflar diye bir kavram var. HADEP taraflar derken PKK ve Türkiye Cumhuriyetini kastetmektedir. Bunu bütün açýklýðýyla ifade ediyor. Peki hükümet neyi kastetmektedir? Yine son günlerde acemi ve ilkel bir iyi polis, kötü polis oyunu oynanýyor. Eski DEP liler ve HADEP iyi polisi, PKK kötü polisi oynuyor. Sayýn Gül Baþbakan Vekili sýfatýyla iyi polislerle ne konuþmuþtur? Eðer sadece ikaz ettiyse, bunca gün neden açýklama yapmamýþtýr da, partideki on milletvekilinin deklarasyonunu beklemiþtir? Bir ülkede vatana ihanetten yargýlamasý devam edenlerle Baþbakan veya vekilinin bir araya gelmesi olaðan mýdýr? Ayný Baþbakanlýk makamýnýn þehit ailelerinin görüþme talebini geri çevirdiði doðru mudur? Sayýn Erdoðan, memnun edici bir duruþla, HADEP genel baþkanýnýn Eþit mesafedeyiz açýklamasýna tepki gösterdi. Fakat hapisten çýkan eski DEP lilerin Barýþýn mimarý Öcalan sözüne henüz tepki vermediler. Neden? Ya da Ýmralý daki katilin artýk barýþa gerçekten inandýðýný ve terörü lanetlediðini varsayalým. Statüsünde bir deðiþiklik yaþanýr mý? Bazý ayrýmcýlarýn son olarak Kanal 7 de Ahmet Hakan ýn yönettiði bir programda da söyledikleri bir barýþ ve demokratik cumhuriyet önerisi var. Anayasa deðiþsin, devletin Türk niteliðinden vazgeçilsin, Türkler ve Kürtler kurucu halk olarak belirtilsin. Dolayýsýyla resmi dil Türkçe ve Kürtçe olarak ilan edilsin, diyorlar. (Fakat Türkiye de birden fazla mahalli dil var, ikazýna Mehmet Barlas bir baþka programda Ama onlar Türkiye ye dýþardan geldiler, halbuki Kürtler hep buradaydý diye savunma getirmiþti.) Biz bu görüþleri AKP nin nasýl karþýladýðýný öðrenmek istiyoruz. Çünkü partinin sivil toplum örgütlerinde ve basýn-yayýnda faaliyet gösteren tamamlayýcý unsurlarýnýn, bu ayrýmcýlarla diyalog arayýþýnda olduðunu görüyoruz. Bu yazýnýn son sorusu þudur: Dünya son yirmi yýldýr, küreselleþenler ve yerel kalanlar ( veya býrakýlanlar) diye ikiye ayrýlmaya baþladý. Yereller, yani küresel imkanlarýn kotarýldýðý kesim Küreseller yani kotaranlar Türkiye deki küreselleþmiþ unsurlar da týpký diðer türdeþleri gibi, yerel imkanlarý kotararak küresel sürecin aktörleri olma yolunu seçiyor. Ýçlerinden bir kýsmý yerel ekonomiyi kendi lehine kullanarak küreselleþirken, bir kýsmý yerel deðerleri kendi lehine kullanýyor. Bütün küreselleþenler gibi yerel unsurlara giderek yabancýlaþýyor. Sözünü ettiðimiz þirketler ABD sinin yönettiði kürselleþme tabii AKP küreselleþmenin bu yüzünü görüyor mu? Ne düþünüyor? Ülkü Ocaklarý ( 19 )

20 Emperyalizm, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, Milli Kurtuluþ Savaþýmýz sýrasýnda da karþýmýza dikilmiþti. O zaman, Anadolu'nun Sakarya'ya kadar olan kýsmýný Yunanistan yapmak ve Doþu Anadolumuzu Adana'ya kadar da Ermenistan yapmak, Ankara'n ýn etrafýnda bir küçücük, yine emperyalizmin oyuncaþý olacak, bir Türkiye devleti meydana getirmek için üstümüze çullanmýþlardý. Bunun ifadesi, Sevr anlaþmasýyla kendini bulmuþtur. Sevr anlaþmasý, Sosyolog Türkiye'nin ve Türk Milletinin Gökhan felaketini gösteren bir anlaþmaydý; Yýlmaz ama ile milletimiz, halkýmýz bunu kabul etmemiþtir. O zaman Kuvayý Milliyecilerin, Atatürk'ün etrafýnda toplanan arkadaþlarý, memleketimizin bütün insanlarý, el ele vererek bunu reddetmiþler, buna karþý çýkmýþlardýr. O sýrada emperyalistler, þstanbul'da Kürt Teali Cemiyet kurmuþlar, bunun baþýna da þ erif Paþa adýnda bir haini getirmiþlerdi. Bunlar, Anadolu'ya ajanlar ve casuslar göndererek, Türkiye'nin kurtuluþu için çalýþan Kuvayý Milliyecileri arkadan vurmaya çalýþmýþlardýr ama Türk Milleti, özellikle doþulu vatandaþlarýmýz, emperyalistlerin gönderdiþi bu casuslara imkan tanýmamýþlar, onlarýn hiçbir tahribat yapmasýna meydan býrakmamýþlar, kendi elleriyle, düþ b b þi i k l l t l iþl di - Gökhan Bey, hem Ülkü Ocaklarý hem de Partide çeþitli görevler yürüttünüz. Ayný zamanda entelektüel yönünüzle de dikkat çektiniz. Dolayýsýyla hem teorik hem de pratik tarafýnýzý dikkate alarak; Ülkücü harekette bir sorun varsa bu teoriden mi yoksa pratikten mi kaynaklanmaktadýr? Yani kýsacasý sorun ideolojide mi, uygulayýcýlarda mý? Gökhan Yýlmaz: Yaklaþýk 20 yýldýr bu yapýnýn içindeyim. Ancak, bu harekete tamamen dýþarýdan bakan biri dahi olsaydým, gördüðüm manzara karþýsýnda þöyle bir akýl yürütme de bulunurdum: Ülkücü hareketin önemli kademelerinde çeþitli görevler ifa etmiþ kiþiler dahi olmak üzere, pek çok insan bir sorun olduðunu savunuyor. O halde, bu insanlarýn iþaret ettikleri sorun gerçekte ya vardýr ya yoktur. Varsa vardýr. Yoksa yapý içindeki bunca insanýn olmayan bir þey üzerine ittifak etmeleri bir sorundur. Patolojiye varabilecek bu durum da yapýdan baðýþýk deðildir. Koþul eklemli (var ÝSE) soru cümlenizin bende uyardýðý intiba da, en kötü ihtimalle 'sorun olduðunu söyleyememe sorunu' olduðudur. Sizlerin Ülkücü hareket için bir teoriyi varsayarak konuya yaklaþtýðýnýz sorunuzdan bellidir. Bu çerçevede, sorun kendini pratikte gösterse de, teori ile pratik lafzen olduðu kadar kolay birbirinden ayrýlmazlar. Her pratik bir teoriden kaynaklanýr. Sadece iç güdüsel eylemler bunu dýþýndadýr. Bunlarla birlikte, sorulmasý gereken asýl soru þudur. Gerçekten ortaya konmuþ bir teori var mýdýr? Varsa nedir? Bunu kimler paylaþmýþtýr ve paylaþmaktadýr? Bu sorularý ''milliyetçilik ve milliyetçiler'' Diyerek geçiþtirmeye kalkmak komiklik olur. Ben kavramlarý anmaktan deðil, altlarýný doldurmaktan söz ediyorum. Ben, teorisi olan bir teoriden söz ediyorum; ben, aksiyomatik ve metodoloji çerçevesinde tutarlý gerçek bir teoriden söz ediyorum. Batý da geliþtirilmiþ bir takým milliyetçilik kuramlarýna referansta bulunanlar olabilir. Ancak bu, batý tipi toplumlarýn tarihsel geliþim þemasýna Türk toplumunu oturtmaya çalýþmanýn, Batý emperyalizmine direnmek deðil, hizmet etmek anlamýna geldiðini bilmemektir. Tavýrlar tutarsýzdýr. Bu noktada sorun 'ölçüt sorunu'dur. Herkesin kendince bir ölçütünün olmasý, gerçekte bir ölçütün olmamasý demektir. Bu sorun teori için de söz konusudur ve ana sorun durumundadýr. Metafizik, herhangi bir teorinin temellerinin atýldýðý alandýr. Bu yönüyle teori metafizik bir yapýdýr. Metafizik temeller bu dünyaya ait deðildir. Ýdeoloji ikisinin arasýndadýr; yani, bir yönüyle ideal alana diðeriyle de bu dünyaya yaslýdýr. Uygulama ise tamamen bu dünyaya aittir. Uygulamalar, an gelir, ( 20 ) Ülkü Ocaklarý baþkalarýyla örtüþebilir; ideolojileri metafizik tercihleri birbirinden ayýrýr, kavramlarý ise ideolojiler. Bu baðlamda, sözünü ettiðiniz teorinin, açýk ve seçik olarak, kendi ayrýmlarýný ortaya koyabilmiþ olmasý zorunludur. Ben, bunun yapýlmýþ olduðu kanaatinde deðilim. Örnek vermek gerekirse: milliyetçilik; yurtseverlik ya da millet severlik sanýlabilmiþtir. 'Devlet' ile 'Millet' arasýndaki veya 'Ben' ile 'Biz' ('fert' ile 'millet') arasýndaki kronolojik, mantýksal ve ideolojik öncelik birbirine karýþtýrýlmýþtýr ve belirsizdir. Gelecek iddiasý olan her ideolojik hareket bir tarih yorumuna sahip olmak ve bundan hareketle geleceði kurmak zorundadýr. Ne yazýk ki, Ülkücü harekette temayüz etmiþ bir 'Tarih' tanýmý ve yorumu yoktur. Bu nedenle pek çok ülkücü, liberal-kapitalizmin ilan ettiði 'ideolojilerin ve tarihin sonu'na inanýlabilmiþtir. Bu noktaya dek üzerinde durulanlar teorik sorunlardýr. Bunlarýn pratiðe yansýmasý ise 'söylem' aracýlýðý ile olur. Zira, söylem teori ile pratik arasýnda bir aracý ortamdýr. Her söylem kendi kitlesini belirler. Teoriyi yansýtmayan bir söylem yozlaþýr, ritüeller anlamsýzlaþýr. Ülkücülüðü, salt bir 'delikanlýlýk raconu' olarak algýlayabilecek bir kitleyi kendine çekebilen bir söylemin, aydýnlarý dýþarýda býrakacaðý açýktýr. Bunun neden böyle olduðu üzerinde ayrýca uzun boylu düþünmeye gerek yoktur. Pratikte kendini gösteren en önemli sorun ise; Ülkücü ('idealist') olduðunu savunan insanlarýn, dünya olaylarýna materyalist bir zihniyetle bakýyor ve öylece yaþýyor oluþlarýdýr. (Liberal-kapitalizm maddeci metafizikten neþet etmiþ bir sistemdir ve bu yönüyle marksizmin düþman kardeþidir.) Unutulmamasý, hayatýn þiarý edinilmesi gereken hikmet ise þu sözlerde saklýdýr: ''Ýnandýðý gibi yaþamayan, yaþadýðýna inanmaya baþlar'' ve ''hayatýndan daha deðerli bir þeyi olmayanýn hayatýnýn da deðeri yoktur'' - Söyleminizde sýkça kullandýðýnýz bir ifade var, "yeni deðil yeniden ülkücülük" Bunu nasýl algýlamalýyýz? Gökhan Yýlmaz: Benim anlatmak istediðim açýkça þudur: Milliyetçilið, bir yapý olarak, sosyolojik-tarihsel zeminde kuramayýz. Çünkü bu zemin zamanýn etkisinden baðýþýk olamayan ve sürekli deðiþen bir zemindir. Bunu denemek, bir akarsuyun üzerinde sazdan bir yapý kurmayý denemek gibidir. Teorimizi zaman ve mekan deðiþimlerinin söz konusu edilemeyeceði ideal bir alanda kurmak zorundayýz. Bu metafizik alanýdýr. Belki 'metafizik' terimi ürkütücü gelebilir veya bambaþka çaðrýþýmlara yol açabilir. Ancak bunlarýn tamamý yanlýþ

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ABD GERÇEKTEN DOST MU ARIYOR SANIYORSUNUZ?

ABD GERÇEKTEN DOST MU ARIYOR SANIYORSUNUZ? ABD GERÇEKTEN DOST MU ARIYOR SANIYORSUNUZ? Yol-İş Dergisi, Haziran 2004 Yıldırım Koç Eğitim Dairesi Başkanı 1996 yılının kış aylarıydı. Bir gün ABD Büyükelçiliği nden aradılar. ABD Cumhuriyet Senatosu

Detaylı

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

SAYI: 18 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ KASIM 2004

SAYI: 18 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ KASIM 2004 24 SAYI: 18 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ KASIM 2004 20 16 4 Ýçindekiler Sunuþ 12 15 16 18 19 20 24 25 26 28 31 32 33 34 35 2 Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 10 Genel Baþkan dan Bir Ýhanet Belgesi:

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Ýlter TURAN 63 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR GÝRÝÞ Prof. Dr. Ýlter TURAN Türk-Rus iliþkileri tarih boyunca rekabetçi bir zeminde geliþmiþ,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Zeynep Fazlılar Açılım sürecinin, ayrılıkçı Kürtlerin siyasi taleplerinin karşılanamaz olduğunu gösterdiğini belirten Tuğgeneral (E) Nejat Eslen; şiddet riskini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 Rapor No: 41, Mart 2011 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes mezhepçilik Irak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır.

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır. TERÖR VE BEKLENTİLER Türkiye, önce 22 Temmuz genel seçimleri ve ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile yaz aylarını kendini yenileyerek geçirmiş, sonbahara ise artan terör olayları, şehitlerimiz, onların

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009)

Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009) Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009) Dr. Hatem Cabbarlý Vüsale Abdullayeva (*) (**) 1. Giriþ 1980'li yýllarýn sonu dünyada yaþanan ciddî deðiþikliklere tanýklýk etmiþtir. Elli yýldan

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı