SAYI: 15 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ HAZÝRAN-TEMMUZ 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI: 15 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ HAZÝRAN-TEMMUZ 2004"

Transkript

1 SAYI: 15 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ HAZÝRAN-TEMMUZ 2004

2 Ýçindekiler Sunuþ Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 8 Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Aliþan Satýlmýþ la Söyleþi. ABD nin Ortadoðu Projesi ve Enerji Koridorlarýnýn Merkezlerindeki Türkiye Prof.Dr. Recep Kök ABD, Gerçekten Dost mu Arýyor Sanýyorsunuz? Yýldýrým Koç AKP, Türk Milletine Cevap Ver Türk Devletini Esir Aldýlar? Yýldýray Çiçek Üstte Gök Basmasa, Altta Yer Delinmese, Senin Ýlmi ve Töreni Kim Bozabilir? Özgür Bayraktar Bahane Bulsak Þaþardýk!.. Ýmza Günü Lümpenlik ve Ülkücülük Tipoloji Davut Yaðmuru Ülkü Ocaklarý ndan Kýsa Kýsa... Hakan Sarýlar Bahadýr Eftim Aliþan Satýlmýþ Almila AKSOY Biraz gecikmeli de olsa, yine sizlerle birlikteyiz. Gecikmeli de olsa diyoruz, bu gecikmenin sebebi; önemli bir haberi ve bu haberin fotoðraflarýný sizlere sýcaðý sýcaðýna ulaþtýrmak istememizden kaynaklandý. Bu sebepten ve okullarýn tatile girmesinden dolayý Haziran sayýmýzý, Temmuz sayýmýzla birleþtirdik. Hepinizin bildiði gibi Haziran tarihlerinde Ýstanbul da düzenlenecek NATO toplantýsýna katýlacak olan, ABD nin Ýnsanlýk ve Ýslam düþmaný baþkaný George W. Bush un Türkiye ye geliþini protesto etmek için Ülkü Ocaklarý, Müslümanlara karþý yeni bir Haçlý Seferi baþlatarak, dünyayý kan ve gözyaþýna boðan ABD baþkaný Katil George Bush un Türkiye ye gelmesini, Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaþý olarak istemiyorum. baþlýklý bir imza kampanyasý baþlattý. Elinizde bulunan Haziran sayýmýzda, bu kampanyanýn haberini ve fotoðraflarýný geniþ bir þekilde bulacaksýnýz. Ayrýca Genel Baþkanýmýz Aliþan Satýlmýþ la yapýlmýþ olan söyleþiyi ve yazarlarýmýzýn konu ile ilgili yazýlarýný da yine bu sayýmýzda sizlere sunuyoruz. PKK ya yardým ve yataklýk ettikleri gerekçesiyle hüküm giymiþ olan eski DEP milletvekilleri, ABD ve AB nin talimatý üzerine, AKP hükümetinin yaptýðý yasal düzenlemeler sonucu tahliye edildiler ve dýþiþleri bakaný tarafýndan (hangi sýfatla olduklarý bile belli olmadan) bakanlýðýn resmi konutunda aðýrlandýlar. Türk milliyetçilerine karþý her türlü baskýyý reva gören bu hükümet, aslýnda kendisinden bekleneni yaptý. Çünkü AKP, kendisini iktidara taþýyan emperyalist efendilerine karþý diyet borçlarýný ödemek zorundadýr. Bu hükümetin emperyalizme baðýmlýlýðý o kadar artmýþtýr ki; Baþbakan Tayip Erdoðan ýn Ýran a yapacaðý resmi ziyarete bile ABD izin vermiyor ve bu ziyaret gerçekleþemiyor. Türk milletini bu kadar küçültmeye hiçbir kiþi ve kurumun hakký yoktur. Bunun hesabýný Türk milleti elbette soracaktýr. Ocaklardan kýsa kýsa bölümünde ise, genel merkezin yaptýðý basýn açýklamalarýnýn tam metnini ve diðer haberleri okuyabilirsiniz. Milliyetçi Hareket Partisinin lideri sayýn Devlet Bahçeli, bilindiði gibi baþarýlý bir kalp ameliyatý geçirmiþ ve 20 Haziran günü hastaneden taburcu edilmiþtir. Taburcu olurken bile Bu doktorlar, Türk doktorlarý diyerek, Türklüðünden utanan bazý çevrelere adeta bir ders vermiþtir. Kendisine acil þifalar diliyoruz. Aðustos sayýmýzda görüþmek üzere Sahibi Aliþan SATILMIÞ Ülkü Ocaklarý Ýnternet Sayfasý AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ Yýl : 2 Sayý: 15 HAZÝRAN-TEMMUZ 2004 Yazý Ýþleri Müdürü Ýbrahim ÖZBAY Genel Yayýn Yönetmeni Yýldýray ÇÝÇEK Ýdari Ýþler Müdürü Mustafa ÝLTEKÝN Ýdare Yeri Oðuzlar Mahallesi 42. Sokak No: 26 Balgat / ANKARA (0,312) (pbx) Düzenleme / Baský SARAY MATBAACILIK Dergimizde yayýnlanan makaleler kaynak gösterilmek þartýyla iktibas edilebilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Yayýnlanan tüm yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Dergimiz prensip icabý ticari reklam almamaktadýr. ( 2 ) Ülkü Ocaklarý

3 Baþbuð dan... Emperyalizm, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, Milli Kurtuluþ Savaþýmýz sýrasýnda da karþýmýza dikilmiþti. O zaman, Anadolu'nun Sakarya'ya kadar olan kýsmýný Yunanistan yapmak ve Doðu Anadolumuzu Adana'ya kadar da Ermenistan yapmak, Ankara'nýn etrafýnda bir küçücük, yine emperyalizmin oyuncaðý olacak, bir Türkiye devleti meydana getirmek için üstümüze çullanmýþlardý. Bunun ifadesi, Sevr anlaþmasýyla kendini bulmuþtur. Sevr anlaþmasý, Türkiye'nin ve Türk Milletinin felaketini gösteren bir anlaþmaydý; ama milletimiz, halkýmýz bunu kabul etmemiþtir. O zaman Kuvayý Milliyecilerin, Atatürk'ün etrafýnda toplanan arkadaþlarý, memleketimizin bütün insanlarý, el ele vererek bunu reddetmiþler, buna karþý çýkmýþlardýr. O sýrada emperyalistler, Ýstanbul'da Kürt Teali Cemiyet kurmuþlar, bunun baþýna da Þerif Paþa adýnda bir haini getirmiþlerdi. Bunlar, Anadolu'ya ajanlar ve casuslar göndererek, Türkiye'nin kurtuluþu için çalýþan Kuvayý Milliyecileri arkadan vurmaya çalýþmýþlardýr ama Türk Milleti, özellikle doðulu vatandaþlarýmýz, emperyalistlerin gönderdiði bu casuslara imkan tanýmamýþlar, onlarýn hiçbir tahribat yapmasýna meydan býrakmamýþlar, kendi elleriyle, düþmanýn bu beþinci kol casuslarýný tepelemiþlerdir. Netice de Türkiye Cumhuriyeti kurulmuþtur. Türkiye Cumhuriyetini kuran Atatürk ve arkadaþlarý ve bütün Türkiye halký, o zaman el ele, baþ baþa vererek Türkiye Cumhuriyeti Devletini bir devlet olarak ve merkeziyetçi, merkezden yönetilen bir devlet olarak kurmuþlardýr. Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran bu yüksek þahsiyetler, memleketin menfaatlerini çok iyi tartan kiþilerdir. Türkiye'nin, eskiden beri karþý karþýya bulunduðu federal sistem ve eski tabiriyle ademi merkeziyetçi sistem ve eyalet sistemi gibi görüþlere itibar etmemiþlerdir. Memleketimizin doðulusu olsun, batýlýsý olsun, Karadenizli olsun, Akdenizlisi olsun bütün vatandaþlarýmýz, el ele beraber Türkiye Cumhuriyetini Devletini üniter yapýda ve merkeziyetçi bir sistemde kurmayý, Türkiye Halkýnýn iyiliði için, Türkiye halkýnýn yükselmesi için, Türkiyenin korunmasý için gerekli saymýþlar ve bu vasýta ile bir devlet meydana getirmiþler Onun için, Türkiyemizde bilhassa güneydoðulu vatandaþlarýmýzýn, aydýn geçinen bazý kimselerin, "Ben kürdüm, Kürtçe hakkýmý tanýyýn. Kürtçe yayýn hakkýmý verin..." diye konuþmalarý, etnik ýrkçýlýðýn daniskasýdýr. Etnik ýrkçýlýk ve þovanizm, Türk Milletine bela getirir, felaket getirir. Baþbuð Alparslan Türkeþ Ülkü Ocaklarý ( 3 )

4 LÝDER DEN S on günlerde yaþanan geliþmeler, Türkiye nin milli birliðini ve bütünlüðünü hedef alan bazý çevrelerin ülkeyi tehlikeli bir gerginlik ortamýna sürüklemek istediklerini göstermektedir. Ýhanet provalarý ve nümayiþlerle yeni tahrikler için zemin arayýþýna girilmiþtir. Bu niyetler karþýsýnda, bütün vatandaþlarýmýzýn, siyasi partilerin, basýn organlarýnýn ve devlet ve toplumun tüm kurum ve kesimlerinin, azami sorumluluk anlayýþý ve saðduyu ile hareket etmeleri hayati önem taþýmaktadýr. AKP hükümetinin içine düþtüðü teslimiyet ve aczden güç ve cesaret alan bu iç ve dýþ tahriklerin iç bünyemizi kemirmesine ve Türkiye nin ufkunun karartýlmasýna asla izin verilmemelidir. Bu aziz vatan hepimizindir. Ayný kader gemisinin yolcularý olarak Türkiye mizin bir kaos ortamýna sürüklenmesini hep birlikte önlemek, hepimiz için tarihi bir görevdir. AKP iktidarý, kendisiyle birlikte Türkiye yi de bir felakete sürükleyecek bu tehlikeli yolda ýsrar ederse, bu durumun çok aðýr olacak vebalini tarih önünde taþýmak durumunda kalacak ve mahþeri vicdanda mahkum olacaktýr. Bölücü terör örgütüne yardým ve yataklýktan mahkum olan ve PKK baðlantýlý faaliyetleri nedeniyle kapatýlan bir siyasi partiye mensup dört eski milletvekilinin geçen hafta tahliyesi, yeni tahriklerin sahneye konulmasý için siyasi bir gövde gösterisine dönüþtürülmüþtür. PKK nýn siyasallaþma hedefinin adým adým gerçekleþtirilmesini Türkiye politikasýnýn merkezi haline getiren AB, bu mahkumlarýn serbest býrakýlmasý i- çin bugüne kadar her zorlamayý yapmýþ, her yola tevessül etmiþtir. Bunun için Türkiye ye, Türk Milletine ve Türk adaletine her türlü hakaret yöneltilmiþtir. Bu konuda baþvurulmadýk baský ve tehdit kalmamýþtýr. Siyasi amaçlarý, niyetleri ve fiilleri ortada olan bu kiþiler, sözde barýþ ve hürriyet kahramaný ilan edilmiþlerdir. Yaþanan bütün bu süreçte, bu kiþiler hiçbir piþmanlýk duymadýklarýný ve bölücü terörün destekçisi olduklarýný her sözleri ve hareketleriyle göstermiþlerdir. Bunu bazý çevreler unutmak ve unutturmak isteseler bile, bu gerçekler Türk Milletinin hafýzasýndan silinmemiþtir. Bugün, bunlarýn serbest kalmasý yine ayný çevreler tarafýndan bir bayram havasý içinde kutlanabilmekte, yeni tahriklerin bir provasý olarak görülebilmektedir. AKP, bu süreçte kendisine verilen görevi büyük bir sadakatle ifa etmiþtir. Ýlk adým olarak, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesini Türk milli hukuk sisteminin ü- zerinde Yüksek Temyiz Mahkemesi haline getirmiþtir. Bundan sonra da, bu mahkemenin teknik ihlal kararlarýnýn Türk mahkemelerinin kesinleþmiþ hükümlerini ( 4 ) Ülkü Ocaklarý

5 geçersiz kýlmasýný ve yeniden yargýlama sebebi olmasýný kabul etmiþtir. Bu zorlamalarla baþlatýlan yeniden yargýlama sürecinde yapýlan duruþmalar, Avrupalý gözlemcilerin Türkiye ye pervasýzca hakaret ettikleri bir gösteri alanýna dönüþmüþtür. Mahkemenin ilk mahkumiyet karanýnda ýsrar etmesi üzerine de Türkiye yi, Türk insanýný ve Türk a- daletini hedef alan ve aþaðýlayan hayasýz bir kampanya baþlatýlmýþtýr. Ne hazindir ki, basýnýmýzýn bir bölümü de bu koroya katýlmýþtýr. AKP ise devlet idaresi ciddiyeti ve sorumluluðuyla baðdaþmayacak þekilde bu hakaretleri neredeyse haklý gören ve göstermek isteyen bir tutum sergilemiþtir. Baðýmsýz Türk adaletini baský ve tehditlerle sindirmeyi ve yýldýrmayý amaçlayan bu gayretler sonunda ortak amaca nihayet ulaþmýþtýr. Türk milleti adýna yargý yetkisini kullanan baðýmsýz Türk mahkemelerinin kararlarýný tartýþmak, bunlara siyasi etki izafe etmek hukuk anlayýþýmýzla baðdaþmamaktadýr. Milliyetçi Hareket in, kanunlarýn adil ve doðru uygulanmasýndan ve bunun sonucu verilen kararlardan hakký olanlarýn yararlanmasýndan rahatsýz olmasý için herhangi bir özel neden bulunmamaktadýr. Bu bakýmdan, biz sadece bu kararýn siyasi sonuçlarý üzerinde duracaðýz. Bugün gelinen noktaya bakýldýðýnda, karþýmýzdaki gerçekler þunlardýr: Türkiye deki bölücü çevreler, bu geliþmeyi siyasi a- maç ve hedeflerinin adým adým gerçekleþmesi yolunda önemli bir eþik olarak görmüþ ve bundan cesaret almýþtýr. Bu suretle, AB nin himayesi ve vesayeti altýnda Türkiye de yeni tahrik ve nifak tohumlarýnýn atýlmasýnda yeni bir zemin kazanýlmýþtýr. Bugün, bölücü çevrelerin ve Türkiye de demokrasi havariliði rolüne soyunan gaflet erbabýnýn þimdi de bu kiþilere yeni bir siyasi misyon yüklemeye çalýþtýklarýný esefle görmekteyiz. Türkiye de devlet eliyle ve öncülüðünde Kürtçe yayýn ve öðreniminin önünün açýlmasýyla ayný zamana rastlayan bu son geliþme, Kürt sorununa barýþçý çözüm bulunmasý zorlamalarýnda yeni bir itici güç olarak kullanýlmak istenilmektedir. Barýþ süreci olarak i- fade edilen bu yeni zeminde sürdürülecek mücadelede, bu son geliþme bir milat olarak görülmekte ve bu amaçla kullanýlmaya çalýþýlmaktadýr. Kim, kiminle ve ne için mücadele edecektir? Barýþ sürecinden kastedilen nedir? Son geliþmelerin ortaya çýkardýðý ilk sonuç ve tezahürlere bakýldýðýnda, bu sorularýn cevabýný bulmak güç olmayacaktýr. Yapýlan beyanlar, beklenti ve niyetlere ýþýk tutmaktadýr. Bu çevrelerin yaptýðý ilk çaðrý, halk savunma güçleri olarak andýklarý silahlý PKK teröristlerinin siyasi sürece katýlmasýnýn önünün açýlmasý için, ayrým yapýlmaksýzýn genel siyasi af çýkartýlmasý çaðrýsý olmuþtur. Þimdi barýþ elçisi olarak görülen bu çevreler, Hükümetle terörist PKK ya eþit mesafede durduklarýný söylemiþler ve son dönemde Türkiye de uygulanan projelerin mimarýnýn Sayýn diye hitap ettikleri terörist baþý olduðunu belirtmiþlerdir. Ýmralý daki katil lehine özgürlük ve af sloganlarýnýn atýldýðý nümayiþler yapýlmýþ, böyle bir ortamda terörist PKK nýn büyüklük ve fedakarlýk göstererek sözde ateþkes i 6 ay daha u- zatmasý için ricacý olunmuþtur. Öte yandan, bölücü tahriklerin yeni bir cesaret kazanmasýyla birlikte, güvenlik kuvvetlerimize karþý terör eylemleri de hýz kazanmýþ ve hain saldýrýlar sonucu son dört gün içinde dört güvenlik görevlimiz alçakça þehit edilmiþtir. Bütün bu geliþmelere AKP hükümetinin tepkisi ise bizler için þaþýrtýcý olmamýþtýr. Son mahkeme kararýnýn Türkiye yi hem içerde, hem de dýþarýda rahatlattýðýný söyleyen Adalet Bakaný, bunun arkasýndan gelecek taleplere de cesaret verecek þekilde, demokratik sabýrla herþeyin aþýlacaðý teminatýný vermiþtir. Sayýn Baþbakan da ABD gezisi dönüþünde bu tartýþmalara katýlmýþ ve bir bebeðin doðumunun bile 9 ay 10 gün sürdüðünü hatýrlatarak, acele edilmemesi gerektiðini, her sorunun zamanla çözüleceðini söylemiþtir. Görünüþte siyasi af taleplerine karþý çýkan Sayýn Baþbakan, bilahare bunu yalanlarcasýna saðlýklý doðum için gayret sarfettiklerini belirtmiþ ve böylece bu konudaki beklentilerin zaman içinde karþýlanacaðý hususunda kapýyý açýk býrakmýþtýr. Bütün bu yaþananlar, Türkiye yi yönetenler için e- sef verici gaflet tezahürleridir. Þimdi de, bölücü terörü hiçbir piþmanlýk duymadan hala desteklediði ortada olan bu çevrelerden, Türkiye de iç huzur ve barýþýn korunmasýnda siyasi bir rol oynamalarý beklenmektedir. Bu siyasi misyon, anlaþýldýðý kadarýyla, bölücü terörün nihai amaçlarýna siyasi yollarla ulaþmasýný saðlayacak bir süreç için, bölücü mihraklarla bir uzlaþmaya varýlmasý konusunda yardýmcý olmalarýdýr. Milliyetçi Hareket in milli birliðin korunmasýnda gösterdiði hassasiyet ve hiçbir ayrým gözetmeden bütün vatandaþlarýmýzýn ayný kaderi paylaþtýklarý bu a- ziz vatanda huzur içinde kardeþçe yaþamalarýna verdiði büyük önem, her türlü tartýþmanýn üzerindedir. Ancak, iç huzur ve barýþýn saðlanmasýnýn yolunun, bunu yýkmaya çalýþan bölücü terörle müzakere etmekten asla geçmeyeceði de çok açýktýr. Böyle bir pazarlýk anlayýþýnýn, gaflet ve delaletin ö- tesinde bir ihanet olacaðýný herkes çok iyi bilmelidir. Kimse Türk milletinin sabrýyla oynamamalý, altýnda Ülkü Ocaklarý ( 5 )

6 kalacaðý hesapsýz adýmlar atmamalýdýr. Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar haysiyet kýrýcý bir duruma sokulmamýþtýr. Hiçbir devirde Türkiye nin milli hassasiyetleri bu kadar pervasýzca hedef alýnmamýþ, oyuncak haline getirilmemiþtir. AB ye her bakýmdan teslim olan AKP iktidarý, ne a- cýdýr ki, Türkiye yi Avrupa Birliðine taþýmakta bölücü heveslere umut baðlamýþ, bundan medet umar hale düþmüþtür. Avrupa da bu gerçeði görmekte ve AKP nin bu zaafýndan daha fazla yararlanmak konusunda cesaretlenmektedir. AKP iktidarýna bu konuda hakim olan anlayýþ, önümüzdeki dönemde Türkiye yi çok zor günlerin beklediðinin habercisidir. Bölücü terörün Türkiye nin AB ü- yelik sürecini kendi siyasi hedeflerine hizmet edecek bir araç olarak gördüðü ve siyasi stratejisinin AB nin Türkiye den talepleriyle örtüþtüðü, kimsenin inkar edemeyeceði gerçeklerdir. Burada asýl üzücü olan, siyasi gelecek hesabýyla AKP nin siyasi gündeminin de bu çizgiyle kesiþiyor olmasýdýr. Siyasi geleceðini AB nin göstermelik de olsa vereceði desteðe baðlayan AKP iktidarý, Türkiye nin o- nurunun, milli hassasiyet ve çýkarlarýnýn sýrtýndan ve bunlarý çiðnemek pahasýna, AB ne yaranmak telaþý içindedir. Ancak bu hizmet yarýþý nereye kadar gidecek, bu yol Türkiye yi nereye götürecektir? Milliyetçi Hareket in Türkiye nin geleceði bakýmýndan endiþe duyduðu husus budur. AB nin Türkiye ye bakýþ tarzý ve bunda etkili olan unsurlar, bu konudaki kaygýlarýmýzý haklý çýkarmaktadýr. Bilindiði gibi, AB nin Türkiye nin üyelik sürecine yaklaþýmýnda belirleyici olan temel etken Güneydoðu Sorunu ve Türkiye de Kürt milli azýnlýðý yaratmak mülahazasýdýr. AB nin bu bakýþ açýsý, resmi raporlarda da ifadesini bulmuþtur. Kürt asýllý vatandaþlarýmýzý milli ve etnik azýnlýk o- larak gören AB, Türkiye nin Kopenhag Siyasi Kriterleri ne uyumu konusunu da, büyük ölçüde, bu çerçeveye oturtmaktadýr. Bu anlayýþla hareket eden AB, kültürel haklarýn ötesinde, bu etnik farklýlýða siyasi statü kazandýrýlmasýný ve bunun Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý nda açýkça tanýnarak somut biçimde ifadesini bulmasýný talep edebilmektedir. AB nin istekleri bununla da kalmamaktadýr. Bu sakat yaklaþýmýn bir sonucu olarak, Türkiye den Güneydoðu sorununa siyasi çözüm bulmasý ve bunun i- çin bölücü terör örgütü veya aracýlarý vasýtasýyla bir diyalog ve müzakere süreci baþlatmasý istenmektedir. AKP hükümetinin yanlýþ politikalar ve AB nin iyi niyetten uzak tutumu nedeniyle, bugün Türkiye nin AB üyelik süreci, maalesef, böyle bir ipotek altýna sokulmuþtur. Milliyetçi Hareket, Türkiye nin AB üyelik sürecinin böyle bir sakat zeminde ilerletilemeyeceðine, bunun çýkmaz bir yol olacaðýna samimiyetle inanmaktadýr. Bu kýsýr döngü kýrýlmadýðý sürece, AB ile i- liþkilerimiz hastalýklý yapýdan kurtulmayacaktýr. Böyle bir sonucun AB nin çýkarlarýna da hizmet etmeyeceði ortadadýr. Ancak, AKP iktidarýnýn AB ile iliþkileri böyle bir boyunduruk altýnda sürdürmeye hevesli olmasý, karþýmýza sürekli yeni talep ve dayatmalarla çýkýlmasýna zemin hazýrlamaktadýr. Bu sonu gelmez taleplerin iç bünyemizde yaratacaðý gerginlik ve huzursuzluk, sosyal dokumuzun ve siyasi yapýmýzýn zaman içinde kemirilmesine ve tahrip olmasýna yol açabilecektir. Üniter yapýya sahip bir milli devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti nin bölünmesine, etnik farklýlýklarý aþan ve ortak deðerlere dayanan milli birliðimizin tahrip edilmesine elbette hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bundan kimse þüphe duymamalýdýr. Bununla birlikte, Türkiye nin etnik, mezhep ve kültürel farklýlýklar temelinde bir çekiþme ortamýna sürüklenmesi ve bunun sonucu sorunlu bir devlet ve toplum haline getirilmesi tehlikesi, ciddi bir risk olarak karþýmýzdadýr. Bunu herkes çok iyi düþünmeli ve azami basiret ve sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. Milliyetçi Hareket in iç huzur ve istikrar ortamýnýn zarar görmesi ve milli bütünlüðümüzün bozulmasý riski taþýyan geliþmelere karþý gösterdiði hassasiyet bundan kaynaklanmaktadýr. Bu samimi endiþeler aþýrý ve gereksiz bir korkunun ve vehimin ürünü deðildir. Bu hayati konunun hafife alýnmaya tahammülü yoktur. Bu aziz vatan sokakta bulunmamýþtýr. Bu konuda fikir yürütülürken, Irak taki siyasi çözülme ve parçalanma sürecinde Kuzey Irak ta adým adým bir Kürt devleti kurulmasý yolunda yaþanan geliþmeler çok iyi deðerlendirilmelidir. Kürt gruplarýn bu süreçte sergiledikleri küstah tutumlar ve ortaya çýkan ( 6 ) Ülkü Ocaklarý

7 bu yeni dinamiklerin Türkiye üzerindeki muhtemel yansýmalarý da gereken ciddiyetle göz önünde bulundurulmalýdýr. AKP nin, AB ile uyum adý altýnda bugüne kadar yaptýklarý, AB tarafýndan yine de yeterli görülmemekte, açýlan bu yolda Türkiye nin önüne bitmeyen taleplerle gelinmektedir. AKP yöneticileri ise, bu yöndeki çabalarýnýn aralýksýz süreceði konusunda AB ne her gün teminat vermektedir. Türkiye ye dayatýlmasý beklenen talep listesi bellidir. AKP nin bu konuda ne yapacaðý ise merak ve endiþe konusudur. Bu konudaki endiþelerimiz somut olarak þu noktalarda toplanmaktadýr: Ana dil öðrenimi ve TV yayýnlarý konusundaki ýsrarýnýn gerçek amacý, zaman içinde devlet öncüðünde ortak bir azýnlýk dili geliþtirilmesi ve bu temelde etnik bilinç oluþturulmasýdýr. AKP nin bu konuda attýðý a- dýmlardan sonra özel imkânlarla ana dil öðreniminin yeterli olmadýðý gerekçesiyle bu dillerin devlet okullarýnda önce seçimlik ders olarak okutulmasý, sonra da bunun denklik yoluyla Türk eðitim sisteminin içine a- lýnmasý talepleriyle karþýlaþýlmasý beklenmelidir. AKP, bu talepler karþýsýnda ne yapmayý düþünmektedir? Demokratikleþme standardý diyerek bunu da mý kabul edecektir? Öte yandan, etnik temelde farklý özelliklere bir statü kazandýrýlarak bunlarýn kültürel plânda tanýnmasýnýn arkasýndan, bunlarýn siyasi plânda kullanýlmasý talepleri de, zaman içinde, kaçýnýlmaz olarak karþýmýza getirilecektir. Bu amaçla etnik platformda siyaset yapýlmasýna, etnik temelde siyasi parti kurulmasýna imkân tanýnmasý istenilecektir. AKP iktidarý, medeniyet ölçüsü olduðu gerekçesiyle ve Kopenhag siyasi kriterlerinin bir icabý sayarak, bu istekleri de yerine getirecek midir? Bugün için Türkiye nin karþýsýna getirilen birinci öncelikli talep, kanlý PKK teröristleri için toplu ve genel bir siyasi af çýkartýlmasýdýr. AKP, acaba, AB üyelik sürecinde toplumsal barýþ ihtiyacý gerekçesiyle, bunu da kabul edecek midir? Teröre karþý mücadelede hayatlarýný feda eden þehitlerimizin aziz hatýralarýna ve bu uðurda geleceklerini feda eden kahramanlara sýrtýný dönen AKP zihniyeti, PKK katillerini affetmek için yine demokrasi havariliðinin ve AB nin arkasýna saklanacak mýdýr? Bu noktada, Ýmralý daki terörist baþýnýn durumuna iliþkin talepler üzerinde önemle durulmasý gerekli olacaktýr. Ýdam cezasýnýn alelacele kaldýrýlmasýyla, hak ettiði cezadan kurtulan bu caninin Ýmralý da tek baþýna kalmasýnýn psikolojik sorunlara yol açtýðý þikayetleri her gün dile getirilmektedir. Bu nedenle tecrit haline son verilmesi ve diðer terörist PKK mahkumlarýyla bir arada kalmasý istenilmektedir. Öte yandan, AB üyelik süreci bahanesiyle uzak olmayan bir gelecekte Türkiye nin önüne, bu caninin affedilerek siyaset yapmasý imkanýna kavuþmasý dayatmasýnýn çýkartýlmasý kimseyi þaþýrtmamalýdýr. Ýçine sürüklendiðimiz bu tehlikeli ve kaygan yolda artýk her þey mümkündür. Türk milleti þimdi merak etmektedir: AKP, bu dayatmalarý da Türkiye de yeni ve temiz bir sayfa açmak ve bir demokrasi ayýbýný silmek olarak mý görecektir? Bunlarý da engin demokrasi anlayýþýyla deðerlendirip gereðini yerine getirecek midir? Türkiye nin kaderi ve geleceði üzerinde kumar oynamak ve bölücü emelleri için Türkiye yi bir kaos ortamýna sürüklemek isteyenlerin meþum hesaplarýný boþa çýkarmak hepimizin ortak sorumluluðudur. Aziz Türk milleti, bir bütün olarak, þaþmaz saðduyusu ve basireti ile her badireyi aþacak güçtedir. Türkiye nin kudretini küçümseyenlerin, Türk Milletinin sabrýný denemek isteyenlerin ve Türk milletinin birliðini ve bütünlüðünü yýkmak için meydaný boþ bulan bir cüretle tahriklerle bulunmaya yeltenen cereyanlarýn ve bunlarýn iþbirlikçilerinin sonu hüsran olacaktýr. Herkes haddini bilmeli, rüzgar ekenin fýrtýna biçeceðini aklýndan hiç çýkarmamalýdýr.bu vatan sahipsiz deðildir. Türkiye nin aziz varlýðýný kutsal sayan Türk Milliyetçileri ve etnik kökeni, siyasi eðilimi ve tercihi ne o- lursa olsun, Türkiye yi ve Türk milletini seven gerçek vatanseverlerin hamiyeti ve gayretleriyle her zorluk a- þýlacak, Türkiye nurlu bir geleceðe mutlaka taþýnacaktýr. Bütün vatandaþlarýmýzýn ve Türkiye deki her kesimin bunun bilinciyle ve aklý selimin rehberliðinde hareket etmeyi sürdürmesi ve toplumsal huzurun korunmasý için üzerine düþen görevi bu bilinçle yerine getirmesi en halisane temennimizdir. Türkiye yi bir bütün olarak kucaklayan ve ortak deðerlerin oluþturduðu büyük Türk milletinin mutluluðunu, refahýný ve kardeþliðini her düþüncenin üstünde tutan Milliyetçi Hareket, Türkiye nin onurlu ve parlak geleceði için fütur getirmeyen bir cesaret ve metanetle ve sönmeyen bir vatan aþký ile mücadeleye devam edecektir. Dr. Devlet BAHÇELÝ MHP Genel Baþkaný Ülkü Ocaklarý ( 7 )

8 Emperyalizm, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, Milli Kurtuluþ Savaþýmýz sýrasýnda da karþýmýza dikilmiþti. O zaman, Anadolu'nun Sakarya'ya kadar olan kýsmýný Yunanistan yapmak ve Doþu Anadolumuzu Adana'ya kadar da Ermenistan yapmak, Ankara'n ýn etrafýnda bir küçücük, yine emperyalizmin oyuncaþý olacak, bir Türkiye devleti meydana getirmek için üstümüze çullanmýþlardý. Bunun ifadesi, Sevr anlaþmasýyla kendini bulmuþtur. Sevr anlaþmasý, Ülkü Türkiye'nin Ocaklarý ve Türk Milletinin felaketini gösteren Genel bir anlaþmaydý; ama Baþkan milletimiz, halkýmýz bunu kabul etmemiþtir. O zaman Kuvayý Milliyecilerin, Atatürk'ün etrafýnda toplanan arkadaþlarý, memleketimizin bütün insanlarý, el ele vererek bunu reddetmiþler, buna karþý çýkmýþlardýr. O sýrada emperyalistler, þstanbul'da Kürt Teali Cemiyet kurmuþlar, bunun baþýna da þ erif Paþa adýnda bir haini getirmiþlerdi. Bunlar, Anadolu'ya ajanlar ve casuslar göndererek, Türkiye'nin kurtuluþu için çalýþan Kuvayý Milliyecileri arkadan vurmaya çalýþmýþlardýr ama Türk Milleti, özellikle doþulu vatandaþlarýmýz, emperyalistlerin gönderdiþi bu casuslara imkan tanýmamýþlar, onlarýn hiçbir tahribat yapmasýna meydan býrakmamýþlar, kendi elleriyle, düþ b b þi i k l l t l iþl di ÝNSAN OLMAK ve ÝNSAN KALMAK ÝÇÝN Emperyalizme Karþý BÝRLEÞMEK GEREK - Ebu Gureyb hapishanesindeki iþkencelerin ortaya çýkmasýndan sonra dünya kamuoyu ayaða kalktý. Hiç kuþkusuz ABD kamuoyu da çoðunlukla ayný tiksintiyi yaþamýþtýr. Buna raðmen Bush yönetimi iþi aðýrdan alýyor. Siz bunu neye baðlýyorsunuz? Anlattýklarýnýza yakýnda ABD baþkanlýk seçiminin yapýlacaðýný da ekleyebiliriz. Bütün bunlara raðmen Bush yönetimi ne kendi kamuoyunu, ne de dünya kamuoyunu pek umursamýyor gözükmektedir. Peki neden? Neden Bush yeniden seçilmesini tehlikeye atan böyle bir tavýr a- lýyor? Bunun cevabý ABD de iktidarý asýl kimin elinde tuttuðu problematiðinde yatýyor. Genel kaný iktidarýn ulus a- þýrý þirketlerin elinde olduðudur ki buna ben de katýlýyorum. Eðer ABD de asýl iktidar þirketlerse, böyle kritik dönemlerde inisiyatif almak da onlarýn hakkýdýr. U- nutmayalým ki Bush ve Cheney de dahil olmak üzere bugünkü iktidarýn bütün üst düzey yöneticileri daha önce büyük þirketlerde görevli ya da onlarla bir þekilde iliþkiliydiler. Buradan sorunuzun cevabýna dönecek olursak, Bush kendi geleceðini hangi güçlere teslim ettiyse I- rak daki geliþmeleri de o güçler yönlendiriyor. Dolayýsýyla kamuoyunun ayaða kalmasýna raðmen iþi aðýrdan almýyor, galiba geliþmelere yön verecek karar mekanizmasýna hakim deðil. - Þu halde Bush yönetimi kendi geleceðini riske atýyor diyebilir miyiz? ABD de iktidarý elinde tutan odaklar, ayný zamanda kamuoyu oluþturma araçlarýna da tam olarak hakimdirler. Eðer Bush un yeniden baþkan olmasýna karar vermiþlerse, tedbir alýrlar. Bunun için seçimler yaklaþtýðýnda küresel çapta hiç kimsenin aklýna gelmeyecek ve sadece þimdiki yönetimin iþine yaracak geliþmeler görebiliriz. Þirketler ABD sinin Irak ta ortaya saçýlan pisliklerinin, yakýn gelecekte ya da orta vadede küresel hesaplarýný bozacaðýný düþünmek bir hayalin peþine düþmekten farksýzdýr. Onlar her yeni geliþmeyi etkilerini daha da artýrmak için deðerlendirecek araçlara sahiptir. Sözgelimi þöyle bir teori var: Ýþkence fotoðraflarý dünyayý ayaða kaldýracak. ABD nin basýn, reklam, halkla iliþkiler ve film þirketleri, bozulan imajlarýný düzeltmek için, iþe koyulacaklar. Her faaliyetleri yeni kazançlar getirecek. Finansmaný? Irak petrolleri Ýþkenceler ve iþkence fotoðraflarý Irak içinde de direniþi körükleyecek. Yabancýlar için tehlike büyüyecek. Oradaki can ve mal emniyeti dahil bir çok iþi zaten ABD þirketleri yapýyor. O halde iþler artacak. Karlar artacak. Finansmaný? Irak petrolleri Tabi bütün bu kargaþa içerisinde ABD nin Irak tan çekilmesi ertelenecek. Direniþi kýrmak için daha çok þehir bombalanacak. ABD or- ( 8 ) Ülkü Ocaklarý

9 ný Aliþan Satýlmýþ la Söyleþi dusu için hiçbir risk taþýmayan bu bombalamalar arttýkça silah endüstrisi canlanacak, iþsizlik azalacak. Karlar artacak. Finansörü biliyorsunuz Tabi Irak petrollerini hangi þirketlerin iþleteceðini hatýrlatmaya gerek yok herhalde Kýsaca Irak operasyonunun asli sahipleri için geliþmeler hala kontrolden çýkmýþ deðil. ABD nin daha önce Vietnam da, Somali de, Afganistan da imajý daha mý iyiydi? Sonuç ne oldu? ABD hala tek küresel güç Dünya bugüne kadar hiç karþýlaþmadýðý post-modern bir emperyalizmle yüzleþmektedir. - Yeni Emperyalizm SSCB nin çökmesiyle mi baþladý? Kökleri 1. Dünya Savaþý sonrasýna kadar gider. O yýllarda Eski dünya birbirini kýrarak güçsüzleþince, ABD dünyanýn en büyük üretici gücü haline geldi. 2. Dünya Savaþý sonrasýndaysa bu gücü, dünyaya yön verme aracý haline getirdi. Fakat asýl saldýrý niteliði taþýyan adýmýný 80 lere doðru gerçekleþtirdi. Tohumlarý çeyrek asýr önce atýlýrken kitleler, Her þey çok güzel olacak düþüne yatýrýlmýþtý. O zamanlar, þimdiki neo-conlarýn bir önceki versiyonlarý, vitrinine Ronald Reagan ý yerleþtirdikleri ve adýný ona izafeten Reaganizm koyduklarý bir doktrini eyleme dönüþtürdüler. Eylem, ABD deki ulus aþýrý þirketlerin ulus-devletlerde karþýlaþtýklarý engelleri ortadan kaldýrmak ve karlýlýklarýný artýrmaktan ibaret deðildi. Gelecekte tüm kurallarýný kendilerinin koyacaðý, kendi oluþturduklarý hiyerarþiyi hiç bir zaman bozmayacak, küresel ölçekte bir pazar yaratmaktý amaçlarý. Aradan geçen zamanda kat ettikleri mesafe muazzamdýr. Aslýnda Irak ta olanlar bu küresel yüklenmenin en kaba ve bir o kadar da etkisi az olan halidir. Çünkü çok daha önce ve çok daha acýmasýz yýðýnla eylemi baþarýyla gerçekleþtirdiler. Üstelik bu eylemler, ulusdevletler içerisinde destekçilerle birlikte yapýldý. Destekleyenler, bazen ideolojik, bazen þahsi çýkarlarý yüzünden, fakat bazen ne hazindir ki, yaklaþan teslimiyeti görmelerine raðmen, çaresizlik yüzünden böyle davranýyorlardý. Çaresizler, ABD küreselleþmesini alternatifsiz görüyorlar. Bari göze girip tadýný çýkaralým diyorlar. Burada þahsi çýkarlarý yüzünden þirketler ABD sinin küreselleþmesine eklemlenenlere bir mim koyalým. Modern söylemde onlara kýsaca hain diyorduk. Bu bütün i- deolojiler için geçerliydi. Fakat ABD küreselleþmeciliðinin ortaya attýðý post-endüstriyel yaklaþýmda milli hatta sýnýfsal aidiyet hamasetinden kurtulmuþ özgür birey, daha çok tüketmek için daha çok üreten homo-ekonomicus, ya da dünya vatandaþý diyorlar. Bu dünya vatandaþlarý ný yaratmak ulus aþýrý þirketler için çok önemliydi. Zira ulusal çapta geliþmeleri yönetmek için, o ulusun içinden çýðýrtkanlar gerekliydi. Bulmalarý zor mu oldu bilmiyoruz ama bulduklarýný biliyoruz. - Ne deðiþti de bu kadar çok yandaþ buldular? Burada özelleþtirmelerin gücünü bilhassa hatýrlamalýyýz. Özelleþtirme Reaganizm in dayattýðý en önemli enstrümandýr. 80 lerde Fransa, Almanya, Japonya ve Ýngiltere gibi uluslar arasý þirkete sahip dev ekonomiler bile, u- lus aþýrý þirketlerin rekabet gücü karþýsýnda varlýk gösteremediler. O yýllara kadar dünyanýn en büyük on þirketi a- rasýnda en az beþ- altý tanesi bu ekonomilere aitti. Fakat onlar ulus-üstü özellikler taþýmýyorlardý. 90 lara geldiðimizde en büyükler listesinde giderek daha çok ABD þirketlerini görmeye baþladýk. Geliþmekte olan ülkelerin hali ise çok daha kötüydü. Var olmaya devam etmek için ö- zelleþtirme ve rekabet edebilir hale gelmek için esnek üretime mecbur kaldýlar. Özelleþtirmeler ulusal burjuvazi i- çinde kalsa yine de milli hakimiyetin devamý mümkün o- labilirdi. Dolayýsýyla özel sektörün dinamizmini inkar etmiyoruz, fakat oyunu sahneye koyanlar, elbette süreci kontrol edecekti. Kýsa sürede milli þirketler, ulus aþýrý þirketlerin oluþturduðu selin akýntýsýna kapýldýlar. Geçen on beþ yýlda dünyada el deðiþtiren þirketleri hatýrlayýn. Ýçlerinde o ülkenin milli gururu olanlar vardý. Hepsi giderek kontrol altýna alýnýyorlar. Tabii, bu büyük sürükleniþe, ö- zel televizyonlar, ulusal basýn, bankalar gibi vatan sýnýrlarý içerisinde toplumsal etkiye sahip kurumlar da kapýldý. Artýk küreselleþmeciler kamuoyu oluþturma gücüne sahip hemen her þeye hakimdiler. Ýþte bu aþamada dünya vatandaþlarý devreye sokuldu. Onlar TV lerde programlar yapýyor, basýnda ayrýlan köþelerde yorumlarýyla sürece hizmet ediyor, bürokraside iþleri hýzlandýrýyor ve yönlendiriyor, siyasi partilerde halkýn verdiði oylarý küreselleþmecilerin arzularýna tahvil ediyorlardý. Modern zamanlarda olsa bu duruma vatan satýlýyor diye açýklama getirilirdi. Þimdilerde post-modern bir söylemle küresel Ülkü Ocaklarý ( 9 )

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 37 SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 30 36 10 20 Ýçindekiler Sunuþ 10 11 12 14 17 18 20 22 24 27 28 30 32 35 36 37 2 Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 8 Genel Baþkan dan

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Hayata Dönüþ Operasyonu ve Oligarþinin Siyasal Zoru. ... Ve Genelkurmay Devreye Girer: Postmodern Darbe

KURTULUÞ CEPHESÝ. Hayata Dönüþ Operasyonu ve Oligarþinin Siyasal Zoru. ... Ve Genelkurmay Devreye Girer: Postmodern Darbe H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 11 SAYI: 59 Ocak-Þubat 2001 Hayata Dönüþ Operasyonu ve Oligarþinin Siyasal Zoru...

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ DEÐÝÞEN DÜNYADA TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ Dr. Atilla SANDIKLI Ýstanbul / 2008 Deðiþen Dünyada Türkiye nin Stratejisi BÝLGESAM Yayýnlarý No: 2 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE Barýþ için birþey yapalým - sayfa: 3 Irak ta yenilginin sonuçlarý emperyalizmi vuracak - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 223 4 Eylül 2004 1.000.000 TL. Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta DÜÞ Ýsyandan

Detaylı

sosyalist isci Hükümet Kyoto yu imzalýyor Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý 27 ler ve 12 ler

sosyalist isci Hükümet Kyoto yu imzalýyor Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý 27 ler ve 12 ler sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 326 6 Haziran 2008 2 YTL Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý Hükümet Kyoto yu imzalýyor 3 yýldýr iklim deðiþimine

Detaylı

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Mevcut politik ortam ve sosyalistler için yeni olanaklar - sayfa: 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 234 1 Nisan 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Kýrgýzistan:

Detaylı

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu?

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu? AB hayali tepemizde geziyor - sayfa: 3 Türkiye Avrupa Birliði kapanýnda - sayfa:6 sosyalist isci SAYI: 225 8 Ekim 2004 1.000.000 TL. YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK Mehmet Aðar yargýlanmalý sayfa:

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon da gözaltýlar sürüyor

sosyalist isci Ergenekon da gözaltýlar sürüyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 335 26 Eylül 2008 1 YTL Ýflas eden Lehman Brother adlý yatýrým bankasýnda çalýþan 26.000 kiþi iþlerini kaybediyorlar

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE ARTIK YETER SAYI: 306 28 Aralýk 2007 1 YTL YENÝ ÇIKTI Silahlar sussun barýþ konuþsun Geçtiðimiz aylarýn yoðun milliyetçi histerisinin

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 377 9 Ekim 2009 2 YTL IMF toplandý, dolar çöktü Kapitalizm krize çözüm bulamýyor Kitlesel bir sol partinin þimdi tam

Detaylı

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi?

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi? Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanar Tolga Þirin Bolivarcý devrimin kalbindeki iki olasýlýk Mike Gonzales Morales için ki kere çok yaþa Immanuel Wallerstein sayfa: 10-11 Rýfat Solmaz 1956 Macar Devrimi

Detaylı

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 290 14 Temmuz 2007 1 YTL YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ

Detaylı

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor sosyalist iþçi nin ekidir Ne oldu bu sosyalist ülkelere? sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 264 2 Aralýk 2006 1.50 YTL Her 3 kiþiden biri yoksul 1 milyon kiþi açlýk sýnýrýnýn altýnda YOKSULLUÐA

Detaylı