Prof. Dr. Kâmil TÜEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Kâmil TÜEN"

Transkript

1 Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Buca-ZMR E-posta: Prof. Dr. Kâmil TÜEN ÖZGEÇM4 Prof. Dr. Kâmil TÜEN, 1958 ylnda Ulubey (U!ak) de do%du. Orta ö%renimini )zmir Atatürk Lisesinde tamamladktan sonra 1980 ylnda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi )ktisat-maliye Bölümünden mezun oldu de Ege Üniversitesi )ktisat Fakültesi Maliye Bölümüne asistan olarak girdi da doktor, 1992 de doçent ünvan ald. Mart 1998 de profesörlü%e yükseltildi ö%retim ylnda bir yl süreyle Fransa da Besançon-Franche-Comté ve Grenoble- Sosyal Bilimler Üniversiteleri ile Paris-II Üniversitesinde ara!trma çal!malarn sürdürdü yllar arasnda Dokuz Eylül Üniversitesi ))BF Dergisi Yayn Komisyonu üyeli%i, ba!kanl% ve editörlü%ü görevini yürüttü ylnda Ege Bölgesi Sanayi Odas Vergi Ara!trma Komisyonunda üye, 1993 de )zmir Ticaret Odasnda uzman mü!avir olarak görev yapt. Çe!itli tarihlerde Türkiye Maliye Sempozyumu Düzenleme Komitesi çal!malarna katld. Dokuz Eylül Üniversitesi ))BF Maliye Bölümü Ba!kan Yardmcl%, Fakülte Kurulu üyeli%i ve Krgzistan-Türkiye Manas Üniversitesi ))BF Maliye Bölümü Ba!kanl% görevlerinde bulundu. Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesinde Kamu Maliyesi alannda lisans ve lisansüstü seviyede, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli )ktisadî ve )darî Bilimler Fakültesinde lisans seviyesinde dersler verdi. Kamu Maliyesine Giri!, Parafiskalite ve Parafiskal Gelirler, Devlet Bütçesi, 2000 e Do%ru Fransa dan Notlar, Remarques sur la France à la veille de l an 2000, Krgzistan dan Notlar, Fransa, )ngiltere, Romanya ve Msr dan Notlar- Institut Cedimes in Uluslararas Kollokyumlar (Colloques Internationaux de l Institut CEDIMES-Université de Paris-II Panthéon-Assas) isimli kitaplar yannda yurt içinde ve d!nda yaynlanm! bilimsel çal!malar var. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi )ktisadî ve )darî Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde Bütçe ve Mali Plânlama Anabilim Dal Ba!kan, Franszca, )ngilizce ve belirli ölçüde Rusça biliyor. Evli ve bir çocuk babas. 1

2 YAYINLARI KTAPLARI 1-Kamu Maliyesine Giri!, (Prof. Dr. Aytaç Eker le Birlikte), 6. Bask, Takav Matbaas, )zmir, 1995 (Birinci Bask: Bilgehan Basmevi, )zmir, 1987), 225 sayfa. 2-Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki )!letmelerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerisi, (Maliye Bölümü Ortak Çal!mas), Dokuz Eylül Üniversitesi ).).B.F. Maliye Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Ara!trma Projesi, )zmir, 1990, 85 sayfa. 3-Türkiye de Bütçe Açklar, EG)AD Ekonomik Raporlar No:3, Tükelmat Matbaas, )zmir, 1991, 30 4-Türkiye de 1980 Sonras Konsolide Bütçe Harcamalarnn Geli!imi ve Enflasyona Etkisi, Bilim Ofset, )zmir, 1992, 79 sayfa. 5-Parafiskalite ve Parafiskal Gelirler, Anadolu Matbaas, )zmir, 1993,110 sayfa. 6-Devlet Bütçesi, Anadolu Matbaas, )zmir, 1997, 226 sayfa. 7-Bütçe Açklar ve Aç%n Finansmannda )ç Borçlanmann Rolü (1980 Sonras Türkiye Deneyimi ), Bilim Ofset, )zmir, l997, 79 sayfa 'e Do%ru Fransa dan Notlar, Ofis-Ser Matbaaclk, )zmir, 1998, 130 sayfa. 9-Devlet Bütçesi, (Gözden Geçirilmi! ve Geni!letilmi! )kinci Bask), Anadolu Matbaas, )zmir, l999, 311 sayfa. 10-Remarques sur la France à la veille de l an 2000, Ofis-Ser Matbaaclk, )zmir, 1999, 152 sayfa. 11-Fahri Tü%en den Notlar, Bassaray Basmevi, )zmir, 2000, 208 sayfa. 12-Krgzistan'dan Notlar, Bassaray Basmevi, )zmir, 2002, 144 sayfa. 13-Devlet Bütçesi, (Gözden Geçirilmi! ve Geni!letilmi! Üçüncü Bask), Bassaray Matbaas, )zmir, 2003, 305 sayfa. 14-Fransa, )ngiltere, Romanya ve Msr'dan Notlar- Institut Cedimes in Uluslararas Kollokyumlar (Colloques Internationaux de l Institut CEDIMES-Université de Paris-II Panthéon-Assas), Bassaray Basmevi, )zmir, 2004, 182 sayfa. 15-Devlet Bütçesi, (Gözden Geçirilmi! ve Geni!letilmi! Dördüncü Bask), Bassaray Matbaas, )zmir, 2005, 429 sayfa. 16-Devlet Bütçesi, (Gözden Geçirilmi! ve Geni!letilmi! Be!inci Bask), Bassaray Matbaas, )zmir, 2006, 446 sayfa. 17-Devlet Bütçesi, (Gözden Geçirilmi! ve Geni!letilmi! Altnc Bask), Bassaray Matbaas, )zmir, 2007, 462 sayfa. 2

3 MAKALE ve TEBLLER 1- Türk Vergi Sisteminin 60 Yl, Türkiye Cumhuriyeti 60 Ylda Nereden Nereye Geldi?, Cumhuriyetin 60. Yldönümü Münasebetiyle Yeni Asr ve Rapor Gazeteleri Tarafndan Hazrlanan Ara!trma Kitab, )zmir, 29 Ekim 1983, s Kamu Gelirlerinin Yeniden Yaplandrlmas Gere%i, Sorun Dergisi, Say:6, Eylül 1987, s Dünyada ve Türkiye de Savunma Harcamalarndaki Geli!meler ve Ekonomik Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi ))BF Dergisi, Cilt:3, Say:2, Yl:1988, s L Appréciation Générale de la Planification Française, Akademik Ara!trmalar Dergisi, Say:4, )zmir, 1989, s L Appréciation des Relations du Budget de L Etat et du Plan En France (du 1 er au 10 ème Plan), Dokuz Eylül Üniversitesi ))BF Dergisi, Cilt:4, Say:1-2, Yl:1989, s Büyüme ve D! Borçlanma, )zmir Ticaret Odas Dergisi, Yl:63, Say:1, Ocak 1990, s Vergi Aff, Gda )!veren Dergisi, Yl:22, Say:232, Uubat 1990, s D! Ticarette Liberasyon ve Bütçe Üzerindeki Etkisi, Maliye Yazlar, Say:23, Mart- Nisan 1990, s Enflasyon ve D! Borçlanma, )zmir Ticaret Odas Dergisi, Yl:63, Say:8, A%ustos 1990, s Mali Yl Bütçe Kanun Tasarsnn De%erlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ))BF Dergisi, Cilt:5, Say:1-2,Yl:1990, s D! Borçlarmz ve Ekonomik Etkileri, Maliye Yazlar, Say:29, Mart-Nisan 1991, s Ekonomik Kalknmada Kamu Harcamalarnn Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi ))BF Maliye Bölümü nce Düzenlenen Kamu Harcamalarnn )ktisadi Kalknmadaki Rolü ve Önemi Konulu Panelde Sunulan Tebli%, 27 Mart 1991, )zmir (Gda )!veren Dergisi, Yl:23, Say:243, Temmuz 1991, s.6-8 de yaynlanm!tr). 13- Geli!mi! ve Geli!mekte Olan Ülkelerde D! Borçlanmalar, Maliye Yazlar, Say:31, Temmuz-A%ustos 1991,s Bütçe Açklar, Finansman ve Sonuçlar (Geli!mi! Ülkeler Yönünden Bir De%erlendirme), Dokuz Eylül Üniversitesi ))BF Dergisi, Cilt:6, Say:2, Yl:1991, s Kamu Gelirleri Yönünden Üç Büyük )ldeki Hal D! Sat!lar: Geli!imi, Ortaya Çkard% Sorunlar ve Baz Çözüm Önerileri, Dokuz Eylül Üniversitesi ))BF Dergisi, Cilt:9, Say:I, Yl:1994, s Konsolide Bütçe Harcama ve Hizmet Yapsnn De%erlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ))BF Dergisi, Cilt:9, Say:II, Yl:1994, s Türkiye de 1980 Sonras Sosyal Güvenlik Kurumlarnn Mali Yaps ve Geli!imi, X. Türkiye Maliye Sempozyumuna Sunulan Tebli%, Mays 1994, Club Salima - Kemer, 3

4 Antalya, )ktisat Fak. Yayn No:554, Maliye Ara!trma Merkezi Yayn No:80, )stanbul, 1996, s Nisan 1994 Tarihli Ekonomik Önlemler Uygulama Plân ve Uygulama Sonuçlar Üzerine Bir De%erlendirme, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ekim 1994, Yl: 31, s Ekonomik )!birli%i Örgütü (ECO) ve )slâm Konferans Örgütü ()KÖ) nün Türkiye Yönünden De%erlendirilmesi, XI.Türkiye Maliye Sempozyumuna Sunulan Tebli%, 4-8 Mays 1995, Salamis Bay Oteli, Gazi Magosa, Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti, Dokuz Eylül Ü. ))BF Maliye Bölümü, Anadolu Matbaas, )zmir, 1997, s Entreprises Publiques en Turquie et les Problèmes des Privatisations, Dokuz Eylül Üniversitesi ))BF Dergisi, Cilt:10, Say: II, 1995, s Vergi Te!vikleri ve Turizm Sektöründeki Geli!meler, Vergi Sorunlar Dergisi, Uubat 1995, Say:77, s Ekonomik )!birli%i Örgütü (ECO) ve Örgüt )çinde Türkiye nin Yeri Vergi Sorunlar Dergisi, Eylül 1995, Say:84, s Evolution des Dépenses de Défense en Turquie et Leurs Effets sur Le Plan Economique, Zeitschrift für Türkeistudien, 2/96, Essen, Deutschland, s Türkiye Ekonomisi nde )hracatn Önemi ve Türk Vergi Sistemi, Vergi Sorunlar Dergisi, Uubat 1996, Say:89, s Verginin Geli!imi ve Demokrasi, Egevizyon Dergisi, Yl:4, Say:12, Haziran 1996, s Importance of Exportation in Turkish Economy and The Role of Taxation System on Turkish Exports, Prof. Dr. Nezihe SÖNMEZ e Arma%an kitab, Dokuz Eylül Ü. ))BF Maliye Bölümü, Anadolu Matbaas, )zmir,1997, s ve Zeitschrift für Türkeistudien, 2/97, Essen, Deutschland, s Le Secteur de l énergie Electrique en Turquie et les Problèmes des Privatisations, Prof. Dr. Sevim Görgün e Arma%an, Maliye Ara!trma Merkezi Konferanslar, ).Ü. Yayn No.4099, )stanbul, 1998, s ' e Do%ru Bütçemiz, )ktisat Dergisi, Aralk 1998, Say: 385, s Cumhuriyetimizin 75. Yl Çerçevesinde Verginin Geli!imi ve Demokrasi, Yeni Türkiye Dergisi Cumhuriyet Özel Says, Eylül-Aralk 1998,Yl:4, Say:23-24, s 'li Yllara Girerken Bütçemiz: Sorunlar- Çözüme Yönelik Öneriler, Yeni Türkiye Dergisi Türk Ekonomisi Özel Says I, Mays-Haziran 1999, Yl:5, Say:27, s Au Seuil du 3 ème Millénaire la nécessité de changement d' une économie : le cas de la Turquie, Paris-II Üniversitesine ba%l Institut Cedimes in XII. Kongresinde sunulan tebli%, Paris-FRANSA, 18 Mays 2000, (Monde, Régions, Nations: Intrications et Perspectives à l'aube du troisième millénaire, Editions Panthéon-Assas, Paris, 2001, s ). 4

5 32- Nouveaux aspects de la privatisation en Turquie, Paris-II Üniversitesine ba%l Institut Cedimes in XIII. Kongresine gönderilen tebli%, Antananarivo-Toamasina-MADAGASKAR, 2-4 Kasm Krgzistan da Kamu Harcamalar ve Gelir Sistemi, Krgzistan-Türkiye Manas Üniversitesi )ktisadi ve )dari Bilimler Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi )ktisadi ve )dari Bilimler Fakültesi )ktisat ve Maliye Bölümleri Ö%retim Üyeleri tarafndan 2-4 Mays 2002 tarihleri arasnda Bi!kek te (KIRGIZ)STAN) gerçekle!tirilen Uluslararas Sempozyumda sunulan tebli%, (Kürselle!me ve Geçi! Ekonomileri Uluslararas Sempozyumu, Krgzistan- Türkiye Manas Üniversitesi Yaynlar: 29, Kongreler Dizisi: 3, s ). 34- Türkiye de Bütçe Uygulamalar:Sorunlar-Çözüme Yönelik Öneriler, Krgz-Rus Slavyan Üniversitesi )ktisat Fakültesi tarafndan düzenlenen konferanslar dizisinde sunulan tebli% (Rusça), , Bi!kek-KIRGIZ)STAN, (Krgz-Rus Slavyan Üniversitesi 24 Mays 2002 Konferanslar Dizisi kitab, Bi!kek, 2003, s ). 35- Türkiye nin Ekonomik Kalknma Süreci )çinde Uygulanan Vergi Politikalar ve De%erlendirilmesi, O! (KIRGIZ)STAN) Devlet Üniversitesinin 10. Kurulu! Yldönümü dolaysyla Haziran 2002 tarihleri arasnda düzenlenen "Günümüz Toplumunda Üniversite E%itimi" konulu Kongrede sunulan tebli% (Rusça), (O! Devlet Üniversitesi Kongre kitab, Haziran 2002, s ). 36- l Adhésion de la Turquie à l Union Européenne : Problèmes et Certaines Evolutions Positives, Paris-II Üniversitesine ba%l Institut Cedimes in, " Relations Economiques entre l Union Européenne et les pays européens non membres" konulu 1 er séminaire Européen de l Institut Cedimes (Institut Cedimes in Avrupa Birli%i ile Üye Olmayan Ülkeler Arasndaki Ekonomik )li!kiler konulu 1. Avrupa seminerinde) de sunulan tebli%, Targovi!te-ROMANYA, 8-15 Haziran 2003, (Ekonomia 12, 2004, Acta Universitatis Wratislaviensis No. 2605, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, -Var!ova Üniversitesi Ekonomi Dergisi- POLONYA-, s ). 37- Renouvellement de l approche scientifique pour le développement des économies ème émergentes: Contribution de la pensée économique francophone XV Colloque International du CEDIMES, 14 au 17 mars, Alexandrie-EGYPTE (Paris-II Üniversitesine ba%l Institut Cedimes in "Geli!en Ekonomilerin Kalknmas )çin Bilimsel Yakla!mn Yenilenmesi: Frankofon Ekonomik Dü!üncenin Katks" konulu XV. Uluslararas Kollokyumu, Mart 2004, )skenderiye-misir-bu kollokyumda ksa bir tebli% sunulmu! ve yuvarlak masa tart!malarna katlnm!tr-). 38- l Adhésion de la Turquie à l Union Européenne dans le Cadre de Nouvelles Evolutions,Rennes 2 Haute Bretagne Üniversitesinin Düzenledi%i "De la 1 ère à la 2 ème et 3 ème vagues : dynamiques et contraintes de l élargissement de l'union européenne à l'est et au Sud" (Birinciden )kinciye ve Üçüncüye Güneyden Do%uya Avrupa Birli%inin Geni!lemesinin Güçlükleri ve Dinamikleri) konulu kollokyumda sunulan tebli%, 7-8 Ekim 2004, Rennes- FRANSA, (Vers l élargissement de l Union européenne à l Europe du Sud-Est, sous la direction de Michel Drouet et Xavier Richet, Presses Universitaires de Rennes, Collection «Des Sociétés», Rennes, 2007,s ) 39- Çok Yll (Orta Vadeli) Bütçeleme Sistemi ve Uygulamalar, Ara!. Gör. Ahmet Özen le birlikte,dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Say :3, 2004, s Etudes des Relations Economiques Turco-Russe au cours du processus de Mondialisation, Saint- Petersburg Devlet Üniversitesi ile Paris-XII Üniversitesine ba%l Institut Cedimes in birlikte düzenledi%i "La Société mondialisée: espace de coopération ou 5

6 conflit?" (Globalle!mi! Toplum: )!birli%i ya da Çat!ma Alan?) konulu uluslararas konferansta sunulan tebli%, 6-12 Eylül 2005, Saint- Petersburg, RUSYA FEDERASYONU,(Tebli%in yaynlanm! )ngilizcesi: Global Society: Conflit or Cooperation? Discussion, edited by N. Slanevskaya, Nestor-11, Grazhdansky prospect-, St. Petersburg, 2006,s ). 41- Les Politiques Macro-économiques suivies au cours de ces dernières années par la Turquie et les Relations Economiques Turco-Grecques, Université Democritos de la Thrace tarafndan düzenlenen "Relations d Entreprises et Développement à l ère de l interdépendance économique internationale" ( Uluslararas Ekonomik Ba%mszlk Ça%nda Geli!me ve Te!ebbüslerin )li!kileri) konulu uluslararas kongreye sunulan tebli%, Ekim 2005, Gümülcine, YUNAN)STAN Sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun De%erlendirilmesi, )stanbul Büyük!ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon )daresi Genel Müdürlü%ü ()SK)) nün E%itim Semineri, 16 Aralk 2005, )SK) Sosyal Tesisleri, )kitelli,)stanbul. 43- l Adhésion de la Turquie à l Union Européenne (Evolutions après le sommet du 17 Décembre 2004), Université Sts Cyril et Méthode tarafndan düzenlenen "Europe Elargi et ses défits" (Geni!leyen Avrupa ve Kar!la!lan Durumlar) konulu seminerde sunulan tebli%, Mart 2006, Üsküp, MAKEDONYA. 44- Performans Esasl Bütçeleme Sistemi, Prof. Dr. Co!kun Can Aktan la birlikte, Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esasl Bütçeleme,Editör: Co!kun Can Aktan, Seçkin Yaynclk, Ekonomi Kitaplar Dizisi: 28, Kasm 2006, s Analysis of critical control points of alternative decisions on the selection of performance-based budgeting system, Prof. Dr. Kâmil TÜEN _ Prof. Dr. H. Ahmet AKDEN)Z- Dr. Haluk EGEL)-Ara!. Gör. Ahmet ÖZEN, tarihinde SSCI kapsamndaki Public Administration Review e gönderilen makale (Public Administration Review, Department of Political Science,The University of Oklahoma,455 West Lindsey Street, Room 304 Norman, OK ),11 sayfa. 46- Secteur agricole de Turquie dans le processus de la mondialisation,université Badji Mokhtar d Annaba ile Paris-XII Üniversitesine ba%l Institut Cedimes in birlikte düzenledi%i "Mondialisation et développement: Mondes d hier et mondes de demain? " (Küreselle!me ve Kalknma: Dünün ve Yarnn Dünyalar) konulu uluslararas kolokyumda sunulan tebli%, Eylül 2007, Annaba, CEZAY)R. 47- Geli!mi! Ülkelerde Performans Esasl Bütçeleme Sistemine Yönelik Reform Aray!lar ve Bütçe Uygulamalar, Yrd.Doç.Dr. Haluk Egeli ve Ara!.Gör. Ahmet Özen le birlikte, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yl: 44, Say: 509, Temmuz 2007, s Stratejik Planlamaya Dayal Performans Esasl Bütçeleme Sisteminin Etkinli%inin Belirleyicileri: Türkiye deki Kamu Kurumlarnn Analizi, Dr.Mehmet Aksarayl, Yrd.Doç.Dr.Haluk Egeli, Prof.Dr.H. Ahmet Akdeniz ve Ara!.Gör.Ahmet Özen le birlikte, Süleyman Demirel Üniversitesi )ktisadi ve )dari Bilimler Fakültesi Dergisi,Yl:2007, C.12, S.3, s Stratejik Planlamaya Dayal Performans Esasl Bütçeleme Sisteminin Kritik Kontrol Noktalar Analizi: Türkiye deki Kamu Kurumlar Uygulamalar, (Prof.Dr. H. Ahmet AKDEN)Z, Yrd. Doç. Dr. Haluk EGEL), Ö%r.Gör.Dr. Mehmet AKSARAYLI ve Ara!.Gör.Ahmet ÖZEN ile birlikte), Dokuz Eylül Üniversitesi ))BF Dergisi, Cilt:22, Say:1, Yl:2007, s

7 50- U!ak n ve U!ak Üniversitesinin Gelece%i )çin Baz Dü!ünceler, Kalknma ve )lerleme Yolunda Üniversite-U!ak Elele Kurultay, Bildiriler, Nisan 2008, Atatürk Kültür Merkezi- U!ak, U!ak Üniversitesi Yaynlar No.1, )stanbul,2008, s Critical Control Points On Performance-Based Budgeting System (Prof.Dr. H. Ahmet AKDEN)Z, Yrd. Doç. Dr. Haluk EGEL), Ö%r.Gör.Dr. Mehmet AKSARAYLI ve Ara!.Gör.Ahmet ÖZEN ile birlikte), Review of Social, Economic and Business Studies, Volume.9/10, 2008, s ÇEVRLER 1- Vergilerin Arttrlmas ve Fiyatlar Genel Düzeyi, Vergi Dünyas, Say:17, Ocak 1983, s Verginin Geli!imi ve Vergi Randman Kavram, Manisa Maliye-Muhasebe Yüksek Okulu, Maliye-Muhasebe Dergisi, Yl:1, Say:1, Mart 1984, s Yeralt Ekonomisi, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yl:21, Say:5, Mays 1984, s Savunma Harcamalarnn Ekonomik Etkileri, Manisa Maliye-Muhasebe Yüksek Okulu, Maliye-Muhasebe Dergisi, Yl:2, Say:2, Mart 1985, s Avrupa Toplulu%u nda Katma De%er Vergisinin Uyumla!trlmas, Dokuz Eylül Üniversitesi ))BF Dergisi, Cilt:4, Say:1-2, Yl:1989, s Çok Borçlu Ülkelerde Kamu Harcamalarnn Azaltlmas, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yl:26, Say:6, Haziran 1989, s Sözle!meci Politik )ktisat ve Anayasal Yorumu, James M. Buchanan, Kamu Tercihi ve Anayasal )ktisat, Yayna Hazrlayanlar: Prof. Dr. Aytaç EKER - Yrd. Doç. Dr. Co!kun Can AKTAN, )zmir, 1991, s Özelle!tirmede )hale Yöntemi: Rekabete Do%ru Bir Adm, Kamu Ekonomisinin Geni!lemesi ve Özelle!tirme (Seçme Çeviriler), Yayna Hazrlayanlar: Prof. Dr. Aytaç EKER - Doç. Dr. Co!kun Can AKTAN, )zmir, 1993, s Borçlanma ve Çevre Üzerine Dü!ünceler, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yl:30, Say:11, Kasm 1993, s Rant Kollama ve Rantn Bölü!ümü: Ele!tirel Bir Yakla!m, Politik Yozla!ma ve Rant Kollama, Yayna Hazrlayanlar: Prof. Dr. Aytaç EKER - Doç. Dr. Co!kun Can AKTAN, Ankara, 1994, s Geçi! Sürecindeki Ülkelerde Bütçe )li!kilerinin Adem-i Merkezile!tirilmesi, Prof. Dr. Kenan Buluto%lu na Arma%an, Maliye Ara!trma Merkezi Konferanslar, )stanbul Üniversitesi Yayn No.4100, )stanbul, 1998, s Eski Sovyetler Birli%inden Ayrlan Ülkelerde Kamu Gelirlerinin Azalmas, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,Yl:36, Mart 1999, s Rant Kollama Kavram (Gordon Tullock, Rent Seeking, Edward Alga Cambridge:1993, p den çeviri), Kamu Tercihi ve Anayasal )ktisat Dergisi, )zmir, 2001, s

8 14- Sosyal Piyasa Ekonomisinin Anlam, (Alfred Müller-Armack, Handwörterbuch der Sozialwissenchaffen, Vol.9, 19, 1956 dan çeviri), Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,Yl:38, Ocak 2001, s

DOÇ. DR. MUSTAFA SAKAL

DOÇ. DR. MUSTAFA SAKAL DOÇ. DR. MUSTAFA SAKAL Akademik Özgeçmi Kiisel Bilgiler Ad Soyad : Mustafa SAKAL Ünvan : Doç. Dr. Bildi(i Yabanc Diller :,ngilizce, Franszca e-mail : mustafa.sakal@deu.edu.tr,,rtibat Adresi : D.E.Ü.,kt.

Detaylı

PROF. DR. ASUMAN ALTAY

PROF. DR. ASUMAN ALTAY PROF. DR. ASUMAN ALTAY ÖZGEM I-KSEL BLGLER Ad-Soyad Doum Yeri ve Yl Medeni Hali Meslei Adres : Asuman ALTAY : zmir-11.09.1965 : Evli-ki çocuk : Öretim Üyesi : Dokuz Eylül Üniversitesi, ktisadi ve dari

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS *

YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * Prof. Dr. H. Hüseyin BAYRAKLI Prof Dr. Mustafa ERGÜN ** Dr. Süleyman KARATA# *** ÖZET Bu çal mada, fakültelerin kullandklar finansman ile fakültelerin

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

BİLİMSEL YAYINLAR LİSTESİ

BİLİMSEL YAYINLAR LİSTESİ Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE Web: http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr BİLİMSEL YAYINLAR LİSTESİ 1. KİTAPLAR

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

A. SUUT DOĞRUEL Özgeçmiş

A. SUUT DOĞRUEL Özgeçmiş A. SUUT DOĞRUEL Özgeçmiş İŞ ADRESİ Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü Göztepe Kampüsü, Kuyubaşı-Kadıköy 34722 Istanbul Tel.: (216) 541 4021 /dahili 1114 ve 1143 E-mail: suut.dogruel@marmara.edu.tr

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey Bir ülkenin, sermaye ve kredi piyasalarının, uluslararası piyasaların bir parçası olabilmesi; ülkenin yabancı sermayeyi çekebilmesi, rekabet piyasasında güç olarak yer alabilmesi için, tam şeffaflığa dayalı,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk 1973 Fakültesi

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Duygun YARSUVAT. Rektör

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Duygun YARSUVAT. Rektör ÖNSÖZ Galatasaray Üniversitesi, 500 yılı aşkın bir eğitim ve öğretim geçmişinin varmış olduğu son aşamadır. 1992 yılında kurulan "Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu", 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak Kayseri İşletme Fakültesi adı

Detaylı

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri :İnönü- Eskişehir Doğum Tarihi :13.02.1947 Medeni Hali :Evli, iki çocuklu Telefon :0 312 354 17 79 (ev) 0 312 586 86 28 (iş) 0 532 223 06 28 (GSM)

Detaylı

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR... 1 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII...

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- İdareye İlişkin Bilgiler.... Fiziksel Yapı. Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi).

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi). T.C. BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULU SPK VE TÜRK SERMAYE PYASALARI Barbaros YALÇINER - SPK Bauzman" 15 Nisan 2010 MAL PYASALAR Mali Piyasalar MAL PYASALAR PARA PYASASI SERMAYE PYASASI BRNCL PYASA KNCL

Detaylı