BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2008) ( 1 OCAK ARALIK 2008 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2008) ( 1 OCAK 2008 31 ARALIK 2008 )"

Transkript

1 BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2008) ( 1 OCAK ARALIK 2008 ) 4 NĠSAN 2009 TARĠHĠNDE BASIN KONSEYĠ ÜYELER KURULU NA SUNULAN YILLIK RAPOR Halaskargazi Cd. 212 Belediye Pasajı K: Osmanbey Ġstanbul Türkiye Telefon: (90)(212) veya 15 Faks: (90)(212) Elektronik posta: Internet sitesi: 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER BASIN MESLEK ĠLKELERĠ. KONSEYE NASIL BAġVURULUR. BASIN KONSEYĠ YÜKSEK KURULU ÜYELERĠ GENEL DEĞERLENDĠRME... BASIN AÇIKLAMALARI.. YÜKSEK KURUL KARARLARI TEġEKKÜR LĠSTESĠ.. BASIN KONSEYĠ'NE YENĠ KATILANLAR BASIN KONSEYĠ SÖZLEġMESĠ.. ÇALIġMA KURALLARI BASIN KONSEYĠ DAYANIġMA VE GELĠġTĠRME VAKFI 2008 YILI BĠLANÇO VE GELĠR-GĠDER TABLOSU.. OKUYUCU TEMSĠLCĠLERĠ.. ĠNDEKS. Elektronik Posta: Ġnternet Sitesi: 2

3 BASIN MESLEK ĠLKELERĠ 3

4 BASIN MESLEK ĠLKELERĠ ĠletiĢim Özgürlüğünü ülkemizde insanca yaģamanın saydam bir yönetime kavuģmanın ve demokratik sistemin temel koģulu sayan biz gazeteciler; Kanun koyucunun veya öteki kurum ve kiģilerin, ĠletiĢim Özgürlüğünü kısıtlamalarına, her zaman ve her yerde karģı çıkacağımıza kendi özgür irademizle söz vererek; ĠletiĢim Özgürlüğünü, Halkın Gerçekleri Öğrenme Hakkı nın bir aracı sayarak; Gazetecilikte temel iģlevin, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan, kamuoyuna yansıtmak olduğunu göz önünde tutarak; Basın Konseyi nin kendi çalıģmaları üzerinde hiçbir dıģ müdahaleye izin vermeme kararlılığını vurgulayarak; Yukarıdaki bölümü de içeren Basın Meslek Ġlkeleri ne uymayı, sözünü ettiğimiz temel inançlarımızın bir gereği saydığımızı, kamuoyu önünde açıklarız. 1. Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, sağlığı, bedensel özrü, yaģı, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aģağılanamaz. (1. Madde) 2. DüĢünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayıģını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz. (2. Madde) 3. Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez (3. Madde) 4. KiĢileri ve kuruluģları eleģtiri sınırlarının ötesinde küçük düģüren, aģağılayan veya iftira niteliği taģıyan ifadelere yer verilemez. (4. Madde) 5. KiĢilerin özel yaģamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dıģında, yayın konusu olamaz. (5. Madde) 6. SoruĢturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruģturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz. (6. Madde) 7. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz (7. Madde) 8. Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleģtirdiği ürün, bir baģka basın organı tarafından kendi ürünüymüģ gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir.(8. Madde) 9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez. (9. Madde) 10. Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez. (10. Madde) 11. Gazeteci kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kiģisel, siyasal ekonomik vb. Nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dıģındadır. (11. Madde) 4

5 12. Gazeteci görevini, taģıdığı sıfatın saygınlığına gölge düģürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır. (12. Madde) 13. ġiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır. (13. Madde) 14. Ġlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak Ģekilde belirtilir. (14. Madde) 15. Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir. (15. Madde) 16. Basın organları, yanlıģ yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar. (16. Madde) 5

6 KONSEYE NASIL BAġVURULUR 6

7 Basın Konseyine her gazeteci üye olabilir. Örneğin Sarı Basın Kartı taģıma zorunluluğu yoktur. Konsey, üye olmak isteyen kiģinin bilfiil gazeteci olup olmadığına bakar. Her basın/medya organı (gazete, radyo, haber ajansı, dergi, radyo, TV, internet gazeteleri ve haber siteleri) ile her basın/medya meslek kuruluģunun (Gazeteciler dernekleri ile gazeteciler sendikalarının) da Konseye üye olması mümkündür. Konseye üye olmanın temel koģulu, Basın Konseyi SözleĢmesine Katılma Belgesi ni doldurup Konsey Genel Sekreterliğine göndermiģ (iletmiģ) olmaktır. Katılım Belgesinin metnini web sitemizden indirebilirsiniz. Basın Konseyi SözleĢmesine göre Konseye üye olmak isteyenlerin üye sıfatını alması için ayrıca üyeliğe kabul edilmesi ne gerek olmadığı gibi böyle bir usul de yoktur. Bir baģka ifadeyle üye olmak isteyenin iradesi Konsey açısından yeterlidir. Bununla birlikte kendisine üye olduğunu bildiren bir mektup gönderilmektedir. Konsey in felsefesine göre Basın Meslek Ġlkelerine uymayı taahhüt ediyorum diyen gazeteci, kim olursa olsun, Konsey tarafından memnuniyetle karģılanması gereken kiģidir. Onun bu arzusunu geri çevirmek (Konsey SözleĢmesinin Madde 11/I fıkrası dıģında) söz konusu değildir. Konseye üye olanlara her iki ayda bir yayımlanan Özgür Basın isimli Konsey yayını ile yıllık Katılım Payı nı (bireysel üyeler için 50.-YTL, diğerleriyle ilgili bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz) ödeyenlere Konseyin Yıllık Faaliyet Raporu ile baģka yayınları olduğu taktirde onlar gönderilmektedir. BaĢvurunuzu mutlaka: Halaskargazi Caddesi No:212 Kat:7 Osmanbey- Ġstanbul Adresine veya; (212) numaralı faksa YAZILI olarak yapınız. Tereddütünüz olursa (0212) ve ya (0212) den Genel Sekreterle görüģerek yapabilirsiniz. Basın Konseyi Merkez Bürosu iģleyiģinden Ģikayetiniz varsa (212) nolu telefona ve ya (212) No lu faksa bildiriniz 7

8 BASIN KONSEYĠ YÜKSEK KURULU ÜYELERĠ 8

9 BASIN KONSEYĠ YÜKSEK KURULU ÜYELERĠ BAġKAN: 2. BAġKAN: OKTAY EKġĠ DOĞAN HEPER Hürriyet Gazetesi Başyazarı, Dünya Basın Konseyleri Birliği (WAPC) Başkanı Milliyet Gazetesi Yazarı SEÇĠLMĠġ ÜYELER KENAN AKIN 6 News Tv Başkan Danışmanı ORHAN BĠRGĠT Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Turizm Eski Bakanı Doç.Dr.ATĠLLA GĠRGĠN MÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi MEHMET EMĠN GÜZBEY Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Prof.Dr. HALUK ġahġn Radikal Gazetesi Yazarı OKUYUCU TEMSĠLCĠLERĠ DR. TAMER ATABARUT Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü NEVZAT AYAZ Savunma ve Milli Eğitim Eski Bakanı SARA KORAL AYKAR İletişim Danışmanı Prof.Dr.SÜHEYL BATUM Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi AYHAN BERMEK İşadamı NĠHAT BÖYTÜZÜN İşadamı DR. OKTAY DURAN İşadamı ġenes ERZĠK UEFA Asbaşkanı GENCAY GÜRÜN Tiyatro Yönetmeni, Eski Milletvekili PROF.DR.NÜKET GÜZ TURGUT KAZAN İstanbul Barosu Eski Başkanı N. KEMAL ġentürk İstanbul Eski Valisi TEMSĠLCĠLER HĠLMĠ BENGĠ TAYFUN DEVECĠOĞLU EKREM DUMANLI RÜġTÜ BOZKURT DURSUN GÜLERYÜZ AA Genel Müdürü Vatan Gazetesi Genel Yayın Müdürü Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Gazete Sahipleri Derneği Genel Sekreteri Power FM Genel Koordinatörü 9

10 ĠSMAĠL KAPAN Ġhlas Gazetecilik A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi DR. HĠDAYET KARACA STV Genel Yayın Koordinatörü H. FEHMĠ KETENCĠ Magazin Gazetecileri Derneği MEHMET SOYSAL TGRT Haber TV Haber Genel Yayın Yönetmeni TUFAN TÜRENÇ Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ĠBRAHĠM ġahġn TRT Genel Müdürü Bireysel Üye Sayısı: 2127 Vefat Eden Bireysel Üye Sayısı: 71 Ulusal Gazete Sayısı: 9 Ulusal TV Sayısı: 9 Bölgesel Gazete Sayısı: 253 Bölgesel TV-Radyo Sayısı: 310 Meslek Dernekleri Sayısı: 21 TOPLAM ÜYE:

11 GENEL DEĞERLENDĠRME 11

12 Basın Konseyi Yüksek kurulunun arasında verdiği kararlara iliģkin cetvel BaĢvuru Uyarı Kınama ġik.yers UzlaĢma ĠĢleme konulmayan

13 Toplam

14 BASIN AÇIKLAMALARI 14

15 8 Ocak 2008 BASIN KONSEYĠ SAKARYA EMNĠYET MÜDÜRÜNÜ KINADI Basın Konseyi Genel Sekreteri Recep Güvelioğlu, Sakarya Emniyet Müdürü Faruk Ünsal ın gazetecileri iyi ve olumsuz haber yapanlar Ģeklinde niteleyerek, iyi haber yapanlar ile aleyhte haber yapanları aynı Ģekilde değerlendirmeyeceğiz demesinin hukuka da demokrasiye de aykırı olduğunu belirterek kınadı. Güvelioğlu Ģöyle dedi: Hangi düzeyde olursa olsun, bir kamu görevlisinin gazetecileri sınıflandırmaya kalkması ve eleģtirel yazı sahiplerine aba altından sopa göstermesi, en zorba yönetimlerde bile kolay rastlanan olay değildir. Sahip olunan makamları baskı aracı olarak kullanmaya kalkmak, ne demokrasi ne de hukukla bağdaģır. Sakarya Emniyet Müdürü Faruk Ünsal, Gazetecileri kendince sınıflandırıp, üzerlerinde baskı kurmaya kalkıģarak sadece demokratik yapılanmaya zarar vermemekte, aynı zamanda kendi görevinin sınırlarını da aģarak suç iģlemektedir. Ġdari ve adli makamları bu konuda değerlendirme yapmaya davet ediyoruz. BASIN KONSEYĠ 20 YAġINA GĠRĠYOR 5 ġubat 2008 Basın Konseyi SözleĢmesini imzalayan 28 gazete, 22 dergi, 11 haber ajansı, 6 yayın kuruluģu ve 6 basın organı dahil 141 gazetecinin 6 ġubat 1988 de verdiği kararla kurulan Konsey, 20 yılda basının daha özgür ve daha saygın olma mücadelesini büyük bir özveriyle sürdürmüģtür. Basın Konseyi, gazetecilerin, öldürülmesine, baskıya uğramasına ve medya kurumlarına yönelik baskılara karģı ilk günden itibaren ciddi tepkilerini ortaya koymuģtur. Örneğin 1994 den sonra dünyada en çok gazeteci hapseden ülke konumuna gelen Türkiye de, Basın Konseyi nin merkezi New York ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi (Committee to Protect Journalists ) ile birlikte yaptığı giriģimler sonuç vermiģ ve Basın ve Yayın Yoluyla iģlenen Suçlara ĠliĢkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine dair 4454 sayılı yasa çıkartılarak, 22 gazeteci tahliye olmuģtur. Anayasa değiģikliği, Basın Yasası değiģikliği, Türk Ceza Kanunu değiģikliği, RTÜK Yasası değiģikliği gibi, iletiģim (basın) özgürlüğünü çok yakından ilgilendiren bir çok konuda çok önemli temaslarda bulunmuģ, metinler, taslaklar hazırlamıģ ve ilgili mercilere sunmuģtur. Basın Konseyi, Basın Meslek Ġlkelerine uyulması konusundaki mücadelesini de ilk günden itibaren sürdürmüģtür. Basın Konseyi Ģimdiye kadar toplam 1258 Ģikayet baģvurusunu değerlendirmiģ, 326 uyarı, 178 kınama kararı vermiģtir. 387 Ģikayet, yersiz bulunmuģ, 81 Ģikayet uzlaģmayla sonuçlanmıģ, 286 Ģikayet ise iģleme konulmamıģtır. Basın Konseyi,1992 de Dünya Basın Konseyleri Birliği nin kurucular kurulunda yer almıģtır. Dünya Basın Konseyleri Birliği 2006 da yeniden organize edilmiģ ve merkezi Ġstanbul olmuģtur. Basın Konseyi 2003 te BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatının DanıĢman Sivil Toplum KuruluĢu olarak kabul edilmiģtir. 15

16 Uluslararası temasları çeģitli toplantılarla sürdüren Basın Konseyi dört kez Türk-Yunan gazetecileri toplantısı düzenlemiģtir. Konseyin saygınlığı, etkinliğinin kaynağı ve güvencesidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Recep Güvelioğlu Genel Sekreter 19 ġubat 2008 BASIN KONSEYĠ GENEL SEKRETERĠ RECEP GÜVELĠOĞLU ĠSTĠFA ETTĠ Basın Konseyi Genel Sekreteri Recep Güvelioğlu bir yıla yakın süredir yürütmekte olduğu görevinden Ģahsi nedenlerle istifa etti. Basın Konseyi BaĢkanı Oktay EkĢi, Konsey Genel Sekreterliğine kimin getirileceğinin henüz belirlenmediğini söyledi ve bu görevi üstlenmek isteyenler arasından bir seçme yapacaklarını bildirdi. 11 Mart 2008 BASIN KONSEYĠ ZONGULDAK TA YAYINLANAN ZĠRVE GAZETESĠ YAZARI ADNAN KÜÇÜKVAR A YAPILAN SALDIRIYI KINADI Basın Konseyi Genel Sekreterliği, Zonguldak ta yayınlanan ZĠRVE gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adnan Küçükvar a 10 Mart 2008 akģam üzeri yolda yürürken yapılan saldırıyı kınadı. Genel Sekreterlikten yapılan açıklamada Ģunlar ifade edildi: Zirve Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adnan Küçükvar, eldeki bilgilere göre Zonguldakspor un yönetimini ve bu takımın yaptığı son maç ardından taraftarların sahaya inerek hakeme saldırmasını eleģtiren yazısı nedeniyle saldırıya uğramıģ ve hafifçe yaralanmıģtır. Adnan Küçükvar ın olaydan bir gün sonra kendi imzasıyla yayınlanan yazısında saldırının, futbol maçı sırasında yeterince güvenlik önlemi almadıkları için eleģtirdiği Ġl Emniyet Müdürü ile o sırada saha ortasında bulunduğunu belirttiği Emniyet Amiri nden kaynaklandığını ima etmiģtir. Olayın gerisinde gerçekten Emniyet Müdürü ve/veya Emniyet Amiri varsa, bu sadece Adnan Küçükvar ın değil, Zonguldak ta yaģayan öteki bireylerin de çok tehlikeli bir zihniyete emanet edildiklerini ortaya koyar. 16

17 Saldırının düģüncelerini yazan bir gazeteciye yapılmıģ olması ise, sözünü ettiğimiz tehlikenin düģünülebilenden daha da büyük olduğunu ortaya koyar. O nedenle Zonguldak Emniyet Müdürü ve Emniyet Amirinin bu olayla ilgili olmadıkları anlaģılıncaya ve gerçek failler bulununcaya kadar hepimizin gözü Zonguldak üzerindedir. BASIN KONSEYĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNE EMRE AYGEN GETĠRĠLDĠ 3 Nisan 2008 Basın Konseyi Yüksek Kurulu, gazeteci Emre Aygen in Konsey Genel Sekreterliği ne ve Konsey GeliĢtirme ve DayanıĢma Vakfı Müdürlüğü ne getirilmesini kararlaģtırdı. Emre Aygen, 1959 doğumlu, Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi mezunudur yılında TRT Haber Merkezi (Ankara) ile Gazeteciliğe baģladım. Sıra ile Turkish Daily News, GüneĢ, (Strasbourg) 1981/83, BBC Türkçe Radyosu (Londra) , Sabah Belçika Temsilcisi , Sabah Haber Merkezi (Ġstanbul) 1994/2001, Star Yazarı (Ankara) 2003/2004 Radyo Gazi 88.3 FM Yönetim Kurulu BaĢkanı 2004 den beri görev yapmaktadır. Gazeteciler Cemiyeti 1989 Jüri Özel Ödülü ve 1990 Haber dalında Mansüyon ödüllerine layık görüldü ve 2007 Radyo TV Gazeteciler Derneği nin düzenlediği Oskar ödüllerinden radyo dalında ödüllere layık görüldü. Avrupa Gazeteciler Cemiyetinden de 2007 nin Emeğe Saygı ödülü almıģtır. Evli vge bir kız çocuğu vardır. Ġngilizce ve Fransızca bilmektedir... 8 Nisan 2008 BASIN KONSEYĠ BAġKANI OKTAY EKġĠ CUMHURĠYET GAZETESĠ BAġYAZARI ĠLHAN SELÇUK U ZĠYARET ETTĠ Basın Konseyi BaĢkanı Oktay EkĢi, bugün (8 Nisan 2008) II nci BaĢkan Doğan HEPER ve Genel Sekreter Emre AYGEN ile birlikte Vehbi Koç Amerikan Hastanesi ne giderek bir süredir tedavi gören Cumhuriyet Gazetesi BaĢ Yazarı Ġlhan SELÇUK a geçmiģ olsun dilekleriyle bir ziyarette bulundu. Basın Konseyi BaĢkanı Oktay EKġĠ, Hastanede görevli Doktorlardan bilgi aldıktan sonra Ġlhan SELÇUK a hitaben hastanede bulunan anı defterini alarak Basın Konseyi Yüksek Kurulu adına hislerini kaleme aldı. Defteri imzalayan BaĢkan Oktay EkĢi nin ardından, II nci BaĢkan Doğan HEPER ve Genel Sekreter Emre AYGEN de imza attılar. 17

18 10 Nisan 2008 BASIN KONSEYĠ YÜKSEK KURULU BĠLDĠRĠSĠ Kamuoyunun serbestçe oluģmasında birinci derecede rol ve görev sahibi olan medyamızın özellikle son aylarda bu görevi ne ölçüde yerine getirmekte olduğunu irdeleyen Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 8 Nisan 2008 tarihinde yaptığı toplantıda aģağıdaki görüģlerini açıklamaya karar vermiģtir. * Ülkemiz, daha önce eģi görülmediği ileri sürülebilecek kadar yoğun bir bilgi kirliliği dönemi yaģamaktadır. Maksadımızı anlatabilmek için belirtelim ki, ülkemizi yöneten istisnasız tüm siyasi iktidarlar kendi iģlerine gelen konularda kamuoyunu belli bir hedefe yönlendirmek amacıyla bu kirli oyunda aktif rol almıģlar ve her defasında medyada ortak bulmuģlardır. Hafızalarını tazelemek isteyenler 1951 tarihli 159 lar olayından baģlayarak Fadime ġahin-müslim Gündüz-Ali Kalkancı olayına, Hasan Celal Güzel e kızdığı dönemde Turgut Özal ın Güzel hakkındaki soruģturma belgelerini basına sızdırtmasına; Ġlk Andıç olayından, Van daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel AĢkın dan rahatsızlık duyan bugünkü siyasi iktidarın Prof. AĢkın hakkındaki tertiplerine kadar pek çok olayın buna örnek teģkil ettiğini görürler. Son olarak Ergenekon kod isimli soruģturma vesilesiyle de aynı çirkin tertibe tanık olduk. Kamuoyunu kendi istekleri doğrultusunda Ģekillendirmek isteyen kiģi, makam ve mercilerle siyasi güç odakları bu süreçte son derece aktif Ģekilde rol aldı. Söz konusu kiģi, makam ve mercilerle siyasi güç odakları hazırlık soruģturmasının gizliliği ilkesini ve yargı sürecinin etki altında bırakılmaması amacıyla konulmuģ yasa hükümlerini hiçe saydılar ve onlarla iģbirliğine giren medya organları da halkın gerçekleri öğrenme hakkı adına bu oyunun aktörü oldular. Sonu her zaman oyuncuların utancıyla noktalanan bu iğrenç oyunun pervasızca sahnelenmesi sonucu, sadece zanlı denebilecek isimlerle çok önemli bazı kurumlarımız, onlarla ne ölçüde bağlantısı olduğu bilinmeyen, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tayin edilemeyen belge ve bilgiler yayınlanarak suçlu ilan edildi. Basın Konseyi Yüksek Kurulu olarak, 1. SoruĢturmanın gizliliğini ihlal eden, 2. Yargıyı etki altına almayı amaçlayan; 3. Yasaların suç saydığı eylemleri, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunup bulunmadığına bakılmaksızın hedef saydıkları kimselere atfedenleri ve 4. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmemiģ insanları peģinen suçlu ilan eden medya mensuplarını ve medya organlarını kamuoyu önünde açıkça eleģtirdiğimizin bilinmesini istiyoruz. SoruĢturmanın gizliliğini ihlal etme ve yargıyı etkileme amaçlı uygulamaları Cumhuriyet Savcılarımızın görmezden gelmesini bu ülkede hukuk devletini iģler halde görmek isteyen bireyler sıfatıyla bağıģlanmaz bir meslek kusuru saydığımızı belirtmek istiyoruz. YaĢadığımız bilgi kirliliğinin adı tek kelimeyle rezalet tir. Bunun gerçek sorumlusu, 1. SoruĢturmanın gizliliğinin gereğini yerine getirmesi gerekirken aksini yapan; 18

19 2. Kamuoyunu yetkilendirilmiģ kiģiler eliyle ve kuralları, yaptırımları belli bir düzen içinde bilgilendirmesi gerekirken kendi yandaģı saydığı medya mensuplarına ve organlarına el altından haber sızdıran kamu görevlileri ile onları yönlendiren yetkililerdir. Onları açıkça kınıyoruz. Gazetecilik mesleği bizim anlayıģımıza göre gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan, kamuoyuna yansıtma diye özetleyebileceğimiz bir temel ilke üzerine kurulmuģtur. Bu ilke gazeteciye gözlemci olma ve gözlemlerini dürüstçe yansıtma görevi verir. 1. Bu görev içine savcılara isim ihbar etme girmez; 2. Bu görev içine karģıt görüģlü meslektaģlarını veya birilerini- hedef gösteren yayıncılık girmez. O nedenle son dönemdeki eylemleriyle bu tür bir gazetecilik sergilediği ileri sürülen medya organları ile basın mensupları hakkında Basın Konseyi nin görüģlerini oluģturma amaçlı iģlem baģlatıldığını kamuoyunun dikkatine saygı ile sunuyoruz Nisan NCĠ BASIN KONSEYĠ ÜYELER KURULU MEDYA MENSUPLARINA HEDĠYE ALMA KURALLARINI GÜNDEME GETĠRDĠ. BahçeĢehir Üniversitesinde yapılan Üyeler Kurulu açılıģında BaĢkan Oktay EkĢi, en son ve daha önce hayatını kaybeden Gazetecilerin anısına bir dakikalık saygı duruģuna davet etti. Ġlk oturum sırasında Basın Konseyi nin 2007 yılı faaliyet raporları, gelir-gider tablosu, faaliyet raporu ve mali durumun değerlendirilmesi ele alındı. BaĢkan Oktay EkĢi nin Üyeler Kurulu tüm maddeleri oy birliği ile kabul etti. Basın Konseyi Üyeler Kurulu toplantılarının ikinci oturumunda da Prof. Dr. Atilla Girgin in baģkanlığında yapılan MEDYA ETĠĞĠ ve HEDĠYELER konusu ele alındı. Ġlgi uyandıran bu oturuma Hürriyet Gazetesinin eski Genel Yayın Müdürü Necati Zincirkıran, Yeditepe Üniversitesi Radyo ve TV Bölümü BaĢkanı Prof. Dr. IĢık Özkan, Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği BaĢkanı ErciĢ KurtuluĢ ve Milliyet Gazetesi Yazarı Serpil Yılmaz katıldı. KonuĢmacılar, Basın Konseyi nin bir çalıģma grubu oluģturarak medya mensuplarının hediye kabul etmeme kuralları belirlemesi, ayrıca her medya organının isterse kendi mensuplarının bu konuda tabi olacakları duyurmasına ve denetiminin bu bazda yapılmasının önerdirler. Ġkinci oturumunda sona ermesinden sonra Basın Konseyi BaĢkanı Oktay EkĢi panele katılanlara birer amblem verdi. Basın Konseyi üyelerini daha da geniģ katılımlı bir arada olmak üzere. 5 Mayıs 2008 BASIN KONSEYĠ ĠSTANBUL VALĠSĠ ĠLE EMNĠYET MÜDÜRÜNÜ BASIN DÜġMANI ĠLAN EDEBĠLECEĞĠNĠ BĠLDĠRDĠ Basın Konseyi Genel Sekreteri Emre Aygen, iki gazetecinin Ġstanbul da uğradığı son saldırılar karģısında Valiliğin ve Emniyet Müdürlüğünün sağır ve kör gibi davranmasını eleģtirdi. Aygen Konsey adına basına yaptığı açıklamada Ģunları söyledi: 19

20 1 Mayıs 2008 günü Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Ali Deniz Uslu nun kolunu, üniformalı bir polis memurunun sert bir cisimle vurup kırmasına da VATAN Gazetesi foto muhabiri Ġlker Akgüngör ün bir tarikat liderinin Beykoz daki villasının resmini çektiği için o lidere bağlı yobazlar tarafından dövülmesine de Ġstanbul un ne mülki amiri ne de Emniyet Müdürü ilgi göstermiģtir. Anladığımıza göre gerek Vali Muammer Güler gerekse Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, meslektaģlarımızın sırf gazeteci oldukları ve görevlerini yapmaya çalıģtıkları için maruz kaldıkları bu saldırıları olağan saymakta veya sadece onaylamakla kalmayıp yerinde bulmaktadırlar. Aksi halde kamusal görev yapan ve içinde yaģadığımız Ġstanbul un ne halde olduğunu kendilerine de bildirmek uğruna saldırıya uğrayan meslektaģlarımızın yanında olduklarını gösteren en azından bir beyanları olurdu. Gazetecilerin uğradığı saldırılara Sayın Vali ve Sayın Emniyet Müdürünün gerçekten yukarıda dediğimiz gibi bakıp bakmadıklarını anlamak için birkaç gün daha bekleyeceğimizi, eğer bugünkü tutumlarını sürdürürlerse kendilerini bir aģamada basın düģmanı ilan etmek zorunda kalabileceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. EK: Öte yandan faili meçhul bazı kiģilerin Yeni ġafak Gazetesinin binasına sıkılan kurģunlardan dolayı yaģanan olayları kınıyorum. KurĢunların Editörler katında görev yapan meslektaģlarımıza isabet etmemesinden dolayı geçmiģ olsun diyorum. Bu tür saldırıların bir kere daha yaģanmaması için en yüksek mülki amirler ve Emniyet Müdürü nün görevlerini yerine getirmelerini istiyorum. 29 Mayıs 2008 HAKARET ve ADLĠYE YĠ ETKĠLEMEKLE SUÇLANAN TUTUKLU GAZETECĠ BOĞATEKĠN DAVASI YARIN GERGER de BAġLIYOR BASIN KONSEYĠ DURUġMAYI ĠZLEYECEK Adıyaman GERGER de yayınlanan FIRAT gazetesindeki ( günlü) Feto ve Apo baģlıklı yazısı için hakkında soruģturma baģlatılan, bu yazı ve sonrasındaki internet haberleri nedeniyle savcıya hakaret/iftira/adliyeyi etkilemek isnadıyla tutuklanan gazeteci Hacı BOĞATEKĠN in davası, günü (yarın) baģlıyor. Gerger Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak duruģmayı, Basın Konseyi adına Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti baģkanı Faruk BALIKÇI izleyecek. Ġfade özgürlüğü yönünden çok önemli bulduğumuz, bu dava Basın Konseyi ne göre verilen tutuklama kararıyla da dikkate değer bir özellik taģımaktadır. 20

21 BASIN KONSEYĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNE ÖZER YELÇE ATANDI Basın Konseyi Genel Sekreterliğine Özer Yelçe atandı. 10 Haziran 2008 Uzun yıllar Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde çalıģan Özer Yelçe en son Sabancı Holding Kurumsal ĠletiĢim Direktörlüğü görevinde bulunmuģtu.yaģanmamıģ Pazarlar,Hayal Mektupları,Güven Yılları,Sabancı Ailesi Soyağacı ve Dünyanın yazısı adlı kitapları Yelçe nin çok sayıda da tercüme yayını var.yelçe dokuz yıldan bu yana NTV Radyoda Klasik Müzik programlarını hazırlayıp sunuyor. BASIN KONSEYĠ BAġKANININ AÇIKLAMASI 8 Eylül 2008 Basın Konseyi BaĢkanı Oktay EkĢi, BaĢbakan Tayip Erdoğan ın Doğan Medya Grubu BaĢkanı Aydın Doğan ı hedef alan konuģmaları ve Aydın Doğan ın yanıtları nedeniyle kamuoyuna yaptığı açıklamada, Eğer gerçekleri halka duyurma görevimizi engelleme yönünde bir adım daha atarsanız, Türkiye içindeki ve dıģındaki tüm meslek kuruluģlarını sizin bu teģebbüsünüze karģı tavır almaya davet edeceğiz. Çağrımıza katılan olursa onlarla, katılma olmazsa kendi baģımıza ama hukukun bize verdiği hakları sonuna kadar kullanarak mücadelemize devam edeceğiz dedi. EkĢi nin açıklaması Ģöyle: Almanya daki Deniz Feneri isimli dernek yöneticilerinin yoksullara yardım amacıyla yapılmıģ bağıģların bir kısmını ceplerine attıkları, ticari faaliyetleri için kullandıkları iddiasıyla Frankfurt ta yargılanmalarıyla ilgili haberleri yayınlayan gazetelere, özellikle Doğan Medya Grubu na mensup yayın organlarına ve bu grubun sahibi Sayın Aydın Doğan a Sayın BaĢbakan Tayip Erdoğan tarafından hücumları ve Doğan ın yanıtlarını izliyoruz. Basın Konseyi olarak biz bu tartıģmanın tarafları arasında değiliz ve olmayız. Ancak Doğan Medya Grubunu hedef alan suçlamaların aslında medyaya dönük yeni ve kısıtlayıcı politikaların habercisi olabileceğini görüyoruz. Sayın BaĢbakanı Ģimdiden uyarmak isteriz: Eğer gerçekleri halka duyurma görevimizi engelleme yönünde bir adım daha atarsanız, Kanun koyucunun veya öteki kurum ve kiģilerin ĠletiĢim (basın, ifade) özgürlüğünü kısıtlamalarına her zaman ve her yerde karģı çıkmaya söz verdiğimizi dikkate alarak, Türkiye içindeki ve dıģındaki tüm meslek kuruluģlarını, sizin bu teģebbüsünüze karģı tavır almaya davet edeceğiz. Çağrımıza katılan olursa onlarla, katılma olmazsa kendi baģımıza ama hukukun bize verdiği hakları sonuna kadar kullanarak mücadelemize devam edeceğiz

22 20 Eylül 2008 BAġKAN OKTAY EKġĠ NĠN AÇIKLAMASI BaĢbakan Tayip Erdoğan ın özellikle bir yayın grubuna mensup gazetelerin boykot edilmesi için kendi partisi mensuplarına yaptığı çağrı nedeniyle bir açıklama yayınlayan Basın Konseyi BaĢkanı Oktay EkĢi Ģunları söyledi: BaĢbakan Tayip Erdoğan kendi taraftarlarını, kendi deyimiyle en demokratik ve en insani bir haklarını kullanmaya ve bir yayın grubuna ait gazeteleri boykot etmeye çağırmıģtır. BaĢbakanın bu çağrısının demokratik hiçbir toplumda eģini göstermek mümkün değildir. Çünkü gerçekleri öğrenmek için çeģitli yayınları okuyup kendiniz değerlendirme yapın demesi gereken BaĢbakan tam tersini yapmakta ve sadece benim beğendiğim gazeteleri okuyun demiģ olmaktadır. BaĢbakanın bu çağrısı eģi az bulunur ayıp ve eģi az bulunur bir antidemokratik zihniyet örneğidir. Bu örneği, BaĢbakan Tayip Erdoğan ın ülkemizde demokrasiyi geniģletmeye çalıģtığını ileri süren iç ve dıģ destekçilerinin görmesini isteriz Ekim 2008 BASIN KONSEYĠ BAġKANI OKTAY EKġĠ NĠN GENELKURMAY BAġKANI ĠLKER BAġBUĞ UN SÖZLERĠYLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMASI Oktay EkĢi Ģunları söyledi: Genelkurmay BaĢkanı Orgl.Ġlker BaĢbuğ un Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmayı amaçlayan kampanya nitelikli yayınlar nedeniyle tepki duyması normaldir. Bu yayınlara karģı Silahlı Kuvvetlerimizin hukukunu koruması da hem hakkı hem de görevidir. Ancak bu tepkinin medya dünyasını tedirgin etmeyi amaçladığı izlenimini veren bir üslupla dile getirilmesi doğru değildir. Sayın BaĢkanın haklı mücadelesinde kendisini desteklemek bu ülkeye sevgi ile bağlı herkesin görevdir ancak bu görevin bihakkın yerine getirilmesi sadece ifade özgürlüğüne hepimizin saygı duyduğu ortamda mümkün olur

23 YÜKSEK KURUL KARARLARI 23

24 7 Ocak 2008 BASIN KONSEYĠ, DEVLET BAKANI VE BAġBAKAN YARDIMCISI CEMĠL ÇĠÇEK E DÜZENLENEN SUĠKAST IN ÖNLENDĠĞĠ YOLUNDA DOĞRU OLMAYAN BĠR HABER YAYINLAYAN VATAN GAZETESĠ VE MUHABĠRĠNĠN KINANMASINA KARAR VERDĠ Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Cemil Çiçek in, Vatan gazetesi ve muhabiriyle ilgili Ģikayetini görüģtü. Yüksek Kurul, 24 Aralık 2007 tarihinde Ömür Ünver imzasıyla yayınlanan iki bakana suikast son anda önlendi baģlıklı yazının gerçekle bağdaģmadığı gerekçesiyle gazete ve muhabirinin kınanmasına oy birliğiyle karar verdi. Karar Ģöyle : KARAR ŞİKAYETÇİ : Cemil Çiçek Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ġġkayet EDĠLEN : Tayfun Devecioğlu- Vatan Gazetesi Genel Yayın Müdürü, Ömür Ünver Vatan gazetesi muhabiri ġġkayet KONUSU YAYININ ĠÇERĠĞĠ: Vatan gazetesinin 24 Aralık 2007 nüshasında Ömür Ünver imzasıyla yayınlanan Ġki Bakana suikast son anda önlendi baģlıklı haber Ģikayetin konusunu teģkil etmiģtir. Haber Ģöyledir : İki Bakana 19 Aralık suikastı son anda önlendi Başkent teki hücre evi operasyonunda öldürülen DHKP-C üyesi Mızrak ile gözaltına alınan Çelik in, Cemil Çiçek ile eski bakan Hikmet Sami Türk e suikast hazırlığında olduğu öne sürüldü. Hücre evi baskınıyla ölü ele geçirilen DHKP-C terör örgütünün üyesi Kevser Mızrak ile sağ yakalanan Sezgin Çelik in, Hayata Dönüş operasyonu nun yıl dönümü olan 19 Aralık ta, Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanı Cemil Çiçek e ve eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk e suikast hazırlığı yaptığı belirlendi. İstihbarat alındı (.) Örgüt tarafından saldırı için görevlendirilen Kevser Mızrak ile Sezgin Çelik in belirlenmesi üzerine, bir hafta süreyle bu kişileri takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların İstanbul dan silah getirttiklerini tespit etti. Devlet Bakanı BaĢbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, aynı gün kendisine konuyla ilgili olarak sorulan soruya Ģu cevabı verdi: Bu türlü haberleri sorumsuzca yazanları da burada kamuoyu önünde kınıyorum. Telin ediyorum. Ġnsanların hayatını ve yakınlarının hayatını karatmaya kimsenin hakkı yok. ( ) Beni seven insanları üzmeye hakkınız var mı, yok mu? Bu basın özgürlüğü mü basın sorumsuzluğu mu? Eli kalem tutan herkes istediğini yazabilir mi? Bu tür soruları siz de bana sormayın. Özgürlükler hiçbir zaman sorumsuzluk değildir. Yazdığınız Ģeylerin insanların nelerine mal olduğunu iyi bilmeniz lazım. ĠçiĢleri bakanına sordum. Dedi ki hayır sizinle ilgili bir durum yok, savcılıkta da yoksa ve bu haberin aslı yoksa, o takdirde bunun kararını da sizin vermiģ olması gerekir. Ġnsanlara bu kadar sıkıntı çektirmeye özgürlükler müsaade ediyor mu? Çiçek, tarihinde de Basın Konseyi ne baģvurmuģ ve haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu belirterek, Ģikayette bulunmuģtur. ġikayetçinin, ihlal edildiğini iddia ettiği Basın Meslek Ġlkelerinin Altıncı maddesi Ģöyledir : SoruĢturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruģturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz. 24

25 ġġkayet EDĠLENĠN CEVABI: Vatan gazetesi Genel Yayın Müdürü Tayfun Devecioğlu yanıtında, haberi teyit ettirdiklerini, ancak ellerinde kanıt oluģturacak belge bulunmadığını kaydederek Ģöyle demiģtir: Sayın Cemil Çiçek haberin yayınlanmasından sonra yaptığı açıklamada soruşturmayla ilgili dosyalara baktığını/ baktırdığını adının hiçbir şekilde geçmediğini söylemiştir. Bu durumda haberimiz doğrudur diye ısrar etme imkanımız yoktur. Nitekim VATAN sayın Çiçek in yalanlamasına yine birinci sayfadan anonslayarak sayfalarında yer vermiştir. DEĞERLENDĠRME VE KARAR: Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 4 Ocak 2008 toplantısında baģvuruyu ele almıģtır. Yüksek Kurul, haberin sadece gerçek dıģı olmasını değil, ayrıca vahim bir iddianın bu Ģekilde ortaya atılması karģısında Genel Yayın Müdürünün, Çiçek in yalanlamasına yine birinci sayfadan yer verdiklerini bildirmesini yeterli bulmayarak Vatan gazetesi ve muhabiri Ömür Ünver in kınanmasına oybirliğiyle karar vermiģtir. (2008/ ) Not: Basın Konseyi ÇalıĢma Kuralları nın 19 uncu maddesi gereğince, Yüksek Kurul üyelerinden Ģikayet eden veya Ģikayet edilen le iģ, dostluk, akrabalık iliģkisi olanlarla, ele alınan konuyla ilgili yayın grubuyla bağlantısı olanlar, oy kullanamazlar. 8 Ocak 2008 BASIN KONSEYĠ, HÜRRĠYET GAZETESĠ GENEL YAYIN YÖNETMENĠ ERTUĞRUL ÖZKÖK ÜN SAVAġ KIġKIRTICILIĞI YAPTIĞI ġeklġndekġ ġġkayetġn YERSĠZLĠĞĠNE KARAR VERDĠ Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Tarık Ziya Ekinci ve 11 kiģinin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök hakkında savaģ kıģkırtıcılığı yaptığı, Kürtlerle PKK yı özdeģleģtirdiği ve sivil halkı hedef gösterdiği Ģeklindeki Ģikayetini değerlendirdi. Yüksek Kurul, Özkök ün Ģikayete konu yazılarının Ģiddet ve zorbalığı özendirici olmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla Ģikayetin yersizliğine karar verilmekle birlikte, ele alınan sorunun önemi nedeniyle 25 Ekim 2007 günlü açıklamanın hatırlatılmasını uygun görmüģtür. Karar Ģöyle : KARAR ġġkayetçġ : Tarık Ziya Ekinci, Emel IĢıtan, Av. RuĢen Aslan, Alper Açık, UlaĢ Sunata, Müjgan Arpat, Nurdan Arca, Nimet Bal, AyĢe Çavdar, Fatma Melek Taylan, Mebuse Tekay, Sırma Evcan ġġkayet EDĠLEN : Ertuğrul Özkök Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı ġġkayet KONUSU YAYININ ĠÇERĠĞĠ: Özkök ün 19, 22, 23, 24 Ekim tarihli köģe yazıları Ģikayetin konusunu teģkil etmiģtir. Özkök ün yazılarında Ģikayet edilen cümleler cümleler Ģöyledir : 25

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

(BaĢvuru no. 21038/09)

(BaĢvuru no. 21038/09) AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 21038/09) Dilaver GÖRÜR ve Mehmet Ali İNCESU / TÜRKİYE Başkan, NebojšaVučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 63017/11) Namık Kemal BATAR ve Diğerleri / TÜRKİYE T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmî çeviri, Adalet

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2009) ( 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 )

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2009) ( 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 ) BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2009) ( 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 ) 3 NĠSAN 2010 TARĠHĠNDE BASIN KONSEYĠ ÜYELER KURULU NA SUNULAN YILLIK RAPOR Halaskargazi Cd. 110 Belediye Pasajı K: 7 34260 Osmanbey Ġstanbul

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ġstanbul Milletvekili

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

BASINDA KONDA seçimler

BASINDA KONDA seçimler BASINDA KONDA Haziran 2011 Bu dosya 15 yıla aģkın bir süredir gerçekleģen öncesinde, KONDA AraĢtırma ġirketi tarafından açıklanan anket sonuçları, bu sonuçlar üzerine yazılan yorumlar ve sonucunda bu çalıģmaların

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR Emre EKĠCĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no.696/10) T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ)

IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) TEBLĠĞLER : YRD. DOÇ. DR. MEHMET ERDEM (GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO-

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

Hüseyin Yıldırım Danıştay şemasına Aslı gibidir' imzası atmıştı.

Hüseyin Yıldırım Danıştay şemasına Aslı gibidir' imzası atmıştı. Sahte Danıştay suikastı şeması, kumpas olduğu ortaya çıkan İstanbul ve İzmir Askeri Casusluk davaları Bu üç davanın altında Genelkurmay eski Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ve Deniz Binbaşı Hüseyin Yıldırım

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II EKĠM - KASIM 2011 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI DANIġTAY ( ) DAĠRESĠ SAYIN BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : 1- TÜRKĠYE BAROLAR

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No: 21719/10 Bilal ÇETİNER / Türkiye Başkan Nebojša Vučinić, Yargıçlar Paul Lemmens, Egidijus Kūris ve Bölüm Yazı

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR AYCAN İRMEZ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/9400) Karar Tarihi: 23/5/2016 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış

FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış FETÖ nün okullarına mülki amirlerin ricasıyla 200 ton demir gönderen fabrika müdürü, şirketini eleştiren esnaf hakkında FETÖ ü polislere istihbarat

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

KOCAELİ BAROSU ADLİ YARDIM BAŞVURU FORMU

KOCAELİ BAROSU ADLİ YARDIM BAŞVURU FORMU KOCAELİ BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU KÖRFEZ MAH. ANKARA KARAYOLU ÜZERĠ KOCAELĠ PLAZA NO:111/5 ĠZMĠT/KOCAELĠ Telefon :(0262) 321 41 12 Fax: (0262) 3214081 Ġnternet :www.kocaelibarosu.org.tr E-mail :kocaeli@barobirlik.org.tr

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU

2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU 2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ ÖLÜ YARALI YARGISIZ ĠNFAZ Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah 33 45

Detaylı

Haber Bülteni. Yeni Seçilen Üyelerin TBMM Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN ı Ziyareti. Sayı: 236 Yıl:20. Temmuz 2016

Haber Bülteni. Yeni Seçilen Üyelerin TBMM Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN ı Ziyareti. Sayı: 236 Yıl:20. Temmuz 2016 Sayı: 236 Yıl:20 Temmuz 2016 Adres : T.C. Sayıştay Başkanlığı 06100 Balgat/Ankara Tel : 0.312 295 30 00 Faks : 0.312 295 40 94 e-mail : sayistay@sayistay.gov.tr web : www.sayistay.gov.tr 1 Yeni Seçilen

Detaylı

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI-

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2010/21-534 Karar : 2010/591 Tarih : 10.11.2010 Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Taraflar arasındaki "YurtdıĢı borçlanma hakkının tespiti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda

Detaylı

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ Ġdare Hukuku Anabilim Dalı BaĢkanlığı ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1) ĠLERĠ

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonucu 241 yurttaşımız şehit oldu, 2bin 194 yurttaşımız yaralandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 17 Ağustos 2016 tarihinde hükümetin

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014 İçindekiler ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI... 2 YARIġMANIN KONUSU... 2 YARIġMA KONUSU ĠLE ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠ:... 2 KATILIM... 3 KATILIM ŞARTLARI... 3 DİĞER

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YARGIITAY BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak ĠçiĢleri Bakanlığı nca hazırlanan ve

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI 2009 DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Demokratikleşme ve Toplumsal Dayanışma Açılımı BirikmiĢ sorunların demokratik çözümü için Hükümetçe baģlatılan

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ Geçtiğimiz 28 Mayıs ta kendisinden ayrılan iki çocuğunun annesi dini nikahlı eşi 29 yaşındaki Ayşegül Aslan ı çalıştığı işyerinde silahla öldüren, işyeri sahibini

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 23 OCAK 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARALI YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme,

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK - Yazı kağıdının üst, alt,sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak yazı alanı hazırlanır. - Kamu kurum ve kuruluşları arasında

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU. Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010

TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU. Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010 TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010 REKLAM, PROMOSYON, SPONSORLUK ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEMELER, EKSĠKLĠKLER VE ÖNERĠLER 2 Tütün Kontrol Çerceve SözleĢmesi 4207 sayılı

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR Doç. Dr. Ali Uğur EMRE Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALĠHOĞLU (Dekan) () () () () () Tıp

Detaylı

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Arkadaşlar, Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündeme

Detaylı

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2007) ( 1 OCAK 2007 31 ARALIK 2007 )

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2007) ( 1 OCAK 2007 31 ARALIK 2007 ) BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2007) ( 1 OCAK 2007 31 ARALIK 2007 ) 12 NĠSAN 2008 TARĠHĠNDE BASIN KONSEYĠ ÜYELER KURULU NA SUNULAN YILLIK RAPOR Halaskargazi Cd. 212 Belediye Pasajı K: 7 34260 Osmanbey Ġstanbul

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Kadir POLAT, Sırrın Mah. 604.Sok. No: 2/5 ġanliurfa

Detaylı

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I-GİRİŞ : Gelir Vergisi Kanunu yönünden, serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olay,

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/11177)

1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/11177) 1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/11177) Karar Tarihi: 8/3/2017 Başv uru Numarası : 20 î 4/11177 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA Av. Hüseyin ERSÖZ Eski Büyükdere Cad. No: 22 Park Plaza Kat: 11 Maslak 34398 Sarıyer Istanbul Tel: 0 (212) 345 06 06 Pbx Fax: 0 (212) 345 06 18 16 Ocak 2014 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SOR. NO

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı