ELAINE CUNNINGHAM?LE RÖPORTAJ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELAINE CUNNINGHAM?LE RÖPORTAJ"

Transkript

1 ELAINE CUNNINGHAM?LE RÖPORTAJ by Nurettin TAN - Çar?amba, Ocak 01, Herkese merhabalar ve sevgiler! Bir hayli uzun süredir hiç bir?ey yazamad?m ve yazmad?m. "Forumda neler oluyor, yeni ne hikayeler var?" diye bile bakamad?m ve bakmad?m. Yapamad?m çünkü ta??nma i?leri umdu?umdan daha uzun sürdü. Yok efendim emlakç? ile beraber ev ev dola?, e?yalar? topla, paketle, koli bul, yükle... Yeni ev bul, kontrat imzala, tadilatlar? tamamla (ki halen bitmi? de?il), adam tut, toplanm?? e?yalar? ta??, bo?alt, paketlerden ç?kar, yerle?tir. Tesisat, elektrik... Aeeeeeee!!! Bunlar?n hepsi zaman?m?z? çalmaya yetti. Ve halen eskisi kadar olmasa da u?ra?t?r?yor. Unutmadan, ta??nmadan evvel gelen hayvanvari telefon faturas?n? ablama çakt?rmadan ödemem ise ayr? bir konu. Herhalde bunu görseydi, kafam? mutfak lavabosuna dayay?p, meyva b?ça?? ile zevkle (abartt?m galiba) keserdi! Maddi olarak yamulmu? durumday?m. Marmaris Telekom'un sisteminin göçmesi, ödenmi? a?ustos ay?n?n faturas?n? tekrar ödetmesi, benim de baz? özel sebeplerden dolay? o faturay? göstermeden ödemek zorunda olmam buna sebep oldu. Toparlanmam bir ay al?r herhalde. Geçen aylar içinde rüya kent?zmir'den arkada?lar?m? görebilmenin sevinci ile döndüm. Ayr?ca geçmi?te yapt???m hatalar? hat?rlatacak ba?kalar?n? görmem ise duygu kokteyli gibi olmama neden oldu. Üstüne biraz k???n insan? z?vanadan ç?karan so?u?u ve karanl???, Marmaris'in hayalet kasaba tad?nda ki sessizli?i (ho? içinde ya?ayanlar zaten hayalet gibi hisden bir haber ve bo?), ismini bir türlü koyamad???m veya koymak istemeyip kendimi kand?rd???m?eylere özlem... K?saca...?u iki aydan beri iyi de?ilim, belli bir süre de toparlanaca??m? sanm?yorum. Ne yazmak için elim kaleme gidiyor ne de klavyeye. Kitap okurken de hasta bir insan?n yemek lokmalar?n? zar zor, utana s?k?la yemesi gibi kelimeleri ve cümleleri güçlükle okuyabiliyorum. Neler oluyor bilmiyorum. Asl?nda biliyorum ama san?r?m çok geç. Bunlar? buraya yazmak ise hem beni biraz rahatlatt? hem de neden uzun bir süre de?er verdi?im siteden uzak kald???m? aç?klad?. En çok Altu?'dan özür dilerim. Do?al olarak röportaj da bir hayli sarkt?. Ama sonunda servise haz?r ve önünüzde. Bu sefer ki röportaj?m?z Elf Gölgesi (ElfShadow), Elf?ark?s? (ElfSong), Drow'un k?z? (Daughter of the Drow), Büyücüavc?s? (Mage Hound), Gümü? Gölgeler (Silver Shadows) gibi kitaplar?n yazar? Elaine Cunningham. Ayn? Mel Odom gibi, bayan Cunningham'da "Wizards of the Coast"a yazarl?k yapt? ve halen yap?yor. Hatta hat?rlayan varsa Origin'in "Wing Commander" isimli oyunun bir kitab?na da yazarl?k yapt?. Röportaja ba?lamadan evvel bizim, Bayan Cunningham hakk?nda biraz daha bilgi edinmemizi sa?layacak k?sa sorular?m?z? (hobiler, e?itim, en sevdi?i yazar gibi...) yan?tlamay? sevmedi?i için cevaplamad???n? söylemek isterim. Bu hassasiyetine sayg? duydu?umuzu belirterek sorulara geçiyorum (hatta iki soruma da yan?t vermemi?, ekleyeyim dedim :)) * * * * * * * * * Nurettin: Selamlar leydim. Öncelikle bayan Cunningham,?u s?ralar çok fazla çal???yor olmal?s?n?z. Buna ra?men i?lerinizi biraz b?rak?p zaman?n?z? bize ay?rd?n?z. Röportaj için 1 / 7

2 gösterdi?iniz bu nezakete te?ekkür ederim. Size bay Odom ile de söyle?i yapt???m?z? yazm??t?m (hatta söyle?iyi size yollad?m).?tiraf etmeliyim çok e?lenmi?tim! O röportaja giri?e de ayn? soruyla ve ayn? yönetemle ba?lam??t?m. Biliyorum s?k?c? bir soru ama bir?ekilde ba?lamal?y?z. Yazmaya nas?l ba?lad?n?z? E.Cunningham: Ba?ka herkesin yapt??? gibi-- okuyarak. Çok erken ya?larda kitaplar ve hikayeler için derinden bir sevgi harekete geçirdim. Ablam ve ben maksimum say?da kitap almam?za izin verilen yerel kütüphaneye s?k s?k gitmeye ba?lad?k. Her biri sanki kendi kitaplar?m?zm?? gibi okuduk ve daha fazlas? için tekrar kütüphaneye gittik. Bu al??kanl?k benimle beraber kald?; O zamanlar y?lda ikiyüz kitap okuyordum. Yazmaya ise gençken ba?lad?m. Fakat o zamanlar edebiyata olan temel tutkum kitaplar? aç?klamak idi, yazmak de?il. Sanata olan ilgim ise beni müzik üzerine odaklanmaya itti. Fakat öyle görünüyordu ki ben her zaman bir?eyler yaz?yordum;?iir,?ark? sözleri, günlükler, arkada?lar?ma ve aileme bir hayli uzun mektuplar gibi.?lk o?lumun do?umuna, yani yirmilere kadar profesyonel anlamda yazma fikrini dü?ünmedim. Bu s?ralarda kariyerimi geli?tiriyordum ve MBA program? da iyi gidiyordu. Fakat bu harika ufak insandan bütün gün boyunca uzak kalmay? ba?aramad?m. Böylece e?im, okumaya olan hevesimi i?aret ederek, yazmay? denememi önerdi. Bu uygun bir dü?ünce olabilirdi (Anla??lan oldu da,?imdi 1,80 boyunda bir bebe?im var ve ben halen yaz?yorum). Nurettin: Bayan Cunningam sadece fantezi ve bilim-kurgu üzerine mi yaz?yorsunuz? E.Cunningham: Hay?r. Ayr?ca?iir, oyun anlatan kö?e yaz?lar? ve kurgu olmayan öykülerde yazar?m.?u s?ralar tarihi bir roman ve mainstream (Nurettin: Üzgünüm çeviremedim) kurgu üzerinde çal???yorum. Nurettin: Peki hayal dünyas?na ilk ad?m?n?z? nas?l att?n?z? E.Cunningham: Benim için hayal gücünün kap? aral???na giden her i?, "Nas?l olurdu?" sorusuyla ba?lar. O di?er dünyan?n bizimkinden tamamen de?i?ik oldu?unu farzederek, bu de?i?ikliklerin orada ya?ayanlar? nas?l de?i?tirdi?ini dü?ünürüm. Bu sorular ba?ka sorulara neden olur, sonunda karakterlere ve mekana kadar sürer. Nurettin:?u s?ralar ne üzerinde çal???yorsunuz? E.Cunningham:?u an Kara elf Liriel Baenre'nin kahraman? oldu?u, Y?ld?z???klar? & Gölgeler (Starlights & Shadow) üçlemesinin üçüncü kitab? olan "Rüzgaryürüyücüsü"nü (WINDWALKER) bitiriyorum. Nurettin: Ben fantezi ve bilim-kurgu üzerine yazman?n zor oldu?unu dü?ünüyorum. Bazen ba?tan bir dünyay? siz yarat?yorsunuz, baz? zamanlarda ise önceden yarat?lm?? bir dünya hakk?nda yaz?yorsunuz. Hiç bir?eyini bilmedi?iniz bir dünyada nas?l yazmaya haz?rlan?yorsunuz? Örne?in; "Wing Commander"... E.Cunningham: Öncelikle dünya hakk?nda bilgi edinmeye ba?lars?n. E?er önceden yarat?lm?? bir dünya hakk?nda yazacaksan örne?in; Y?ld?z Sava?lar? veya Unutulmu? Diyarlar gibi, bas?lan her?eyi okumak zorundas?n. Bu ayn? tarihsel kurgu yazmaya benzer. Tarihi ve konumu a??r? derecede iyi bilmen 2 / 7

3 gerekir. E?er kendi dünyan? yarat?yor isen kendi içinde tutarl? oldu?undan emin olmal?s?n. Hayat?n aksine, kurgu, anlam ta??mal?! Nurettin: Fantezi edebiyat? nereye gidiyor? Bence "Wizard of the Coast (Wotc)" nereye giderse oraya gidiyor. Sorumu daha anla??labilir bir hale getireyim;?u an Amerika'da Wotc ad? alt?nda olmayan ba?ar?l? fantezi yazar? var m?? E.Cunningam: Fantezi edebiyat?na halen büyük kahramanl?k destanlar? hakim. George R.R. Martin'in "Ate? ve Buz" (Fire & Ice) adl? destan? en ba?ar?l? eserlerden biri, ve ele?tirmenler taraf?ndan son bölümleri alk??land?. Ve bu fantezi edebiyat?n?n gitti?i yönü bir hayli etkileyecek. Wotc'un ise fantezi kitaplar? üzerine yeni ak?mlar yaratt??? fikrini payla?m?yorum. Onlar kurallara uygun bir biçimde belli türde kitaplar basarlar. Mesela, Unutulmu? Diyarlar "K?l?ç ve Büyü" diye bilinen tek ki?ilik (swashbuckling) fantezi macera türündedir. Ejderham?zra?? ise ço?unlukla "kahramanl?k fantezisi" (heroic fantasy) olarak s?n?fland?r?l?r. Onlar?n bütün kitaplar? fantezi oyunlar? ile ba?lant?l?d?r. Örne?in D&D, Magic the Gathering ve Be? Yüzükler Efsanesi (Legend of the Five Rings) gibi. Böyle olunca karakterler ve heyecanl? hikayeler tan?tabilirler ama fantezi edebiyat?n?n s?n?rlar?n? zorlamak gibi bir niyetleri de yoktur. Ve evet, bir çok ilgi çekici yeni Amerikal? yazar var. George R.R. Martin pek "yeni" say?lmaz- kendisi uzun y?llardan beri bilim-kurgu hikayeleri yazmakta. Fakat alt? kitaptan olu?an yeni serisi dikkate de?er. Ayr?ca Elizabeth Hayden'in "Rhapsody" üçlemesini tavsiye ederim. Son zamanlarda okudu?um fantezi kitaplar? aras?nda tavsiye edebilece?im ise; Neil Gaiman'?n, "Amerikan Tanr?lar?" adl? eseri. Nurettin: Bay Odom bize Wotc'un belli bir plan? oldu?unu ve yazarlar?ndan bu plana uyarak hikaye yazmalar? gerekti?ini söylemi?ti. Mesela bir Liriel & Drizzt kar??la?mas? istiyorlar, bunun için herhangi bir yazar? ça??rabilirler mi? Her zaman onlar ne yazman?z? istiyorlarsa onu mu yazmak zorundas?n?z? E. Cunningham: Unutulmu? Diyarlar çok kompleks bir dünya ve neredeyse yirmibe? seneden beri de varl???n? sürdürüyor. Hemen hemen 150'nin üzerinde oyun ürün seti ve bir o kadar da roman mevcut. Ne zaman bir?ey bu kadar geni?lerse, devaml?l?k gerçek bir rekabete girer. Ve evet, meselenin de birçok ana noktas? var. Fakat bu ana noktalar?n ço?u geni? kapsaml? ve bir ço?u yazar?n yarat?c?l???n? etkilemiyor. Örne?in benim Dan??manlar & Krallar (Counselors & Kings) üçlemem de (Edi: Türkiye'de Phoenix Yay?nlar?ndan ç?kt?) onlar benden tam zaman olarak DR.1371'de, Hulruaa bölgesinde geçen üç kitap istediler. Hepsi bu. Gerisi benim hayal gücüme kald?. Evet büyü kurallar? veya bölge hakk?nda oyun aksesuarlar? taraf?ndan verilen baz? bilgileri takip etmek zorunda kald?m. Bu tarihsel kurgu yazmaya çok benziyor. Sen "temel bilgileri" takip edersin ama öykü içinde kendi karakterleri ve olaylar?n? yaratabilirsin. Bununla birlikte her?imdi ve sonra, seriler yazarlar?n karakterlerinin payla?t?r?lm?? halinde dizayn edilir.?imdi ki "Örümcek Kraliçe'nin Sava??" (War of Spider Quenn) serisi gibi. Bu daha iyi bir görü? aç?s? ve editörlerin kontrolünü gerektiriyor. Ve ortada her yazar?n bir bölümünü anlatt??? toplam bir hikaye plan? oluyor. Yazarlar?n hepsi birbirlerine yak?n çal???r, ve editörler de hikayenin bir kitaptan öbürüne istikrarl? bir?ekilde gidip gitmedi?inden emin olmaya çal???rlar. Fakat bunun gibi durumlara pek rastlanmaz. Bir çok kitap ya ba?l?ba??na var olur veya herhangi bir üçlemenin devam eden uzant?s?d?r. Bir ço?u dünyan?n uzak kö?elerine kurulur ki, bu da yazara kendi karakterlerini, mekan?n? 3 / 7

4 ve olaylar?n? yaratmak için olanak sa?lar. Mesela sen Drizzt ve Liriel kar??la?mas?n? örnek olarak kulland?n. Bu meydana gelmesi zor bir durum, bir yazara ba?ka bir yazar?n karakterleri üzerine hikaye yazmay? önermektense tercihen devaml?l??? sa?layan yollaradan biri olan kendi karakterlerini yaratmay? seçmek daha do?rudur. Bir çok bölüm için, R.A Salvatore, Drizzt hakk?nda hikaye yazabilecek tek yazard?r, Ed Greenwood, Elminster hakk?nda yazabilecek tek ki?idir, ve böyle gider. Unutulmu? Diyarlar'da roman yazan herkes ba?kas?n?n dünyas?nda oyun oynad?klar?n? bilirler. Payla??lm?? bir dünya baz? s?n?rlamalar getirebilir ama "payla?mak" e?lencenin bir parças?d?r! Bir çok ki?inin kitaplar ve oyunlar arac?l???yla ziyaret etti?i bir dünyaya katk?da bulunmak çok k?vanç verici. Nurettin: Sizin?u s?ralar Wotc için yeni bir çal??man?z var m?? E. Cunningham: Baz? ihtimalleri ele almaktay?m. Ama?u an için onlar hakk?nda konu?mam. Nurettin:?imdi soraca??m soru benim?ahsi görü?üm ve san?r?m röportaj yapaca??m her yazara bu soruyu soraca??m. Soru?u; Birçok ki?i fantezi ve bilim kurgu edebiyat?n? küçümsüyor. Genelde "Bunlar uydurma, gerçek de?il!" veya "Sanki çocuk masal? gibi" diyorlar. Ve itiraf etmeliyim ne zaman bu?ekilde sözler duysam ç?ld?r?yorum. Çünkü her türlü yarat?c? yaz? hayal dünyam?zdan gelir ve oradan beslenir. Fantezi ve bilim kurgu ise bu hayal dünyas?n?n çok daha geli?tirilmi? halidir. Beslenen kaynak ayn? ise bu ayr?m ve küçümseme neden? Sizin bu konuda ki dü?ünceleriniz neler, hiç bu tarzda dü?ünen ki?ilerle tan??t?n?z m?? E.Cunningham: Ben bunun fantezinin nelerden olu?tu?unun k?s?tl? tan?m?ndan geldi?ini dü?ünüyorum. E?er senin tan?m?n kahramanlar?n hikayelerini, tanr?lar?, zorlu görevleri ve destans? sava?lar?, büyülü yarat?klar? ve garip olaylar? içeriyorsa, sen biraz da klasik örnekleri;?lyada ve Odessa, Beowulf, Ye?il?övalye (Green Knight),?zlandik Edda ve Shakespeare'in bir çok oyununu da i?in içine katmal?s?n. Dante'nin INFERNO'su ilk modern roman olarak dü?ünülmü?tür; ama sen bunun mitolojik özellikler ta??d??? için fantezi türünde oldu?una dair zorlu bir tart??maya da girebilirsin. Asl?nda kurgunun büyük bölümü ilham?n? mitolojilerden ve halk masallar?ndan al?r, bu da fantezi olarak dü?ünülebilir. Bugün ise bir çok farkl? fantezi roman türü var. Bunlar?n ço?u sinema filmlerinin, televizyon?ovlar?n?n ve fantezi oyunlar?n?n uzant?lar? (Nurettin: Mel Odom ile yapt???m?z röportaja bak?n, ayn? soruyu kar??la?t?r?n). Bu kitaplar?n ço?unun "edebi" bir eser olma gibi bir iddialar? yok. E?er bu sadece fanteziyi üstünkörü tan?m?? herhangi biri içinse, bunu neden basit bir e?lence gibi gördü?ünü anlayabilirim. Fakat bu türü gerçekten kapsaml? olarak okuyan ki?iler konunun geni?li?ini, tonunu ve kalitesini tam olarak anlayabilirler. Nurettin: Yazarlar yeni hikayeler ve yeni karakterler yarat?rken hayat tecrübelerinden ve hayal güçlerinden besleniyorlar. Siz bunun yeterli oldu?unu dü?ünüyor musunuz? Bence iyi bir yazar romanlar d???nda felsefe ve psikoloji de okumal?. Sizin görü?leriniz neler? E.Cunningham: Herhangi bir yazar için geni? bilgi taban? çok önemlidir. Ne kadar kar???k ve ilgi çekici karakterler yazsan bile as?l olan insanlar?n nas?l dü?ündü?ünü anlayabilmendir. Nurettin: Yürüken, otobüste seyahat ederken veya art?k her ne yap?yorsan?z akl?n?za kar?? 4 / 7

5 konulamaz, ilginç, önemli veya kritik bir fikir geldi?inde ne yap?yorsunuz? Ya da?öyle soray?m; her zaman bir not defteri ta??r m?s?n?z? E.Cunningam: Evet, baz? zamanlar ta??r?m. Ama ço?u zaman fikri zihnimde dosyalar?m, eve gelince bilgisayara geçiririm.?ansl?y?m ki iyi bir haf?zam var. Nurettin: "Drow'un k?z?"n? okudum ve Liriel'in karanl?kalt?'dan kaç???n? okuduktan sonra baya?a??rd?m. Çünkü o yeryüzüne kaçan ikinci kara elfti. Herkesin bildi?i gibi birinci Drizzt idi. Fakat Liriel'in kaç??? ba?ka ki?iler taraf?ndan Drizzt'in kaç???na benzetilebilir. Fakat dikkatlice inceledi?iniz zaman iki karakter aras?ndaki fark, a??r? derecede belli oluyor. Ben Liriel'i karma??k bir ki?ili?i oldu?u için çok sevdim. Onu ilk nas?l yaratt?n?z veya sizin hangi parçan?z Liriel? E.Cunningham: Öncelikle son soruya yan?t vereyim. Benim hiçbir karakterim otobiyografik de?il. Onlar neyse onlar, ve hiçbiri kendimi sayfa üzerinde tan?tmaya çal??m?yor. Liriel ise kesinlike içinde bulundu?u toplum, yani Menzoberranzan'?n drow halk? taraf?ndan?ekil ve ki?ilik buldu. Fakat onun güçlü bir ki?ili?i, anormal merak? ve macera için tutkusu var. Liriel?ansl? ki, içinde bulundu?u hayat ko?ullar? bir çok drow'a göre ona daha fazla özgürlük ve heyecan sa?lad?. Belki bir istisna olmas?ndan dolay? Liriel, toplum taraf?ndan?ekillenmi? kara elflere s?n?rlar?n zorlanabilece?ini gösterdi. Nurettin: Bizim yazarl?k ile ciddi?ekilde ilgilenen bir okuyucu kitlemiz var. Ve biz sizin gibi profesyonel yazarlarla röportaj yapman?n, onlara yeni fikirler ve de?i?ik yazma teknikleri hakk?nda bilgi verece?ini dü?ündük. Sizin tecrübelerinizden kolayca faydalanabilirler. Bir çok ki?inin bize sordu?u soru; "Yazmaya profesyonel bir ba?lang?ç yapmak için ilk ad?m?m?z? nas?l ataca??z?" Nas?l atacaklar? E.Cunningam: Yapman?z gereken iki temel?ey var; yazmak ve okumak. Oburca okuyun, kapsaml? okuyun. Sadece yazmak istedi?iniz türde de?il her türde kitap okuyun.?yi yaz?lm?? geni? kapsaml? her tür kitab? deneyin. Korku romanlar?ndan hikayeyi nas?l iyi parçalara bölece?inizi ö?renirsiniz. Karakterize etmede ise mainstream ve edebi kurgunun faydas?n? görürsünüz. E?er bilim-kurguya ilginiz varsa, bilim ve teknoloji hakk?nda bolca okumal?s?n?z. Fantezi için ise; halk masallar?nda ve mitoslarda iyi bir zemin i?inize yarayacakt?r. Sonra projenize ba?l? hangi konularda materyale ihtiyac?n?z varsa onu ara?t?r?rs?n?z. Askeri tarih, silahlar, dövü? teknikleri, armac?l?k, ortaça? toplumu ve kültürü, bioteknoloji, kuantum fizi?i, kedilerin do?urmas?, Elvis taklidi yapanlar---her neyse. Ara?t?rmay? bir kenara koyarsak, okumak konu?tu?unuz dil ve genel kültür üzerine iskelet olu?turur. Bununla beraber yazman?zda gerekir. Bu sanki çok normal bir tavsiye gibi görünebilir. Ama yazar olmak isteyen bir çok ki?i gerçekten asla bo? bir bilgisayar ekran?n kar??s?na geçip yazmay? denememi?tir bile. Yazmak?ark? söylemek veya resim yapmaya benzer. E?er ö?renmek için çal??mazsan?z, yapamazs?n?z. Bu pratik yap?labilen ve geli?tirilebilen bir yetenektir. Mesela kendinize belli bir program haz?rlay?n ve bunu duvara yap??t?r?n, hergün o saatte az da olsa yaz?n. Veya bir de?u aç?dan bak?n; e?er hergün bir "iyi" sayfa yazarsan?z, bir y?l içinde 90,000 kelimeden olu?an el yazmas? roman?n?z? tamamlars?n?z. Yazmak hem sanatt?r hem de yetenektir. Bu yüzden baz??eyleri kesinlikle yapmaya ihtiyac?n?z var; zengin kelime hazinesi, dilbilgisini iyi kavrabilme, yaz?m?ekilleri için iyi bilgi ve prosedürlere uyum, çal??ma hakk?nda temel bilgi gibi. En iyi "Nas?l iyi yazar?m?"lardan akl?ma gelenlerden biri How to Write a Damn Good Novel James N. Frey taraf?ndan, The Writer's Digest kitaplar? yard?mc? olacakt?r ve iyi kitapç?larda ve kütüphanelerin dan??ma bölümünde bulunabilirler (Nurettin: Tabii Türkiye'de 5 / 7

6 bulunur mu bilmem).?nternet ile yay?nlama piyasas? hakk?nda bilgi bulmak kolay. Hemen hemen bütün yay?n evlerinin internet siteleri var ve istedi?iniz bilgiyi size sunuyorlar. (Bak?n; For Writers yay?nevlerinin ve ilgili dergilerin listesi için). Ayr?ca sanat dergilerini de okumak isteyebilirsiniz, LOCUS, Publisher's Weekly, Writer's Digest gibi, ayr?ca bu haftal?k degiler ve onlar?n internet üzerindeki parçalar? harika birer online kaynak. Science Fiction Weekly deneyin veya, sfsite.com Nurettin: Ba?ar?l? diyalog yazabilmek için tavsiyeleriniz nelerdir? E.Cunningham: Diyaloglar? yüksek sesle okuyun. Oldukça normal de?il mi? E?er karakterlerin sesleri farkl?l?k ta??yorsa-hangisinin konu?tu?unu söyleyebilir misin? Bölümleri kontrol edin, sizi ileriye mi götürüyorlar yoksa s?k?nt? verici bir bütünlük mü olu?turuyorlar? E?er çok ola?an ve durgun hissi veriyorsa, tekrarlar, k?sa konu?malar, çabuk cevaplar ve aç?k sorular gibi yaz?n?z? yava?latan ö?eleri gözden geçirin. Bazen bunu bir soruya yine soru ile kar??l?k vererek ba?ar?rs?n?z veya soruyu tamamen ba?ka bir konuya yöneltecek dolambaçl? cevaplar kullanabilirsiniz ("Kahveni bitirdin mi?" "Bir saatten beri d??ar?das?n. Nereden baksan?imdi zaten so?umu?tur."). Ayr?ca diyaloglar?n?za öyküsel anlat?m? da fazla t?k??t?rmay? denemeyin: "Peki Sharon, bildi?in gibi biz bu siyah, boynuzlu at? üç aydan uzun zamand?r yakalamaya çal???yoruz ve?imdi neredeyse onunla üç kere kar??la?t?k. En sonuncusunda Thomas onu tam tuza?a dü?ürecek iken..." Nurettin: Yazd???n?z kitaplar aras?nda en sevdi?iniz hangisi? E.Cunningham: Muhtemelen Elfgölgesi (ELFSHADOW), çünkü bu benim ilk yay?nlanan kitab?md? ve yaratt???m karakterleri çok sevmi?tim: Arilyn, Danilo Thann, ve Elaith Craulnober. Nurettin:?imdi size Türkiye'den baz? haberler vermek istiyorum. Bu ay sizin kitaplar?n?z Türk pazar?nda ki yerini alacak (Nurettin: alm?? olmas? laz?m, de?il mi arkada?lar?). Ve öyle dü?ünüyorum ki; dünyan?n farkl? bir parças?ndan yeni hayranlar kazanacaks?n?z. Hiç tan?yamayaca??n?z insanlar?n sizi sevmesi garip bir his olmal?. Sizin kitaplar?n?z? okuyacaklar belki de sizin yaz?m stilinizden ilham alacaklar, bir?eyler ö?renmeye çal??acaklar. Bu nas?l bir duygu? E.Cunningham: Halen o insanlar? ve benim kafamdaki hikayeleri dü?ünmek bana garip geliyor-ve bilgisayar?mdakileri. Gerçekten de okurlar kitaplarda kendilerine bir yol aç?yorlar. Baz? zamanlar genç okuyuculardan, benim kitaplar?mdan birinin okumaya kar?? ilgi duymalar?na neden oldu?unu veya kendi hikayelerini yazmaya ba?lad?klar?n? anlatan mektuplar al?yorum. Bu benim için inan?lmaz güzel bir ödül. Nurettin: Sorular?m bitti. Bayan Cunningham sorular?m?z? yan?tlama nezaketini gösterdi?iniz için çok te?ekkür ederim. Ba?ar?lar?n?z?n devam?n? dilerim. E.Cunningham: Sorulara yeterli yen?tlar? verebildiysem ne mutlu. Hepinize hayatta ba?ar?lar. * * * Nurettin: Elaine Cunningham'?n internet sitesini ziyaret etmek isteyenler t?klayabilirler. Herkese sevgiler... 6 / 7

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ELAINE CUNNINGHAM?LE RÖPORTAJ PDF generated by Kalin's PDF Creation Station 7 / 7

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

gökyüzü Güne? Sistemi'nin Ötesinde: Ötegezegenler TÜRK ASTRONOM? DERNE?? AYLIK BÜLTEN? EYLÜL 2015 SAYI 61

gökyüzü Güne? Sistemi'nin Ötesinde: Ötegezegenler TÜRK ASTRONOM? DERNE?? AYLIK BÜLTEN? EYLÜL 2015 SAYI 61 TÜRK ASTRONOM? DERNE?? AYLIK BÜLTEN? gökyüzü EYLÜL 2015 SAYI 61 Güne? Sistemi'nin Ötesinde: Ötegezegenler editörden Arif Bay?rl? arif.bayirli@boun.edu.tr Gökyüzü Eylül say?s?ile kar??n?zday?z! Gökyüzü

Detaylı

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei N. Emrah AYDINONAT Mülkiye Felsefe Topluluu Felsefe Bülteni 1, 2004 lyas Günaydn Filizsu! Filizsu Günaydn lyas, naslsn? lyas Ne yapalm yahu, u iktisat denen garip

Detaylı

SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses

SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses Çevirmen, Osmanl Devleti nden günümüze, Türkiye de yaadmz bütün dönüümlerin balca kahraman, kesinlikle ant dikilmesi gereken bir figür. Küçük Kaynarca Antlamas ndan Lozan

Detaylı

UZUNPOSTALCI PROF. Haz. Necmeddin GÜNEY

UZUNPOSTALCI PROF. Haz. Necmeddin GÜNEY -0.1 PROF ROF. DR. MUSTAFA UZUNPOSTALCI Haz. Necmeddin GÜNEY 1- Sayn hocam, öncelikle lütfederseniz sizi kendi dilinizden tanmak istiyoruz. Tarihe de not dü8mek bakmndan aileniz, e?itiminiz, okudu?unuz

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

Candan Erçetin in Seslendirdii arklarn Gestalt Terapi Açsndan Deerlendirilmesi

Candan Erçetin in Seslendirdii arklarn Gestalt Terapi Açsndan Deerlendirilmesi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 01-10 (2006) Candan Erçetin in Seslendirdii arklarn Gestalt Terapi Açsndan Deerlendirilmesi The Evaluaton Of Candan Erçetin s Songs By The Pont

Detaylı

gökyüzü Astr obiyoloji Plüton'dan?lk Gör üntüler TÜRK ASTRONOM? DERNE?? AYLIK BÜLTEN? A? USTOS 2015 SAYI 60

gökyüzü Astr obiyoloji Plüton'dan?lk Gör üntüler TÜRK ASTRONOM? DERNE?? AYLIK BÜLTEN? A? USTOS 2015 SAYI 60 TÜRK ASTRONOM? DERNE?? AYLIK BÜLTEN? gökyüzü A? USTOS 2015 SAYI 60 Astr obiyoloji Plüton'dan?lk Gör üntüler editörden Arif Bay?rl? arif.bayirli@boun.edu.tr Gökyüzü Bülteni'nin ortaya ç?kar?lmas?bir döngüye

Detaylı

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR AFRKADA HER GÜN BR ANTLOP UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AV OLACAINI BLR Bu nedenle

Detaylı

TOPLUM VE DEÊERLER AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES

TOPLUM VE DEÊERLER AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES Editör Steven Lauterbach Yönetici Editör Neil Klopfenstein E -Editörler Michael J. Bandler

Detaylı

GEREKENLER. 5 SINAV ESNASINDA YAPILAN HATALAR.. 8 SINAV KAYGISI LE BA ETMEN N YOLLARI. 9

GEREKENLER. 5 SINAV ESNASINDA YAPILAN HATALAR.. 8 SINAV KAYGISI LE BA ETMEN N YOLLARI. 9 SINAVGERÇEve2011YGS ABDULREZZAK ÇL FATH ÜNVERSTES REHBERLK UZMANI 21.03.2011 NDEKLER SINAV GÜNÜ N TAVSYELER.. 3 SINAV BALIYOR, BALADI!... 4 DENEME SINAVLARI VE GERÇEK SINAV ESNASINDA UYULMASI GEREKENLER.

Detaylı

E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI

E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ YABANCI DL OLARAK TÜRKÇE ÖRETM ANABLM DALI YÜKSEK LSANS TEZ E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI Betül SÜLÜOLU

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA TEMELLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller;

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

HABERLER 1. Bosphorus Chronicle ın Ekidir.

HABERLER 1. Bosphorus Chronicle ın Ekidir. Aralık 2014 HABERLER 1 köprü Bosphorus Chronicle ın Ekidir. İkizlerimi sadece doğdukları gün gördüm. -Mathew Rose Röportajı Bilgisayarlar her yerde ve hiçbir yerde olacaklar. Dr. Michio Kaku -Turkcell

Detaylı

Tracey Emin in Günümüz Sanat ndaki Yeri Ve lerinin De erlendirilmesi. The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works

Tracey Emin in Günümüz Sanat ndaki Yeri Ve lerinin De erlendirilmesi. The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works Çankr Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2010) 105-120 Tracey Emin in Günümüz Sanatndaki Yeri Ve lerinin Deerlendirilmesi Ayegül TÜRK a, Nuray AKKOL b a Gazi Üniversitesi Sanat

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

Politik ktisadn lkeleri. David Ricardo

Politik ktisadn lkeleri. David Ricardo Politik ktisadn David Ricardo Çeviren Yahya Sezai Tezel çindekiler: DEER ÜSTÜNE 2 RANT ÜSTÜNE 23 DI TCARET ÜSTÜNE 32 Doal Fiyat ve Piyasa Fiyat Üstüne 44 Ücretler Üstüne 47 Kârlar Üstüne 55 1 DEER ÜSTÜNE

Detaylı

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER Bölüm:1Niçinvazgeçemezler1 BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 1 Ben bir ba!ımlıyım diyebilmek gerçekten çok güçtür. Sokaklarda, köprü altlarında gördü!ünüz ve bugüne

Detaylı

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU KÖK HÜCRE TEKNOLOJS Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E'itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö'retmenli'i alevdastan2007@hotmail.com, gurkangnl@hotmail.com, lamiaildo'an@hotmail.com,

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM Elif YETER, Sava DEMRTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E!itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö!retmenli!i elif_164@hotmail.com, savasdemirtas89@hotmail.com ÖZET Organ yetmezli!i

Detaylı

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir Des gn Schneider Ücretsizdir May s - Haziran Y l: 1 Say : 3 SEVAN BIÇAKÇI NIN KONUfiAN YÜZÜKLER /B R SANAT ESER ; GÜNSEL KATO/POPÜLER MEKANLARIN ALTINDAK MZA; MAHMUT ANLAR/HAKAN YILDIRIM LA B R SEFER SONU/

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

Cristian Mungiu: Yönetmenler bildikleri hikayeleri anlatmalılar. Bu yüzden Hollywood da değil, Romanya dayım.

Cristian Mungiu: Yönetmenler bildikleri hikayeleri anlatmalılar. Bu yüzden Hollywood da değil, Romanya dayım. Cristian Mungiu: Yönetmenler bildikleri hikayeleri anlatmalılar. Bu yüzden Hollywood da değil, Romanya dayım. 2007 yılında Cannes Film Festivali nden Altın Palmiye ile dönen 4 Ay 3 Hafta 2 Gün ün yönetmeni

Detaylı