ELAINE CUNNINGHAM?LE RÖPORTAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELAINE CUNNINGHAM?LE RÖPORTAJ"

Transkript

1 ELAINE CUNNINGHAM?LE RÖPORTAJ by Nurettin TAN - Çar?amba, Ocak 01, Herkese merhabalar ve sevgiler! Bir hayli uzun süredir hiç bir?ey yazamad?m ve yazmad?m. "Forumda neler oluyor, yeni ne hikayeler var?" diye bile bakamad?m ve bakmad?m. Yapamad?m çünkü ta??nma i?leri umdu?umdan daha uzun sürdü. Yok efendim emlakç? ile beraber ev ev dola?, e?yalar? topla, paketle, koli bul, yükle... Yeni ev bul, kontrat imzala, tadilatlar? tamamla (ki halen bitmi? de?il), adam tut, toplanm?? e?yalar? ta??, bo?alt, paketlerden ç?kar, yerle?tir. Tesisat, elektrik... Aeeeeeee!!! Bunlar?n hepsi zaman?m?z? çalmaya yetti. Ve halen eskisi kadar olmasa da u?ra?t?r?yor. Unutmadan, ta??nmadan evvel gelen hayvanvari telefon faturas?n? ablama çakt?rmadan ödemem ise ayr? bir konu. Herhalde bunu görseydi, kafam? mutfak lavabosuna dayay?p, meyva b?ça?? ile zevkle (abartt?m galiba) keserdi! Maddi olarak yamulmu? durumday?m. Marmaris Telekom'un sisteminin göçmesi, ödenmi? a?ustos ay?n?n faturas?n? tekrar ödetmesi, benim de baz? özel sebeplerden dolay? o faturay? göstermeden ödemek zorunda olmam buna sebep oldu. Toparlanmam bir ay al?r herhalde. Geçen aylar içinde rüya kent?zmir'den arkada?lar?m? görebilmenin sevinci ile döndüm. Ayr?ca geçmi?te yapt???m hatalar? hat?rlatacak ba?kalar?n? görmem ise duygu kokteyli gibi olmama neden oldu. Üstüne biraz k???n insan? z?vanadan ç?karan so?u?u ve karanl???, Marmaris'in hayalet kasaba tad?nda ki sessizli?i (ho? içinde ya?ayanlar zaten hayalet gibi hisden bir haber ve bo?), ismini bir türlü koyamad???m veya koymak istemeyip kendimi kand?rd???m?eylere özlem... K?saca...?u iki aydan beri iyi de?ilim, belli bir süre de toparlanaca??m? sanm?yorum. Ne yazmak için elim kaleme gidiyor ne de klavyeye. Kitap okurken de hasta bir insan?n yemek lokmalar?n? zar zor, utana s?k?la yemesi gibi kelimeleri ve cümleleri güçlükle okuyabiliyorum. Neler oluyor bilmiyorum. Asl?nda biliyorum ama san?r?m çok geç. Bunlar? buraya yazmak ise hem beni biraz rahatlatt? hem de neden uzun bir süre de?er verdi?im siteden uzak kald???m? aç?klad?. En çok Altu?'dan özür dilerim. Do?al olarak röportaj da bir hayli sarkt?. Ama sonunda servise haz?r ve önünüzde. Bu sefer ki röportaj?m?z Elf Gölgesi (ElfShadow), Elf?ark?s? (ElfSong), Drow'un k?z? (Daughter of the Drow), Büyücüavc?s? (Mage Hound), Gümü? Gölgeler (Silver Shadows) gibi kitaplar?n yazar? Elaine Cunningham. Ayn? Mel Odom gibi, bayan Cunningham'da "Wizards of the Coast"a yazarl?k yapt? ve halen yap?yor. Hatta hat?rlayan varsa Origin'in "Wing Commander" isimli oyunun bir kitab?na da yazarl?k yapt?. Röportaja ba?lamadan evvel bizim, Bayan Cunningham hakk?nda biraz daha bilgi edinmemizi sa?layacak k?sa sorular?m?z? (hobiler, e?itim, en sevdi?i yazar gibi...) yan?tlamay? sevmedi?i için cevaplamad???n? söylemek isterim. Bu hassasiyetine sayg? duydu?umuzu belirterek sorulara geçiyorum (hatta iki soruma da yan?t vermemi?, ekleyeyim dedim :)) * * * * * * * * * Nurettin: Selamlar leydim. Öncelikle bayan Cunningham,?u s?ralar çok fazla çal???yor olmal?s?n?z. Buna ra?men i?lerinizi biraz b?rak?p zaman?n?z? bize ay?rd?n?z. Röportaj için 1 / 7

2 gösterdi?iniz bu nezakete te?ekkür ederim. Size bay Odom ile de söyle?i yapt???m?z? yazm??t?m (hatta söyle?iyi size yollad?m).?tiraf etmeliyim çok e?lenmi?tim! O röportaja giri?e de ayn? soruyla ve ayn? yönetemle ba?lam??t?m. Biliyorum s?k?c? bir soru ama bir?ekilde ba?lamal?y?z. Yazmaya nas?l ba?lad?n?z? E.Cunningham: Ba?ka herkesin yapt??? gibi-- okuyarak. Çok erken ya?larda kitaplar ve hikayeler için derinden bir sevgi harekete geçirdim. Ablam ve ben maksimum say?da kitap almam?za izin verilen yerel kütüphaneye s?k s?k gitmeye ba?lad?k. Her biri sanki kendi kitaplar?m?zm?? gibi okuduk ve daha fazlas? için tekrar kütüphaneye gittik. Bu al??kanl?k benimle beraber kald?; O zamanlar y?lda ikiyüz kitap okuyordum. Yazmaya ise gençken ba?lad?m. Fakat o zamanlar edebiyata olan temel tutkum kitaplar? aç?klamak idi, yazmak de?il. Sanata olan ilgim ise beni müzik üzerine odaklanmaya itti. Fakat öyle görünüyordu ki ben her zaman bir?eyler yaz?yordum;?iir,?ark? sözleri, günlükler, arkada?lar?ma ve aileme bir hayli uzun mektuplar gibi.?lk o?lumun do?umuna, yani yirmilere kadar profesyonel anlamda yazma fikrini dü?ünmedim. Bu s?ralarda kariyerimi geli?tiriyordum ve MBA program? da iyi gidiyordu. Fakat bu harika ufak insandan bütün gün boyunca uzak kalmay? ba?aramad?m. Böylece e?im, okumaya olan hevesimi i?aret ederek, yazmay? denememi önerdi. Bu uygun bir dü?ünce olabilirdi (Anla??lan oldu da,?imdi 1,80 boyunda bir bebe?im var ve ben halen yaz?yorum). Nurettin: Bayan Cunningam sadece fantezi ve bilim-kurgu üzerine mi yaz?yorsunuz? E.Cunningham: Hay?r. Ayr?ca?iir, oyun anlatan kö?e yaz?lar? ve kurgu olmayan öykülerde yazar?m.?u s?ralar tarihi bir roman ve mainstream (Nurettin: Üzgünüm çeviremedim) kurgu üzerinde çal???yorum. Nurettin: Peki hayal dünyas?na ilk ad?m?n?z? nas?l att?n?z? E.Cunningham: Benim için hayal gücünün kap? aral???na giden her i?, "Nas?l olurdu?" sorusuyla ba?lar. O di?er dünyan?n bizimkinden tamamen de?i?ik oldu?unu farzederek, bu de?i?ikliklerin orada ya?ayanlar? nas?l de?i?tirdi?ini dü?ünürüm. Bu sorular ba?ka sorulara neden olur, sonunda karakterlere ve mekana kadar sürer. Nurettin:?u s?ralar ne üzerinde çal???yorsunuz? E.Cunningham:?u an Kara elf Liriel Baenre'nin kahraman? oldu?u, Y?ld?z???klar? & Gölgeler (Starlights & Shadow) üçlemesinin üçüncü kitab? olan "Rüzgaryürüyücüsü"nü (WINDWALKER) bitiriyorum. Nurettin: Ben fantezi ve bilim-kurgu üzerine yazman?n zor oldu?unu dü?ünüyorum. Bazen ba?tan bir dünyay? siz yarat?yorsunuz, baz? zamanlarda ise önceden yarat?lm?? bir dünya hakk?nda yaz?yorsunuz. Hiç bir?eyini bilmedi?iniz bir dünyada nas?l yazmaya haz?rlan?yorsunuz? Örne?in; "Wing Commander"... E.Cunningham: Öncelikle dünya hakk?nda bilgi edinmeye ba?lars?n. E?er önceden yarat?lm?? bir dünya hakk?nda yazacaksan örne?in; Y?ld?z Sava?lar? veya Unutulmu? Diyarlar gibi, bas?lan her?eyi okumak zorundas?n. Bu ayn? tarihsel kurgu yazmaya benzer. Tarihi ve konumu a??r? derecede iyi bilmen 2 / 7

3 gerekir. E?er kendi dünyan? yarat?yor isen kendi içinde tutarl? oldu?undan emin olmal?s?n. Hayat?n aksine, kurgu, anlam ta??mal?! Nurettin: Fantezi edebiyat? nereye gidiyor? Bence "Wizard of the Coast (Wotc)" nereye giderse oraya gidiyor. Sorumu daha anla??labilir bir hale getireyim;?u an Amerika'da Wotc ad? alt?nda olmayan ba?ar?l? fantezi yazar? var m?? E.Cunningam: Fantezi edebiyat?na halen büyük kahramanl?k destanlar? hakim. George R.R. Martin'in "Ate? ve Buz" (Fire & Ice) adl? destan? en ba?ar?l? eserlerden biri, ve ele?tirmenler taraf?ndan son bölümleri alk??land?. Ve bu fantezi edebiyat?n?n gitti?i yönü bir hayli etkileyecek. Wotc'un ise fantezi kitaplar? üzerine yeni ak?mlar yaratt??? fikrini payla?m?yorum. Onlar kurallara uygun bir biçimde belli türde kitaplar basarlar. Mesela, Unutulmu? Diyarlar "K?l?ç ve Büyü" diye bilinen tek ki?ilik (swashbuckling) fantezi macera türündedir. Ejderham?zra?? ise ço?unlukla "kahramanl?k fantezisi" (heroic fantasy) olarak s?n?fland?r?l?r. Onlar?n bütün kitaplar? fantezi oyunlar? ile ba?lant?l?d?r. Örne?in D&D, Magic the Gathering ve Be? Yüzükler Efsanesi (Legend of the Five Rings) gibi. Böyle olunca karakterler ve heyecanl? hikayeler tan?tabilirler ama fantezi edebiyat?n?n s?n?rlar?n? zorlamak gibi bir niyetleri de yoktur. Ve evet, bir çok ilgi çekici yeni Amerikal? yazar var. George R.R. Martin pek "yeni" say?lmaz- kendisi uzun y?llardan beri bilim-kurgu hikayeleri yazmakta. Fakat alt? kitaptan olu?an yeni serisi dikkate de?er. Ayr?ca Elizabeth Hayden'in "Rhapsody" üçlemesini tavsiye ederim. Son zamanlarda okudu?um fantezi kitaplar? aras?nda tavsiye edebilece?im ise; Neil Gaiman'?n, "Amerikan Tanr?lar?" adl? eseri. Nurettin: Bay Odom bize Wotc'un belli bir plan? oldu?unu ve yazarlar?ndan bu plana uyarak hikaye yazmalar? gerekti?ini söylemi?ti. Mesela bir Liriel & Drizzt kar??la?mas? istiyorlar, bunun için herhangi bir yazar? ça??rabilirler mi? Her zaman onlar ne yazman?z? istiyorlarsa onu mu yazmak zorundas?n?z? E. Cunningham: Unutulmu? Diyarlar çok kompleks bir dünya ve neredeyse yirmibe? seneden beri de varl???n? sürdürüyor. Hemen hemen 150'nin üzerinde oyun ürün seti ve bir o kadar da roman mevcut. Ne zaman bir?ey bu kadar geni?lerse, devaml?l?k gerçek bir rekabete girer. Ve evet, meselenin de birçok ana noktas? var. Fakat bu ana noktalar?n ço?u geni? kapsaml? ve bir ço?u yazar?n yarat?c?l???n? etkilemiyor. Örne?in benim Dan??manlar & Krallar (Counselors & Kings) üçlemem de (Edi: Türkiye'de Phoenix Yay?nlar?ndan ç?kt?) onlar benden tam zaman olarak DR.1371'de, Hulruaa bölgesinde geçen üç kitap istediler. Hepsi bu. Gerisi benim hayal gücüme kald?. Evet büyü kurallar? veya bölge hakk?nda oyun aksesuarlar? taraf?ndan verilen baz? bilgileri takip etmek zorunda kald?m. Bu tarihsel kurgu yazmaya çok benziyor. Sen "temel bilgileri" takip edersin ama öykü içinde kendi karakterleri ve olaylar?n? yaratabilirsin. Bununla birlikte her?imdi ve sonra, seriler yazarlar?n karakterlerinin payla?t?r?lm?? halinde dizayn edilir.?imdi ki "Örümcek Kraliçe'nin Sava??" (War of Spider Quenn) serisi gibi. Bu daha iyi bir görü? aç?s? ve editörlerin kontrolünü gerektiriyor. Ve ortada her yazar?n bir bölümünü anlatt??? toplam bir hikaye plan? oluyor. Yazarlar?n hepsi birbirlerine yak?n çal???r, ve editörler de hikayenin bir kitaptan öbürüne istikrarl? bir?ekilde gidip gitmedi?inden emin olmaya çal???rlar. Fakat bunun gibi durumlara pek rastlanmaz. Bir çok kitap ya ba?l?ba??na var olur veya herhangi bir üçlemenin devam eden uzant?s?d?r. Bir ço?u dünyan?n uzak kö?elerine kurulur ki, bu da yazara kendi karakterlerini, mekan?n? 3 / 7

4 ve olaylar?n? yaratmak için olanak sa?lar. Mesela sen Drizzt ve Liriel kar??la?mas?n? örnek olarak kulland?n. Bu meydana gelmesi zor bir durum, bir yazara ba?ka bir yazar?n karakterleri üzerine hikaye yazmay? önermektense tercihen devaml?l??? sa?layan yollaradan biri olan kendi karakterlerini yaratmay? seçmek daha do?rudur. Bir çok bölüm için, R.A Salvatore, Drizzt hakk?nda hikaye yazabilecek tek yazard?r, Ed Greenwood, Elminster hakk?nda yazabilecek tek ki?idir, ve böyle gider. Unutulmu? Diyarlar'da roman yazan herkes ba?kas?n?n dünyas?nda oyun oynad?klar?n? bilirler. Payla??lm?? bir dünya baz? s?n?rlamalar getirebilir ama "payla?mak" e?lencenin bir parças?d?r! Bir çok ki?inin kitaplar ve oyunlar arac?l???yla ziyaret etti?i bir dünyaya katk?da bulunmak çok k?vanç verici. Nurettin: Sizin?u s?ralar Wotc için yeni bir çal??man?z var m?? E. Cunningham: Baz? ihtimalleri ele almaktay?m. Ama?u an için onlar hakk?nda konu?mam. Nurettin:?imdi soraca??m soru benim?ahsi görü?üm ve san?r?m röportaj yapaca??m her yazara bu soruyu soraca??m. Soru?u; Birçok ki?i fantezi ve bilim kurgu edebiyat?n? küçümsüyor. Genelde "Bunlar uydurma, gerçek de?il!" veya "Sanki çocuk masal? gibi" diyorlar. Ve itiraf etmeliyim ne zaman bu?ekilde sözler duysam ç?ld?r?yorum. Çünkü her türlü yarat?c? yaz? hayal dünyam?zdan gelir ve oradan beslenir. Fantezi ve bilim kurgu ise bu hayal dünyas?n?n çok daha geli?tirilmi? halidir. Beslenen kaynak ayn? ise bu ayr?m ve küçümseme neden? Sizin bu konuda ki dü?ünceleriniz neler, hiç bu tarzda dü?ünen ki?ilerle tan??t?n?z m?? E.Cunningham: Ben bunun fantezinin nelerden olu?tu?unun k?s?tl? tan?m?ndan geldi?ini dü?ünüyorum. E?er senin tan?m?n kahramanlar?n hikayelerini, tanr?lar?, zorlu görevleri ve destans? sava?lar?, büyülü yarat?klar? ve garip olaylar? içeriyorsa, sen biraz da klasik örnekleri;?lyada ve Odessa, Beowulf, Ye?il?övalye (Green Knight),?zlandik Edda ve Shakespeare'in bir çok oyununu da i?in içine katmal?s?n. Dante'nin INFERNO'su ilk modern roman olarak dü?ünülmü?tür; ama sen bunun mitolojik özellikler ta??d??? için fantezi türünde oldu?una dair zorlu bir tart??maya da girebilirsin. Asl?nda kurgunun büyük bölümü ilham?n? mitolojilerden ve halk masallar?ndan al?r, bu da fantezi olarak dü?ünülebilir. Bugün ise bir çok farkl? fantezi roman türü var. Bunlar?n ço?u sinema filmlerinin, televizyon?ovlar?n?n ve fantezi oyunlar?n?n uzant?lar? (Nurettin: Mel Odom ile yapt???m?z röportaja bak?n, ayn? soruyu kar??la?t?r?n). Bu kitaplar?n ço?unun "edebi" bir eser olma gibi bir iddialar? yok. E?er bu sadece fanteziyi üstünkörü tan?m?? herhangi biri içinse, bunu neden basit bir e?lence gibi gördü?ünü anlayabilirim. Fakat bu türü gerçekten kapsaml? olarak okuyan ki?iler konunun geni?li?ini, tonunu ve kalitesini tam olarak anlayabilirler. Nurettin: Yazarlar yeni hikayeler ve yeni karakterler yarat?rken hayat tecrübelerinden ve hayal güçlerinden besleniyorlar. Siz bunun yeterli oldu?unu dü?ünüyor musunuz? Bence iyi bir yazar romanlar d???nda felsefe ve psikoloji de okumal?. Sizin görü?leriniz neler? E.Cunningham: Herhangi bir yazar için geni? bilgi taban? çok önemlidir. Ne kadar kar???k ve ilgi çekici karakterler yazsan bile as?l olan insanlar?n nas?l dü?ündü?ünü anlayabilmendir. Nurettin: Yürüken, otobüste seyahat ederken veya art?k her ne yap?yorsan?z akl?n?za kar?? 4 / 7

5 konulamaz, ilginç, önemli veya kritik bir fikir geldi?inde ne yap?yorsunuz? Ya da?öyle soray?m; her zaman bir not defteri ta??r m?s?n?z? E.Cunningam: Evet, baz? zamanlar ta??r?m. Ama ço?u zaman fikri zihnimde dosyalar?m, eve gelince bilgisayara geçiririm.?ansl?y?m ki iyi bir haf?zam var. Nurettin: "Drow'un k?z?"n? okudum ve Liriel'in karanl?kalt?'dan kaç???n? okuduktan sonra baya?a??rd?m. Çünkü o yeryüzüne kaçan ikinci kara elfti. Herkesin bildi?i gibi birinci Drizzt idi. Fakat Liriel'in kaç??? ba?ka ki?iler taraf?ndan Drizzt'in kaç???na benzetilebilir. Fakat dikkatlice inceledi?iniz zaman iki karakter aras?ndaki fark, a??r? derecede belli oluyor. Ben Liriel'i karma??k bir ki?ili?i oldu?u için çok sevdim. Onu ilk nas?l yaratt?n?z veya sizin hangi parçan?z Liriel? E.Cunningham: Öncelikle son soruya yan?t vereyim. Benim hiçbir karakterim otobiyografik de?il. Onlar neyse onlar, ve hiçbiri kendimi sayfa üzerinde tan?tmaya çal??m?yor. Liriel ise kesinlike içinde bulundu?u toplum, yani Menzoberranzan'?n drow halk? taraf?ndan?ekil ve ki?ilik buldu. Fakat onun güçlü bir ki?ili?i, anormal merak? ve macera için tutkusu var. Liriel?ansl? ki, içinde bulundu?u hayat ko?ullar? bir çok drow'a göre ona daha fazla özgürlük ve heyecan sa?lad?. Belki bir istisna olmas?ndan dolay? Liriel, toplum taraf?ndan?ekillenmi? kara elflere s?n?rlar?n zorlanabilece?ini gösterdi. Nurettin: Bizim yazarl?k ile ciddi?ekilde ilgilenen bir okuyucu kitlemiz var. Ve biz sizin gibi profesyonel yazarlarla röportaj yapman?n, onlara yeni fikirler ve de?i?ik yazma teknikleri hakk?nda bilgi verece?ini dü?ündük. Sizin tecrübelerinizden kolayca faydalanabilirler. Bir çok ki?inin bize sordu?u soru; "Yazmaya profesyonel bir ba?lang?ç yapmak için ilk ad?m?m?z? nas?l ataca??z?" Nas?l atacaklar? E.Cunningam: Yapman?z gereken iki temel?ey var; yazmak ve okumak. Oburca okuyun, kapsaml? okuyun. Sadece yazmak istedi?iniz türde de?il her türde kitap okuyun.?yi yaz?lm?? geni? kapsaml? her tür kitab? deneyin. Korku romanlar?ndan hikayeyi nas?l iyi parçalara bölece?inizi ö?renirsiniz. Karakterize etmede ise mainstream ve edebi kurgunun faydas?n? görürsünüz. E?er bilim-kurguya ilginiz varsa, bilim ve teknoloji hakk?nda bolca okumal?s?n?z. Fantezi için ise; halk masallar?nda ve mitoslarda iyi bir zemin i?inize yarayacakt?r. Sonra projenize ba?l? hangi konularda materyale ihtiyac?n?z varsa onu ara?t?r?rs?n?z. Askeri tarih, silahlar, dövü? teknikleri, armac?l?k, ortaça? toplumu ve kültürü, bioteknoloji, kuantum fizi?i, kedilerin do?urmas?, Elvis taklidi yapanlar---her neyse. Ara?t?rmay? bir kenara koyarsak, okumak konu?tu?unuz dil ve genel kültür üzerine iskelet olu?turur. Bununla beraber yazman?zda gerekir. Bu sanki çok normal bir tavsiye gibi görünebilir. Ama yazar olmak isteyen bir çok ki?i gerçekten asla bo? bir bilgisayar ekran?n kar??s?na geçip yazmay? denememi?tir bile. Yazmak?ark? söylemek veya resim yapmaya benzer. E?er ö?renmek için çal??mazsan?z, yapamazs?n?z. Bu pratik yap?labilen ve geli?tirilebilen bir yetenektir. Mesela kendinize belli bir program haz?rlay?n ve bunu duvara yap??t?r?n, hergün o saatte az da olsa yaz?n. Veya bir de?u aç?dan bak?n; e?er hergün bir "iyi" sayfa yazarsan?z, bir y?l içinde 90,000 kelimeden olu?an el yazmas? roman?n?z? tamamlars?n?z. Yazmak hem sanatt?r hem de yetenektir. Bu yüzden baz??eyleri kesinlikle yapmaya ihtiyac?n?z var; zengin kelime hazinesi, dilbilgisini iyi kavrabilme, yaz?m?ekilleri için iyi bilgi ve prosedürlere uyum, çal??ma hakk?nda temel bilgi gibi. En iyi "Nas?l iyi yazar?m?"lardan akl?ma gelenlerden biri How to Write a Damn Good Novel James N. Frey taraf?ndan, The Writer's Digest kitaplar? yard?mc? olacakt?r ve iyi kitapç?larda ve kütüphanelerin dan??ma bölümünde bulunabilirler (Nurettin: Tabii Türkiye'de 5 / 7

6 bulunur mu bilmem).?nternet ile yay?nlama piyasas? hakk?nda bilgi bulmak kolay. Hemen hemen bütün yay?n evlerinin internet siteleri var ve istedi?iniz bilgiyi size sunuyorlar. (Bak?n; For Writers yay?nevlerinin ve ilgili dergilerin listesi için). Ayr?ca sanat dergilerini de okumak isteyebilirsiniz, LOCUS, Publisher's Weekly, Writer's Digest gibi, ayr?ca bu haftal?k degiler ve onlar?n internet üzerindeki parçalar? harika birer online kaynak. Science Fiction Weekly deneyin veya, sfsite.com Nurettin: Ba?ar?l? diyalog yazabilmek için tavsiyeleriniz nelerdir? E.Cunningham: Diyaloglar? yüksek sesle okuyun. Oldukça normal de?il mi? E?er karakterlerin sesleri farkl?l?k ta??yorsa-hangisinin konu?tu?unu söyleyebilir misin? Bölümleri kontrol edin, sizi ileriye mi götürüyorlar yoksa s?k?nt? verici bir bütünlük mü olu?turuyorlar? E?er çok ola?an ve durgun hissi veriyorsa, tekrarlar, k?sa konu?malar, çabuk cevaplar ve aç?k sorular gibi yaz?n?z? yava?latan ö?eleri gözden geçirin. Bazen bunu bir soruya yine soru ile kar??l?k vererek ba?ar?rs?n?z veya soruyu tamamen ba?ka bir konuya yöneltecek dolambaçl? cevaplar kullanabilirsiniz ("Kahveni bitirdin mi?" "Bir saatten beri d??ar?das?n. Nereden baksan?imdi zaten so?umu?tur."). Ayr?ca diyaloglar?n?za öyküsel anlat?m? da fazla t?k??t?rmay? denemeyin: "Peki Sharon, bildi?in gibi biz bu siyah, boynuzlu at? üç aydan uzun zamand?r yakalamaya çal???yoruz ve?imdi neredeyse onunla üç kere kar??la?t?k. En sonuncusunda Thomas onu tam tuza?a dü?ürecek iken..." Nurettin: Yazd???n?z kitaplar aras?nda en sevdi?iniz hangisi? E.Cunningham: Muhtemelen Elfgölgesi (ELFSHADOW), çünkü bu benim ilk yay?nlanan kitab?md? ve yaratt???m karakterleri çok sevmi?tim: Arilyn, Danilo Thann, ve Elaith Craulnober. Nurettin:?imdi size Türkiye'den baz? haberler vermek istiyorum. Bu ay sizin kitaplar?n?z Türk pazar?nda ki yerini alacak (Nurettin: alm?? olmas? laz?m, de?il mi arkada?lar?). Ve öyle dü?ünüyorum ki; dünyan?n farkl? bir parças?ndan yeni hayranlar kazanacaks?n?z. Hiç tan?yamayaca??n?z insanlar?n sizi sevmesi garip bir his olmal?. Sizin kitaplar?n?z? okuyacaklar belki de sizin yaz?m stilinizden ilham alacaklar, bir?eyler ö?renmeye çal??acaklar. Bu nas?l bir duygu? E.Cunningham: Halen o insanlar? ve benim kafamdaki hikayeleri dü?ünmek bana garip geliyor-ve bilgisayar?mdakileri. Gerçekten de okurlar kitaplarda kendilerine bir yol aç?yorlar. Baz? zamanlar genç okuyuculardan, benim kitaplar?mdan birinin okumaya kar?? ilgi duymalar?na neden oldu?unu veya kendi hikayelerini yazmaya ba?lad?klar?n? anlatan mektuplar al?yorum. Bu benim için inan?lmaz güzel bir ödül. Nurettin: Sorular?m bitti. Bayan Cunningham sorular?m?z? yan?tlama nezaketini gösterdi?iniz için çok te?ekkür ederim. Ba?ar?lar?n?z?n devam?n? dilerim. E.Cunningham: Sorulara yeterli yen?tlar? verebildiysem ne mutlu. Hepinize hayatta ba?ar?lar. * * * Nurettin: Elaine Cunningham'?n internet sitesini ziyaret etmek isteyenler t?klayabilirler. Herkese sevgiler... 6 / 7

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ELAINE CUNNINGHAM?LE RÖPORTAJ PDF generated by Kalin's PDF Creation Station 7 / 7

San?r?m ba?l?ktan da belli. Evet bu bir röportaj. San?r?m her ay bundan böyle bir yazar ile röportaj yapmaya çal??aca??z. Peki fikir nas?l olu?tu?

San?r?m ba?l?ktan da belli. Evet bu bir röportaj. San?r?m her ay bundan böyle bir yazar ile röportaj yapmaya çal??aca??z. Peki fikir nas?l olu?tu? MEL ODOM?LE RÖPORTAJ by Nurettin TAN - Sal?, Ekim 01, 2002 http://www.kayipdunya.com/nurettin-tan/mel-odom-ile-roportaj San?r?m ba?l?ktan da belli. Evet bu bir röportaj. San?r?m her ay bundan böyle bir

Detaylı

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei N. Emrah AYDINONAT Mülkiye Felsefe Topluluu Felsefe Bülteni 1, 2004 lyas Günaydn Filizsu! Filizsu Günaydn lyas, naslsn? lyas Ne yapalm yahu, u iktisat denen garip

Detaylı

Ka?n?. Ses. Download: Ka?n?. Ses PDF ebook

Ka?n?. Ses. Download: Ka?n?. Ses PDF ebook Ka?n?. Ses Download: Ka?n?. Ses PDF ebook Ka?n?. Ses PDF - Are you searching for Ka?n?. Ses Books? Now, you will be happy that at this time Ka?n?. Ses PDF is available at our online library. With our complete

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım

Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız Ünsal bey?

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :(

Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :( 56\'ya Lazým Parçalar Gönderen : classic61-17/07/2012 12:15 Sedat abi ve sevgili klasik severler; Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :( *

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:1 Nisan 2015 1 KİTAP VE KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ 3 2014-2015 KÜTÜPHANE ORYANTASYONUMUZ 5 KÜTÜPHANEMİZ 8 OKUMA ŞENLİĞİMİZ 10 BRITANNICA ONLINE 12 SEVİM AK

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Güzellerden Güzellemeler...

Güzellerden Güzellemeler... Güzellerden Güzellemeler... Geçen hafta Tosya Y!BO ö"rencilerinin yaptıklarını anlatmı#tım, bu hafta da kolejlerde okuyan çocuklardan bir iki örnek verece"im Alev Okullarına gitmi#tim ilk dönem, Alev Okulları

Detaylı

PC Bu Should Windows 8 Run Ve miyim?can Your PC Run Windows 8, And Should It?

PC Bu Should Windows 8 Run Ve miyim?can Your PC Run Windows 8, And Should It? ReviverSoft Blog Tips and Tricks to Make You Love Your Computer Again http://www.reviversoft.com/tr/blog PC Bu Should Windows 8 Run Ve miyim?can Your PC Run Windows 8, And Should It? Windows 8 bir duyuru

Detaylı

Roni Margulies 21 Ekim 2009

Roni Margulies 21 Ekim 2009 Bir Hayat, Bir Şiir, İ ki Kent Roni Margulies 21 Ekim 2009 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0910.html OsmanlBankasAriv ve Arat rma Merkezi'nde yap lan konuma metni, arat rmac lar n kiisel kullan mlariçin

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

Dakikalard?r içimi kemirip duran karars?zl??a son noktay? koymal?y?m art?k. Ba??m dik, kedimden emin ve kararl? aya?a kalk?yorum.

Dakikalard?r içimi kemirip duran karars?zl??a son noktay? koymal?y?m art?k. Ba??m dik, kedimden emin ve kararl? aya?a kalk?yorum. BEYAZ ÇI?LIK - 4 by Evren GÜRKAYNAK - Çar?amba, Nisan 01, 2009 http://www.kayipdunya.com/evren/beyaz-ciglik-4 Dakikalard?r içimi kemirip duran karars?zl??a son noktay? koymal?y?m art?k. Ba??m dik, kedimden

Detaylı

by Mehmet Emin ARI - Çar?amba, Ocak 01, 2003 http://www.kayipdunya.com/mehmet-emin-ari/s-0

by Mehmet Emin ARI - Çar?amba, Ocak 01, 2003 http://www.kayipdunya.com/mehmet-emin-ari/s-0 s by Mehmet Emin ARI - Çar?amba, Ocak 01, 2003 http://www.kayipdunya.com/mehmet-emin-ari/s-0 En büyük mucize mucizelerin olmay???d?r. Henry Poincare Ak?am vakti uzun bisiklet turumu yap?p du?umu alm??

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

TÜM BİLGİLER KESİNLİKLE GİZLİ TUTULACAKTIR. Anketi Nasıl Dolduracaksınız? LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HİÇBİR İFADEYİ BOŞ BIRAKMAYINIZ. İsim:... Cinsiyet:...

TÜM BİLGİLER KESİNLİKLE GİZLİ TUTULACAKTIR. Anketi Nasıl Dolduracaksınız? LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HİÇBİR İFADEYİ BOŞ BIRAKMAYINIZ. İsim:... Cinsiyet:... OA TÜM BİLGİLER KESİNLİKLE GİZLİ TUTULACAKTIR İsim:... Cinsiyet:... Doğum Tarihi:... Bugünün Tarihi:... Anketi Nasıl Dolduracaksınız? Aşağıda bazı ifadelerin listesi bulunmaktadır. Lütfen her ifadeyi çok

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Aşağıda sayın Kurdaş için dikilen çınarın kampüste bulunduğu yerdeki pano:

Aşağıda sayın Kurdaş için dikilen çınarın kampüste bulunduğu yerdeki pano: Bugün Boğaziçi Üniversitesinden kıymetli gönüllümüz sevgili Sıdıka nın izlenimini yayınlıyoruz... ODTÜ'yü ODTÜ yapan cumhuriyetimize güzel bir kurum hediye eden ve geçenlerde vefat eden Rektörümüz Sayın

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

ÇOCUĞUMUN OKUMA ALIġKANLIĞINI VE DÜġÜNME BECERĠSĠNĠ DESTEKLĠYORUZ

ÇOCUĞUMUN OKUMA ALIġKANLIĞINI VE DÜġÜNME BECERĠSĠNĠ DESTEKLĠYORUZ Sayfa1 ÇOCUĞUMUN OKUMA ALIġKANLIĞINI VE DÜġÜNME BECERĠSĠNĠ DESTEKLĠYORUZ Çocuğunuzun Planlı ÇalıĢmasını Destekleyiniz. Bu amaçla, oyun ve çalışma saatlerini önceden düzenleyiniz. Çalışma kadar dinlenmenin

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

2KiloMavi de. Misafir Yazarlık. Eylül 2012. 2kilomavi.wordpress.com

2KiloMavi de. Misafir Yazarlık. Eylül 2012. 2kilomavi.wordpress.com de Misafir Yazarlık Eylül 2012 de Misafir Yazarlık Nedir? Misafir yazarlık, de yazar olmayan takipçilerimizin yazdıkları herhangi bir yazılarının de yayınlanması anlamına gelir. Kendi bloğunuz olsun ya

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

Roman ve Öykü Atölyesi Programı (Emrah Polat Fadime Uslu)

Roman ve Öykü Atölyesi Programı (Emrah Polat Fadime Uslu) Roman ve Öykü Atölyesi Programı (Emrah Polat Fadime Uslu) Hafta 1 -Tanışma -Genel Giriş ve açıklamalar -Hikâyeyi bulmak -Roman Tasarlamak (1) Ödevler: -Karakter Ödevi (En fazla bir sayfa) -Oda, mekan ya

Detaylı

9_1.jpg. Type: ALANYA Agent Name: 5 STAR (*****) Price: EUR 0 Featured: 1 Description: 9_2.jpg

9_1.jpg. Type: ALANYA Agent Name: 5 STAR (*****) Price: EUR 0 Featured: 1 Description: 9_2.jpg 9_1.jpg 9_2.jpg 9_3.jpg 9_4.jpg Type: ALANYA Agent Name: 5 STAR (*****) Price: EUR 0 Featured: 1 Description: Otelimiz villa ve otel odas? tarz?nda iki konaklama seçene?i sunmaktad?r. Bunlar?n d???nda

Detaylı

A?a??da bu i?e yeni ba?lad???m d?nemlerdeki kazanc?m? g?rebilirsiniz? ParaBabasi The Best Way To Get Rih Quick

A?a??da bu i?e yeni ba?lad???m d?nemlerdeki kazanc?m? g?rebilirsiniz? ParaBabasi The Best Way To Get Rih Quick ParaBabasi The Best Way To Get Rih Quick Download ParaBabasi The Best Way To Get Rih Quick Ebook or Software Here (www.onlinepara.net?ve www.facebookpararehberi.net? in kurucusundan yeni bir ¹r ¹n, ParaBabas?

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve Hayatın hemen hemen her alanında bir şekilde karşımıza çıkan Facebook ve Twitter, İngilizce öğrenmek için iyi bir araç olabilir mi? İngilizce eğitimi uzun ve önemli bir süreçtir. Genelde ilkokul çağlarında

Detaylı

TEST: Nasıl Daha Verimli Öğrendiğinizi Biliyor musunuz?

TEST: Nasıl Daha Verimli Öğrendiğinizi Biliyor musunuz? Nasıl öğrendiğinizi biliyor musunuz? Ve ne kadar verimli öğrendiğinizi İşte bu test ile ne kadar verimli bir öğrenmeye sahip olduğunuzu anlayacaksınız, eksikliklerinizi tespit edeceksiniz. Haydi iş başına.

Detaylı

dükkan gezip farklı zeka oyunları arayan gönüllülerimizin oldu"unu biliyorum. #çim ı!ıldıyor

dükkan gezip farklı zeka oyunları arayan gönüllülerimizin olduunu biliyorum. #çim ı!ıldıyor Kıtaları Bir Geçe Penceremden bir soluk yine çocuklar akıyor Gönüllülerimizi görüyorum, kocaman bir yemek salonunda, sandalyeler arka sıralara itilmi!, kocaman bir ses sistemi ve sazlar e!li"inde!arkılar

Detaylı

1967 Ford Mustang Convert1ble Yaza Haz1r Gönderen : papatya54-04/02/2014 13:25

1967 Ford Mustang Convert1ble Yaza Haz1r Gönderen : papatya54-04/02/2014 13:25 1967 Ford Mustang Convert1ble Yaza Haz1r Gönderen : papatya54-04/02/2014 13:25 0lk görülüp al1nd11 bu resimlerine bak1ld11nda 1967 Mustang asl1nda fena deildi; ancak olabildiince sadelik ve titizlik hastas1

Detaylı

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara OSI AA Modeli Hazrlayan: Gürhan G KUZGUN OSI modeli Bilgisayar (dijital) alara larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa sistemleri geli'tiriyorlar ve satyorlard yorlard..

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER IELTS TAVSİYE : Genel Okuma-Araştırma Bir konu hakkında daha fazla bir şey öğrenmek için araştırma yapmak anlamına gelir. İnternet arama motorları bu konuyu oldukça kolay

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

KROM KAPLAMA Gönderen : Can Yelegi - 09/05/2012 13:25

KROM KAPLAMA Gönderen : Can Yelegi - 09/05/2012 13:25 KROM KAPLAMA Gönderen : Can Yelegi - 09/05/2012 13:25 WELCOME TO CHROMEN MAN Yeni markam1z ve yeni tesisimizle kar_1n1zday1z.. A dan Z ye Kromaj ve Dekromaj ( Yani Krom ve Nikel Sökme ), Parlatma ve enönemlisi

Detaylı

Yaptığım şey çok acayip bir sır da değildi aslında. Çok basit ama çoğu kişinin ihmal ettiği bir şeyi yaptım: Kitap okudum.

Yaptığım şey çok acayip bir sır da değildi aslında. Çok basit ama çoğu kişinin ihmal ettiği bir şeyi yaptım: Kitap okudum. Türkiye deki en büyük emek israflarından birisi İngilizce öğreniminde gerçekleşiyor. Çevremde çok insan biliyorum, yıllarca İngilizce öğrenmek için vakit harcamış, ama hep yanlış yerlerde harcamış. Bu

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

Saygılarımızla... İLKYAR -- Orda bir YİBO var... http://www.ilkyar.org.tr

Saygılarımızla... İLKYAR -- Orda bir YİBO var... http://www.ilkyar.org.tr İyi Geceler, İLKYAR posta kutusuna hergün değişik talepler gelir ve bir şeye merhem olamamanın üzüntüsünü çekersiniz... Keşke her isteyene bir şeyler gönderebilecek durumda olabilsek... Elbette en acıtıcı

Detaylı

ZONGULDAKLI GENÇ ŞAİR VE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMNENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ UFUK SİLİK ŞİİR İLE HAYATIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ

ZONGULDAKLI GENÇ ŞAİR VE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMNENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ UFUK SİLİK ŞİİR İLE HAYATIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ ZONGULDAKLI GENÇ ŞAİR VE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMNENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ UFUK SİLİK ŞİİR İLE HAYATIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız ve hangi okulları

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

D bu karakterleri seçerken birinden yardm aldn m yoksa kendi hayal dünyandam belirledin?

D bu karakterleri seçerken birinden yardm aldn m yoksa kendi hayal dünyandam belirledin? Yazar ve röportaj Sevilen veya yazarlkta ilk admn atan yazarlarla röportaj^-^ Part 1: AS yazarlarla röportaj yapp buraya aktaracam gerçekten zor biey neyse Asi kitabnn yazar EVVAL e benimle röportaj yapt

Detaylı

Nazlı Yürekler için!lk Adımım

Nazlı Yürekler için!lk Adımım Bu akşam Boğaziçi Üniversitesinden ilk projesine katılan Merve yazmış, Nazlı Yüreklere İlk Adim... Gönüllüler nasıl anlatılır... Gönüllülerin çocuklara sevgisi... Ve onların çocuklara ulaşma gayretleri...

Detaylı

Atlas KPSS 23 Dvd+10 Deneme

Atlas KPSS 23 Dvd+10 Deneme Yan?nda 10 Adet Deneme S?nav? Kitab? + 1 Adet Cevap Çözümleme Kitab? - Tarih Atlas KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Seti 23 DVD + 10 Kitap Atlas KPSS E?itim Seti?le Kurslara Son... Sizler?çin 23 DVD'ile

Detaylı

Basit Kılavuzu Eliberato bir Kitap Yayıncılık www.eliberato.com. Eylül 2010 50'den fazla dile çevrildi

Basit Kılavuzu Eliberato bir Kitap Yayıncılık www.eliberato.com. Eylül 2010 50'den fazla dile çevrildi Basit Kılavuzu Eliberato bir Kitap Yayıncılık www.eliberato.com Eylül 2010 50'den fazla dile çevrildi Içindekiler 1. Ne Eliberato olduğunu 2. Will Eliberato benim kitap yayınlayabilir miyim? 3. Ne malzeme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r?

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda' n?n ba?kenti Amsterdam' dan keskin fakat güzel, kücük Ekran... Hollanda, Orta Avrupa'da konumlanm??(ve burada yer alan), Sanayi, Ticaret

Detaylı

Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to "Frameset DTD". Read more about XHTML Validation.

Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to Frameset DTD. Read more about XHTML Validation. FRAME Tagı Aynı pencere içinde birden fazla sayfa görünmesini istediğimiz zaman çerçeve (frame) kullanırız. Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç

Detaylı

Sorularlarisale.com. Dalaletin k?s?mlar? ve bunlara reddiye. Bu bölümde, Tûr suresinde ardarda âyetlerde ifade edilen ilzam örnekleri yer almaktad?r.

Sorularlarisale.com. Dalaletin k?s?mlar? ve bunlara reddiye. Bu bölümde, Tûr suresinde ardarda âyetlerde ifade edilen ilzam örnekleri yer almaktad?r. Sorularlarisale.com Kur'an'ın beyanındaki beraatin mucizeliğini gösteren, Tûr sûresinin yirmi dokuzuncu ayetinden kırk üçüncü ayetine kadar devam eden uzunca bir örnek veriliyor; açıklar mısınız? Dalaletin

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI

LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI 1- Az önce bana getirdi#in kimin telefonuydu? cümlesinde kaç0nc0 kelime Türkçe de#ildir? a) 1. b) 4. c) 5. d) 6. 2- A2a#0da verilen cümlelerin hangisinde

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

Bayram Taşcı ya yazarlık kariyeri ve kitabı hakkında bir takım sorular sorduk.

Bayram Taşcı ya yazarlık kariyeri ve kitabı hakkında bir takım sorular sorduk. Bayram Taşcı ya yazarlık kariyeri ve kitabı hakkında bir takım sorular sorduk. Kendisine bizi kırmayıp, sorularımızı cevaplandırdığı için kendisine teşekkür ederiz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabi.

Detaylı

-Kzlar için bilgiler -Yardmlar -Öneri ve tavsiyeler(her konuda) -Tarzlar -Popülerlik ve örenmek istediin bilgiler burada!!! -Seni bekliyorum...

-Kzlar için bilgiler -Yardmlar -Öneri ve tavsiyeler(her konuda) -Tarzlar -Popülerlik ve örenmek istediin bilgiler burada!!! -Seni bekliyorum... KIZLAR LE LGL -Kzlar için bilgiler -Yardmlar -Öneri ve tavsiyeler(her konuda) -Tarzlar -Popülerlik ve örenmek istediin bilgiler burada!!! -Seni bekliyorum... Part 1: Küfür Etme? Kim demi küfür etme diye?

Detaylı

SIKLIK VE ÇETELE TABLOSU

SIKLIK VE ÇETELE TABLOSU Adım:.. Soyadım: MATEMATİK DERSİ SIKLIK VE ÇETELE TABLOSU (EV ÖDEVİ)ETKİNLİĞİ SIKLIK VE ÇETELE TABLOSU 1. ETKİNLİK 3/C sınıfı öğrencilerine en çok hangi oyunu seviyorsun diye sorulduğunda; 3 kişi saklambaç,

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Đyi bir başarı için gerekli olanşartlar Çocuğunu desteklemek isteyen annebabalar için çeşitli tavsiyeler Elisabeth Grammel und Claudia Winklhofer Übersetzung: Abdullah

Detaylı

Bölüm 4 Button 4.1 Button Nedir? Button (dü me), tkinter içinde bir snftr; ba³ka bir deyi³le bir widget'tir. Üstelik, Button, öteki GUI araç çantalarnn hemen hepsinde ayn ad ile var olan standart bir widget'tir.

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

Tek dosyalı projeler (siteler) üretmek

Tek dosyalı projeler (siteler) üretmek Tek dosyalı projeler (siteler) üretmek 18 Şubat Pazartesi 08 PHP ve Pear Dökümanları http://mfyz.com/tek-dosyali-projeler-siteler-uretmek Bazen yazdığınız/yazacağınız modül/sayfa/proje çok işlem ve bölüm

Detaylı

29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45

29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45 29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45 Cumhuriyet Bayram1n1n co_kusunu farkl1 bir yerde Mudurnu halk1 ile kutlad1k;y1llard1r tan1d11m

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

irketlerde Kriz Yönetimi

irketlerde Kriz Yönetimi thinking growth * connected with client issues irketlerde Kriz Yönetimi Hüsnü Can Dinçsoy PricewaterhouseCoopers Dan manlk Hizmetleri, Ortak 18 Nisan 2007 *connectedthinking çindekiler PwC Kriz Yönetimi

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu)

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) 10 Ağustos 1932'de Çorum doğumevinde dünyaya gözlerini açtı. Mecitözü'nde ilkokula başladı İskilip'te ilkokulu ve Ortaokulu bitirdi. Üç yıl Ortaokulu iftiharla bitirmesi onun

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Degerli ILK YAR'larimizin Degerli Dostlari, Hepimizin yuregini yakan Soma faciasindan sonra cesitli teklifler ve sorular geldi...

Degerli ILK YAR'larimizin Degerli Dostlari, Hepimizin yuregini yakan Soma faciasindan sonra cesitli teklifler ve sorular geldi... Degerli ILK YAR'larimizin Degerli Dostlari, Hepimizin yuregini yakan Soma faciasindan sonra cesitli teklifler ve sorular geldi... ILKYAR olarak Soma'daki guzel cocuklar icin cesitli dusuncelerimiz var.

Detaylı

ILKYAR. Cocuklarimiz, ilk goz agrilarimiz, ilk yarimiz; hele ki uzaklardaki, YIBOlardaki cocuklarimiz, kardeslerimiz

ILKYAR. Cocuklarimiz, ilk goz agrilarimiz, ilk yarimiz; hele ki uzaklardaki, YIBOlardaki cocuklarimiz, kardeslerimiz Yarin "Anadoludan Bir Demet Cicek" Projemizin 15.si icin Adana Saimbeyli, Antalya Gundogmus, Artvin Borcka ve Arhavi, Corum Merkez ve Sungurlu, Giresun Piraziz Bozat, Merkez Ulper, Dereli ve Yavuz Kemal,

Detaylı

Bilinçaltı, bahane bulur. ( Bilinçaltımızın nasıl çalıştığını size Hipnoz Deneyi başlıklı makaleyi okuyarak biraz anlayabileceksiniz.

Bilinçaltı, bahane bulur. ( Bilinçaltımızın nasıl çalıştığını size Hipnoz Deneyi başlıklı makaleyi okuyarak biraz anlayabileceksiniz. Aslında anlaşıldığı gibi başarısızlığı isteme ya da başarılı olmamaya çabalama durumu değildir başarı korkusu Aksine bir şeyler başarmayı istersin. Başarmak için çaba da gösterirsin. Ama zaten seni engelleyen

Detaylı

Akıl Fikir yayınlarından yeni kitaplar

Akıl Fikir yayınlarından yeni kitaplar On5yirmi5.com Akıl Fikir yayınlarından yeni kitaplar Akıl Fikir Yayınlarından çocuk kitapları ve hikaye kitapları. Yayın Tarihi : 24 Şubat 2016 Çarşamba (oluşturma : 1/5/2017) Akıl Fikir yayınları yeni

Detaylı

YENİ BAŞLAYACAKLAR İÇİN WARHAMMER KILAVUZU -Bölüm 2-

YENİ BAŞLAYACAKLAR İÇİN WARHAMMER KILAVUZU -Bölüm 2- YENİ BAŞLAYACAKLAR İÇİN WARHAMMER KILAVUZU -Bölüm 2- Başlangıç Notu Merhabalar! Geçen sefer Warhammer ve Warhammer 40000 e başlama potansiyeli olan kişilerin aklındaki soruları cevaplamaya ve ordu seçimi

Detaylı

2.YÖNET MSELARAÇLAR AMAÇ. 2.1.Bile enhizmetleri. Yönetimsel araçlar kullanarak sistemin özel ayarlamalar n yapabileceksiniz.

2.YÖNET MSELARAÇLAR AMAÇ. 2.1.Bile enhizmetleri. Yönetimsel araçlar kullanarak sistemin özel ayarlamalar n yapabileceksiniz. ÖRENMEFAALYET 2 AMAÇ ÖRENMEFAALYET 2 Yönetimsel araçlar kullanarak sistemin özel ayarlamalarn yapabileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken aratrmalarunlardr: Yönetimsel Araçlar penceresiyle

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı