ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei"

Transkript

1 ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei N. Emrah AYDINONAT Mülkiye Felsefe Topluluu Felsefe Bülteni 1, 2004 lyas Günaydn Filizsu! Filizsu Günaydn lyas, naslsn? lyas Ne yapalm yahu, u iktisat denen garip dersi anlamaya çalyorum. Biraz sonra yine ktisada Giri dersi var. Filizsu E&er o dersten bir eyler ö&renmek istiyorsan, arz talep denklemlerinin, grafiklerin ve simgelerin neleri temsil etmeye çalt&n da düünmen gerekir. E&er bunlar yapmazsan dersten ö&rendiklerin bir ie yaramaz. Üstüne üstlük ö&rendiklerini de hemen unutursun. lyas E&er seni yanl anlamadysam, öyle bir ön kabulün var: ktisattaki o garip denklem ve grafikler gerçek hayat, ekonomiyi, temsil eder; e&er onlar anlarsak ekonomiyi de anlayabiliriz. Filizsu Tam olarak de&il. Bir defa bu bir ön kabul de&il. Bir gerçek. ktisatçlarn ço&u modellerini insanlarn iktisadi davranlarn ve o davranlarn iktisadi sonuçlarn gerçekçi bir ekilde temsil etmek üzere kuruyorlar. kincisi, iktisadi modellerin bin bir çeit soyutlama ile oluturuldu&unu biliyoruz. Bu sebeple bu modeller gerçek hayatn tamamn de&il. Sadece bir ksmn temsil ediyor. Gerçek dünyay anlamamza o derece de yardmc oluyor. lyas Bu dediklerinin hepsine birden itiraz edebilirim. Ama önce iktisatçlarn gerçekçi oldu&u ön kabulünden balayalm. Bu bir ön kabul de&il dedin ama baz iktisatçlar hiç de öyle söylemiyor. Örne&in, Friedman modellerin sadece araç olduklarndan ve gerçek dünyay gerçekçi bir ekilde temsil etmelerinin çok da önemli olmad&ndan dem vurmam myd? Ona göre iktisadi modeller arasnda seçim yaparken dikkat edilecek en önemli kriter modellerin baarl öngörüler yapmas de&il miydi? kinci olarak da iktisadi modellerin ksmi oldu&undan bahsettin. Ama e&er iktisadi modeller gerçek dünyann ancak bir ksmn temsil ediyorsa, bu modellerin yapay dünyasnda elde etti&imiz sonuçlar nasl olup da

2 gerçek dünyaya tayabiliriz? Nasl olur da bu ksmi, soyutlamalarla dolu modellerden yola çkarak politika önerileri yaparz? Bak konutukça sinirlenmeye baladm. Modellerin kurgusal evreninde yaayan insanlarn, gerçek insanlarn hayatlarn etkileyecek kararlarda etkili olmas, Merkez Bankasnn, Hazine nin bana gelmesi, danmanlk yapmalar ahlakszlk de&il midir? Filizsu Bir eyi unuttun galiba. Bildi&im kadaryla senin de en büyük hayalin o sayd&n kurumlardan birine girip çalmak. lyas Ne yani okulu mu brakaym? Filizsu te demeye çalt&m da bu. Okulu brakmana gerek yok. ktisadi modellerin spekülatif dünyasndan gerçek dünyaya açlan kaplar var. Bunlar fark etmen gerekiyor. E&er bu kaplar göremezsen ki bu kaplar göremeyen bir çok iktisatç da var ekonomi hakknda düünürken, politika önerileri yaparken çuvallarsn. lyas Eh madem her eyi biliyormu gibi konuuyorsun, anlat o zaman. Neredeymi u kaplar göster. Filizsu O kaplar göstermek o kadar da kolay de&il. lk önce açk görülü olman lazm. ktisat ilmine kar ön yarglarn var. Bunlardan kurtulman lazm. lyas Ön yarg falan de&il benimki. Girdi&im derslerde bir rasyonel insan tutturmu gidiyorlar. Sadece iktisadn dünyasnda yaayan bu insan gelece&i görebiliyor, hesaplarn tüm de&ikenleri göz önüne alarak yapyor, sevmiyor, heyecanlanmyor vesaire vesaire. Bir defa böyle bir insan gerçek dünyaya düse rezil olur. Söyle bana hangimiz domates alrken domates almann alternatif maliyetini hesaplayan bir adama gülmeyiz? Bilmem ne senedinin bugünkü de&erini hesaplayp da size dolap yapmak istemeyen bir marangozla kim dalga geçmez? Filizsu Bir dakika ama... lyas Dur! Ayrca bu rasyonel adam ruhsuz bir ey. Duygusu yok. i gücü maddi çkar. Sürekli arbitraj yapma e&ilimi olan bencil bir yaratk. Anne sevgisi nedir bilmiyor...

3 Filizsu Hay aksi, iyice cotun! lyas Bir an kaptrmm. Filizsu Bu dediklerine cevap vermek o kadar kolay de&il gerçekten. Ama bir cevap verebilirim belki. Do&a bilimleri konusunda da benzer üpheler tamyorsun anlad&m kadaryla? lyas Tabii ki hayr! Do&a bilimleri insan ile ilgilenmiyor ki. nsan, tatan, sopadan, gezegenlerden ve di&er hayvanlardan farkl bir ey. Bir defa bilinçli ve kendi dünyasn biraz da kendi yaratyor. Yanlyor muyum? Filizsu Çok derin konulara girdin. Bence baz eyleri veri kabul edip öyle tartmak lazm. Senin gibi do&a bilimleri ile sosyal bilimler arasnda temelde bir fark oldu&una inananlarn says çok. Bu iki ayr bölgenin ayn alet çantas ve yöntemlerle anlalamayaca&n düünüyorlar. lyas Benim dedi&im de bunun gibi bir ey. Filizsu Ama kabul etmen gerekir ki fizik modelleri de en az iktisat modelleri kadar soyut. Fizikçiler de kendi kurgusal dünyalarnda at koturuyorlar. Sonra da gerçek dünya hakknda ahkam kesiyorlar. lyas Ama arada bir fark yok mu? Örne&in, fizik modellerinden ö&rendiklerimizi kullanarak roket yapabiliyor, aya gidebiliyoruz. Eskiden ölümcül kabul edilen hastalklar do&a bilimleri sayesinde tedavi etmeye baladk. Gözü bozuk olan adam gidiyor, gözünü çizdiriyor, gözlükten kurtuluyor. Berrak bir görüe sahip oluyor. :imdi, söyler misin bana, hangi iktisat modeli dünyaya herhangi bir fayda sa&lam? Bugüne kadar u&rap didiniyoruz, hala ekonomimiz can çekiiyor. ktisadn ilgi alanlar arasnda olan fakirli&e, isizli&e henüz bir çözüm bulunabilmi de&il. Bu sebeple de sokakta dilenen adama, gidip çalsana sapasa&lam adamsn diyemiyorum. Biliyorum ki, baz eylerin çözümünü henüz üretemedik. Bu sebeple hükümetler, ekonomi konusunda hükümet uyuyor mu? türünden saldrlar kolayca geçitirebiliyor. Ama di&er tarafta sa&lk konusunda bir eyi ya da demiryollarn ihmal etti&inde skntya düüyor. Sulandrlm tren olayn

4 hatrlasana, o kadar skldlar ki, yani ne ben soraym ne sen söyle... Halbuki konu ekonomiye gelince biz bir enkaz devraldk, kemerleri skmak lazm, bu iler zamanla oluyor falan filan deyip çkyorlar iin içinden. Filizsu Yani özetlersek, diyorsun ki: Fizik modelleri soyut olsalar da ie yaryorlar. ktisat modelleri ie yaramyor. Öyle mi? lyas Evet öyle de denebilir. Çok konutu&umu ima ettiysen, teessüf ederim. Filizsu Hayr, hayr öyle demek istemedim. :imdi, bir kez daha, önemli bir konuya parmak bastn. Aslnda arka planda sordu&un soru u: Bilim nedir? Bilimsel olan nasl tanmlarz? lyas Öyle mi? Filizsu Tabii ki öyle. Söylediklerinden öyle bir bilim tanm çkarabiliriz: Bilimsel olan, gerçek dünya hakknda do&ru ya da yanllanabilir öngörülerde bulunandr. lyas Do&ru gibi... Filizsu Ama bilimin tek amac öngörü de&ildir ki! Asl yapmaya çalt&mz ey dünyay ve evreni anlamaya çalmak de&il mi? lyas E tabii. Ama uçak da yapabiliyorsan daha iyi de&il mi? Filizsu Yani demeye çalyorum ki, iktisat do&ru öngörülerde bulunmasa bile, dünyay ve evreni anlamamza yardm etti&i ölçüde bilimsel olabilir. lyas Yahu iktisatçlarn önemli bir ksm krizleri öngörmek, trendleri bulmak vesaire gibi ilerle u&ramyor mu? Her gün eko-monolog, eko-diyalog ve ekonomi pentatlonu gibi programlarda konuulanlar bo eyler mi yani? Filizsu Öngörü yapmak var, öngörü yapmak var! Yarn 10:30 da Ankara da ya&mur ya&maya balayacak demekle yarn ya&mur ya&abilir demek arasnda fark var. lyas Yarn ya&mur ya&abilir bilimsellikle yakndan uzaktan alakas olmayan bir

5 önerme! Filizsu Do&ru. Yarn ya&mur ya&abilir, dolar düme trendinde, borsa 2500 seviyesini zorlayacak gibi önermeleri güvenilir klan tek ey, bunu söyleyen insanlarn konu hakknda bilgili olduklarn düünmemizdir. E&er birisi ya&mur denen do&a olaynn nasl olutu&unu açklayabiliyor ise, onun yarn ya&mur ya&abilir önermesi benim yarn ya&mur ya&abilir önermemden daha güvenilir olacaktr. Ayn ekilde döviz arz ve talebi arasndaki ilikiyi ve döviz piyasalarnn di&er piyasalarla etkileimini açklayabilen birisinin kurlar hakkndaki tahminleri, bizim köydeki Fatma ninenin kur tahmininden daha güvenilir olacaktr. Ama gördü&ün gibi, bana sorarsan, iktisadn bilimsellik payesini ald& yer bu öngörüler de&il, bu mu&lak öngörüleri mümkün klan açklamalar. lyas Of ya iler amma da kart. Bilim nedir? Bilimsel açklama nedir? Öngörüler ile bilimsel açklama arasndaki farklar nelerdir? Do&a bilimleri ile sosyal bilimler arasnda benzerlikler/farklar var mdr? Varsa do&a bilimlerinin yöntemleri sosyal bilimlerde kullanlabilir mi? Bilimsel modellerin soyut dünyasnda elde etti&imiz sonuçlar gerçek dünyada kullanlabilir mi? E&er öyleyse bu tümevarm mümkün klan nedir? Her soyutlama bir midir? Ayn olguyu açklamaya çalan iki farkl model arasnda nasl seçim yapabiliriz? Bunlar sadece u ksa konumada karmza çkan sorular. ktisat hakknda bunca soru varken ben nasl olur da oturup iktisat ö&renmeye çalabilirim? Filizsu in güzel taraf da bu ya. Bu sorularn farknda olmak hem faydal hem de ö&retici. Tabii iin bir de korkutucu yan var. E&er bu sorular iktisat dersinde anlatlanlarn kafana girmesini engellerse o zaman iin zor. Benden sana tavsiye. :unlar unutma: Birincisi, iktisada giri dersinde ö&renece&in eyler giri düzeyinde modeller. Bu sebeple, gerçeklikten çok uzak görünebilirler. Ne var ki, e&er bu basit modellerin nasl iledi&ini ö&renmez ve hemen bu modelleri eletirmeye soyunursan, gerçek iktisatçlarn u&rat& ve kulland& modelleri hiç anlayamazsn. Bu sebeple biraz sabrl ol. ktisada giri, iktisat hakknda düünmeyi ö&renmene yardmc olmak için verilen bir ders. Bu derste ö&rendiklerin daha sonra ö&renece&in her eyi anlamana yardmc olacak. Dolaysyla da merak etti&in u felsefi problemlerle ilgilenmeni mümkün klacak. E&er iktisatçlarn ne yapt&n bilmiyorsan, onlarn modelleri hakknda konuma hakkn da kaybedersin.

6 lyas Bunlar ö&renmemin art oldu&undan emin misin? Filizsu Tabii ki eminim. Ancak u konuda haklsn ki, iktisada derslerinde ö&reneceklerin iktisadn zenginli&ini yanstmyor. Bu derslerde Ortodoks ktisat diyebilece&imiz iktisadn düünce yapsna bir giri yapyorsun. :u anda dünyada bir çok iktisat akm var. Evrimci ktisat, Marksist ktisat, Kurumcu ktisat bunlardan sadece bir kaç. Üstüne üstlük eskiden Ortodoks ktisat diye tanmlad&mz ey de artk di&er iktisat kollarndan aldklaryla iyice de&iti. Örne&in, artk ço&u modelde o ikayet etti&in rasyonel bireyler yok; snrl rasyonel, kstl bir hafzaya sahip, gerçek insana daha çok benzeyen bireyler var. Ne var ki, e&er bu iktisat modellerini anlamak istiyorsan, onlarn geldi&i yerin temel talarn iyi anlaman gerekir. Bu okullarn ço&u Ortodoks ktisadn eletirisinden yola çkt&ndan, eletirilen eyi ö&renmen alternatif akmlar da anlamana yardmc olur. lyas Bu alternatif akm dedi&in eylerin hepsi matematiksel modellerle mi iliyor ki? Filizsu Hayr. Bazlar sosyolojiye ya da tarihe daha yakn. Ancak, bu uç örneklerde bile, arz, talep, döviz kuru, rasyonel birey gibi kavramlarn bilindi&i varsaylyor. O sebeple alaca&n iktisat dersleri bunlar için bile gerekli bence. lyas :u Kurumcu ktisat baya& çekici geliyor kula&a. Filizsu Batan tavr almasan daha do&ru olmaz m? Böylece bilim felsefesi ile ilgili sorularla ilgilenmek de daha e&lenceli olur. Her iki alan da daha iyi ö&renirsin. lyas Haklsn. Filizsu Hakl olaca&m bir konu daha var. lyas Nedir o? Filizsu Derse geç kaldn. lyas Hay aksi, hoca almayacak snfa.

7 Filizsu Ko ko alr. Özür dilersin olur biter. lyas Haydi sonra görüürüz. Çok teekkür ederim. Filizsu Hoça kal. lyas [uzaklarken] stersen akamüstü Sakarya ya gider biraz daha konuuruz. Filizsu Bakalm... [Düünür:] Sakarya da nerden çkt imdi? [kantinden bir kahve alr ve bahçeye çkp güne alan bir yere oturur.] Birinci Söyle(inin Sonu POSTED BY N. EMRAH AYDINONAT AT PAZARTESI, AJUSTOS 01, COMMENTS: Murat Alperen said... ktisat neden otistik bir bilim(!)? Sizin de gayet iyi bildi&iniz gibi bilim yanllanabilir önermelere dayal bir olgudur. Oysa modern iktisata bakt&mzda yanllanabilir olmaktan çok adeta önermelerin yanllanmamas ve bir ekilde kat çekirde&in sürekli olarak korunmas amac güdüldü&ünü görüyoruz. Örne&in sfrdan büyük bir türev elde edemezsek, modele yeni varsaymlar ekliyoruz, teorilerin gediklerini kapatmak için "belki öyle olmad& için böyle oluyordur, o zaman biz de u varsaymlar ekleyelim diyoruz" (özellikle uluslararas iktisatta bu türden saçmalklar ve açmazlar y&nla bulunuyor) benzer bir ekilde modern iktisatn en önemli arac olan ekonometri bile bir sürü açmazlarla dolu, örne&in baz zaman serilerinin dura&an olup olmad&na bile karar verilemiyor. Ben bir iktisat ö&rencisi olarak iktisatn bir bilim olmad&n, bilim olmak u&runda ikiyüz küsür yldr u&raan bir ö&reti oldu&unu düünüyorum. Açkças bu bölümü okumakta da büyük hayal krkl& yaad&m söylemeliyim. Yalnz, IMF ve Dünya Bankas'nn yönetim mevkilerindeki insanlarn bu tür bir ktisat anlayndan gayet memnun oldu&u kanaatindeyim. Bu arada sayfalarnz gerçekten güzel olmu (Dmoz

8 ekonomi kategorisi editörü olarak tesadüfen rastladm). Sanrm bu söyleide benim kimin tarafmda yer ald&m belli oldu, üstelik ikna olmaya da niyetim yok gibi, ne dersiniz? :)

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

N. EMRAH AYDINONAT İktisat Nedir?

N. EMRAH AYDINONAT İktisat Nedir? N. EMRAH AYDINONAT İktisat Nedir? N. EMRAH AYDINONAT İktisat lisans ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi nde tamamladı. Erasmus Üniversitesi Rotterdam da iktisat ve

Detaylı

SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses

SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses Çevirmen, Osmanl Devleti nden günümüze, Türkiye de yaadmz bütün dönüümlerin balca kahraman, kesinlikle ant dikilmesi gereken bir figür. Küçük Kaynarca Antlamas ndan Lozan

Detaylı

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR AFRKADA HER GÜN BR ANTLOP UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AV OLACAINI BLR Bu nedenle

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER Bölüm:1Niçinvazgeçemezler1 BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 1 Ben bir ba!ımlıyım diyebilmek gerçekten çok güçtür. Sokaklarda, köprü altlarında gördü!ünüz ve bugüne

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

Sıklıkla kullanılan ve okumamış insanların bile anlayabileceği delil etki-tepki delilidir. Bu sebepten de çok faydalıdır.

Sıklıkla kullanılan ve okumamış insanların bile anlayabileceği delil etki-tepki delilidir. Bu sebepten de çok faydalıdır. Sıklıkla kullanılan ve okumamış insanların bile anlayabileceği delil etki-tepki delilidir. Bu sebepten de çok faydalıdır. Bir hikâyeye göre bir felsefe adamı bedevi olan cahil bir çiftçiye Sen Allah a

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Babam Aziz Nesin le 1973 ten ölümüne de in, yani 16 yafl mdan

Babam Aziz Nesin le 1973 ten ölümüne de in, yani 16 yafl mdan Aziz Nesin in Matematik, Bilim ve Felsefe Üzerine Düflünceleri Babam Aziz Nesin le 1973 ten ölümüne de in, yani 16 yafl mdan beri yo un olarak mektuplaflt k. Mektuplar nda babam matematik, bilim ve felsefe

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

YABANCI KELMELERE KARILIKLAR

YABANCI KELMELERE KARILIKLAR YABANCI KELMELERE KARILIKLAR absürt : Franszca absurde (saçma, zrva, anlamsz). Kelimenin karlklar dilimizde zaten vardr: saçma, anlamsz. Örnek: Modaclar bu anlamsz (saçma) tasarmlardan para kazanmay beklemiyorlar.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi De erli Hocalar m, Say n Kat l mc lar, Hepinize iyi günler diliyorum. Öncelikle beni bu seminere davet etti

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

GAZETE YAZILARI 8 ASAF SAVA AKAT 2001 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.tr

GAZETE YAZILARI 8 ASAF SAVA AKAT 2001 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.tr ASAF SAVA AKAT GAZETE YAZILARI 8 2001 YILI SABAH GAZETES stanbul Bilgi Üniversitesi Mart 2004 http://akat.bilgi.edu.tr OCAK 2001 3 2001 BEKLENT LER TASARRUFÇU GÖZÜ LE ABD EKONOM S NDE YAVA LAMA A T P YATIRIM

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM?

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? KTAP NCELEMES ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? Prof. Dr. Mehmet Emin AY Ahmet ERKOÇ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din E!itimi Bilim Dal/ Giri Mehmet Emin Ay /n kaleme ald/!/ ve

Detaylı

KAMU YONETIM.«." PANEL 12 ARALIK 2003 MOIS DANIŞTAY GENEL KURUL TOPLANTI SALONU

KAMU YONETIM.«. PANEL 12 ARALIK 2003 MOIS DANIŞTAY GENEL KURUL TOPLANTI SALONU 0 0 KAMU YONETIM.«." PANEL 12 ARALIK 2003 MOIS DANIŞTAY GENEL KURUL TOPLANTI SALONU \ TÜRKİYE BAROLAR BİRLk İ I

Detaylı

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL ELLEKAPAKRÖPORTAJ M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL Türkiye, Meryem Üzerli yi Muhteşem Yüzyıl daki rolüyle tanıdı. Ama kocaman gülümsemesiyle ve pozitif enerjisiyle sevdi. Ülkeyi ani

Detaylı

UFUK HATTI 4. BÖLÜM FAİZ VE FAİZİN YIKICI ETKİLERİ. İyi akşamlar kıymetli seyirciler değerli dostlarımız. Bu gün 15 Mart 2013 Cuma.

UFUK HATTI 4. BÖLÜM FAİZ VE FAİZİN YIKICI ETKİLERİ. İyi akşamlar kıymetli seyirciler değerli dostlarımız. Bu gün 15 Mart 2013 Cuma. UFUK HATTI 4. BÖLÜM FAİZ VE FAİZİN YIKICI ETKİLERİ İyi akşamlar kıymetli seyirciler değerli dostlarımız. Bu gün 15 Mart 2013 Cuma. Mutat olduğu üzere on beş günde bir yayınladığımız Ufuk Hattı programımıza

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı