irketlerde Kriz Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "irketlerde Kriz Yönetimi"

Transkript

1 thinking growth * connected with client issues irketlerde Kriz Yönetimi Hüsnü Can Dinçsoy PricewaterhouseCoopers Dan manlk Hizmetleri, Ortak 18 Nisan 2007 *connectedthinking

2 çindekiler PwC Kriz Yönetimi Hizmetleri Kriz Yönetimi Nedir? Kriz Sürecinin Yönetimi Krizin Finansal Etkileri Krizden Kurtarma ve Yeniden Yap&land&rma

3 Bölüm 1 PwC Kriz Yönetimi Hizmetleri Kriz Yönetimi nedir? Kriz sürecinin yönetimi Krizin finansal etkileri Krizden Kurtarma ve Yeniden Yap&land&rma Örnek Olaylar

4 PwC Kriz Yönetimi Hizmetleri Ticari Anla0mazl&klar&n Çözümü Ticari ihtilaf problemleri bulunan mü0terilerimize a0a3&da say&lan analiz, ihtilafa konu olan miktar&n tespiti ve uzman görü0ü hizmetlerimiz sunulmaktad&r: Devralma ve kapan&0 hesaplar&na dair ihtilaflar n0aat sözle0melerine ili0kin ihtilaflar Sözle0me ve garanti ihlalleri Sat&n alma ve sat&0 sözle0meleri ihtilaflar& Kar kayb& Büyük olaylar neticesinde i0e ara verilmesinden do3an zararlara ili0kin ihtilaflar PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 4

5 PwC Kriz Yönetimi Hizmetleri Soru0turmalar Cezai ve düzenleyici konulara ili0kin a0a3&daki soru0turma hizmetlerimiz mevcuttur: Kurumsal doland&r&c&l&k soru0turmalar& Personel taraf&ndan giri0ilen h&rs&zl&k/zimmet olaylar&na dair soru0turmalar SEC davalar& takibi ve soru0turmalar& Sermaye piyasas& ihlalleri kas&tl& yanl&0 beyan Yat&r&m doland&r&c&l&klar& Vergi kaç&rma hilelerine dair soru0turmalar Kara para aklama soru0turmalar& Yolsuzluk ve rü0vet incelemeleri (FCPA) PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 5

6 PwC Kriz Yönetimi Hizmetleri Yeniden Yap&land&rma Hizmetleri >irketleri finansal çökü0ten kurtarmak ve borç verenlerin/ hissedarlar&n yat&r&mlar&n& korumak için tefti0, kurtarma ve yeniden yap&land&rma hizmetleri sunmaktay&z: 0in yeniden canland&rmas& (Regeneration) Kurumsal yeniden yap&land&rma flas incelemeleri PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 6

7 Bölüm 2 PwC Kriz Yönetimi Hizmetleri Kriz Yönetimi nedir? Kriz Sürecinin Yönetimi Krizin Finansal Etkileri Krizden Kurtarma ve Yeniden Yap&land&rma Örnek Olaylar

8 Kriz Yönetimi Nedir? Kriz geli0iyor.. Ticari faaliyetler yolunda gidiyor. Sat&0lar art&yor, personel say&s& artan talebi kar0&layacak düzeylere ç&k&yor. Hisse senetlerinin performans& beklentileri a0m&0 durumda PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 8

9 Kriz Yönetimi Nedir? Kriz Geli0iyor Çatlaklar göze batmaya ba0l&yor. Yeni üretim tesisinde görünmeyen problemler olu0uyor. 0çiler dü0ük kapasite çal&0&yorlar. Uygulanan Entegre Yönetim Bili0im Sistemi kar&0&k problemlerle dolu. Daha da önemlisi, son alt& ayl&k finansal verilerin karlar& yüksek gösterdi3i anla0&l&yor PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 9

10 DSC_0011_z Kriz Yönetimi Nedir? Kriz geli0iyor Yönetim durumdan çok 0ikayetçi görünmüyor ama etrafta söylentiler dola0&yor. Bas&nda ufak bir olumsuz haber yay&nlan&yor. Borsada 0irkete güven kaybolmaya ba0l&yor. Hissedarlar, bankac&lar, yat&r&mc&lar, mü0teriler rahats&z edici sorular sormaya ba0l&yorlar PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 10

11 Kriz Yönetimi Nedir? Kriz Yönetimi nin Tan&m& irketlerin, normal faaliyet aklar dnda gelien herhangi bir olay ya da olaylarla karlatklar durumlarda yaplan çalmalardr. Ekonomik durgunluk Sel Suiistimal Pazar pay kayb Normal faaliyetler Yeniden Yaplanma Yangn /flas Vergi incelemesi Devalüasyon Fabrika Kapan PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 11

12 Kriz Yönetimi Nedir? Kriz Yönetimi Neden Önemlidir? Günümüzde, kurumlar kritik sonuçlara yol açabilecek durumlar&n etkili bir 0ekilde yönetilmesini ba0ar&yla yapabilmelidirler. Aksi halde: Faaliyetlerin ciddi biçimde kesintiye u3ramas& Bas&n&n yo3un ilgisi gibi sonuçlarla yüzle0mek zorunda kalabilirler. Kriz içindeki bir kurumun yöneticisi ya da orta3& olarak, böylesi bir kriz durumuna çabuk ve etkili biçimde müdahale etmelisiniz. PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 12

13 Bölüm 3 PwC Kriz Yönetimi Hizmetleri Kriz Yönetimi nedir? Kriz Sürecinin Yönetimi Krizin Finansal Etkileri Krizden Kurtarma ve Yeniden Yap&land&rma Örnek Olaylar

14 Kriz Sürecinin Yönetimi Haz&r m&s&n&z? Bir krize müdahale etmeye ne kadar haz&rs&n&z? 0leriniz kaosa girdi3inde, i0letmeniz bu durumla nas&l ve ne derecede ba0a ç&kabilir? Her organizasyon beklenmedik olaylarla ba0 edebilmek için haz&rl&kl& olmak zorundad&r. PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 14

15 Kriz Sürecinin Yönetimi Ba0ar& ya da Ba0ar&s&zl&k Ticari faaliyetlerdeki ini0 ç&k&0lar 0irketleri çe0itli yönlerden etkiler. Günümüzün h&zla de3i0en ko0ullar&nda, artan say&da ticari i0letme büyüme evrelerinin bir noktas&nda ciddi zorluklarla kar0&la0maktad&r. Birçok çal&0ma, belirtilerin erken tespitiyle ticari faaliyetlerin kurtar&labilece3ini göstermi0tir. PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 15

16 Kriz Sürecinin Yönetimi Kurumsal Biti0 E3risi Rahatlk S&k&nt&da ancak fark&nda de3il S&k&nt&da fakat kontrol alt&nda Kontrol borç verenlerde Endi e Kriz Kontrol Eii Seçenekler 0in kayb& Felaket? PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 16

17 Kriz Sürecinin Yönetimi Kriz Sürecinde Kurumsal Davran&0 Seçenekler Krizin nkar& Gizli Kriz Çözülme ba0lang&c& Çökü0 yile0me Y&k&m Payda larn endi eleri PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 17

18 Kriz Sürecinin Yönetimi Uyar& Sinyalleri Nelerdir? Cazip olmayan ürünler Önemli mü0terilerin kayb& Payda0larla artan s&k&nt& Soft Vadesinde ödeme yapamamak Üstünkörü tahminler Sürekli politika de3i0imi/stikrars&zl&k Yöneticinin bo0vermi0li3i Stratejiyi ifade edememek Hep Bu son! lar 0 Plan& nesnellikten uzak Anlams&z k&yaslamalar Saydaml&ktan uzakl&k Eksik/yetersiz çal&0ma sermayesi Öncelikleri belirleyememek Rahats&z edici karma0&kl&k A0&r& büyüme A0&r& dalgalanmalar Yönetim Finansal Operasyonel PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 18

19 Kriz Sürecinin Yönetimi Kriz Yönetiminde Kritik Ad&mlar Kriz öncesi: Acil durum planlar&n&n haz&rlanmas& Önemli kriz göstergelerinin belirlenmesi ve düzenli olarak izlenmesi Alternatif durumlara müdahele edebilecek kriz yönetimi ekibinin kurulmas& Kriz yönetiminde uzmanla0m&0 profesyonel dan&0manlardan gerekli altyap&n&n ol u0turulmas&nda destek al&nmas& Kriz sürecinde: lgili taraflar& an&nda ve aç&kça bilgilendirin Acil durum planlar&n&z& vakit kaybetmeden uygulay&n Do3ru ve eksiksiz bilgi ak&0& sa3lay&n Profesyonel dan&0manlardan yard&m almaktan çekinmeyin ve önerilen ac& reçeteleri uygulay&n K&sa vadeli kay&plar& dü0ünürken krizin uzun vadeli etkilerini unutmay&n PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 19

20 Bölüm 4 PwC Kriz Yönetimi Hizmetleri Kriz Yönetimi nedir? Kriz Sürecinin Yönetimi Krizin Finansal Etkileri Krizden Kurtarma ve Yeniden Yap&land&rma Örnek Olaylar

21 Krizin Finansal Etkileri Sebepler Bir i0letmenin finansal problemlerle kar0&la0mas&n&n birçok sebebi vard&r: Zorlu ekonomik ortam De3i0en piyasalar ve rakipler Demode teknoloji Operasyonel eksiklikler ve stratejik planlama yetersizlikleri Ancak bütün bunlardan ba3&ms&z sebeplerden kaynaklanan bir kriz de 0irketi mali s&k&nt&ya sokabilir. PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 21

22 Krizin Finansal Etkileri Kriz Çe0itleri Teknoloji ve piyasa de9i imlerine ba9l Teknoloji Krizi Büyüme Krizi Kriz Tipleri Farkl / tigal Konular (Yatrmlar, birle me ve satnalmalar) De9er Yaratma Krizleri (De9er yaratma zinciri) Kriz tipinden ba9msz olarak, tüm krizlerin finansal etkileri kaçnlmazdr PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 22

23 Krizin Finansal Etkileri Sonuçlar Kriz unsurlar&ndan biri veya birkaç&n&n gerçekle0mesi belli ba0l& mali sorunlar& tetikleyebilir: Dü0ük performans Azalan karlar Likidite ve nakit ak&0& sorunlar& Borsada gözden dü0mek Payda0 bask&s& Bu sorunlar sonucu kontrol kayboldu3unda ciddi, kimi zaman da geri dönü0ü olmayan sonuçlara sebep olabilir. PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 23

24 Krizin Finansal Etkileri Azalma E3risi Kurumsal salk Dü ük performans Sknt Gelir tablosu Kriz Bilanço Seçenekler Nakit Zaman PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 24

25 Krizin Finansal Etkileri Finansal Kriz Durumunda 0letmenin stikrar& Krizin sebepleri nelerdir? Payda0lar&n güvenini kazanmak için çal&0malar yap&n Nakit durumu istikrar&n& sa3lay&n ve nakit ak&m kontrollerini s&k&la0t&r&n Yeni finansman kaynaklar& var m&? K&sa vadeli performans kazan&m& seçenekleri var m&? ( h&zl& kazan&mlar ) Önemli payda0larla müzakere edin PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 25

26 Bölüm 5 PwC Kriz Yönetimi Hizmetleri Kriz Yönetimi nedir? Kriz Sürecinin Yönetimi Krizin Finansal Etkileri Krizden Kurtarma ve Yeniden Yaplandrma Örnek Olaylar

27 Krizden Kurtarma ve Yeniden Yap&land&rma Yeniden Yap&land&rmay& Ba0arabilmek >irketin durumunu inceleyin ve performans dü0üklü3ünün sebeplerini belirleyin Faaliyet konusunun geçerlili3ini de3erlendirin Yeniden Yap&land&rma Plan& geli0tirin Yeniden Yap&land&rma Plan&n&n uygulanmas&n& sa3lay&n ve uygulamay& gözlemleyin Kontrol Eii Yaplandrabilme ans Kriz dönemlerinde zaman&n daha h&zl& akt&3&n& unutmay&n: Çabuk, etkili ve kararl& hareket edin Kurumda panik havas& olu0mas&na olanak vermeyin Kurumsal Biti0 E3risi nde a0a3&ya kaymamak için payda0lar&n güvenini kazan&n PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 27

28 Krizden Kurtarma ve Yeniden Yap&land&rma De3erlendirilmesi Gereken Konular Hangi Hangi faaliyet faaliyet birimleri birimleri elden elden çkartlmal? çkartlmal? Hangi Hangi piyasalara, piyasalara, ürünlere ürünlere ve ve mü mü terilere terilere odaklanmal? odaklanmal? Ne Ne kadar kadar zamanmz zamanmz var? var? Maaliyet Maaliyet yaps yaps uygun uygun mu? mu? / / letme letme Sermayesi Sermayesi minimize minimize edildi edildi mi? mi? Kredi Kredi limitlerinde limitlerinde yeterli yeterli bo bo luk luk pay pay var var m? m? Finansal Finansal tahminler tahminler yeterince yeterince güçlü güçlü mü? mü? Yönetim Yönetim do9ru do9ru bilgileri bilgileri alyor alyor mu? mu? Yeterli Yeterli becerilere becerilere sahip sahip ekip ekip var var mi? mi? Kurumda Kurumda moral moral nasl? nasl? PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 28

29 Krizden Kurtarma ve Yeniden Yap&land&rma Bu Alandan Nas&l Ç&kars&n&z? F/NANSAL BECER/LER OPERASYONEL BECER/LER YEN/DEN YAPILANMA KOR/DORU YEN/DEN YAPILANMA veya ÇIKI ÇÖKÜ veya /Y/LEME /FLAS YEN/DEN YAPILANMA NOKTASI PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 29

30 Krizden Kurtarma ve Yeniden Yap&land&rma Ana Mesajlar Ba ar Deneyimler /nsanlar Kritik ba ar faktörleri Ani ve beklenmedik krizlere nas&l kar0&l&k verdi3inize ba3l&d&r Ba0ar&s&zl&k felaket olabilir Kriz esnas&nda insanlar&n nadiren planlar& uygulad&3&n& gösterir 0e yarar çözümlerin en önemli faktörleridir Zaman& geldi3inde do3ru davranabilmek için prova yapmal&d&rlar Aç&kça belirlenmi0 ekip yap&lar& Net tan&mlanm&0 roller PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 30

31 Bölüm 6 PwC Kriz Yönetimi Hizmetleri Kriz Yönetimi nedir? Kriz Sürecinin Yönetimi Krizin Finansal Etkileri Krizden Kurtarma ve Yeniden Yap&land&rma Örnek Olaylar

32 Örnek Olaylar Örnek Proje 1: Arka Plan Milyar dolar ciroya sahip üretici; Artan fiyat bask&s& yüzünden birle0melere sahne olan bir sektörde; Baz& sektörlerde rekabetçi de3il ve sürekli zarar ediyor; Yeniden yap&lanma ihtiyac& içinde; Yeniden yap&lanmak için finansman ihtiyac& var. PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 32

33 Örnek Olaylar Örnek Proje 1: Önemli Hususlar Karma0&k üretim ve fabrika yap&s& ve bask&c& borç verenler; Hassas payda0 müzakeresi gerekli ve karma0&k hukuki konular mevcut; Süreci destekleyecek ilgili finansal bilgi ve beceri eksik; Yeniden finansman seçeneklerinin analizi ve ola3anüstü k&sa zaman zarf&nda uygulamaya konulmas& zaruri; Fiyat dalgalanmalar&na a0&r& hassasiyet; ve Taze finansman& destekleyecek 0irket kayna3& yetersizli3i. PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 33

34 Örnek Olaylar Örnek Proje 1: PwC nin Rolü Etkili Proje Yönetimi Yap&s& önerisi ve uygulanmas&; Kritik ili0kilerin belirlenmesi, muhtemel risklerin tan&mlanmas&, risklerin olas& etkilerini azaltacak stratejilerin uygulanmas&; Yeniden finansman seçeneklerinin analizi, yönetim kuruluna ve dan&0manlara raporlanmas&; Etkili senaryo analizine imkan veren karma0&k bir modelin kurulmas&; ve Yönetime, bilgi toplama, analiz ve müzakere konular&nda destek verilmesi. PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 34

35 Örnek Olaylar Örnek Proje 1: Sonuçlar ve Mü0teriye Faydalar& 400 milyon dolar üzerinde yeniden finansman sa3land&; Muhtemel risk unsurlar& belirlendi, tehditleri hafifletici faaliyet önerilerini içeren bir Yol Haritas& olu0turuldu ve uygulamaya konuldu; H&zl& senaryo analizine imkan veren model, borç verenlerin gözünde kredibilite art&0& sa3lad&; ve Piyasaya duyurulan geli0meleri takiben hisse fiyat&nda ciddi bir art&0 görüldü. PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 35

36 Örnek Olaylar Örnek Proje 2: Arka Plan Telekom 0ebeke kapasitesi tedarikçisi; >ebekede mevcut bir fiber optik kablonun kiralanmas&na 148 milyon dolar yat&rd&; lk hamle avantaj&yla di3er oyuncular sektörde varl&klar&n& olu0turmadan kendi 0ebeke in0aat&n& bitirme acelesinde; Sürdüremeyece3i kadar yüksek maliyet taban& ve sermaye maliyetine sahip; Daha fazla finansman bulamaz halde. PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 36

37 Örnek Olaylar Örnek Proje 2: Önemli Hususlar Güçlü rekabet; Pazarda h&zla dü0en fiyatlar; Rekabet üstünlü3ünün kayb&; Hizmet aksakl&klar& sebebiyle mü0terilere, ödeme güçlükleri sebebiyle borç verenlere, tamamlanamayan yat&r&mlar sebebiyle çal&0anlara kar0& itibar kayb&; Geni0 hissedar taban& h&zl& tepki gösterip sermaye enjeksiyonunu gerçekle0tiremedi; 23 milyon dolar ciroya kar0&l&k 58 milyon dolar net zarar; Finansman bulamayan 0irket kendisini sat&0a ç&kard&. PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 37

38 Örnek Olaylar Örnek Proje 2: PwC nin Rolü Planlanan sat&0 yap&lamad&; Yönetim PwC yönetici olarak tayin edildi. Takrar sat&0 için pazarlama çal&0malar& sürecinde, i0letmeyi idare ettik: >ebekeyi çal&0&r durumda tutmak; Devam eden ticari faaliyetin fonlanmas&; Finansal kapasitenin incelenmesi - Stratejik opsiyonlar&n de3erlendirilmesi, nakit ak&0& incelemesi ve Kar/Zarar tahminlerinin incelenip revize edilmesi; Sat&0 sürecinde, tahminlerin ve nakit ak&0&n&n takibi. PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 38

39 Örnek Olaylar Örnek Proje 2: Sonuçlar ve Mü0teriye Faydalar& >ebeke i0ler halde tutuldu; Mü0terinin ticarete devam edebilmesini sa3layan finansman sa3land&; Önemli tedarikçiler ve bak&m kontratlar& için uygun ko0ullarda anla0malar sa3land&; Fazla miktardaki gayrimenkul elden ç&kart&ld&. Finansal kiralama kontratlar&nda yeniden müzakereye gidildi; >irketin de3erinin dü0memesi ve di3er grup 0irketlerinin ani çökü0ler ya0amamas& için grup yap&s& korundu; >irket ilk a0amada belirlenen fiyat&n %45 üzerinde bir de3erle sat&ld&. PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 39

40 Sorular? PwC Dan manlk Hizmetleri/Kriz Yönetimi Sayfa 40

41 PwC Kriz Yönetimi Hizmetleri Ticari Anla mazlklarn Çözümü Suiistimal /ncelemeri Yeniden Yaplandrma Hizmetleri Hüsnü Can Dinçsoy Dan&0manl&k Hizmetleri, Ortak Wayne Anthony Kriz Yönetimi Hizmetleri Lideri, K&demli Müdür

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, ihraççı bilgi dokümanının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

KRIZDE YENİDEN YAPILANMA. Dr. Joachim Behrendt

KRIZDE YENİDEN YAPILANMA. Dr. Joachim Behrendt KRIZDE YENİDEN YAPILANMA Dr. Joachim Behrendt Finans Krizi ve Türkiye Krizin Yol Açtığı Zincir Reaksiyonlar Krizin Şirketiniz Üzerindeki Olası Etkileri Krizle Başa Çıkmanın Yolları İş Akışlarını Belirlemek

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2529 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1500 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1, 2 ) Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR, Arş.Gör. Sinan

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR AFRKADA HER GÜN BR ANTLOP UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AV OLACAINI BLR Bu nedenle

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Haziran Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı