ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aralýk 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4377 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aralýk 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4377 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Elektriðe yaptýðý okkalý zamdan sonra CTP-DP hükümeti okkalý bir zam da tüpgaza yaptý. Eðer sendikalarýmýz elektrik zammýna karþý bu kadar pasif davranmasaydý, tüpgaza da zam yapamazlardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aralýk 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4377 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YIPRANMIÞ GÝYSÝLERÝ ATMA MEVSÝMÝ sayfada Türkiye'yi sarsan rüþvet ve yolsuzluk operasyonu Siyasi deprem Gözaltýna alýnanlar arasýnda Ercan ihalesini alan Taþyapý þirketi patronu Emrullah Turanlý da var... Taþyapý þirketinden yapýlan açýklamada Emrullah Turanlý'nýn gözaltýna alýnmadýðý, sadece 'bilgisine baþvurulmak' üzere Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'ne davet edildiði ileri sürüldü... Siyasi gözlemciler Türkiye'de dün baþlayan operasyonu "AKP'yi bitirme operasyonu" olarak deðerlendiriyor... Operasyon, Ergenekon'un ünlü savcýsý Zekeriya Öz tarafýndan yürütülüyor... Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler'in oðlunun da gözaltýna alýnmasý "Bakanlar da topun aðzýnda" diye yorumlanýyor... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada 'AÇI' sütununda ve 7. sayfada... Türkiye dün tüm dünya medyasýnda flaþ haber oldu... Sabahýn ilk saatlerinden itibaren AKP'ye siyasi darbe gibi bir darbe yapýldý... Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan gün boyu düzenlenen baskýnlarda aralarýnda bakan çocuklarý, bankacý, belediye baþkaný, iþadamý ve pek çok bürokratýn da bulunduðu çok sayýda kiþi gözaltýna alýndý kiþinin gözaltýna alýndýðý dünkü operasyonlar geniþleyerek büyüyor... Bazý bakanlarýn dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlarak yargýlanmalarý bekleniyor. Taþyapý patronunun da gözaltýna alýnmasý, Ercan ihalesinin de soruþturma kapsamýnda olup olmadýðý sorusunu gündeme taþýdý... Elektrikten sonra... Tüpgaza da okkalý zam TL'ye satýlan tüpgazýn fiyatý dün sabahtan itibaren TL'ye çýktý... Þimdiki hükümetin UBP hükümetini aratmadýðýný söyleyen Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý "Yeter be" diye isyan etti sayfada Lapta-Karþýyaka arasýnda... Ýlaçlama yapan helikopter düþtü Çamkese böceði için havadan ilaçlama yaparken elektrik tellerine çarparak düþen helikopterin pilotu kazadan hafif yaralý kurtuldu... Lapta Baþpýnar bölgesinde düþen helikopterin Fransýz pilotu hastanede yapýlan muayenesinden sonra taburcu edildi... Bakanlýktan yapýlan açýklamada en kýsa sürede yeni bir helikopterin temin edileceði belirtildi sayfada Mehmet Harmancý Kýþ kýyamette elektrik ve tüpgaza yapýlan zamlarla halk hançerlendi sayfada

2 MAÐUSA'DA 1 KÝÞÝ UYUÞTURUCUDAN TUTUKLANDI Gazimaðusa'da evindeki çöpler içinde uyuþturucu bulunan bir kiþi tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki gün saatleri arasýnda, A.Y.'nin (E-30) evinde polis tarafýndan yapýlan aramada, "çöpler içerisinde parçalanmýþ halde, içerisinde Sentetik cannabinoid türü uyuþturucu madde bulunan 13 paket parçalarý ve 15 içilmiþ sarma sigara izmariti" bulunarak emare olarak alýndý. A.Y polis tarafýndan tutuklandý. ELEKTRÝK AKIM HIRSIZLIÐI Akova'da M.Ç'nin (E-38) 1 Þubat-1 Aðustos 2013 tarihleri arasý evinde 2 bin 365 TL tutarýnda elektrik akýmý çaldýðý tespit edildi. Polis açýklamasýna göre, M.Ç hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. CEP TELEFONU ÇALIP SÝM KARTINI KIRAN ÞAHIS TUTUKLANDI Dipkarpaz'da önceki gün saat sýralarýnda, Y.I. (E-19)'nýn, Havva Yazýcý'ya ait evde kilim satmak için bulunduðu sýrada, salonda bulunan cep telefonunu çaldýktan sonra sim kartýný kýrarak hasara uðrattýðý belirtildi. Polis Y.I'nýn tutuklandýðýný açýkladý. DÝLARA ÖZTÜRK ÝSÝMLÝ GENÇ KIZ KAYIP Lefkoþa'da önceki akþam saatleri arasýnda evinden ayrýlan Dilara Öztürk (K-14)'ün halen evine dönmediði bildirildi. Polis olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðünü açýkladý. EMANET PARAYI ÇALAN ÞAHIS ERCAN'DAN GÝRÝÞTE YAKALANDI Bafra'da faaliyet gösteren bir otelde kalan M.K.'nin (E-27), 18 Mart tarihinde saat 00:10'da, Ýlknur Hüner tarafýndan oðlu Berk Hekimoðlu'na verilmek üzere kapalý zarf içerisinde kendisine verilen 400 ABD Dolarý nakit parayý Hekimoðlu'na teslim etmeyerek çaldýðý ve bahse konu þahsýn arandýðý bildirilmiþti. Polis, M.K.'nin dün Ercan Havaalaný'ndan KKTC'ye giriþ yaparken tespit edilerek tutuklandýðýný açýkladý. "HER DAMLA KAN YAÞAM ÝÇÝN CANDIR" Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) katkýlarýyla, Girne Özgür Ada ve Ýskele Sahil Lions Kulüpleri, "Her Damla Kan, Yaþam Ýçin Candýr" sloganýyla, bugün kan baðýþý kampanyasý düzenleyecek. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Thalassaemia Merkezi yararýna, GAÜ Saðlýk Ocaðý'nda saat 10.00'da baþlayacak olan kan baðýþý kampanyasýna, Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'nin de katýlmasý bekleniyor. NAZÝ SELAMI VEREN FUTBOLCUYA 10 MAÇ CEZA FIFA, 2014 Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri'nde Hýrvatistan ile Ýzlanda arasýnda oynanan maçýn ardýndan Nazi selamý veren Hýrvat futbolcu Josip Simunic'e, 10 maç men cezasý verdi. FIFA Disiplin Kurulu, Zagreb'te 19 Kasým'da yapýlan ve Hýrvatistan'ýn 2-0 kazandýðý maçtan sonra taraftarlara Nazi selamý veren Simunic'i, 10 maç men ve 30 bin Ýsviçre Frangý para cezasýyla cezalandýrdý. DAÜ Diyaliz Bölümü öðrencileri eylem yaptý "Bakanlýk, diyalizden elini çek" Öðrenciler, Türkiye Saðlýk Bakanlýðý uygulamalarýný protesto ettiler Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Diyaliz Bölümü öðrencileri, Türkiye Saðlýk Bakanlýðý'nýn diyaliz teknikerliði uygulamalarýný dün eylemle protesto ettiler. Fakülte önünde toplanan öðrenciler, "Diyalizler hakkýmýz, söke söke alýrýz", "Niyetimiz bellidir; diyalizler bizimdir", "Bakanlýk, diyalizden elini çek", "Hemþireler servise, teknikerler diyalize" gibi ibarelerin yer aldýðý pankartlarla DAÜ Atatürk Meydaný'na yürüyerek slogan attýlar. Burada basýn açýklamasý yapan eylemciler, oturma eylemi gerçekleþtirdiler. Öðrenciler adýna basýn açýklamasý okuyan Emre Göçmen, TÜPGAZA OKKALI ZAM Ekim ayýndan bu yana TL'ye satýlan tüp gazýn fiyatý dün sabahtan itibaren 45.5 TL'ye yükseldi. Akaryakýtýn ardýndan tüp gaz da zamlandý. TÜRK-SEN: YETER BE Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, "ülkeyi yönettiðini zanneden yeni hükümetin" de, eski UBP Hükümeti'ni aratmayacak þekilde iþin en kolay olanýný yaparak elektiriðe ardýndan da akaryakýt ve tüp gaza yaptýðý zamla "zam Türkiye'de 2002 yýlýndan beridir reform adý altýnda saðlýkta yapýlan düzenlemelerin maðdurlar yarattýðýný, bu maðdurlara son olarak diyaliz teknikerlerinin de eklendiðini söyledi. Göçmen, Türkiye'deki hükümetin Haziran ayýnda aldýðý bir kararla, 6 aylýk stajýn ardýndan hemþirelere de diyaliz teknikerliði yolunun açýldýðýný kaydederek, söz konusu düzenlemenin hayata hazýrlanan diyaliz teknikerlerinin önünü týkayacaðý gibi, saðlýk alanýnda dengesiz yapýlanma oluþturacaðýný söyledi. Göçmen, uzun vadede bu uygulama yüzünden diyaliz teknikerlerinin iþsiz kalacaðý kaygýlarýný dile getirdi. þampiyonu" olduðunu savundu. Býçaklý, "Yeter Be" baþlýklý yazýlý açýklamasýnda, hükümetin yine elini dürüst vatandaþýn cebine atarak halkýn azalan alým gücünü bir o kadar daha azalttýðýný ifade etti. "Halkýný hiç düþünmeden acýmasýzca bu zamlarý yapan hükümeti þiddetle kýnayan" Býçaklý, ivedi olarak bu zam kararlarýnýn iptal edilmesini talep ederek, "Aksi taktirde önümüzdeki günlerde çalýþma barýþý bozulur bunun sorumlusu da hükümet olur." dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YIPRANMIÞ GÝYSÝLERÝ ATMA MEVSÝMÝ... Düðmeye basan bastý... Ve Tayyip Erdoðan diktatörlüðü çatýrdamaya baþladý dün... Henüz iktidarda olsa bile yolun sonu göründü... Sabahýn erken saatlerinde alarm zilleri çaldý... Harekat baþladý... Rüþvet ve yolsuzluk operasyonu... Baskýnlar... Gözaltýlar... Benim þu yazýyý yazdýðým saatlerde bile harekat devam ediyordu... Operasyonun baþýndaki isim ise yine o ünlü savcý... Zekeriya Öz... Ergenekon'un en meþhur savcýsý... Daha önce Erdoðan'ýn muhaliflerini týktý içeri... Þimdi ise Erdoðan'ýn yakýnlarýný... Kimler kimler yok ki tutuklananlar arasýnda... Bakan evlatlarý... Üst düzey bürokratlar... Bankacýlar... Ve de Erdoðan'ýn caný ciðeri olan iþadamlarý... Bizim Ercan Havaalaný'ný alan þirketin patronu da gözaltýna alýnanlar arasýnda... Bakalým kimler var daha sýrada... Gözaltýna alýnan bürokratlara getirilen bir suçlama da ne, bilir nisiniz? Türk vatandaþý olmayanlarý vatandaþ yapmak! Ne tuhaf... Biz burada Kýbrýslý olmayan binlerce kiþiyi vatandaþ yaptýk da kimse bundan dolayý tutuklanamdý... Mahkemeye çýkarýlmadý... Ceza almadý!.. Erdoðan'ýn çýrpýnýþý son bir çýrpýnýþ gibi... Konya'da konuþuyor... "Tehditlere boyun eðmeyeceðiz" diyor... O þahin gitmiþ, bir tavþan gelmiþ yerine ancak... Sözleri çaresizlik tütüyor... Düðmeye basýldýðýný o da biliyor... Ama geri dönüþ þansý yok... Ektiðini biçiyor... Bu haller onun düþeceði haller miydi? En yakýnlarý tutuklanacak ve hiçbir þey yapamayacak ha... Rüyasýnda görse inanmazdý herhalde... Ýçiþleri Bakaný'nýn oðlu da gözaltýna alýnanlar arasýnda... AKP paldýr küldür dökülüyor... O kükreyen aslanlardan, o astýðý astýk, kestiði kestik olanlardan hiçbir eser kalmamýþ... Operasyonun ucu nereye kadar dokunacak merak ediliyor... Tüm dünya ajanslarýnda flaþ haber... Soruyorlar: -Düðmeye kim bastý? Kim basmýþ olabilir ki? Siz söyleyin... Böyle hallerde dünyada düðmeye basanlar belli deðil mi? Zekeriya Öz'e sorun... Daha önce kim bastýysa yine o... Siz yýpranmýþ eski giysilerinizi atmaz mýsýnýz? Onlar da öyle yaparlar iþte... Beslerler, büyütürler, sonra da iþe yaramaz hale gelince atarlar... Saddam'ý astýlar... Bin Ladin'i vurdular... Mübarek'i kafese koydular... Erdoðan'ý býrakýrlar mý? Arap baharý bitti... Türk kýþý baþladý... Ýyi izleyin... Bu film izlenmeye deðer... Tümünü izlemediyseniz bile sonunu kaçýrmayýn... Ýbret dolu bir tarih dersi daha... Bundan ders alýrsýnýz veya almazsýnýz, o baþka... Kýbrýs'ý býrakýn þimdilik... Bu kargaþa, bu toz duman içinde yeni bir þey olmaz... Ankara'da koltuklarý çatýrdayanlar dönüp de þimdi Kýbrýs'a bakmaz... Kendini kurtarmak vatan kurtarmaktan önde gelir!.. Adadaki Erdoðan taraftarlarýna ve bilhassa Mehmet Ali Talat'a iyi haberler veremediðim için üzgünüm... Dert etmeyin... Geçer gider bu da... Talat yeni bir acentalýk alýr, siz de yeni bir bayilik alýrsýnýz yakýnda... Bir kral gider, baþka bir kral gelir... Kral ölürse, yaþasýn kral diye baðýrmaz mý kargalar da?

3 AFRÝKA dan mektup... BAÞINI DUVARLARA VURA VURA... UBP ile CTP arasýnda bocalayýp duran ve bir onu, bir onu seçen halk bunun bedelini çok aðýr ödüyor. Sonuçta "Yok birbirinden farký" diyerek isyan ediyor... UBP zam yapýyorsa CTP de yapýyor... UBP Ankara'nýn paketini uyguluyorsa CTP de uyguluyor... UBP kendi müþavirlerini atýyorsa, CTP de kendi müþavirlerini atýyor... UBP Türkiye'den gelen yetkilileri nasýl karþýlýyorsa, CTP de öyle karþýlýyor... Fark nerede? Bilen, gören varsa göstersin bize de... Hükümetin yaptýðý okkalý zamlara karþý sendika ve örgütlerimiz de halký korumaktan çok aciz! Sendikalara karþý da herkesin güveni iyice sarsýldý... Elektrik zammýna karþý yapýlan pasif eylemler yeni zamlar için hükümeti daha da cesaretlendirmekten baþka iþe yaramadý... Düþünün... Karanlýkta... Araçlý... Ve insansýz eylem yaptýlar... Ve bunu da halka elektrik zammýný protesto diye yutturmaya kalktýlar... Kendine CTP'ye teslim olmuþ bir baþkan seçen zavallý esnaf baþýný duvarlara vurmayýp da ne yapsýn? Toparlanýyoruz Hareketi lideri Kudret Özersay elektrikle ilgili önemli bir belge yayýnladý dün sosyal medyada... Kýb-Tek ile Turkish Petroleum International Company Ltd. arasýnda 14 Ocak 2011'de imzalanan bir ek protokol Ocak 2012'den itibaren yürürlüðe giren bu protokol fuel oil alým-satým anlaþmasý... Protokolde bir peþin ödeme, bir de vadeli ödeme var... Peþin ödeme için fiyat 31 dolar gün vadeli ödeme için ise fiyat 55,23 dolar... Bizim devlet ne yapýyor? Vadeli alýyor ve dünya kadar fark ödüyor. Özersay þöyle diyor: "31 dolara alabileceðin santral yakýtýný 55 dolara alýrsan ne olur? Ne olacak, Elektrik Kurumu'nun borcu daha da büyür ve batar! Sorumlularý devleti zarara uðratmaktan yargýlamayý düþünen var mý? Faturayý bize deðil, bu hesabý yapamamýþ olan þahýslara kesin lütfen." Ýþ iþten geçtikten sonra El-Sen önceki gün eylem yapmýþ... Maliye Bakanlýðý'na giderek devletin borçlarýný talep etmiþ... Ödenmezse bu kurumlarýn elektriðini keseceðini söylemiþ... Hani, kestiler mi? Sendikalarýn söyledikleri deðil, yaptýklarý önemli... Bakýn, þimdi herkes yine bildiri üstüne bildiri yayýnlýyor... "Zamlar geri alýnsýn" diyor... Takan mý var? Zamlar geri alýnsýn demekle geri alýnýr mý? Eðer yapabileceðiniz baþka hiçbir þey yoksa, susun hiç olmazsa! Lapta-Karþýyaka arasýnda Helikopter düþtü Ýlaçlama yaparken elektrik tellerine çarparak düþen helikopterin pilotu kazadan hafif yaralý kurtuldu Lapta-Karþýyaka arasýnda Çamkese böceði için ilaçlama yaparken elektrik tellerine çarparak düþen helikopterin pilotu kazadan hafif yaralý kurtuldu. Polisten alýnan bilgiye göre, dün saat sýralarýnda meydana gelen kazada pilot helikopterden çýktýktan sonra helikopter alevlendi. Çýkan yangýný itfaiye ekipleri söndürdü. Pilotun, 33 yaþýnda Fransýz Fransua Françouis Gillet olduðu belirtildi. POLÝS AÇIKLAMASI Bu arada Polis Basýn Subaylýðý olayla ilgili þu açýklamayý yaptý: "Lapta'da Týnaz Tepe mevkiinde, Çam köse böceði ile mücadele ile ilgili olarak Orman Dairesi tarafýndan kiralanan Fransýz bir þirkete ait pilot Fransua Francouis Gillet (E-33) yönetimindeki ilaçlama helikopteri, ilaçlama yaptýðý sýrada yüksek gerilim hatlarýna çarpmasý sonucu düþmüþtür. Kaza sonucu yaralanan pilot, Girne Akçiçek Hastanesine kaldýrýlarak yapýlan tedavisinden sonra müþahede altýna alýndý." BAKANLIK AÇIKLAMASI Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý, Orman GÖREVE GÝTMEYEN 4 ÖÐRETMEN HAKKINDA KTÖS YASAL ÝÞLEM ÝSTEDÝ KTÖS, yaptýklarý tüm uyarýlara raðmen yasa gereði Kamu Hizmeti Komisyonu'nun atadýðý göreve gitmeyen öðretmenlerle ve "onlarý koruyanlarla" ilgili yasal iþlem baþlatýlmasýný istedi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, Ýlköðretim Dairesi'ne baðlý okullarda çalýþmasý gereken bazý öðretmenlerin, görev yerlerine gitmedikleri gibi, "partizanca korunduðunu ve devletten maaþ almaya devam ettiðini" belirtti. Emeðin ve çalýþanýn temsilcisi olan Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'nýn alýnteri dökmeyenleri ve görevini yerine getirmeyenleri savunmadýðýný ve savunmayacaðýný belirten Elcil, bu baðlamda geçtiðimiz hafta görev yerine gitmeyip, siyasiler tarafýndan korunan dört öðretmenle ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu, Baþsavcýlýk, Sayýþtaylýk, Maliye Bakanlýðý ve Eðitim Bakanlýðý'na yazý Dairesi Müdürlüðü bünyesinde gerçekleþtirilen çam kese böceðine karþý ilaçlama çalýþmalarý sýrasýnda bir helikopterin dün saat civarýnda düþtüðünü açýkladý. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, yaþanan olayda helikopterin pilotunun, hafif þekilde yaralandýðý; hastanede yapýlan kontrolü ve muayenesi sonucunda taburcu edildiði kaydedildi. Açýklamada, olayýn, çalýþmalarý yürüten Envirotek Cyprus firmasýna ait Helikopterin, Lapta, Baþpýnar bölgesinde ilaçlama yaptýðý sýrada yüksek gerilim hattýna takýlmasý sonucu meydana geldiði belirtildi. Helikopterin düþmesi sonucu bölgede küçük bir yangýn meydan geldiði ve söz konusu yangýnýn, Ýtfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi Müdürlüðü ekipleri tarafýndan söndürüldüðü kaydedildi. Yaþanan olay ile ilgili baþta Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý olmak üzere Polis Genel Müdürlüðü'nün gerekli araþtýrma ve soruþturmayý baþlattýðý belirtildi.açýklamada þunlar kaydedildi: "Meydana gelen bu talihsiz olaydan dolayý büyük bir üzüntü duymaktayýz. Helikopter Pilotunun olayý sadece hafif bir yaralanmayla atlatmasý ise en büyük tesellimizdir. Faaliyetleri yürüten firma ile yapmýþ olduðumuz sözleþme gereði en kýsa süre içerisinde yeni bir helikopterin temini saðlanacak ve ilaçlama faaliyetlerine kaldýðý yerden devam edilecektir." yazdýklarýný açýkladý. Þener Elcil Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkanlýðý na aþaðýdaki yazýyý gönderdi: Sn. Kamil Kayral KKTC Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkaný; Aþaðýda isimleri belirtilen Ýlköðretim Dairesi'ne baðlý okullarda çalýþmasý gereken öðretmenler, görev yerlerine gitmedikleri gibi partizanca korunmakta ve devletten maaþ almaya devam etmektedirler. 1- Ersin Tünay Þht. Doðan Ahmet Ýlkokulu 2- Fergün Ulual Þht. Ertuðrul Ýlkokulu 3- Hakký Baþarý Dikmen Ýlkokulu 4- Emir Emirkaný Paþaköy Eþref Bitlis Ýlkokulu Yaptýðýmýz tüm uyarýlara raðmen yasa gereði Kamu Hizmeti Komisyonu'nun atadýðý göreve gitmeyen yukarýda isimleri belirtilen öðretmenlerle ve onlarý koruyanlarla ilgili yasal iþlem baþlatýlmasýný saygýlarýmla bilgilerinize getiririm. existence Elvan Levent BAMBAÞKA BÝRÝ Belki kimsenin dili bizim onu tükettiðimizi söylemeye varmadýðýndan, demokrasinin kendi kendini tükettiðini söylüyorlar þimdilerde sýklýkla. Ben de dönüp, iþin özüne bakýyorum, Montesquieu'nin yazdýklarýný okuyorum mesela. Bir toplumu oluþturan insanlarýn birleþtikleri zaman, kiþisel zayýflýklarýnýn bilincini yitirdiklerini söylüyor. Her toplumun zamaný geldiðinde kendi gücünün farkýna vardýðýný, milletler arasýndaki savaþýn da bundan kaynaklandýðýný... Kiþilerin kendi güçlerinin farkýna varmalarýyla ise, toplum içindeki bireysel savaþlarýn baþladýðýndan bahsediyor... Savaþýn amacý zafer, zaferin amacý fethetmek, fethetmenin amacý sahip olmak, diyor Montesquieu... Yönetimdeki güç daðýlýmýnýn, yönetimde bulunanlarýn ellerindeki gücü kötüye kullanmamalarý açýsýndan kaçýnýlmaz olduðunu, tekrarlýyor... Cumhuriyetin kökünde iyilik... Monarþinin kökünde onur... Despotizmin kökünde ise, korku yatýyor, diyor... Yani Montesquieu'ye göre, dünyayý idare eden mekanizmanýn tanrýsal bir güç veya tesadüfle bir ilgisi yok kesinlikle. Bu doðrudan, her toplumda 'milletin ruhunu' oluþturan ahlaki ve fiziksel özellikler ile ilgili ki, bu özellikler sonuç olarak kamusal yaþamý ve hukuksal idareyi de tanýmlýyor. 'Milletin ruhu'nun belirleyen en önemli faktörlerden birinin ise 'iklim' olduðunu söylüyor... Sýcak iklim insaný tembel... Soðuk iklim insaný çalýþkandýr, derler... Biz bunu Kýbrýs'ta çok duyduk ve bütün tembelliklerimizin suçunu sýcaðýn üstüne attýk, bildiðiniz gibi. Montesquieu'de ise sýcak iklimle soðuk iklimin karþýlýðý, 'kölelik'le 'özgürlük'e denk geliyor iþte... Sýcak eþittir tembel, tembel eþittir köle, gibi birþey yani... Mantýklý geliyor mu kulaðýnýza? Ruslarý da hep bu soðuk havalarýn alkolik bir millet yaptýðýný söyleyip duruyorlar... Ve çok fazla domuz eti yemelerini de sürekli diz boyu kara baðlýyorlar, deðil mi? Oralara gidip milletin ruhu nasýl, diye sorsanýz herhalde, salam ve vodka varsa, iyidir, diyeceklerine hiç þüphe yok elbette. Buna raðmen, Rusya Parlamentosu'nda, milletvekillerinin kendi yazdýklarý þiirleri okuduklarý özel bir gece düzenlenmiþ geçenlerde. Ve bu özel gecede, parlamento sözcüsü de aþaðýdaki gayet ilginç bulduðum sözleri sarfetmiþ: "Gerçek bir politikacý, týpký bir yazar ve þair gibi yaþadýðý zamaný keskin bir þekilde hissedebilmeli, insanlarýn sadece akýllarýna deðil, yüreklerine de hitap edebilmeli ve düþüncelerini anlaþýlýr bir þekilde ortaya koyabilmeli. Bu yüzden parlamentomuzdaki milletvekillerinin þiir yazmalarý bir tesadüf deðildir." Romantik, deðil mi? Bunun üstüne, benim aklýma nedense, tam bir 'hit' olmasýna ve yýllardýr ayrý ayrý kiþilerin dillerinden düþmemesine karþýn, en çaresiz durumlarda bile þimdiye dek toplu bir þekilde seslendirildiðini hiç dumadýðým Gloria Gaynor'ýn 'I Will Survive', þarkýsý geldi. Doðrudan Türkçe'ye çevirisi 'Hayatta Kalacaðým' olurdu ancak, bunu Ajda Pekkan'ýn aðzýndan 'Bambaþka Biri' þeklinde dinledik hep. Bambaþka biri... Bu da pek yalan sayýlmazdý... Eðer bizim meclisimizde, Rusya'daki gibi bir þiir gecesi düzenlemeyi düþünmüyorlarsa mesela, bana kalýrsa en azýndan bu þarkýyý seslendirebilirlerdi. Milletin duygularýna tam olarak tercüme olmazdý belki ama hiçbirþeyden iyidir, diye düþünüyorum. Özellikle nakarat kýsmý, hep birlikte söylenirse, ses getirebilirdi: "Olmaz artýk kapý açýk/ Arkaný dön ve çýk istenmiyorsun artýk/ Bir zamanlar sen de bana acýmadýn/ Yalnýz kaldým yýkýlmadým ayaktayým"...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Elektrik akaryakýt ve sonunda tüpgaz Zam kazýklarý gelir tabur tabur dizilir Protestolar bildiriler sivrisinek saz Zamlar sanki kader diye kabul edilir Ali OSMAN Periyodik OYNA CTP Aslý gitti kopyasý geldi! Aslý iþi iyi becerirdi Ankara'nýn talimatlarýyla bu iþi yaptýðýný dolaylý da olsa söylerdi. Kopyasý bunu gizlemeye ve Ankara'nýn burayý yönetmediðini, kendilerinin icraatlarý olduðunu açýklamayý destur edindi. UBP'nin çirkef politikasýna, topluma gýna getiren icraatlarýna karþý çýkan Kýbrýslýtürkler çok kýsa sürede UBP'yi arar duruma geldi! En azýndan onlar, ekonomik ve siyasi olarak baþýmýza gelenlerin kaynaðýnýn Ankara olduðunu ima ederlerdi Toplumdaki genel kaný bu. CTP muhalefette olduðunda zamlara karþý sokaklarý çökertirdi. Þimdi ses seda yok Sendikalara bakýyoruz, sadece bildiri yayýnlamakla yetiniyorlar. O da iþ olsun babýnda! Pazartesi akþamý akaryakýta zam geldi Yetmedi Haber bültenleri Salý akþamý akaryakýta bir zam daha yapýldýðýný duyurdu. O kadar kalmadý rutine giren zam haberleri Tüp gaza da yüzde onu aþkýn zam yapýldý. CTP'nin bildiði tek aktivite anlaþýlan budur. Ýcraat yapmayý zam yapmakla eþ tutuyorlar Ellerinden gelen bu Gündelik zamlarla KKTC'yi idare etmeye çalýþýyorlar. Eskiden CTP'liler zam yapýldýðýnda ne derlerdi? "Zam, zulüm, iþkence, iþte UBP" Devran ters döndü UBP'liler, Ankara'nýn CTP'yi kendi hizalarýna çekmesine çok memnundurlar Kendileri için CTP'nin yollarý arþýnlayarak, tencere tava çalarak söylediklerini, onlar meydanlarda, yollarda deðil ama çeþitli kulislerde kýs kýs gülerek dile getiriyorlar. Toplumun umudu bellenen sendikalar, sivil toplum örgütleri sessiz kalmakla düzene hizmet etiklerinin, varolan yönetimin yaptýklarýný onayladýklarýnýn ve Ankara'ya gülücükler daðýttýklarýnýn aslýnda farkýndadýrlar. Politize olmayý bir partiye baðlanmak sanýyorlar. Ve soyulan, soðana çevrilen toplumun gözünde zerre kadar itibarlarýnýn kalmadýðýnýn da biliyorlar Yalan üzerine kurulmuþ KKTC siyasetinin temel taþlarýný oluþturuyorlar Kýsa sürede zam þampiyonu olan CTP'ye toz kondurmamaya çalýþýyorlar Akaryakýta, elektriðe ve gaza yapýlan zam hayatýn her alanýnýn pahalýlaþmasýna neden olur Sadece lüks tüketim maddeleri deðil, temel gýda maddeleri de bundan payýný alýr TL asgari ücretle zamlanmýþ elektrik faturasýný, tüpgazýný, akaryakýtýný alamayacak durumda olan vatandaþlar, temel gýda maddelerine yapýlacak zamdan sonra evlerine giren ekmeðin, sütün, etin de yüzünü göremeyeceklerdir. Okul masraflarý, ev kiralarý, ev taksitlerine para kalacak mý? Bu zamlarýn sonrasý da önemli Hýrsýzlýklar, soygunlar zaten durulmadý Bundan sonra KKTC sormagir haný olarak deðil soygunlar diyarý olarak da tarihte yerini alacak Kurtuluþ yok mu? Var Önce Türkiye'den, sonra KKTC'den vazgeçmek Ne valilik kalýr, ne Silahlý Kuvvetleri, ne CTP, ne UBP, ne de diðerleri Bundan güzeli olur mu? Kalay KEÞKE TÜRKÝYE BAÐIRSAKLARINI TEMÝZLESE Türkiye Ýstanbul'daki yolsuzluk ve rüþvet operasyonuyla çalkalanýyor. AKP'li 3 Bakan'ýn oðullarý gözaltýna alýnýyor. Halk Bankasý Genel Müdürü, Fatih Belediye Baþkaný dahil 37 kiþi gözaltýna alýnýyor. Ama ne Baþbakan'dan ses çýkýyor, ne de Bakan'lardan. Haber dünya basýnýnda flaþ haber olarak yer alýrken, Türkiye basýný týpký Gezi Parký olaylarýnda olduðu gibi "penguen" takýlýyor. Bu arada bu operasyonlar için "Türkiye baðýrsaklarýný temizliyor" yorumu yapýlýyor. Keþke keþke Türkiye baðýrsaklarýný temizlese. Belki sýra Türkiye'nin "kalýnbaðýrsaðýna" dönüþen KKTC'ye de gelir Ýçki hýrsýzý yakalandý Gamze BAYKUR - Maðusa Serbest Liman Bölgesinde 28 Kasým ile 16 Aralýk tarihlerinde Adem Kanerler'e ait konteyneri açarak þarap ve viski çalan Þadan Mamali isimli kiþi tutuklandý. "Kasti hasar" ve "Sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Mamali, tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. 72 þiþe þarap, 84 þiþe viski çaldý Olayýn tahkikat memuru Hüseyin Akkaplan, zanlý Þadan Mamali'nin 28 Kasým 2013 tarihinde Maðusa Serbest Liman Bölgesinde bulunan Adem Kanerler'e ait konteynerin çelik mührünü kesme makasýyla keserek kasti hasara uðrattýðýný ve konteyner içinden 72 þiþe kýrmýzý þarap sirkat ettiðini açýkladý. Akkaplan, sirkat edilen kýrmýzý þaraplardan 6 þiþesinin zanlýya ait EM 742 plakalý araçta bulunduðunu belirtti. Akkaplan, ayrýca zanlý Mamali'nin 16 Aralýk tarihinde de yine Adem Kanerler'e ait konteynerin çelik mührünü ayni þekilde keserek hasara uðrattýðýný ve konteyner içerisinden 84 þiþe Black Label marka içki sirkat ettiðini açýkladý. Sirkat edilen konu Black Label marka içkilerin 48 þiþesinin zanlýnýn arabasýnda, 36 þiþesinin ise Lefkoþa'da ikamet eden Ali Can Orbay'ýn evinde bulunduðunu açýklayan Akkaplan, zanlýdan yapýlan soruþturmada konu viskileri Ali Can Orbay'a sattýðýnýn tespit edildiðini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Akkaplan, 66 þiþe þarap ile 9 þiþe viskinin arandýðýný söyleyerek zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Þadan Mamali'nin tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Suriye'ye dönmek istiyor! Lefkoþa'da Ercan'dan Avrupa'ya gitmek için çýkýþ yapmak isterken tespit edilen ve ülkeye kaçak yollarla giriþ yaptýðý anlaþýlan zanlý Hüseyin Muhammet dün yeniden yargý huzuruna çýkarýlarak tutukluluk süresi 3 gün daha uzatýldý... Polis mahkemede yaptýðý açýklamada zanlýnýn KKTC'ye liman olmayan bir bölgeden 12 Aralýk tarihinde giriþ yaptýðýný ve zanlýnýn beraberinde bulunan 5 kiþinin aranmakta olduðunu kaydederken, mahkemede söz hakký alan zanlý "Mahkeme beni Suriye'ye göndermesini istiyorum" dedi... Abbas ELMAS - Ülkeye kaçak yollarla giriþ yaptýðý anlaþýlan Hüseyin Muhammet dün yeniden yargý huzuruna çýkarýldý. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Meriç Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Yusuf Karaoðlularý, zanlý Hüseyin Muhammet'in 12 Aralýk tarihinde tespit edilemeyen ve liman olmayan bir bölgeden KKTC'ye giriþ yaptýðýný söyledi. Zanlýnýn 13 Aralýk tarihinde Ercan Havalimaný'ndan Avrupa'ya gitmek için çýkýþ yapacaðý sýrada görevli muhaceret memurlarý tarafýndan ülkeye giriþinin bulunmamasý nedeniyle fark edilerek gözaltýna alýndýðýný kaydeden polis, olayla ilgili yürütülen soruþturmada zanlýnýn Kýbrýs'a Türkiye'de anlaþtýðý ve ismini bilmediði bir balýkçý ile geldiðinin öðrenildiðini aktardý. Zanlý hakkýnda baþlatýlan polis soruþturmasýnýn henüz tamamlanmadýðýný ifade eden polis, zanlý ile ayni teknede ülkeye yasadýþý yollardan giriþ yapan 5 kiþinin daha olduðunu öðrenildiðini belirterek þahýslarla ilgili araþtýrma baþlattýklarýný kaydetti. Zanlýnýn serbest kalmasý halinde aranan þahýslara etki edebileceðini belirten polis memuru, yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan zanlýnýn 3 gün daha polis karakolunda tutuklu kalmasýný talep etti. Mahkemede söz hakký alarak konuþan zanlý Hüseyin Muhammet, "Mahkemeden beni Suriye'ye göndermesini istiyorum" dedi. Huzurundaki þahadeti ve zanlýnýn söylediklerini dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan zanlýnýn 3 gün daha poliste tutuklu kalmasýný emretti. Hurdalarý izin almadan toplamýþ Abbas ELMAS - Lefkoþa'da 14 Aralýk tarihinde "Yetkili makamdan izinsiz hurda toplama ve sirkat" suçlarýný iþlediði gerekçesi ile polis tarafýndan gözaltýna alýnan Ramadan Kurþuniler, dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlarak teminata baðlandý. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü'nde görevli polis memuru zanlý Ramadan Kurþuniler'in 14 Aralýk tarihinde Lefkoþa'da meydana gelen "Yetkili makamdan izinsiz hurda toplama ve sirkat" suçlarýndan methaldar olduðunu söyledi. Zanlý hakkýnda baþlatýlan polis soruþturmasýnýn tamamlandýðýna, zanlýnýn KKTC vatandaþý olduðuna deðinen polis, zanlýnýn davalarýnda hazýr bulunabilmesi maksadý ile mahkemenin uygun göreceði teminat þartlarýna baðlanmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve zanlýnýn itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, zanlýnýn yurt dýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasý ve tüm seyahat belgelerini polise teslim etmesi þartý ile tutuksuz yargýlanmasýný emretti. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ZAMLAR GELÝR TABUR TABUR DÝZÝLÝR Elektriðe yüzde 30 zam kazýðýndan sonra... Akaryakýt zamlarý da zincirleme gidiyor. Bir haftada 2. zam yapýldý akaryakýta. E n'olmuþ yani yapýlmýþsa? Sandýða gidip bu partilere oy vererek onlarý hükümet koltuðuna oturturken... Bu zamlarý yapacaklarýný bilmiyor muydunuz? Elinizle yaptýnýz... Boynunuzla çekeceksiniz... Çekiyorsunuz da zaten!.. Çekmeye razý olduðunuz da her halinizden belli! Evlendiði gün, telli duvaklý tepebaþý gelinliði içinde aðlýyormuþ yeni gelin... Kýzcaðýzýn bu hali dokunmuþ babasýna... "Böyle aðlayýp sýzlayacaksan gitme, baba evinde kal kýzým" deyivermiþ. Babasý daha sözünü bitirmeden cevap vermiþ kýz. "Yok yok, sen bana bakma baba" demiþ, "Ben hem aðlar hem giderim!.." Bizimki de þimdi o hesap. Biz hem aðlar, hem de bu zam kazýklarýný yeriz! Yazýmýn tam burasýnda, sekreterimiz Gülây girdi içeri... "Mehmet abi" dedi, "Bir tüpgaz bayii telefonla aradý þimdi. Tüpgaza 6 TL zam gelmiþ!" Oh oh ne güzel, diye güldüm sadece. Önce þaþkýn þaþkýn yüzüme baktý Gülây. Ceton düþünce o da güldü. Hade hep beraber gülelim... Yetti artýk be!.. Ona maraz buna maraz... Çatlayalým mý yani? Bugüne kadar protesto edip bildiri daðýttýk kavþaklarda... Hükümetin kýlýný bile kýpýrdatamadýk! Aðlayýp sýzlanmalarýmýzý duymadýlar bile! Elektrik zammýný "derhal" geri alýn dedik... "Derhal"imiz bir ayý buldu! Ne geri aldýlar, Ne de alacaklarýna dair en küçük bir sinyal verdiler! Biz "Derhal geri alýn" dedikçe onlar "Zam yapmazsak karanlýkta kalýrýz" tehdidine sarýldýlar! Ve ardýndan... Akaryakýt zamlarý gelip tabur tabur dizilmeye baþladý! Elektrik kazýðýnýn acýsýndan onu hissedemedik bile! Ve dün de tüpgaza 6 lira birden zam! Yine protesto! Yine aðlayýp sýzlanma! Yine bildiri! Sonuç? Biz hem aðlar hem yeriz! Protesto ve bildiriler sonuç vermedi. Dilerseniz gelin þimdi tam tersini yapalým. Deliliðe vurmak da diyebilirsiniz bunun adýna... Þimdi 40 gün 40 gece þenlikler düzenleyelim zamlarý kutlamak için! Dikilitaþ'tan baþlayabiliriz meselâ... Davul zurna... Çiftetelli... Arabiye... Sirto... Ve de Kozan Marþý!.. Destiler kýrýlsýn... Vur patlasýn çal oynasýn! Ve de dev bir pankart... "Gamsýz kalýrýz... Zamsýz kalamayýz!" Dev bir kazýk!.. "Seni yemeyen ölsün!" El-Sen bir daha ihtar etti! Devlet kurumlarý kendi borçlarýný ödemezlerse elektrikleri kesilecekmiþ! Bu kaçýncý ihtardýr sayýsýný unuttum. Keseceðiz... Keseceðiz... Keseceðiz diyorlar! Sonra... Kesiyoruz... Kesiyoruz... Kesiyoruz diyorlar! Ama bir türlü... Keeees-tik! diyemiyorlar! Öyle olunca da devlet tabii ki borcunu ödemiyor! Ödemeyecek de... Ta ki El-Sen "Keees-tik!" diyene kadar!

5 18 Aralýk 2013 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Çok büyük sorunlarýmýz olduðu bir gerçek Ama büyümelerinde ve büyütülmelerinde hepimizin payý olduðu da bir gerçek... MÝÞ-MIÞLAR Cumhurbaþkaný Eroðlu "Henüz toprak konusunu görüþmedik" demiþ. - Bugüne kadar hep havadan sudan konuþtuklarý belliydi zaten! Geçtiðimiz hafta da, bazý avcýlar kendi köpeklerini vurmuþ. - E insaf artýk Atýný vuran kovboylarý da geçtiniz artýk! Angolemli, Karpaz'daki eþek sorununun çözülmesini istemiþ. - Lütfen ayýrýmcýlýk yapmayýn hocam! Ülkedeki bütün eþeklerin sorunu çözülmeli. Gazetecilerin gazetesi Havadis yalan haber yayýnlamýþ. - Günahlarýna girmeyin... Dünyadan haberleri yok ki... Uyanýk çok Belki de birileri "yeni plan" diye yutturdu bunlara EL-SEN, Maliye Bakanlýðý önünde eylem yapmýþ. - Eylem türü "Kendin piþir, kendin ye" Ya da "Kendi söyle kendi oyna". Þonya "O talihsiz olay keþke yaþanmasaydý" demiþ. - Gerçekten de Sana ne de kalkýp "nisap" istersin! DP'deki huzursuzluk haberlerini avuçlarýný ovuþturarak izleyenler varmýþ. - Sadece avuçlarýný ovuþturanlar yok ki Kasýklarýný tutarak gülenler de var. AKP'nin Kýbrýslý Türklere çözüm borcu varmýþ. - Hop hop Neden sadece AKP? CHP'nin, DSP'nin, MHP'nin, ANAP'ýn, DYP'nin borçlarýný ne hakla siliyorsunuz? PÝÞMÝÞ KELLE GÝBÝ SIRITMAK Hah hah hah ha Hah hah Ha ha haa. Haaaaa. Kusura bakmayýn Kendimi tutamýyorum Haaa haa Haa hahha O fotoðrafý gördüðüm andan beridir gülüyorum böyle. Sayýn Denktaþ ve Sayýn Þonya Süpersiniz Biliyorsunuz Bunlar kanlý býçaklý olmuþ, düelloya karar vermiþlerdi daha iki gün önce. Millet toplanmýþ kanlý bir düello beklerken, bir de baktýk sarmaþdolaþ olmuþlar Bütün gazetelerde boy boy fotoðraflarý vardý el sýkýþýrken Gülüyorlardý da. Bir hocamýz vardý lisede. Piþmiþ kelle gibi ne sýrýdýn evladým derdi Daha çok gülerdik bu lafýna! O aklýma geldi. Karþýlýklý gülüþtüklerini görünce baþladý gülme krizim. Hah hah ha Hah hah ha Muhabbete bak. Tokalaþma, kucaklaþma, tükürdüðünü yalama faslýndan sonra ilginç bir laf attý ortaya Denktaþ: Gardaþlar kopmaz... Bak sen Gardaþlar kopmazmýþ Ýnsaf Bundan daha büyük kandýrmaca olmaz. Nasýl kopmaz yahu Ülke, kopuk gardaþlýklarlar ülkesi Yeter ki çýkarlar çatýþmasýn Ne gardaþlýklar kopar Ve yeter ki çýkarlar uyuþmasýn Ne kanlý býçaklýlar gardaþ olur. Ma uyumayýk ya da ararsýnýz gandýrasýnýz bizi! BÖYLE BÝR ANDI Ustam ýn yeni oyuncaðý AFRÝKA 17. yaþ gününü kutladý dün. Bir itirafta bulunayým. Yarýna yine ne konu bulacayýk da milleti biraz eðlendirelim, tebessüm ettirelim gibilerden bir endiþe vardý kafamda Lololo ya baþladýðým ilk zamanlar... Allah razý olsun siyasilerimizden BAYBARS Bunca yýldýr, hiiiç sýkýntýya düþürmediler bizi. Her gün yeni bir masgaralýk sahnelediler. Saðolasýnýz Þonya Saðolasýnýz Denktaþ. Siz bizi güldürdünüz, Allah da sizi güldürür inþallah... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Kendi halinde, kendi yaðý ile kendi ciðerini kavurmaya çalýþan sade vatandaþlar olup bitenleri nefretle izliyor.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu HERKES EVÝNE (Ýstanbul) yýlýndan sonra ilk defa ümitlenmiþtik Tekrar cumhuriyetimize dönecektik. Kurtaranlarýn çekileceði, kurtulduðumuzun tescillendiði bir döneme girecektik. Bundan sonrasý artýk kolaydý. Ýþimize bakacaktýk. Öyle oldu, böyle oldu derken Günlerce tartýþýlan kurtuluþumuzun olacaðýný sandýðýmýz plan suya düþtü. Sonra yýllarca o plan için, "biz evet onlar hayýr" demiþlerdi nakaratýný dinledik. Uzayan bir nakarattý bu. Bitmez itmezdi. "Nakaratý geçip meydana girelim" dedik. Kimse meydana girmedi. Nakaratta kaldýlar. Þimdi nakarat tam unutuldu derken, yeni bir parçayý piyasaya sundular Ve 10 yýl sonra döndük ayný noktaya Yine planlar, yine tartýþmalar. "Bu seferki daha kötü" diyenler geçen seferkine "çok kötü" diyorlardý. "Bu sefer hiç olmazsa kötünün iyisi" diyenler de "kötünün iyisi" diyorlardý. Nasýl bir tezgah ama Ancak. Þarkýlar da hep böyle deðil mi? Giriþ naðmesi var önce. Ýnsan dinlerken hangi parçaya gireceðini kestirebilir... Mayýþýr birazcýk. Sonra bekler ilk sözleri. "Ýlk aþkým tek güneþim" ile eþlik edersiniz sevgiliyi düþünerek. Ve aramak istersiniz, "Aþkým bak þarkýmýz" diyerek. Ki sokaktaki lambasuyucu tüm konsantrasyonunuzu bozar. Kapatýrsýnýz ne varsa Birkaç ay önce Rumlar tarafýndan reddedilen Downer'in çözüm taslaðý "son plan ve harita" diye piþirilip masaya sürüldü. Herkes de bu haritaya bakarken verilecek denilen topraklarýn nereleri olduðunu anlamaya çalýþýyor. Ve kýzýyor verecek olanlara da, isteyenlere de. Ne vardý oysa kimse toprak istemese Ve vermesek Tüm adada söz sahibi olsak. Oysa Sunucu çok kýzýyordu zam haberlerini okurken "Kýbrýslýlarýn sabrýný mý ölçmek istiyorsunuz. Çok beklersiniz çok Biz Kýbrýslýlar " diye devam ederken adamýn yüzüne baktým. "Olân da," dedim, "bu adam 7-8 yýl önce Ýzmir'den buraya tahsil için gelmemiþ miydi?" Tuhaf deðil mi? Kendini ýsrarla hakký olmadýðý halde bizim yerimize koymaya çalýþanlar, bizim yolumuzu týkamaya çalýþanlardýr Bunu görmekte zorlananlar, yeni plana bakarak tartýþýyorlar, "Olur mu hiç O kadar köyü verirsek insanlarý nereye yerleþtiririz" Oysa çok basit bir yolu var bunun. Ne plan gerektirir, ne tartýþma Tek bir cümle ile bu iþ biter: "Herkes evine dönsün". Ne kendini Kýbrýslý yerine koymak isteyenler kalýr, ne de "sen istedin ben vermem" tartýþmalarý. KASIMOÐLU BY-PASS AMELÝYATI OLDU Gazeteci Erten Kasmoðlu'nun Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde yapýlan By-Pass operasyonunun baþarýlý geçtiði bildirildi. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, 15 gün önce solunum yetmezliðiyle YDÜ Hastanesi'ne kaldýrýlan Kasýmoðlu'na önceki gün By-Pass yapýldý. Yazýlý açýklamada, Vatan Gazetesi Sahibi, Gazeteci Yazar Erten Kasýmoðlu ilk baþvurusunun ardýndan yapýlan tetkiklerde kalbe giden 2 ana damarýn tamamen týkalý; üçüncüsünde ise ileri derecede darlýk olduðunun tespit edildiði ve geçirdiði kap krizine baðlý olarak kalbin yüzde 20 çalýþtýðý teþhisi konduðu hatýrlatýldý. Mehmet Ali Talat, Türkiye Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun KKTC ziyaretinin olumlu sonuçlarý olacaðýný vurguladý. Ofisinden yapýlan açýklamaya göre, Hamitköy ve Taþkýnköy'ü ziyaretinde vatandaþlarla sohbet eden Talat, Türkiye Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun ziyaretinin olumlu sonuçlarý olacaðýný, çözüm için Türkiye'nin belirgin desteðinin kritik önemde olduðunu anlattý. Kýbrýs sorununun çözümünün birincil önemde olduðunu vurgulayan Talat, "Sorunun çözümü Saðlýk Bakanlýðý, Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde ilk kez bir hastaya "Horlama Cerrahisi Ameliyatý" gerçekleþtirildiðini açýkladý. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, daha önce farklý yöntemlerle uygulanan horlama cerrahisi ameliyatýnýn, bu kez Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde yeni tekniklerle uygulandýðý belirtildi. Açýklamada, KKTC'de saðlýk alanýnda bir ilk olan bu ameliyatla, horlama ve uykuda solunum durmasý þikâyetleri ile baþvuran, 2 hastaya, yeni tekniklerle "Horlama Cerrahisi Ameliyatý" gerçekleþtirildiði ve söz konusu hastalarýn saðlýklarýna kavuþtuðu kaydedildi. UYKU APNESÝ TANISI Gazimaðusa Devlet Hastanesine müracaat eden yaþlarý 30 ve 32 olan söz konusu hastalara, Kulak, Burun, Boðaz Polikliniði'nde yapýlan muayenesinde, hafif þiddette týkayýcý uyku apnesi tanýsý konduðunun Açýklamada, Kasýmoðlu'na Kalp Merkezi doktorlarýndan Prof. Dr. Ýlhan Sanisoðlu'nun dün yaklaþýk 3,5 saat süren baþarýlý bir By-Pass operasyonu gerçekleþtirdiði kaydedildi. Operasyonda Kasýmoðlu'nun kalbe giden 3 ana damarýnýn deðiþtikten sonra yoðun bakým ünitesine alýndýðý belirtilen açýklamada, Prof. Dr. Ýlhan Sanisoðlu, Kasýmoðlu'nun beklendiðinden çok daha iyi olduðunu belirtti. Kasýmoðlu'nun solunum cihazýndan çýkartýldýðýný ifade eden Prof. Dr. Sanisoðlu, Erten Kasýmoðlu'nun düþük dozda kalbi destekleyen ilaçlar aldýðýný ve bir kaç gün içerisinde normal servise alýnmasýnýn planlandýðýný kaydetti. Talat Davutoðlu'ndan umutlu için sürükleyici güç olarak elimizden gelen çabayý ortaya koymalý, bu baðlamda da bir ön þart haline getirilmiþ olan ortak metnin bir an önce hazýrlanmasýný zorlamalýyýz" dedi. Mehmet Ali Talat, uluslararasý hukukun içerisinde olmanýn önemini örneklerle ortaya koyarak, "Uluslararasý hukuk ile buluþmanýn, çaðdaþ bir yönetime kavuþmanýn, kurallara uygun yaþamanýn ve kurumlarýmýzýn güven algýsý yaratmasýnýn yolu da çözümden geçer" ifadesini kullandý. MAÐUSA DEVLET HASTANESÝ'NDE HORLAMA CERRAHÝSÝ AMELÝYATI YAPILDI belirtildiði açýklamada, tanýnýn konulmasýndan sonra, her iki hastaya da birer hafta ara ile Kulak, Burun, Boðaz, Baþ ve Boyun Cerrahisi hekimi Op. Dr. Mustafa Balcýoðlu tarafýndan horlama cerrahisi ameliyatýnýn yapýldýðý ifade edildi. "KKTC'DE BÝR ÝLK " Ülkede bir ilk olduðu ifade edilen ameliyatta, her iki hastanýn da "anterior palatoplasti" ve "posterior plikoplasti" tekniði ile "opere edildiði", bu tekniðin horlama cerrahisinde "KKTC'de bir ilk" olduðu kaydedildi. "BÝRÇOK ÝNSAN FARKINDA DEÐÝL " Týkayýcý Uyku Apnesi Sendromu'nun, günümüzde birçok kiþinin maruz kaldýðý bir hastalýk olduðunun belirtildiði açýklamada, birçok insanýn bunun farkýnda bile olmadan yaþamýný devam ettirdiðine dikkat çekildi. FELLAHOÐLU ÝLE TOPBAÞ - Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Kadri Fellahoðlu ile Ýstanbul Büyükþehir (ÝBB) Belediyesi Baþkaný Kadir Topbaþ Ýstanbul'da bir araya geldi. LTB'den yapýlan açýklamaya göre görüþme, Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun "Ada" oyunu için 2 günlüðüne Ýstanbul'a giden Baþkan Fellahoðlu bu çerçevede temaslarda da bulundu. ÝBB'nin Sütlücü'deki Yatýrým ve Hizmetleri Deðerlendirme Merkezi'nde bir araya gelen Topbaþ ve Fellahoðlu ikili iliþkilerin geliþtirilmesi ve özellikle Ýstanbul ile Lefkoþa'nýn "Kardeþ Þehir" olmasý üzerinde görüþ alýþveriþinde bulundu. GÜNLÜK TBMM'DE SADECE 2 AKP MÝLLETVEKÝLÝ Ýstanbul'da mali þube ekiplerince dün sabah saatlerinde "kamu ihalelerinde fesat ve rüþvet" iddiasýyla yapýlan operasyonda Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan'ýn, Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler'in ve Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ýn oðlu gözaltýna alýndý. Sabah yapýlan ve gündeme bomba gibi düþen operasyonlar TBMM'de de etkisini gösterdi. 324 milletvekili olan AKP'den TBMM'de sadece 2 milletvekili vardý. Meclis'teki AKP sýralarý boþtu. MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoðlu TBMM Genel Kurul'unda çektiði bir fotoðrafý Twitter sayfasýndan paylaþtý. Türkoðlu'nun paylaþtýðý fotoðrafta yaþanan operasyon sonrasýnda AKP'li milletvekillerinin koltuklarýnýn boþ olduðu ve sadece 2 milletvekilinin Genel Kurul'a katýldýðý görüldü. Twitter'da paylaþýlan fotoðrafýn altýnda þöyle bir yorum vardý: "Emniyetteyiz, dönecez " DÝRENÝÞ YOK, ZAM ÇOK Elektriðe yaptýðý okkalý zamdan sonra CTP-DP hükümeti okkalý bir zam da tüpgaza yaptý. Eðer sendikalarýmýz elektrik zammýna karþý bu kadar pasif davranmasaydý, tüpgaza da zam yapamazlardý! ERCAN KURTULUR MU? Türkiye'de dün gözaltýna alýnanlar arasýnda bizim Ercan'ý ele geçiren Taþyapý þirketinin patronu da var... Ercan'ý biz kurtaramadýk, ama savcý Zekeriya Öz kurtaracak galiba! HELÝKOPTER Doðrusu hiç beklenmedik bir kazaydý... Çam kese böceðini havadan ilaçlayan helikopter düþtü... Dua edin pilot sað kaldý... Bize havada uçmak da yaramadý! TALAT'IN UMUDU Mehmet Ali Talat'a göre, Davutoðlu'nun KKTC ziyaretinin olumlu sonuçlarý olacakmýþ... Davutoðlu'nun partisinin baþýna gelenlerin farkýnda deðil herhalde... Ahmet Bey önce kendini kurtarmaya baksýn, sonra Kýbrýs'ý... ZAMANI GEÇTÝ Türkiye'de bazý AKP'li bakanlarýn dokunulmazlýklarý kaldýrýlarak yargýlanacakmýþ... Bizde ise zamaný çoktan gelip geçti! Týrnak... "Kýbrýs meselesi, Kýbrýslýlar dýþý büyük güçlerin menfaatinin kesiþtiði noktada çözülebilir. Bunun da ne zaman olacaðýný veya olup olmayacaðýný bilemem ki! Kýbrýslýlarýn kendilerinin anlaþamayacaklarýný kesin bilirim. Ýki tarafýn liderliðinde empati yapabilme yeteneði yok." Ünal AKÝFLER (Havadis) "78 sayfa denince biraz huylanmadým deðil, ama olamaz hepimizin masa üstünde bulunan, içinden haberler yaptýðýmýz, Ýngilizcesi birçok gazete ve internet sitesinde yayýnlanan Downer Belgesi'nin 'Ban Ki Moon Planý' diye bu ülkenin önemli gazetelerinden Havadis'te yayýnlanabileceðini düþünemedim doðrusu. Sabah kalkýp bir Havadis alýnca da ciddi anlamda hayal kýrýklýðýna uðradým." Rasýh REÞAT (Kýbrýs Postasý) "Kamyonla çöp dökenlere... Dere yataðýna izinsiz inþaat baþlatanlara... Aracýn penceresini açarak, su veya kola þiþesi fýrlatanlara... Ýnþaat atýklarýný aylarca, yýllarca kaldýrmayanlara... Kamyon ve kamyonet içinde örtüsüz çöp taþýyarak, bunlarý yollara döküp saçanlara aðýr cezalar verilemez mi?.. Ýstenirse verilir... Yasalarda eksiklik varsa yeni düzenleme yapýlýr..." Reþat AKAR (Diyalog) Günün Kahramaný RECEP TAYYÝP ERDOÐAN Dünyadaki flaþ haber Türkiye haberi idi dün... Cumhuriyet savcýlýðýnýn sabahýn erken saatlerinden itibaren Ýstanbul ve Ankara'da baþlattýðý rüþvet ve yolsuzluk operasyonu tüm dünya medyasýna baþ haber oldu... Gözaltýlar sürerken AKP ile kurmaylarý tam bir sessizliðe büründü, Erdoðan ise Konya'da yaptýðý konuþmada tuzaklara ve tehditlere boyun eðmeyeceðini söyledi. Dün TBMM'ye de gitmedi AKP'liler... Meclis salonunda yalnýz iki kiþi yer aldý. Sosyal medyada bunun için "Karakoldayým, iþim bitince döneceðim" taþlamalarý yapýldý.

7 18 Aralýk 2013 Çarþamba 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI "KUZEY KIBRIS ÜRÜNLERÝYLE SAÐLIKLI BESLENÝYORUM" TANITIM KAMPANYASI BAÞLADI Yerli ürünleri tüketimi ve saðlýklý beslenmeyi teþvik etme amacýyla ilkokullarda yerli ürün zeytin yaðý ve harup pekmezinin tanýtým kampanyasý baþlatýldý. Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO)'nýn "Yerli Ürün Haftasý" etkinlikleri çerçevesinde, "Kuzey Kýbrýs Ürünleriyle Saðlýklý Besleniyorum" isimli bilgilendirme etkinliðine Nejati Taþkýn Ýlokulu'nda baþlandý. KTSO, Eðitim Bakanlýðý, Kýbrýs Türk Diyetisyenler Birliði ve Gýda Mühendisleri Odasý iþbirliðiyle organize edilen etkinlik kampanyasýnda tüm okullara görsel materyaller gönderilecek, bazý ilkokullar ziyaret edilecek. Etkinlikte yerli ürünlerin üzerinde yer alacak logonun da tanýtýmý yapýldý. Tanýtým ziyaretleri Aralýk ayý sonuna kadar devam edecek. Türkiye'yi sarsan yolsuzluk operasyonu Yaklaþýk 49 kiþinin gözaltýna alýnmasýna neden olan suçlamalar arasýnda Marmaray kazýsýndan çýkan tarihi eserlerin el altýndan satýlmasý da olduðu öne sürülüyor... T24 - Sabah saatlerinde baþlayan yolsuzluk operasyonlarýnda aralarýnda bazý bakanlarýn çocuklarýnýn ve ünlü iþadamlarýnýn da bulunduðu yaklaþýk 49 kiþi gözaltýna alýndý. Mali ve Organize Suçlarla Mücadele þubelerinin yürüttüðü operasyonda gözaltýna alýnan kiþilere yöneltilen suçlamalar arasýnda "imar usulsüzlükleri", "hayali ihracat" ve "rüþvetle bakanlýk üzerinden vatandaþlýk vermek" iddiasýnýn yaný sýra Baþbakan Erdoðan'ýn Marmaray kazýlarý sýrasýnda "çanak çömlek" diyerek tepki gösterdiði tarihi eserlerin "kamuoyuna açýklanmadan el altýndan satýlmasý" da var. Henüz yolsuzluk operasyonuna dair resmi bir açýklama gelmedi. Ancak bakan çocuklarýnýn ve iþadamlarýnýn gözaltýna alýndýðý operasyonla ilgili çarpýcý iddialar var. Vatan gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, suçlamalarýn temelini oluþturduðu öne sürülen iddialarýn bazýlarý þöyle: 1 yýldýr devam eden bir fiziki ve teknik takip süreciyle yapýlan soruþturmada bazý iþ adamlarýnýn sahte belgeler ve hayali ihracat gibi yöntemlere þüpheli para transferleri yaptýðý belirtiliyor. Bakanlarýn oðullarý üzerinden Türk vatandaþlýðý olmayan kiþilere rüþvetle vatandaþlýk verildiði iddialar arasýnda. Ýmar usulsüzlükleri, rant yolsuzluklarý, yerel yönetimlerin imara açmadýðý arazilerin rüþvetle bakanlýk üzerinden illegal olarak imara açýlmasý. Marmaray kazýlarý sýrasýnda çýkan tarihi eserlerin kamuoyuna açýklanmadan el altýndan satýlmasý da iddialar arasýnda. Ayrýca, Ýstanbul'da Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri'nin bulunduðu binadan üç koruma kurulu müdürü ile iki kurul raportörünün de gözaltýna alýnmasý bu iddialarýn doðruluðunu güçlendirdi. Polis koruma kurulundaki dosyalara el koydu. REZA ZARRAB'IN ALTINLARI Bu arada Türkiye'yi sarsan operasyonda çarpýcý bir çarpýcý iddia da Milliyet gazetesi muhabiri Musa Kesler'den geldi. Kesler'in edindiði bilgiye göre, Atatürk Havalimaný'nda geçtiðimiz ocak ayýnda ele geçirilen ve iþadamý Reza Zarrab'a ait olduðu belirlenen 27 kilo altýn bugün yaþanan operasyonun fitilini ateþledi. Narkotik ekiplerinin uyuþturucu þüphesiyle durduðu kuryelerin üzerinden 27 kilo altýn çýkmýþ, yapýlan incelemede altýnlarýn iþadamý Reza Zarrab'a ait olduðu ve yasal olarak ihraç edildiði anlaþýlmýþtý. Ancak iddiaya göre, havaalanýnda yaþanan bu olayýn ardýndan Mali Polis ve Gümrük Muhafaza ekipleri iþadamý Reza Zarrab'ý yakýn takibe aldý. Yaklaþýk 1 yýldýr süren teknik takibin ardýndan da ünlü iþadamýna yönelik operasyonun düðmesine basýldý. BAKAN ÇOCUKLARI VE ÝÞADAMLARI Ýstanbul ve Ankara'da aralarýnda bakanlarýn çocuklarýnýn ve ünlü iþadamlarýnýn da bulunduðu 37 kiþinin evlerine sabah saatlerinde eþzamanlý baskýn düzenlendi. Günün ilerleyen saatlerinde operasyonlarda gözaltý sayýsý 49'a yükseldi. Ayrýca 7 kiþi için de arama kararý çýkarýldý. Mali ve Organize Suçlar Þubesi'nin yürüttüðü operasyon kapsamýnda gözaltýna alýnan isimler arasýnda bakanlar Zafer Çaðlayan, Muammer Güler ve Erdoðan Bayraktar'ýn oðullarý, iþadamý Ali Aðaoðlu, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Ebru Gündeþ'in eþi Azeri iþadamý Reza Zerrab ve Fatih Belediye Baþkaný Mustafa Demirvar. Soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan kiþilere yönelik olarak "kamu ihalesine fesat karýþtýrma", "illegal yollarla imar izni" ve "altýn kaçakcýlýðý" benzeri iddialar öne sürülüyor. Soruþturmayý eski Ergenekon savcýsý Cumhuriyet Baþsavcývekili Zekeriya Öz'e baðlý savcý Celal Kara yürütürken Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn da subayevlerindeki özel konutunda geliþmelere dair kurmaylarýndan bilgi aldýðý öðrenildi. Mali Þube ekipleri uzun süredir devam eden hazýrlýk çalýþmalarýnýn ardýndan kamu ihalelerinde fesat ve rüþvet operasyonu baþlattý. Sabaha karþý baþlayan operasyonda önceden tespit edilen adreslere baskýn yapýldý. Aralarýnda üç bakanýn çocuklarýnýn yaný sýra önde gelen iþadamlarýndan Ali Aðaoðlu, Reza Zerrab gibi tanýnan isimlerin de bulunduðu çeþitli kaynaklara göre 32 ile 49 arasýnda deðiþen kiþinin gözaltýna alýndýðý ifade edildi. Operasyonun diðer illere de sýçrayacaðý ve gözaltý sayýsýnýn artacaðý aktarýldý. ZEKERÝYA ÖZ NEZARET EDÝYOR Bakanlarýn oðullarýnýn da þüphelileri arasýnda bulunduðu iddia edilen soruþturmayý yürüten isim ise eski Ergenekon savcýsý Cumhuriyet Baþsavcývekili Zekeriya Öz'e baðlý savcý Celal Kara. Emniyet Genel Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele'den edinilen bilgilere göre, operasyonlar bir yýldan beri süren fiziki ve teknik takipler sonrasý yapýldý. Bu sabah düzenlenen operasyonu Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý yürütüyor. Soruþturmanýn gelen bir ihbar üzerine baþladýðý ve gözaltýna alýnan kiþilerin yaklaþýk bir yýldýr takip edildikleri öðrenildi. ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE ÝKÝNCÝ GÖZALTI Ýstanbul polisinin üç ayrý koldan baþlattýðý rüþvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamýnda Yorum Ýnþaat'ýn sahibi Osman Aðca'nýn da gözaltýna alýndýðý öðrenildi. Edinilen bilgilere göre Yorum Ýnþaat'ýn sahibi Osman Aðca da gözaltýna alýnan isimler arasýnda bulunuyor. BAZILARI DAHA DA VATANDAÞTIR Gazetemizi ziyaret eden Vedat Faik isimli vatandaþýmýz komþusuyla arasýndaki anlaþmazlýklardan KKTC'de bazýlarýnýn vatandaþ olduðunu ama bazýlarýnýn daha da vatandaþ olduklarýný söyledi. Vedat Bey'in þikayeti þöyle: "Adým Vedat Faik 76 yaþýndayým. Emekli polisim. Emekli olduktan sonra yurtdýþýna gittim yýlýnda tekrar geri döndüm. Kýbrýs'a yerleþtim. Burada yaþadýðým düzensizlikten dolayý tekrar geri dönmek zorunda kaldým. 3 Nisan 2010 tarihinde komþum beni polise þikayet etti. Nedeni de Girne Piyale Paþa Sokak'ta tehlikeli sürüþ yapmýþým. 4 Nisan2010'da polise çaðrýldým ve bana dava okundu kuruþ ceza kesildi ve 25 puaným silindi. Kabul etmedim. Avukat tuttum. Teknisyeni getirip evimin etrafýndaki kameralardan þikayetin gerçek olmadýðýný ispat etmek için CD hazýrlattým. Kamerada komþumun þikayetinin doðru olmadýðý belirlendi. 12 Ocak 2012'de bu dava Girne Mahkemesi'nde geri çekildi. Ben bu arada her giriþ çýkýþýmda Ercan'da alýkonmaktayým. Nedeni de iþ aracým Serhatköy'de radardan tespit edilmiþ diye Ben onlara eðer böyle bir olay varsa kaðýt göndermeleri gerektiðini, beni her giriþ çýkýþta alýkoymaktan vazgeçmelerini söylememe raðmen kimse umursamadý. Evimin üzerine çardak yaptým. Beni yine mahkemeye verdiler. Tehlikeli sürüþ davam geri çekilince Girne polisine gittim ve bunu kabul etmediðimi elimdeki CD'ye dayanarak söyledim. Þikayetim kabul edilmedi. CD sahte olabilirmiþ denildi yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðý Þehircilik Dairesi'ne müracaatta bulunmuþ ve garaj yapmak istemiþtim. Aldýðým cevap olumsuzdu. Bölge Beyaz Bölge imiþ. Reddedildi. 2009'da komþum garaj yaptý ve bu garajda macun imal etmeye baþladý. Mahkemeye müracaat ettiðimde belediyenin geçici izin verdiði belirtildi. Geçici izin de sabah saatleri arasýndadýr. Oysa bu imalathane gece gündüz çalýþmaktadýr. Mahkemeden ara emri aldým ki belirli saatler dýþýnda çalýþmasýn diye. Çünkü evlerimiz yakýn olduðundan çýkan gürültüden rahatsýz olmaktayým. Polise izin dýþýnda çalýþýldýðýný söylediðimde polis bana, 'Emri kim vermiþse git ona þikayet et' diyor. Garaj yapmak istedim reddedildim. Komþum arkalý olduðu için garaj yaptý, imalathane olarak kullanýyor, ona geldiðinde Beyaz Bölge mevhumu ortadan kalkýyor. Komþumla olan olaylarda tüm yasaklar bana geçerli oluyor, o yaptýðýnda yasallýk kazanýyor. Dahasý kameralardan tespit ettirmeme raðmen ki saati tarihi hep bellidir. Benim hakkýmý aramamda sahtelik yaptýðým vurgulanýyor. Anladýðým kadarýyla bazýlarý vatandaþtýrlar, ama bazýlarý daha da vatandaþtýrlar! Bu memleketten esas kaçýþ nedenim buydu. Geldim, ama þimdi yeniden göç etmeyi düþünüyorum." BÝZÝM DUVAR AMPUL PATLADI, AKP MUMA KALDI Bizim Mandra Toplumcu Demokrasi Partisi'nin Davutoðlu'nun "Ortak açýklama için engel yok" þeklindeki mesajýný destek verici bulduklarýný ve olumlu karþýladýklarýný açýklamasý, baþta TDP sempatizanlarý olmak üzere mandra halký arasýnda hayretle karþýlanýr. Sözkonusu mesajlarý CTP-DP ve UBP'nin de olumlu karþýladýðýný belirten vatandaþlar, TDP'nin de bu partilere katýlmasýyla "Milli birliðin" saðlanmýþ olduðuna dikkat çekerken, sokaktaki adam "Anca beraber ganca beraber" diye imalý imalý söylenir.

8 8 18 Aralýk 2013 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Ders almasý gerekenlere Geçtiðimiz hafta sonuna kadar devam eden dondurucu soðuklar yüzünden, Edirne'den Ýstanbul'a, Ýstanbul'dan Diyarbakýr'a kadar Türkiye'nin büyük bir bölümünde saatlar süren elektrik kesintileri yapýldý. Bu kesintilere halâ daha birçok bölgede devam ediliyor. AKP Hükümetinin Enerji Bakaný Taner Yýldýz, kesintilerin arýzalanan doðal gaz pompalarýndan meydana geldiðini açýkladý. Halbuki iþin gerçeði, doðal gaz noksanlýðýndan yeterli elektrik üretilememesidir. Nitekim daha sonra diðer bakanlar ve üst düzey bürokratlar bu gerçeði teslim etmiþlerdir. Türkiye'de yeni yapýlan elektrik santrallarý hep doðal gazla çalýþan santrallardýr. Ayrýca kömür veya fuel oille çalýþan eski birçok elektrik santralý da doðal gaz hem daha temiz, hem de daha ucuz bir yakýt olduðu için doðal gazla çalýþýr hale getirildiler. Bu arada büyük kentlerdeki konutlar da doðal gaz daha temiz ve pratik bir yakýt olduðu için doðal gaza geçtiler. Hükümet de doðal gaz hatlarýný en ücra noktalara kadar götürerek doðal gaz kullanýmýný teþvik etti. Neticede ilk soðuklarda elektrik santrallarýnýn yükünün artmasý ve konutlarda kullanýlan gaz tüketiminin de en üst düzeye çýkmasýyla doðal gaz sýkýntýsý baþ gösterdi. Yeterli doðal gazý alamayan santrallar, yeterli elektrik üretimini gerçekleþtiremeyince mecburen elektrik kesintisine gidildi. Kesintiler halen devam etmektedir. Bu arada Türkiye'deki en yetkili aðýzlar, gerekli alternatif yatýrýmlarýn yapýlamadýðý itirafýnda bulundular. Yine ayni aðýzlar, Konya'daki tuz gölünün altýna inþa edilmesi plânlanan dev doðal gaz deposunun yapýmýna da baþlanamamasýndan dert yandýlar. Bu arada bu konunun uzmanlarý bu gibi sýkýntýlarýn her zaman yaþanacaðýný söylediler. Çünkü Türkiye'nin doðal gaz alým kaynaklarýnýn yetersiz olduðuna vurgu yaptýlar. Örneðin Ýran'ýn ambargolar yüzünden doðal gaz üretimini artýramamasý, Azerbaycan gazýnýn da Türkiye'yi transit geçip Avrupa'ya gitmesi gibi. Türkiye'de son günlerde elektrikte yaþanan sýkýntýlarý gördükten sonra, "Türkiye'den kablo ile elektrik "Himmete muhtaç dede, kime himmet ede?" Bu iþin baþýný çeken ise eski bakan Hacý Sunat ve eski Cumhurbaþkaný Talat'týr. Hatta Talat daha da ileriye giderek hükümeti Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesi için gerekli projeleri biran önce hazýrlamasý için uyarýyor. Alternatif yatýrýmlar için gerekli yasal düzenlemeleri yapmayan ve gerekli tüzükleri hazýrlamayan hükümeti o konularda uyaracaklarýna sürekli olarak Türkiye'den elektrik satýn alýnmasýný gündeme taþýyorlar. Eðer biz elektriði Türkiye'den alýyor olsaydýk, geçen haftaki krizde ilk elektriði kesilecek olan KKTC olacaktý. Sorumlu mevkilerde yýllarca bulunmuþ siyasilerin, arz güvenliði olmayan kaynaklara KKTC'yi mahkûm etmelerini neyle izah edeceðimi ben bilemiyorum. Öngörüsüzlük mü desem, yoksa yaðcýlýk mý? Bilhassa elektrik gibi hayati bir konuda dýþa baðýmlýlýk demek, Demokles'in kýlýcýnýn sürekli üstünüzde sallanmasý demektir. Sahip olduðumuz güneþ ve rüzgâr gibi alternatif kaynaklarla enerji üretimimizi hem çeþitlendirmeli, hem de artýrmalýyýz. Bunlar için de ne gerekiyorsa hükümetçilik edenler yapmalýdýrlar. Asgari Ücret Komisyonu toplandý Üçüncü toplantý 23 Aralýk'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dün gerçekleþtirdiði ikinci toplantýsýnda, taraflarýn görüþ alýþveriþinde bulunduðu ve bu görüþler doðrultusunda konuyu yetkili organlarýnda görüþüp deðerlendirmek üzere 23 Aralýk'ta yeniden biraraya geleceði bildirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Baþkaný Ýsmet Lisaniler'in, toplantý sonrasý yaptýðý yazýlý açýklamaya göre, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý toplantý salonunda, yaklaþýk 1.5 saat süren toplantýda, taraflar, Asgari Ücret'in hesaplanmasýnda izlenmesi gereken yol, dikkate alýnmasýný gerekli Harmancý: Hükümet, göreve geldiði günden itibaren zam yapmaktan baþka somut hiçbir icraat yapmadý Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Mehmet Harmancý, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Demokrat Parti (CTP-DP) koalisyon hükümetinin, göreve geldiði günden itibaren zam yapmaktan baþka somut hiçbir icraat yapmadýðýný; dar ve orta gelirli vatandaþý, emeklileri ve toplumun büyük bir kesimini hiçe saymaya devam ettiðini savundu. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, Türkiye'de akaryakýt ücretleri indirilirken, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde artýrýldýðýný, tüp gazýn fiyatýnýn ise 45.5 TL'ye yükseltildiðini belirten Harmancý, kýþ döneminde yapýlan bu zamlarýn, halký 'hançerlemek' anlamýna geldiðini savundu. Türkiye'de akaryakýt ücretleri 7 kuruþ ucuzlarken, Kuzey Kýbrýs'ta ayný dönemde zamlanmasýnýn nasýl izah edileceðini soran Harmancý, her zaman arkasýna saklanýlan "döviz ve global piyasalardaki denge ile doðru orantýlý yapýldý" söylem ve bahanesinin de bu zam ile yerle bir olduðunu ifade etti. Baþta Maliye Bakaný olmak üzere, hükümetin yetkili makamlarýnýn bu durumun izahýný yapmalarýnýn elzem bir gereklilik olduðunu belirten Harmancý, "Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye ayný para birimini kullanmýyor mu? Türkiye'de ucuzlarken, bizde artmasý hangi aklýn gördükleri kriterler, Asgari Ücret artýþýnýn çalýþanlarýn yaþamlarýna, ekonomiye ve istihdama getireceði etkiler, bunlarýn nasýl dengelenebileceði konularýnda yaklaþýmlarýný ortaya koydu ve karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, gelinen noktada almýþ olduklarý görüþler doðrultusunda konuyu yetkili organlarýnda görüþüp deðerlendirmek amacýyla 23 Aralýk'ta, saat 10.30'da, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý toplantý salonunda gerçekleþtirilecek üçüncü bir toplantýda yeniden bir araya gelme kararý aldýðý belirtildi. TDP: Yüksek ses vermek gerekir ürünüdür" diye sordu. "BU ÝÞ ATAMA VE ZAM YARIÞINA DÖNDÜ" Hükümetin kurulmasýnýn üzerinden aylar geçmesine raðmen atamalara devam ederek müþavirler ordusunu artýran, Maliye'ye yeni araçlar alan ve "vatandaþýn sýrtýna yeni yükler bindiren" hükümetin, diðer yandan da halký ekonomik anlamda "sýk boðaz eden, alým gücünü düþüren uygulamalara" devam ettiðini belirten Harmancý, "Hükümet bu iþi bürokrat atama ve zam yarýþýna döndürdü" diye konuþtu. TDP Genel Sekreteri Mehmet Harmancý, gelinen aþamada CTP-DP hükümetinin, halka ihanet içinde olduðunu savunduðu geçmiþ UBP hükümet dönemini aratmadýðýný da iler sürdü ve CTP-DP hükümetine karþý çok daha yüksek ses vermek gerektiðini belirtti. Harmancý, gerek yapýlan son zamlar, gerekse de verilen sözlerin tutulmamasý noktasýnda hükümete tepki gösteren tüm siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütleri ile birlikte güçlü bir þekilde sokaða inmek gerektiðini iddia etti. HALKA ÇAÐRI TDP olarak tüm örgütlere çaðrýda bulunan Harmancý, "Dar gelirli insanlarýmýz için, emeklilik maaþý ile geçinen insanýmýz için ve en önemlisi bu karda kýþta bu insanlara darbe üstüne darbe vuranlara inat hep birlikte haykýrmalýyýz, ferman onlarýnsa sokak bizimdir, hodri meydan" dedi.harmancý, bu zamlar geri alýnana kadar tepkileri yükselterek sürdüreceklerini de açýkladý. ÖZÇINAR BÖLGE OKULLARINI KABUL ETTÝ - Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar, bölge okullarýný kabul ederek, okullarýn eksikliklerinin giderilmesi yönünde fikir alýþveriþinde bulundu. Güzelyurt Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Özçýnar sýrasýyla Güzelyurt Meslek Lisesi, Güzelyurt Maarif Anaokulu ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji'ni kabul etti. Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar kabulde yaptýðý konuþmada, tahsil edilen emlak vergilerinin yüzde 15'inin okullarýn fiziki altyapýlarýnýn geliþtirilmesinde kullanýldýðýný belirterek, okullarýn taleplerini dinledi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir ÇELÝÞKÝLERÝMÝZ Toplum olarak çeliþkiler içinde yüzüyoruz... Baþkasýnýn yapmasýný istemediðimiz þeyleri yapmaktan zevk alýyoruz... Mesela CTP, 2011 yýlýnda UBP'nin elektriðe yaptýðý zam karþýsýnda ortalýðý ayaða kaldýrmýþtý... Ama yetkiyi eline alýr almaz ilk yaptýðý iþlerden biri elektriðe zam yapmak oldu... Hem de 2011 yýlýnda UBP'nin yaptýðý zamdan daha da fazlasýyla... Ayný olayda 2011 yýlýnda bazý gazetecilerin köþe yazýlarý ile þimdiki köþe yazýlarý birbirini tutmuyor... Yani 2011 yýlýnda yapýlan zammý sert bir dille eleþtirenler, yýl 2013'ün bu son ayýnda neredeyse "hükümetimiz haklýdýr" diye yazacaklar... Ya da 2011 yýlýnda yapýlan zamma ses çýkartmayanlar, sözde þimdilerde halkýn çýkarýný savunduklarýný söyleyip CTP'yi yerden yere vuruyorlar... Gösterilen bu dengesiz tavýrlarýn içinde çeliþki olduðu kadar yüzsüzlük de vardýr... Kýbrýslý Türkler iþte bu medyadan doðru haberler almaya ve aldýðý haberlere göre davranmaya çalýþýyor... Bir hafta içinde akaryakýta iki kez zam yapýldý diye bir haber çýktý... Bazýlarý ilk zam haberi yalandý diyorlar... Yani ikincisi doðru... Ve bundan öncekiler yalanlanmadýðýna göre onlar da doðru... Dün tüp gaza da zam yapýldý... Hala yalanlayan çýkmadý... O zaman o da doðru... Peki, ilk zam haberi yalan olmuþ ne fayda? Elektrik faturalarý 300'lerden çýkmýþ 500'lere... Tüp gazýn fiyatý olmuþ 45.5 TL... Arabanýn benzin ýþýðý yandýðý andaki stres de bunlarýn cabasý... Kamu çalýþanlarýna tek Türk Lirasý artýþ yok... Özel sektör çalýþanýnýn aldýðý maaþ açlýk sýnýrýnýn iki kat altýnda... Ve hala bizlere "ama ilk zam haberi yalanmýþ" diyorlar... Ne yapalým yani, zil takýp oynayalým mý? Sendikalar eylem yapýyor, Nami çýkýp, "eylemleri gündemimize almadýk" diyor... Ama Özkan Yorgancýoðlu seçim döneminde her katýldýðý mitingde, "biz sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile bu ülkeyi yöneteceðiz" diyordu... Peki, sendikalar ve sivil toplum örgütleri alýnan bu kararlarýn neresindeler? Birilerini ve/veya bir partiyi körü körüne savunarak onu haklý çýkaramazsýnýz... Ýnsanlar, býrakýnýz ayýn sonunu getirmeyi, ortasýný dahi bulmakta zorlanýyorlar... Bakýnýz, her ülkede kabul edilebilir ölçülerde hükümetler zam yaparlar... Fakat öncesinde de bu zamma zemin hazýrlarlar... Yani ver zammý elektriðe, ver zammý gaza, ver zammý akaryakýta diyerek ve yönettiklerini iddia ettikleri topluma hiçbir þey vermeyerek bunu yapmýyorlar... Çünkü bunun adý zam deðil yasal hýrsýzlýktýr... Ben özel sektörlü ile kamu çalýþanýný ayýrmak istemiyorum ama sistem ister istemez bu iki kesimi farklý sýnýflara koyuyor... Son olarak yapýlan bu zamlar elbetteki kamu çalýþanlarýný da etkilemiþtir ancak özel sektörlü kadar deðil... Þimdi ortada "hükümet kýsa zamanda bu kadar zammý kamu çalýþanlarýnýn 13. maaþýný ödemek için yapýyor" diye büyük bir iddia var... Yeni yýla açlýk sýnýrýnýn çok altýnda bir maaþla girecek olan 10 binlerce özel sektörlü varken, kamu çalýþanlarýnýn 13. maaþ almasý bana göre hiç adil deðil... Bu haklarýdýr veya deðildir, konu bu deðil... Konu çocuðuna bir sütü bile almakta zorlanan ve gece kafasýný yastýða koyduðunda bunalýmdan uyuyamayan kiþilerdir... Biz yaþamadýk ama anlatýlanlara göre 63'ten sonra bir süre herkes 30 Kýbrýs Lirasý alarak geçinirmiþ... Bu övünülecek bir durumsa þimdiki durum da utanýlacak bir durum demektir... "Onlar malý götürdü, ben de götüreyim" zihniyeti ile yönetildik bugüne kadar... Kimse kusura bakmasýn ama CTP'nin 5 buçuk yýlda neler yaptýðý ortadadýr... UBP'nin ise 35 yýlda yaptýklarý dillere destandýr... Peki, siz hala neyi ve kimi savunuyorsunuz? Arkadaþým biz bu hale zamlardan ya da kötü yönetilmekten gelmedik... Biz bu duruma ahlaksýzlýktan geldik... Ve hala daha ahlaksýz davrananlar tarafýndan yönetilme çabasý içerisindeyiz... Bu sistem ahlaksýzlarýn sistemidir ve amaç ahlaklý olanlarý ezmektir... Taa ki ezilen ahlaklý kiþiler, ahlaksýz olana kadar... Ve ahlaklýlar, ahlaksýzlarý ahlaklý olmaya mecbur býrakmadýklarý sürece de bu böyle devam edip gidecek...

9 18 Aralýk 2013 Çarþamba Tünel ALINTI TEYYÝP BEYÝN KÜTLESÝ Baþvekil Teyyip Bey, Antalya'nýn Kepez'inde, elindeki ufak kutularý mitinge gelenlere fýrlatýyor, karþýsýndaki kütle birbirini ezerek o kutularý kapýþýyor. Kutularda satranç takýmý varmýþ. Bu 'satranç düþkünü' kütle birbirini ezdikçe, önde biriken kadýnlarýn ardýna erkek AKP kütlesi yanaþýyor. Bir kadýn, "Polis yok mu ya! Erkekler arkadan dürtüyor!" diye baðýrmaya baþlýyor. Teyyip Bey'in yüzde 51'i, birbirini 'pandikliyor'! Mussolini ve Hitler'i iktidar yaparak insanlýðýn baþýna bela edenler de, '12 Eylül generalleri'ni alkýþlayan da, AKP iktidarýnýn temel dayanaðý da ayný kütledir. Sýrf iþine yarayacaðýný düþündüðü için dindar görünen, Allah'ý bile kandýrmaya kalkýþan, Cuma namazýndan çýkýp birbirini pandikleyen bir sürü. Bunlar dün Teyyip Bey'e 'Allahsýz!' diye baðýran Cem Uzan'ýn mitinglerine koþturuyordu, bugün Teyyip Bey'in fýrlattýðý satranç takýmlarýný kapmaya uðraþýyorlar. Hiçbir iþçi mitinginde, AKP mitingindeki gibi bir sürü göremezsiniz. Greve çýktýklarýnda, hiçbir iþçi bir diðerine pandik atmaz Hakan GÜLSEVEN (Yurt) DÝPNOT Avusturya'da kurulan koalisyon hükümetinde 27 yaþýndaki Sebastian Kurz, Dýþiþleri Bakanlýðý koltuðuna oturdu. Kurz, Avrupa'daki en genç bakan unvanýna sahip. HÝÇ UÐRAÞMA O SÖZLER LUGATA GÝRMEDÝ ZATEN ARÞÝV TARÝH 17 KASIM 2012 Yakýn Doðu Üniversitesi ile iliþkiler devlete çok pahalýya mal oldu. Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu dün mecliste yaptýðý konuþmada "YDÜ ile tüm münasebetimiz bitmiþtir" dedi.. Son imzalanan protokol Bakanlar Kurulu'ndan geçmedi... Gözden kaçmayanlar... LEFKOÞA ÝLE ÝSTANBUL'UN KARDEÞLÝÐÝ LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu ile Ýstanbul Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ile Ýstanbul'da biraraya geldi. Ýki Baþkan Ýstanbul ile Lefkoþa'nýn "Kardeþ Þehir" olmasý üzerine konuþmaktayken, yolsuzluk operasyonlarý baþlamamýþ mýydý? Yoksa, baþlamýþtý da onlar mý duymamýþtý? Fellahoðlu Ýstanbul'daki dev yatýrýmlarý övmekteyken, AKP'nin inþaat baronlarýnýn yolsuzluklarý ayyuka çýkýyordu Ýstanbul Belediyesi ile "kardeþ" olmak iyiydi hoþtu da, oradaki deneyimlerden faydalanacak bir durum yoktu Nihayette Lefkoþa'nýn yaðmalanacak yeri kalmamýþtý ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kýbrýs 1974 yýlýndan bu yana Türk'tür ve her zaman da Türk kalacaktýr" Masum TÜRKER (Demokratik Sol Parti Genel Baþkaný) VÝRGÜL... ÇÝÇEK'TEN "ÇÝÇEK" GÝBÝ CEVAP TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, inþaat sektöründen isimlerin ve milletvekili, bakan oðullarýnýn da gözaltýna alýndýðý yolsuzluk operasyonlarý ile ilgili bir gazetecinin, "Ýçiþleri Bakaný'nýn oðlunun gözaltýna alýnmasýndan bakanýn haberinin olmamasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?" sorusuna ne cevap verdi biliyor musunuz? Gazeteciye "bu kapýdan size ekmek çýkmaz" dedi ve devam etti: "Hiç bir þey bilmiyoruz, Siyasetçiler olarak bilmediðimiz konuda konuþmak doðru olmaz." Bugüne kadar sanki hep bildikleri konularda konuþtular. Çiçek'ten "çiçek" gibi cevap iþte ama çiçek de olsa yolsuzluklarý örtemez ki "Çözüm yanlýsý ve çözüm karþýtý sözlerinin lugattan çýkarýlmasý gerekir." Tahsin ERTUÐRULOÐLU (UBP milletvekili) 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden Manzaralar Eskilerden kimler kaldý... Foto Þýk (solda) ve Foto Ümit... Derin bir sohbette... "Kiyev'in Besarabska Meydaný'ndaki Lenin heykelini balyozla parçalayan tosuncuklar " ABD ve Almanya, 1991'de Yugoslavya'ya yaptýklarýný Rusya'ya yapmak için harekete geçmiþ gibi görünüyorlar. Yüksek hayat standardý, güvenlik, parlak gelecek vaatleriyle bir bölgeyi ayartýyorsunuz ve bütün yapý çöküyor. Küresel rejisörler, Yugoslavya'da Hýrvatistan ve Slovenya'nýn oynadýðý rolü, Rusya'da Ukrayna ve Gürcistan'a verdiler. Prodüksiyon çok ucuz. Kendi adamlarýnýz ölmüyor, pahalý silah stoklarýnýzý kullanmanýz bile gerekmiyor. Kanlý iç savaþlardan sonra, kilit noktalarý tutup araziyi jeostratejik çýkarlarýnýza uygun biçimde düzlüyorsunuz. Buna "dolaylý harp stratejisi" deniyor. ABD yakýn zamanda Doðu Akdeniz'de düþtüðü çaresizliðin acýsýný Karadeniz'de çýkarmaya, Soros fonlarýyla desteklenen baþarýsýz "Turuncu/Gül Devrimler"inin ardýndan Ukrayna ve Gürcistan'ý bir kez daha yoklamaya karar verdi. Ukrayna Batý âlemiyle Rusya arasýnda bir tampon gibi. Ukrayna yoksa Rusya da yok. 1812'de Napoleon ordularýnýn Moskova'ya doðru ilerlerken, 1941'de Hitler ordularýnýn Ukrayna'nýn buðdayýný alýp Kafkas petrollerine ulaþmaya çalýþýrken Kiyev'i bir köprü baþý olarak tutmalarý kaçýnýlmazdý. KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Napoleon'a göre Kiyev, "Rusya'nýn ayaklarý," Moskova ise kalbiydi. ( ) Rus Karadeniz Filosu'nun bulunduðu Sivastopol üssü günümüzde en stratejik noktayý oluþturuyor. "Turuncu Devrim"den sonra Viktor Yuþçenko yönetimi üssün 2017'de boþaltýlacaðýný ilân etmiþ, Rus savaþ gemilerinin her manevrada Kiyev'den izin almalarý koþulunu getirmiþti yýlýnda Viktor Yanukoviç dönemi baþlayýnca kýsýtlamalar kalktý, üssün kullaným süresi 2047'ye kadar uzatýldý. Fakat þimdiki zaman daima geçmiþin gölgesi altýndadýr. Ukrayna iki gümrük birliði arasýnda sýkýþýp kalmýþ. Bir yanda AB'nin Ortaklýk Anlaþmasý, öte yanda Rusya- Kazakistan Belarus'un gümrük birliði ülkeyi çekiþtirip duruyor. 2008'de Rus Ordusu, bir kýsmýný Türkiye'nin kurduðu Gürcistan askeri altyapýsýný tahrip ederken, Batý hiçbir þey yapamadý. Ýnsani yardým ayaðýna Karadeniz'e NATO gemilerinin girmesini, þu anda Silivri ve Hastal'da yatmakta olan amiraller önlediler yýlýnda da ABD, Karadeniz Ekonomik Ýþbirliði Örgütü'ne gözlemci statüsüyle katýlmak istemiþ ve Ýran için önemli bir dýþ ticaret limaný olan Trabzon'da askeri üs talebinde bulunmuþtu. Birinci talebi Rusya, ikincisini de Türkiye (herhalde þimdi içerde olan amirallerin baskýsýyla!) reddetmiþti. Batýlý emperyalizm Karadeniz'de hâkimiyet kurmak istiyor. Ünlü coðrafyacý Halford J. Mackinder, daha 1900'lerde, "Avrasya'ya hâkim olan dünyaya hâkim olur" demiþ. Bunun tam tersi de geçerli: Avrasya kendine hâkim olursa, kimse dünyaya hâkim olamaz. Yugoslavya'da ve Ortadoðu'da yaþanan felaketlerin Kafkaslara ve Karadeniz Havzasý'na yayýlmasýna karþý bir direnç olduðu muhakkak. Fakat geniþ halk kitleleri bilinçlenip harekete geçmediði sürece, direnç nereye kadar? Benim aklým Kiyev'in Besarabska Meydaný'ndaki Lenin heykelini balyozla parçalayan tosuncuklara takýlýp kaldý. Kendi ülkelerini ve geleceklerini parçaladýklarýný kim bilir ne zaman anlayacaklar? (Bu yazý Yavuz Alogan'ýn "sol"da yayýmlanan "Ukrayna" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 18 Aralýk 2013 Çarþamba GÜNEYDEN... KIBRIS GENÇLERÝN TRAFÝK KAZASINDA ÖLMESÝNE ÝLÝÞKÝN OLARAK AB ÜLKELERÝ ARASINDA ÝKÝNCÝ SIRADA Güney Kýbrýs'ýn, gençlerin trafik kazalarýnda ölmesine iliþkin olarak AB ülkeleri arasýnda ikinci sýrada yer aldýðý belirtildi. Alithia gazetesine göre bu açýklamayý, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakaný Ýonas Nikolau yaptý. Nikolau açýklamasýnda, 2013 yýlý içerisinde bugüne kadar olan dönemde, 42 kiþinin öldüðü 39 ölümcül trafik kazasýnýn kaydedildiðini söyledi. Asmaaltý yayalaþtýrma projesi... Fellahoðlu engellilerle birlikte bölgeyi gezdi Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB)Asmaaltý yayalaþtýrma projesi nedeniyle, Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði (KTOÖD) üyeleri ve KKTCELL Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý'nýn da katýlýmý ile dün Arasta bölgesinde gezi yapýldý. Geziye, Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Kadri Fellahoðlu da katýlýrken, gezi öncesi Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Orkun Bozkurt, Genel Sekreteri Günay Kibrit ve Belediye Baþkaný Kadri Fellahoðlu basýna açýklamada bulundu. BOZKURT KTOÖD Baþkaný Orkun Bozkurt, Asmaaltý yayalaþtýrma projesini yerinde görmek, engelliler için uygunluðuna bakmak için gezinin düzenlendiðini kaydetti. KK Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol takýmý ve diðer engellilerin geziye katýldýðýný kaydeden bozkurt, projenin güzel bir proje olmasýný ve engelliler için hayatý kolaylaþtýrmasýný diledi. KÝBRÝT KTOÖD Genel Sekreteri Günay Kibrit de, engelliler için bu tip projelerin hayata geçirilmesinin önemine iþaret ederek, projede emeði bulunanlara teþekkür etti. Engellilere yönelik farkýndalýðýn artýrýlmasý çalýþmalarý için LTB Baþkaný Fellahoðlu'na teþekkür eden Kibrit, ülkenin her alanýnda her yerin engellilerin girebileceði þekilde düzenlenmesi gerektiðini söyledi. FELLAHOÐLU LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu da, engellilerle, maç ve kendi derneklerinden sonra Asmaaltý bölgesinde de bir araya geldiklerini söyleyerek, engellilerin de bu ülkenin insanlarý olduðunu ve tüm modern ülkelerde olduðu gibi engelsizlerin ulaþabildikleri her noktaya ulaþabilmeleri gerektiðini söyledi. Dönemsel olarak, soðuk, kýþ ve Noel'in çarþýdaki turistik hareketliliði olumsuz etkilediðini söyleyen Fellahoðlu, KKTC'nin kendi insanýnýn da projeye ve Surlariçine sahip çýkmasý gerektiðini kaydetti. Yayalaþtýrma projesinin bölgeye ekonomik ve sosyal katký getireceðine inandýklarýný söyleyen Fellahoðlu, bazý endiþeleri ve tepkileri de anlayýþla karþýladýklarýný, biraz sabýr gösterildiðinde iyi þeyler olacaðýnýn görüleceðini ifade etti. Fellahoðlu daha sonra KTOÖD v KK Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmýyla birlikte Bandabuliya bölgesini gezdi, alýþveriþ yaptý, esnafýn istek ve þikayetlerini dinledi. TURÝST SAYISINDA DÜÞÜÞ Güney Kýbrýs'ý Kasým ayýnda ziyaret eden yabancý turistlerin sayýsýnda, 2012 yýlýnýn ayný dönemine oranla yüzde 2,9 oranýnda düþüþ gözlemlendi. Alithia gazetesinin haberine göre, Güney Kýbrýs'a giden yabancý turist sayýsý 2012 yýlýnýn Kasým ayýnda 84 bin 20 iken, bu rakam 2013 Kasým ayýnda 81 bin 542 olarak gerçekleþti. Gazete, Kasým ayýnda Yunanistan ve Almanya'dan Güney Kýbrýs'a giden turist sayýsýnda düþüþ gözlemlenirken Ýngiliz ve Rus turistlerin sayýsýnda ise artýþ yaþandýðýný vurguladý. HRÝSTODULÝDÝS: TÜRKÝYE'NÝN AB SÜRECÝ ÇIKARIMIZA Rum Baþkanlýk Sarayý Diplomatik Büro Þefi Nikos Hristodulidis, "Türkiye'nin AB'ye katýlým sürecinin Güney Kýbrýs'ýn çýkarýna olduðunu" açýkladý. Simerini ve diðer gazeteler, Hristodulidis'in dün Güney Lefkoþa'daki Avrupa Birliði Evi'nde Türkiye'nin AB süreci konusunda gerçekleþtirilen bir sempozyuma katýldýðýný yazdýlar. Habere göre Hristodulidis, Türkiye'nin AB sürecinin devamýnýn ve AB'ye üyeliðinin Güney Kýbrýs'ýn çýkarýna olduðunu, kendilerinin de bu sürece katký koymaya hazýr olduklarýný belirerek Kýbrýs Rum tarafýnýn kapalý bölge Maraþ'ýn iadesiyle Türkiye'nin 23 ve 24 numaralý müzakere baþlýklarýnýn açýlmasý önerisinin nihayetinde bir oyun olmadýðýný, hem Türkiye'nin AB sürecine hem de Kýbrýs sorununun çözümüne ivme kazandýracaðýný iddia etti. FOTÝU: MARAÞ'IN ÝADESÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ÝYÝ NÝYETÝNÝ GÖSTERME FIRSATI Rum Savunma Bakaný Fotis Fotiu, Türkiye'nin kapalý bölge Maraþ'ý iade etmekle, Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik iyi niyetini gösterebileceðini iddia etti. Simerini ve diðer gazeteler, Fotiu'nun bir etkinlikte yaptýðý konuþmada, Kýbrýs Rum tarafýnýn, kapalý bölge Maraþ'ýn "yasal sahiplerine" iadesinin, Kýbrýs sorununa çözüm bulunmasý için gerçekten iyi niyeti olduðunu göstermesi açýsýndan Türkiye için bir fýrsat olduðunu savundu. Fotiu konuþmasýnda ekonomik krize de dikkat çekti ve birlik çaðrýsý yaptý. RMMO'YA "TÜRK TAVUÐU" Rum Milli Muhafýz Ordusu'nda (RMMO) askerlerin tüketmesi için satýn alýnan tavuklarýn ambalajlarýnýn üzerinde Türk bayraðý ve ay yýldýz iþaretlerinin yer aldýðýnýn tespit edildiði, bunun üzerine tavuklarýn satýn alýnan firmaya iade edildiði bildirildi. Simerini ve diðer gazeteler, RMMO'da tüketilmek üzere satýn alýnan ve imalat yeri Hollanda olarak görülen tavuklarýn ambalajlarýnýn üzerinde Türk bayraðý ve ay yýldýz iþaretlerinin yer aldýðýný, ayrýca tavuklarýn Ýslami usullere göre kesildiklerini gösteren "halal" kelimesinin de bulunduðunu yazdýlar. Gazete, söz konusu tavuklarýn RMMO'da þaþkýnlýk yarattýðýný ve durumun hemen ihale sahibi markete bildirildiðini belirterek Rum Savunma Bakanlýðý'nýn ise konuya iliþkin açýklamasýnda, tavuklarýn Hollanda'dan ithal edildiðini duyurduðunu yazdý.

11 18 Aralýk 2013 Çarþamba 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Abdüllatif Þener: Soygunlar ayyuka çýktý, iktidar azgýnlaþtý AKP'nin kurucu isimlerinden Abdüllatif Þener, 3 bakanýn çocuðu ile Fatih Belediye Baþkaný Mustafa Demir ile iþadamý Ali Aðaoðlu'nun da aralarýnda bulunduðu 37 kiþinin gözaltýna alýndýðý rüþvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili olarak "Bir iktidar eleþtirilemiyorsa, o iktidarýn yolsuzluklarý da kanunsuzluklarý da azgýnlaþmýþ demektir" dedi. AKP'yi kuran çekirdek kadroda Baþbakan Tayyip Erdoðan, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'la birlikte rol alan dört isimden biri olan Abdüllatif Þener, Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan ile Çevre Bakaný Erdoðan Bayraktar'ýn oðullarýnýn yaný sýra Fatih Belediye Baþkaný Mustafa Demir ve iþadamý Ali Aðaoðlu'nun da aralarýnda bulunduðu 37 kiþinin gözaltýna alýndýðý rüþvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili olarak hükümete yönelik sert eleþtirilerde bulundu. Halk TV'de canlý yayýn konuðu olan Abdüllatif Þener'in konuþmasýnýn satýrbaþlarý þöyle: "Eðer bir ülkede iktidar partisini rahatsýz edecek konular medyada yayýnlanamýyorsa, muhabirler hükümeti rahatsýz edecek haberleri araþtýramýyorsa, her þey gizli yürüyorsa o ülkede büyük felaket var demektir. Ülkenin parasýný kullanan iktidar bu parayý çarçur etmekten öte kendi servetlerine katýyorsa, bir medya iktidar hakkýnda habere yer veremiyorsa bu soygunlar ayyuka çýkmýþ demektir." "CUMHURÝYET TARÝHÝNDE EÞÝ BENZERÝ YOK" "Cumhuriyet tarihi boyunca böyle bir yolsuzluk dönemini Türkiye yaþamamýþtýr. Bugün ilk defa basýna bir þeyler sýzýyor. Dünyanýn hangi ülkesine giderseniz gidin, ister diktatörlükle idare edilen, ister demokratik bir yönetim olsun, bu haber bu ülkenin bir numaralý haberidir. Siteler, televizyonlar o haberi bangýr bangýr haber olarak verirler. Öbür kanallarýn hiçbirinde yok. Þerefli namuslu bir basýn mensubu yok mu? Görevini yapamýyorsan býrak." "Eðer becerebilirse daha az kabadayýlýk yapmalý Guardian gazetesi bugünkü baþyazýsýnda Baþbakan Erdoðan'a yönelik sert eleþtiriler yer alýyor. Baþyazýnýn baþlýðý: "Nutuk atýyor, dinlemiyor". Yazýda Türkiye'nin her zaman Orta Doðu'nun içindeki ve dýþýndaki liberallerin gözünde Ýslam ve demokrasinin bir arada yaþayabileceðinin canlý kanýtý olarak görüldüðü dile getiriliyor. "Ancak" diyor gazete, "son dönemde yaþananlar, halen bu kanýnýn geçerli olup olmadýðýnýn gözden geçirilmesini gerektiriyor." "Türkiye'deki düzenin sert yüzünün" Ýstanbul'daki Gezi Parký protestolarýnýn bastýrýlmasý sýrasýnda tüm dünya tarafýndan görüldüðünü belirten gazete, "Baþbakan Erdoðan bir parkýn korunmasý ve þehir planlamasýyla ilgili bir gösteriyi kendi yönetim þekline yönelik, ülke çapýnda milyonlarýn katýldýðý bir protestoya döndürdü. Bu kriz süresince Erdoðan'ýn sarfettiði sözler, Baþbakan'ýn muhaliflerinin görüþlerini anlamak istemediðini ortaya koydu" diyor. Gazete, þunlarý yazýyor: "Eski laik elit bürokrasiden, bakanlýklardan bir bir sürüldü. Ordu darbe teþebbüsleriyle ilgili soruþturmalarla yara aldý; kanýtlar sorunluydu ama birçok asker ve gazeteci hapse mahkum oldu, kimi ömür boyu hapis cezasýna çarptýrýldý. Ekonomik büyüme çevreye ya da evlerinden edilenlere saygý göstermeyen kentsel dönüþüm projeleriyle desteklendi." AKP'nin son olarak Hizmet, yani Gülen cemaatini hedef aldýðýný yazan Guardian, bunun belki de önümüzdeki seçimlerde cemaatin oylarýnýn muhalefete kaymasýyla dengelerin deðiþmesi ihtimalinden kaynaklanmýþ olabileceðini söylüyor. Guardian'ýn baþyazýsý þu görüþlerle son buluyor: "Erdoðan ulusa ne yemeleri gerektiðinden (kepek ekmeði) aile planlamasýna (her çift üç çocuk sahibi olmalý) kadar her konuda ders vermeyi sürdürüyor. Eðer becerebilirse, daha az kabadayýlýk yapmasý ve halký daha çok dinlemesi gerekir." Kýbrýs Türk mallarýnýn bakýmonarýmý için 6 milyon Euro ödenek Rum Meclisine sunulan, Güney Kýbrýs'taki "Kýbrýs Türk Mallarý Fonu" bütçesinin, 2014 yýlý için toplam 16 milyon 371 bin 540 Euro gelir ve toplam 15 milyon 915 bin 738 Euro gider öngördüðü ve bunun, oylanmasý amacýyla önümüzdeki Ocak ayýnda görüþüleceði haber verildi. Haravgi gazetesi yukarýdaki baþlýkla yayýmladýðý haberinde, gelirlerle ilgili açýklayýcý tabloya dayanarak, 9 milyon Euro'nun yýllýk devlet teþvikinden, yaklaþýk 3 milyon Euro'nun kiralardan, 42 bin Euro'nun çeþitli gelirlerden, geriye kalan yaklaþýk 4,5 milyon Euro'nun da çeþitli iþlerin yapýlmasýndan gelmesinin beklendiðini izah etti yýlý için öngörülen toplam harcamalarýn ise, 15 milyon 915 bin 738 Euro olmasýnýn beklendiðini kaydeden gazete, en çok harcamanýn, altyapý çalýþmalarýnýn gerçekleþtirilmesi veya bakým onarýmý için istihdam edilen ve saat baþý ödenen personele gittiðini ifade etti. Kýbrýs Türk mallarýnýn bakým ve onarýmý (Kýbrýs Türk evlerinin tamiri ve iyileþtirilmesi ayný zamanda termosifon yerleþtirilmesi) için 2014 bütçesinde 5 milyon 690 bin 010 Euro ödenek öngörüldüðünü yazan gazete, Kýbrýs Türk binalarý, yapýlarý ve ticari iþletmelerinin bakým ve onarýmý için de yaklaþýk 600 bin Euro'luk ödenek öngörüldüðünü ifade etti. Gazete, içerisinde Kýbrýslý Türklerin ikamet etmekte olduðu Kýbrýs Türk evlerinde yapýlacak çalýþmalar için 164 bin Euro, Surlariçindeki Kýbrýs Türk mahallelerindeki açýk alanlarýn temizliði için 113 bin 600 Euro, köylerde Kýbrýs Türk mallarý üzerine yapýlan konutlarýn tamiri için de 34 bin 700 Euro ödenek öngörüldüðünü ekledi. "MAHSURLARIN ÇOCUKLARINA 50 EURO" Gazete baþka bir haberinde ise, Rum Meclis Baþkaný Yannakis Omiru'nun, Noel ve yeni yýl dolayýsýyla, KKTC'de yaþamýný sürdürmekte olan Rumlarýn çocuklarýnýn her birine, kutlama mektuplarý yerine, 50 Euro hediye edeceðini yazdý. Gazete resmi açýklamaya dayanarak, bunun bu çocuklara yönelik asgari bir hürmetten ibaret olduðunu ekledi. ÇALIÞAN YABANCI ÝÞÇÝ SAYISI AZALDI Güney Kýbrýs'ta çalýþan yabancý iþçi sayýsýnýn 2013 yýlýnda bir önceki yýla nazaran azalýðý bildirildi. Alithia gazetesi haberinde, Rum Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Zita Emilianidu'nun Rum Meclis'ine sunduðu verilere göre, 2012 yýlýnda Güney'de çalýþan yabancý iþçi sayýsý 109 bin 158 iken, bu sayý 2013'te 101 bin 196'ya gerilediðini yazdý. Gazete, Güney'de çalýþan AB üyesi ülke vatandaþlarýnýn sayýsýnýn 60 bin 453, üçüncü ülke vatandaþlarýnýn sayýsýnýn ise 40 bin 743 olduðunu belirtirken, en fazla çalýþanýn, 22 bin 511 kiþiyle ev hizmetlileri olduðunu vurguladý. Protestocu meclis önünde havaya ateþ açtý Güney Kýbrýs'taki ekonomik krizi protesto etmek isteyen 33 yaþýndaki Kýbrýslý bir Rum'un dün G3 piyade tüfeðiyle Rum Meclis binasýnýn önüne gittiði ve havaya bir el ateþ açtýðý bildirildi. Politis ve diðer gazeteler, dün saat 15.10'da aracýyla Rum Meclis'i önüne gelen þahsýn, aracýnýn içerisinde G3 piyade tüfeðini çýkararak havaya bir el ateþ açtýðýný, ardýndan da Meclis kapýsýna giderek tüfeði yere býraktýðýný ve ellerini yukarý kaldýrarak Rum Polisi'ne teslim olduðunu yazdýlar. Þahýs, ateþ açma eylemini iþsizliði ve fakirliði protesto etmenin yaný sýra "annesi için" yaptýðýný da açýkladý. Rum Lefkoþa Polis Müdürü Yardýmcýsý Andreas Lambrianos ise konuya iliþkin açýklamasýnda, ateþ açma olayýnda kimsenin canýnýn tehlikeye girmediðini ancak yedek askerlerde G3 piyade tüfeklerinin bulunmasýnýn kendilerini düþündürdüðünü belirtti. Haberde, Rum Meclisi'nde ek koruma önlemleri alýnmasý amacýyla 2014 yýlý bütçesinde ödenek öngörüldüðünün kaydetti. POLÝSÝN ARACINA BOMBA Gazete bir diðer haberinde, Güney Lefkoþa'da polis olan bir þahsýn evinin önünde park halinde bulunan özel aracýna bomba konulduðu, bombanýn sabah saatlerinde patlamasý sonucunda araç dýþýnda polisin ailesine ait diðer iki aracýn da zarar gördüðünü yazdý. Habere göre bombalamaya iliþkin soruþturma sürüyor. COREPER'de "egemenlik" ifadesine onay AB Daimi Temsilciler Komitesi'nin (COREPER) Türkiye'nin ilerleme raporu taslaðýnda "egemenlik" ifadesinin yer almasý konusunda uzlaþý formülüne varýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi haberinde, Türkiye'nin ilerleme rapor taslaðýný görüþen COREPER toplantýsýnda, Türkiye'nin ilerleme raporu taslaðýný hazýrlayan Litvanya'nýn, Güney Kýbrýs'ýn "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenliðine saygý" ifadesinin taslakta yer almasý talebine karþýn, yeni bir formül hazýrladýðýný yazdý. Gazete, Güney Kýbrýs'ýn bu talebine, Kýbrýs'taki müzakerelere zarar verebileceði gerekçesiyle karþý çýkan Ýngiltere'nin de kabul ettiði ifadenin "AB üye devletlerin karasularýndaki egemenlik haklarýna saygýnýn gerekliliðini vurgular" þeklinde olduðunu yazdý. Polis ve RÝK köyleri karýþtýrdý! Lefkoþa Rum kesimine baðlý "Çakistra" köyü ihtiyar heyetinin, köylerini yok sayan veya görmezden gelen Rum Radyo Televizyon Kurumu RÝK ve Rum polisine çok kýzgýn olduklarý haber verildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Çakistra Muhtarý Hristodulos Orfanidis, bunun son kanýtýnýn geçtiðimiz Pazar günü RIK'te yayýmlanan bir röportaj olduðunu ve röportajýn "Rum Çevik Kuvvetin Çakistra Köyündeki Eðitimi" baþlýðýný taþýmasýna raðmen, sunucunun "Çakistra'ya baðlý Kambo'dan" söz ettiðini ifade etti. Gazeteye göre, bahse konu eðitimin kendi köylerinde gerçekleþtirildiðini dile getiren Çakistra muhtarý Orfanidis, Kambo'nun baþka Çakistra'nýn baþka köyler olduðunu ve ikisinin birbirinden yaklaþýk 3 kilometre uzak olduklarýný ifade etti. Gazete, Çakistra Ýhtiyar heyetinin, bu hatanýn yol tabelalarýnda da deðiþtirilmesi için giriþimlerde bulunmaya niyetli olduklarýný ekledi. Baþpiskopos Hrisostomos ELAM'a destek verdiði iddialarýný yalanladý Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos, "Neonazici Altýn Þafak" örgütünün siyasi kolu olarak bilinen ELAM'a, Güney Kýbrýs'taki seçimlerde destek verdiði yönündeki iddialarý yalanladý. Haravi gazetesi, "Altýn Þafak" örgütünün hapiste bulunan lideri Nikos Mihaloliakos'un, Hrisostomos'un ELAM'a seçimlerde "tüm gücüyle yardým ettiði ve sadece birkaç bin oy daha alsalardý Kýbrýs'ta ilk kez milliyetçi bir milletvekili çýkarmýþ olacaklarý" þeklindeki açýklamalarýný yalanladýðýný yazdý. Habere göre Hrisostomos, ELAM'a hiçbir zaman destek vermediðini iddia ederek "Kýbrýs aþýrýlýklarý kaldýramaz. Bir zamanlar EOKA B vardý ve aþýrýlýklarýn Kýbrýs'a ne getirdiðini gördük" þeklinde konuþtu.

12 KÜLTÜR - SANAT Aralýk 2013 Çarþamba Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Emine Hür Çalar durmadan udum Hep var oldu umudum Yaþamýn tezgâhýnda Sabýrlarý dokudum Gölgeler Koridoru Bir Sufinin Günlüðü Muhyiddin Þekur SUFÝ KÝTAP YAYINLARI "Gerçeðe ancak bir yoldan gidilir. Fakat ondan uzaklaþtýran yol binlercedir." La Bruyere MAHKÛMLAR Ekseriya sabaha karþý Kurþuna dizilir mahkûmlar Bir sünger taþýna döner Anne sütünden yapýlan heykel Bari þu trampetler çalmasa Ýnsan Ýnsan gürültüye gitmese Orhon M. Arýburnu Sergide, 28 sanatçýnýn 50 fotoðrafý yer aldý XXIII. Devlet Fotoðraf Yarýþmasý Sergisi açýldý (Mustafa ERKAN) - Baþbakan Yardýmcýlýðý'na baðlý Kültür Dairesi'nin düzenlediði XXIII. Devlet Fotoðraf Yarýþmasý sergisi 17 Aralýk Salý akþamý açýldý. Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 18.00'de düzenlenen törende açýlan sergide, 28 fotoðraf sanatçýsý 50 fotoðrafý sergilendi. Cumhurbaþkaný Eroðlu hanýmý Meral Eroðlu'nun açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan, fotoðraf yarýþmasýnda baþarý ödülü almaya hak kazanan Muharrem Amcazade, Neray Oykan ve Yýlmaz Akgünlü'ye ödülleri verildi. Seçici kurul üyeliklerini Yrd. Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir, Coþkun Aral ve Reha Bilir'in yaptýðý XXIII. Devlet Foto?raf Yarýþmasý'nda, Muharrem Amcazade'nin "Çocuk ve Sokak Çalgýcýsý", Neray Oykan'ýn "Gölge etme" ve Yýlmaz Akgünlü'nün "Macera" isimli fotoðraflarý ödüle layýk görüldü. Sergilenen diðer eserler ve sahiplerinin isimleri ise?öyle; "Zümral Hasanoðlu'nun "Uzaylým", Süleyman Candar'ýn "Ayný Yolda","Unutulan" ile "Çocuk ve Deniz", Giray Karahasan'ýn "ÖRTBAS ET-ME", "Çamurun Armonisi 1" ile "Kýrmýzýnýn Cazibesi 1", Mustafa Evirgen'in "Þemsiyeli Adam", "Yaþamýn Ýzleri" ile "Kaos", Fergün Ulual'ýn "Tea-time", "Fatima" ile "Kavalcý", Tevfik Ulual'ýn "The Wheel" ile "Takip", Süleyman Kaptan'ýn "Anneye Yakarýþ" ile "Doðada Yaþam", Yýltan Taþçý'nýn "Müzik Mutluluktur", Sunalp Çelebi'nin "Adsýz 1", Lisani Otað'ýn "Bir Yorumsuz Daha", Gülden Gün'ün "Hüzün" ile "Hatýralar", Neray Oykan'ýn "Hayret", Berkiye Gürcan'ýn "Biberler Firarda", "Kum Zambaðý" ile "Hade Evladým", Mehmetali Karahasan'ýn "Tezgah Baþýnda", Yýlmaz Akgünlü'nün "Masumiyet", Hasan Baðlar'ýn "Emperor's Love" ile "Autumn", Rabia Küçük'ün "Gözde" ile "Gökhan", Hüseyin Sayýl'ýn "Bulutlarýn Üzerinde", Nurperi Özgener'in "Kültürümüzün Son?üzleri III" ile "Kültürümüzün Son?üzleri VI", Ebru Derviþ'in "Sonbahar", Mehmet Gökyiðit'in "Walk of Life", "Harmoni" ile "Düþlem", Mustafa Müezzinoðlu'nun "Colors and Light", Muharrem Amcazade'nin "Nehir Yürüyüþü", Muazzez Tokatlýoðlu'nun "Kapý Aralýðýndan", Duyal Tüzün'ün "Karnaval", Mine Türkelman'ýn "Ne Olursan Ol Gel", Buket Özatay'ýn "Hayali Aþk" ile "Yüzen Market", Ebru Uskan Akçalý'nýn "Düþünce"... Devlet Fotoðraf Yarýþmasý Sergisi 27 Aralýk Cuma gününe kadar mesai saatlerinde gezilebilecek. YDÜ Atatürk Eðitim Fakültesi "Güzel Sanatlar Eðitimi Sergi Salonu" açýldý Ýlk sergi doktora öðrencilerinin Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Eðitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eðitimi bölümünde "Güzel Sanatlar Eðitimi Sergi Salonu" ve müzik öðretmenliði stüdyosu hizmete girerken, Resim-Ýþ Öðretmenliði programý öðretim elemanlarý, doktora öðrencileri ve YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan'nýn da ilk resim sergisi açýldý. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, serginin açýlýþýnda YDÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Fahrettin Sadýkoðlu konuþma yaptý. Salon ve sergi açýlýþýnýn YDÜ camiasýnýn sanata, kültüre ve bilime verdiði deðerin bir ifadesi olduðunu söyleyen Prof. Dr. Fahrettin Sadýkoðlu, fakülte dekanlarý ve sergiye katýlan öðretim elemanlarýný tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi. Atatürk Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu da konuþmasýnda açýlýþý yapýlan salon ve stüdyoyla ilgili bilgi verdi; sanata, bilime önem verdiklerini vurguladý. Atatürk Eðitim Fakültesi Resim-Ýþ Anabilim Dalý Baþkan Vekili Uzman Fatoþ Miralay ise yaklaþýk 60 eserden oluþan bir serginin ilkini gerçekleþtirdiklerini vurgulayarak, öðretim elemanlarý ve doktora öðrencilerinin eserlerinin 10 gün boyunca sergileneceðini söyledi.

13 18 Aralýk 2013 Çarþamba 13 Her Telden Gülsade SOYKÖK LAF SALATASI Hepimiz ayný b.k kuyusunda debeleniyoruz: Yalnýzca bazýlarýnýzýn burun ve midesinin geniþliði paçalarýndan akaný durdurmaz. Þimdi bana kaybolan yýllarýmý verseler, yine yitirir sahip çýkmazdým. Seviþme savaþ! Daha fazla kalori yakarsýn. Hâlâ vaktin varken, ruhunu kurtar ve tabana kuvvet kaç!.. Belâ geliyorum demez, sinsice pusuda bekler. Aklýný kullan, gardýný al. Karýncaya söyleyin, onu her an incitebilirim. Kalbimi kýr kýrabilirsen. Full sigortalýdýr. Þeytanýn bacaðýný kýr; ömrü billah topal gezsin. Yoðun istek üzerine, cehenneme odun satýþlarýmýz uzatýlmýþtýr. Belini incit, karýncayý incitme. Kara haber, virüs gibi tez yayýlýr. Böbreðimde, saframda ve diþlerimde taþ var. Baþýna taþlarým kadar aðýrlýk düþsün! (Nerde tek taþ pýrlantam?) Haydi eller havaya, cýlk yumurtalar bakýrdan imal sahan tavaya. Zamaný saldým çayýra, hadi gari mevlam kayýra... Ruh ikizimi ararken, bula bula ruh öküzümü buldum! Sakladým sapý-samaný, gelmedi bir türlü zamaný ve expire date'i geçti... Tanrýya inanýyorum; hem de onun bana inanmadýðý kadar! Kötü bir kocanýn en iyi faydasý, sizi bilgeliðe taþýma güzelliðidir. Ben sevdim eller aldý, ellerim böðrümde kaldý demekten vazgeçin. Armut toplamayý kesin. Yaðdýr mevlam su, ama cýlkýný çýkartma. (Uzakdoðulu kullarýn) Dostlar ve düþmanlar, 24 saat açýk laboratuarýmýzda test edilir. Her erkek, babasýnýn neler çektiðini ancak evlenince anlar. Çýtayý devamlý yüksek tutun; beklentilerinizin size tepeden bakmasýnýn trajedisi, herþeye deðer. Yýldýzlara bakmak için çatýya çýkmanýza gerek yok. Amortiden çýkan kýsmetinizin, çakmak gözlerine bakýn yeter. Kaynanayý kazanda bir taþým kaynattýktan sonra altýný kýsýn ve defne yapraðý katýn. (Zulu kabilesi gelinlerinin yerel yemeðinden.) Evcil bir ev kedisi kadar bile keyfiniz kalmadýysa, yaþlandýðýnýzýn resmidir. Ýlahi adalet, hayalet gibidir. Görmezsiniz ama hissedersiniz. Hiçbir siyahi insan "Tanrým yüzümü kara çýkartma!" þeklinde asla dua etmez. Canýna susayan her bekar haným, "baþak burcuyla" evlenip, intihar edebilir. Korkmayýn, otopsiden bir ot çýkmaz. Yoksul doðmak ve hep öyle kalmak en büyük onurdur. Yaradanýnýzý bir an bile aklýnýzdan çýkartmazsýnýz. Bazý adamlar çizgi filmlerden fýrlamýþ gibidirler. Red Kit, Robocop, Bart Simpson... Dua edin de sizinki Süpermen olsun! Yaþamda þu üç gruba giren insanlardan kendinizi sakýnýn: Sömürgen, kemirgen ve semirgen! Brad Pitt, kocam olmadýðý için ne kadar þanslý olduðundan habersiz. Aksi olsaydý, þimdiye cinayetten hükümlüydü. Yaþarken; ruhunuzu týrmalayan keþkelerinizin, dizden yukarý çýkmasýna asla fýrsat vermeyin. "Býçak kemiðe dayandý!" diye þikayet edenler en tabansýzlarýmýzdýr. Býçak kýnýndan çýktýðý vakit, ne halt ediyordunuz? Kimseyle sidik yarýþýna kalkýþmayýn. Rakibiniz, prostattan muzdarip olmayabilir. Gideceðiniz yere hep en sonda gidin. Assolist muamelesi görürsünüz. Ruhunuzu okþayacak hiçbir hareket ummayýn. O insanlar üç asýr öncesinde kaldýlar. Kederleri def etmenin en iyi yolu gülmektir. Bol bol gülün. Gaz çýkartan köpeðe, aðaçtan yere çakýlan dokuz canlý kediye bile doyasýya gülün. "TOPLUMSAL CÝNSÝYET VE ÖÐRETMENLÝK MESLEÐÝ" POST Araþtýrma Enstitüsü ile Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) tarafýndan ortaklaþa hazýrlanan "Toplumsal Cinsiyet ve Öðretmenlik Mesleði: Öðretmenlerin Bakýþ Açýlarý" isimli rapor, dün tanýtýldý. KTÖS'te, dün saat 14.00'te yapýlan basýn toplantýsýnda; POST Araþtýrma Enstitüsü'nden raporu kaleme alan Tegiye Birey ile Mehveþ Beyidoðlu Önen ve KTÖS Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Komitesi'nden Semen Saygun birer konuþma yaptý. Rapora göre; "idari kadrolarýn üst mevkilerindeki erkek temsiliyetinin orantýsýz olarak fazla olduðu ortaya çýkarken, öðretmenlerin birçoðunun, idari kadrolara eriþimde toplumsal cinsiyetin oynadýðý rolle ilgili farkýndalýðýnýn düþük olduðu" savlarý yer aldý. Rapora göre; katýlýmcýlarýn çoðunluðu, sýnýf ve branþ seçimi konusunda kadýn ve erkek öðretmenlerin fýrsat eþitliðine sahip olduðunu düþünüyor. Mehveþ Beyidoðlu Önen, raporun Friedrich Ebert Stiftung tarafýndan finanse edilen "Toplumsal Cinsiyet ve Barýþ Eðitimi" projesi kapsamýnda hazýrlandýðýný kaydetti. GEÇÝTKALE BELEDÝYESÝ "Büyük Köprü Projesi" TEKLÝF KABULÜ 1) Geçitkale Belediyesi Büyük Köprü Projesi için teklif kabul edilecektir. 2) Bu teklifle ilgili, plan ve þartnameler, Geçitkale Belediyesi Veznesi ne yatýrýlacak 350,- TL karþýlýðýnda Geçitkale Belediyesi nden temin edilecektir. Geçitkale Belediyesi nden ilgili þartnameler alýnmadan verilen teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3) Geçici Teminat %5 olup teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 4) Teminat olarak yalnýz 39/200l sayýlý Bankalar Yasasý altýnda kurulup faaliyet gösteren ve 41/200l sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen bankalarýn teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 5) Teklifler en geç 3 Ocak,2014 Cuma günü saat 15:30 a kadar Geçitkale Belediyesi Ýhale kutusuna atýlmalýdýr. 6) Geçitkale Belediye Meclisi, en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde deðildir. 7) Bu ihaleye 1, 2, 3 Teknik ve Yapý Ýnþaat Sýnýf Karnesi almýþ Müteahhitler katýlabilir. Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði ne üye olmayanlarýn teklifleri dikkate alýnmayacaktýr. BU PROJE, TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KATKILARIYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLMEKTEDÝR. 6. Uluslararasý Kýbrýs Ýþçi Filmleri Festivali: Emekçinin Festivali! Emeðin ýþýðý perdeye yansýmaya devam ediyor... Festivalin altýncý gününde Kýbrýs tan bir üretim olan Kýbrýs ýn Öbürleri sizlerle! FÝLM: KIBRIS IN ÖBÜRLERÝ, 55 ý Yapým: Baraka Kültür Merkezi Film Atölyesi Belgeselde, Kýbrýs ýn kuzeyine göç eden altý göçmen emekçi ile yapýlan röportajlar sonucunda kiþisel hikayelerden yola çýkarak Kýbrýs ta göçmen bir emekçi olmanýn farklý boyutlarý ortaya konmuþtur. Özellikle sosyo-ekonomik nedenlerle, doðup büyüdükleri topraklarý geride býrakan göçmenler, ekmeklerini kazanacaklarý yeni bir hayatýn umudu ile Kýbrýs a yerleþmektedirler. Yer: Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu Saat: Tarih: , Çarþamba Tüm gösterimlerin biletsiz ve ücretsiz olduðu Uluslararasý Kýbrýs Ýþçi Filmleri Festivali ni sakýn kaçýrmayýn! Organizasyon Komitesi: Baraka Kültür Merkezi, BASIN-SEN, BES, ÇAÐ-SEN, DAÜ BÝR-SEN, DAÜ-SEN, DEV-ÝÞ, EL-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, KTAMS, KTMMOB, KTOEÖS, KTÖS, KTTB, TIP-ÝÞ, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Destekleyenler: Barikat, Gelecek Dergi, Radyo Mayýs Web adresi:

14 14 18 Aralýk 2013 Çarþamba Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Yusuf Tandoðan Eczanesi: Mehmet Akif Cad. Hacý Ali Apt. B Blok No:4 Toros Ticaret Yaný Dereboyu Tel: Özyol Eczanesi: Þaziye Hacý Maltýzlar Sok. No:2/4-5 Özel Etik Hastanesi Yaný Kermiya Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 A Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Sok. Altýnör Apt. A Blok Zemin kat No:2 Karakum Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Birini, yüzüne karþý 1 2 gereðinden çok övmek. 2-Elin parmak 1 dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, 2 avuç içi. Eski dilde "Yemek, yiyecek". 3 Sodyum'un kýsaltmasý. 3-Birçok giyim ve ev 4 eþyasý yapýmýna 5 yarayan sert, dayanýklý ve esnek madde. Düz, 6 açýk ve geniþ yer, meydan, saha. 47 Gövdesi Hindistan cevizi kabuðundan 8 yapýlmýþ uzun saplý saz. 5-Zeybek. Dini 9 tören. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný 10 kuran vurgusuz ek. 6Bayan, haným. Bir 11 sporda eriþilmiþ derecelerin en üstünü. 7-Bir emir. Meme veya kucak çocuðu. 8-Üzerinde tanýtýcý, belirtici bir yazý, açýklama, iþaret veya resim bulunan, tahta, sac gibi þeylerden yapýlmýþ levha (çoðul). 9-Güvenlik. Bir nota. 10-Minare, kubbe, sancak direði gibi yüksek þeylerin tepesinde bylunan, madenden yapýlmýþ ay-yýldýz veya lâle biçiminde süs. Ýridyum'un kýsaltmasý. Bir sözleþmede taraflardan birinin öbürüne iþten caymayacaðýný belirtmek amacýyla önceden verdiði güvence parasý. 11-Asker þapkalarýna takýlan ve rengi uluslara göre deðiþen iþaret. Ýyi nitelikte olmayan, kötü. Dünkü bulmacanýn çözümü SOS YARARINA KERMES - TED Kuzey Kýbrýs Koleji'nde Rehberlik Bölümü ve Onur Kurulu'nun SOS Çocuk Köyü yararýna birlikte organize ettiði kermes öðrenciler, veliler ve öðretmenlerden yoðun ilgi gördü. TED Kuzey Kýbrýs Koleji Eðitim Öðretim Yýlý sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda dün düzenlenen yýlbaþý kermesinden elde edilecek gelirle SOS Çocuk Köyü'ndeki çocuklara yönelik yeni yýl kýyafetleri alýnacak. Velilerin hazýrladýðý tatlý ve tuzlu yiyecekler ve çocuklar için oyuncaklarýn yer aldýðý Kermes sabah ve öðleden sonra olmak üzere 6 saat sürdü. Rehberlik Bölümü ve Onur Kurulu iki ay önce de kermes düzenlerek elde edilen gelirle hayavan barýnaðýna yem yardýmý yapmýþtý. Lha Yukarýdan Aþaðýya: 1-Zehrin etkisini ortadan kaldýrabilme özelliði olan madde. Beyaz. 2-Týð veya firkete ile yapýlan ince dantel. Geleceði öðrenmek, þans ve kýsmeti anlamak amacýyla oyun kâðýdý, kahve telvesi, el ayasý gibi þeylere bakarak anlam çýkarma. Ters okunuþu "Ýspanyolca, yaþa". 3-Þaþmak, þaþakalmak (iki kelime). 4-Harf okunuþu. Mahcup olma. 5-Hýzlý bir trafik akýþý saðlamak amacýyla yapýlan, çift yönlü geniþ yol. Bizmut'un kýsaltmasý. 6-Ýki ve daha çok katlý ev. Anlam bakýmýndan birbirine baðlý iki diziden oluþmuþ þiir parçasý. 7Bir nota. Ýnsan ve bazý hayvanlarýn kanýný emerek yaþayan, iyi sýçradýðý için kolay yakalanamayan küçük asalak böcek (çoðul). 8Gözü görmeyen, kör. Bitki. 9-Harf okunuþu. Baþýnda saçý olmayan. Harf okunuþu. 10-Çocuðu olan kadýn. Kýsa ökçeli, baðsýz ayakkabý. 11-Kütleleri tartmaya yarayan bir tartý aleti. Ýnandýðý, düþündüðü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük. EROÐLU'NDAN MÜDAHALE ÝSTEDÝLER- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Kýbrýs Türk Ýzci Gönüllüleri Derneði'nden bir heyeti kabul etti. Kabulde, Dernek Baþkaný Çaðan Baysan en üst makamdaki kiþi olarak Eroðlu'nun izcilik konusuna müdahale etmesini istedi ve Türkiye'nin uzun yýllardýr kullanmaktan vazgeçtiði tüzüklerle izcilik yapýlmaya çalýþýldýðýný savundu. Ýzcilikle ilgili hazýrladýklarý yasanýn mecliste kadük olduðunu kaydeden Baysan, izcilik yasa taslaðýnýn gözden geçirilmesi ve meclisten geçirilmesi hususunda Eroðlu'ndan yardým istedi. Eroðlu da izciliðin güzel bir uðraþ olduðunu dile getirdi ve çocuklarýn disiplinli olmasý bakýmýndan önemli bir etkinlik olduðunu kaydetti. Ortaokuldayken izcilikle uðraþtýðýný, sonra bu etkinliðin bir ara duraksadýðýný, þimdi ise yaygýnlaþtýðýný anlatan Eroðlu, izci teþkilatýnýn seneden seneye geniþlediðini yaygýnlaþtýðýný belirtti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 18 Aralýk 2013 Çarþamba 15

16 16 18 Aralýk 2013 Çarþamba

17 18 Aralýk 2013 Çarþamba 17 7

18

19 18 Aralýk 2013 Çarþamba 19 ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO:355/2013) Varroa hastalýðý ile mücadele için Tau-fluvalinate etken maddeli ilaç temini için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5'tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye'ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat'i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV'siz olacaktýr. Teklifler en geç 25 ARALIK, 2013 ÇARÞAMBA günü ö.e. saat 10.00'a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartnameler Gelir ve Vergi Dairesi'ne yatýrýlacak 50.-TL+KDV makbuz karþýlýðý Veteriner Dairesi Müdürlüðünden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý BU PROJENÝN FÝNANSMANI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ TARAFINDAN KARÞILANMIÞTIR. ÖZEL EÐÝTÝME KATKI - KKTC Lions Kulüpler Birliði'ne baðlý Lions Kulüpleri ile Uluslararasý Lions Kulüpleri 118 Y Ýstanbul Anadolu Yakasý Lions Kulüpleri'nin ortaklaþa temin ettikleri özel eðitime yönelik pozisyonlandýrma koltuklarý hibe programý çerçevesinde iki özel eðitim merkezine daha koltuk hibe edildi. Birlikten yapýlan açýklamaya göre, koltuklar dün Maðusa ve Ziyamet Özel Eðitim Merkezlerinde yapýlan törenle okul idarecilerine teslim edildi. TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMESÝNE ÇAÐRI Doðu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanýþma Sendikasý (DAÜ BÝR-SEN) Doðu Akdeniz Üniversitesi Vakýf Yöneticiler Kurulu nu dönemini kapsayacak Toplu Ýþ Sözleþmesini görüþmeye çaðýrýr. DAÜ BÝR-SEN YÖNETÝM KURULU adýna Buðu Sümen Cohar Eþ Baþkan Kazým Hakverdi Eþ Baþkan SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 20 bin Stg. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 daire 650 TL Haspolat belediye evlerinde 2+1 full eþyalý daire Lefkoþa'da 2+1 zemin kat daire 500 TL Yenikent'te 2+1 full eþyalý daire 800 TL Hamitköy'de anayol üzeri banka olmaya müsait 225 metrekare mekan Hastane yaný 2+1 full eþyalý zemin kat daire Satýlýk Serdarlý yeni bölgede 120 metrekare bahçeli, garajlý müstakil ev Aþaðý Dikmen'de 3+1 bahçeli dubleks yeni ev Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek arsa içerisinde müstakil yeni ev K. Kaymaklý Yaman bölgesinde metrekare 2. kat daire Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire SATILIK DÜKKAN Esnaf ve Zanaatkarlar Sitesi nde satýlýk dükkan. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Hamitköy'de içinde ev temeli bulunan hali arazi TL Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: ELEMAN ARANIYOR Nakliyat firmasýnda çalýþacak ehliyetli bayan elemanlar aranýyor. Tel: ARANIYOR KKTC Engelliler Dayanýþma Derneði'nin Lefkoþa, Maðusa, Girne þubelerinde çalýþacak baybayan elemanlar aranýyor. Maaþ + prim. Tel: Duyuru Nülten Oral, tarihinde Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 587/13 Sayýlý izniyle "Nülten Kuaförlük Kurs Yeri" ünvaný altýnda Özel Kuaförlük Eðitim Kurumu açmaya yetki almýþtýr. ARANIYOR Gynolife Tüp Bebek Merkezi'nde tam gün çalýþacak yabancý uyruklu, tüp bebek sertifikalý kadýn doðum uzmaný aranýyor SATILIK Yeni anneler için Lansinoh (Ýngiltere) marka 1 ay kullanýlmýþ 2 pompalý anne sütü saðým makinasý ve yeni doðmuþ bebek için Avrupa malý 2 ay kullanýlmýþ lacivert renkli portbebe. Tel:

20 Galatasaray Arjantinli deniyor Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini gözüne çarpan genç yabancý oyuncularý Florya'da deniyor. Macar futbolcu Veciy Balint, yaklaþýk 1 hafta antrenmanlara çýktýktan sonra geri gönderildi. Diðer genç oyuncu Arjantinli Lucas Ontivero.1994 doðumlu genç yetenek, geleceðin yýldýz adaylarý arasýnda gösteriliyor. Yenicami-Kaymaklý derbisi için geri sayým baþladý Kaçýrýlmamasý gereken bir karþýlaþma Süper ligin zirvesinde ayný puanla ilk devrenin son hafatasýna giren Yenicami ve Küçük Kaymaklý Atatürk Stadý nda gece maçýnda karþý karþýya gelecekler. Yenicami Baþkaný Bülent Avcan, Kaçýrýlmamasý gerekli bu karþýlaþma Seyircisi, centilmenliði ve golleri ile unutulmayacak bir maç olsun dedi K-Pet Süper Lig in liderlik koltuðunu paylaþan iki takým Yenicami Aðdelen Kulübü ile Küçük Kaymaklý ilk devrenin son haftasýnda oynanacak Lefkoþa Derbisi karþýlaþmasýnda karþý karþýya gelecek. Atatürk Stadý nda 20 Aralýk 2013, Cuma akþamý oynanacak olan karþýlaþma öncesi konuþan Yenicami Aðdelen Kulübü Baþkaný Bülent Avcan, Seyircisi, centilmenliði ve golleri ile unutulmayacak bir maç olsun dedi. Þölene davet Özellikle Yenicami taraftarýný karþýlaþmaya davet eden Baþkan Bülent Avcan, Sezonun en önemli maçý. Haftalardýr bu maçýn oynanacaðý gün bekleniyordu. Bizler bayrak ve müziklerimizle tribünde olacaðýz. Taraftarýmýzý ve tüm futbol severleri bu karþýlaþmaya, þölende yer almaya davet ediyoruz þeklinde konuþtu. Taraftarýmýzý bekliyoruz Lefkoþa Derbisi karþýlaþmasýnýn centilmence geçmesini dileyen Avcan, Takýmýmýzýn Doðan Türk Birliði ve Cihangir karþýlaþmalarýnda sergilediði performans, gelinmesi gereken noktada olduðumuzu gösteriyor. Tarihi bir maç olacaðýna inanýyorum. Bu önemli karþýlaþmada taraftarýmýzýn siyah-beyaz giyinip tribündeki yerini almasýný ve 12 nci Adam görevini yerine getirmesini bekliyoruz dedi ve ekledi, Kaçýrýlmamasý gerekli bu karþýlaþma sonrasý baþarýmýzý ve mutluluðumuzu taraftarýmýzla paylaþmak istiyoruz. Ortaokul futbol Çeyrek Final maçlarý moynandý Çanakkale farklý kazandý Yusuf Kaptan Sahasý nda dün oynanan dört çeyrek final karþýlaþmasýnda en farklý galibiyeti, rakibi Canbulat ý 5-1 maðlup eden Çanakkale elde etti Milli Eðitim Bakanlýðý na baðlý Milli Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi nin düzenlediði ve Öðretim Yýlý Faaliyetleri içerisinde yer alan futbol karþýlaþmalarýna dün oynanan 5 maç ile devam edildi. Ortaokul Yýldýzlar Futbol Þampiyonasý nýn çeyrek finallerinde 4; Liseli Gençler Futbol Þampiyonasý nda ise bir karþýlaþma oynandý. Ortaokullu Yýldýzlarda Yusuf Kaptan Sahasý nda A ve B gruplarýnda oynanan ve hiçbir karþýlaþmanýn beraberlikle tamamlanmadýðý maçlarda kale aðlarý toplam 18 kez havalandý. Günün en farklý galibiyetini Çanakkale Ortaokulu elde etti. Çanakkale Ortaokulu rakibi Canbulat ý 5-1 maðlup etti. Günün en çok gol atýlan karþýlaþmasýnda ise, BTMK rakibi 19 Mayýs TMK yý 4-3 maðlup etmeyi baþardý. Liseli Gençlerde Liseli Gençler Futbol Þampiyonasý nýn tek karþýlaþmasýnda ise Canbulat Stadý nda, Dr. Fazýl Küçük Endüstri Meslek Lisesi ile Namýk Kemal Lisesi arasýnda oynandý. Karþýlaþmayý Namýk Kemal Lisesi 2-0 kazandý. Dünkü Sonuçlar: Ortaokullarda ÞTO ÞHRO: Canbulat Çanakkale: BTMK 19 Mayýs TMK: 4-3 Atleks Oðuz Veli: Liselerde 3-1 Dr. FKEML NKL: 0-2 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA. "Dün dündür, bugün de bugün" diyenlerin maskeleri düþmüþ bir daha... Muhalefetteyken sirke olurlar, hükümetteyken viski! Her beþ yýlda bir bu da sizin armaðanýnýz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Aralýk 2013 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4387 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Aralýk 2013 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4387 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Asgari ücreti nasýl buldunuz? 1560 TL olmuþ... Yerinde saymýþ yani... Hatta daha da geri! Dövizin týrmanýþýndan önce elinize 600 Euro geçiyordu... Þimdi ise 600'ün de altýna düþtü! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN... "Mazi kalbimde bir yara" derler... Ama "Geçmiþe mazi, geleceðe gazi" diyenler de var. Veya kýsaca "Dün dündür, bugün de bugün"... Tükürdüðünü yalamasýný bilmeyenler bu sýnýfý hiç geçer mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ. Tarih Aralığı: 14.08.2015-15.08.2015. Haber Sayısı: 40

ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ. Tarih Aralığı: 14.08.2015-15.08.2015. Haber Sayısı: 40 ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Tarih Aralığı: 14.08.2015-15.08.2015 Haber Sayısı: 40 İÇİNDEKİLER No Yayın Tarihi Yayın Adı Haber Başlığı Sayfa No 1 15.08.2015 AKDENİZ GÜNCEL ANTALYA DA MOTORSIKLET ZOR İŞ

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı