BALKAN ODALAR B RL 'N N 2008 YILI LK GENEL KURULU STANBUL'DA GERÇEKLEfiT R LD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALKAN ODALAR B RL 'N N 2008 YILI LK GENEL KURULU STANBUL'DA GERÇEKLEfiT R LD"

Transkript

1 Mart - Nisan 2008 ATSO VİZYON Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas BALKAN ODALAR B RL 'N N 2008 YILI LK GENEL KURULU STANBUL'DA GERÇEKLEfiT R LD tan, Makedonya, Romanya, Yunanistan, S rbistan, Karada ve Güney K br s' n Birlik/Oda baflkanlar kat lm flt r. si ad na Yunanistan Odalar Birli i ve Türkiye Odalar Birli inin dörtlü ortak çal flmalarda bulunulmas görüflülmüfltür. Balkan ülkeleri aras nda ticari ve ekonomik iliflkilerin daha da gelifltirilmesi, çeflitli sektörlerde somut iflbirli i imkanlar n n yarat lmas amac yla, kar amac gütmeyen, hükümetler ve siyaset d fl bir kurulufl olarak, 1994 y l nda Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Eski Yugoslav Federal Cumhuriyeti, Yunanistan ve Türkiye'nin Birlik/Odalar n n kurucu üyeleri taraf ndan kurulan Balkan Odalar Birli i'nin (ABC) 2008 y l dönem baflkanl Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i'nce yürütülmektedir. TOBB Baflkan m z Sn.M.Rifat Hisarc kl - o lu baflkanl nda ilk ABC Genel Kurul Toplant s 26 Mart 2008 tarihinde stanbul'da düzenlenmifltir. Toplant ya, ABC'ye 2008 y l itibar yla üye olan Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaris- Toplant da, Sn.Hisarc kl o lu'nun aç l fl konuflmas n takiben Eurochambres Baflkan Vekili Sn.Georgios Kassimatis taraf ndan, Balkanlar n Ekonomik Kalk nmas nda Turizmin Rolü, Kas m 2008'de yap lacak ABC 2.Genel Kurulunda ABC ile ASCAME aras nda bir flbirli i Anlaflmas imzalanmas öngörüldü ünden, stanbul Ticaret Odas ve ASCAME Baflkan Sn.Murat Yalç ntafl taraf ndan ABC-AS- CAME flbirli i konulu sunufl yap lm flt r. Bu Genel Kurul vesilesiyle K br s Türk Cumhuriyeti Ticaret Odas ve Sanayi Odas Baflkanlar ile de görüflmeler yap lm fl, bu görüflmelerde ise Kuzey-Güney K br s aras nda ticari faaliyetlerin bafllat labilme- ABC ile Almanya Odalar Birli ini birlikte yürüttü ü projeler hakk nda bilgilendirme yap lmak üzere 9-11 Nisan tarihlerinde Berline ziyaret düzenlenmifltir. Bu heyetin Baflkanl n TOBB Baflkan n temsilen Odam z Yönetim Kurulu Baflkan M. Melih YURTER gerçeklefltirmifl ve Alman Ekonomi ve Geliflim Bakan yard mc s, Alman D fl flleri Bakan Yard mc s, Federal Genel Sekreteri ve Alman Odalar Birli i Baflkan ile toplant lar gerçeklefltirilmifltir. Özellikle D fl iflleri Bakan Yard mc s yla yap lan görüflmelerde ifl adamlar m z n yaflad Vize problemi anlat lm fl ve vize ifllemlerinde ifl adamlar m za kolayl klar sa lanmas talep edilmifltir. AFYONKARAH SAR T CARET VE SANAY ODASI GELENEKSEL SPOR OYUNLARI - 3 lki Atatürk'ün Do umunun 125. Y l sebebi ile May s 2006 y l nda gerçeklefltirilen ve Ülkemizde Ulu Önder'in do umunun 125.y ll dolay s yla düzenlenen ilk etkinlik özelli i tafl yan Spor Oyunlar m z gerçekleflmifltir. Ticaret ve Sanayi Odam za üye firma sahipleri ve çal flanlar n n kaynaflmalar ve üye firmalar n birlikte sosyal aktivite yapmalar amaçlanm fl ve üyelerimizin yo un kat l m sa lanm flt r. 2.Spor Oyunlar müsabakalar 25 Nisan- 09 May s 2007 tarihlerinde düzenlenmifl ve oyunlar boyunca, toplam 14 ferdi ve 4 tak m dalda, 34 firmadan 420 sporcu yar flm flt r. Etkinliklerde Sosyal sorumluluk çerçevesinde Organ ve Kan Ba fl kampanyas yap lm flt r. Spor Oyunlar n n bu y l da 3.sü düzenlenecektir. Bu y l oyunlar 26 May s Pazartesi ile 13 Haziran Cuma tarihleri aras nda yap lacakt r. 20 May s tarihinde fikstür çekilecektir.

2 2 MERMER ÇALIfiTAYI L M ZDE 31 MART DA, TALYAN SEKTÖR TEMS LC LER N NDE KATIL- DI I MERMER ÇALIfiTAYI YAPILDI Odam z n, talyan kurulufl, Mermer ve Teknolojileri Birli i, IMM ile ortaklafla planlam fl oldu u Modern Mimaride Do altafl Uygulamalar ve Do altafl Teknolojilerinde novasyon konulu seminer 31 Mart 2008 Pazartesi günü Oruço lu Termal Otelde gerçeklefltirilmifltir. limiz mimar, mühendis ve üyelerimizin kat ld etkinlikte yeni yap larda do altafl n estetik kullan m teknikleri, ve kullan m n yayg nlaflt r lmas konular nda görsel bilgi sunulmufltur. Ayr ca do altafl blok ve parçalar n n daha verimli kullan labilmesi hakk nda blok ve plaka sa lamlaflt rma yöntemleri aç klanm flt r. Çal fltayda ilk önce talya'da bölgesel tan t m ajans olan Toscana Promosyon temsilcisi, Ilenia Ferrini, Kurumu ve Toscana bölgesi ekonomisi hakk nda tan t m sunumu gerçeklefltirmifltir. Toscana Promosyon öncelikli olarak bölgesini ve ifl dünyas n tan tarak ihracat desteklemekte ayn zamanda Bölgenin sa lamakta oldu u yat r m imkânlar n tan tarak yat r m çekmeyi hedefledi i aktarm flt r. Çal fltay n devam nda, Mühendis Marcantonio Ragone taraf ndan yap lan sunumda mermerin modern mimaride uygulamalar hakk nda örnekler verilmifltir. Örnek olarak; hafif mermer - desteklenmifl mermerin yüzey uygulamalar hakk nda teknik bilgi, büyük ebatlarda fayans mermerin yüzey uygulamalar nda montaj, metal teknolojisi ve silikon uygulamalar, yer kaplamalar nda sanatsal uygulamalar, çevre ile uyumlu renkli ve desenli mermer seçimleri, bask kullanarak hafif katmanl fayanslar aras bütünleflme oluflturma, desenli plakalar bütün bir desen oluflturabilecek flekilde düzenleme, mermeri fl kland rma, mermer bloklar nda eskitme ve yüzey cisimleri kullanarak süsleme, su jeti kullanarak mermerin yüzeyde bölünmesi, Ortado u Camilerinde kullan lan mermer sanat, tesis çat lar nda mermer uygulamalar ve mermerden köprü inflas na yönelik hayata geçirilmeyi bekleyen planlar hakk nda pratik bir sunum yap lm flt r. Jeoloji Mühendisi Paola Blasi'nin sunumunda çatlak ve k r k tafllardaki düzeltme teknikleri ve sonuçlar hakk nda talya'da uygulanmakta olan en son uygulamalar tan t lm flt r. Ocaklarda bloklar n kesimi esnas nda s k s k rastlanan ve bloklar n kullan lamamas na sebep olan çatlaklar n verimli kullan m n n mümkün olmas için rezin yöntemi ile onar labilece i, ve sa lamlaflt rman n ise bloklar n komple kaplanmas ile mümkün oldu u ve bunun tarifi yap lm flt r. Bu yöntemlerin elle yada makineler taraf ndan yap labilece i anlat lm flt r. Blasi devam eden sunumunda CE iflareti ile flimdiye kadar gelinmifl olan aflama hakk nda bilgi paylaflt. CE Standard ile ilgili gerekli çal flman n Türkiye'de henüz bafllang ç aflamas nda oldu u, Avrupa'da bile baz firmalar n CE iflareti uygulamas na geçmekte gecikti ini belirtmifltir. CE standard na dikkat etmeden üretim yapan ve bu üretimi daha sonra satan firmalar için, CE iflaretine uyulmad n gerekçe göstererek müflterinin mal reddetme hakk oldu u böyle bir tavr n üretici için büyük bir ma duriyet yarataca n n alt çizilmifltir. Heyet OSB'deki mermer iflleme fabrikalar nda incelemelerde bulunmufltur. Daha sonra Odam z ziyaret eden heyet limiz mermer sektörü hakk ndaki görüfllerini paylaflm flt r. Sektörün daha ihtisaslaflabilmesi için modern mimari uygulamalar n gelifltirilmesi için birlikte çal flman n önemi hakk nda görüfl birli i oluflturulmufltur. talyan heyet ziyaretlerinin ikinci gününde Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Say n Ali Altuntafl' ziyaret etmifl ve IMM hakk nda bilgi vermifltir. Say n Rektör Üniversite olarak IMM ile ortak çal fl labilecek konular hakk nda önerileriler de bulunmufl konu detaylar hakk nda heyet ve ö retim görevlileri toplant gerçeklefltirmifltir. Günün devam nda heyet limizdeki bir makine fabrikas ve bir mermer oca gezmifltir. Heyet Mersem 2008 için tekrar ziyaret etme program ile talya'ya dönmüfltür. DO ALTAfiLAR Ç N CE BELGELEND RME E T M DÜZENLEND Do altafl standartlar n da bünyesinde bulunduran Yap Malzemeleri Yönetmeli i tarihi itibariyle mecburi uygulamaya girmifltir. Yönetmeli in uygulanmas ndan yetkili ve sorumlu kurum olan Bay nd rl k ve skân Bakanl, 2007 y l içersinde bilgilendirme faaliyetlerini limiz bünyesinde bulunan mermer üreticilerini ve sektörün ilgili taraflar n da ekleyerek sürdürmektedir. Odam z ile Bay nd rl k ve skân Bakanl Yap flleri Genel Müdürlü ü Yap Malzemesi ve Yap Denetimi Daire Baflkanl Piyasa Gözetimi ve Denetimi fiube Müdürlü ü fiube Müdürü Sn. Taflk n Nar taraf ndan 13 Mart 2008 Perflembe günü Odam z toplant salonunda Do altafllar için CE Belgelendirme E itimi gerçeklefltirilmifltir. Yap lan e itim ve bilgilendirme çal flmas nda; 4703 Say l Kanun (Ürünlere liflkin Teknik Mevzuat n Haz rlanmas na ve Uygulanmas na Dair Kanun), Yap Malzemeleri Yönetmeli i, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri, Do altafl Ürün Standartlar anlat ld.

3 3 2. KOB Z RVES AFYONKARAH SAR'DA YAPILDI Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli flletmeler, Serbest Meslek Mensuplar ve Yöneticiler Vakf (TOSYÖV) Afyonkarahisar Destekleme Derne i taraf ndan düzenlenen ''Afyonkarahisar 2. KOB Zirvesi' 01 Mart 2008.tarihinde ilimizde yap ld.çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker ile birlikte Vali Haluk mga, Afyonkarahisar milletvekilleri, Belediye Baflkan Abdullah Kaptan, TOSYÖV Genel Baflkan Hilmi Develi, yöneticiler, TOSYÖV Genel Merkez yöneticileri, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Hazine Müsteflarl ve D fl Ticaret Müsteflarl 'ndan üst düzey bürokratlar kat ld. Toplant n n aç l fl nda konuflan Bakan Eker, Afyonkarahisar'da bitme noktas na gelen mandac l tekrar canland racaklar n belirtti. Eker, eski Mandac l k Araflt rma Enstitüsü'nün altyap s n n kullan lmas ve rehabilite edilmesi çal flmalar dahil olmak üzere sözleflmeli üretime dayal dam zc l k, 'mandac l n gelifltirme projesi'ni hayata geçireceklerini kaydetti. Mandac l kta çekirdek iflletmeler kurulmas n sa layacaklar n dile getiren Eker, suni tohumlama ve et üretme tesisleri olmak üzere mandac l n her alan na destek vereceklerini ifade etti. Tar msal kalk nma kooperatiflerine, Afyonkarahisar'dan mandac l k alan nda kooperatif kurulup destek talebinde bulunmalar n talep ettiklerini dile getiren Bakan Eker, "Fakat maalesef bu güne kadar Afyonkarahisar'da mandac l kla ilgili bir kooperatif kurulup bize destek verilmesi için baflvuru yapan olmad. Buradan Afyonkarahisarl lar sesleniyorum. Kooperatif kurup bizden destek isteyin. Bu konuda talep gelirse ona da gereken deste i sa layaca z. Mandac l Afyonkarahisar'da ihya etmeye söz verdik. Bu sözümüzü yerine getirece iz." dedi. Hükümet olarak KOB 'lere her zaman destek verdiklerini ve bundan sonrada vermeye devam edeceklerini belirten Çevre ve Orman Bakan Veysel Ero lu da, üreten insan n n yan nda olacaklar n kaydetti. Üretin insan n sevilmesi ve eli öpülmesi gereken insan oldu una de inen Bakan Ero lu, "Türkiye üç tip insan var. Birincisi tüketti i, üretti inden daha fazla insanlar. Bir insan çok tüketip hiçbir fley üretmiyorsa ben bu insanlara asalak insan diyorum. kincisi ise tüketti i ile üretti i efli olan insan grubu. Üçüncüsü ise tüketti inden çok fazla üreten insanlar. Tüketti inden gazla üreten insanlar takdir ediyorum." diye konufltu. Ürdün'de yapt temaslar hakk nda da bilgi veren Ero lu, flöyle devam etti: "Ürdün Akabe bölgesindeki serbest pazarda AB ülkeleri ve ABD ile serbest ticaret anlaflmas yapm fl. Buradan dünyan n bütün ülkesine ürün sat yor. Biz de Akabe'deki bu serbest bölge ile ticaret anlaflmas yapaca z. Haziran ay nda Ürdün'den yetkililer Türkiye'ye gelecekler. Bu anlaflman n ülkemiz mallar n n AB ülkeleri ve ABD pazarlar n aç lmas aç s ndan önemli oldu unu düflünüyoruz." dedi. Afyonkarahisar Valisi Haluk mga da ülkedeki küçük ve orta büyüklükteki iflletmelerin finansman sorunlar ndan Ar-Ge ve inavasyon konular na kadar genifl yelpazedeki de erlendirmelerin yap laca bu zirvenin Afyonkarahisar' n ile ülkemizin ifl ve ekonomi hayat na katk sa layaca na inand n söyledi. Türk ekonomisinde rakamsal verilerin iyiye gitmesine ra men makro ekonomideki geliflmelerin mikro ekonomiye yans malar n n tam olarak gerçeklefltirilemedi ini anlatan TOSYÖV Genel Baflkan Hilmi Develi de, "Makro ekonomideki iyi geliflmelere güvenerek, bize bir fley olmaz denilmemelidir. Çünkü her an her fley olabilir. E er gerekli önlemler al nmazsa küresel ekonomideki dalgalanma bizi de büyük ölçüde etkiler." Dedi Zirve sonunda Afyonkarahisar TOSTÖV Dernek Baflkan Sn. hsan Bafler; Çevre ve Orman Bakan m z Sn. Veysel Ero lu na, TOSYÖV Hilmi Develi Tar m ve ve Köy flleri Bakan Mehdi Eker 'e birer plaket sunmufllar.

4 4 HAFIZO LU YA SANAY VE T CARET A.fi. YÖNET M KURULU BAfiKANI ZEK BAfiER, AZ KAZANARAK ONA GÖRE MASRAF YAPILMASI GEREKT N BEL RTEREK, HERKESE AYAKLARINI YORGANINA GÖRE UZATMASINI TAVS YE ETT. may n' derlerdi. Uflak'dan trafo lar m z yak n dost oldu u için böy- ATSOV ZYON Dergisi'nin bu say - daki konu u, Haf zo lu Ya Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Zeki Bafler oldu y - l nda ifl hayat na bafllayan ve bunu baflar yla sürdüren Bafler, 60 y ll k ifl yaflant s n dergimize anlatt. Babas n n mesle inin ayakkab c - bafllad. Kendimizin yapabilece i ifl arad k y l nda askerli imi Trakya'da yedek subay olarak yapt m y l nda orada ayçiçek üzerine bilgi edindim. Un, ya ve kerestecili i araflt rd m, ö rendim y l nda 1000 metrekarelik alanda iki araçla unculu a baflla- alarak bafllad m y l nda Gelir Vergisi mükellefiydim vergi numaral mükellef olarak Ticaret ve Sanayi Odas 'na kay t oldum y l nda ya ifline bafllad k. AYA INI YORGANINA GÖ- RE UZATACAKSIN Rusya'ya da giden Zeki Bafler, Çal flan efle i millet seviyor ifadesini kullanarak, Ben d flar gitti- im zaman bizim çal flmalar m z seven stanbul firmalar benimle çal flmak istediler. Bu flekilde stanbul'un ihracatç ve ithalatç firmalar ile ortakl k yapt k. 'Anadolu'da siz bize yard mc olun' dediler y llar nda Rusya'ya gittim. Türkiye'deki un ve yem fabrikalar n Rusya'dan biz getirdik. O y llarda Rusya'daki teknoloji Türkiye'den daha ileri düzeydi. Daha sonra y llar nda Dost Yem firmas n kurduk. Ortak- le bir flirket ismi oldu fleklinde konufltu. O y llarda sanayicilik yapman n çok zor oldu una dikkat çeken Haf zo lu Ya Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Zeki Bafler, flunlar söyledi; O zamanlarda aranan bulunmuyordu. Teknoloji bulunmuyordu. Bu ifli sadece Rumlar biliyordu. Gitti in yerlerde vatandafl teknolojisini göstermiyordu. Çal fl rsan kazan yordun. Bu kadar sanayinin u rafl s na karfl, enflasyonist kazançlar vard. Enflasyon ka t üzerinde kazand - yor gibi gözüküyordu fakat y l sonunda elde hiçbir fley kalm yordu. fiimdi ise çok çal flmak gerekiyor. Az kazanacaks n ve ona göre masraf yapacaks n. Aya n yorgan na göre uzatacaks n. Tutan kazan r, tutmayan da hiç olur. Söylefli: Ferah BEKTEfi l k oldu unu belirten Bafler, 1948 d m. ki y l sonra iki araç daha al- y l nda tabakç l k ve deri imalatç l - d m. limizde ve flehir içinde üçün- ile ifle bafllad n ifade ederek, cü un fabrikas n biz yapt k. 24 sa y llar aras nda fiili atte 20 ton kapasiteyle bafllad k olarak bu ifli yapt m. Bu bölgenin diye konufltu. en faal esnaf yd k. Bu sektörde baflka çal flanlar da vard fakat bedenen çal fl yorlard. Bizim elimizde en iyi makineler vard dedi. O y llarda baz zorluklarla karfl laflt klar n anlatan Bafler, flöyle devam etti; O günlerde Afyonkarahisar geliflmifl ilçe gibiydi. fiehir 1960 y l ndan sonra yeni sektör içinde usta ve bilgili kifli yoktu. aray fl içine girdi ini kaydeden Teknik olarak sanatkâr yoktu. Bafler, Plastik, bizim dericilik Enerji sorunu oldu u için elektrik sektörünü öldürdü senesin- sorunu yaflad k. O zamanlarda k - den sonra yeniden canlanmaya s k enerji nedeniyle 'yat r m yap-

5 5 Kadir Ad güzel Bflk. Nuri Alt nkaya Üye. Hüseyin Avni Arpaözü Bflk brahim E retli Üye. Zafer Atefl Üye. rfan Helvac o lu Üye. Volkan Ersöz Bflk Yrd. Zafer Özer Üye Mehmet Avc Üye. Ali Genç Bflk Yrd. Ahmet Özsu Üye. Muhammet Zahit Özer Üye. Odam z 5. Meslek Grubu Manifaturac lar Grubumuz 47 faal üyeden oluflmaktad r. Meslek komitesi 5 üyeden oluflmakta ve 1 üyesi da Odam z Meclisinde temsil edilmektedir. Meslek Komitemiz; Nisan 2008 ay na kadar toplam 38 adet toplant yapm flt r. Her ay düzenli olarak toplant yapmaktad r. Komite gündeminde tart fl l p, çözüm yollar için çal flmalar yap lm flt r. Sektörün Sorunlar ise; fiehir merkezinde otopark aç s ndan s k nt yaflanmaktad r. Ayr ca baz bölgelerin paral olmas n dan dolay uzak mesafelere park edenler belli noktalara gidip al fl verifl yapmak istemeyebiliyor. Ayr ca ifl yerlerinin önlerine park eden ticari yüksek araçlar n dükkânlar n önünü kapat yor. Otopark sorununun bir an önce çözümlenmesinde fayda olaca- kanaatindeyiz. Ayr ca baz sokaklar n komple trafi e kapat lmas n n daha uygun olacakt r. Günümüzde manifaturac l k mesle i git gide azalmaktad r. Mefruflata dönülmesinden dolay sektör kendini yenilemeye çal flmaktad r. Piyasadaki ithal kumafllar n baz lar n n içinde kansorejen madde bulunmas ndan dolay özellikle Çin menfleli mallara kota getirilmesinde fayda bulunmaktad r. Meslek grubu üyelerimiz halk m za sa l kl kumafllar ulaflt rabilmek için elinden geldi ince Türk mallar n n sat fl n tercih etmekte ve önermekteyiz. Ticari hayat n en büyük sorunlar ndan bir tanesi de maliyetlerdir. Özellikle dükkân kiralar n n çok yüksek olmas di- er sektörler de oldu u gibi bizim sektörümüzü de zora sokmaktad r. Halk m z n biraz daha rahat al fl - verifl yapabilmesi için genifl caddeli yeni yeni al fl verifl bölgelerine ihtiyaç bulunmaktad r. Al fl Verifllerin özellikle kredi kart a rl kl olmas ndan dolay tüketicilere bilinçli ve dengeli al fl veriflin nas l yap laca ö retilmesi sektörleri rahatlatacakt r. Odam z 6. Meslek Grubu Dayan kl Tüketim Malzemeleri ve Ev Eflyas Sat c lar Grubumuz 179 faal üyeden oluflmaktad r. Meslek komitesi 7 üyeden oluflmakta ve 3 üyesi da Odam z Meclisinde temsil edilmektedir. Meslek Komitemiz; Nisan 2008 ay na kadar toplam 38 adet toplant yapm flt r. Her ay düzenli olarak toplant yapmaktad r. Komite gündeminde tart fl l p, çözüm yollar için çal flmalar yap lm flt r. Sektörün Sorunlar ise; 5.MESLEK KOM TES MAN FATURACILAR GRUBU 6.MESLEK KOM TES DAYANIKLI TÜKET M MALZEMELER VE EV EfiYASI SATICILARI GRUBU Ekonomimiz deki daralma ve s k nt en fazla mobilya sektörünü etkilemifltir. Tüketicilere taksitli ve senetli sat fl yap ld ndan dolay ; tüketici en son ödemeyi sektörümüze yapmaktad r. flletmeler taksit toplamakta zorlanmaktad rlar. Mobilya sektöründe kay t d fl l k büyük bir sorun olarak karfl m za ç kmaktad r. Ayr ca kalitesi düflük ürünlerin al n p sat lmas hem al c y hem sat c y ma dur emektedir. Beyaz eflya sektöründe yüksek rekabetten dolay kar marjlar n n minumum olmas ndan dolay ço u iflletme para kazanamamakta ve iflletme kiralar n ç kartmakta bile zorlanmaktad r. Ayr ca sat fllarda da ciddi anlamda azalan bir trend görülmektedir. Beyaz eflya ve mobilya sektöründe arz talep dengesinin sat c a rl kl ço unlu undan dolay sektörü zor duruma düflürmektedir. fiehir içerisinde mobilya ve beyaz eflya sat fl ma azalar n n fazlal trafik sorunu nu da art rmaktad r. Sat fl ma azalar n n yeni ifl merkezleri veya flehir d fl nda daha rahat ortamlara tafl nmas n n daha iyi olaca kanaatindeyiz. Bütün sektörler de de bir ilin ihtiyac ndan fazla iflyeri ve ma azalar n olmas iflletmeleri zor duruma düflürmektedir. Ma azalar n ihtiyaçla orant l bir flekilde aç labilmesi gereklidir. Sat fllar n tüketicinin ödeyebilece- i flekilde ödeme araçlar na yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu flekilde taksitli sat fllardaki toplama zorlu u afl labilecektir. Ayr ca, ilde bulunan bütün sektörlerin bir biri ile irtibat ve dayan flma içinde olmalar ticari hayat m z aç s ndan çok faydal olacakt r.

6 6 AFYONKARAH SAR L NDE BU DAY KAL TES VE UN SANAY NDE BEKLENT LER KONULU PANEL DÜZENLEND Üniversite-Sanayi flbirli i çal flmalar dahilinde Odam z da oluflturulan sektör komisyonlar ndan Un ve Unlu Mamuller Komisyonun yürüttü ü 1 y ll k çal flma neticesinde Afyonkarahisar linde Bu day Kalitesi ve Un Sanayiinde Beklentiler konulu panel ve çal flma 12 fiubat 2008 tarihinde Odam z Meclis toplant salonunda, limiz Vali Yard mc s Sn. Mustafa Akdo- an ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Sn. Ali Altuntafl' n teflrifleriyle gerçeklefltirilmifltir. Program çerçevesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Murat Olgun Baflkanl nda, Tar m flletmeleri Genel Müdürlü ünden Tohum Da t m fiube Müdürü, Muhsin Akçi, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araflt rma Enstitüsünden Dr Emin Dönmez ve Turgay fianal, Eskiflehir Anadolu Araflt rma Enstitüsü'nden Müdür, Yakup Karaman, Konya Bahri Da dafl Tar msal Araflt rma Enstitüsünden Seyfi Taner ve Mehmet fiahin, l Tar m Müdürlü ü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Zeki Tokyol, Toprak Mahsülleri Ofisinden fiube Müdürü, lyas Mert, Afyonkarahisar Ziraat Odas Baflkanl ndan Mehmet Ak nc ve Kocatepe Un Fabrikas ndan lyas Topal panel ortam nda kurumlar n n faaliyetleri hakk nda bilgi aktarm fllard r. Un ve Unlu Mamuller Sektöründeki Sanayicilerilerimizin ilgi göstermifl oldu u etkinlikte limizdeki Unlu Mamullerinin kalitesinin iyilefltirilebilmesi için bu day tohum kalitesinin iyilefltirilmesine ihtiyaç duyuldu u tespit edilmifl, bunun ile ilgili yorumlar paylafl lm fl ve çözüm yöntemleri istiflare edilmifltir. Etkinlikte bu day tohumu ile ilgili limizde tohum kalitesinin nispeten düflük oldu u, arazi alanlar n n di er llere göre daha küçük ölçeklerde bulundu u, ya mur ya fl n n yeterli olmas na ra men rmaklar n olmay fl ve toprak özelliklerinin zay f olmas n n bafll ca sorunlar aras nda yer ald belirtilmifltir. Ayn zamanda kaliteli bu day tohumlar n n çiftçiler aras yayg nlaflt r lmas nda zorluklar ile karfl lafl ld belirtilmifltir. Belirtilen sorunlar n afl lmas için birincil de erlendirme, sektör içi firmalar n örgütlenmesi ve bunun devam nda l s n rlar içerisinde farkl lçelerde demonstrasyon bu day ekimlerinin yap larak l co rafyas nda yetiflebilen en iyi bu day çeflit ve alanlar n tespit etmeye yönelik çal flma olmufltur. Demonstrasyon sonuçlar na göre Dernek Üyesi firmalar standart fiyatlar üzerinden çiftçiler ile sözleflmeli ekim yap lmas n n mümkün olabilece i ifade edilmifltir. Bu yöntem ile firmalar ihtiyaç duymakta olduklar kaliteli bu day tohumunu temin edebileceklerdir. Un ve Unlu Mamul Üreticileri Derne i kurulmas için toplant esnas nda asgari irade oluflmufl Odam z Derne in kurulmas için haz rl klar n bafllatm flt r. Kurulan Dernek, AKÜ deste i ile ilk etapta demonstrasyon çal flmalar n n yap labilmesi için proje haz rl klar na bafllayabilecektir. SANAY C LER Ç N B LG LEND RME TOPLANTISI DÜZENLEND Odam z ve fiekerbank kuruluflu olan fieker Yat r m Menkul De erler A.fi.iflbirli i ile 16 Nisan 2008 tarihinde Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas (VOB) hakk nda Afyonkarahisar'daki sanayiciler bilgilendirildi. Odam z Meclis salonunda gerçeklefltirilen toplant da aç l fl konuflmas n Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Sar dere yapt ktan sonra fieker Yat r m A.fi. Genel Müdür Yard mc s Nazmi Sar kaya, fieker Yat r m olarak Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas 'n n faaliyete bafllad 4 fiubat 2005 tarihinden bu yana al m sat m ifllemlerinde uzman kadrosuyla tüm bireysel ve kurumsal müflterilerine hizmet verdi ini söyledi. Vadeli ifllem sözleflmeleri, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki mal, k ymetli madeni, finansal göstergeyi, sermaye piyasas arac n veya dövizi alma/satma yükümlülü ü veren sözleflmeler oldu unu belirten Sar kaya, "Vadeli ifllem piyasalar üreticilere, ithalat ve ihracatç lara, portföy yöneticileri ve yat r mc lara fiyatlar n gelecekteki seyirleri hakk nda yol gösterici olarak risk ve stok yönetimini kolaylaflt r rlar. Bunun yan s ra, VOB spot piyasalara oranla daha düflük miktarlarda sermaye ile ifllem yapabilme imkan yaratmaktad r. Spot piyasalarda ifllem tutar n n tamam tahsil edilirken, vadeli piyasalarda ifllem daha düflük miktardaki teminat ile yap labilmektedir" dedi. Toplant 'da fiekerbank Marmara Bölge Müdürü Bekir Demirbenli, fieker Yat r m Hisse Senet Müdürü Yalç n Karap nar ve fieker Yat r m VOB Yönetmeni Alper Semerci taraf ndan da, kat l mc lara bilgiler aktar ld. Bilgilendirme toplant s na birçok flirketin yöneticisi kat ld.

7 7 15. AKDEN Z Y YECEK VE ÇEÇEK FUARINDA ATSO DA STAND AÇTI fiubat 2008 tarihleri aras nda ANFAfi Fuarc l k taraf ndan Antalya Expo Center'da FOOD PRODUCT AKDEN Z Y YECEK VE ÇECEK HT SAS FUARINDA, Odam z da 8b1 nolu stand açm flt r. Odam z yay nlar ve üyelerimizin tan t m materyalleri sergilenmifltir. Fuara fltirak Eden Firma Say s 290, Fuarda Temsil Edilen Yerli ve Yabanc Kurulufl Say s 638, Fuardaki Yerli ve Yabanc Marka Say s 8451,'dir. FOOD PRODUCT Fuar nda. Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Kümes ve Av Etleri, Deniz Mahsulleri, Her Türlü Taze, Kurutulmufl Sebze ve Meyveler, Dondurulmufl G da ve Konserveler, Bisküvi, Bal, Reçel, Çikolata ve Her Türlü fiekerler, Profesyonel Ya lar, Bakliyat ve Tah l Ürünleri, Katk Malzemeleri, Unlu G dalar, Dondurma, Pasta ve Kekler, Ketçap, Hardal ve Her Türlü Soslar, Her Türlü Alkollü ve Alkolsüz çecekler, Çay,Kahve, Toz ve Konsantre çecekler, Kuruyemifl ve Baharatlar, G da Süsleme, Dekor Malzemeleri ve Ambalajlar, G da Esanslar - Aromalar ve Kimyasallar, G da Mühendisli i Teknolojisi Ekipmanlar ve Laboratuar Malzemeleri. sergilenmifltir. ODAMIZ 14. MARBLE- ULUSLARARASI DOGALTAS VE TEKNOLOJI FUARINDA STAND AÇTI. 14. MARBLE- Uluslararas Do altafl ve Teknoloji Fuar, zmir Kültürpark ve Fuar alan nda 26 Mart 2008 de aç ld. Fuara ülkemizden ve yurt d fl ndan firma kat ld metrekare alan üzerinde gerçekleflen MARBLE 2008 fuar nda 40 ülkeden kat l mc, 80 ülkeden 3.000'i yabanc olmak üzere yaklafl k kifli ziyaret etti. Mermercilik sektörü aç s ndan önemli olan fuar 29 Mart 2008'e kadar sürdü, yerli ve yabanc ziyaretçiler mermer, mermer ürünleri ve çal flmalar n görebilme imkan buldular. Odam z 6 no'lu Holl'de stand açarak hem ilimizin tan t m hem de Afyonkarahisar'daki mermercilik sektörü ile ilgili bilgilendirme yapm flt r. limizdeki do al tafl sektör temsilcilerinin de yo un ifltiraklerinin oldu u Fuar limiz Valisi Sn. Haluk mga, Belediye Baflkan Sn. Abdullah Kaptan ve AKÜ Rektörü Sn. Prof. Dr. Ali Altuntafl, ATSO Meclis Baflkan Sn. Celaletdin Gürel, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Metin Mercan, H. smail Palal ve Ural Tiryakio lu kat larak; kat l mc lara limiz tan t m na yapm fl olduklar katk lardan dolay ATSO taraf ndan haz rlanan plaket takdim edilerek teflekkür etmifllerdir. ATSO DIfi T CARET E T M DÜZENLED Odam z ve hracat Gelifltirme Etüd Merkezi ( GEME) iflbirli i ile fiubat 2008 tarihlerin de Odam z toplant salonunda "D fl Ticaret E itim program " gerçekleflmifltir. E itimin birinci günü; Kay t ve aç l fl ile bafllayan seminerde ATSO ve GEME Faaliyetlerinin tan t m yap ld ktan sonra; GEME Araflt rma Dairesi Uzman Sn. As m Çal fl taraf ndan Türk D fl Ticaret Rejimi, hracata Ait Esaslar ve Uygulamalar, Gümrük Müflaviri, stanbul Tic.Üniv. Ö retim Görevlisi Sn.Caner SEV ML Dahilde ve Hariçte flleme Rejimleri ile Vergi, Resim ve Harç stisnas Mevzuat, GEME Araflt rma Dairesi Uzman Sn. As m Çal fl hracata Yönelik Devlet Yard mlar, Ege Uzman Gümrük Müflavirli i Ltd. fiti. Gümrük Müflaviri&Ö retim Görevlisi Sn. Ahmet ÖZKEN, Gümrük Mevzuat Uygulamalar anlat ld. E itimin ikinci günü; Ankara Üniversitesi ANKÜSEM, E itmen Sn. Sema EVREN D fl Ticarette Ödeme fiekilleri, Kambiyo ve Bankac l k fllemleri, GEME Sanayi Dairesi, Uzman Sn. Tülay UYANIK, Mermer ve Do al Tafl Sektörü hracat mkanlar, T.C. Maliye Bakanl -Devlet Gelir Uzman,Gelir daresi Müdürü Sn. M. Bahattin AKÇAY, hracatta KDV stisnas, Eximbank Kredileri ve Kredi Sigorta Garanti Programlar konular nda bilgi aktar lm flt r. An lan seminere 47 kat l mc kat larak e itimin sonunda kat l mc lara sertifika verildi.

8 8 ALMANYADAK PERAKENDE MA AZACILIK UYGULAMALARININ NCELENMES VE AFYONKARAH SAR L NDE UYGULANAB L RL K E T M PROGRAMI Almanya'daki Perakende Ma azac l k Uygulamalar n n ncelenmesi ve Afyonkarahisar linde Uygulanabilirlik E itimi Projesi, Leonardo da Vinci Program n yürütmekle yükümlü kurum olan Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Program Merkezi Baflkanl -Ulusal Ajans- taraf ndan 2007 y l nda de- erlendirilmeye al nan 2838 projeden baflar l olarak de erlendirilen 401 proje içinde kendisine yer bulmufltur. Projenin Ulusal Ajansa teklifi aflamas nda, çal - flanlar na yurt d fl organizasyonlar nda çal flma imkân sa lamak isteyen iflletme yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplant s ATSO toplant salonunda 7 fiubat 2007 Çarflamba günü gerçeklefltirilmifltir. Projenin Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Program Merkezi Baflkanl nca desteklenmeye hak kazanmas sonras nda da Afyonkarahisar'da faaliyette bulunan iflletmeler tek tek ziyaret edilerek, proje hakk nda aç klay c bilgi verilmifltir. Almanya'daki ortak kurulufllar m z olan Hamm Belediyesi ve al c kurulufllar olan Allee Center, Mans Import, POCO Einrichtungsmarkte, NM Grobproduktion, Griebsch und Rochol'dan ortakl k mektuplar imzalanm flt r. Projemizde yer alan 6 kiflilik kat l mc grupta; 3 baflar l yeni mezun ö renci, AVM Sar dere, Afyon Yumurta A.fi. ve Afyon Sofafl A.fi.'den birer kat l mc yer almaktad r. Projenin ön faaliyetlerinden olarak 6 kat l mc ya Ocak ay nda bafllayan ve Mart ay - na kadar devam eden toplam 120 saat Almanca dil e itimi verilmifltir. E itim günlük hayatta ve çal flma ortam nda çal flan kiflilerin kullanabilece i Almanca seviyesinde olmufltur Ocak 2008 tarihleri aras nda kat l mc lar n çal flacak olduklar ortam, üstlenecek olduklar görevler, kalacak olduklar yer ve günlük yaflamlar hakk nda yerinde araflt rma ve düzenleme gerçeklefltirebilmek için heyetimiz Hamm'a ziyarette bulunmufltur. Kurum ve Kurulufl yetkilileri ile önceden kararlaflt r lm fl programa göre görüflmeler gerçeklefltirilmifltir. Dil E itimlerine devam eden kat l mc lara ilave olarak oryantasyon sunumlar yap lm flt r. Oriyantasyon da ifllenen bafll ca konular, AB Birli i Projeleri, Almanya Deneyimleri, Yurtd fl nda Perakendecilik Uygulamalar ve Türkiye'nin Turizm De erleri olmufltur. Kat l mc lar 26 Mart 2008 günü Almanya'ya hareket etmifltir. Her kat l mc n n farkl firmada görev yapt e itim, 31 Mart tarihinde bafllam fl olup 8 hafta olarak 25 May s tarihine kadar devam edecektir. KOB TEMELL KALICI B LG A I VE SÜREKL fib RL PLATFORMU PROJES SONA ERD AB Bilgi Köprüleri Program çerçevesinde, Odam z, Denizli Sanayi Odas (DSO), Uflak Ticaret ve Sanayi Odas (UTSO), Alman Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (ZDH) ve Yunanistan nsan Kaynaklar Gelifltirme Merkezi (DIKEAD) iflbirli i ile düzenlenen Ege Bölgesindeki Odalar ile Avrupa Oda ve Mesleki Sivil Toplum Kurulufllar aras nda KOB Temelli Kal c Bilgi A ve Sürekli flbirli i Platformu Projesi sona erdi. Projenin sona ermesi dolay s yla DSO'da bilgilendirme toplant s düzenlendi. Toplant ya Odam z ve UTSO temsilcisi, Denizli Vali Yard mc s Halil brahim Ertekin, DSO Yönetim Kurulu Baflkan Müjdat Keçeci, Denizli Milli E itim Müdürü Mahmut O uz ve davetliler kat ld. DSO Yönetim Kurulu Baflkan Müjdat Keçeci, toplant da yapt konuflmada AB nin sa lad hibe desteklerine daha fazla a rl k verilmesi gerekti ini söyleyerek her projenin toplumumuzda yeni bir temel tafl oldu unu ve bir sonraki proje için haz rl k zemini oluflturdu unu ifade etti. Projeler konusunda Odalar aras ortak çal flmalara önem verdiklerini belirttiler. Yap lan konuflmalar n ard ndan Odam za ve UTSO'ya teflekkür plaketi verilmifltir. L M ZDE DÜZENLENEN OKUL DOSTU KENT AFYONKARAH SAR PROJES KAPSAMINDA ATSO LE GAZ ENDÜSTR MESLEK L SES ARASINDA PROTOKOL MZALANDI limizde e itim seviyesinin ve kalitesinin yükseltilebilmesi ve okullardaki baflar y art rmak için bafllat lan çal flmalar aras nda Okul Dostu Kent Afyonkarahisar projesi de bulunmaktad r. Projenin amac n n kurum ve kurulufllar e itim sürecine ortak etmektir. Afyonkarahisar l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan bafllat lan Okul Dostu Kent Afyonkarahisar projesi kapsam nda Gazi Endüstri Meslek Lisesi ile Odam z Okul Dostu oldular. Okul Müdürü Erol Avc o lu ile Odam z Yönetim Kurulu Baflkan M. Melih Yurter ö retim y l için düzenlenen protokolü imzalad lar. AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Adına Sahibi M.Melih YURTER Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Koordinatörü : A.Sabit PEKİN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Erhan YÜCEL Yayın Kurulu : Erhan YÜCEL A.Sabit PEKİN Metin MERCAN Ural TİRYAKİOĞLU Baskı : TŞOF Plaka Matbaacılık A.Ş./ANKARA Tel: (312) Yaz flma Adresi Dumlup nar Mh. 2. Cd. No: 10 Afyonkarahisar Tel: (3 hat) Fax: Web :

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry OCAK 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 OCAK / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi 54-55 ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi ÇM S fl Sa l ve Güvenli i Kurulu, Kurul Baflkan Yusuf Ziya Bekiro lu'nun ça r s yla beflinci toplant s n 24.03.2006 tarihinde ÇM S Toplant Salonunda

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI - TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI Bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek,

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara mali ÇÖZÜM 159 KONS NYE HRACAT filemler VE KDV KARfiISINDAK DURUMU Nilüfer Altundal B YAN* I. G R fi S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara olan ba ml l azaltmak, pazar

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Y.U. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu :

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı