BALKAN ODALAR B RL 'N N 2008 YILI LK GENEL KURULU STANBUL'DA GERÇEKLEfiT R LD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALKAN ODALAR B RL 'N N 2008 YILI LK GENEL KURULU STANBUL'DA GERÇEKLEfiT R LD"

Transkript

1 Mart - Nisan 2008 ATSO VİZYON Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas BALKAN ODALAR B RL 'N N 2008 YILI LK GENEL KURULU STANBUL'DA GERÇEKLEfiT R LD tan, Makedonya, Romanya, Yunanistan, S rbistan, Karada ve Güney K br s' n Birlik/Oda baflkanlar kat lm flt r. si ad na Yunanistan Odalar Birli i ve Türkiye Odalar Birli inin dörtlü ortak çal flmalarda bulunulmas görüflülmüfltür. Balkan ülkeleri aras nda ticari ve ekonomik iliflkilerin daha da gelifltirilmesi, çeflitli sektörlerde somut iflbirli i imkanlar n n yarat lmas amac yla, kar amac gütmeyen, hükümetler ve siyaset d fl bir kurulufl olarak, 1994 y l nda Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Eski Yugoslav Federal Cumhuriyeti, Yunanistan ve Türkiye'nin Birlik/Odalar n n kurucu üyeleri taraf ndan kurulan Balkan Odalar Birli i'nin (ABC) 2008 y l dönem baflkanl Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i'nce yürütülmektedir. TOBB Baflkan m z Sn.M.Rifat Hisarc kl - o lu baflkanl nda ilk ABC Genel Kurul Toplant s 26 Mart 2008 tarihinde stanbul'da düzenlenmifltir. Toplant ya, ABC'ye 2008 y l itibar yla üye olan Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaris- Toplant da, Sn.Hisarc kl o lu'nun aç l fl konuflmas n takiben Eurochambres Baflkan Vekili Sn.Georgios Kassimatis taraf ndan, Balkanlar n Ekonomik Kalk nmas nda Turizmin Rolü, Kas m 2008'de yap lacak ABC 2.Genel Kurulunda ABC ile ASCAME aras nda bir flbirli i Anlaflmas imzalanmas öngörüldü ünden, stanbul Ticaret Odas ve ASCAME Baflkan Sn.Murat Yalç ntafl taraf ndan ABC-AS- CAME flbirli i konulu sunufl yap lm flt r. Bu Genel Kurul vesilesiyle K br s Türk Cumhuriyeti Ticaret Odas ve Sanayi Odas Baflkanlar ile de görüflmeler yap lm fl, bu görüflmelerde ise Kuzey-Güney K br s aras nda ticari faaliyetlerin bafllat labilme- ABC ile Almanya Odalar Birli ini birlikte yürüttü ü projeler hakk nda bilgilendirme yap lmak üzere 9-11 Nisan tarihlerinde Berline ziyaret düzenlenmifltir. Bu heyetin Baflkanl n TOBB Baflkan n temsilen Odam z Yönetim Kurulu Baflkan M. Melih YURTER gerçeklefltirmifl ve Alman Ekonomi ve Geliflim Bakan yard mc s, Alman D fl flleri Bakan Yard mc s, Federal Genel Sekreteri ve Alman Odalar Birli i Baflkan ile toplant lar gerçeklefltirilmifltir. Özellikle D fl iflleri Bakan Yard mc s yla yap lan görüflmelerde ifl adamlar m z n yaflad Vize problemi anlat lm fl ve vize ifllemlerinde ifl adamlar m za kolayl klar sa lanmas talep edilmifltir. AFYONKARAH SAR T CARET VE SANAY ODASI GELENEKSEL SPOR OYUNLARI - 3 lki Atatürk'ün Do umunun 125. Y l sebebi ile May s 2006 y l nda gerçeklefltirilen ve Ülkemizde Ulu Önder'in do umunun 125.y ll dolay s yla düzenlenen ilk etkinlik özelli i tafl yan Spor Oyunlar m z gerçekleflmifltir. Ticaret ve Sanayi Odam za üye firma sahipleri ve çal flanlar n n kaynaflmalar ve üye firmalar n birlikte sosyal aktivite yapmalar amaçlanm fl ve üyelerimizin yo un kat l m sa lanm flt r. 2.Spor Oyunlar müsabakalar 25 Nisan- 09 May s 2007 tarihlerinde düzenlenmifl ve oyunlar boyunca, toplam 14 ferdi ve 4 tak m dalda, 34 firmadan 420 sporcu yar flm flt r. Etkinliklerde Sosyal sorumluluk çerçevesinde Organ ve Kan Ba fl kampanyas yap lm flt r. Spor Oyunlar n n bu y l da 3.sü düzenlenecektir. Bu y l oyunlar 26 May s Pazartesi ile 13 Haziran Cuma tarihleri aras nda yap lacakt r. 20 May s tarihinde fikstür çekilecektir.

2 2 MERMER ÇALIfiTAYI L M ZDE 31 MART DA, TALYAN SEKTÖR TEMS LC LER N NDE KATIL- DI I MERMER ÇALIfiTAYI YAPILDI Odam z n, talyan kurulufl, Mermer ve Teknolojileri Birli i, IMM ile ortaklafla planlam fl oldu u Modern Mimaride Do altafl Uygulamalar ve Do altafl Teknolojilerinde novasyon konulu seminer 31 Mart 2008 Pazartesi günü Oruço lu Termal Otelde gerçeklefltirilmifltir. limiz mimar, mühendis ve üyelerimizin kat ld etkinlikte yeni yap larda do altafl n estetik kullan m teknikleri, ve kullan m n yayg nlaflt r lmas konular nda görsel bilgi sunulmufltur. Ayr ca do altafl blok ve parçalar n n daha verimli kullan labilmesi hakk nda blok ve plaka sa lamlaflt rma yöntemleri aç klanm flt r. Çal fltayda ilk önce talya'da bölgesel tan t m ajans olan Toscana Promosyon temsilcisi, Ilenia Ferrini, Kurumu ve Toscana bölgesi ekonomisi hakk nda tan t m sunumu gerçeklefltirmifltir. Toscana Promosyon öncelikli olarak bölgesini ve ifl dünyas n tan tarak ihracat desteklemekte ayn zamanda Bölgenin sa lamakta oldu u yat r m imkânlar n tan tarak yat r m çekmeyi hedefledi i aktarm flt r. Çal fltay n devam nda, Mühendis Marcantonio Ragone taraf ndan yap lan sunumda mermerin modern mimaride uygulamalar hakk nda örnekler verilmifltir. Örnek olarak; hafif mermer - desteklenmifl mermerin yüzey uygulamalar hakk nda teknik bilgi, büyük ebatlarda fayans mermerin yüzey uygulamalar nda montaj, metal teknolojisi ve silikon uygulamalar, yer kaplamalar nda sanatsal uygulamalar, çevre ile uyumlu renkli ve desenli mermer seçimleri, bask kullanarak hafif katmanl fayanslar aras bütünleflme oluflturma, desenli plakalar bütün bir desen oluflturabilecek flekilde düzenleme, mermeri fl kland rma, mermer bloklar nda eskitme ve yüzey cisimleri kullanarak süsleme, su jeti kullanarak mermerin yüzeyde bölünmesi, Ortado u Camilerinde kullan lan mermer sanat, tesis çat lar nda mermer uygulamalar ve mermerden köprü inflas na yönelik hayata geçirilmeyi bekleyen planlar hakk nda pratik bir sunum yap lm flt r. Jeoloji Mühendisi Paola Blasi'nin sunumunda çatlak ve k r k tafllardaki düzeltme teknikleri ve sonuçlar hakk nda talya'da uygulanmakta olan en son uygulamalar tan t lm flt r. Ocaklarda bloklar n kesimi esnas nda s k s k rastlanan ve bloklar n kullan lamamas na sebep olan çatlaklar n verimli kullan m n n mümkün olmas için rezin yöntemi ile onar labilece i, ve sa lamlaflt rman n ise bloklar n komple kaplanmas ile mümkün oldu u ve bunun tarifi yap lm flt r. Bu yöntemlerin elle yada makineler taraf ndan yap labilece i anlat lm flt r. Blasi devam eden sunumunda CE iflareti ile flimdiye kadar gelinmifl olan aflama hakk nda bilgi paylaflt. CE Standard ile ilgili gerekli çal flman n Türkiye'de henüz bafllang ç aflamas nda oldu u, Avrupa'da bile baz firmalar n CE iflareti uygulamas na geçmekte gecikti ini belirtmifltir. CE standard na dikkat etmeden üretim yapan ve bu üretimi daha sonra satan firmalar için, CE iflaretine uyulmad n gerekçe göstererek müflterinin mal reddetme hakk oldu u böyle bir tavr n üretici için büyük bir ma duriyet yarataca n n alt çizilmifltir. Heyet OSB'deki mermer iflleme fabrikalar nda incelemelerde bulunmufltur. Daha sonra Odam z ziyaret eden heyet limiz mermer sektörü hakk ndaki görüfllerini paylaflm flt r. Sektörün daha ihtisaslaflabilmesi için modern mimari uygulamalar n gelifltirilmesi için birlikte çal flman n önemi hakk nda görüfl birli i oluflturulmufltur. talyan heyet ziyaretlerinin ikinci gününde Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Say n Ali Altuntafl' ziyaret etmifl ve IMM hakk nda bilgi vermifltir. Say n Rektör Üniversite olarak IMM ile ortak çal fl labilecek konular hakk nda önerileriler de bulunmufl konu detaylar hakk nda heyet ve ö retim görevlileri toplant gerçeklefltirmifltir. Günün devam nda heyet limizdeki bir makine fabrikas ve bir mermer oca gezmifltir. Heyet Mersem 2008 için tekrar ziyaret etme program ile talya'ya dönmüfltür. DO ALTAfiLAR Ç N CE BELGELEND RME E T M DÜZENLEND Do altafl standartlar n da bünyesinde bulunduran Yap Malzemeleri Yönetmeli i tarihi itibariyle mecburi uygulamaya girmifltir. Yönetmeli in uygulanmas ndan yetkili ve sorumlu kurum olan Bay nd rl k ve skân Bakanl, 2007 y l içersinde bilgilendirme faaliyetlerini limiz bünyesinde bulunan mermer üreticilerini ve sektörün ilgili taraflar n da ekleyerek sürdürmektedir. Odam z ile Bay nd rl k ve skân Bakanl Yap flleri Genel Müdürlü ü Yap Malzemesi ve Yap Denetimi Daire Baflkanl Piyasa Gözetimi ve Denetimi fiube Müdürlü ü fiube Müdürü Sn. Taflk n Nar taraf ndan 13 Mart 2008 Perflembe günü Odam z toplant salonunda Do altafllar için CE Belgelendirme E itimi gerçeklefltirilmifltir. Yap lan e itim ve bilgilendirme çal flmas nda; 4703 Say l Kanun (Ürünlere liflkin Teknik Mevzuat n Haz rlanmas na ve Uygulanmas na Dair Kanun), Yap Malzemeleri Yönetmeli i, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri, Do altafl Ürün Standartlar anlat ld.

3 3 2. KOB Z RVES AFYONKARAH SAR'DA YAPILDI Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli flletmeler, Serbest Meslek Mensuplar ve Yöneticiler Vakf (TOSYÖV) Afyonkarahisar Destekleme Derne i taraf ndan düzenlenen ''Afyonkarahisar 2. KOB Zirvesi' 01 Mart 2008.tarihinde ilimizde yap ld.çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker ile birlikte Vali Haluk mga, Afyonkarahisar milletvekilleri, Belediye Baflkan Abdullah Kaptan, TOSYÖV Genel Baflkan Hilmi Develi, yöneticiler, TOSYÖV Genel Merkez yöneticileri, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Hazine Müsteflarl ve D fl Ticaret Müsteflarl 'ndan üst düzey bürokratlar kat ld. Toplant n n aç l fl nda konuflan Bakan Eker, Afyonkarahisar'da bitme noktas na gelen mandac l tekrar canland racaklar n belirtti. Eker, eski Mandac l k Araflt rma Enstitüsü'nün altyap s n n kullan lmas ve rehabilite edilmesi çal flmalar dahil olmak üzere sözleflmeli üretime dayal dam zc l k, 'mandac l n gelifltirme projesi'ni hayata geçireceklerini kaydetti. Mandac l kta çekirdek iflletmeler kurulmas n sa layacaklar n dile getiren Eker, suni tohumlama ve et üretme tesisleri olmak üzere mandac l n her alan na destek vereceklerini ifade etti. Tar msal kalk nma kooperatiflerine, Afyonkarahisar'dan mandac l k alan nda kooperatif kurulup destek talebinde bulunmalar n talep ettiklerini dile getiren Bakan Eker, "Fakat maalesef bu güne kadar Afyonkarahisar'da mandac l kla ilgili bir kooperatif kurulup bize destek verilmesi için baflvuru yapan olmad. Buradan Afyonkarahisarl lar sesleniyorum. Kooperatif kurup bizden destek isteyin. Bu konuda talep gelirse ona da gereken deste i sa layaca z. Mandac l Afyonkarahisar'da ihya etmeye söz verdik. Bu sözümüzü yerine getirece iz." dedi. Hükümet olarak KOB 'lere her zaman destek verdiklerini ve bundan sonrada vermeye devam edeceklerini belirten Çevre ve Orman Bakan Veysel Ero lu da, üreten insan n n yan nda olacaklar n kaydetti. Üretin insan n sevilmesi ve eli öpülmesi gereken insan oldu una de inen Bakan Ero lu, "Türkiye üç tip insan var. Birincisi tüketti i, üretti inden daha fazla insanlar. Bir insan çok tüketip hiçbir fley üretmiyorsa ben bu insanlara asalak insan diyorum. kincisi ise tüketti i ile üretti i efli olan insan grubu. Üçüncüsü ise tüketti inden çok fazla üreten insanlar. Tüketti inden gazla üreten insanlar takdir ediyorum." diye konufltu. Ürdün'de yapt temaslar hakk nda da bilgi veren Ero lu, flöyle devam etti: "Ürdün Akabe bölgesindeki serbest pazarda AB ülkeleri ve ABD ile serbest ticaret anlaflmas yapm fl. Buradan dünyan n bütün ülkesine ürün sat yor. Biz de Akabe'deki bu serbest bölge ile ticaret anlaflmas yapaca z. Haziran ay nda Ürdün'den yetkililer Türkiye'ye gelecekler. Bu anlaflman n ülkemiz mallar n n AB ülkeleri ve ABD pazarlar n aç lmas aç s ndan önemli oldu unu düflünüyoruz." dedi. Afyonkarahisar Valisi Haluk mga da ülkedeki küçük ve orta büyüklükteki iflletmelerin finansman sorunlar ndan Ar-Ge ve inavasyon konular na kadar genifl yelpazedeki de erlendirmelerin yap laca bu zirvenin Afyonkarahisar' n ile ülkemizin ifl ve ekonomi hayat na katk sa layaca na inand n söyledi. Türk ekonomisinde rakamsal verilerin iyiye gitmesine ra men makro ekonomideki geliflmelerin mikro ekonomiye yans malar n n tam olarak gerçeklefltirilemedi ini anlatan TOSYÖV Genel Baflkan Hilmi Develi de, "Makro ekonomideki iyi geliflmelere güvenerek, bize bir fley olmaz denilmemelidir. Çünkü her an her fley olabilir. E er gerekli önlemler al nmazsa küresel ekonomideki dalgalanma bizi de büyük ölçüde etkiler." Dedi Zirve sonunda Afyonkarahisar TOSTÖV Dernek Baflkan Sn. hsan Bafler; Çevre ve Orman Bakan m z Sn. Veysel Ero lu na, TOSYÖV Hilmi Develi Tar m ve ve Köy flleri Bakan Mehdi Eker 'e birer plaket sunmufllar.

4 4 HAFIZO LU YA SANAY VE T CARET A.fi. YÖNET M KURULU BAfiKANI ZEK BAfiER, AZ KAZANARAK ONA GÖRE MASRAF YAPILMASI GEREKT N BEL RTEREK, HERKESE AYAKLARINI YORGANINA GÖRE UZATMASINI TAVS YE ETT. may n' derlerdi. Uflak'dan trafo lar m z yak n dost oldu u için böy- ATSOV ZYON Dergisi'nin bu say - daki konu u, Haf zo lu Ya Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Zeki Bafler oldu y - l nda ifl hayat na bafllayan ve bunu baflar yla sürdüren Bafler, 60 y ll k ifl yaflant s n dergimize anlatt. Babas n n mesle inin ayakkab c - bafllad. Kendimizin yapabilece i ifl arad k y l nda askerli imi Trakya'da yedek subay olarak yapt m y l nda orada ayçiçek üzerine bilgi edindim. Un, ya ve kerestecili i araflt rd m, ö rendim y l nda 1000 metrekarelik alanda iki araçla unculu a baflla- alarak bafllad m y l nda Gelir Vergisi mükellefiydim vergi numaral mükellef olarak Ticaret ve Sanayi Odas 'na kay t oldum y l nda ya ifline bafllad k. AYA INI YORGANINA GÖ- RE UZATACAKSIN Rusya'ya da giden Zeki Bafler, Çal flan efle i millet seviyor ifadesini kullanarak, Ben d flar gitti- im zaman bizim çal flmalar m z seven stanbul firmalar benimle çal flmak istediler. Bu flekilde stanbul'un ihracatç ve ithalatç firmalar ile ortakl k yapt k. 'Anadolu'da siz bize yard mc olun' dediler y llar nda Rusya'ya gittim. Türkiye'deki un ve yem fabrikalar n Rusya'dan biz getirdik. O y llarda Rusya'daki teknoloji Türkiye'den daha ileri düzeydi. Daha sonra y llar nda Dost Yem firmas n kurduk. Ortak- le bir flirket ismi oldu fleklinde konufltu. O y llarda sanayicilik yapman n çok zor oldu una dikkat çeken Haf zo lu Ya Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Zeki Bafler, flunlar söyledi; O zamanlarda aranan bulunmuyordu. Teknoloji bulunmuyordu. Bu ifli sadece Rumlar biliyordu. Gitti in yerlerde vatandafl teknolojisini göstermiyordu. Çal fl rsan kazan yordun. Bu kadar sanayinin u rafl s na karfl, enflasyonist kazançlar vard. Enflasyon ka t üzerinde kazand - yor gibi gözüküyordu fakat y l sonunda elde hiçbir fley kalm yordu. fiimdi ise çok çal flmak gerekiyor. Az kazanacaks n ve ona göre masraf yapacaks n. Aya n yorgan na göre uzatacaks n. Tutan kazan r, tutmayan da hiç olur. Söylefli: Ferah BEKTEfi l k oldu unu belirten Bafler, 1948 d m. ki y l sonra iki araç daha al- y l nda tabakç l k ve deri imalatç l - d m. limizde ve flehir içinde üçün- ile ifle bafllad n ifade ederek, cü un fabrikas n biz yapt k. 24 sa y llar aras nda fiili atte 20 ton kapasiteyle bafllad k olarak bu ifli yapt m. Bu bölgenin diye konufltu. en faal esnaf yd k. Bu sektörde baflka çal flanlar da vard fakat bedenen çal fl yorlard. Bizim elimizde en iyi makineler vard dedi. O y llarda baz zorluklarla karfl laflt klar n anlatan Bafler, flöyle devam etti; O günlerde Afyonkarahisar geliflmifl ilçe gibiydi. fiehir 1960 y l ndan sonra yeni sektör içinde usta ve bilgili kifli yoktu. aray fl içine girdi ini kaydeden Teknik olarak sanatkâr yoktu. Bafler, Plastik, bizim dericilik Enerji sorunu oldu u için elektrik sektörünü öldürdü senesin- sorunu yaflad k. O zamanlarda k - den sonra yeniden canlanmaya s k enerji nedeniyle 'yat r m yap-

5 5 Kadir Ad güzel Bflk. Nuri Alt nkaya Üye. Hüseyin Avni Arpaözü Bflk brahim E retli Üye. Zafer Atefl Üye. rfan Helvac o lu Üye. Volkan Ersöz Bflk Yrd. Zafer Özer Üye Mehmet Avc Üye. Ali Genç Bflk Yrd. Ahmet Özsu Üye. Muhammet Zahit Özer Üye. Odam z 5. Meslek Grubu Manifaturac lar Grubumuz 47 faal üyeden oluflmaktad r. Meslek komitesi 5 üyeden oluflmakta ve 1 üyesi da Odam z Meclisinde temsil edilmektedir. Meslek Komitemiz; Nisan 2008 ay na kadar toplam 38 adet toplant yapm flt r. Her ay düzenli olarak toplant yapmaktad r. Komite gündeminde tart fl l p, çözüm yollar için çal flmalar yap lm flt r. Sektörün Sorunlar ise; fiehir merkezinde otopark aç s ndan s k nt yaflanmaktad r. Ayr ca baz bölgelerin paral olmas n dan dolay uzak mesafelere park edenler belli noktalara gidip al fl verifl yapmak istemeyebiliyor. Ayr ca ifl yerlerinin önlerine park eden ticari yüksek araçlar n dükkânlar n önünü kapat yor. Otopark sorununun bir an önce çözümlenmesinde fayda olaca- kanaatindeyiz. Ayr ca baz sokaklar n komple trafi e kapat lmas n n daha uygun olacakt r. Günümüzde manifaturac l k mesle i git gide azalmaktad r. Mefruflata dönülmesinden dolay sektör kendini yenilemeye çal flmaktad r. Piyasadaki ithal kumafllar n baz lar n n içinde kansorejen madde bulunmas ndan dolay özellikle Çin menfleli mallara kota getirilmesinde fayda bulunmaktad r. Meslek grubu üyelerimiz halk m za sa l kl kumafllar ulaflt rabilmek için elinden geldi ince Türk mallar n n sat fl n tercih etmekte ve önermekteyiz. Ticari hayat n en büyük sorunlar ndan bir tanesi de maliyetlerdir. Özellikle dükkân kiralar n n çok yüksek olmas di- er sektörler de oldu u gibi bizim sektörümüzü de zora sokmaktad r. Halk m z n biraz daha rahat al fl - verifl yapabilmesi için genifl caddeli yeni yeni al fl verifl bölgelerine ihtiyaç bulunmaktad r. Al fl Verifllerin özellikle kredi kart a rl kl olmas ndan dolay tüketicilere bilinçli ve dengeli al fl veriflin nas l yap laca ö retilmesi sektörleri rahatlatacakt r. Odam z 6. Meslek Grubu Dayan kl Tüketim Malzemeleri ve Ev Eflyas Sat c lar Grubumuz 179 faal üyeden oluflmaktad r. Meslek komitesi 7 üyeden oluflmakta ve 3 üyesi da Odam z Meclisinde temsil edilmektedir. Meslek Komitemiz; Nisan 2008 ay na kadar toplam 38 adet toplant yapm flt r. Her ay düzenli olarak toplant yapmaktad r. Komite gündeminde tart fl l p, çözüm yollar için çal flmalar yap lm flt r. Sektörün Sorunlar ise; 5.MESLEK KOM TES MAN FATURACILAR GRUBU 6.MESLEK KOM TES DAYANIKLI TÜKET M MALZEMELER VE EV EfiYASI SATICILARI GRUBU Ekonomimiz deki daralma ve s k nt en fazla mobilya sektörünü etkilemifltir. Tüketicilere taksitli ve senetli sat fl yap ld ndan dolay ; tüketici en son ödemeyi sektörümüze yapmaktad r. flletmeler taksit toplamakta zorlanmaktad rlar. Mobilya sektöründe kay t d fl l k büyük bir sorun olarak karfl m za ç kmaktad r. Ayr ca kalitesi düflük ürünlerin al n p sat lmas hem al c y hem sat c y ma dur emektedir. Beyaz eflya sektöründe yüksek rekabetten dolay kar marjlar n n minumum olmas ndan dolay ço u iflletme para kazanamamakta ve iflletme kiralar n ç kartmakta bile zorlanmaktad r. Ayr ca sat fllarda da ciddi anlamda azalan bir trend görülmektedir. Beyaz eflya ve mobilya sektöründe arz talep dengesinin sat c a rl kl ço unlu undan dolay sektörü zor duruma düflürmektedir. fiehir içerisinde mobilya ve beyaz eflya sat fl ma azalar n n fazlal trafik sorunu nu da art rmaktad r. Sat fl ma azalar n n yeni ifl merkezleri veya flehir d fl nda daha rahat ortamlara tafl nmas n n daha iyi olaca kanaatindeyiz. Bütün sektörler de de bir ilin ihtiyac ndan fazla iflyeri ve ma azalar n olmas iflletmeleri zor duruma düflürmektedir. Ma azalar n ihtiyaçla orant l bir flekilde aç labilmesi gereklidir. Sat fllar n tüketicinin ödeyebilece- i flekilde ödeme araçlar na yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu flekilde taksitli sat fllardaki toplama zorlu u afl labilecektir. Ayr ca, ilde bulunan bütün sektörlerin bir biri ile irtibat ve dayan flma içinde olmalar ticari hayat m z aç s ndan çok faydal olacakt r.

6 6 AFYONKARAH SAR L NDE BU DAY KAL TES VE UN SANAY NDE BEKLENT LER KONULU PANEL DÜZENLEND Üniversite-Sanayi flbirli i çal flmalar dahilinde Odam z da oluflturulan sektör komisyonlar ndan Un ve Unlu Mamuller Komisyonun yürüttü ü 1 y ll k çal flma neticesinde Afyonkarahisar linde Bu day Kalitesi ve Un Sanayiinde Beklentiler konulu panel ve çal flma 12 fiubat 2008 tarihinde Odam z Meclis toplant salonunda, limiz Vali Yard mc s Sn. Mustafa Akdo- an ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Sn. Ali Altuntafl' n teflrifleriyle gerçeklefltirilmifltir. Program çerçevesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Murat Olgun Baflkanl nda, Tar m flletmeleri Genel Müdürlü ünden Tohum Da t m fiube Müdürü, Muhsin Akçi, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araflt rma Enstitüsünden Dr Emin Dönmez ve Turgay fianal, Eskiflehir Anadolu Araflt rma Enstitüsü'nden Müdür, Yakup Karaman, Konya Bahri Da dafl Tar msal Araflt rma Enstitüsünden Seyfi Taner ve Mehmet fiahin, l Tar m Müdürlü ü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Zeki Tokyol, Toprak Mahsülleri Ofisinden fiube Müdürü, lyas Mert, Afyonkarahisar Ziraat Odas Baflkanl ndan Mehmet Ak nc ve Kocatepe Un Fabrikas ndan lyas Topal panel ortam nda kurumlar n n faaliyetleri hakk nda bilgi aktarm fllard r. Un ve Unlu Mamuller Sektöründeki Sanayicilerilerimizin ilgi göstermifl oldu u etkinlikte limizdeki Unlu Mamullerinin kalitesinin iyilefltirilebilmesi için bu day tohum kalitesinin iyilefltirilmesine ihtiyaç duyuldu u tespit edilmifl, bunun ile ilgili yorumlar paylafl lm fl ve çözüm yöntemleri istiflare edilmifltir. Etkinlikte bu day tohumu ile ilgili limizde tohum kalitesinin nispeten düflük oldu u, arazi alanlar n n di er llere göre daha küçük ölçeklerde bulundu u, ya mur ya fl n n yeterli olmas na ra men rmaklar n olmay fl ve toprak özelliklerinin zay f olmas n n bafll ca sorunlar aras nda yer ald belirtilmifltir. Ayn zamanda kaliteli bu day tohumlar n n çiftçiler aras yayg nlaflt r lmas nda zorluklar ile karfl lafl ld belirtilmifltir. Belirtilen sorunlar n afl lmas için birincil de erlendirme, sektör içi firmalar n örgütlenmesi ve bunun devam nda l s n rlar içerisinde farkl lçelerde demonstrasyon bu day ekimlerinin yap larak l co rafyas nda yetiflebilen en iyi bu day çeflit ve alanlar n tespit etmeye yönelik çal flma olmufltur. Demonstrasyon sonuçlar na göre Dernek Üyesi firmalar standart fiyatlar üzerinden çiftçiler ile sözleflmeli ekim yap lmas n n mümkün olabilece i ifade edilmifltir. Bu yöntem ile firmalar ihtiyaç duymakta olduklar kaliteli bu day tohumunu temin edebileceklerdir. Un ve Unlu Mamul Üreticileri Derne i kurulmas için toplant esnas nda asgari irade oluflmufl Odam z Derne in kurulmas için haz rl klar n bafllatm flt r. Kurulan Dernek, AKÜ deste i ile ilk etapta demonstrasyon çal flmalar n n yap labilmesi için proje haz rl klar na bafllayabilecektir. SANAY C LER Ç N B LG LEND RME TOPLANTISI DÜZENLEND Odam z ve fiekerbank kuruluflu olan fieker Yat r m Menkul De erler A.fi.iflbirli i ile 16 Nisan 2008 tarihinde Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas (VOB) hakk nda Afyonkarahisar'daki sanayiciler bilgilendirildi. Odam z Meclis salonunda gerçeklefltirilen toplant da aç l fl konuflmas n Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Sar dere yapt ktan sonra fieker Yat r m A.fi. Genel Müdür Yard mc s Nazmi Sar kaya, fieker Yat r m olarak Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas 'n n faaliyete bafllad 4 fiubat 2005 tarihinden bu yana al m sat m ifllemlerinde uzman kadrosuyla tüm bireysel ve kurumsal müflterilerine hizmet verdi ini söyledi. Vadeli ifllem sözleflmeleri, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki mal, k ymetli madeni, finansal göstergeyi, sermaye piyasas arac n veya dövizi alma/satma yükümlülü ü veren sözleflmeler oldu unu belirten Sar kaya, "Vadeli ifllem piyasalar üreticilere, ithalat ve ihracatç lara, portföy yöneticileri ve yat r mc lara fiyatlar n gelecekteki seyirleri hakk nda yol gösterici olarak risk ve stok yönetimini kolaylaflt r rlar. Bunun yan s ra, VOB spot piyasalara oranla daha düflük miktarlarda sermaye ile ifllem yapabilme imkan yaratmaktad r. Spot piyasalarda ifllem tutar n n tamam tahsil edilirken, vadeli piyasalarda ifllem daha düflük miktardaki teminat ile yap labilmektedir" dedi. Toplant 'da fiekerbank Marmara Bölge Müdürü Bekir Demirbenli, fieker Yat r m Hisse Senet Müdürü Yalç n Karap nar ve fieker Yat r m VOB Yönetmeni Alper Semerci taraf ndan da, kat l mc lara bilgiler aktar ld. Bilgilendirme toplant s na birçok flirketin yöneticisi kat ld.

7 7 15. AKDEN Z Y YECEK VE ÇEÇEK FUARINDA ATSO DA STAND AÇTI fiubat 2008 tarihleri aras nda ANFAfi Fuarc l k taraf ndan Antalya Expo Center'da FOOD PRODUCT AKDEN Z Y YECEK VE ÇECEK HT SAS FUARINDA, Odam z da 8b1 nolu stand açm flt r. Odam z yay nlar ve üyelerimizin tan t m materyalleri sergilenmifltir. Fuara fltirak Eden Firma Say s 290, Fuarda Temsil Edilen Yerli ve Yabanc Kurulufl Say s 638, Fuardaki Yerli ve Yabanc Marka Say s 8451,'dir. FOOD PRODUCT Fuar nda. Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Kümes ve Av Etleri, Deniz Mahsulleri, Her Türlü Taze, Kurutulmufl Sebze ve Meyveler, Dondurulmufl G da ve Konserveler, Bisküvi, Bal, Reçel, Çikolata ve Her Türlü fiekerler, Profesyonel Ya lar, Bakliyat ve Tah l Ürünleri, Katk Malzemeleri, Unlu G dalar, Dondurma, Pasta ve Kekler, Ketçap, Hardal ve Her Türlü Soslar, Her Türlü Alkollü ve Alkolsüz çecekler, Çay,Kahve, Toz ve Konsantre çecekler, Kuruyemifl ve Baharatlar, G da Süsleme, Dekor Malzemeleri ve Ambalajlar, G da Esanslar - Aromalar ve Kimyasallar, G da Mühendisli i Teknolojisi Ekipmanlar ve Laboratuar Malzemeleri. sergilenmifltir. ODAMIZ 14. MARBLE- ULUSLARARASI DOGALTAS VE TEKNOLOJI FUARINDA STAND AÇTI. 14. MARBLE- Uluslararas Do altafl ve Teknoloji Fuar, zmir Kültürpark ve Fuar alan nda 26 Mart 2008 de aç ld. Fuara ülkemizden ve yurt d fl ndan firma kat ld metrekare alan üzerinde gerçekleflen MARBLE 2008 fuar nda 40 ülkeden kat l mc, 80 ülkeden 3.000'i yabanc olmak üzere yaklafl k kifli ziyaret etti. Mermercilik sektörü aç s ndan önemli olan fuar 29 Mart 2008'e kadar sürdü, yerli ve yabanc ziyaretçiler mermer, mermer ürünleri ve çal flmalar n görebilme imkan buldular. Odam z 6 no'lu Holl'de stand açarak hem ilimizin tan t m hem de Afyonkarahisar'daki mermercilik sektörü ile ilgili bilgilendirme yapm flt r. limizdeki do al tafl sektör temsilcilerinin de yo un ifltiraklerinin oldu u Fuar limiz Valisi Sn. Haluk mga, Belediye Baflkan Sn. Abdullah Kaptan ve AKÜ Rektörü Sn. Prof. Dr. Ali Altuntafl, ATSO Meclis Baflkan Sn. Celaletdin Gürel, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Metin Mercan, H. smail Palal ve Ural Tiryakio lu kat larak; kat l mc lara limiz tan t m na yapm fl olduklar katk lardan dolay ATSO taraf ndan haz rlanan plaket takdim edilerek teflekkür etmifllerdir. ATSO DIfi T CARET E T M DÜZENLED Odam z ve hracat Gelifltirme Etüd Merkezi ( GEME) iflbirli i ile fiubat 2008 tarihlerin de Odam z toplant salonunda "D fl Ticaret E itim program " gerçekleflmifltir. E itimin birinci günü; Kay t ve aç l fl ile bafllayan seminerde ATSO ve GEME Faaliyetlerinin tan t m yap ld ktan sonra; GEME Araflt rma Dairesi Uzman Sn. As m Çal fl taraf ndan Türk D fl Ticaret Rejimi, hracata Ait Esaslar ve Uygulamalar, Gümrük Müflaviri, stanbul Tic.Üniv. Ö retim Görevlisi Sn.Caner SEV ML Dahilde ve Hariçte flleme Rejimleri ile Vergi, Resim ve Harç stisnas Mevzuat, GEME Araflt rma Dairesi Uzman Sn. As m Çal fl hracata Yönelik Devlet Yard mlar, Ege Uzman Gümrük Müflavirli i Ltd. fiti. Gümrük Müflaviri&Ö retim Görevlisi Sn. Ahmet ÖZKEN, Gümrük Mevzuat Uygulamalar anlat ld. E itimin ikinci günü; Ankara Üniversitesi ANKÜSEM, E itmen Sn. Sema EVREN D fl Ticarette Ödeme fiekilleri, Kambiyo ve Bankac l k fllemleri, GEME Sanayi Dairesi, Uzman Sn. Tülay UYANIK, Mermer ve Do al Tafl Sektörü hracat mkanlar, T.C. Maliye Bakanl -Devlet Gelir Uzman,Gelir daresi Müdürü Sn. M. Bahattin AKÇAY, hracatta KDV stisnas, Eximbank Kredileri ve Kredi Sigorta Garanti Programlar konular nda bilgi aktar lm flt r. An lan seminere 47 kat l mc kat larak e itimin sonunda kat l mc lara sertifika verildi.

8 8 ALMANYADAK PERAKENDE MA AZACILIK UYGULAMALARININ NCELENMES VE AFYONKARAH SAR L NDE UYGULANAB L RL K E T M PROGRAMI Almanya'daki Perakende Ma azac l k Uygulamalar n n ncelenmesi ve Afyonkarahisar linde Uygulanabilirlik E itimi Projesi, Leonardo da Vinci Program n yürütmekle yükümlü kurum olan Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Program Merkezi Baflkanl -Ulusal Ajans- taraf ndan 2007 y l nda de- erlendirilmeye al nan 2838 projeden baflar l olarak de erlendirilen 401 proje içinde kendisine yer bulmufltur. Projenin Ulusal Ajansa teklifi aflamas nda, çal - flanlar na yurt d fl organizasyonlar nda çal flma imkân sa lamak isteyen iflletme yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplant s ATSO toplant salonunda 7 fiubat 2007 Çarflamba günü gerçeklefltirilmifltir. Projenin Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Program Merkezi Baflkanl nca desteklenmeye hak kazanmas sonras nda da Afyonkarahisar'da faaliyette bulunan iflletmeler tek tek ziyaret edilerek, proje hakk nda aç klay c bilgi verilmifltir. Almanya'daki ortak kurulufllar m z olan Hamm Belediyesi ve al c kurulufllar olan Allee Center, Mans Import, POCO Einrichtungsmarkte, NM Grobproduktion, Griebsch und Rochol'dan ortakl k mektuplar imzalanm flt r. Projemizde yer alan 6 kiflilik kat l mc grupta; 3 baflar l yeni mezun ö renci, AVM Sar dere, Afyon Yumurta A.fi. ve Afyon Sofafl A.fi.'den birer kat l mc yer almaktad r. Projenin ön faaliyetlerinden olarak 6 kat l mc ya Ocak ay nda bafllayan ve Mart ay - na kadar devam eden toplam 120 saat Almanca dil e itimi verilmifltir. E itim günlük hayatta ve çal flma ortam nda çal flan kiflilerin kullanabilece i Almanca seviyesinde olmufltur Ocak 2008 tarihleri aras nda kat l mc lar n çal flacak olduklar ortam, üstlenecek olduklar görevler, kalacak olduklar yer ve günlük yaflamlar hakk nda yerinde araflt rma ve düzenleme gerçeklefltirebilmek için heyetimiz Hamm'a ziyarette bulunmufltur. Kurum ve Kurulufl yetkilileri ile önceden kararlaflt r lm fl programa göre görüflmeler gerçeklefltirilmifltir. Dil E itimlerine devam eden kat l mc lara ilave olarak oryantasyon sunumlar yap lm flt r. Oriyantasyon da ifllenen bafll ca konular, AB Birli i Projeleri, Almanya Deneyimleri, Yurtd fl nda Perakendecilik Uygulamalar ve Türkiye'nin Turizm De erleri olmufltur. Kat l mc lar 26 Mart 2008 günü Almanya'ya hareket etmifltir. Her kat l mc n n farkl firmada görev yapt e itim, 31 Mart tarihinde bafllam fl olup 8 hafta olarak 25 May s tarihine kadar devam edecektir. KOB TEMELL KALICI B LG A I VE SÜREKL fib RL PLATFORMU PROJES SONA ERD AB Bilgi Köprüleri Program çerçevesinde, Odam z, Denizli Sanayi Odas (DSO), Uflak Ticaret ve Sanayi Odas (UTSO), Alman Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (ZDH) ve Yunanistan nsan Kaynaklar Gelifltirme Merkezi (DIKEAD) iflbirli i ile düzenlenen Ege Bölgesindeki Odalar ile Avrupa Oda ve Mesleki Sivil Toplum Kurulufllar aras nda KOB Temelli Kal c Bilgi A ve Sürekli flbirli i Platformu Projesi sona erdi. Projenin sona ermesi dolay s yla DSO'da bilgilendirme toplant s düzenlendi. Toplant ya Odam z ve UTSO temsilcisi, Denizli Vali Yard mc s Halil brahim Ertekin, DSO Yönetim Kurulu Baflkan Müjdat Keçeci, Denizli Milli E itim Müdürü Mahmut O uz ve davetliler kat ld. DSO Yönetim Kurulu Baflkan Müjdat Keçeci, toplant da yapt konuflmada AB nin sa lad hibe desteklerine daha fazla a rl k verilmesi gerekti ini söyleyerek her projenin toplumumuzda yeni bir temel tafl oldu unu ve bir sonraki proje için haz rl k zemini oluflturdu unu ifade etti. Projeler konusunda Odalar aras ortak çal flmalara önem verdiklerini belirttiler. Yap lan konuflmalar n ard ndan Odam za ve UTSO'ya teflekkür plaketi verilmifltir. L M ZDE DÜZENLENEN OKUL DOSTU KENT AFYONKARAH SAR PROJES KAPSAMINDA ATSO LE GAZ ENDÜSTR MESLEK L SES ARASINDA PROTOKOL MZALANDI limizde e itim seviyesinin ve kalitesinin yükseltilebilmesi ve okullardaki baflar y art rmak için bafllat lan çal flmalar aras nda Okul Dostu Kent Afyonkarahisar projesi de bulunmaktad r. Projenin amac n n kurum ve kurulufllar e itim sürecine ortak etmektir. Afyonkarahisar l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan bafllat lan Okul Dostu Kent Afyonkarahisar projesi kapsam nda Gazi Endüstri Meslek Lisesi ile Odam z Okul Dostu oldular. Okul Müdürü Erol Avc o lu ile Odam z Yönetim Kurulu Baflkan M. Melih Yurter ö retim y l için düzenlenen protokolü imzalad lar. AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Adına Sahibi M.Melih YURTER Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Koordinatörü : A.Sabit PEKİN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Erhan YÜCEL Yayın Kurulu : Erhan YÜCEL A.Sabit PEKİN Metin MERCAN Ural TİRYAKİOĞLU Baskı : TŞOF Plaka Matbaacılık A.Ş./ANKARA Tel: (312) Yaz flma Adresi Dumlup nar Mh. 2. Cd. No: 10 Afyonkarahisar Tel: (3 hat) Fax: Web :

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI 4 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / fiubat 2005 / SAYI:205 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER LER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Savunma sanayisinde zmir ata Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n (EBSO) Deniz Kuvvetleri Komutanl - 'na ba l Envanter Kontrol Merkezi Komutanl yetkililerinden oluflan bir

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var

BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var Batman Ticaret Borsas 'n n yeni binas n n temel atma törenine kat lmak üzere Batman'a

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

KRiZDEN KORKUYOR Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L. KOB LERE DESTE M Z KR ZE RA MEN SÜRECEK BÜYÜK fi RKETLER N FASON CHEESE CAKE C S

KRiZDEN KORKUYOR Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L. KOB LERE DESTE M Z KR ZE RA MEN SÜRECEK BÜYÜK fi RKETLER N FASON CHEESE CAKE C S 4. YILIMIZDAYIZ MART 2009 Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L KRiZDEN KORKUYOR Küresel s nma ve y l n ikinci yar s nda sinyallerini veren küresel ekonomik kriz, tar m sektörünün geçti imiz y l çifte krizle kapatmas

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal

K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 327 7 EYLÜL 2015 hracatta düflüfl sürüyor ama h z duraklad Adana Sanayi Odas n n 2015 Y l Temmuz Ay hracat Raporu, Adana ihracat ndaki düflüflün devam etmesine karfl n, haziran ay

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin

Detaylı

Çomu: Adana ya liman yap lmal

Çomu: Adana ya liman yap lmal YAYINI YIL: 16 SAYI: 317 16 fiubat 2015 Türk Eximbank tan ihracata destek Türk Eximbank taraf ndan uluslar aras ticaret finansman programlar ile ihracatç lara ve ihracata dönük üretim yapan firmalara hizmet

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

ADASO-EBSO buluflmas

ADASO-EBSO buluflmas YAYINI YIL: 16 SAYI: 318 2 MART 2015 novasyon Yönetimi Akademisi e itimi 19-28 Mart ta ADASO da Türkiye nin alan nda ilk vaka bazl e itim olma özelli i tafl yan " novasyon Yönetimi Akademisi e itiminin

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ Gençlerimiz iflsiz kalmas n 6 da fiefik ÇALIfiKAN Para politikas na odaklan lmal 13 de Arzu AKAY Aidatlar 15 te Atila ÇINAR Devrim arabalar 2 de Subegüm

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı