Yýl : 9 Sayý : 387 Kuruluþ : 12 Mart 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 387 Kuruluþ : 12 Mart 2002"

Transkript

1 Yýl : 9 Sayý : 387 Kuruluþ : 12 Mart 2002 YÝÐÝT TARIM AFRÝKA'DA kuruluþu olan YÝÐÝT FÝDANCILIK LTD. ÞTÝ adet bað fidaný, adet tüplü badem-ceviz fidaný, adet meyve fidaný ve adet süs bitkisi fidaný üretimi olmak üzere yýllýk toplam adet kapasiteli fidan üretim tesislerinin yatýrýmlarý büyük ölçüde tamamlandý metre kare gölgelik alan(sisteme sulamalý),5.000 metrekare sera alaný(sisteme sulamalý), metre kare fidan aþý ve terbiye parseli (damla sulamalý), metrekare büyütme ve teþhir parseli(damla sulamalý),200 metrekare soðuk hava deposu (otomatik dijital kontrollü),450 metrekare iklim odasý(otomatik dijital kontrollü),400 metrekare aþý odasý tesisleri olmak üzere programlanan ve yaklaþýk TL yatýrým tutarlý 2010 programý %80 oranýnda tamamlanarak faaliyete geçmiþtir. materyali bundan böyle Afrika ülkelerine pazarlanabileceði gibi bu pazarlardan know-how satýn alma talepleri gelmektedir ve yapýlan görüþmeler sonucunda bu yatýrýmlar gerçekleþme konumuna gelmektedir. Gerçekten firma yönetiminin ufkunun nerelerde olduðunu gösteren bu VE...YÝÐÝT TARIM Ýlçemizde tarým yatýrýmlarýný % 80 olarak tamamlayarak, tesislerini kullanýma açan YÝÐÝT AKÜ GRUBU yan kuruluþu YÝÐÝT FÝDANCILIK LTD.ÞTÝ þimdiden ilçemizde üretilecek bu ürünlerini dýþ pazarlara tanýtým çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Bu çerçevede YÝÐÝT AKÜ yönetim kurulu baþkaný sayýn HAMÝT YÝÐÝT,OSMAN ÇAKIR, TANER YÝÐÝT, ÖMER DOÐAN ve METÝN YEÞÝLOÐLU dan oluþan heyet 6 günlük Nijerya seyahati boyunca üst düzey makamlarca kabul edilmiþ olup,buralarda yapmýþ olduklarý görüþmelerde olumlu sonuçlar alarak ülkemize dönmüþlerdir. Firma bundan 15 gün önce Nijerya tarým heyetini ülkemize davet etmiþ, bu çerçevede Nijerya'da yapýlabilecek ortak tarýmsal yatýrým konularý tespit edilmiþ bizde bu çalýþmalarý gazetemizde duyurmuþtuk. Bu sefer Yiðit gurubu gelen davet üzerine, Nijerya ya seyahatte bulunmuþ, gazetemizi de buraya kadar taþýyarak bu haberi iletmiþlerdir. Gerçekten ilçemizin ve gazete mizin Afrika da tanýtým çalýþmalarý kývanç vermektedir.firmanýn bu çalýþmalarýnýn ilçemize yeni ufuklar açacaðý yeni ve büyük imkanlar getireceðine bizde Kalecik Gazetesi olarak katýlýyor,gerçekleþtirenleri kutluyor,bu çalýþmalarýn devamýný diliyoruz. Firmanýn kýsaca tanýtýmýný yapacak olursak:yiðit grubunun en yeni Þu an için teknik idari ve iþçi kadrosu 25 kiþiden oluþan firma büyük özveri ile üretilecek ilk ürünlerini dýþ pazarlara açma gayreti içinde çalýþmalarýný sürdürmektedir. Ýlçemizde üreti lecek her türlü fidan ve tohumluk çalýþmalar gazetemizce de yakýnen takip edilmekte ve kývançla karþýlanmakta olup baþta Yiðit Akü Grubu olmak üzere bu çalýþmalarý gerçekleþtirenleri kutluyor ve çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz. Kalecik Gazetesi BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ Haset, Fitne, Fesat dolu insanlarýn biraz aðýrlýklý olduðu yerleþim yerlerinden birisi olmasýna raðmen yine de bu güne kadar gelmiþ, geçmiþi anlý þanlý bir yer olan Kalecik Ýlçemizden bu hafta yine sizlerin karþýsýna çýktýk bakalým. Þu günlerde Kalecik te yine acýlý üzüntülü ölümler sürüp gitmekte. Kalecik eþrafýndan Keser sülalesinin bir büyüðü Ali Ýhsan Keser i salý günü kaybettik. Daha acýmýz bitmeden bir gün sonra yine Kalecik i hüzne boðan bir haber, Halit Karakoç un kýzý Filiz i þohben zehirlenmesi sonucu kaybettik say. 2 de DAÐDEMÝR KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ KÖY MUHTARLIÐI VE DERNEK TOPLANTISI Sosyal bir varlýk olan insanýn yalnýz yaþamadýðý yaþasa da mutlu olmadýðý mutlu ve huzurlu olmasýnýn toplum içinde aktif olmasý ve üretmesiyle mümkün olabileceði.yine insanlarýn acýlarýnýn ve ýzdýraplarýnýn paylaþýldýðýnda azaldýðý mutluluklarýnýn ve neþelerinin de paylaþ týkça çoðaldýðý bilinen bir gerçektir. 6 da KAYBETTÝKLERÝMÝZ Ali Ýhsan KESER Filiz AKTAÞ (Karakoç) Ýsmail KOÇ Karahöyük Meliha TORUN Karalar Mehmet AKGÜN Hançýlý Kendilerine Allah tan rahmet Ailelerine baþsaðlýðý dileriz. Tüm Okuyucularý Adýna Kalecik Gazetesi Hançýlý köyü gençleri de buluþtu Ýlçemizin en aktif derneklerinden biri olan Hançýlý Köyü Derneði adeta karýnca gibi çalýþýyor. Hafta içi de sürekli açýk olan dernek hafta sonlarý dolup dolup taþýyor. Çocuðundan gençlere, kadýnýndan yaþlýlara kadar 4/5 kuþaðýn bir araya geldiði dernekte sohbetler ediliyor, hasret gideriliyor. Sayfa 6 da

2 sayfa : 2 BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ evet bütün bunlar ilçe merkezinde olur iken; Karahüyük mahallesinden bir cenaze haberi geldi, dur demeye kalmadý birde Hançýlý köyünden Ulaklý emmiyi yitirdik. Bu daha bizim görüp bildiðimiz dost ve hemþerilerimiz, bilmediðimiz, duy madýðýmýz memleketin hangi ücra köþesinde bilmem kaç vatandaþýmýzý kaybettik. Neyse bu kadar hüzün yeter..! Biraz da siz dostlarý neþeye, huzur ve sukunete götürecek haberlere yer verelim ; Ýþin aslý çýkarsa bu ilkbaharda Kalaçayý üzerine yapýlmasý planlanan sulama göletinin istimlak iþlerine baþlanacaðý yönünde bir haber ortalýkta söylenegelmekte. Yine sevindirici bir haber olarak gördüðüm ; 1000 günde 1000 gölet projesi doðrultusunda Killik Çayý üzerinde yaplacak bir sulama göleti ile Kalecik ilçe merkezini de kapsayan Sulama Kanalýna su verilerek halkýn arazisini cazibeli su ile sulamasý ve sulu tarýmla daha kaliteli bir ürün elde etmesi için çalýþmalar dvam etmekte olduðu...! Karý yaðmuru az olsada bu yýl kýþýn sert geçmediði vatandaþýn bu rahatlýðýna karþý çiftçinin ürününe kýþýn etkisinin nasýl olacaðýnýn pek iç açýcý olarak tahmin edilmediði Kalecik - Ankara seferlerini karþýlýklý sürdüren özel halk ottobüslerinin yine düzensiz seferler yaptýðý ve bu konuda hiç kimsenin suçu üstüne almak istememesi yüzünden ; Kalecik Belediyesinin yaptýrým gücümüz yok! Büyükþehir Zabýtasýnýn ilgi alanýna giriyor demesi, Halkýmýzý 60 km Kalecik Ankara yolunda periþan etmekte ve buna Ýlçe Trafik Komisyonu Ýlçe Belediyesi Ýlçe Emniyet güçleri Ýlçe Jandarma Trafik ekipleri Ve Ýlçe Mal Müdürlüðü Ýlçe Kaymakamlýðý bir araya gelip te bu rezillik ne olacak diye kimse konuya önem verip ilgi alaka göstermiyor. Tabiii Kalecik li de çok özür diler teessüf ederim fakak M.L gibi üst üste, binip sabah akþam saatlerinde sýkýþ-sýkýþ bir yolculuk yapmaya mahkum ediliyor. Yani iþin özü; Bu konu ile kimlerin ilgileneceði henüz belli olmadýðý için herkes yetkili, kimsenin yetkisi yok, bir baþýbozukluk almýþ gidiyor. Sen bunlarý yazamazsýn, yazda görelim diye bana gaz verip, ahkam kesen Trafikten anlayan bazý tecrübeli emekli aðabeylerimiz de kahvede çayýný içip oturduðu yerden kikir kikir gülerek ahkam kesmeye devam ediyor. Bakalým bu iþ nereye kadar gidecek? Saðlýcakla kalýn dostlar. KAYIP ÝLANI Kalecik Un ve Ýrmik Sanayi A.Þ.'ye ait tarih ve sayýlý Tip 550 Ekmeklik Buðday Unu Gýda Üretim Sertifikasý kaybolmuþtur Hükümsüzdür. Kalecik Un ve Ýrmik Sanayi A.Þ. Kalecik / ANKARA ORDUMUZA SAHÝP ÇIKALIM Ünsal Turan / Kopenhag Türkiye'de ordumuzu yýpratmak için her geçen gün yeni bir gündem yaratýlýyor. Komutanlarýn sabrýný mý sýnamak istiyorlar, yoksa gerçekten bir darbe olsun mu istiyorlar bunu anlamak güç. Bakýn ben daha önce de yazdým Türk ordusu ve komutanlarý dünyada en saygýn ordu ve komutanlardýr.. Ben bunu Avrupa'da gazetecilik yapan bir kiþi olarak çok iyi biliyor ve yaþýyorum. Önce Ergenekon dediler, þimdi balyoz harekatý diyorlar. Sürekli ordunun Ak Parti hükümetine karþý bir darbe giriþimi planlarý yaptýðý, bir þekilde halka inandýrýlmaya çalýþýlýyor. Ama taraflý medyanýn yazdýklarýna bakýlýrsa, darbeyi kimin istediði belli. Ordu ve komutanlar hakkýnda yazýlanlarla, taraflý basýnýn icraatýný karþýlaþtýrýnca, bana sanki bu senaryolarý üretenler darbe istiyor, bazýlarýný halkýn gözünde maðdur, komutanlarý da maðdur edenler olarak göstermeye çalýþýyorlar gibi geliyor. Neden ordumuzu yýpratmak, kamuoyunu senaryolarla meþgul etmek yerine, tekel iþçilerinin haklarý, emeklinin, iþsizin geçim sorunlarý ile ilgilenmiyorsunuz? Neden ülkemizin ekonomisindeki gerçekleri, yolsuzluklarý araþtýrmýyorsunuz? Neden, siyasetçilerin dokunulmazlýklarýnýn sýnýrlandýrýlmasý konusuyla ilgilenmiyorsunuz? Neden komutanlarýn yargýlanmalarý için gösterdiðiniz çabayý, TBMM'inde, hakkýnda yolsuzluk veya benzeri davalar olan milletvekillerinin yargýlanmasý için göstermiyorsunuz? Neden ülkemizde milyonlarca insan açlýk sýnýrýnda yaþarken, evine Geçtiðimiz günlerde vefat eden Ýsmail KOÇ -Meliha TORUN a Allahtan rahmet, Ailelerine baþsaðlýðý dileriz. Karalar Köyü Dernek Baþkaný Mehmet AKGÜN (ULAKLI EMMÝ) 07 Aralýk 2010 Pazar günü vefat etmiþtir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, köy halkýmýza baþsaðýlýðý dileriz. Mustafa-Erduran-Haydar TÜRKMEN Bir haftanýn yorgunluðundan sonra baba Pazar sabahý kalkmýþ eline gazetesini almýþ ve akþama kadar oturup dinlenecek olmanýn keyfini çýkartmaya baþlamýþ. Ama baba bunlarý düþünürken oðlu yanýna gelerek kendisini parka götürmek için geçen hafta söz verdiðini hatýrlatmýþ. Caný hiç dýþarýya çýkmak istemediði için bir bahane bulup evde oturayým, dinleneyim diye düþünmüþ. Birden gazetenin promosyon olarak verdiði dünya haritasý gözüne ekmek, çocuðuna süt alamazken siyasetçilerin, özel uçaklar, lüks araçlar ve seyahatler için yaptýklarý harcamalarýn hesabýný sormuyorsunuz? Bakýn size burada Danimarka dan iki örnek vereceðim. Yýl Danimarka'da Muhafazakar Parti Baþkaný Hans Engell, Kopenhag'da bir akþam yemeðinden dönüþünde, Helsingör otobanýnda inþaat alanýnda beton barikata çarptý. Gece saatinde yolda kimse yoktu. Kimse Hans Engell'in kaza yaptýðýný görmemiþti. Ýsteseydi yoluna devam der, evine giderdi. Ama öyle yapmadý. Aracýný saða çekip, en yakýndaki Lyngby polisini arayarak alkollü araç kullanýrken kaza yaptýðýný ve devletin malýna zarar verdiðini söyledi. Engell, polislerin olay yerine gelip yasal iþlem yapmalarýný istedi. Öyle de oldu. Polisler geldiler, rapor tuttular. Hans Engel'e alkol muayenesi uyguladýlar. Hans Engell'in 1.37 promil alkollü olduðu anlaþýldý. Hans Engell bununla da yetinmedi. Ertesi günü bir basýn bildirisi yayýnlayarak olayý anlattý ve "ben bir parti baþkaný olarak insanlara örnek olmam gerekirken alkollü araç kullandým ve kaza yaparak devletin malýna zarar verdim. Bu durumda görevime devam etmem doðru olmaz. Parti genel baþkanlýðýndan istifa ediyor, baþbakanlýða adaylýðýmdan geri çekiliyorum"dedi. Hans Engel daha sonra kendisine yazýlan cezayý da ödedi. Baþbakan olmasýna kesin gözüyle bakýlan Engell bu hareketi ile halkýn gözünde sadece büyüdü. Bir diðer örnek te 1993 yýlýnýn Adalet Bakaný Pia Gjellerup. Bakan makamýna bisikletiyle Geçtiðimiz günlerde vefat eden Ýsmail KOÇ -Meliha TORUN a Allahtan rahmet, Ailelerine baþsaðlýðý dileriz. Karahöyük Mah. Dernek Baþkaný iliþmiþ.bu haritayý hemen parçalara ayýrmýþ ve oðluna uzatmýþ; "bu haritayý birleþtirebilirsen hemen gidelim parka" demiþ Ardýndan da içinden derin bir oh çekmiþ; "dünyanýn coðrafya profesörlerinden birini getirsen yine de toplayamaz bunu iyi akýl ettim" diyerek sevinmiþ. Aradan 10 dakika geçmeden çocuk koþarak babasýnýn yanýna gelmiþ. Baba haritayi düzelttim parka gidebiliriz demiþ. gidip geliyordu. bir gün sarý ýþýkta geçen bakan, polise yakalandý. Polis, Pia Gjelerrup'un bakan olduðunu bilmesine raðmen 400 kron para cezasý kesti. Bakan sarý ýþýðýn geçtikten sonra yandýðýný söyleyerek cezayý ödemek istemeyince konu mahkemeye taþýndý. Mahkemede polis memuru, bakanýn sarý ýþýktan geçtiðini hatta geçerken kýrmýzýnýn yandýðýný ispatladý. Bakan yaptýðý hata ispatlanýnca özür diledi ve ülkede adaleti saðlamasý gereken bir kiþinin hata yapma yüksü olmadýðýný belirterek, henüz 3 aydýr oturduðu makamdan istifa etti ve ceza alan bir kiþinin siyasette de kalmamasý gerektiðini belirterek, siyasi yaþamýna son verdi. Ýþte sevgili okurlar, sevgili Türk halký. Bunlarý yaþayan bir kiþi olarak diyorum ki býrakalým ordumuzla, komutanlarla, aydýnlarla yani ülkemizin ihtiyacý olan insanlarla uðraþmayý. Onlar olmazsa Türkiye diye bir ülke de olmaz. Onlarla uðraþmak yerine, vurdum duymaz, iþledikleri suçlara, aldýklarý cezalara raðmen dokunulmazlýk miðferi altýna sýðýnmýþ siyasetçilerle uðraþalým. Seçimlerde, yaþam sayfasý bembeyaz, siyaset hayatý tertemiz insanlarý seçelim. Veya, hatamýz gereði seçtiklerimizi, dokunulmazlýk zýrhýnýn ardýndan çýkarmak için uðraþalým. Anayasa mahkemesinin, askerleri sivil mahkemelerde yargýlama hakký tanýyan yasayý oybirliði ile iptal etmesi alýnmýþ doðru karardýr. En azýndan askerlerimizin kendilerine atýlan çamurlarý temizleme, çamur atanlara karþý kendilerini adil bir þekilde savunma þansý olacaktýr. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararý bazý kiþilere ders olur mu bilemiyorum. Umarým, Danimarka'dan verdi ðim örnekler de, sizleri biraz düþünmeye ve seçim zamaný oyunuzu ona vermeye, bu yazýyý okuyan bazý siyasileri de haysiyetli olmaya zorlar. Mehmet AKGÜN - Filiz AKTAÞ Mehmet- AKGÜN -Ali Ýhsan KESER e Allah tan rahmet, aile baþsaðlýðý dileriz. Mehmet-Erdal MARTLI / Arzum Gýda Mehmet AKGÜN (ULAKLI EMMÝ) 07 Aralýk 2010 Pazar günü vefat etmiþtir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, köy halkýmýza baþsaðýlýðý dileriz. Mustafa - Ali YILDIRIM ÝNSANI DÜZELTÝNCE DÜNYA KENDÝLÝÐÝNDEN DÜZELDÝ. Adam önce inanmamýþ ve görmek istemiþ. Görünce de þaþýrarak nasýl yaptýðýný sormuþ. Çocuk demiþ ki; bana verdiðin haritanýn arkasýnda insan resmi vardý... Demek ki!!!!!!! Ýnsaný düzgün olursa Dünya ; Kendiliðinden düzelir miþ!!! KALECÝK GAZETESÝ : HAFTALIK SÝYASÝ / AKTÜEL GAZETE ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ : HAFIZ HASAN GEMALMAZ SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MD. : ÞAKÝR GEMALMAZ KURULUÞ : 12 MART 2002 SAYI : 387 POSTA ÇEK HESABI : Hafýz Hasan Gemalmaz Kalecik ÝLETÝÞÝM : - BANKA HESAP NO : Ziraat Bankasý ABONE ÜCRETÝ YURT ÝÇÝ 50 TL YURT DIÞI 100 TL KONÐRE - GENEL KURUL ÝLANI : 50 TL KAYIP ÝLANI : 5 TL Olup Fiyatlara KDV dahil deðildir. KALECÝK MERKEZ : Hafýz Hasan GEMALMAZ ÖNEMLÝ : a) Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir. b) Gazetemize gönderilen yazýlar geri iade edilmez c) Gazetemiz Basýn Ahlak Ýlkelerine uyar. ÝLETÝÞÝM ADRESÝ : Cumhriyet Meydaný No: 1 Kalecik-ANKARA Baský : Uður Matbaasý : Kazýmkarabekir Cad. Murat Çarþýsý No: 41/55 Ýskitler - ANKARA

3 /////// sayfa : 3 Tarihi bir binanýn aslýna uygun restorasyonunu tamamlayýp, Yöresel Kalecik Yemeklerini sunmak üzere nezih bir mekan haline getiren, Kalecik eþrafýndan Vural KARAHAN ile Kalecik sevdalýsý yýllarca memuriyet, ekmek kapýsý peþinde koþuþturma sonucu Kalecik ten uzak kalan fakat, fyakaladýðý her fýrsatta Kalecik e gelerek günü birlik te olsa çevreyi gezip dolaþan, Ýmkanlarý dahilinde eþ-dost ve yakýnlarý ile sohbet edinmeye çalýþan hemþerimiz Mustafa Hikmet MADEN, Memuriyet döneminden arkadaþý Mimar Fikret beyle birlikte bir kaç gün önceki Kalecik ziyaretinde Kalecik Haber KASNAK BÖREÐÝ CEVÝZLÝ DOLAMA ÇÖREÐÝ Ali EV EKMEÐÝ Hala Kalecik te layýký ile yapýp pazarlayacak birilerine rastlanamadý biz de onun telaþýný çaker dururuz. Ýhsan KESER Geçtiðimiz hafta Salý günü cenazesini defnettiðimiz, Ýyi insan Ali Ýhsan KESER e Allah tan rahmet, aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Hasan - Müþerref - Þakir - Hilal GEMALMAZ Ailesi 2010 YILINDA YENÝ UFUKLARA DOÐRU BÝR AÇILIM Yargýsýz Ýnfaz ve Faþizm...! Mahmut ÖZTÜRK Gün geçmiyor ki televizyonlarda ve gazetelerde, doðu ve güneydoðu kökenli vatandaþlarýmýzýn yaþadýðý coðrafyadan ya da kentlerden töre cinayetleri ile ilgili haberler duymayalým okumayalým. Bu nasýl töredir ki birinci derece den akrabanýzý, eþinizi, kýzýnýzý yine birin ci dereceden bir baþka yakýnýnýza üstelik çoðu kez daha reþit olmamýþ birilerine katlettireceksin bunun adýna da töre diyeceksiniz. Nerede kaldý sizin demokratik yönetimin üç ayaðýndan biri olan hukuk anlayýþýnýz, adalet, adliye, hakim, savcý kavramlarýnýz? Baðýmsýz yargýlama, yargýlama ve kendini savunma hakkýnýz? Hani demokrattýnýz? Köhnemiþ ve egemenin çýkarlarýndan yana olan geleneklerinizle hem karar verip, hem infaz edeceksiniz sonra da ABD ve batý ülkelerin ezberlettikleri sözcüklerle kitleleri sokaklara döküp insan haklarý,eþitlik,özgürlük,demokrasi, barýþ ve kardeþlikten dem vuracaksýnýz. Kendi evinde emokrat olamamýþ, aþiret þeyh i, þýh ý ile baðlarýný koparamamýþ feodal derebeyleri ve onlarýn düzenine pek çok nedenle biat etmiþ marabalarýnýn yönlendirildiði sokak hareketleri kendiliðince olmaktan çok kurgulanmýþ senaryolardýr. Sokaktaki bu insanlar bilmeden kandýrýlmýþ aldatýlmýþ olarak birilerinin elinde birer (koçbaþý) olarak kullanýlýyorlar. (Koçbaþý; Kilitli kapýlaý açmak için emniyet güçlerinin kullandýðý alet) Koçbaþlarýný kullananlar aþiret reisleri, aðalar, þýhlar ve þeyhlerdir. Fedal derebeylerinin, aþiret reisi bozuntularýn demokrasi ve özgürlük talep leri koskoca bir yalandýr. Aldatmacadýr ve takiyyedir. Ýzledikleri yol ortaçað labirentleri dir, varacaklarý hedef kapkaranlýk bir yobazlar topluluðu, despotizm ve teokratik bir yönetim biçimidir. Her türden yoluzluk, ahlaksýzlýk, berdel ve çok eþliliðe özenme, özendirme, rüya görme kehanetleri ile nikahlanma gibi usulsüzlükler karþýsýnda savunma ve hak arama hakkýný kullanamayan bir müridin bir marabanýn þeyhinden alacaðý feyz körü körüne itaat etme, boynunu büküp bir kenara çekilmedir Böylesi durumlarda mürþidin irþadý þiddet deðilse nedir? Bu konunun en çarpýcý örneðini komþumuz Ýran da görmekteyiz. (Humeyni, iktidara geldiðin de kýzlarýn evlenme yaþýný 18 den 13 e indirdi.) Bu bakýmdan özgürlük isteyenlerin önce kendi özleri, beyinleri, kalpleri ve vicdanlarý özgür olmalýdýr. Ünlü Kýrgýz yazar, kültür ve devlet adamý Aytmatof un da dediði gibi, kafalardaki kölelik, tutsaklýk zincirlerinin koparýlýp atýlmasý gerekmez mi? Dünün sihirli sözcüðü medeniyet bu günkü demokrasi Irak niçin iþgal edildi? Saddam diktatör olduðu için. Ve kimyasal biyolojik silahlara sahip olduðu için. Oysa dünyada pek çok diktatör vardýr ve pek çok ülkede kimyasal ve biyo lojik silah vardýr. Ama niçin ýrak iþgal edilmeliydi. Çünkü Saddam ýn Araplarý (Arap Halklarýný) uyandýrmasýndan korkuyorlardý ve yýllar önce yaptýklarý BOP hayata baþka türlü geçirilemezdi. Ezeli rakip Rusya daðýlmýþ kendi derdine düþmüþ. Dünya GLOBALÝZM denilen yeni kavramý anlamakla meþgul. Ýsrail gücünün zirvesinde. Türkiye de Ilýmlý Ýslam tezini savunan bir iktidar var. Öyleyse Ortadoðuya bir DEMOKRASÝ getirmeli ki dünyanýn diðer coðrafyalarýna da örnek olsun. Irak ta, Afganistan da iþgaller olsun ki BOP hayata geçirilebilsin. Kuzey Irak ta bir kürt devleti kurulsun ki Ýsrail bölgede yalnýz kalmasýn. Saros un 1998 de Slovakya da 1999 da Hýrvatisyan da, 2000 de Sýrbistan da, 1994 de Ukranya da ve 2006 da Gürcistan da çeþitli yöntemlerle gerçekleþtirdiði TURUNCU DEVRÝM LER o ülkelerdeki iþbirlikciler tarafýndan yapýlmadý mý? Hepsinde de FBI ve CAI ýn açýk ve gizli baðlantýlarý, destekleri yok mu? Okumaktan, aydýnlanmaktan, bilinçlenmekten soðutulmuþ ve uzak tutulmuþ toplumlarý yönlendirmek kolay bir yoldur.ýþbirlikçilerle paslaþarak çalýþan yandaþ medya için. Ezberci þabloncu ve taklitçi, içi kof, içeriði yüce deðerler yaratmaktan uzak olan eðitim sistemlerinden geçirdiðiniz toplumlara iþaþ olanaklarýný da sýnýrlý ve kýsýtlý tutup, onlarý sadaka kültürüne alýþtýrarak kalkýnma ve ekonomik modellerinizi de IMF ve Dünya Bankasý ndan alýp uyguladýðýnýzda sizin özgünlüðünüz nerede kalacak? Ekonomimizi ve kalkýnmamýzý dýþ güçlere baðlayarak milyonlarca üniversite mezununa, diðer gençlerimize ve iþsizlerimize nasýl istihdam yaratacaksýnýz? Satýp savurdunuz yetmedi, yeni yeni borçlanmalarla borç bataðýna daha da beter saplandýk. Bütce açýklarýný zaten zar zor geçinen yoksul halkýmýzýn sýrtýna yüklediniz, geniþ halk kitleleri yoksulluk nedeni ile inim inim inliyor.bu zulüm deðilse nedir Allah aþkýna? Evine ekmek götüremeyen bir babanýn, harçlýksýz sokaða çýkan bir gencin duyduðu ýstýrap zulüm deðilse nedir? Siz zulmü falakada ayaða dayak, sýrta kýrbaç, daraðacýnda sallandýr mak olarak mý düþünüyorsunuz? Ülke Nazi Almanyasý nýn toplama kamplarýna dönmüþ. Tek farký dikenli teller, asit çukur larý, kurt köpekleri, SS subaylarý ve gaz odalarýnýn þimdilik olmamasýdýr. Bunun adý Faþizmdir beyler. Bazý þabloncu kafalar faþizmi týpký Almanya daki Ari ýrk ve kafatasý ölçme yöntemleri henüz bizde uygulanmýyor, bu zulüm faþizm olarak tanýmlana maz diye düþünüyorlarsa büyük yanýlgý içindeler demek ki. Medya ve mahalle baskýsý, þiddet, tehdit ve diðer zulüm makinalarýnýzla yarattýðýnýz korku toplumunda ne tip bir demokrasiden söz edilebilir ki? Yasal ve en demokratik bir hak arayýþýna dahi tahammül gösterilmezken ve insanca yaþama hakký isteyen emekçiyi sokaklardaki milyonlarca iþsiz ile tahdit etmiyormusunuz? Emekçileri ve gençleri ara sokaklara kaçtýlar copladýlar ve biber gazý sýktýlar (üstlerine tazyikli ve boyalý su fýþkýrttýlar diye ekranlardan izlerken kim hangi yürek ve cesaretle sokaklara taþabilir ki? Aslýnda sizin istadiðiniz de ta bu mihval üzredir. Korkutmak ve sindirmek. 15 Mart 1933 tarihinde demokratik seçimle iktidara gelen Hitler de önce rahatsýzlýk duyduðu basýný sindirmek ve gazeteciliði kamu mesleði saymakla iþe baþladý. Ssuturulmuþ bir basýn, siyasallaþ týrýlmýþ bir yargý, özerkliði iðdiþ edilmiþ TRT, YÖK. Tüm kadrolarý partizanlarla doldurulmuþ kamu yönetimi... ve eþitlik ve özgürlük ve çalýþma ve iþ baþarýþý... Liyakatýn ve hiyerarþinin alt-üst edildiði kamusal alan... Ýspiyoncularýn ve kammazlarýn kol gezdiði kamu koridorlarý... Tüm yeryüzü bir mabet iken yükselmek ve terfi etmek, yerini korumak için mescitlerde kýlýnan yarýþ namazlarý... Eðer siz gerçekten dindar lsaydýnýz bilecektiniz ki, gösteriye, þölene, þamataya,seramoniye pisikolojik baskýya her türden endiþe ve korkuya dayalý riya kokan bir ibadet en büyük ve affedilmeyecek bir günah iþlemektir. Yapýlan iþ riyadýr Riya örtülü þirktir. Þirk Allah ile aldatmaktýr Siz dinciler beni büyütüp besleyen, koruyup gözeten ebeme, dedeme, anama, babama ve köylülerimize hiç benzemiyorsunuz. Onlar pek çok eksik ve noksan bilgilere sahip olmalarýna karþýn inançlý birer dindardý. Siz dinci misiniz, didar mý? Not : Bir hafta sonra Hitler Faþizmi ve bugün karþýlaþtýrýlacaktýr!

4 /////// sayfa : 4 Karý kocanýn ayný günde günlüklerine yazdýklarý Kadýnýn Günlüðüne yazdýklarý: Bugün üç yýl bitti. Onun karþýsýna gelinlikle çýktýðým günkü kadar mutluyum. Tanrým, onu ne kadar seviyorum. Mükemmel bir erkek,cazibeli, yakýþýklý, anlayýþlý,sevecen, her þey var. Bugün Cumartesi,býraktým arkadaþlarýyla eðlensin.en sevdiði yemek olan pastýrmalý Kurufasulye ile pilav yapýyorum.piþti, demleniyor. Banyo yaptým, en sevdiði kýyafeti giydim. Yemekten sonra, þöminenin karþýsýna bir þiþe kýrmýzý þarapla uzanacaðýz Eve geldi sonunda. Beni öpüþü biraz soðuktu, aklý baþka yerde sanki.aman Tanrým, yoksa? Tüm cilvelerime raðmen, bana yanaþmadý. Arkadaþlarýyla ne yaptýðýný sordum, aðzýnda birþey ler geveledi.yemekte biraz keyfi yerine gelir gibi oldu, ama hala dalgýn,hala uzak,hala kabuðuna çekilmiþ. Herhalde ÖTEKÝNÝ düþünüyor. Benden genç mi acaba? Ýþyerindeki sarýþýn pazarlama temsilcisi olmasýn?þöminenin karþýsýnda þarabýmýzý yudumlarken, artýk dayanamadým neyin var? diye sordum. Gülümsedi, zoraki bir gülümseme, acý dolu, uzaklýk dolu.. Yok birþeyim diye geçiþtirdi. O gürül gürül yanan aþkýn bu kadar çabuk biteceðine inanamýyorum, daha dün bana ebediyete kadar benimle olmak istediðini söylüyordu. Bugün aramýzda iletiþim kopukluðu baþladý bile.belki de kilo alýyorum. Çok mu výr výr yapýyorum? Elini tuttum. Elimi okþadý,ama eller hissiz, parmak uçlarý soðuk Stepe baþlasam? Çocuk istesem? Yalan, yalan, yalan. Kendimi kandýrmaktan baþka bir þey deðil bunlar.bitti Bittti Bitti. Tanrým, ölmek istiyorum. Kendimi son kez onun kollarýna attým. Aðlaya aðlaya uykuya dalmýþým. Kocanýn Günlüðüne yazdýklarý : Kahretsin, Fenerbahçe yine yenildi. Ama, kuru fasülye güzeldi. Sonuç : erkekler kalem gibidir Ne kadar ince gözükseler de Ham maddeleri odundur. Köyüm Hançýlý' dan bir garip göçtü gitti birkaç gün önce. Sessiz. Kimseye haber vermeden, veremeden uçtu. Köyün, köylünün maskotuydu adeta. Arkasýna bile bakmadan ölüm aldý götürdü onu. Yýllarýn zor eskittiði biriydi garibim. 95 yaþýný geçmiþti öldüðün de. Hiç evlenmemiþti. Ömrü yokluklarla mücadele ederek geçti. Uzun zamanlar önce, bizim köy þenken, kýyýda bucakta oðlak kuzu yayýlýrken, okul açýkken yani yýllarca buzaðý çobanlýðý yaptý. O dað senin, bu tepe benim gezdi durdu. Buzaðý çobanlýðý dýþýnda gündelikçilik yaptý. Tarla zamaný týrmýk çekti, bað zamaný ot ayýkladý. "Tarara" çekerdi ne denekse. Cöpbe ebe gibi, Nazlý bibi gibi þimdi çoktan rahmetli olmuþ köyün yaþlýlarýný alýrdý. Konu komþu ona kimi zaman babalýk, kimi zaman da Paris Emmi derdi. 65' lik maaþý alýyordu epeydir. Sonradan özürlü aylýðý da almaya baþladý. Kaþýmaya, karýþtýrmaya gelmez hayrý yoktu aldýðý üç kuruþun. Köylü baktý garibime. Her kime varýrsa ekmeði aþý hazýr olurdu. Cümle can onu akrabasý gibi karþýlar, karnýný doyurur, salâvatlardý. O ise kimseden çekinmez, her kapýyý tereddütsüz çalar, açlýðýný söylerdi. Gezek gezerdi köyde. Evleri sýraya koymuþtu. Muhterem annemin telefonda "Ulaklý Emmi öldü" demesi derneðimizi ayaða kaldýrdý. Dernek mensuplarý bir yandan üyelere haber verdi, bir yandan kefen ve defin iþiyle uðraþtý. Mezar kazýcýdan tutunda gidiþ geliþe kadar çok þeyi kýsa sürede organize etti. Saniyelerle ifade edilen zaman sarfýnda köylülerimiz yola düþmüþtü. Adeta bir konvoy oluþtu yolda. Duyan koþuyordu köye. Garibim Dernekçilik farkýndalýk yaratmaktýr. Yusuf ÝPEKLÝ Herkesle anýsý vardý. Köylülerimiz birbiriyle o anýlarýný paylaþtýlar. Rahmet okudular arkasýndan. Dualar ettiler. Aklýma Yunus' un, "Bir garip ölmüþ diyeler / Üç günden sonra duyalar / Soðuk su ile yuyalar / Þöyle garip bencileyin." dizleri takýldý. Gerçi biz garibi soðuk ile yumadýk. Periþan etmedik. Altýný üstünü, mezarýný, defin iþini adam gibi yaptýk ama gene de gariplik farklý bir duygu iþte. Buradan Ulaklý Emmiye bir kere daha rahmet dileyip sözü dernekçiliðe, özellikle köy dernekçili ðine getirmek istiyorum. Köy dernekleri bir anlamda köy halkýnýn sosyal ihtiyaçlarýný gidermek maksadýyla kurulan oluþumlardýr. Aitlik duygusunu kazandýrýr üyelerine. Mensubiyet farkýndalýðýnýn hazzýný yaþatýr. Dayanýþmanýn, paylaþýmýn en üst seviyeye ulaþtýðý noktalardýr buralar. Hasta ziyareti toplu yapýlýr dernek aracýlýðýyla. Düðünlere birlikte gidilir. Cenazelere birlikte koþulur. Ýnsanlar özlem giderirler. Kucaklaþýr buralarda büyük küçük. Bir nevi okuldur köy dernekleri.ýþte bizim dernekte birçok köy derneði gibi yaþlýsýna, garibine, fukarasýna sahip çýkýyor. Son cenazede derneðimiz bununla ilgili çok da güzel bir sýnav verdi. Ancak derneðin ihtiyaç olup olmadýðý konusunda tereddüt yaþadýðýný sandýðým, bu yüzden de bugüne kadar derneðe üye olmamýþ veya üye olup da üyelik yükümlülü ðünü yerine getirmediði için üyeliðine son verilmiþ birkaç köylümüzün sitemi beni rahatsýz etti. Efendim dernek niçin üye olmayanlara da haber vermemiþ. Dernek haber verseymiþ onlarda cenaze merasimine katýlacaklarmýþ. Bu haksýz bir eleþtiridir. Bu insafsýz bir eleþtirdir. Bu dayanaðý olmayan boþlukta kalan bir eleþtirdir. Bu eleþtiriyi kabul etmek mümkün deðildir. Çünkü dernek kurulalý uzun yýllar olmuþtur. Çünkü dernek sadece üyelerini bilgilendirmekle yükümlüdür. Onun dýþýndakilere haber vermek zorunda deðildir. Farkýndalýk yaratmak budur iþte. Mensubiyet duygusunun hazzýný yaþamak ve yaþatmak budur. O istemde bulunanlar, o haksýz eleþtiriyi yapanlar öncelikle iðneyi kendilerine bir batýrmalýlar. Önce onlarýn caný bir yanmalý ki çuvaldýzýn anlamý olabilsin. Dernekçilik sadece bizim köyde deðil tüm köylerde ayný aslýnda. Ýnsanlar derneðe gelirken, "Bu derneðe nasýl faydalý olurum duygusunun taþýmadýklarý gibi bu dernekten nasýl faydalanýrým." duygusuna kapýlýyorlar. Asýl sorunda buradan kaynaklanýyor. Veya ufak tefek köylü kurnazlýðýnýn arkasýna sýðýnýyorlar. Bu yüzden ya üye olmuyorlar ya da üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar. Üzülüyorum. Bu yazýyý okuyan tüm dernekçilerin benzer hislerle hem hal olduklarýný tahmin etmek hiç de güç deðil benim için. O nedenle herkes derneðine sahip çýkmalý. Akli balið olan her birey köyünün derneðine üye olmalý. Omuz vermeli. Katkýda bulunmalý. Tek yumruk olunmalý dernekte, kol kýrýlsa bile yen mutlaka içinde kalmadý. Ben aramýzdan ayrýlan Ulaklý Emmi' ye Yüce Allah' tan rahmet diliyorum. Garibimin cenazesi ile yakýndan ilgilenen dernek mensuplarýmýzý caný gönülden kutluyorum. Dayanýþmanýn ve yardýmlaþmanýn en güzel örneðini sergileyen vefakâr, cefakâr köylülerimizin önün de bir kere daha saygý ile eðiliyorum. 18 YAÞINDAKÝ KIZ 18 yaþýndaki kýz, annesine iki aydýr adet görmediðini söyler. Annesi, çok tedirgin olur ve eczaneye bir hamilelik testi almaya gider ve sonuçlar kýzýn hamile olduðunu gösterir. Anne çýldýrmýþtýr, baðýrýr çaðýrýr ve bunu yapan hangi domuz,bilmek istiyorum der. Kýz telefon açar ve yarým saat içinde bir Ferrari evin önünde durur, içinden hafif kýrlaþmýþ saçlarý ve çok pahalý bir elbisenin içinde manyak yakýþýklý bi baro iner ve kapýdan içeri girer. Anne baba ve kýzla beraber otururlar. Herif, kýzýnýz durumu anlattý der, kiþisel durumumdan dolayý kýzýnýzla evlenemem der, ancak tüm sorumluluðu alýyorum der. Eðer bir kýz çocuðu doðarsa; Annesine bir ev, bir yazlýk villa ve 1 milyon dolarlýk bir banka hesabý,eðer bir erkek çocuk olursa; Birkaç fabrika ve bir milyon dolarlýk bir hesap, Eðer ikiz doðarsa; Her ikisine de 500 bin dolarlýk hesap ve bir fabrika vereceðim, der. Ancak düþük olursa. O zamana kadar sessizce bekleyen baba elini dostça adamýn omuzuna koyar ve o zaman bi daha denersin evladým der. Dedeciðim! Bir insanýn ömrü ne kadar olur Torunu, pamuk gibi bembeyaz sakallý,nur yüzlü dedesine merakla soruyor : Dedeciðim! Bir insanýn ömrü ne kadar olur? Dede tatlý bir gülücükle: Ezanla namaz arasý kadar yavrucuðum. deyince torun: Nasýl yani, ömür bu kadar kýsa mý? der. Dede: Evet yavrum. ömür, namazsýz ezanla, ezansýz namaz arasý kadardýr. diye cevap verir. Torun yeniden sorar: Namazsýz ezan ve ezansýz namaz sözlerinden ne kastettiðini anlamadým dedeciðim. Bu nedemek açýklar mýsýn? Dede þefkatle ellerinden tuttuðu torununa: Bak yavrum, geçenlerde komþumuzun çocuðu doðdu.çocuðun kulaðýna ezan okundu deðil mi? iþte oezanýn namazý kýlýndý mý? Kýlýnmadý. O ezan Namazsýz ezan dý. Ýnsan öldüðü zaman kýlýnan cenaze namazýnýn da ezaný yoktur. O da Ezansýz namaz dýr. Aslýnda o namazýn ezaný insan doðunca okunmuþtu kulaðýna. Bak ey insan! Doðdun, ama öleceksin, ömür çabuk biter, hayatýný iyi deðer lendir. Boþa vakit harcama! ikazýný yapýyordu o ezan.ýþte yavrum ; EZANLA NAMAZ ARASI KADARDIR. Sakýn boþa geçirme. Ömrünü dolu dolu yaþa, Bir nefes bile boþluk býrakma! Mehmet AKGÜN - Filiz AKTAÞ (Karakoç) Ali Ýhsan KESER e Allah tan rahmet, aile ve yakýnlarýna Baþsaðlýðý dilerim. Nevzat ÞAHÝN Kalecik Belediye Baþkaný Mehmet AKGÜN - Filiz AKTAÞ (Karakoç) Ali Ýhsan KESER e Allah tan rahmet, aile ve yakýnlarýna Baþsaðlýðý dileriz. Kalecik CHP Ýlçe Baþkanlýðý Mehmet AKGÜN - Filiz AKTAÞ (Karakoç) Ali Ýhsan KESER e Allah tan rahmet, aile ve yakýnlarýna Baþsaðlýðý dileriz. Kalecik Kültür Derneði Mehmet AKGÜN - Filiz AKTAÞ (Karakoç) Ali Ýhsan KESER e Allah tan rahmet, aile ve yakýnlarýna Baþsaðlýðý dileriz. Kalecik Þehit Aileleri Derneði

5 sayfa : 5 Tunceli Ovacýk, Þanlýurfa Birecik, Küçüklüðümde, arada bir salý günleri okula gitmez, babamla beraber köyden Kalecik'e giderdik. Bazen de babam özellikle götürürdü. Pazardan aldýklarýna bekçi olmamýz için. Parasý varsa bir lokantaya girer dik babamýn garsonun menüyü saymasýnýn ardýndan, biraz düþündükten sonra çorba söylemesine. Babamý tanýrsýnýz, Karahüyük'ten. Abdurrezzak derler.hiç anlamazdým. Madem her seferinde çorba söyleyecekti, neden garsonun menüyü saymasýný beklerdi. Bazen de, o zamanlar bizim somun dediðimiz ekmekle çýkar gelirdi, bekçilik yaptýðýmýz traktörün yanýna. Somuna katýk ya üzüm, ya da helva olurdu. Onunda tadýna doyum olmazdý. Þimdi babalarýyla ilçeye giden çocuklarýn durumu, yedikleri, düþündükleri deðiþti mi bilemem. Ancak deðiþme yen tek þey Kalecik olsa gerek. 25 yýl önce neyse Bu günde ayný. Belki bir kaç ev fazla, belki birkaç yüz kiþi.hepinizin yeri geldiðinde aynen benim gibi Kalecikliliðiyle övündü ðünü, gururlandýðýný, böbürlendiðini az çok tahmin edebiliyorum. Hatta çok þükür müslümanýz der gibi, çok þükür Kalecikliyiz diyenlerimiz bile var. Öyle bir sevgi ki inancýyla memleket sevgisini ayný tutuyor, hesap edin artýk. Peki, kuru kuruya sevmek yetiyor mu? Bu ülkenin en eski ve köklü ilçelerden biri olmamýza raðmen, neden hak ettiðimiz yerde deðiliz diye kaçýmýz sordu kendisine. Kaç kiþi aradý bu iþin çözümü nü, ellerini baþýnýn arasýna alýp kaç kiþi düþündü.neden yýllardýr hep yerimizde sayýyoruz? Saymayý býrak geriye doðru gidiyoruz? Þimdiye kadar yönetici olarak seçtiklerimiz bunu kendilerine hiç sordular mý, çok merak ediyorum doðrusu. Sorumluluk makamýnda olan, ya da gelmiþ geçmiþ kaymakamlardan tutunda, belediye baþkanlarýna kadar, "biz Kalecik için þunu yaptýk" diyebilirler mi? Biz göreve geldikten sonra, Kalecik 'te þunlar olumlu yönde geliþti, deðiþti diyebiliyorlar mý? Onlar demesine der elbet Hatta onlara sorsak, bir dinlesek bizim Kalecik Paris olmuþtur da, haberimiz yok.hani gidip görmesek yer yutarýz. Vay bee deriz. Sizleri bilmem, ama benim için muteber olan onlarýn sözü deðil elbet "Ayinesi iþtir kiþinin lafa bakýlmaz, görünür þahsýn rütbe-i aklý eserinde" demiþ Ziya Paþa. Ortada gözle görünür, elle tutulur bir eser olsaydý bizler de görür alkýþlardýk mutlaka. Bilim yalan söylemez. Ben istatistiklere bakarým.devlet Planlama Teþkilatýnýn 2004 yýlýnda hazýrladýðý "Ýl ve Ýlçelerin Sosyo-Ekonomik Geliþmiþlik Sýralamasý" raporuna göre ilçemizin durumu içler acýsý. Ankara Kale"cik" O günden bu güne yeni araþtýrmalar yapýlmýþ mý bilmiyorum. Yapýlsa da deðiþen pek bir þey olmamýþtýr muhteme len. Olsa bir yerimizden fark edilirdi. Bu bilimsel verilere göre Kalecik, 872 ilçe arasýnda geliþmiþlik bakýmýndan 435. sýrada. Eee ne var bunda caným, ortalardayýz iþte diyenlerimiz çýkabilir. Bilme yenimiz yoktur Þýrnak Silopi'yi. Hani devletin hiç bir memurunun gitmek iste mediði, terör olaylarýyla adý sýkça gündeme gelen sýnýr ilçemiz. Bana da sorsalar mahrumiyet bölgesi der çýkarým. Geliþmiþlikte 399. sýrada. 29 milletvekili çýkaran baþkent Ankara'nýn, sadece 60 km uzaðýndaki ilçemize, geliþmiþlik bakýmýndan 36 ilçe fark atmýþ Silopi. Bitmedi. Yine, Þýrnak Cizre 360. sýrada. Kaç fark atmýþ 75, Þanlýurfa Birecik, Tunceli Ovacýk. Listeyi uzatmak mümkün, hepsinin gerisindeyiz. Sanayide çalýþanlarýmýzýn oraný sadece % 3,74. Kalaný mýz ne yapýyor. Bana sorarsanýz iþsiz. Ama devlete sorarsanýz tarým iþçisi. Hadi kendimize haksýzlýk etmeyelim. Geçtiklerimizi de yazalým. Hakkâri Çukurca'ya 3-5 ilçe fark atmýþýz mesela. Büyük baþarý. Yine Ankara'nýn ilçelerinden sadece Haymana ve Bala'nýn önündeyiz. Onarýn durumu bizden de beter demek ki. Diðerleri almýþ baþýný gitmiþ. Biz yeri mizde saymýþýz. O kadar çok þey var ki burada sýralayacak Küçüklüðümde babamýn kolumdan tutarak götürdüðü lokantadan ve her seferinde içirdiði o çorbadan hiçbir zaman þikâyetçi olmadým. Çünkü orada, benim için önemli olan çorba içmek deðildi. Bana büyük olduðumu hissettiren o lokantaya girmekti. Büyükler gibi o masada oturmaktý. Zaman geçti büyüdük. Þimdi bir kez olsun düþünelim; Biz hala Kalecikliliðimizle kuru kuruya övünmeye, gururlanmaya böbürlenmeye devam mý edeceðiz? Yoksa sadece çorba içmekten, çocuklar gibi kandýrýlmaktan býktýk, bizlerde artýk ana yemeði tatmak, bu ülkenin nimetlerinden faydalanmak, yani pastadan hak ettiðimiz payý almak, tatmak istiyoruz diyebilecekmiyiz? Gelin geçmiþimizle yüzleþelim, Aynaya bakalým. Eminim ki hepimizin az biraz yüzü kýzaracaktýr. Kýzarmýyorsa þayet kendimizi boþuna iyi bir Kalecikli zannetmeyelim. Zeki Toprak ER CELBÝ 1. VE 2. GRUP SEVKÝ 1-Askerliklerine 02 Ocak 2010 tarihinden önce karar aldýran ER statüsündeki yükümlüler 1990/1 tertip olarak 1 nci grup 22 Þubat-25 Þubat 2010 tarihlerinde, 2 nci Grup 06 Nisan-08 Nisan 2010 tarihlerinde iki grup halinde silah altýna alýnacaklardýr. 2-Sevke tabi tutulanlarýn sýnýf ve eðitim merkezlerini gösteren listeler Askerlik Þubesi ilan levhasýna asýlmýþ olup, isteyenler öðrenebileceklerdir. Sevk evraklarý 12 Þubat 2010 tarihinden itibaren verilmeye baþlanacak olup, toplu sevkler ise, Þubat 2010 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. 3-Sevk evraklarýný almak üzere baþvuracak yükümlülerin, nüfus cüzdanlarýný yanlarýnda bulundurmalarý gerekmektedir. 4-Askere alýnacaklarýn sevk evraklarýný en geç 25 þubat 2010 tarihine kadar almalarý gerekmektedir. Sevk evraklarýný almayanlar ile aldýðý halde birliklerine katýlmayanlar bakaya suçunu iþlemiþ olacaklarýndan askeri mahkemeye verilerek cezalandýrýlabilecekleri için yükümlülerin zamanýnda sevk evraklarýný almalarý ve birliklerine katýlmalarý menfaatleri icabýdýr. KALECÝK Akerlik Þubesi Baþkaný AÐUSTOS BÖCEÐÝ HÝKAYESÝ Þu hikayeye bir de konu baþlýðý gibi bakýn bakalým Bir aðustos böceði doðmadan önce topraðýn altýndaki bir lavrada ortalama olarak 12 yýl bekler. Evet, tam 12 yýl. 12 yýllýk hapislikten sonra dünyaya gelen garibanýn ömrü adýnda yazýlýdýr: Aðustos. Yani topu topu bir ay Þarký söyleyen yalnýzca erkek aðustos böceðidir. Çünkü diþi, en güzel þarkýyý söyleyeni kendine eþ seçecek ve çiftleþecektir. Güzel bir yaþam için el kitabý SAÐLIK: 1. Çok su için. 2. Kahvaltýyý kral, öðle yemeðini prens ve akþam yemeðini de dilenci gibi yiyin. 3. Aðaçlarda ve bitkilerde yetiþen yiyecekleri daha çok ve fabrikalarda üretilen yiyecekleri daha az yiyin E ile yaþayýn Energy (enerji), Enthusiasm (heyecan) ve Empathy (duygu paylaþýmý). 5. Meditasyon, yoga ve dua yapacak zaman yaratýn. 6. Daha çok oyun oynayýn. 7. Her zamankinden daha fazla kitap okuyun. 8. Her gün en az 10 dakika sessiz olarak oturun saat uyuyun. 10. Hergün dakika yürüyüþ yapýn. Ve yürürken gülümseyin. KÝÞÝLÝK: 11. Hayatýnýzý baþkalarýnki ile karþýlaþtýrmayýn. Onlarýn seyahatinin ne hakkýnda olduðuna dair hiçbir fikriniz yok çünkü. 12. Kontrol edemeyeceðiniz olumsuz düþüncelere veya þeylere sahip olmayýn. Bunun yerine enerjinizi olumlu þekilde þu an için harcayýn. 13. Kendinizi fazla abartmayýn; sýnýrlarýnýzý bilin. 14. Kendinizi çok da ciddiye almayýn; kimse yapmýyor. 15. Kýymetli enerjinizi gevezelikle, dedikoduyla boþa harcamayýn. 16. Uyanýk iken daha fazla hayal kurun. 17. Kýskançlýk, çekememezlik zamanýn boþa harcanmasýdýr. Ýhtiyacýnýz olan herþeye zaten sahipsiniz. 18. Geçmiþ meseleleri unutun. Birlikte yaþadýðýnýz/çalýþtýðýnýz kiþinin geçmiþ hatalarýný hatýrlatmayýn. Bu durum mevcut mutluluðunuzu bozar. 19. Hayat, birisine kin duyarak zamaný boþa harcamak için çok kýsadýr. Kimseden nefret etmeyin. 20. Geçmiþinizle barýþ yapýn ki, þimdiki zamaný bozmasýn. Düþünsenize, 12 yýl topraðýn altýnda bekle, dýþarý çýk. Ömrün bir ay Buldun, buldun Bulamadýn, bir daha yok. Siz olsanýz çalýþýr mýydýnýz? 21. Sizden baþka hiç kimse sizin mutluluðunuzdan sorumlu deðildir. 22. Hayatýn bir okul olduðunu ve öðrenmek için burada olduðumuzu unutmayýn. Problemler, cebir dersi gibi gelip giden, ancak aldýðýmýz derslerin bir ömür boyu ettiði eðitim programýnýn bir parçasýdýr. 23. Daha fazla gülümseyin ve gülün. 24. Her tartýþmayý kazanmak durumunda deðilsiniz. Ayný fikirde olmamak için anlaþýn. SOSYAL YAÞANTI: 25. Ailenizi sýk arayýn. 26. Her gün diðerlerine iyi bir þey verin. 27. Herkesi herþey için affedin yaþýndan büyük ve 6 yaþýndan küçük kimselerle vakit geçirin. 29. Hergün en az 3 kiþiye gülümseyin ve tanýmadýðýnýz en az 1 kiþiye GÜNAYDIN deyin. 30. Baþkalarýnýn sizin hakkýnýzda ne düþündüðü sizi ilgilendirmez. 31. Hasta olduðunuz zaman iþiniz size bakmamalý. Arkadaþlarýnýz bakmalý. Onlarla temasta olun. HAYAT: 32. Doðru þeyi yapýn! 33. Faydalý, güzel veya neþe dolu olmayan herþeyden uzak durun. 34. TANRI herþeyi iyileþtirir. 35. Bir durum iyi veya kötü olsun, nasýlsa deðiþecektir. 36. Nasýl hissettiðinizin önemi yok, haydi kalkýn, giyinin ve ortaya çýkýn. 37. En iyisine henüz sýra gelmedi. 38. Sabah canlý olarak uyandýðýnýz zaman, bunun için TANRI ya þükredin. 39. Maneviyatýnýz daima mutludur. Öyleyse mutlu olun. SONUNCU ANCAK ÇOK ÖNEMLÝ: 40. Lütfen bu önerileri tanýdýðýnýz ya da tanýmadýðýnýz insanlara önerin iletin

6 sayfa : 6 DARICI ÝNÞAAT Ýnþaat Malzemeleri Baðfaþ Gübre Bayii Pak Kömür Ana Bayii Alo Kömür Cumhuriyet Mey. No: 1 Kalecik-ANK ULAÞ KARDEÞLER ElektrikSýhhý Tesisat,Çivi, Boya Pvc ve Pis Su Malzemeleri,Çit Teli Damlama Sulama,Teknik Hýrdavat, Tel,Beton ve Demir Direk, Testere Kalecik Sanayi Cd. No: 69/ C Kalecik-ANK Benzinlik Tel : Çankýrý Yolu 78.km. Daðdemir Köyü-Kalecik-ANKARA ARI -- EL EMLAK Ankara Cd No: 17 KALECÝK-ANK. YUSUF USTA Traktör Tamir -Bakým Atölyesi Sanayii Cd. KALECÝK - ANKARA ÞAHÝN PETROL Ankara-Çankýrý Karayolu 55 Km Eskiköy - Kalecik / ANKARA GÜNEÞ SÝGORTA Halil AYDIN Sigorta -Trafik Tescil Rüz. Cd. Onaran Han 28/304 Ulus-ANKARA ÝSVÝÇRE SÝGORTA H.Ömer KOÞAR Yakacýk Mh. Çekirge Cad No: 57 / A Keçiören - ANKARA OPERA SÜRÜCÜ KURSU Ali Osman TÜRKMEN Sanayi Cd. No: 35 Opera-ANKARA BAÞKENT SÜRÜCÜ KURSU Ali YAVUZ TUNALI ÜMÜTKÖY KIZILAY Selanik Cd. No: 19/7 Kýzýlay-ANK. TAMKOÇLAR METAL Ahmet TAMKOÇ www. tamkoçlarmetal.com.tr 41.Sokak No: 3-5 Ostim- ANK ALÝÞAN USTA Otel-Büro-Ofis Mobilya,Dekorasyonu Þenyüz Sk. No: 8/A Siteler-ANKARA ÇITIR BÜFE Ýbrahim ÞATIR Aþti Gelen Yolcu 13 Nolu Büfe ANK. ÞAHÝNTUR Oto Alým Satýmý Servis ve Toplu Taþýma Ýþletmeciliði Þahin DEMÝRBAÞ Fahrettin Altay Cd. Köknar Sk. 47/B Subayevleri-ANKARA KALBEY HIRDAVAT Kadir MADEN Çamlýtepe C. 234/3A Siteler-Ank TAYFUR ÝNÞAAT Taahhüt ve Onarým iþleri Kaymakamlýk Karþýsý KALECÝK Hançýlý köyü gençleri de buluþtu Ýlçemizin en aktif derneklerinden biri olan Hançýlý Köyü Derneði adeta karýnca gibi çalýþýyor. Hafta içi de sürekli açýk olan dernek hafta sonlarý dolup dolup taþýyor. Çocuðundan gençlere, kadýnýndan yaþlýlara kadar 4/5 kuþaðýn bir araya geldiði dernekte sohbetler ediliyor, hasret gideriliyor. Bir anlamda Hançýlý Köyü, Ankara' da buluþmuþ oluyor.kýsa süre önce köylülerini aþure de buluþturan dernek yönetimi, "Kadýnýn olduðu yerde üretim ve düzey; Gencin olduðu yerde istikbal vardýr." tezinden yola çýkarak 31 Ocak 2010 günü gençleri buluþturdu. Ankara' da Kültür Sanat Sen lokalinde yapýlan toplantýya 50 genç katýldý. Ayný köylü olup birbirini tanýmayan gençlerin oldukça heyecanlý olduklarý gözlendi. Gözleri çakmak çakmak olan gençlerin istekli olmalarý ise dernek yönetimini heyecanlandýrdý. Üniversite mezunu, üniversite öðrencisi, lise öðrenci, iþ sahibi ya da henüz bir iþe yerleþememiþ onlarca genç birbiriyle buluþmanýn hazzýný yaþadýlar. Çalýþma programý için çok deðerli katkýlar ve öneriler geliþtirdiler. Dernek yönetimi demokratik usullerle gençlik komisyo nu yönetimi kurulmasýný da talep etti. Gençler Ýnþaat Mühendisi Ergül AKGÜL' ü komisyon baþkanlýðýna, Endüstri Mühendisi Müge DOÐAN' ý ise baþkan yardýmcýlýðýna getirdiler. Komisyon üyeliklerine ise Anýl Cem TÜRKMEN, Sultan AKGÜL, Çaðrý KURT, Deniz Koray AVCI, Leyla AKGÜL, Tugay TAMER, Turgay YILMAZ ve Kemal ÝÐDELÝ seçildi. Biz de kültürünü unutmama, geleneklerine baðlý yaþam, birlik, beraberlik ve ait olma duygusunun keyfini tatma, birlikte eðlenme, dinlenme ve kýsaca örnek bir cumhuriyet çocuðu olma için bir araya gelen gençleri caný gönülden tebrik ediyor, böylesine güzel bir organizeyi saðladýklarý için de yönetim kurulunu kutluyoruz. Kalecik Haber Vefat ve Baþsaðlýðý Mehmet AKGÜN (ULAKLI EMMÝ) 07 Aralýk 2010 Pazar günü vefat etmiþtir. Merhuma Yüce Allah' tan rahmet, köy halkýmýza baþ saðýlýðý dileriz. Hançýlý Köyü Derneði Hançýlý muhtarýna takdirname Kalecik Kaymakamlýðý rutin olarak yaptýðý toplantýlarýnýn birini de Ocak 2010 ayýnda yaptý. Bu toplantýda ilçenin ve köylerimizin sorunlarý konuþulup tartýþýldý. Yapýlan bu toplantýda Kaymakam Sayýn Mustafa DALKILIÇ muhtarlar arasýnda ilçemizin en kýdemlisi olan Hançýlý Köyü Muhtarý Mustafa ÝPEKLÝ' ye bir takdirname verdi. Oldukça duygulu anlarýn yaþandýðý bu merasimde Hançýlý Köyü Muhtarý Mustafa ÝPEKLÝ takdirname için kaymakam beye teþekkür etti. Takdirnameyi köyü adýna aldýðýný özellikle belirten Mustafa ÝPEKLÝ kendi çalýþmalarý yanýnda birlikte çalýþtýðý dernek yönetiminin ve gençlerin çalýþmalarýný övdü. Kalecik Kaymakamý Mustafa DALKILIÇ ise Mustafa ÝPEKLÝ' yi kutladý. Birlikte görev yaptýðý süre içinde göstermiþ olduðu iyi niyet ve gayret için muhtara teþekkür etti. Biz de duyarlýlýk gösteren Kaymakamýmýz Mustafa DALKILIÇ' a saygý sunuyor, takdirname ile ödüllendirilen Hançýlý Köyü Muhtarýmýz Mustafa ÝPEKLÝ nezdinde Hançýlý köylülerimizi kutluyoruz. Kalecik Haber DAÐDEMÝR KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ 1. GENÝÞLETÝLMÝÞ KÖY MUHTARLIÐI VE DERNEK TOPLANTISI Neden sivil toplum neden dernekler sorusuna cevap bulmak ayrýca dernek olarak görevlerimizi ile ilke ve prensiplerimiz konusundaki görüþlerimizi de kýsacasý sizlerle paylaþmak isterim Sosyal bir varlýk olan insanýn yalnýz yaþamadýðý yaþasa da mutlu olmadýðý mutlu ve huzurlu olmasýnýn toplum içinde aktif olmasý ve üretmesiyle mümkün olabileceði Yine insanlarýn acýlarýnýn ve ýzdýraplarýnýn paylaþýldýðýnda azaldýðý mutluluklarýnýn ve neþele rinin de paylaþtýkça çoðaldýðý bilinen bir gerçektir Yine bu baðlamda örgütlü ve organize insan topluluklarýnýn diðer topluluklara göre daha büyük bir güç kuvvet ve imkan oluþturduklarý gerçeði de kendimizi ve çevreyi tanýdýktan sonraki ilk kanaatlerimizdendir BEKLENTÝLERÝMÝZ Hep baþkalarýndan bir þeyler beklemek yerine Ortak aklý kullanmak katýlýmcý olmak, bireysel talepleri öne getirmeden Ýnsana hizmet.toplumsal fayda Sonunda duyulacak manevi haz diye özetleyebiliriz ÝLKELERÝMÝZ Önce insan diyerek bütün insani deðerlerin önüne insana sevgi,saygý,yardýmlaþma ve hoþgörüyü koyarak evrensel insan haklarý çerçevesinde insanlýk onuruna sahip çýkmak her türlü ayrýmcý ve bölücü düþünceye fiilen karþý çýkarak özellikle bizden olanlar bizden olmayanlar yani ötekiler ayrýmcýlýðýna en yüksek dozda karþý koyarak biz anlayýþýný toplumsal iliþkilerimizde hakim kýlmaktýr Her þeyin devletten beklendiði bir anlayýþýn tamamen itaat üzerine oturmuþ bir toplum yapýsý meydana getirdiði bir baþka ifade ile onu edilgen hale getirdiði kanaatinden hareketle Bu anlayýþý deðiþtirmek Toplumun demokratik refleks lerini güçlendirmek. Dinamik ve üretken kýlmaktýr amacýmýz ; Toplum ve bireyler olarak Kavga etmeden gerginlikler yaratmadan uzlaþma kültürüne sahip olarak, sorunlarýmýz konuþarak ve anlaþarak çözme yeteneklerimiz geliþtirmektir Köyümüzdeki her sosyal katmaný ve her olguyu temsil sorumluluðu duyarlýlýðý ve zenginliði içinde kent konseyi bilinci ve anlayýþýyla hareket etmek sorunlara sahip çýkmak ilgili ve yetki lilere yapýcý eleþtirileri ve ya önerileri iletmek ve takip etmektir amacýmýz. GÜNDEM: Parselasyon çalýþmalarýnýn yapýlmasý,avkaz özünde yapýlacak damlama sulama sisteminin görüþül mesi,bahar ve Yaz Þenliðimizin köy merkezinde yapýlmasý. Dernek Yönetimi Allah tan rahmet,ailelerine Baþsaðlýðý dileriz. Halil UYANIK / Kýrkkale Yem A.Þ. Avukat Göksel DEMÝRTAÞ Avukat Seyit ERBÝL Avukat Cengizhan Uluðtürk CANBAÐI Cengiz ERDEMÝR / MERSÝN Satýlmýþ KARAKOÇ MHP Kalecik Ýlçe Bþk. Yalçýn DÝKENOÐLU - Ziraat Odasý Baþkaný Kalecik CHP Belediye Meclis Üyeleri Hasan - Tolga KILIÇ / Sigorta Market ANKARA Þahin DEMÝRBAÞ- ANKARA Ýsmail KOÇ - Meliha TORUN - Filiz AKTAÞ (Karakoç) Allah tan rahmet, aile ve yakýnlarýna Baþsaðlýðý dilerim. ÖZGÜR AKTEPE / ANKARA

7 sayfa : 7 UFUK ZAHÝRE Ufuk -Tahsin SEZEN Ankara Cad. KALECÝK - ANKARA UFUK BERBERÝ Ahmet ÇAMLI Cumhuriyet Mey. No:2 KALECÝK ERCAN USTA Sanayi Caddesi KALECÝK-ANKARA MURAT GIDA TEKEL - BÜFE - MARKET Tahsin - Ýbrahim DALKIRAN Halit Cevri Aslangil Mahallesi Özdalkýran Apt. 77/ KALECÝK-ANK KESER OTO KURTARMA Kalecik-Akyurt -Ankarada Hayati KESER Ankara Caddesi No: 10 KALECÝK ERMET ÝNÞAAT Zülfikar YOLCU Ýrfan Baþtuð Cd. 190/B Hasköy-ANK GÖRCAN EMLAK Ev-Arsa-Dükkan-Villa Mehmet ÖZSÖZ Özcan ÜNAL Aktepe 6.Cd. No:14/A Keçiören-Ank BAÞAK Groupama Sigorta Acentasý Osman UÇAR - Þahin UÇAR Trafik,Kasko,Ýþyeri,Konut, Baþak ve Tüm Sigorta Ýþleriniz yapýlýr. T.G.Bul. Aykon Ýþ mrk. 40/5 Çankaya Hürriyet-Milliyet-Posta-Radikal -Diðer Tüm Gazetelere Teþekkür, Baþsaðlýðý,Ticari, Sosyal, Seri ilan CASATÝ BOYA Aliþan TANER Fax : Kazýmkarabekir Caddesi Altýntop Ýþhaný No: 87/13 Ýskitler-ANK ANAHTARCI AYHAN Kilit-Anahtar-Ütü-Fýrýn-Bisiklet Tamiri Orta Çrþ. KALECÝK ÝSMAÝL ÇOBAN Ýsmail ÇOBAN Ayyýldýz-Teflon-Braun-Cem- Jumbo Pþb. Çeþitleriyle Hiz. Ýstasyon Cd. KALECÝK- ANKARA DEMÝRAYLAR Market Hüseyin DEMÝRAY Emeklikent Cami Yaný KALECÝK ONUR ÝNTERNET Ankara Cd. PTT Yaný KALECÝK GEMÝCÝLER OTO OTO YIKAMA LASTÝK TAMÝR-BAKIM SERVÝSÝ Mahmut - Metin GEMÝCÝ Ankara Cd. 168 / 13 Kalecik-Ank HASAN ÇIRAK Marangoz Atölyesi Yayýk-Kovan ve Çýta-Çam ve Kavak Kereste Biçilir. Kapalý Cezaevi Yaný KALECÝK HOCA'NIN FETVASI: Satýlmýþ Yeþilkaya Hepimiz bir þekilde bizi Yaratan tarafýndan ödüllendirildik, birimizin diðerini küçük ve hakir görmek gibi, hakkýmýzýn olmadýðýný, bu iþin uzmaný olan âlimlerimiz kitaplarýnda ve deðiþik platformlarda ilmek, ilmek iþlemiþlerdir. Yaratýlaný hoþ gör Yaratandan dolayý (Yunus EMRE) demesine raðmen insanlarý, kendileri gibi düþünmüyor Diye, dýþlayanlarýn sayýlarý son günlerde O kadar artýþ gösterdi ki hep birlikte televizyonlarda izlemekteyiz, gazetelerde okumaktayýz ve caddelerde görmekteyiz. Bu Millet yumuþak baþlý ise kim demiþ uysal koyun, kesilir fakat çekmeye gelmez baþý, düþüncesinden ve ilkesinden hiçbir güç vaz geçiremeyecektir. Türk millet, insanlýðýn ancak hürriyet içerisinde geliþebileceði, kendisini yeniliye bileceðini bilmekte olup. Boyunlarýnda torba taþýyacak kadar aptal, salak olmadýklarýnýn art niyetli kiþilerce bilinmesini ister. Hiçbir gücün bu aziz millete, palanga vurmaya veya cahillikle terbiye etmeye gücü yetmeyecektir.. Hakkýný helal etsin, bu tür hikâyeler hep Nasrettin Hocaya yüklerler. Bizim O Ýnsana saygýmýz ve Avukat Cengizhan Uluðtürk CANBAÐI Satýlmýþ UYANIK / AKP Kalecik Ýlçe Baþkaný Ayakta birþey yeyip içmeyiniz ÝNSAN MÝDESÝ Ýnsan midesinin ayakta ve oturur vaziyetteki pozisyonu farklýdýr. Ayakta duran bir insan eðer sývý gýda içerse doðrudan doðruya onikiparmak barsaðýna geçer. Midenin küçük eðriliðine uyan kýsmýnda Waldeyerin mide caddesi denen bir oluk bulunur. Sývý gýdalar bu yolu takip ederek zaten devamlý küçük bir açýklýðý olan mide çýkýþýný (pilor) geçerek 12 parmak barsaðýna (duodenum) geçer. Kalecik Dernekler Federasyonu, Kalecikliler Halý Saha Futbol Turnuvasý düzenliyor. 07 Mart'ta baþlaya cak turnuvalar 3 ay sürecek. Müsabakalar sonrasý derece ye girenlere kupanýn yanýsýra birtakým hediyeler verilecek. Müracaat etmek isteyen takýmlar 28 Þubat Pazar gününe kadar baþvurularýný Yavuz Bulvarý'nda bulunan Kalecik Dernekler Federasyonu'na yapabilecek. Turnuvanýn açýlýþ müsabakasý ise federasyon genel merkezinin önündeki Þener Halý Saha'da, 07 Mart Pazar saat 11.00'da yapýlacak. Konuyla ilgili bilgi veren Kalecik Dernekler Federasyonu Genel Baþkaný Ali Osman ARSLAN turnuva ile ilgili þunlarý söyledi: "Yapacaðýmýz halý saha futbol turnuvasýnýn amacý hemþerilerimizi tanýþtýrmak kaynaþtýrmak ve insanlarýmýzý yardýmlaþma, dayanýþmaya yönlendirerek sivil toplum kuruluþlarýmý zý güçlendirmek. Gençlerimizi kahve köþelerinden, internet kafelerden sevgimiz her kez den daha fazladýr, bu böyle biline. Gelelelim hikâyemize; Hoca efendinin, öküzü ile, komþusu olan Temelin öküzü boþ arazide yayýlýrken, birbirlerini itmeye baþlarlar. Arazinin engebeli olmasý sebebiyle, Hocanýn öküzü uçurumdan yuvarlanýr ve ölür. Uzaktan olayý görenler. Temele haber verirler. Temel koþarak Hoca efendiye gider, efendim der! Benim öküzle komþumun öküzü, arazide otlanýrken, itiþmiþler arazide aþýrý mehilli olduðundan komþunun öküzü uçurumdan aþaðý yuvarlanýp ölmüþ. Komþu gelmiþ öküzümün deðerini ödeyeceksin der. Bende komþuma derim ki! Uçurumdan düþen, senin deðil benim öküzde olabilirdi, onunun için öküzünün deðerini veremem diye söylememe raðmen, ikna olmuyor. Hoca efendi kendisinden emin bir þekilde tabi ki haklýsýnýz komþu, arazideki hayvanlar yayýlýrken itiþmiþler sizde orada yoktunuz, uçurumdan düþen öküz, komþunuzun deðil, sizinde olabilirdi. Bu gibi olaylarda öküzün deðerini ödeme gibi bir þey söz konusu olmaz der. Geçerli olan fetvayý Temele verir Temel! Hocam, hocam! Uçurumdan düþen öküz sizin öküzdü deyince! Hoca efendi Be kardeþim! Þunu daha önce söyleseydin de kara kaplý kitabýma bakýp, fetvayý ona göre verseydim olmazýmýydý der. Azmi UYANIK AKP Ýl Genel Meclis Üyesi Memiþ GÜNGÖR MHP Ýl Genel Meclis Üyesi Eðer insan sývý gýdayý oturarak içerse bunlar önce midede birikir, asitle karýþarak mikrop larý ölür ve sonra 12 parmak barsaðýna geçer. Bu durumda oturarak su içme usulüne uymakla insan kolera da dâhil, birçok insan hastalýklarýndan korunmuþ olur. Rastgele yerde meþrubatý alýp ayakta içenler bu tehlikeye daha fazla maruz kalýr Peygamber efendimiz (sav) de bir hadisi þerifi vardýr bu konu hakkýnda,ayakta birþey yeyip içmeyiniz diye! saðlýgýmýza ve peygamber efendimizin sözlerine tavsiyelerine gereken önemi verelim. Pursaklar'da Kalecik Dernekler Federasyonu Halý Saha Futbol Turnuvasý Baþlýyor ve kötü alýþkanlýklardan uzak tutmak ve uzaklaþtýrmak. Hedefimiz gençleri spora ve saðlýklý yaþama yönlendirerek ailelerine, çevrelerine faydalý olmalarýný saðlamak" diye konuþtu. Halý saha turnuvasýna þu ana kadar Kalecik ilçesine baðlý mahalle ve köylerin derneklerinden oluþan 25 takýmýn katýlýmý gerçekleþtirildi. Halý saha müsabakalarý yaklaþýk 3 ay devam edecek.turnuvalarla ilgili bilgi almak ve müsabakalara katýlmak isteyenler 'yi ya da no lu Gençlik Kollarý Baþkaný Gökhan Balcý'dan bilgi alabilir. KALECÝK DERNEKLER FEDERASYONU GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Yavuz Bulvarý No:68-1 Pursaklar / ANKARA Tel: Kaledef Gsm: Kalecik Gazetesi SATILIK EV Kalecik Emeklikent Mahallesi Erkek Öðrenci Yurdu Karþýsý Orta Kat m UYDU MONTAJI Mustafa SÝGORTA MARKET KONUT-ÝÞYERÝ-SAÐLIK-TRAFÝK KASKO DASK-NAKLÝYAT-ÝNÞAAT MAKÝNE - ELEKTRONÝK CÝHAZ TARIM SÝGORTALARI Merkez: Hasan KILIÇ Dögol Cad.Meçhul Asker Sk. No:18/4 Tandoðan-ANKARA Kalecik Þube : Tolga KILIÇ Ýstasyon Cd.Çetinkaya Ýþhaný Kalecik GENÇLER ISUZU Bülent SÜZER KazýmKarabekir Cad. Aydoðanlar Ýþhaný No: 99 / 3 Ýskitler-ANKARA AKEL Oto Dýþ. Tic. Ýsmet TÝRYAKÝ Ýþ Makinalarý-Elektrik Malzemeleri Ýmalat ve Satýþý Altýn Arý Sit Sk. 27 Ostim-Ank EFEOÐLU Servis ve Yedek Parça Abdullah -Mustafa-Ahmet ERDAMAR Nissan-Honda-Mazda-Kia-Toyota- Suziki Tamir Bakým Servisi 88.Oto Sn. 2.Bölge 24.Cd.763 Sk.9 Yeni mahalle - Ývedik - ANKARA ÝZMÝRLÝOÐLU Rot-Balans -Kaporta Boya Tamir Bakým Servisi Selçuk-Cemal ÝZMÝRLÝOÐLU Ývedik Org.San.Merkez San.Sitesi 35.Cd. 545 Sk. No: 1 Y.Mahalle-ANK GÖNÇ OTOMOTÝV Gazi ÇÝFTÇÝ Sokak No: 14 Ostim-ANKAR KÖÞEM OTOMOTÝV Oto Yedek Parça ve Oto Aksesuarý Efeler Ýþ Mrk. 89/24 K.karabekir Ank. KOÇ OTOMOTÝV Oto Alým Satým-Lastik-Ýnci Akü Osman KOÇ Ýrfan Baþtuð Cd. 178/B Haköy-ANK. ÝPEK PÝDE Düðün-Cenaze ve Özel Günlere Her Çeþit Pide Yapýlýr Saray Mah. PTT Karþýsý KALECÝK KÖÞEM PÝKNÝK Pide ve Kebab Salonu Izgara ve Sulu Yemek Çeþitleri Ýstasyon Cd.17/7 KALECÝK- ANKARA CANER et lokantasý Pide-Kebap-Izgara ve Sulu Yemek Düðün-Niþan Özel Günlere sipariþ Ankara Cd.Adliye Krþ. Kalecik-ANK. SEDEF ELEKTRONÝK Elektro Sazlara Manyetik Ses Cihazlarý Ýmalatý Ahmet ÇEKÝRDEK Zafer Cad. No: 88/ C KIRIKKALE

8 UYDU MONTAJI Mustafa HotBirt Þifreli Yayýnlara Son - Çanak Kurulumu Akþam saat den sonra hizmetinizde ETLÝ EKMEK, PÝDE, DÖNER, SULU YEMEK Ýstasyon Caddesi - Türbe Yaný Kalecik-ANKARA ERHAN OTOMOTÝV Oto Bakým, Yað-Filtre Servisi, Akü ve Elektrik, Lastik Satýþ ve Tamir ileriniz itina ile yapýlýr Taþdelen Cad. No : 52 / 2 Siteler - ANKARA Hasan Hüseyin ÖZDEMÝR Fidan Satýþ Merkezi :AOÇ Tivmaþ, Çiftlik - ANKARA Fidan Üretim Merkezi :Ýstasyon Mevkii Kalecik - ANK. Tel : Fax:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı